Sony | ILCE-7SM2 | Sony ILCE-7SM2 α7S II фотоапарат со E-приклучок и сензор за целосна слика Упатства за употреба

4-581-534-42(1)
“Help Guide” (Веб упатство)
Видете во “Help Guide” за подетеални
инструкции за многу функции на
фотоапаратот.
E-mount
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/h_zz/
Дигитален фотоапарат со менлив објектив/Упатство за употреба
ILCE-7SM2
МК
Македонски
E-mount
Научете повеќе за
фотоапаратот (“Help Guide”)
За сопственикот
Моделот и серискиот број се наоѓаат
долниот дел. Запишете го серискиот
број во обезбедениот дел подолу.
Видете ги овие броеви секогаш кога ќе
се обратите кај Sony продавач.
Бр. на модел. WW898259 (ILCE-7SM2)
Сериски бр.
Бр. на модел. AC-UD10/AC-UUD11
Сериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
“Help Guide” е онлајн упатство.
Може да го прочитате “Help
Guide” на компјутер или паметен
телефон. Видете за подетални
инструкции за многу функции на
фотоапаратот.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/
h_zz/
За спречување пожар или шок
не го изложувајте уредот на
дожд или влага.
ВАЖНИ
БЕЗБЕДНОСНИ
ИНСТРУКЦИИ
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ
ЗА ОПАСНОСТ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА
РИЗИК ОД ПОЖАР
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН
ШОК, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДЕТЕ ГИ ОВИЕ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на приклучокот не
одговара на вашиот штекер, користете
прикачен адаптер на приклучокот.
МК
2
ВНИМАНИЕ
Батерија
Доколку со батериите се ракува неправилно,
тие можат да експлодираат и да предизвикаат
пожар или изгореници. Почитувајте ги
следниве правила за батериите.
Кабелот за напојување, ако е
испорачан, дизајниран е специјално за
користење само со овој фотоапарат и не
треба да се користи со друга опрема.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на удари
и прекумерна сила, не дозволувајте да
паѓаат и не ги газете.
• Не предизвикувајте краток спој и не
дозволувајте метални објекти да ги
допираат контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока температура
над 60°C (140°F) каква што е директната
сончева светлина или во автомобил
паркиран на сонце.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или
протечени литиум јонски батерии.
• За полнење користите оригинал Sony
полнач за батерии или уред кој може
да го наполни батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од
дофат на деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги батериите само со
одреден тип препорачан од Sony.
• Исфрлете ги старите батерии како
што е опишано во упатството.
МК
AC адаптер
При употреба на Адаптер за струја
користете го најблискиот штекер.
Откачете го Адаптер за струја од
штекер веднаш ако се случи некој
дефект при користење на апаратот.
Полнач за батерии
Користете го најблискиот штекер кога
го користите Полначот. Откачете го
Полначот од штекер веднаш доколку
забележите неправилности додека го
користите апаратот.
GB
3
За купувачите во Европа
Забелешка за потрошувачите во
земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
За усогласеност на производите во ЕУ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија
Со ова, Sony Corporation изјавува дека
оваа опрема е во согласност со
основните барања и други соодветни
одредби од Директивата 1999/5/EC. За
детали пристапете кон следната URL:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине
поради статички електрицитет или
електромагнетно поле рестартирајте ја
апликацијата или исклучете и повторно
приклучете го приклучниот кабел (USB
и сл.).
Овој производ е тестиран и е во
согласност со ограничувањата од EMC
наредбата за користење приклучни
кабли пократки од 3 метри.
Електромагнетни полиња на одредени
фреквенции може да влијаат на
сликата и звукот на овој уред.
МК
4
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на
батеријата или на
нејзиното пакување,
укажува дека
батеријата испорачана
со овој производ не
треба да се третира
како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол за
жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од 0.0005%
жива или 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на батериите, Вие ќе
помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај уредот да треба да е
постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија
треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на
нивниот работен век во собирен центар
за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За правилно и
безбедно отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го
упатството за вадење на батериите од
уредот. Однесете ги батериите во
собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
МК
МК
5
За подетални информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
За купувачите кои
фотоапаратот го
купиле во продавница
во Јапонија
Забелешка
Некои ознаки за сертификат за
стандарди поддржани од овој
фотоапарат може да се потврдат на
екранот од фотоапаратот.
Изберете MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Ако прикажувањето не е можно поради
проблеми како на пр. проблем со
фотоапаратот, обратете се во
продавницата на Sony или овластен
сервис на Sony.
За детали за Wi-Fi и NFC One-touch функциите, видете во прикачениот
документ “Wi-Fi поврзување/Водич за One-touch (NFC)” или во “Help Guide.”
МК
6
Запознавање со функциите
Тука се објаснети некои најчесто користени функции за снимање и
други уникатни функции.
Видете ги страните во заградите за детали.
Најчесто користени функции за снимање
Компензација на експозиција (33)
Можете да ја прилагодите експозиција за да го смените осветлување-то на
целата слика. Дури и кога режимот за снимање е дотеран во M, можете да ја
прилагодите експозицијата ако ISO осетливоста е доте-рана во [ISO AUTO].
МК
ISO/Multi Frame NR (33)
Можете да прилагодите осетливост на светлина.
ISO осетливоста може да се прилагоди меѓу ISO 50 и ISO ISO 409600.
Баланс на бела боја (33)
Може да ги прилагодите тоновите на боја.
Можете да одберете опција да одговара на светлото, или да направите
фино прилагодување преку температура на боја и филтер на боја.
Режим за драјв (32)
Можете да одберете соодветен режим за драјв да одговара на вашите
намери, како едно снимање, непрекинато или оквирено снимање.
Режим за фокус (77)/Подрачје за фокусирање (77)/
Дотерување на фокус (33)
Може да прилагодите разни дотерувања за фокус.
Може да изберете режим за фокусирање или подрачје за фокусирање
да одговара со предметот.
Зголемување фокус (34)/MF Assist (35)
Зголемување на слика за полесна проверка на фокусот кога
фокусирате рачно.
МК
7
Запознавање со функциите
Карактеристики на фотоапаратот
Снимање 4K филм (74)
Може да снимите подетален филм во 4K резолуција (3840×2160)
преку објектив компатибилен со 35 mm формат со цела рамка. (Кога
снимате 4K филмови, [APS-C/Super 35mm] е заклучен во [Off].)
Снимање бавно движечки филм (35)
Може да снимите филм забавено (4× или 5× побавно) со цела HD
резолуција (1920×1080).
Профил на слика (34)
Може да смените тон на боја и градација на снимените слики.
5-оски за стабилизација на слика (60)
Намалување на заматеност предизвикано од вертикално и
хоризонтално поместување, фрлање и вртење и тркалање.
Тивко снимање (78)
Може да снимите слика без блендата да произведува звук.
Како да ракувате или да го прилагодувате апаратот
Прикажување информација (36)
Кога ќе погледнете во визирот, режимот за визир се активира и кога ќе го
тргнете лицето од визирот, режимот за гледање се враќа во режим на
монитор (фабричко дотерување). Можете да го смените режимот за
прикажување на екран со допирање DISP на контролното тркало.
Quick Navi (25)
Во [For viewfinder] екранот, можете брзо да префрлите од монитор во Quick
Navi екран со допирање на Fn копчето. Можете да дотерате ставка со
интуитивна операција со помош на преден/заден бирач и контролното тркало.
Прилагодување (38)
Фотоапаратот е опремена со Копчиња за прилагодување, каде што
може да назначите функција на секое копче. Исто така, може да
назначите функции на други копчиња, како на пр. на AEL копчето.
МК
8
Забелешки за користење на апаратот
Јазик на екран
Може да изберете јазик за прикажување на екран преку менито (стр. 42).
Постапка за снимање
Овој фотоапарат има 2 режими за
следење предмети: режим за следење
преку монитор и режим за визир со
користење на визирот.
Функции вградени во овој апарат
• Овој апарат е компатибилна со 1080 60p
или 50p-формат на филм. За разлика
од стандардниот режим за снимање
до сега, кој снима со режим на
вкрстување, овој фотоапарат снима со
прогресивен режим. Ова ја зголемува
резолуцијата и обезбедува појасна и
пореална слика.
• Овој апарат е компатибилен со 4K
30p/ 4K 25p/4K 24p снимање.
Филмовите може да се снимат со
поголема резолуција.
Креирање фајл со слики
Ако во фотоапаратот ставите мемориска
картичка која не содржи фајлови со
слики и го вклучите напојувањето,
автоматски се креира фајл со слики со
дел од капацитетот на мемориската
картичка.
Процесот може да потрае подолго време
и се додека не заврши не можете да
управувате со фотоапаратот. Ако се
случи грешка во фајлот, префрлете ги
сите слики на компјутер преку
PlayMemories Home™ и форматирајте ја
мемориската картичка преку
фотоапаратот.
Забелешки за снимање/
репродукција
• Со цел стабилизирање на работата на
мемориската картичка, се
препорачува мемориската картичка да
ја формати-рате со фотоапаратот кога
за прв пат ја ставате во фотоапаратот.
При форматирање на мемориската
картичка сите податоци се бришат од
неа и не можат да се вратат. Пред
фор-матирање ископирајте ги на
компјутер или друг уред.
• Ако непрекинато снимате и бришете МК
слики долго време, фајловите на
мемориската картичка може да се
фрагментираат и снимањето филм
може да е прекинато на пола. Ако се
случи ова, ископирајте ги податоците
на компјутер или друг уред и
направете [Format].
• Пред да почнете да снимате направете
пробно снимање да проверите дали
фотоапаратот работи правилно.
• Овој апарат е дизајниран да е отпорен
на прашина и влага, но не е отпорен
на вода и прскање.
Се препорачува резервна
копија од мемориската
картичка
Ако го исклучите фотоапаратот, извадите
батеријата или мемориската картичка
додека индикаторот за пристап свети,
податоците на мемориската картичка
може да се оштетат. Да избегнете губење
на податоци, секогаш правете копија на
друг уред.
МК
9
Забелешки за користење на фотоапаратот
Нема надомест за оштетена
содржина или неуспех при
снимање
ony не компензира за неуспешно
снимање или оштетување на снимената
содржина поради дефект на фотоапаратот или медиумот за снимање и т.н.
Снимање со E-mount објектив
компатибилен со APS-C
Овој апарат е опремена со 35 mm, целосна рамка CMOS сензор. Но, големината на слика автоматски се дотерува во
таа на APS-C дотерувањето и големината на слика е помала кога се користи Emount објектив компатибилен со APS-C
(фабричко дотерување). Кога снимате
4K филмови, големината за снимање
слики е заклучена на цела рамка. Така,
ако користите E-mount објектив
компатибилен со APS-C големина,
краевите на екранот може да се темни.
Внимавајте кога снимате 4K филмови.
Забелешки на монитор, електронски
визир, објектив и сензор за слика
• Мониторот и електронскиот визир се
произведени со екстремно висока
технологија и со преку 99.99% пиксели се
работни за ефективно користење. Но, може
да има мали црни точки и/или светли
точки (бели, црвени, сини или зелени во
боја) кои константно се прикажуваат на
мониторот или електронскиот визир. Овие
точки се нормални поради
производствениот процес и не влијаат врз
сликата во никој случај.
• Не го држете апаратот за мониторот.
• Кога користите рачка за зумирање,
внимавајте да не си ги фатите прстите
или други предмети.
• Не го изложувајте апаратот на
јаки светлосни извори како на пр.
сонце. Внатрешните компоненти
може да се оштетат.
МК
10
• Не гледајте во сонце или друг јако
светло низ објективот ког е
прикачен. Ова може да предизвика
оштетување на очите или дефект.
• Не го користите фотоапаратот на
места каде има јаки радио бранови
или има емитување на радијација.
Снимањето и репродукцијата може да
не работат правилно.
• Сликите може да остават трага врз
екранот на ладни места. Ова не е дефект. Кога ќе го вклучите апаратот на
ладно место, екранот може привремено да е темен. Кога апаратот ќе се
затопли, екранот ќе работи нормално.
• Снимената слика може да се
разликува од сликата која сте ја
набљудувале пред снимањето.
Забелешки за користење
објектив и додатоци
Се препорачува да користите Sony објектив/додатоци дизајнирани да одговараат
на карактеристиките на овој апарат. Со
користење на апаратот со производи од
други производители може да влијае врз
перформансите, да дојде до несреќа или
дефект. Sony не превзема одговорност за
вакви дефекти или несреќи.
Забелешки за мулти интерфејс
• Кога прикачувате или откачувате
додатоци како на пр. надворешен
блиц на мулти интерфејс, прво
напојувањето дотерајте го во OFF.
Кога прикачувате додатоци,
зацврстете ги завртките до крај и
проверете дали е зацврстен апаратот.
• Не користете надворешен блиц со
високо напонски синхронизиран
терминал или со обратен поларитет.
Ова може да предизвика дефект.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Забелешки за снимање со
визир
Оој фотоапарат е опремена со Organic
Electro-Luminescence визир со висока
резолуција и контраст. Овој визир
обезбедува широк агол на гледање и
долг релјеф. Овој фотоапарат е
дизајнирана да обезбеди лесно видлив
визир од страна со соодветно
балансирање на разни елементи.
• Сликата може малку да се изобличи
околу аглите на визирот. Ова не е
дефект. Кога сакате да ја видите
целата композиција со сите детали,
може да го користите и мониторот.
• Ако го навалите фотоапаратот додека
гледате во визирот или ги тргнете
очите, сликата во визирот може да се
изобличи или бојата на сликата да се
смени. Ова е карактеристично за
објективи или уреди за прикажување и
не е дефект. Кога снимате слика, ние
препорачуваме да гледате во средина
на визирот.
• Кога снимате со визирот, може да
почувствувате симптоми како на пр.
замор во очите, замор, лошење или
гадење. Ние препорачуваме да
направите пауза во одредени периоди
кога снимате со визирот.
Потребната должина или фреквенција
на одморот може да се разликува во
зависност од личноста, па така самите
одлучете по ваша желба. Во случај да
почувствувате непријатност, не го
користите визирот се додека не се
почувствувате подобро и обратете се
кај лекар ако е неопходно.
Забелешки за снимање долго
време или снимање 4K филм
• Во зависност од температурата на камерата
и батеријата, може нема да можете да
снимате филмови или напојувањето
може автоматски да се исклучи за
заштита на апаратот. На екранот ќе се
прикаже порака пред напојувањето да
се исклучи или нема да можете повеќе да снимате филмови. Во ваков случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте се додека температурата на апаратот и батеријата не се
намали. Ако напојувањето го вклучите без да дозволите апаратот и бате- МК
ријата доволно да се оладат, напојувањето повторно ќе се исклучи или
нема да може да снимате филмови.
• При високи температури, температурата на апаратот брзо се зголемува.
• Кога температурата на апаратот се
зголемува, квалитетот на сликата се
влошува. Се препорачува да почекате
температурата на апаратот да се намали пред да продолжите да снимате.
• Површината на фотоапаратот може да
се затопли. Ова не е дефект.
• Особено при снимање 4K филм,
времето за снимање може да е
пократко при ниски температури.
Затоплете ја батеријата или заменете
ја со нова.
Забелешки за префрлање XAVC S
и AVCHD филмови на компјутер
Кога префрлате XAVC S или AVCHD
филмови на компјутер, преземете и
користете го софтверот PlayMemories
Home од следната веб страна:
http://www.sony.net/pm/
МК
11
Забелешки за користење на фотоапаратот
Забелешки кога репродуцирате
филмови на друг уред
• Филм снимен со овој апарат може да
не се репродуцира правилно на други
уреди. Исто така, филм снимен со
друг уред може да не се репродуцира
правилно на овој апарат.
• Диск креиран од AVCHD филм снимен со
овој апарат може да се репродуцира само
на AVCHD-компатибилен уред. DVD
плеери или рекордери не репродуцираат
дискови креирани од AVCHD филм,
бидејќи не се компатибилни со AVCHD
форматот. Исто така, DVD плеери или
рекордери може да се случи да не може
да го извадат HD диск снимен во
AVCHD формат.
• Филмови снимени во 1080 60p/1080 50p
формат може да се репродуцираат само
на 1080 60p/1080 50p-поддржани уреди.
• Филмови снимени во XAVC S формат
може да се репродуцираат само на
XAVC S- поддржани уреди.
Предупредување за авторски права
• Телевизиски програми, филмови, видео
и други материјали може да се заштитени
со авторски права. Неовластено снимање
на ваков материјал може да е спротивно на
одредбите од законот за авторски права.
• Да спречите нелегално користење на
[Copyright Info], оставете ги [Set
Photographer] и [Set Copyright] празни
при исфрлање или продавање.
• Sony не презема одговорност за било
какви проблеми или оштетувања
предизвиани од неовластено
користење на [Copyright Info].
Слики користени во ова упатство
Фотографиите користени како примери
во ова упатство се репродуцирани слики.
и не се вистински слики снимени со овој
фотоапарат.
МК
12
За спецификации на податоци
опишани во ова упатство
Податоци за перформансите и
спецификациите се одредени под
следниве услови, како што е наведено
во ова упатство: на температура од 25ºC
(77°F) и користење на батерија која е
целосно наполнета се додека индикаторот за полнење не се исклучи.
Како да ја исклучите
безжичната мрежа (Wi-Fi и
NFC и т.н.) привремено
Кога сте во авион и т.н., можете да ги
исклучите безжичните функции
привремено.
(Wireless) t
Изберете MENU копче t
[Airplane Mode] t [On].
Ако дотерате [Airplane Mode] во [On],
во
(airplane) ознаката ќе се
прикаже на екранот.
Забелешки за безжичен LAN
Ако апаратот го изгубите или ви го
украдат, Sony не превзема одговорност
за губење или оштета предизвикани од
нелегален пристап или користење на
регистриран акцес поинт на апаратот.
Забелешки за безбедност
кога користите безжичен LAN
производ
• Секогаш проверувајте дали користите
безбезден безжичен LAN да
избегнете хакирање, пристап од
трето лице или друго.
• Важно е да направите безбедносни дотерувања кога користите безжичен LAN.
• Ако безбедносниот проблем се јавува
бидејќи немате превземено мерки на
претпазливост или поради било какви
неизбежни околности кога користите
безжичен LAN, Sony не превзема
одговорност за губење или оштетување.
Проверка на испорачани делови
Бројот во заградите го покажува бројот на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• AC адаптер (1)
Формата на Адаптерот за струја
може да се разликува зависно
од земјата/регионот.
• Полнач за батерии BC-VW1 (1)
• Кабел за напојување (1)*
(одделно се продава во САД и
Канада)
• Капак за куќиште (1) (Прикачено на фотоапаратот)
• Заштитник за кабел (1)
МК
Како да го прикачите заштитникот за
кабел на апаратот, видете на стр. 18.
* Со фотоапарат може да се испорачаат
повеќе кабли. Користете го тој што
одготвара на Вашата земја/регион.
• Батерија на полнење NPFW50 (2)
• Микро USB кабел (1)
• Капак за приклучокот (1)
(Прикачено на фотоапаратот)
• Капак на окулар (1)
(Прикачен на фотоапаратот)
• Упатство за употреба (ова
упатство)
• Wi-Fi поврзвување/Водич со
еден допир (NFC) (1)
Тука се објаснети функции кои
бараат Wi-Fi поврзување.
• Ремен за рамо (1)
Како да го закачите ременот за
рамо на фотоапаратот, видете на
стр. 18.
МК
13
Идентификација на делови
Видете ги страните во заградите за детали за работата на делот.
Предна страна
Кога објективот е изваден
G AF илуминатор (33)/Тајмер
индикатор
H Индекс за монтирање
I Сензор за слика*2
J Дел за монтирање
K Контакти*2
A Прекинувач/Копче за снимање
B Преден бирач
C Сензор за далечинско
D Wi-Fi антена (вградена)
E Копче за ослободување објектив
F Вграден микрофон*1
МК
14
*1 Не го покривајте овој дел додека
снимате филм.
На таков начин може да
предизвикате шум или да го
намалите тонот.
*2 Не го допирајте директно овој дел.
Идентификација на деловите
Задна страна
МК
A Капак на окулар (63)
B Визир
C MENU копче (31)
D Сензор за око
F Регулатор за диоптер
• Прилагодете го регулаторот
за диоптер на вашиот вид се
додека во визирот не се
појави јасно.
E Монитор (20)
• Можете да го прилагодите
мониторот во лесно видлив
агол и да снимате од било
која позиција.
G За снимање: C3 (Custom 3)
Копче (24)
За преглед:
Копче (69)
(Enlarge)
H AF/MF/AEL рачка
I Заден бирач
МК
15
Идентификација на деловите
J За снимање: AF/MF (Auto
focus/manual focus) копче/
AEL копче (24)
За преглед:
(Image
index) копче (69)
K MOVIE копче (66)
L За снимање: Fn копче (29)
За преглед: (Send to
Smartphone) копче
• Може да се прикаже екран за
[Send to Smartphone] со
допирање на ова копче.
M Контролно тркало (27)
N За снимање: C4 (Custom 4)
копче (24)
За преглед: (Delete) копче
(70)
O Индикатор за пристап
P
МК
16
(Playback) копче (67)
Идентификација на деловите
Горна страна/Страничен поглед
МК
A
Ознака за позиција на
сензор на слика
B Звучник
C m (Microphone) приклучок
• Кога е поврзан надворешен
микрофон, микрофонот автоматски се вклучува. Ако надворешниот микрофон е со кабел, микрофонот се снабдува со напојување од
фотоапаратот.
D i (Headphones) приклучок
E Multi/Micro USB терминал*
• Поддржува Микро USB
компатибилен уред.
F Индикатор за полнење (47)
G HDMI микро приклучок
H Повеќенаменски приклучок*
• Некои од додатоците може
да не се вметнува до крај и
да излегува од Повеќенаменскиот приклучок. Но, кога
додатокот ќе дојде пред крај
на приклучокот, поврзувањето завршува.
I Бирач за режим (71)
J C2 (Custom 2) копче (24)
K C1 (Custom 1) копче (24)
L Бирач за компензација на
експозиција (24)
МК
17
Идентификација на деловите
M Кука за ремен за рамо
• Прикачете ги двата краја
од ременот на апаратот.
N
(N mark)
• Оваа ознака покажува точка
на допир за поврзување на
апаратот и NFC-достапен
паметен телефон.
За детали за локација на
(N mark) на вашиот
Smartphone, видете во
упатството за употреба на
Smartphone.
P Слот за мемориска картичка
* За детали за компатибилни додатоци за повеќенаменскиот приклучок и Multi/Micro USB терминалот
посетете ја веб страната на Sony
или обратете се во продавницата
или овластен сервис на Sony.
Може да користите и додатоци кои
се компатибилни со приклучокот.
Работа со додатоци од други
производители не се гарантира.
Прикачување заштита на
кабел
Користете го заштитникот за кабел да
спречите HDMI кабелот да не се
исклучи кога снимате. Отворете ги
двата капаци за приклучоци и ставете
го HDMI кабелот во апаратот.
Прикачете го штитникот за кабел како
што е прикажано така што краевите од
штитникот за кабел да се вклопат во
отворот лево од m (microphone)
приклучокот. Зацврстете ги штитникот
за кабел и завртките за прикачување.
Потоа зацврстете го HDMI кабелот со
завртката за фиксирање. Вклопете го
работ во отворот.
• NFC (Near Field
Communication) е интернационален стандард на технологија за безжична комуникација со краток опсег.
O Капак за мемориска картичка
МК
18
Завртка за
прикачување
Завртка за
фиксирање
Идентификација на деловите
Поглед од доле
МК
A Слот за батерија (45)
B Капак за батерија (45)
C Отвор за приклучок за статив
• Користете статив со завртки
пократки од 5.5 mm (7/32
инчи). Во спротивно нема да
може да го зацврстите
фотоапаратот и може да го
оштетите.
Капак на плочката за
поврзување
Користете го ова кога користите
AC-PW20 Адаптер за струја
(одделно се продава). Ставете ја
плочката за поврзување во делот за
батерија и потоа протнете го
кабелот низ капакот на плочката за
поврзување како што е прикажано.
D Копче за заклучување капак
на батеријат
E Рачка за ослободување капак
на батеријата
• Кога ќе прикачите
вертикален држач (одделно
се продава), отстранете го
капакот за батерија.
• Внимавајте да не го притиснете
кабелот кога ќе го затварате
капакот.
МК
19
Листа со икони на монитор
Статусот на мониторот е дотеран во [Display All Info.] во фабричкото
дотерување. Кога ќе го смените [DISP Button] дотерувањето и ќе допрете DISP на контролното тркало, статусот на екранот ќе се смени во
режим на визир. Исто така, можете да прикажете хистограм со допирање DISP. Прикажаната содржина и нејзината позиција прикажана
подолу е само водич и може да се разликува од вистинскиот приказ.
Режим за монитор
За репродукција
Прикажување основни информации
Режим за визир
Auto Mode или Scene Selection режим
P/A/S/M/Sweep Panorama режим
МК
20
Приказ на хистограм
Листа со икони на монитор
A
Приказ
Приказ
Значење
Режим за снимање (71)
P P* A S
M
Значење
120p 60p 60i Брзина на филм
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Големина на слика
на филм (75)
Преостаната батерија (49)
Регистриран број (71)
Предупредување за
преостаната батерија
USB напојување (50)
Икони за
препознавање сцени
Во тек е полнењето
на блиц
APS-C/Super 35mm
(38)
NO CARD
Мемориска картичка
(52)/Прикачување (41)
Дотерување Effect OFF (36)
AF илуминатор (33)
NFC е активиран
100
12M 10M
5.1M 4.3M
3.0M 2.6M
1.3M 1.1M
Преостанат број за
снимање слики
Режим за авион
Нема ауидо снимки
во филмот (35)
Размер за фотографија
(32)
Намалување шум од
ветар (35)
Големина на слика
на фотографија (32)
SteadyShot искл./вклу.,
Предупредување за
тресење на апаратот (60)
RAW RAW+J Квалитет на слика
на фотографија (32)
X.FINE
FINE STD
SteadyShot фокусна должина/Предупредување за
тресење на апаратот (60)
Предуп.за претоплување
Фајлот е полн/Грешка
во фајлот
МК
21
МК
Листа со икони на монитор
Приказ
Значење
B
Smart Zoom/Clear
Image Zoom/Digital
Zoom
Приказ
Значење
Режим за драјв (32)
Режим за преглед (68)
Режим за блиц (33)/
Редук.црвени очи (33)
100-0003
Број на папка - фајл
-
Заштита (40)
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Режим за
снимање филм
DPOF
DPOF дотерување
±0.0
Компензација на блиц
(33)
Режим за фокус (33)
AF подрачје
Auto Object Framing
Dual Video REC (32)
Далечинскот за РС
Откривање лице/
Снимање насмевка
(34)
Тивко снимање (78)
Следење светлина
Информација за
авторски права (42)
120fps
100fps
Рамка за HFR
снмање (35)
Gamma Disp. Assist
(41)
Режим за мерење (33)
35mm
Фокусна долж.објектив
Баланс на бела боја
Ауто, Зададен, Подводен ауто, Прилагоден,
Температура на боја,
7500K A5 G5 Филтер на боја) (33)
AWB
D-Range Optimizer/
Auto HDR (33)
МК
22
Листа со икони на монитор
Приказ
Значење
Приказ
Значење
Креативен стил (34)/
Контраст, Сатурација,
Острина
1/250
Брзина на снимање
F3.5
Вредност на бленда
ISO400
ISO AUTO
ISO осетливост (33)
AE рачка/FEL рачка
+3 +3 +3
Ефект на слика (34)
Индик.брзина на сним.
Индикатор на бленда
Хистограм
Дигитален мерач на ниво
Аудио ниво (36)
Индикатор за
осетливост за
откривање насмевка
–
Профил на слика (77)
2015-1-1
10:37PM
Дата на снимање
3/7
Број на фајл/Број на
слика во режим на
преглед
Инфор.за авторс.права
Највисока точка за
REC Control
фокусирање (36)
Дел за точкасто мерење
00:00:00:00
C
Приказ
Значење
z Lock-on
AF
Lock-on AF водич
МК
D-Range Optimizer/
Auto HDR/Auto HDR
предупредување за
слика
Picture Effect грешка
00 00 00 00
Временски код
(час:минути:секунди:
рамка) (41)
Кориснички дел (41)
Држач за индикатор
Компен. на експозицја
(33)/Рачно мерење
STBY
Снимање филм во
мирување
REC 0:12
Време на снимање
на филм (m:s)
z
Фокус
МК
23
Функции со кои може да
ракувате преку копчиња/бирач
Може да дотерате или да ракувате со разни функции преку овие
копчиња/бирачи. За локација на копчињата/бирачот, видете во
“Идентификација на делови” (стр. 14).
Бирач на режим (71)
Менување режим за снимање.
MENU копче (31)
Прикажување екран со мени за дотерување на менито.
MOVIE копче (66)
Снимање филмови.
AF/MF копче/AEL копче/ Привремено менување аутофокус и рачен фокус./
Фиксирање на експозиција на цел екран./Приказ на
копче
повеќе слики на екран истовремено.
копче (69)
Fn копче (29)/
Зголемување на слики при преглед на слики.
копче Приказ на екран за дотерување за функции дотерани со Fn
копче. Во [For viewfinder] екран, сменете во Quick Navi
екран./Во режим на репродукција, допрете на
копче
да префрлите во “Send to Smartphone” екран.
Бирач за компензација Дотерување опсег за прилагодување експозиција.
на експозиција
копче (67)
копче (70)
Прилагодено копче
МК
24
Репродукција на слики.
Бришење слики.
Назначување најчесто користена функција на копче.
Следниве функции се назначенина копче во
фабричкото дотерување.
C1 (Custom 1) копче: Баланс на бела боја C2
(Custom 2) копче: Дотерување фокус C3 (Custom 3)
копче: Режим на фокус
C4 (Custom 4) копче: Не е дотерано
Како да користите Quick Navi екран
Со користење на Quick Navi екранот, дотерувањата може да ги смените директно на прикажаната информација за снимањето кога режимот за екран е дотеран во [For viewfinder] (Quick Navi).
1 MENU копче t
(Custom Settings) t [DISP Button] t
[Monitor] t [For viewfinder] t [Enter]
2 Допрете DISP на контролното тркало да го дотерате
режимот за екран во [For viewfinder].
МК
3 Допрете на Fn копчето да смените во Quick Navi екран.
Во Auto Mode или Scene Selection режим
Во P/A/S/M/Sweep Panorama режим
• Прикажаната содржина и нивната позиција се само пример и може
да се разликуваат од вистинскиот приказ.
4 Изберете ставка со v/V/b/B на контролното тркало.
МК
25
Како да го користите Quick Navi екранот
5 Дотерајте ставка со предниот бирач.
• Некои вредности за дотерување може прецизно да се прилагодат со
вртење на задниот бирач.
• Со допирање во средина на контролното тркало се вклучува означениот екран кој е користен за дотерување на избраната ставка (стр. 27).
• Со повторно дотерување на Fn копчето се исклучува Quick Navi
екранот и екранот се враќа во почетен приказ.
Функции достапни во Quick Navi екранот
Режим за драјв
Режим за блиц
Компензација на блиц
Режим за фокус
Подрачје за фокусирање
Компенза. на експозиција
ISO
Режим за мерење
Баланс на бела боја
DRO/Auto HDR
Креативен стил
Ефект на слика
Профил на слика
Откривање насмевка/лице
Размер
Ауто режим
Квалитет
Избор на сцена
Големина на слика
SteadyShot
Peaking Level
Забелешки
• Сивите ставки на Quick Navi екранот не се достапни.
• Кога користите [Creative Style] (стр. 34) или [Picture Profile] (стр. 34), некои
од дотераните задачи можат да се завршат само на обележаниот екран.
МК
26
Ракување со фотоапаратот
Како да го користите контролното тркало
МК
• Можете да го вклучите контролното тркало или да допрете горе/
долу/лево/десно на контролното тркало за поместување на
избраната рамка. Допрете z во средина на контролното тркало да
дотерате избрана ставка. Во ова упатство, акцијата со допирање на
горе/долу/лево/десно на контролното тркало се означени со v/V/b/B.
• Следниве функции се назначени на v/b/B на контролното тркало.
v DISP
Менување приказ на екран
B ISO
ISO осетливост
b
Режим за драјв
• Непрекинато снимање/Оквирено
• Тајмер
/
• Кога ќе назначите функција на V/b/B/z копчињата и завртете го
контролното тркало во позиција на режим за снимање.
• Кога ќе го завртете контролното тркало или ќе допрете на b/B на
контролното тркало во режим на репродукција, може да
прикажете претходна или следна слика.
МК
27
Ракување со фотоапаратот
Како да го користите предниот/задниот бирач
Може да го завртите предниот бирач или задниот бирач да смените
дотерувања потребни за секој режим за снимање со непосреден
ефект.
МК
28
Избор на функција со помош
на Fn (Function) копчето
Ова копче се користи за дотерување или извршување најчесто користени функции при снимање, освен функции од Quick Navi екранот.
1 Допрете на DISP на контролното тркало режимот
за екранот да го дотеран различно од [For viewfinder].
2 Допрете на Fn копчето.
МК
3 Изберете ставка со
v/V/b/B на контролното тркало.
За листа со функции кои може да се регистрираат и како да ги
регистрирате видете на стр. 30.
4 Изберете дотерување со вртење
на предниот бирач и допрете
на z на контролното тркало.
• Некои вредности за дотерување можат
прецизно да се дотераат со вртење на
задниот бирач.
За дотерување на индивидуални
дотерувања во соодветен екран
Во чекор 3, изберете ставка за дотерување и допрете z на контролното тркало да
префрлите во соодветен екран за дотерување на ставката. Дотерајте ги ставките
согласно со Упатството за употреба.
Упатство за употреба
МК
29
Избор на функција со помош на Fn (Function) копчето
Функции кои може да се регистрираат со
помош на Fn (Function) копчето
Можете да изберете функции за прикажување кога ќе допрете
на Fn (Function) копчето.
MENU копче t (Custom Settings) t [Function Menu Set.]
t Назначување функција на локација по избор.
Функциите кои може да се изберат со Fn копчето се следни:
Режим за драјв
Selftimer during Brkt
Режим за блиц
Компензација на блиц
Режим за фокус
Подрачје за фокус
Компенз. на експозиција ISO
ISO AUTO Min. SS
Режим за мерење
Баланс на бела боја
Креативен стил
Режим за снимање
Ефект на слика
Профил на слика
Center Lock-on AF
Откривање насмевка/лице
Ефект на мека кожа
Auto Obj. Framing
Размер
Квалитет
SteadyShot прилагодување SteadyS. Focal Len.
DRO/Auto HDR
Големина на слика
SteadyShot
Audio Rec Level
Зебра
Grid Line
Приказ на аудио ниво
Peaking Level
Peaking Color
Gamma Disp. Assist
Без дотерување
Тивко снимање
МК
30
Приказ на маркер
Функции кои може да се изберат
со помош на MENU копчето
Можете да дотерате основни дотерувања на фотоапаратот како целина или да
извршите функции какоснимање, репродукција или други операции.
1 Допрете на MENU копчето за приказ на екран со мени.
2 Изберете ставка за дотерување со
v/V/b/B на контролното тркало
или со вртење на контролното
тркало и потоа допрете z во
средина на контролното тркало.
МК
• Изберете икона на горниот дел од екранот
и допрете b/B на контролното тркало да
се префрлите во друга MENU ставка.
3 Изберете вредност за дотерување и допрете z да потврдите.
За приказ на Tile Menu
Овозможува да изберете дали секогаш да го прикажува првиот екран
од менито кога ќе допрете на MENU копчето.
MENU копче t
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
МК
31
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
(Дотерување на фотоапаратот)
Image Size
Избор на големина на фотографија.
(L: 12M/M: 5.1M/S: 3.0M (3:2)
L: 10M/M: 4.3M/S: 2.6M (16:9)
L: 5.1M/M: 3.0M/S: 1.3M (APS-C size, 3:2)
L: 4.3M/M: 2.6M/S: 1.1M (APS-C size, 16:9))
Aspect Ratio
Избор на размер на фотографија.
(3:2/16:9)
Quality
Избор на квалитет на слика за фотографии.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
RAW File Type
Избор на тип на фајл за RAW слики.
(Компресиран/Некомпресиран)
Panorama: Size
Избор на големина на панорамски слики.
(Стандардна/Широка)
Panorama: Direction Избор на правец на снимање за панорамски слики.
(Десно/Лево/Горе/Долу)
File Format
Избор на формат на фајл за филм.
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Record Setting
Избор на квалитет и големина на снимен филм.
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/24p
100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p
50M/120p 100M/100p 100M/120p 60M/100p 60M AVCHD:
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/1920×1080
30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/1280×720
25p 6M)
Dual Video REC
HFR Settings
Drive Mode
МК
32
Дотерување дали истовремено да снима XAVC S
филм и MP4 филм или AVCHD филм и MP4 филм.
(Вклучено/Исклучено)
Избор на дотерување за High Frame Rate снимање.
(
Record Setting)
Дотерување режим за драјв, пр. за непрекинато снимање.
(Едно снимање/Непрекинато снимање/Spd Priority Cont./
Тајмер/Тајмер(Непрек.)/Оквирено непрек./Едно
оквирено/WB оквирено/DRO оквирено)
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Bracket Settings
Дотерување за снимање со тајмер во оквирен режим,
редослед на снимање за експозиција и баланс на бела
боја. (Selftimer during Brkt/Bracket order)
Flash Mode
Дотерување на блиц.
(Исклучен/Аутоблиц/Полн блиц/Бавна
синхронизација/Задна синхронизација/Безжично)
Flash Comp.
Прилагодување на интензитет на
блиц.(-3.0EV до +3.0EV)
Red Eye Reduction
Редуцирање на феномен на црвени очи кога
користите блиц. (Вклучено/Исклучено)
Focus Mode
Избор на режим за фокус.
(AF Едно снимање/Непрекинато AF/DMF/Рачен фокус)
Focus Area
Избор на подрачје за фокусирање.
(Широко/Зонско/Централно/Флексибилна точка/
Проширена флексибилна точка/Lock-on AF)
Focus Settings
Овозможува фокусирање со помош на предниот бирач,
задниот бирач или контролното тркало.
AF Illuminator
МК
Дотерување на AF илуминатор, кој обезбедува светло за
темни сцени да му помогне на фокусирањето.
(Автоматски/Исклучено)
Exposure Comp.
Компензација на светлина за цела слика.
(-5.0EV до +5.0EV)
Exposure step
Избор на големина на чекор на зголемување за
брзината на снимање, блендата и експозиција.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Дотерување на ISO осетливост.
(Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 до ISO 409600)
ISO AUTO Min. SS
Дотерување најбавна брзина на бленда со која ISO
осетливоста ќе почне да се смени во [ISO AUTO] режим.
(Побрзо/Брзо/Стандардно/Бавно/Побавно/1/8000 - 30”)
Metering Mode
Избор на режим за мерење светлина.
(Повеќе/Средина/Точка)
White Balance
Прилагодување тон на боја на слика. (Ауто/Дневна светли-на/
Сенка/Облачно/Блескаво/Флуоресценто: Топла бела/
Флуоресцентно: Ладно бела/Флуоресеценот: Дневна бела/
Флуоресцентна: Дневна светлина/Блиц/Подвода/ Ауто/ Температура на боја/Филтер/Custom 1-3/Прилагодено дотерува.)
DRO/Auto HDR
Автоматска компензација за светлина и контраст.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
МК
33
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Creative Style
Избор на обработка на слика. Исто така, може да
прилагодите и контраст, сатурација и острина.
(Стандардно/Живописно/Неутрално/Јасно/Длабоко/
Светло/Портрет/Пејзаж/Зајдисонце/Ноќна сцена/
Есенски лисја/Црно и бело/Сепија/Style Box1-6)
Picture Effect
Снимање слики со уникатна текстура на избраниот
ефект. (Исклучено/Аматерски фотоапарат/Поп боја/
Постер/ Ретро слика//Меки и осветлени тонови/ Делумни
бои/ Висок моно контраст/Мек фокус/ HDR боење/Богат
моно тон/Минијатура/Водени бои/Илустрација)
Picture Profile
Менување на дотерување, како на пр. боја и тон
кога снимате филмови.
(Исклучено/PP1 - PP9)
Zoom
Дотерување на зум скала за Clear Image Zoom и Digital Zoom.
Focus Magnifier
Зголемување слика пред снимање да го проверите
фокусот.
Long Exposure
Дотерување обработка за намалување на шум за снимање
со брзина на снмање од 1 секунда или подолго.
(Вклучено/Исклучено)
High ISO NR
Дотерување обработка за намалување шум за снимање
со висока осетливост. (Нормално/Ниско/Исклучено)
NR
Center Lock-on AF
Дотерување функција за следење предмет и продолжување со фокусирање кога ќе допрете во средина на
копчето на екранот за снимање. (Исклучено/Вклучено)
Smile/Face Detect.
Изберете да откриете лица и автоматско прилагодување
на разни дотерувања. Дотерајте во автоматско
ослободување на блендата кога е откриена насмевка.
(Исклу./Вклу.(Регис.лица)/Вклучено/Снимање насмевка)
Soft Skin Effect
Дотерување на Soft Skin Effect и ниво на ефектот.
(Вклу.: Високо/Вклу.: Средно/Вклу.: Ниско/Исклучено)
Auto Obj.
Framing
Анализирање сцена кога ќе сними лица, одблиску или
предмет следени со Lock-on AF функцијата и
автоматски ги сече и снима друга копија на слика со
поимпресивна компензација.
(Исклучено/Автоматски)
Auto Mode
Можете да сликате ако изберете Intelligent Auto или
Superior Auto.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
МК
34
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Scene Selection
Изберете претходно направени дотерувања да одговараат на разни
услови на сцената. (Портрет/Спорт/Макро/Пејзаж/Зајдисонце/ Ноќна
сцена/Рачен самрак/Ноќен портрет/Заматување од движење)
Movie/HFR
Избор на режим на експозиција да одговара на
предметот или ефектот. (Програмиран Ауто/ Приоритет
на отвор/Приоритет на бленда/Рачна експозиција)
SteadyShot
Sets SteadyShot за снимање фотографии или филмови.
Намалување заматување од тресење на камерата кога
снимате додека го држите фотоапаратот.
(Вклучени/Исклучено)
SteadyShot Settings
Направете SteadyShot дотерувања.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
Менување спектар на бои за репродуцирање.
(sRGB/AdobeRGB)
Auto Slow Shut.
Дотерување функција која автоматски прилагудва
брзина на снимање следејќи ја осветленоста на
околината во режим на филм. (Вклучено/Исклучено)
МК
Audio Recording
Дотерување дали да сними звук кога снимате филм.
(Вклучено/Исклучено)
Audio Rec Level
Прилагодување ниво на снимање звук за време на
снимање филм. (0 до 31)
Audio Out Timing
Дотерување време за аудио емитување за време на
снимање на филм. (Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
Намалување шум од ветар за време на снимање филм.
(Вклучено/Исклучено)
Memory recall
Активирање на дотерување претходно регистрирани во
[Memory]. (1/2/M1-M4)
Memory
Регистрирање режими по избор или дотерувања на
фотоапаратот. (1/2/M1-M4)
(Прилагодени дотерувања)
Zebra
MF Assist
Focus Magnif. Time
Прикажува ленти за прилагодување светлина..
((Исклучено/70 до 100/100+/Custom1/Custom2)
Прикажува зголемена слика кога фокусирате рачно.
(Вклучено/Исклучено)
Дотерување должина на време за кое сликата ќе биде
прикажана во зголемена форма.
(2 сек./5 сек./Нема ограничување)
МК
35
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Grid Line
Дотерување на приказ на мрежа да се овозможи усогласување
на структурните контури.
(Правило 3та мрежа/Коцкаста/Дијаг. + Коцка./Исклучено)
Marker Display
Дотерување дали да прикаже маркер на монитор
кога снимате филмови.
(Вклучено/Исклучено)
Marker Settings
Дотерување приказ на маркер на монитор кога снимате
филмови.
(Средина/Размер/Безбедна зона/Водич рамка)
Audio Level Display
Дотерување на приказ на ниво на аудио.
(Вклучено/Исклучено)
Auto Review
Дотерување на аутопреглед за приказ на снимена слика
откако ќе снимите. (10 сек./5 сек./2 сек./Исклучено)
DISP Button
Дотерување тип на информација за прикажување на
монитор или во визирот со допирање на DISP на
контролното тркало. (Монитор/Пронајдувач)
Peaking Level
Подобрување на контури на опсегот на фокус со
одредена боја кога фокусирате рачно.
(Високо/Средно/Ниско/Исклучено)
Peaking Color
Дотерување боја која се користи за функцијата за
издолжување. (Црвена/Жолта/Бела)
Exposure Set. Guide
Дотерување на прикажан водич кога дотерувањата на
експозиција се сменети во екранот за снимање.
(Исклучено/Вклучено)
Live View Display
Дотерување дали да се одрази дотерување врз компензација на
експозиција во екран.
(Вклучено дотерување ефект/Исклучено дотерување ефект)
AF Area Auto Clear
Дотерување дали подрачјето за фокусирање да се
прикажува цело време или веднаш по фокусирањето.
(Вклучено/Исклучено)
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
МК
36
Дотерување дали да направи ауто фокус пред копчето за
снимање да се допре до пола.
(Вклучено/Исклучено)
Дотерување дали да се користи Clear Image Zoom и
Digital Zoom кога зумирате.
(Само оптички зум/Вклу:Јасен зум/Вклу:Дигитален зум)
Дотерување дали да се користи ауто фокус кога
гледате низ визирот ако е прикачен LA-EA2/LA-EA4
Адаптер за монтирање (одделно се продава).
(Вклучено/Исклучено)
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
FINDER/MONITOR
Дотерување режим за менување меѓу визир и монитор.
(Ауто/Визир(Рачно)/Монитор(Рачно))
Release w/o Lens
Дотерување дали блендата може да се отвори кога не е
прикачен објектив. (Овозможено/Оневозможено)
Release w/o Card
Дотерување дали да се ослободи блендата кога нема
вметнато мемориска картичка.
(Овозможено/Оневозможено)
Priority Set in AF-S
Дотерување време кога да се ослободи блендата кога
[Focus Mode] е дотерано во [Single-shot AF] или [DMF].
(AF/Ослободено/Рамномерен акцент)
Priority Set in AF-C
Дотерување време кога да се ослободи блендата кога
[Focus Mode] е дотерано во [Continuous AF].
(AF/Ослободено/Рамномерен акцент)
МК
AF w/ shutter
Дотерување дали да направите AF кога копчето за
снимање е до пола притиснато. Ова е коритно кога
сакате да прилагодите фокус и експозиција одделно.
(Вклучено/Исклучено)
AEL w/ shutter
Дотерување дали да ја прилагоди експозицијата со
допирање на копчето за снимање до пола. Ова е погодно
кога сакате да прилагодите фокус и експозиција посебно.
(Автоматски/Вклучено/Исклучено)
Silent Shooting
Снимање слики без звук од блендата.
(Вклучено/Исклучено)
e-Front Curtain Shut. Дотерување дали да користи функција со
електронски предна завеса на блендата.
(Вклучено/Исклучено)
S. Auto Img. Extract. Дотерување дали да ги сними сите фотографии кои се
снимени непрекинато во [Superior Auto].
(Автоматски/Исклучено)
Exp.comp.set
Дотерување дали вредноста на компензација на
експозиција да се одрази врз компензацијата на блиц.
(Амбиент и блиц/Само амбиент)
Reset EV Comp.
Дотерување дали да се задржи дотераната вредност на
експозиција без користење на бирачот за експозиција
или ресетирање на вредноста на експозиција во 0 кога ќе
го исклучите фотоапаратот. (Одржување/Ресетирање)
Face Registration
Регистрирање или менување лице на кое му е даден
приоритет во фокус. (Нова регистрација/Сменете
редослед/Бришење/Бришење на сите)
МК
37
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
APS-C/Super 35mm
Дотерување дали да се сними во APS-C-еквивалентна
големина за фотографија и Super 35 mm-еквивалентна
големина за филм. (Вклучено/Ауто/Исклучено)
AF Micro Adj.
Овозможува правење на фино прилагодување на
позиција на фокус кога е прикачен LA-EA2/LA-EA4
Адаптер за монтирање (одделно се продава).
(Дотерување AF прилагодување/количество/Бришење)
Lens Comp.
Компензација на дисторзија на екран предизвикана од
прикачениот објектив.
(Компе.на сенка/Компе.хром.амбер..Комп.дисторзија.)
Video Light Mode
Правење дотерување за осветлување за HVL-LBPC
LED светло (одделно се продава).
(Power Link/REC Link/REC Link&STBY/Auto)
Function Menu Set.
Прилагодување на функции прикажани кога Fn
(Function) копчето е притиснато.
(Drive Mode/Selftimer during Brkt/Flash Mode/Flash
Comp./Focus Mode/Focus Area/Exposure Comp./ISO/ISO
AUTO Min. SS/Metering Mode/White Balance/ DRO/Auto
HDR/Creative Style/Shoot Mode/Picture Effect/Picture
Profile/Center Lock-on AF/Smile/Face Detect./
Soft Skin
Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect
Ratio/
Quality/SteadyShot/SteadyShot Adjust./SteadyS.
Focal Len./Audio Rec Level/Zebra/Grid Line/
Marker
Display/Audio Level Display/Peaking Level/Peaking Color/
Silent Shooting/Gamma Disp. Assist/Нема дотерување)
Custom Key Settings Назначување функции на разни копчиња овозможува
забрзување на работата со допирање на копчето.
(Контролно тркало/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Копче во средина/
Лево копче/Десно копче/Копче надолу/AEL копче/AF/
MF копче/Копче за задржување на фокусот*)
* Можете да назначите функција на копчето за
задржување фокус на објективот.
Dial Setup
Дотерување функции на преден и заден контролен бирач кога
режимот за експозиција е дотеран во M. Бирачите може да се
користат за прилагодување брзина на снимање и отвор на бленда.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Компензација на експозиција со преден или заден бирач.
(Искучено/
Преден бирач/
Заден бирач)
МК
38
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Zoom Ring Rotate
Назначување зголемување/намалување правец на вртење
на зум објективот. Оваа функција е достапна само со
рачка за зумирање која е компатибилна со оваа функција.
(Лево(W)/Десно(T) или Десно(W)/Лево(T))
MOVIE Button
Овозможување или оневозможување на MOVIE копче.
(Секогаш/Само за режим за филм)
Dial / Wheel Lock
Дотерување дали да оневозможи преден бирач, заден
бирач или контролно тркало со допирање и држење на
Fn копчето. (Заклучено/Отклучено)
(Безжично)
Send to Smartphone
Префрлање слики за прикажување на паметен телефон.
(Изберете на This Device/Изберете на Smartphone)
Send to Computer
Резервна копија на слики со префрлање на
компјутер поврзан со мрежа.
View on TV
Може да гледате слики на мрежен ТВ.
One-touch(NFC)
Назначете една апликација на One-touch (NFC). Можете
да ја активирате апликацијата кога снимате со допирање
на NFC-паметен телефон на фотоапаратот.
Airplane Mode
Може да дотерате овој уред да нема
безжична комуникација.
(Вклучено/Исклучено)
WPS Push
Можете да регистрирате акцес поинт на фотоапаратот лесно
со допирање на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) копче.
Access Point Set.
Акцес поинтот можете рачно да го дотерате.
Edit Device Name
Можете да смените име на уред во Wi-Fi Direct и т.н.
Disp MAC Address
Прикажување на MAC адреса на фотоапаратот.
SSID/PW Reset
Ресетирање на SSID и лозинка на поврзаниот паметен телефон.
Reset Network Set.
Ресетирање на сите мрежни дотерувања.
МК
39
МК
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
(Апликација)
Можете да поврзете со PlayMemories Camera Apps™ сајт за
превземање преку интернет да додадете функции на фотоапаратот.
• Овој фотоапарат е преинсталиран со вградена апликација наречена
[Smart Remote Embedded] која овозможува контрола врз апаратот
преку паметен телефон. Преинсталираната апликација [Smart Remote
Embedded] нема да се избрише дури и ако изберете MENU копче →
(Setup) →
[Setting Reset] → [Initialize].
(Репродукција)
Delete
Бришење на слики.
(Повеќе слики/Сите во оваа папка/Сите со оваа дата)
View Mode
Репродукција на слики од назначена дата или назначена
папка на фотографии и филмови. (Преглед на дата/
Преглед на папка(Фото)/Преглед на папка(MP4)/AVCHD
преглед/XAVC S HD преглед/XAVC S 4K преглед)
Image Index
Прика на повеќе слики во исто време.
(9 слики/25 слики)
Display Rotation
Дотерување правец на репродукција на снимената
слика. (Автоматски/Рачно/Исклучено)
Slide Show
Приказ на слајд шоу.
(Повторено/Интервал)
Rotate
Ротирање слики.
Enlarge Image
Зголемување на репродуцирана слика.
Protect
Заштита на слики. (Повеќе слики/Сите во оваа папка/
Сите со оваа дата/ Откажување Сите во оваа папка/
Откажување сите со оваа дата)
Specify Printing
Додавање ознака за печатење на фотографија. (Повеќе
слики/Откажување на се/Дотерување за печатење)
МК
40
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
(Дотерување)
Monitor Brightness
Дотерување освтленост на екран.
(Рачно/Сончево време)
Viewfinder Bright.
Дотерување на осветленост на електронскиот визир.
(Автоматски/Рачно)
Finder Color Temp.
Дотерување температура на боја на визирот.
Gamma Disp. Assist
Конвертирање на S-Log слика во ITU709-еквивалентна
слика и прикажување во визир или на екран.
(Off/Auto/S-Log2t709(800%)/S-Log3t709(800%))
Volume Settings
Дотерување јачина на тон за репродукција на филм.
Audio signals
Дотерување дали да се слушне звучен сигнал за време
на ауто фокусот или при работа на тајмерот.
(Вклучено/Исклучено)
Upload Settings
Дотерување функција за прикачување на камерата кога
користите Eye-Fi картичка.
(Вклучено/Исклучено)
Tile Menu
Дотерување дали да прикаже цело мени секогаш кога
ќе допрете на MENU копчето.
(Вклучено/Исклучено)
Mode Dial Guide
Вклучување или исклучување на режимот за водич на
бирачот (објаснување за секој режим за снимање).
(Вклучено/Исклучено)
Delete confirm.
Дотерување дали Delete или Cancel претходно се
избрани во Delete екран за потврдување.
(“Delete” прво/“Cancel” прво)
Display Quality
Дотерување квалитет на приказ.
(Висок/Стандарден)
Pwr Save Start Time
Дотерување временски интервал за автоматски
префрлање на режимот за заштеда.
(30 мин/5 мин/2 мин/1 мин/10 сек)
МК
NTSC/PAL Selector*1 Со менување на ТВ форматот на уредот, можете да
снимате во различни формати за филм.
Cleaning Mode
Почнува со режим за чистење за чистење на сензорот за слика.
Demo Mode
Дотерување за вклучување или исклучување на демо
репродукција на филм . (Вклучено/Исклучено)
TC/UB Settings
Дотерување временски код (TC) кориснички дел (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/TC
Run/TC Make/UB Time Rec)
МК
41
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Remote Ctrl
Дотерување дали да користи инфрацрвен далечински
управувач. (Вклучено/Исклучено)
HDMI Settings
Дотерување на HDMI дотерувања.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output/HDMI Info. Display/
TC Output/
REC Control/CTRL FOR HDMI)
4K Output Sel.
Дотерување како да снима и емитува 4K филмови преку
HDMI кога апаратот е поврзан со надворешен рекордер/
плеер кој поддржува 4K.
(Мемориска картичка+само HDMI/HDMI (30p)/само
HDMI (25p)/само HDMI (24p))
USB Connection
Дотерување на режим за USB поврзување.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Засилување на компатибилност со ограничување на
функциите на USB поврзувањето. Дотерајте во [Multi] во
нормални услови и во [Single] само кога не може да се
потврди поврзувањето меѓу фотоапаратот и компјутер
или AV компоненти. (Повеќе/Единечно)
USB Power Supply
Дотерување дали со напојување да се снабдува преку
USB поврзување кога апаратот е поврзан во компјутер
или USB уред преку микро USB кабел.
(Вклучено/Исклучено)
Language
Изберете јазик.
Date/Time Setup
Дотерајте дата и време и дневно штедење.
Area Setting
Дотерајте место на користење.
Copyright Info
Дотерување информација за авторски права за слики.
(Инфо за авторски права/Дотерување фотограф/Дотерување
авторско право/Приказ на инфо за авторско право)
Format
Форматирање на мемориска картичка.
File Number
Дотерување режим користен за назначување број на
фајл на фотографии и филмови.
(Сериски/Ресетирање)
Select REC Folder
Менување на избрана папка за чување фотографии
и филмови (MP4).
New Folder
Креирање нова папка за чување фотографии и
филмови (MP4).
Folder Name
Дотерување формат на папка за фотографии.
(Стандардна форма/Форма со датум)
Recover Image DB
Поправка на фајл со слики и овозможување на
снимање и репродукција.
МК
42
Функции кои може да се изберат со помош на MENU копчето
Display Media Info.
Приказ на преостанато време за снимање на филмови и
број на снимени фотографии на мемориската картичка.
Version
Приказ на верзија на софтвер на фотоапаратот.
Сертификатот може да се прикаже на фотоапаратот.
Certification Logo*2
Setting Reset
Враќање на фабричките дотерувања. Изберете [Initialize]
за враќање на сите дотерувања во фабричките вредности.
(Иницијализација/Ресетирање дотерувања на апаратот)
*1 Ако ја смените оваа ставка, ќе треба да ја форматирате мемориската картичка
во дотерување компатибилно со PAL или NTSC систем наизменично. Исто
така, запомнете дека можеби нема да може да се репродуцираат филмови
снимени со NTSC систем на PAL ТВ систем.
*2 Само за модели преку океан.
МК
43
МК
Користење на Водич низ фотоапаратот
Можете да користите [Custom Key Settings] да назначите ВОдич низ
фотоапаратот на копче по желба.
Водичот низ фотоапаратот прикажува објаснување за моментално
избраната функција или дотерување.
MENU копче t (Custom Settings) t [Custom Key Settings]
t Изберете копче назначено на функцијата. t [InCamera Guide]
Допрете на MENU копчето и користете го контролното тркало да изберете
MENU ставка за која сакате да прочитате објаснување и потоа допрете на
копчето на кое [In-Camera Guide] е назначено.
МК
44
Полнење на батеријата
Кога фотоапаратот го користите за прв пат, прво наполнете ја NPFW50 батеријата (испорачана).
InfoLITHIUM™ батерија може да се полни дури и кога не е целосно
испразнета.
Исто така може да се користи и кога не е целосно наполнета.
Полната батерија се празни малку по малку, дури и кога не ја
користите. Да избегнете пропуштање на прилика за снимање,
батеријата наполнете ја повторно пред да снимате.
Полнење на батеријата преку полнач за батерии
МК
1 Ставете ја батеријата во
полначот за батерии.
• Притиснете ја батеријата се
додека не кликне.
2 Поврзете го полначот за
батерии во штекер.
• CHARGE индикаторот светнува
портокалово кога полнењето почнува.
• CHARGE индикаторот се исклучува
кога полнењето е завршено.
• Ако CHARGE индикаторот светне
и потоа веднаш се исклучи,
батеријата целосно е наполнета.
• За земји/региони други од САД и
Канада, поврзете го кабелот за
напојување во полначот за батерии
и поврзете го во штекер.
CHARGE индикатор
МК
45
Полнење на батеријата
Полнење на батеријата преку AC адаптер
1 Дотерајте го ON/OFF (Power)
прекинувачот во OFF.
2 Лизгајте ја рачката да го
отворите капакот.
3 Батеријата ставете ја до
крај, со помош на врвот
од батеријата притиснете
ја рачката за заклучување.
4 Затворете го капакот
МК
46
Речка за заклучување
Полнење на батеријата
5 Поврзете го фотоапаратот во Адаптер за струја
(испорачан) со помош на микро USB кабел (испорачан) и
поврзете го Адаптерот за струја во штекер.
Индикаторот за полнење свети
портокалово и полнењето почнува.
• Исклучете го фотоапаратот
додека ја полните батеријата.
• Ако индикаторот за полнење светне и
потоа веднаш се исклучи, батеријата
целосно е наполнета.
• Кога индикаторот за полнење трепка и
полнењето не е завршено, извадете ја и
повторно ставете ја батеријата.
• За земји/региони различни од САД
и Канада, поврзете го кабелот за
напојување во Адаптерот за струја
и Адаптерот за струја поврзете го
во штекер.
МК
Индикатор за полнење
Свети: Полни
Исклучено: Полнењето е завршено
Трепка:
Грешка при полнење или
полнењето привремено е
запрено бидејќи апаратот не
е во соодветен опсег на
температура
МК
47
Полнење на батеријата
Забелешки
• Иако индикаторот за полнење на фотоапаратот трепка кога AC адаптерот е
поврзан во штекер, ова покажува дека полнењето привремено е запрено
бидејќи температурата е надвор од препорачаниот опсег. Кога ќе се постигне
соодветна температура полнењето продолжува. Ние препорачуваме полнење
на батеријата на температура меѓу 10°C до 30°C (50ºF до 86ºF).
• Поврзете го Адаптерот за струја (испорачан) во најблискиот штекер. Ако се
случи проблем додека користите Адаптер за струја, веднаш откачете го
приклучокот од штекер.
• Кога апаратот го користите за прв пат или кога користите батерија која долго
време не е користена, индикаторот за полнење/CHARGE индикаторот може
да трепка брзо кога батеријата се полни за прв пат. Ако се случи ова, извадете
ја батеријата од фотоапаратот и потоа повторно ставете ја да се полни.
• Батеријата не ја полните непрекинато или постојано без да ја користите ако
веќе е целосно наполнета или е блиску до целосно полна. На ваков начин
може да ги намалите перформансите на батеријата.
• Кога полнењето ќе заврши, откачете го Адаптерот за струја од штекер.
• Користее само оригинални Sony батерии, микро USB кабел (испорачан)
и Адаптер за струја (испорачан).
Време на полнење (Целосно полнење)
Времето на полнење е приближно 150 мин. со користење на
Адаптерот за струја (испорачан) и приближно 250 мин. преку
полначот за батерии (испорачан).
Забелешки
• Горенаведеното време за полнење е кога полните целосно испразнета
батерија на температура од 25°C (77°F). Полнењето може да потрае подолго
во зависност од условите на користење и околностите.
МК
48
Полнење на батеријата
Полнење со поврзување во компјутер
Батеријата може да се полни со поврзување на фотоапаратот во
компјутер со помош на микро USB кабел. Поврзете го фотоапаратот
во компјутер додека фотоапаратот е исклучен.
МК
Забелешки
• Ако фотоапаратот е поврзан со лаптоп кој не е поврзан во струја, нивото на
батеријата на лаптопот може да се намали. Не полнете подолго време.
• Не го вклучувајте/исклучувајте и рестартирајте компјутерот или да
продолжите од режим на спиење кога е воспоставено USB поврзување меѓу
компјутер и фотоапаратот. Ова може да предизвика дефект на фотоапаратот.
Пред да го вклучите/исклучите, рестартирате компјутерот или да го
префрлате од режим на мирување, откачете го фотоапаратот и компјутерот.
• Нема гаранција за полнење преку прилагоден или модифициран компјутер.
Проверка на преостаната батерија
На екранот се прикажува индикатор за преостаната батерија.
Високо
Ниско
Забелешки
• Индикаторот за преостаната батерија може да не покажува точно под
одредени услови.
МК
49
Полнење на батеријата
Снабдување со напојување од штекер
Можете да го користите апаратот додека се снабдувате од штекер
преку AC адаптер (испорачан).
1 Ставете ја батеријата во апаратот (стр. 46).
2 Поврзете го апаратот во штекер преку USB кабел
(испорачан) и AC адаптер (испорачан).
Забелешки
• Апаратот нема да се активира ако нема батерија. Во апаратот ставете доволно
наполнета батерија.
• Ако го користите апаратот додека се снабдува од штекер, проверете дали на
екранот се прикажува иконата (
).
• Не ја вадете батеријата додека со напојување се снабдувате од штекер. Ако
ја извадите батеријата, апаратот ќе се исклучи.
• Не ја вадете батеријата додека индикаторот за пристап (стр. 16) свети.
Податоците на мемориската картичка може да се оштетат.
• Се додека напојувањето е вклучено, батеријата нема да се полни иако
апаратот е поврзан со AC адаптер.
• Под одредени околности, со напојување може дополнително да се снабдува
од батеријата дури и ако користите AC адаптер.
• Не го вадете микро USB кабелот додека со напојување се снабдувате преку
USB поврзување. Пред да го извадите микро USB кабелот, исклучете го
апаратот.
• Кога со напојување се снабдувате преку USB поврзување, температурата во
апаратот може да се зголеми, намалувајќи го времето за непрекинато снимање.
• Кога користите мобилен полнач како извор за напојување, проверете дали
целосно е наполнет пред да го користите. Исто така, внимавајте на
преостанатото напојување на мобилниот полнач за време на употребата.
МК
50
Полнење на батеријата
За вадење на батеријата
Исклучете го фотоапаратот. Лизгајте
ја рачката за заклучување откако ќе
проверите дека индикаторот за
пристап (стр. 16) е исклучен и
извадете ја батеријата.
Внимавајте да не ви падне батеријата.
Рачка за заклучување
МК
МК
51
Вметнување мемориска
картичка (одделно се продава)
1 Лизгајте го капакот за мемориска
картичка да се отвори.
2 Вметнете ја мемориската картичка.
• Со отсечениот агол свртете ја како што
е прикажано, вметнете ја мемориската
картичка и се додека не се заклучи.
Проверете дали отсечениот
агол правилно е свртен
3 Затворете го капакот.
За вадење на мемориската картичка
Проверете дали индикаторот за пристап (стр. 16) не свети, потоа
еднаш притиснете ја мемориската картичка.
МК
52
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
Форматирање мемориска картичка
Кога мемориската картичка за прв пат ја користите со апаратот, се
препорачува да ја форматирате (иницијализирате) картичката на
апаратот за постабилни перформанси на мемориската картичка.
• Со форматирање се бришат сите податоци на мемориската картичка и не
можат да се вратат. Важни податоци зачувајте ги на компјутер и т.н.
• Да направите форматирање, изберете MENU копче t (Setup) t [Format].
Мемориски картички кои може да се користат
Можете да ги користите следниве типови на мемориски картички
со овој фотоапарат. Но, не се гаранатира правилна работа за сите
типови на мемориски картички.
Мемориска картичка
Memory Stick PRO Duo
За
слики
За филмови
MP4
AVCHD
(Mark2 само) (Mark2 само)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD мемориска картичка
SDHC мемориска картичка
SDXC мемориска картичка
microSD мемориска картичка
XAVC S
—
—
(Mark2 само) (Mark2 само)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
microSDHC мемориска картичка
microSDXC мемориска картичка
МК
—
—
*2
—
*2
*1 SD Speed Class 4:
или побрз или UHS Speed Class 1: или побрз
*2 Мемориски картички кои во целост ги исполнуваат следниве услови:
– Капацитет од 64 GB или повеќе
, или UHS Speed Class 1: или побрз
– SD Speed Class 10:
Кога снимате во 100 Mbps или повеќе, UHS Speed Class 3: е потребно.
• За детали за број на снимени фотографии и време на снимање на филм,
видете на стр. 88 до 91. Проверете во табелата да изберете мемориска
картичка со сакан капацитет.
МК
53
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
Забелешки
• Не е загарантирана правилна работа со сите мемориски картички. За мемориски
картички кои се произведени од други производителите, обратете се кај
производителите на производот.
• Кога користите Memory Stick Micro медиум или microSD мемориски картички
со апаратот, користете го со соодветен адаптер.
• Слики снимени на Memory Stick XC-HG Duo медиум или на SDXC мемориска
картичка не може да се префрлат или репродуцираат на компјутер или аудио/
видео уреди кои не се компатибилни со exFAT*. Проверете дали уредот е
компатибилен со exFAT пред да го поврзете со фотоапаратот. Ако апаратот го
поврзете со некомпатибилен уред, може да побара да ја форматирате
картичката.
Картичката не ја форматирајте никогаш како одговор на ова прашање, бидејќи
на таков начин ќе ги избришете сите податоци од картичката.
* exFAT е системски фајл кој се користи за SDXC мемориски картички.
МК
54
Прикачување на објектив
Дотерајте го прекинувачот за напојување на фотоапаратот во OFF
пред да го прикачите или извадите објективот.
1 Извадете го капакот за
куќиште од апратот и задниот
капакот на објектовот од
задниот дел на објективот.
• Кога го менувате објективот, брзо
менувајте го далеку од прашливи
места да спречите прашина или
остатоци да влезат во апаратот.
• Кога снимате, извадетео го предниот
капак на објективот од предниот дел
на објективот.
Капак за преден објектив
МК
Капак за
куќиште
Капак на заден објектив
2 Монтирајте го објективот со
израмнување на белите индекс
ознаки (индекси за монтирање)
на објективот и фотоапаратот.
• Држете го апаратот со објективот
свртен надолуда спречите прашина
да влезе во објективот.
Бели индекс ознаки
3 Додека објективот нежно го
туркате кон апаратот, завртете
го објективот во насока на
стрелките на часовникот се
додека не се заклучи.
• Внимавајте објективот правилно да го
ставите.
МК
55
Прикачување објектив
Забелешки
• Кога прикачувате објектив, не го притискајте копчето за ослободување.
• Не употребувајте прекумерна сила при прикачување на објектив.
• Потребен е Адаптерот за монтирање (одделно се продава) при користење на
A-mount објектив (одделно се продава). За детали, видете во испорачаното
упатство за употреба на Адаптерот за монтирање.
• Кога сакате да снимите слика со цела рамка, користете објектив наменет
за фотоапарат со цела рамка.
• Кога фотоапаратот го носите со прикачен објектив, држете ги и
фотоапаратот и објективот цврсто.
• Не го допирајте делот од објективот кој се издолжува за прилагодување зум или фокус.
За вадење на објективот
1 Допрете на копчето за
ослободување на објективот
до крај и завртете го
објективот спротивно од
стрелките на часовникот се
додека не запре.
Копче за ослободување објектив
2 Прикачете го капакот на
предниот и задниот објектив и
капакот за куќиштето на
фотоапаратот.
• Пред да го прикачите, остранете
ја прашината од него.
Забелешки за менување објектив
Кога го менувате објектив, ако во фотоапаратот влезе прашина или
остатоци и се залепат на површината од сензорот за слика (дел кој
светлото го конвертира во електричен сигнал), може да се прикажат
темни точки на сликата, зависно од условите на снимање.
Брзо сменете го објективот далеку од прашливи места кога
прикачувате/откачувате објектив.
МК
56
Прикачување објектив
Компатибилни објективи
Објективи компатибилни со овој апарат се следните:
Објектив
Компатибилен со апаратот
A-mount објектив Објектив компатибилен со
35 mm формат со цела рамка (Потребен е Адаптер за монтирање
(одделно се продава) компатибилен
со формат на цела рамка)
Соодветен објектив со
APS-C големина
*
(Потребен е Адаптер за
монтирање (одделно се продава))
E-mount објектив Објектив компатибилен со
35 mm формат со цела рамка
APS-C големина на објектив
МК
*
* Сликите ќе се снимат во APS-C големина. Аголот на гледање ќе одговара на
околу 1.5 пати поголема од фокусната должина прикажана на објективот. (На
пр., аголот на гледање ќе одговара на 75 mm кога е прикачен 50 mm-објектив)
МК
57
Дотерување јазик и часовник
Кога апаратот го вклучувате за прв пат или по иницијализација, ќе
се прикаже екран за дотерување јазик, дата и време.
1 Дотерајте го прекинувачот
во ON да го вклучите апаратот.
Ќе се прикаже екран за дотерување
јазик.
• За исклучување на фотоапаратот,
напојувањето дотерајте го во OFF.
2 Изберете јазик и допрете
z на контролното тркало.
Ќе се прикаже екран за дотерување
дата и време.
3 Проверете дали е избрано [Enter] и допрете
z.
4 Изберете географска локација и потоа допрете z.
5 Допрете v/V на контролното тркало или изберете ставка
со вртење на контролното тркало, потоа допрете z.
6 Допрете v/V/b/B, или изберете дотерување со вртење
на контролното тркало, потоа допрете z.
7 Повторете ги чекорите 5 и 6 да дотерате други ставки и
изберете [Enter] и допрете z на контролното тркало.
МК
58
Дотерување дата и време
За откажување дотерување на дата и време
Допрете на MENU копчето.
Проверка или ресетирање дата/време и простор
Екран за дотерување дата и време автоматски се прикажува кога
напојувањето ќе се вклучи за прв пат или кога интерната батерија на полнење
ќе се испразни. За ресетирање дата и време користете го менито.
MENU копче t (Setup) t
[Date/Time Setup] or [Area Setting]
МК
MENU копче
Забелешки
• Овој фотоапарат нема функција за вметнување дата на слика. Можете да
вметнете дата и да ја зачувате или да печатите слика преку PlayMemories
Home (Само за Windows) (стр. 85).
Одржување на дотерување на дата и време
Овој фотоапарат има внатрешна батерија на полнење за одржување
на дата и време и други дотерувања без оглед на тоа дали
напојувањето е вклучено или исклучено, или батеријата е
инсталирана или не.
МК
59
Снимање јасно слики без
тресење на фотоапаратот
“Camera shake” се однесува на ненадејно движење на фотоапаратот
откако ќе се допре копчето за снимање и резултира со заматување на
сликата.
Индикатор за предупредување за тресење на апаратот
Во ситуации каде фотоапаратот
може да е изложен на тресење ,
(Camera shake warning)
индикаторот трепка. Во ваков случај,
користете статив или блиц.
(Camera shake
warning) индикатор
Забелешки
• Индикаторот за предупредување за тресење на апаратот не се прикажува во
следниве ситуации:
– Режимот за експозиција е дотеран во M/S, или при снимање филм.
Користење на SteadyShot функцијата
Оваа функција овозможува да снимате со оптимална компензација за
тресење на фотоапаратот за објективот кој го користите.
1 MENU копче t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t
[On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Изберете
дотерување.
МК
60
Снимање јасна слика без тресење на фотоапаратот
Auto
Анализирање на информацијата за објектив и
автоматски компензира за тресење на фотоапаратот.
Manual
Компензира за тресење на фотоапаратот со помош на
[SteadyS. Focal Len.] (8mm – 1000mm).
• Дотерување на фокусна должина на објективот.
Забелешки
• SteadyShot функцијата може да не работи оптимално кога напојувањето само
што е вклучено, веднаш откако ќе го насочите фотоапаратот кон предметот
или ога копчето за снимање е притиснато до крај без да запрете на пола.
• Кога користите статив, деактивирајте ја SteadyShot функцијата бидејќи има
потенција за дефект на SteadyShot функцијата.
• Кога фотоапаратот не може да добие информација за фокусна должина од
објективот или [SteadyShot Adjust.] е дотеран во [Manual], моментално
МК
дотераната вредност на SteadyShot фокусната должина ќе се прикаже на
страната од
.
• Кога користите SEL16F28 објектив (одделно се продава) со телеконвертор,
дотерајте [SteadyShot Adjust.] во [Manual] и дотерајте фокусна должина.
• Со префрлање [SteadyShot] [On]/[Off] истовремено ќе го смени
дотерувањето и за куќиштето за апаратот и за објективот.
• Кога е прикачен објектив со SteadyShot прекинувач, дотерувањето може да се
смени само преку прекинувачот на објективот. Не можете да го смените
дотерувањето на апаратот.
МК
61
Снимање јасна слика без тресење на фотоапаратот
Правилно држење на фотоапаратот
Стабилизирајте го горниот дел од телото и заземете став
што ќе го спречи фотоапаратот од поместување.
Режим на визир
Режим на визир
(вертикален став)
Режим на монитор
Точка 1
Со едната рака држете ја рачката на фотоапаратот и со другата рака
држете го објективот.
Точка 2
Заземете сигурна положба со нозете одвоени.
Точка 3
Малку припијте ги лактите кон телото.
Кога снимате во клекната позиција, стабилизирајте го горниот дел
од телото со ставање на лактите врз колената.
МК
62
Отстранување капак за окулар
Кога прикачувате FDA-A1AM Angle Finder (одделно се
продава) на фотоапаратот, отстранете го капакот за окулар.
Ставете ги прстите под
капакот за оклар и лизгајте
го нагоре.
МК
Забелешки
• Кога FDA-A1AM Angle Finder (одделно се продава) е прикачен на
апаратот, се менува екранот меѓу визирот и екранот со избор на
[Viewfinder(Manual)] или [Monitor(Manual)] from [FINDER/MONITOR] во
(Custom Settings).
МК
63
Снимање фотографии
Во [Auto Mode], фотоапаратот го анализира предметот и овозможува
да снимате со соодветно дотерување.
1 Дотерајте го напојување во ON да го вклучите апаратот.
2 Дотерајте го бирачот за
режим во
(Auto Mode).
• Завртете го бирачот за режим
додека допирате на копчето за
ослободување на бирачот во
средина на бирачот за режим.
3 Погледнете во визирот и држете го фотоапаратот.
4 Одредување големина на предмет.
Кога користите објектив со рачка за
зумирање: Движете ја рачката за зумирање.
Кога користите објектив со прстен за
зумирање: Завртете го прстенот за зумирање.
• Оптичкиот зум не е достапен кога ќе
се монтира објектив со фиксна
фокусна должина.
• Ако опсегот на зум на оптичкиот зум е
надминат кога е монтиран рачка за
зумирање, фотоапаратот автоматски
префрла зум различен од оптички
МК
64
Прстен за
зумирање
Снимање фотографии
5 Допрете на копчето за снимање
до пола да фокусирате.
• Кога сликата е во фокус, z
индикаторот светнува.
6 Допрете на копчето за снимање до крај да снимите слика.
• Ако [Auto Obj. Framing] е дотеран во [Auto], кога снимате лица, блиски
(макро) предмети или предмети следени со Lock-on AF, фотоапаратот
ја анализира сцената и автоматски снимените слики ги средува во една
соодветна композиција. Ќе бидат зачувани и оригиналната слика и
МК
исечените слики.
МК
65
Снимање филмови
1 Допрете на MOVIE копчето
да почнете со снимање.
• Бидејќи [MOVIE Button] е дотерано
во [Always] во фабричкото
дотерување, снимање филм може да
се почне од било кој режим на
снимање.
MOVIE копче
2 Допрете повторно на MOVIE копчето да запрете со снимање.
Забелешки
• Ако е прикачен соодветен објектив со APS-C големина, краевите на екранот
може да станат темни. Кога снимате 4K филм со апаратот, препорачуваме да
користите објектив компатибилен со 35 mm формат со цела рамка.
• Звукот на фотоапаратот при работа може да се сними додека снимате филм.
Можете да го исклучите звук со дотерување [Audio Recording] во [Off] (стр. 35).
• Да спречите работен звук од прстенот за зумирање да не се сними при снимање
филм кога се користи Објектив со моќен зум, препорачуваме да снимате филм со
рачката за зумирање. Кога ја поместувате рачката за зумирање, ставете го прстот
нежно врз рачката и работете без поместување.
• Непрекинато време на снимање филм зависи од температурата на околината или условите
на фотоапаратот. Видете “Забелешки за непрекинато снимање филм” (стр. 92).
• Кога
иконата ќе се прикаже, температурата на фотоапаратот е премногу
висока. Исклучете го фотоапаратот и почекајте се додека температурата на
фотоапаратот не се намали.
• Кога непрекинато снимате долго време, може да почувствувате дека
фотоапаратот се затоплува. Ова е нормално. Исто така, [Internal temp. high. Allow
it to cool.] може да се прикаже. Во ваков случај, исклучете го фотоапаратот и
почекајте се додека фотоапаратот повторно не е подготвен за снимање.
• Кога снимате, звукот од куките за лентата за рамо (триаголна кука) може
да се сними, зависно од ситуацијата во која се користи.
МК
66
Репродукција на слики
1 Допрете на
копчето.
копче
2 Изберете слика со допирање на b/B на контролното тркало.
• За репродукција на филм, допрете z на контролното тркало.
Ако допрете V на контролното тркало додека репродуцирате филм, ќе
се прикаже контролниот панел.
Контролен панел
Дејствие за време на репродукција на филм
N
Репродукција
X
Пауза
M
Брзо напред
m
Брзо назад
T
Бавна репродукција напред
t
Бавно премотување назад
>
Следен филм
.
Претходен филм
C
Поместување кадар
c
Враќање кадар
Дотерување јачина на звук
Затварање на контролниот панел
Забелешки
• Филмови снимени со други уреди можеби нема да се репродуцираат на овој
фотоапарат.
GB
67
МК
Репродукција на слики
Префрлање меѓу фотографии и филмови
За репродукција на фотографии дотерајте [View Mode] во [Folder
View(Still)] и за репродукција на филмови дотерајте [View Mode] во
[Folder View(MP4)], [AVCHD View], [XAVC S HD View] или [XAVC
S 4K View]. Кога ќе изберете [Date View], и сликите и филмовите ќе
се прикажат на екран сортирани по дата.
MENU копче t (Playback) t [View Mode] t Изберете
режим.
МК
68
Репродукција на слики
Функции за репродукција
Погодни функции за репродукција се следни:
МК
A
Зголемување или намалување
слики.
• Свртете го контролното тркало
за зголемување или
намалување слика. Завртете го
предниот или задниот бирач
да префрлите следна/
претходна слика.
B
C
D
Бришење слики.
Менување екран за
репродукција.
Индекс на слика на екранот
• Може да изберете број на
слики за прикажување:
MENU копче t
(Playback) t [Image
Index]
МК
69
Бришење слики
Еднаш кога ќе избришете слика, не можете да ја вратите. Пред да
направите бришење проверете дали сакате да ја избришете сликата.
1 Додека се прикажува сликата
што сакате да ја избришете,
допрете на (Delete) копчето.
(Delete) копче
2 Изберете [Delete] со v/V на контролното тркало и допрете z.
• За бришење на неколку слики одеднаш, изберете MENU копче t
(Playback) t [Delete].
Забелешки
• Заштитени слики не можат да се бришат
МК
70
Избор на режим за снимање
Свртете го бирачот за
режим додека допирате на
копчето за ослободување
на рачката за бирање во
ср3едина на бирачот на
режим.
Достапни се следните режими за снимање.
(Auto Mode)
(Program Auto)
(Aperture
Priority)
(Shutter Priority)
МК
Овозможува да снимате фотографии со автоматски
прилагодени дотерувања.
Овозможува да снимате со експозиција (брзина на
бленда и отвор на бленда) автоматски прилагодена.
Други дотерување може да се дотераат рачно.
Снимање со прилагодување на бленда и менување
опсег на фокус или со дефокусирање на позадината.
Прилагодување брзина на бленда да го прикаже
движењето на предметот.
(Manual
Exposure)
Овозможува снимање по рачно прилагодување на
експозицијата (брзина на бленда и отвор на бленда) со
помош на предниот и задниот бирач.
1/2 (Memory recall)
Активирање дотерувања претходно регистрирани во
(Camera Settings).
(Scene
Selection)
Овозможува снимање со дефинирани дотерување во
зависност од сцената.
(Sweep
Panorama)
Овозможува снимање панорамски слики со
комбинирање на повеќе слики.
(Movie/HFR)
Овозможува менување режим за снимање за снимен
филм или снимање филм со High Frame Rate .
МК
71
Функциидостапнизасекој
режим за снимање
Функциите кои може да ги користите зависат од избраниот режим за снимање.
Во табелата подолу, ги покажува функциите кои се достапни, а – ги
покажува функциите кои не се достапни.
Режим за
снимање
Комп.
експо.
Тајмер
Непрек. Открива. Снимање Auto Obj.
насмевка Framing
снимање лице
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*
–
–
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
–
* Кога режимот за снимање е дотеран во M, експозицијата може да
се прилагоди само кога [ISO] е дотерано во [ISO AUTO].
МК
72
Користење разни функции
Ова упатство главно обезбедува вовед за користење на фотоапаратот
и листа со функции. Да научите повеќе за фотоапаратот, видете во
“Help Guide” (стр.2), кое нуди подетални информации за функциите.
Големина на слика (фотографија)
Поголема големина на слика, повеќе детали ќе се репродуцираат
кога сликата е печатена на хартија со голем формат. Помала
големина на слика, може да се снимат повеќе слики.
MENU копче t (Camera Settings) t
→ Изберете дотерување.
Кога [Aspect Ratio] е 3:2
[Image Size ]
МК
Кога [Aspect Ratio] е 16:9
L: 12M
4240 × 2832 пиксели
L: 10M
4240 × 2384 пиксели
M: 5.1M
2768 × 1848 пиксели
M: 4.3M
2768 × 1560 пиксели
S: 3.0M
2128 × 1416 пиксели
S: 2.6M
2128 × 1200 пиксели
Кога [APS-C/Super 35mm] е дотеран во [On]
Кога [Aspect Ratio] е 3:2
Кога [Aspect Ratio] е 16:9
L: 5.1M
2768 × 1848 пиксели
L: 4.3M
2768 × 1560 пиксели
M: 3.0M
2128 × 1416 пиксели
M: 2.6M
2128 × 1200 пиксели
S: 1.3M
1376 × 920 пиксели
S: 1.1M
1376 × 776 пиксели
Забелешки
• Кога [
Quality] е дотерано во [RAW] или [RAW & JPEG], големината на слика
за RAW слики одговара на [L].
МК
73
Користење разни функции
Формат на фајл
MENU копче t (Camera Settings) t [
Изберете режим.
File Format] t
XAVC S 4K
Снима XAVC S филмови во 4K резолуција (24p/30p/25p).
Овој формат поддржува поголема брзина од
AVCHD или MP4. Аудио: LPCM
XAVC S HD
Снима XAVC S филмови (24p/30p/25p/60p/50p/120p/100p).
Овој формат поддржува поголема брзина од AVCHD или
MP4. Аудио: LPCM
AVCHD
Снима AVCHD филмови (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Овој формат е погоден за гледање филмови на ТВ со
висока дефиниција.
Аудио: Dolby Digital
MP4
Снима MP4 (AVC) филмови. Овој формат е погоден за
WEB прикачувања, е-маил и т.н.
Аудио: AAC
Забелешки
• Под следниве услови, SDXC мемориска картичка од UHS Speed Class 3:
со капацитет од 64 GB или поеќе е потребно (стр. 53).
– Кога снимате со [
Record
File Format] дотеран во [XAVC S 4K] и [
Setting] дотерано во [30p 100M], [25p 100M] или [24p 100M]
– Кога снимате со [
Record
File Format] дотеран во [XAVC S HD] и
Setting] дотеран во [120p 100M] или [100p 100M]
• Под следниве услови, SDXC мемориска картичка со SD Speed Class 10:
со капацитет од 64 GB или повеќе или SDXC мемориска картичка со
UHS Speed Class 1:
или побрз со капцитет од 64 GB или поеќе е
потребно (стр. 53).
– Кога снимате со [
Record
File Format] дотеран во [XAVC S 4K] и
Setting] дотеран во [30p 60M], [25p 60M] или [24p 60M]
– Кога снимате со [
File Format] дотеран во [XAVC S HD] и [ Record
Setting] не е дотеран во [120p 100M] или [100p 100M]
– Кога снимате со [Movie/HFR] дотеран во
(High Frame Rate)
• Кога [
File Format] е дотеран во [XAVC S 4K], [HDMI Info. Display] е
привремено дотеран во [Off].
• Кога [
File Format] е дотеран во [XAVC S 4K] и камерата е поврзан во
HDMI уред за снимање филм, сликата нема да се прикаже на мониторот.
• Кога [
File Format] е дотерано во [XAVC S 4K] и камерата е поврзана во
HDMI уред, [Smile/Face Detect.] и [Center Lock-on AF] привремено се дотерани во
[Off].
МК
74
Користење разни функции
• Кога [
File Format] е дотеран во [XAVC S 4K] и [Dual Video REC] е дотерано
во [On], [Smile/Face Detect.], [Center Lock-on AF] и [
REC Control]
привремено е дотеран во [Off]. Ако камерата е поврзана во HDMI уред,
сликата не се емитува на HDMI уредот кога филмот се снима.
File
• Кога ќе смените режим за филм или ќе почнете со снимање филм со[
Format] sдотеран во [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm] заклучен е во [Off].
• Ако е прикачен објектив со APS-C големина, на краевите на екранот може да се
појави темно. Кога снимате 4K филмови со камерата, препорачуваме да
користите објектив компатибилен со 35 mm формат за цела слика.
Дотерувања за снимање
Поголема брзина, поголем квалитет на слика.
MENU копче t
(Camera Settings) t [
Record
МК
Setting] t Изберете режим.
Кога [
File Format] е дотерано во [XAVC S 4K]
Дотер.за сним. Брзина
Опис
30p 100M/
Приближ. 100 Mbps Снима филм со повисок квалитет на
25p 100M
слика на 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/
Приближ. 60 Mbps Снима филм со висок квалитет на
25p 60M
на слика со 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M*/ – Приближ. 100 Mbps Снима филм со повисок квалитет на
слика со 3840 × 2160 (24p). Ова создава
атмосфера како во кино.
24p 60M*/ –
Приближ. 60 Mbps Снима филм со висок квалитет на слика со
3840 × 2160 (24p). Ова создава атмосфера
како во кино.
When [
File Format] is set to [XAVC S HD]
Дотер.за сним. Брзина
Опис
60p 50M/
Приближ. 50 Mbps Снима филм со висок квалитет на слика со
1920 × 1080 (60p/50p).
50p 50M
Приближ. 50 Mbps Снима филм со висок квалитет на слика со
30p 50M/
25p 50M
1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*/ –
Приближ. 50 Mbps Снима филм со висок квалитет на слика со
1920 × 1080 (24p). Ова создава атмосфера
како во кино.
120p 100M/
Приближ. 100 Mbps Прави снимање со голема брзина со
100p 100M
1920 × 1080 (120p/100p). Може да се
120p 60M/
Приближ. 60 Mbps снимаат филмови со 120 fps/100 fps.
• Правење порамномерна слика при бавно дви100p 60M
жење со копатибилна опрема за уредување.
МК
75
Користење разни функции
When [
File Format] is set to [AVCHD]
Дотер.за сним. Брзина
Опис
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
Снима филм со висок квалитет на
слика со1920 × 1080 (60i/50i).
Снима филм со стандарден квалитет
на слика со1920 × 1080 (60i/50i).
Снима филм со висок квалитет на
слика со1920 × 1080 (60p/50p).
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
24 Mbps (Макс.)
Приближ. 17 Mbps
(Просечно)
28 Mbps (Макс.)
Снима филм со висок квалитет на
слика со1920 × 1080 (24p/25p). Ова
создава атмосфера како во кино.
Приближ. 17 Mbps Снима филм со стандарден квалитет
(Просечно)
на слика со1920 × 1080 (24p/25p). Ова
создава атмосфера како во кино.
24 Mbps (Макс.)
Кога [ File Format] е дотерано во [MP4]
Дотер.за сним. Брзина
Опис
1920×1080
60p 28M/
50p 28M
1920×1080
30p 16M/
25p 16M
Приближ. 28 Mbps Снима филм со висок квалитет на
(Просечно)
слика со 1920 × 1080 (60p/50p).
1280×720
30p 6M/
25p 6M
Приближ. 6 Mbps
(Просечно)
Приближ. 16 Mbps Снима филм со висок квалитет на
(Просечно)
слика со1920 × 1080 (30p/25p).
Снимање филмови со мала големина на
фајл со 1280 × 720 (30p/25p).
* Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во NTSC
МК
76
Користење разни функции
Забелешки
•
24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] setting in [
Record Setting] are
converted by PlayMemories Home in order to create an AVCHD recording disc.
This conversion can take a long time. Also, you cannot create a disc in the original
image quality. If you want to keep the original image quality, store your movies on a
Blu-ray Disc.
• За репродукција на 60p/50p/24p/25p филмови на ТВ, ТВ мора да е компатибилен
со 60p/50p/24p/25p формати. Ако ТВ не е компатибилен со 60p/50p/24p/25p
формат, 60p/50p/24p/25p филмови ќе се емитуваат како 60i/50i филмови.
Record Setting]
• Кога ги користите следниве функции, не може да дотерате [
во [120p 100M]/[100p 100M]/[120p 60M]/[100p 60M].
– [Intelligent Auto]
МК
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
• Кога [
Record Setting] е
File Format] е дотерано во [XAVC S HD] и [
дотерано во [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] или [100p 60M], или кога
[Movie/HFR] е дотерано во
(High Frame Rate), аголот за гледање се намалува.
Функции за автоматски фокус
[Focus Mode]: Може да изберете режим за фокус да одговара на
движењето на предметот.
MENU копче t
(Camera Settings) t [Focus Mode] t
Изберете дотерување.
Уредот го заклучува фокусот кога ќе се постигне прилагодување
(Single-shot AF) фокус. Користете го ова кога објектот е неподвижен.
Уредот продолжува со фокус додека копчето за снимање е допрено и го
(Continuous AF) држите до пола притиснато. Користете го ова кога субјектот се движи.
МК
77
Користење разни функции
[Focus Area]: Може да изберете дел за фокусирање. Користете ја оваа
функција кога е тешко да се добие соодветен фокус во ауто фокус режимот.
MENU копче t (Camera Settings) t [Focus Area] t
Изберете дотерување.
Автоматски фокусира предмет со цел опсег на сликата.
(Wide)
(Zone)
Изберете зона на монитор за фокусирање. Зоната се состои
од девет фокус делови и уредот автоматски избира фокусен
дел за фокусирање.
Автоматски фокусира на предметот во средина на сликата.
(Center)
(Flexible Spot)
Овозможува да поместувате AF опсег на рамка во сакана
точка на екранот и фокусирање на премногу мали предмети
во тесен простор. Во Flexible Spot екран за снимање, може
да ја смените големината на AF пронаоѓач на опсег на
рамка со вртење на контролното тркало.
Ако уредот не може да фокусира една избрана точка,
(Expand Flexible користи фокусни точки околу флексибилна точка како
Spot)
второ приоритетно подрачје за да добие фокус.
(Lock-on AF)
Кога е допрено копчето за снимање и го држите до пола,
уредот го следи предметот во избраното автофокус
подрачје. Насочете го курсорот кон [Lock-on AF] на [Focus
Area] екранот за дотерување, потоа изберете подрачје за
следење преку левата/десната страна на контролното тркало.
Почетното подрачје за следење може да го поместите во
било која точка по избор назначувајќи го подрачјето како
флексибилна точка или проширена флексибилна точка.
Тивко снимање
Може да снимате слики без звук од блендата.
MENU копче t (Custom S ettings) t [
t Изберете дотерување.
МК
78
Silent Shooting]
Користење разни функции
Забелешки
• Корстете ја [
Silent Shooting] функцијата на своја одговорност, земајќи ги
во предвид приватноста и портрет на предметот.
• Дури ако [
Silent Shooting] е дотерано во [On], нема да биде целосно тивок.
Silent Shooting] е дотерано во [On], ќе се слушне работен звук од
• Дури ако [
отворот и фокусот.
• Кога снимате фотографии преку [
Silent Shooting] функцијата со мала ISO
осетливост, ако апаратот го насочите кон многу јако светло, делови со висока
осетливост на мониторот може да се снимат со потемни тонови.
• Кога напојувањето е исклучено, звукот од блендата може да се слушне во
ретки случаи. Ова не е дефект.
• Може да се случи изобличување на слика предизвикано од движење на
ппредметот или камерата.
• Ако снимате слики при моментална молња или светла што трепкаат, пр. блиц МК
од други камери или флуоресцентно светло, на сликата може да се појават
линии.
• Ако сакате да го исклучите бип звукот кога предметот е во фокус или кога
работи тајмерот, дотерајте [Audio signals] во [Off].
• Дури ако [
Silent Shooting] е дотерано во [On], звукот од блендата може да
се слушне при следниве околности:
– [White Balance] е дотерано во [Custom Setup]
– [Face Registration]
• Не може да изберете [
Silent Shooting] кога режимот за бирач не е дотеран во
P/A/S/M.
Silent Shooting] е дотерано во [On], следниве функции не се
• Кога [
достапни: Снимање со блиц/Auto HDR/Ефект на слика/Профил/Долга
експозиција NR/e-Front Curtain Shut./S. Auto Img. Extract./BULB снимање/Multi
Frame NR
• Кога снимате со помош на функција преземена од PlayMemories Camera Apps,
[
Silent Shooting] е откажано
• Минималната вредност за ISO осетливост е ISO 100.
• Откако ќе го вклучите апаратот, времето за кое може да почнете да снимате
се продолжува за 0.5 секунди.
МК
79
Користење наWi-Fi и NFC one
touch функции
Можете да ги направите следните операции преку Wi-Fi и
NFC One-touch функциите на фотоапаратот.
Меморирање слики на
компјутер
Префрлање слики од фотоапарат на паметен телефон
Користење на паметен телефон
како далечинско за апаратот.
Гледање слики на ТВ.
За детали за Wi-Fi и NFC One-touch функциите, видете во
прикачениот документ “Wi-Fi поврзување/Водич за One-touch
(NFC)” или во “Help Guide” (стр.2).
МК
80
Користење на Wi-Fi и NFC one-touch функции
Поврзување на фотоапаратот со безичен акцес поинт
Поврзете го фотоапаратот со безжичен акцес поинт. Пред да ја
почнете постапката, проверете дали со себе ја имате SSID (име на
акцес поинтот) и лозинката за безжичниот акцес поинт.
1 MENU копче t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Користете v/V на контролното тркало да изберете акцес
поинт кој сакате дагоповрзете. Допре z во средина
на контролното тркало и внесете лозинка ако се
прикаже икона со клуч со безжичниот акцес поинт,
потоа изберете [OK].
МК
Забелешки
• Ако не се воспостави поврзување, видете го упатството за употреба на
безжичниот акцес поинт или обратете се кај администраторот на акцес поинтот.
• Да зачувате слики на компјутер, инсталирајте го следниот софтвер на
вашиот компјутер.
Кога користите Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Кога користите Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
МК
81
Додавање апликации на апаратот
(PlayMemories Camera Apps)
Можете да додадете функции на фотоапаратот со поврзување на веб
(PlayMemories Camera Apps)
страна за превземање апликации
преку интернет.
Превземање апликации
1 Пристапете на веб страната за превземање апликација.
http://www.sony.net/pmca/
• За повеќе информации за карактеристики на компјутерот потребни за
превземање виедете на веб страната за превземање апликации.
2 Следете ги инструкциите на екран да добиете
сметка (само првиот пат).
• Ако имате сметка, пријавете на страната за превземање апликации.
3 Изберете апликација и
превземете ја на
фотоапаратот следејќи ги
инструкциите на екран.
• Поврзете ги компјутерот и
апаратот преку микро USB кабел
(испорачан), следејќи ги
инструкциите на екран.
1 Кон USB терминал
на компјутер
Микро USB кабел
(испорачан)
2 Мулти/Микро
USB терминал
Забелешки
• Функцијата за превземање апликација може да не е достапна во некои земји и
региони. За детали видете на горната веб страна за превземање апликации.
МК
82
Додавање апликации на фотоапаратот (PlayMemories Camera Apps)
Како да превземете апликации директно преку Wi-Fi
функциите на фотоапаратот
Можете да превземете апликации со помош на Wi-Fi функцијата без
да се поврзете со компјутер.
Изберете MENU копчеt (Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), потоа следете ги
инструкциите на екран да превземете апликации.
• Прво добијте сметка од сервисот.
• Изберете MENU копче t (Wireless) t [Access Point Set.] t
акцес поинтот треба да е поврзан t сменете [IP Address Setting] во
[Auto] ако е дотеран во [Manual].
МК
Активирање на апликацијата
1 MENU копче t
(Application) t [Application List] t
Изберете апликацијата за активирање
• Може да користите [One-touch(NFC)] мени да инсталирате NFC onetouch функција и да активирате апликација само со допирање на
паметниот телефон на ознаката на фотоапаратот.
• Пред да користите NFC One-touch функција, дотерајте апликација која
сакате да ја активирате преку следнава постапка:
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t апликација
MENU копче t
Откако на фотоапаратот ќе се прикаже екран за снимање, допрете со
паметниот телефон на фотоапаратот.
• “Smart Remote Embedded” е назначено на [One-touch(NFC)] во
фабричкото дотерување.
МК
83
Развивање RAW слики (Image
Data Converter)
Со Image Data Converter, можете да го правите следното:
• Можете да репродуцирате и уредувате слики снимени во RAW
формат со разни корекции, на пр. крива на тон и острина.
• Можете да прилагодувате слики со баланс на бела боја,
експозиција и [Creative Style] ит.н.
• Може да зачувате слики прикажани и уредувани на компјутер.
Сликите можете да ги зачувате и како RAW формат или да ги
зачувате во општ формат на фајл.
• Можете да прикажувате и споредувате RAW слики и JPEG
слики снимени со овој фотоапарат.
• Сликите можете да ги рангирате во 5 степени.
• Можете да прикачите етикети во боја.
Инсталирање Image Data Converter
Со помош на интернет пребарувач на компјутер, одете на
следната URL и потоа следете ги инструкциите на екран
да преземете Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Потребно е интернет поврзување.
• За детали за работата видете на следнава Image Data Converter
страна за поддршка (само на англиски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Исто така може да видите детали од “Help” во мени лентата на
Image Data Converter.
МК
84
Префрлање слики на компјутер и нивно
користење (PlayMemories Home)
Софтверот PlayMemories Home Ви овозможува префрлање фотографии и
филмови на компјутер и нивно користење. PlayMemories Home е потребен за
префрлање на XAVC S филм или AVCHD филм на компјутер.
Репродукција на
префрлени слики
МК
Префрлање слики од фотоапарат
За Windows, следните функции исто така се
достапни:
Преглед на
слики во
календар
Креирање
диск со
филм
Споделување слики на
PlayMemories Online™
Префрлање
слики на социјални мрежи
• Може да превземете ImageDataConverter (RAWimageeditingsoftware)
или Remote Camera Control, правејќи ја следната постапка:
Поврзете го фотоапаратот со компјутер → активирајте PlayMemories
Home → допрете [Notifications].
Забелешки
• Потребно е поврзување со интернет за користење на PlayMemories Online
или друг мрежен сервис. PlayMemories Online илидругмреженсервисможе
дане е достапен во некои земји или региони.
• Видете на следнава URL за Mac софтвер:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтверот PMB (Picture Motion Browser), испорачан со модели пуштени
во продажба пред 2011, веќе е инсталиран на компјутер, за време на
инсталирањето ќе се замени со PlayMemories Home. Користете PlayMemories
Home, следбеник на PMB.
МК
85
Префрлање слики на компјутер и нивно користење (PlayMemories Home)
• Филмови снимени со [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] дотерување во [
Record
Setting] се конвертирани со PlayMemories Home да направите AVCHD диск за
снимање. Оваа конверзија може да потрае долго време. Исто така, не може да
направите диск со оригинален квалитет на слика. Ако сакате да го задржи-те
оригиналниот квалитет на слика, зачувајте ги филмовите на Blu-ray диск.
Инсталирање PlayMemories Home
Со помош на интернет пребарувач на компјутер, одете на
следнава URL и потоа следете ги инструкциите на екран за
превземање PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Потребно е поврзување со интернет.
• За детали за работата, видете на следнава PlayMemories Home
страна за поддршка (само на англиски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Додавање функции наto PlayMemories Home
Кога апаратот ќе го поврзете со
компјутер, може да се додадат нови
функции на PlayMemories Home. Се
препорачува апаратот да го поврзете
со компјутер дури и ако
PlayMemories Home веќе е
инсталиран на компјутерот.
МК
86
За USB
терминал
на компјутер
Мулти/Микро USB
терминал
Управување со апаратот преку
компјутер (Remote Camera Control)
Поврзете го фотоапаратот со компјутер. Со Remote Camera Control
можете да направите:
• Дотерајте го фотоапаратот или снимете слика од компјутер.
• Снимете слика директно на компјутер.
• Направете Interval Timer Shooting.
Дотерајте го следново пред коритење: MENU копче t
[USB Connection] t [PC Remote]
(Setup) t
МК
Инсталирање Remote Camera Control
Со помош на интернет пребарувач на компјутер,
одете на следната URL и следете ги инструкциите на
екран за превземање Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Потребно е интернет поврзување.
• За детали за работата, видете во Help.
МК
87
Проверка на број на слики и
време на снимање филмови
Кога ќе ставите мемориска картичка во апаратот
и напојувањето ќе го дотерате во ON, на екранот
се прикажува број на слики кои можат да се
снимат (треба да продолжите и понатаму да
снимате со моменталните дотерувања).
Забелешки
• Кога “0” (број на снимени слики) трепка жолто, мемориската картичка е
полна. Заменете ја мемориската картичка со друга или избришете слики од
моменталната мемориска картичка (стр. 40, 70).
• Кога “NO CARD” (број на снимени слики) трешка жолто, значи дека немате
ставено мемориска картичка. Вметнете мемориска картичка.
Број на слики кои може да се снимат на
мемориска картичка
Долната табела прикажува приближен број слики кои може да се снимат на
мемориска картичка форматирана со апаратот. Вредноста е дефинирана според
тестирања на Sony стандарди за мемориска картичка. Вредноста може да се
разликува зависнт од условите на снимање и типот на мемориска картичка.
Големина на слика: L: 12M
Размер: 3:2*
Мемориска картичка форматирана со апаратот
(Единица: Слики)
Капацитет
Квалитет
Стандардно
Фино
Екстра фино
RAW & JPEG (компресиран RAW)
RAW (компресиран RAW)
RAW & JPEG (компресиран RAW)
RAW (некомпресиран RAW)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
1800
1300
740
395
560
240
295
3600
2650
1500
800
1100
485
590
7200
5300
3000
1600
2250
980
1150
14000
10500
6000
3200
4600
1950
2400
* Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во [16:9], можете да снимите повеќе
слики од прикажаниот број во табелата (освен кога е избрано [RAW]).
МК
88
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
Број на слики кои може да се снимат со
батерија
Запомнете дека вистинскиот број може да се разликува зависно од условите на користење.
Снимање
(фотографии)
Реално снимање
(филмови)
Непрекинато
снимање (филм)
Преглед (фотографии)
Екран
Визир
Екран
Визир
Екран
Визир
Времет. на батерија Број на слики
Приближ. 370 слики
—
—
Приближ. 310 слики
—
Приближ. 60 мин.
—
Приближ. 55 мин.
—
Приближ. 100 мин.
Приближ. 95 мин.
—
Приближ. 280 мин. Приближ. 5600 слики МК
Забелешки
• Горенаведениот број на слики се применува кога батеријата е целосно наполнета. Бројот на слики може да се намали зависно од условите на користење.
• Број на слики кој може да се сними еза снимање под следниве услови:
– Батеријата се користи на температура од 25°C (77°F).
– Користење на објектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (одделно се продава)
– Користење SonyMemory Stick PRO Duo (Mark2) медиум (одделно се продава)
– [Viewfinder Bright.] е дотеран во [Manual] [±0].
– [Monitor Brightness] е дотеран во [Manual] [±0].
– [Display Quality] е дотеран во [High].
• Број за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандард и е за
снимање под следниве услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е дотеран во [Display All Info.].
– [Focus Mode] е дотеран во [AF-S].
– Снимање еднаш на секои 30 секунди.
– Напојувањето се вклучува и исклучува еднаш на секој десети пат.
• Бројот на минути за снимање филм е врз основа на CIPA стандард и е за
снимање под следниве услови:
–[
Record Setting] е дотеран во [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Типично снимање филм: Времетраење на батеријата е врз основа на непрекинато
снимање, зумирање, во режим на мирување, вклучување/исклучување и т.н.
– Непрекинато снимање филм: Времетрењето на батеријата е врз основа на снимање
цело време се додека не се дојде до ограничувањето (29 минути) и потоа продолжува
со повторно допирање на MOVIE копчето. Други функции, како на пр. зумирање не
се работат.
МК
89
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
Достапно време за снимање филм
Во табелата подолу е прикажано приближно вкупно време за снимање со мемориска
картичка форматирана со овој апарат. Времето за снимање за XAVC S и AVCHD филм
е време на снимање кога снимате со [Dual Video REC] дотерано во [Off].
Мемориска картичка форматирана со апаратот
Капацитет
Доте.за снимање
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*1/ –
24p 60M*1/ –
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*1/ –
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
30p 16M*2/25p 16M*2
24p 12M*1 *2/ –
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
(ч (час), м (минути))
32 GB 64 GB
8 GB
16 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 ч 15 м
2ч5м
1 ч 15 м
2ч5м
2 ч 35 м
2 ч 35 м
2 ч 35 м
1 ч 15 м
2ч5м
1 ч 55 м
1 ч 55 м
40 м
1 ч 25 м
3ч
6ч
55 м
2ч
4ч5м
8 ч 15 м
35 м
1 ч 15 м
2 ч 30 м
5ч5м
40 м
1 ч 25 м
3ч
6ч
55 м
2ч
4ч5м
8 ч 15 м
35 м
1 ч 15 м
2 ч 35 м
5 ч 20 м
1ч
2ч
4ч 10м
8ч 25м
2 ч 35 м
5 ч 20 м
10 ч 55 м
22 ч
*1 Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во NTSC
*2 Формат на фајл за High Frame Rate снимање (Прикажаната вредност е
достапно време за снимање кога снимате, не времетраење на репродукција.)
МК
90
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
• Непрекинато снимање е можно приближно 29 минути (ограничување по
спецификација). Но, времетраење на достапно време за непрекинато снимање
филм се разликува под следниве услови:
– High Frame Rate снимање: Приближ. 7 минути со [30p 16M]/
[25p 16M]; приближ. 5 минути 30 секунди со [24p 12M]
– Кога форматот на фајл е дотеран во MP4 (28M): Приближ. 20 минути
(ограничено со големина на фајл од 4 GB)
Забелешки
• Времето на снимање на филмови се разликува во зависност од опремата со
VBR (Variable Bit-Rate), кој автоматски го прилагодува квалитетот на слика
во зависност од сцената на снимање. Кога снимате брзодвижечки предмет,
сликата е јасна но времето на снимање е пократко бидејќи е потребно повеќе
меморија за снимање. Времето на снимање исто така се разликува во
МК
зависност од условите на снимање, предметот или квалитетот на слика/
дотерување на големина.
• Прикажаната вредност не е за непрекинато време на снимање.
• Времето на снимање може да се разликува зависно од условите за снимање
и која мемориска картичка ја користите.
• За детали за репродукција на филм видете на стр. 67.
• Репродукција на бавни филмови трае четири пати подолго од времено на
снимање ако филмот е снимен во XAVC S HD 30p 16M/25p 16M и пет пати
подолго од време за снимање филм кога филмот е снимен во XAVC S HD
24p 12M.
МК
91
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
Забелешки за непрекинато време на снимање
• Потребно е напојување да сни филм со висок квалитет или непрекинато снимање со
помош на сензорот за слика. Затоа, ако продолжите со снимање, температурата во
фотоапаратот ќе се зголеми, особено околу сензорот за слика. Во ваков случај,
фотоапаратот автоматски се исклучува бидејќи високата температура влијае врз
квалитетот на сликата или врз внатрешниот механизам на фотоапаратот.
• Достапното времетраење за снимање филм е следно кога фотоапаратот ќе
почне со снимање откако напојувањето е исклучено накратко. (Следните
вредности покажуваат непрекинато време од почеток на снимање до крај.)
Температура
20°C (68°F)
•
•
•
•
•
•
•
Непрекинато време на Непрекинато време
снимање филм (HD)
на снимање филм (4K)
Околу 29 минути
Околу 29 минути
30°C (86°F)
Околу 29 минути
Околу 29 минути
40°C (104°F)
Околу 29 минути
Околу 21 минути
HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (60 Mbps)
Достапно времетраење за снимање филм се разликува со температурата или
состојбата на фотоапаратот пред да почнете со снимање. Ако често снимате
откако напојувањето е вклучено, температурата во фотоапаратот ќе се
зголеми и достапното време за снимање ќе биде пократко.
Кога
е наведено, филмот престанува да се снима. Температурата во
фотоапаратот е зголемена до неприфатливо ниво.
Ако фотоапаратот запре со снимање поради температурата, оставете ја
неколку минути со исклучено напојување. Почнете со снимање откако
температурата во фотоапаратот комплетно ќе се намали.
Ако ги следите следниве точки, времето за снимање ќе биде подолго.
– Фотоапаратот чувајте го подалеку од директна сончева светлина.
– Исклучете го фотоапаратот кога не го користите.
Максималното време на непрекинато снимање е 29 минути.
Максималната големина на фајл со филм е околу 2 GB, кога [
File Format]
е дотерано во [AVCHD]. Кога големината на фајлот е околу 2 GB,
автоматски се креира нов фајл со филм.
Кога [
File Format] е дотерано во [MP4], еден фајл со филм е ограничен
на приближ. 4 GB. Снимањето филм автоматски ќе запре ако големината на
фајлот на филм кој е снимен скоро е 4 GB.
МК
92
Спецификации
Фотоапарат
[Систем]
Тип на фотоапарат: Дигитален
апарато со менлив објектив
Објектив: Sony E-mount објектив
[Сензор на слика]
Формат на слика:
35 mm целосна големина (35.6 mm ×
23.8 mm), CMOS сензор на слика
Ефективен број на пиксели:
Приближ. 12 200 000 пиксели
Вкупен број на пиксели:
Приближ. 12 400 000 пиксели
[SteadyShot]
Систем: Вграден сензор за променлив
систем на стабилизација на слика
[Против прашина]
Систем: Заштитен слој на сензорот
за слика и променлив
механизам на сензор за слика
[Систем на автоматски фокус]
Систем: Систем за откривање контраст
Опсег на осетливост: –4 EV до +20 EV
(на ISO 100 еквивалент со F2.0
објектив)
AF илуминатор: Приближ. 0.3 m до 3 m
(0.99 ft. до 9.8 ft.) (Кога користите FE
28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
[Електронски визир]
Тип: Електронски визир
Вкупен број точки: 2 359 296 точки
Покриеноста на слика: 100%
Зголемување: Приближ. 0.71 × со
50 mm објектив во бесконечност, –1 m–1
Точка на очи: Приближ. 23 mm од
окуларот, 22 mm од рамката
на окуларот на –1 m–1 (CIPA
стандард компатибилен)
Прилагодување диоптер: –4.0 m–1
МК
до +3.0 m–1
[Екран]
LCD екран: 7.5 cm (3.0 тип) TFT
драјв
Вкупен број на точки: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) точки
[Контрола на експозиција]
Режим на мерење: 1 200-зонска
проценка на мерење
Опсег на мерење: –1 EVдо +20 EV
(на ISO 100 еквивалентен со
F2.0 објектив)
ISO осетливост (Препорачан
индекс на експозиција):
Фотографии: ISO 100 до 102
400 (Проширен ISO:Минимум
ISO 50, максимум ISO 409 600),
[ISO AUTO] (ISO 100 to 12 800,
Максимум/Минимум може да
се дотера.)
Филмови: ISO 100 до 102 400
(Проширен ISO: Максимум ISO
409 600), [ISO AUTO]
(ISO 100 во 12 800
еквивалентен, Максимум/
Минимум може да се дотера.)
МК
93
Спецификации
Компензација на експозиција: ±5.0EV [Формат на снимање]
променлива меѓу 1/2 EV
Формат на фајл: JPEG (DCF Ver. 2.0,
чекори)
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Кога користите бирач за
компатибилен, RAW (Sony
компензација на експозиција:
ARW 2.3 format)
±3.0 EV (1/3 EV чекор)
Филм (XAVC S формат): MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
[Бленда]
фомрат компатибилен
Тип: Електронски контролиран,
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
вертикален пресек, фокусен тип
Аудио: LPCM 2ch (48 kHz
Опсег на брзина:
16 bit)
Фотографии: 1/8 000 секунди
Филм (AVCHD формат): AVCHD
до 30 секунди, BULB
формат Ver. 2.0 компатибил.
Филм: 1/8 000 секунди до
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
1/4 секунди (1/3 EV чекор)
Аудио: Dolby Digital 2ch,
– 1080 60i-компатибилен уред
опремен со Dolby Digital
до 1/60 секунда во AUTO
Stereo Creator
режим (до 1/30 секунда во
• Произведено под лиценца
Auto slow shutter режим)
од Dolby Laboratories.
– 1080 50i-компатибилен уред
Филм (MP4 формат):
до 1/50 секунда во AUTO
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
режим (до 1/25 секунда во
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Auto slow shutter режим)
Брзина на синхр. блиц: 1/250 сек
[Медиум за снимање]
Memory
Stick PRO Duo медиум,
[Непрекинато снимање]
SD картичка
Брзина на непрекинато снимање:
Максимум 2.5 слики во секунда
[[Влезни/излезни терминали]
Кога снимате во [Spd Priority
Мулти/Микро USB терминал*:
Cont.] режим:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Максимум 5 слики во секунда
HDMI: HDMI типD микроприклучок
• Врз основа на наши услови
m (Микрофон) терминал:
за мерење. Брзината на не3.5 mm Стерео мини приклучок
прекинато снимање може
i (Слушалки) терминал:
да е побавна зависно од
3.5 mm Стерео мини приклучок
условите на снимање.
* Поддржува Микро USB
Број на непрекинато снимање:
компатибилни уреди.
Брзина на непрекинато
снимање: Екстра фино 64
слики/Непрекинато снимање:
Екстра фино 100 слики
МК
94
Спецификации
[Напојување, општо]
Батерија: Батерија на полнење
NP-FW50
[Потрошувачка (додека
снимате)]
Кога користите FE 28-70 mm F3.55.6 OSS
Кога користите визир:
Приближ. 3.0 W
Кога користите екран:
Приближ. 2.5 W
[Друго]
Exif Print: Компатибилен
DPOF: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
Димензии (Приближ.): 126.9 mm ×
95.7 mm × 60.3 mm (5 inches × 3
7/8 inches × 2 3/8 inches)
(Ш/В/Д, без испакнати делови)
Маса:
Приближ. 627 g (1 lb 6.1 oz) (со
батерија и Memory Stick PRO
Duo медиум)
Приближ. 584 g (1 lb 4.6 oz)
(само куќиште)
Работна температура: 0°C до 40°C
(32°F до 104°F)
[Безжичен LAN]
Поддржан формат: IEEE 802.11 b/g/n
Опсег на фреквенција: 2.4 GHz
Безбедност: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Метод за поврзување: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)/рачно
Метод на пристап: Инфрастуктурен
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
компатибилен
Бр. на модел. WW898259
Полнач на батерија BC-VW1
Влез: AC 100 V to 240 V,
50 Hz/60 Hz, 4.2 W
Излез: 8.4 V DC, 0.28 A
Опсег на работна температура:
0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Опсег на температура на чување:
–20°C до +60°C (–4°F до +140°F) МК
AC адаптер
AC-UD10/AC-UUD11
Потребен напон: AC 100 V до
240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A
Излезен напон: DC 5 V, 1.5 A
Батерија на полнење
NP-FW50
Тип на батерија: Литиум-јонска
Максимален напон: DC 8.4V
Номинален напон: DC 7.2 V
Максимален напон при полнење:
DC 8.4 V
Максимална струја: 1.02 A
Капацитет:: 7.3 Wh (1 020 mAh)
Дизајнот и спецификацијата се
предмет на измена без претходна
најава.
МК
95
Спецификации
За компатибилност на сликите
• Овој апарат е во согласност со
DCF (Design rule for Camera
File system) универзален
стандард развиен од JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Репродукција на слики снимени
со вашиот фотоапарат на друга
опрема и репродукција на слики
снимени или уредувани со друга
опрема , на вашиот апарат, не се
гарантира.
Заштитни знаци
• Memory Stick и
се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и
се регистрирани
трговски марки на Sony Corporation.
• “AVCHDProgressive” и “AVCHD
Progressive” логото се заштитни
знаци на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Dolby и double-D симболот се
заштитни знаци наDolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing LLC во САД и
други земји.
• Windows е регистрирана трговска
марка на Microsoft Corporation во
САД и/или други земји.
• Macе регистрирана трговска марка
на Apple Inc. во САД и други земји.
• iOSе регистрирана трговска марка или
заштитен знак на Cisco Systems, Inc.
• iPhone и iPad е регистрирана
трговска марка на Apple Inc. во
САД и други земји.
• SDXCлогото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Android и Google Play се заштитни
знаци на Google Inc.
• Wi-Fi, the Wi-Fi логото и Wi-Fi
Protected Setup се регистрирани
трговски марки или заштитни
знаци на Wi-Fi Alliance.
МК
96
Спецификации
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
• DLNAи DLNA CERTIFIEDсе
заштитни знаци на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и “f” логото се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е заштитен знак на Eye-Fi, Inc.
• Покрај тоа, системот и името на
производот користено во ова упатство е заштитен знак или регистриран заштитен знак на нивните програмери или производители. Сепак,
™ или ® ознаките не се користени
во сите случаи во ова упатство.
МК
Дополнителни информации за овој
производ и одговори за најчесто
поставувани прашања може да најдете
на нашата страна за поддршка.
МК
97
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising