Sony | ZS-RS70BTB | Sony ZS-RS70BTB DAB/DAB+-radio med Bluetooth® Bruksanvisning

Grunnleggende betjening
4-470-543-95(1)
Merknad
Når du fjerner en USB-enhet må du alltid holde  
nede, inntil "NO DEV" vises i displayet. Å koble fra
USB-enheten uten å utføre dette trinnet kan
ødelegge dataene på USB-enheten eller skade selve
USB-enheten.
Personal Audio System
Endre avspillingsmodus
Trykk gjentatte ganger på MODE  mens
USB-enheten er stoppet.
Du finner nærmere informasjon under "Velge
avspillingsmodus" på baksiden.
Bruksanvisning
Om USB-enheten
©2013 Sony Corporation
Printed in China
ZS-RS70BTB
*   og VOLUME +  har et følbart punkt.
Europe Only
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i
EU og andre europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
ADVARSEL!
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
væskedrypp eller -sprut, og du må ikke sette ting
som er fylt med væske, som f.eks. vaser, på
apparatet.
Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten
fra strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du
legger merke til noe unormalt med enheten, må
du omgående trekke ut støpselet av
stikkontakten.
Denne enheten er ikke koblet fra
vekselstrømkilden (strømnettet) så lenge den er
koblet til stikkontakten, selv om enheten selv er
slått av.
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted,
for eksempel i en bokhylle eller innebygd i et
skap.
Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller
installerte batterier) for sterk varme, som
solskinn, brann e.l. over et lengre tidsrom.
Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.
Merknad for kundene:
Følgende informasjon gjelder
kun utstyr som selges i land
som følger EU-direktivene.
Merknad om lisenser og
varemerker
MPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og
patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet inneholder teknologi som er
underlagt visse immaterielle rettigheter for
Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien uavhengig av dette produktet er
forbudt uten passende lisens(er) fra Microsoft.
Ordmerket Bluetooth og Bluetooth-logoene
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av
slike merker ved Sony Corporation er lisensiert.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
Android er et varemerke for Google Inc.
Andre varemerker og varenavn tilhører de
respektive eierne. I denne håndboken er ikke
merkene ™ og ® angitt.
Belysningen  har følgende to egenskaper.
Varsling av funksjonsendring
Når du veksler til en av de fem funksjonene,
økes intensiteten i sentrum av belysningen
(hvit) for å varsle om at en funksjon er endret.
Når du veksler til Bluetooth-funksjonen, lyser
det også blått på begge sider av belysningen.
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Før enheten tas i bruk
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er
som følger:
Slå strømmen på eller av
Trykk på OPERATE . Du kan også slå på
Bruke den direkte PÅ-funksjonen
Trykk på CD , USB , BLUETOOTH , RADIO
DAB/FM  eller AUDIO IN  mens enheten er
slått av. Den aktuelle funksjonen er valgt når
enheten kommer på.
Justere volumet
Trykk på VOLUME + eller  .
Volumet på denne enheten kan justeres trinnvis
fra 0 til 31. For det 31. trinnet vises "VOL MAX".
Lytte via hodetelefoner
Koble hodetelefonene til kontakten 
(hodetelefoner) .
Forsterke bassen
Trykk på MEGA BASS .
"MEGA BASS" tennes i displayet.
Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til vanlig
lyd.
Slå av lysorgelfunksjonen
Lysorgelfunksjonen danner lyseffekter som er
synkronisert med musikkilden. Denne funksjonen
er på som standard, men du kan slå den av om
ønskelig.
Hold LIGHT SYNC nede  til "LIGHT SYNC OFF"
vises i displayet.
For å slå på funksjonen må du holde knappen
nede igjen, til "LIGHT SYNC ON" vises.
Spille av en musikkplate
Du kan spille av følgende platetyper med denne
enheten.
1 Trykk på CD  for å slå på CDfunksjonen.
Dette symbolet på produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for at dette produktet avhentes på
korrekt måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med
på å ta vare på våre naturressurser. For mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller butikken der
du kjøpte produktet.
2 Trykk på PUSH OPEN/CLOSE  , og
legg inn en plate i CD-skuffen med
etiketten opp.
Når du plasserer platen, må du trykke forsiktig
ned på midten av den, inntil du hører en
klikkelyd og platen knepper på plass i
plateholderen.
Etikettsiden
opp
fordypningen merket PUSH OPEN/CLOSE
 .
Koble til vekselstrømkabelen , eller sett inn seks R14-batterier (størrelse C) (ikke inkludert) i
batterirommet .
(For eksempel: Når en lyd-CD er lagt inn)
Totalt antall spor
Til et strømuttak
Total spilletid
Vekselstrømkabel
(inkludert)
Til AC IN
Om MP3/WMA-plater
 Når en plate er lastet inn, leser enheten alle filene
på den aktuelle platen. I løpet av denne tiden
vises "READING". Hvis det er mange mapper eller
ikke-MP3/WMA-filer på platen, kan det ta lang tid
før avspillingen begynner, eller før neste MP3/
WMA-fil begynner å spilles av.
 Vi anbefaler at ikke-MP3/WMA-filer eller
unødvendige mapper utelukkes ved opprettelse
av MP3/WMA-plater.
 Under avspilling vil enheten hoppe over mapper
som ikke inneholder MP3/WMA-filer.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i
et annet audioformat, kan denne enheten
produsere støy eller slutte å fungere
tilfredsstillende, selv om filnavnet har korrekt
filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille
av lydfiler fra en plate:
Når det totale antallet lydfiler overstiger 511.
Når det totale antallet mapper på én enkelt
plate overstiger 511.
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 9
(inklusive "ROOT"-mappen).
 Mappe- og filnavn kan vises med opptil 32 tegn,
inklusive anførselstegn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten,
vil vises som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, og
med WMA tag-formatet (definert av ASFspesifikasjonen (Advanced Systems Format
specification)) for WMA-filer. Når en fil inneholder
ID3 eller WMA tag-informasjon, vil sangtittel,
artistnavn og albumnavn vises. Hvis en fil ikke
inneholder tag-informasjonen, viser enheten
følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens
navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på
albumet.
ID3- og WMA-tag-informasjonen kan vises med
opptil 32 tegn.
Ta opp musikk fra en plate til
en USB-enhet
Du kan ta opp en hel plate (synkronisert opptak)
eller et spor eller en fil som spilles av i øyeblikket
(opptak av enkeltspor) til en USB-enhet (digital
musikkspiller, USB-lagringsmedium e.l.).
Når du tar opp fra en CD, tas sporene opp som
MP3-filer med 128 kbps. Når du tar opp fra en
MP3/WMA-plate, tas MP3/WMA-filer opp med
samme overføringshastighet som de
opprinnelige MP3/WMA-filene.
For kompatible USB-enheter, se "Kompatible
USB-enheter" på baksiden.
1 Koble USB-enheten til USB-porten ( )
.
2 Legg en plate du vil ta opp, i CD-skuffen.
Fortsett til trinn 3.
Ta opp MP3/WMA-filer i en bestemt
mappe
Trykk gjentatte ganger på
 for å velge en mappe.
(For eksempel: Når en MP3/WMA-plate er lagt
inn)
Velg og start avspilling av sporet/filen du vil ta
opp.
3 Trykk på REC CD  USB .
"REC" blinker, og enheten begynner å beregne
hvor mye ledig plass det er på USB-enheten.
Når beregningen er fullført vises
"FREE***G"/"FREE***M" (gjenværende
lagringsplass på enheten, i gigabyte/
megabyte), og deretter "PUSH ENT" i displayet.
Hvis "LOW ***M" vises i displayet, er det for lite
plass på enheten. For å avbryte opptaket må
du trykke på  . For å fortsette opptaket
allikevel må du gå videre til trinn 4.
4 Trykk på ENTER .
Opptaket starter. Ikke fjern USB-enheten mens
opptaket pågår.
Avspillingen stoppes automatisk når
synkronisert opptak er fullført.
Avspillingen fortsetter når opptaket av ett
enkelt spor eller én enkelt fil er fullført.
Merknad
Merknader
Denne enheten kan ikke brukes til å lade
USB-enheter.
4 Trykk på   for å starte avspilling.
Spor eller MP3/WMA-filnummer
 Skift ut batteriene når OPR/BATT-indikatoren  blir svakere, eller når denne enheten ikke kan brukes lenger.
Skift ut alle batteriene med nye. Før du skifter batteriene må du ta ut en eventuell CD og koble fra alle
USB-enheter og tilleggskomponenter.
 For å bruke enheten på batteristrøm, må du trekke vekselstrømkabelen ut av både enheten og stikkontakten.
_
Stoppe
opptaket
funksjonen.
Gjøre dette
Trykk på  . En MP3/
WMA-fil opprettes helt til det
punktet hvor opptaket ble
stoppet.
Trykk på USB , hold
deretter nede  , inntil "NO
DEV" vises i displayet, og
koble deretter fra USBenheten.
Slette lydfiler eller mapper fra USBenheten
1 Velg lydfilen eller mappen du vil slette.
Bruke strømstyringsfunksjonen
Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går
enheten automatisk over i standby-modus når den ikke har vært betjent eller har spilt av lyd på ca. 15
minutter.
For å slå standby-modus på eller av, må du trykke på DISPLAY  mens du holder nede  . Hver gang
du trykker på knappene, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" i displayet.
Trykk på  eller   for å velge en lydfil.
(mappe) + eller   for å velge en
Trykk på
mappe.
Spilletid
Når du spiller av en MP3-/WMA-plate, vises
mappenavnet*1 og sangtittelen før
spilletiden*2 vises.
Andre arbeidsoperasjoner
Gjøre dette
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å gå
tilbake til avspillingen, må du
trykke på knappen igjen.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker
på   etter at avspillingen
er stoppet, starter
avspillingen fra begynnelsen
av det sporet/den filen du
spilte sist (Fortsett avspilling).
Trykk to ganger på  . Nå
du trykker på   etter at
du har avbrutt Fortsett
avspilling, starter avspillingen
fra begynnelsen av første
spor/fil.
Velge en
mappe på en
MP3/WMAplate
Trykk på
.
Velge spor/fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over ett og ett
spor eller én og én fil.
Finne et punkt i
et spor/en fil
Tips
"ERASE?" vises i displayet.
* Hvis USB-enheten ikke har et volumnavn, ruller
"STORAGE DRIVE" over displayet.
Et volumnavn er et navn du kan gi
datalagringsmediene eller -enhetene.
3 Trykk på   for å starte avspilling.
_
Avbryte
Fortsett
avspilling
2 Trykk på ERASE .
Totalt antall mapper
*1Hvis det ikke er noen mappe, vises "ROOT" i
displayet.
*2Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter,
vises "--:--" i displayet.
Merknader
 Det viste innholdet begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter før enheten går over i standby-modus.
 Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
 Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig med FM-funksjonen.
Fjerne en
USB-enhet
2 Trykk på USB  for å slå på USBVolumnavnet* ruller over displayet én gang,
og så vises det totale mappeantallet i
displayet.
(mappe) + eller 
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus,
må du trykke på   for å
starte avspillingen etter at
det ønskede punktet er
funnet.
Mappenavnet og sangtittelen vises først, og
deretter vises filnummeret og spilletiden.
* Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter,
vises "--:--" i displayet.
Andre arbeidsoperasjoner
_
Ta pause i
avspillingen
Stoppe
avspillingen
Avbryte
Fortsett
avspilling
Velge en
mappe
Velge en fil
Fortsett avspilling avbrytes hvis du trykker på  ,
åpner CD-skuffen eller slår av enheten.
Gjøre dette
Trykk på  . For å gå
tilbake til avspillingen, må du
trykke på knappen igjen*.
Trykk på  . Når du trykker
på   etter at avspillingen
er stoppet, begynner
avspillingen fra det punktet
hvor du stoppet avspillingen
(Fortsett avspilling).
Trykk to ganger på  . Når
du trykker på   etter at
du har avbrutt Fortsett
avspilling, starter avspillingen
fra begynnelsen av den første
filen.
Trykk på
.
(mappe) + eller 
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over én og én fil.
For å hoppe over flere filer
må du holde nede  eller
  og slippe knappen
ved ønsket spor/fil.
Finne et punkt i Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
en fil
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus,
må du trykke på   for å
starte avspillingen etter at
det ønskede punktet er
funnet.
Fjerne en
USB-enhet
Hold   nede, inntil "NO
DEV" vises i displayet, og
koble så fra USB-enheten.
* Når du spiller av en VBR MP3/WMA-fil, vil
avspillingen kanskje starte fra et annet sted.
Opprette forbindelse med en paret enhet:
se Mønster B
For å lytte til musikk med en Bluetooth-enhet
som er paret, se dette mønsteret.
En-touch-forbindelse med en
smarttelefon (NFC):
se Mønster C
Ved å bruke en NFC-kompatibel smarttelefon kan
du opprette en Bluetooth-forbindelse bare ved å
berøre enheten med telefonen.
Sjekk følgende før du begynner å bruke enheten:
Denne enheten og smarttelefonen må være
plassert mindre enn 1 m fra hverandre.
Denne enheten må være koblet til
vekselstrømkabelen, eller OPR/BATTindikatoren  må være tent.
Bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen må være for hånden.
Mønster A
Pare og koble til med en Bluetoothenhet
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Bluetooth-funksjonen.
Bluetooth-enheten.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med Bluetooth-enheten.
Hvis ingen enheter er blitt paret, f.eks. når du
trykker på BLUETOOTH  første gang etter at
du har kjøpt enheten, går enheten automatisk
over i paringsmodus, og Bluetoothindikatoren ( ) og "PAIRING" i displayet
begynner å blinke. I dette tilfelle må du
fortsette med trinn 4.
Om NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom
ulike enheter over korte avstander, f.eks. mellom
mobiltelefoner og IC-etiketter. Takket være
NFC-funksjonen kan datakommunikasjon
etableres enkelt og greit bare ved å berøre det
aktuelle symbolet eller et spesielt område på
NFC-kompatible enheter.
1 Slå på NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med smarttelefonen.
Hvis operativsystemet på
smarttelefonen din er Android, og
versjonen er Android 2.3.3 eller nyere,
men eldre enn Android 4.1
Synkronisert opptak*1
Opptakskilde
Mappenavn
MP3/WMA
CD-DA
Samme som opptakskilden*2
"FLDR001"*3
“TRACK001”*4
Filnavn
Opptak av enkeltspor
Opptakskilde
MP3/WMA
CD-DA
Mappenavn
"REC1"*5
Filnavn
Samme som
opptakskilden*2
“TRACK001”*4
*1Ta opp en hel plate, MP3/WMA-filer i en bestemt
mappe og bare favorittsporene eller - filene dine
(Programavspilling)
*2Mappen kan gis et navn på opptil 32 tegn.
*3Mappenavn tilordnes sekvensielt opptil et
maksimum på 255 (inklusive mappene "ROOT" og
"MUSIC").
*4Filnavn tilordnes sekvensielt.
*5En ny fil tas opp til mappen "REC1" hver gang du
tar opp ett enkelt spor.
Merknader
 Hvis du starter opptaket i modusen Tilfeldig
avspilling eller Gjentatt avspilling, endres den
valgte avspillingsmodusen automatisk til vanlig
avspillingsmodus.
 Ikke fjern USB-enheten under opptaks- eller
sletteoperasjoner. Dette kan ødelegge data på
enheten, eller ødelegge enheten selv.
 Når du tar opp fra en MP3/WMA-plate, sendes det
ikke ut noen lyd, og "HI-SPEED" vises i displayet.
 CD-TEXT-informasjon overføres ikke til de
opprettede MP3-filene.
 Opptaket stopper automatisk hvis:
USB-enheten slipper opp for ledig plass under
opptaket
antallet lydfiler og mapper på USB-enheten når
grensen for hva enheten kan registrere
funksjonen endres
 Hvis en mappe eller fil du forsøker å ta opp har
samme navn som en mappe eller fil som allerede
finnes på USB-enheten, tilføyes et sekvensielt
nummer etter navnet uten at den opprinnelige
mappen eller filen overskrives.
 Du kan ikke slette MP3/WMA-mapper under
avspilling eller pause.
 Filer som ikke har MP3/WMA-format eller
undermapper i mappen som skal slettes, slettes
ikke.
 Radiolyd kan ikke tas opp til en USB-enhet.
Om opphavsrettslig beskyttet innhold
Den innspilte musikken er begrenset til kun privat
bruk. Bruk av musikken ut over denne
begrensningen, krever tillatelse fra
rettighetshaverne.
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO DAB/
FM  for å velge "DAB"- eller "FM"båndet.
Mottak av DAB/DAB+ radiostasjoner
Når du trykker på RADIO DAB/FM  første
gang etter at du har kjøpt denne enheten,
startes det automatiske DAB-stasjonssøket
automatisk, og det opprettes en liste over
tilgjengelige tjenester. Mens det
automatiske DAB-stasjonssøket pågår,
blinker fremdriftsindikatoren i displayet.
Ikke trykk på noen knapper mens det
automatiske DAB-stasjonssøket pågår.
Skanningen vil da avbrytes, og
tjenestelisten vil kanskje ikke opprettes på
riktig måte.
2 Utfør innstillingen.
Stille inn på en DAB/DAB+ stasjon
Trykk gjentatte ganger på TUNE + eller  
for å stille inn på den ønskede stasjonen.
Fortsett til trinn 2.
Hvis operativsystemet på
smarttelefonen din er Android 4.1 eller
nyere
Fortsett til trinn 4.
2 Last ned og start appen "NFC enkel
tilkobling" på smarttelefonen.
"NFC enkel tilkobling" er en original-app fra
Sony for Android-telefoner, og den er
tilgjengelig på Google Play.
Søk etter "NFC enkel tilkobling" eller skann
følgende to-dimensjonale kode (QR-kode) for
å laste ned og installere gratisappen. Det vil
kunne påløpe et gebyr for datatrafikk ved
nedlasting av appen.
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land
eller regioner.
På enkelte smarttelefoner vil en-touchforbindelse være tilgjengelig også uten at appen
"NFC enkel tilkobling" er lastet ned. I så fall kan
bruken og spesifikasjonene være annerledes enn
det som beskrives her. Du finner mer informasjon
i bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen.
For å bruke den to-dimensjonale koden
(QR-koden):
Bruk en app som kan lese to-dimensjonale
koder.
3 Hold nede BLUETOOTH-PAIRING  inntil
to pipetoner høres.
"SC" blinker i displayet hvis den valgte
primærstasjonen har en sekundær tjeneste.
Trykk gjentatte ganger på TUNE + eller  
for å stille inn på den sekundære tjenesten.
"SC" tennes når en sekundær tjeneste tas inn.
Stille inn på en FM-stasjon
Hold nede TUNE + eller   inntil
frekvenssifrene begynner å endres i displayet.
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk
og stopper når den får inn en stasjon tydelig.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved
hjelp av automatisk stasjonssøk, må du trykke
gjentatte ganger på TUNE + eller   for å
endre frekvensen trinn for trinn.
Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i
displayet.
Om DAB/DAB+ stasjoner
 Når du stiller inn på en DAB/DAB+ stasjon, kan det
ta noen sekunder før du hører noe.
 Når sekundærtjenesten avsluttes, får du alltid inn
primærtjenesten.
 Denne mottakeren støtter ikke datatjenester.
Hvis det er forstyrrelser ved FM-mottak i
stereo
Enheten går inn i paringsmodus, og
Bluetooth-indikatoren ( ) og "PAIRING" i
displayet begynner å blinke.
3 Start appen "NFC enkel tilkobling" på
smarttelefonen.
Trykk gjentatte ganger på MODE  inntil
"MONO" vises i displayet.
Du går glipp av stereoeffekten, men mottaket blir
bedre.
Forviss deg om at programmets skjermbilde
vises.
4 Utfør paringsprosedyren på Bluetoothenheten for å oppdage enheten.
5 Velg "SONY:ZS-RS70BT/BTB" når dette
vises i displayet til Bluetooth-enheten.
Hvis "SONY:ZS-RS70BT/BTB" ikke dukker opp i
displayet til Bluetooth-enheten, må du gjenta
prosedyren fra trinn 2.
Merknad
Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke vise en liste
over oppdagede enheter.
4 Berør denne enheten med
smarttelefonen.
Berør N-merket  på enheten med
smarttelefonen, inntil smarttelefonen
reagerer.
Merknad
Hvis skjermen på smarttelefonen er låst, vil ikke
smarttelefonen fungere. Lås opp skjermen, og
berør N-merket  med smarttelefonen igjen.
Smarttelefonen reagerer
(enheten er gjenkjent)
6 Hvis du må skrive inn en PIN-kode* i
For å slå av DRC-funksjonen må du velge "0".
3 Trykk på ENTER .
Starte automatisk DAB-stasjonssøk
manuelt
Tips
For å pare med andre Bluetooth-enheter må du
gjenta trinnene 2 til 6 for hver enhet.
Merknader
Opprette forbindelse med en paret
Bluetooth-enhet
 Hvis det er vanskelig å opprette forbindelsen,
kan du prøve følgende.
Start appen "NFC enkel tilkobling", og beveg
smarttelefonen forsiktig over N-merket  på
denne enheten.
Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må
du ta den ut av dette.
 Berør denne enheten med smarttelefonen
igjen for å koble fra.
 Hvis du har NFC-kompatible enheter, trenger
du bare berøre en annen enhet med
smarttelefonen for å flytte forbindelsen til den
andre enheten. Hvis smarttelefonen din for
eksempel er forbundet med NFC-kompatible
hodetelefoner, kan du bare berøre denne
enheten med smarttelefonen for å flytte
Bluetooth-forbindelsen til denne enheten
(en-touch-flytting av forbindelsen).
Lytte trådløst til musikk på en
Bluetooth-enhet
Bluetooth-funksjonen.
2 Slå på Bluetooth-funksjonen på
Bluetooth-enheten.
Denne enheten forsøker å gjenopprette en
Bluetooth-forbindelse med den Bluetoothenheten som ble koblet til sist, hvis Bluetoothenhetens Bluetooth-funksjon er på. Når en
Bluetooth-forbindelse er opprettet, forblir
Bluetooth-indikatoren ( ) i displayet tent.
3 Velg "SONY:ZS-RS70BT/BTB" når dette
vises i displayet til Bluetooth-enheten.
Om nødvendig må du velge Bluetoothprofilen "A2DP", som denne enheten støtter.
For nærmere informasjon om profilen kan du
se "Hva er trådløs Bluetooth-teknologi?"
Bluetooth-forbindelsen er opprettet, og
"BT AUDIO" vises i displayet.
Arbeidsoperasjonene kan variere fra en
Bluetooth-enhet til en annen. Slå også opp i
bruksanvisningen som fulgte med Bluetoothenheten din.
1 Opprett en Bluetooth-forbindelse
mellom denne enheten og Bluetoothenheten.
Nærmere informasjon om prosedyren for
Bluetooth-tilkobling, se "Opprette en trådløs
forbindelse med Bluetooth-enheter". Når en
Bluetooth-forbindelse er opprettet, forblir
Bluetooth-indikatoren ( ) i displayet tent.
2 Start avspilling på Bluetooth-enheten, og
juster deretter volumet.
Still inn volumet på Bluetooth-enheten på et
moderat nivå, og trykk på VOLUME  eller +
 på denne enheten.
Etter bruk
Merknader
 Dette trinnet er kanskje ikke nødvendig for alle
Bluetooth-enheter.
 Hvis denne enheten ikke kan koble seg til
Bluetooth-enheten, må du slette "SONY:ZSRS70BT/BTB" fra Bluetooth-enheten og utføre
paringen en gang til.
Bluetooth standby-modus
Bluetooth standby-modus får denne enheten til
å slå seg på og automatisk koble over til
Bluetooth-funksjonen når du prøver å opprette
en Bluetooth-forbindelse med en Bluetoothenhet (kun når vekselstrømkabelen er tilkoblet).
Hold nede OPERATE , inntil "BT STANDBY ON"
vises i displayet. Enheten er slått av og går over i
Bluetooth standby-modus.
For å avbryte modusen må du gjenta prosedyren
inntil "BT STANDBY OFF" vises. Enheten er slått av
og går over i standby-modus.
Hvis du har flyttet til et annet område, må du
utføre automatisk DAB-stasjonssøk manuelt, og
registrere innholdet av sendingene på nytt.
Hold nede RADIO DAB/FM-SCAN  til "INITIAL"
og "SCAN?" vises vekselvis i displayet, og trykk så
på ENTER .
Skanningen begynner. Dette kan ta noen
minutter, avhengig av hvilke DAB/DAB+ tjenester
som er tilgjengelige i det aktuelle området.
Tips
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Tips
1 Hold nede MODE  til "DRC" vises i
"1" (standardinnstilling) eller "0.5".
Følg instruksjonene på skjermen for å
opprette forbindelsen.
Når Bluetooth-forbindelsen er opprettet, vises
"BT AUDIO" i displayet.
Mønster B
Funksjonen DRC (Dynamic range control)
function gjøre lave lyder klare, selv om du skrur
ned volumet.
Kontroller at DAB/DAB+ stasjonen du lytter til, er
kompatibel med DRC.
displayet.
* "Passkode" vil kunne refereres til som
"passnøkkel", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller
"passord".
 Enhetens paringsmodus avbrytes etter ca.
5 minutter, og Bluetooth-indikatoren ( ) blinker.
Hvis paringsmodus avbrytes mens denne
prosedyren utføres, må du begynne på nytt fra
trinn 3.
 PIN-koden til denne enheten er låst på "0000".
Enheten kan ikke pares med en Bluetooth-enhet
som har en PIN-kode som ikke er "0000".
 Så snart Bluetooth-enheter er paret, er det ingen
grunn til å pare de enhetene igjen. I følgende
tilfelle vil du imidlertid måtte utføre
paringsprosedyren igjen.
Enheten pares med 10 eller flere Bluetoothenheter.
Enheten kan pares med opptil 9 Bluetoothenheter. Hvis en ny Bluetooth-enhet skal pares
etter at 9 Bluetooth-enheter er blitt paret, vil
den Bluetooth-enheten som ble paret først av
de 9, erstattes med den nye.
 Denne enheten kan pares med mer enn én
Bluetooth-enhet, men lyd vil bare komme fra én
av Bluetooth-enhetene.
Gjøre lave lyder klare ved mottak av
DAB/DAB+
2 Trykk på TUNE + eller   for å velge "2",
Bluetooth-forbindelsen er opprettet. "BT
AUDIO" vises i displayet.
4 Trykk på ENTER .
Den valgte lydfilen eller mappen slettes, og
"COMPLETE" vises i displayet.
Lytte til radio
Smarttelefoner med innebygd NFC-funksjon (OS:
Android 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)
Tips
2 Slå på Bluetooth-funksjonen på
"TRACK ERASE?" eller "FOLDER ERASE?" vises i
displayet.
Når du tar opp til en USB-enhet for første gang,
opprettes en "MUSIC"-mappe umiddelbart under
"ROOT".
Mapper og filer opprettes som følger i de ulike
overføringsmodusmappene:
Spilletid*
Bluetooth-enheter må "pares" med hverandre på
forhånd.
3 Trykk på ENTER .
Regler for opprettelse av mapper og filer
Filnummer
Pare med en Bluetooth-enhet:
se Mønster A
Hvis du bare berører denne enheten med en
NFC-kompatibel smarttelefon, slår denne
enheten seg på og kobler automatisk om til
Bluetooth-funksjonen, før den parer og kobler
seg til smarttelefonen.
Andre arbeidsoperasjoner
.
* Hvis det er MP3/WMA-filer kun på root-nivå
("ROOT"-mappe), vises "1FLDR" i displayet.
(mappe) + eller 
Ta opp ett enkelt spor/én enkel fil

1 Koble USB-enheten til USB-porten ( )
Totalt antall mapper*
Kompatible smarttelefoner
Utfør trinn 1 til 5 i "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)" på baksiden.
Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en
USB-enhet (en digital musikkspiller eller en
USB-lagringsenhet).
Lydfiler i MP3- og WMA- format* kan spilles av
med denne enheten.
For kompatible USB-enheter, se "Kompatible
USB-enheter" på baksiden.
* Filer med DRM (Digital Rights Management)
opphavsrettsbeskyttelse, eller filer som er lastet
ned fra en nettbutikk for musikk, kan ikke spilles
av med denne enheten. Hvis du forsøker å spille
av slike filer, vil enheten spille av neste
ubeskyttede lydfil.
Du kan lytte til musikk trådløst via Bluetoothfunksjonen som er innebygd i enhetene dine.
Velg den av følgende tre tilkoblingsmetoder som
er best egnet for Bluetooth-enheten. Nærmere
informasjon om hvordan du skal bruke enheten
din finner du i bruksanvisningen som fulgte med
enheten.
Ta opp bare favorittsporene eller
-filene dine
Trykk gjentatte ganger på MODE  mens platen
er stoppet.
Du finner nærmere informasjon under "Velge
avspillingsmodus" på baksiden.
Lytte til musikk på en USBenhet
Koble til med en smarttelefon med
en-touch (NFC)
displayet til Bluetooth-enheten, kan du
bruke "0000".
Ta opp en hel plate
Endre avspillingsmodus
3 Lukk CD-skuffen godt ved å trykke på
Strømkilder
Mappe
MP3/WMA-fil
strømmen til denne enheten ved hjelp av den
direkte PÅ-funksjonen (nedenfor).
I denne håndboken forklares
arbeidsoperasjonene for det meste med bruk av
den direkte PÅ-funksjonen.
Audio CD-er med CD-DA-spor som er tatt opp i
CD-DA-plateformat
CD-R/CD-RW-plater med MP3- eller WMAlydfiler som er tatt opp i ISO 9660 nivå 1/nivå 2
eller Joliet
Kassering av gamle elektriske
og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske
Unionen og andre europeiske
land med separat
innsamlingssystem)
Lyseffekter for lydutgangen
Det dannes lyseffekter (begge sider av
belysningen lyser rødt) som synkroniseres med
musikkilden. Du kan slå denne funksjonen på
eller av etter eget ønske (se "Slå av
lysorgelfunksjonen").

Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning
skal adresseres til autorisert representant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service
eller garanti saker, vennligst referer til adresse
som nevnt i separat service eller garanti
dokument.
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. På
visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
vil bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør
dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir
behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når
det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Belysning
 Det kan ta lang tid før avspillingen starter, når:
mappestrukturen er kompleks
USB-lagringsenheten er nesten full
 Ikke lagre unødvendige mapper eller filer som
ikke er MP3/WMA-filer på en USB-lagringsenhet
som inneholder MP3/WMA-filer.
 Under avspilling vil enheten hoppe over mapper
som ikke inneholder MP3/WMA-filer.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i
et annet audioformat, kan denne enheten
produsere støy eller slutte å fungere
tilfredsstillende, selv om filnavnet har korrekt
filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille
av lydfiler fra en USB-lagringsenhet;
Når det totale antallet lydfiler i én enkelt mappe
overstiger 999.
Når det totale antallet lydfiler på én enkelt
USB-lagringsenhet overstiger 5 000.
Når det totale antallet mapper på én enkelt
USB-lagringsenhet overstiger 255 (inklusive
"ROOT"-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
Disse tallene kan variere med fil- og
mappestrukturen.
 Kompatibilitet med all programvare som koder/
skriver kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på
USB-lagringsenheten opprinnelig ble kodet med
ikke-kompatibel programvare, vil disse filene
kanskje produsere støy eller hakkete lyd, eller ikke
kunne spilles av i det hele tatt.
 Mappe- og filnavn kan vises med opptil 32 tegn,
inklusive anførselstegn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten,
vil vises som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, og
med WMA tag-formatet (definert av ASFspesifikasjonen (Advanced Systems Format
specification)) for WMA-filer. Når en fil inneholder
ID3 eller WMA tag-informasjon, vil sangtittel,
artistnavn og albumnavn vises. Hvis en fil ikke
inneholder tag-informasjonen, viser enheten
følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens
navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på
albumet.
ID3- og WMA-tag-informasjonen kan vises med
opptil 32 tegn.
Mønster C
Opprette en trådløs
forbindelse med Bluetoothenheter
Gjør ett av følgende:
Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetoothenheten. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med Bluetoothenheten.
Slå av Bluetooth-enheten.
Endre denne enhetens funksjon.
Slå av enheten.
Berør denne enheten med smarttelefonen
igjen for å koble fra (kun NFC-kompatible
smarttelefoner).
Slette all informasjon om parede enheter
i denne enheten
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Bluetooth-funksjonen.
2 Hold nede ERASE  til "BT RESET" vises i
displayet.
3 Trykk på ENTER  for å tilbakestille og
slett informasjonen om parede enheter.
Når informasjonen om parede enheter er
slettet, vises "COMPLETE" i displayet.
For å avbryte tilbakestillingen må du trykke på
  før du trykker på ENTER .
Fremdriftsindikator
Når skanningen er fullført, genereres det en liste
over tilgjengelige tjenester.
Merknader
 Hvis landet eller regionen din ikke støtter DAB/
DAB+ sendinger, vises "NOSIGNAL" i displayet.
 Den listen over tilgjengelige tjenester som
allerede finnes, vil bli slettet så snart automatisk
DAB-stasjonssøk er i gang.
Forbedre radiomottaket
Still inn antennen på nytt for å forbedre
mottaket.
Tilleggsinformasjon
Andre arbeidsoperasjoner
Merknad
Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller
mer, vises "FULL" i displayet.
Tips
Fortsett avspilling er tilgjengelig når du bruker
modusen Programavspilling i USB-funksjonen. Trykk
på   etter at du har stoppet Programavspilling
ved å trykke på  . Programavspilling starter på
det stedet hvor du stoppet avspillingen.
Vise programmert spor-/filinformasjon
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan
du kontrollere informasjonen om de
programmerte sporene/filene.
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY , så endres
displayet som følger:
Totalt antall programmerte trinn  Siste
programmerte spor-/filnummer og total
spilletid*
* "--:--" vises for MP3/WMA-plater og USB-enheter.
Avbryte Programavspilling
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på MODE , inntil
"PGM" forsvinner fra displayet.
*   og VOLUME +  har et følbart punkt.
Bruke displayet
Kontrollere MP3/WMAfilinformasjonen
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY 
under avspilling av en MP3/WMA-fil på
platen/USB-enheten.
CD- eller USB-funksjonen.
Gjenta
Ett spor/én fil
Sangtittel ( )*1

Artistnavn ( )*1

Albumnavn (
1 Trykk på CD  eller USB  for å slå på
)*1

Aktuelt filnummer og spilletid*2
*1Hvis
filen ikke inneholder tilsvarende ID3 eller
WMA tag-informasjon, ruller filnavnet, "NO
ARTIST" og "NO ALBUM" over displayet, i stedet
for henholdsvis sangtittelen, artistnavnet og
albumnavnet.
*2Artistnavnet eller albumnavnet vil endres til dette
om noen sekunder.
Kontrollere ledig plass på USBenheten
Alle spor/filer
1 Trykk gjentatte ganger på MODE  for å
avbryte modusen Mappeavspilling,
Gjentatt mappeavspilling,
Programavspilling eller Gjentatt
programavspilling.
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
MODE  til " 1" vises.
2 Trykk på  eller  
for å velge et spor/en fil du
vil gjenta avspillingen av.
Når du vil spesifisere en
mappe som inneholder
MP3/WMA-filer, må du først
(mappe) + eller
trykke på
  for å velge en mappe,
og deretter trykke på 
eller   for å velge en
fil.
3 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
1 Trykk gjentatte ganger på
MODE , inntil " " vises.
2 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
En valgt mappe 1 Trykk gjentatte ganger på
MODE , inntil " "
på en MP3/
(mappe) og " " vises.
WMA-plate
eller USB-enhet 2 Velg en mappe ved å trykke
(mappe) + eller  .
på
3 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
2 Trykk på DISPLAY  mens USB-enheten
Programmerte
spor/filer
er stoppet.
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
1 Programspor/filer (se
"Opprette ditt eget program
(Programavspilling)").
2 Trykk på MODE , inntil
"PGM" og " " vises i
displayet.
3 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
Forhåndsinnstille FM-stasjoner
automatisk
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO DAB/
FM  for å velge "FM".
Kontrollere navnet på den tilkoblede
Bluetooth-enheten
Trykk på DISPLAY  mens du kobler til
Bluetooth-enheten.
Spille av spor/filer i tilfeldig
rekkefølge (Tilfeldig avspilling)
2 Hold nede RADIO DAB/FM-SCAN ,
inntil "AUTO" blinker i displayet.
3 Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter
frekvens (fra lave frekvenser til høyere).
Forhåndsinnstille radiostasjoner
manuelt
Du kan stille inn på og lagre radiofrekvensene til
stasjoner du ønsker å lytte til.
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO DAB/
FM  for å velge et frekvensbånd.
"DAB-xx" eller "FM-xx" blinker i displayet.
inntil "SHUF" vises i displayet.
5 Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Displayet endres som følger:
3 Trykk på   for å starte Tilfeldig
Når du lytter til FM
Forhåndsinnstilt nummer*1  Stasjonsnavn*2 
PTY-etikett*2 (se "PTY (programtype)" i
"Spesifikasjoner")  Radiotekst*2  Frekvens
avspilling.
Når du lytter til DAB
*1Et forhåndsinnstilt nummer vises kun når du lytter
til den forhåndsinnstilte radiostasjonen.
*2"NO PS", "NO PTY" eller "NO TEXT" kan vises hvis
RDS-sendingen ikke mottas skikkelig, eller
stasjonen ikke tilbyr RDS-tjenester.
*3"NO DLS", "NO PTY" eller "NOSIGNAL" kan vises
hvis ingen DLS, ingen PTY-etikett eller ingen
artistetikett mottas.
*4"---" kan vises hvis ingen overføringshastighet
eller intet signal mottas.
Om RDS-funksjoner
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på MODE , inntil
"SHUF" forsvinner fra displayet.
Tips
 Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige
spor/fil ved å trykke på  .
 Fortsett avspilling er tilgjengelig når du bruker
modusen Tilfeldig avspilling i USB-funksjonen.
Trykk på   etter at du har stoppet Tilfeldig
avspilling ved å trykke på  . Tilfeldig avspilling
starter på det stedet hvor du stoppet avspillingen.
Radiodatasystemet RDS ble lansert av Den
europeiske kringkastingsunionen (EBU) i 1987, og
gjør det mulig å motta informasjon som f.eks.
stasjonsnavn via RDS-bærefrekvensen på 57 kHz
i FM-båndet. Tilgjengeligheten av RDS-data
varierer imidlertid med område. Det vil følgelig
ikke alltid være mulig å motta RDS-informasjon.
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil
25 spor/filer på en plate/USB-enhet.
CD- eller USB-funksjonen.
"PGM" vises i displayet.
Denne enheten støtter følgende RDS-funksjoner.
Beskrivelse
Stasjonsnavnsdisplay
PTY
(programtype)
RT (radiotekst)
Viser navnet på den
stasjonen du lytter til.
Viser programtypen for det
programmet som tas inn.
Viser tekstinformasjon i fri
form.
Merknader
 RDS-funksjonene vil ikke aktiveres hvis FMstasjonen som tas inn ikke overfører RDS-data. De
vil kanskje heller ikke fungere korrekt i områder
hvor RDS-overføringer befinner seg på
eksperimentstadiet.
 Hvis det radiosignalet som mottas, er svakt, kan
det ta tid å motta RDS-data.
3 Trykk på  eller   for å velge et
spor/en fil.
Når du vil spesifisere en mappe som
inneholder MP3/WMA-filer, må du først trykke
på
(mappe) + eller   for å velge en
mappe, og deretter trykke på  eller 
 for å velge en fil.

4 Trykk på ENTER .

Gjenta én gang (

Gjenta alle (
Sporet/filen er programmert.
Programtrinnummeret vises, fulgt av total
spilletid.
(For eksempel: lyd-CD)
2 Trykk på PRESET + eller   for å velge
et lagret forhåndsinnstilt nummer for
den ønskede radiostasjonen.
Koble til tilleggskomponenter
)
Total spilletid*
)*
,
)*
* "--:--" vises når du programmerer en MP3/
WMA-plate/USB-enhet eller når den totale
spilletiden er lenger enn 100 minutter.

Tilfeldig avspilling (SHUF)
5 Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere

Programavspilling (PGM)
6 Trykk på   for å starte
ytterligere spor/filer.
Programavspilling.

Gjentatt programavspilling (
, PGM)
* Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved
avspilling av MP3/WMA-filer på en MP3/
WMA-plate eller en USB-enhet.
6 Trykk på ENTER .
 Det kan ikke alltid garanteres at en USBlagringsenhet vil fungere, selv om den oppfyller
kravene til kompatibilitet.
 Når en USB-enhet er tilkoblet, leser denne
enheten alle filene på USB-enheten. Hvis
lagringsenheten inneholder mange mapper eller
filer, kan det ta lang tid før enheten blir ferdig med
å lese dem.
 Ikke koble en USB-lagringsenhet til enheten via en
USB-hub.
 For enkelte tilkoblede USB-enheter kan det gå litt
tid fra en arbeidsoperasjon er igangsatt, til den
utføres av denne enheten.
 Denne enheten støtter kanskje ikke alle
funksjonene til en tilkoblet USB-lagringsenhet.
 Avspillingsrekkefølgen på denne enheten kan
avvike fra avspillingsrekkefølgen på en tilkoblet
USB-lagringsenhet.
 Denne enheten kan ikke brukes til å lade
USB-enheter.
Kompatibilitetskravene for Bluetooth-enhetene
er som følger. Før du begynner å bruke en enhet
med denne enheten, må du sjekke at den
oppfyller kravene.
Enhetene må være kompatible med Bluetoothstandarden, versjon 3.0.
Enhetene må støtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
NFC-funksjon (kun påkrevet ved bruk av
enhetens NFC-paringsfunksjon).
Gå til nedenstående nettsider for å få den nyeste
informasjonen om kompatible Bluetoothenheter, inklusive NFC-kompatible
smarttelefoner.
http://support.sony-europe.com/
Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs
overføringsteknologi for korte avstander, som
muliggjør datakommunikasjon mellom digitale
enheter, som f.eks. en datamaskin og et digitalt
kamera. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor en radius på ca. 10 m.
Det er vanlig å koble sammen to enheter ved
behov, men enkelte enheter kan kobles til flere
andre enheter på en gang.
Du trenger ikke bruke en kabel for å koble til, og
det er heller ikke nødvendig at enhetene er
vendt mot hverandre, slik som ved infrarød
overføring. Du kan for eksempel bruke en slik
enhet selv om den ligger i en veske eller lomme.
Bluetooth-standarden er en internasjonal
standard som støttes av tusenvis av bedrifter på
alle kanter av kloden, og som brukes av ulike
selskaper over hele verden.
Profilen er en standardisering av funksjonen for
hver enkelt Bluetooth-enhetsspesifikasjon.
Denne enheten støtter følgende Bluetoothversjoner og -profiler:
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-spesifikasjon, versjon 3.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Sending eller mottak av lydinnhold med høy
kvalitet.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Styre A/V-utstyr; sette på pause, stoppe,
starte avspilling osv.
Bruke Bluetooth-enheter innenfor en radius på
10 m (synslinje) fra denne enheten.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan
forkortes under følgende betingelser:
Det er en hindring, som f.eks. en person, en
metallgjenstand eller en vegg mellom denne
enheten og Bluetooth-enheten.
En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av
denne enheten.
En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av
denne enheten.
En enhet som genererer elektromagnetisk
stråling er i bruk i nærheten av denne enheten.
Denne enheten er plassert på en hylle av stål.
Enheten
Stålkabinett
Audiokabel (ikke
inkludert)
Interferens fra annet utstyr
Til komponent
(f.eks. bærbar,
digital
musikkspiller)
1 Koble AUDIO IN-kontakten  til
linjeutgangen på den bærbare, digitale
musikkspilleren eller en annen
komponent, ved hjelp av en audiokabel
(ikke inkludert).
2 Slå på den tilkoblede komponenten.
3 Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille
av lyd på den tilkoblede komponenten.
Lyden fra den tilkoblede komponenten høres
fra høyttalerne.

Gjenta avspilling av valgt mappe (
Navnet på minnet vises. Navnet kan vises på
ulike måter, avhengig av spesifikasjonene for
USB-enheten.
Hvis bare ett minne kan velges, fortsett til
trinn 6.
Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.
eks. en bærbar, digital musikkspiller, via
høyttalerne på denne enheten.
Husk å slå av de komponentene som skal kobles
sammen, før tilkoblingen skjer.
Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den
komponenten som skal kobles til.
Siste programmerte
spornummer
1)

Spill av valgt mappe (
 for å velge et minnenummer.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Til AUDIO
IN-kontakten
Trinnummer
Vanlig avspilling (ingen)
5 Trykk gjentatte ganger på  eller 
Begrenset ytelse
Trykk gjentatte ganger på MODE .
Hver gang du trykker på knappen, skifter
indikatoren på følgende måte:
(USB) .
2 Trykk på USB  for å slå på USBfunksjonen.
3 Trykk på USB-MEMORY SELECT  inntil
"SELECT?" vises i displayet.
Optimal ytelse
Velge avspillingsmodus
Du kan stille inn enheten på å spille av spor eller
filer på repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens
en plate/USB-lagringsenhet er stoppet.
FM  for å velge et frekvensbånd.
2 Trykk gjentatte ganger på MODE  inntil
Bruke RDS-funksjonene
RDS-funksjon
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO DAB/
Opprette ditt eget program
(Programavspilling)
1 Trykk på CD  eller USB  for å slå på
Hva er RDS?
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
Det programmet som er opprettet, vil være
tilgjengelig helt til du åpner CD-skuffen,
fjerner USB-enheten eller slår av enheten. For
å spille det samme programmet igjen, må du
trykke på  .
For å koble enheten til en TV eller en
videospiller (VCR), må du bruke en
forlengelseskabel (ikke inkludert) med en
stereo-miniplugg i den ene enden og to
phono-plugger i den andre.
Merknader
 Hvis denne enheten er koblet til monoutgangskontakten på en digital musikkspiller, vil
det kanskje ikke være lyd i den høyre høyttaleren
til denne enheten.
 Hvis enheten er koblet til linjeutgangen på en
digital musikkspiller, kan det forekomme
forvrengning. Hvis lyden er forvrengt, må du koble
til hodetelefonkontakten i stedet.
 Hvis enheten er koblet til hodetelefonkontakten til
en digital musikkspiller, må du øke volumet på
den digitale musikkspilleren, og deretter justere
volumet på selve enheten.
er forkortelsen for Compact Disc Digital
Audio. Det er en opptaksstandard som brukes for
audio-CD-er.
*2Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre
CD-R/CD-RW-plater spillbare på forbrukernes
musikkspillere, og fullføringen kan aktiveres eller
deaktiveres som valgbare innstillinger under
opprettelsen av platen i de fleste typer
opptaksprogramvare.
Plater denne enheten IKKE KAN spille av
Fordi Bluetooth-enheter og trådløse nettverk
(LAN IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens,
kan det oppstå mikrobølgeinterferens som gir
redusert kommunikasjonshastighet eller støy,
eller som gjør det umulig å opprette forbindelse
hvis denne enheten brukes nær en trådløs
nettverksenhet. I så fall skal du gjøre følgende.
Bruk denne enheten minst 10 m fra den
trådløse nettverksenheten.
Hvis denne enheten brukes innenfor en radius
på 10 m fra en trådløs nettverksenhet, må du
slå av den trådløse nettverksenheten.
Bruk Bluetooth-enheten så nær denne enheten
som mulig.
Interferens med andre enheter
Mikrobølger som sendes ut fra en Bluetoothenhet kan påvirke bruken av elektronisk
medisinsk utstyr. Slå av denne enheten og andre
Bluetooth-enheter på følgende steder, så det
ikke skjer ulykker:
I nærheten av brennbar gass, på sykehus, tog,
fly eller bensinstasjoner
I nærheten av automatiske dører eller
brannalamer
Merknader
 For at Bluetooth-funksjonen skal kunne brukes,
må den Bluetooth-enheten som skal kobles til, ha
den samme profilen som denne enheten.
Merk også at selv om den samme profilen finnes,
kan ulike enheter fungere på ulike måter,
avhengig av spesifikasjonene sine.
 På grunn av egenskaper ved trådløs Bluetoothteknologi, vil lyden som spilles av på denne
enheten, være ørlite forsinket i forhold til lyden i
Bluetooth-enheten mens man lytter til musikk.
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
samsvarer med Bluetooth-standarden, for å gi en
sikker forbindelse når trådløs Bluetooth-teknologi
brukes, men det kan hende at sikkerheten ikke er
tilstrekkelig. Dette avhenger av innstillingene. Vær
forsiktig når du kommuniserer med trådløs
Bluetooth-teknologi.
 Vi kan ikke påta oss noe ansvar for informasjon
som måtte komme på avveie under
kommunikasjon med Bluetooth.
 En enhet som er utstyrt med Bluetoothfunksjonalitet må samsvare med Bluetoothstandarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, og
være autentisert. Selv om den tilkoblede enheten
samsvarer med ovennevnte Bluetooth-standard,
er det enkelte enheter som kanskje ikke vil kunne
kobles til, eller som ikke vil virke som de skal.
Dette avhenger av funksjoner og spesifikasjoner
for enheten.
 Støy eller lyd som hopper kan forekomme,
avhengig av hvilken Bluetooth-enhet som er
koblet til denne enheten, kommunikasjonsmiljøet
eller bruksmiljøet.
Før avspilling, bør du rengjøre
CD-en med en rengjøringsklut.
Tørk av CD-en fra midten og
utover. Hvis det er riper, smuss
eller fingeravtrykk på CD-en, kan
det oppstå en sporrelatert feil.
Ikke bruk løsemidler, som f.eks.
bensin, tynner, rengjøringsmidler
som er i handelen, eller antistatisk spray
beregnet på vinyl-LP-er.
Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller
varmekilder, som f.eks. varmluftskanaler, eller
la den ligge i en parkert bil som står i solen, da
det kan bli meget varmt inne i bilen.
Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en,
eller lag riper på overflaten av CD-en.
Etter at CD-en er avspilt, må du legge den
tilbake i esken sin.
Om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet plate som
kombinerer DVD-innhold på den ene siden
med digitalt lydinnhold på den andre. Da
materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer
overens med CD-standarden (Compact Disc),
kan det ikke garanteres av platen kan spilles av
på dette produktet.
Musikkplater som er kodet med
teknologi som skal beskytte
opphavsrettigheter
Dette produktet er konstruert for å spille av
plater som er kompatible med CD-standarden
(Compact Disc). I det siste har noen
plateselskaper lansert forskjellige musikkplater
som er kodet med teknologi som skal beskytte
opphavsrettigheter. Vær oppmerksom på at
enkelte av disse platene ikke er kompatible
med CD-standarden, og disse kan muligens
ikke spilles av på dette produktet.
Om sikkerhet
Siden laserstrålen som brukes i CDspillerseksjonen er skadelig for øynene, må du
ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat
all service til kvalifisert personell.
Skulle en fast gjenstand eller en væske falle
ned på enheten, må du koble enheten fra
strømnettet og få den sjekket av kvalifisert
personell før du fortsetter å bruke den.
Plater med ikke-standardisert form (f.eks.
hjerte, kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på
denne enheten. Forsøk på å gjøre dette kan
ødelegge enheten. Slike plater må ikke brukes.
Om strømkilder
For vekselstrømdrift må du bruke den
medfølgende vekselstrømkabelen; ikke bruk
noen annen kabel.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis
enheten ikke skal brukes igjen på lenge.
Når enheten ikke drives på batterier, må de tas
ut for å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller korrosjon.
Om plassering
Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder,
på steder som er utsatt for direkte sollys, mye
støv eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil
som står i solen.
Denne enheten må ikke plasseres på en skrå
eller ustabil overflate.
Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra
baksiden av kabinettet. Ventilasjonsåpningene
må være frie, både for at enheten skal fungere
ordentlig og for at komponentene skal vare så
lenge som mulig.
Siden høyttalerne inneholder en kraftig
magnet, må kredittkort med magnetstripe eller
fjærdrevne armbåndsur holdes unna enheten,
så de ikke skal skades av magneten.
Om bruk
Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller settes i et veldig fuktig rom,
kan fuktighet kondensere på linsen inne i
CD-spillerseksjonen. Skulle dette skje, vil
enheten ikke fungere som den skal. Fjern i så
fall CD-en og vent ca. en time til kondensen
har fordampet.
Om å håndtere enheten
Ikke la dekselet til CD-skuffen stå åpent, for å
unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.
Om rengjøring av kabinettet
Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut som er fuktet lett med et
mildt vaskemiddel. Det må ikke brukes noen
annen type skrubb, skurepulver eller løsning,
som f.eks. alkohol eller rensebensin.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Meldinger
DATA ERROR: En lydfil er ødelagt.
ERASE ERROR: Sletting av lydfiler eller mapper
mislyktes.
FATAL ERROR: USB-enheten ble fjernet under
opptaks- eller sletteoperasjonen, og kan ha
blitt ødelagt.
FULL: Du forsøkte å programmere mer enn 25
spor eller filer (trinn).
LOW BATTERY: Batteriene er nesten tomme.
NO BT: Bluetooth-forbindelsen er ikke opprettet.
NO DEV: Ingen USB-lagringsenhet er tilkoblet,
eller den tilkoblede USB-lagringsenheten er
blitt fjernet.
NO STEP: Alle de programmerte sporene/filene
er blitt slettet.
NO TRK: Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer
på USB-enheten.
NOSIGNAL: Det er ingen støttet DAB/DAB+
kringkaster i ditt land eller din region, eller du
kan ikke lenger ta inn den valgte DAB/DAB+
sendingen.
NOT IN USED: Du har forsøkt å utføre en konkret
arbeidsoperasjon under betingelser som ikke
tillater den aktuelle arbeidsoperasjonen.
NOT SET: Det finnes ingen lagret forhåndsinnstilt
stasjon.
NOT SUPPORT: Det er tilkoblet en USBlagringsenhet som ikke støttes.
OFF-AIR: Den valgte stasjonen eller tjenesten
sender ikke for øyeblikket.
PROTECT: Den tilkoblede USB-enheten er
skrivebeskyttet. Fjern USB-enheten og fjern
deretter skrivebeskyttelsen, eller bruk en
annen USB-enhet.
PUSH STOP: Du har forsøkt å utføre en konkret
arbeidsoperasjon som ikke er tillatt under
avspilling eller når enheten er satt på pause.
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og
forsøk å utføre operasjonen igjen.
REC ERROR: Opptaket startet ikke, stoppet
underveis, eller kunne av andre grunner ikke
utføres.
Sørg for at vekselstrømkontakten er satt godt
inn i stikkontakten.
Enheten kommer ikke på ved batteridrift.
Sørg for at batteriene er satt inn på riktig måte.
"LOW" og "BATTERY" vises avvekslende,
og denne enheten slås av automatisk.
Skift ut alle batteriene med nye.
Enheten går uventet over i standbymodus.
Det er ikke et tegn på at noe er galt. Denne
enheten går automatisk over i standby-modus
når den ikke har vært betjent eller har spilt av
lyd på ca. 15 minutter. Se "Bruke
strømstyringsfunksjonen".
Det er ingen lyd.
Forviss deg om at riktig funksjon er valgt for
den musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via
høyttalerne.
Lyden er blandet med støy.
Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som sender ut radiobølger i nærheten av
enheten? I så fall må du flytte enheten og
Bluetooth-enheten bort fra slikt utstyr.
Mobiltelefoner og liknende kan påvirke
Bluetooth-kommunikasjon.
CD/MP3/WMA-spiller
CD-spilleren spiller ikke, eller "NO DISC"
vises, selv om en CD er på plass.
Plasser CD-en med etikettsiden opp.
Rens CD-en.
Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca.
en time for å la den tørke helt.
CD-R/CD-RW-en er tom eller ikke fullført.
Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på
platen.
Det er et problem med kvaliteten på CD-R/
CD-RW, opptaksenheten eller programvaren.
Bytt ut alle batteriene med nye, hvis de er
tomme.
Lyden faller ut.
Reduser volumet.
Rens CD-en, eller skift den ut hvis den er veldig
skadet.
Plasser enheten på et sted som ikke er utsatt
for vibrasjoner.
Rens linsen med en blåser av den typen som er
å få kjøpt i fotobutikker.
Lyden kan falle ut, eller det kan høres lyder når
du bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet,
eller hvis det er et problem med
opptaksenheten eller programvaren.
Det tar lengre tid enn vanlig å starte
avspillingen.
Følgende plater trenger mer tid til å komme i
gang når man starter avspillingen.
En plate som er tatt opp med en komplisert
trestruktur.
En plate som har mange mapper eller filer
som ikke er MP3/WMA-filer.
USB-enhet
USB-enheten fungerer ikke som den skal.
Hvis du kobler til en ikke-kompatibel USBenhet, kan følgende problemer oppstå:
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Fil- eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
Avspilling er ikke mulig.
Lyden hopper.
Det er støy.
Lyden er forvrengt.
"OVER CURRENT" vises.
Det er oppdaget et unormalt nivå i den
elektriske strømmen fra USB-porten ( ) . Slå
av denne enheten og fjern USB-enheten fra
USB-porten ( ) . Forviss deg om at det ikke
er noe problem med USB-lagringsenheten.
Hvis denne meldingen fortsetter å vises, må du
ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Det er ingen lyd.
USB-lagringsenheten kan ha blitt koblet til på
feil måte. Slå av enheten og koble USBlagringsenheten til igjen. Slå så på enheten.
Du hører støy, hopping eller forvrengt
lyd.
Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten
til igjen. Slå så på enheten igjen.
Musikkdataene selv inneholder støy, eller lyden
er forvrengt. Støyen kan ha blitt generert ved
oppretting av lydfilene. Forsøk å generere
lydfilene på nytt, og spill dem av på denne
enheten.
USB-enheten kan ikke kobles til USBporten ( ) .
Pluggen på USB-enheten eller USB-kabelen
settes inn feil vei. Sett den inn riktig vei i
USB-porten ( ) .

Trykk på ENTER  for å gå tilbake til det vanlige
displayet.
Avbryte tilfeldig avspilling
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i
enhetens minne, også i følgende situasjoner:
Vekselstrømkabelen trekkes ut.
Batteriene fjernes.
*1 CD-DA
Om plater
Kommunikasjonssystem og kompatible
Bluetooth-profiler på denne enheten
Tips
Det er ingen lyd.

Forhåndsinnstilt nummer*1  DLS (Dynamic
Label Segment)*3  PTY-etikett*3 (se "PTY
(programtype)" i "Spesifikasjoner") 
Artistetikett*3  Kanal  Overføringshastighet*4
 Signalnivå*4  Komponentetikett
Hvis en annen stasjon allerede er lagret under
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil
den stasjonen bli erstattet med den nye.
Enheten slås ikke på når
vekselstrømkabelen kobles til.

2 Trykk gjentatte ganger på MODE ,
Bluetooth-enhet
1 Koble USB-enheten til porten merket
Hva er trådløs Bluetoothteknologi?
4 Trykk på PRESET + eller   inntil det
Generelt
Audio CD (CD-DA*1-spor)
CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer
og er fullført*2 på riktig måte.
Hvis USB-enheten har mer enn ett minne (f.eks.
et internt minne og et minnekort), kan du velge
hvilket minne du vil bruke, og deretter starte
avspillingen. Pass på å velge et minne før du
begynner avspillingen eller opptaket, siden det
ikke er mulig å velge minne mens operasjonen
pågår.
(Eksempel: DAB)
forhåndsinnstilte nummeret for
stasjonen du vil lytte til, blinker i
displayet.
Kontrollere radioinformasjonen
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  mens
du lytter til radioen.
2 Stille inn på en ønsket stasjon.
3 Hold nede MANUAL PRESET , inntil
Plater denne enheten KAN spille av
Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i
audio CD-format eller i formater som er
kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller
Joliet
CD-R/CD-RW av dårlig opptakskvalitet, CD-R/
CD-RW med riper eller som er skitne, eller
CD-R/CD-RW som er spilt inn med en
inkompatibel opptaksenhet
CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller er fullført
på feil måte
Velge et minne på enheten for avspilling
eller opptak
Spesifikasjoner

CD- eller USB-funksjonen.
* Masselagermodus er en modus som gjør en
USB-enhet tilgjengelig for en vertsenhet, slik at
det blir mulig å overføre filer. De fleste
USB-enheter støtter masselagermodus.
Kompatible Bluetooth-enheter
Du kan stille inn denne enheten så den spiller av
CD-DA-spor på en lyd-CD eller MP3/WMA-filer
på en CD-R/CD-RW-plate eller på en USB-enhet i
tilfeldig rekkefølge.
1 Trykk på CD  eller USB  for å slå på
Kompatibel med USB 2.0 (Full Speed)
Støtter masselagermodus*
Problemløsing
"READING" vises i lengre tid, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
Leseprosessen kan ta lang tid i følgende
tilfeller:
Det er mange mapper eller filer på USBenheten.
Filstrukturen er kompleks.
Minnet er nesten fullt.
Internminnet er fragmentert.
For å unngå ovenstående problemer anbefaler
vi at du følger nedenstående retningslinjer:
Hold det totale antallet mapper på en
USB-lagringsenhet begrenset til 100 eller
færre.
Hold det totale antallet filer pr. mappe
begrenset til 100 eller færre.
Feil på displayet
Dataene som er lagret på USB-enheten kan
være ødelagt. Send musikkdataene til
USB-lagringsenheten på nytt.
Denne enheten kan kun vise numre og
bokstaver i alfabetet. Andre tegn vil ikke vises
på riktig måte.
"REC ERROR" vises.
Det oppsto en feil under opptak. Slå av denne
enheten og fjern USB-enheten fra denne
enheten. Kontroller deretter følgende:
Kontroller den gjenværende lagringsplassen
på USB-enheten. Hvis det er for lite plass til
opptaket, må du slette eventuelle
unødvendige filer eller mapper.
Kontroller at dataene som skal tas opp, ikke
er ødelagt.
Kontroller at filformatet som skal tas opp, er
kompatibelt med denne enheten.
Hvis meldingen fortsetter å vises, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Slå av enheten og koble til USBlagringsenheten på nytt, og slå så på enheten
igjen.
USB-enheten fungerer ikke som den skal. Slå
opp i bruksanvisningen for USBlagringsenheten for å finne nærmere
informasjon om hvordan dette problemet skal
håndteres.
Forviss deg om at denne enheten ikke er for
langt unna Bluetooth-enheten (eller
smarttelefonen), eller at denne enheten ikke
mottar interferens fra et trådløst nettverk, en
annen trådløs enhet som bruker 2,4 GHz, eller
en mikrobølgeovn.
Kontroller at Bluetooth-forbindelsen mellom
denne enheten og Bluetooth-enheten (eller
smarttelefonen) ble opprettet på riktig måte.
Utfør paringen på nytt (se "Opprette en trådløs
forbindelse med Bluetooth-enheter").
Hold avstand til metallgjenstander og
metalloverflater.
Forviss deg om at Bluetooth-funksjonen er
aktivert på Bluetooth-enheten (eller
smarttelefonen).
Lyden hopper, eller
kommunikasjonsavstanden er kort.
Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk
stråling, f.eks. en trådløs nettverksenhet, en
annen Bluetooth-enhet (eller -enheter), eller en
mikrobølgeovn er i nærheten, bør du flytte
denne enheten bort fra slike kilder, om mulig.
Eller bruk Bluetooth-enheten og denne
enheten på et sted uten slike kilder.
Fjern alle hindringer mellom denne enheten og
Bluetooth-enheten, eller flytt Bluetoothenheten og denne enheten bort fra hindringen.
Plasser denne enheten og Bluetooth-enheten
så nær hverandre som mulig.
Flytt denne enheten til et annet sted.
Forsøk å bruke Bluetooth-enheten eller
smarttelefonen i en annen posisjon.
En forbindelse kan ikke opprettes.
Det kan ta litt tid å få i gang kommunikasjonen,
avhengig av hvilken Bluetooth-enhet som skal
kobles til.
Utfør paringen på nytt (se "Opprette en trådløs
forbindelse med Bluetooth-enheter").
Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha siste nytt
om kompatible Bluetooth-enheter, kan du se
informasjonen på nettsiden. Internettadressen
finner du under "Kompatible Bluetoothenheter".
Paring mislykkes.
Plasser Bluetooth-enheten nærmere denne
enheten.
Slett modellnavnet til denne enheten fra
Bluetooth-enheten, og utfør paringen igjen (se
"Opprette en trådløs forbindelse med
Bluetooth-enheter").
Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha siste nytt
om kompatible Bluetooth-enheter, kan du se
informasjonen på nettsiden. Internettadressen
finner du under "Kompatible Bluetoothenheter".
Paring med NFC-funksjonen mislykkes.
Forsøk å utføre paringen manuelt (se "Opprette
en trådløs forbindelse med Bluetoothenheter"). Enkelte NFC-kompatible
smarttelefoner kan kanskje ikke pares med
NFC-funksjonen på denne enheten. Dette
avhenger av smarttelefonens funksjoner eller
spesifikasjoner.
Start "NFC Enkel tilkobling" om igjen, og beveg
smarttelefonen langsomt over N-merket .
Kontroller at smarttelefonen oppfyller
kompatibilitetskravene (se "Kompatible
smarttelefoner").
Radio
Lyden er svak eller mottaket er dårlig.
Skift ut alle batteriene med nye.
Flytt denne enheten bort fra eventuelle
TV-apparater i nærheten.
Bruk antennen i hele dens lengde, og sett den i
den stillingen som gir best mulig mottak.
Hvis du befinner deg i en bygning, bør du lytte
i nærheten av et vindu.
Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten av
denne enheten, kan det høres en høy lyd fra
denne enheten. Hold telefonen unna denne
enheten.
TV-bildet er ustabilt.
Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av
en TV med innendørsantenne, må du flytte
enheten bort fra TV-apparatet.
DAB/DAB+ radiostasjoner mottas ikke
godt.
Utfør automatisk DAB-stasjonssøk (se "Starte
automatisk DAB-stasjonssøk manuelt").
Den aktuelle DAB/DAB+ tjenesten er kanskje
ikke tilgjengelig. Trykk på TUNE + eller   for
å velge en annen tjeneste.
Hvis du har flyttet til et annet område, kan
enkelte tjenester/frekvenser ha endret seg, og
du vil kanskje ikke være i stand til å stille inn på
din vanlige stasjon.
Utfør automatisk DAB-stasjonssøk for å
registrere innholdet av sendingene om igjen.
(Å utføre denne prosedyren sletter alle tidligere
lagrede forhåndsinnstillinger.)
Hvis du har forsøkt de ulike løsningsmetodene,
og problemet ikke lot seg løse, må du trekke ut
vekselstrømkabelen eller fjerne alle batteriene.
Etter at alle indikatorer i displayet har forsvunnet,
må du koble til igjen vekselstrømkabelen, eller
sette inn igjen batteriene. Hvis problemet fortsatt
består, må du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
CD-spillerseksjon
System
Digitalt CD-lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Emisjonsvarighet: Kontinuerlig
Laserutgang: Mindre enn 44,6 μW
(Dette resultatet er målt i en avstand av
200 mm fra objektivets linseoverflate på
Optical Pick-up Block med 7 mm blender.)
Antall kanaler
2
Frekvensgang
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Vibrasjoner
Under målbart nivå
Bluetooth-seksjon
Kommunikasjonssystem
Bluetooth-spesifikasjon, versjon 3.0
Utgang
Bluetooth-spesifikasjon, effektklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulasjonsmetode
FHSS
Støttede Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Støttet kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig
av slike faktorer som f.eks. hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2Bluetooth standardprofiler inneholder
spesifikasjoner for Bluetooth-kommunikasjon
mellom enheter.
*3Visse operasjoner vil kanskje ikke være
tilgjengelige. Dette avhenger av enheten.
*4Kodek: Audiosignalkompresjon og
konverteringsformat
Radioseksjon
Frekvensområde
DAB (bånd-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz trinn)
Mellomfrekvens
DAB (bånd-III): 2,048 MHz
FM: 2,198 MHz
DAB (bånd-III) frekvenstabell (MHz)
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5A
174,928
10N
210,096
5B
176,640
10B
211,648
5C
178,352
10C
213,360
5D
180,064
10D
215,072
6A
181,936
11A
216,928
6B
183,648
11N
217,088
6C
185,360
11B
218,640
6D
187,072
11C
220,352
7A
188,928
11D
222,064
7B
190,640
12A
223,936
7C
192,352
12N
224,096
7D
194,064
12B
225,648
8A
195,936
12C
227,360
8B
197,648
12D
229,072
8C
199,360
13A
230,784
8D
201,072
13B
232,496
9A
202,928
13C
234,208
9B
204,640
13D
235,776
9C
206,352
13E
237,488
9D
208,064
13F
239,200
10A
209,936
Antenne
Teleskopantenne
Inngang
AUDIO IN
Stereo-minikontakt
USB-porten ( )
Type A, maksimal strømstyrke 500 mA,
kompatibel med USB 2.0 Full Speed

Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på MODE , inntil " "
(eller " 1") forsvinner fra displayet.
Kompatibilitetskravene for USB-enheter er som
følger. Før du begynner å bruke en enhet med
denne enheten, må du sjekke at den oppfyller
kravene.
Om USB-enheten
Avbryte gjentatt avspilling
"FREE***G"/"FREE***M" (gjenværende
lagringsplass på enheten, i gigabytes/
megabytes) vises i displayet.
Kompatible USB-enheter
4 Trykk på ENTER .
Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du
kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner, 20
for FM og 10 for DAB.
2 Fortsett som følger.
Displayet endres som følger:

Du kan stille inn denne enheten så den gjentatte
ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD
eller MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate
eller på en USB-enhet i normal avspillingsmodus
og programavspillingsmodus.
Stopp avspillingen og trykk deretter på  .
"NO STEP" vises, og du kan opprette et nytt
program ved å følge prosedyren "Opprette ditt
eget program (Programavspilling)".
Kompatible enheter

Spille av spor/filer på repetisjon
(Gjentatt avspilling)
Slette alle spor/filer i det aktuelle
programmet
Forholdsregler
Utgang
 (hodetelefoner) stereo-minikontakt
For hodetelefoner med impedanse på 16  
32 
Lydformater som støttes
Støttede overføringshastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Generelt
Høyttaler
Full rekkevidde, 8 cm dia., 3,2 , konustype (2)
Utgangseffekt
2,3 W + 2,3 W (ved 3,2 , 10% harmonisk
forvrengning)
Strømbehov
230 V vekselstrøm, 50 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Strømforbruk
16 W vekselstrøm
Strømforbruk (i standbymodus)
Mindre enn 0,9 W vekselstrøm
Strømforbruk (i Bluetooth standbymodus)
Mindre enn 1,8 W vekselstrøm
Batteritid*1, *2
Avspilling av CD
Ca. 7,5 timer
Avspilling av USB-lagringsenhet
Ca. 7 timer (ved en belastning på 100 mA)
Ca. 3,5 timer (ved en belastning på 500 mA)
DAB-mottak
Ca. 9 timer
FM-mottak
Ca. 9 timer
Bluetooth
Ca. 10 timer
*1Målt etter standardene til Sony. Den faktiske
batteritiden kan variere, avhengig av enhetens
tilstand eller driftsforholdene.
*2Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony
Mål
Ca. 380 mm × 158 mm × 235 mm (B/H/D) (inkl.
utstikkende deler)
Vekt
Ca. 3,3 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømkabel (1)
Beskyttelsesark (1)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
PTY (programtype)
Denne funksjonen angir tjenester eller RDS-data i
programtypen, som nyheter eller sport, overført
med DAB- eller RDS-dataene.
Hvis den mottatte tjenesten eller stasjonen ikke
overfører programtypen, vises "NONE".
Programtype
Skjerm
Ingen programtype
NONE
Nyheter
NEWS
Aktuelle hendelser
AFFAIRS
Informasjon
INFO
Sport
SPORT
Utdannelse
EDUCATE
Drama
DRAMA
Kultur
ARTS
Forskning
SCIENCE
Diverse
TALK
Popmusikk
POP
Rock
ROCK
Easy Listening-musikk
EASY
Lett klassisk
CLASSICS
Seriøs klassisk
CLASSICS
Annen musikk
OTHER M
Vær/meteoroligi
WEATHER
Finans/næringsliv
FINANCE
Still inn avspillingsmodus på Vanlig avspilling.
Barneprogrammer
CHILDREN
MP3/WMA-filer kan ikke spilles av.
Samfunn
FACTUAL
Religion
RELIGION
Ring inn
PHONE IN
Reise
TRAVEL
Fritid
LEISURE
Jazz
JAZZ
Country Music
COUNTRY
National Music
NATION M
Oldies Music
OLDIES
Folk Music
FOLK
Dokumentar
DOCUMENT
Avspillingen starter ikke.
Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten
til igjen.
Avspillingen starter ikke fra første spor.
Lydfilene kan ha feilaktige filetternavn. Denne
enheten støtter følgende filetternavn:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Lydfilene kan ha blitt opprettet i andre
formater enn MP3/WMA-formatene.
USB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32.*
USB-lagringsenheten er partisjonert. Kun MP3/
WMA-filer i første partisjon kan spilles av.
Avspilling er mulig fra opptil 8 katalognivåer.
Antallet mapper på enheten overstiger 255
(inklusive "ROOT"-mappen).
Antallet filer på enheten overstiger 5 000.
Antallet filer pr. mappe overstiger 999.
Filene er kryptert eller beskyttet av passord.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-lagringsmedier støtter kanskje ikke
begge filsystemene.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, slå opp i
bruksanvisningen for den aktuelle USBlagringsenheten eller ta kontakt med
produsenten.
Download PDF

advertising