Sony | ILCA-68K | Sony ILCA-68K Фотоапарат α68 со A-приклучок и APS-C сензор Упатства за употреба

4-590-091-31(1)
“Help Guide” (Веб упатство)
Видете во “Help Guide” за
подетеални инструкции за многу
функции на фотоапаратот.
A-mount
http://rd1.sony.net/help/ilc/1610/h_zz/
Дигитален фотоапарат со менлив објектив/Упатство за
употреба
ILCA-68
MK
Македонски
A-mount
Научете повеќе за
фотоапаратот (“Help Guide”)
За сопственикот
Запишете го серискиот број во
обезбедениот дел подолу. Видете
ги овие броеви секогаш кога ќе се
обратите кај Sony продавач.
Модел. ILCAСриски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
“Help Guide” е онлајн
упатство. Може да го
прочитате “Help Guide” на
компјутер или паметен
телефон. Видете за
подетални инструкции за
многу функции на
фотоапаратот.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc
/1610/
За спречување пожар или шок не
го изложувајте уредот на дожд
или влага.
ВАЖНИ
БЕЗБЕДНОСНИ
ИНСТРУКЦИИ
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА
ОПАСНОСТ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА
РИЗИК ОД ПОЖАР
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН
ШОК, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДЕТЕ ГИ ОВИЕ
ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на приклучокот не
одговара на вашиот штекер,
користете прикачен адаптер на
приклучокот.
MK
2
ВНИМАНИЕ
Батерија
Доколку со батериите се ракува
неправилно, тие можат да
експлодираат и да предизвикаат
пожар или хемиски изгореници.
Почитувајте ги следниве правила за
батериите.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на
удар и прекумерна сила, не
дозволувајте да падне и не ги газете.
• Не предизвикувајте краток спој и
не дозволувајте метални објекти
да ги допираат контактите на
батериите.
• Не ги изложувајте на висока
температура над 60°C (140°F)
каква што е директната сончева
светлина или во автомобил
паркиран на сонце.
• Да несе горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или
протечени литиум јонски батерии.
• За полнење користите оригинал
Sony полнач за батерии или уред
кој може да го наполни
батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од
дофат на деца.
• Батеријата чувајте ја сува.
• Заменете ги батериите само со
одреден тип препорачан од Sony.
• Исфрлете ги старите батерии како
што е опишано во упатството.
Користете најблизок штекер кога го
користите испорачаниот или
препорачан адаптер за струја/
полнач за батерија. Ако се случи
дефект додека го користите апаратот,
откачете го од штекерот веднаш.
Ако го користите апаратот со
индикатор за полнење, запомнете
дека апаратот не е откачен од
струја дури и ако индикаторот е
исклучен.
Кабел за струја
За купувачите во ЕУ земји/региони
Користете кабел за напојување (B).
(A)
(B)
Забелешка
Ако преносот на податоци се
прекине поради статички
електрицитет или
електромагнетно поле
рестартирајте ја апликацијата или
исклучете и повторно приклучете
го приклучниот кабел (USB и сл.).
Овој производ е тестиран и е во
согласност со ограничувањата
од EMC наредбата за користење
приклучни кабли пократки од 3
метри.
Електромагнетни полиња на
одредени фреквенции може да
влијаат на сликата и звукот на
овој уред.
МК
3
МК
За купувачите во Европа
Забелешка за потрошувачите во
земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Јапонија. За усогласеност на
производите во ЕУ: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на
батеријата или на
нејзиното пакување,
укажува дека
батеријата
испорачана со овој
производ не треба да се третира
како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се
означени со хемиски знак.
Хемискиот симбол за жива (Hg)
или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово.
Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните
негативни последици за
опкружувањето и човековото
здравје, што може да се
предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на
природните ресурси.
МК
4
Во случај уредот да треба да е
постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување,
безбедност или интегритет на
податоците, оваа батерија треба да
се заменува само од квалификуван
сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на
нивниот работен век во собирен
центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно
отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го
упатството за вадење на батериите
од уредот. Однесете ги батериите
во собирен центар за
рециклирање на електрична и
електронска опрема. За подетални
информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја
локалната компанија за
рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го
купиле производот.
МК
МК
5
Ова упатство покрива неколку модели со испорачани различни леќи.
Името на моделот се разликува во зависност од испорачаната леќа.
Достапниот модел се разликува во зависност од земјата/регионот.
Име на моделот
ILCA-68
ILCA-68K
МК
6
Објектив
Не е испорачан
Испорачан (DT 18-55 mm зум објектив)
Забелешки за користење на апаратот
Јазик на екран
Може да изберете јазик за приказ на
екран преку менито.
Постапка за снимање
Овој фотоапарат има 2 режими за
следење предмети: режим за
следење преку монитор и режим
за визир со користење на визирот.
Функции вградени во овој апарат
Тука се објаснети 1080 60iкомпатибилни уреди и 1080 50iкомпатибилни уреди.
Креирање фајл со слики
Ако во фотоапаратот ставите
мемориска картичка која не содржи
фајлови со слики и го вклучите
напојувањето, автоматски се креира
фајл со слики со дел од капацитетот
на мемориската картичка.
Процесот може да потрае подолго
време и се додека не заврши не
можете да управувате со
фотоапаратот. Ако се случи грешка
во фајлот, префрлете ги сите слики
на компјутер преку PlayMemories
Home™ и форматирајте ја
мемориската картичка преку
фотоапаратот.
Нема надомест за оштетена
содржина или неуспех при снимање
Sony не компензира за неуспешно
снимање или оштетување на
снимената содржина поради
дефект на фотоапаратот или
медиумот за снимање и т.н.
Се препорачува резервна копија
Забелешки на монитор, електронски
визир, објектив и сензор за слика
• Мониторот и електронскиот
визир се произведени со
екстремно висока технологија и
со преку 99.99% пиксели се
работни за ефективно користење
Но, може да има мали црни
точки и/или светли точки (бели,
црвени, сини или зелени во боја)
кои константно се прикажуваат
на мониторот или електронскиот
визир. Овие точки се нормални
МК
поради производствениот
процес и не влијаат врз сликата
во никој случај.
• Не го држете апаратот за
мониторот.
• Не го изложувајте апаратот на
сончева светлина или да
снимате кон сонце долго време.
Внатрешниот механизам може
да се оштети. Ако сонцето се
фокусира на близок предмет,
може да предизвика пожар.
• Не го изложувајте објективот
директно кон зраци како на пр.
ласерски. Ова може да го оштети
сензорот за слика и да го оштети
апаратот.
• Сликите може да остават трага
врз екранот на ладни места. Ова
не е дефект. Кога ќе го вклучите
апаратот на ладно место,
екранот може привремено да е
темен. Кога апаратот ќе се
затопли, екранот ќе работи
нормално.
• Снимената слика може да се
разликува од сликата која сте ја
набљудувале пред снимањето.
Да избегнете губење на сликите,
секогаш правете резервна копија
на друг медиум.
МК
7
Забелешки за користење на фотоапаратот
Забелешки за снимање со
визир
Оој фотоапарат е опремена со
Organic Electro-Luminescence визир
со висока резолуција и контраст.
Овој визир обезбедува широк агол
на гледање и долг релјеф. Овој
фотоапарат е дизајнирана да
обезбеди лесно видлив визир од
страна со соодветно балансирање
на разни елементи.
• Сликата може малку да се
изобличи околу аглите на
визирот. Ова не е дефект. Кога
сакате да ја видите целата
композиција со сите детали,
може да го користите и
мониторот.
• Ако го навалите фотоапаратот
додека гледате во визирот или ги
тргнете очите, сликата во визирот
може да се изобличи или бојата
на сликата да се смени. Ова е
карактеристично за објективи
или уреди за прикажување и не е
дефект. Кога снимате слика, ние
препорачуваме да гледате во
средина на визирот.
• Кога снимате со визирот, може
да почувствувате симптоми како
на пр. замор во очите, замор,
лошење или гадење. Ние
препорачуваме да направите
пауза во одредени периоди кога
снимате со визирот.
Потребната должина или
фреквенција на одморот може да
се разликува во зависност од
личноста, па така самите
одлучете по ваша желба. Во
случај да почувствувате
непријатност, не го користите
визирот се додека не се
почувствувате подобро и
обратете се кај лекар ако е
неопходно.
МК
8
Забелешки за снимање
долго време
• Во зависност од температурата на
камерата и батеријата, може нема да
можете да снимате филмови или
напојувањето може автоматски да се
исклучи за заштита на апаратот. На
екранот ќе се прикаже порака пред
напојувањето да се исклучи или
нема да можете повеќе да снимате
филмови. Во ваков случај, оставете го
напојување-то исклучено и почекајте
се додека температурата на апаратот
и батеријата не се намали. Ако
напојувањето го вклучите без да
дозволите апаратот и батеријата
доволно да се оладат, напојувањето
повторно ќе се исклучи или нема да
може да снимате филмови.
• При високи температури,
температурата на апаратот брзо
се зголемува.
• Кога температурата на апаратот се
зголемува, квалитетот на сликата
се влошува. Се препорачува да
почекате температурата на
апаратот да се намали пред да
продолжите да снимате.
• Површината на фотоапаратот може
да се затопли. Ова не е дефект.
Забелешки за префрлање
XAVC S и AVCHD филмови на
компјутер
Кога префрлате XAVC S или AVCHD
филмови на компјутер, преземете и
користете го софтверот PlayMemories
Home од следната веб страна:
http://www.sony.net/pm/
Забелешки за блицот
• Апаратот не го носете со
прикачен блиц или да
применувате прекумерна сила.
• Ако вода, прашина или песок
влезат во блицот, може да
предизвика дефект.
• Прстите држете ги подалеку кога
ќе го допрете на блицот надолу.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Забелешки кога репродуцирате
филмови на друг уред
• Филмови снимени со овој апарат
може да не се репродуцираат
правилно на други уреди. Исто така,
филмови снимени со други уреди
може да не се репродуцираат
правилно на овој апарат.
• Дискови креирани од AVCHD
филмови снимени со овој апарат
може да се репродуцираат само
на AVCHD-компатибилни уреди.
DVD плеери или рекордери не
може да репродуцираат дискови
креирани со AVCHD филмови,
бидејќи тие не се компатибилни
со AVCHD формат. Исто така, DVD
плеери или рекордери може да
не успеат да извадат HD диск
снимен во AVCHD формат.
• Филмови снимени во 1080
60p/1080 50p формат може да се
репродуцираат само на 1080
60p/1080 50p-поддржани уреди.
• Филмови снимени во XAVC S
формат може да се
репродуцираат само на XAVC Sподдржани уреди.
За спецификации на податоци
опишани во ова упатство
Податоци за перформансите и
спецификациите се одредени под
следниве услови, како што е
наведено во ова упатство: на
температура од 25ºC (77°F) и
користење на батерија која е
целосно наполнета се додека
индикаторот CHARGE не се исклучи.
МК
Предупредување за авторски права
Телевизиски програми, филмови,
видео и други материјали може да
се заштитени со авторски права.
Неовластено снимање на ваков
материјал може да е спротивно на
одредбите од законот за авторски
права.
Слики користени во ова упатство
Фотографиите користени како
примери во ова упатство се
репродуцирани слики. и не се
вистински слики снимени со
овој фотоапарат.
МК
9
Проверка на испорачани делови
Прво проверете го името на моделот на вашата камера (стр. 6)
Испорачаните додатоци се разликуваат зависно од моделот.
Бројот во заградите го покажува бројот на парчиња.
Испорачано со сите модели:
• Фотоапарат (1)
• Полнач за батерии BCVM10A (1)
• Ремен за рамо (1)
Како да го закачите ременот за
рамо на фотоапаратот, видете
на стр. 15.
• Кабел за напојување (1)*
(испорачано во некои
земји/региони)
* Со фотоапарат може да се
испорачаат повеќе кабли.
Користете го тој што одготвара
на Вашата земја/регион.
Видете стр. 3.
• Батерија на полнење NPFM500H (1)
• Микро USB кабел (1)
МК
10
• Капак за куќиште (1) (Прикачено на фотоапаратот)
• Eyepiece капак (1) (Прикачено
на фотоапаратот)
• Упатство за употреба (1) (ова
упатство)
ILCA-68K:
• DT 18-55 mm зум објектив
(1)/Капаче на преден
објектив (1)/Капак на
пакување (1)
Идентификација на делови
Видете ги страните во заградите за детали за работата на делот.
Предна страна
МК
Копче за снимање (30)
Прекинувач за напојување(28)
Контролен бирач (17)
Индикатор за тајмер
Копче за отклучување
бирач за режим (30, 35)
Бирач на режим (35)
(Flash pop-up) копче
Контакти на објектив*1
Индекс за монтирање (26)
Огледало*1
Копче за преглед
Копче за ослободување
објектив (27)
Монтирање
Прекинувач за фокус
Вграден блиц*1
• Допрете (Flash pop-up)
копче за користење блиц.
• Кога не го користите
блицот, вратете го назад
во куќиштето.
Микрофон*2
*1 Не допирајте директно на
овие делови.
*2 Не го покривајте овој дел при
снимање филм. Може да
предизвиката шум или тонот
да се намали.
МК
11
Идентификација на делови
Задна страна
Капак на окулар
Монитор
Сензор за око
MOVIE копче (32)
MENU копче (19)
За снимање: C1 (Custom 1)
копче
За гледање:
(Enlarge)
копче
Визир*
• Кога гледате во визирот,
режимот за визир се
активира и кога ќе го
тргнете лицето од визирот
режимот за екран се враќа
во режим за монитор.
Регулатор за диоптер
• Прилагодете го
регулаторот за диоптер на
вашиот вид се додека во
визирот не се појави јасно.
МК
12
За снимање: AEL (AE lock)
копче/SLOW SYNC копче
За гледање:
(Image index)
копче
Контролно тркало (17)
Идентификација на делови
За снимање: Fn (Function)
копче (18)
За гледање:
(Image
rotation) копче
C2 (Custom 2) копче
За гледање: (Delete)
копче (34)
(Playback) копче (33)
* Не го допирајте директно овој
дел.
МК
МК
13
Идентификација на делови
Горна страна
Повеќенаменски приклучок* * За детали за компатибилни
FINDER/MONITOR копче
Панел за приказ
(Drive mode) копче
WB (White balance) копче
(Exposure compensation)
копче
ISO копче
(Display panel
illumination) копче
Ознака за позиционирање
сензор на слика
МК
14
додатоци на Повеќенаменскиот
приклучок, посетете ја веб
страната на Sony во вашето
подрачје или обратете се во
продавница или овластен
сервис на Sony.
Исто така, може да се користи и
додатоци за Приклучокот за
додатоци.
Работа со додатоци од други
производители не се гарантира.
Идентификација на делови
Странично/Долен дел
Куки за ремен за рамо
• Прикачете ги двата краја
од ременот на апаратот.
МК
Звучник
DC IN терминал
• Кога поврзувате AC- PW10AM
AC адаптер (одделно се
продава) во апаратот,
исклучете го апаратот, потоа
приклучете го конекторот на
AC адаптерот во DC IN
терминалот на апаратот.
HDMI микро приклучок
Multi/Micro USB Терминал*
• Поддржува Micro USB
компатибилен уред.
Приклучок за микрофон
• Кога е поврзан
надворешен микрофон,
внатрешниот микрофон
се исклучува автоматски.
Кога надворешниот
микрофон е тип со
вклучено напојување,
апаратот го користи
напојувањето од
микрофонот.
Слот за вметнување
мемориска картичка (23)
Капаче за мемориска
картичка (23)
Индикатор за пристап
Слот за батерија (23)
Капак за батерија (23)
МК
15
Идентификација на делови
Отвор за приклучок за
статив
• Користете статив со завртки
пократки од 5.5 mm (7/32
инчи). Во спротивно нема
да може да го зацврстите
фотоапаратот и може да го
оштетите.
* За детали за компатибилни
додатоци за Multi/Micro USB
Терминал, посетете ја веб
страната на Sony или обратете
се во продавница или овластен
сервис на Sony.
Објектив
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
(Испорачано со ILCA-68K)
Прстен за фокусирање
Прстен за зумирање
Скала на фокусна должина
Индекс на фокусна должина
Контакти на објектив*
Прекинувач за режим за
фокусирање
Индекс за монтирање
* Не го допирајте овој дел директно.
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II е
дизаниран за Sony A-mount
апарати (модели опремени со
APS-C големина на сензор за
слика). Овие објективи не
може да ги користите на
апарати со 35mm-формат.
• За објективи различни од DT
18-55mm F3.5-5.6 SAM II, видете
во упатството за употреба
испорачано со објективот.
МК
16
Ракување со фотоапаратот
Како да го користите контролното тркало
• Можете да го вклучите контролното тркало или да допрете
МК
горе/долу/лево/десно на контролното тркало за
поместување на избраната рамка. Допрете z во средина на
контролното тркало да дотерате избрана ставка. Во ова
упатство, акцијата со допирање на горе/долу/лево/десно
на контролното тркало се означени со ▲/▼/◄/►.
• Кога ќе го завртете контролното тркало или ќе допрете на
◄/► на контролното тркало во режим на репродукција,
може да прикажете претходна или следна слика.
• DISP функцијата е назначена на ▲ на контролното тркало. Можете
да го смените приказот на екран со оваа функција.
• Фабрички [Standard] е назначено на z во средина на контролното
тркало. Кога ќе допрете z, функцијата за аутофокус се активира и
апаратот фокусира во средина на мониторот.
Како да го користите контролниот бирач
Можете да го завртите контролниот бирач да смените дотерување
потребно за секој режим за снимање со непосреден ефект.
МК
17
Избор на функција со помош на
Fn (Function) копчето
Ова копче се користи за дотерување или извршување најчесто
користени функции при снимање, освен функции од Quick Navi
екранот. Прикажаната содржина и нејзината позиција прикажана
подолу е само водич и може да се разликува од вистинскиот приказ.
1 Допрете DISP на контролното тркало режимот за
екранот да го дотерате различно од [For viewfinder].
2 Допрете на Fn копчето.
3 Изберете ставка со ▲/▼/◄/► на контролното тркало.
Се прикажува екран за дотерување.
4 Изберете дотерување со
вртење на контролното
тркало, потоа допрете на z
на контролното тркало.
• Некои вредности за дотерување
можат прецизно да се дотераат со
вртење на контролниот бирач.
За дотерување индивидуални
дотерувања во соодветен екран
Во чекор 3, изберете ставка за
дотерување и допрете z на
контролното тркало да префрлите во
соодветен екран за дотерување на
ставката. Дотерајте ги ставките
согласно со Упатството за ракување.
МК
18
Упатство за ракување
Функции кои може да се изберат
со помош на MENU копчето
Можете да дотерате основни дотерувања на фотоапаратот
како целина или да извршите функции какоснимање,
1 Допрете на MENU копчето за приказ на екран со мени.
2 Изберете ставка за дотерување со
▲/▼/◄/► на контролното тркало
или со вртење на контролното
тркало и потоа допрете z во средина
на контролното тркало.
МК
• Изберете икона на горниот дел од
екра-нот и допрете ◄/► на
контролното тркало да се префрлите
во друга MENU ставка.
3 Изберете вредност за дотерување, потоа допрете z да потврдите.
За приказ на Tile Menu
Овозможува да изберете дали секогаш да го прикажува
првиот екран од менито кога ќе допрете на MENU копчето.
MENU →
(Setup) → [Tile Menu] → [On]
МК
19
Користење Водич низ фотоапаратот
Можете да користите [Custom Key Settings] да назначите ВОдич
низ фотоапаратот на копче по желба.
Водичот низ фотоапаратот прикажува објаснување за
моментално избраната функција или дотерување.
MENU копче →
(Custom Settings) → [Custom Key Settings]
→ Изберете копче назначено на функцијата. → [InCamera Guide]
Допрете на MENU копчето и користете го контролното тркало да
изберете MENU ставка за која сакате да прочитате објаснување и
потоа допрете на копчето на кое [In-Camera Guide] е назначено.
МК
20
Полнење на батеријата
Кога фотоапаратот го користите за прв пат, прво наполнете
ја NP-FM500H InfoLITHIUM™ батерија (испорачана).
InfoLITHIUM батерија може да се полни дури и кога не е
целосно испразнета.
Исто така може да се користи и кога не е целосно наполнета.
Полната батерија се празни малку по малку, дури и кога не ја
користите. Да избегнете пропуштање на прилика за
снимање, батеријата наполнете ја повторно пред да снимате.
1 Ставете батерија во
МК
полначот за батерија.
Притискајте ја батеријата се додека
не кликне.
МК
21
Полнење на батеријата
2 Поврзете го полначот за
батерии во штекер.
• Како да го поврзете полначот за
батерии може да се разликува
зависно од земјата/регионот.
Свети: Полни
Исклучено: Полнењето е завршено
Со полнач за батерии кој
може да се поврзе во
штекер директно
Временаполнење
Приближ. 175 минути
(Целосно)
• Кога полните целосно
испразнета батерија на
температура од 25°C (77°F).
• CHARGE индикаторот се
исклучува кога полнењето е
завршено.
CHARGE индикатор
Со полнач за батерии кој
треба кабел да го поврзете
во штекер
CHARGE индикатор
Кон штекер
Забелешки
• Времето за полнење се разликува зависно од преостанатиот
капацитет на батеријата или условите на полнење.
• Користете исклучиво оригинал Sony батерии.
• Ние препорачуваме полнење на батеријата на температура меѓу
10°C до 30°C (50°F до 86°F). Може да не успеете ефикасно да ја
наполните батеријата надвор од овој опсег на температура.
• Поврзете го полначот за батерии во најблискиот штекер.
МК
22
Вметнување батерија/ мемориска
картичка (одделно се продава)
1 Додека ја лизгате рачката за
отворање на капак на
батеријата, отворете го
капакот.
2 Цврсто вметнете ја батеријата
до крај додека ја притискате
рачката за заклучување со
горниот дел на батеријата.
МК
Рачка за заклучување
3 Затворете го капакот.
4 Лизгајте го капакот за
мемориската картичка да го
отворите.
МК
23
Вметнување батерија/мемориска картичка (одделно се продава)
5 Вметнете мемориска картичка.
• Со отсечениот агол свртен како
што е прикажано, вметнете ја
мемориската картичка се
додека не клкикне.
Проверете дали отсечениот
агол правилно е свртен
6 Затворете го капакот.
За вадење на батеријата
Исклучете го апаратот и лизгајте
ја рачката за заклучување во
правец на стрелките на
часовникот. Внимавајте да не ви
падне.
Рачка за заклучување
За вадење на мемориската картичка
Проверете дали индикаторот за пристап (стр. 15) не свети,
потоа отворете го капакот и еднаш притиснете ја
мемориската картичка.
За проверка на преостанато ниво на батерија
Испорачаната батерија и литиум-јонска батерија која има
функција за размена на информации поврзани со условите на
работа со вашиот апарат. Процентот на преостанато траење
на батеријата се прикажува согласно со условите на работа
на вашиот апарат.
МК
24
Вметнување батерија/мемориска картичка (одделно се продава)
Ниво на
батерија
“Battery
exhausted.”
Не може да
Ниско сликате повеќе
Високо
Мемориски картички кои може да се користат
Мемориска картичка
Memory Stick PRO Duo
За
слики
MP4
За филмови
AVCHD
(само Mark2 )
(само Mark2 )
(само Mark2 )
(само Mark2 )
XAVC S
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD мемориска картичка
SDHC мемориска картичка
SDXC мемориска картичка
microSD мемориска картичка
microSDHC мемориска картичка
microSDXC мемориска картичка
МК
—
—
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*2
*1
*1
*2
*2
*2
—
*1 SD Speed Class 4:
или побрз или UHS Speed Class 1:
или побрз
*2 Мемориски картички кои ги исполнуваат следниве услови:
– Капацитет од 4 GB или повеќе
– SD Speed Class 10:
или UHS Speed Class 1:
или побрз
• За детали за број на снимени фотографии и време на снимање на
филмови видете на стр 41 до 43. Проверете во табелата да изберете
мемориска картичка со капацитет по ваша желба.
Забелешки
• Кога се користи SDHC мемориска картичка да снимите XAVC S
филмови подолг временски период, снимените филмови ќе се
поделат на фајлови од 4 GB. Поделените фајлови може да се
интегрираат во еден фајл со помош на PlayMemories Home.
• Не се гарантира дека сите мемориски картички ќе работат правилно
За мемориски картички произведени од други производители,
обратете се кај производителот на тој производ.
• Кога користите Memory Stick Micro медиум или microSD мемориски
картички, користете ги со соодветен адаптер.
МК
25
Прикачување на објектив
Дотерајте го прекинувачот за напојување на фотоапаратот
во OFF пред да го прикачите или извадите објективот.
1 Извадете го капакот за куќиште
од фотоапратот и задниот
капакот на објектовот од
задниот дел на објективот.
Капак за преден објектив
• Кога го менувате објективот, брзо
менувајте го далеку од прашливи
места да спречите прашина или
остатоци да влезат во апаратот.
• Кога снимате, извадетео го
предниот капак на објективот од
предниот дел на објективот.
Капак за куќиште
Капак на пакувањето
2 Монтирајте го објективот со
израмнување на портокалови индекс
ознаки (индекси за монтирање) на
објективот и фотоапаратот.
• Држете го фотоапаратот со објективот
свртен надолуда спречите прашина да
влезе во објективот.
3 Додека објективот нежно го туркате
кон фотоапаратот, завртете го
објективот во насока на стрелките на
часовникот се додека не се заклучи.
• Внимавајте објективот правилно да
го ставите.
МК
26
Портокалови индекс ознаки
Прикачување објектив
Забелешки
• Кога прикачувате објектив, не го притискајте копчето за ослободување.
• Не употребувајте прекумерна сила при прикачување на објектив.
• E-mount објективи не се компатибилни со овој фотоапарат.
• Кога користите објектив за кој е обезбеден приклучок за статив,
прикачете го објективот на стативот преку приклучокот за статив да
помогнете при балансирање на тежината на објективот.
• Кога фотоапаратот го носите со прикачен објектив, држете ги и
фотоапаратот и објективот цврсто.
• Не го допирајте делот од објективот кој се издолжува за
прилагодување зум или фокус.
За вадење на објективот
1 Допрете на копчето за
ослободување на објективот до
крај и завртете го објективот
спротивно од стрелките на
часовникот се додека не запре.
МК
Копче за ослободување
на објективот
2 Прикачете го капакот на предниот и задниот
објектив и капакот за куќиштето на фотоапаратот.
• Пред да го прикачите, остранете ја прашината од него.
• Капакот на задниот објектив не е испорачан со DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II Lens Kit. Ако објективот го чувате без да го
прикачите на фотоапаратот, купете Капак за заден објектив
ALC-R55.
Забелешки за менување објектив
Кога го менувате објектив, ако во фотоапаратот влезе
прашина или остатоци и се залепат на површината од
сензорот за слика (дел кој светлото го конвертира во
електричен сигнал), може да се прикажат темни точки на
сликата, зависно од условите на снимање
Фотоапаратот е опремен со функција против прашина да
спречи прикачување прашина на сензорот за слика. Но,
секогаш објективот менувајте го брзо на место без прашина
при прикачување/вадење на објективот.
МК
27
Дотерување дата и време
Кога прв пат ќе го вклучите фотоапаратот или по иницијализација
на функциите, се прикажува екран за дотерување дата и време.
1 Прекинувачот за напојување
дотерајте го во ON да го вклучите
фотоапаратот.
Се прикажува екран за дотерување
дата и време.
• За исклучување на фотоапаратот,
напојувањето дотерајте го во OFF.
2 Проверете на екранот дали е
избрано [Enter], потоа допрете
z на контролното тркало.
3 Изберете географска локација и потоа допрете z.
4 Изберете дотерување со ▲/▼ на контролното тркало,
потоа допрете z.
5 Изберете дотерување со ▲/▼/◄/►, потоа допрете z.
6 Повторете ги чекорите 4 и 5 да дотерате други
ставки, потоа изберете [Enter] и допрете z.
За откажување дотерување на дата и време
Допрете на MENU копчето.
МК
28
Дотерување дата и време
Проверка или ресетирање дата/време и простор
Екранот за дотерување дата и време автоматски се
прикажува кога напојувањето ќе се вклучи за прв пат или
кога интерната батерија на полнење ќе се испразни. За
ресетирање на дата и време користете го менито.
MENU копче →
(Setup) →
[Date/Time Setup] или [Area Setting]
МК
MENU копче
Одржување на дотерување на дата и време
Овој фотоапарат има внатрешна батерија на полнење за
одржување на дата и време и други дотерувања без оглед
на тоа дали напојувањето е вклучено или исклучено, или
батеријата е инсталирана или не.
МК
29
Снимање фотографии
Во автоматски режим, фотоапаратот го анализира предметот и
овозможува да снимате со соодветно дотерување.
1 Дотерајте го напојување во ON да го вклучите фотоапаратот.
2 Дотерајте го бирачот за режим
во
(Auto Mode).
• Вртете го бирачот за режим
додека допирате на копчето за
ослободување на бирачот во
средина на бирачот за режим.
3 Погледнете во визирот и држете
го фотоапаратот.
Кога користите зум објектив,
прилагодете го прстенот за
зумирање во соодветна
големина на предметот.
Прстен за
зумирање
4 Допрете на копчето за снимање до пола да фокусирате.
• Кога сликата е во фокус ќе се слушне звучен сигнал и z или
индикаторот ќе светне.
5 Допрете на копчето за снимање до
крај да снимите слика.
• Ако [Auto Obj. Framing] е дотеран во
[Auto], кога снимате лица, блиски
(макро) предмети или предмети
следени со [Lock- on AF], апаратот ја
анализира сцената и автоматски
снимените слики ги средува во една
соодветна композиција. Ќе бидат
зачувани и оригиналната слика и
исечените слики.
МК
30
Снимање фотографии
Да снимате во темна околина
Користете го блицот да го осветлите предметот додека
снимате и да спречите тресење на камерата.
Допрете на (Flash pop-up) копчето да се извлече блицот,
потоа допрете до крај на копчето за снимање.
Можете да изберете соодветен режим за блиц. За детали за
режим за блиц видете во “Help Guide.”
За број на точки на фокусното поле
Додека го користите фотоапаратот на максимум од 79
фокусни точки за функцијата аутофокус, бројот на фокус
точките е ограничен кога се прикачени следните објективи.
Објектив
SAL75300, SAL1118, SAL55200, SAL1855,
SAL18552 (Испорачан со ILCA-68K),
SAL55200-2, SAL30M28, SAL55300
SAL500F80
МК
Број на фокусни точки
61 точки
Една точка во средина
• Оваа информација е актуелна како и на денот кога е пуштен во
продажба. Некои од горенаведените објективи не е достапен во
некои земји или региони.
МК
31
Снимање филмови
1 Дотерајте го бирачот за режим во
(Movie).
• Кога [MOVIE Button] е дотерано во [Always], снимањето филм
може да почне од било кој режим на снимање.
2 Допрете на MOVIE копчето да
почнете со снимање.
MOVIE копче
3 Допрете повторно на MOVIE копчето да престанете со снимање.
Забелешки
• Звукот на фотоапаратот при работа може да се сними додека
снимате филм. Можете да го исклучите звук со дотерување [Audio
Recording] во [Off].
• Непрекинато време на снимање филм зависи од температурата на
околината или условите на фотоапаратот. Видете “Забелешки за
непрекинато снимање филм” (стр. 44).
• Кога
иконата ќе се прикаже, температурата на апаратот е
премногу висока. Исклучете го апаратот и почекајте се додека
температурата на апаратот не се намали.
• Кога непрекинато снимате долго време, може да почувствувате
дека фотоапаратот се затоплува. Ова е нормално. Исто така,
“Internal temp. high. Allow it to cool.” може да се прикаже. Во ваков
случај, исклучете го фотоапаратот и почекајте се додека
фотоапаратот повторно не е подготвен за снимање.
МК
32
Репродукција на слики
1 Допрете на
копче.
копче
2 Изберете слика со допирање на ◄/► на контролното тркало.
• За репродукција на филм, допрете z на контролното тркало.
Ако допрете ▼ на контролното тркало додека репродуцирате филм, МК
ќе се прикаже контролниот панел.
Контролен панел
Дејствие за време на репродукција на филм
Репродукција
Пауза
Брзо напред
Брзо назад
Бавна репродукција напред
Бавно премотување назад
Следен филм
Претходен филм
Поместување кадар
Враќање кадар
Дотерување јачина на звук
Затварање на контролниот панел
Забелешка
• Филмови снимени со други уреди можеби нема да се
репродуцираат на овој фотоапарат.
МК
33
Бришење слики
Еднаш кога ќе избришете слика, не можете да ја вратите.
Пред да направите бришење проверете дали сакате да ја
избришете сликата.
1 Додека се прикажува сликата
што сакате да ја избришете,
допрете на (Delete) копчето.
(Delete) копче
2 Изберете [Delete] со ▲/▼ на контролното тркало и допрете z.
• За бришење на неколку слики одеднаш, изберете MENU копче
→
(Playback) → [Delete].
Забелешка
• Заштитени слики не можат да се бришат.
МК
34
Избор на режим за снимање
Вртете го бирачот за режим
додека допирате на копчето за
ослободување на бирачот за
режим во средина на бирачот
за режим.
Достапни се следните режими за снимање.
(Auto Mode) Овозможува да снимате фотографии со
автоматски прилагодени дотерувања.
(Program Auto)
(Aperture
Priority)
МК
Овозможува да снимате со експозиција (брзина на
бленда и отвор на бленда) автоматски прилагодена.
Други дотерување може да се дотераат рачно.
Снимање со прилагодување на бленда и менување
опсег на фокус или со дефокусирање на позадината.
(Shutter Priority) Прилагодување брзина на бленда да го
прикаже движењето на предметот.
Овозможува снимање по рачно прилагодување на
(Manual
експозицијата (брзина на бленда и отвор на бленда) со
Exposure)
помош на контролниот бирач и контролното тркало.
1/2/3 (Memory
recall)
(Movie)
(Tele-zoom
Cont. AE)
Активирање дотерувања претходно регистрирани во
[Memory] во (Camera Settings).
Овозможува менување дотерување и да снимите филм.
Овозможува непрекинато снимање се додека копчето
за снимање е притиснато до крај. Област во средина
на сликата се сече и апаратот снима непрекинато
слики максимум до 8 слики во секунда. Бројот на
фокусни точки е дотеран максимум до 25 точки
(Sweep
Panorama)
Овозможува снимање панорамски слики
комбинирајќи повеќе слики.
(Scene
Selection)
Овозможува снимање со дефинирани
дотерувања во согласност со сцената.
МК
35
Користење на софтверот
Користете ги следниве апликации за оптимално користење
на слики снимени со фотоапаратот.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
За детали за инсталирање видете на стр. 37 до 40.
Системски состав
Можете да видите системски состав за софтверот на
следнава URL:
http://www.sony.net/pcenv/
МК
36
Користење на софтверот
Користење на Image Data Converter
Со Image Data Converter, можете да го правите следното:
• Можете да репродуцирате и уредувате слики снимени во RAW
формат со разни корекции, на пр. крива на тон и острина.
• Можете да прилагодувате слики со баланс на бела боја,
експозиција и [Creative Style] и т.н.
• Може да зачувате слики прикажани и уредувани на компјутер.
Сликите можете да ги зачувате и како RAW формат или да
ги зачувате во општ формат на фајл.
• Можете да прикажувате и споредувате RAW слики и JPEG
слики снимени со овој фотоапарат.
• Сликите можете да ги рангирате во 5 степени.
• Можете да прикачите етикети во боја.
МК
За користење на Image Data Converter, видете во Help.
Допрете [Start] → [All Programs] → [Image Data Converter] →
[Help] → [Image Data Converter Ver.4].
Image Data Converter страна за поддршка (само на англиски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Инсталирање на Image Data Converter
1 Превземете софтвер од следната URL и инсталирајте го на
компјутер.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Забелешка
• Логирајте се како Администратор.
МК
37
Користење на софтверот
Користење на PlayMemories Home
Софтверот PlayMemories Home Ви овозможува префрлање
фотографии и филмови на компјутер и нивно користење.
PlayMemories Home е потребен за префрлање на XAVC S филм
или AVCHD филм на компјутер.
Репродукција на
префрлени слики
Префрлање слики од фотоапарат
За Windows, следните функции исто така
се достапни:
Преглед на
слики во
календар
Споделување слики
на PlayMemories
Online™
Креирање Префрлање
диск со
слики на социфилм
јални мрежи
• Може да превземете Image Data Converter (RAW image editing
software) или Remote Camera Control, правејќи ја следната постапка:
Поврзете го фотоапаратот со компјутер → активирајте
PlayMemories Home → допрете [Notifications].
Забелешки
• Потребно е интернет поврзување за инсталирање на PlayMemories
Home.
• Потребно е поврзување со интернет за користење на PlayMemories
Online или друг мрежен сервис. PlayMemories Online или друг
мрежен сервис може да не е достапен во некои земји или региони.
• Видете на следнава URL за Mac софтвер:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтверот PMB (Picture Motion Browser), испорачан со модели
пуштени во продажба пред 2011, веќе е инсталиран на компјутер,
за време на инсталирањето ќе се замени со PlayMemories Home.
Користете PlayMemories Home, следбеник на PMB.
МК
38
Користење на софтверот
• Филмови снимени со [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] дотерување во [
Record
Setting] се конвертирани со PlayMemories Home да направите AVCHD
диск за снимање. Оваа конверзија може да потрае долго време. Исто
така, не може да направите диск со оригинален квалитет на слика. Ако
сакате да го задржите оригиналниот квалитет на слика, зачувајте ги
филмовите на Blu-ray диск.
Инсталирање на PlayMemories Home
1 Со помош на интернет пребарувач на компјутер,
одете на следната URL, потоа допрете [Install] →[Run].
http://www.sony.net/pm/
МК
2 Следете ги инструкциите на екран да ја завршите
инсталацијата.
Користење на Remote Camera Control
Поврзете го фотоапаратот со компјутер. Со Remote Camera
Control можете да направите:
• Дотерајте го фотоапаратот или снимете слика од компјутер.
• Снимете слика директно на компјутер.
• Направете Interval Timer Shooting.
Дотерајте го следново пред коритење: MENU копче →
(Setup) → [USB Connection] → [PC Remote]
МК
39
Користење на софтверот
Инсталирање на Remote Camera Control
1 Со помош на интернет пребарувач на компјутер, одете на
следната URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Следете ги инструкциите на екран да превземете и
инталирате Remote Camera Control.
Забелешка
• Потребно е интернет поврзување за инсталирање на Remote Camera
Control.
МК
40
Проверка на број на слики и
време на снимање на филмови
Кога ќе ставите мемориска картичка во
фотоапаратот и напојувањето ќе го дотерате
во ON, на екранот се прикажува број на
слики кои можат да се снимат (треба да
продолжите и понатаму да снимате со
моменталните дотерувања).
Забелешки
• Кога “0” (број на снимени слики) трепка жолто, мемориската
картичка е полна. Заменете ја мемориската картичка со друга или МК
избришете слики од моменталната мемориска картичка (стр. 34).
• Кога “NO CARD” (број на снимени слики) трешка жолто, значи дека
немате ставено мемориска картичка. Вметнете мемориска картичка.
Број на слики кои може да се снимат на мемориска
картичка
Долната табела прикажува приближен број на слики кои може да
се снимат на мемориска картичка форматирана со овој апарат.
Вредноста е дефинирана според тестирања на Sony стандарди за
мемориска картичка. Вредноста може да се разликува во
зависност од условите на снимање и типот на мемориска картичка.
Големина на слика: L: 24M
Размер: 3:2*
Мемориска картичка форматирана со апаратот (Единица: Слики)
Капацитет
Големина
Стандардна
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
330
660
1300
2700
5400
10500
Фина
200
405
820
1650
3300
6600
Екстра фина
100
200
405
810
1600
3250
RAW & JPEG
53
105
215
435
880
1750
RAW
73
145
295
600
1200
2400
* Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во [16:9], може да снимите повеќе
слики од наведениот број во табелата (освен кога е избрано [RAW]).
МК
41
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
Број на слики кои може да се снимат со
батеријата
Запомнете дека вистинскиот број може да се разликува
зависно од условите на користење.
Траење на батерија
Број на слики
—
Приближ. 580 слики
Снимање
(фотографии)
Монитор
Визир
—
Моментално
снимање (филм)
Монитор
Приближ. 130 мин.
Приближ. 540слики
—
Визир
Приближ. 130 мин.
—
Непрекинато
снимање (филм)
Монитор
Приближ. 220 мин.
—
Визир
Приближ. 220 мин.
—
Преглед
(фотографии)
Монитор
Приближ. 410 мин. Прибл. 8200 слики
Визир
Приближ. 410 мин. Прибл. 8200 слики
Забелешки
• Горенаведениот број на слики се применува кога батеријата е
целосно напол-нета. Бројот на слики може да се намали зависно
од условите на користење.
• Број на слики кој може да се сними еза снимање под следниве
услови:
– Батеријата се користи на температура од 25°C (77°F).
– Користење на објектив DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
– Користење Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) медиум (одделно
се продава)
– [Viewfinder Bright.] е дотеран во [Manual] [±0].
– [Monitor Brightness] е дотеран во [Manual] [±0].
– [Display Quality] е дотеран во [Standard].
• Број за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандард и е
за снимање под следниве услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е дотерано во [Display All Info.].
– [Focus Mode] е дотерано во [AF-S].
– Снимање еднаш на секои 30 секунди.
– Блицот се користи еднаш на секој втор пат.
– Напојувањето се вклучува и исклучува еднаш на секој десети пат.
МК
42
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
• Бројот на минути за снимање филм е врз основа на CIPA стандард и
е за снимање под следниве услови:
–[
Record Setting] е дотеран во [30p 50M]/[25p 50M].
– Типично снимање филм: Времетраење на батеријата е врз основа на
непреки-нато снимање, зумирање, во режим на мирување,
вклучување/исклучување и т.н.
– Непрекинато снимање филм: Времетрењето на батеријата е врз основа
на снимање цело време се додека не се дојде до ограничувањето (29
минути) и потоа продолжува со повторно допирање на MOVIE копчето.
Други функции, како на пр. зумирање не работат.
Достапно време за снимање филм
Во табелата подолу се прикажани приближното вкупно време на
снимање со мемориска картичка форматирана со овој апарат.
МК
Мемориски картички форматирани со овој фотоапарат
Фајл формат
XAVC S
AVCHD
MP4
Дотерување за Време на снимање (ч (час), м (минути))
снимање
32 GB
64 GB
8 GB
60p 50M/
15 м
1 ч 15 m
2 ч 35 m
50p 50M
30p 50M/
15 м
1 ч 15 m
2 ч 35 m
25p 50M
24p 50M*/–
15 м
1 ч 15 m
2 ч 35 m
60p 28M(PS)/
35 м
2 ч 30 m
5ч5m
50p 28M(PS)
60i 24M(FX)/
40 м
3ч
6ч
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
1ч
4ч5m
8 ч 15 m
50i 17M(FH)
24p 24M(FX)/
40 м
3ч
6ч
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
1ч
4ч5m
8 ч 15 m
25p 17M(FH)
1440×1080
1 ч 20 м
5 ч 30 m
11 ч 5 m
12M
VGA 3M
4 ч 55 м
20 ч
40 ч 10 m
* Само кога [PAL/NTSC Selector] е дотерано во NTSC
• Непрекинато снимање е можно за приближно 29 минути
(ограничено по спецификација).
МК
43
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
Забелешки
• Времето на снимање на филмови се разликува во зависност од
опремата со VBR (Variable Bit-Rate), кој автоматски го прилагодува
квалитетот на слика во зависност од сцената на снимање. Кога снимате
брзодвижечки предмет, сликата е јасна но времето на снимање е
пократко бидејќи е потребно повеќе меморија за снимање. Времето на
снимање исто така се разликува во зависност од условите на снимање,
предметот или квалитетот на слика/ дотерување на големина.
• Прикажаната вредност не е за непрекинато време на снимање.
• Времето на снимање може да се разликува зависно од условите за
снимање и која мемориска картичка ја користите.
• За детали за репродукција на филм видете на стр. 33.
Забелешки за непрекинато време на снимање филм
• Потребно е напојување да сни филм со висок квалитет или непрекинато
снимање со помош на сензорот за слика. Затоа, ако продолжите со
снимање, температурата во фотоапаратот ќе се зголеми, особено околу
сензорот за слика. Во ваков случај, фотоапаратот автоматски се исклучува
бидејќи високата температура влијае врз квалитетот на сликата или врз
внатрешниот механизам на фотоапаратот.
• Достапното времетраење за снимање филм е следно кога
фотоапаратот ќе почне со снимање откако напојувањето е исклучено
накратко. (Следните вредности покажуваат непрекинато време од
почеток на снимање до крај.)
Температура
Непрекинато време на снимање филм
20°C (68°F)
Околу 29 минути
30°C (86°F)
Околу 29 минути
40°C (104°F)
Околу 25 минути
• Достапно времетраење за снимање филм се разликува со
температурата или состојбата на фотоапаратот пред да почнете со
снимање. Ако често снимате откако напојувањето е вклучено,
температурата во фотоапаратот ќе се зголеми и достапното време
за снимање ќе биде пократко.
• Кога
е наведено, филмот престанува да се снима. Температурата
фотоапаратот е зголемена до неприфатливо ниво.
• Ако фотоапаратот запре со снимање поради температурата, оставете
ја неколку минути со исклучено напојување. Почнете со снимање
откако температурата во фотоапаратот комплетно ќе се намали.
МК
44
Проверка на број на слики и време за снимање на филмови
• Ако ги следите следниве точки, времето за снимање ќе биде подолго.
– Фотоапаратот чувајте го подалеку од директна сончева светлина.
– Исклучете го фотоапаратот кога не го користите.
• Максималната големина на фајл со филм е околу 2 GB, кога [
File
Format] е дотерано во [AVCHD]. Кога големината на фајлот е околу
2 GB, автоматски се креира нов фајл со филм.
• Максималното време на непрекинато снимање е 29 минути.
МК
МК
45
Спецификации
Фотоапарат
[Систем]
Тип на апарат: Вграден блиц
Променлив објектив
Дигитален фотоапарат
Објектив: Sony A-mount
[Сензор на слика]
Формат на слика: 23.5 mm ×
15.6 mm (APS-C формат)
CMOS сензор на слика
Број на ефективни пиксели:
Приближ. 24 160 000
пиксели
Вкупен број на пиксели на
сензорот на слика:
Приближ. 24 780 000
пиксели
[SteadyShot]
За фотографии:
Систем: Сензор на слика
со менлив механизам
За филмови:
Систем: Електронски
[Против прашина]
Систем: Систем против
прашина на сензорот за
слика и сензорот со
менлив механизам
[Автоматски фокус]
Систем: TTL систем со
откривање на фаза
(со средишен F2.8 сензор),
79 точки (15 вкрстени точки)
Опсег на осетливост: –2 EV до 18 EV
(на ISO 100 еквивалентност)
AF илуминатор: Приближ. 1 m
до 5 m (3.3 ft. до 16.4 ft.)
[Електронски визир]
Тип: Електронски визир (Organic
Electro-Luminescence)
Големина на екран: 1.0 cm
(0.39 тип)
Вкупен број на точки:
1 440 000 точки
Покриеност: 100%
Зголемување:
Приближ. 0.88 ×
Приближ. 0.57 × (35mmформат еквиваланетен) со
50 mm објектив во
бесконечност, –1 m–1
Поглед: Приближ. 26.5 mm од
окуларот и приближ. 23
mm од рамката на
окуларот на –1 m–1 (CIPA
стандар компатибилен)
Прилагодување диоптер: –4.0 m–1
до +3.0 m–1
[Монитор]
LCD монитор: 6.7 cm (2.7 тип) TFT
драјв/Clear Photo LCD екран
Вкупен број на точки: 460 800 точки
МК
46
Спецификации
[Бленда]
Тип: Електронски контролиран
вертикален пресек,
фокусен тип
Опсег на брзина:
Фотографии: 1/4 000 секунди
до 30 секунди, BULB
Филм: 1/4 000 секунди до
1/4 секунди (1/3 EV чекор)
– 1080 60i-компатибилен
уред до 1/60 секунда во
AUTO режим (до 1/30
секунда во Auto slow
shutter режим)
– 1080 50i-компатибилен
уред до 1/50 секунда во
AUTO режим (до 1/25
секунда во Auto slow
shutter режим)
Брзина на синхр. блиц: 1/160
секунда
[Вграден блиц]
Блиц G.бр..: GN 12 (мерено со
ISO 100)
Време на рециклирање:
Приближ. 3 секунди
Покриеност на блиц: Покрива
16 mm објектив (фокусна
должина на која укажува
објективот)
Компензација на блиц: ±3.0 EV
(променлив меѓу 1/3 EV и
1/2 EV steps)
Опсег на блиц:
Бленда F2.8
100 1 m –
4.3 m
(3.3 ft. –
14.1 ft.)
200 1 m –
6.1 m
(3.3 ft. –
19.9 ft.)
400 1.4 m –
8.6 m
(4.7 ft. –
28.1 ft.)
800 2 m –
12 m
(6.6 ft. –
39.8 ft.)
ISO дотерување
[Контрола на експозиција]
Ќелија за мерење на светлина:
“Exmor” CMOS сензор
Режим за мерење: 1 200евулативно мерење на
зона
Опсег на мерење: –2 EV до +17
EV во повеќе сегменти, со
тежиште во средина,
точкаст режим (на ISO 100
еквивалент со F1.4 објектив)
ISO осетливост (Препорачан
индекс на експозиција):
Фотографии: AUTO, ISO 100
до 25 600 (1/3 EV step)
Филмови: AUTO, ISO 100 до
12 800 (1/3 EV step)
Компензација на експозиција:
±5.0 EV (променлив меѓу1/3
EV и 1/2 EV steps)
F4.0
1m–
3m
(3.3 ft. –
9.8 ft.)
1m–
4.2 m
(3.3 ft. –
13.9 ft.)
1m–
6m
(3.3 ft. –
19.7 ft.)
1.4 m –
8.5 m
(4.6 ft. –
27.8 ft.)
МК
F5.6
1m–
2.1 m
(3.3 ft. –
7.0 ft.)
1m–
3m
(3.3 ft. –
9.9 ft.)
1m–
4.3 m
(3.3 ft. –
14.1 ft.)
1m–
6.1 m
(3.3 ft. –
19.9 ft.)
МК
47
Спецификации
[Непрекинато снимање]
Непрекината брзина на
снимање: [Tele-zoom Cont.
AE]: Макс. 8 слики во сек./
: Макс. 5 слики во
сек./
: Макс. 2.5
слики во секунда
• Врз основа на наши
услови за мерење.
Брзината на не-прекинато
снимање може да е
побавна зависно од
условите на снимање.
Максимален број на
непрекинато снимање:
Во [Tele-zoom Cont. AE]
режим
Екстра фино: 34 слики/
Фино: 63 слики/
Стандардно: 112 слики/
Во непрекинато снимање
Екстра фино: 21 слики/
Фино: 32 слики/
Стандардно: 35 слики/
RAW & JPEG: 8 слики/ RAW:
8 слики
[Зумирана репродукција на
слика]
Опсег на скала:
Големина на слика:
L: Приближ. ×1.0 – ×18.75/
M: Приближ. ×1.0 – ×13.25/
S: Приближ. ×1.0 – ×9.4
[Формат на снимање]
Формат на фајл: JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline) компатибилен,
RAW (Sony ARW 2.3 формат)
Филм (XAVC S формат): MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
формат компатибилен
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2ch (48 kHz
16 bit)
Филм (AVCHD формат): AVCHD
формат Ver. 2.0
компатибилен Видео:
MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
опремен со Dolby Digital
Stereo Creator
• Произведено под
лиценца од Dolby
Laboratories.
Филм (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Медиум за снимање]
Memory Stick PRO Duo медиум,
SD картичка
[Влезни/излезни терминали]
Мулти/Микро USB терминал*:
USB комуникација, HiSpeed
USB (USB 2.0)
* Поддржува Micro USB
компатибилни уреди.
HDMI: HDMI тип D микро
приклучок
Терминал за микрофон:
3.5 mm Стерео мини
приклучок
[Напојување, општо]
Батерија: Батерија на
полнење NP-FM500H
МК
48
Спецификации
[Потрошувачка (при снимање)]
Кога користите DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II*
Кога користите визир:
Приближ. 2.7 W
Кога користите екран:
Приближ. 2.5 W
* Испорачано со ILCA-68K.
[Друго]
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
DPOF: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
Димензии (Приближ.):
142.6 mm × 104.2 mm ×
82.8 mm (5 5/8 inches ×
4 1/8 inches × 3 3/8 inches)
(Ш/В/Д, без додатоци)
Маса:
Приближ. 675 g (1 lb 7.8 oz)
(со батерија и Memory Stick
PRO Duo медиум)
Приближ. 596 g (1 lb 5 oz)
(само куќиште)
Работна температура: 0°C до
40°C (32°F до 104°F)
Температура на чување: –20°C
до +60°C (–4°F до +140°F)
Полнач за батерии/
Батерија
Полнач за батерии BC-VM10A
Влезен : AC 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz, 9 W
Излез: DC 8.4 V, 0.75 A
Батерија на полнење
NP-FM500H
Тип на батерија: Литиумјонска
Максимален напон: DC 8.4 V
МК
Номинален напон: DC 7.2 V
Максимален напон при
полнење: DC 8.4 V
Максимална струја: 2.0 A
Капацитет: 11.5 Wh (1 600 mAh)
Дизајнот и спецификациите
се предмет на измена без
најава.
МК
49
Спецификации
Објектив DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II
(Испорачан со ILCA-68K)
Фокусна должина: Еквивалент
35 mm- формат на фокусна
должина*1: 27 mm – 82.5 mm
Група/елементи на објектив: 7/8
Агол на гледање*1: 76° – 29°
Минимален фокус*2: 0.25 m (0.82 ft.)
Максимално зголемување: 0.34
Минимален f-stop: f/22 – f/36
Дијаметар на филтер: 55 mm
Димензии (макс. дијаметар ×
висина): Приближ. 71.6 mm
× 69 mm (Приближ. 2 7/8
inches × 2 3/4 inches)
Маса: Приближ. 222 g
(Приближ 7 7/8 oz.)
*1 Вредност за еквивалентен
35mm- формат на фокусна
должина и агол на гледање
врз основа на Дигитален
апарат со менлив објектив
опремен со APS-C големина
на сензор на слика.
*2 Минимален фокус е најкратко
растојание од сензорот за
слика до предметот.
• Овој овјектив е опремен со
енкодер за растојание.
Енкодерот за растојание
овозможува поточно мерење
(ADI) со користење на блиц со
ADI функционалност.
• Во зависност од механизмот на
објективот, фокусната должина
може да се менува со било кое
менување на растојанието на
снимање. Фокусната должина
претпоставува дека објективот
се фокусира до бесконечност.
МК
50
• Бесконечната позиција
предвидува за некои дотерувања
да има компнензација за
менување фокус предизвикан од
промени во температурата. Да
снимате предмет на бесконечно
растојание во MF режим,
користете визир и дотерајте го
фокусот.
За фокусна должина
Аголот на слика на овој апарат е
потесна од таа на 35 mmформат на апарат. Може да
најдете приближен еквивалент
на фокусна должина од 35 mmформат на апарат и да снимате
со ист агол на слика со
зголемување на фокусната
должина на вашиот објектив за
половина.
На пр. со користење на 50 mm
објектив, може да добиете
приближно еквивален од 75
mm објектив на 35 mm-формат
на апарат.
За компатибилност на сликите
• Овој фотоапарат е во согласност со DCF (Design rule for
Camera File system) универзален
стандард развиен од JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Репродукција на слики снимени
со вашиот фотоапарат на друга
опрема и репродукција на
слики снимени или уредувани
со друга опрема , на вашиот
апарат, не се гарантира.
Спецификации
Заштитни знаци
• Memory Stick и
се
знаци или регистрирани трговски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и
се регистрирани
трговски марки на Sony
Corporation.
• “AVCHD Progressive” и “AVCHD
Progressive” логото се
заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и double-D симболот се
заштитни знаци наDolby
Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски
марки на HDMI Licensing LLC во
САД и други земји.
• Windows е регистрирана
трговска марка на Microsoft
Corporation во САД и/или други
земји.
• Mac е регистрирана трговска
марка на Apple Inc. во САД и
други земји
• SDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Facebook и “f” логото се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или
регистрирани трговски марки
на Google Inc.
• Eye-Fi е заштитен знак на Eye-Fi, Inc.
• Покрај тоа, системот и името на
производот користено во ова
упатство е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на
нивните програмери или
производители. Сепак, ™ или ®
ознаките не се користени во
сите случаи во ова упатство.
Дополнителни информации за
овој производ и одговори за
најчесто поставувани прашања
може да најдете на нашата
страна за поддршка.
МК
МК
51
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising