Sony | ZS-PS55B | Sony ZS-PS55B CD-kassettradio Bruksanvisning

For kunder i Europa
4-576-951-82(1)
Merknad for kundene: Følgende
informasjon gjelder kun utstyr som
selges i land som følger EU-direktivene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal
adresseres til autorisert representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service eller garanti
saker, vennligst referer til adresse som nevnt i
separat service eller garanti dokument.
Personal Audio System
Bruksanvisning
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses
- eller dataintegritetsgrunner krever en permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet
skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å sikre
at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyr
blir behandlet korrekt, overlevere disse produktene
ved endt levetid til et mottak for resirkulering av
batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen
om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet til et mottak for resirkulering av avfall
batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet.
Kassering av gamle batterier og
elektriske og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
©2015 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PS55B
Personal Audio System er utformet for å brukes
til avspilling av musikk på CD-er eller USBenheter, og til å lytte til radiostasjoner.
_
Gjøre dette
Finne et punkt i
et spor/en fil
(Fort forover/
bakover)
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus, må
du trykke på   for å starte
avspillingen etter at det ønskede
punktet er funnet.
* I modusen Programavspilling starter avspillingen med
første programmerte spor/fil.
Tips
For å avbryte Fortsett avspilling, må du trykke på   mens
CD-en er stoppet.
Merknad
Fortsett avspilling avbrytes i følgende tilfeller:
Når du åpner CD-skuffen.
Når du slår av enheten.
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller emballasjen indikerer at dette
produktet og batterier ikke må
behandles som husholdningsavfall. På
noen batterier er dette symbolet brukt i
kombinasjon med kjemiske symbol. De
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for
at disse produktene og batteriene blir kastet riktig,
vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse, som ellers kan
forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare
naturressursene.
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er som
følger. Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid avvike
fra den opprinnelige rekkefølgen på platen,
avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.
Lytte til musikk på en USB-enhet
Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en USBenhet (en digital musikkspiller eller en USBlagringsenhet).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-format* kan spilles av
med denne enheten.
* Filer med opphavsrettsbeskyttelse (Digital Rights
Management) kan ikke spilles av på denne enheten.
Kompatible USB-enheter
Kompatibilitetskravene for USB-enheter er som
følger. Før du begynner å bruke en enhet med
denne enheten, må du sjekke at den oppfyller
kravene.
 Kompatibel med USB 2.0 (Full Speed)
 Støtter masselagermodus*
* Masselagermodus er en modus som gjør en USB-enhet
tilgjengelig for en vertsenhet, slik at det blir mulig å
overføre filer. De fleste USB-enheter støtter
masselagermodus.
1
2
Koble USB-enheten til  (USB-porten) .
Trykk på USB  for å slå på USB-funksjonen.
Volumnavnet vises én gang, og så vises det
totale mappeantallet i displayet.
Mappe
MP3/WMA-fil
Totalt antall mapper
3
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted, for
eksempel i en bokhylle eller innebygd i et skap.
Trykk på   for å starte avspilling.
Mappenavnet og sangtittelen vises først, og
deretter vises filnummeret og spilletiden.
Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte
batterier) for sterk varme, som solskinn, brann e.l.
over et lengre tidsrom.
ADVARSEL!
Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.
Filnummer
Grunnleggende betjening
Spilletid*
Om MP3/WMA-plater
For å redusere brannfaren må du ikke dekke til
apparatets ventilasjonsåpning med aviser,
bordduken, gardiner e.l. Ikke utsett apparatet for
åpen ild (for eksempel tente stearinlys).
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt
må du ikke utsette dette apparatet for væskedrypp
eller -sprut, og du må ikke sette ting som er fylt med
væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten fra
strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt med enheten, må du
omgående trekke ut støpselet av stikkontakten.
Denne enheten er ikke koblet fra vekselstrømkilden
(strømnettet) så lenge den er koblet til
stikkontakten, selv om enheten selv er slått av.
Strømkilder
Koble til vekselstrømkabelen , eller sett inn seks R14-batterier (størrelse C) (ikke inkludert) i batterirommet .
*   og VOL +  har et følbart punkt.
Til et strømuttak
Audio CD
Før enheten tas i bruk
Til AC IN
Vekselstrømkabel (inkludert)
Bakside
Totalt antall spor
Slå strømmen på eller av
Trykk på OPERATE (eller POWER) . Du kan også slå
på strømmen til denne enheten ved hjelp av den
direkte PÅ-funksjonen (nedenfor).
I denne håndboken forklares arbeidsoperasjonene
for det meste med bruk av den direkte PÅfunksjonen.
Total spilletid
MP3/WMA-plate
Bruke den direkte PÅ-funksjonen
Trykk på CD , USB , DAB/FM , AUDIO IN 
eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  mens
enheten er slått av. Den aktuelle funksjonen er valgt
når enheten kommer på.
Justere volumet
Trykk på VOL + eller  .
Totalt antall mapper*
3
* Hvis det er MP3/WMA-filer kun i rotkatalogen (mappen
"ROOT"), vises "1FLDR" i displayet.
Trykk på   for å starte avspilling.
 Når radioen brukes med batterier, og batteristrømmen synker til et visst nivå, kan OPR/BATT-indikatoren  begynne å lyse
svakere, eller radioen plutselig slå seg av. I så fall må batteriene skiftes ut med nye. Selv etter at OPR/BATT-indikatoren  har
begynt å lyse svakere, kan du bruke radiofunksjonen en stund til, selv om du ikke kan bruke CD-spilleren. Før du skifter
batteriene, må du ta ut en eventuell CD og koble fra alle USB-enheter og tilleggskomponenter.
 For å bruke enheten på batteristrøm, må du trekke vekselstrømkabelen ut av både enheten og stikkontakten.
 Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
Bruke strømstyringsfunksjonen (kun europeiske modeller)
Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går enheten
automatisk over i standby-modus når den ikke har vært betjent eller har spilt av lyd på ca. 15 minutter.
For å slå standby-modus på eller av må du trykke på VOL   mens du holder nede TUNE + . Hver gang du
trykker på knappene, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" i displayet.
Merknader
* Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--"
i displayet.
Andre arbeidsoperasjoner
_
Gjøre dette
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å gå tilbake
til avspillingen, må du trykke på
knappen igjen*1.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker på
  etter at avspillingen er
stoppet, begynner avspillingen
fra det punktet hvor du stoppet
avspillingen (Fortsett avspilling)*2.
Trykk på
Velge en fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over én og én fil.
For å hoppe over flere filer må
du holde nede  eller  
og slippe knappen ved ønsket
fil.
Finne et punkt i
en fil
(Fort forover/
bakover)
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus, må
du trykke på   for å starte
avspillingen etter at det ønskede
punktet er funnet.
1
2
Etikettsiden opp
 Det viste innholdet begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter før enheten går over i standby-modus.
 Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig i FM-funksjonen.
 Hvis DAB-funksjonen er aktivert og "NOSIGNAL" eller "OFF-AIR" vises i 15 minutter, går enheten automatisk over i standby.
Platen lastes, og plateinformasjonen vises i
displayet.
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å gå tilbake
til avspillingen, må du trykke på
knappen igjen.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker på
  etter at avspillingen er
stoppet, begynner avspillingen
fra det punktet hvor du stoppet
avspillingen (Fortsett avspilling)*.
+ eller  .
Velge en mappe
på en MP3/
WMA-plate
Trykk på
Velge spor/fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over ett og ett spor
eller én og én fil.
Trykk gjentatte ganger på TUNE + eller   for å
stille inn på den ønskede stasjonen.
"SC" blinker i displayet hvis den valgte
primærstasjonen har en sekundær tjeneste. Trykk
gjentatte ganger på TUNE + eller   for å stille
inn på den sekundære tjenesten. "SC" tennes når
en sekundær tjeneste tas inn.
Stille inn på en FM-stasjon
Hold nede TUNE + eller   inntil frekvenssifrene
begynner å endres i displayet.
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk og
stopper når den får inn en stasjon tydelig.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved hjelp
av automatisk stasjonssøk, må du trykke
gjentatte ganger på TUNE + eller   for å endre
frekvensen trinn for trinn.
Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i
displayet.
Merknad
Frekvensenheten for innstilte stasjoner er MHz.
Gjøre lave lyder klare ved mottak av DAB/
DAB+
Funksjonen DRC (Dynamic range control) function
gjøre lave lyder klare, selv om du skrur ned volumet.
Kontroller at DAB/DAB+ stasjonen du lytter til, er
kompatibel med DRC.
1
 Det kan ta lang tid før avspillingen starter, når:
mappestrukturen er kompleks
USB-lagringsenheten er nesten full
 Når en USB-enhet er tilkoblet, leser denne enheten alle
filene på USB-enheten. Hvis lagringsenheten inneholder
mange mapper eller filer, kan det ta lang tid før enheten
blir ferdig med å lese dem.
 Ikke koble en USB-lagringsenhet til enheten via en
USB-hub.
 For enkelte tilkoblede USB-enheter kan det gå litt tid fra
en arbeidsoperasjon er igangsatt, til den utføres av denne
enheten.
 Denne enheten støtter kanskje ikke alle funksjonene til en
tilkoblet USB-lagringsenhet.
 Ikke lagre unødvendige mapper eller filer som ikke er
MP3/WMA/AAC-filer på en USB-lagringsenhet som
inneholder MP3/WMA/AAC-filer.
Merknader
 Hvis landet eller regionen din ikke støtter DAB/DAB+
sendinger, vises "NOSIGNAL" i displayet.
 Den listen over tilgjengelige tjenester som allerede finnes,
vil bli slettet så snart automatisk DAB-stasjonssøk er i
gang.
Forbedre radiomottaket
Bruk radioen på et sted hvor
radiomottaket er godt, som for
eksempel i nærheten av et vindu.
Juster også antennen slik at
mottaket blir best mulig.
Juster antennen for å forbedre
FM-mottaket. Hvis det er støy i
mottaket av stereo-FM, må du
trykke gjentatte ganger på FM
MODE  til "MONO" vises i
displayet. Du går glipp av
stereoeffekten, men mottaket
blir bedre.
Hvis det fortsatt er problemer med mottaket, må du
prøve å flytte enheten til et annet sted.
Unngå denne typen steder:
Mellom
bygninger
I nærheten av
mobiltelefoner
eller elektriske
apparater
På stålbord
Lagre stasjoner under FAVORITE
RADIO STATIONS
Du kan lagre opptil tre favorittstasjoner under
knappene FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Tilordne
én DAB- eller FM-program for hver knapp.
1
2
3
Trykk gjentatte ganger på DAB/FM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"DAB" eller "FM".
Still inn på den stasjonen du vil lagre.
Trykk på og hold den ønskede FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET)-knappen (1-3) ,
inntil du hører en pipetone.
Den innstilte stasjonen er lagret under den valgte
FAVORITE RADIO STATIONS-knappen (1-3), og
nummeret til den aktuelle knappen vil lyse i
displayet.
(Eksempel: Lagre FM 87,50 MHz under
nummer )
Stille inn på en DAB/DAB+ stasjon
 Når du stiller inn på en DAB/DAB+ stasjon, kan det ta
noen sekunder før du hører noe.
 Når sekundærtjenesten avsluttes, får du alltid inn
primærtjenesten.
 Denne mottakeren støtter ikke datatjenester.
Om USB-enheten
Gjøre dette
Utfør innstillingen.
Om DAB/DAB+ stasjoner
*1 Hvis det er MP3/WMA-filer kun i rotkatalogen, vises
"ROOT" i displayet.
*2Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--"
i displayet.
_
2
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Spilletid
Andre arbeidsoperasjoner
Når du trykker på DAB/FM  første gang
etter at du har kjøpt denne enheten, startes
det automatiske DAB-stasjonssøket
automatisk, og det opprettes en liste over
tilgjengelige tjenester. Mens det automatiske
DAB-stasjonssøket pågår, blinker
fremdriftsindikatoren i displayet. Ikke trykk på
noen knapper mens det automatiske
DAB-stasjonssøket pågår. Skanningen vil da
avbrytes, og tjenestelisten vil kanskje ikke
opprettes på riktig måte.
Når du fjerner en USB-enhet må du holde nede   inntil
"NO DEV" vises, og deretter slå av enheten eller slå over til
andre funksjoner først. Å koble fra USB-enheten uten å
utføre disse trinnene kan ødelegge dataene på USB-enheten
eller skade selve USB-enheten.
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er som
følger. Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid avvike
fra den opprinnelige rekkefølgen på USB-enheten,
avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.
USB-enhet
Mappe
MP3/WMA/AAC-fil
Trykk gjentatte ganger på DAB/FM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"DAB" eller "FM".
Mottak av DAB/DAB+ radiostasjoner
Merknad
Når du spiller av en MP3-/WMA-plate, vises
mappenavnet*1 og sangtittelen før spilletiden*2
vises.
Trykk på CD  for å slå på CD-funksjonen.
Trykk på PUSH OPEN/CLOSE  , legg inn en
plate i CD-skuffen og lukk deretter
skuffdekselet.
1
*1 Når du spiller av en VBR MP3/WMA/AAC-fil, vil
avspillingen kanskje starte fra et annet sted.
*2I modusen Programavspilling starter avspillingen med
første programmerte fil.
Koble hodetelefonen til kontakten  (hodetelefoner)
.
Spille av en musikkplate
Lytte til radio
+ eller  .
Velge en mappe
Spornummer eller MP3/
WMA-filnummer
Lytte via hodetelefoner
Merknader
 Når en plate er lastet inn, leser enheten alle filene på den
aktuelle platen. I løpet av denne tiden blinker "READING".
Hvis det er mange mapper eller ikke-MP3/WMA-filer på
platen, kan det ta lang tid før avspillingen begynner, eller
før neste MP3/WMA-fil begynner å spilles av.
 Vi anbefaler at ikke-MP3/WMA-filer eller unødvendige
mapper utelukkes ved opprettelse av MP3/WMA-plater.
 Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke
er MP3- eller WMA-filer, selv om filene befinner seg i en
mappe.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet
audioformat, kan denne enheten produsere støy eller
slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har
korrekt filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler
fra en plate:
Når det totale antallet lydfiler overstiger 999.
Når det totale antallet mapper på én enkelt disk
overstiger 256 (inkludert "ROOT"-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
 Mappenavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filetternavn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten, vil vises
som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, og med WMA
tag-formatet, som definert av ASF-spesifikasjonen
(Advanced Systems Format) for WMA-filer. Når en fil
inneholder ID3- eller WMA tag-informasjon, vil sangtittel,
artistnavn og albumnavn vises. Hvis en fil ikke inneholder
tag-informasjonen, viser enheten følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på albumet.
ID3- og WMA-tag-informasjonen kan vises med opptil
64 tegn.
 Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke
er MP3-, WMA- eller AAC-filer, selv om filene befinner seg
i en mappe.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
AAC: Filetternavn ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet
audioformat, kan denne enheten produsere støy eller
slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har
korrekt filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 AAC-filer som er kodet i rettighetsbeskyttet AAC-format
kan ikke spilles av.
 Denne enheten støtter profilen AAC-LC (AAC Low
Complexity).
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler
fra en USB-lagringsenhet:
Når det totale antallet lydfiler i én enkelt mappe
overstiger 999.
Når det totale antallet lydfiler på én enkelt USBlagringsenhet overstiger 5000.
Når det totale antallet mapper på én enkelt USBlagringsenhet overstiger 256 (inkludert "ROOT"mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inkludert "ROOT"-mappen).
Disse tallene kan variere med fil- og mappestrukturen.
 Kompatibilitet med all programvare som koder/skriver
kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-lagringsenheten
opprinnelig ble kodet med ikke-kompatibel programvare,
vil disse filene kanskje produsere støy eller hakkete lyd,
eller ikke kunne spilles av i det hele tatt.
 Mappenavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filetternavn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten, vil vises
som "_".
Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, med WMA
tag-formatet, som definert av ASF-spesifikasjonen
(Advanced Systems Format) for WMA-filer, og AAC
tag-formatet for AAC-filer.
Når en fil inneholder ID3-, WMA- eller AAC taginformasjon, vil sangtittel, artistnavn og albumnavn vises.
Hvis en fil ikke inneholder tag-informasjonen, viser
enheten følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på albumet.
ID3-, WMA- og AAC-tag-informasjonen kan vises med
opptil 64 tegn.
2
3
Hold nede PLAY/FM MODE  til "DRC x" vises
i displayet.
Trykk på TUNE + eller   for å velge "2", "1"
(standardinnstilling) eller "0.5".
For å slå av DRC-funksjonen må du velge "0".
Trykk på ENTER .
Starte automatisk DAB-stasjonssøk manuelt
Hvis du har flyttet til et annet område, må du utføre
automatisk DAB-stasjonssøk manuelt, og registrere
innholdet av sendingene på nytt.
Hold nede DAB/FM  til "INITIAL" og "SCAN?" vises
vekselvis i displayet, og trykk så på ENTER .
Skanningen begynner. Dette kan ta noen minutter,
avhengig av hvilke DAB/DAB+ tjenester som er
tilgjengelige i det aktuelle området.
Når skanningen er fullført, genereres det en liste
over tilgjengelige tjenester.
Endre den lagrede stasjonen
Gjenta trinn 1 til 3.
Den stasjonen som er lagret på knappen vil bli
erstattet med den nye.
Lytte til lagrede stasjoner med
FAVORITE RADIO STATIONS
Trykk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONSknappen (1-3) .
Merknad
For å unngå at en lagret stasjon endres ved en feiltakelse,
må du ikke holde knappen nede. Hvis du gjør dette, vil den
stasjonen som er lagret på den aktuelle knappen, erstattes
av den stasjonen som er innstilt i øyeblikket.
Andre arbeidsoperasjoner
Bruke displayet
Kontrollere informasjonen på en lyd-CD
Trykk to ganger på   for å avbryte Fortsett
avspilling.
Gjenta
En valgt mappe
på en MP3/
WMA-plate eller
USB-enhet
Programmerte
spor/filer
Det totale antallet spor og den totale spilletiden
vises i displayet.
Kontrollere MP3/WMA/AACfilinformasjonen
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " " og
" " vises.
2 Velg en mappe ved å trykke på
+ eller  .
3 Trykk på  .
1 Programspor/filer (se
"Opprette ditt eget program
(Programavspilling)").
2 Trykk på PLAY MODE  inntil
"PGM" og " " vises i displayet.
3 Trykk på  .
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
" " (eller " 1") forsvinner fra displayet.
Displayet endres som følger:
Spille av spor/filer i tilfeldig rekkefølge
(Tilfeldig avspilling)
Sangtittel ( )*1, 2
Du kan stille inn denne enheten så den spiller av
CD-DA-spor på en lyd-CD eller MP3/WMA-filer på en
CD-R/CD-RW-plate eller MP3/WMA/AAC-filer på en
USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.

Artistnavn ( )*1

Albumnavn (
)*1
1

2
Aktuelt filnummer og spilletid*3
*1 Hvis
filen ikke inneholder tilsvarende ID3, WMA eller AAC
tag-informasjon, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og
"NO ALBUM" over displayet, i stedet for sangtittelen,
artistnavnet og albumnavnet.
2
* Funksjonsnavnet vises i 2 sekunder før sangtittelen
forsvinner.
*3Artistens eller albumets navn endres til dette etter noen
få sekunder, eller når visningen avsluttes.
Kontrollere radioinformasjonen
3
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil " " vises i displayet.
Trykk på   for å starte avspilling i tilfeldig
rekkefølge.
Opprette ditt eget program
(Programavspilling)
Når du lytter til FM
Forhåndsinnstilt nummer*1  Frekvens
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil
25 spor/filer på en plate/USB-enhet.
Når du lytter til DAB
1
Forhåndsinnstilt nummer*1  DLS (Dynamic Label
Segment)*2  PTY-etikett*2 (se "PTY (programtype)"
i "Spesifikasjoner")  Artistetikett*2  Kanal 
Overføringshastighet*3  Signalnivå*3 
Komponentetikett
2
3
Trykk på   for å gå tilbake til det vanlige
displayet.
*1 Et forhåndsinnstilt nummer vises kun når du lytter til den
forhåndsinnstilte radiostasjonen.
*2"NO DLS", "NO PTY" eller "NOSIGNAL" kan vises hvis ingen
DLS, ingen PTY-etikett eller ingen artistetikett mottas.
*3"---" kan vises hvis ingen overføringshastighet eller intet
signalnivå mottas.
4
Velge avspillingsmodus
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil "PGM" vises i displayet.
Trykk på  eller   for å velge et spor/
en fil.
Når du vil spesifisere en mappe som inneholder
MP3/WMA/AAC-filer, må du først trykke på +
eller   for å velge en mappe, og deretter
trykke på  eller   for å velge en fil.
Trykk på ENTER .
Sporet/filen er programmert.
Programtrinnummeret vises, fulgt av total
spilletid.
(For eksempel: lyd-CD)
Du kan stille inn enheten på å spille av spor eller filer
på repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens en
plate/USB-lagringsenhet er stoppet.
Trinnummer
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE .
Siste programmerte spornummer
Hver gang du trykker på knappen, skifter indikatoren
på følgende måte:
1)
5
)
6
)*

Gjenta avspilling av valgt mappe (

Tilfeldig avspilling (
,
)*
)

Programavspilling (PGM)

Gjentatt programavspilling (
, PGM)
Spille av spor/filer på repetisjon (Gjentatt
avspilling)
Du kan stille inn denne enheten så den gjentatte
ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD, MP3/
WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate, eller MP3/
WMA/AAC-filer på en USB-enhet i normal
avspillingsmodus eller mappe- eller
programavspillingsmodus.
2
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Fortsett som følger.
Gjenta
Ett spor/én fil
Alle spor/filer
3
Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter frekvens
(fra lave frekvenser til høyere).
Forhåndsinnstille radiostasjoner manuelt
Du kan stille inn på og lagre radiofrekvensene til
stasjoner du ønsker å lytte til.
1
2
3
Trykk gjentatte ganger på DAB/FM  for å
velge et frekvensbånd.
Stille inn på en ønsket stasjon.
Hold nede ENTER  inntil "DAB-xx" eller
"FM-xx" blinker i displayet.
(Eksempel: DAB)
4
5
Hvis en annen stasjon allerede er lagret under
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil den
stasjonen bli erstattet med den nye.
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i enhetens
minne, også i følgende situasjoner:
Vekselstrømkabelen trekkes ut.
Batteriene fjernes.
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
1
2
Trykk gjentatte ganger på DAB/FM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"DAB" eller "FM".
Trykk på PRESET + eller   for å velge et
lagret forhåndsinnstilt nummer for den
ønskede radiostasjonen.
Bruke Tidsutkobling
Du kan stille inn enheten på å slå seg av automatisk
etter at en innstilt tid er omme.
1
Trykk på SLEEP .
2
Standardinnstillingen ("90") vises, og "SLEEP"indikatoren tennes i displayet.
Trykk gjentatte ganger på SLEEP  for å velge
den ønskede innstillingen.
* "--:--" vises når du programmerer en MP3/WMA-plate/
USB-enhet eller når den totale spilletiden er lenger
enn 100 minutter.
Hver gang du trykker på knappen, endres
varigheten (i minutter) i displayet, og den valgte
innstillingen bekreftes automatisk etter ca.
4 sekunder.
Tips
Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil enheten
slår seg av, ved å trykke på SLEEP  igjen etter at du har
stilt inn tidsutkoblingen.
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " 1"
vises.
2 Trykk på  eller   for
å velge et spor/en fil du vil
gjenta.
3 Trykk på  .
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " "
vises.
2 Trykk på  .
Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller mer, blinker
"FULL" i displayet.
Koble til tilleggskomponenter
Vise programmert spor-/filinformasjon
Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.eks.
en bærbar, digital musikkspiller, via høyttalerne på
denne enheten.
Husk å slå av de komponentene som skal kobles
sammen, før tilkoblingen skjer.
Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den
komponenten som skal kobles til.
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan du
kontrollere informasjonen om de programmerte
sporene/filene.
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY , så endres
displayet som følger:
Totalt antall trinn  Siste programmerte spor-/
filnummer og total spilletid*
1
* "--:--" vises for MP3/WMA-plater og USB-enheter, eller når
den totale spilletiden er lengre enn 100 minutter.
Avbryte Programavspilling
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
"PGM" forsvinner fra displayet.
Slette alle spor/filer i det aktuelle
programmet
Stopp avspillingen og trykk på  . "NO STEP"
vises, og du kan opprette et nytt program ved å
følge prosedyren "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)".
Forholdsregler
Plater denne enheten KAN spille av
 Audio CD (CD-DA*1-spor)
 CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer og
er fullført*2 på riktig måte.
*1
CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio. Det
er en opptaksstandard som brukes for audio-CD-er.
*2 Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre CD-R/
CD-RW-plater spillbare på forbrukernes musikkspillere, og
fullføringen kan aktiveres eller deaktiveres som valgbare
innstillinger under opprettelsen av platen i de fleste typer
opptaksprogramvare.
Plater denne enheten IKKE KAN spille av
 Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i
audio CD-format eller i formater som er
kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller Joliet
CD-R/CD-RW av dårlig opptakskvalitet, CD-R/
CD-RW med riper eller som er skitne, eller CD-R/
CD-RW som er spilt inn med en inkompatibel
opptaksenhet
 CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller er fullført på
feil måte
Om plater
 Rengjør CD-en med en
rengjøringsklut hvis platen er
skitten. Tørk av platen fra midten og
utover. Hvis det er riper, smuss eller
fingeravtrykk på platen, kan det
oppstå en sporrelatert feil.
 Ikke bruk løsemidler, som f.eks.
bensin, tynner, rengjøringsmidler
som er i handelen, eller antistatisk
spray beregnet på vinyl-LP-er.
 Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller
varmekilder, som f.eks. varmluftskanaler, eller la
den ligge i en parkert bil som står i solen, da det
kan bli meget varmt inne i bilen.
 Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en, eller
lag riper på overflaten av CD-en.
 Etter at CD-en er avspilt, må du legge den tilbake i
esken sin.
Om DualDiscs
 En DualDisc er en tosidet plate som kombinerer
DVD-innhold på den ene siden med digitalt
lydinnhold på den andre. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
CD-standarden (Compact Disc), kan det ikke
garanteres av platen kan spilles av på dette
produktet.
Musikkplater som er kodet med teknologi
som skal beskytte opphavsrettigheter
 Dette produktet er konstruert for å spille av plater
som er kompatible med CD-standarden (Compact
Disc). I det siste har noen plateselskaper lansert
forskjellige musikkplater som er kodet med
teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter.
Vær oppmerksom på at enkelte av disse platene
ikke er kompatible med CD-standarden, og disse
kan muligens ikke spilles av på dette produktet.
Om sikkerhet
 Siden laserstrålen som brukes i CDspillerseksjonen er skadelig for øynene, må du
ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat all
service til kvalifisert personell.
 Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned
på enheten, må du koble enheten fra strømnettet
og få den sjekket av kvalifisert personell før du
fortsetter å bruke den.
 Plater med ikke-standardisert form (f.eks. hjerte,
kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på denne
enheten. Forsøk på å gjøre dette kan ødelegge
enheten. Slike plater må ikke brukes.
Om strømkilder
Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere
ytterligere spor/filer.
Trykk på   for å starte Programavspilling.
For å spille det samme programmet igjen, må du
trykke på  .
Merk at det programmet som er opprettet, vil bli
slettet i følgende tilfeller:
Hvis du åpner CD-skuffen.
Hvis du kobler til en annen USB-enhet.
Hvis du slår av enheten i CD-funksjonen.
Trykk på PRESET + eller   inntil det
forhåndsinnstilte nummeret for stasjonen du
vil lytte til, blinker i displayet.
Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Merknad
* Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved avspilling av
MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-plate, eller MP3/WMA/
AAC-filer på en USB-enhet.
1
Total spilletid*
Vanlig avspilling (ingen)

Spill av valgt mappe (
2
Trykk gjentatte ganger på DAB/FM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"FM".
Hold nede DAB/FM  inntil "AUTO" blinker i
displayet.
Tips
Displayet endres som følger:

Gjenta alle (
1
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
" " forsvinner fra displayet.
Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige spor/fil
ved å trykke på  .

Gjenta én gang (
Forhåndsinnstille FM-stasjoner
automatisk
Avbryte tilfeldig avspilling
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  mens du
lytter til radioen.

Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du
kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner, 20 for
FM og 10 for DAB.
Avbryte gjentatt avspilling
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  under
avspilling av en MP3/WMA-fil på platen eller en
MP3/WMA/AAC-fil på USB-enheten.

Forhåndsinnstille radiostasjoner
2
3
Koble AUDIO IN-kontakten  til linjeutgangen
på den bærbare, digitale musikkspilleren eller
en annen komponent, ved hjelp av en
audiokabel (ikke inkludert).
Slå på den tilkoblede komponenten.
Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille av lyd
på den tilkoblede komponenten.
Lyden fra den tilkoblede komponenten høres fra
høyttalerne.
For å koble enheten til en TV eller en
videoopptaker/-spiller, må du bruke en
forlengelseskabel (ikke inkludert) med en
stereo-miniplugg i den ene enden og to
phono-plugger i den andre.
 For vekselstrømdrift må du bruke den
medfølgende vekselstrømkabelen; ikke bruk noen
annen kabel.
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis enheten
ikke skal brukes igjen på lenge.
 Når enheten ikke drives på batterier, må de tas ut
for å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller korrosjon.
Om plassering
 Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder, på
steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv
eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil som
står i solen.
 Denne enheten må ikke plasseres på en skrå eller
ustabil overflate.
 Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra
baksiden av kabinettet. Ventilasjonsåpningene må
være frie, både for at enheten skal fungere
ordentlig og for at komponentene skal vare så
lenge som mulig.
 Siden høyttalerne inneholder en kraftig magnet,
må kredittkort med magnetstripe eller fjærdrevne
armbåndsur holdes unna enheten, så de ikke skal
skades av magneten.
Om bruk
 Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller settes i et veldig fuktig rom, kan
fuktighet kondensere på linsen inne i CDspillerseksjonen. Skulle dette skje, vil enheten ikke
fungere som den skal. Fjern i så fall CD-en og vent
ca. en time til kondensen har fordampet.
Om å håndtere enheten
 Ikke la dekselet til CD-skuffen stå åpent, for å
unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.
Om rengjøring av kabinettet
 Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med
en myk klut som er fuktet lett med et mildt
vaskemiddel. Det må ikke brukes noen annen type
skrubb, skurepulver eller løsning, som f.eks.
alkohol eller rensebensin.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Problemløsing
Generelt
Strømmen slås ikke på.
 Sørg for at vekselstrømkontakten er satt godt inn i
stikkontakten.
 Forviss deg om at pluggen på vekselstrømkabelen
er satt godt inn i AC IN-kontakten.
 Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte,
med korrekt polaritet.
 Skift ut alle batteriene med nye når OPR/BATTindikatoren  blir svakere.
Det er ingen lyd.
 Forviss deg om at riktig funksjon er valgt for den
musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
 Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via
høyttalerne.
Lyden er blandet med støy.
 Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som sender ut radiobølger i nærheten av
enheten? I så fal må du flytte enheten bort fra
slike enheter.
En lav summelyd høres.
 Dette er ikke en feil. Det er mulig du vil høre en lav
summelyd, avhengig av statusen til
strømforsyningen.
"NOT IN USED" vises.
 Du har trykket på en knapp som ikke er i bruk.
CD/MP3/WMA-spiller
CD-spilleren spiller ikke, selv om en CD er
på plass.
 Plasser CD-en med etikettsiden opp.
 Rens CD-en.
 Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca. en
time for å la den tørke helt.
 CD-R/CD-RW-en er tom eller ikke fullført.
 Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på platen.
 Det er et problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW,
opptaksenheten eller programvaren.
 Hvis CD-R/CD-RW-en er spilt inn på en PC, må den
fullføres (lukkes).
 Skift ut alle batteriene med nye når OPR/
BATT-indikatoren  blir svakere.
"NO CD" vises når platen er lagt inn.
 Det er ikke lagt inn noen plate i CD-skuffen. Legg
inn en plate.
 Det kan være et problem med lesing av CD-en.
Bytt plate.
 CD kan være lagt inn opp ned. Legg platen med
etikettsiden opp.
 Det er lagt inn en plate som ikke kan spilles av
(DVD, BD e.l.). Bytt plate.
"NO TRACK" vises i displayet når platen er
lagt inn.
 Ingen av lydfilene er i formater som støttes, eller
en fil som skal spilles av, har et filetternavn som
ikke støttes.
"DISC ERR" vises når platen er lagt inn.
 CD-en kan være skitten. Rengjør platen.
 Det kan være riper i CD-en. Bytt plate.
 Det kan være et problem med lesing av CD-en.
Bytt plate.
 En tom plate kan være lagt inn i CD-skuffen.
Lyden faller ut.
 Reduser volumet.
 Rens CD-en, eller skift den ut hvis den er veldig
skadet.
 Plasser enheten på et sted som ikke er utsatt for
vibrasjoner.
 Rens linsen med en blåser av den typen som er å
få kjøpt i fotobutikker.
 Lyden kan falle ut, eller det kan høres lyder når du
bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet, eller hvis
det er et problem med opptaksenheten eller
programvaren.
Det er ingen lyd.
 USB-lagringsenheten kan ha blitt koblet til på feil
måte. Slå av enheten og koble USBlagringsenheten til igjen. Slå så på enheten.
Du hører støy, hopping eller forvrengt lyd.
NONE
Nyheter
NEWS
Aktuelle hendelser
AFFAIRS
Informasjon
INFO
Sport
SPORT
Utdannelse
EDUCATE
Frekvensgang
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Drama
DRAMA
 Pluggen på USB-enheten eller USB-kabelen settes
inn feil vei. Sett den inn riktig vei i  (USB-porten)
.
Kultur
ARTS
Vibrasjoner
Under målbart nivå
Forskning
SCIENCE
Diverse
TALK
"READING" vises i lengre tid, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
Frekvensområde
DAB (bånd-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
Popmusikk
POP
 Leseprosessen kan ta lang tid i følgende tilfeller:
Det er mange mapper eller filer på USBenheten.
Filstrukturen er kompleks.
Minnet er nesten fullt.
Internminnet er fragmentert.
For å unngå ovenstående problemer anbefaler vi
at du følger nedenstående retningslinjer:
Hold det totale antallet mapper på en USBlagringsenhet begrenset til 100 eller færre.
Hold det totale antallet filer pr. mappe
begrenset til 100 eller færre.
DAB (bånd-III) frekvenstabell (MHz)
USB-lagringsenheten kan ikke kobles til
 (USB-porten) .
Feil på displayet
 En uventet feil oppstår i den tilkoblede enheten.
 En ukjent enhet er tilkoblet.
 En USB-enhet som ikke støttes, er tilkoblet, og
avspilling eller pause utføres.
"OVER CURRENT" vises, og enheten slås av
automatisk.
 Det er oppdaget et unormalt nivå i den elektriske
strømmen fra  (USB-porten) . I dette tilfelle må
du fjerne USB-enheten fra  (USB-porten) ,
koble USB-enheten til på nytt og deretter slå
enheten på igjen. Hvis dette problemet fortsatt er
tilstede etter at du har slått på enheten, bør du
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Egenskaper for laserdiode
Emisjonsvarighet: Kontinuerlig
Laserutgang: Mindre enn 44,6 μW
(Dette resultatet er målt i en avstand av 200 mm fra
objektivets linseoverflate på Optical Pick-up Block med
7 mm blender.)
Antall kanaler
2
Radioseksjon
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5A
174,928
10A
209,936
5B
176,640
10B
211,648
5C
178,352
10C
213,360
5D
180,064
10D
215,072
6A
181,936
11A
216,928
6B
183,648
11B
218,640
6C
185,360
11C
220,352
6D
187,072
11D
222,064
7A
188,928
12A
223,936
7B
190,640
12B
225,648
7C
192,352
12C
227,360
 Dataene som er lagret på USB-enheten kan være
ødelagt. Send musikkdataene til USBlagringsenheten på nytt.
 Denne enheten kan kun vise numre og bokstaver i
alfabetet. Andre tegn vil ikke vises på riktig måte.
7D
194,064
12D
229,072
8A
195,936
13A
230,784
USB-enheten gjenkjennes ikke.
8B
197,648
13B
232,496
 Slå av enheten og koble til USB-lagringsenheten
på nytt, og slå så på enheten igjen.
 USB-enheten fungerer ikke som den skal. Slå opp i
bruksanvisningen for USB-lagringsenheten for å
finne nærmere informasjon om hvordan dette
problemet skal håndteres.
8C
199,360
13C
234,208
8D
201,072
13D
235,776
9A
202,928
13E
237,488
9B
204,640
13F
239,200
Avspillingen starter ikke.
 Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten til
igjen.
Avspillingen starter ikke fra første spor.
 Still inn avspillingsmodus på Vanlig avspilling.
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Lydfilene kan ha feilaktige filetternavn. Denne
enheten støtter følgende filetternavn:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
AAC: Filetternavn ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
 Lydfilene kan ha blitt opprettet i andre formater
enn MP3/WMA/AAC-formatene.
 USB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32.*
 Filene er kryptert eller beskyttet av passord.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men enkelte
USB-lagringsmedier støtter kanskje ikke begge
filsystemene.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, slå opp i
bruksanvisningen for den aktuelle USB-lagringsenheten
eller ta kontakt med produsenten.
Radio
Lyden er svak eller mottaket er dårlig.
 Skift ut alle batteriene med nye.
 Flytt denne enheten bort fra eventuelle TVapparater i nærheten.
 Bruk antennen i hele dens lengde, og sett den i
den stillingen som gir best mulig mottak.
 Hvis du befinner deg i en bygning, bør du lytte i
nærheten av et vindu.
 Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten av
denne enheten, kan det høres en høy lyd fra
denne enheten. Hold telefonen unna denne
enheten.
DAB/DAB+ radiostasjoner mottas ikke godt.
"NOT SUPPORT" vises.
System
Digitalt CD-lydsystem
Skjerm
 Følgende plater trenger mer tid til å komme i
gang når man starter avspillingen.
En plate som er tatt opp med en komplisert
trestruktur.
En plate som har mange mapper eller filer som
ikke er MP3/WMA-filer.
 Hvis du kobler til en ikke-kompatibel USB-enhet,
kan følgende problemer oppstå:
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Fil- eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
Avspilling er ikke mulig.
Lyden hopper.
Det er støy.
Lyden er forvrengt.
CD-spillerseksjon
Ingen programtype
TV-bildet er ustabilt.
USB-enheten fungerer ikke som den skal.
Denne funksjonen angir tjenester i programtypen, som
nyheter eller sport, overført med DAB.
Hvis den mottatte tjenesten ikke overfører programtypen,
vises "NO PTY".
Programtype
 Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten til
igjen. Slå så på enheten igjen.
 Musikkdataene selv inneholder støy, eller lyden er
forvrengt. Støyen kan ha blitt generert ved
oppretting av lydfilene. Forsøk å generere
lydfilene på nytt, og spill dem av på denne
enheten.
Det tar lengre tid enn vanlig å starte
avspillingen.
USB-enhet
PTY (programtype)
Spesifikasjoner
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av en
TV med innendørsantenne, må du flytte enheten
bort fra TV-apparatet.
 Utfør automatisk DAB-stasjonssøk (se "Starte
automatisk DAB-stasjonssøk manuelt").
 Den aktuelle DAB/DAB+ tjenesten er kanskje ikke
tilgjengelig. Trykk på TUNE + eller   for å velge
en annen tjeneste.
 Hvis du har flyttet til et annet område, kan enkelte
tjenester/frekvenser ha endret seg, og du vil
kanskje ikke være i stand til å stille inn på din
vanlige stasjon.
Utfør automatisk DAB-stasjonssøk for å registrere
innholdet av sendingene om igjen. (Å utføre
denne prosedyren sletter alle tidligere lagrede
forhåndsinnstillinger.)
Hvis du har forsøkt de ulike løsningsmetodene, og
problemet ikke lot seg løse, må du trekke ut
vekselstrømkabelen eller fjerne alle batteriene. Etter
at alle indikatorer i displayet har forsvunnet, må du
koble til vekselstrømkabelen igjen, eller sette
batteriene inn igjen. Hvis problemet fortsatt består,
må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
9C
206,352
9D
208,064
Antenne
Teleskopantenne
Inngang
AUDIO IN
Stereo-minikontakt
 (USB-port)
Type A, maksimal strømstyrke 500 mA, kompatibel med
USB 2.0 Full Speed
Utgang
 (hodetelefoner) stereo-minikontakt
For hodetelefoner med impedans på 16   32 
Lydformater som støttes
Støttede overføringshastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* kun USB-funksjon
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* kun USB-funksjon
Generelt
Høyttaler
Full rekkevidde, 8 cm dia., 6 , konustype (2)
Utgangseffekt
2,0 W + 2,0 W (ved 6 , 10% harmonisk forvrengning)
Strømbehov
230 V vekselstrøm, 50 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Strømforbruk
15 W
0,9 W (i standby-modus)
Batteritid*1, *2
Avspilling av CD
Ca. 7 timer
Avspilling av USB-lagringsenhet
Ca. 7 timer (ved en belastning på 100 mA)
Ca. 3,5 timer (ved en belastning på 500 mA)
DAB-mottak
Ca. 7 timer
FM-mottak
Ca. 11,5 timer
*1 Målt etter standardene til Sony. Den faktiske
batteritiden kan variere, avhengig av enhetens tilstand
eller driftsforholdene.
2
* Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony.
Mål
Ca. 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (B/H/D) (inkl.
utstikkende deler)
Vekt
Ca. 2 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømkabel (1)
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten
nærmere varsel.
Rock
ROCK
Easy Listening-musikk
EASY
Lett klassisk
CLASSICS
Seriøs klassisk
CLASSICS
Annen musikk
OTHER M
Vær
WEATHER
Finans
FINANCE
Barneprogrammer
CHILDREN
Samfunn
FACTUAL
Religion
RELIGION
Ring inn
PHONE IN
Reise
TRAVEL
Fritid
LEISURE
Jazz
JAZZ
Country Music
COUNTRY
National Music
NATION M
Oldies Music
OLDIES
Folk Music
FOLK
Dokumentar
DOCUMENT
Merknad om lisenser og
varemerker
 MPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og patenter
lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
 Dette produktet er beskyttet av visse rettigheter
vedrørende immaterielle eiendeler for Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik
teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten
en lisens fra Microsoft eller et autorisert
datterselskap av Microsoft.
 Andre varemerker og varenavn tilhører de
respektive eierne. I denne håndboken er ikke
merkene ™ og angitt.
®
Download PDF