Sony | ZS-BTG905 | Sony ZS-BTG905 Musikkanlegg med Bluetooth® og NFC Bruksanvisning

4-468-996-23(1)
Grunnleggende betjening
Enhet
Fjernkontroll
Personal Audio System
ˎˎBetjeningen og visningen på displayet kan være
forskjellig avhengig av BLUETOOTH-enheten eller
versjonen av BLUETOOTH-programvaren som er
installert.
ˎˎ"Passord" kan også kalles "passnøkkel", "PINkode", "PIN-nummer" eller "passkode", osv.,
avhengig av BLUETOOTH-enheten. For flere
detaljer, se brukerhåndboken til enheten.
Koble til med en smarttelefon med
one touch (NFC)
Brukerhåndbok
1 Trykk flere ganger på RADIO FM/AM 
for å velge AM eller FM.
Indikasjonen bytter mellom "AM" og "FM" hver
gang du trykker på knappen.
2 Hold nede TUNE  eller +  til
frekvenstallet begynner å endres på
displayet.
Ved å berøre enheten med en NFC-kompatibel
smarttelefon, slås enheten på automatisk, og
fullfører deretter paring og setter opp
BLUETOOTH-forbindelsen automatisk.
Enheten skanner automatisk radiofrekvensene
og stopper når den finner et klart signal.
Hvis du ikke kan stille inn en stasjon med den
automatiske innstillingsmodusen, trykker du
flere ganger på TUNE  eller +  for å endre
frekvensen trinnvist.
Når en FM-stereosending mottas, tennes "ST"
på displayet.
Smarttelefoner med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android 2.3.3 eller senere, ekskludert Android
3.x)
Hva er "NFC"?
*   (på enheten og
fjernkontrollen) og VOLUME + 
(på fjernkontrollen) har en følbar
forhøyning.
Belysning
Ved tilkobling til en BLUETOOTH-enhet, tennes belysningen eller blinker blått.
Belysningen tennes i hvitt når CD, USB, radio, AUDIO IN-funksjonen brukes eller når BLUETOOTH kobles fra.
Tips
For å slå belysningen av/på, holder du nede
funksjonen er aktivert.
/TUNE -  og BLUETOOTH  i to sekunder når BLUETOOTH-
Belysning
Merknader om MP3-/WMA-plater
Før du bruker enheten
ZS-BTG905
Slå strømmen på eller av
Trykk på  ( (AC ONLY) på fjernkontrollen)
.
ADVARSEL!
Regulere lydstyrken
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt må du ikke utsette dette apparatet for
væskedrypp eller -sprut, og du må ikke sette ting
som er fylt med væske, som f.eks. vaser, på
apparatet.
Denne enheten er ikke koblet fra
vekselstrømkilden (strømnettet) så lenge den er
koblet til stikkontakten, selv om enheten selv er
slått av.
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted,
for eksempel i en bokhylle eller innebygd i et
skap.
Ikke utsett batteriene (batteripakke eller
installerte batterier) for sterk varme, som
solskinn, brann e.l. over et lengre tidsrom.
ˎˎMPEG lag-3 lydkrypteringsteknologi og
patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
ˎˎWindows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
ˎˎDette produktet inneholder teknologi som er
underlagt visse immaterielle rettigheter for
Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien uavhengig av dette produktet er
forbudt uten passende lisens(er) fra Microsoft.
ˎˎOrdmerket BLUETOOTH® og BLUETOOTHlogoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver
bruk av slike merker ved Sony Corporation er
lisensiert.
ˎˎN-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
ˎˎAndroid er et varemerke for Google Inc.
ˎˎAndre varemerker og varenavn tilhører de
respektive eierne.
Velge lydbildet
Trykk på ROCK, POP, HIP-HOP, REGUETON,
ELECTRONICA eller FLAT  for å velge ønsket
lydbilde.
På fjernkontrollen, hver gang du trykker på
SOUND , endres innstillingen for lydbildet som
følger:
ROCK
POP
HIP-HOP
FLAT
ELECTRONICA
REGUETON
Fremheve bassen
Trykk på POWER DRIVE WOOFER  (WOOFER 
på fjernkontrollen) gjentatte ganger for å velge
type basslyd med høyttalerbelysningseffekt.
Indikasjonen endres som følger hver gang du
trykker på knappen:
WOOFER 2 LIGHT SYNC* (standard)
WOOFER 2
Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet
er plassert nederst på utsiden av apparatet.
Av
WOOFER 1
* Lyssynkroniseringsfunksjonen lager lyseffekter
som synkroniserer med musikken.
Strømkilder
Bruk av strømledningen eller batterier
Strømledning (inkludert)
Til en stikkontakt

Stille inn den automatiske
demonstrasjonen
(Unntatt europeiske
modeller)
En automatisk demonstrasjonsmodus er
installert i denne enheten, og er som standard
aktivert. Når innstillingen er på, aktiveres
høyttalerbelysningseffekten i følgende tilfeller:
ˋNår
ˋ enheten er slått av
ˋNår
ˋ det er ingen avspilling i CD- eller USBfunksjon
ˋNår
ˋ BLUETOOTH-tilkoblingen ikke er etablert i
BLUETOOTH-funksjonen (når "NO BT" vises)
Slå på/av automatisk demonstrasjon
Med enheten slått på, hold nede MODE  til
"DEMO MODE OFF" (innstilling er av) eller "DEMO
MODE ON" (innstilling er på) vises på displayet.
Merk
Demonstrasjonsmodus fungerer ikke når enheten
går på batteristrøm.
Spille av en musikkplate
Merknader
En strømbehandlingsfunksjon er installert i denne enheten. Med denne funksjonen, går enheten inn i
hvilemodus automatisk etter omtrent 15 minutter uten aktivitet eller et lydsignal.
1 Trykk på CD  for å aktivere CD-
Merknader
2 Trykk på  PUSH OPEN/CLOSE , og
ˎˎMeldingen "AUTOSTBY" blinker på displayet i omtrent 2 minutter før enheten går inn i hvilemodus.
ˎˎNår enheten er i hvilemodus med strømledningen koblet til, vises "STANDBY" på displayet.
ˎˎStrømbehandlingsfunksjonen er ikke tilgjengelig for radioen.
funksjonen.
* Filer med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights
Management) eller filer som er lastet ned fra en
netthandel for musikk kan ikke spilles av på denne
enheten. Hvis du forsøker å spille av en av disse
filene, spiller enheten av neste ubeskyttede lydfil.
Kompatible USB-enheter
Kompatibilitetskrav for USB-enhetene er som
følger. Kontroller at enheten din møter kravene
før du bruker den.
ˎˎOverholder USB 2.0-standarden (full hastighet)
ˎˎStøtter masselagringsmodus*
* Masselagringsmodus lar en USB-enhet bli
tilgjengelig for en vertsenhet, som gjør
filoverføring mulig. De fleste USB-enheter
støtter masselagringsmodus.
1 Koble USB-enheten til
.
funksjonen.
3 Trykk på   for å starte avspillingen.
Filnummer
Etter at mappenavnet og sangtittelen
vises, vises filnummeret og
avspillingstiden*.
Sett inn to R6-batterier (størrelse AA) (ikke inkludert).
* Dersom avspillingstiden overstiger
100 minutter, vises "--:--" på displayet.
For å
Gjør dette
Pause
avspillingen
Når du spiller av en MP3- eller WMA-plate,
tennes "MP3" (for MP3-filer) eller "WMA" (for
WMA-filer) på displayet.
Trykk på  . Trykk på
knappen igjen for å fortsette
avspillingen*.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  .
Lyd-CD
Velg en mappe
Trykk på
Velg en fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over filer
enkeltvist.
4 Trykk på   for å starte avspillingen.
Skifte ut batterier
Ved normalt forbruk bør batteriene vare i omtrent 6 måneder. Når fjernkontrollen ikke lenger kan betjene
enheten, skifter du ut begge batterier med nye.
Andre operasjoner
Spornummer
Avspillingstid
Finne et punkt i
en fil
MP3-/WMA-plate
MP3-/WMA-filnummer
Fjerne en
USB-enhet
*1Hvis det ikke er en sangtittel i ID3- eller
WMA-kodeinformasjonen, vises filnavnet.
*2Dersom avspillingstiden overstiger
100 minutter, vises "--:--" på displayet.
Andre operasjoner
For å
Gjør dette
Pause
avspillingen
Trykk på  . Trykk på
knappen igjen for å fortsette
avspillingen.
Stoppe
avspillingen
Trykk på  .
Velge en
mappe på en
MP3-/WMAplate
Trykk på
Velge et spor
eller en fil
Trykk på  eller  . Du
kan hoppe over spor/filer
enkeltvist.
Finne et punkt i
et spor eller en
fil
 eller + .
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket punkt.
Når du finner et punkt mens
avspillingen er satt på pause,
trykker du på   for å
starte avspillingen etter at
ønsket punkt er funnet.
Hold nede   til "NO DEV"
vises på displayet, og fjern
deretter USB-enheten.
Avspillingsrekkefølgen til mappene og filene er
som følger:
Mappe
MP3-/WMA-fil
For kunder i Europa og Russland:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i andre land/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Paring
BLUETOOTH-enheter må være "paret" med
hverandre på forhånd. Når BLUETOOTH-enheter
er paret, trenger du ikke pare dem på nytt med
mindre paringsinformasjonen fjernes. Denne
enheten kan pares med opptil 5 BLUETOOTHenheter.
Hvis enheten din er en NFC-kompatibel
smarttelefon, er ikke manuell paring nødvendig.
Bruk smarttelefonen med denne enheten og følg
prosedyrene beskrevet under "Koble til med en
smarttelefon med one touch (NFC)".
Når du bruker BLUETOOTH-funksjonen, må du
legge merke til BLUETOOTH-statusindikatoren ( )
på displayet, som viser nettverksstatusen mellom
enheten du kobler til og denne enheten.
Indikasjoner for BLUETOOTH-funksjonen
Status
BLUETOOTH-indikator
( )
BLUETOOTH-tilkobling Av
er deaktivert
Tips
Tilkobling er opprettet Kontinuerlig på
Merk
Når du fjerner USB-enheten, holder du alltid nede
  og sørger for at "NO DEV" vises før du fjerner
USB-enheten. Dersom USB-enheten fjernes uten at
dette gjøres kan gjøre data på USB-enheten korrupt
eller skade selve enheten.
Trykk gjentatte ganger på MODE  mens en
USB-avspilling er stoppet.
Du kan velge normal avspillingsmodus (avspilling
av alle filer på USB-enheten i rekkefølge),
mappeavspillingsmodus (" " for alle filer i den
spesifiserte mappen på USB-enheten),
repetisjonsmodus (" " for repetisjon av alle filer)
(" 1" for repetisjon av én fil) eller modus for
avspilling i tilfeldig rekkefølge ("SHUF"). For flere
detaljer, se "Velge avspillingsmodus" på
baksiden.
Merknader om USB-enheten
Eksempel på mappestruktur og
avspillingsrekkefølge
For siste informasjon om kompatible BLUETOOTHenheter, inkludert NFC-kompatible smarttelefoner,
kan du se websiden under.
Parer, kommuniserer
eller kobler til
Bytte avspillingsmodus
Hold nede  eller  
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket punkt.
Når du finner et punkt mens
avspillingen er satt på pause,
trykker du på   for å
starte avspillingen etter at
ønsket punkt er funnet.
ˎˎEnheter må overholde versjon 3.0 av
BLUETOOTH-standarden.
ˎˎEnheter må støtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
ˎˎNFC-kapabilitet (kreves kun når NFCparingfunksjonen til enheten brukes).
* Når du spiller av en VBR MP3-/WMA-/AAC-fil, kan
enheten fortsette avspillingen fra et annet punkt.
ˎˎAvspillingen starter fra MP3-/WMA-/AAC-filen du
stoppet avspillingen for sist (fortsett avspilling).
Mens avspillingen er stoppet, vises filnummeret
og forløpt avspillingstid.
ˎˎFor å avbryte fortsettelse av avspillingen (for å
starte avspillingen fra begynnelsen på første
MP3-/WMA-/AAC-fil), trykker du på  .
ˎˎDu kan ikke endre avspillingsmodusen under
avspilling.
ˎˎDet kan ta lang tid før avspillingen starter når:
ˋˋMappestrukturen er komplisert.
ˋˋUSB-enheten nesten er full.
ˎˎNår en USB-enhet er koblet til, leser enheten av
alle filer på enheten. Hvis det er mange mapper
eller filer på enheten, kan enheten bruke lang tid
på å lese dem av.
ˎˎIkke koble til en USB-enhet gjennom en USB-hub.
ˎˎMed noen tilkoblede USB-enheter, kan det oppstå
en forsinkelse før en operasjon starter etter at den
er utført.
ˎˎOperasjon er ikke alltid garantert, selv om
USB-enhetene møter kompatibilitetskravene.
ˎˎDenne enheten støtter muligens ikke alle
funksjonene som følger med en tilkoblet
USB-enhet.
ˎˎDenne enheten kan ikke brukes for å lade
USB-enheter.
ˎˎFiler som er spilt inn med denne enheten spilles
av i samme rekkefølge som mappene ble
opprettet i. Filer som er spilt inn av en annen
enhet enn denne enheten (som f.eks. en
datamaskin) kan kanskje ikke spilles av i samme
rekkefølge som de ble spilt inn i.
Ta opp fra en plate til en
USB-enhet
Blinker
Pare med en BLUETOOTH-enhet
3 Start appen "NFC enkel tilkobling" på
smarttelefonen.
Sørg for at applikasjonsskjermen vises.
4 Berør enheten med smarttelefonen.
Fortsett å berøre smarttelefonen på den
N-merkede delen  av enheten til
smarttelefonen svarer.
Merk
Dersom skjermen på smarttelefonen er låst, vil
ikke smarttelefonen fungere. Dersom dette er
tilfelle, låser du opp skjermen, deretter berører du
smarttelefonen med den N-merkede delen 
igjen.
Smarttelefon svarer
(enhet gjenkjent)
Etter gjenkjenning av enheten, følger du
anvisningene på skjermen som vises på
smarttelefonen, og fullfører prosedyren for
BLUETOOTH-forbindelsen.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet,
slutter BLUETOOTH-indikatoren ( ) å blinke og
meldingen "BT AUDIO" vises på displayet.
Tips
Dersom paring og BLUETOOTH-forbindelsen
mislykkes, gjør du følgende:
ˋˋStart "NFC enkel tilkobling" på nytt og flytt
smarttelefonen sakte over den N-merkede delen
.
ˋˋTa smarttelefonen ut av et eventuelt etui hvis du
bruker dette.
BLUETOOTH-standbyfunksjonen er aktivert og
enheten slås av automatisk. "BT STANDBY"
tennes på displayet mens enheten slås av.
Avbryte BLUETOOTH-standbyfunksjonen
Når enheten er slått på, holder du nede   i
minst 2 sekunder. Enheten slås av, og ingen
indikasjon vises.
Merknader
ˎˎBLUETOOTH-standbyfunksjonen er ikke
tilgjengelig når du bruker enheten på batterier.
ˎˎBLUETOOTH-standbyfunksjonen er bare
tilgjengelig når denne enheten er slått av.
Høre på lyd
Opptakskilde
Målmappe
MP3
WMA
CD-DA
REC1
Mappenavn
REC1-MP3_WMA*4 REC1-CD*4
Filnavn
Samme som
opptakskilden*1
TRACK0001*3
*1Opptil 35 tegn av navnet er tilordnet.
*2Mappenavn er tilordnet i fortløpende rekkefølge
opptil maksimalt 300 (inkludert "ROOT"- og
"MUSIC"-mappe).
*3Filnavn tilordnes i fortløpende rekkefølge.
*4En ny fil tas opp til "REC1-xxx"-mappen hver gang
REC1-opptak utføres.
ˎˎIkke fjern USB-enheten under opptak eller sletting.
Dette kan gjøre data på USB-enheten korrupt eller
skade selve enheten.
ˎˎIkke koble til en USB-enhet gjennom en USB-hub.
ˎˎVed opptak fra en CD, tas sporene opp som
MP3-filer i 128 kbps. Ved opptak fra en MP3-/
WMA-plate, tas MP3-/WMA-filer opp med samme
bithastighet som de originale MP3-/WMA-filene.
ˎˎCD-tekstinformasjon er ikke inkludert i MP3-/
WMA-filene.
ˎˎHvis du avbryter et opptak før det er fullført,
opprettes en MP3-/WMA-fil med innholdet opptil
det punktet hvor opptaket ble stoppet.
ˎˎOpptaket stopper automatisk dersom:
ˋˋUSB-enheten går tom for plass under opptaket.
ˋˋAntall MP3-/WMA-filer på USB-enheten når
grensen som enheten kan gjenkjenne.
ˎˎMaksimalt 999 MP3-/WMA-filer og 300 mapper
kan oppbevares på én enkel USB-enhet (inkludert
"ROOT"- og "MUSIC"-mappe).
Maksimalt antall MP3-/WMA-filer og mapper kan
variere, avhengig av MP3-/WMA-filen og
mappestrukturen.
ˎˎHvis en mappe som skal slettes inneholder filer
som ikke er i formatet MP3/WMA/AAC eller
undermapper, kan ikke disse slettes.
ˎˎHvis en mappe eller fil med samme navn som den
du forsøker å ta opp allerede finnes på USBenheten, legges et fortløpende nummer til etter
navnet for den nye opptaksmappen eller -filen for
å unngå at den eksisterende mappen eller filen
overskrives.
ˎˎUnder opptak, kan du ikke høre noe lyd.
ˎˎOverholder USB 2.0-standarden (full hastighet)
ˎˎStøtter masselagringsmodus*
* Masselagringsmodus lar en USB-enhet bli
tilgjengelig for en vertsenhet, som gjør
filoverføring mulig. De fleste USB-enheter
støtter masselagringsmodus.
(USB)-porten .
"REC" blinker, og "CD SYNC" og "PUSH ENT"
vises vekselvist på displayet.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt.
Merknader
ˎˎDersom opptaksprossen ikke er klar, vises "CD
SYNC" og "PLEASE WAIT" vekselvist på
displayet.
ˎˎDersom mengde ledig plass er mindre enn
5 MB, vises "DEVICE FULL".
5 Trykk på ENTER  for å starte opptaket.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt og
forblir på under opptaket. Enheten og
USB-enheten stopper automatisk når opptaket
er ferdig.
REC1-opptak
Denne prosedyren lar deg enkelt ta opp sporet
eller MP3-/WMA-filen som spilles av nå, til en
USB-enhet.
1 Koble USB-enheten med
opptaksmulighet til
(USB)-porten .
2 Trykk på CD  for å aktivere CDfunksjonen.
3 Sett inn platen med sporet eller MP3-/
WMA-filen.
4 Velg sporet eller MP3-/WMA-filen som
du vil ta opp og start avspillingen.
5 Trykk på REC CD  USB  mens det
valgte sporet eller MP3-/WMA-filen
spilles av eller er pauset.
"REC" blinker, og "REC1" og "PUSH ENT" vises
vekselvist på displayet.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt.
Merknader
ˎˎDersom opptaksprossen ikke er klar, vises
"REC1" og "PLEASE WAIT" vekselvist på
displayet.
ˎˎDersom mengde ledig plass er mindre enn
5 MB, vises "DEVICE FULL".
Hold BLUETOOTH-enheten (eller den NFCkompatible smarttelefonen) og enheten innen 10
meter fra hverandre, og kontroller følgende før
bruk:
ˋBLUETOOTH-funksjonen
ˋ
på enheten er aktivert.
ˋParing
ˋ
og BLUETOOTH-forbindelsen er riktig
satt opp. Hvis ikke, utfører du paringen. (se
"Pare med en BLUETOOTH-enhet" eller "Koble
til med en smarttelefon med one touch (NFC)").
6 Trykk på ENTER  for å starte opptaket.
ĄĄFor en BLUETOOTH-enhet
Trykk på  .
USB REC/ERASE-indikatoren  slukkes.
1 Trykk på BLUETOOTH  for å slå på
BLUETOOTH-funksjonen.
Den sist tilkoblede enheten kobles til
automatisk.
2 Start avspilling av en lydkilde som
musikk, videoer, spill, osv. på enheten.
Se enhetens brukerhåndbok for detaljer om
avspillingsoperasjoner.
ĄĄFor en NFC-kompatibel smarttelefon
Start avspilling av en lydkilde som musikk,
videoer, spill, osv. på smarttelefonen.
Se smarttelefonens brukerhåndbok for detaljer
om avspillingsoperasjoner.
Merk
BLUETOOTH-funksjonen slås av når:
ˋˋDu trykker på   for å slå av enheten.
ˋˋDu bytter til en annen funksjon enn BLUETOOTHfunksjonen.
Tips
Dersom den sist tilkoblede enheten ikke kobler til
automatisk, prøver du følgende:
ˋˋTrykk på CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO IN ,
eller start enheten på nytt.
ˋˋTrykk deretter på BLUETOOTH  for å slå på
BLUETOOTH-funksjonen igjen.
Hvis den fremdeles ikke kobler til, velger du
modellnavnet på denne enheten fra enhetslisten
(utfør trinn 3 i "Pare med en BLUETOOTH-enhet").
Du kan avslutte BLUETOOTH-forbindelsen ved
utføre en av følgende operasjoner.
Dersom et passord kreves
REC1-opptak
3 Sett inn platen som du vil ta opp.
4 Trykk på REC CD  USB .
Avslutte en BLUETOOTH-forbindelse
Slå på BLUETOOTH-enheten og aktiver
BLUETOOTH-funksjonen på enheten. For flere
detaljer, se brukerhåndboken til BLUETOOTHenheten.
Når BLUETOOTH-funksjonen til enheten er
aktivert, vil den søke etter enheter som kan
pares og vise en liste over oppdagede enheter
på displayet. Velg denne enheten fra listen.
Denne enheten vises som "SONY:ZS-BTG905".
Dersom "SONY:ZS-BTG905" ikke vises, gjentar
du prosedyren fra trinn 2.
TRACK0001*3
funksjonen.
Når du slår på BLUETOOTH-funksjonen for første
gang, vil denne enheten automatisk gå inn i
paringsmodus og BLUETOOTH-indikatoren ( )
begynner å blinke.
enheten.
CDDA0001*2
2 Trykk på CD  for å aktivere CD-
Tips
3 Utfør paringsprosedyren på BLUETOOTH-
Samme som
opptakskilden*1
Kompatible USB-enheter
Kompatibilitetskrav for USB-enhetene er som
følger. Kontroller at enheten din møter kravene
før du bruker den.
opptaksmulighet til
Tips for BLUETOOTH-enhetene
Når paringsmodus er aktivert, kan du høre en
dobbel pipelyd og BLUETOOTH-indikatoren ( )
blinker på displayet.
Trykk på BLUETOOTH PAIRING  igjen for å
avbryte paringsmodusen etter aktivering.
CD-DA
Mappenavn
1 Koble USB-enheten med
1 Trykk på BLUETOOTH PAIRING  for å
å aktivere enhetens paringsmodus.
CD-DA
Denne funksjonen lar deg enkelt ta opp en hel
plate på en USB-enhet.
Hold BLUETOOTH-enheten og enheten på
1 meters hold fra hverandre for denne
operasjonen.
2 Hold nede BLUETOOTH PAIRING  for
WMA
CD-MP3_WMA
Synkronisert opptak
Dersom lydnivået er lavt, regulerer du dette først på
enheten. Dersom lydnivået fremdeles er for lavt,
regulerer du lydnivået på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten eller smarttelefonen.
slå på BLUETOOTH-funksjonen.
MP3
Målmappe
Du kan ta opp musikk fra en plate til USBenheten ved å koble en USB-enhet (en digital
musikkspiller eller et USB-lagringsmedium) til
(USB)-porten .
Denne enheten støtter kun opptak fra CD-DA- og
MP3-/WMA-plater. Lyd fra BLUETOOTH, radio
eller AUDIO IN kan ikke tas opp til en USB-enhet.
Lydfiler som tas opp på denne enheten er i
MP3- eller WMA-format.
Omtrent størrelse på opptaket er 1 MB per minutt
med opptakstid fra en CD. Filstørrelsen kan være
større for opptak som gjøres fra en MP3-/
WMA-plate.
ĄĄFor en BLUETOOTH-enhet
ˎˎSlå av enheten.
ˎˎSlå av enheten.
ˎˎTrykk på CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO IN .
ˎˎDeaktiver BLUETOOTH-funksjonen på enheten.
ĄĄFor en NFC-kompatibel smarttelefon
ˎˎBerør smarttelefonen til den N-merkede delen
 igjen.
ˎˎSlå av enheten.
ˎˎSlå av smarttelefonen.
ˎˎTrykk på CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO IN .
ˎˎDeaktiver BLUETOOTH-funksjonen på
smarttelefonen.
Når opptaket er ferdig, fortsetter CD-spilleren
å spille av.
Stoppe opptaket
Fjerne USB-enheten
1 Trykk på USB  for å slå på USBfunksjonen når opptaket er stoppet.
2 Hold nede   til "NO DEV" vises.
3 Fjern USB-enheten.
Slette MP3-/WMA-/AAC-filer eller
mapper på en USB-enhet
Du kan slette MP3-/WMA-/AAC-filer eller
mapper på en USB-enhet.
1 Koble USB-enheten til
.

Etter at sangtittelen*1 vises, vises
avspillingstiden*2.
 eller + .
Med den todimensjonale koden:
Bruk en app som leser en todimensjonal kode.
Når enheten er slått på, holder du nede 
 i minst 2 sekunder.
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Kompatibilitetskrav for enhetene er som følger.
Kontroller at enheten din møter kravene før du
bruker den.
ˎˎFlytt på selve enheten for å forbedre AMmottaket.
For noen smarttelefoner, er kanskje One-touch
connection tilgjengelig uten nedlastning av
appen "NFC enkel tilkobling". Dersom dette er
tilfelle, kan betjeningen og spesifikasjonene være
forskjellig fra det som er beskrevet her. For flere
detaljer, se brukerhåndboken som fulgte med
smarttelefonen.
Ved å bruke BLUETOOTH-standbyfunksjonen, kan
enheten slås på og betjenes av en BLUETOOTHenhet.
(USB)-porten
2 Trykk på USB  for å aktivere USB-
tilkobling" på smarttelefonen.
Bruke BLUETOOTHstandbyfunksjonen
Denne enheten kan ikke brukes for å lade
USB-enheter.
Gjøre klar fjernkontrollen
lukke CD-rommet.
Du kan trådløst lytte til tilkoblede BLUETOOTHenheter som mobiltelefoner, smarttelefoner,
musikkspillere, osv. over BLUETOOTHforbindelsen.
Denne enheten støtter ikke-NFC-kompatible
BLUETOOTH-enheter (heretter kalt "BLUETOOTHenhet(er)") og NFC-kompatible smarttelefoner.
Merk
sett inn en plate i CD-rommet med
etikettsiden vendt opp.
3 Trykk på  PUSH OPEN/CLOSE  for å
Høre på musikk på en
BLUETOOTH-enhet over
trådløs kommunikasjon
ˎˎFlytt på antennen for å forbedre FM-mottaket.

Om strømbehandlingsfunksjonen (kun europeiske modeller)
ˋLyd-CD-er
ˋ
med CD-DA-spor som er spilt inn i
CD-DA-diskformat.
ˋCD-R/CD-RW-plater
ˋ
med MP3- eller WMAlydfiler som er spilt inn i ISO 9660 nivå 1/nivå 2
eller Joliet.
Du kan høre på lydfiler som er lagret på en
USB-enhet (en digital musikkspiller eller
USB-lagringsmedium).
Lydfiler i MP3-, WMA- og AAC-formater* kan
spilles av på denne enheten.

ˎˎSkift ut batteriene når OPR/BATT-indikatoren  dempes, eller når enheten ikke kan betjenes. Skift ut alle
batteriene med nye batterier. Før du skifter ut batteriene, må du fjerne en eventuell plate og koble fra en
eventuell USB-enhet og ekstrautstyr fra enheten.
ˎˎFor å bruke enheten på batterier, kobler du strømledningen fra enheten og stikkontakten.
ˎˎNår du bruker enheten med batteristrøm, kan du ikke slå på enheten med fjernkontrollen.
Du kan spille av følgende typer plater med
denne enheten.
Høre på musikk på en USBenhet
Forbedre radiomottak
2 Last ned og installer appen "NFC enkel
Tips
Opptakskilde
Merknader

Koble til strømledningen , eller sett inn åtte R20-batterier (størrelse D) (ikke inkludert) i batterirommet
.
 Til AC IN
Drei VOLUME  med urviseren (+) eller mot
urviseren () på enheten, eller trykk på
VOLUME  eller +  på fjernkontrollen.
Lydstyrken på denne enheten reguleres i nivåer
fra 0 ("VOL 0" på displayet) til 31 ("VOL MAX" på
displayet).
ˎˎAvspillingsrekkefølgen til denne enheten kan være
forskjellig fra avspillingsrekkefølgen på en
tilkoblet USB-enhet.
ˎˎIkke lagre filer som ikke er av filtypen MP3/WMA/
AAC eller unødvendige mapper på en USB-enhet
som inneholder MP3-/WMA-/AAC-filer.
ˎˎUnder avspilling, hoppes mapper som ikke
inneholder filer av type MP3/WMA/AAC over.
ˎˎLydformatene som støttes av denne enheten er
som følger:
ˋˋMP3: Filendelse ".mp3"
ˋˋWMA: Filendelse ".wma"
ˋˋAAC: Filendelse ".m4a"
Legg merke til at selv om et filnavn har støttet
filendelse, men den faktiske filen ble opprettet i et
annet lydformat, kan denne enheten lage støy
eller få en funksjonsfeil.
ˎˎMP3 PRO-formatet støttes ikke.
ˎˎWMA-filer kodet i WMA DRM-, WMA Lossless- og
WMA PRO-formatene kan ikke spilles av.
ˎˎAAC-filer kodet i kopibeskyttet AAC-format kan
ikke spilles av.
ˎˎDenne enheten støtter AAC-LC-profilen (AAC Low
Complexity). HE-AAC-profilen (High Efficiency AAC)
støttes ikke.
ˎˎDenne enheten kan ikke spille av lydfiler på en
USB-enhet i følgende tilfeller:
ˋˋNår totalt antall lydfiler på i en enkel mappe
overstiger 999.
ˋˋNår totalt antall lydfiler på en enkel USB-enhet
overstiger 999.
ˋˋNår totalt antall mapper på en enkel USB-enhet
overstiger 300 (inkludert "ROOT"-mappen).
ˋˋNår mappenivået (mappedybden) overstiger 9
(inkludert "ROOT"-mappen).
Disse tallene kan variere avhengig av filen og
mappestrukturen.
ˎˎKompatibilitet med all kode-/brenneprogramvare
garanteres ikke. Dersom lydfiler på USB-enheten
opprinnelig ble kodet med inkompatibel
programvare, kan disse filene lage støy eller en
uavbrutt lyd, eller spilles ikke av i det hele tatt.
ˎˎMappenavn og filnavn kan vises med opptil
40 tegn, inkludert anførselstegn.
ˎˎTegn og symboler som ikke kan vises av enheten
vises som "_".
ˎˎDenne enheten overholder versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
og 2.4 av ID3-kodeformatet. Når en fil har
ID3-kodeinformasjonen, vises sangtittel,
artistnavn og albumnavn. Dersom en fil ikke har
ID3-kodeinformasjonen, viser enheten følgende:
ˋˋFilnavn i stedet for sangtittel.
ˋˋ"NO ARTIST"-melding i stedet for artistnavnet.
ˋˋ"NO ALBUM"-melding i stedet for albumnavnet.
ID3-kodeinformasjon kan vises med opptil
40 tegn.
smarttelefonen.
"NFC enkel tilkobling" er en original app av
Sony for Android-telefoner, og er tilgjengelig i
Google Play Store.
Søk etter "NFC enkel tilkobling" eller skann
den todimensjonale koden for å laste ned og
installere den gratis appen.
Kommunikasjonsgebyrer gjelder for
nedlastning av appen.
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land
og/eller regioner.
Synkronisert opptak

Ettersom nettstøpselet brukes til å koble enheten
fra strømnettet, bør du koble enheten til en lett
tilgjengelig vekselstrøm-stikkontakt. Hvis du
legger merke til noe unormalt med enheten, må
du omgående trekke ut støpselet av
stikkontakten.
Merknad om lisenser og
varemerker
ˎˎNår en plate er lastet inn, leser enheten alle filene
på den platen. Mens dette skjer, vises "READING".
Hvis det er mange mapper eller andre filtyper enn
MP3/WMA på platen, kan det ta lang tid før
avspillingen starter eller før neste MP3-/WMA-fil
begynner å spille av.
ˎˎVi anbefaler at andre filtyper enn MP3/WMA eller
unødvendige mapper ikke tas med når du lager
MP3-/WMA-plater.
ˎˎMapper som ikke inneholder filer av type MP3/
WMA hoppes over.
ˎˎLydformatene som støttes av denne enheten er
som følger:
ˋˋMP3: Filendelse ".mp3"
ˋˋWMA: Filendelse ".wma"
Legg merke til at selv om et filnavn har støttet
filendelse, men den faktiske filen ble opprettet i et
annet lydformat, kan denne enheten lage støy
eller få en funksjonsfeil.
ˎˎMP3 PRO-formatet støttes ikke.
ˎˎWMA-filer kodet i WMA DRM-, WMA Lossless- og
WMA PRO-formatene kan ikke spilles av.
ˎˎDenne enheten kan ikke spille av lydfiler på en
plate i følgende tilfeller:
ˋˋNår totalt antall lydfiler overstiger 512.
ˋˋNår totalt antall mapper på én enkel plate
overstiger 255.
ˋˋNår mappenivået (mappedybden) overstiger 9
(inkludert "ROOT"-mappen).
ˎˎMappenavn og filnavn kan vises med opptil 35
tegn, inkludert anførselstegn.
ˎˎTegn og symboler som ikke kan vises av enheten
vises som "_".
ˎˎDenne enheten overholder versjon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
og 2.4 av ID3-kodeformatet for MP3-filer og
WMA-kodeformatet (definert av ASFspesifikasjonen (Advanced Systems Format)) for
WMA-filer. Når en fil har ID3- eller WMAkodeinformasjonen, vises sangtittel, artistnavn og
albumnavn. Dersom en fil ikke har
kodeinformasjonen, viser enheten følgende:
ˋˋFilnavn i stedet for sangtittel.
ˋˋ"NO ARTIST"-melding i stedet for artistnavnet.
ˋˋ"NO ALBUM"-melding i stedet for albumnavnet.
ID3-kodeinformasjon kan vises med opptil 40 tegn
og WMA-kodeinformasjon kan vises med opptil
40 tegn.
Tips
Dersom det er mye støy i stereo FM-mottaket,
trykker du på MODE  til "MONO" vises på
displayet. Du vil miste stereoeffekten, men mottaket
av sendingen forbedres.
1 Slå på NFC-funksjonen på
For flere detaljer, se brukerhåndboken som
fulgte med smarttelefonen.
ˎˎDersom operativsystemet på smarttelefonen
din er Android 2.3.3 eller senere, og mindre
enn Android 4.1, går du videre til trinn 2.
ˎˎHvis operativsystemet på smarttelefonen
din er Android 4.1 eller senere, går du videre
til trinn 4.
Når en opptaksoperasjon utføres for første gang
på en USB-enhet, opprettes en "MUSIC"-mappe i
"ROOT"-mappen. Mapper og filer genereres inni
denne "MUSIC"-mappen som følger, i henhold til
opptaksmetoden.
Filnavn
Kompatible smarttelefoner
NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom ulike
enheter, som mobiltelefoner og IC tag-enheter, over
kort avstand. Takket være NFC-funksjonen, kan
datakommunikasjon enkelt gjøres bare ved å berøre
et bestemt berøringspunkt på de NFC-kompatible
enhetene.
Regler for opprettelse av mappe og fil
Høre på radioen
(USB)-porten
2 Trykk på USB  for å aktivere USBfunksjonen.
3 Trykk på ERASE .
"SELECT" og "FLDR/TRK" vises vekselvist på
displayet.
4 Trykk gjentatte ganger på
 eller + 
for å velge en mappe.
"FOLDER" vises, etterfulgt av "ERASE?"
Hvis du sletter en hel mappe, går du videre til
trinn 6.
Hvis du velger og sletter en fil, går du videre til
trinn 5.
Trykk på   for å avbryte operasjonen.
5 Trykk gjentatte ganger på  eller 
 for å velge filen som du vil slette.
"TRACK" vises, etterfulgt av "ERASE?"
Trykk på   for å avbryte operasjonen.
6 Trykk på ENTER .
"ERASE??" vises på displayet. Trykk på ENTER
 igjen.
USB REC/ERASE-indikatoren  blinker rødt og
den valgte MP3-/WMA-/AAC-filen eller
mappen er slettet.
Når slettingen er ferdig, vises "COMPLETE" på
displayet.
7 Trykk på   for å fullføre slettingen.
USB REC/ERASE-indikatoren  slukkes.
Noen BLUETOOTH-enheter kan kreve et
firesifret passord. Skriv inn "0000" dersom
enheten din krever et passord.
Når paring av enheten er fullført og
BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, slutter
BLUETOOTH-indikatoren ( ) å blinke og "BT
AUDIO" vises på displayet.
Hvis du vil pare med en annen BLUETOOTHenhet, gjentar du trinn 2 til 3.
Merknader om paring med en BLUETOOTHenhet
ˎˎHvis du slår av enheten eller BLUETOOTH-enheten
før BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, lagres
ikke paringsinformasjon og paring fullføres ikke.
ˎˎParingsmodus avbrytes etter omtrent 5 minutter.
Dersom paringsmodus avbrytes før den fullføres,
begynner du på nytt fra trinn 2.
©2013 Sony Corporation Printed in China
Andre operasjoner
Forholdsregler
Enhet
Fjernkontroll
Ved hjelp av displayet, kan du kontrollere
informasjon om lydfilen som spilles av for
øyeblikket fra platen/USB-enheten.
Du kan lagre radiostasjoner i minnet på enheten.
Du kan forhåndsinnstille 30 radiostasjoner, 20 for
FM og 10 for AM.
Informasjon om totalt antall spor og
avspillingstiden på en lyd-CD
1 Trykk på RADIO FM/AM AUTO PRESET
Etter at CD-platen er lastet inn og lesingen er
fullført, vises totalt antall spor og total
avspillingstid.
 flere ganger for å velge båndet.
2 Hold nede RADIO FM/AM AUTO PRESET
 til "AUTO" blinker på displayet.
Totalt antall spor
Ved å bruke tidsuret for hvilemodus kan du
sovne til radioen eller musikk fra den tilkoblede
enheten.
Enheten slås av automatisk etter en
forhåndsinnstilt periode.
1 Spill av musikkilden du ønsker.
2 Trykk flere ganger på SLEEP  for å
velge varigheten på hvileperioden.
Indikasjonen endres som følger hver gang du
trykker på knappen:
Total avspillingstid
3 Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Informasjon om totalt antall mapper på
en MP3-/WMA-plate
Etter at MP3-/WMA-platen er lastet inn og
lesingen er fullført, vises totalt antall mapper.
Totalt antall filer og total avspillingstid vises ikke.
(Eksempel: MP3-plate)
Stasjonene er lagret i minnet fra lavere
frekvenser til høyere.
Dersom en stasjon ikke kan
forhåndsinnstilles automatisk
Du må manuelt forhåndsinnstille en stasjon med
et svakt signal.
1 Trykk på RADIO FM/AM AUTO PRESET
 flere ganger for å velge båndet.
2 Still inn stasjonen du ønsker.
3 Trykk på MANUAL PRESET .
Valgt bånd ("FM-xx" eller "AM-xx") vises på
displayet.
Totalt antall mapper
Kontrollere MP3-/WMA-/AACfilinformasjon
forhåndsinnstillingsnummeret du ønsker
for stasjonen blinker på displayet.
Albumnavn ( )*
1
Gjeldende filnummer og avspillingstid*2
*1Hvis filen ikke har korresponderende ID3informasjon, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og "NO
ALBUM" over displayet.
*2Artistnavnet eller albumnavnet bytter til dette om
få sekunder.
30MIN
OFF
10MIN
20MIN
* For CD- eller USB-funksjonen, slås enheten av
automatisk når avspillingen er ferdig eller etter
90 minutter. Når du bruker BLUETOOTH-,
radio- eller AUDIO IN-funksjonen, slås enheten
av etter 90 minutter.
Varigheten på hvileperioden vises i et par
sekunder, deretter går displayet tilbake til
tidligere visning. Når innstillingen trer i kraft,
dempes displayet og
lyssynkroniseringsfunksjonen slås av.
Når den forhåndsinnstilte tiden har passert,
slås enheten av automatisk.
Merk
Musikkavspilling på en enhet som er koblet til
AUDIO IN-kontakten stopper ikke automatisk.
For å stoppe avspilling på den tilkoblede
enheten, betjener du den tilkoblede enheten.
Trykk flere ganger på SLEEP  for å velge "OFF".
4 Trykk på PRESET  eller +  til
Artistnavn ( )*1
60MIN
Avbryte hvilefunksjonen
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY  mens en
plate/USB-enhet spilles av. Visningen på
displayet endres som følger:
Sangtittel ( )*1
AUTO*
Koble til ekstrautstyr
Du kan høre på lyd fra et ekstrautstyr, som en
bærbar digital musikkspiller, gjennom
høyttalerne på denne enheten.
Sørg for at du slår av strømmen til hvert utstyr
før du gjør noen tilkoblinger.
For flere detaljer, se brukerhåndboken til utstyret
som skal kobles til.
5 Trykk på ENTER  for å lagre stasjonen.
Trykk gjentatte ganger på MODE  mens
en plate-/USB-avspilling er stoppet.
Indikasjonen endres som følger hver gang du
trykker på knappen:
Tips
De forhåndsinnstilte radiostasjonene forblir i
enhetens minne selv i følgende situasjoner.
ˋˋStrømledningen er koblet fra.
ˋˋBatteriene er tatt ut.
Normal avspilling (ingen)
Enkel repetisjon (
Gjenta alle (
Høre på radioen fra
forhåndsinnstilte
radiostasjoner
1)
)
Spill av valgt mappe (
)*
,
)*
Spill av i tilfeldig rekkefølge (SHUF)
Repetisjon
Gjør dette
Ett enkelt spor/
MP3-/WMA-/
AAC-fil
1 Trykk gjentatte ganger på
MODE  til " 1" vises.
2 Trykk på  eller  
for å velge en lydfil som du
vil repetere.
3 Trykk på   for å starte
repetisjonsavspilling.
Alle spor/MP3-/ 1 Trykk gjentatte ganger på
WMA-/AAC-filer
MODE  til " " vises.
2 Trykk på   for å starte
repetisjonsavspilling.
En valgt mappe 1 Trykk gjentatte ganger på
MODE  til " " (mappe)
på en plate eller
USB-enhet
og " " vises.
2 Velg mappen ved å trykke
på
 eller + .
3 Trykk på   for å starte
repetisjonsavspilling.
2 Trykk på PRESET  eller +  for å velge
radiostasjonens lagrede
forhåndsinnstillingsnummer.
Lydforbindelsesledning
(ikke inkludert)
1 Koble AUDIO IN-kontakten  til
linjeutgangskontakten på den bærbare
digitale musikkspilleren eller annet
utstyr, ved å bruke en
lydforbindelsesledning (ikke inkludert).
2 Slå det tilkoblede utstyret på.
3 Trykk på AUDIO IN  og begynn å spille
av lyd på det tilkoblede utstyret.
Lyden fra det tilkoblede utstyret kan høres fra
høyttalerne.
For å koble enheten til en TV eller videospiller,
bruker du en forbindelsesledning (ikke
inkludert) med en stereominikontakt i en ende
og to phono-plugger i den andre enden.
Merknader
ˎˎDersom den er koblet til monoutgangskontakten
på en digital musikkspiller, kan det hende at lyd
ikke høres fra høyre høyttaler på enheten.
ˎˎDersom den er koblet til linjeutgangskontakten på
en digital musikkspiller, kan lyden forvrenges.
Dersom lyden er forvrengt, kobler du til
hodetelefonkontakten på en digital musikkspiller i
stedet.
ˎˎDersom enheten er koblet til
hodetelefonkontakten på en digital musikkspiller,
øker du lydstyrken på den digitale musikkspilleren,
og deretter justerer du lydstyrken på enheten.
Musikkplater kodet med
kopibeskyttelsesteknologier
ˎˎDette produktet er designet til å spille av plater
som overholder CD-standarden (Compact
Disc). Nylig har forskjellige musikkplater kodet
med kopibeskyttelsesteknologier blitt
markedsført av noen plateselskaper. Du bør
være obs på at blant disse platene finnes det
noen som ikke overholder CD-standarden og
som ikke kan spilles av på dette produktet.
Om sikkerhet
ˎˎEttersom laserstrålen som brukes i CD-spilleren
er skadelig for øyne, må du ikke forsøke å ta av
kabinettet. Overlat alt servicearbeid til
kvalifisert personale.
ˎˎDersom en gjenstand eller væske skulle falle
inn i enheten, kobler du den fra og får den
kontrollert av kvalifisert personale før du
bruker den igjen.
ˎˎPlater i ikke-standard fasonger (f.eks., hjerte,
firkant, stjerne) kan ikke spilles av på denne
enheten. Hvis du gjør dette, kan det skade
enheten. Ikke bruk slike plater.
Om strømkilder
ˎˎFor bruk på vekselstrøm, bruker du den
medfølgende strømledningen. Ikke bruk en
annen ledning.
ˎˎKoble enheten fra stikkontakten dersom den
ikke er i bruk på en lengre periode.
ˎˎNår du ikke bruker batteriene, tar du dem ut for
å unngå skade som kan oppstå fra
batterilekkasje eller korrosjon.
Om plassering
ˎˎIkke la enheten stå på et sted nær varmekilder,
på et sted som er utsatt for direkte sollys,
overdreven mengde støv eller mekanisk støt,
eller i en bil som er utsatt for direkte stråler fra
solen.
ˎˎIkke plasser enheten på en ustabil overflate
eller i en vinkel.
ˎˎIkke plasser noe innen 10 mm fra baksiden av
kabinettet. Ventilasjonsåpningene må være
uhindret for at enheten skal kunne fungere
riktig og forlenge levetiden til delene i
produktet.
ˎˎDa en sterk magnet brukes for høyttalerne, må
du holde personlige kredittkort som har en
magnetstripe eller fjærbelastede armbåndsur
unna enheten for å forhindre eventuell skade
fra magneten.
Om bruk
Det kommer støy.
ˎˎBruker noen en mobiltelefon eller annet utstyr
som utstråler radiobølger i nærheten av
enheten? Hvis dette er tilfelle, flytter du
enheten og BLUETOOTH-enheten unna slike
enheter. Enheter som mobiltelefoner, osv., kan
påvirke BLUETOOTH-kommunikasjonen.
CD-/MP3-/WMA-spiller
Radio
CD-spilleren spiller ikke av eller "NO
DISC" vises selv om en CD er på plass.
ˎˎLegg CD-en i med etikettsiden vendt opp.
ˎˎRengjør CD-en.
ˎˎTa ut CD-en og la CD-rommet stå åpent i
omtrent én time for å tørke ut eventuell
kondens.
ˎˎCD-R/CD-RW kan være tom eller ikke
sluttbehandlet.
ˎˎDet er ingen MP3-/WMA-filer på platen som
kan spilles av.
ˎˎDet er et problem med kvaliteten på CD-R/
CD-RW, opptaksenheten eller programvaren.
ˎˎSkift ut alle batteriene med nye dersom de er
utladet.
Lyden faller ut (stopper i et lite
øyeblikket).
ˎˎReduser lydstyrken.
ˎˎRengjør CD-en, eller skift den ut dersom den
har mange skader.
ˎˎPlasser enheten på et sted som er uten
vibrasjoner.
ˎˎRengjør lydlaserlinsen med en kommersielt
tilgjengelig blåser.
ˎˎLyden kan falle ut eller støy kan høres dersom
du bruker en CD-R/CD-RW av dårlig kvalitet
eller dersom det er et problem med
opptaksenheten eller programvaren.
Det tar uvanlig lang tid å starte
avspillingen.
ˎˎFølgende plater bruker lang tid på å starte
avspillingen.
ˋEn
ˋ plate spilt inn med en komplisert
trestruktur.
ˋEn
ˋ plate som har mange mapper eller filer av
en annen type enn MP3/WMA.
USB-enhet
"NO TRACK" vises når en USB-enhet er
koblet til.
ˎˎDet er ingen MP3-/WMA-/AAC-filer på
USB-enheten som kan spilles av.
USB-enheten fungerer ikke riktig.
ˎˎDersom du kobler til en inkompatibel USBenhet, kan følgende problemer oppstå.
ˋUSB-enheten
ˋ
gjenkjennes ikke.
ˋFilˋ eller mappenavn vises ikke på denne
enheten.
ˋAvspilling
ˋ
er ikke mulig.
ˋLyden
ˋ
hakker.
ˋDet
ˋ oppstår støy.
ˋLydutmatingen
ˋ
er forvrengt.
ˎˎEt unormalt nivå har blitt registrert i den
elektriske spenningen fra (USB)-porten .
Slå av enheten og fjern USB-enheten fra
(USB)-porten . Prøv en annen USB-enhet.
Dersom denne meldingen vedstår, kontakter
du nærmeste Sony-forhandler.
Det er ingen lyd.
ˎˎUSB-enheten er ikke riktig koblet til. Slå av
enheten og koble USB-enheten til igjen. Slå
deretter på enheten.
Det er støy, eller lyden hakker eller er
forvrengt.
ˎˎSlå av enheten og koble USB-enheten til igjen.
Slå deretter på enheten igjen.
ˎˎSelve musikkdataen inneholder støy, eller
lyden er forvrengt. Støy kan ha oppstått under
opprettelsen av lydfilene. Prøv å lage lydfilene
på nytt og bruk dem for avspilling på denne
enheten.
Om rengjøring av kabinettet
USB-enheten kan ikke kobles til
porten .
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
ˎˎTrådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer
innenfor et område på omtrent 10 meter.
Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere
avhengig av hindringer (mennesker, metall,
vegger, osv.) eller det elektromagnetiske
miljøet.
Enheten
(USB)-
ˎˎKontakten på USB-enheten eller USB-kabelen
er satt inn baklengs. Sett den inn i (USB)porten  i riktig retning.
"READING" vises over lengre tid, eller det
tar lang tid før avspillingen starter.
ˎˎAvlesingen kan ta lang tid i følgende tilfeller:
ˋDet
ˋ er mange mapper eller filer på USBenheten.
er komplisert.
ˋFilstrukturen
ˋ
er nesten fullt.
ˋMinnet
ˋ
er fragmentert.
ˋInternminnet
ˋ
For å unngå problemene over, anbefaler vi at
du følger følgende retningslinjer:
ˋHold
ˋ
totalt antall mapper på en USB-enhet til
100 eller mindre.
ˋHold
ˋ
totalt antall filer per mappe til 100 eller
mindre.
Feilaktig visning
Stålkabinett
Merk
Optimal ytelse
Under modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge, kan
du ikke velge forrige spor/fil ved å trykke på 
, eller velge en mappe ved å trykke på
+ eller 
.
Begrenset ytelse
ˎˎFølgende forhold kan påvirke følsomheten til
BLUETOOTH-kommunikasjon.
ˋDet
ˋ er en hindring som en person, metall
eller en vegg mellom denne enheten og
BLUETOOTH-enheten som brukes.
ˋEnheter
ˋ
eller utstyr som trådløse LANenheter, mikrobølgeovner, trådløse telefoner,
osv. som bruker et 2,4 GHz frekvensbånd, er i
bruk i nærheten av enheten.
ˋEnheten
ˋ
er plassert på en hylle laget av stål.
ˎˎFordi både BLUETOOTH-enheten og trådløse
LAN-enheter (IEEE802.11b/g/n) bruker samme
frekvensbånd (2,4 GHz), kan
mikrobølgeinterferens oppstå, som fører til at
kommunikasjonshastigheten svekkes, støy kan
oppstå eller forbindelsen svikter dersom
enheten brukes nær trådløse LAN-enheter. Gjør
følgende dersom dette skjer:
ˋDersom
ˋ
denne enheten brukes innen
10 meter av en annen trådløs LAN-enhet, slår
du av den trådløse LAN-enheten hvis mulig,
eller plasserer denne enheten minst 10 meter
unna den trådløse LAN-enheten.
ˋBruk
ˋ
BLUETOOTH-enheten så nært enheten
som mulig.
ˎˎMikrobølger som stråler ut av en BLUETOOTHenhet kan påvirke operasjon av elektroniske
medisinske enheter. Slå av strømmen på denne
enheten og BLUETOOTH-enheten på følgende
steder, da de kan forårsake en ulykke.
ˋHvor
ˋ
lettantennelig gass finnes, på et
sykehus, på et tog, i et fly eller på en
bensinstasjon
ˋNær
ˋ
automatiske dører eller en brannalarm
ˎˎDenne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner
som overholder BLUETOOTH-standarden for å
gi en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTHteknologi brukes, men sikkerheten kan være
utilstrekkelig, avhengig av innstillingen. Vær
forsiktig når du kommuniserer med trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
ˎˎSony kan ikke påta seg noe ansvar for lekkasje
av informasjon når denne enhetens
BLUETOOTH-funksjon brukes.
ˎˎTilkobling med alle BLUETOOTH-enheter
garanteres ikke.
ˋBLUETOOTH-enheter
ˋ
som brukes med denne
enheten må overholde BLUETOOTHstandarden som er spesifisert av Bluetooth
SIG, Inc., og må være sertifisert.
ˋSelv
ˋ
når den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
overholder BLUETOOTH-standarden nevnt
over, kan det hende at noen enheter ikke kan
kobles til eller ikke fungerer riktig, avhengig
av enhetens funksjon eller spesifikasjoner.
ˎˎAvhengig av enheten som skal kobles til, kan
det ta noe tid å starte kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål eller problemer om
enheten din, tar du kontakt med nærmeste Sonyforhandler.
ˎˎSkift ut alle batteriene med nye batterier.
ˎˎFlytt enheten unna en eventuell TV i nærheten.
ˎˎFor FM-mottak, strekker du antennen helt ut,
og flytter den for best mulig FM-mottak. For
AM-mottak, flytter du selve enheten for å finne
beste mottak.
TV-bildet er ustabilt.
ˎˎHvis du hører på et FM-program nær en TV
med en innendørs antenne, flytter du enheten
unna TV-en.
Fjernkontroll
ˎˎSkift ut begge batterier i fjernkontrollen med
nye.
ˎˎSørg for at du sikter fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på enheten.
ˎˎFjern eventuelle hindringer som er i veien
mellom fjernkontrollen og enheten.
ˎˎSørg for at fjernkontrollsensoren ikke er utsatt
for sterkt lys som direkte sollys eller
fluorescerende lampelys.
ˎˎFlytt nærmere enheten når du bruker
fjernkontrollen.
Etter at du har forsøkt løsningene som er
foreslått og problemet vedstår, kobler du
strømledningen fra eller fjerner alle batteriene.
Etter at alt har forsvunnet fra displayet, kobler du
strømledningen til igjen, eller setter inn igjen alle
batterier. Dersom problemet vedstår, kontakter
du nærmeste Sony-forhandler.
CANNOT PLAY: En plate som ikke kan spilles av
finnes i CD-rommet. (Eksempel: Ødelagt plate)
DEVICE FULL: En USB-enhet har ikke nok
kapasitet til å utføre opptaket.
FOLDER FULL: Antall mapper på en USB-enhet
har nådd maks.
NO BT: BLUETOOTH-forbindelse er ikke
opprettet.
NO DEV: En USB-enhet har blitt fjernet/fjernes.
NO DISC: Det er ingen plate i CD-rommet.
NO TRACK: Sporene/filene på platen/USBenheten kan ikke spilles av/tas opp.
NOT SUPPORT: En ustøttet plate er i CD-rommet
eller en ustøttet USB-enhet er koblet til.
NOT USED: Du prøvde å utføre en bestemt
operasjon under forbudte forhold.
PROTECT: Opptak på en skrivebeskyttet
USB-enhet ble forsøkt.
TRACK FULL: Antall filer på en USB-enhet har
nådd maks.
Spesifikasjoner
CD-spillerdel
System
Compact Disc digitalt lydanlegg
Egenskaper for laserdiode
Varighet på emisjon: Kontinuerlig
Laserutmating: Mindre enn 44,6 μW
(Denne utmatingen er verdien målt ved en
avstand på 200 mm fra objektivlinsens
overflate på den optiske oppfangingsblokken
med 7 mm blenderåpning.)
Antall kanaler
2
Frekvensrespons
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Uønskede variasjoner i lydfrekvensen
Under målbar grense
USB-del
Støttede bithastigheter
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps - 192 kbps, VBR
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 kbps - 320 kbps, VBR
Samplingfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 kHz
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 3.0
Moduleringsmetode
FHSS
Utmating
BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 2
Maksimalt kommunikasjonsområde
Synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
BLUETOOTH-profiler som støttes*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Støttet kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1Faktisk område vil variere avhengig av faktorer
som hindringer mellom enheter, magnetiske felt
rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antennens ytelse,
operativsystem, programvare, osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler leverer
spesifikasjonene for BLUETOOTH-kommunikasjon
mellom enheter.
*3Noen operasjoner er kanskje ikke mulig avhengig
av enheten.
*4Kodek: Komprimering og konverteringsformat for
lydsignal
Radiodel
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz
AM: 531 kHz - 1602 kHz
Antenner
FM: Teleskopisk antenne
AM: Innebygd antenne med ferritter
Innmating
"OVER CURRENT" vises.
ˎˎKondens kan oppstå på ytre overflater eller
internt, og føre til at enheten får en
funksjonsfeil dersom den flyttes plutselig fra et
kaldt til et varmt sted. Dersom kondens
oppstår, slår du av enheten, og lar den stå
avslått til fuktigheten har fordampet. Ikke bruk
enheten før kondensen har fordampet helt.
ˎˎRengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut som er lett fuktet med en
mild såpeløsning. Ikke bruk noe slags
skuremiddel, skrubbemiddel eller løsemiddel,
som alkohol eller benzen.
Lyden er svak eller mottaket er av dårlig
kvalitet.
Fjernkontrollen fungerer ikke.

* Disse funksjonene er bare tilgjengelige for MP3-/
WMA-/AAC-filer.
 flere ganger for å velge båndet.
Til AUDIO
IN-kontakt
ˎˎEn DualDisc er en tosidig plate som har
DVD-innspilt material på én side og digital
lydmateriale på den andre siden. Ettersom
lydmaterialsiden ikke overholder CDstandarden (Compact Disc), garanteres ikke
avspilling på dette produktet.
Det er ingen lyd.
ˎˎSørg for at riktig funksjon er valgt for musikken
eller lydkilden du vil høre på.

Spill av valgt mappe med repetisjon (
1 Trykk på RADIO FM/AM AUTO PRESET
Til komponent
(f.eks. bærbar
digital
musikkspiller)
Merknad om DualDiscs
ˎˎSørg for at batteriene er riktig satt inn.
Meldinger
ˎˎData lagret på USB-enheten kan være korrupt.
Send musikkdata til USB-enheten igjen.
ˎˎDenne enheten kan bare vise store bokstaver
(A til Z), tall (0 til 9) og understreking (_). Andre
tegn vises ikke riktig.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
ˎˎSlå av enheten og koble USB-enheten til igjen.
Slå deretter på enheten.
ˎˎUSB-enheten fungerer ikke riktig. Se
bruksanvisningen til USB-enheten.
Avspillingen starter ikke.
ˎˎSlå av enheten og koble USB-enheten til igjen.
Slå deretter på enheten.
Avspilling starter ikke fra det første
sporet.
ˎˎSett avspillingsmodusen til Normal avspilling.
MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke spilles av.
ˎˎLydfilene kan ha filendelser som ikke er
kompatible. Filendelsene som støttes av denne
enheten er som følger:
ˋMP3:
ˋ
Filendelse ".mp3"
ˋWMA:
ˋ
Filendelse ".wma"
ˋAAC:
ˋ
Filendelse ".m4a"
ˎˎLydfilene kan ha blitt opprettet i andre
formater enn MP3-/WMA-/AAC-formater.
ˎˎUSB-lagringsenheten bruker et annet filsystem
enn FAT16 eller FAT32*.
ˎˎUSB-lagringsenheten er partisjonert. Bare
MP3-/WMA-/AAC-filer i den første partisjonen
kan spilles av.
ˎˎAvspilling er mulig på opptil 9 mappenivåer.
ˎˎAntall mapper på enheten overstiger 300
(inkludert "ROOT"-mappen).
ˎˎAntall filer på enheten overstiger 999.
ˎˎAntall filer per mappe overstiger 999.
ˎˎFiler er kryptert eller beskyttet av passord.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men det
kan hende at noen USB-lagringsmedier ikke kan
støtte begge filsystemer.
For detaljert informasjon, se USBlagringsenhetens bruksanvisning eller ta kontakt
med produsenten.
BLUETOOTH-enhet
Det er ingen lyd.
ˎˎSørg for at denne enheten ikke er for langt
unna BLUETOOTH-enheten (eller
smarttelefonen), eller at denne enheten ikke
mottar interferens fra et trådløst LAN, en annen
2,4 GHz trådløs enhet eller en mikrobølgeovn.
ˎˎKontroller at BLUETOOTH-tilkoblingen ble riktig
satt opp mellom denne enheten og
BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen).
ˎˎUtfør paring på nytt (se "Pare med en
BLUETOOTH-enhet").
ˎˎHold unna metallgjenstander eller -overflater.
ˎˎSørg for at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert
på BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen).
Lyden hakker eller
korrespondanseavstanden er kort.
ˎˎDersom annet utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, som et trådløst LAN,
eller BLUETOOTH-enhet(er), eller en
mikrobølgeovn er i nærheten, flytter du
enheten og denne enheten unna slikt utstyr
hvis det er mulig.
ˎˎFjern eventuelle hindringer mellom denne
enheten og enheten eller flytt denne enheten
og enheten unna hindringen.
ˎˎPlasser denne enheten og enheten så nært
hverandre som mulig.
ˎˎFlytt denne enheten.
ˎˎFlytt BLUETOOTH-enheten eller smarttelefonen.
En tilkobling kan ikke opprettes.
ˎˎUtfør paring på nytt (se "Pare med en
BLUETOOTH-enhet").
ˎˎKontroller at BLUETOOTH-enheten er
kompatibel med denne enheten. For siste
informasjon om kompatible BLUETOOTHenheter, kan du se informasjonen på nettsiden
som er oppført under "Kompatible
BLUETOOTH-enheter".
AUDIO IN
Stereo minikontakt
(USB)-port
Type A, maksimal spenning 500 mA, USB 2.0
Full Speed-kompatibel

Du kan stille inn enheten til å spille av spor/filer
gjentatte ganger eller i tilfeldig rekkefølge på en
plate/USB-enhet.
ˎˎRengjør CD-en med en
rengjøringsklut før avspilling. Tørk
av CD-en fra midten og utover.
Dersom det er riper, smuss eller
fingeravtrykk på CD-en, kan det
oppstå en feil.
ˎˎIkke bruk løsemidler som benzen,
tynner, kommersielt tilgjengelige
rengjøringsmidler eller anti-statisk spray ment
for LP-er av vinyl.
ˎˎIkke utsett CD-en for direkte sollys eller
varmekilder som varmluftuttak, eller la den
ligge i en bil som er parkert i direkte sollys da
temperaturen kan stige betydelig inni bilen.
ˎˎIkke klistre papir eller et klistremerke på CD-en,
eller lag riper i overflaten på CD-en.
ˎˎOppbevar CD-en i coveret etter bruk.
Enheten slås ikke på under bruk av
batterier.

Velge avspillingsmodus
ˎˎKontroller at smarttelefonen er kompatibel
med denne enheten (se "Kompatible
smarttelefoner").
ˎˎKontroller at appen "NFC enkel tilkobling" vises
på smarttelefonen.
ˎˎKontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er aktivert.
ˎˎSlå på enheten og berør smarttelefonen med
den N-merkede delen  igjen.
ˎˎHold smarttelefonen nær enheten til
smarttelefonen svarer. Hvis dette mislykkes,
flytter du smarttelefonen noe på den
N-merkede delen  av enheten.
ˎˎHvis smarttelefonen er i et etui, fjerner du
dette.
ˎˎNFC-mottaksfølsomhet avhenger av enheten.
Hvis du ikke kan koble til med en smarttelefon
over One touch selv etter flere forsøk, kobler
du til enheten med betjening på skjermen.

Dersom en annen stasjon allerede er tilordnet
det valgte forhåndsinnstillingsnummeret,
erstattes den stasjonen med en ny.
ˎˎSørg for at strømledningen er riktig koblet til
stikkontakten.
"LIGHT SYNC DEMO MODE" vises på
displayet.
Merknader om plater
Stille inn tidsuret for
hvilemodus
One-touch connection (NFC) er ikke
mulig.
ˎˎLyd-CD (CD-DA*1-spor)
ˎˎCD-R/CD-RW som inneholder MP3-/WMA-filer
og som er fullført (sluttbehandlet)*2 riktig.
ˎˎCD-R/CD-RW av en annen type enn de som er
tatt opp i lyd-CD-format eller formater som
overholder ISO 9660 nivå 1/nivå 2 eller Joliet
ˎˎCD-R/CD-RW med dårlig opptakskvalitet,
CD-R/CD-RW med riper eller som er skitten,
eller CD-R/CD-RW som er spilt inn med en
inkompatibel opptaksenhet
ˎˎCD-R/CD-RW som ikke er sluttbehandlet eller
sluttbehandlet på feil måte
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Enheten slås ikke på når strømledningen
er koblet til.
Generelt
Plater som denne enheten IKKE kan spille
av
Bruke displayet
ˎˎMed enheten slått på, slå av automatisk
demonstrasjon ved å trykke på MODE  til
"DEMO MODE OFF" vises på displayet.
ˎˎFør BLUETOOTH-enheten nærmere enheten.
ˎˎSlett modellnavnet på denne enheten fra
BLUETOOTH-enheten og utfør paringen på nytt
(se "Pare med en BLUETOOTH-enhet").
ˎˎKontroller at BLUETOOTH-enheten er
kompatibel med denne enheten. For siste
informasjon om kompatible BLUETOOTHenheter, kan du se informasjonen på nettsiden
som er oppført under "Kompatible
BLUETOOTH-enheter".
Plater som denne enheten KAN spille av
*1CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital
Audio. Det er opptaksstandarden som brukes for
lyd-CD-er.
*2Sluttbehandling betyr at CD-R-/CD-RW-plater
behandles slik at de kan spilles av på platespillere
for forbrukere, og sluttbehandlingen kan aktiveres
eller deaktiveres som en ekstrainnstilling i de
fleste brenneprogramvarer.
*   (på enheten og
fjernkontrollen) og VOLUME + 
(på fjernkontrollen) har en følbar
forhøyning.
Paring mislykkes.
Feilsøking
Generelt
Høyttaler
Full rekkevidde: 10 cm dia., 4,6 Ω, kjegletype
(2)
Basshøyttaler: 13 cm dia., 4,6 Ω, kjegletype (1)
Diskanthøyttaler: 3,5 cm dia. (2)
Strømuttak
4 W + 4 W (ved 4,6 Ω, 10 % harmonisk
forvrenging)
Diskanthøyttaler:
12 W (ved 4,6 Ω, 10 % harmonisk forvrenging)
Strømkrav
For enhet:
Modeller i Australia og Europa
230 V AC, 50 Hz (vekselstrømforsyning)
12 V DC (8 R20-batterier (størrelse D))
Andre land/regioner
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
(vekselstrømforsyning)
12 V DC (8 R20-batterier (størrelse D))
For fjernkontroll:
3 V DC, 2 R6-batterier (størrelse AA)
Strømforbruk
AC 15 W
Strømforbruk (i standby-modus)
Mindre enn 0,9 W
Strømforbruk (under BLUETOOTH standbyfunksjon)
Mindre enn 1,8 W
Batterilevetid*1, *2
CD-avspilling
Ca. 20 timer
Avspilling av USB-enhet
Ca. 16 timer (ved 100 mA belastning)
Ca. 8 timer (ved 500 mA belastning)
Avspilling av BLUETOOTH-enhet
Ca. 22 timer
FM-mottak
Ca. 26 timer
*1Målt av Sony-standarder. Faktisk batterilevetid kan
variere avhengig av enhetens omstendigheter
eller driftsforhold.
*2Ved bruk av alkaliske batterier fra Sony
Mål
Ca. 600 mm × 210 mm × 355,5 mm (B/H/D)
(inkludert fremspring)
Vekt
Ca. 8,0 kg (inkludert batterier)
Medfølgende tilbehør
Strømledning (1)
Fjernkontroll (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.
Download PDF

advertising