Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT CD-kassettradio med Bluetooth® Bruksanvisning

4-559-899-11(2) (NO)
Grunnleggende funksjoner
Personlig lydsystem
Bruksanvisning
©2014 Sony Corporation
*   og VOL +  har en uthevet prikk.
Før du bruker enheten
ZS-RS60BT
Slik slår du strømmen på eller av
Avhending av brukte batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med kildesorteringssystemer)
ADVARSEL
Hvis du vil redusere risikoen for brann eller
elektrisk sjokk, må du ikke utsette apparatet for
regn eller fuktighet.
Hvis du vil redusere risikoen for brann, må du ikke
dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med
aviser, duker, gardiner osv. Ikke utsett apparatet for
åpen flamme (for eksempel stearinlys).
Hvis du vil redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping eller
spruting, og ikke plassere væskefylte objekter, for
eksempel vaser, på apparatet.
Etter som hovedkabelen brukes til å koble enheten
fra strømmen, kan du koble enheten til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe
unormalt i enheten, må du straks trekke ut støpslet
fra stikkontakten.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den
er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten
er slått av.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område,
for eksempel i en bokhylle eller et innebygd skap.
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller innpakningen viser at produktet
og batteriet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen
med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du
passer på å kvitte deg med slike produkter og
batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar til å bevare
naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted
for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det
lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette.
Trykk på OPERATE . Du kan også slå strømmen på
for denne enheten ved hjelp av strømknappen
(nedenfor).
Funksjonene forklares hovedsaklig ved hjelp av
strømknappen i denne bruksanvisningen.
Slik bruker du strømknappen
Trykk på CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 
mens enheten er slått av. Strømmen slås på når den
relevante funksjonen velges.
Slik justerer du volumet
Trykk på VOL + eller  .
Slik lytter du med hodetelefoner
Koble hodetelefonene til -kontakten
(hodetelefoner) .
Slik forsterker du bassen
Trykk på MEGA BASS .
MEGA BASS lyser på displayet.
Hvis du vil returnere til normal lyd, trykker du på
knappen en gang til.
Spille av en musikkplate
1
2
Radioen er beregnet for å spille av musikkilder
på CD-er eller USB-enheter, overføre musikk til
USB-enheter, lytte til radiostasjoner, og lytte til
musikk på BLUETOOTH-enheter.
Overdrevne lydnivåer fra øretelefoner og
hodetelefoner kan føre til hørselsskade.
Trykk på CD  for å slå på CD-funksjonen.
Trykk på PUSH OPEN/CLOSE  , sett en
plate i CD-skuffen, og lukk deretter CDskuffen.
Etiketten skal
vende opp
 Følgende lydformater støttes av denne enheten:
MP3: Filtypen .mp3
WMA: Filtypen .wma
Vær oppmerksom på at selv om filnavnet har riktig filtype,
men den faktiske filen ble opprettet i et annet lydformat,
kan det hende denne enheten genererer støy eller fører til
feil.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO, kan ikke spilles av.
 Denne enheten kan ikke spille av lydfiler på en plate
i følgende tilfeller:
Når det totale antallet lydfiler overskrider 999.
Når det totale antallet mapper på én plate overskrider
256 (inkludert ROOT-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overskrider 8
(inkludert ROOT-mappen).
 Mappenavn kan vises med opptil 32 tegn, inkludert
anførselstegn.
 Filnavn kan vises med opptil 32 tegn, inkludert
anførselstegn og filtyper.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten, vises
som _.
 Denne enheten samsvarer med versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og
2.4 for ID3-kodeformatet for MP3-filer, og WMAkodeformatet som er definert av ASF-spesifikasjonen
(Advanced Systems Format) for WMA-filer. Når en fil har
ID3- eller WMA-kodeinformasjon, vises sangtittel,
artistnavn og albumtittel. Hvis en fil ikke har
kodeinformasjon, vises følgende på enhetsdisplayet:
Filnavn i stedet for sangtittel.
NO ARTIST-melding i stedet for artistnavn.
NO ALBUM-melding i stedet for albumtittel.
ID3-kodeinformasjon kan vise opptil 64 tegn, og
WMA-kodeinformasjon kan vise opptil 32 tegn.
Du kan overføre en hel plate (CD SYNC-overføring)
eller sporet eller filen som for øyeblikket spilles av
(REC1-overføring) til en USB-enhet (digital
musikkspiller eller USB-lagringsmedium osv.).
Når du overfører fra en CD-plate, overføres sporene
som MP3-filer med en samplingfrekvens på 44,1 kHz
med 128 kbps (CBR). Når du overfører fra en MP3/
WMA-plate, overføres MP3/WMA-filer med den
samme bithastigheten som de opprinnelige MP3/
WMA-filene.
1
2
3
Slik overfører du MP3/WMA-filer i en
bestemt mappe
Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en USBenhet (en digital musikkspiller eller et USBlagringsmedium).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-format* kan spilles av
på denne enheten.
Trykk på + eller   gjentatte ganger for
å velge ønsket mappe.
Slik overfører du bare favorittsporene/filene
Utfør trinn 1 til 5 under Opprette ditt eget
program (programavspilling) på baksiden.
Velg og start avspilling av sporet/filen du vil
overføre.
Volumetiketten blas én gang, og deretter vises
det totale antallet mapper på displayet.
4
Total avspillingstid
Filnummer
MP3/WMA-plate
5
Avspillingstid*
Totalt antall mapper*
Strømkilder
* Hvis MP3/WMA-filer finnes bare i rotkatalogen
(ROOT-mappe), vises 1FLDR på displayet.
3
Trykk på   for å starte avspilling.
Koble strømledningen til et strømuttak , eller sett inn seks LR14-batterier (størrelse C, følger ikke med)
i batterirommet .
Sporantall eller MP3/WMAfilnummer
Til stikkontakt
Avspillingstid
Strømledning (medfølger)
Til AC IN
Bakside
Når du spiller av en MP3/WMA-plate, vises
mappenavnet*1 og sangtittelen før
avspillingstiden*2 vises.
*1 Hvis MP3/WMA-filer finnes bare i rotkatalogen, vises
ROOT på displayet.
*2Hvis avspillingstiden ikke er lenger enn 100 minutter,
vises --:-- på displayet.
* Hvis avspillingstiden ikke er lenger enn 100 minutter,
vises --:-- på displayet.
Andre funksjoner
Hvis du vil
Gjør følgende
Stoppe avspilling Trykk på  . Hvis du vil
midlertidig
returnere til avspillingen, trykker
du på knappen en gang til.
Stoppe avspilling Trykk på  . Når du trykker på
  etter at avspillingen er
stoppet, starter avspillingen
fra stedet der du stoppet
avspillingen (Gjenoppta
avspilling).
Merknader
 Bytt batterier når OPR/BATT-lampen  lyser svakere, eller når enheten ikke kan brukes lenger. Bytt ut alle batteriene.
Før du bytter batterier, må du ta ut CD-er og koble fra USB-enheter eller andre valgfrie komponenter fra enheten.
 Hvis du vil bruke enheten med batterier, kobler du strømledningen fra enheten og trekker ut stikkontakten.
 I standbymodus med strømledningen tilkoblet vises STANDBY på displayet.
Slik bruker du strømstyringsfunksjonen (bare europeiske modeller)
Denne enheten er utstyrt med en automatisk standbyfunksjon. Med denne funksjonen går enheten til
standbymodus automatisk etter omtrent 15 minutter etter inaktiv bruk eller manglende sending av lyd.
. Hver gang du trykker på
Hvis du vil slå standbymodus på eller av, trykker du på   mens du holder inne
knappene, vises AUTO STANDBY ON eller AUTO STANDBY OFF på displayet.
Trykk på
Velge et spor
eller en fil
Trykk på  eller  .
Du kan hoppe over spor/filer
en om gangen.
Finne et punkt
i et spor eller
en fil
Merknader
 Innholdet som vises, begynner å blinke på displayet omtrent to minutter før enheten går til standbymodus.
 Den automatiske standbyfunksjonen er ikke tilgjengelig med FM/AM-funksjonen.
+ eller  .
Velge en mappe
på en MP3/
WMA-plate
Hold inne  eller  
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket punkt. Når
du finner et punkt mens du har
stoppet avspillingen midlertidig,
trykker du på   for å starte
avspillingen igjen etter at det
ønskede punktet er funnet.
Gjør følgende
Stoppe avspilling Trykk på  . Hvis du vil
midlertidig
returnere til avspillingen, trykker
du på knappen en gang til.*
Stoppe avspilling Trykk på  . Når du trykker på
  etter at avspillingen er
stoppet, starter avspillingen
fra stedet der du stoppet
avspillingen (Gjenoppta
avspilling).
+ eller  .
Velge en mappe
Trykk på
Velge en fil
Trykk på  eller  .
Du kan hoppe over filer en
om gangen.
Hvis du vil hoppe over filer
kontinuerlig, holder du nede
 eller   og slipper
knappen ved ønsket fil.
Andre funksjoner
Hvis du vil
Finne et punkt
i en fil
Hold inne  eller  
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket punkt. Når
du finner et punkt mens du har
stoppet avspillingen midlertidig,
trykker du på   for å starte
avspillingen igjen etter at det
ønskede punktet er funnet.
* Når du spiller av en VBR MP3/WMA/AAC-fil, kan det
hende avspillingen starter på nytt fra et annet punkt.
Merk
Når du fjerner en USB-enhet, holder du nede   til
NO DEV vises, og deretter slår du av enheten eller bytter
til andre funksjoner. Hvis du fjerner USB-enheten uten
å utføre disse trinnene, kan det føre til skade på data
på USB-enheten eller på selve enheten.
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Trykk på  .
En MP3/WMA-fil opprettes opp til punktet der
overføringen ble stoppet.
Regler for generering av mapper og filer
Når du overfører til en USB-enhet for første gang,
opprettes mappen MUSIC med undermappen SONY
rett under ROOT-mappen.
Mapper og filer genereres i CD-mappen under
SONY-mappen, basert på følgende regler:
CD SYNC-overføring
Overføre kilde Mappenavn
 Hvis det er vanskelig å opprette tilkoblingen, prøver du
følgende.
Aktiver appen NFC Easy Connect og flytt
smarttelefonen sakte over N-merket  på enheten.
Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Hold smarttelefonen inntil enheten på nytt for
å koble til.
 Hvis du har flere NFC-kompatible enheter, holder du
smarttelefonen inntil en annen enhet for å bytte
tilkoblingen til den enheten. Når smarttelefonen for
eksempel er koblet til NFC-kompatible hodetelefoner,
holder du smarttelefonen inntil enheten for å endre
BLUETOOTH-tilkoblingen til enheten (ettrykksfunksjon).
Mønster A
Gruppering med en NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhet
Hold BLUETOOTH-enheten og den andre enheten
1 meter fra hverandre under denne operasjonen.
1
Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
BLUETOOTH-funksjonen.
Hvis ingen enheter er gruppert, for eksempel når
du trykker på BLUETOOTH  for første gang, går
enheten automatisk til grupperingsmodus, og
BLUETOOTH-lampen ( ) og PAIRING blinker på
displayet.
Samme som kilden som
overføres*1, 2
CD-DA
ALBUM001*3
2
3
4
5
Filnavn
MP3/WMA
Samme som
kilden som
overføres*2
CD-DA
3
Trykk på  eller   gjentatte ganger for
å velge en lydfil, eller trykk på + eller – 
gjentatte ganger for å velge en mappe.
Trykk på ERASE .
Hvis ZS-RS60BT ikke vises på enhetens display,
gjentar du fra trinn 2.
Hvis du må oppgi passord* på displayet på
BLUETOOTH-enheten, angir du 0000.
Merknader
 Grupperingsmodus for enheten avbrytes etter omtrent
fem minutter, og BLUETOOTH-lampen ( ) blinker. Hvis
grupperingsmodus avbrytes under utføring av denne
prosedyren, må du begynne på nytt fra trinn 1.
 Tilgangskoden for enheten er satt til 0000. Enheten kan
ikke grupperes med en BLUETOOTH-enhet som ikke har
tilgangskoden 0000.
Ved å berøre enheten mot en NFC-kompatibel
smarttelefon, slås enheten på og går til BLUETOOTHfunksjonen automatisk. Deretter grupperes enheten
med og kobles til smarttelefonen.
Smarttelefoner med NFC-funksjonen innebygd
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)
Hva er NFC?
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde mellom
forskjellige enheter, for eksempel
mobiltelefoner og IC-koder. Takket være
NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det
relevante symbolet eller det merkede stedet
på NFC-kompatible enheter mot hverandre.
1
Gjenoppta avspilling avbrytes i følgende tilfeller:
Når du åpner CD-skuffen.
Når du slår av strømmen.
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
Avspillingsrekkefølgen for mappene og filene er
følgende: Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid
variere fra den opprinnelige rekkefølgen på platen,
avhengig av opptaksmetoden som ble brukt.
Mappe
MP3/WMA-fil
Merknader om USB-enheten
 Det kan ta lang tid før avspillingen starter når:
mappestrukturen er kompleks
USB-enheten nesten er full.
 Ikke lagre andre filer enn MP3/WMA/AAC-filer eller
unødvendige mapper på en USB-enhet som inneholder
MP3/WMA/AAC-filer.
 Under avspilling hoppes det over andre filer enn MP3-,
WMA- og AAC-filer, selv om de filene finnes i en mappe.
 Følgende lydformater støttes av denne enheten:
MP3: filtypen .mp3
WMA: filtypen .wma
AAC: filtypen .m4a, .3gp og .mp4
Vær oppmerksom på at selv om filnavnet har riktig filtype,
men den faktiske filen ble opprettet i et annet lydformat,
kan det hende denne enheten genererer støy eller fører til
feil.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO, kan ikke spilles av.
 AAC-filer som er kodet i opphavsrettsbeskyttet
AAC-format, kan ikke spilles av.
 Denne enheten støtter AAC-LC-profilen (AAC Low
Complexity).
Merknader om opphavsrettsbeskyttet innhold
Den overførte musikken er begrenset til bare privat bruk.
Bruk av musikk utover denne grensen, krever tillatelse fra
opphavsretteierne.
Slå på NFC-funksjonen på smarttelefonen.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis operativsystemet på smarttelefonen
er Android 2.3.3 eller nyere, men tidligere
enn Android 4.1
Gå til trinn 2.
Hvis operativsystemet på smarttelefonen
er Android 4.1 eller nyere
2
Gå til trinn 4.
Last ned og installer appen NFC Easy Connect
på smarttelefonen.
NFC Easy Connect er en app fra Sony for
Android-telefoner, og den er tilgjengelig på
Google Play™ Store.
Søk etter NFC Easy Connect, eller skann følgende
todimensjonale kode for å laste ned og installere
gratisappen. Det påløper et
kommunikasjonsgebyr for å laste ned appen.
Appen kan være utilgjengelig i enkelte land og/
eller områder.
ERASE? vises på displayet.
Trykk på ENTER .
TRACK ERASE? eller FOLDER ERASE? vises på
displayet.
Trykk på ENTER .
Den valgte lydfilen eller mappen slettes, og
COMPLETE vises på displayet.
 Hvis du begynner å overføre under avspilling i tilfeldig
rekkefølge eller gjentakende avspilling, endres den valgte
avspillingsmodusen automatisk til normal avspilling.
 Ikke fjern USB-enheten under overføring eller sletting. Det
kan føre til skade på dataene på enheten eller skade på
selve enheten.
 Under overføringen høres ingen lyd, og HI-SPEED vises på
displayet.
 CD-TEXT-informasjon overføres ikke i de opprettede
MP3-filene.
 Overføringen stopper automatisk hvis:
USB-enheten går tom for plass under overføringen.
antallet lydfiler og mapper på USB-enheten når grensen
som enheten kan gjenkjenne.
 Filer som ikke er i MP3/WMA/AAC-format, eller
undermapper, slettes ikke.
 Radiolyd og lyd fra en valgfri komponent kan ikke
overføres til en USB-enhet.
3
4
FM 50K (for et intervall på 50 kHz) eller FM 100K
(for et intervall på 100 kHz) på FM-båndet, og AM
9K (for et intervall på 9 kHz) eller AM 10K (for et
intervall på 10 kHz) på AM-båndet kan velges.
Trykk på ENTER .
Slik forbedrer du radiosignalet
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen mellom
enhetene.
Endring av søkeintervallet sletter alle forhåndsvalgte
FM/AM-stasjoner som er lagret på enheten. Still inn
de forhåndsinnstilte MW-stasjonene dine på nytt
etter at du endrer søkeintervallet.
Still inn antennen på
nytt for å forbedre
FM-signalet.
Hold smarttelefonen inntil N-merket  på
enheten.
2
Start avspilling av en lydkilde, for eksempel
musikk, video, spill osv., på enheten.
Se bruksanvisningen for enheten hvis du vil ha
mer informasjon om avspillingsfunksjoner.
Tips
Hvis du vil justere volumet, setter du volumet på
BLUETOOTH-enheten eller smarttelefonen til moderat nivå,
og deretter trykker du på VOL  eller +  på enheten.
Slik avslutter du en BLUETOOTH-tilkobling
Gjør ett av følgende.
 Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten. Les bruksanvisningen som fulgte med
enheten hvis du vil ha mer informasjon.
 Deaktiver BLUETOOTH-enheten.
 Endre enhetsfunksjonen.
 Slå av enheten.
 Hold smarttelefonen inntil enheten på nytt for å
koble til (bare NFC-kompatible smarttelefoner).
Slik sletter du informasjonen for den
grupperte enheten
1
2
Flytt på selve
enheten for å
forbedre AMsignalet.
Hold inne ERASE  til BT RESET vises på
displayet.
Trykk på ENTER .
Forhåndsinnstille stasjoner til
FAVORITE RADIO STATIONS
Du kan forhåndsinnstille opptil tre favorittstasjoner
til knapper for FAVORITE RADIO STATIONS (1-3).
Tilordne ett FM- eller AM-program til hver knapp.
1
2
3
Trykk på FM/AM  gjentatte ganger for å slå
av radiofunksjonen og velge FM eller AM.
Still inn på kanalen du vil forhåndsinnstille.
Trykk på og hold inne den aktuelle FAVORITE
RADIO STATIONS-knappen (–SET) (1-3)  til du
hører en pipelyd.
Den innstilte stasjonen er nå forhåndsinnstilt til
den aktuelle FAVORITE RADIO STATIONS-knappen
(1-3), og det samme nummeret som for den
knappen, lyser på displayet.
(Eksempel: Forhåndsinnstille FM 87.50 MHz til
nummer )
Når informasjonen for den grupperte enheten
er slettet, vises COMPLETE på displayet. Hvis du
vil avbryte tilbakestillingsoperasjonen, trykker du
på  .
Mønster B
Gruppering med en NFC-kompatibel
smarttelefon
Tips
Merknader
Merk
2
Trykk på FM/AM  gjentatte ganger for å
velge et bånd.
Hold inne ENTER  til FM-xx eller AM-xx
blinker på displayet.
Hold inne FM/AM  til det gjeldende
søkeintervallet vises.
Trykk på  eller   for å velge ønsket
søkeintervall.
1
For en NFC-kompatibel smarttelefon
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Utfør grupperingsprosedyren på BLUETOOTHenheten for å finne enheten.
Velg ZS-RS60BT, som vises på displayet på
BLUETOOTH-enheten.
Du kan gruppere opptil åtte BLUETOOTH-enheter. Hvis du
grupperer en niende BLUETOOTH-enhet, slettes den eldste
grupperte enheten.
Slik sletter du lydfiler eller mapper fra
USB-enheten
1
1
5
Hold inne BLUETOOTH (–PAIRING)  til du hører
to pipelyder.
Tips
TRACK001*4
*1 I programavspillingsmodus er mappenavnet FLDRxxx, og
filnavnet avhenger av overføringskilden.
*2Opptil 32 tegn (inkludert en filtype for et filnavn) kan
tilordnes.
*3Mappenavn tilordnes i sekvensiell rekkefølge opptil
maksimalt 256 (inkludert ROOT- og MUSIC-mappene).
*4Filnavn tilordnes i sekvensiell rekkefølge.
*5En ny fil overføres til REC1-mappen hver gang overføring
av ett spor utføres.
4
Hvis du vil avbryte gjenopptakelse av avspilling, trykker du
på   mens CD-platen er stoppet.
REC1*5
(Bare for modeller i Uruguay, Paraguay, Peru, Chile,
Bolivia, India, Vietnam og Sør-Afrika (RSA))
FM/AM-søkeintervallet kan om nødvendig endres
ved hjelp av følgende prosedyre.
Sjekk følgende før du bruker enheten.
BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten
er på.
Gruppering er fullført. (Se "Koble sammen denne
enheten med en BLUETOOTH-enhet".)
Når du grupperer med to eller flere
BLUETOOTH-enheter
* "Tilgangskoden" kan kalles "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller"Passord".
TRACK001*4
Overføre kilde Mappenavn
 Frekvensenheten for innstilte stasjoner er MHz for
FM-båndet og kHz for AM-båndet.
 Hvis FM-stereomottaket er støyete, trykker du på FM
MODE  gjentatte ganger til MONO vises på displayet.
Du mister stereoeffekten, men mottaket blir bedre.
Lytte til musikk
Trykk på BLUETOOTH  for å slå på BLUETOOTHfunksjonen.
Den siste tilkoblede enheten blir koblet til
automatisk.
BLUETOOTH-tilkoblingen blir opprettet. BT AUDIO
vises på displayet.
REC1-overføring
USB-enhet
Mappe
Filnavn
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk og
stopper når en stasjon med klart signal blir
funnet.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon med
modusen for automatisk innstilling, trykker du på
TUNE + eller   gjentatte ganger for å endre
frekvensen trinn for trinn.
Når du mottar en FM-stereosending, lyser ST på
displayet.
For en NFC-inkompatibel BLUETOOTHenhet
Kompatible smarttelefoner
MP3/WMA
2
MP3/WMA/AAC-fil
 Når en plate er lastet, leser enheten alle filene på den
platen. Når dette pågår, blinker READING. Hvis det finnes
for mange mapper eller andre filer enn MP3/WMA-filer på
platen, kan det ta lenger tid før avspilling starter eller før
neste MP3/WMA-fil blir spilt av.
 Det anbefales at ikke andre filer enn MP3/WMA-filer eller
unødvendige mapper utelates når du oppretter MP3/
WMA-plater.
 Under avspilling hoppes det over andre filer enn MP3- og
WMA-filer, selv om de filene finnes i en mappe.
Slik stopper du overføring
Avspillingsrekkefølgen for mappene og filene er
følgende: Avspillingsrekkefølgen kan imidlertid
variere fra den opprinnelige rekkefølgen på
USB-enheten, avhengig av opptaksmetoden
som ble brukt.
Tips
Merknader om MP3/WMA-plater
Tips
Gruppering med en NFC-kompatibel
smarttelefon:
se Mønster B
Trykk på REC .
Hvis LOW ***M vises på displayet, er det ikke nok
plass på enheten. Hvis du vil avbryte
overføringen, trykker du på  . Hvis du vil
fortsette å overføre likevel, går du til trinn 5.
Trykk på ENTER .
Overføring starter.
Når overføringen er fullført, stopper avspillingen
automatisk (CD SYNC-overføring) eller fortsetter
til neste spor/fil (REC1-overføring).
2
Trykk på FM/AM  gjentatte ganger for å slå
på radiofunksjonen og velge FM eller AM.
Hold inne TUNE + eller   til frekvensen
begynner å endres på displayet.
Slik endrer du intervall for FM/AMstasjonssøk
Gruppering med en NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhet:
se Mønster A
Trykk på   for å starte avspilling.
Mappenavnet og sangtittelen vises, og deretter
vises filnummeret og avspillingstiden.
1
Følg instruksjonene på skjermen for å opprette
tilkoblingen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettes, vises
BT AUDIO på displayet.
BLUETOOTH-enheter må "grupperes" med
hverandre på forhånd. Når BLUETOOTH-enheter
kobles sammen, behøver du ikke å gjøre dette flere
ganger med mindre sammenkoblingen slettes.
Velg grupperingsmetode nedenfor, avhengig av
enheten du bruker.
Totalt antall mapper
3
Merk
Hvis smarttelefonskjermen er låst, fungerer ikke
smarttelefonen. Lås opp skjermen, og hold deretter
smarttelefonen inntil N-merket  på nytt.
Smarttelefon responderer
(enhet gjenkjent)
Koble sammen denne enheten
med en BLUETOOTH-enhet
REC blinker på displayet og enheten starter å
beregne mengden ledig plass på USB-enheten.
Totalt antall spor
Lytte til radio
Tips
ĄĄREC1-overføring
Slik overfører du ett spor eller én fil
Koble USB-enheten til -porten (USB) .
Trykk på USB  for å slå på USB-funksjonen.
Hold smarttelefonen inntil enheten.
Hold smarttelefonen inntil N-merket  på
enheten til smarttelefonen responderer.
ĄĄCD SYNC-overføring
Slik overfører du en hel plate
Lyd-CD
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1–7–1 Konan Minato-ku Tokyo,
108–0075 Japan. Forespørsler knyttet til
produktets samsvar med EU-lovgivningen skal
rettes til selskapets autoriserte representant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål knyttet til
service og garanti, henviser vi til adressene som er
oppført i egne service- og garantidokumenter.
4
Ved hjelp av BLUETOOTH-tilkoblingen kan du lytte til
musikk fra trådløst tilkoblede BLUETOOTH-enheter,
for eksempel mobiltelefoner, smarttelefoner,
musikkspillere osv.
Koble USB-enheten til -porten (USB) .
Trykk på CD  for å slå på CD-funksjonen.
Plasser platen du vil overføre, i CD-skuffen.
Lytte til musikk på en USB-enhet
Platen lastes, og plateinformasjonen vises på
displayet.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som selges i land som
omfattes av EU-direktiver
Lytte til musikk trådløst på en
BLUETOOTH-enhet
Gå til trinn 4.
1
2
For kunder i Europa
Overføre musikk fra en plate til
en USB-enhet
* Filer med kopibeskyttelse (Digital Right Management),
kan ikke spilles av på denne enheten.
Du må ikke eksponere batteriene (batteripakken
eller innsatte batterier) for høy varme over lengre
tid, for eksempel fra direkte sollys, åpne flammer
eller lignende.
Navneplaten er plassert på bunnen.
 Denne enheten kan ikke spille av lydfiler på en USB-enhet
i følgende tilfeller:
Når det totale antallet lydfiler i én mappe
overskrider 999.
Når det totale antallet lydfiler på én USB-enhet
overskrider 5 000.
Når det totale antallet mapper på én USB-enhet
overskrider 256 (inkludert ROOT-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overskrider 8
(inkludert ROOT-mappen).
Disse antallene kan variere avhengig av fil- og
mappestrukturen.
 Kompatibilitet med all kodings-/lagringsprogramvare kan
ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig
ble kodet med inkompatibel programvare, kan det hende
de filene genererer støy eller lydavbrudd, eller de blir
kanskje ikke spilt av i det hele tatt.
 Mappenavn kan vises med opptil 32 tegn, inkludert
anførselstegn.
 Filnavn kan vises med opptil 32 tegn, inkludert
anførselstegn og filtyper.
 Tegn og symboler som ikke kan vises av enheten, vises
som _.
 Denne enheten samsvarer med versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og
2.4 av ID3-kodeformatet for MP3-filer, WMA-kodeformatet
som er definert av ASF-spesifikasjonen (Advanced
Systems Format) for WMA-filer, og AAC-kodeformatet for
AAC-filer.
Når en fil har ID3-, WMA- eller AAC-kodeinformasjonen,
vises sangtittel, artistnavn og albumtittel. Hvis en fil ikke
har kodeinformasjon, vises følgende på enhetsdisplayet:
Filnavn i stedet for sangtittel.
NO ARTIST-melding i stedet for artistnavn.
NO ALBUM-melding i stedet for albumtittel.
ID3/AAC-kodeinformasjon kan vise opptil 64 tegn,
og WMA-kodeinformasjon kan vise opptil 32 tegn.
For noen smarttelefoner er kanskje ikke
ettrykksfunksjonen tilgjengelig uten at du laster ned
appen NFC Easy Connect. I slike tilfeller kan det hende
bruken og spesifikasjonene er annerledes enn
beskrivelsen her. Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
For den todimensjonale koden:
Bruk en leserapp for todimensjonale koder.
3
Start appen NFC Easy Connect på
smarttelefonen.
Kontroller at programskjermen vises.
Slik endrer du en forhåndsinnstilt stasjon
Gjenta trinn 1 til 3.
Den forhåndsinnstilte stasjonen for knappen
erstattes av den nye stasjonen.
Lytte til forhåndsinnstilte
stasjoner med FAVORITE
RADIO STATIONS
Trykk på den aktuelle FAVORITE RADIO STATIONSknappen (1-3) .
Merk
Hvis du vil unngå at du foretar en forhåndsinnstilling ved en
feiltagelse, må du ikke holde knappen inne. Hvis du holder
knappen inne, blir forhåndsinnstillingen for knappen
erstattet med stasjonen som er valgt for øyeblikket.
4
Annen betjening
Trykk på ENTER .
Sporet/filen er programmert.
Programtrinnummeret vises, etterfulgt av den
totale avspillingstiden.
(Eksempel: lyd-CD)
Bruke displayet
Sjekke informasjonen på en lyd-CD
Trykk på   to ganger for å annullere
gjenopptakelse av avspilling.
Det totale antallet spor og den totale
avspillingstiden vises på displayet.
Trinnummer
Sist programmerte spornummer
Sjekke informasjon for MP3/WMA/AAC-fil
Trykk på DISPLAY  gjentatte ganger mens du
spiller av en MP3/WMA-fil på platen eller en
MP3/WMA/AAC-fil på USB-enheten.
Sangtittel (
Total avspillingstid*
)*1, 2

Artistnavn ( )*1

Albumtittel (
* --:-- vises når du programmerer en MP3/WMA-plate
eller USB-enhet, eller når den totale avspillingstiden er
lenger enn 100 minutter.
5
)*1

Gjeldende filnummer og avspillingstid*3
6
Det opprettede programmet er tilgjengelig til du
åpner CD-rommet, kobler til en annen USB-enhet,
eller slår av enheten. Hvis du vil spille av
det samme programmet på nytt, trykker du
på  .
*1 Hvis
filen ikke har tilsvarende ID3-, WMA- eller AACkodeinformasjon, vises filnavnet, NO ARTIST og NO
ALBUM på displayet i stedet for sangtittelen, artistnavnet
og albumtittelen.
*2Funksjonsnavnet vises i to sekunder før sangtittelen vises.
*3Artistnavnet eller albumtittelen endres til denne om et par
sekunder.
Sjekke navnet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten
Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere flere
spor/filer.
Trykk på   for å starte programavspilling.
Merk
Hvis du prøver å programmere 26 spor/filer eller mer, blinker
FULL på displayet.
Slik viser du informasjon om programmerte
spor/filer
Trykk på DISPLAY  mens du kobler til
BLUETOOTH-enheten.
Etter at du har opprettet ditt eget program, kan du
sjekke informasjonen om programmerte spor/filer.
Sjekke radioinformasjonen
Trykk på DISPLAY  gjentatte ganger, og dermed
vises displayet på følgende måte:
Trykk på DISPLAY  gjentatte ganger mens du
lytter til radio.
Totalt antall trinn  Nummer for sist programmerte
spor/fil og den totale avspillingstiden*
Displayet endres på følgende måte:
Forhåndsinnstilt nummer*1, 2  Frekvens
* --:-- vises for MP3/WMA-plater og USB-enheter.
*1 Et
forhåndsinnstilt nummer vises bare når du lytter til den
forhåndsinnstilte radiostasjonen.
*2Displayet går automatisk tilbake til frekvensdisplayet etter
to sekunder.
Du kan angi at enheten spiller av spor eller filer
gjentatte ganger eller i tilfeldig rekkefølge mens en
plate/USB-enhet stoppes.
Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger.
Forhåndsinnstille radiostasjoner
1
Normal avspilling (Ingen)

Gjenta alle (
Stopp avspillingen, og trykk deretter på  .
NO STEP vises og du kan opprette et nytt program
ved å følge prosedyren Opprette ditt eget program
(programavspilling).
Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne.
Du kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner –
20 for FM og 10 for AM.
Hver gang du trykker på knappen, endres
angivelsen på følgende måte:

Gjenta spor (
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter på PLAY MODE  gjentatte ganger til PGM
vises på displayet.
Slik sletter du alle spor/filer i det gjeldende
programmet
Velge avspillingsmodus

Slik avbryter du programavspilling
2
1)
)

Avspilling av valgt mappe (
)*

Gjenta avspilling av valgt mappe (
3
,
Avspilling i tilfeldig rekkefølge (
)

Programavspilling (PGM)
Hvis en stasjon ikke kan
forhåndsinnstilles automatisk
Du må forhåndsinnstille en stasjon med et svakt
signal manuelt.

Gjenta programavspilling (
, PGM)
* Disse funksjonene er tilgjengelige bare når du spiller av
MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-plate eller MP3/WMA/
AAC-filer på en USB-enhet.
1
2
3
Du kan angi at enheten spiller av CD-DA-spor
gjentatte ganger på en lyd-CD, MP3/WMA-filer på
en CD-R/CD-RW-plate, eller MP3/WMA/AAC-filer
på en USB-enhet i normal modus og
programavspillingsmodus.
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Gjør følgende.
Gjør følgende
Et spor eller en fil 1 Trykk på PLAY MODE 
gjentatte ganger til
1 vises.
2 Trykk på  eller   for
å velge et spor eller en fil du vil
gjenta.
3 Trykk på  .
4
5
En valgt mappe
på en MP3/
WMA-plate eller
USB-enhet
Programmerte
spor/filer
1 Trykk på PLAY MODE 
gjentatte ganger til
vises.
2 Trykk på  .
1 Trykk på PLAY MODE 
gjentatte ganger til
og
vises.
2 Velg en mappe ved å trykke på
+ eller  .
3 Trykk på  .
1 Programspor/-filer (se
Opprette ditt eget program
(programavspilling)).
2 Trykk på PLAY MODE  til
PGM og
vises på displayet.
3 Trykk på  .
Slik avbryter du gjentakende avspilling
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene blir værende
i enhetens minne selv i følgende situasjoner.
Strømledningen trekkes ut av stikkontakten.
Batteriene tas ut.
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
1
2
Trykk på FM/AM  gjentatte ganger for å slå
av radiofunksjonen og velge FM eller AM.
Trykk på PRESET + eller   for å velge et
lagret, forhåndsinnstilt nummer for den
ønskede radiostasjonen.
Bruke tidtakeren for hvilemodus
Du kan angi at enheten slås av automatisk etter en
viss tid.
1
Trykk på SLEEP .
Spille av spor/filer i tilfeldig rekkefølge
2
Standardinnstillingen (90) vises, og SLEEP lyser
på displayet.
Trykk på SLEEP  gjentatte ganger for å velge
ønsket innstilling.
Du kan angi at enheten spiller av CD-DA-spor på en
lyd-CD, MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-plate
eller MP3/WMA/AAC-filer på en USB-enhet i tilfeldig
rekkefølge.
2
3
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger til
vises på displayet.
Trykk på   for å starte avspilling.
Slik avbryter du avspilling i tilfeldig
rekkefølge
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter på PLAY MODE  gjentatte ganger til
forsvinner fra displayet.
Tips
Under avspilling i tilfeldig rekkefølge kan du ikke velge
forrige spor/fil ved å trykke på  .
Opprette ditt eget program
(programavspilling)
Du kan angi avspillingsrekkefølgen på opptil
25 spor/filer på en plate/USB-enhet.
1
2
3
 Lyd-CD (CD-DA*1-spor)
 CD-R/CD-RW som inneholder MP3/WMA-filer og
er ferdigstilt*2 på riktig måte.
Strømmen skrus ikke på.
Kompatible USB-enheter
Kompatibilitetskravene for USB-enheter er følgende:
Før du bruker en enhet med denne enheten, sjekker
du at den oppfyller kravene.
 Samsvar med USB 2.0 (full hastighet)
 Støtter masselagringsmodus*
* Masselagringsmodus er en modus som tillater at en
USB-enhet blir tilgjengelig for en vertsenhet slik at
filoverføringer kan utføres. De fleste USB-enheter
støtter masselagringsmodus.
Trykk på CD  eller USB  for å slå på CDeller USB-funksjonen.
Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger til
PGM vises på displayet.
Trykk på  eller   for å velge et spor
eller en fil.
Når du vil angi en mappe som inneholder MP3/
WMA/AAC-filer, trykker du på + eller   først
for å velge en mappe, og deretter trykker du på
 eller   for å velge en fil.
 Når en USB-enhet er tilkoblet, leser enheten alle filene på
enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på enheten,
kan det ta lang før enheten fullfører lesingen av dem.
 Ikke koble en USB-enhet til enheten via en USB-hub.
 Etter at en operasjon er utført for noen tilkoblede
USB-enheter, kan det oppstå en forsinkelse før
operasjonen utføres av denne enheten.
 Denne enheten støtter kanskje ikke alle funksjonene på
en tilkoblet USB-enhet.
 Avspillingsrekkefølgen på denne enheten kan være
annerledes enn avspillingsrekkefølgen på en tilkoblet
USB-enhet.
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Kompatibilitetskravene for enheter er følgende: Før
du bruker en enhet med denne enheten, sjekker du
at den oppfyller kravene.
 Enheter må samsvare med BLUETOOTH Standard
versjon 2.1 + EDR.
 Enheter må støtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 NFC-funksjonalitet (kreves bare når du bruker
enhetens NFC-grupperingsfunksjon).
Hvis du vil ha den siste informasjonen om
kompatible BLUETOOTH-enheter, inkludert
NFC-kompatible smarttelefoner, går du til nettstedet
nedenfor.
For kunder i Europa:
Hver gang du trykker på knappen, endres
varigheten (i minutter) på displayet, og den
valgte innstillingen bekreftes automatisk etter
omtrent fire sekunder.
Tips
Du kan sjekke tiden som er igjen før enheten slås av, ved å
trykke på SLEEP  igjen etter at du har stilt inn tidtakeren
for hvilemodus.
Koble til ekstra komponenter
Du kan nyte lyden fra en valgfri komponent, for
eksempel en bærbar digital musikkspiller, fra
høyttalerne på denne enheten.
Slå av strømmen på hver komponent før du
iverksetter tilkoblinger.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for komponenten som skal
kobles til.
1
2
3
Koble AUDIO IN-kontakten  til
linjeutgangskontakten på den bærbare
digitale musikkspilleren eller annen
komponent som bruker lydtilkoblingskabel
(følger ikke med).
Slå på den tilkoblede komponenten.
Trykk på AUDIO IN  og start avspilling av lyd
på den tilkoblede komponenten.
Lyden fra den tilkoblede komponenten sendes
gjennom høyttalerne.
Hvis du vil koble enheten til et TV-apparat eller en
videoopptaker/-spiller, bruker du en kabel (følger
ikke med) med en ministereokontakt på den en
enden og to fonoplugger på den andre enden.
*1
CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio.
Det er en opptaksstandard som brukes for lyd-CD-er.
er prosessen som gjør CD-R/CD-RW-plater
spillbare på spillere, og ferdigstillingen kan aktiveres eller
deaktiveres som valgfrie innstillinger under
plateopprettingen i de fleste opptaksprogrammer.
*2 Ferdigstilling
Plater som IKKE kan spilles av på denne
enheten
 Andre CD-R/CD-RW-plater enn plater som er
innspilt i CD-lydformat eller formater i henhold til
ISO 9660-nivå 1/-nivå 2 eller Joliet
 CD-R/CD-RW-plate med dårlig opptakskvalitet,
CD-R/CD-RW-plate med riper eller som er
tilsmusset, eller CD-R/CD-RW-plate som er spilt
inn med en inkompatibel opptaksenhet
 CD-R/CD-RW-plate som ikke er ferdigstilt eller er
ferdigstilt på feil måte.
Merknader om plater
 Rengjør CD-platen med en klut hvis
platen er skitten. Tørk fra midten og
utover. Hvis det er riper, smuss eller
fingeravtrykk på platen, kan det
oppstå sporfeil.
 Du må ikke bruke løsemidler som
rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk
spray som er beregnet på LP-plater.
 Ikke utsett CD-platen for direkte sollys eller
varmekilder som for eksempel ventiler som blåser
ut varm luft, eller la den ligge i en bil i direkte
sollys, da temperaturen kan stige betydelig inne
i en parkert bil.
 Ikke klistre en lapp eller et klistremerke på
CD-platen, og pass på så du ikke lager riper
i overflaten.
 Legg CD-platen tilbake i etuiet etter avspilling.
http://www.sony.eu/support
Merknader om DualDisc-plater
For kunder i Latin-Amerika:
 En DualDisc er et plateprodukt med to sider, som
kombinerer DVD-innspilt materiale på én side
med digitalt lydmateriale på den andre siden.
Lydmaterialet samsvarer imidlertid ikke med
CD-standarden, og derfor er det ikke sikkert
at du kan spille av på dette produktet.
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Hva er trådløs BLUETOOTHteknologi?
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi med kort rekkevidde som muliggjør
trådløs datakommunikasjon mellom digitale
enheter, som f.eks. en datamaskin og et digitalt
kamera. BLUETOOTH trådløs teknologi opererer
innen et område på omtrent ti meter.
Det er vanlig med sammenkobling av to enheter,
men noen enheter kan være koblet til flere enheter
samtidig.
Du trenger ikke å bruke en kabel for tilkoblingen, og
det er heller ikke nødvendig for enhetene å vende
mot hverandre slik det kreves med infrarød
teknologi. Du kan for eksempel bruke en slik enhet i
en sekk eller lomme.
BLUETOOTH-standard er en internasjonal standard
som støttes av tusenvis av virksomheter over hele
verden og brukes av forskjellige virksomheter over
hele verden.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde kan være
kortere under følgende forhold:
Det er en person, metallgjenstand eller vegg
mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
En trådløs LAN-enhet er i bruk nær enheten.
En mikrobølgeovn er i bruk nær enheten.
En enhet som genererer elektromagnetisk stråling,
er i bruk nær enheten.
Enheten er plassert på en hylle av stål.
Enheten.
Trykk på PRESET + eller   til det
forhåndsinnstilte nummeret for den ønskede
stasjonen blinker på displayet.
Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Trykk på   for å stoppe avspillingen, og trykk
deretter på PLAY MODE  gjentatte ganger til
(eller
1) vises på displayet.
1
Generelt
Skap av stål
Optimal ytelse
Hvis en annen stasjon allerede er tilordnet til det
valgte forhåndsinnstilte nummeret, erstattes den
stasjonen av den nye.
For å gjenta
Alle spor/filer
Trykk på FM/AM  gjentatte ganger for
å velge et bånd.
Still inn på den ønskede kanalen.
Hold inne ENTER  til FM-xx eller AM-xx
blinker på displayet.
Feilsøking
Plater som som denne enheten KAN
spiller av
(Eksempel: FM)
Spille av spor/filer gjentatte ganger
(Gjenta avspilling)
2
Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Stasjonene lagres i minnet fra lave frekvenser til
høye frekvenser.
)*

1
Trykk på FM/AM  gjentatte ganger for å slå
av radiofunksjonen og velge FM eller AM.
Hold inne FM/AM til AUTO blinker på
displayet.
Forsiktighetsregler
Kompatible enheter
Merknader om USB-enheten
Displayet endres på følgende måte:

Ytterligere informasjon
Begrenset ytelse
Interferens fra andre enheter
Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløse nettverk
(IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens, kan det
oppstå mikrobølgeforstyrrelser som fører til lavere
kommunikasjonshastighet, støy eller ugyldig
tilkobling hvis enheten brukes nær en trådløs
LAN-enhet. I slike tilfeller gjør du følgende.
Bruk enheten minst ti meter fra den trådløse
LAN-enheten.
Hvis enheten befinner seg innen ti meter fra
en trådløs LAN-enhet, slår du av den trådløse
LAN-enheten.
Bruk BLUETOOTH-enheten så nær enheten som
mulig.
Interferens til andre enheter
Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av enheten og andre BLUETOOTH-enheter på
følgende steder fordi de kan forårsake en ulykke:
på steder med lettantennelig gass, for eksempel
sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
Merknader
 Hvis du skal kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen, må
BLUETOOTH-enheten som skal tilkobles, ha samme profil
som enhetens profil.
Vær også oppmerksom på at selv om den samme profilen
finnes, kan det hende enheter varierer i funksjonsutvalget,
avhengig av enhetens spesifikasjoner.
 På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTHteknologien, blir lyden som spilles av på enheten,
marginalt forsinket i forhold til lyden som spilles av på
BLUETOOTH-enheten når du lytter til musikk.
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er
i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen for sikker
tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid
være utilstrekkelig avhengig av innstillingen. Vær forsiktig
når du utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges
opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
 En enhet som har BLUETOOTH-funksjonen, må følge
BLUETOOTH-standarden som er angitt av Bluetooth SIG,
og bli godkjent. Selv om den tilkoblede enheten følger de
ovennevnte BLUETOOTH-spesifikasjonene, kan det hende
at noen enheter ikke tilkobles eller fungerer som de skal,
avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
 Støy eller lydhopp kan forekomme, avhengig av
BLUETOOTH-enheten som er koblet til enheten,
kommunikasjonsmiljøet eller bruksmiljøet.
Musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
 Dette produktet er laget for å spille av plater som
samsvarer med Compact Disc (CD)-standarden.
I det siste har enkelte musikkplater som er kodet
med opphavsrettsbeskyttede teknologier, blitt
markedsført av noen plateselskaper. Vær
oppmerksom på at blant disse musikkplatene,
finnes det noen plater som ikke samsvarer med
CD-standarden og derfor kanskje ikke kan spilles
av med dette produktet.
Om sikkerhet
 Laserstrålen som brukes i denne CD-spilleren,
kan forårsake øyeskader. Enheten må derfor
ikke demonteres. Overlat alle reparasjoner til
kvalifisert personell.
 Hvis en tung gjenstand eller en væske skulle falle
ned på enheten, må du koble fra enheten og la
kvalifisert personell kontrollere den før du bruker
den igjen.
 Plater som ikke har standardform (f.eks. firkantede
eller hjerte- eller stjerneformede), kan ikke spilles
av på denne enheten. Dette kan skade enheten.
Ikke bruk slike plater.
Om strømkilder
 Kontroller at strømledningen er satt inn riktig
i stikkontakten.
 Kontroller at kontakten på strømledningen er satt
inn riktig i AC IN-kontakten.
 Kontroller at batteriene er satt inn riktig som
samsvarer med polaritetene.
 Bytt ut alle batteriene når OPR/BATT-lampen 
lyser svakere.
Det er ingen lyd.
 Sørg for at den riktige funksjonen er valgt for
musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
 Koble fra hodetelefonene når du lytter via
høyttalerne.
Lyden er støyete.
 Er det noen som bruker en mobiltelefon eller
annet utstyr som sender ut radiobølger,
i nærheten av enheten? Hvis det er tilfelle, flytter
du enheten og BLUETOOTH-enheten unna slike
enheter. Enheter som mobiltelefoner osv., kan
påvirke BLUETOOTH-kommunikasjonen.
CD/MP3/WMA-spiller
CD-spilleren spiller ikke av når en CD er lagt
i skuffen.
 Legg CD-platen i skuffen med etikettsiden opp.
 Rengjør CD-platen.
 Ta ut CD-platen og la CD-rommet stå åpent
i omtrent en time slik at fuktighet fordamper.
 CD-R/CD-RW-platen er tom eller ikke ferdigstilt.
 Det finnes ingen spillbare MP3/WMA-filer på
platen.
 Det er et problem med kvaliteten på CD-R/
CD-RW-platen, opptaksenheten eller programmet.
 Bytt ut alle batteriene når OPR/BATT-lampen 
lyser svakere.
"NO CD" vises når avspilling startes.
 Ingen CD-plate er lagt i CD-rommet.
Legg i en CD-plate.
 CD-platen har kanskje et leseproblem.
Bytt ut CD-platen.
 CD-platen kan være lagt i opp ned.
Legg i CD-platen med etikettsiden opp.
 En uspillbar plate (BD osv.) er lagt i. Bytt ut
CD-platen.
"NO TRACK" blinker på displayet når
CD‑platen lastes.
 Ingen lydfiler er tatt opp i et støttet format, eller
en fil som skal spilles av, har en ustøttet filtype.
"DISC ERR" vises når avspilling startes.
 CD-platen kan være skitten. Rengjør CD-platen.
 CD-platen har kanskje riper. Bytt ut CD-platen.
 En uspillbar plate (DVD osv.) er lagt i. Bytt ut
CD-platen.
 CD-platen har kanskje et leseproblem. Bytt ut
CD-platen.
 En tom plate kan være lagt i CD-rommet.
Lyden forsvinner.
 Senk volumet.
 Rengjør CD-platen, eller bruk en annen hvis
CD-platen er skadet.
 Plasser enheten på et sted uten vibreringer.
 Rengjør linsen med en føner.
 Lyden forsvinner kanskje eller det høres støy når
du bruker en CD-R/CD-RW-plate med dårlig
kvalitet hvis det er et problem med
opptaksenheten eller programmet.
 Bruk strømledningen som følger med, når
enheten brukes med nettstrøm. Ikke bruk en
annen ledning.
 Koble hovedenheten fra strømuttaket hvis du ikke
skal bruke den på en stund.
 Når du ikke bruker batteriene, tar du dem ut for
å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller rust.
Start av avspilling tar lenger tid enn vanlig.
Om plassering
USB-enhet
 Du må ikke la enheten ligge i nærheten av
varmekilder, på steder der den kan bli eksponert
for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt,
eller i en bil som står i solen.
 Du må ikke legge enheten på skrå eller ustabile
overflater.
 Ikke plasser noe innen 10 mm fra baksiden av
enheten. Ventilasjonsåpningene må ikke være
tildekket for at enheten skal fungere optimalt
og forlenge komponentenes levetid.
 Siden det brukes en sterk magnet til høyttalerne,
må du holde kredittkort med magnetisk koding
eller fjærdrevne klokker borte fra apparatet for
å forhindre potensiell skade fra magneten.
Om drift
 Hvis enheten flyttes direkte fra et kaldt til et varmt
sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, kan det
oppstå kondens på linsen inne i CD-spilleren. Hvis
dette skjer, fungerer ikke enheten som den skal.
I slike tilfeller tar du ut CD-platen og venter en
time slik at fuktigheten fordamper.
Om håndtering av enheten
 Ikke la CD-rommet stå åpent slik at du unngår at
støv og annet kommer inn i enheten.
Om rengjøring av enheten
 Rengjør overflaten, panelet og kontrollene med
en myk klut som er lett fuktet med et mildt
vaskemiddel. Ikke bruk noen form for
skrubbepute, skurepulver eller løsemidler,
som for eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål eller problemer som er knyttet
til enheten, kan du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med følgende
plater:
Plater som er innspilt med komplisert
trestruktur.
En plate som har mange mapper eller andre filer
enn MP3/WMA-filer.
USB-enheten fungerer ikke som den skal.
 Hvis du kobler til en inkompatibel USB-enhet, kan
disse feilene oppstå.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Fil- eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
Du kan ikke spille av.
Lyden hopper.
Du hører støy.
Lyden er forvrengt.
"OVER CURRENT" vises og enheten slås
av automatisk.
 En unormalt nivå er registrert i den elektriske
spenningen fra -porten (USB) . I slike tilfeller
må du fjerne USB-enheten fra -porten (USB) ,
koble den til på nytt, og deretter slå den på igjen.
Hvis dette problemet vedvarer etter at du har slått
på strømmen igjen, kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
Det er ingen lyd.
 USB-enheten er kanskje koblet til på feil måte.
Slå av enheten, og koble til USB-enheten på nytt.
Slå deretter på enheten.
Du opplever støy, hopping eller
forvrengt lyd.
 Slå av enheten, og koble til USB-enheten på nytt.
Slå deretter på enheten igjen.
 Støyen kommer fra selve musikkdataene, eller
lyden er forvrengt. Støy har kommet med under
oppretting av lydfiler. Prøv å opprette lydfilene på
nytt, og spill dem av på denne enheten.
USB-enheten kan ikke kobles til -porten
(USB) .
 Kontakten på USB-enheten eller USB-kabelen blir
satt inn feil vei. Sett den inn i -porten (USB) 
i riktig retning.
"READING" vises i lang tid, eller det tar lang
tid før avspillingen starter.
 Leseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene:
Det er mange mapper eller filer på USBenheten.
Filstrukturen er komplisert.
Minnet er nesten fullt.
Det interne minnet er fragmentert.
Hvis du vil unngå problemene ovenfor, anbefales
det at du følger retningslinjene nedenfor:
Ikke la det finnes med enn 100 mapper på en
USB-enhet.
Ikke la det finnes med enn 100 filer per mappe.
Visningsfeil
 Dataene som er lagret på USB-enheten, kan være
skadet. Send musikkdataene til USB-enheten på
nytt.
 Denne enheten kan vise bare tall og bokstaver
i alfabetet. Det kan hende at andre tegn ikke vises
som de skal.
"REC ERROR" vises.
 Det oppstod en feil under overføring. Slå av
enheten og fjern USB-enheten fra enheten.
Sjekk deretter følgende:
Sjekk gjenværende lagringsplass på USBenheten. Hvis det ikke er nok plass til
overføringen, sletter du unødvendige filer
eller mapper.
Sjekk at dataene som skal overføres, ikke er
skadet.
Sjekk at filformatet som skal overføres,
er kompatibelt med enheten.
Hvis meldingen fortsatt vises, kontakter du
nærmeste Sony-forhandler.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Slå av enheten, koble til USB-enheten på nytt,
og slå deretter på enheten.
 USB-enheten fungerer ikke som den skal.
Se bruksanvisningen for USB-enheten hvis du vil
ha informasjon om hvordan du løser dette
problemet.
Avspillingen starter ikke.
 Slå av enheten, og koble til USB-enheten på nytt.
Avspillingen starter ikke fra det første
sporet.
 Sett avspillingsmodusen til Normal avspilling.
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Lydfilene har kanskje ugyldige filtyper. Følgende
filtyper støttes av denne enheten:
MP3: filtypen .mp3
WMA: filtypen .wma
AAC: filtypen .m4a, .3gp og .mp4
 Lydfilene har kanskje blitt opprettet i andre
formater enn MP3/WMA/AAC-formatene.
 USB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32.*
 Filene er kryptert eller passordbeskyttet.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men enkelte
USB-lagringsmedier støtter kanskje ikke begge
filsystemer.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for den aktuelle USB-lagringsenheten
eller kontakte produsenten.
Spesifikasjoner
CD-spillerdel
System
Digitalt CD-lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Utslippsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt: Mindre enn 44,6 μW
(Denne effekten er målt ved en avstand på 200 mm fra
objektivets overflate på den optiske pickup-blokkeringen
med blenderåpning på 7 mm).
Antall kanaler
2
Frekvensrespons
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Hastighetsforandringer og flutter
Ikke målbart
BLUETOOTH-del
BLUETOOTH-enhet
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 2.1 + EDR
Det er ingen lyd.
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon, strømklasse 2
 Sørg for at denne enheten ikke er for langt unna
BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen), eller
at denne enheten ikke er utsatt for interferens fra
et trådløst lokalt nettverk, en annen trådløs enhet
på 2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
 Kontroller at BLUETOOTH-forbindelsen ble
opprettet på riktig måte mellom denne enheten
og BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen).
 Utfør gruppering på nytt (Se "Koble sammen
denne enheten med en BLUETOOTH-enhet").
 Hold hovedenheten unna metallgjenstander eller
overflater.
 Sørg for at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på
BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen).
Lyden hopper eller
kommunikasjonsavstanden er kort.
 Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk
stråling, f.eks. et trådløst nettverk, andre
BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn,
er i nærheten, må du flytte disse hvis det er mulig.
Eller bruk enhetene unna slike kilder til stråling.
 Fjern eventuelle hindringer mellom enhetene,
eller flytt enhetene unna hindringene.
 Plasser enhetene så nær hverandre som mulig.
 Plasser denne enheten på nytt.
 Prøv å bruke BLUETOOTH-enheten eller
smarttelefonen et annet sted.
Kan ikke opprette en tilkobling.
 Avhengig av enheten som skal kobles til kan det
hende at det tar litt tid å starte kommunikasjonen.
 Utfør gruppering på nytt (Se "Koble sammen
denne enheten med en BLUETOOTH-enhet").
 Sjekk at BLUETOOTH-enheten er kompatibel med
denne enheten. Hvis du vil ha den siste
informasjonen om kompatible BLUETOOTHenheter, kan du se informasjonen på nettstedet.
Nettadressen er oppført under Kompatible
BLUETOOTH-enheter.
Gruppering mislyktes.
 Plasser BLUETOOTH-enheten nærmere enheten.
 Slett modellnavnet for denne enheten fra
BLUETOOTH-enheten, og utfør gruppering på
nytt (Se "Koble sammen denne enheten med en
BLUETOOTH-enhet").
 Sjekk at BLUETOOTH-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha den siste
informasjonen om kompatible BLUETOOTHenheter, kan du se informasjonen på nettstedet.
Nettadressen er oppført under Kompatible
BLUETOOTH-enheter.
Gruppering ved hjelp av NFC-funksjonen
mislykkes.
 Prøv å gruppere manuelt (Se "Koble sammen
denne enheten med en BLUETOOTH-enhet").
Noen NFC-kompatible smarttelefoner kan kanskje
ikke grupperes med NFC-funksjonen for denne
enheten, avhengig av enhetens funksjoner eller
spesifikasjoner.
 Start NFC Easy Connect på nytt og flytt
smarttelefonen sakte over N-merket .
 Sjekk at smarttelefonen oppfyller
kompatibilitetskravene (Se Kompatible
smarttelefoner).
Radio
Lyden er svak eller mottaket er dårlig.
 Bytt ut alle batteriene med nye.
 Flytt enheten unna TV-apparater i nærheten.
 For FM-mottak må du utvide antennen til den
fullstendige lengden, og deretter plasserer du
den et annet sted for best mulig FM-mottak.
For AM-mottak plasserer du enheten på nytt
for å finne det beste mottaket.
 Lytt i nærheten av et vindu hvis du er inne i en
bygning.
 Hvis det er en mobiltelefon i nærheten av
enheten, kan dette medføre kraftig støy fra
enheten. Hold telefonen unna enheten.
TV-bildet er ustabilt.
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av et
TV-apparat med en innendørsantenne, flytter du
enheten unna TV-apparatet.
Hvis du har prøvd de foreslåtte løsningene og
problemet ikke er løst, trekker du ut strømledningen
eller tar ut batteriene. Etter at alle meldingene på
displayet har forsvunnet, setter du i strømledningen
igjen eller setter inn batteriene. Hvis problemet
vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste
Sony-forhandler.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Ca. 10 m ved fri sikt*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS
Støttede BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Støttet kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1 Det faktiske området varierer avhengig av faktorer som
hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir spesifikasjonene for
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
*3 Det kan hende at enkelte av operasjonene ikke er
tilgjengelige, avhengige av enheten.
*4 Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat.
Radiodel
Frekvensområde
Modeller for Europa, Midtøsten, Afrika (bortsett fra
Sør-Afrika (RSA)), Thailand og Malaysia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (trinn på 9 kHz)
Modeller for Vietnam, India, Sør-Afrika (RSA), Uruguay,
Paraguay, Peru, Chile og Bolivia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (trinn på 50 kHz)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (trinn på 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (trinn på 9 kHz)
Andre modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trinn på 100 kHz)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (trinn på 10 kHz)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Innebygd ferritantenne
Inngang
AUDIO IN
Ministereokontakt
-port (USB)
Type A, maksimal strømstyrke 500 mA, USB 2.0
fullhastighetskompatibel
Utgang
-ministereokontakt (hodetelefoner)
For 16   32 -hodetelefoner med impedans
Støttede lydformater
Støttede bithastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Bare USB-funksjon
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Bare USB-funksjon
Generelt
Høyttaler
Fullstendig område, 8 cm dia., 6 , konisk type (2)
Utgangseffekt
2,0 W + 2,0 W (ved 6 , 10 % harmonisk forvrengning)
Strømkrav
Modeller for Europa, Uruguay, Paraguay, Peru, Chile og
Bolivia
230 V AC, 50 Hz (strømtilførsel)
9 V DC (6 LR14-batterier (størrelse C))
Modeller for Midtøsten, Afrika (bortsett fra Sør-Afrika
(RSA)) og Malaysia
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (strømtilførsel)
9 V DC (6 LR14-batterier (størrelse C))
Modeller for Vietnam, India og Sør-Afrika (RSA)
220 V  240 V AC, 50 Hz (strømtilførsel)
9 V DC (6 LR14-batterier (størrelse C))
Thailands modell
220 V AC, 50 Hz (strømtilførsel)
9 V DC (6 LR14-batterier (størrelse C))
Andre modeller
120 V AC, 60 Hz (strømtilførsel)
9 V DC (6 LR14-batterier (størrelse C))
Strømforbruk
15 W
0,9 W (i standbymodus)
Batterilevetid*1, *2
Avspilling av CD
Ca. 9 timer
Avspilling fra USB-enhet
Ca. 11 timer (ved belastning på 100 mA)
Ca. 3 timer (ved belastning på 500 mA)
FM-mottak
Ca. 26 timer
BLUETOOTH
Ca. 13 timer
*1 Målt etter Sony-standarder. Den faktiske
batterilevetiden kan variere avhengig av
enhetens omstendigheter og driftsforholdene.
*2Ved bruk av alkaliske Sony-batterier.
Dimensjoner
Ca. 320 mm × 133 mm × 215 mm (B/H/D) (inkl. utstående
deler)
Vekt
Ca. 2,3 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Strømledning (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
Merknad for lisens og
varemerke
 MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter
er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
 Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
 BLUETOOTH-merket og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker hos Sony Corporation er under lisens.
 N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre land.
 Android™ og Google Play™ er varemerker for
Google Inc.
 Andre varemerker og -navn tilhører de respektive
eierne. I denne håndboken er ikke ™- og
-merkene spesifisert.
®
Download PDF

advertising