Sony | MEX-BT2600 | Sony MEX-BT2600 Упатства за употреба

Bluetooth™
Aудио систем
Упатство за употреба
За излез од дисплеј на демонстрација (DEMO), погледнете на страна 20.
MEX-BT2600U
© 2008 Sony Corporation
MK
Монтирајте го уредот во контролната табла
на вашиот автомобил. За инсталација и
конектирање, погледнете го во испорачаното упатство за инсталација/конектирање.
Оваа налепница се наоѓа на долниот дел на
шасијата. Налепницата со податоци за оперативниот напон, и сл. се наоѓа на долниот дел
на шасијата.
Hereby, Sony Corp., изјавува дека MEXBT3600U е во согласност со основните барања
и слични релевантни одредби од Директива
1999/5/EC.
За пристап и повеќе детали, посетете не на
URL: http://www.compliance.sony.de/
Оваа радио опрема не е наменета за употреба
во географска околина со радиус од над 20 km
о дцентарот на Нов исланд, во Норвешка.
Забелешки за корисниците за кои
важат Еу директивите
Производител на овој апарат е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan.
Авторизиран претставник за EMC и
безбедност при употребата на уредот е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. За сервис или
прашања околу гаранцијата обратете се на
адресата дадена на документите за сервис и
на гарантната изјава.
Отпад на стара Електрична и
Електронска опрема (апликативно
во Европската Унија и државите
со посебни колективни системи
за рециклирање).
2
Овој симбол на производот и на амбалажата укажува дека ојој апарат не треба да се третира
како обичен отпад. Наместо тоа, треба да се предаде
на посебни колективни центри за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање ан апаратот, Вие ќе помогнете во спречувањето
на потенцијалните негативни последици на природната средина и на човечкото здравје, кои во спротивно
можат да бидат загрозени поради неправилното
третирање на овој производ. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне во зачувувањето на
природните ресурси. За повеќе детали и информации
за рециклирањето на овој прооизвод, контактирајте ги
локалните комунални служби, локалниот центар за
рециклирање или продавницата од каде сте го купиле
апаратот. Додаток: Далечински управувач.
Отпад на батерии
(апликативно во Европската
Унија и државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното пакување
укажува дека батериите не треба да се третираат како
обичен отпад. Со прафилно исфрлање на батериите, ќе
помогнете во спречувањето на појава на потенцијално
негативни последици на животната средина и
човечкото здравје кои во спротивно може да се
загрози поради неправилното исфрлање на
батериите.Со рециклирањето на овој материјал ќе
помогнете во заштитата на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на
податоците за кои е потребна перманентна конекција
со вградената батерија, оваа батерија треба да се
замени само од квалификуван персонал. За да се
уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани,
предадете го овој производ кога ќе биде скоро
потрошен на колективен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа
како да ги извадите батериите од производот.
Предадете ги потрошените батерии на колективен
центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за рециклирањето на
батериите, контактирајте ги локалните комунални
служби, локалниот центар за рециклирање или
продавницата од каде сте го купиле апаратот.
Bluetooth и логото ги поседува Bluetooth SIG,
Inc. и нивната употреба од Sony Corporation е
лиценцирано. Останатите заштитни марки и
нивните имиња се од соодветните
сопственици.
Microsoft, Windows Media,
и Windows логото се
заштитени марки на
Microsoft
Corporation во Соединетите Американски
држави и/или други држави.
Предупредување ако Вашиот
автомобил нема ACC позиција
Поставете ја функцијата Auto Off (стр. 20).
Уредот ќе се исклучи комплетно автоматски
во подесеното време за заштеда на
батериите. Ако не сакате да ја подесите
Auto Off функцијата, притиснете и задржете
(OFF) додека не се исклучи дисплејот
секогаш кога ќе го исклучувате и моторот.
.
На повикот одговара ненадејно.
Поврзаниот телефон е подесен автоматски
да одговара на повиците.
Нема звук од звучниците додека трае
разговорот
Ако нема звук од мобилниот, подесете излезен
звук на мобилниот да доаѓа преку звучниците на
автомобилот.
“OFF BT” се појавува
Задржете (BT) додека “
” да се исклучи.
Tогаш обидете се повторно (стр. 18).
Пораки за грешки
BLANK
Лентата не е снимена на MD.*1
- Пуштете MD со снимената лента.
ERROR*2
• Дискот е нечист или е свртен наопаку.
- Исчистете го и ставете го на правилната страна.
• Сте ставиле чисто нов диск.
• Дискот не се чита поради некаков проблем.
- Ставете друг диск.
FAILURE
Поврзувањето на звучнците/засилувачот е
неправилна.
- Погледнете инсталација/конекција за соодветниот
модел и обидете се пак.
LOAD
Полнење со дискови
- Почекајте додека не заврши полнењето.
L. SEEK +/–
Локален режим вклучен при автоматско пребарување.
NO AF
Нема алтернативна фреквенција за тековна
станица.
Притиснете (SEEK) –/+ додека трепка името на
програмата. Уредот започнува да пребарува друга
фрекенција со иста PI (Програмска идентификација)
(“PI SEEK” се појавува).
NO DISK
Не е ставен диск во CD/MD.
- Ставете диск во менувачот.
NO INFO
Нема текст информации на MP3/WMA/ AAC фајлот.
NO MAG
Складиштето со дискови не е ставено во CD менувач.
- Ставете го во менувачот
NO MUSIC
Дискот не содржи музички фајлови
- Ставете музичко CD во уредот..
NO NAME
Диск/албум/трака нема впишано на фајловите.
NO TP
Уредот не продолжува со пребарување на достапни TP
станици.
26
NOT READ
Информациијата за дискот неможе да ја прочита.
- ставете го дискот, потоа селектирајте го на листата.
NOTREADY
Водачот за MD менувачот е отворен или MD не е
правилно ставен.
- Затворете го или правилно наместете го MD.
OFFSET
Можеби има внатрешен дефект.
- Проверете ја конекцијат. Ако индикацијата за
грешка стои, консултирајте го најблискиот
сервисер.
PUSH EJT
Дискот не може да се извади
- Притиснете
(eject) (стр.9)
READ
Уредот ги чита траките и информациите за албумот на
дискот /USB уредот.
- Почекајте додека да заврши читањето и
репродукцијата започнува автоматски. Зависно од
дискот /USB уредот, може да потрае повеќе од
една минута.
RESET
CD уредот не работи.
-Притиснете RESET копче (стр. 6).
“
” /“
”
При премотување брзо напред, сте дошле до почетокот
или крајот на дискот и не можете да одите подалеку.
“ ”
Карактерот не може да се прикаже.
*1 На екранот6 се појавува бројот на дискот кој има
грешка.
*2 Ако се случи грешка за време на репродукција на CD
или MD, број на дискот на CD или MD не се појавува
на дисплејот.
Ако овие предлози не Ви помогнат да го решите
проблемот, повикајте го најблискиот Sony сервисен
центар.
Ако го дадете уредот на поправка поради
непријатности со CD pепродукцијата, земете го и
дискот кој го предизвикал проблемот
Содржина
Добродојдовте!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Почеток
Ресетирање на уредот.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Подготовка на далечинскиот уред . . . . . . . . 6
Подесување на часовникот. . . . . . . . . . . . . . . 6
Прилагодување на јачината на звукот . . .. . . 6
Откачување на преден панел. . . . . . . . . . . . . 7
Прикачување на преден панел . . . . . . . . . 7
Локација на контролите и
основни операции
Главен уред . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Далечински управувач RM-X304 . . . . . . . 8
CD
Поставки на дисплеј . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Повторување и забавена репродукција . 10
Радио
Меморирање и примање на станици. . .. . . . 10
Автоматски меморирање — BTM . . . . . 10
Рачно меорирање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Прием на меморирани станици. . . . . . . . 10
Автоматско пребарување . . . . . . .. . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Преглед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AF и TA подесување . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Селектирање PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Поставување CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mузичко подесување. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 15
Слушање музика од аудио
уред. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ракување со аудио опрема преку овој
уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Бришење на регистрација на сите поврзани
уреди . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 14
Oстанати функции
Промена на звучни подесувања . . . . . . . . . 16
Прилагодување на звук. . . . . . . . . . . . . . 16
Прилагодување на еквалајзер
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Прилагодување на подесувања — SET .. . 16
Опционална опрема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Помошна аудио опрема. . . . . . . . . . . . . . 17
Ротационен управувач RM-X4S . . . . . . . 18
Дополнителни информации
Предупредување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Забелешки за дисковите. . . . . .. . . . . . . . 19
Pедослед на емитување на MP3/WMA
фајлови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Околу MP3 фајлови . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Околу WMA фајлови. . . . . . . . . . . . . . . 20
Околу Bluetooth функции. . . . . . . . . . . . 21
Одржување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Вадење на апаратот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Непријатности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Дисплеј грешки/Пораки. . . . . . . . . . . . . 26
Bluetooth функции
Bluetooth операции.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Поврзување. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 12
Околу Bluetooth икони . . . . . . . . . . . . . . 13
Конектирање . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Активирање на Bluetooth излезен сигнал на
уредот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Поврзување со мобилен телефон . . . .. . 13
Поврзување на аудио уред . . . . . . . . . . . 13
Гласовно повикување. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Примање на повици. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Повикување. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Трансфер на повик. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Активирање на гласовно бирање. . . . . . 14
3
Добредојдовте !
Ви благодариме што се одлучивте за овој Sony
Bluetooth™ Aудио систем. Можете да уживате
со следни функции:
• CD playback
Репродукција на CD-DA (со содржина на
CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA
фајлови (стр. 20)).
Tип на диск
Ознака на диск
CD-DA
MP3
WMA
• Радио прием
– Можете да меморирате до 6 станици на
фреквенција (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
– BTM (Најдобра меморија при
пребарување): Уредот селектира силни
сигнали од станиците и ги меморира.
• RDS сервиси
– Користете FM станица со Радио Систем на
податоци (RDS).
• Bluetooth функции
– За повикување без користење на раце
преку мобилниот телефон во вашиот
автомобил. Можете да одговарате на
повиците и да го повикате последниот
биран број.
– Пренос на музика од мобилниот телефон
или преносен аудио уред.
– HFP 1.5, HSP, A2DP и AVRCP профили
се поддржани.
• Прилагодување на звук
– EQ3 stage2: можете да одберете едно од 7те опции на еквалајзерот.
• Oпионални операции
Исто така можете да контролирате и
опционални апарати, како што се CD/MD
полначи и т.н.
• Помоишна опрема за конектирање
AUX влезниот џек на предниот панел
овозможува поврзување со преносни аудио
уреди.
4
Радио
Не се примаат станици. Има
звук, но не е јасен
• Конектирајте ја антената со контролниот кабел
син или црвен антена генераторот на
авотмобилот само ако има вграден
FM/MW/LW антена приклучок
на задното стакло).
• Проверете ја конекцијата на антената во автомоб.
• Автомоб. Антена не се издолжува.
-Проверете ја конекцијата на антената на
контролниот кабел..
• Проверете ја фреквенцијата.
Не се меморираат станици
• Меморирајте ја точната фреквенција.
• Преносниот сигнал е слаб.
Автоматско пребарување не се активира
• Подесувањето на локалниот режим не е добро.
- Пребарувањето застанува често :
Поставете “LOCAL-ON” (стр. 20).
- Пребарувањето не застанува на станици:
Поставете“MONO-ON” (стр. 20).
• Преносниот сигнал е слаб.
- Пробајте со рачно пребарување.
При FM прием “ST” трепка
• Точно најдете ја фреквенцијата.
• Преносниот сигнал е слаб.
- Поставете “MONO-ON” (стр. 20).
FM пренос во стерео се слуша како моно.
Уредот е во мони режим.
- Поставете “MONO-OFF” (стр. 20).
RDS
SEEK започнува по неколку секунди
од слушањето
Станицата е не-TP или име слаб сигнал
- Деактивирајте TA (стр. 11).
Нема соопштенија за сообраќајот.
• Aктивирајте TA (стр. 11).
• Станицата не пренесува соопштенија
за сообраќајот и покрај TP.
- Побарајте друга станица.
PTY прикажува “- - - - - - - -.”
• Tековната станица не е RDS станица.
• RDS податоци не се примаат.
• Станицата нема специфичен програмски тип.
Bluetooth функција
Уредот не може да се детектира.
• Пред поврзување, поставете го овој уред во
мирување.
• Додека е конектиран Bluetooth уред, овој апарат
не може да детектира друг уред. Исклучете ја
тековната конекција и побарајте нов уред кој
сакате да го конектирате.
• Кога ќе се поврзат, поставете Bluetooth
Излезен сигнал вклучен (стр.16).
Не е можна конекција
• Поврзете го овој уред до Bluetooth направа или
обратно. Конекцијата се контролира од една
страна (овој уред илиBluetooth направата).
• Проверете го спарувањето и постапките за
конекција во упатството на другата направа за
да можете да ракувате.
Гласот на соговорникот е многу слаб
Прилагодете ја јачината на звукот.
..........
Соговорникот вели дека звукот е премногу
силен или слаб.
Прилагодете ја јачината на звукот преку Mic
Gain подесувањата (стр. 17).
Eхо или зуење се појавува при
телефонски разговор
• намалете го звукот.
• Ако звукот во автомобилот е различен од оној во
тел. повик, обидете се да го намалите овој звук.
Пр.: Ако е отворен прозор и има звук од сообраќајот,
затворете го прозорот. Ако климатизерот е бучен,
намалете ја моќта на климата.
Tелефонот не еконектиран
Кога Bluetooth аудио се емитува, телефонот не се
конектира дури и кога ќе притиснете
(handsfree).
- Поврзете преку телефонот.
Квалитетот на звукот на тел. е слаб.
Квалитетот на телефонот зависи од состојбата на
прием на самиот мобилен.
- Ставете го автомобилот на место каде можете
да добиете подобар сигнал.
Звукот на конектираниот аудио уред е
низок (висок).
Јачината на звукот ќе се разликува од самиот
аудио уред.
- Прилагодете ја јачината на звукот на самиот уред
Прескокнување на звукот при емитување на
Bluetooth aудио уред.
• Намалете го растојанието меѓу уредот и
Bluetooth aудио уред.
• Ако Bluetooth aудио уредот е поставен во кутија
со која се прекинува сигналот, ивадете ја аудио
направата од кутијата.
• Неколку Bluetooth уреди или други направи
емитуваат радио бранови во близина.
- Исклучете ги другите уреди.
- Намалете го растојанието со другите уреди.
• Репродукцијата се исклучува во моментот кога
конекцијата меѓу овој уред и и мобилниот телефон.
Ова не е дефект.
Поврзаниот Bluetooth aудио уред не се
контролира
Проверете дали конектираниот Bluetooth
аудио уред поддржува AVRCP.
Некои функции не работат.
Проверете кои функции ги поддржува конектираниот
уред
25
Проблеми
Листата подолу ќе Ви помогне да ги решите
проблеммите кои можат да се појават кај уредот.
Ако не можете да го решите проблемот, повикајте
го најблискиот сервисен центар. Проверете ги
најпрво конекциите и постапките за ракување.
Поддршка:
Поддршка
Ако имате прашања околу најновите
информации за овој производ, посетете го
сајтот подолу:
http://support.sony-europe.com
ОПШТО
Нема напојување кон уредот.
• Проверете ја конекцијата. Ако се е во ред,
проверете го осигурачот.
• Ако уредот не е и склучен и не се појавува
дисплејот, не може да се управува со
далечинкото
вклучете го уредот..
Антената не се издолжува
. Антената нема можност за издолжување.
Нема звук
• Јачината е намалена до најниско ниво.
• ATT функцијата е активирана или Телефонската
ATT функција (кога интерфејс кабелот на
автомобилот е поврзана со ATT lead) е активирана.
• Позицијата на “FAD” контролата не е поставена на
2-канален звучен систем.
• CD менувачот не е компатабилен со форматот на
дискот (MP3/WMA).
ˆ Репродукција со Sony MP3 компатабилен CD
менувач или со оваа единица.
• Bluetooth aудио уредот е во пауза.
Откажете ја паузата.
Нема бипкање.
• Опцијата е откажана (стр. 20).
• Опционален засилувач е поврзан, а не се користи
вградениот засилувач.
Содржината во меморијата е избришана.
• RESET копче било притиснато.
Повторно меморирајте
• Батеријата за напојување била
исклучена.
• батеријата за напојување не е добро наместена.
Меморираните станици и времето се
избришани. Осигурач прегорел. Има шум
кога се вклучува моторот на автомобилот.
Каблите не се правилно поврзани со каблите за
напојување на втомобилот.
При репродукција, започнува
демонстрација
Ако не направите операција во тек на 5 минути со
“DEMO-ON” , започнува демонстрација.
Поставете “DEMO-OFF” (стр. 17).
24
Дисплејот исчезнува/ не се појавува на
уредот
• Активирана функција “DIM-ON” (стр. 17).
• Дисплејот се исклучуа ако задржете копче (OFF).
Задржете копче (OFF) на уредот
додека не се појави дисплејот.
• Конекторите не се чисти (стр.22)
Auto Off функцијата не работи.
Уредот е вклучен. Auto Off се активира после
исклучување на уредот.
- Исклучете го уредот.
Операции со далечинското не се
можни
Извадете ја лентата за изолација
(стр. 6).
CD pепродукција
Дискот не влегува.
• Веќе има диск во лежиштето.
• Дискот насилно е ставен во лежиштето на
Дискот не се чита
• Оштетен или нечист диск.
• CD-R/CD-RW не се за аудио употреба (стр. 22).
MP3/WMA/AAC не се репродуцира.
Дискот не е компатибилен на MP3/WMA/AAC
формат и верзија (стр. 23).
MP3/WMA потешко се читаат од
др.формати
Кај следниве дискови е потребно повеќе
време за читање:
– Дискови со комплицирано снимена содржина.
– Дискови снимани во Мулти Сесија.
– Дискови на кои не се додаваат податоци.
Не се движам низ темите на дисплејот
• За дискови со многу малку карактери, скролањето
нема да се изведе,
• “A.SCRL” е поставено на “OFF.”
- Поставете“A.SCRL-ON” (стр. 17).
- Притиснете и држете (DSPL) (SCRL).
Прескокнување.
• Погрешна инсталација.
- Инсталирајте го уредот под агол помал од
45° во контролната табла на автомобилот.
• Оштетен или нечист диск.
Оперативните копчиња не работат.
Дискот не излегува.
Притиснете RESET копче (стр. 6).
Притиснете (eject) (стр.9).
Предупредување
ВО НИЕДЕН СЛУЧАЈ SONY НЕМА ДА
СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ПОРАДИ
СЛУЧАЈНО ИЛИ ДИРЕКТНО
ОШТЕТУВАЊЕ И СЛИЧНИ ПОВРЕДИ
ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ЛИМИТИ, ЗАГУБА НА
ПАРИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ПОДАТОЦИ,
ЗАГУБА НА АПАРАТОТ ИЛИ ПОВРЗАНА
ОПРЕМА, ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО
РАКУВАЊЕНА ОВОЈ ПРОИЗВОД, НА
НЕГОВИОТ ХАРДВЕР ИЛИ СОФТВЕР.
Важна забелешка!
Безбедна и успешна употреба
Промените или модификациите на овој уред
кои не се одобрени од Sony го доведуваат во
прашање ракувањето со уредот.
Проверете ги исклучоците, според
националните регулативи и лимити за
употребата на Bluetooth опремата пред да
почнете да ракувате со уредот.
Итни повици
Овој Bluetooth електронски уред за автомобил
работи со употреба на радио сигнали, мобилни и
мрежно како програмирани функции, за кои не
може да се гарантира во секакви услови. Затоа
не се потпирајте целосно на електронската
опрема за важни комунилкации (како
медицински потреби).
Запаметете, за да повикувате или да примате
повици, хендсфри и електронските уреди
поврзани со хендсфри морат да се активираат во
сервисната околина со адекватни мобилни
сигнали. Итните повици можеби нема да бидат
достапни на сите мобилни мрежи или кога
одредени провајдери и/или телефонски поставки
ја користат оваа фунција. Проверете кај
локалниот провајдер.
Забелешка за литиумската батерија
Не ја изложувајте батеријата на интензивен
извор на топлина, како сончева светлина, оган и
сл.
Возење
Проверете ги законите и нормите за
користењето на мобилни телефони во
околината каде возите. Секогаш внимавајте на
возењето, застанете и паркирајте се пред да
направит повик или да одговорите на повик ако
тоа го бараат условите во кои се наоѓате.
Поврзување со други уреди
Ако сакате да поврзете други уреди, прочитајте
го нивното упатство за употреба за детални
инструкции.
Радио фреквенција
RF сигналите можат да влијаат на неправилно
инсталираната или неадекватната опрема без
заштита за магнетните полиња на електрнскиите
системи во автомобилот, како електронско
палење на системот на автомобилот,
електронските брави за заклучување,
електронската контрола за мерење набрзината
или отварањето на виздушните перничиња. За
инсталација и сервис на овој уред, контактирајте
го производителот или овластениот увозник на
вашиот автомобил. Погрешната инсталација или
сервис можат да бидат опасни и се неважечки за
гаранцијата издадена со овој уред.
Консултирајте го производителот на Вашиот
автомобил за да се уверите дека употребата на
мобилен телефон во автомобилот нема да
влијае на електронскиот систем. Уверете се
дека сите безжични апарати во вашиот
автомобил се правилно монтира ни и дека
работат нормално.
5
Почеток
Ресетирање на уредот
Пред првата употреба на уредот, или при
замена на акумулаторот на автомобилот,
или после замена на конекциите, мора да
го ресетирате уредот. Откачете го
предниот панел и притиснете RESET
копче со остар предмет, како пенкало.
Подесување на часовникот
Часовникот има 24-часовен дигитален систем.
CD Плеер
1
Притиснете и задржете select копче.
Дисплејот за подесување се појавува.
2
Притискајте select копче додека
“CLOCK-ADJ” не се појави.
Сигнал: 120 dB
Фреквенција: 10 – 20,000 Hz
Вибрирање: Под дозволен лимит
3
Притиснете (SEEK) +.
Индикацијата за часовникот трепка.
4
Ротирајте на контролно копче за
подесување на час и минути.
За движење кон дигитална индикација,
притиснете (SEEK) –/+.
RESET
копче
Забелешка
Со притискање на RESET копче ќе се избрише
подесувањето на часовникот и некои зачувани
податоци.
Подготовка на картичка
за далечински управувач
Пред употреба на далечинското за прв пат,
извадете ја заштитната лента.
5
Притиснете select копче.
Подесувањето е завршено и часовникот
почнува да одбројува.
За приказ на часовникот, притиснете
(DSPL). Притиснете (DSPL) повторно за
враќање ан претходен екран.
Совет
Можете автоматски да го подесите часовникот
преку RDS опција ( стр. 14).
Прилагодување на јачината
на звукот на секој уред
Совет
За менување на батериите, погледнете во
Заменување на литиумска батерија на
далечинскиот управувач” на стр. 21.
Спецификации
Кога конектирате преносен аудио уред преку
Bluetooth конекцијата или AUX влезниот
приклучок, препорачуваме да ја прилагодите
јачината на конектираната опрема, или
прилагодување на звукот за секоја поврзана
опрема во менито за подесување на уредот. За
Bluetooth уреди, погледнете во “Прилагодување на јачина на звук” на стр. 15. За опрема поврзана преку AUX, погледнете во “Прилагодување на јачина на звук” на стр. 17.
Радио
FM
Досег: 87.5 – 108.0 MHz
Aнтена терминал:
Надворешен конектор
Интер медиална фреквенција: 10.7 MHz/450
kHz
Корисна чувствителност: 9 dBf
Селективност: 75 dB at 400 kHz
Сигнал: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Хармонична дистозија 1 kHz: 0.5 % (стерео),
0.3 % (моно)
Сепарација: 35 dB at 1 kHz
Фреквенција: 30 – 15,000 Hz MW/LW
Досег:
MW: 531 – 1,602 kHz LW:
153 – 279 kHz
Aнтена терминал:
Надворешен конектор
Интермедиална фреквенција: 10.7 MHz/450
kHz
Чувствителност: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Безжична комуникација
Систем:
Bluetooth стандардна верзија2.0
Излез:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maксимален досег:
прибл. 10 m (33 ft)*1
Фреквенција:
2.4 GHz band (2.4000 – 2.4835 GHz)
Метод на модулација: FHSS
Коматибилни Bluetooth профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP
(Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Tековниот досег ќе варира зависно од
факторите како предмети меѓу уредите,
магнетни полиња околу микробранови печки,
статички електрицитет, чувствителност на
прием, перформанси на антена, оператвен
систем, софтвер, и сл.
*2 Bluetooth стандардните профили укажуваат на
намената на Bluetooth комуникацијата.
ОПШТО
Излези:
Aудио излезни терминали (предн/заден)
Субвуфер излезни терминали (моно)
Влезови:
Teелефонски ATT терминал
Терминал за далечинско
Aнтена влезен терминал
AUX влезен џек (стерео мини џек)
Контроли на тон:
Ниско: ±10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Средно: ±10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Високо: ±10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Напојување: 12 V DC автомобилска батерија
(негативно заземјување)
Димензии: Прибл. 178 ⋅ 50 ⋅ 179 mm
(7 1/8 ⋅ 2 ⋅ 7 1/8 in) (в/ш/д)
Димензии со прикачување: Прибл. 182 ⋅ 53 ⋅ 162 mm
(7 1/4 ⋅ 2 1/8 ⋅ 6 1/2 in) (в/ш/д)
Тежина: Прибл. 1.2 kg (2 lb 11 oz)
Испорачана дополнителна
опрема:
далечинско: RM-X304
делови за инсталација и конектори (1 сер)
Oпционална опрема:
Ротирачко далечинско: RM-X4S
BUS кабел (добиен со RCA пин кабелот)Ч
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD менувач (10 диска): CDH-757MX
CD менувач (6 диска): CDX-T70MX, CDX-T69
Селектор на извор: XA-C40
AUX-IN селектор: XA-300
Адаптер за интерфејс за iPod: XA-120IP
Вашиот дистрибутер може да нема некои од
наведенава дополнителна опрема. Консултирајте го
дистрибутерот за дополнителната орема.
MPEG Layer-3 aуио кодирана технологија и
патентите се лиценцирани од Fraunhofer IIS и
Thomson.
Овој производ е заштитен од одредени интелектуални регулативи за заштита на права за сопственост од Microsoft Corporation. Употребата и
дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој
производ и користењето без лиценца од Microsoft
или Microsoft асоцијација е казнива со закон.
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена
без претходна најава.
Засилувачи
Излези: Звучници (sure seal конектори)
Импенданса на звучници: 4 – 8 ohms
Maкс. Излезна моќ: 52 W ⋅ 4 (at 4 ohms)
6
• За печатените кола не се користат халогени
оксиди.
• Во кабините не се користат халогени оксиди.
• Омотите за пакување се направени од
хартија.
23
Забелешки за батериите
• Чувајте ги батериите подалеку од децата. Ако
голтнат батерија, ведмаш консултирајте
доктор.
• Избришете ги батериите соо крпа, и
уверете се дека контактот е добар.
• Внимавајте на поларитетот кога ќе ги
ставате батериите.
• Не држете ги батериите со метални
пинцети, може да се предизика спој.
Откачување на преден панел
Вадење на уредот
1
Извадете ја заштитната рамка
Откачете го предниот панел (стр. 7).
Вовлечете ги клучевите за ослободување
зеднно со заштитната рамка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Можете да го откачите предниот панел на
уредот за да го заштитите од кражба.
Насолете ги
клучевите како
на сликата
Вовлечете го делот
од предниот панел
кон делот
како на сликата, и притиснете ја
левата страна додека не кликне.
Аларм за предупредување
Ако го исклучите моторот на OFF позиција,
без да го извадите предниот панел, алармот
ќе сигнализира неколку секунди. Алармот ќе
се вклучи само ако се користи вграден
засилувач.
1
Батеријата може да експлодира ако не се
третира правилно. Не ја полнете,
расклопувајте и не ја изложувајте на оган.
Прикачување на апаратот
2
Притиснете (OFF).
Уредот се исклучува.
Копче , и повлечете го кон себе.
Повлечетт ги клучевите за да ја извадите
заштитната рамка.
Замена на осигурач
При замена на осигурач,
внимавајте на Амперите кои
се впишани на оригиналните
осигурачи. Треба да бидат
еквивалетни. Ако некој
осигурач прегори, Проверете
го напојувањето, и заменете
го. Ако повторно прегри,
може да има внатрешен
дефект. Консултирајте го
Sony дилерот.
Забелешка
Не ставајте страни тела во внатрешниот
дел на предниот панел.
Осигурач
(10 A)
2
Чистење на конекторите
Уредот нема да работи добро ако конекторите не
се чисти. За да се пречи оваа појава, откачете го
предниот панел (стр. 7) и исчистетеги
конекторите со памукче. Не употребувајте
премногу сила, можат да се оштетат.
Извадете го уредот.
Ставете ги двата клуча иствовремено
додека не кликнат.
Забелешки
• Внимавајте да не ви падне и не
употребувајте премногу сила за да го
извадите апаратот.
• Не го изложувајте прениот панел на високи
температури или на влага. Избегнувајте да го
оставате во автомобилот.
Куката е
навнатре
Повлечете ги клучевите наместо
уредот.
Главен уред
Заден дел на
преден панел
Забелешки
• Исклучете го моторот пред да почнете да ги
чистите конекторите, и извадете го клучот од
бравата за палење на моторот.
• Никогаш не ги допирајте конекторите со
прсти или метални алатки.
22
Лизнете го уредот од единицата.
7
Локација на контролите и основни операции
Околу Bluetooth функцијата
Што е Bluetooth технологија?
Главен уред
• Bluetooth безжичната технологија е технологија со краток досег која овозможува безжична
комуникација на податоци меѓудигитални уреди како мобилен телефон и слушалка.
Bluetooth технологијата работи во досег од
околу 10 m (околу 33 стапки). Поврзувањето на
два уреди е вообичаено, но можат да се
повразат и повеќе уреди истовремено.
• Не мора да употребувате кабел за поврзување
бидејќи Bluetooth технологијата е безжична, и
не е потребно другите уреди да се се приближуваат еден до друг како што е случај со инфраред
технологијата. На пример, можете овие уреди
да ги ставите во џеб, или ташна.
• Bluetooth технологијата еинтернационален
стандард подржан од милиони компании
насекаде низ светот.
За Bluetooth комуникации
Далечински управувач
RM-H304
Ова поглавје соджи инструкции за локацијата
на контролите и основни операции. За детали,
погледнете на соодветните страни.
За оптионални апарати (CD/MD полначи и
т.н.), погледнете во “Употреба на оптионална
опрема” на стр. 17. Соодветните копчиња на
далечинското се исти како функциите на
главниот уред.
OFF копче
За исклучување; Стопирање на извор.
BLUETOOTH копче страна 12
За вклучување/исклучување на сигналот
за Bluetooth, поврзување.
Volume control копче/избор/
(handsfree) копче страна 14
За прилагодување на волуменот
(ротирање); селектирајте дотерано мени
(притиснете и завртете); примете/завршете
повик (притиснете).
SOURCE копче
Вклучување; промена на извор (Радио/CD/
USB/AUX/Bluetooth аудио/Bluetooth
телефон).
8
Лежиште за диск
Ставете диск (со логото нагоре),
започнува репродукција.
• Bluetooth безжичната технологија работи во
досег од околу 10 m.
Mаксималниот досег може да варира зависно
од пречките (луѓе, метал, ѕид и сл.) или
електромагнетната околина.
• Следниве услови можат да влијаат на
чувствителноста на Bluetooth комуникациите.
– Има пречка како човек, метал, или ѕид меѓу
уредот и Bluetooth уредот.
– Уред кој користи 2.4 GHz фреквенција, како
безжичен LAN уред, безжичен телефон, микробранова печка е во близина на овој уред.
• Бидејќи Bluetooth уредите и LAN
(IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција,
може да се појави пречка во брановите и да
резултирра со намалување на брзината на
комуникација, шум, или невозможна конекција
ако уредот се користи во близина на LAN
опрема. Затоа, направете го следново:
– Употребувајте го уредот на 10 m
подалеку од LAN опремата.
– Ако овој уред се користи на 10 m од LAN
опрема, исклучете ја LAN опремата.
– Монтирајте го уредот и Bluetooth уредот
што е можно поблиску.
• Mикро брановите кои се емитуваат од Bluetooth
уредот можат да влијаат на операциите на
електронските медецинки уреди. Исклучете го
овој уред и другите Bluetooth уреди на следниве
локации, бидејќи можат да предизвикаат
несреќи.
– каде постои запаллив гас, во болници, воз,
авиони, или бензиски станици.
– во близина на автоматски врати или апарати за
пожар
• Овој уред има сигурносен капацитет кој е
компатибилен на Bluetooth стандардите кога
се користи Bluetooth безжична технологија,
но сигурноста можеби нема да биде
задоволителна, зависно од подесувањето.
Внимвајте кога комуницирате преку
Bluetooth безжична технологија.
• Не сносиме никаква одговорност за протокот
на информации за време на Bluetooth
комуникација.
• Конекцијата со сите Bluetooth уреди не може
да се гарантира.
– уред кој има Bluetooth функција треба да
ги задоволува Bluetooth стандардите
предодредени од Bluetooth SIG, и треба да
се автентични.
– Дури и кога конектираниот уред ги задоволува
горенаведените Bluetooth sстандарди, некои
уреди можеби нема да работат правилно,
зависно од карактеристиките или
спецификациите на уредот.
– Додека разговарате без да го држите
телефонот во раце (hands free), може да се
појави шум, зависно од уредот или
околината.
• Зависно од уредот кој ќе се конектира,
межеби ќе биде потребен извесен период пред
да започне комуникацијата.
Друго
• Вluetooth уредот може да не влијае на
мобилните телефони, зависно од радио
брановите и локацијата каде се користи
опремата.
• Ако почувствувате непријатни ситуации после
употребата на Bluetooth уредот, престанете да
ја употребувате Bluetooth направата веднаш.
Ако проблемот сеуште постои, консултирајте
го најбискиот Sony дистрибутер.
Ако имате прашања или проблеми кои се
однесуваат на работата на плеерот, а не се
опишани во ова упататсво, консултирајте го
најбискиот Sony дистрибутер.
Одржување
Замена на литиумската батерија
од далечинското
Под нормални услови, батеријата ќе трае
приближно 1 година. (Може да трае и помалку,
зависно од условите на употреба). Пред да се
потроши батеријата, досегот на далечинското
се намалува. Заменете ги батеријата со нова
CR2025 литиумска батерија. Употебата на друг
тип на батерија може да предизвика оштетување
или пожар.
+ лого горе
2
c
1
Продолжува на наредна страна
21
• Пред употреба, исчистете ги
дисковите со комерцијално
достапна ткаенина за
чистење. Избришете го
дискот од центар нанадвор.
Не употребувајте
растворувачи како бензин,
абразивни средства, или
статички спреј наменети за
аналогни дискови.
Pедослед на репродукција на
MP3/WMA фајлови
MP3/WMA
Дисплеј
Fолдер
(aлбум)
MP3/WMA
фајл
(трака)
AUX влезен приклучок стр. 17
За поврзување на пренослив аудио уред.
(eject) копче
За вадење на дискот.
(вадење на преден панел) стр. 7
Забелешки за CD-R/CD-RW дискови
• Некои CD-R/CD-RW (зависно од опремата
која се користела за снимање и условите)
можеби нема да се читаат на овој уред.
• Не можат да се користат CD-R/CD-RW кои
не се финализирани.
• Овој уред е компатибилен со ISO 9660 ниво 1/
ниво 2 формат, Joliet/Romeo во издолжен
формат и Mулти Сесија.
• Максимален број на:
– фолдери (aлбуми): 150 (вклучувајќи го
главниот и празни фолдери).
– Фајлови (траки) и фолдери во диск: 300
(ако името на фолдерот/фајлот содржат
карактери, тој број ќе биде помал од 300).
– Карактери во име на фолдер/име се
32 (Joliet), или 64 (Romeo).
• Кога дискот е сниман во Мулти Сесија, само
првата трака од првиот формат на сесијата се
препознава и чита(сите други формати се
прескокнуваат) Приоритетен формат е CD-DA
и MP3/WMA/AAC.
– Кога првата трака е CD-DA, само CD-DA од
првата сесија се репродуцира.
– Кога првата трака не е CD-DA, MP3/
WMA/AAC сесија се емитува. Ако на дискот
нема податоци од еден д овие формати, “NO
MUSIC” се прикажува.
Музички дискови со заштита од
технологија за преснимување
Овој уред е дизајниран за репродукција која е во
согласност со Compact Disc (CD) стандард. Од
неодамна, различни шифрирани музички
дискови се со заштита од можноста за
преснимување. Внимавајте на податоците на
овие дискови, постојат и некои кои не ги
задоволуваат CD стандардите и можеби нема да
се читаат на овој уред.
DSPL (приказ)/SCRL (лизгање) копче
стр.10
Промена на прикажаните менија (притиснете); листање на прикажаните менија
(притиснете и држете).
• MP3, што значи MPEG-1 Audio Layer-3, е музички
фајл со компресиран формат. Се компресираат
аудио податоците на CD до приближно 1/10 oд
нивната оригинална големина.
• ID3 верзии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 нанесете само на
MP3. ID3 има 15/30 карактери (1.0 и
1.1), или 63/126 карактери (2.2, 2.3 и 2.4).
• Кога именувате MP3 фајл, додадете и ознака
“.mp3” до името на фајлот.
• При репродукција брзо нанапред/назад на VBR
(Variable Bit Rate) MP3 фајл, преостанатото време на
репродукцијата можеби нема да се прикажува
правилно.
Забелешка
Ако репродуцирате MP3 од 320 kbps, звукот
можеби нема да биде квалитетен.
Околу WMA фајлови
• WMA, која означува Windows Media Audio, е
музички фајл кој е компресиран. Ги компресира
аудио CD податоците до приближно 1/22* од
нивната оригинална големина.
• WMA има 63 карактери.
• Кога именувате WMA фајл, додадете ознака
“.wma” до името на фајлот.
• При репродукција брзо нанапред/назад на VBR
(Variable Bit Rate) WMA фајл, преостанатото време
на репродукцијата можеби нема да се прикажува
правилно.
* само за 64 kbps
Забелешки за двострани дискови
DualDisc е двостран диск кој одговара на DVD
снимен материјал од едната страна со
дигитален аудио материјал на другата страна.
Сепак, бидејќи страната со аудио материјал не
ги задоволува Compact Disc (CD) стандардите,
репродукцијата не е загарантирана.
20
SEEK –/+ копче
CD:
Прескокнување на траки (притиснете); континуирано прескокнување траки (притиснете и
повторно притиснете по околу 1 секунда и
задржете); назад/брзо движење нанапред
(притиснете и задржете).
Радио:
За автоматско пребарување станици (притиснете);
рачно пребарување станици(притиснете и задржете).
Bluetooth aудио уреди*1:
За прескокнување траки (притиснете).
Околу MP3 фајлови
Забелешка
Pепродукција на помала компресија не е
поддржана.
MODE копче стр. 10
Селектирање на радио фреквенција (FM/MW/LW).
1
AF (Aлтернативни фреквенции)/ T
A (Програма за сообраќај)/
PTY (Програмски тип) копче стр. 12
За AF и TA (притиснете); за PTY (притиснеет
и задржете) во RDS.
Нумерирани копчиња
CD:
:ALBUM -/+*3
Прескокнување албум (притиснете): непрекинато прескокнување албум (притиснете и држете).
:REP стр.10
:SHUF стр.10
:PAUSE*4
Паузирање на репродукцијата. За
откажување, повторно притиснете
RADIO:
Примање на меморирана станица (притиснете),
меморирана станица (притиснете и држете).
Bluetooth audio device*2
:PAUSE*4
Паузирање на репродукцијата. За
откажување, повторно притиснете
Bluetooth Phone:
:MIC стр.14
Примач за далечинскиот управувач
RESET копче (се наоѓа зад предниот
панел) стр. 6
Mикрофон стр.17
Забелешка
Не го покривајте микрофонот, хендсфри
операцијата може да не работи правилно.
Следниве копчиња на далечинскиот
управуваат исто така имаат различни
копчиња/функции од единицата. Пред
употреба тргнете го изолаторот (стр.6)
копче
За контролирање на CD/radio, исто како и на
единицата.
Поставувањето, дотерувањето на звукот и
т.н. можат да се управуваат со
.
DSPL (приказ) копче
За менување на прикажаните менија.
VOL (волумен) +/- копче
Дотерување на волуменот.
АТТ (регулирање) копче
Намалување на звукот. За откажување
повторно притиснете.
SEL (select)
(handsfree) копче
Исто како и селектираното копче на единицата.
копче
За контрола на CD, исто како (1)/(2)
(ALBUM –/+) на уредот. Подесувања,
подесувања за звук, и сл. Кои можат дасе
контролираат со
SCRL (скрол) копче
За движење низ темите на дисплејот
Нумерирани копчиња
Примање меморирани станици
(притиснете); меморирани станици
(притиснете и држете)
*1 Во случај на приклучување за време на CD/MD
промена; кога (SOURCE) е притиснато, приклучениот апарат ќе се појави (“MD”) на дисплејот. Во спротивно, ако е притиснато
(MORE) можете да го притиснете копчето.
*2 Кога Bluetooth aудио уред (поддржува AVRCP од
Bluetooth технологија) е конектирана. Заввисно
од опремата, некои операции може да не се
достапни.
*3 Кога се пушта MP3/WMА.
*4 При репродукција на овој уред.
Забелешки
Ако уредот се исклучи и дисплејот исчезне, не
можете да управувате со далечинкиот уред освен
ако (SOURCE) се притисне на уредот, или се
стави диск за да се активира уредот прево.
9
CD
Радио
Меморирање и примање станици
Дисплеј теми
*1 Бројот на албумот се прикажува само кога ќе се
смени албумот.
*2 Кога е пуштено MP3, ID3 се прикажува потсетник и
кога е пуштено WMA, WMA е прикажан потсетник.
За промена на тема на дисплеј
, копче(DSPL).
Совет
Прикажаните теми ќе се разликуваар зависно од
типот на дискот, форматот на снимање и подесувањата. Детали за MP3/ WMA, стр. 20.
Повторување и забавено емитување
1
Во репродукција, притиснете (3) (REP)
или (4) (SHUF) додека не се појави
бараното подесување.
Избор
Репродукција на...
TRACK
Трака континуирано
ALBUM*
Албум континуирано.
SHUF ALBUM*
aлбум по случаен избор.
SHUF DISC
диск по случаен избор.
Предупредување
Кога пребарувате станици додека возите,
употребете Best Tuning Memory (BTM) за да
не се случи сообраќајна незгода.
Автоматско меморирање — BTM
Кондензација
1
Притискајте (SOURCE) додека
“TUNER” не се појави.
За промена на фреквенција, притискајте
(MODE). Можете да селектирате од FM1,
FM2, FM3, MW или LW.
2
Кога врне во многу влажни реони, мпоже да се
појави кондензација во внатрешните леќи на
уредот и на неговиот дисплеј. Ако се појави ова,
уредот нема да работи добро. Затоа, извадете го
дискот и почекајте околу еден час додека да
испари влагата.
Притиснете и задржете на копчето.
Досплејот за подесување се појавува.
За одржување на квалитетен звук
3
Притискајте select копче додека
“BTM” не се појави.
Внимавајте да не Ви се истури сок или
слични тености во уредот или на дисковите.
4
Притиснете (SEEK) +.
Уредот ги меморира станиците според
редоследот на фреквенциите на
нумерираните копчиња. Звучен сигнал
следи за секое меморирање на станица.
Забелешки за дисковите
Рачно меморирање
1
Кога ќе најдете станица која сакате
да ја меморирате притиснете и држете
на нумерирано копче ((1) до (6))
додека “MEM” не се појави.
• За да бидат дисковите чисти, не ја
допирајте нивната работна површина.
Држете ги дисковите на аглите.
• Чувајте ги дисковите во нивните опаковки или
книжни футроли кога не се користат.
• Не ги изложувајте дисковите на висока
температура. Не ги оставајте на
контролната табла.
• Не прикачувајте етикети, и не ги допирајте со
лепливи прсти. Може да дојде до дефект.
Забелешка
Ако сакате да зачувате друга станица на ист број,
претходно меморираната станица ќе биде заменета
Совет
Кога RDS станица е меморирана, AF/TA
подесувањето исто така се меморира (стр. 13).
* Кога MP3/WMA/AAC се репродуцира.
Слушање на меморирани станици
За враќање на нормална репродукција“ OFF”
или “SHUF OFF”копче.
1
Селектирајте фреквенција и
притиснете на копчињата ((1) до (6)).
Автоматско пребарување
1
10
Дополнителни информации
• Ако Вашиот автомобил е паркиран
директно на сонце, дозволете прво уредот
да се олади преда да го вклучите.
• Вклучете ја антената, и таа автоматски ќе се
издолжи додека уредот работи.
Внимание
Извор
Број на трака/Време на репродукција,
Диск/ име на изведувач, Број на албум*1, Име
на албум, Име на трака, Teкст информации*2,
Часовник
1 Додека притискате VOL контрола,
притиснете и задржете (SEL).
Селектирајте фреквенција, и
притиснете (SEEK) –/+ за за почне
пребарувањето.
Скенирањето престанува кога ќе се најде
станица. Повторете ја постапката и за други
станици.
Совет
Ако ја знаете фреквенцијата на станицата која
сакате да ја слушате, притиснете и задржете
(SEEK) –/+ за да лоцирате приближна
фреквенција, потоа притиснете (SEEK) –/+ за
фино прилагодување на бараната фреквенција
(рачно пребарување).
• Не употребувајте дискови со налепници.
Следниве проблеми можат да се појават акосе
употребуваат такви дискови:
– Дискот нема да може да се извади (поради
одлепувањето и гужвањето на налепницата во
механизмот).
– Неможност за читање на аудио податоците
(пр. прескокнување, или ќе нема
репродукција) поради гребењето на дискот.
• Дискови со нестандарден облик (пр. срце,
квадрат, ѕвезда) не можат да се репродуцираат.
Обидот да вклучите ваков диск може да
предизвика сериозни оштетувања на плеерот.
• Не можат да се репродуцираат 8 cm (3 1/4 in)
CDа.
Продолжува на наредна страна
19
CD/MD менувач
Далечинско RM-X4S
Селектирање на менувач
Прикачување на налепница
1 Притиснете (SOURCE) повеќепати
додека не се појави ”CD” или “MD”
2 Притиснете (MODE) повеќепати додека
не се појави тоа што сакате.
Прикачете налепница за тоа како ќе го
поставите далечинското на воланот.
RDS
Поставување AF иTA
1
Преглед
FM станиците со Радио Систем за Податоци
(RDS) сервис испраќаат беззвучни дигитални
информации заедно со радио програмата.
Дисплеј
Бр.на единицата
Бр. на
дискот
Локација на контролите
Репродукцијата започнува.
Соодветните копчиња на далечинкото имаат
исти функции како и тие на уредот.
Прескокнување албуми и дискови
Прескокнува
(ALBUM-/+)
албум
Притиснете и држете
албум
континуирано
Притиснете и држете, потоа
повторно притиснете за 2 сек.
диск
Непрекинато притиснете.
диск
континуирано
Притиснете, потоа повторно
за 2 сек. и држете
Повторете и мешано пуштање
1 За време на репродукцијата притиснете
(REP) или
(SHUF) непрекинато додека не
се појави саканото дотерување.
Селектирајте
Да свири
TRACK
Повторно лента
DISK
Повторно диск
SHUF DISC
Диск по случаен редослед.
SHUF
CHANGER
Лента во менувачот по
случаен редослед.
SHUFF ALL*
Ленти во сите единици по
случаен редослед.
* Кога еден или повеќе CD менувачи, или два
или повеќе MD менувачи се приклучени.
За враќање во нормален режим, селектирајте
“ OFF“ или “SHUF OFF”.
Совет
“SHUF ALL” нема да ги меша лентите меѓу
CD единиците и MD менувачите.
*1 При прием на RDS станица, “ *” се прикажува лево
од станицата.
*2 “TA” трепка за време на информации за сообраќајот. “TP” свети ако има прием на таква станица.
Следниве функции на далечинкото бараат
различни операции од оние на уредот.
За промена на дисплејот
, копче (DSPL).
RDS срвиси
Уредот автоматски дава RDS сервиси:
• PRESET/DISC контрола
Исто како
на уредот (притиснете и ротирајте).
• VOL (звук ) контрола
Исто како ротиационото копче на уредот
(ротирајте).
• SEEK/AMS контрола
Исто како (SEEK) –/+ на уредот (ротирајте,
или ротирајте и задржете).
Промена на опративна насока
Оперативната насока на контролите е фабрички
наместено како на сликата.
AF (Алтернативни фреквенции)
Селектира и вклучува станица со најсилни
сигнали во мрежата. Со користење на оваа
функција, можете континуирано да
слушате иста програза при патување ан
долги растојанија без да мора да ја барате
истата станица рачно.
TA (Соопштенија за сообраќај)/TP (Програма за
сообраќај)
Објава на тековни информации за сообраќај
/програми. Сите информации кои ќе се примат
ќе го прекинат тековниот извор.*
PTY (Програмски типови)
Приказ на програмата која се прима.
Ја пребарува и тековно селектираната програма.
За зголемување
За намалување
Ако сакате да го прикачите далечинкото на
десната страна на воланот, можете да ја
смените оперативната насока.
Селектирајте За да ...
AF-ON
aктивирање AF/деактивирањеTA.
TA-ON
aктивирање TA /деактивирање AF.
AF, TA-ON
aктивација на AF и TA заедно.
AF, TA-OFF
деактивирање на AF и TA.
Меморирање RDS станици со AF и
TA подесување
Фреквенција*1 (Име на програмот), притиснат број, саат,
RDS податоци
TA/TP*1
1 За време на репродукцијата притиснете
(ALBUM -/+).
Притискајте (AF/TA) додека не се
појави бараното подесување.
CT (Часовник)
CT податоците од RDSемитувањето го
подесува часовникот.
* освен при повик.
Забелешки
• Зависно од државата/регионот, не сите RDS
функции можат да бидат достапни.
• RDSнема да работи ако сигналот е премногу
слаб, или ако вклучената станица не емитува
RDS податоци.
Меморирајте RDS станици заедно со AF/ TA
подесување. Ако ја користите BTM
функцијата, само RDS станици се меморираат
со исто AF/TA подесување.
Ако меморирате рачно, можете да меморирате
заедно RDS и не-RDS станици за AF/TA
подесувања посебно.
1 Поставете AF/TA, и меморирајте ја
станицата со BTM или рачно.
Примање на итни
соопштенија
Со AF или TA вклучени, итните
соопштенија автоматски ќе го прекинат
емитувањето на тековниот извор*.
* освен за време на повик
Совет
Ако ја прилагодите јачината на звукот за време
на соопштенија за сообраќајот, тоа ниво ќе се
меморира, независно од регуларната јачина ан
звукот.
Останете со една регионална
програма
— REG
Кога AF е вклучено: фабричкото подесување на
уредот го ограничува приемот на одреден регион
и нема да бидете префрлени на друг
регион со појаки сигнали.
Ако го напуштите ова подесување,
поставете “REG-OFF”во подесувањето за време
на FM приемот (стр. 17).
Забелешка
Ова подесување нема да работи во Англија.
Локални линк функции (UK само)
Оваа функција овозможува да се селектира друга
локална станица во подрачјето, дури и ако не се
мемориани на нумерираните копчиња.
Продолжува на наредна страна
18
11
1 При FM прием, притиснете копчиња
((1) до (6)) на кој постои локалната
станица.
2 После 5 секунди, пак притиснеет го бројот
на локалната станица.
Повторете ја постапката додека не се
вклучи локалната станица.
Селектирање на PTY
1 Притиснете и задржете (AF/TA) (PTY)
при FM прием.
Tековниот тип на програмата и името се
појавуваат ако станцата емитува PTY
податоци.
2
Притискајте (AF/TA) (PTY) додека не се
појави бараниот тип на програма.
3
Притиснете (SEEK) –/+.
Уредот почнува да пребарува станици кои
емитуваат таков тип на програма.
RM (Далечински управувач)
За ракување со оперативните функции преку
контролите на далечинското.
– “RM NORM” ( ): за користење на
далечинското по фабричко подесување.
– “RM REV”: Кога ќе го поставите
далечинкото на десна страна од воланот.
Bluetooth функции
Bluetooth oперации
За користење на Bluetooth функции,
следете ја постапката:
1 Поврзување
Кога конектирате Bluetooth уреди за прв
прв пат, потребна е регистрација. Tоа се
нарекува “pairing.” Регистрацијата(поврзувањето)
е потребно само првиот пат бидејќи
наредниот пат уредите ќе бидат препознавани
автоматски. Можете да поврзете до 9 уреди.
(Зависно од уредот, можеби ќе Треба да
внесете лозинка за секоја конекција.
2 Конектирање
За користење на уредот по поврзувањето,
активирајте конекција. Понекогаш тоа се
прави автоматски.
3 Хендсфри повикување/Слушање
музика
Можете да разговарате без да го држите
телефонот во рака и да слушате музика
кога се конектирате.
Tип на програми
NEWS (Вести), AFFAIRS (Тековни афери), INFO
(Информации), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Eдукација), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разно),
POP M (Популарна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (Лесна музика), LIGHT M
(Лесна класична), CLASSICS (Класична),
OTHER M (Др. музички типови), WEATHER
(Време), FINANCE (Финансии), CHILDREN
(Детски програми), SOCIAL A (Социјални
афери), RELIGION (Религија), PHONE IN
(отворена програма), TRAVEL (Патување),
LEISURE (Одмор), JAZZ (Џез музика),
COUNTRY (Кантри музика), NATION M
(Национална музика), OLDIES (Евергрини),
FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT
(Документарна)
Забелешка
Не можете да ја употребувате оваа функција во
држави/региони каде нема PTY.
Поставување CT
1
Поврзување
Прво, регистрирајте (“pair”) Bluetooth уред
(мобилен телефон, и сл.) со овој аудио систем.
(Откако еднаш ќе ги поврзете, понатаму не
мора да ја повторувате постапката).
1
Ставете го Bluetooth уредот на 1 m
(3 ft) од аудио системот.
2
Задржете на (BT) додека “ ” не
трепне (околу 5 секунди).
свети
3
Оставете го Bluetooth уредот да го
најде аудио системот.
Листа на детектирани уреди ќе се
појават на дисплејот. Уредот го
прикажува како “XPLOD”.
Вклучете“CT-ON” во подесување (16).
Забелешки
• CT функцијата може да не работи и ако има
емитување од RDS станица.
• Може да има мала разлика меѓу времето на CT
функцијата и тековното време.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
AUX-A*1 (AUX Aудио)
Активирање на AUX дисплеј “AUX-A-ON”
( ) или “AUX-A-OFF” (стр. 17).
A.OFF (Auto Off)
Автоматско исклучување на бараната тема
кога уредот ќе се исклучи.
– “A.OFF-NO” ( ), “A.OFF-30S (секунди),”
“A.OFF-30M (Mинути)” или “A.OFF-60M
(Mинути).”
SUB/REAR*1
Менување на аудио излезот.
-“SUB-OUT” ( ): кон излезот на субваферот.
- “REAR-OUT”: кон излез за засилувачот.
DEMO (Демоснтрација)
“DEMO-ON” ( ) или “DEMO-OFF.”
DIM (Замаглување)
За подесување на светлината на дисплејот.
– “DIM-ON”: замаглување на дисплејот.
– “DIM-OFF” ( ): деактивирање.
A.SCRL (Aвтоматско скролање)
За автоматско скролање меѓу прикажаните
теми кога диск/албум/трака се менуваат.
– “A.SCRL-ON” ( ): за скролање.
– “A.SCRL-OFF”: деактивирање.
LOCAL (Локален режим за барање)
– “LOCAL-ON”: за пребарување на станици со
посилен сигнал
– “LOCAL-OFF” ( ): за нормален прием.
MONO*2 (Moно режим)
За подобрување на слабата FM рецепција,
селектирајте моно режим.
– “MONO-ON”: за да слушате стерео
пренос во моно режим.
– “MONO-OFF” ( ): да слушате стерео пренос
во стерео.
REG*2 (Регионално)
“REG-ON” ( ) или “REG-OFF” (стр. 11).
LPF (Низок филтер)
За селектирање на субвуфер исклучен: “LPF
OFF” ( ), “LPF125Hz” или “LPF 78Hz.”
LOUD (Гласност)
За појасен звук кога слушате на ниски
тонови.
- “LOUD-ON”: Појачување на бас и требл.
- “LOUD-OFF” ( ): Да се се појачува бас
и требл.
BTM (стр. 10)
12
BT INIT*1 (стр. 15)
*1 Кога уредот е исклучен.
*2 Кога FM е примена.
*3 Кога аудио излезот е дотеран во “SUB”..
Опционална орема
Дополнителна аудио опрема
Со приклучување на опционална преносна
аудио опрема во AUX влезен џек (стерео
мини џек) во уредот и со едноставно
селектирање на изворот, ожете да слушате
преку звучниците во автомобилот. Јачината
на звукот може да се прилагоди поради
разликата меѓу уредот и пренносниот аудио
уред. Следете ја постапката подолу:
Конектирање на преносна
аудио опрема
1 Исклучете ја преносната аудио опрема.
2 Намалете ја јачината на звукот а уредот.
3 Поврзете ги.
AUX
AUX
Кабел*
(не е испорачан)
* уверете се дека го користите правилниот тип
на кабел.
Прилагодување на јачината на звук
Прилагодете ја јачината назвукот на
конектираниот аудио уред пред репродукција.
1 Намалете ја јачината на уредот.
2 Притискајте (SOURCE) додека “AUX”
не се појави.
“AUX FRONT IN” се појавува.
3 Активирајте репродукција на преносниот
аудио уред.
4 Подесете ја јачината на звукот на уредот.
5 Притискајте на селектор копчето додекаt
“AUX” не се појави, и потоа ротирајте на
контролното копче(–8 dB до +18 dB).
17
Други функции
Промена на звучни подесувања
1
1
Притискајте на копчето за избор
додека не се појави бараната тема.
2
Ротирајте на контролата за јачина
на звук за избор на “CUSTOM.”
Ротирајте на контролното копче за
прилагодување на јачината на
звукот.
По околу 3 секинди, подесувањето е
комплетирано и дисплејот се враќа во
нормален режим.
Следниве теми можат да се постават (следете ги
постапките подолу)
е фабричкото подесување.
3
Притискајте на селектор копчето за
избор на “LOW,” “MID” или “HI”.
4
Ротирајте на контролата за звук
за подесување на темата.
Звукот може да се прилагодува во интервали
од 1 dB чекор, од –10 dB до +10 dB.
EQ3
Tип на еквалајзер: “XPLOD,” ( )
“VOCAL,” “EDGE,” “CRUISE,” “SPACE,”
“GRAVITY,” “CUSTOM” или “OFF”.
LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 16)
Прилагодување на линија на еквалајзер.
BAL (Баланс)
Прилагодување на баланот меѓу леви и десни
звучници: “RIGHT-10” – “CENTER” ( ) –
“LEFT-10”
FAD (фадер)
Прилагодување на баланот меѓу предни и задни
звучници: “FRONT-10” – “CENTER” ( ) –
“REAR-10”
SUB*2 (Јачина на субвуфер)
Прилагодување на јачината на субфувер: “+10
dB” –“0 dB” ( ) – “–10 dB”
(“ATT” се појавува на најниското подесување)
AUX*3 (AUX ниво)
Прилагодување на јачината на звукот за секоја
конектирана дополнителна опрема. Ова подесување укажува дека мора да се подесија јачината на звукот меѓу изворите (стр. 17).
Прилагодлив степен: “+18 dB” – “0 dB” ( ) –
“–8 dB”
BTA*4
Прилагодување на јачината на звукот за секоја
конектирана Bluetooth направа. Ова
подесувањње укажува дека мора да се
подесија јачината на звукот меѓу изворите
(стр. 15).Нивоа: “+18 dB” – “0 dB” ( ) –
“–8 dB”
*1 Кога EQ3 е активирано.
*2 Кога аудио излезот е дотеран во “SUB” (стр.17).
*3 Кога AUX извор е активиран.
*3 Кога Bluetooth аудио извор е активиран
(стр. 15).
4
“CUSTOM” во EQ3 овозможува да направите
сопствени подесувања на еквалајзерот.
Прилагодување на
звучни карактеристики
2
16
Линија на еквалајзер
— EQ3
Ако Лозинка* е потребна за дисплејот
на конектираниот уред, внесете
“0000.”
Совет
Oстанатите типови на еквалајзерот исто така
можат да се подесат.
Теми за подесување — SET
1
Задржете селектор копче.
Дисплејот за подесувања се појавува.
2
Притискајте на копчето за избор додека
не се појави бараната тема.
3
Ротирајте на контролното копче за избор
на подесување (пр. “ON” или “OFF”).
4
Притиснете и задржете селектор копче.
Подесувањето е компелтирано и дисплејот
се враќа во нормален режим на репродукција.
Забелешка
Темите на дисплејот ќе се разликуваат, зависно
од изворот и подесувањето.
Следниве теми можат да се постават (на
соодветните страни за повеќе детали):
“ ” укажува на фабричкото подесување
CLOCK-ADJ (Часовник) (стр. 6)
CT (Време)
“CT-ON” или “CT-OFF” ( ) (стр. 11, 12).
BEEP
“BEEP-ON” ( ) или “BEEP-OFF.”
Задржете на (BT) додека “ ” не светне
(околу 3 секунди).
Bluetooth сигналот се вклучува.
Внесете лозинкa.
Одберете извор, и притискајте на
селектор копчето за да селектирате
“EQ3.”
Повторете чекори 3 и 4 за да ја
прилагодите линијата на еквалајзерот. За
враќање на фабричките подесувања,
притиснете и задржете селектор копче
пред да завршите со подесувањето.
По 3 секунди, подесувањето е
комплетирано, и дисплејот се враќа во
нормален режим на репродукција.
1
XXXX
“0000”
Конекција на мобилен телефон
Овој уред и Bluetooth уредот ги
меморираат заедничките информации, и
кога ќе се поврзат, уредот е подготвен за
конектирање.
“ ” трепка и потоа останува постојана кога
поврзувањето ќе се комплетира.
5
Поврзување на Bluetooth направата
со овој уред.
“ ”или“ ” се појавува кога ќе се направи
поврзувањето.
* Лозинката може да се појави како “passkey,” “PIN
code,” “PIN number” или “Password,” и сл.
Забелешка
Pежимот на мирување на поврзувањето
нема да се ослободи се додека не заврши
конекцијата.
Околу Bluetooth иконите
Следниве икони се појавуваат.
свети:
трепка:
искл.:
свети:
трепка:
искл.:
свети:
трепка:
искл.:
Bluetooth сигнал вкл.
Поврзување во мирување
Bluetooth сигнал искл.
Успешна конекција
Конектирање
Нема конекција
Успешна конекција
Конектирање
Нема конекција
1
Уверете се дека се вклучени
Bluetooth сигналите и на уредот
и на мобилниот.
2
Поврзете го овој уред со мобилниот
“ ”се појавува кога ќе се изврши
конекцијата.
Поврзување со последниот конектиран телефон со овој уред
1 Уверете се дека е вклучен Bluetooth
сигналот и на овој уред и на телефонот.
2 Притискајте (SOURCE) додека “BT
PHONE” не се појави.
3 Притиснете
(handsfree).
“ ” трепка додека се прави
конекцијата. Потоа “ ” останува да
свети додека трае конекцијата.
Забелешка
Кога е во тек Bluetooth aудио, не можете да го
поврзете аудио системот со мобилен телефон.
Поврзете го мобилниот телефон со уредот за
да се активира Bluetooth aудио. Можеби ќе
слушнете шум додека конектирате.
Совет
Со вклучен Bluetooth сигнал: кога моторот е
запален, овој уред автоматски го реконектира
последниот поврзан мобилен телефон.
Автоматското конектирање сепак зависи и од
самиот мобилен телефон и неговите
карактеристики. Ако не се поврзуваат
автоматски, направете го тоа мануелно.
Поврзување на аудио уред
Конекција
Ако поврзувањето веќе е постигнато,
започнете со работа оттука.
Активирање на Bluetooth сигнал
на уредот
1
Уверете се дека овој апарат и
аудио уредот имаат активирано
Bluetooth сигнал.
2
Поврзете го овој апарат со аудио
уредот.
“
” се појавува после конектирањето.
За користење на Bluetooth функција,
активирајте Bluetooth сигнал на овој уред.
Продолжува на наредна страна
13
Поврзување со последниот
конектиран аудио уред со овој
апарат
Пренасочување на повик
1 Уверете се дека е активиран Bluetooth
сигналот кај овој апарат и аудио уредот.
2 Притискајте(SOURCE) додека “BT
AUDIO” не се појави.
3 Притиснете (6).
“ ” трепка додека не се направи
конекцијатаle. “ ” останува да свети
кога ќе се направи конекцијата.
1
Mузички проток
Слушање музика од аудио уред
Бришење на регистрација на
сите поврзани уреди
Слушајте музика преку аудио уред ако
аудио уредот поддржува A2DP
(Напреден Аудио Преносен Профил) на
Bluetooth технологијата.
1
Притиснете(OFF).
Овој парат се исклучува.
2
Ако “ ” свети, притиснете и задржете
(BT) додека “ ” не се исклучи.
1
Притиснете и задржете копче за избор.
овој апарат.
3
4
2
Притискајте (SOURCE) додека “BT
AUDIO” не се појави.
5
3
4
Прилагодете ја јачината на звукот.
Притиснете (SEEK) +.
Операцијата започнува.
Потребни се 3 секунди за да се откажат сите
регистрации. Не го иссклучувајте моторот додека
“INITIAL” трепка.
Кога примате пови, ќе слушнете тон на
повикување од звучниците во автомобилот.
Можете да активирате гласовно бирање преку
мобилниот тел. конектиран со овој апарат со
изговарање на името снимено на мобилниот, и
потоа да го направите повикот.
Вклучете репродукција на
аудио уредот.
1
1
Притискајте (SOURCE) додека “BT
PHONE” не се појави.
2
Притиснете (handsfree).
Мобилниот активира гласовно бирање.
Нивото на јачината на звукот може да се
прилагоди ако постои разлика помеѓу овој
уред и Bluetooth aудио уредот.
3
Кажете го името меморирано на
мобилниот.
Откако мобилниот ќе го препознае
името, се прави повикот.
Хендсфри повикување
Примање на повици
Притиснете
(handsfree) кога ќе
го слушнете тонот на повикување.
Можете да почнете да разговарате.
Кога ќе завршите со разговорот
Притиснете (handsfree) повторно, или (OFF).
Ако не сакате да одговорите, притиснете и
задржете на (handsfree) околу 2 секунди
Прилагодување на микрофонот
Можете да одберете меѓу две нивоа на јачина на
звук (“LOW” или “HI”) за да подесите соодветно
ниво за да го слушате соговорникот.
1 Притиснете (5) додека разговарате.
Се менуваат темите по
рдослед:
MIC-HI
MIC-LOW
Забелешка
Микрофонот кај овој апарат се наоѓа на задниот дел
на предниот панел (стр. 9). Не го покривајте
микрофонот со лепенки, и сл..
За повикување
Ако сакате да повикате некој преку овој уред,
можете да искористите ре-повикување (redial).
1
Притискајте (SOURCE) додека “BT
PHONE” не се појави.
2
Притиснете и задржете
3 секунди, или повеќе.
Повикот започнува.
(handsfree)
За да завршите со повикување
Притиснете (handsfree) повторно, или (OFF).
14
За активирање/деактивирање на
соодветниот уред (овој апарат/мобилен):
За да бирате друг број, искористете го
мобилниот и птоа пренасочете го повикот.
За пренасочување, направете го следново.
Задржете копче (handsfree) или
употребете го мобилниот телефон
За операциите на мобилниот, погледнете во
Вашето упатство за мобилен телефон.
Забелешка
Зависно од мобилниот, хендсфри
конекцијата може да се прекине ако
сакате да пренасочите повик.
Активирање на гасовно бирање
Забелешки
• Проверете дали мобилниот и овој уред се
конектирани претходно.
• Зачувајте гласовно име на мобилниот
претходно.
• Ако активирате гласовно бирање преку
мобилниот, оваа функвија можеби нема да
работи секогаш.
• Шум од работата на моторот можат да
предивикуаат пречки додека разговарате.
Затоа активирајте кога звукјот од
автомобилот е минимален.
• Гласовното бирање во некои случаи нема да
работи зависно од функцијата за
препознавање на мобилниот. За детали,
погледнете на страна за поддршка (стр. 24).
Совети
• Изговорете го името на ист начин на кое сте
го меморилале во мобилниот.
• Меморирајте го името додека сте во
автомобилот преку овој апарат со вклучен “BT
PHONE” извор.
Намалете ја јачината на звукот на
Притискајте копче за избор додека “BT
INIT” не се појави.
Прилагодување на јачината на звук
1 Активирајте репродукција на Bluetooth
аудио уредот.
2 Подесете ја бараната јачина на звук на овој
апарат.
3 Притскајте копче за избор додека “BTA” не
се појави и ротирајте на копчето за
контрола на звукот за прилагодување на
влезно ниво (–8 dB до +18 dB).
Пакување со аудио уред
Можете да ги активирате следниве операции
ако аудио уредот поддржува AVRCP (Аудио
Видео Преносен Профил) на Bluetooth
технологија (Операциите зависат од самиот
аудио уред).
За..
Притиснете
Pепродукција (6) (PAUSE)* на овој апарат.
Пауза
(6) (PAUSE)* на овој апарат.
Прескокнување SEEК
за секоја трака]
[еднаш
* Зависно од уредот можеби ќе треба да притиснете двапати.
Oперации различни од горенаведените треба да
се изведуваат на аудио уредот.
Забелешки
• При аудио репродукција, информации како Број на
трака/време, статус и сл., на конектираниот аудио
уред нема да се прикажуваат на овој апарат.
• Дури и кога ќе се направи промена на медиум на
овој апарат, репродукцијата на аудио изворот
нема да се исклучи.
Совет
Можете да поврзете мобилен кој поддржува A2DP
(Напреден Аудио Преносен Профил) како аудио
направа и да слушате музика.
15
Download PDF

advertising