Sony | ZS-BTY52 | Sony ZS-BTY52 Kassettradio med Bluetooth® Bruksanvisning

4-440-696-81(1)
Grunnleggende betjening
* /ENTER  har et
følbart punkt.
PERSONAL AUDIO SYSTEM
Bruksanvisning
©2012 Sony Corporation
Lytte trådløst til musikk på en
Bluetooth-enhet
Printed in China
ZS-BTY52
Ved hjelp av Bluetooth-tilkoblingen kan du lytte
til musikk fra trådløst tilkoblede Bluetoothenheter som mobiltelefoner, smarttelefoner,
musikkspillere osv.
Denne enheten støtter ikke-NFC-kompatible
Bluetooth-enheter (heretter kalt "Bluetoothenhet(er)") og NFC-kompatible smarttelefoner.
Belysning
Belysningen på håndtaket har følgende to
egenskaper.
ADVARSEL!
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
væskedrypp eller -sprut, og du må ikke sette ting
som er fylt med væske, som f.eks. vaser, på
apparatet.
Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten
fra strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du
legger merke til noe unormalt med enheten, må
du omgående trekke ut støpselet av
stikkontakten.
Denne enheten er ikke koblet fra
vekselstrømkilden (strømnettet) så lenge den er
koblet til stikkontakten, selv om enheten selv er
slått av.
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted,
for eksempel i en bokhylle eller innebygd i et
skap.
Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller
installerte batterier) for sterk varme, som
solskinn, brann e.l. over et lengre tidsrom.
Navneskiltet befinner seg nederst på eksteriøret.
Merknad for kundene:
Følgende informasjon gjelder
kun utstyr som selges i land
som følger EU-direktivene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning
skal adresseres til autorisert representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti
saker, vennligst referer til adresse som nevnt i
separat service eller garanti dokument.
For kunder i Europa og
Australia
Kassering av gamle elektriske
og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske
Unionen og andre europeiske
land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for at dette produktet avhentes på
korrekt måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med
på å ta vare på våre naturressurser. For mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller butikken der
du kjøpte produktet.
Europe Only
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i
EU og andre europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. På
visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
vil bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør
dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir
behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når
det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Merknad om lisenser og
varemerker
MPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og
patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet inneholder teknologi som er
underlagt visse immaterielle rettigheter for
Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien uavhengig av dette produktet er
forbudt uten passende lisens(er) fra Microsoft.
Ordmerket Bluetooth og Bluetooth-logoene
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av
slike merker ved Sony Corporation er lisensiert.
 N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
Android er et varemerke for Google Inc.
Alle andre varemerker og registrerte
varemerker er varemerker eller registrerte
varemerker for de respektive eierne. I denne
håndboken er ikke merkene ™ og ® angitt.
Varsling av funksjonsendring ()
Når du veksler til en av de fire funksjonene,
økes belysningens intensitet for å varsle om
at funksjonen er endret. Belysningen er blå
for Bluetooth og hvit for de andre
funksjonene.
Lyseffekter for lydutgangen ()
Rødt lys danner lyseffekter som er
synkronisert med musikkilden. Du kan slå
denne funksjonen på eller av etter eget
ønske (se "Slå av lysorgelfunksjonen").
Slå strømmen på eller av
Trykk på POWER (eller OPERATE) . Du kan også
slå på strømmen til denne enheten ved hjelp av
den direkte PÅ-funksjonen (nedenfor).
I denne håndboken forklares
arbeidsoperasjonene for det meste med bruk av
den direkte PÅ-funksjonen.
Bruke den direkte PÅ-funksjonen
Trykk på USB , BLUETOOTH , RADIO FM/AM
 eller AUDIO IN  mens enheten er slått av.
Enheten slås på, og den valgte funksjonen er
allerede aktiv.
Justere volumet
Drei VOLUME-kontrollen  med klokken (+) eller
mot klokken ().
Volumet på denne enheten kan justeres trinnvis
fra 0 til 31. For det 31. trinnet vises "VOL MAX".
Lytte via hodetelefoner
Koble hodetelefonene til kontakten 
(hodetelefoner) .
Forsterke bassen
Slå av den automatiske
demonstrasjonen (kun
latinamerikanske modeller)
Merknader
 Meldingen "AUTO.STBY" begynner å blinke i displayet ca. 2 minutter før enheten går over i standby-modus.
 Når enheten er i standby-modus og vekselstrømkabelen er tilkoblet, vises "STANDBY" i displayet.
 Den automatiske standby-funksjonen er ikke tilgjengelig i FM/AM-funksjonen.
(mappe) + eller 
Hoppe over
filer
Trykk én gang på   eller
 . Du kan hoppe over
én og én fil.
Spole raskt
bakover/
forover
Trykk på og hold nede  
eller  . Du vil nå hoppe
over fil etter fil, helt til du
slipper knappen.
Finne et punkt i Hold nede   eller 
 under avspilling, og slipp
en fil
knappen på det ønskede
punktet.
Trykk på   for å ta pause
i avspillingen, og trykk så på
POWER (eller OPERATE) ,
BLUETOOTH , RADIO FM/
AM  eller AUDIO IN  for å
slå av USB-funksjonen. Fjern
deretter USB-enheten.
* Ved avspilling av en VBR MP3/WMA/AAC-fil kan
enheten fortsette avspilling fra et annet punkt.
Tips
Merknad
Lytte til musikk på en USBenhet
Du kan lytte til lydfiler som er lagret på en
USB-enhet (en digital musikkspiller eller en
USB-lagringsenhet).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-format* kan spilles
av med denne enheten.
Kompatible USB-enheter
Kompatibilitetskravene for USB-enheter er
som følger. Før du begynner å bruke enheten
din med denne enheten, må du sjekke at den
oppfyller kravene.
Kompatibel med USB 2.0 (Full Speed)
Må støtte masselagermodus*
* Masselagermodus er en modus som gjør en
USB-enhet tilgjengelig for en vertsenhet, slik
at det blir mulig å overføre filer. De fleste
USB-enheter støtter masselagermodus.
1 Koble USB-enheten til USB-porten ( )

Denne enheten er utstyrt med en automatisk standby-funksjon. Ved hjelp av denne funksjonen går
enheten automatisk over i standby-modus når det i løpet av ca. 20 minutter hverken har vært brukt noen
funksjoner eller spilt av lyd på enheten.
For å slå standby-modus på eller av, må du trykke på DISPLAY  og /ENTER  samtidig. Hver gang du
trykker på knappen, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" i displayet.
Trykk på
.
Merknad
* Filer med DRM (Digital Rights Management)
opphavsrettsbeskyttelse, eller filer som er lastet
ned fra en nettbutikk for musikk kan ikke spilles av
med denne enheten. Hvis du forsøker å spille av
slike filer, vil enheten spille av neste ubeskyttede
lydfil.
Bruke strømstyringsfunksjonen (kun europeiske modeller)
Trykk på   for å ta pause
i avspillingen, og trykk så på
POWER (eller OPERATE) ,
BLUETOOTH , RADIO FM/
AM  eller AUDIO IN .
Siden demonstrasjonsmodus er aktivert som
standard, vil demonstrasjonen starte automatisk
i følgende tilfeller:
Når enheten er slått av.
Når det ikke kommer ut lyd med USBfunksjonen.
Når Bluetooth-forbindelsen ikke er opprettet i
Bluetooth-funksjonen (når "NO BT" vises).
For å slå av den automatiske demonstrasjonen,
må du trykke på PLAY MODE , til "DEMO MODE
OFF" vises i displayet.
For å slå funksjonen på, må du trykke på
knappen igjen, til "LIGHT SYNC ON" vises, mens
en musikkilde høres via en av funksjonene.
 Skift ut batteriene når OPR/BATT-indikatoren  blir svakere, eller når enheten ikke kan brukes lenger. Skift ut
alle batteriene med nye. Før du skifter batteriene må du koble fra alle USB-lagringsenheter og eventuelle
tilleggskomponenter som er koblet til enheten.
 For å bruke enheten på batteristrøm, må du trekke vekselstrømkabelen ut av både enheten og stikkontakten.
Gjøre dette
Trykk på   under
avspilling. For å fortsette
avspillingen, må du trykke på
knappen igjen*.
 Avspillingen starter fra den sist spilte lydfilen
(Fortsett avspilling). Under en pause i avspillingen
(Fortsett/stopp) vises filnummeret og
avspillingstiden for den aktuelle lydfilen.
 Det totale antallet mapper vises når leseprosessen
er fullført og USB-enheten stopper etter at
enheten er tilkoblet, eller etter at du har vekslet til
USB-funksjonen fra en annen funksjon.
 Når avspilling av alle lydfiler avsluttes og
USB-enheten stopper, vises bare filnummeret.
 For å avbryte Fortsett avspilling (og starte
avspilling fra begynnelsen av den første MP3/
WMA/AAC-filen), må du trykke på   for å ta
pause i avspillingen, og trykke på POWER (eller
OPERATE) , BLUETOOTH , RADIO FM/AM 
eller AUDIO IN . Trykk deretter på   for å
starte avspilling.
Koble til vekselstrømkabelen , eller sett inn seks R14-batterier (størrelse C) (ikke inkludert) i
batterirommet .
Merknader
Velge en
mappe
Trykk på MEGA BASS .
"MEGA BASS" tennes i displayet.
Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til vanlig
lyd.
Bruke vekselstrømkabelen
Vekselstrømkabel
(inkludert)
Stoppe
avspillingen
Fjerne en
USB-enhet
Trykk på LIGHT SYNC , til "LIGHT SYNC OFF"
vises i displayet.
eller
Kompatible smarttelefoner
Slette all informasjon om parede
enheter i denne enheten
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Bluetooth-funksjonen.
2 Trykk på FM MONO , DISPLAY  og
TUNE   samtidig.
"BT RESET" vises i displayet.
Smarttelefoner med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android 2.3.3 eller nyere, unntatt Android
3.x)
Hva er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom ulike
enheter over korte avstander, f.eks. mellom
mobiltelefoner og IC-etiketter. Takket være
NFC-funksjonen kan datakommunikasjon etableres
enkelt og greit bare ved å berøre det såkalte
touch-punktet på NFC-kompatible enheter, med en
annen enhet med NFC-funksjon.
1 Last ned og installer appen "NFC enkel
3 Trykk på ENTER  for å tilbakestille og
slette informasjonen om parede enheter.
Når informasjonen om parede enheter er
slettet, vises "COMPLETE" i displayet.
For å avbryte denne
tilbakestillingsoperasjonen må du trykke på
FM MONO , DISPLAY  og TUNE   igjen
før du trykker på ENTER .
tilkobling".
"NFC enkel tilkobling" er en gratis app for
Android-smarttelefoner, som kan lastes ned
fra Google Play. Søk etter appen med
stikkordet "NFC enkel tilkobling" på nettstedet,
eller gå direkte til nedlastingssiden ved å lese
av den todimensjonale koden nedenfor.
Merk at "NFC enkel tilkobling" er gratis, men at
eventuelle gebyrer for datakommunikasjon
under nedlasting vil bli belastet deg separat.
* Bruk en app som kan lese todimensjonale
koder (QR-koder).
Ta pause i
avspillingen
Lysorgelfunksjonen på denne enheten danner
lyseffekter som er synkronisert med musikkilden.
Denne funksjonen er på som standard, men du
kan slå den av om ønskelig.
Til et strømuttak
Hvis du berører enheten med en NFC-kompatibel
smarttelefon, slås enheten på automatisk, før
den fullfører paringen og etablerer Bluetoothforbindelsen automatisk.
Todimensjonal kode* for direkte tilgang
_
Slå av lysorgelfunksjonen
Til AC IN
Koble til med en smarttelefon med
en-touch (NFC)
Lytte til radio
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
 for å velge frekvensbånd.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
indikatoren på følgende måte:
"FM"  "AM"
2 Trykk og hold TUNE + eller   inntil
frekvenssifrene begynner å endres i
displayet.
Andre arbeidsoperasjoner
Før enheten tas i bruk
Demonstrasjonsmodus virker ikke når enheten
drives på batteri.
Strømkilder
 Tegn som kan vises er store bokstaver (A til Z),
sifre (0 til 9) og understreking (_). Andre tegn vises
som "_".
 Denne enheten er kompatibel med versjon 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 og 2.4 av ID3 tag-formatet. Når en fil
inneholder ID3 tag-informasjon, vil "sangtittel",
"artistnavn" og "albumnavn" vises. Hvis en fil ikke
inneholder ID3 tag-informasjonen, viser enheten
følgende:
Filnavnet i stedet for sangtittelen.
Meldingen "NO ARTIST" i stedet for artistens
navn.
Meldingen "NO ALBUM" i stedet for navnet på
albumet.
ID3 tag-informasjonen kan vises med opptil 32
tegn.
.
2 Trykk på USB  for å slå på USBfunksjonen.
Hvis USB-enheten ikke har et volumnavn*
"STORAGE DRIVE" ruller over displayet én
gang, og så vises "xxxFLDR"** i displayet.
Hvis USB-enheten har et volumnavn
Volumnavnet* ruller over displayet én gang,
og så vises "xxxFLDR"** i displayet.
* Et volumnavn er et navn du kan gi
datalagringsmediene eller -enhetene.
**"xxx" er det totale antallet mapper.
3 Trykk på   for å starte avspilling.
Filnummer
Etter at mappenavnet og sangtittelen er
vist, vises filnummeret og spilletiden*.
* Hvis avspillingstiden er lengre enn
100 minutter, vises den som "--:--" i displayet.
Sett alltid avspillingen på pause og slå av USBfunksjonen ved å trykke på POWER (eller OPERATE)
 eller på en annen funksjonsknapp enn USB  før
du kobler fra USB-enheten. Å koble fra USB-enheten
uten å utføre denne prosedyren kan ødelegge
dataene på USB-enheten eller skade selve USBenheten.
Endre avspillingsmodus
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE , mens
USB-enheten spiller eller står på pause.
Du kan velge vanlig avspillingsmodus (avspilling
av alle filene på USB-enheten i rekkefølge),
mappeavspillingsmodus (" " for alle filer i den
angitte mappen på USB-enheten), gjentatt
avspillingsmodus (" " for å gjenta alle
filer/" 1" for å gjenta én fil), eller tilfeldig
avspillingsmodus ("SHUF"). Du finner nærmere
informasjon under "Velge avspillingsmodus" på
bakerste side.
Om USB-enheten
 Det kan ta lang tid før avspillingen starter, når:
mappestrukturen er kompleks
USB-lagringsenheten er nesten full
 Når en USB-lagringsenhet er tilkoblet, leser denne
enheten alle filene på lagringsenheten. Hvis
lagringsenheten inneholder mange mapper eller
filer, kan det ta lang tid før enheten blir ferdig med
å lese dem.
 Ikke koble en USB-lagringsenhet til enheten via en
USB-hub.
 For enkelte tilkoblede USB-lagringsenheter kan
det gå litt tid fra en arbeidsoperasjon er igangsatt,
til den utføres av denne enheten.
 Det kan ikke alltid garanteres at en USBlagringsenhet vil fungere, selv om den oppfyller
kravene til kompatibilitet.
 Denne enheten støtter kanskje ikke alle
funksjonene til en tilkoblet USB-lagringsenhet.
 Avspillingsrekkefølgen på denne enheten kan
avvike fra avspillingsrekkefølgen på en tilkoblet
USB-lagringsenhet.
 Ikke lagre unødvendige mapper eller filer som
ikke er MP3/WMA/AAC-filer på en USBlagringsenhet som inneholder MP3/WMA/
AAC-filer.
 Under avspilling vil enheten hoppe over mapper
som ikke inneholder MP3/WMA/AAC-filer.
 Denne enheten støtter følgende audioformater:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
AAC: Filetternavn ".m4a" og ".mp4"
Merk at hvis den aktuelle filen er blitt opprettet i
et annet audioformat, og selv om filnavnet har
korrekt filetternavn, kan denne enheten produsere
støy eller slutte å fungere tilfredsstillende.
 MP3 PRO-format støttes ikke.
 WMA-filer som er kodet i formatene WMA DRM,
WMA Lossless og WMA PRO kan ikke spilles av.
 AAC-filer som er kodet i rettighetsbeskyttet
AAC-format kan ikke spilles av.
 Denne enheten støtter profilen AAC-LC (AAC Low
Complexity). Profilen HE-AAC (High Efficiency AAC)
støttes ikke.
 I følgende tilfeller kan denne enheten ikke spille
av lydfiler fra en USB-lagringsenhet;
Når det totale antallet lydfiler i én enkelt mappe
overstiger 999.
Når det totale antallet lydfiler på én enkelt
USB-lagringsenhet overstiger 65 535.
Når det totale antallet mapper på én enkelt
USB-lagringsenhet overstiger 256 (inklusive
"ROOT"-mappen).
Når katalognivået (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
Disse tallene kan variere med fil- og
mappestrukturen.
 Kompatibilitet med all programvare som koder/
skriver kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på
USB-lagringsenheten opprinnelig ble kodet med
ikke-kompatibel programvare, vil disse filene
kanskje produsere støy eller hakkete lyd, eller ikke
kunne spilles av i det hele tatt.
 Mappe- og filnavn kan vises med opptil 32 tegn,
inklusive anførselstegn.
Kompatible Bluetooth-enheter
Kompatibilitetskravene for Bluetooth-enhetene
er som følger. Før du begynner å bruke enheten
din med denne enheten, må du sjekke at den
oppfyller kravene.
Enhetene må være kompatible med
Bluetooth-standarden, versjon 3.0.
Enhetene må støtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
NFC-funksjon (kun påkrevet ved bruk av
enhetens NFC-paringsfunksjon).
Gå til nedenstående nettside for å få den nyeste
informasjonen om kompatible Bluetoothenheter, inklusive NFC-kompatible
smarttelefoner.
For kunder i Europa og Russland:
http://support.sony-europe.com/
Merknad
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller
regioner.
2 Start appen "NFC enkel tilkobling" på
smarttelefonen.
Forviss deg om at programmets skjermbilde
vises.
Enheten skanner radiofrekvensene automatisk
og stopper når den får inn en stasjon tydelig.
Hvis du ikke kan stille inn på en stasjon ved
hjelp av automatisk stasjonssøk, må du trykke
gjentatte ganger på TUNE + eller   for å
endre frekvensen trinn for trinn.
Når en FM-sending i stereo mottas, lyser "ST" i
displayet.
Tips
Hvis det er støy i mottaket av stereo-FM, må du
trykke på FM MONO , til "MONO" vises i displayet.
Du går glipp av stereoeffekten, men mottaket blir
bedre.
3 Berør punktet merket N  på enheten
med smarttelefonen, til smarttelefonen
begynner å vibrere.
For kunder i Latin-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land og regioner:
Når smarttelefonen
gjenkjennes av enheten,
begynner den å vibrere.
http://www.sony-asia.com/support
Paring
Bluetooth-enheter må "pares" med hverandre på
forhånd. Så snart to Bluetooth-enheter er paret,
er det intet behov for å pare dem igjen, med
mindre paringsinformasjonen slettes. Med denne
enheten kan man pare opptil 9 Bluetoothenheter.
Hvis enheten din er en NFC-kompatibel
smarttelefon, er det ikke nødvendig å utføre den
manuelle paringsprosedyren. Bruk
smarttelefonen sammen med denne enheten,
som beskrevet i prosedyrene under "Koble til
med en smarttelefon med en-touch (NFC)".
Ved bruk av Bluetooth-funksjonen er det viktig å
legge merke til Bluetooth-statusindikatoren ( ) i
displayet, som angir nettverksstatusen for denne
enheten og Bluetooth-enheten.
Indikatorer for Bluetooth-funksjonen
Status
Bluetoothforbindelsen er
av.
Bluetooth-indikator ( )
Av
Paring eller
Blinker
kommunikasjon
pågår
Forbindelsen er
etablert
Kontinuerlig på
Pare med en Bluetooth-enhet
Hold Bluetooth-enheten og denne enheten
mindre enn 1 meter fra hverandre for denne
arbeidsoperasjonen.
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Bluetooth-funksjonen.
2 Trykk på og hold nede BLUETOOTH
PAIRING  for å aktivere enhetens
paringsmodus.
Når paringsmodus er aktivert, lyder et dobbelt
lydsignal, og Bluetooth-indikatoren ( ) blinker
i displayet.
Hvis aktiveringen mislykkes, må du trykke på
og holde nede BLUETOOTH PAIRING  igjen,
og forsøke å aktivere paringsmodus på nytt.
For å avbryte paringsmodus etter aktivering,
må du trykke på BLUETOOTH PAIRING  i
minst 2 sekunder.
3 Utfør paringsprosedyren på Bluetoothenheten.
Slå på Bluetooth-enheten og aktiver
Bluetooth-funksjonen på den. Nærmere
detaljer finner du i bruksanvisningen for
Bluetooth-enheten.
Når Bluetooth-funksjonen til Bluetoothenheten er aktivert, vil denne lete etter
enheter som kan pares, og vise en liste over
oppdagede enheter i displayet. Velg denne
enheten på listen. Denne enheten vises som
"ZS-BTY50/52/55".
Hvis "ZS-BTY50/52/55" ikke vises, må du
gjenta prosedyren fra trinn 2.
Hvis det kreves en PIN-kode
Enkelte Bluetooth-enheter krever en 4-sifret
PIN-kode. Hvis enheten din krever en
PIN-kode, skriv inn "0000".
Når enheten er paret og Bluetoothforbindelsen er opprettet, holder Bluetoothindikatoren ( ) opp å blinke, og "BT AUDIO"
vises i displayet.
Hvis du vil pare med en annen Bluetoothenhet, må du gjenta trinn 1 til 3.
Om å pare med en Bluetooth-enhet
 Hvis du slår av denne enheten eller Bluetoothenheten før Bluetooth-forbindelsen er opprettet,
vil paringsinformasjonen ikke lagres, og paringen
vil ikke fullføres.
 Paringsmodus avbrytes etter ca. 5 minutter. Hvis
paringsmodus avbrytes halvveis, må du begynne
på nytt fra trinn 2.
 Arbeidsoperasjonen og displayet kan avvike fra
hverandre, noe som kan ha sammenheng med
Bluetooth-enheten eller den installerte versjonen
av Bluetooth-programvaren.
 "PIN-kode" vil kanskje kalles "PIN", "PIN-nummer",
"Passord" e.l., avhengig av Bluetooth-enheten.
Nærmere informasjon om PIN-koden finner du i
bruksanvisningen for Bluetooth-enheten din.
Endre innstillingsintervallet for FM/
AM
Innstillingsintervallet for FM/AM kan endres om
nødvendig, ved hjelp av følgende prosedyre.
Merk at denne funksjonen ikke er tilgjengelig på
europeiske, australske, taiwanske og
latinamerikanske modeller, unntatt modeller
beregnet på Uruguay, Paraguay, Peru og Chile.
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
 for å velge frekvensbånd.
2 Trykk på   eller   for å velge
"MANUAL", og trykk deretter på ENTER
.
"FM-xx" vises i displayet.
3 Trykk på og hold RADIO FM/AM , inntil
det aktuelle innstillingstrinnet vises.
4 Trykk på   eller   for å velge
Etter at smarttelefonen er blitt gjenkjent av
enheten, må du følge instruksjonene på
smarttelefonskjermen og fullføre prosedyren
for tilkobling via Bluetooth.
Når Bluetooth-forbindelsen er etablert, holder
Bluetooth-indikatoren ( ) opp å blinke, og
meldingen "BT AUDIO" vises i displayet.
Tips
Hvis paringen og Bluetooth-tilkoblingen mislykkes,
må du gjøre følgende:
Start "NFC enkel tilkobling" om igjen, og beveg
smarttelefonen langsomt over N-punktet .
Hvis du bruker et etui på smarttelefonen din,
må du ta av dette.
Lytte til audio-innhold
det ønskede innstillingstrinnet.
Det er mulig å velge "FM 50K" (for 50 kHzintervallet) eller "FM 100K" (for 100 kHzintervallet) i FM-båndet, og "AM 9K" (for
9 kHz-intervallet) eller "AM 10K" (for 10 kHzintervallet) i AM-båndet.
5 Trykk på ENTER .
En endring av innstillingsintervallet vil slette alle
forhåndsinnstilte FM/AM-stasjoner som er lagret
i enheten. Tilbakestill de forhåndsinnstilte
stasjonene etter en endring av
innstillingsintervallet.
Forbedre radiomottaket
Still inn antennen på nytt for å forbedre
FM-mottaket.
Sørg for at det ikke er mer enn 10 meter mellom
Bluetooth-enheten (eller den NFC-kompatible
smarttelefonen) og enheten, og kontroller
nedenstående før bruk.
At Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon er
aktivert.
At paring og Bluetooth-tilkobling er fullført.
Hvis ikke, må du gjennomføre
paringsprosedyren på forhånd. (Se "Pare med
en Bluetooth-enhet" eller "Koble til med en
smarttelefon med en-touch (NFC)").
ĄĄFor en Bluetooth-enhet
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
Bluetooth-funksjonen.
Den sist tilkoblede enheten vil bli koblet til
automatisk.
2 Start avspilling av en lydkilde, f.eks.
musikk, videoer, spill osv. på enheten.
Slå opp i bruksanvisningen for Bluetoothenheten din for å finne ut mer om avspilling.
ĄĄFor en NFC-kompatibel smarttelefon
Start avspilling av en lydkilde, f.eks. musikk,
videoer, spill osv. på smarttelefonen.
Slå opp i bruksanvisningen for smarttelefonen
din for å finne ut mer om avspilling.
Merknad
Bluetooth-funksjonen slås av når:
du trykker på POWER (eller OPERATE)  for å
slå av enheten.
du veksler til en annen funksjon enn Bluetoothfunksjonen.
Tips
Hvis volumet er lavt, må du først justere volumet på
enheten. Hvis volumet fortsatt er for lavt, må du
justere volumet på den tilkoblede Bluetoothenheten eller smarttelefonen.
Tips for Bluetooth-enheter
Hvis den sist tilkoblede enheten ikke kobles til
automatisk, må du velge Bluetooth-funksjonen på
nytt ved å trykke på BLUETOOTH  etter at POWER
(eller OPERATE) , USB , RADIO FM/AM  eller
AUDIO IN  er trykket. Hvis den fortsatt ikke kobles
til, må du velge modellnavnet på denne enheten fra
enhetslisten (utfør trinn 3 i "Pare med en Bluetoothenhet").
Bryte en Bluetooth-forbindelse
Du kan bryte Bluetooth-forbindelsen med en av
følgende arbeidsoperasjoner.
ĄĄFor en Bluetooth-enhet
Slå av enheten.
Slå av Bluetooth-enheten.
Trykk på POWER (eller OPERATE) , USB ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO IN .
Deaktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetoothenheten.
ĄĄFor en NFC-kompatibel smarttelefon
Berør N-punktet  med smarttelefonen igjen.
Slå av enheten.
Slå av smarttelefonen.
Trykk på POWER (eller OPERATE) , USB ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO IN .
Deaktiver Bluetooth-funksjonen på
smarttelefonen.
Omplasser selve enheten for å forbedre
AM-mottaket.
Forholdsregler
Andre arbeidsoperasjoner
* /ENTER  har et
følbart punkt.
Koble til tilleggskomponenter
Du kan nyte lyden fra en tilleggskomponent,
f.eks. en bærbar, digital musikkspiller, via
høyttalerne på denne enheten.
Husk å slå av de komponentene som skal kobles
sammen, før tilkoblingen skjer.
Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for den
komponenten som skal kobles til.
Om sikkerhet
Skulle en fast gjenstand eller en væske falle
ned på enheten, må du koble enheten fra
strømnettet og få den sjekket av kvalifisert
personell før du fortsetter å bruke den.
Om strømkilder
For vekselstrømdrift må du bruke den
medfølgende vekselstrømkabelen; ikke bruk
noen annen kabel.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis
enheten ikke skal brukes igjen på lenge.
Når enheten ikke drives på batterier, må de tas
ut for å unngå skade som kan forårsakes av
batterilekkasje eller korrosjon.
Om plassering
Til komponent
(f.eks. bærbar,
digital
musikkspiller)
Bruke displayet
Ved hjelp av displayet kan du lese av informasjon
fra USB-lagringsenheten om den lydfilen som
spilles av i øyeblikket.
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan lagre radiostasjoner i enhetens minne. Du
kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner, 20
for FM og 10 for AM.
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
 for å velge frekvensbånd.
Totalt antall mapper
Tips
 Hvis det ikke er noen MP3/WMA/AAC-filer på
USB-lagringsenheten, vises "NO FILE" i displayet.
 Hvis det er MP3/WMA/AAC-filer kun på root-nivå i
USB-lagringsenheten, vises "1FLDR" i displayet.
Kontrollere filinformasjon
2 Still inn på en stasjon du vil lytte til.
3 Trykk og hold inne RADIO FM/AM
PRESET SETTING , inntil "AUTO" blinker
i displayet.
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  under
avspilling av en MP3/WMA/AAC-fil på USBlagringsenheten. Displayet endres som følger:

Sangtittel ( )*

Artistnavn ( )*
4 Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Hvis du vil lagre flere stasjoner, må du gjenta
trinn 2 til 4. Stasjonene lagres i minnet, ordnet
etter frekvens (fra lave frekvenser til høyere).

Albumnavn ( )*

Hvis en stasjon ikke kan
forhåndsinnstilles automatisk
Aktuelt filnummer og spilletid**
Hver gang du trykker på knappen, skifter
indikatoren på følgende måte:
)
5 Trykk på PRESET +  eller  , inntil det
* "SHUF"-indikatoren blinker i ca. 3 sekunder, inntil
tilfeldig avspillingsmodus er bekreftet av enheten.
forhåndsinnstilte nummeret du ønsker
for stasjonen blinker i displayet.
Gjøre dette
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE , inntil " 1"
vises.
2 Trykk på   eller 
 for å velge en lydfil du
vil gjenta avspillingen av.
3 Trykk på  .
Alle MP3/WMA/ 1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE , inntil " "
AAC-filer på
vises.
USBlagringsenheten 2 Trykk på  .
1 Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE , inntil " "
(mappe) og " " vises.
2 Velg mappe ved å trykke
+ eller  .
på
3 Trykk på  .
Avbryte gjentatt avspilling
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
" " forsvinner fra displayet.
6 Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Hvis en annen stasjon allerede er lagret under
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret, vil
den stasjonen bli erstattet med den nye.
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i
enhetens minne, også i følgende situasjoner:
Vekselstrømkabelen trekkes ut.
Batteriene fjernes.
Avbryte tilfeldig avspilling
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE , inntil
"SHUF" forsvinner fra displayet.
Tips
Under tilfeldig avspilling kan du ikke velge forrige
MP3/WMA/AAC-fil ved å trykke på  .
Lytte til forhåndsinnstilte
radiostasjoner
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
 for å velge frekvensbånd.
Velge et minne på USBlagringsenheten
Hvis USB-lagringsenheten har mer enn ett minne
(f.eks. et internt minne og et minnekort), kan du
velge hvilket minne du vil bruke, og deretter
starte avspillingen.
Pass på å velge et minne før du begynner
avspillingen, siden det ikke er mulig å velge
minne mens avspillingen pågår.

1 Koble USB-enheten til USB-porten ( )
.
2 Trykk på USB  for å slå på USBfunksjonen.
3 Trykk ned og hold USB MEMORY SELECT
.
4 Trykk gjentatte ganger på   eller
  for å velge et minnenummer.
Minnenummer
Navnet på minnet vises. Navnet kan vises på
ulike måter, avhengig av spesifikasjonene for
USB-lagringsenheten.
Fortsett til trinn 5 hvis det bare er mulig å
velge ett minne.
For å avbryte minnevalget, trykk på USB
MEMORY SELECT  igjen.
5 Trykk på ENTER .
Forviss deg om at denne enheten ikke er for
langt unna Bluetooth-enheten (eller
smarttelefonen), eller at denne enheten ikke
mottar interferens fra et trådløst nettverk, en
annen trådløs enhet som bruker 2,4 GHz, eller
en mikrobølgeovn.
Kontroller at Bluetooth-forbindelsen mellom
denne enheten og Bluetooth-enheten (eller
smarttelefonen) ble opprettet på riktig måte.
Utfør paringen på nytt (se "Pare med en
Bluetooth-enhet").
Hold avstand til metallgjenstander og
metalloverflater.
Forviss deg om at Bluetooth-funksjonen er
aktivert på Bluetooth-enheten (eller
smarttelefonen).
Enheten slås ikke på når
vekselstrømkabelen kobles til.
Sørg for at vekselstrømkontakten er satt godt
inn i stikkontakten.
Enheten kommer ikke på ved batteridrift.
Sørg for at batteriene er satt inn på riktig måte.
"LOW BATTERY" blinker i displayet, og
enheten slås av automatisk.
Skift ut alle batteriene med nye.
Enheten går uventet over i standbymodus.
Det er ikke et tegn på at noe er galt. Denne
enheten går automatisk over i standby-modus
når det i løpet av ca. 20 minutter hverken har
vært brukt noen funksjoner eller spilt av lyd på
enheten. Se "Bruke strømstyringsfunksjonen
(kun europeiske modeller)".
Det er ingen lyd.
Forviss deg om at riktig funksjon er valgt for
den musikk- eller lydkilden du vil lytte til.
Trekk ut hodetelefonledningen når du lytter via
høyttalerne.
Lyden er blandet med støy.
Merknader
Om rengjøring av kabinettet
 Hvis enheten er koblet til mono-utgangskontakten
på en digital musikkspiller, vil det kanskje ikke
være lyd i den høyre høyttaleren til enheten.
 Hvis enheten er koblet til linjeutgangen på en
digital musikkspiller, kan det forekomme
forvrengning. Hvis lyden er forvrengt, må du koble
til hodetelefonkontakten i stedet.
 Hvis enheten er koblet til hodetelefonkontakten til
en digital musikkspiller, må du øke volumet på
den digitale musikkspilleren, og deretter justere
volumet på selve enheten.
Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut som er fuktet lett med et
mildt vaskemiddel. Det må ikke brukes noen
annen type skrubb, skurepulver eller løsning,
som f.eks. alkohol eller rensebensin.
USB-enhet
For å koble enheten til en TV eller en
videospiller (VCR), må du bruke en
forlengelseskabel (ikke inkludert) med en
stereo-miniplugg i den ene enden og to
phono-plugger i den andre.
Om Bluetooth-kommunikasjon
Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer innenfor
en radius på ca. 10 meter.
Den maksimale rekkevidden for
kommunikasjon kan variere, avhengig av hvilke
hindringer som er i veien (personer,
metallgjenstander, vegger osv.) og av det
elektromagnetiske miljøet.
Enheten
Bruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som sender ut radiobølger i nærheten av
enheten? I så fall må du flytte enheten og
Bluetooth-enheten bort fra slikt utstyr.
Mobiltelefoner og liknende kan påvirke
Bluetooth-kommunikasjon.
Bruker du en kompatibel USBlagringsenhet?
Hvis du kobler til en ikke-kompatibel USBenhet, kan følgende problemer oppstå:
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Fil- eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
Avspilling er ikke mulig.
Lyden hopper.
Støy.
Lyden er forvrengt.
"OVER CURRENT" vises.
Det er oppdaget et unormalt nivå i den
elektriske strømmen fra USB-porten ( ) . Slå
av enheten og fjern USB-lagringsenheten fra
USB-porten ( ) . Forviss deg om at det ikke
er noe problem med USB-lagringsenheten.
Hvis denne meldingen fortsetter å vises, må du
ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
2 Trykk på PRESET +  eller   for å
velge et lagret
forhåndsinnstillingsnummer for den
ønskede radiostasjonen.
Stålkabinett
Optimal ytelse
Begrenset ytelse
Følgende betingelser kan påvirke følsomheten
til Bluetooth-kommunikasjonen.
En hindring, som f.eks. en person, en
metallgjenstand eller en vegg befinner seg
mellom denne enheten og Bluetoothenheten.
Enheter eller utstyr, som f.eks. trådløse
LAN-enheter, mikrobølgeovner, trådløse
telefoner osv. som bruker frekvensbåndet
2,4 GHz, er i bruk i nærheten av enheten.
Enheten er plassert på en hylle av stål.
Fordi både Bluetooth-enheter og trådløse
nettverk (LAN IEEE802.11b/g/n) bruker samme
frekvensbånd (2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeinterferens som gir redusert
kommunikasjonshastighet eller støy, eller som
gjør det umulig å opprette forbindelse hvis
denne enheten brukes nær trådløse
nettverksenheter. Skulle dette skje, må du gjøre
følgende:
Plasser eller bruk denne enheten minst 10 m
fra de trådløse nettverksenhetene.
Hvis denne enheten brukes innenfor en
radius på 10 m fra andre trådløse
nettverksenheter, må du, om mulig, slå av de
trådløse nettverksenhetene, eller plassere
denne enheten minst 10 m unna de trådløse
nettverksenhetene.
Bruk Bluetooth-enheten så nær denne
enheten som mulig.
Mikrobølger som sendes ut fra en Bluetoothenhet kan påvirke bruken av elektronisk
medisinsk utstyr. Slå av denne enheten og
Bluetooth-enheten på følgende steder, så det
ikke skjer ulykker:
I nærheten av brennbar gass, på sykehus,
tog, fly eller bensinstasjoner
I nærheten av automatiske dører eller
brannalamer
Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner
som samsvarer med Bluetooth-standarden, for
å gi en sikker forbindelse når trådløs
Bluetooth-teknologi brukes, men det er ikke
sikkert at sikkerheten er tilstrekkelig. Dette
avhenger av innstillingen. Vær forsiktig når du
kommuniserer med trådløs Bluetoothteknologi.
Sony kan ikke påta seg noe ansvar for
informasjonslekkasje ved bruk av Bluetoothfunksjonen på denne enheten.
Det kan ikke garanteres at alle Bluetoothenheter kan kobles til.
Bluetooth-enheter som brukes sammen med
denne enheten må samsvare med kravene til
Bluetooth-standarden, som spesifisert av
Bluetooth SIG, Inc., og må ha en
samsvarserklæring som dokumenterer dette.
Selv når den tilkoblede Bluetooth-enheten
samsvarer med ovennevnte Bluetoothstandard, er det enkelte enheter som kanskje
ikke vil kunne kobles til, eller som ikke vil
virke som de skal. Dette avhenger av
funksjoner og spesifikasjoner for Bluetoothenheten.
Det kan ta litt tid å få i gang kommunikasjonen,
avhengig av hvilken Bluetooth-enhet som skal
kobles til.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
USB-lagringsenheten kan ha blitt koblet til på
feil måte. Slå av enheten og koble USBlagringsenheten til igjen. Slå så på enheten.
Du hører støy, hopping eller forvrengt
lyd.
Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten
til igjen. Slå så på enheten igjen.
Musikkdataene selv inneholder støy, eller lyden
er forvrengt. Støyen kan ha blitt generert ved
oppretting av lydfilene. Forsøk å generere
lydfilene på nytt, og spill dem av på denne
enheten.
USB-lagringsenheten kan ikke kobles til
USB-porten ( ) .
Pluggen på USB-lagringsenheten eller
USB-kabelen settes inn feil vei. Sett den inn
riktig vei i USB-porten ( ) .

,
Deaktiver demonstrasjonsfunksjonen ved å
trykke på PLAY MODE , inntil "DEMO MODE
OFF" vises i displayet.

)

En valgt mappe
PRESET SETTING , inntil "AUTO" blinker
i displayet.
4 Trykk på   eller   for å velge
"MANUAL", og trykk deretter på ENTER
.
)
Tilfeldig avspilling (SHUF)*
Gjenta
En MP3/WMA/
AAC-fil
2 Still inn på en stasjon du vil lytte til.
3 Trykk og hold inne RADIO FM/AM
1)

Gjenta avspilling av valgt mappe (
Det er ingen lyd.
Hvis enheten flyttes plutselig fra kalde til varme
omgivelser, kan det dannes kondens på de ytre
eller indre overflatene, noe som kan forårsake
feil. Hvis det oppstår kondens, må enheten slås
av inntil fuktigheten har fordampet. Enheten
må ikke brukes før kondensen har fordampet
fullstendig.
Lyden fra den tilkoblede komponenten høres
fra høyttalerne.
 for å velge frekvensbånd.
"FM-xx" vises i displayet.
Vanlig avspilling (ingen)

Spill av valgt mappe (
Om bruk
Demonstrasjonen vises i displayet.
Lyden hopper, eller
kommunikasjonsavstanden er kort.
Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk
stråling, f.eks. en trådløs nettverksenhet, en
annen Bluetooth-enhet (eller -enheter), eller en
mikrobølgeovn er i nærheten, bør du flytte
enheten bort fra slike kilder, om mulig. Eller
bruk Bluetooth-enheten og denne enheten på
et sted uten slike kilder.
Fjern alle hindringer mellom denne enheten og
Bluetooth-enheten, eller flytt Bluetoothenheten og denne enheten bort fra hindringen.
Plasser denne enheten og Bluetooth-enheten
så nær hverandre som mulig.
Flytt denne enheten til et annet sted.
Forsøk å bruke Bluetooth-enheten eller
smarttelefonen i en annen posisjon.
En forbindelse kan ikke opprettes.
Utfør paringen på nytt (se "Pare med en
Bluetooth-enhet").
Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha siste nytt
om kompatible Bluetooth-enheter, kan du se
informasjonen på nettsiden. Internettadressen
finner du under "Kompatible Bluetoothenheter".
Paring mislykkes.
Plasser Bluetooth-enheten nærmere denne
enheten.
Slett modellnavnet til denne enheten fra
Bluetooth-enheten, og utfør paringen igjen (se
"Pare med en Bluetooth-enhet").
Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel
med denne enheten. Hvis du vil ha siste nytt
om kompatible Bluetooth-enheter, kan du se
informasjonen på nettsiden. Internettadressen
finner du under "Kompatible Bluetoothenheter".
"READING" vises over lengre tid, eller det
tar lang tid før avspillingen starter.
Leseprosessen kan ta lang tid i følgende
tilfeller:
Det er mange mapper eller filer på USBlagringsenheten.
Filstrukturen er kompleks.
Minnet er nesten fullt.
Internminnet er fragmentert.
For å unngå ovenstående problemer anbefaler
vi at du følger nedenstående retningslinjer:
Hold det totale antallet mapper på en
USB-lagringsenhet begrenset til 100 eller
færre.
Hold det totale antallet filer pr. mappe
begrenset til 100 eller færre.
Feil på displayet
Dataene som er lagret på USB-enheten kan
være ødelagt. Send musikkdataene til
USB-lagringsenheten på nytt.
Denne enheten kan kun vise numre og
bokstaver i alfabetet. Andre tegn vil ikke vises
på riktig måte.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
Slå av enheten og koble til USBlagringsenheten på nytt, og slå så på enheten
igjen.
USB-enheten fungerer ikke som den skal. Slå
opp i bruksanvisningen for USBlagringsenheten for å finne nærmere
informasjon om hvordan dette problemet skal
håndteres.
Avspillingen starter ikke.
Slå av enheten og koble USB-lagringsenheten
til igjen.
Avspillingen starter ikke fra første spor.
Still inn avspillingsmodus på Vanlig avspilling.
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
Lydfilene kan ha feilaktige filetternavn. Denne
enheten støtter følgende filetternavn:
MP3: Filetternavn ".mp3"
WMA: Filetternavn ".wma"
AAC: Filetternavn ".m4a" og ".mp4"
Lydfilene kan ha blitt opprettet i andre
formater enn MP3/WMA/AAC-formatene.
USB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32.*
USB-lagringsenheten er partisjonert. Kun MP3/
WMA/AAC-filer i første partisjon kan spilles av.
Avspilling er mulig fra opptil 8 katalognivåer.
Antallet mapper på enheten overstiger 256
(inklusive "ROOT"-mappen).
Antallet filer på enheten overstiger 65 535.
Antallet filer pr. mappe overstiger 999.
Filene er kryptert eller beskyttet av passord.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-lagringsmedier støtter kanskje ikke
begge filsystemene.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, slå opp i
bruksanvisningen for den aktuelle USBlagringsenheten eller ta kontakt med
produsenten.
Paring med NFC-funksjonen mislykkes.
Forsøk å utføre paringen manuelt (se "Pare
med en Bluetooth-enhet"). Enkelte NFCkompatible smarttelefoner kan kanskje ikke
pares med NFC-funksjonen på denne enheten.
Dette avhenger av smarttelefonens funksjoner
eller spesifikasjoner.
Start "NFC enkel tilkobling" om igjen, og beveg
smarttelefonen langsomt over N-punktet .
Kontroller
at smarttelefonen oppfyller

kompatibilitetskravene (se "Kompatible
smarttelefoner").
Radio
Lyden er svak eller det er dårlig kvalitet
på mottaket.
Skift ut alle batteriene med nye.
Flytt enheten bort fra eventuelle TV-apparater i
nærheten.
For FM-mottak må du bruke antennen i hele
dens lengde, og sette den i den stillingen som
gir best mulig FM-mottak. For AM-mottak bør
du sette hele enheten i den stillingen som gir
best mulig mottak.
TV-bildet er ustabilt.
Hvis du lytter til et FM-program i nærheten av
en TV med innendørsantenne, må du flytte
enheten bort fra TV-apparatet.
Hvis du har forsøkt de ulike løsningsmetodene,
og problemet ikke lot seg løse, må du trekke ut
vekselstrømkabelen eller fjerne alle batteriene.
Etter at alle indikatorer i displayet har forsvunnet,
må du koble til igjen vekselstrømkabelen, eller
sette inn igjen batteriene. Hvis problemet fortsatt
består, må du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Meldinger
DATA ERROR: En lydfil er ødelagt.
LOW BATTERY: Batteriene er nesten tomme.
NO BT: Bluetooth-forbindelsen er ikke opprettet.
NO DEVICE: Ingen USB-lagringsenhet er
tilkoblet, eller den tilkoblede USBlagringsenheten er blitt fjernet.
NO FILE: Ingen avspillbare filer er tilgjengelige
på USB-lagringsenheten.
NOT IN USED: Du har forsøkt å utføre en konkret
arbeidsoperasjon under betingelser som ikke
tillater denne arbeidsoperasjonen.
NOT SUPPORT: Det er tilkoblet en USBlagringsenhet som ikke støttes.
USB-seksjon
Støttede overføringshastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 kbps  320 kbps, VBR
Samplingfrekvenser (målefrekvenser)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 kHz
Bluetooth-seksjon
Kommunikasjonssystem
Bluetooth-spesifikasjon, versjon 3.0
Modulasjonsmetode
FHSS
Utgang
Bluetooth-spesifikasjon, effektklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Støttede Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Støttet kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig
av slike faktorer som f.eks. hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2Bluetooth standardprofiler inneholder
spesifikasjoner for Bluetooth-kommunikasjon
mellom enheter.
*3Visse operasjoner vil kanskje ikke være
tilgjengelige. Dette avhenger av enheten.
*4Kodek: Audiosignalkompresjon og
konverteringsformat
Radioseksjon
Frekvensområde
Europeiske, australske og taiwanske modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz trinn)
AM: 531 kHz  1602 kHz (9 kHz trinn)
Modeller for Uruguay, Paraguay, Peru og Chile
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz trinn)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz trinn)
AM: 530 kHz  1610 kHz (10 kHz trinn)
531 kHz  1602 kHz (9 kHz trinn)
Latinamerikanske modeller, unntatt modeller
for Uruguay, Paraguay, Peru og Chile
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz trinn)
AM: 530 kHz  1710 kHz (10 kHz trinn)
Andre modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz trinn)
87,5 MHz  108 MHz (100 kHz trinn)
AM: 531 kHz  1602 kHz (9 kHz trinn)
530 kHz  1610 kHz (10 kHz trinn)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Innebygd ferrittantenne
Inngang
AUDIO IN
Stereo-minikontakt
USB-porten ( )
Type A, maksimal strømstyrke 500 mA,
kompatibel med USB 2.0 Full Speed

Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE .

Gjenta alle (
linjeutgangen på den bærbare, digitale
musikkspilleren eller en annen
komponent, ved hjelp av en audiokabel
(ikke inkludert).
2 Slå på den tilkoblede komponenten.
3 Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille
av lyd fra den tilkoblede komponenten.
Bluetooth-enhet

Du kan stille inn enheten på å spille av spor på
repetisjon eller i tilfeldig rekkefølge, mens en
USB-lagringsenhet spiller eller står på pause.

Gjenta én gang (
1 Trykk gjentatte ganger på RADIO FM/AM
1 Koble AUDIO IN-kontakten  til
Generelt
Det er ingen lyd.
Velge avspillingsmodus

En stasjon med svakt signal må
forhåndsinnstilles manuelt.
Audiokabel
(ikke inkludert)
Spesifikasjoner

* Hvis filen ikke inneholder tilsvarende ID3informasjon, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og "NO
ALBUM" over displayet, i stedet for henholdsvis
sangtittelen, artistnavnet og albumnavnet.
**Artistnavnet eller albumnavnet vil endres til dette
om noen sekunder.
Til
AUDIO INkontakten
Enheten må ikke stå i nærheten av varmekilder,
på steder som er utsatt for direkte sollys, mye
støv eller mekaniske slag eller støt, eller i en bil
som står i solen.
Enheten må ikke plasseres på en skrå eller
ustabil overflate.
Ikke plasser noen ting nærmere enn 10 mm fra
baksiden av kabinettet. Ventilasjonsåpningene
må være frie, både for at enheten skal fungere
ordentlig og for at komponentene skal vare så
lenge som mulig.
Siden høyttalerne inneholder en kraftig
magnet, må kredittkort med magnetstripe eller
fjærdrevne armbåndsur holdes unna enheten,
så de ikke skal skades av magneten.
Problemløsing
Utgang
 (hodetelefoner) stereo-minikontakt
For hodetelefoner med impedanse på 16  
32 
Generelt
Høyttaler
Full rekkevidde, 10 cm dia., 3 , konustype (2)
Utgangseffekt
2,5 W + 2,5 W (ved 3 , 10% harmonisk
forvrengning)
Strømbehov
Modeller for Europa, Australia, Uruguay,
Paraguay, Peru og Chile
230 V vekselstrøm, 50 Hz (ACstrømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Latinamerikanske modeller, unntatt modeller
for Uruguay, Paraguay, Peru og Chile
120 V vekselstrøm, 60 Hz (ACstrømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Andre modeller
230 V  240 V vekselstrøm, 50 Hz (ACstrømforsyning)
9 V likestrøm (6 R14-batterier (størrelse C))
Strømforbruk
13 W vekselstrøm
Batteritid*1, *2
Avspilling av USB-lagringsenhet
Ca. 11 timer (ved en belastning på 100 mA)
Ca. 3,5 timer (ved en belastning på 500 mA)
FM-mottak
Omtrent 16 timer
*1Målt etter standardene til Sony. Den faktiske batteritiden kan
variere, avhengig av enhetens tilstand eller driftsforholdene.
*2Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony
Mål
Ca. 398 mm × 159 mm × 220 mm (B/H/D) (inkl.
utstikkende deler)
Vekt
Ca. 2,9 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømkabel (1)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Download PDF

advertising