Sony | ILCE-6000Y | Sony ILCE-6000Y α6000 фото апарат со E-приклучок и APS-C сензор Упатства за употреба

4-532-055-11(1)
Дигитален фотоапарат со
менлив објектив
Instructionза
Упатство
Manual
употреба
E-mount
ILCE-6000
Македонски
Научете повеќе за фотоапаратот (“Help Guide”)
“Help Guide” е онлајн прирачник. Видете го за подетални
инструкции за функциите на фотоапаратот.
1 Пристапете на Sony страната за поддршка.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете земја или регион.
3 Побарајте го името на моделот на вашиот фотоапарат
на страната за поддршка.
• Видете го името на моделот на долниот дел од
фотоапаратот.
Приказ на Водич
Овој фотоапарат е опремен со вграден Водич со инструкции.
MENU
C2
Вграден водич
Фотоапратот ги прикажува објаснувањата за MENU ставките и дотераните
вредности.
1 Допрете на MENU копчето или на Fn (Function) копчето.
2 Изберете ставка и потоа допрете на C2 копчето.
Совети за снимање
Фотоапаратот прикажува совети за снимање за избраниот режим.
1 Допрете на C2 копчето во режим на снимање.
2 Изберете совет за снимање, потоа допрете  на тркалото за контроли.
Се прикажува совет за снимање.
• Може да го листате екранот со помош на ▲/▼ и да го менувате
советот за снимање со помош на ◄/►.
МК
2
За сопственикот
Моделот и серискиот број се наоѓаат долниот дел. Запишете го серискиот број во
обезбедениот дел подолу. Видете ги овие броеви секогаш кога ќе се обратите кај
Sony продавач.
Бр. намодел ILCE-6000
Сериски бр.
Бр. на модел. AC-UB10C/AC-UB10D
Сериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да избегнете струен удар, не го изложувајте апаратот на
влага или дожд.
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА
ОПАСНОСТ
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИК ОД ПОЖАР
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДЕТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ
Ако формата на приклучокот не одговара на вашиот штекер, користете прикачен
адаптер на приклучокот.
ВНИМАНИЕ
[Батерија
Доколку со батериите се ракува неправилно, тие можат да експлодираат и да предизвикаат пожар или хемиски изгореници. Почитувајте ги следниве правила за батериите.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на удари и прекумерна сила, не дозволувајте да
паѓаат и не ги газете.
• Не предизвикувајте краток спој и не дозволувајте метални објекти да ги допираат
контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока температура над 60°C (140°F) каква што е директна
сончева светлина или во автомобил паркиран на сонце.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или протечени литиум јонски батерии.
• За полнење користите оригинал Sony полнач за батерии или уред кој може да го
наполни батериското пакување.
МК
3
• Држете ги батериите подалеку од дофат на деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги батериите само со одреден тип препорачан од Sony.
• Исфрлете ги старите батерии како што е опишано во упатството.
[ AC адаптер
При употреба на АС адаптерот користете го најблискиот штекер. Откачете го АС
адаптерот од штекер веднаш ако се случи некој дефект при користење на апаратот.
Кабелот за напојување, ако е испорачан, дизајниран е специјално за користење само
со овој фотоапарат и не треба да се користи со друга опрема.
МК
4
За потрошувачите во САД и Канада
Ако имате било какви прашања за овој производ можете да се јавите на:
Sony кориснички информативен центар
1-800-222-SONY (7669)
Долниот број е само за прашања за FCC.
[Информација за регуларност
Изјава за сообразност
Трговско име: SONY
Бр. на модел: ILCE -6000
Одговорна страна: Sony Electronics Inc.
Адреса:
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со Дел15 од правилата на FCC. Работењето е предмет на
следниве два услова: (1) Овој уред не може да предизвика штетни пречки, и (2)
овој уред мора да ги прифати сите пречки, вклучувајќи и пречка која може да
предизвика несакана работа.
Оваа опрема не смее да се преместува или да работи заедно со било која друга
антена или предавател.
[ВНИМАНИЕ
Предупредување за било какво менување или модификација која не е експлицитно
одобрено во ова упатство може да бидете спречени да работите со овој уред.
[Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и ги исполнува ограничувањата за класа В (бе) за
дигитални уреди, во согласност со член 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита против штетни
пречки во станбената инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да
емитува радиофреквенција и доколку не се користи според упатството може да
предизвика штетни пречки во радио-комуникациите. Меѓутоа, не гарантираме дека
нема да дојде до пречки во одредени инсталации. Ако оваа опрема предизвика
штетни пречки на радио или ТВ приемот, што можат да се забележат со вклучување
и исклучување на уредот, корисникот може да ги коригира пречките се некои од
следниве мерки:
– Преместете ја приемната антена.
– Зголемете го растојанието помеѓу апаратот и приемникот.
– Приклучете го апаратот во утикач кој не е поврзан со приемникот.
– Консултирајте се со продавачот или со искусен радио/ТВ техничар за помош.
Испорачаниот кабел за интерфејсот, мора да се користи со опремата за да биде во
согласност со ограничувањата за дигитални апарати според алинеја B (бе) во членот
15 oд FCC правилата.
МК
5
За купувачите во Европа
[Забелешка за потрошувачите во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
За усогласеност на производите во ЕУ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Штутгарт, Германија.
Со ова, Sony Corporation изјавува дека оваа опрема е во согласност со основните
барања и други соодветни одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали
пристапете кон следната URL:
http://www.compliance.sony.de/
[Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине поради статички електрицитет или електромагнетно поле рестартирајте ја апликацијата или исклучете и повторно приклучете го
приклучниот кабел (USB и сл.).
Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата од EMC
наредбата за користење приклучни кабли пократки од 3 метри.
Електромагнетни полиња на одредени фреквенции може да влијаат на сликата и
звукот на овој уред.
МК
6
[Исфрлање на истрошените батерии (применливо во Европската
унија и земји со посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира како
обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат
повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни
последици за опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси. Во случај да уредот треба да е постојано
поврзан со вградената батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на
податоците, оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен
персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на
нивниот животен век во собирен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од уредот. Однесете
ги батериите во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве молиме,
контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
За купувачите кои нивната камера ја купиле во
продавница во Јапонија
[ Забелешка
Некои ознаки за сертификат за стандарди поддржани од оваа камера може да се
потврдат на екранот од камерата.
(Setup) 6 → [Certification Logo].
Изберете MENU →
Ако прикажувањето не е можно поради проблеми како на пр. проблем со
фотоапаратот, обратете се во продавницата на Sony или овластен сервис на Sony.
МК
7
Содржина
Подготовка на фотоапаратот
–
–
–
–
–
–
–
Чекор 1 СТР. 9
Проверка на испорачаните делови
Идентификација на деловите
Вметнување на батеријата
Полнење на батеријата
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
Прикачување/откачување на објектив
Дотерување часовник
Чекор 2 СТР. 23
Основни операции
– Снимање фотографии/фимови
Чекор 3 СТР. 24
Функција за репродукција
– Преглед на слики
Чекор 4 СТР. 25
Функција за снимање
– Запознавање со други функции
Префрлање слики на компјутер
СТР. 33
– Карактеристики на PlayMemories Home™
Додавање функции на фотоапаратот
СТР. 35
– Додавање функции на фотоапаратот
Друго
СТР. 36
– Број на фотографии и снимено време на филм
– Забелешки за користење на фотоапаратот
– Спецификации
Ова упатство покрива неколку модели со испорачани различни леќи.
Името на моделот се разликува во зависност од испорачаната леќа.
Достапниот модел се разликува во зависност од земјата/регионот.
МК
8
Име на моделот
Објектив
ILCE-6000
Не е испорачано
ILCE-6000L
E16 – 50 mm
ILCE-6000Y
E55 – 210 mm and E16 – 50 mm
Проверка на испорачани делови
Прво проверете го името на моделот на фотоапаратот (стр.8).
Испорачаните додатоци се разликуваат во зависност од моделот.
Бројот во заградите ја покажува количината.
Испорачано со сите
модели
• Фотоапарат (1)
• Кабел за напојување (1)* (не е
испорачано во САД и Канада)
* Со фотоапарат може да се
испорачаат повеќе кабли.
Користете го тој што одготвара
на Вашата земја/регион.
• Окулар за око (1)
• Упатство за употреба (ова
упатство) (1)
• Wi-Fi поврзвување/Водич со
еден допир (NFC) (1)
Тука се објаснети функции кои
бараат Wi-Fi поврзување.
ILCE-6000
• Батерија на полнење
NP-FW50 (1)
• Капак за куќиште (1)
(прикачен на фотоапаратот)
• Микро USB кабел (1)
• E16 – 50 mm зум објектив (1)
(прикачен на фотоапаратот)/
Капак за преден објектив (1)
(прикачен на објективот)
ILCE-6000L
ILCE-6000Y
• AC адаптер AC-UB10C/UB10D
(1)
• Ремен за рамо (1)
• E16 – 50 mm зум објектив (1)
(прикачен на фотоапаратот)/
Капак за преден објективот (1)
(прикачен на објективот)
• E55 – 210 mm зум објектив (1)/
Капак за преден објектив (1)/
Капак за заден објектив (1)/
Сенило (1)
МК
9
Идентификација на деловите
Објектив
Монтирање
2)
Сензор за слика
2)
Контакти за објектив
1)
2)
Кога објективот е изваден
Копче за снимање
C1 (Custom 1) копче
Сензор за далечинско
ON/OFF (Power) прекинувач
AF илуминатор/Светилка за тајмер
Копче за ослободување објектив
Микрофон1)
МК
10
Не го покривајте овој дел за време
на снимање филм.
Не го допирајте овој дел
директно.
Контролен бирач
Индикатор за полнење
1)
Мулти/Микро USB терминал
• Поддржува Micro USB
компатибилен уред.
HDMI микро приклучок
1)
B
За детали за компатибилни
додатоци за повеќенаменскиот
приклучок и Мулти/Микро USB
терминалот посетете ја веб страната
на Sony или обратете се во
продавницата на Sony или локален
овластенSony сервис. Може да
користите и додатоци кои се
компатибилни со приклучокот. Не
се гарантира работа на додатоци
од други производители.
Повеќенаменски приклучок1)
Сензор за позиција на слика
Кука за ремен за рамо
Wi-Fi сензор (вграден)
Блиц
• Допрете на (Flash pop-up)
копчето да го користите блицот.
Блицот не се исфрла автоматски.
• Кога не го користите блицот,
вратете го назад.
Режим на бирање
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
МК
11
LCD екран
• Екранот може да го прилагодите
во лесно прегледен агол и да
снимате од било која позиција.
Сензор за око
Визир
Капак за окулар
• Фабрички не е прикачен. Се
препорачува капакот за окулар
да го прикачите кои планирате
да го користите визирот.
Прикачување/отстранува
ње на капакот за окулар
• Извадете го капакот за окулар
кога прикачувате додатоци
(одделно се продаваат) во
Повеќенаменскиот приклучок.
Регулатор за диоптер
• Прилагодете го регулаторот за
диоптер на вашиот вид се додека
на визирот не се појави јасно.
Ако е тешко да го вртите
регулаторот за диоптер, отстранете го капакот за окулар и потоа
прилагодете го регулаторот.
(Flash pop-up) копче
MENU копче
За снимање: AEL копче
За преглед: Зум за репрод.
MOVIE (Movie) копче
За снимање:
Fn (Function) копче
За преглед:
(Send to Smartphone) копче
• Може да прикажете екран за
[Send to Smartphone] со
допирање
(Send to
Smartphone) копчето.
МК
12
Контролно тркало
C2 (Custom 2) копче /
(Delete) копче
(Playback) копче
Отвор за приклучок за статив
• Користете статив со завртки
пократки од 5.5 mm (7/32 инчи). Во спротивно нема да може да го зацврстите фотоапаратот и може да го оштетите.
Звучник
Индикатор за пристап
Капак за батерија/мемориска
картичка
Слот за мемориска картичка
Слот за батерија
Рачка за ослободување
батерија
A
(N ознака)
• Допрете на ознаката кога
фотоапаратот ќе го поврзете
со паметен телефон со NFC
функција.
• NFC (Near Field
Communication) е интернационален стандард за технологија за безжична комуникација со краток опсег.
Капак за плочка за поврзување
• Користете го ова кога користите
AC- PW20 AC адаптер (одделно
се продава). Ставете ја плочката
за поврзување во делот за батерија и потоа допрете на кабелот
преку плочката за поврзување
како што е прикажано.
• Проверете да не е
притиснат кабелот при
затварање на капакот.
МК
13
Објектив
Видете стр. 43 во
спецификацијата за објективи.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3
OSS (испорачано со
ILCE-6000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (испорачано со
ILCE-6000L/ILCE-6000Y)
Прстен за зумирање/Фокусирање
Рачка за зумирање
Индек за монтирање
Контакти за објектив1)
1)
Прстен за фокусирање
Прстен за зумирање
Скала за фокусна должина
Индек за фокусна должина
Контаки за објектив1)
Индекс за монтирање
Не го допирајте овој дел директно.
1)
МК
14
Не го допирајте овој дел директно.
Вметнување батерија
Рачка за вадење батерија
1 Отворете го капакот.
ја батеријата.
2 Вметнете
• Додека допирате на рачката за вадење на батеријата, вметнете ја
батеријата како што е прикажано. На крај проверете дали е
заклучена рачката за вадење на батеријата.
• Затварање на капакот со неправилно вметната батерија, може да
го оштетите фотоапаратот.
МК
15
Полнење на батеријата
За купувачите во САД и Канада
Кабел за
напојување
За купувачите во други
региони
Свети: Полни
Исклучено: Полнењето е завршено
Трепка:
Грешка при полнење или полнењето
привремено е запрено бидејќи
фотоапаратот не е на соодветен
опсег на температура
го фотоапаратот со AC адаптер (испорачан),
1 Поврзете
преку микро USB кабел (испорачан).
го AC адаптерот во штекер.
2 Поврзете
Индикаторот за полнење светнува портокалово и полнењето почнува.
• Исклучете го фотоапаратот додека ја полните батеријата.
• Батеријата може да ја полните и кога е делумно полна.
• Кога индикаторот за полнење трепка и полнењето не е завршено,
извадете ја и повторно вметнете ја батеријата.
Забелешки
МК
16
• Иако индикаторот за полнење на фотоапаратот трепка кога AC адаптерот е
поврзан во штекер, ова покажува дека полнењето привремено е запрено
бидејќи температурата е надвор од препорачаниот опсег. Кога ќе се
постигне соодветна температура полнењето продолжува. Ние
препорачуваме полнење на батеријата на температура меѓу 10°C до 30°C
(50ºF до 86ºF).
• Батеријата може да не е ефективно наполнета ако терминалите на батеијата
не се чисти. Во овој случај, нежно избришете ја прашината со мека ткаенина
или памук да ги исчитите терминалите на батеријата.
• Поврзете го AC адаптерот (испорачан) во најблискиот штекер. Ако се случи
проблем додека користите AC адаптер, веднаш откачете го приклучокот од
штекер.
• Кога полнењето е завршено, откачете го AC адаптерот од штекер.
• Користее само оригинални Sony батерии, микро USB кабел (испорачан)
и AC адаптер (испорачан).
• Нема снабдување со напојување за време на снимање/репродукција ако
фотоапаратот е поврзан во штекер преку испорачаниот AC адаптер. За
снабдување со напојување за време на снимање/репродукција, користете
AC-PW20 AC адаптер (одделно се продава).
Време за полнење (Целосно полнење)
Времето за полнење е приближно 310 минути преку AC адаптер
(испорачан).
Забелешка
• Горенаведеното време за полнење е кога полните целосно испразнета
батерија на температура од 25°C (77°F). Полнењето може да потрае подолго
во зависност од условите на користење и околностите.
Полнење преку компјутер
Батеријата може да се полни и со
поврзување на фотоапаратот со
компјутер пкреу микро USB кабел.
Забелешки
Кон USB
приклучок
• Запомнете ги следните точки кога
полните преку компјутер:
– Ако фотоапаратот е поврзан со лаптоп кој не е поврзан во струја,
нивото на батеријата на лаптопот може да се намали. Не полнете
подолго време.
– Не го вклучувајте/исклучувајте и рестартирајте компјутерот или да
продолжите од режим на спиење кога е воспоставено USB поврзување
меѓу компјутер и фотоапаратот. Ова може да предизвика дефект на
фотоапаратот. Пред да го вклучите/исклучите, рестартирате компјутерот
или да го префрлате од режим на мирување, откачете го фотоапаратот и
компјутерот.
– Нема гаранција за полнење преку прилагоден или модифициран
компјутер.
МК
17
Времетраење на батеријата и број на слики
кои може да се снимат и репродуцираат
Траење на батери.
Број на слики
Снимање
(фотографии)
Екран
Приближ. 180 мин. Приближ. 360 слики
Визир
Приближ. 155 мин. Приближ. 310 слики
Типично
снимање филм
Екран
Приближ. 60 мин.
—
Визир
Приближ. 60 мин.
—
Непрекинато
снимање филм
Екран
Приближ. 90 мин.
—
Визир
Приближ. 90 мин.
—
Преглед (фотографии)
Приближ. 275 мин. Приближ. 5500 слики
Забелешки
• Горенаведениот број на слики се однесува кога батеријата е целосно полна.
Бројот на слики може да се намали во зависност од условите на користење.
• Бројот на слики кои може да се снимат е за снимање под следните услови:
– Користење Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) медиум (одделно се
продава).
– Кога е прикачена E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS леќа.
– Батеријата се користи на температура од 25°C (77°F).
– [Viewfinder Bright.]: [Manual] [±0]
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
• Бројот за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандардите и се
однесува за снимање под следниве услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е дотерано во [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF]
– Снимање еднаш на секои 30 секунди.
– Блицот се користи еднаш од два пати.
– Напојувањето се вклучува и исклучува еднаш од десетти пат.
• Бројот на минути за снимање филм е врз основа на CIPA стандардите и се
однесува за снимање под следниве услови:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Типично снимање филм: Времетраење на батеријата врз основа на
непрекинато почнување/стопирање на снимање, зумирање,
вклучување/исклучување и т.н.
– Непрекинато снимаање филм: Времетраење на батерија врз основа на
нон-стоп снимање се додека не се достигне лимитот (29 минути) и потоа
продолува со повторно допирање на MOVIE копчето. Други функции,
како на пр. зумирање не работат.
МК
18
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
Проверете дали засечениот агол правилно е
свртен.
1 Отворете го капакот (стр.15).
ја мемориската картичка (одделно се продава).
2 Ставете
• Со засечениот агол свртен како што е прикажан, ставете ја мемориската картичка се додека не кликне на местото.
3 Затворете го капакот.
Мемориски картички кои може да се користат
Мемориска картичка
За фотографии За филмови
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(Mark2 само)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
SD мемориска картичка
(Class 4 или побрз)
SDHC мемориска картичка
(Class 4 или побрз)
SDXC мемориска картичка
(Class 4 или побрз)
• Во ова упатство, производите во табелата заеднички се наречени како:
A: Memory Stick PRO Duo меидум
B: SD картичка
Вадење на мемориска картичка/батерија
Мемориска картичка: Допрете на мемориската картичка еднаш да ја извадите.
Батерија: Лизгајте ја рачката за вадење на батеријата. Внимавајте да не ви падне.
Забелешки
• Кога индикаторот за пристап (стр.13) свети не ја вадете мемориската картичка/батеријата. Ова може да ги оштети податоците на мемориската картичка.
МК
19
Прикачување/откачување на објективот
Прекинувачот на фотоапаратот дотерајте го во OFF пред да го
прикачите или откачите објективот.
Ако е прикачен капак, отстранете го од фотоапаратот
1 или
од објективот.
• Брзо сменете го објективот на страна од прашливи места да
спречите прашината да влезе во фотоапаратот.
Монтирајте го објективот со израмнување на белите индекс
2 на
објективот и камерата.
ознака на
• Фотоапаратот држете го свртен надолу да спречите
прашината да навлезе во фотоапаратот.
Додека го туркате објективот нежно кон фотоапаратот,
3 вртете
го објективот во насока на стрелките на
часовникот се додека не се заклучи.
• Внимавајте објективот исправно да го ставите.
Забелешки
• Кога прикачувате објектив, не го притискајте копчето за ослободување.
• Не употребувајте прекумерна сила при прикачување на објектив.
• Потребен е Адаптерот за монтирање (одделно се продава) при користење на
A-mount објектив (одделно се продава). За детали, видете во испорачаното
упатство за употреба на Адаптерот за монтирање.
• Кога користите објектив опремен со приклучок за статив, прикачете го
стативот на страната на објективот за да се одржува рамнотежа.
МК
20
Отстранување објектив
Копче за ослободување на објекивот
1 Допрете го копчето за ослободување на објективот до крај
Забелешки
• Ако прашина или остатоци влезат во фотоапаратот при менување на
објективот и се задржат на површината на сензорот за слика (дел кој го
конвертира изворот на светло во дигитален сигнал), на сликата може да се
појави како темни точки, во зависност што снимате. Фотоапаратот малку
вибрира кога се исклучува, поради функцијата отпорност на прашина која
спречува прашината да се прикачи на сензорот за слика. Сепак, објективот
прикачувајте го и отстранувајте го брзо далеку од прашливи места.
• Ако надворешни материјали се прикачат на сензорот за слика, отстранете ги
со помош на вентилатор.
• Не го оставајте фотоапаратот со изваден објектив.
• Кога капакот за куќиште или задниот капак на објектовот сакате да ги
користите, купете ALC-B1EM (Капак за куќиште) или ALC-R1EM (Заден
капак за објектив) (одделно се продаваат).
• Кога користите објектив со моќен зум, прекинувачот на фотоапаратот
дотерајте го во OFF и проверете дали објективот целосно е повлечен пред
да го замените. Ако објективот не се повлече, не применувајте сила.
• Кога фотоапаратот го прикачувате на статив, внимавајте да го допрете
прстенот за зумирање/фокусирање.
МК
21
Дотерување на часовник
Контролно тркало
ON/OFF (Power)
Изберете: ▲/ ▼/ ◄/ ►/ /
Дотерајте: 
ON/OFF (Power) дотерајте го во ON.
1 Прекинувачот
Се прикажува дотерување за дата и време кога фотоапаратот ќе го
вклучите прв пат.
• Можно е да потрае подолго време пред напојувањето да се вклучи.
дали [Enter] е избрано на екранот и потоа
2 Проверете
допрете  на контролното тркало.
географско место следејќи ги инструкциите
3 Изберете
на екран и потоа допрете .
[Daylight Savings], [Date/Time] и [Date
4 Дотерајте
Format] и потоа допрете .
• Кога дотерувате [Date/Time], полноќ е прикажан како 12:00 AM,
и попладне како 12:00 PM.
5 Проверете дали е избрано [Enter] и допрете .
МК
22
Снимање фотографии/филмови
Копче за снимање
MOVIE
Снимање фотографии
на копчето за снимање до пола за фокусирање.
1 Допрете
Кога сликата е во фокус, се слуша бип звук и  или
индикаторот
светат.
2 Допрете до крај на копчето за снимање за сликање.
Снимање филмови
MOVIE (Movie) копчето да почнете со снимање.
1 •Допрете
Кога објективот го користите со рачката за зумирање: Движете ја рачката.
Кога објективот го користите со прстенот за зумирање. Завртете го прстенот.
2 Допрете повторно на MOVIE копчето да престанете.
Забелешки
• Не го повлекувајте блицот рачно. Ова може да предизвика дефект.
• Кога го користите зумот додека снимате филм, звукот од работата на
фотоапаратот ќе се сними. Звукот од работата на MOVIE копчето исто така
ќе се сними кога снимањето филм ќе запре.
• За непрекинато снимање на филм, видете во “Број на фотографии и време на
снимање на филмови” (стр. 36). Кога снимањето филм ќе престане, можете
да продолжите со снимање со повторно допирање на MOVIE копчето.
Снимањето може да престане за заштита на фотоапаратот во зависност од
околната температура.
МК
23
Преглед на слики
: Зголемување
Прилагодување: завртете го
контролното тркало
Контролно тркало
(Playback)
(Delete) Изберете слика:
► (next)/◄(previous) или завртете
го контролното тркало
Дотерајте: 
1 Допрете на
(Playback) копчето.
Избор на следна/претходна слика
Изберете слка со допирање на ► (next)/◄ (previous) на контролното
тркало или со вртење на контролното тркало. Допрете  во средина на
контролното тркало за гледање филм.
Бришење слика
1 Допрете на
(Delete) копчето.
2 Изберете [Delete] со ▲ на контролното тркало и потоа допрете .
Враќање на снимање слики
Допрете до пола на коопчето за снимање.
МК
24
Запознавање со други функции
MENU
Контролно тркало
Контролно тркало
DISP (Display Contents): Овозможува менување на приказ на екран.
ISO (ISO): Овозможува дотерување осетливост врз основа на светлина.
(Image Index): Овозможува гледање на повеќе слики во исто време
на екран за една слика.
(Photo Creativity): Овозможува ракување со фотоапаратот по
желба и лесно снимање на креативни слики.
(Exposure Comp.): Овозможува компензација на експозиција и
светлина за целата слика
(Drive Mode): Овозможува менување меѓу режимите за снимање,
како на пр. едно снимање, непрекинато или рафално снимање.
 (Standard): [Lock-on AF] фабрички е назначено на ова копче.
Fn (Function) копче
Овозможува регистрирање на 12 функции и нивно користење.
1 Допрете на Fn (Function) копчето.
2 Изберете функција со помош на ▲/ ▼/ ◄/ ► на контролното тркало.
3 Изберете вредност за дотерување преку контролното тркало.
Контролен бирач
Можете веднаш да смените соодветно дотерување за секој режим за
снимање со вртење на контролниот бирач.
МК
25
Мени ставки
(Дотерување на фотоапаратот)
Image Size
Избор на големина на фотографија
Aspect Ratio
Избор на размер на фотографија.
Quality
Дотерување квалитет на слика на фотографија
Panorama: Size
Избор на големина на панорамска слика.
Panorama: Direction
Дотерување правец за снимање на панорамска слика.
File Format
Избор на фајл формат за филм.
Record Setting
Избор на големина на снимена филмска рамка.
Drive Mode
Дотерување начин на снимање, пр. непрекинато.
Flash Mode
Дотерување на блиц.
Flash Comp.
Прилагодување интензитет на блиц.
Red Eye Reduction
Редукција на црвени очи кога користите блиц.
Focus Mode
Избор на режим за фокус.
Focus Area
Избор на место за фокусирање.
AF Illuminator
Дотерување AF илуминатор кој овозможува светло
на темни сцени да помогне на фокусирањето.
AF drive speed
Менување брзина на фокусирање кога користите
автоматски фокус во режим за филм.
AF Track Duration
Дотерување траење на AF следење во режим за филм.
Exposure Comp.
Компензација на светлина за цела слика.
Exposure step
Изберете големина на чекор на зголемување за
брзина на снимање, отвор и експозиција.
ISO
Дотерување осетливост на светлина.
Metering Mode
Избор на режим за мерење кој дотерува кој дел
од предметот да се одреди експозиција.
White Balance
Прилагодување тонови на боја на сликата.
DRO/Auto HDR
МК
26
Автоматска компензација на светлина и контраст.
Creative Style
Избор на обработка на слика по желба.
Picture Effect
Избор на филтер на ефекти за постигнување на
поимпресивен и уметнички израз.
Zoom
Дотерувања на скала за зум за Clear Image Zoom и
Digital Zoom.
Focus Magnifier
Зголемување слика пред снимање за подетална
проверка на фокусот.
NR
Long Exposure
High ISO NR
Дотерување редуцирање на шум при обратотка за
снимање со брзина од 1 секунда или подолго.
Дотерување на намалување на шум при снимање
со висока осетливост.
Lock-on AF
Дотерување функција за следење на предмет и
продолжува со фокусирање.
Smile/Face Detect.
Избор на отркеино лице и автоматско прилагодување разни дотерувања. Дотерување во автоматско ослободување кога ќе се открие насмевка.
Soft Skin Effect
Дотерување Soft Skin ефект и ниво на ефектот.
Auto Obj.
Framing
Анализирање сцена кога ќе фати лице, блиски
предмети или предмети следени со Lock-on AF
функцијата и автоматски ја сече и зачувуа друга
копија од слика со поимпресивен состав.
Scene Selection
Избор на претходно дотерување да одговара на
разни услови на сцени.
Movie
Избор на режим на експозиција да одговара на
предметот или ефектот.
SteadyShot
Дотерување на SteadyShot за снимање фотографии
и филмови. Намалување на заматеност од тресење
на фотоапаратот додека ја држите.
Color Space
Менување опсег на бои за репродуцирање.
Auto Slow Shut.
Дотерување функција која автоматски ја прилагодува брзина на снимање следејќи ја околната
светлина во режим на филм.
Audio Recording
Дотерување дали да снима аудио при снимање филм.
Wind Noise Reduct.
Намалување бучава од ветар при снимање филм.
Shooting Tip List
Прикз на листа со совети за снимање.
Memory recall
Сликање слики со регистрирани дотерувања.
Memory
Регистрирање режими или дотерувања.
МК
27
(Прилагодени дотерувања)
Zebra
MF Assist
Приказ на должина на време на слика која се
прикажува во зголемана форма.
Grid Line
Дотерување приказ на мрежна линија за овозможување израмнување на структурни контури.
Auto Review
Дотерување автоматски преглед за приказ на
снимена слика по снимањето.
DISP Button
Дотерување режим за приказ на екран кој може
да се избере преку DISP на контролното тркало.
Peaking Level
Подобрување наопсег на фокус со специфични
бои при рачно фокусирање.
Peaking Color
Дотерување боја која се користи највисока точка.
Exposure Set. Guide
Дотерување приказ на водич при менување на
дотерување на експозиција на екран за снимање.
Live View Display
Дотерување дали да се прикажува дотерувањето
или не како на пр. компензација на експозиција.
Disp. cont. AF area
Дотерување дали да се прикаже или не место за
фокусирање во [Continuous AF] режимот.
Zoom Setting
Eye-Start AF
28
Приказ на зголемена слика при рачно фокусирање.
Focus Magnif. Time
Pre-AF
МК
Приказ на ленти за прилагодување светлина.
Дотерување дали да направи или не автоматски фокус
пред да се допре до пола копчето за снимање.
Дотерување дали да користи Clear Image Zoom и
Digital Zoom при зумирање.
Дотерување дали да користи ауто фокус кога гледате низ визирот ако е прикачен LA-EA2/LA-EA4
адаптерот за монтирање (одделно се продава).
FINDER/MONITOR
Дотерување режим за префрлање меѓу визир и
LCD монитор.
Release w/o Lens
Дотерување дали да го ослободи или не копчето
за снимање кога нема објектив.
AF w/ shutter
Дотерување дали да направите AF кога копчето за
снимање е допрено до пола. Ова е корисно кога сакате
да прилагодуте фокус и експозиција одделно.
AEL w/ shutter
Дотерување дали да направи AEL кога копчето за
снимање е допрено до пола.
e-Front Curtain Shut.
Дотерување дали да се користи функцијата за
преден капак за снимање.
S. Auto Img. Extract.
Кога режимот за снимање е дотеран во [Superior
Auto] и фотоапаратот ја препознава сцената за
снимање со повеќе слики, ова дотерува дали
сликата автоматски да ја исече и зачува.
Exp.comp.set
Дотерување дали да се одрази компензацијата на
експозиција врз компензациата за блиц.
Bracket order
Дотерување редослед на снимање за носачот за
експозиција и баланс на бела боја.
Face Registration
Регистрирање или менување личност за давање
приоритет при фокус.
AF Micro Adj.
Фино прилагодување на аутофокусирана
позиција кога користите LA-EA2 или LA-EA4
адаптер за монтирање (одделно се продава).
Lens Comp.
Избор на тип на компензација на објектив.
Function Menu Set.
Прилагодување функции прикажани кога е
допрено Fn (Function) копчето.
Custom Key Settings
Назначување сакана функција на копче.
Dial/Wheel Setup
Дотерување функција на контролниот бирач и контролното
тркало кога режимот за експозиција е дотеран во M. Може да
ја прилагодите брзината на снимање или отворот на блендата.
Dial/Wheel Ev Comp
Прилагодување на компензација на експозиција со
контролниот бирач или контролното тркало.
MOVIE Button
Дали да овозможи активирање на MOVIE копчето.
Dial / Wheel Lock
Дотерува дали да се оневозможи привремено
контролниот бирач и контролното тркало преку Fn
копчето кога снимате. Можете да го овозможите/
оневозможите контролниот бирач и контролното
тракло со допирање и држење на Fn копчето.
(Безжично)
Send to Smartphone
Префрлање слики за приказ на паметен телефон.
Send to Computer
Копирање слики со префрлање на компјутер
поврзан преку мрежа.
View on TV
Гледање слики на мрежен ТВ.
МК
29
One-touch(NFC)
Назначување апликација на One-touch (NFC). Можете да ја активирате апликацијата кога снимате со
допирање на NFC-овозможен паметен телефон.
Airplane Mode
Може да дотерате уредот на не прави безжична
комуникација.
WPS Push
Може лесно да регистрирате акцес поинт на
фотоапаратот со допирање на WPS копчето.
Access Point Set.
Може рачно да го регистрирате акцес поинтот.
Edit Device Name
Може да го смените името на уредот преку Wi-Fi
Direct и т.н.
Disp MAC Address
Приказ на MAC адреса на фотоапаратот.
SSID/PW Reset
Ресетирање на SSID и лозинка за поврзување на
паметен телефон.
Reset Network Set.
Ресетирање на сите мрежни дотерувања.
(Апликација)
Application List
Приказ на листа со апликации. Може да изберете
апликација која сакате да ја користите.
Introduction
Приказ на инструкции за користење на апликацијата.
(Репродукција)
Delete
Бришење слики.
View Mode
Дотерување начин на кој сликите се групираат за
репродукција.
Image Index
Приказ на повеќе слики истовремено.
Display Rotation
Дотерување правец на репродукција на снимена слика.
Slide Show
Приказ на слајд шоу.
Rotate
Вртење на сликите.
Enlarge Image
МК
30
Зголемување на снимени слики
4K Still Image PB
Емитување фотографии во 4K резолуција на
HDMI-поврзан ТВ кој поддржува 4K.
Protect
Заштита на слики
Specify Printing
Додавање ознака за печатење на фотографија.
(Дотерување)
Monitor Brightness
Дотерување светлина на екран.
Viewfinder Bright.
Кога користите електронски визир, дотерајте ја
светлината на електронскиот визир.
Finder Color Temp.
Дотерајте ја температурата на боја на визирот.
Volume Settings
Дотерување тон за снимање филм.
Audio signals
Дотерување за вклучување/исклучување на работен тон
кога сликата е во фокус или кога почнува тајмерот.
Upload Settings
Дотерување на функција за префрлање на
фотоапаратот кога користите Eye-Fi картичка.
Tile Menu
Дотерување дали да прикаже плочка со мени
секогаш кога ќе допрете на MENU копчето.
Mode Dial Guide
Вклучете го или исклучете го водичот за режимот за
бирање (објаснување за секое режим за снимање).
Delete confirm.
Дотерување дали Delete или Cancel повторно е
избрано во Delete екранот со потврда.
Pwr Save Start Time
Дотерување временски интервал за автоматско
префрлање во режим на мирување.
PAL/NTSC Selector*
Со менување на ТВ формат на уредот,
овозможено е снимање во разни формат за филм.
Cleaning Mode
Почнување со режим на чистење на сензорот за слика.
Demo Mode
Дотерување вклучување или исклучување на демо.
Remote Ctrl
Дотерување дали да користите инфрацрвен далечински.
HDMI Resolution
Дотерување резолуција кога фотоапаратот е
поврзан во HDMI TV.
CTRL FOR HDMI
Ракување со фотоапаратот од TV кој поддржува
BRAVIA™ Sync.
HDMI Info. Display
Бирање дали да користите или не приказ на информација додека е поврзан во HDMI компатибилен ТВ.
USB Connection
Дотерување метод за USB поврзување.
USB LUN Setting
Подобрување на компатибилност со ограничување
на функциите на USB поврзувањето.
Language
Избор на јазик.
Date/Time Setup
Дотерување дата и време и заштеда на енергија.
Area Setting
Дотерување место на користење.
МК
31
Format
Форматирање на мемориската картичка
File Number
Дотерување режим кој се користи за назнчување
број на фајл на фотографии и флм.
Select REC Folder
Менување избрана папка за зачувување слики.
New Folder
Креирање нова папка за зачувување фотографии и
филмови (MP4).
Folder Name
Дотерување име на папка за фотографии.
Recover Image DB
Обновување на фајлови со слики и овозможување
снимање и репродукција.
Display Media Info.
Приказ на преостанато време за снимање на филм и
број на снимени фотографии на мемориска картичка.
Version
Приказ на верзија на софтверот на фотоапаратот.
Certification Logo**
Сертификатот може да се прикаже на фотоапаратот.
Setting Reset
Враќање на фабричките дотерувања.
* Само за 1080 50i компатибилни модели
Ако го смените овој селектор, ќе побара форматирање на мемориската
картичка во дотерување компатибилно со PAL или NTSC системот. Исто
така, може да се случи да не може да репродуцира филмови снимени со
NTSC систем на PAL ТВ систем.
**Само за модели преку океан
МК
32
Карактеристики на PlayMemories Home
Софтверот PlayMemories Home Ви овозможува префрлање фотографии
и филмови на компјутер и нивно користење. PlayMemories Home е
потребен за префрлање на AVCHD филмови на компјутер.
Репродукција на
префрлени слики
Префрлање слики од фотоапарат
За Windows, следните функции исто така
се достапни:
Споделување слики на
PlayMemories Online™
Преглед на слики Креирање Префрлање
на календар
диск со
слики на социфилм
јални мрежи
• Може да превземете Image Data Converter (RAW image editing software)
или Remote Camera Control, правејќи ја следната постапка: Поврзете
го фотоапаратот со компјутер → активирајте PlayMemories Home →
допрете [Notifications].
Забелешки
• Потребно е интернет поврзување за инсталирање на PlayMemories Home.
• Потребно е интернет поврзување за користење на PlayMemories Online или
други мрежни сервиси. PlayMemories Online или други мрежни сервиси
може да не се достапни во некои земји или региони.
• Користете ја следната URL за Mac апликации:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтверот PMB (Picture Motion Browser), испорачан со моделите
пуштени во продажба пред 2011, веќе се инсталирани на компјутер,
PlayMemories Home ќе се ажурира за време на инсталирањето. Користете
PlayMemories Home, наследник на софтверот PMB.
МК
33
Потребен систем
Можете да најдете системско барање за софтвер на следниот URL:
www.sony.net/pcenv/
Инсталирање PlayMemories Home на компјутер
помош на интернет пребарувач на компјутер одете
1 Со
на следната URL и инсталирајте PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• За детали за PlayMemories Home, видете на следната PlayMemories
Home страна за поддршка (само на англиски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Кога инсталацијата е комплетна, PlayMemories Home почнува.
Поврзете го фотоапаратот со компјутер преку микро
2 USB
кабел (испорачан).
• Може да се инсталираат нови функции во PlayMemories Home.
Поврзете го фотоапаратот со компјутер дури и ако PlayMemories
Home веќе е инсталиран на компјутерот.
Забелешки
• Не го откачувајте микро USB кабелот (испорачан) од фотоапаратот додека
работниот екран или екранот за пристап се прикажува. Може да ги оштети
податоците.
• За откачување на фотоапаратот од компутер допрете
и потоа допрете
(disconnect icon). За Windows Vista, допрете на
.
МК
34
Додавање функции на фотоапаратот
Може да додадете функции на фотоапаратот со поврзување на веб страната
за превземање апликации
(PlayMemories Camera Apps™) преку
интернет.
http://www.sony.net/pmca
• По инсталирање на апликацијата, апликацијата може да ја активирате
со допирање на NFC-овозможен Android паметен телефон на
(N
ознаката) на фотоапаратот преку [One-touch(NFC)] функцијата.
Забелешка
• Функцијата за преземање на апликацијата може да не е достапна во некои
земји и региони. За детали видете на горенаведената веб страна за преземање
апликација.
МК
35
Број на фотографии и време на снимање
на филмови
Бројот на фотографии и време на снимање на филм може да се разликува
во зависност од условите на снимање и мемориската картичка.
Фотографии
[
Image Size]: [L: 24M]
Кога [
Aspect Ratio] е дотеран во [3:2]*
Квалитет
Капацитет
2 GB
Standard
330 слики
Fine
200 слики
RAW & JPEG
54 слики
RAW
74 слики
* Кога [
Aspect Ratio] не е дотеран во [3:2], може да снимите повеќе
слики од гореприкажаните. (Освен кога [
Quality] е дотерано во [RAW].)
Филмови
Долната табела го покажува приближното максимално време на
снимање. Овае вкупно време за сите филмови. Непрекинато снимање е
можно приближно 29 минути (ограничување по спецификација).
Максимално непрекинато време на снимање на MP4 (12M) формат е
околу 20 минути (ограничено на 2 GB големина на фајл).
(ч (час), м (минути))
Доте. сним.
36
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 м
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 м
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9м
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 м
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 м
1440×1080 12M
МК
Капацитет
VGA 3M
20 м
1 ч 10 м
• Времето на снимање на филмови се разликува во зависност од опремата со
VBR (Variable Bit-Rate), кој автоматски го прилагодува квалитетот на слика
во зависност од сцената на снимање. Кога снимате брзодвижечки предмет,
сликата е јасна но времето на снимање е пократко бидејќи е потребно
повеќе меморија за снимање. Времето на снимање исто така се разликува во
зависност од условите на снимање, предметот или квалитетот на слика/
дотерување на големина.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Функции вградени во овој фотоапарат
• Во ова упатство се опишани 1080 60i-компатибилни уреди и 1080 50iкомпатибилни уреди.
Да проверите дали камерата е 1080 60i-компатибилен уред или 1080 50iкомпатибилен уред, проверете ги следните ознаки на дното од фотоапаратот.
1080 60i-компатибилен уред: 60i
1080 50i-компатибилен уред: 50i
• Овој фотоапарат е компатибилен со 1080 60p или 50p-формат на филм. За
разлика од досега стандардниот режим за снимање, кој снима во режим
на надоврзување, овој фотоапарат снимање со помош на прогресивен режим. Ова ја зголемува резолуцијата и овозможување појасна и пореална
слика.
За користење и грижа
Избегнувајте грубо држење, демонтирање, менување, физички шок или удар како
од чекање, паѓање или нагазување. Особено бидете внимателни со објективот.
Забелешки за снимање/репродукција
• Пред да почнете да снимате, направете пробно снимање да проверите дали
фотоапаратот работи правилно.
• Овој фотоапарат не е отпорен на прашина, вода или прскање.
• Не гледајте кон сонце или друга силна светлина преку изваден објектив. Ова
може да предизвика оштетување на видот или да го оштети објективот.
• Ако се случи кондензација на влага, отстранете ја пред да го употребувате.
• Не го тресете или удирате фотоапаратот. Може да предизвика дефект и
може да се случи да не може да снимите слики. Понатаму, медиумот за
снимање може да стане некорисен или податоците може да се оштетат.
Не го користете/чувајте фотоапаратот на следните места
• На премногу топли, ладни и влажни места
На места како на пр. во автомобил паркиран на сонце, куќиштето на фотоапаратот може да се деформира и ова може да предизвика дефект.
• На директна сончева светлина или во близина на греалки
Куќиштето на фотоапаратот може да се обезбои или деформира и ова може да
предизвика дефект.
МК
• На места изложени на тресење или вибрации
37
• Во близина на места кои генерираат јаки радио бранови, емитуваат
радијација или јак магнет
На вакви места, фотоапаратот може да не снима правилно или да
репродуцира слики.
• На песочни или прашливи места
Внимавајте во фотоапаратот да не влезе песок или прашина. Ова може да
предизвика дефект и во некои случаи овој дефект може да не се поправи.
За чување
Прикачете го предниот капак на објективот кога не го користите фотоапаратот.
Забелешки за екранот, електронскиот визир и објектив
• Екранот и електронскиот виир се произведени со високо прецизна
технологија и преку 99.99% пиксели се оперативни за ефективна употреба.
Но, некои тенки црни и/или светли точки (бели, црвени, сини или зелени)
може да се појават на ектранот и електронскиот визир. Овие точки се нормален резултат во процесот на производство и не влијаат врз снимањето.
• Кога објективот работи, внимајате на прстите да не си ги фатите.
За магнет
Има магнет прикачен околу блицот. Не ставајте предмети кои се подложни
на магнетни полиња, како на пр. флопи диск или кредитни картички на
екранот или врз куќиштето на фотоапаратото.
За користење на објектив и додатоци
Се препорачува да користите Sony објективи/додатоци дизајнирани да
одговараат со карактеристиките на фотоапаратот. Користење на
производи од други производители може да предизвикаат дефект врз
фотоапаратот.
Забелешки за снимање преку физир
Кога снимате преку визир, може да почувствувате симптоми како што се
чешање очи, замор, мачнина при патување или гадење. Ние препорачуваме да
направите пауза во редовни интервали кога снимате преку визирот. Потребната должина или фреквенција на паузата зависи од личноста, па ваше е да
одлучите на колку време ќе правите пауза. Во случај да почувствувате
непријатност, избегнувајте да снимате преку визирот се додека не се
почувствувате подобро и посоветувајте се со доктор доколку е потребно.
Забелешки за блицот
• Не го носете фотоапаратот со прикачен блиц или не применувајте сила.
• Ако во блицот влезе вода, прашина или песот може да предизвика дефект.
• Внимавајте прстите да ги држите подалеку кога го прибирате блицот.
За температура на фотоапаратот
МК
38
Фотоапаратот и батеријата може да се затоплат поради непрекинато
користење, но ова не е дефект.
За заштита од прегревање
Во зависност од температурата на фотоапаратот и батеријата, може да се
случи да не може да снимате филмови или напојувањето автоматски да се
исклучи да го заштити фотоапаратот.
На екранот ќе се прикаже порака пред да се исклучи или нема да може повеќе
да снимате. Во овој случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте
додека температурата на фотоапаратот и батеријата не се намали. Ако напојувањето го вклучите без да го оставите доволно да се олади, напојувањето
може повторно да се исклучи или нема да може да снимате.
За полнење на батеријата
Ако полните батерија која подолго време не е користена, може да се случи
да не може да ја наполните целосно.
Ова е поради карактеристиките на батеријата. Повторно наполнете ја батеријата.
Предупредување за авторски права
ТВ програми, филмови, видео ленти и др. материја може да се заштитени
со авторски права. Не смее неовластено снимање на ваков материјал.
Нема гаранција во случај на оштетени содржини или неуспех
при снимање
Sony не гарантира во случај на неуспех при снимање или губење или
оштетување на снимаената содржина поради неправилност на фотоапаратот
или медиумот за снимање и т.н.
Чистење на површината на фотоапаратот
Површината на фотоапаратот чистете ја со мека ткаенина малку натопена со
вода, потоа избришете ја со сува ткаенина. Да спречите оштетување на
куќиштето:
– Фотоапаратот не го изложувајте на хемиски производи како на пр.
разредувач, бензин, алкохол, облека за една употреба, инсектицид или крема
за сунчање.
Одржување на екранот
• Крема за раце или овлажнувач ако остане на екранот може да го оштети
заштитниот слој на екранот.
• Насилно бришење со хартиено марамче или други материјали може да го
оштети заштитниот слој.
• Ако отпечатоци од прсти или остатоци се закачат на екранот, ние
препорачуваме нежно да ги остраните и потоа да го избришете екранот со
мека ткаенина.
Забелешка за безжичен LAN
Не преземаме никаква одговорност за било каква штета предизвикана од
неовластен пристап или неовластено користење, дестинации прикачени на
фотоапаратот, губење или кражба.
МК
39
Спецификации
Фотоапарат
[Систем]
Тип на фотоапарат: Дигитален
фотоапарат со менлив објектив
Објектив: E-mount објектив
[Сензор за слика]
Сензор за слика: APS-C формат (23.5mm
× 15.6 mm) CMOS сензор на слика
Вкупен број на пиксели на сензорот:
Приближ.. 24 700 000 пиксели
Ефективен број на пиксели:
Приближ.. 24 300 000
пиксели
[Отпорност на прашина]
Систем: Заштитен слој на Оптички
филтер и механизам за
ултрасонични вибрации
[Систем за ауто фокус]
Систем: Систем за откривање фаза/
Систем за откривање контраст
Опсег на осетливост: EV0 во EV20
(ISO 100 еквивалент со F2.8
објектив)
[Контрола на експозиција]
МК
40
Режим за мерење: 1 200-сегмент
мерење од страна на сензорот за
слика
Опсег на мерење: EV0 до EV20
(ISO 100 конверзија, со F2.8
објектив)
ISO осетливост (Препорачан индекс
на експозиција):
Фотографии: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600
Филмови: AUTO, ISO 100 – ISO
12 800 еквивалент
Компензација на експозиција: ±5.0
EV (префрлање меѓу 1/3 и
1/2 EV чекори)
[Бленда]
Тип: Електронски, вертикален
пресек, фокална рамнина
Опсег на брзина:
Фотографии: 1/4 000 секунди до
30 секунди, BULB
Филм: 1/4 000 секунди до 1/4
секунди (1/3 EV чекор),
1080 60i-компатибилен уред до
1/60 секунди во AUTO режим (до
1/30 секунда во [Auto Slow Shut.]
режим)
1080 50i-компатибилен уред до
1/50 секунда во AUTO режим (до
1/25 секунда во [Auto Slow Shut.]
режим)
Брзина на синхронизација на блиц::
1/160 секунда
[Медиум за снимање]
Memory Stick PRO Duo
медиум, SD картичка
[LCD екран]
LCD панел: Широк, 7.5 cm (3.0 тип)
TFT драјв
Вкупен број на точки: 921 600 точки
[Визир]
Тип: Електронски визир
Вкупен број на точки: 1 440 000 точки
Покриеност: 100%
Зголемување:
Приближ. 1.07 ×
Приближ. 0.70 × (35 mm-формат
еквивалент) со 50 mm објектив
при бесконечност, –1 m–1
(диоптер)
Точка на око: Приближ. 23 mm од
окото, 21.4 mm од окото во
рамка од frame at –1 m–1
Прилагодување диоптер:
–4.0 m–1 до +3.0 m–1
[Влезни/излезни терминали]
Мулти/Микро USB терминал*:
USB комуникација
HDMI: HDMI тип D микроприклучок
* Поддржува Микро USB
компатибилен уред.
[Напојување]
Батерија: Батерија на полнење
NP-FW50
[Потрошувачка на енергија]
Кога корситите E PZ 16 – 50 mm F3.5
– 5.6 OSS објектив*
Кога користите визир:
Приближ. 2.8 W
Кога користите LCD екран:
Приближ. 2.4 W
* испорачано со ILCE6000L/ ILCE-6000Y
[Друго]
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
DPOF: Компатибилен
Димензии (CIPA компатибилен)
(Приближ.):
120.0 mm × 66.9 mm × 45.1 mm
(4 3/4 инчи × 2 7/8 инчи ×
1 13/16 инчи) (В/Ш/Д)
Маса (CIPA компатибилна) (Приближ.):
344 g (12.1 oz)
(со батерија и Memory
Stick PRO Duo медиум)
285 g (10.1 oz) (само фотоапаратот)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Фајл формат:
Фотографија: JPEG компатибилен (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (Sony ARW
2.3 формат)
Филм (AVCHD формат):
AVCHD формат Ver. 2.0
компатибилен
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен под лиценца на
Dolby Laboratories.
Филм (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB комуникација: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Блиц]
Број на водич на блиц:
4 (во метри при ISO 100)
Време за рециклирање: Приближ. 4 сек.
Покриеност на блиц: Покрива 16
mm објектив (фокусна должина која
ја прикажува објективот)
Компензација на блиц:: ±3.0 EV
(префрлање меѓу 1/3 и 1/2 EV чекор)
[Безжичен LAN]
Поддржан формат: IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4 GHz
Поддржан безбедносен протокол:
WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурација: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Рачно
Метод на пристап:
Инфраструктурен режим
NFC: NFC Forum Type 3 Tagкомпатибилен
МК
41
AC адаптер AC-UB10C/UB10D
Потребен напон: AC 100 V до
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Излезен напон: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 инчи × 7/8 инчи ×
2 1/4 инчи) (В/Ш/Д)
Батерија на полнење
NP-FW50
Тип на батерија: Литиум-јонска
Максимален напон: DC 8.4 V
Номинален напон: DC 7.2 V
Максимален напон при полнење:
DC 8.4 V
Максимална струја: 1.02 A
Капацитет:
Типичен 7.7 Wh (1 080 mAh)
Минимум 7.3 Wh (1 020 mAh)
МК
42
Објектив
Објектив
E16 – 50 mm зум
објектив1)
E55 – 210 mm
зум објектив
Фотоапарат
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
ILCE-6000Y
Еквивалентен 35 mm-фирнат ба
фокусна должина2) (mm)
Групи на објектив/елементи
24 – 75
82.5 – 315
8–9
9 – 13
Агол на гледање2)
83° – 32°
28.2° – 7.8°
Минимален фокус3) (m (ft))
0.25 – 0.3
(0.82 – 1)
1.0 (3.28)
Максимално зголемување (×)
Минимален отвор
Дијаметар на филтер (mm)
0.215
0.225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40.5
49
64.7 × 29.9
(2 5/8 × 1 3/16)
63.8 × 108
(2 5/8 × 4 3/8)
Маса (Приближ. g (oz.))
116 (4.1)
345 (12.2)
SteadyShot
Достапно
Достапно
Димензии (макс. дијаметар×
тежина) (Приближ. mm (in.))
1)
2)
3)
Моќен зум.
Вредноста за еквивалентен 35 mm-формат за фокусна должина и агол на
гледање се врз основа на дигиталниот фотоапрат опремен со APS-C
големина сензор за слика.
Минимален фокус е најкраткото растојание од сензорот за слика до
предметот.
Дизајнот и спецификацијата се предмет на измена без претходна најава.
За фокусната должина
Аголот на сликата на овој фотоапарат е потесен од тој на 35 mm-формат на
фотоапарат. Можете да најдете приближен еквивалент на фокусна должина
од 35 mm-форматен фотоапарат и да снимате со ист агол на слика, со
зголемување на фокусната должина.
На пр., со користење на 50 mm објектив, можете да добиете приближен
еквивалент на 75 mm објектив за 35 mm-форматен фотоапарат.
МК
43
Заштитни знаци
• Memory Stick and
се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Sony Corporation.
• “AVCHD Progressive” и“AVCHD
Progressive” логото се заштитни
знаци на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Dolby и дупло-D симболот се
заштитни знаци на Dolby
Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing LLC во САД и
други земји.
• Windows е регистрирана трговска
марка на Microsoft Corporation во
САД и/или други земји.
• Mac е регистрирана трговска
марка на Apple Inc. во САД и
други земји.
• iOS е регистрирана трговска марка
или заштитен знак на Cisco
Systems, Inc.
• iPhone и iPad се регистрирани
трговски марки на Apple Inc. во
САД и други земји.
• SDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Android, Google Play се заштитни
знаци на of Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi лого и Wi-Fi PROTECTED SET-UP се регистрирани
трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
• DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитни знаци на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и “f” логото се заштитни
МК
или регистрирани трговски
44 знаци
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е заштитен знак на Eye-Fi, Inc.
• Покрај тоа, системот и името на
производот користено во ова упатство е заштитен знак или регистриран заштитен знак на нивните
програмери или производители.
Сепак, ™ или ® ознаките не се користени во сите случаи во ова
упатство.
МК
45
МК
46
МК
47
Дополнителни информации за овој производ и
одговори за најчесто поставувани прашања
може да најдете на нашата страна за поддршка.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising