Sony | CFD-S70 | Sony CFD-S70 CD-/kassettspiller med radio Bruksanvisning

4-584-348-22(1)
Merknad for kunder: Følgende
informasjon gjelder kun for utstyr som er
solgt i land som anvender EU-direktivene
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal
adresseres til autorisert representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service eller garanti
saker, vennligst referer til adresse som nevnt i
separat service eller garanti dokument.
Personal Audio System
Bruksanvisning
For kunder i Europa og Oseania
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen
om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet til et mottak for resirkulering av avfall
batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet.
Printed in China
CFD-S70
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted, for
eksempel i en bokhylle eller innebygd i et skap.
ADVARSEL!
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for regn
eller fuktighet.
For å redusere brannfaren må du ikke dekke til
apparatets ventilasjonsåpning med aviser,
bordduken, gardiner e.l. Ikke utsett apparatet for
åpen ild (for eksempel tente stearinlys).
Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte
batterier) for sterk varme, som solskinn, brann e.l.
over et lengre tidsrom.
Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.
FARE FOR ELEKTRISK STØT.
IKKE ÅPNE.
Forhåndsinnstille radiostasjoner
Lytte til radio
Trykk på   for å slå på enheten.
Juster antennen for å oppnå optimalt mottak.
FM
Avspillingstid*2, 3
*1 Hvis det er MP3-filer kun i rotkatalogen, vises "001" i
displayet.
*2Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--"
i displayet.
*3Hvis du trykker på DISPLAY/ENTER , veksler
avspillingsskjermen mellom å vise avspillingstiden og
det aktuelle spornummeret (eller den aktuelle mappen
og filnumrene (MP3)).
4
Omplasser selve
enheten for å
forbedre
mottaket
(enheten har en
innebygd
ferrittantenne).
Andre arbeidsoperasjoner
_
Gjøre dette
Ta pause i
avspillingen
Trykk på CD PLAY/PAUSE ()
. For å gå tilbake til
avspillingen, må du trykke på
knappen igjen.
Stoppe
avspillingen
Grunnleggende betjening
Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten fra
strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt med enheten, må du
omgående trekke ut støpselet av stikkontakten.
Denne enheten er ikke koblet fra vekselstrømkilden
(strømnettet) så lenge den er koblet til
stikkontakten, selv om enheten selv er slått av.
Trykk på STOP () . Hvis du
trykker på CD PLAY/PAUSE ()
 etter at avspillingen er
stoppet, vil avspillingen starte
fra begynnelsen av sporet/filen
du spilte sist (Fortsett avspilling).
Hvis du vil starte avspilling fra
første spor/fil på platen, må du
trykke to ganger på STOP () 
og deretter trykke på
CD PLAY/PAUSE () .
+ eller − .
Velge en mappe
på en MP3-plate
Trykk på TUNE/
Velge spor/fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over ett og ett spor
eller én og én fil.
Finne et punkt i
et spor/en fil
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus, må
du trykke på
CD PLAY/PAUSE ()  for å
starte avspillingen etter at det
ønskede punktet er funnet.
3
4
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge FM- eller AM-båndet.
Hold nede TUNE/ + eller −  inntil
frekvenssifrene begynner å endres i displayet.
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk og
stopper når den får inn en stasjon tydelig.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved hjelp
av automatisk stasjonssøk, må du trykke
gjentatte ganger på TUNE/ + eller −  for å
endre frekvensen trinn for trinn.
Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i
displayet.
 Frekvensenheten for innstilte stasjoner er MHz i
FM-båndet og kHz i AM-båndet.
 Hvis det er støy i mottaket av stereo-FM, må du trykke
gjentatte ganger på PLAY MODE  til "Mono" vises i
displayet. Du går glipp av stereoeffekten, men mottaket
blir bedre.
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er som
følger. Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid avvike
fra den opprinnelige rekkefølgen på platen,
avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.
Koble til vekselstrømkabelen , eller sett inn seks R14-batterier (størrelse C) (ikke inkludert) i batterirommet .

Mappe
MP3-fil
*1 CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  og   har et følbart punkt.
*2 Trekk ut FM-antennen  bare når du lytter til FM-radio (for AM-radio er en ferrittantenne innebygd i enheten).
Til et strømuttak
Til AC IN
Før enheten tas i bruk
Vekselstrømkabel
(inkludert)
3
Legg inn en plate i CD-skuffen og lukk deretter
dekselet.
Bruk radioen på et sted hvor radiomottaket er godt,
som for eksempel i nærheten av et vindu. Juster
også antennen (FM) eller plasseringen av selve
enheten (AM) slik at mottaket blir best mulig.
Områder med godt
mottak:
I nærheten av
vinduer osv.
Hvis det fortsatt er problemer med mottaket, må du
prøve å flytte enheten til et annet sted.
Unngå denne typen steder:
Slå strømmen på eller av
Sett inn batteriet med -siden først.
Bunn
Områder med
dårlig mottak:
Langt borte fra
vinduer osv.
Trykk på  (strøm) .

Batteriene
peker i ulike
retninger. Sett
dem inn riktig
vei, som vist
her.
I nærheten av
mobiltelefoner
eller elektriske
apparater
Justere volumet
Trykk på VOLUME + eller − .
Volumet på denne enheten kan justeres trinnvis fra
0 til 31.
For å justere volumet kontinuerlig må du holde
knappen nede, og så slippe den ved ønsket nivå.
På stålbord
Lytte via hodetelefoner
Trykk ned batteriromdekselet ved  og
skyv det i pilens retning .
Merknader
 Når batteriene er nesten helt tomme, blinker varselmeldingen "LO-BATT". Når denne meldingen vises, må alle batteriene skiftes
ut med nye. Se også "Se gjenværende mengde batteristrøm".
 Når vekselstrømkabelen kobles fra eller batteriene tas ut, vil innstillinger som er lagret i minnet til enheten, enten slettes eller
beholdes.
—Slettede innstillinger: Lydstyrke, radiobånd (FM/AM) og -frekvens, FM-modusinnstilling (stereo/mono), CD-avspillingsmodus,
MEGA BASS-innstilling (på/av) og sist brukte funksjon
—Lagrede innstillinger: Strømstyringsinnstilling på/av (kun europeiske modeller) og forhåndsinnstilte radiostasjoner registrert
ved hjelp av forhåndsinnstillingsfunksjonen auto/manuell, eller knappene FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
 Før du skifter batteriene, må du ta ut en eventuell CD eller kassett, koble fra eventuelle tilleggsenheter og legge FMteleskopantennen  i sin opprinnelige stilling hvis den har vært trukket ut.
 For å bruke enheten på batteristrøm, må du trekke vekselstrømkabelen ut av både enheten og stikkontakten.
 Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
 Ikke bruk et gammelt batteri sammen med et nytt, og ikke bland ulike typer batterier.
Bruke strømstyringsfunksjonen (kun europeiske modeller)
Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går enheten
automatisk over i standby-modus når den ikke har vært betjent eller har spilt av lyd på ca. 15 minutter.
For å slå standby-modus på eller av må du trykke på VOLUME +  mens du holder nede PLAY MODE . Hver
gang du trykker på knappene, blinker "STANDBY" i 2 sekunder, og "ON" eller "OFF" vises i displayet.
Koble hodetelefonen til kontakten  (hodetelefoner)
.
For å beskytte hørselen din må du unngå å lytte
med for høy lydstyrke når du bruker
hodetelefonene.
Slå bassforsterkningsfunksjonen på eller
av
Trykk på MEGA BASS .
Når du trykker på knappen, vil funksjonen enten slås
på ("MEGA BASS" lyser opp) eller av ("MEGA BASS"
forsvinner). Funksjonen er slått på som standard.
Om MP3-plater
Platen lastes, og plateinformasjonen vises i
displayet.
Audio CD
(Det totale antallet spor og den totale spilletiden
vises i rekkefølge.)
Spille av en musikkplate
1
2
Totalt antall spor
Trykk på   for å slå på enheten.
Sett en fingertupp inn i åpningsfliken for å
åpne CD-dekselet.
Åpne
CD-dekselet
med
åpningsfliken.
Total spilletid
MP3-plate
 Når en plate er lastet inn, leser enheten alle filene på den
aktuelle platen. I løpet av denne tiden blinker "READ". Hvis
det er mange mapper eller ikke-MP3-filer på platen, kan
det ta lang tid før avspillingen begynner, eller før neste
MP3-fil begynner å spilles av.
 Vi anbefaler at ikke-MP3-filer eller unødvendige mapper
utelukkes ved opprettelse av MP3-plater.
 Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke
er MP3-filer, selv om filene befinner seg i en mappe.
 Dette anlegget kan kun spille av MP3-filer som har
filetternavnet ".mp3".
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet
audioformat, kan denne enheten produsere støy eller
slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har
korrekt filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler
fra en plate:
Når det totale antallet lydfiler overstiger 413.
Når det totale antallet mapper på én enkelt disk
overstiger 99 (inklusive "ROOT"-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 9
(inklusive "ROOT"-mappen).
1
2
3
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge et frekvensbånd.
Stille inn på en ønsket stasjon.
Hold nede DISPLAY/ENTER  inntil "FM-xx"
eller "AM-xx" blinker i displayet.
(Eksempel: FM)
 Det viste innholdet begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter før enheten går over i standby-modus.
 Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig i FM/AM-funksjonen.
 Den automatiske standby-funksjonen blir ugyldig når tidsutkoblingen stilles inn.
5
Trykk på PRESET + eller −  inntil det
forhåndsinnstilte nummeret for stasjonen du
vil lytte til, blinker i displayet.
Trykk på DISPLAY/ENTER  for å lagre
stasjonen.
Hvis en annen stasjon allerede er lagret under
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil den
stasjonen bli erstattet med den nye.
Hvis du vil avbryte lagringen av stasjonen, kan du
trykke på STOP () .
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i enhetens
minne, også i følgende situasjoner:
Vekselstrømkabelen trekkes ut.
Batteriene fjernes.
1
2
3
Trykk på   for å slå på enheten.
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge FM- eller AM-båndet.
Trykk på PRESET + eller −  for å velge et
lagret forhåndsinnstilt nummer for den
ønskede radiostasjonen.
Totalt antall
filer
2
Trykk på   for å starte avspilling.
_
Gjøre dette
Stoppe
avspillingen
Trykk på  .
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å fortsette
avspillingen, må du trykke på
knappen igjen.
Spole raskt
forover eller
spole bakover
Trykk på  eller  .
Løse ut
kassetten
Trykk på  .
Merknader
 Ikke slå av strømmen mens en kassett spilles av. Hvis du
gjør det, kan det forårsake feil. Pass på at du stopper
avspillingen før du slår av strømmen.
 Hvis kassetten spoles til begynnelsen eller slutten, og
 eller   ikke utløses, vil "STOP TAPE" blinke i
displayet. Sørg for å trykke på   for å utløse
knappen. "STOP TAPE" begynner å blinke 8 minutter etter
hurtigspoling forover ( ) eller bakover ( ). Etter
at det har gått omtrent 10 minutter, slås enheten av
automatisk.
 Når "STOP TAPE" blinker, må du alltid kontrollere knappen
 eller   og sørge for å løse ut knappen.
 Når tiden som er stilt inn på tidsutkoblingen, har gått ut
under avspilling, begynner "SLEEP"-indikatoren å blinke,
men enheten slås ikke av. Enheten vil slås av etter at
avspillingen er ferdig.
Ta opp en kassett
Tips
Hvis du trykker gjentatte ganger på DISPLAY/ENTER 
mens du lytter til radioen, vil radioinformasjonen endres
mellom å vise det forhåndsinnstilte nummeret og
frekvensen.
Etter 2 sekunder går displayet automatisk over fra å vise det
forhåndsinnstilte nummeret til å vise frekvensen.
Kontroller følgende elementer før du begynner
på denne arbeidsoperasjonen.
 Bruk kun kassetter av type I (normal). Kassetter
av type II (høy posisjon), type III (ferrokrom) og
type IV (metall) støttes ikke.
 Pass på at opptakssikringen ikke er blitt
fjernet. Hvis opptakssikringen er blitt fjernet,
må du dekke hullet med vanlig tape.
 Pass på å koble til vekselstrømkabelen for å
unngå et uventet avbrudd i opptaket.
Lagre stasjoner under FAVORITE
RADIO STATIONS-knappene
Du kan lagre opptil tre favorittstasjoner på de tre
knappene FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) .
Tilordne én FM- eller AM-program for hver knapp.
2
3
1
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge FM- eller AM-båndet.
Still inn på den stasjonen du vil lagre.
Trykk på og hold den ønskede FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET) , inntil du hører en
pipetone.
Trykk på   for å slå på enheten, og gjør så
klar den kilden du vil ta opp fra.
 Ta opp CD-DA-spor eller MP3-filer på
en plate
Plasser en plate i CD-skuffen. Pass på å ikke
starte avspilling. Se "Spille av en musikkplate".
 Ta opp et radioprogram
Den innstilte stasjonen er lagret under den valgte
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) -knappen,
og nummeret til den aktuelle knappen vil lyse i
displayet.
Stille inn på en ønsket stasjon. Se "Lytte til
radio".
 Ta opp lyd fra en tilkoblet tilleggsenhet
Trykk på AUDIO IN  og koble til en
tilleggsenhet, som en TV, bærbar digital
musikkspiller e.l. til AUDIO IN-kontakten , og
start deretter avspillingen.
(Eksempel: Lagre FM 87,50 MHz under
nummer )
2
Trykk på   (), sett en kassett inn i
kassettrommet () og lukk så kassettdekselet.
Endre den lagrede stasjonen
Gjenta trinn 1 til 3.
Den stasjonen som er lagret på knappen vil bli
erstattet med den nye.
Den siden
som
båndet er
synlig fra,
vender opp
Lytte til lagrede stasjoner med
FAVORITE RADIO STATIONSknappene
Merknad
Totalt antall
mapper*1
Avspillingssiden vender utover
Andre arbeidsoperasjoner
Trykk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) -knappen.
Merknader
Den siden
som
båndet er
synlig fra,
vender
opp
En stasjon med svakt signal må forhåndsinnstilles
manuelt.
1
Etikettsiden opp
Trykk på   (), sett en kassett inn i
kassettrommet () og lukk så kassettdekselet.
Trykk på DISPLAY/ENTER  for å lagre
stasjonen.
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
Mellom
bygninger
Trykk på midten av platen til den sitter på plass.
 Hvis det er slakk i båndet, må
du stramme det med en
blyant for å unngå å skade
båndet eller enheten.
Hvis en stasjon ikke kan
forhåndsinnstilles automatisk
Forbedre radiomottaket
Fortsett avspilling avbrytes i følgende tilfeller:
Hvis du åpner CD-dekselet.
Når du slår av enheten.
Strømkilder
Trykk på   for å slå på enheten.
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge FM- eller AM-båndet.
Hold nede FM/AM  inntil "AUTO" blinker i
displayet.
Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter frekvens
(fra lave frekvenser til høyere).
4
Tips
Merknad
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
3
Kontroller følgende elementer før du begynner
på denne arbeidsoperasjonen.
 Bruk kun kassetter av type I (normal). Kassetter
av type II (høy posisjon), type III (ferrokrom) og
type IV (metall) støttes ikke.
1
AM
Trykk på CD PLAY/PAUSE () .
Hvis en tidligere avspilt plate er innstilt, vil
avspillingen starte automatisk. Trykk på STOP () 
for å starte avspilling, om nødvendig.
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller emballasjen indikerer at dette
produktet og batterier ikke må
behandles som husholdningsavfall. På
noen batterier er dette symbolet brukt i
kombinasjon med kjemiske symbol. De
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for
at disse produktene og batteriene blir kastet riktig,
vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse, som ellers kan
forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare
naturressursene. Hva gjelder produkter som av
sikkerhets-, ytelses - eller dataintegritetsgrunner
krever en permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å sikre at batteriet og det
elektriske og elektroniske utstyr blir behandlet
korrekt, overlevere disse produktene ved endt
levetid til et mottak for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr.
Spille av en kassett
Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du
kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner, 20 for
FM og 10 for AM.
1
2
Trekk ut
teleskopantennen 
og juster lengden og
vinkelen for å få best
mulig mottak.
Veksle til CD-funksjonen fra andre
funksjoner
FORSIKTIG
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt
må du ikke utsette dette apparatet for væskedrypp
eller -sprut, og du må ikke sette ting som er fylt med
væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
Trykk på CD PLAY/PAUSE ()  for å starte
avspilling.
1
2
Dette produktet er beregnet på bruk for
følgende formål:
 Avspilling av musikk fra plater eller kassetter
 Lytting til radiostasjoner
 Opptak til kassett
 Lytting til lyd fra en tilkoblet tilleggsenhet
Kassering av gamle batterier og
elektriske og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
©2016 Sony Corporation
4
For å unngå at en lagret stasjon endres ved en feiltakelse,
må du ikke holde knappen nede. Hvis du gjør dette, vil den
stasjonen som er lagret på den aktuelle knappen, erstattes
av den stasjonen som er innstilt i øyeblikket.
Opptakssiden vender utover
3
Trykk på   for å starte opptaket
(avspillingsknappen   vil da samtidig
trykkes inn automatisk).
 Når du tar opp fra en plate
Avspillingen starter automatisk, og opptaket
av alle sporene/filene på platen fortsetter fra
det første sporet/den første filen. Når
kassetten når slutten, stopper opptaket
automatisk.
 Når du tar opp et radioprogram eller
lyd fra en tilkoblet tilleggsenhet
Opptaket fortsetter til kassetten har nådd
slutten.
Merknad
Når tiden som er stilt inn på tidsutkoblingen, har gått ut
under opptaket, begynner "SLEEP"-indikatoren å blinke, men
enheten slås ikke av. Enheten vil slås av etter at opptaket er
ferdig.
Merknad
Den valgte CD-avspillingsmodusen fjernes i følgende
situasjoner.
– Vekselstrømkabelen trekkes ut.
– Batteriene fjernes.
– Hvis du åpner CD-dekselet.
– Hvis du slår av enheten.
Trykk på  .
Sette opptaket
på pause
Trykk på  . For å fortsette
opptaket må du trykke på
knappen igjen.
2
Trykk på   for å slå på enheten, og plasser
så en plate i CD-skuffen.
Fortsett som følger.
Gjenta
Ett spor/én fil
Alle spor/filer
Ta opp ett enkelt spor/én enkelt fil
Trykk på  eller   for å velge spor/fil på
platen, og trykk deretter på  .
Avspillingen starter automatisk, og opptaket av
valgt spor/fil og etterfølgende spor/filer fortsetter,
inntil kassetten er slutt.
En valgt mappe
på en MP3-plate
Ta opp fra et sted midt i det aktuelle
CD-DA-sporet eller den aktuelle MP3-filen
Trykk på CD PLAY/PAUSE ()  for å sette
avspillingen på pause på det punktet hvor du vil
starte opptaket, og trykk deretter på  .
Programmerte
spor/filer
Ta opp CD-DA-spor eller MP3-filer på en
plate
Opprett et program (se "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)"), og trykk deretter på   for
å starte opptaket.
Slette opptak fra kassetter
For å slette en kassett må du ta opp stillhet over det
eksisterende opptaket.
1
2
3
Trykk på   for å slå på enheten.
Sett en innspilt kassett inn i kassettrommet.
Trykk på  .
Slettingen starter, og det eksisterende opptaket
overskrives med stillhet.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE .
Du kan stille inn denne enheten så den spiller av
CD-DA-spor på en audio-CD, eller MP3-filer på en
CD-R/CD-RW-plate i tilfeldig rekkefølge.
så en plate i CD-skuffen.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil " " vises i displayet.
Trykk på CD PLAY/PAUSE ()  for å starte
avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Tips
Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige spor/fil
ved å trykke på  .
Opprette ditt eget program
(Programavspilling)
1
2
4
Vanlig avspilling (ingen)
1)
Trykk på   for å slå på enheten, og plasser
så en plate i CD-skuffen.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil "PGM" vises i displayet.
Trykk på  eller   for å velge et spor/
en fil.
Når du vil spesifisere en mappe som inneholder
MP3-filer, må du først trykke på TUNE/ +
eller −  for å velge en mappe, og deretter
trykke på  eller   for å velge en fil.
Trykk på DISPLAY/ENTER .
Sporet/filen er programmert, og
programtrinnummeret vises.
(For eksempel: lyd-CD)
)

Spill av valgt mappe (
)*

Gjenta avspilling av valgt mappe (
,
)*

Tilfeldig avspilling (
5
)

Programavspilling (PGM)
6

Gjentatt programavspilling (
Trinnummer
, PGM)
* Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved avspilling av
MP3-filer på en MP3-plate.
Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere
ytterligere spor/filer.
Trykk på CD PLAY/PAUSE ()  for å starte
Programavspilling.
For å spille det samme programmet igjen, må du
trykke på CD PLAY/PAUSE () .
Merk at det programmet som er opprettet, vil bli
slettet i følgende tilfeller:
Hvis du åpner CD-dekselet.
Hvis du slår av enheten i CD-funksjonen.
Merknad
Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller mer, blinker
"FULL" i displayet.
Batterinivåer og gjenværende
batteristrøm
Gjenværende batteristrøm vises på 5 nivåer som vist
nedenfor (batteriikonene er kun illustrerende). Jo
høyere tallet er, desto mer batteristrøm er igjen.
Full
Slette alle spor/filer i det aktuelle
programmet
Stopp avspillingen og trykk deretter på STOP () .
"noSTEP" vises, og du kan opprette et nytt program
ved å følge prosedyren "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)".
Tom
Du kan stille inn enheten på å slå seg av automatisk
etter at en innstilt tid er omme.
1
Trykk på SLEEP .
2
Standardinnstillingen ("90") vises, og "SLEEP"indikatoren tennes i displayet.
Trykk gjentatte ganger på SLEEP  for å velge
den ønskede innstillingen.
Etter at "LO-BATT"-varselet har blinket i
8 sekunder, vil enheten slås av automatisk.
For å kontrollere batterinivået må du gjøre som
beskrevet nedenfor.
 Når du bruker CD- eller FM/AMfunksjonen
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY/ENTER .
Hver gang du trykker på knappen, endres
varigheten (i minutter) i displayet, og den valgte
innstillingen bekreftes automatisk etter ca. 4
sekunder.
Avbryte Tidsutkoblingen
Trykk gjentatte ganger på SLEEP  for å velge
"OFF" eller slå av enheten.
Tips
 "SLEEP"-indikatoren vil blinke en gang hvert 8. sekund
mens tidsutkoblingen er aktivert.
 "SLEEP"-indikatoren vil begynne å blinke i displayet ca.
1 minutt før enheten slås av.
 Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil
enheten slår seg av, ved å trykke på SLEEP  igjen etter
at du har stilt inn tidsutkoblingen. Du må imidlertid ikke
utføre denne operasjonen mens "SLEEP"-indikatoren
blinker (blinkingen begynner 1 minutt før enheten slås av).
Hvis du utfører denne operasjonen i løpet av denne tiden,
vil Tidsutkoblingen avbrytes i stedet for å vise
gjenværende tid.
 Når tiden som er stilt inn på tidsutkoblingen, har gått ut
under en kassettoperasjon (avspilling/opptak/sletting),
begynner "SLEEP"-indikatoren å blinke, men enheten slås
ikke av. Enheten vil slås av etter at operasjonen er
avsluttet.
 Sørg for å utløse knappen  eller   ved å trykke
på   etter at enheten ble slått av mens kassetten
ble spolt fort forover eller bakover.
 Sørg for å slå av strømmen til tilleggsenheten som er
koblet til AUDIO IN-kontakten  når du bruker
tidsutkoblingen sammen med audio in-funksjonen.
Tidsutkoblingen slår ikke av strømmen til komponenten.
Koble til tilleggskomponenter
Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.eks.
en TV eller en bærbar, digital musikkspiller, via
høyttalerne på denne enheten.
Husk å slå av de komponentene som skal kobles
sammen, før tilkoblingen skjer.
Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den
komponenten som skal kobles til.
1
2
3
Koble AUDIO IN-kontakten  til linjeutgangen
på den bærbare, digitale musikkspilleren,
TV-en eller en annen komponent, ved hjelp av
en audiokabel (ikke inkludert).
Slå på den tilkoblede komponenten.
Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille av
lyd på den tilkoblede komponenten.
Plater denne enheten KAN spille av
 Audio CD (CD-DA*1-spor)
 CD-R/CD-RW-plater som CD-DA-spor er tatt opp
på i CD-DA-format.
 CD-R/CD-RW som inneholder MP3-filer og er
fullført*2 på riktig måte.
*1
CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio. Det
er en opptaksstandard som brukes for audio-CD-er.
*2 Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre CD-R/
CD-RW-plater spillbare på forbrukernes musikkspillere, og
fullføringen kan aktiveres eller deaktiveres som valgbare
innstillinger under opprettelsen av platen i de fleste typer
opptaksprogramvare.
Plater denne enheten IKKE KAN spille av
Bruke Tidsutkobling
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil 25
spor/filer på en plate.
Hver gang du trykker på knappen, skifter indikatoren
på følgende måte:

Gjenta alle (
Trykk på   for å slå på enheten, og plasser
Trykk på STOP ()  for å stoppe avspillingen, og
trykk deretter gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil " " forsvinner fra displayet.
3

Gjenta én gang (
1 Programspor/filer (se
"Opprette ditt eget program
(Programavspilling)").
2 Trykk på PLAY MODE  inntil
"PGM" og " " vises i displayet.
3 Trykk på CD PLAY/PAUSE ()
.
Avbryte tilfeldig avspilling
Du kan velge CD-avspillingsmodus mens en
plate er stoppet.
Kontroller følgende elementer før du velger
CD-avspillingsmodus. Hvis du prøver å stille inn
eller endre avspillingsmodus under avspillingen,
vises "PUSH STOP".
 Hvis du vil stoppe en plate som spilles av, må
du trykke på STOP () .
 Hvis du har vekslet til CD-funksjonen fra en
annen funksjon ved å trykke på
CD PLAY/PAUSE () , må du trykke én
gang på STOP ()  for å stoppe avspillingen.

1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " " og
" " vises.
2 Velg en mappe ved å trykke på
TUNE/ + eller − .
3 Trykk på CD PLAY/PAUSE ()
.
Spille av spor/filer i tilfeldig rekkefølge
(Tilfeldig avspilling)
2
Trykk på STOP ()  for å stoppe avspillingen, og
trykk deretter gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil "PGM" forsvinner fra displayet.
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " "
vises.
2 Trykk på CD PLAY/PAUSE ()
.
Trykk på STOP ()  for å stoppe avspillingen, og
trykk deretter gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil " " (eller " 1") forsvinner fra displayet.
3
Velge CD-avspillingsmodus
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " 1"
vises.
2 Trykk på  eller   for
å velge et spor/en fil du vil
gjenta. Når du vil spesifisere en
mappe som inneholder
MP3-filer, må du først trykke
på TUNE/ + eller –  for å
velge en mappe, og deretter
trykke på  eller   for
å velge en fil.
3 Trykk på CD PLAY/PAUSE ()
.
Avbryte gjentatt avspilling
1
Andre arbeidsoperasjoner
Når du bruker enheten på batteristrøm, kan du
kontrollere hvor mye strøm som er igjen.
Avbryte Programavspilling
Andre arbeidsoperasjoner
Stoppe opptaket
Trykk på STOP ()  for å stoppe avspillingen, og
trykk deretter gjentatte ganger på DISPLAY/ENTER
. Displayet endres som følger:
Du kan stille inn denne enheten så den gjentatte
ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD eller
MP3-filer på en CD-R/CD-RW-plate, i normal
avspillingsmodus og programavspillingsmodus.
 Å justere volumet eller andre lydinnstillinger vil ikke
påvirke opptaksnivået.
 Hvis AM-programmet lager en plystrende lyd etter at du
har trykket på   i trinn 3, må du trykke gjentatte
ganger på PLAY MODE  for å velge posisjonen til ISS
(Interference Suppress Switch) som kan redusere støyen.
Gjøre dette
Se gjenværende mengde
batteristrøm
Totalt antall trinn  Siste programmerte spor-/
filnummer
1
Forholdsregler
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan du
kontrollere informasjonen om de programmerte
sporene/filene.
Spille av spor/filer på repetisjon (Gjentatt
avspilling)
Tips
_
Vise programmert spor-/filinformasjon
 Når du bruker kassetten eller audio
in-funksjonen
Trykk én gang på DISPLAY/ENTER .
Om batterivarselmeldingen
Når batteristrømmen faller til et visst nivå, blinker
meldingen "LO-BATT" i 8 sekunder, og deretter slås
enheten av automatisk. Bytt ut alle batteriene med
nye når denne meldingen vises.
 Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i
audio CD-format eller i formater som er
kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller Joliet
 CD-R/CD-RW av dårlig opptakskvalitet, CD-R/
CD-RW med riper eller som er skitne, eller CD-R/
CD-RW som er spilt inn med en inkompatibel
opptaksenhet
 CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller er fullført på
feil måte
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
Om plater
 Rengjør CD-en med en
rengjøringsklut hvis platen er
skitten. Tørk av platen fra midten og
utover. Hvis det er riper, smuss eller
fingeravtrykk på platen, kan det
oppstå en sporrelatert feil.
 Ikke bruk løsemidler, som f.eks.
bensin, tynner, rengjøringsmidler
som er i handelen, eller antistatisk spray beregnet
på vinyl-LP-er.
 Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller
varmekilder, som f.eks. varmluftskanaler, eller la
den ligge i en parkert bil som står i solen, da det
kan bli meget varmt inne i bilen.
 Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en, eller
lag riper på overflaten av CD-en.
 Etter at CD-en er avspilt, må du legge den tilbake i
esken sin.
Om DualDiscs
Merknad
Hvis du slår på enheten igjen uten å ha byttet batteriene
etter at "LO-BATT" har dukket opp, vil du kanskje kunne
bruke enkelte funksjoner, som for eksempel stasjonssøket, i
en kort periode, men problemene som er nevnt nedenfor
kan oppstå. Bytt ut batteriene med nye når "LO-BATT" vises.
Enheten slås på, men slås så av igjen etter at "LO-BATT"
har blinket i 8 sekunder.
Enheten vil ikke slås på.
 En DualDisc er en tosidet plate som kombinerer
DVD-innhold på den ene siden med digitalt
lydinnhold på den andre. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
CD-standarden (Compact Disc), kan det ikke
garanteres av platen kan spilles av på dette
produktet.
Musikkplater som er kodet med teknologi
som skal beskytte opphavsrettigheter
Rense kassetthodene og
båndløpet
Hvis kassetthodene ikke renses, kan det forringe
lydkvaliteten eller forårsake at enheten ikke kan
spille av eller ta opp kassetter. Rengjør drivrullen,
klemrullen, avspillings-/opptakshodet og
slettehodet for hver 10. times bruk, med et rensesett
som fås i handelen. Rengjør overflatene på de
enkelte delene som vist, med en bomullspinne
fuktet med rensevæske fra settet.
 Rengjøre klemrullen, drivrullen og
avspillings-/opptakshodet
 Dette produktet er konstruert for å spille av plater
som er kompatible med CD-standarden (Compact
Disc). I det siste har noen plateselskaper lansert
forskjellige musikkplater som er kodet med
teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter.
Vær oppmerksom på at enkelte av disse platene
ikke er kompatible med CD-standarden, og disse
kan muligens ikke spilles av på dette produktet.
Om kassetter
 Fjern opptakssikringen fra A- eller B-siden for å
hindre utilsiktet opptak. Hvis du ønsker å
gjenbruke kassetten for opptak, må du dekke
hullet med vanlig tape.
Side A
 Rengjøre slettehodet
Lyden fra den tilkoblede komponenten høres fra
høyttalerne.
For å koble enheten til en TV eller en
videoopptaker/-spiller, må du bruke en
forlengelseskabel (ikke inkludert) med en
stereo-miniplugg i den ene enden og to
phono-plugger i den andre.
Hendel

Bruk en
bomullspinne
fuktet med
rensevæske.
Klemrulle
Drivrull
Opptakssikring for side A
Opptakssikring for side B
Avspillings-/
opptakshode
 CD-en kan være skitten. Rengjør platen.
 Det kan være riper i CD-en. Bytt plate.
 Det kan være et problem med lesing av CD-en.
Bytt plate.
 En tom plate kan være lagt inn i CD-skuffen.
Om bruk
Det tar lengre tid enn vanlig å starte
avspillingen.
Om å håndtere enheten
Radio
 Ikke la dekselet til CD-skuffen stå åpent, for å
unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.
 Når du bærer med deg enheten, må du holde den
i håndtaket , så den ikke faller ned.
Om rengjøring av kabinettet
 Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med
en myk klut som er fuktet lett med et mildt
vaskemiddel. Det må ikke brukes noen annen type
skrubb, skurepulver eller løsning, som f.eks.
alkohol eller rensebensin.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Problemløsing
Generelt
Meldingen "LO-BATT" blinker i displayet.
Lyden er svak eller mottaket er dårlig.
 Skift ut alle batteriene med nye.
 Flytt denne enheten bort fra eventuelle TVapparater i nærheten.
 For FM-mottak må du bruke antennen i hele dens
lengde, og sette den i den stillingen som gir best
mulig FM-mottak. For AM-mottak bør du sette
hele enheten i den stillingen som gir best mulig
mottak.
 Hvis du befinner deg i en bygning, bør du lytte i
nærheten av et vindu.
 Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten av
denne enheten, kan det høres en høy lyd fra
denne enheten. Hold telefonen unna denne
enheten.
TV-bildet er ustabilt.
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av en
TV med innendørsantenne, må du flytte enheten
bort fra TV-apparatet.
Kassett
Kassettbåndet beveger seg ikke når du
trykker på en av betjeningsknappene.
 Lukk kassettromdekselet godt.
Det høres støy under avspillingen.
 Dette er ikke en feil. Du kan høre bakgrunnsstøy
("hvesende lyd"), mekanisk støy eller støy som
skyldes elektromagnetiske forstyrrelser i
avspillingen.
Knappen   fungerer ikke, eller kassetten
begynner ikke avspillingen eller opptaket.
Strømmen slås ikke på.
Dårlig eller forvrengt kvalitet på avspilling,
opptak eller sletting.
 Sørg for at vekselstrømkontakten er satt godt inn i
stikkontakten.
 Forviss deg om at pluggen på vekselstrømkabelen
er satt godt inn i AC IN-kontakten.
 Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte,
med korrekt polaritet.
 Forviss deg om at riktig funksjon er valgt for den
musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
 Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via
høyttalerne.
Lyden er blandet med støy.
En lav summelyd høres fra radioen.
 Dette er ikke en feil. Det er mulig du vil høre en lav
summelyd fra radioen, avhengig av statusen til
strømforsyningen
CD-spiller
CD-spilleren spiller ikke, selv om en CD er
på plass.
 Plasser CD-en med etikettsiden opp.
 Rens CD-en.
 Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca. en
time for å la den tørke helt.
 CD-R/CD-RW-en er tom eller ikke fullført.
 Det er ingen spillbare MP3-filer på platen.
 Det er et problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW,
opptaksenheten eller programvaren.
"noCD" vises når platen er lagt inn.
 Det er ikke lagt inn noen plate i CD-skuffen. Legg
inn en plate.
 Det kan være et problem med lesing av CD-en.
Bytt plate.
 CD kan være lagt inn opp ned. Legg platen med
etikettsiden opp.
 Det er lagt inn en plate som ikke kan spilles av
(DVD, BD e.l.). Bytt plate.
"00" vises i displayet når platen er lagt inn.
 Ingen av lydfilene er i formater som støttes, eller
en fil som skal spilles av, har et filetternavn som
ikke støttes.
Spesifikasjoner
CD-spillerseksjon
System
Digitalt CD-lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Emisjonsvarighet: Kontinuerlig
Laserutgang: Mindre enn 44,6 μW
(Dette resultatet er målt i en avstand av 200 mm fra
objektivets linseoverflate på Optical Pick-up Block med
7 mm blender.)
Antall kanaler
2
Frekvensgang
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Vibrasjoner
Under målbart nivå
Lydformat som støttes
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Radioseksjon
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (trinn på 9 kHz)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Innebygd ferrittantenne
Kassettdel
 Skift ut alle batteriene med nye. Denne meldingen
vises når du bruker enheten på batteri, og
batteristrømmen faller til et visst nivå.
Om sikkerhet
 For vekselstrømdrift må du bruke den
medfølgende vekselstrømkabelen; ikke bruk noen
annen kabel.
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis enheten
ikke skal brukes igjen på lenge.
 Når enheten ikke drives på batterier, må de tas ut
for å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller korrosjon.
 Reduser volumet.
 Rens CD-en, eller skift den ut hvis den er veldig
skadet.
 Plasser enheten på et sted som ikke er utsatt for
vibrasjoner.
 Rens linsen med en blåser av den typen som er å
få kjøpt i fotobutikker.
 Lyden kan falle ut, eller det kan høres lyder når du
bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet, eller hvis
det er et problem med opptaksenheten eller
programvaren.
 Følgende plater trenger mer tid til å komme i
gang når man starter avspillingen.
En plate som er tatt opp med en komplisert
trestruktur.
En plate som har mange mapper eller filer som
ikke er MP3-filer.
 Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som sender ut radiobølger i nærheten av
enheten? I så fal må du flytte enheten bort fra
slike enheter.
 Siden laserstrålen som brukes i CDspillerseksjonen er skadelig for øynene, må du
ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat all
service til kvalifisert personell.
 Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned
på enheten, må du koble enheten fra strømnettet
og få den sjekket av kvalifisert personell før du
fortsetter å bruke den.
 Plater med ikke-standardisert form (f.eks. hjerte,
kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på denne
enheten. Forsøk på å gjøre dette kan ødelegge
enheten. Slike plater må ikke brukes.
Lyden faller ut.
 Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller settes i et veldig fuktig rom, kan
fuktighet kondensere på linsen inne i CDspillerseksjonen. Skulle dette skje, vil enheten ikke
fungere som den skal. Fjern i så fall CD-en og vent
ca. en time til kondensen har fordampet.
 Bruk av kassetter med mer enn 90 minutters
spilletid anbefales ikke, unntatt for lange,
kontinuerlige opptak eller avspillinger.
Om strømkilder
Slettehode
"Err" vises når platen er lagt inn.
 Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder, på
steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv
eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil som
står i solen.
 Ikke plasser enheten nær apparater som genererer
varme, som for eksempel lysarmaturer eller
varmeapparater. Varmen fra slike apparater kan
deformere huset og gjøre systemet
funksjonsudyktig.
 Denne enheten må ikke plasseres på en skrå eller
ustabil overflate.
 Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra
baksiden av kabinettet. Ventilasjonsåpningene må
være frie, både for at enheten skal fungere
ordentlig og for at komponentene skal vare så
lenge som mulig.
 Siden høyttalerne inneholder en kraftig magnet,
må kredittkort med magnetstripe eller fjærdrevne
armbåndsur holdes unna enheten, så de ikke skal
skades av magneten.
Det er ingen lyd.
Trykk på   () og utfør deretter rengjøringen
().
Trykk på   () mens du holder nede
hendelen () med fingeren din, og utfør deretter
rengjøringen ().
Om plassering
 Pass på at opptakssikringen ikke er blitt fjernet.
 Rengjør drivrullen, klemrullen, avspillings-/
opptakshodet og slettehodet. Du finner flere
opplysninger i "Rense kassetthodene og
båndløpet".
 Avmagnetiser hodene ved hjelp av en båndhodeavmagnetiserer som er å få i handelen.
 Bruk kun kassetter av type I (normal). Kassetter av
type II (høy posisjon), type III (ferrokrom) og type
IV (metall) støttes ikke.
Hvis du har forsøkt de ulike løsningsmetodene, og
problemet ikke lot seg løse, må du trekke ut
vekselstrømkabelen eller fjerne alle batteriene. Etter
at alle indikatorer i displayet har forsvunnet, må du
koble til vekselstrømkabelen igjen, eller sette
batteriene inn igjen. Hvis problemet fortsatt består,
må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Opptakssystem
4 spors, 2 kanals, stereo
Rask spoling
Ca. 150 s (sekunder) med Sony-kassett C-60
Frekvensgang
Type I (normal): 80 Hz – 10 000 Hz
Inngang
AUDIO IN
Stereo-minikontakt
Utgang
 (hodetelefoner) stereo-minikontakt
For hodetelefoner med impedans på 16   32 
Generelt
Høyttaler
Full rekkevidde, 8 cm dia., 4 , konustype (2)
Utgangseffekt
1,7 W + 1,7 W (ved 4 , 10% harmonisk forvrengning)
Strømbehov
Modeller for Europa og Oseania
230 V vekselstrøm, 50 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Andre modeller
220 V  240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
(AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Strømforbruk
11 W
Mindre enn 1 W (i standbymodus)
Batteritid*1, *2
Avspilling av CD
Ca. 10 timer (ved et volumnivå på omtrent 23)
Ta opp FM-programmer
Ca. 23 timer
Avspilling av kassett
Ca. 15 timer (ved et volumnivå på omtrent 23)
*1 Målt etter standardene til Sony. Den faktiske
batteritiden kan variere, avhengig av enhetens tilstand
eller driftsforholdene.
*2Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony.
Mål
Ca. 310 mm × 140 mm × 212 mm (B/H/D) (inkl. utstikkende
deler)
Vekt
Ca. 1,9 kg (uten batterier)
Ca. 2,3 kg (inkl. batterier)
Antall
Enhet: 1
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømkabel (1)
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten
nærmere varsel.
Merknad om lisenser og
varemerker
 MPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og patenter
lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Andre varemerker og varenavn tilhører de
respektive eierne. I denne håndboken er ikke
merkene ™ og angitt.
®
Download PDF

advertising