Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT CD-kassettradio med Bluetooth® Bruksanvisning

Grunnleggende betjening
4-559-900-23(1)
 Kompatibilitet med all programvare som koder/skriver
kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-lagringsenheten
opprinnelig ble kodet med ikke-kompatibel programvare,
vil disse filene kanskje produsere støy eller hakkete lyd,
eller ikke kunne spilles av i det hele tatt.
 Mappenavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filetternavn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten, vil vises
som "_".
Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, med WMA
tag-formatet, som definert av ASF-spesifikasjonen
(Advanced Systems Format) for WMA-filer, og AAC
tag-formatet for AAC-filer.
Når en fil inneholder ID3-, WMA- eller AAC taginformasjon, vil sangtittel, artistnavn og albumnavn vises.
Hvis en fil ikke inneholder tag-informasjonen, viser
enheten følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på albumet.
ID3-, WMA- og AAC-tag-informasjonen kan vises med
opptil 64 tegn.
Personal Audio System
Bruksanvisning
©2014 Sony Corporation
Printed in China
*   og VOL +  har et følbart punkt.
Før enheten tas i bruk
ZS-RS60BT
Slå strømmen på eller av
Kassering av gamle batterier og elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre europeiske land
med separat innsamlingssystem)
ADVARSEL!
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for regn
eller fuktighet.
For å redusere brannfaren må du ikke dekke til
apparatets ventilasjonsåpning med aviser,
bordduken, gardiner e.l. Ikke utsett apparatet for
åpen ild (for eksempel tente stearinlys).
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt
må du ikke utsette dette apparatet for væskedrypp
eller -sprut, og du må ikke sette ting som er fylt med
væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten fra
strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt med enheten, må du
omgående trekke ut støpselet av stikkontakten.
Denne enheten er ikke koblet fra vekselstrømkilden
(strømnettet) så lenge den er koblet til
stikkontakten, selv om enheten selv er slått av.
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted, for
eksempel i en bokhylle eller innebygd i et skap.
Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte
batterier) for sterk varme, som solskinn, brann e.l.
over et lengre tidsrom.
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller emballasjen indikerer at dette
produktet og batterier ikke må
behandles som husholdningsavfall. På
noen batterier er dette symbolet brukt i
kombinasjon med kjemiske symbol. De
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for
at disse produktene og batteriene blir kastet riktig,
vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse, som ellers kan
forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare
naturressursene. Hva gjelder produkter som av
sikkerhets-, ytelses - eller dataintegritetsgrunner
krever en permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å sikre at batteriet og det
elektriske og elektroniske utstyr blir behandlet
korrekt, overlevere disse produktene ved endt
levetid til et mottak for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen
om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet til et mottak for resirkulering av avfall
batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet.
Trykk på OPERATE . Du kan også slå på strømmen
til denne enheten ved hjelp av den direkte
PÅ-funksjonen (nedenfor).
I denne håndboken forklares arbeidsoperasjonene for
det meste med bruk av den direkte PÅ-funksjonen.
Bruke den direkte PÅ-funksjonen
Trykk på CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 
mens enheten er slått av. Den aktuelle funksjonen er
valgt når enheten kommer på.
Justere volumet
Trykk på VOL + eller  .
Lytte via hodetelefoner
Koble hodetelefonen til kontakten  (hodetelefoner)
.
Forsterke bassen
Trykk på MEGA BASS .
"MEGA BASS" tennes i displayet.
Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til vanlig lyd.
Spille av en musikkplate
1
2
Trykk på CD  for å slå på CD-funksjonen.
Trykk på PUSH OPEN/CLOSE  , legg inn en
plate i CD-skuffen og lukk deretter dekselet til
skuffen.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler
fra en plate:
Når det totale antallet lydfiler overstiger 999.
Når det totale antallet mapper på én enkelt disk
overstiger 256 (inkludert "ROOT"-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
 Mappenavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavn kan vises med opptil 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filetternavn.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten, vil vises
som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
og 2.4 av ID3 tag-formatet for MP3-filer, og med WMA
tag-formatet, som definert av ASF-spesifikasjonen
(Advanced Systems Format) for WMA-filer. Når en fil
inneholder ID3- eller WMA tag-informasjon, vil sangtittel,
artistnavn og albumnavn vises. Hvis en fil ikke inneholder
tag-informasjonen, viser enheten følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på albumet.
ID3- og WMA-tag-informasjonen kan vises med opptil
64 tegn.
1
2
3
For kunder i Europa
Audio CD
Merknad for kundene: Følgende informasjon
gjelder kun utstyr som selges i land som følger
EU-direktivene.
Velg og start avspilling av sporet/filen du vil
overføre.
4
Trykk på   for å starte avspilling.
Spornummer eller MP3/
WMA-filnummer
Til et strømuttak
_
Gjøre dette
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å gå tilbake
til avspillingen, må du trykke på
knappen igjen*.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker på
  etter at avspillingen er
stoppet, begynner avspillingen
fra det punktet hvor du stoppet
avspillingen (Fortsett avspilling).
Når du spiller av en MP3-/WMA-plate, vises
mappenavnet*1 og sangtittelen før spilletiden*2
vises.
*1 Hvis det er MP3/WMA-filer kun i rotkatalogen, vises
"ROOT" i displayet.
*2Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--"
i displayet.
Bakside
Trykk på
Velge en fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over én og én fil.
For å hoppe over flere filer må du
holde nede  eller   og
slippe knappen ved ønsket fil.
Finne et punkt i
en fil
Andre arbeidsoperasjoner
Merknader
 Når radioen brukes med batterier, og batteristrømmen synker til et visst nivå, kan OPR/BATT-indikatoren  begynne å lyse
svakere, eller radioen plutselig slå seg av. I så fall må batteriene skiftes ut med nye. Selv etter at OPR/BATT-indikatoren  har
begynt å lyse svakere, kan du bruke radiofunksjonen en stund til, selv om du ikke kan bruke CD-spilleren. Før du skifter
batteriene må du ta ut en eventuell CD og koble fra alle USB-enheter og tilleggskomponenter.
 For å bruke enheten på batteristrøm, må du trekke vekselstrømkabelen ut av både enheten og stikkontakten.
 Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
_
Gjøre dette
Ta pause i
avspillingen
Trykk på  . For å gå tilbake
til avspillingen, må du trykke på
knappen igjen.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  . Når du trykker på
  etter at avspillingen er
stoppet, begynner avspillingen
fra det punktet hvor du stoppet
avspillingen (Fortsett avspilling).
Velge en mappe
på en MP3/
WMA-plate
Trykk på
Velge spor/fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over ett og ett spor
eller én og én fil.
Finne et punkt i
et spor/en fil
Bruke strømstyringsfunksjonen (kun europeiske modeller)
Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går enheten
automatisk over i standby-modus når den ikke har vært betjent eller har spilt av lyd på ca. 15 minutter.
. Hver gang du trykker
For å slå standby-modus på eller av, må du trykke på VOL   mens du holder nede
på knappene, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" i displayet.
Merknader
 Det viste innholdet begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter før enheten går over i standby-modus.
 Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig i FM/AM-funksjonen.
+ eller  .
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus, må
du trykke på   for å starte
avspillingen etter at det ønskede
punktet er funnet.
+ eller  .
Velge en mappe
Spilletid
Til AC IN
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen på det ønskede
punktet. Når du har funnet et
punkt i løpet av pausestatus, må
du trykke på   for å starte
avspillingen etter at det ønskede
punktet er funnet.
Regler for opprettelse av mapper og filer
Når du overfører til en USB-enhet for første gang,
opprettes en "MUSIC"-mappe og dennes
undermappe "SONY" umiddelbart under "ROOT"mappen.
Mapper og filer opprettes i "CD"-mappen under
"SONY"-mappen, med utgangspunkt i følgende
regler.
CD SYNC-overføring
Overføringskilde
Mappenavn
MP3/WMA
Samme som overføringskilde*1, 2
CD-DA
"ALBUM001"*3
Når du fjerner en USB-enhet må du holde nede   inntil
"NO DEV" vises, og deretter slå av enheten eller slå over til
andre funksjoner først. Å koble fra USB-enheten uten å
utføre disse trinnene kan ødelegge dataene på USB-enheten
eller skade selve USB-enheten.
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er som
følger. Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid avvike
fra den opprinnelige rekkefølgen på USB-enheten,
avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.
USB-enhet
Mappe
MP3/WMA/AAC-fil
Filnavn
"TRACK001"*4
REC1-overføring
Overføringskilde
MP3/WMA
Merknad
Mappenavn
"REC1"*5
* "Passkode" vil kunne refereres til som "passnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".
Tips
Du kan pare opptil 8 BLUETOOTH-enheter. Hvis en
BLUETOOTH-enhet nummer 9 pares, vil den først parede
enheten slettes.
Merknader
 Enhetens paringsmodus avbrytes etter ca. 5 minutter, og
BLUETOOTH-indikatoren ( ) blinker. Hvis paringsmodus
avbrytes mens denne prosedyren utføres, må du begynne
på nytt fra trinn 1.
 Passkoden til denne enheten er låst på "0000". Enheten
kan ikke pares med en BLUETOOTH-enhet som har en
passkode som ikke er "0000".
Mønster B
Pare med en NFC-kompatibel
smarttelefon
Hvis du bare berører denne enheten med en
NFC-kompatibel smarttelefon, slår denne enheten
seg på og kobler automatisk om til BLUETOOTHfunksjonen, før den parer og kobler seg til
smarttelefonen.
Kompatible smarttelefoner
Smarttelefoner med innebygd NFC-funksjon (OS: Android™
2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)
Hva er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon mellom ulike enheter over
korte avstander, f.eks. mellom mobiltelefoner
og IC-etiketter. Takket være NFC-funksjonen
kan datakommunikasjon etableres enkelt og
greit bare ved å berøre det aktuelle symbolet
eller et spesielt område på NFC-kompatible
enheter.
Samme som
overføringskilde*2
"TRACK001"*4
1
2
4
Om USB-enheten
 Det kan ta lang tid før avspillingen starter, når:
mappestrukturen er kompleks
USB-lagringsenheten er nesten full
 Ikke lagre unødvendige mapper eller filer som ikke er
MP3/WMA/AAC-filer på en USB-lagringsenhet som
inneholder MP3/WMA/AAC-filer.
 Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke
er MP3-, WMA- eller AAC-filer, selv om filene befinner seg
i en mappe.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
AAC: filetternavn ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet
audioformat, kan denne enheten produsere støy eller
slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har
korrekt filetternavn.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 AAC-filer som er kodet i rettighetsbeskyttet AAC-format
kan ikke spilles av.
 Denne enheten støtter profilen AAC-LC (AAC Low
Complexity).
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille av lydfiler
fra en USB-lagringsenhet:
Når det totale antallet lydfiler i én enkelt mappe
overstiger 999.
Når det totale antallet lydfiler på én enkelt USBlagringsenhet overstiger 5000.
Når det totale antallet mapper på én enkelt USBlagringsenhet overstiger 256 (inkludert "ROOT"mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inkludert "ROOT"-mappen).
Disse tallene kan variere med fil- og mappestrukturen.
2
3
4
5
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge et frekvensbånd.
Hold nede ENTER  inntil "FM-xx" eller
"AM-xx" blinker i displayet.
Hold nede FM/AM  inntil det aktuelle
innstillingstrinnet vises.
Trykk på  eller   for å velge det
ønskede innstillingstrinnet.
Det er mulig å velge "FM 50K" (for 50 kHzintervallet) eller "FM 100K" (for 100 kHzintervallet) i FM-båndet, og "AM 9K" (for 9
kHz-intervallet) eller "AM 10K" (for 10 kHzintervallet) i AM-båndet.
Trykk på ENTER .
En endring av innstillingsintervallet vil slette alle
forhåndsinnstilte FM/AM-stasjoner som er lagret i
enheten. Tilbakestill de forhåndsinnstilte stasjonene
etter en endring av innstillingsintervallet.
Forbedre radiomottaket
Bruk radioen på et sted hvor
radiomottaket er godt, som for
eksempel i nærheten av et vindu.
Juster også antennen (FM) eller
plasseringen av selve enheten
(AM) slik at mottaket blir best
mulig.
Juster antennen for å forbedre
FM-mottaket. Hvis det er støy
i mottaket av stereo-FM, må
du trykke gjentatte ganger på
FM MODE  til "MONO" vises
i displayet. Du går glipp av
stereoeffekten, men mottaket
blir bedre.
For en NFC-kompatibel smarttelefon
Berør N-merket  på enheten med
smarttelefonen.
2
Omplasser selve
enheten for å
forbedre AMmottaket. (Enheten
har en innebygd
ferrittantenne.)
Start avspilling av en lydkilde, f.eks. musikk,
videoer, spill osv. på enheten.
Slå opp i bruksanvisningen for BLUETOOTHenheten din for å finne ut mer om avspilling.
Tips
For å justere volumet må du stille inn volumet på
BLUETOOTH-enheten eller smarttelefonen til middels nivå
og deretter trykke på VOL  eller +  på enheten.
Hvis det fortsatt er problemer med mottaket, må du
prøve å flytte enheten til et annet sted.
Unngå denne typen steder:
Bryte en BLUETOOTH-forbindelse
Gjør ett av følgende:
 Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTHenheten.
 Slå av BLUETOOTH-enheten.
 Endre denne enhetens funksjon.
 Slå av enheten.
 Berør denne enheten med smarttelefonen igjen
for å koble fra (kun NFC-kompatible
smarttelefoner).
Mellom
bygninger
I nærheten av
mobiltelefoner
eller elektriske
apparater
Slette informasjon om den parede enheten
1
2
Hold nede ERASE  inntil "BT RESET" vises i
displayet.
Trykk på ENTER .
Når informasjonen om parede enheter er slettet,
vises "COMPLETE" i displayet. Du kan avbryte
tilbakestillingsoperasjonen ved å trykke på  .
På stålbord
Lagre stasjoner under FAVORITE
RADIO STATIONS
Du kan lagre opptil tre favorittstasjoner under
knappene FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Tilordne
én FM- eller AM-program for hver knapp.
1
2
3
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
“FM” eller “AM”.
Still inn på den stasjonen du vil lagre.
Trykk på og hold den ønskede FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET)-knappen (1-3) ,
inntil du hører en pipetone.
Den innstilte stasjonen er lagret under den valgte
FAVORITE RADIO STATIONS-knappen (1-3), og
nummeret til den aktuelle knappen vil lyse i
displayet.
(Eksempel: Lagre FM 87,50 MHz under nummer
)
Fortsett til trinn 2.
Hvis operativsystemet på smarttelefonen
din er Android 4.1 eller nyere
2
Fortsett til trinn 4.
Last ned og start appen "NFC enkel tilkobling"
på smarttelefonen.
"NFC enkel tilkobling" er en original-app fra Sony
for Android-telefoner, og den er tilgjengelig på
Google Play™.
Søk etter "NFC enkel tilkobling" eller skann
følgende to-dimensjonale kode for å laste ned og
installere gratisappen. Det vil kunne påløpe et
gebyr for datatrafikk ved nedlasting av appen.
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller
regioner.
Merknader
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom
denne enheten og BLUETOOTH-enheten.
(Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller
for visse land eller regioner. Se radio-avsnittet i
"Spesifikasjoner".)
Innstillingsintervallet for FM/AM kan endres om
nødvendig, ved hjelp av følgende prosedyre.
Hvis operativsystemet på smarttelefonen
din er Android, og versjonen er Android
2.3.3 eller nyere, men eldre enn Android
4.1
Trykk gjentatte ganger på  eller   for
å velge en lydfil, eller trykk gjentatte ganger
på
+ eller −  for å velge en mappe.
Trykk på ERASE .
"ERASE?" vises i displayet.
Trykk på ENTER .
"TRACK ERASE?" eller "FOLDER ERASE?" vises i
displayet.
Trykk på ENTER .
Den valgte lydfilen eller mappen slettes, og
"COMPLETE" vises i displayet.
1
Endre innstillingsintervallet for FM/AM
Slå på NFC-funksjonen på smarttelefonen.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med smarttelefonen.
Slette lydfiler eller mapper fra USB-enheten
1
Hvis du må skrive inn en passkode* i displayet
til BLUETOOTH-enheten, kan du bruke "0000".
Merknad
Trykk på BLUETOOTH  for å slå på BLUETOOTHfunksjonen.
Den sist tilkoblede enheten vil bli koblet til
automatisk.
Hvis "ZS-RS60BT" ikke vises på enhetens display,
må du gjenta prosedyren fra trinn 2.
BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet. "BT
AUDIO" vises i displayet.
Filnavn
modusen Programavspilling er mappenavnet "FLDRxxx",
og filnavnet avhenger av overføringskilden.
*2Opptil 32 tegn (inklusive et filetternavn) kan vises.
*3Mappenavn tilordnes sekvensielt opptil et maksimum på
256 (inklusive mappene "ROOT" og "MUSIC").
*4Filnavn tilordnes sekvensielt.
*5En ny fil overføres til mappen "REC1" hver gang du
overfører ett enkelt spor.
3
Fortsett avspilling avbrytes i følgende tilfeller:
Når du åpner CD-skuffen.
Når du slår av enheten.
 Når en plate er lastet inn, leser enheten alle filene på den
aktuelle platen. I løpet av denne tiden blinker "READING".
Hvis det er mange mapper eller ikke-MP3/WMA-filer på
platen, kan det ta lang tid før avspillingen begynner, eller
før neste MP3/WMA-fil begynner å spilles av.
 Vi anbefaler at ikke-MP3/WMA-filer eller unødvendige
mapper utelukkes ved opprettelse av MP3/WMA-plater.
 Under avspilling vil enheten hoppe over lydfiler som ikke
er MP3- eller WMA-filer, selv om filene befinner seg i en
mappe.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i et annet
audioformat, kan denne enheten produsere støy eller
slutte å fungere tilfredsstillende, selv om filnavnet har
korrekt filetternavn.
Trykk på  .
Hvis overføringskilden er et CD-DA-spor, genereres
lydfilen inntil det punktet der overføringen ble
stoppet. Hvis kilden er en MP3- eller WMA-fil, vil den
filen som overføres i øyeblikket, ikke genereres.
*1 I
Merknad
Om MP3/WMA-plater
Stoppe overføringen
CD-DA
Tips
Mappe
MP3/WMA-fil
Hvis "LOW ***M" vises i displayet, er det for lite
plass på enheten. For å avbryte overføringen må
du trykke på  . For å fortsette overføringen
allikevel må du gå videre til trinn 5.
Trykk på ENTER .
Overføringen starter.
Når overføringen er avsluttet, vil avspillingen
stoppe automatisk (CD SYNC-overføring) eller
fortsette til neste spor/fil (REC1-overføring).
* Når du spiller av en VBR MP3/WMA/AAC-fil, vil
avspillingen kanskje starte fra et annet sted.
For å avbryte Fortsett avspilling, må du trykke på   mens
CD-en er stoppet.
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er som
følger. Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid avvike
fra den opprinnelige rekkefølgen på platen,
avhengig av hvilken opptaksmetode som er brukt.
4
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk og
stopper når den får inn en stasjon tydelig.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved hjelp
av automatisk stasjonssøk, må du trykke
gjentatte ganger på TUNE + eller   for å endre
frekvensen trinn for trinn.
Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i
displayet.
For en en BLUETOOTH-enhet som er
inkompatibel med NFC
Hold nede BLUETOOTH (–PAIRING)  inntil du
hører to pipetoner.
Slå på BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Utfør paringsprosedyren på BLUETOOTHenheten for å oppdage enheten.
Velg "ZS-RS60BT", som vist i displayet til
BLUETOOTH-enheten.
2
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"FM" eller "AM".
Hold nede TUNE + eller   inntil
frekvenssifrene begynner å endres i displayet.
Tips
Sjekk følgende før du begynner å bruke enheten:
BLUETOOTH-funksjonen til BLUETOOTH-enheten
er slått på.
Paring er avsluttet. (Se "Pare denne enheten med
en BLUETOOTH-enhet".)
Ved paring med to eller flere BLUETOOTHenheter
2
1
Frekvensenheten for innstilte stasjoner er MHz i FM-båndet
og kHz i AM-båndet.
Lytte til musikk
1
5
Spilletid*
Andre arbeidsoperasjoner
3
Hvis ingen er blitt paret, f.eks. når du trykker på
BLUETOOTH  første gang etter at du har kjøpt
enheten, går enheten automatisk over i
paringsmodus, og BLUETOOTH-indikatoren ( )
og "PAIRING" blinker i displayet.
3
Trykk på REC .
Trykk på   for å starte avspilling.
* Hvis spilletiden er lengre enn 100 minutter, vises "--:--"
i displayet.
Koble til vekselstrømkabelen , eller sett inn seks R14-batterier (størrelse C) (ikke inkludert) i batterirommet .
BLUETOOTH-funksjonen.
ĄĄREC1-overføring
Overføre ett enkelt spor / én enkelt fil
Koble USB-enheten til  (USB-porten) .
Trykk på USB  for å slå på USB-funksjonen.
MP3/WMA-plate
* Hvis det er MP3/WMA-filer kun i rotkatalogen (mappen
"ROOT"), vises "1FLDR" i displayet.
Hold BLUETOOTH-enheten og denne enheten
mindre enn 1 meter fra hverandre for denne
arbeidsoperasjonen.
Utfør trinn 1 til 5 i "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)" på baksiden.
5
Strømkilder
Pare med en BLUETOOTH-enhet som er
inkompatibel med NFC
Overføre kun favoritt-sporene eller
-filene dine
Total spilletid
Totalt antall mapper*
Mønster A
Lytte til radio
Følg instruksjonene på skjermen for å opprette
forbindelsen.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, vises
"BT AUDIO" i displayet.
 Hvis det er vanskelig å opprette forbindelsen, kan du
prøve følgende.
Start appen "NFC enkel tilkobling" og beveg
smarttelefonen forsiktig over N-merket  på denne
enheten.
Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta
den ut av dette.
 Berør denne enheten med smarttelefonen igjen for å
koble fra.
 Hvis du har NFC-kompatible enheter, trenger du bare
berøre en annen enhet med smarttelefonen for å flytte
forbindelsen til den andre enheten. Hvis
smarttelefonen din for eksempel er forbundet med
NFC-kompatible hodetelefoner, kan du bare berøre
denne enheten med smarttelefonen for å flytte
BLUETOOTH-forbindelsen til denne enheten (en-touchflytting av forbindelsen).
se Mønster B
Still inn avspillingsmodus på mappeavspilling
( ) eller gjentatt mappeavspilling ( , ), og
trykk deretter gjentatte ganger på
+ eller – 
for å velge den mappen du vil.
Filnummer
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal
adresseres til autorisert representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service eller garanti
saker, vennligst referer til adresse som nevnt i
separat service eller garanti dokument.
Smarttelefonen reagerer
(enheten er gjenkjent)
Pare med en NFC-kompatibel smarttelefon:
Overføre MP3/WMA-filer i en bestemt
mappe
Mappenavnet og sangtittelen vises først, og
deretter vises filnummeret og spilletiden.
Totalt antall spor
Hvis skjermen på smarttelefonen er låst, vil ikke
smarttelefonen fungere. Lås opp skjermen, og berør
N-merket  med smarttelefonen igjen.
Pare med en BLUETOOTH-enhet som er
inkompatibel med NFC:
se Mønster A
Totalt antall mapper
3
Merknad
BLUETOOTH-enheter må "pares" med hverandre på
forhånd. Så snart to BLUETOOTH-enheter er paret, er
det intet behov for å pare dem igjen, med mindre
paringsinformasjonen slettes.
Velg paringsmetode nedenfor, avhengig av hvilken
enhet du har.
Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Berør denne enheten med smarttelefonen.
Berør N-merket  på denne enheten med
smarttelefonen, inntil smarttelefonen reagerer.
Pare denne enheten med en
BLUETOOTH-enhet
1
"REC" blinker i displayet, og enheten begynner å
beregne hvor mye ledig plass det er på USBenheten.
Platen lastes, og plateinformasjonen vises i
displayet.
4
Ved hjelp av BLUETOOTH-tilkoblingen kan du lytte til
musikk fra trådløst tilkoblede BLUETOOTH-enheter
som mobiltelefoner, smarttelefoner, musikkspillere
osv.
Fortsett til trinn 4.
* Filer med opphavsrettsbeskyttelse (Digital Rights
Management) kan ikke spilles av på denne enheten.
Volumnavnet ruller over displayet én gang, og så
vises det totale mappeantallet i displayet.
Koble USB-enheten til porten merket  (USB)
.
Trykk på CD  for å slå på CD-funksjonen.
Legg en plate du vil overføre, i CD-skuffen.
ĄĄCD SYNC-overføring
Overføre en hel plate
Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en USBenhet (en digital musikkspiller eller en USBlagringsenhet).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-format* kan spilles av
med denne enheten.
Etikettsiden
opp
Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.
Vekselstrømkabel (inkludert)
Du kan overføre en hel plate (CD SYNC-overføring)
eller et spor eller en fil som spilles av i øyeblikket
(REC1-overføring) til en USB-enhet (digital
musikkspiller, USB-lagringsmedium e.l.).
Når du overfører fra en CD, overføres sporene som
MP3-filer med en samplingfrekvens på 44,1 kHz ved
128 kbps (CBR). Når du overfører fra en MP3/
WMA-plate, overføres MP3/WMA-filer med samme
overføringshastighet som de opprinnelige MP3/
WMA-filene.
Lytte til musikk på en USB-enhet
1
2
Personal Audio System er utformet for å brukes
til avspilling av musikk på CD-er eller USBenheter, overføre musikk til USB-enheter, lytte til
radio og lytte til musikk på BLUETOOTH-enheter.
Overføre musikk fra en plate til en
USB-enhet
Lytte trådløst til musikk på en
BLUETOOTH-enhet
 Hvis du starter overføringen i modusen Tilfeldig avspilling
eller Gjentatt avspilling, endres den valgte
avspillingsmodusen automatisk til vanlig
avspillingsmodus.
 Ikke fjern USB-enheten under overførings- eller
sletteoperasjoner. Dette kan ødelegge data på enheten,
eller ødelegge enheten selv.
 Under overføringen sendes det ikke ut noen lyd, og
"HI-SPEED" vises i displayet.
 CD-TEXT-informasjon overføres ikke til de opprettede
MP3-filene.
 Overføringen stopper automatisk hvis:
USB-enheten slipper opp for ledig plass under
overføringen.
antallet lydfiler og mapper på USB-enheten når grensen
for hva enheten kan registrere.
 Filer som ikke har MP3/WMA/AAC-format eller
undermapper i mappen ikke slettes.
 Radiolyd og lyd fra en tilleggskomponent kan ikke
overføres til en USB-enhet.
Tips
På enkelte smarttelefoner vil en-touch-forbindelse være
tilgjengelig også uten at appen "NFC enkel tilkobling" er
lastet ned. I så fall kan bruken og spesifikasjonene være
annerledes enn det som beskrives her. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen.
For å bruke den to-dimensjonale koden:
Bruk en app som kan lese to-dimensjonale koder.
Om opphavsrettslig beskyttet innhold
Den overførte musikken er begrenset til kun privat bruk.
Bruk av musikken ut over denne begrensningen, krever
tillatelse fra rettighetshaverne.
3
Start appen "NFC enkel tilkobling" på
smarttelefonen.
Forviss deg om at programmets skjermbilde
vises.
Endre den lagrede stasjonen
Gjenta trinn 1 til 3.
Den stasjonen som er lagret på knappen vil bli
erstattet med den nye.
Lytte til lagrede stasjoner med
FAVORITE RADIO STATIONS
Trykk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONSknappen (1-3) .
Merknad
For å unngå at en lagret stasjon endres ved en feiltakelse,
må du ikke holde knappen nede. Hvis du gjør dette, vil den
stasjonen som er lagret på den aktuelle knappen, erstattes
av den stasjonen som er innstilt i øyeblikket.
Andre arbeidsoperasjoner
4
Trykk på ENTER .
Sporet/filen er programmert.
Programtrinnummeret vises, fulgt av total
spilletid.
(For eksempel: lyd-CD)
Bruke displayet
Bruke Tidsutkobling
Du kan stille inn enheten på å slå seg av automatisk
etter at en innstilt tid er omme.
1
Trykk på SLEEP .
2
Standardinnstillingen ("90") vises, og "SLEEP"indikatoren tennes i displayet.
Trykk gjentatte ganger på SLEEP  for å velge
Kontrollere informasjonen på en lyd-CD
Trykk to ganger på   for å avbryte Fortsett
avspilling.
Trinnummer
Det totale antallet spor og den totale spilletiden
vises i displayet.
Siste programmerte spornummer
Kontrollere MP3/WMA/AACfilinformasjonen
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  under
avspilling av en MP3/WMA-fil på platen eller en
MP3/WMA/AAC-fil på USB-enheten.
Sangtittel (
Tips
)*1, 2

Artistnavn ( )*1

Albumnavn (
5
)*1
6

Aktuelt filnummer og spilletid*3
filen ikke inneholder tilsvarende ID3, WMA eller AAC
tag-informasjon, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og
"NO ALBUM" over displayet, i stedet for sangtittelen,
artistnavnet og albumnavnet.
*2Funksjonsnavnet vises i 2 sekunder før sangtittelen
forsvinner.
*3Artistnavnet eller albumnavnet vil endres til dette om
noen sekunder.
Kontrollere navnet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten
Trykk på DISPLAY  mens du kobler til
BLUETOOTH-enheten.
* "--:--" vises når du programmerer en MP3/WMA-plate/
USB-enhet eller når den totale spilletiden er lenger
enn 100 minutter.
Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil enheten
slår seg av, ved å trykke på SLEEP  igjen etter at du har
stilt inn tidsutkoblingen.
Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere
ytterligere spor/filer.
Trykk på   for å starte Programavspilling.
Koble til tilleggskomponenter
For å spille det samme programmet igjen, må du
trykke på  .
Merk at det programmet som er opprettet, vil bli
slettet i følgende tilfeller:
Hvis du åpner CD-skuffen.
Hvis du kobler til en annen USB-enhet.
Hvis du slår av enheten i CD-funksjonen.
*1 Hvis
Merknad
Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller mer, blinker
"FULL" i displayet.
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan du
kontrollere informasjonen om de programmerte
sporene/filene.
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  mens du
lytter til radioen.
Totalt antall trinn  Siste programmerte spor-/
filnummer og total spilletid*
Displayet endres som følger:
Forhåndsinnstilt nummer*1, 2  Frekvens
* "--:--" vises for MP3/WMA-plater og USB-enheter.
*1 Et forhåndsinnstilt nummer vises kun når du lytter til den
forhåndsinnstilte radiostasjonen.
*2Etter 2 sekunder går displayet automatisk tilbake til å vise
frekvensene.
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
"PGM" forsvinner fra displayet.
Avbryte Programavspilling
Slette alle spor/filer i det aktuelle
programmet
Velge avspillingsmodus
Du kan stille inn enheten på å spille av spor eller filer
på repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens en
plate/USB-lagringsenhet er stoppet.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE .
Hver gang du trykker på knappen, skifter indikatoren
på følgende måte:
Stopp avspillingen og trykk på  . "NO STEP"
vises, og du kan opprette et nytt program ved å
følge prosedyren "Opprette ditt eget program
(Programavspilling)".
Forhåndsinnstille radiostasjoner
Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du
kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner, 20 for
FM og 10 for AM.
1

Gjenta alle (
2
1)
,
)*

Gjentatt programavspilling (
, PGM)
* Disse funksjonene er kun tilgjengelige ved avspilling av
MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-plate, eller MP3/WMA/
AAC-filer på en USB-enhet.
2
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Fortsett som følger.
Gjenta
Ett spor/én fil
Alle spor/filer
En valgt mappe
på en MP3/
WMA-plate eller
USB-enhet
Programmerte
spor/filer
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " 1"
vises.
2 Trykk på  eller   for
å velge et spor/en fil du vil
gjenta.
3 Trykk på  .
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " "
vises.
2 Trykk på  .
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  inntil " " og
" " vises.
2 Velg en mappe ved å trykke på
+ eller  .
3 Trykk på  .
1 Programspor/filer (se
"Opprette ditt eget program
(Programavspilling)").
2 Trykk på PLAY MODE  inntil
"PGM" og " " vises i displayet.
3 Trykk på  .
Avbryte gjentatt avspilling
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
" " (eller " 1") forsvinner fra displayet.
Spille av spor/filer i tilfeldig rekkefølge
(Tilfeldig avspilling)
Du kan stille inn denne enheten så den spiller av
CD-DA-spor på en lyd-CD eller MP3/WMA-filer på en
CD-R/CD-RW-plate eller MP3/WMA/AAC-filer på en
USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.
1
2
3
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil " " vises i displayet.
Trykk på   for å starte avspilling i tilfeldig
rekkefølge.
Tilleggsinformasjon
Kompatible enheter
Kompatibilitetskravene for USB-enheter er som
følger. Før du begynner å bruke en enhet med
denne enheten, må du sjekke at den oppfyller
kravene.
 Kompatibel med USB 2.0 (Full Speed)
 Støtter masselagermodus*
* Masselagermodus er en modus som gjør en USB-enhet
tilgjengelig for en vertsenhet, slik at det blir mulig å
overføre filer. De fleste USB-enheter støtter
masselagermodus.
Om USB-enheten
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Stasjonene lagres i minnet, ordnet etter frekvens
(fra lave frekvenser til høyere).
1
2
3
Spille av spor/filer på repetisjon (Gjentatt
avspilling)
Du kan stille inn denne enheten så den gjentatte
ganger spiller av CD-DA-spor på en audio-CD eller
MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate eller MP3/
WMA/AAC-filer på en USB-enhet i normal
avspillingsmodus og programavspillingsmodus.
For å koble enheten til en TV eller en
videoopptaker/-spiller, må du bruke en
forlengelseskabel (ikke inkludert) med en
stereo-miniplugg i den ene enden og to
phono-plugger i den andre.
En stasjon med svakt signal må forhåndsinnstilles
manuelt.
Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
)

Programavspilling (PGM)
Lyden fra den tilkoblede komponenten høres fra
høyttalerne.
Hvis en stasjon ikke kan
forhåndsinnstilles automatisk
3

Tilfeldig avspilling (
2
3
Koble AUDIO IN-kontakten  til linjeutgangen
på den bærbare, digitale musikkspilleren eller
en annen komponent, ved hjelp av en
audiokabel (ikke inkludert).
Slå på den tilkoblede komponenten.
Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille av lyd
på den tilkoblede komponenten.
 Når en USB-enhet er tilkoblet, leser denne enheten alle
filene på USB-enheten. Hvis lagringsenheten inneholder
mange mapper eller filer, kan det ta lang tid før enheten
blir ferdig med å lese dem.
 Ikke koble en USB-lagringsenhet til enheten via en
USB-hub.
 For enkelte tilkoblede USB-enheter kan det gå litt tid fra
en arbeidsoperasjon er igangsatt, til den utføres av denne
enheten.
 Denne enheten støtter kanskje ikke alle funksjonene til en
tilkoblet USB-lagringsenhet.
 Avspillingsrekkefølgen på denne enheten kan avvike fra
avspillingsrekkefølgen på en tilkoblet USB-lagringsenhet.
)*

Gjenta avspilling av valgt mappe (
1
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"FM" eller "AM".
Hold nede FM/AM  inntil "AUTO" blinker i
displayet.
)

Spill av valgt mappe (
1
Kompatible USB-enheter
Vanlig avspilling (ingen)

Gjenta én gang (
Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent, f.eks.
en bærbar, digital musikkspiller, via høyttalerne på
denne enheten.
Husk å slå av de komponentene som skal kobles
sammen, før tilkoblingen skjer.
Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den
komponenten som skal kobles til.
Vise programmert spor-/filinformasjon
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY , så endres
displayet som følger:
Kontrollere radioinformasjonen

Hver gang du trykker på knappen, endres
varigheten (i minutter) i displayet, og den valgte
innstillingen bekreftes automatisk etter ca. 4
sekunder.
Total spilletid*
Displayet endres som følger:

den ønskede innstillingen.
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å
velge et frekvensbånd.
Stille inn på en ønsket stasjon.
Hold nede ENTER  inntil "FM-xx" eller
"AM-xx" blinker i displayet.
(Eksempel: FM)
4
5
Trykk på PRESET + eller   inntil det
forhåndsinnstilte nummeret for stasjonen du
vil lytte til, blinker i displayet.
Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Hvis en annen stasjon allerede er lagret under
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil den
stasjonen bli erstattet med den nye.
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i enhetens
minne, også i følgende situasjoner:
Vekselstrømkabelen trekkes ut.
Batteriene fjernes.
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
1
2
Trykk gjentatte ganger på FM/AM  for å slå
på radiofunksjonen og velge frekvensbåndet
"FM" eller "AM".
Trykk på PRESET + eller   for å velge et
lagret forhåndsinnstilt nummer for den
ønskede radiostasjonen.
Kompatibilitetskravene for BLUETOOTH-enhetene er
som følger. Før du begynner å bruke en enhet med
denne enheten, må du sjekke at den oppfyller
kravene.
 Enhetene må være kompatible med BLUETOOTHstandarden, versjon 2.1 + EDR.
 Enhetene må støtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 NFC-funksjon (kun påkrevet ved bruk av enhetens
NFC-paringsfunksjon).
Gå til nedenstående nettsider for å få den nyeste
informasjonen om kompatible BLUETOOTH-enheter,
inkludert NFC-kompatible smarttelefoner.
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i Latin-Amerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre land/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Hva er trådløs BLUETOOTHteknologi?
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
overføringsteknologi for korte avstander, som
muliggjør datakommunikasjon mellom digitale
enheter, som f.eks. en datamaskin og et digitalt
kamera. Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer
innenfor en radius på ca. 10 m.
Det er vanlig å koble sammen to enheter ved behov,
men enkelte enheter kan kobles til flere andre
enheter på en gang.
Du trenger ikke bruke en kabel for å koble til, og det
er heller ikke nødvendig at enhetene er vendt mot
hverandre, slik som ved infrarød overføring. Du kan
for eksempel bruke en slik enhet selv om den ligger
i en veske eller lomme.
BLUETOOTH-standarden er en internasjonal
standard som støttes av tusenvis av bedrifter på alle
kanter av kloden, og som brukes av ulike selskaper
over hele verden.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan forkortes
under følgende betingelser:
Det er en hindring, som f.eks. en person, en
metallgjenstand eller en vegg mellom denne
enheten og BLUETOOTH-enheten.
En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av
denne enheten.
En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av denne
enheten.
En enhet som genererer elektromagnetisk stråling
er i bruk i nærheten av denne enheten.
Denne enheten er plassert på en hylle av stål.
Enheten
Avbryte tilfeldig avspilling
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
" " forsvinner fra displayet.
Opprette ditt eget program
(Programavspilling)
Du kan stille inn avspillingsrekkefølgen for opptil 25
spor/filer på en plate/USB-enhet.
1
2
3
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE ,
inntil "PGM" vises i displayet.
Trykk på  eller   for å velge et spor/
en fil.
Når du vil spesifisere en mappe som inneholder
MP3/WMA/AAC-filer, må du først trykke på +
eller   for å velge en mappe, og deretter
trykke på  eller   for å velge en fil.
Mikrobølger som sendes ut fra en BLUETOOTHenhet kan påvirke bruken av elektronisk medisinsk
utstyr. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder, så det ikke skjer ulykker.
I nærheten av brennbar gass, på sykehus, tog, fly
eller bensinstasjoner
I nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
Merknader
 For at BLUETOOTH-funksjonen skal kunne brukes, må den
BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha den samme
profilen som enheten.
Merk også at selv om den samme profilen finnes, kan
ulike enheter fungere på ulike måter, avhengig av
spesifikasjonene sine.
 På grunn av egenskaper ved trådløs BLUETOOTHteknologi, vil lyden som spilles av på denne enheten,
være ørlite forsinket i forhold til lyden i BLUETOOTHenheten mens man lytter til musikk.
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
samsvarer med BLUETOOTH-standarden, for å gi en sikker
forbindelse når trådløs BLUETOOTH-teknologi brukes,
men det kan hende at sikkerheten ikke er tilstrekkelig.
Dette avhenger av innstillingene. Vær forsiktig når du
kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi kan ikke påta oss noe ansvar for informasjon som måtte
komme på avveie under kommunikasjon med
BLUETOOTH.
 En enhet som er utstyrt med BLUETOOTH-funksjonalitet
må samsvare med BLUETOOTH-standarden som er
spesifisert av Bluetooth SIG, og være autentisert. Selv om
den tilkoblede enheten samsvarer med ovennevnte
BLUETOOTH-standard, er det enkelte enheter som kanskje
ikke vil kunne kobles til, eller som ikke vil virke som de
skal. Dette avhenger av funksjoner og spesifikasjoner for
enheten.
 Støy eller lyd kan hoppe, avhengig av hvilken BLUETOOTHenhet som er koblet til enheten, kommunikasjonsmiljøet
eller bruksmiljøet.
Forholdsregler
Plater denne enheten KAN spille av
 Audio CD (CD-DA*1-spor)
 CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer og
er fullført*2 på riktig måte.
*1
CD-DA er forkortelsen for Compact Disc Digital Audio. Det
er en opptaksstandard som brukes for audio-CD-er.
*2 Fullføring er den prosessen som skal til for å gjøre CD-R/
CD-RW-plater spillbare på forbrukernes musikkspillere, og
fullføringen kan aktiveres eller deaktiveres som valgbare
innstillinger under opprettelsen av platen i de fleste typer
opptaksprogramvare.
Plater denne enheten IKKE KAN spille av
 Andre CD-R/CD-RW enn de som er spilt inn i
audio CD-format eller i formater som er
kompatible med ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller Joliet
CD-R/CD-RW av dårlig opptakskvalitet, CD-R/
CD-RW med riper eller som er skitne, eller CD-R/
CD-RW som er spilt inn med en inkompatibel
opptaksenhet
 CD-R/CD-RW som ikke er fullført eller er fullført på
feil måte
Om plater
 Rengjør CD-en med en
rengjøringsklut hvis platen er
skitten. Tørk av platen fra midten og
utover. Hvis det er riper, smuss eller
fingeravtrykk på platen, kan det
oppstå en sporrelatert feil.
 Ikke bruk løsemidler, som f.eks.
bensin, tynner, rengjøringsmidler
som er i handelen, eller antistatisk spray beregnet
på vinyl-LP-er.
 Ikke utsett CD-en for direkte solskinn eller
varmekilder, som f.eks. varmluftskanaler, eller la
den ligge i en parkert bil som står i solen, da det
kan bli meget varmt inne i bilen.
 Ikke fest papir eller klebeetiketter på CD-en, eller
lag riper på overflaten av CD-en.
 Etter at CD-en er avspilt, må du legge den tilbake i
esken sin.
Om DualDiscs
 En DualDisc er en tosidet plate som kombinerer
DVD-innhold på den ene siden med digitalt
lydinnhold på den andre. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
CD-standarden (Compact Disc), kan det ikke
garanteres av platen kan spilles av på dette
produktet.
Musikkplater som er kodet med teknologi
som skal beskytte opphavsrettigheter
 Dette produktet er konstruert for å spille av plater
som er kompatible med CD-standarden (Compact
Disc). I det siste har noen plateselskaper lansert
forskjellige musikkplater som er kodet med
teknologi som skal beskytte opphavsrettigheter.
Vær oppmerksom på at enkelte av disse platene
ikke er kompatible med CD-standarden, og disse
kan muligens ikke spilles av på dette produktet.
Om sikkerhet
 Siden laserstrålen som brukes i CDspillerseksjonen er skadelig for øynene, må du
ikke forsøke å ta fra hverandre huset. Overlat all
service til kvalifisert personell.
 Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned
på enheten, må du koble enheten fra strømnettet
og få den sjekket av kvalifisert personell før du
fortsetter å bruke den.
 Plater med ikke-standardisert form (f.eks. hjerte,
kvadrat, stjerne) kan ikke spilles av på denne
enheten. Forsøk på å gjøre dette kan ødelegge
enheten. Slike plater må ikke brukes.
Om strømkilder
 For vekselstrømdrift må du bruke den
medfølgende vekselstrømkabelen; ikke bruk noen
annen kabel.
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis enheten
ikke skal brukes igjen på lenge.
 Når enheten ikke drives på batterier, må de tas ut
for å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller korrosjon.
Om plassering
 Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder, på
steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv
eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil som
står i solen.
 Denne enheten må ikke plasseres på en skrå eller
ustabil overflate.
 Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra
baksiden av kabinettet. Ventilasjonsåpningene må
være frie, både for at enheten skal fungere
ordentlig og for at komponentene skal vare så
lenge som mulig.
 Siden høyttalerne inneholder en kraftig magnet,
må kredittkort med magnetstripe eller fjærdrevne
armbåndsur holdes unna enheten, så de ikke skal
skades av magneten.
Stålkabinett
Optimal ytelse
Begrenset ytelse
Interferens fra annet utstyr
Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløse nettverk (LAN
IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens, kan det
oppstå mikrobølgeinterferens som gir redusert
kommunikasjonshastighet eller støy, eller som gjør
det umulig å opprette forbindelse hvis denne
enheten brukes nær en trådløs nettverksenhet. I så
fall skal du gjøre følgende.
Bruk denne enheten minst 10 m fra den trådløse
nettverksenheten.
Hvis denne enheten brukes innenfor en radius på
10 m fra en trådløs nettverksenhet, må du slå av
den trådløse nettverksenheten.
Bruk BLUETOOTH-enheten så nær denne enheten
som mulig.
Problemløsing
Generelt
Strømmen slås ikke på.
 Sørg for at vekselstrømkontakten er satt godt inn i
stikkontakten.
 Forviss deg om at pluggen på vekselstrømkabelen
er satt godt inn i AC IN-kontakten.
 Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte,
med korrekt polaritet.
 Skift ut alle batteriene med nye når OPR/
BATT-indikatoren  blir svakere.
Det er ingen lyd.
 Forviss deg om at riktig funksjon er valgt for den
musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
 Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via
høyttalerne.
Lyden er blandet med støy.
 Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som sender ut radiobølger i nærheten av
enheten? I så fall må du flytte enheten og
BLUETOOTH-enheten bort fra slikt utstyr.
Mobiltelefoner og liknende kan påvirke
BLUETOOTH-kommunikasjon.
En lav summelyd høres fra radioen.
 Dette er ikke en feil. Det er mulig du vil høre en lav
summelyd fra radioen, avhengig av statusen til
strømforsyningen.
Displayet viser "NOT IN USED".
 Du har trykket på en knapp som ikke er i bruk.
CD/MP3/WMA-spiller
CD-spilleren spiller ikke, selv om en CD er
på plass.
 Plasser CD-en med etikettsiden opp.
 Rens CD-en.
 Ta ut CD-en og la CD-skuffen være åpen i ca. en
time for å la den tørke helt.
 CD-R/CD-RW-en er tom eller ikke fullført.
 Det er ingen spillbare MP3/WMA-filer på platen.
 Det er et problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW,
opptaksenheten eller programvaren.
 Skift ut alle batteriene med nye når OPR/
BATT-indikatoren  blir svakere.
"NO CD" vises når platen er lagt inn.
 Det er ikke lagt inn noen plate i CD-skuffen. Legg
inn en plate.
 Det kan være et problem med lesing av CD-en.
Bytt plate.
 CD kan være lagt inn opp ned. Legg platen med
etikettsiden opp.
 Det er lagt inn en plate som ikke kan spilles av
(DVD, BD e.l.). Bytt plate.
"NO TRACK" vises i displayet når platen er
lagt inn.
 Ingen av lydfilene er i formater som støttes, eller
en fil som skal spilles av, har et filetternavn som
ikke støttes.
"DISC ERR" vises når platen er lagt inn.
 CD-en kan være skitten. Rengjør platen.
 Det kan være riper i CD-en. Bytt plate.
 Det kan være et problem med lesing av CD-en.
Bytt plate.
 En tom plate kan være lagt inn i CD-skuffen.
Lyden faller ut.
 Reduser volumet.
 Rens CD-en, eller skift den ut hvis den er veldig
skadet.
 Plasser enheten på et sted som ikke er utsatt for
vibrasjoner.
 Rens linsen med en blåser av den typen som er å
få kjøpt i fotobutikker.
 Lyden kan falle ut, eller det kan høres lyder når du
bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet, eller hvis
det er et problem med opptaksenheten eller
programvaren.
Det tar lengre tid enn vanlig å starte
avspillingen.
 Følgende plater trenger mer tid til å komme i
gang når man starter avspillingen.
En plate som er tatt opp med en komplisert
trestruktur.
En plate som har mange mapper eller filer som
ikke er MP3/WMA-filer.
USB-enhet
USB-enheten fungerer ikke som den skal.
 Hvis du kobler til en ikke-kompatibel USB-enhet,
kan følgende problemer oppstå:
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Fil- eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
Avspilling er ikke mulig.
Lyden hopper.
Det er støy.
Lyden er forvrengt.
"OVER CURRENT" vises, og enheten slås av
automatisk.
 Det er oppdaget et unormalt nivå i den elektriske
strømmen fra  (USB-porten) . I dette tilfelle må
du fjerne USB-enheten fra  (USB-porten) ,
koble USB-enheten til på nytt og deretter slå
enheten på igjen. Hvis dette problemet fortsatt er
tilstede etter at du har slått på enheten, bør du
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Det er ingen lyd.
 USB-lagringsenheten kan ha blitt koblet til på feil
måte. Slå av enheten og koble USBlagringsenheten til igjen. Slå så på enheten.
Du hører støy, hopping eller forvrengt lyd.
 Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten til
igjen. Slå så på enheten igjen.
 Musikkdataene selv inneholder støy, eller lyden er
forvrengt. Støyen kan ha blitt generert ved
oppretting av lydfilene. Forsøk å generere
lydfilene på nytt, og spill dem av på denne
enheten.
USB-lagringsenheten kan ikke kobles til
 (USB-porten) .
 Pluggen på USB-enheten eller USB-kabelen settes
inn feil vei. Sett den inn riktig vei i  (USB-porten)
.
"READING" vises i lengre tid, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
 Ikke la dekselet til CD-skuffen stå åpent, for å
unngå at støv og rusk kommer inn i enheten.
 Leseprosessen kan ta lang tid i følgende tilfeller:
Det er mange mapper eller filer på USBenheten.
Filstrukturen er kompleks.
Minnet er nesten fullt.
Internminnet er fragmentert.
For å unngå ovenstående problemer anbefaler vi
at du følger nedenstående retningslinjer:
Hold det totale antallet mapper på en USBlagringsenhet begrenset til 100 eller færre.
Hold det totale antallet filer pr. mappe
begrenset til 100 eller færre.
Om rengjøring av kabinettet
Feil på displayet
Om bruk
 Hvis enheten bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller settes i et veldig fuktig rom, kan
fuktighet kondensere på linsen inne i CDspillerseksjonen. Skulle dette skje, vil enheten ikke
fungere som den skal. Fjern i så fall CD-en og vent
ca. en time til kondensen har fordampet.
Om å håndtere enheten
Tips
Under Tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige spor/fil
ved å trykke på  .
Interferens med andre enheter
 Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med
en myk klut som er fuktet lett med et mildt
vaskemiddel. Det må ikke brukes noen annen type
skrubb, skurepulver eller løsning, som f.eks.
alkohol eller rensebensin.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
 Dataene som er lagret på USB-enheten kan være
ødelagt. Send musikkdataene til USBlagringsenheten på nytt.
 Denne enheten kan kun vise numre og bokstaver i
alfabetet. Andre tegn vil ikke vises på riktig måte.
"REC ERROR" vises.
 Det oppsto en feil under overføringen. Slå av
denne enheten og fjern USB-enheten fra denne
enheten. Kontroller deretter følgende:
Kontroller den gjenværende lagringsplassen på
USB-enheten. Hvis det er for lite plass til
overføringen, må du slette eventuelle
unødvendige filer eller mapper.
Kontroller at dataene som skal overføres, ikke er
ødelagt.
Kontroller at filformatet som skal overføres, er
kompatibelt med enheten.
Hvis meldingen fortsetter å vises, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Slå av enheten og koble til USB-lagringsenheten
på nytt, og slå så på enheten igjen.
 USB-enheten fungerer ikke som den skal. Slå opp i
bruksanvisningen for USB-lagringsenheten for å
finne nærmere informasjon om hvordan dette
problemet skal håndteres.
Avspillingen starter ikke.
 Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten til
igjen.
Avspillingen starter ikke fra første spor.
 Still inn avspillingsmodus på Vanlig avspilling.
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Lydfilene kan ha feilaktige filetternavn. Denne
enheten støtter følgende filetternavn:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
AAC: filetternavn ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
 Lydfilene kan ha blitt opprettet i andre formater
enn MP3/WMA/AAC-formatene.
 USB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32.*
 Filene er kryptert eller beskyttet av passord.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men enkelte
USB-lagringsmedier støtter kanskje ikke begge
filsystemene.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, slå opp i
bruksanvisningen for den aktuelle USB-lagringsenheten
eller ta kontakt med produsenten.
Spesifikasjoner
CD-spillerseksjon
System
Digitalt CD-lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Emisjonsvarighet: Kontinuerlig
Laserutgang: Mindre enn 44,6 μW
(Dette resultatet er målt i en avstand av 200 mm fra
objektivets linseoverflate på Optical Pick-up Block med
7 mm blender.)
Antall kanaler
2
Frekvensgang
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Vibrasjoner
Under målbart nivå
BLUETOOTH-seksjon
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 2.1 + EDR
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon, effektklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
BLUETOOTH-enhet
Modulasjonsmetode
FHSS
Det er ingen lyd.
Støttede BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
 Forviss deg om at denne enheten ikke er for langt
unna BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen),
eller at denne enheten ikke mottar interferens fra
et trådløst nettverk, en annen trådløs enhet som
bruker 2,4 GHz, eller en mikrobølgeovn.
 Kontroller at BLUETOOTH-forbindelsen mellom
denne enheten og BLUETOOTH-enheten (eller
smarttelefonen) ble opprettet på riktig måte.
 Utfør paringen på nytt (se "Pare denne enheten
med en BLUETOOTH-enhet").
 Hold avstand til metallgjenstander og
metalloverflater.
 Forviss deg om at BLUETOOTH-funksjonen er
aktivert på BLUETOOTH-enheten (eller
smarttelefonen).
Lyden hopper, eller
kommunikasjonsavstanden er kort.
 Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk
stråling, f.eks. en trådløs nettverksenhet, en annen
BLUETOOTH-enhet (eller -enheter), eller en
mikrobølgeovn er i nærheten, bør du flytte denne
enheten bort fra slike kilder, om mulig. Eller bruk
BLUETOOTH-enheten og denne enheten på et
sted uten slike kilder.
 Fjern alle hindringer mellom denne enheten og
BLUETOOTH-enheten, eller flytt BLUETOOTHenheten og denne enheten bort fra hindringen.
 Plasser denne enheten og BLUETOOTH-enheten
så nær hverandre som mulig.
 Flytt denne enheten til et annet sted.
 Forsøk å bruke BLUETOOTH-enheten eller
smarttelefonen i en annen posisjon.
En forbindelse kan ikke opprettes.
 Det kan ta litt tid å få i gang kommunikasjonen,
avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som skal
kobles til.
 Utfør paringen på nytt (se "Pare denne enheten
med en BLUETOOTH-enhet").
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha siste nytt om
kompatible BLUETOOTH-enheter, kan du se
informasjonen på nettsiden. Internettadressen
finner du under "Kompatible BLUETOOTHenheter".
Paring mislykkes.
 Plasser BLUETOOTH-enheten nærmere denne
enheten.
 Slett modellnavnet til denne enheten fra
BLUETOOTH-enheten, og utfør paringen igjen (se
"Pare denne enheten med en BLUETOOTH-enhet").
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha siste nytt om
kompatible BLUETOOTH-enheter, kan du se
informasjonen på nettsiden. Internettadressen
finner du under "Kompatible BLUETOOTHenheter".
Paring med NFC-funksjonen mislykkes.
 Forsøk å utføre paringen manuelt (se "Pare denne
enheten med en BLUETOOTH-enhet"). Enkelte
NFC-kompatible smarttelefoner kan kanskje ikke
pares med NFC-funksjonen på denne enheten.
Dette avhenger av smarttelefonens funksjoner
eller spesifikasjoner.
 Start "NFC enkel tilkobling" om igjen, og beveg
smarttelefonen langsomt over N-merket .
 Kontroller at smarttelefonen oppfyller
kompatibilitetskravene (se "Kompatible
smarttelefoner").
Radio
Lyden er svak eller mottaket er dårlig.
 Skift ut alle batteriene med nye.
 Flytt denne enheten bort fra eventuelle TVapparater i nærheten.
 For FM-mottak må du bruke antennen i hele dens
lengde, og sette den i den stillingen som gir best
mulig FM-mottak. For AM-mottak bør du sette
hele enheten i den stillingen som gir best mulig
mottak.
 Hvis du befinner deg i en bygning, bør du lytte i
nærheten av et vindu.
 Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten av
denne enheten, kan det høres en høy lyd fra
denne enheten. Hold telefonen unna denne
enheten.
TV-bildet er ustabilt.
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av en
TV med innendørsantenne, må du flytte enheten
bort fra TV-apparatet.
Hvis du har forsøkt de ulike løsningsmetodene, og
problemet ikke lot seg løse, må du trekke ut
vekselstrømkabelen eller fjerne alle batteriene. Etter
at alle indikatorer i displayet har forsvunnet, må du
koble til vekselstrømkabelen igjen, eller sette
batteriene inn igjen. Hvis problemet fortsatt består,
må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Støttet kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av slike
faktorer som f.eks. hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvare osv.
*2 BLUETOOTH standardprofiler inneholder spesifikasjoner for
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
*3 Visse operasjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige. Dette
avhenger av enheten.
*4 Kodek: Audiosignalkompresjon og konverteringsformat.
Radioseksjon
Frekvensområde
Modeller for Europa, Thailand, Kuwait, De forente arabiske
emirater, Kenya, Mauritius, Nigeria, Tanzania og Uganda
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (trinn på 9 kHz)
Modeller for Bolivia, Chile, Paraguay, Peru og Uruguay
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
AM: 530 kHz  1610 kHz (trinn på 10 kHz)
531 kHz  1602 kHz (trinn på 9 kHz)
Modeller for Malaysia, Vietnam, India, Pakistan, Bahrain,
Iran, Libanon, Qatar, Jemen, Angola, Kamerun,
Elfenbenskysten, Egypt, Etiopia, Ghana, Madagaskar,
Mosambik, Senegal, Sudan, Zambia og Zimbabwe
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (trinn på 100 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (trinn på 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (trinn på 10 kHz)
Andre modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 100 kHz)
AM: 530 kHz  1710 kHz (trinn på 10 kHz)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Innebygd ferrittantenne
Inngang
AUDIO IN
Stereo-minikontakt
 (USB-port)
Type A, maksimal strømstyrke 500 mA, kompatibel med
USB 2.0 Full Speed
Utgang
 (hodetelefoner) stereo-minikontakt
For hodetelefoner med impedans på 16   32 
Lydformater som støttes
Støttede overføringshastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* kun USB-funksjon
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* kun USB-funksjon
Generelt
Høyttaler
Full rekkevidde, 8 cm dia., 6 , konustype (2)
Utgangseffekt
2,0 W + 2,0 W (ved 6 , 10% harmonisk forvrengning)
Strømbehov
Modeller for Europa, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru og
Uruguay
230 V vekselstrøm, 50 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Modeller for Latin-Amerika (unntatt Bolivia, Chile,
Paraguay, Peru og Uruguay)
120 V vekselstrøm, 60 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Thailand-modell
220 V vekselstrøm, 50 Hz (AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Andre modeller
220 V  240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
(AC-strømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Strømforbruk
15 W
0,9 W (i standby-modus)
Batteritid*1, *2
Avspilling av CD
Ca. 9 timer
Avspilling av USB-lagringsenhet
Ca. 11 timer (ved en belastning på 100 mA)
Ca. 3 timer (ved en belastning på 500 mA)
FM-mottak
Ca. 26 timer
BLUETOOTH
Ca. 13 timer
*1 Målt etter standardene til Sony. Den faktiske
batteritiden kan variere, avhengig av enhetens tilstand
eller driftsforholdene.
*2Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony.
Mål
Ca. 320 mm × 133 mm × 215 mm (B/H/D) (inkl. utstikkende
deler)
Vekt
Ca. 2,3 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømkabel (1)
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten
nærmere varsel.
Merknad om lisenser og
varemerker
 MPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og patenter
lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
 Dette produktet er beskyttet av visse rettigheter
vedrørende immaterielle eiendeler for Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik
teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten
en lisens fra Microsoft eller et autorisert
datterselskap av Microsoft.
 Ordmerket BLUETOOTH og BLUETOOTH-logoene
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike
merker ved Sony Corporation er lisensiert.
 N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
 Android™ og Google Play™ er varemerker for
Google Inc.
 Andre varemerker og varenavn tilhører de
respektive eierne. I denne håndboken er ikke
merkene ™ og angitt.
®
Download PDF

advertising