Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 Пренослив звучник HG1 h.ear go со BLUETOOTH® Упатства за употреба

ЧЕКОР 2: Поврзување со Wi-Fi мрежа
ЧЕКОР 3: Слушање музика преку Wi-Fi
Wi-Fi мрежата ви овозможува лесно слушање на музика зачувана во безжични уреди во вашиот дом.
Да слушате музика преку Wi-Fi, се препорачува да користите SongPal за паметен телефон или iPhone.
Персонален аудио систем
Други режими
Други режими за слушање музика преку Wi-Fi
Водичот со помош објаснува како да репродуцирате музика на други начини.
Упатство за употреба
Со користење на Wi-Fi мрежа може да
репродуцирате музика од онлајн музички
сервиси или репродукција на музика зачувана
на компјутер или паметен телефон со висок
квалитет на звук. Исто така може да уживате
во музиката истовремено во повеќе соби.
Изберете како ќе го поврзете уредот со Wi-Fi мрежа од следниве;
4-589-722-42(1)
©2016 Sony Corporationhttp://
www.sony.net/
•• Поврзување со SongPal
Дотерување на овој уред со паметен телефон/iPhone инсталиран со SongPal.
•• Поврзување со Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Дотерување на овој уред со допирање на WPS копчето на безжичен рутер.
Инсталирање SongPal на паметен телефон/iPhone
Ако SongPal веќе е инсталиран, прескокнете го ова инсталирање. Видете “Слушање музика со уредот.”
1 Инсталирајте SongPal на паметниот телефон/iPhone.
Може да слушате музика зачувана на Xperia преку Music
апликација или музика зачувана на компјутер со бесплатен
софтверe, MediaGo.
Побарајте SongPal на Google Play (Play Store) или App Store.
2 Допрете [SongPal] на паметниот телефон/iPhone за актривирање на апликацијата
и потоа следете ги инструкциите на екран.
3 Кога екранот ќе се прикаже од десната страна допрете [h.ear go (SRS-HG1)].
•• Поврзување со компјутер
SongPal Link
Може да го поврзете и од компјутер. За детали видете во Водичот со помош.
Може да слушате омилена музика со разни стилови со комбинација на безжични звучници.
SRS-HG1
Водич со помош
(веб документ за компјутер/паметен телефон)
Обајснува детали за уредот; мрежата и методот за BLUETOOTH® поврзување со разни уреди,
Поврзување со SongPal
Истовремено збогатување на вашата соба со музика со групирање на
звучниците.
Потребни предмети: Android паметен телефон или iPhone/iPod touch, безжичен рутер
Уживајте во уште поголем сараунд звук со дополнителен Sony Sound
BAR (не е вклучен).*
Користете Android паметен телефон или iPhone на кој SongPal е инсталиран за конфигурирање Wi-Fi дотерувања на уредот.
* Видете на следниот URL за компатабилен Sony Sound BAR или AV
ресивер.
Инсталирајте SongPal на паметен телефон или iPhone. Следете ги екранските инструкции на
апликацијата за поврзување на уредот во Wi-Fi мрежа.
режим за аудио репродукција со висока резолуција и т.н.
http://sony.net/nasite/
Слушање музика со уредот
Потребни делови: Android паметен телефон или iPhone/iPod touch
Пребарајте SongPal на Google Play™ (Play Store) или App Store.
1 Допрете на паметниот телефон/iPhone за репродукција на музика на
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
•• Поврзете го паметниот телефон или iPhone со овој уред преку BLUETOOTH. Пред да
поврзете, дотерајте ја BLUETOOTH карактеристиката на паметен телефон или iPhone.
•• Некои безжични рутери имаат повеќе SSID. Поврзете го уредот и паметниот телефон или
iPhone во ист SSID.
Водичот со помош објаснува:
•• Детали за Wi-Fi мрежно поврзување
•• Како да се поврзете со SongPal апликација
•• Мрежно поврзување и режим за репродукција за секој ОС на компјутер
•• BLUETOOTH connections and playback methods for various devices
•• Како да репродуцирате Аудио фајлови со висока резолуција
•• Ажурирање на софтвер
•• Како да поврзете втор и последователен уред преку Wi-Fi и т.н.
паметниот телефон/iPhone преку SongPal.
Забелешки
•• Два звучника од ист модел се потребни за користење на Безжична сараунд функција или Безжична
стерео функција.
•• Може да се репродуцираат само музички фајлови и сервер на домашна мрежа. Звукот од видео
фајловите не може да се репродуцира
•• Да направите групирање со саунд бар, домашен театар и т.н., ажурирајте го софтверот на уредите со
најнова верзија.
2 Откако ќе изберете музика, почнете со репродукција и прилагодете го тонот.
За повеќе детали за следните поврзувања, режими за репродукција и други информации видете во
Водичот со помош.
За репродукција на музика со Google Cast
Потребни делови: Безжичен рутер со Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) копчеn
1. Дотерајте Google Cast.
Ако апликација која што одговара со Google Cast веќе е
инсталирана, одете на чекор 2.
1 Ставете го уредот близу до безжичниот
•• Овој уред не може да се вклучи без да ја наполните батеријата.
•• Ако напонот на батеријата е слаб, уредот не може да се вклучи веднаш дури и ако е поврзан во
испорачаниот USB AC адаптер. Користете го овој уред по полнење на батеријата најмалку 1 час.
•• Ако уредот не се полни 30 часа откако уредот е исклучен, ќе се префрли во режим на заштеда на
батерија. Во овојс лучај, потребни се 15 до 30 секунди за вклучување на уредот, а отпочнување на
уредот со NFC нема да го поврзе со BLUETOOTH. Допрете повторно со уредот на N-Mark на уредот.
SRS-X99
SRS-X99
Одете на ЧЕКОР 3 за репродукција на музика
Поврзување со Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
ЧЕКОР 1: Полнење на батеријата
Спојте два звучника заедно да креирате поширок стерео звук.
рутер и потоа допрете на  (power)
копчето за вклучување на уредот
Пред да го вклучите уредот, поврзете го
во испорачаниот USB AC адаптер.
Индикаторот  (power) почнува да
трепка. Почекајте додека индикаторот не
престане да трепка. Може да потрае 30
секунди.
Трепка
Свети
a
b
c
d
Допрете [Settings].
Допрете [Google Cast].
Допрете [Learn how to cast].
Проверете како да го користите сервисот и која апликација одговара
со Google Cast и потоа изберете апликација за инсталирање.
BLUETOOTH
Може да слушате музика од BLUETOOTH уред со безжично поврзување.
Пред да користите BLUETOOTH функција, направете спарување за регистрирање на
BLUETOOTH уредот.
2. Активирајте ја инсталираната апликација која одговара со Google Cast.
3. Допрете на Cast иконата и потоа изберете [h.ear go (SRS-HG1)].
2 Допрете и држете на UPDATE/WPS копчето
на уредот додека сигнализира (околу две
секунди). Додека UPDATE/WPS
индикаторот трепка, неговото копче не
работи за WPS.
4. Почнете со репродукција на апликацијата и прилагодете го тонот.
Поврзани компоненти
Може да слушате музика од компјутер или паметен телефон со поврзување во USB порт на овој уред.
Или, може да слушате музика од портабл музички плеер со поврзување во AUDIO IN приклучок на овој
уред.
3 Во рок од 90 секунди допрете на Wi-Fi
USB
Protected Setup™ (WPS) копчето на
рутерот.
За полнење на батеријата, поврзете го уредот во штекер со помош на испорачаниот USB AC адаптер
и микро USB кабел.
Трепка
Свети
AUDIO IN
Одете на ЧЕКОР 2 за безжично поврзување
Во зависност од безжичниот рутер, допрете и држете на Wi-Fi Protected Setup (WPS) копчето неколку
секунди. За детали видете во упатството за употреба на рутерот.
Кога LINK индикаторот ќе светне портокалово, Wi-Fi мрежното поврзување е комплетно.
Одете на ЧЕКОР 3 за репродукција на музика
Делови и контроли
Забелешка за купувачите во Европа
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е
во согласност со основните барања и други
релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC.
За детали пристапете на следната :
http://www.compliance.sony.de/
5,150 - 5,350 MHz опсегот е ограничен
само за внатрешна употреба.
Забелешки за USB AC адаптерот
Забелешки за лиценцата
•• Кога го поврзувате или исклучувате USB AC
адаптерот, прво исклучете го уредот. Во
спротивно, може да предизвика дефект.
••Користете го само испорачаниот кабел за
струја, USB AC адаптер и микро-USB кабел.
Да избегнете оштетување на уредот, не
користете други типови на USB AC адаптери.
Овој производ содржи софтвер кој Sony го
користи со договор за лиценца со сопственикот на авторското право. Ние сме должни
да ја објавиме содржината на договорот со
клиентот со барања на сопственикот на
авторското право за софтверот.
Пристапете на следната URL и прочитајте ја
содржината на лиценцата.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата поставени со EMC
регулативата за користење на кабел за
поврзување пократок од 3 метри.
LINK индикатор
NETWORK индикатор
BLUETOOTH индикатор
USB индикатор
AUDIO IN индикатор
 (call) копче*2
EXTRA BASS копче/индикатор
VOLUME – копче
VOLUME + копче*2
CHARGE indicator
 (power)/ PAIRING копче/индикатор
N-Mark
UPDATE копче/индикатор, WPS копче
SET UP копче
STEREO PAIR копче
L индикатор
R индикатор
AUDIO IN приклучок
USB порт
DC IN 5V приклучок*1
RESET копче
Рачка за одвојување на решетката
FUNCTION копче
Микрофон
*1 За полнење на овој уред, поврзете го USB AC адаптерот во овој приклучок.
*2
Исфрлање на потрошени батерии
и електрична и електронска
опрема (применливо во ЕУ и
други Европски земји со посебен
собирен центар)
Овој симбол на производот, батеријата или
пакувањето покажува дека производот и батеријата не треба да се третираат како
домашен отпад. Некои батерии може да се
означени со хемиски знак. Хемискиот симбол
за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива
или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето
на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што
може да се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за зачувување на
природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано
поврзан со вградената батерија, за зачувување,
безбедност или интегритет на податоците, оваа
батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите,
однесете ги при крај на нивниот животен век во
собирен центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема. За правилно и безбедно
отстранување на сите типови батерии од
апаратот, прочитајте го упатството за вадење
на батериите од уредот. Однесете ги батериите
во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За подетални
информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте ја
локалната компанија за рециклирање, отпад
или продавницата каде што сте го купиле
производот.
(call) и VOLUME + копчињата имаат сензибилна точка.
Проблеми и решенија
За проверка на јачината на Wi-Fi сигналот (осетливост на прием)
Допрете и држете на VOLUME – копчето и SET UP копчето. Во зависност од јачинат ана сигналот,
индикаторите  до  ќе светат. Бројот на запалените индикатори е релативен со јачината на сигналот.
Ако сигналот е слаб, нема да свети ниеден индикатор. За детали видете во Водичот со помош.
Ако се случи следниот проблем додека
работите со уредот, проверете го следново да
го решите проблемот пред да го однесете во
продавницата на Sony.
•• Проверете во Водичот со помош.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
 (power) индикатор
Индикатор (боја)
Статус на уредот
Свети (зелено)
Уредот е вклучен.
Свети (портокалово)
Уредот е во BLUETOOTH/
мрежно мирување.
Свети (црвено)
Уредот е во режим на
мирување.
Исклучено
Уредот е во режим на
заштеда на напојување.
Трепка (зелено)
• Кога ќе го вклучите уредот
индикаторот трепка бавно
зелено и потоа светнува.
• Кога ќе допрете на VOLUME
–/+ копчињата индикаторот
трепка еднаш или три пати
зависно од прилагодувањето на тон.
Трепка (црвено)
Не е успешно ажурирањето на софтверот или е во режим на заштита.
LINK индикатор
Индикатор (боја)
Статус на уредот
Свети (портокалово)
Уредот е поврзан во WiFi мрежа.
Трепка (портокалово)
Уредот е во процес на поврзување во Wi-Fi мрежа.
Трепка (црвено)
Не е успешно мрежно поврзување.
Свети (црвено)
Мрежното поврзување не е
успешно или поврзувањето
не е успешно иако мрежното
дотерување е комплетно.
NETWORK индикатор
Индикатор (боја)
Статус на уредот
Свети (бело)
Уредот е во NETWORK
режим.
Бојата на индикаторите што светат/трепкаат
се менуваат во зависност од поврзаниот
музички сервис. За детали видете во Водичот
со помош.
UPDATE индикатор
Индикатор (боја)
Статус на уредот
Свети (портокалово)
Уредот го детектира најновиот софтвер додека е
поврзан со интернет
Трепка (портокалово)
Уредот го ажурира софтверот. При ажурирање не
може да работите со уредот.
Пред да ракувате со уредот прво внимателно
прочитајте го ова упатство и задржете го за
понатамошна употреба.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар или
електричен шок не го изложувајте
апаратот на дожд или влага.
Да го намалите ризикот од пожар, не ги
покривајте отворите за вентилација на
апаратот со весници, чаршафи, завеси и т.н.
Не го изложувајте апаратот на отворен оган
(пр. запалени свеќи).
Не го инсталирајте апаратот во затворен
простор, пр. библиотека или вграден плакар.
Не ги изложувајте батериите или апаратот со
инсталирани батерии на прекумерна топлина,
пр. сонце, пожар или сл.
USB AC адаптерот не е исклучен од
електричната мрежа се додека е поврзан во
штекер дури и ако самиот уред се исклучи.
Бидеќи за исклучување на уредот од штекер
се користи главниот приклучок, поврзете го
уредот во лесно достапен штекер. Доколку
забележите неправилности на уредот,
откачете го приклучокот од штекер веднаш.
Внимавајте да не прснете со вода, овој
производ не е водоотпорен.
ВНИМАНИЕ
Забелешка за купувачите: следнава
информација се применува само за опрема
купена во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со
усогласеноста на производот со законодавството на ЕУ адресирајте ги на овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгија. За сервис или гаранција, обратете се
на адресите обезбедени во сервисната книшка
или гарантниот лист.
Валидноста на CE ознаката е ограничена само
на тие земји каде може легално да се купи,
главно во Источно европските земји.
MAC адресата на Wi-Fi мрежата е поставена
на долниот надворешен дел од уредот.
••Пред да работите со уредот, проверете дали
работниот напон на уредот е идентичен со
таа на локалната електрична мрежа.
За поставување
•• Не го поставувајте уредот во навалена позиција.
•• Не го оставајте уредот на места во близина
на топлотни извори или на места изложени
на директна сончева светлина, прекумерна
прашина, влага, дожд или механички шок.
За работата
••Не ставајте мали предмети и т.н. во приклучоците или отворите за вентилација на задниот
дел од уредот. Уредот може да се расипе.
За чистење
•• Не користете алкохол, бензин или
разредувач за чистење на куќиштето.
Друго
•• Ако имате прашања или проблеми во врска
со овој уред кои не се поркеини со овој
документ, обратете се во најблиската
продавница на Sony.
•• Кога го исфрлате или подарувате овој уред,
иницијализирајте го за ресетирање на сите
дотерувања во фабрички дотерувања. За
детали видете во Водичот со помош.
За авторските права
Кога индикаторот свети или трепка
Бојата на индикаторите што светат/трепкаат ја покажуваат состојбата на дотерувањето. За детали
видете во Водичот со помош.
Кога индикаторот свети или трепка
Поларитет на приклучокот
•• Приклучете го кабелот за струја поврзан со
USB AC адаптер во најблискиот штекер. Во
случај на проблем откачете го од штекер
веднаш.
••Не го инсталирајте USB AC адаптерот во затворен
простор, пр. библиотека или вграден плакар.
••Проверете ја информацијата за проблемот на
веб страната за поддршка за купувачите.
http://www.sony.eu/support
•• Поврзете го уредот во штекер преку USB AC
адаптер за полнење на батеријата. Можеби
ќе може да решите некои проблеми со
полнење на батеријата.
•• Допрете на RESET копчето на задниот дел од
уредот со остар предмет, пр. игла.
Кога го притискате RESET копчето без USB AC
адаптер, уредот се вклучува со допирање и
држење на  (power) копчето или со
поврзување во USB AC адаптерот.
Ако проблемот постои откако ќе направите се
од горенаведенот, обратете се во
продавницата на Sony.
Мерки на претпазливост
Забелешка кога користите со мобилен
телефон
••За детали за работата на вашиот мобилен
телефон кога примате повик додека се
пренесува звук преку BLUETOOTH
поврзување, видете во упатството за
употреба испорачано со мобилниот телефон.
За безбедност
Плочата со име и важни информации за
безбедност се поставени на долниот
надворешен дел на уредот и на површината
на USB AC адаптерот.
••Пред да ракувате со уредот, проверете дали
работниот напон на уредот е идентичен со
локалната електрична мрежа.
Каде се продава
Работен напон
Сите земји/региони
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
••Овој производ е заштитен со одредени
интелектуални права на Microsoft Corporation.
Користење или дистрибуција на таква
технологија надвор од овој производ е
забранета без лиценца од Microsoft или
овластен Microsoft продавач.
•• iPhone и iPod touch се заштитни знаци на
Apple Inc., регистрирани во САД и други земји.
“Made for iPod” и “Made for iPhone” значат
дека електронските додатоци се дизајнирани
за поврзување само со iPod или iPhone и се
назначени од производителот да одговараат
на Apple стандардите. Apple не е одговорен
за работата на овој уред или усогласеноста со
безбедносните и регулаторните стандарди.
Запомнете дека користење на овие додатоци
со iPod или iPhone може да влијаат врз
безжичните перформанси.
App Store е сервисен знак на Apple Inc.
•• “
” е знак на Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® се регистрирани трговски
знаци на Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ се знаци на Wi-Fi
Alliance.
•• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани од
Fraunhofer IIS и Thomson.
•• N-Mark е заштитен знак или регистрирана
трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во
други земји.
•• BLUETOOTH® знакот и логата се сопственост
на Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба
на вакви знаци од страна на Sony Corporation
се со лиценца. Други заштитни знаци и
трговски имиња се на нивните сопственици.
•• Google Play и Android е заштитен знак на
Google Inc.
•• Google Cast и Google Cast Badge се
заштитни знаци на Google Inc.
• “Xperia” и “Xperia Tablet” се заштитни знаци на
Sony Mobile Communications AB.
•• LDAC™ и LDAC логото ес заштитни знаци на
Sony Corporation.
••DLNA™, the DLNA Logo и DLNA CERTIFIED™ се
заштитни знаци, сервисни знаци или
сертификациски знаци на Digital Living
Network Alliance.
•• Овој производ вклучува Spotify софтвер кој е
предмет на лиценци за трети лица кои се
наоѓаат тука: https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
•• Spotify и Spotify логата се заштитни знаци
на Spotify Group.
••Имињат ана уредот и производот наведени
во овој документ генерално се заштитни
знаци или регистрирани трговски марки на
производителот.
™ и ® знаците се изоставени во овој
документ.
Забелешка за GNU GPL/LGPL applied
применет софтвер
Овој производ содржи софтвер кој е предмет
на следната GNU General Public License (понатаму наречена како “GPL”) или GNU Lesser
General Public License (понатаму наречена
како “LGPL”). Ова овозможува клиентот да
има право да менува, модифицира и редистрибуира изворен код на наведениот софтвер во согласност со условите на испорачаниот GPL или LGPL. Изворниот код за горенаведениот софтвер е достапен на интернет.
За превземање пристапете на следната URL
потоа изберете име на модел “h.ear go
(SRS-HG1)”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Запомнете дека Sony не може да одговори на
прашања поврзани со содржината на
изворниот код.
Забелешки за ажурирање
Ако го користите овој уред додека е поврзан
со интернет преку Wi-Fi мрежа, уредот може
автоматски да се ажурира со најнов софтвер.
Со ажурирање на софтверот, нови
карактеристики ќе се додадат за подобро и
постабилно користење.
Ако не сакате автоматски да се ажурира
софтверот, може да ја исклучите оваа
функција преку SongPal инсталиран на
паметниот телефон/iPhone.
Сепак, софтверот може да се ажурира
автоматски за постабилно користење и т.н.
дури и ако ја исклучите оваа функција. Исто
така, ако ја исклучите оваа функција, сеуште
може рачно да се ажурира софтверот.
За детали како да дотерате и работите,
видете во Водичот со помош.
Уредот може нема да работи при ажурирање.
Одрекување од одговорност за
услуги понудени од трети лица
Услуги понудени од трети лица може да
се менуваат, суспендираат или прекинат
без претходна најава. Sony нема
одговорност при вакви ситуации.
Спецификации
Општо
Напојување
DC 5 V 1.5 A (со користење на испорачаниот USB AC
адаптер поврзан во AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) или
со користење на вградена литиум-јонска батерија
Потрошувачка
12 W
Потрошувачка (во режим на мирување)
Помалку од 0.2 W
Потрошувачка (при BLUETOOTH/
режим за мирување на мрежата)
Помалку од 0.2 W
Работен век на литиум-јонската батерија за
BLUETOOTH поврзување (кога Wi-Fi не е поврзан)
Приближ. 12 часа*1
Работен век на литиум-јоснката
батерија за Wi-Fi поврзување
Приближ. 8 часа*2
Време на полнење на литиум-јонската батерија
Приближ. 5 часа
Димензии (вклучувајќи ги и испакнатите
делови и контроли)
Приближ. 204 mm x 62 mm x 60 mm ш/в/д)
Маса
Приближ. 790 g
Испорачани додатоци
USB AC адаптер (1)
Микро-USB кабел (1)
Кабел за струја (2)
Упатство за употреба (овој документ)
Гарантен лист (1)
За купувачите во Велика Британија, Ирска, Малта,
Кипар и Хонг Конг:
Користете кабел за струја (A).
Поради безбедносни причини, кабелот за струја
(B) не е наменет за горенаведените земји/
региони и затоа не треба да се користи.
За купувачите во други земји/региони:
Користете го кабелот за струја (B).
(A)
(B)
Кабелот за струја (B) не е испорачан за купувачите
во Хонг Конг.
*1 Кога се користи одреден извор за музика и нивото на тон
на уредот е дотеран во 33. Ако нивото на тон на уредот
е дотеран во максимум, работниот век ќе биде
приближ. 4 часа. Времето може да се разликува
зависно од температурата или условите на користење.
*2 Кога се користи одреден извор за музика и нивото на тон
на уредот е дотеран во 33. Ако нивото на тон на уредот
е дотеран во максимум, работниот век ќе биде
приближ. 4 часа. Времето може да се разликува
зависно од температурата или условите на користење.
Дел за USB порт
USB порт
Може да поврзете компатибилен уред како
компјутер и т.н. во овој уред преку
комерцијално достапен USB кабел.
Поддржан формат*3
PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24/32bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2.8/5.6 MHz (1bit)
*3 Компатибилност со сите софтвери за кодирање/пишување,
уреди за снимање и медиуми за снимање не се гарантира.
Компатибилни iPhone/iPod модели
Bluetooth технологијата работи со iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPod touch (6та генерација), iPod touch (5та
генерација).
Забелешка
Sony не превзема одговорност во случај
податоците снимени на iPhone/iPod да се изгубат
или оштетат кога користите iPhone/iPod поврзан
со овој уред.
Дизајност и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
Download PDF