Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI Аудио систем за во автомобил A40UI со USB/AUX Водич за брзо поставување и почеток

4-468-989-12(1)
FM/MW/LW
Дигитален
медиа плеер
Инсталација/Поврзување МК
©2013 Sony Corporation
DSX-A42UI/DSX-A40UI
Дијаграм за поврзување ( 3 )
Македонски
Предупредување
Уредот инсталирајте го во таблата на автомобилот за
задниот дел на уредот да не се загрева за време на
употребата.
• Овој уред е дизајниран само за негативно заземјување
(земја) 12 V DC.
• Иглите не ги ставајте под штрафови или да ги фатите
со подвижните делови.
• Пред да го поврзете, исклучете го автомобилот да
избегнете краток спој.
• Поврзете го главниот кабел за напојување (3) во
уредот и звучниците пред да ги поврзете во
помошниот приклучок за напојување.
• Сите заземјувања доведете ги во заедничка
основна точка.
• За безбедност изолирајте ги сите слабо поврзани
иглички со лента за електрика.
Забелешки за снабдување со напојување (жолто)
• Кога овој уред го поврзувате во комбинација со друг
стерео уред, протокот со напојување на автомобилот
мора да е поголем од збирот на осигурачи.
• Кога нема доволно брзо напојување, уредот директно
поврзете го на акумулаторот.
Делови
( )
• Броевите во листата се приспособени на тие во
инструкциите.
• Држачот (1) и заштитна стега (5) се додани на уредот
пред превозот. Пред да го монтирате уредот, употребете
го клучот за ослободување (4) да го извадите држачот (1)
од уредот. За детали, видете “Отстранување на
заштитната стега и држач (4)” на задниот дел.
• Задржете го заштитниот клуч (4) за понатамошна
употреба доколку има потреба од вадење на уредот од
автомобилот.
Внимание
Со држачот (1) управувајте внимателно да избегнете
повреда на прстите.
Пример за поврзување ( )
Лесно поврзување на сабвуфер (2-C)
Сабвуферот можете да го користите без засилувач кога е
поврзан во задниот кабел на звучникот.
* Звучникот не го поврзувајте со ова
Забелешки
•Внимавајте заземјувањето да го поврзете пред да го поврзете засилувачот
(2-A).
• Алармот ќе се огласи само кога се користи вградениот засилувач (2-A).
• Поврзете 4 - 8 ohm сабвуфер. Не поврзувајте звучник во другиот заден
кабел на звучникот (2-C).
За AMP REMOTE iN за засилувач по желба
Ова поврзување е само за засилувач. Поврзување на
било каков друг уред може да го оштети уредот.
Предупредување
Ако имате антена без релеј кутија, поврзувањето на
уредот со испорачаното напојување (3) може да ја
оштети антената.
Забелешка за контроли и снабдување со напојување
• Контролната игличка од антенското напојување (сина)
снабдува со +12 V DC кога ќе го вклучите тјунерот или ќе
активирате AF (Alternative Frequency) или TA (Traffic
Announcement) функција.
• Кога Вашиот автомобил има вградена FM/MW/LW антена
на задното/странично стакло, поврзете ја контролната
игличка од антената (сина) или дополнителна иглица за
напојување (црвена) во терминалот за напојување од
постоечкиот антенски засилувач. За детали,
консултирајте се со продавачот.
• Антенско напојување без релеј кутија не може да се
користи со овој уред.
Дотерување за меморирање
Кога жолтата игличка е поврзана, напојување секогаш ќе
има за меморирање дури и кога автомобилот е исклучен.
Забелешки за поврзување на звучниците
• Пред да ги поврзете звучниците, исклучете го уредот.
• Користете звучници со импенданса од 4 до 8 ohms и со
соодветен капацитет а напојување за да избегнете
оштетување.
• Звучниците не ги поврзувајте во шасијата од автомобилот
или да ги поврзете краевите од десните звучници во
левиот звучник.
• Заземјувањето на овој уред не го поврзувајте во
негативниот (—) терминал од звучникот.
• Звучниците не се обидувајте да ги поврзете паралелно.
• Поврзете само пасивни звучници. Со поврзување на
активни звучници (со вграден засилувач) може да го
оштети уредот.
• Да избегнете дефект, не користите вграден звучник
инсталиран во автомобилот ако уредо дели заедничко
негативно (—)поле за десен и лев звучник.
• Не поврзувајте звучници кои водат еден кон друг.
Забелешка за поврзувањето
Ако звучникот и засилувачот не се поврзани правилно, на
екранот ќе се појави “ERROR-O1”. Во ваков случај,
проверете дали звучникот и засилувачот се правилно
поврзани.
Македонски
Мерки на претпазливост
• Внимателно изберете место за инсталирање за уредот да
не смета при контроли при возење.
• Уредот не го инсталирајте на места со прашина, нечисти,
прекумерна вибрација или премногу топло, пр. на
директна сончева светлина..
• Користете ги исклучиво испорачаните делови за
монтирање за безбедност на уредот.
Прилагодување агол за монтирање
Аголот за монтирање прилагодете го на помалку од 45°.
Отстранување на заштитната
стега и држачот ( )
Пред да го инсталирате уредот, отстранете ја
заштитната стега (5) и држачот (1) од уредот.
1 Остранете ја заштитната стега (5).
Притиснете ги двата краја на заштитната стега (5) и
потоа повлечете ја.
2 Отстранете го држачот (1) .
 Ставете ги двата клуча за ослободување (4) заедно
меѓу уредот и држачот (1) се додека не кликне.
 Повлечете го надолу држачот (1) и повлечете го
уредот да го одвоите.
Пример за монтирање ( )
Инсталирање во табла
5
Забелешки
• Пред инсталација проверете дали аглите од двете страни
на држачот 1 се свиткани навнатре 2 mm (3/32 in). Ако
аглите се прави или свиткани нанадвор, уредот нема
правилно да се инсталира (5-1).
• Свиткајте ги овие канџи нанадвор за цврсто да се вклопа (5-2).
• Проверете дали 4 страни и заштитната стега (4) правилно се
приклучени во слотот на уредот (5 -3).
Како да ја откачите и прикачите предната плоча ( )
Пред да го инсталирате уредот, откачете ја предната плоча.
6-A За откачување
Пред да ја откачите предната плоча, допрете и држете
SOURCE/OFF. Допрете
и повлечете го накај вас.
6-B За прикачување
Прикачете го делот (A) од предната плоча со делот (B) на
уредот како што е прикажано и турнете ја левата страна во
позицијата се додека не кликне.
Предупредување ако палењето на
автомобилот нема ACC позиција
Дотерајте ја функцијата Auto Off. За детали, видете го
Упатството за употреба.
Уредот целосно ќе се исклучи и автоматски во дотераното
време откако уредот ќе се исклучи з зачувување на
батеријата.
Ако не ја дотерајте функцијата Auto Off, допрете и држете
OFF се додека екранот не исчезне секогаш кога ќе го
исклучите палењето.
Замена на осигурач ( )
Кога заменувате осигурувач, користете
7 осигурач кој одговара
со оригиналниот осигурувач. Ако осигурувачот ќе светне,
проверете го поврзувањето и заменете го осигурувачот. Ако
осигурувачот повторно светне по заменувањето, можеби да
има внатрешен дефект. Во овој случај, консултирајте се со
продавачот на Sony.
Дијаграм за поврзување напојување ( 8 )
Дополнително поврзување на напојување зависи од
автомобилот. Проверете го дијаграмот за дополнително
поврзување на напојување за правилно поврзување. Има
три основни типови (8-1, 8-2, 8-3). Можеби ќе треба да ги
смените позициите на црвената и жолтата иглица во стерео
напојувањето на автомобилот.
По правењето на поврзувањето и менување на снабдуваето
со напојување, уредот поврзете го со напојувањето на
автомобилот. Ако имате прашања или проблеми при
поврзување на уредот кои ги нема во ова упатство,
консултирајте се со продавачот на автомобилот.
Download PDF

advertising