Sony | ZS-PE40CP | Sony ZS-PE40CP CD-kassettradio Bruksanvisning

Plassering av kontroller
Grunnleggende betjening
Nummereringen av betegnelsene på knapper og kontakter på figuren nedenfor brukes også i senere
forklaringer av arbeidsoperasjonene.
 
1 Koble USB-enheten til porten merket
(USB) .
2 Trykk på USB  for å slå på USBfunksjonen.
Mappe
MP3/WMA-fil
Hvis USB-enheten ikke har et volumnavn*1
"STORAGE DRIVE" ruller over displayet én
gang, og så vises "xxxFLDR"*2 i displayet.
Audio CD-er med CD-DA-spor som er tatt opp i
CD-DA-plateformat
CD-R/CD-RW-plater med MP3- eller WMAlydfiler som er tatt opp i ISO 9660 nivå 1/nivå 2
eller Joliet


Bruksanvisning
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er
som følger:
Du kan spille av følgende platetyper med denne
enheten.
 
Personal Audio System
Spille av en musikkplate
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge


Hvis USB-enheten har et volumnavn
Volumnavnet*1 ruller over displayet én gang,
og så vises "xxxFLDR"*2 i displayet.
*1Et volumnavn er et navn du kan gi
datalagringsmediene eller -enhetene.
*2"xxx" er det totale antallet mapper.
1 Trykk på CD  for å slå på CDfunksjonen.
3 Trykk på   for å starte avspilling.
2 Trykk på CD OPEN  og legg inn en
MP3/WMA-filnummer
plate i CD-skuffen med etiketten utover.
*  MANUAL PRESET
 og VOLUME +  har
et følbart punkt.
©2013 Sony Corporation
Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten
fra strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du
legger merke til noe unormalt med enheten, må
du omgående trekke ut støpselet av
stikkontakten.
Denne enheten er ikke koblet fra
vekselstrømkilden (strømnettet) så lenge den er
koblet til stikkontakten, selv om enheten selv er
slått av.
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted,
for eksempel i en bokhylle eller innebygd i et
skap.
Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller
installerte batterier) for sterk varme, som
solskinn, brann e.l. over et lengre tidsrom.
Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.
Merknad for kundene: Følgende
informasjon gjelder kun utstyr som
selges i land som følger EU-direktivene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning
skal adresseres til autorisert representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti
saker, vennligst referer til adresse som nevnt i
separat service eller garanti dokument.
Kassering av gamle elektriske
og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske
Unionen og andre europeiske
land med separat
innsamlingssystem)
Strømkilder
Bruke enheten med vekselstrøm
La etikettsiden
vende utover
Koble vekselstrømkabelen til enheten () og en stikkontakt ().
3 Lukk dekselet til CD-skuffen.
Europe Only
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i
EU og andre europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. På
visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
vil bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør
dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir
behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når
det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Merknad om lisenser og
varemerker
MPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og
patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet inneholder teknologi som er
underlagt visse immaterielle rettigheter for
Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien uavhengig av dette produktet er
forbudt uten passende lisens(er) fra Microsoft.
Alle andre varemerker og registrerte
varemerker er varemerker eller registrerte
varemerker for de respektive eierne. I denne
håndboken er ikke merkene ™ og ® angitt.
Til et strømuttak ()
Til AC IN ()
4 Trykk på   for å starte avspilling.
Når du spiller av en MP3- eller WMA-plate,
tennes "MP3" (for MP3-filer) eller "WMA" (for
WMA-filer) i displayet.
Bruke enheten med batteristrøm
Sett inn seks batterier R6 (størrelse AA) (ikke inkludert) i batterirommet. For å bruke enheten på
batteristrøm, må du trekke vekselstrømkabelen ut av både enheten og stikkontakten.
Audio-CD
Bunn
Bruk alkaliske batterier i
denne enheten. Bruk av
manganbatterier
anbefales ikke, siden
denne batteritypen har
ekstremt kort brukstid.
Spor nummer
Spilletid
MP3/WMA-plate
MP3/WMA-filnummer
Merknad
Skift ut batteriene når OPR/BATT-indikatoren  blir svakere, eller når enheten ikke kan brukes lenger. Skift ut alle
batteriene med nye. Før du skifter batteriene må du ta ut en eventuell CD og koble fra alle USB-lagringsenheter.
Bruke strømstyringsfunksjonen
Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går
enheten automatisk over i standby-modus når det i løpet av ca. 20 minutter hverken har vært brukt noen
funksjoner eller spilt av lyd på enheten.
For å slå standby-modus på eller av, må du trykke på DISPLAY/ENTER  og   samtidig. Hver gang
du trykker på knappen, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" i displayet.
Etter at mappenavnet*1 og
sangtittelen*2 er vist, vises
spilletiden*3.
*1Hvis det ikke er noen mappe, vises "ROOT" i
displayet.
*2Hvis det ikke er noen sangtittel i ID3 eller WMA
tag-informasjonen, vises "NO TITLE".
*3Hvis spilletiden er lenger enn 100 minutter,
vises "― ―: ― ―" i displayet.
Merknader
 Meldingen "STANDBY" begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter før enheten går over i standby-modus.
 Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
 Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig i FM/AM-funksjonen.
Andre arbeidsoperasjoner
Før enheten tas i bruk
Slå strømmen på eller av
Trykk på OPERATE . Du kan også slå på denne enheten ved hjelp av den direkte PÅ-funksjonen
(nedenfor).
I denne håndboken forklares arbeidsoperasjonene for det meste med bruk av den direkte PÅ-funksjonen.
_
Gjøre dette
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å gå
tilbake til avspillingen, må du
trykke på knappen igjen.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker
på   etter at avspillingen
er stoppet, starter avspillingen
fra begynnelsen av det sporet
(eller den MP3/WMA-filen) du
spilte sist (Fortsett avspilling).
Bruke den direkte PÅ-funksjonen
Trykk på USB , CD , RADIO FM/AM  eller AUDIO IN  mens enheten er slått av. Enheten slås på, og
den valgte funksjonen er allerede aktiv.
Justere volumet
Trykk på VOLUME + eller  .
Volumet på denne enheten kan justeres trinnvis fra 0 til 31. For det 31. trinnet vises "VOL MAX".
Lytte via hodetelefoner
* Hvis avspillingstiden er lengre enn
100 minutter, vises den som "--:--" i displayet.
Om MP3/WMA-plater
Koble hodetelefonene til kontakten  (hodetelefoner) .
Avbryte
Fortsett
avspilling
Trykk to ganger på  . Når
du trykker på   etter at
du har avbrutt Fortsett
avspilling, starter avspillingen
fra begynnelsen av første
spor/fil.
(mappe) +
Velge en
mappe på en
MP3/WMAplate
Trykk på TUNE/
eller  .
Velge spor/fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over ett og ett
spor eller én og én fil.
Finne et punkt i
et spor/en fil
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus,
må du trykke på   for å
starte avspillingen etter at
det ønskede punktet er
funnet.
 Når en plate er lastet inn, leser enheten alle filene
på den aktuelle platen. I løpet av denne tiden
vises "READING". Hvis det er mange mapper eller
ikke-MP3/WMA-filer på platen, kan det ta lang tid
før avspillingen begynner, eller før neste MP3/
WMA-fil begynner å spilles av.
Vi anbefaler at ikke-MP3/WMA-filer eller
unødvendige mapper utelukkes ved opprettelse
av MP3/WMA-plater.
Under avspilling vil enheten hoppe over mapper
som ikke inneholder MP3/WMA-filer.
Denne enheten støtter følgende lydformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i
et annet lydformat, kan denne enheten produsere
støy eller slutte å fungere tilfredsstillende, selv om
filnavnet har korrekt filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille
av lydfiler fra en plate:
Når det totale antallet lydfiler overstiger 511.
Når det totale antallet mapper på én enkelt
plate overstiger 511.
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
 Mappe- og filnavn kan vises med opptil 32 tegn,
inklusive anførselstegn.
Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten,
vil vises som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, og
med WMA tag-formatet (definert av ASFspesifikasjonen (Advanced Systems Format
specification)) for WMA-filer. Når en fil inneholder
ID3 eller WMA tag-informasjon, vil sangtittel,
artistnavn og albumnavn vises. Hvis en fil ikke
inneholder tag-informasjonen, viser enheten
følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens
navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på
albumet.
ID3 tag-informasjon kan vises for opptil 64 tegn,
og WMA tag-informasjon kan vises for opptil 32
tegn.
Lytte til musikk på en USBenhet
Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en
USB-enhet (en digital musikkspiller eller en
USB-lagringsenhet).
Lydfiler i MP3- og WMA- format* kan spilles av
med denne enheten.
* Filer med DRM (Digital Rights Management)
opphavsrettsbeskyttelse, eller filer som er lastet
ned fra en nettbutikk for musikk kan ikke spilles av
med denne enheten. Hvis du forsøker å spille av
slike filer, vil enheten spille av neste ubeskyttede
lydfil.
Kompatible USB-enheter
Kompatibilitetskravene for USB-enheter er
som følger. Før du begynner å bruke enheten
din med denne enheten, må du sjekke at den
oppfyller kravene.
Kompatibel med USB 2.0 (Full Speed)
Må støtte masselagermodus*
* Masselagermodus er en modus som gjør en
USB-enhet tilgjengelig for en vertsenhet, slik
at det blir mulig å overføre filer. De fleste
USB-enheter støtter masselagermodus.
Andre arbeidsoperasjoner
_
Ta pause i
avspillingen
Gjøre dette
Trykk på  . For å gå
tilbake til avspillingen, må du
trykke på knappen igjen*.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker
på   etter at avspillingen
er stoppet, begynner
avspillingen fra det punktet
hvor du stoppet avspillingen
(Fortsett avspilling).
Avbryte
Fortsett
avspilling
Trykk to ganger på  . Når
du trykker på   etter at
du har avbrutt Fortsett
avspilling, starter avspillingen
fra begynnelsen av den første
filen.
Velge en
mappe
Trykk på TUNE/
eller  .
Velge en fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over én og én fil.
(mappe) +
Finne et punkt i Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
en fil
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus,
må du trykke på   for å
starte avspillingen etter at
det ønskede punktet er
funnet.
Fjerne en
USB-enhet
Hold   nede, inntil "NO
DEVICE" vises i displayet, og
koble så fra USB-enheten.
* Når du spiller av en VBR MP3/WMA-fil, vil
avspillingen kanskje starte fra et annet sted.
Merknad
Når du fjerner USB-enheten, må du alltid utføre den
prosedyren som er beskrevet i ovenstående "Andre
arbeidsoperasjoner". Å koble fra USB-enheten uten
å utføre denne prosedyren kan ødelegge dataene
på USB-enheten eller skade selve USB-enheten.
Velge et minne på enheten for
avspilling
1 Koble USB-enheten til porten merket
(USB) .
2 Trykk på USB  for å slå på USBfunksjonen.
3 Trykk på USB MEMORY SELECT , inntil
"SELECT?" vises i displayet.
4 Trykk på DISPLAY/ENTER .
5 Trykk gjentatte ganger på  eller 
 for å velge et minnenummer.
Navnet på minnet vises. Navnet kan vises på
ulike måter, avhengig av spesifikasjonene for
USB-lagringsenheten.
Hvis bare ett minne kan velges, fortsett til
trinn 6.
6 Trykk på DISPLAY/ENTER .
Endre avspillingsmodus
Om USB-enheten
 Det kan ikke alltid garanteres at en USBlagringsenhet vil fungere, selv om den oppfyller
kravene til kompatibilitet.
 Det kan ta lang tid før avspillingen starter, når:
Mappestrukturen er kompleks.
USB-lagringsenheten er nesten full.
 Når en USB-lagringsenhet er tilkoblet, leser denne
enheten alle filene på lagringsenheten. Hvis
lagringsenheten inneholder mange mapper eller
filer, kan det ta lang tid før enheten blir ferdig med
å lese dem.
 Ikke koble en USB-lagringsenhet til enheten via en
USB-hub.
 For enkelte tilkoblede USB-lagringsenheter kan
det gå litt tid fra en arbeidsoperasjon er igangsatt,
til den utføres av denne enheten.
 Denne enheten støtter kanskje ikke alle
funksjonene til en tilkoblet USB-lagringsenhet.
 Avspillingsrekkefølgen på denne enheten kan
avvike fra avspillingsrekkefølgen på en tilkoblet
USB-lagringsenhet.
 Ikke lagre unødvendige mapper eller filer som
ikke er MP3/WMA-filer på en USB-lagringsenhet
som inneholder MP3/WMA-filer.
 Under avspilling vil enheten hoppe over mapper
som ikke inneholder MP3/WMA-filer.
 Denne enheten støtter følgende lydformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i
et annet lydformat, kan denne enheten produsere
støy eller slutte å fungere tilfredsstillende, selv om
filnavnet har korrekt filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille
av lydfiler fra en USB-lagringsenhet:
Når det totale antallet lydfiler i én enkelt mappe
overstiger 999.
Når det totale antallet lydfiler på én enkelt
USB-lagringsenhet overstiger 5000.
Når det totale antallet mapper på én enkelt
USB-lagringsenhet overstiger 255 (inklusive
"ROOT"-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
Disse tallene kan variere med fil- og
mappestrukturen.
 Kompatibilitet med all programvare som koder/
skriver kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på
USB-lagringsenheten opprinnelig ble kodet med
ikke-kompatibel programvare, vil disse filene
kanskje produsere støy eller hakkete lyd, eller ikke
kunne spilles av i det hele tatt.
 Mappe- og filnavn kan vises med opptil 32 tegn,
inklusive anførselstegn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten,
vil vises som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, og
med WMA tag-formatet (definert av ASFspesifikasjonen (Advanced Systems Format
specification)) for WMA-filer. Når en fil inneholder
ID3 eller WMA tag-informasjon, vil sangtittel,
artistnavn og albumnavn vises. Hvis en fil ikke
inneholder tag-informasjonen, viser enheten
følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens
navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på
albumet.
ID3 tag-informasjon kan vises for opptil 64 tegn,
og WMA tag-informasjon kan vises for opptil 32
tegn.
Lytte til radio
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
Hvis USB-lagringsenheten har mer enn ett minne
(f.eks. et internt minne og et minnekort), kan du
velge hvilket minne du vil bruke, og deretter
starte avspillingen. Pass på å velge et minne før
du begynner avspillingen, siden det ikke er mulig
å velge minne mens avspillingen pågår.

Dette symbolet på produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for at dette produktet avhentes på
korrekt måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med
på å ta vare på våre naturressurser. For mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller butikken der
du kjøpte produktet.
CD OPEN 
Etter at mappenavnet og sangtittelen er
vist, vises filnummeret og spilletiden*.
ADVARSEL!
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
væskedrypp eller -sprut, og du må ikke sette ting
som er fylt med væske, som f.eks. vaser, på
apparatet.
Trykk forsiktig midt på platen, til
den smetter på plass.


Printed in China
ZS-PE40CP
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
regn eller fuktighet.

4-453-772-81(1)
Trykk gjentatte ganger på MODE , mens
USB-enheten er stoppet.
Du kan velge vanlig avspillingsmodus (avspilling
av alle filene på USB-enheten i rekkefølge),
mappeavspillingsmodus (" " for alle filer i den
angitte mappen på USB-enheten), gjentatt
avspillingsmodus (" " for å gjenta alle filer/
" 1" for å gjenta én fil), eller tilfeldig
avspillingsmodus ("SHUF"). Du finner nærmere
informasjon under "Velge avspillingsmodus" på
bakerste side.
 for å velge frekvensbånd.
Hver gang du trykker på knappen, endres
frekvensbåndet slik:
"FM"  "AM"
2 Trykk og hold TUNE/
+ eller   inntil
frekvenssifrene begynner å endres i
displayet.
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk
og stopper når den får inn en stasjon tydelig.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved
hjelp av automatisk stasjonssøk, må du trykke
gjentatte ganger på TUNE/ + eller   for å
endre frekvensen trinn for trinn.
Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i
displayet.
Tips
Hvis det er støy i mottaket av stereo-FM, må du
trykke på MODE , til "MONO" vises i displayet. Du
går glipp av stereoeffekten, men mottaket blir
bedre.
Du kan endre avspillingsmodus kun når avspillingen
av et spor eller en MP3/WMA-fil er stoppet. Hvis du
trykker på MODE  mens et spor eller en MP3/
WMA-fil spilles av eller står på pause, vises "PUSH
STOP". Sørg for å stoppe avspillingen ved å trykke
på   før du endrer avspillingsmodus.
Ved hjelp av displayet kan du lese av informasjon
fra platen/USB-lagringsenheten om den lydfilen
som spilles av i øyeblikket.
Spille av spor/lydfiler på repetisjon
(Gjentatt avspilling)
ĄĄInformasjon om det totale antallet
spor og den totale spilletiden til en
audio-CD
Du kan stille inn enheten så den gjentatte
ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD
eller MP3/WMA-filer på en plate eller på en
USB-lagringsenhet i normal avspillingsmodus og
programavspillingsmodus.
Etter at CD-en er lastet inn og leseprosessen
er fullført, eller etter at du har avbrutt Fortsett
avspilling ved å trykke to ganger på  ,
vises det totale antallet spor og den totale
spilletiden.
(Eksempel: MP3-plate)
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
MODE , inntil " 1" vises.
2 Trykk på  eller  
for å velge et spor/en lydfil
du vil gjenta. Når du vil
spesifisere en mappe som
inneholder MP3/WMA-filer,
må du først trykke på TUNE/
+ eller   for å velge
en mappe, og deretter
trykke på  eller  
for å velge en fil.
3 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
Alle spor/MP3/ 1 Trykk gjentatte ganger på
MODE , inntil " " vises.
WMA-filer
2 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
En valgt mappe 1 Trykk gjentatte ganger på
MODE , inntil " "
på en MP3/
(mappe) og " " vises.
WMA-plate
2 Velg en mappe ved å trykke
eller USBpå TUNE/ + eller  .
lagringsenhet
3 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
Programmerte 1 Programspor/lydfiler (se
"Opprette ditt eget program
spor/MP3- eller
(Programavspilling)").
WMA-filer
2 Trykk på MODE , inntil
"PGM" og " " vises i
displayet.
3 Trykk på   for å starte
Gjentatt avspilling.
Totalt antall mapper
Avbryte Gjentatt avspilling
Tips
Hvis det er MP3/WMA-filer kun på root-nivå
("ROOT"-mappe) i USB-lagringsenheten, vises
"1FLDR" i displayet.
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på MODE , inntil " "
(eller " 1") forsvinner fra displayet.
Kontrollere filinformasjon
Spille av spor/lydfiler i tilfeldig
rekkefølge (Tilfeldig avspilling)
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY/ENTER 
under avspilling av en MP3/WMA-fil på platen/
USB-lagringsenheten. Displayet endres som
følger:

Sangtittel ( )*1

Artistnavn ( )*1
1 Trykk på CD  eller USB  for å slå på
CD- eller USB-funksjonen.
2 Trykk på MODE , inntil "SHUF" vises i
displayet.
3 Trykk på   for å starte Tilfeldig
avspilling.

Albumnavn ( )*1

Aktuelt filnummer og
spilletid*2
*1Hvis filen ikke inneholder tilsvarende ID3 eller
WMA tag-informasjon, ruller filnavnet, "NO
ARTIST" og "NO ALBUM" over displayet, i stedet
for henholdsvis sangtittelen, artistnavnet og
albumnavnet.
*2Artistnavnet eller albumnavnet vil endres til dette
om noen sekunder.
Velge avspillingsmodus
Hver gang du trykker på knappen, skifter
indikatoren på følgende måte:

Gjenta én gang (

Gjenta alle (
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på MODE , inntil
"SHUF" forsvinner fra displayet.
Tips
 Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige
MP3/WMA-fil ved å trykke på  .
Fortsett avspilling er tilgjengelig når du bruker
Tilfeldig avspillingsmodus i USB-funksjonen. Trykk
på   etter at du har stoppet Tilfeldig
avspilling ved å trykke på  . Tilfeldig avspilling
starter på det stedet hvor du stoppet avspillingen.
Opprette ditt eget program
(Programavspilling)
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil
25 spor/lydfiler (MP3/WMA-filer) på en plate/
USB-lagringsenhet.
Normal avspilling (ingen indikasjon)
1 Trykk på CD  eller USB  for å slå på
CD- eller USB-funksjonen.
2 Trykk på MODE , inntil "PGM" vises i
displayet.
3 Trykk på  eller   for å velge et
spor/en fil.
1)
)

Spill av valgt mappe (
)*

Gjenta avspilling av valgt mappe (
,

Tilfeldig avspilling (SHUF)

Programavspilling (PGM)

Gjentatt programavspilling (
, PGM)
* Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved
avspilling av MP3/WMA-filer på en MP3/
WMA-plate eller en USB-enhet.
)*
 for å velge frekvensbånd.
2 Trykk på PRESET + eller   for å velge
et lagret forhåndsinnstillingsnummer for
den ønskede radiostasjonen.
Hver gang du legger til et spor eller en MP3/
WMA-fil, legges det til et trinn-nummer, og et
spor- eller filnummer blinker i displayet.
Den totale spilletiden for programmet vises
opptil "99:59" for en audio-CD. (Hvis den
totale tiden er lenger enn 99:59, vises "--:--".)
I forbindelse med MP3/WMA-plater vises den
totale tiden ikke, og "--:--" vises alltid.
Når du vil spesifisere en mappe som
inneholder MP3/WMA-filer, må du først trykke
på TUNE/ + eller   for å velge en mappe,
og deretter trykke på  eller   for å
velge en fil.
5 Trykk på   for å starte
Programavspilling.
Det programmet som er opprettet, vil være
tilgjengelig helt til du åpner CD-skuffen,
fjerner USB-lagringsenheten eller slår av
enheten. For å spille det samme programmet
igjen, må du trykke på  .
Merknad
Hvis du prøver å programmere 26 spor/MP3/
WMA-filer eller mer, vises "FULL" i displayet.
Tips
Fortsett avspilling er tilgjengelig når du bruker
modusen Programavspilling i USB-funksjonen. Trykk
på   etter at du har stoppet Programavspilling
ved å trykke på  . Programavspilling starter på
det stedet hvor du stoppet avspillingen.
Vise programmert sporinformasjon
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan
du kontrollere informasjonen om de
programmerte sporene/filene ved å trykke på
DISPLAY/ENTER . Hver gang du trykker på
knappen, skifter displayet på følgende måte:

Programmert siste spornummer og total
spilletid*

Totalt antall programmerte trinn
* Total spilletid kan vises kun for CD-DA-spor.
Avbryte Programavspilling
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på MODE  inntil
"PGM" forsvinner fra displayet.
Slette alle spor i det aktuelle programmet
Stopp avspillingen og trykk på  . "NO STEP"
vises, og du kan opprette et nytt program ved å
følge prosedyren "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)".
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du
kan lagre opptil 30 radiostasjoner; for FM kan 20
være forhåndsinnstilt, og for AM 10.
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
 for å velge frekvensbånd.
Koble til tilleggskomponenter
Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.
eks. en bærbar, digital musikkspiller, via
høyttalerne på denne enheten.
Husk å slå av de komponentene som skal kobles
sammen, før tilkoblingen skjer.
Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den
komponenten som skal kobles til.
1 Koble AUDIO IN-kontakten  til
linjeutgangen på den bærbare, digitale
musikkspilleren eller en annen
komponent, ved hjelp av en lydkabel
(ikke inkludert).
2 Slå på den tilkoblede komponenten.
3 Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille
av lyd på den tilkoblede komponenten.
Lyden fra den tilkoblede komponenten høres
fra høyttalerne.
For å koble enheten til en TV eller en
videoopptaker/-spiller, må du bruke en
forlengelseskabel (ikke inkludert) med en
stereo-miniplugg i den ene enden og to
phono-plugger (L/R) i den andre.
Merknader
 Hvis AUDIO IN-kontakten  til denne enheten er
koblet til mono-utgangskontakten til en digital
musikkspiller, vil du høre lyd kun fra den venstre
kanalen.
 Hvis AUDIO IN-kontakten  til denne enheten er
koblet til line out-kontakten til en digital
musikkspiller, kan det forekomme forvrengninger.
Hvis lyden er forvrengt, må du koble til
hodetelefonkontakten i stedet.
 Hvis AUDIO IN-kontakten  til denne enheten er
koblet til hodetelefonkontakten til en digital
musikkspiller, må du øke volumet på den digitale
musikkspilleren, og deretter justere volumet på
enheten.
Plater denne enheten KAN spille av
Audio CD (CD-DA*1-spor)
CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer
og er fullført*2 på riktig måte.
*1 CD-DA
er forkortelsen for Compact Disc Digital
Audio. Det er en opptaksstandard som brukes for
audio-CD-er.
*2Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre
CD-R/CD-RW-plater spillbare på forbrukernes
musikkspillere, og fullføringen kan aktiveres eller
deaktiveres som valgbare innstillinger under
opprettelsen av platen i de fleste typer
opptaksprogramvare.
2 Trykk og hold inne RADIO FM/AM AUTO
Plater denne enheten IKKE KAN spille av
PRESET , inntil "AUTO" blinker i
displayet.
3 Trykk på DISPLAY/ENTER  for å lagre
stasjonen.
Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i
audio CD-format eller i formater som er
kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller
Joliet
CD-R/CD-RW av dårlig opptakskvalitet, CD-R/
CD-RW med riper eller som er skitne, eller
CD-R/CD-RW som er spilt inn med en
inkompatibel opptaksenhet
CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller som er
fullført på feil måte
Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter
frekvens (fra lave frekvenser til høyere).
Hvis en stasjon ikke kan
forhåndsinnstilles automatisk
En stasjon med svakt signal må
forhåndsinnstilles manuelt.
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
 for å velge frekvensbånd.
2 Still inn på den stasjonen du vil lytte til.
3 Trykk på  MANUAL PRESET .
Det valgte frekvensbåndet ("FM-xx" eller
"AM-xx") vises i displayet.
4 Trykk på PRESET + eller  , inntil det
forhåndsinnstilte nummeret du ønsker
for stasjonen blinker i displayet.
5 Trykk på DISPLAY/ENTER  for å lagre
stasjonen.
Hvis en annen stasjon allerede er lagret under
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil
den stasjonen bli erstattet med den nye.
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i
enhetens minne, også i følgende situasjoner:
Vekselstrømkabelen trekkes ut.
Batteriene fjernes.
Om plater
Før avspilling, bør du rengjøre
CD-en med en rengjøringsklut.
Tørk av CD-en fra midten og
utover. Hvis det er riper, smuss
eller fingeravtrykk på CD-en, kan
det oppstå en sporrelatert feil.
Ikke bruk løsemidler, som f.eks.
bensin, tynner, rengjøringsmidler
som er i handelen, eller antistatisk spray
beregnet på vinyl-LP-er.
Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller
varmekilder, som f.eks. varmluftskanaler, eller
la den ligge i en parkert bil som står i solen, da
det kan bli meget varmt inne i bilen.
Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en,
eller lag riper på overflaten av CD-en.
Etter at CD-en er avspilt, må du legge den
tilbake i esken sin.
Om DualDiscs
En DualDisc er en tosidet plate som
kombinerer DVD-innhold på den ene siden
med digitalt lydinnhold på den andre. Da
materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer
overens med CD-standarden (Compact Disc),
kan det ikke garanteres av platen kan spilles av
på dette produktet.
Pluggen på USB-lagringsenheten eller
USB-kabelen settes inn feil vei. Sett den inn
riktig vei i USB-porten ( ) .
Dette produktet er konstruert for å spille av
plater som er kompatible med CD-standarden
(Compact Disc). I det siste har noen
plateselskaper lansert forskjellige musikkplater
som er kodet med teknologi som skal beskytte
opphavsrettigheter. Vær oppmerksom på at
enkelte av disse platene ikke er kompatible
med CD-standarden, og disse kan muligens
ikke spilles av på dette produktet.
Generelt
Om sikkerhet
"LOW BATTERY" blinker i displayet, og
enheten slås av automatisk.
Siden laserstrålen som brukes i CDspillerseksjonen er skadelig for øynene, må du
ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat
all service til kvalifisert personell.
Skulle en fast gjenstand eller en væske falle
ned på enheten, må du koble enheten fra
strømnettet og få den sjekket av kvalifisert
personell før du fortsetter å bruke den.
Plater med ikke-standardisert form (f.eks.
hjerte, kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på
denne enheten. Forsøk på å gjøre dette kan
ødelegge enheten. Slike plater må ikke brukes.
Om strømkilder
For vekselstrømdrift må du bruke den
medfølgende vekselstrømkabelen; ikke bruk
noen annen kabel.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis
enheten ikke skal brukes igjen på lenge.
Når enheten ikke drives på batterier, må de tas
ut for å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller korrosjon.
Om plassering
Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder,
på steder som er utsatt for direkte sollys, mye
støv eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil
som står i solen.
Enheten må ikke plasseres på en skrå eller
ustabil overflate.
Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra
baksiden av kabinettet. Ventilasjonsåpningene
må være frie, både for at enheten skal fungere
ordentlig og for at komponentene skal vare så
lenge som mulig.
Siden høyttalerne inneholder en kraftig
magnet, må kredittkort med magnetstripe eller
fjærdrevne armbåndsur holdes unna enheten,
så de ikke skal skades av magneten.
Om bruk
Forholdsregler
USB-lagringsenheten kan ikke kobles til
USB-porten ( ) .
Problemløsing
Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller settes i et veldig fuktig rom,
kan fuktighet kondensere på linsen inne i
CD-spillerseksjonen. Skulle dette skje, vil
enheten ikke fungere som den skal. Fjern i så
fall CD-en og vent ca. en time til kondensen har
fordampet.
Om å håndtere enheten
Ikke la dekselet til CD-skuffen stå åpent, for å
unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.
Når du bærer enheten, må du holde i
håndtaket på baksiden av enheten, så den ikke
faller ned.
Enheten slås ikke på når
vekselstrømkabelen kobles til.
"READING" vises over lengre tid, eller det
Sørg for at vekselstrømkontakten er satt godt
inn i stikkontakten.
Enheten kommer ikke på ved batteridrift.
Sørg for at batteriene er satt inn på riktig måte.
Skift ut alle batteriene med nye.
Det er ingen lyd.
Forviss deg om at riktig funksjon er valgt for
den musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
Lyden er blandet med støy.
Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som sender ut radiobølger i nærheten av
enheten? I så fal må du flytte enheten bort fra
slike enheter.
CD/MP3/WMA-spiller
CD-spilleren spiller ikke, eller "NO DISC"
vises, selv om en CD er på plass.
Plasser CD-en med etikettsiden utover.
Rens CD-en.
Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca.
en time for å la den tørke helt.
CD-R/CD-RW-en er tom eller ikke fullført.
Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på
platen.
Det er et problem med kvaliteten på CD-R/
CD-RW, opptaksenheten eller programvaren.
Bytt ut alle batteriene med nye, hvis de er
tomme.
Lyden faller ut.
Reduser volumet.
Rens CD-en, eller skift den ut hvis den er veldig
skadet.
Plasser enheten på et sted som ikke er utsatt
for vibrasjoner.
Rens linsen med en blåser av den typen som er
å få kjøpt i fotobutikker.
Lyden kan falle ut, eller det kan høres lyder når
du bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet,
eller hvis det er et problem med
opptaksenheten eller programvaren.
Det tar lengre tid enn vanlig å starte
avspillingen.
Følgende plater trenger mer tid til å komme i
gang når man starter avspillingen.
En plate som er tatt opp med en komplisert
trestruktur.
En plate som har mange mapper eller filer
som ikke er MP3/WMA-filer.
USB-enhet
"NO TRK" vises når en USB-lagringsenhet
er tilkoblet.
Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på
USB-lagringsenheten.
USB-enheten fungerer ikke som den skal.
Om rengjøring av kabinettet
Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut som er fuktet lett med et
mildt vaskemiddel. Det må ikke brukes noen
annen type skrubb, skurepulver eller løsning,
som f.eks. alkohol eller rensebensin.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du kobler til en ikke-kompatibel USBenhet, kan følgende problemer oppstå:
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Fil- eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
Avspilling er ikke mulig.
Lyden hopper.
Støy.
Lyden er forvrengt.
"OVER CURRENT" vises.
Det er oppdaget et unormalt nivå i den
elektriske strømmen fra USB-porten ( ) . Slå
av enheten og fjern USB-lagringsenheten fra
USB-porten ( ) . Prøv å bruke en annen
USB-enhet. Hvis denne meldingen fortsetter å
vises, må du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.

Trykk gjentatte ganger på MODE .
Avbryte Tilfeldig avspilling
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
Musikkplater som er kodet med
teknologi som skal beskytte
opphavsrettigheter

Du kan stille inn enheten på å spille av spor eller
filer på repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens
en plate/USB-lagringsenhet er stoppet.

Du kan stille inn enheten så den spiller av
CD-DA-spor på en CD eller MP3/WMA-filer på en
plate eller på en USB-lagringsenhet i tilfeldig
rekkefølge.
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
tar lang tid før avspillingen starter.
Leseprosessen kan ta lang tid i følgende
tilfeller:
Det er mange mapper eller filer på USBlagringsenheten.
Filstrukturen er kompleks.
Minnet er nesten fullt.
Internminnet er fragmentert.
For å unngå ovenstående problemer anbefaler
vi at du følger nedenstående retningslinjer:
Hold det totale antallet mapper på en
USB-lagringsenhet begrenset til 100 eller
færre.
Hold det totale antallet filer pr. mappe
begrenset til 100 eller færre.
Feil på displayet
Dataene som er lagret på USB-enheten kan
være ødelagt. Send musikkdataene til
USB-lagringsenheten på nytt.
Denne enheten kan kun vise numre og
bokstaver i alfabetet. Andre tegn vil ikke vises
på riktig måte.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Slå av enheten og koble til USBlagringsenheten på nytt, og slå så på enheten
igjen.
USB-enheten fungerer ikke som den skal. Slå
opp i bruksanvisningen for USBlagringsenheten for å finne nærmere
informasjon om hvordan dette problemet skal
håndteres.
Avspillingen starter ikke.
Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten
til igjen.
Avspillingen starter ikke fra første spor.
Still inn avspillingsmodus på Vanlig avspilling.
MP3/WMA-filer kan ikke spilles av.
Lydfilene kan ha feilaktige filetternavn. Denne
enheten støtter følgende filetternavn:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Lydfilene kan ha blitt opprettet i andre
formater enn MP3/WMA-formatene.
USB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32.*
USB-lagringsenheten er partisjonert. Kun MP3/
WMA-filer i første partisjon kan spilles av.
Avspilling er mulig fra opptil 8 katalognivåer
(inklusive "ROOT"-mappen).
Antallet mapper på enheten overstiger 255
(inklusive "ROOT"-mappen).
Antallet filer på enheten overstiger 5000.
Antallet filer pr. mappe overstiger 999.
Filene er kryptert eller beskyttet av passord.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-lagringsmedier støtter kanskje ikke
begge filsystemene.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, slå opp i
bruksanvisningen for den aktuelle USBlagringsenheten eller ta kontakt med
produsenten.
Radio
Lyden er svak eller det er dårlig kvalitet
på mottaket.
Bytt ut alle batteriene med nye, hvis de er
tomme.
Flytt enheten bort fra eventuelle TV-apparater i
nærheten.
For FM-mottak må du bruke antennen i hele
dens lengde, og sette den i den stillingen som
gir best mulig FM-mottak. For AM-mottak bør
du sette hele enheten i den stillingen som gir
best mulig mottak.
FM-mottak
AM-mottak
Det er ingen lyd.
USB-lagringsenheten kan ha blitt koblet til på
feil måte. Slå av enheten og koble USBlagringsenheten til igjen. Slå så på enheten.
Du hører støy, hopping eller forvrengt
lyd.
Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten
til igjen. Slå så på enheten igjen.
Musikkdataene selv inneholder støy, eller lyden
er forvrengt. Støyen kan ha blitt generert ved
oppretting av lydfilene. Forsøk å generere
lydfilene på nytt, og spill dem av på denne
enheten.
TV-bildet er ustabilt.
Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av
en TV med innendørsantenne, må du flytte
enheten bort fra TV-apparatet.
Hvis du har forsøkt de ulike løsningsmetodene,
og problemet ikke lot seg løse, må du trekke ut
vekselstrømkabelen eller fjerne alle batteriene.
Etter at alle indikatorer i displayet har forsvunnet,
må du koble til igjen vekselstrømkabelen, eller
sette inn igjen batteriene. Hvis problemet fortsatt
består, må du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Spesifikasjoner
CD-spillerseksjon
System
Digitalt CD-lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Emisjonsvarighet: Kontinuerlig
Laserutgang: Mindre enn 44,6 μW
(Dette resultatet er målt i en avstand av
200 mm fra objektivets linseoverflate på
Optical Pick-up Block med 7 mm blender.)
Antall kanaler
2
Frekvensgang
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Vibrasjoner
Under målbart nivå
USB-seksjon
USB-port ( ) (Type A), maksimal strømstyrke
500 mA, kompatibel med USB 2.0 Full Speed

ĄĄInformasjon om det totale antallet
mapper på en MP3/WMA-plate og
en USB-lagringsenhet
USB-enhet
Etter at USB-enheten er koblet til og
leseprosessen er fullført, eller etter at du har
avbrutt Fortsett avspilling ved å trykke to
ganger på  , vises det totale antallet
mapper. Det totale antallet filer og den totale
spilletiden vises ikke.
Eksempel (programmere et CD-DA-spor fra
en audio-CD)
CD- eller USB-funksjonen.
2 Fortsett som følger.
Total spilletid
MP3/WMA-plate
Etter at MP3/WMA-platen er lastet inn og
leseprosessen er fullført, eller etter at du har
avbrutt Fortsett avspilling ved å trykke to
ganger på  , vises det totale antallet
mapper. Det totale antallet filer og den totale
spilletiden vises ikke for MP3- og WMA-plater.
"STEP 1" vises, fulgt av det valgte sporet eller
den valgte MP3/WMA-filen.
1 Trykk på CD  eller USB  for å slå på
Gjenta
Ett spor/én
MP3/WMA-fil
Totalt antall spor
4 Trykk på DISPLAY/ENTER .

Bruke displayet
Merknad

Andre arbeidsoperasjoner
Radioseksjon
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz trinn)
AM: 531 kHz  1602 kHz (9 kHz trinn)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Innebygd ferrittantenne
Inngang
AUDIO IN
Stereo-minikontakt
Utgang
 (hodetelefoner) stereo-minikontakt
For hodetelefoner med impedanse på 16  
32 
Lydformater som støttes
Støttede overføringshastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Generelt
Høyttaler
To full range-høyttalere, 5 cm diam., 8 ,
konustype
Utgangseffekt
1 W + 1 W (ved 8 , 10% harmonisk
forvrengning)
Strømbehov
230 V vekselstrøm, 50 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm, seks R6-batterier (størrelse AA)
Strømforbruk
13 W vekselstrøm
Batteritid*1, *2
CD-avspilling
Ca. 3 timer (på ca. 40% av maksimalt
lydvolum)
FM-mottak
Ca. 12 timer
*1 Målt etter standardene til Sony. Den faktiske batteritiden kan
variere, avhengig av enhetens tilstand eller driftsforholdene.
*2 Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony
Mål
Ca. 330 mm × 166 mm × 89 mm (B/H/D) (inkl.
utstikkende deler)
Vekt
Ca. 1,7 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømkabel (1)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Download PDF

advertising