Sony | DSLR-A350 | Sony DSLR-A350 DSLR-A350 Само куќиште (без вклучен објектив) Упатства за употреба

3-277-950-11 (1)
Подготовка на
фотоапаратот
Пред употреба
Фотографирање
Ракување со
функциите за
фотографирање
Функции за
репродукција
Промена на
дотерувањата
Гледање на слики
преку компјутер
Печатење на сликите
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
DSLR-A300/A350
© 2008 Sony Corporation
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Информации за купувачот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на опасноста од
пожар или елетричен удар,е не го
изложувајте уредот на дожд или
влага.
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
Моделот и серискиот број се наоѓаат на
долниот дел на уредот.
Впишете го серискиот број на
просторот подолу.
Имајте ги при рака овие броеви
секогаш кога ќе Ви бидат потребни
Sony услуги околу овој производ.
Mодел бр. DSLR-A300/A350
Сериски бр. ______________________
++389 34 211804
++389 46 261281
Р
За клиенти од С.А.Д
++389 2 3081700
Е
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
Овој симбол е наменет да го
потсети корисникот за
присуство на важни
оперативни и сервисни
инструкции во литературата
приложена со апаратот.
2
И
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
П
Р
Овој симбол е наменет да Ве
предупреди на присуството на
висок напон во куќиштето на
апаратот и постои опасност од
појава на електричен удар.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
MK
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Е
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
М
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
П
Р
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
За Ваша безбедност, внимателно
прочитајте го ова упатство целосно
пред да почнете да ракувате со
уредот, и зачувајте го за идни
консултации.
Внимателно прегледајте ги сите
предупредувања, забелешки и
инструкции на апаратот, или на
приложената литература, и целосно
почитувајте ги.
Употреба
Извори за напојување
Овој уред треба да се приклучи само во
тип на извор за електрично напојување
впишан на табелата со технички
податоци. Ако не сте сигурни за типот
на електричната мрежа во Вашиот дом,
консултирајте ја локалната компанија за
елетродистрибуција. За оние уреди кои
се дизајнирани да работат преку
батерии, или други извори, обратете се
на соодветните упатства за употреба.
Поларизација
Овој сет може да е опремен со
поларизиран приклучок за напојување
(контакт кој има една фаза повеќе).
Приклучокот не смее да стои лабаво во
утикачот. Ова е сигурносна поставка.
Ако не можете целосно да го ставите
приклучокот во утикачот, пробајте да го
свртите. Ако се уште не е добро
фиксиран, повикајте електричар за да
инсталира соодветен утикач. Не се
обидувајте насилно да го приклучите.
Оптоварување на мрежата
Не употребувајте продолжни кабли или
повеќекратни приклучоци, може да
дојде до оптоварување на мрежата, и тоа
да резултира со пожар или електричен
удар.
Контакт со течност или предмети
Никогаш не се обидувајте да ставате
предмети од било каков тип во отворите
на уредот, можат да ги допрат точките
со висок напон, и тоа да резултира со
пожар или електричен удар. Никогаш не
истурајте течности врз апаратот.
Делови за прикачување
Не прикачувајте делови кои не се
препорачани од производителот, можат
да предизвикаат опасности.
Чистење
Исклучете го апаратот од напојување
пред чистење или полирање. Не
употребувајте абразивни течности за
чистење. Користете благо натопена
ткаенина за чистење на надворешниот дел.
Инсталација
Вода и влага
Не го поставувајте уредот во близина на
вода – на пример, во близина на
купатило, када, кујнски мијалник, или
машина за перење, во влажна остава,
или во близина на базен, и тн.
Заштита на кабелот
Поставете го кабелот на место на кој
нема да се гази или да биде притиснат
од други предмети, посебно внимавајчи
на приклучокот и на точките од каде
кабелот излегува од апаратот.
Дополнителна опрема
Не го ставајте уредот на нестабилна
подлога, статив, маса или држачи. Може
да падне и да предизвика сериозни
повреди на деца или возрасни лица, но и
самиот апарат. Употребувајте само
опрема која е препорачана од
производителот.
Вентилација
Отоврите во куќиштето се наменети да
обезбедат правилна вентилација на
уредот. За правилна операција на
апаратот, и за заштита од прегревање,
овие отвори не смеат да се блокираат
или да се покриваат.
– Никогаш не ги покривајте отворите со
облека или слични материјали.
– Никогаш не ги блокирајте отворите
поставувајќи го уредот на кревет,
ќебе, или слична површина.
3
Резервни делови
Ако е потребна замена на делови,
уверете се дека сервисерот користи
делови кои се препорачани од
производителот и имаат исти
карактеристики како оригиналните.
Неавторизираните замени можат да
резултираат со пожар, електричен
удар, или други опасности.
ГАРАНТЕН ЛИСТ
MK
Громотевици
Исклучете го уредот од напојување и
контактрајте квалификуван сервисен
персонал, под следниве услови:
– Кога кабелот за напојување е оштетен
или прегорен.
– Ако течност или некаков предмет
дошле во контакт со уредот.
– Ако уредот бил изложен на дожд
или влага.
– Ако уредот бил изложен на силен
удар поради паќање, или ако се
оштетило куќиштето.
– Ако не работи нормално кога се
следат инструкциите во упатството.
Прилагодувајте ги само оние контроли
кои се наведени во упатството.
Несоодветните дотерувања и
прилагодувања можат да резултираат
со оштетување и како последица на
тоа бараат подолготраен сервис за да
се врати апаратот во првобитната
состојба.
– Ако има драстична разлика во
перформансите – ова укажува на
потреба од сервисирање.
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Р
Дефект кој бара поправка
По завршувањето на било каков сервис
на уредот, замолете го техничарот да
направи рутинска проверка (по
препорака на производителот) за да се
потврди дека уредот е во безбедна
оперативна состојба.
И
М
Е
Сервис
Тест за проверка на сигурноста
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
xxxxxxxxxxxx
Купувач
Адреса-Телефон:
Фирма увозник:
П
Р
За дополнителна заштита на уредот за
време на громотевици, или ако не
планирате да го употребувате подолг
период,исклучете го од напојување,
заедно со антената за ТВ приемникот.
О
К
– Никогаш не го поставувајте уредот
на затворена локација, како полица
за книги, или вграден шкаф, освен
ако не е овозможена соодветна
вентилација.
– Не го поставувајте во близина на
радијатор или регистри, или на
место каде ќе биде директно
изложен на сончева светлина.
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Сервисирање
Не се обидувајте сами да го поправате
уредот со отвараќе и вадење на
капаците, ќе се исложите на висок
напон. Обратете се кај квалификуван
сервисен персонал.
4
Датум:
Сериски Бр. 1234567890
Во овој случаj, наполнете ја батеријата пред употреба на фотоапаратот,
Дури и кога батеријата не е наполнета, сепак можете да ја користите фотоапаратот ако не сакате да сликате
со датум и време.
Метод на полнење на вградената
батерија
Ставете наполнета батерија во фотоапаратот, или поврзете го фотоапаратот со електричен контакт преку
адаптерот/полначот (не е испорачан),
и оставете го фотоапаратот околу 24
часа или повеќе.
Забелешки за
снимањето/репродукцијата
• Пред да сликате специјални настани, направете тест снимање за да се
уверите дека фотоапаратот работи
нормално.
• Фотоапаратот не е отпорна на
прашина, топлина и вода.
• Не гледајте кон сонцето или силна
светлина ппреку извадена леќа или
визир. Ова може да нанесе непоправливи штети на фотоапаратот.
• Не ја употребувајте фотоапаратот
на локации кои генерираат силни
радио бранови или радијација.
Фотоапаратот можеби нема да
може да слика или репродуцира
нормално.
• Ако ја користите фотоапаратот на
локации со песок или прашина
може да предизвикате дефекти.
• Ако се појави кондензација,
почекајте да испари влагата пред
повторна употреба на
фотоапаратот (стр. 163).
164
• Не ја тресете и не ја изложувајте
фотоапаратот на силни удари.
Може да се оштети, мемориската
картичка да стане неупотреблива,
или да се изгубат сите податоци.
• Исчистете ја површината на
блицот пред употреба.
Топлината која се емитува од
блицот може да предизвика
таложење на нечистотија на
неговата површина, со што
истата може да се обезбои, или
да резултира со недоволна
емисија на светлина.
• Чувајте го фотоапаратот и
нејзините додатоци подалеку од
дофат на децата. Батеријата и
ситните дополнителни делови,
можат да бидат голтнати. Ако се
појави ваков поблем, веднаш
обратете се кај медицинско лице.
Прочитајте
Внимание
Заменете ги батериите само со
препорачаниот тип. Во спротивно,
постои ризик од повреди. Не ги
изложувајте батериите на силна
топлина, како сонце,оган и сл.
Информации за регулативите
Изјава за усогласеност
Трговско име: SONY
Модел.: DSLR-A300
Производител: Sony Electronics Inc.
Адреса:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Телефон.: 858-942-2230
Овој уред ги исполнува нормите од член
15 на FCC правилата. Уредот треба да
функционира според следниве два
услови: (1) Уредот не смее да
предизвикува штетни интерференции, и
(2) Овој уред мора да ги прифати сите
интерференции, вклучително и тие кои
можат да предизвикаат несакани
операции.
Изјава за усогласеност
Трговско име: SONY
Модел.: DSLR-A350
Производител: Sony Electronics Inc.
Адреса:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Телефон.: 858-942-2230
Овој уред ги исполнува нормите од член
15 на FCC правилата. Уредот треба да
функционира според следниве два
услови: (1) Уредот не смее да
предизвикува штетни интерференции, и
(2) Овој уред мора да ги прифати сите
интерференции, вклучително и тие кои
можат да предизвикаат несакани
операции.
Внимание
Вие сте предупредени дека било
какви промени или модификации кои
не се одобрени од производителот,
можат да ја загрозат работата на оваа
опрема.
5
Препораки
За купувачите во ЕВРОПА
Овој уред е тестиран, и докажано е дека
е компатибилен на EMC Директивите за
поврзување со кабли пократки од 3
метри.
Внимание
Електромагнетните полиња на
одредени фреквенции можат да влијаат
на сликата и звукот на овој уред.
Забелешка
Ако статички електрицитет или
електромагнетизам предизвикаат
прекинување на преносот на податоци
(fail), рестартирајте ја апликацијата и
повторно поврзете го кабелот за
комуникација (USB, и сл.).
Отпад на стара електрична и
електронска опрема (Важи за
Евроспката Унија и останатите
Европски држави со посебни
колективни центри).
Овој симбол на производот и на
амбалажата укажува дека овој апарат не
треба да се третира како обичен отпад.
Наместо тоа, треба да се предаде на
посебни колективни центри за
рециклирање на електрична и електронска
опрема. Со правилно исфрлање на
апаратот, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните
негативни последици на природната
средина и на човечкото здравје, кои во
спротивно можат да бидат загрозени
поради неправилното третирање на овој
производ.
6
Рециклирањето на материјалите ќе
помогне во зачувувањето на природните
ресурси. За повеќе детали и информации
за рециклирањето на овој прооизвод,
контактирајте ги локалните комунални
служби, локалниот центар за рециклирање
или продавницата од каде сте го купиле
апаратот.
Не ја употребувајте/чувајте
фотоапаратот на следниве
места
• На екстремно топло, суво или
влажно место.
На места како автомобил
паркиран на сонце,
фотоапаратот може да се
деформира и тоа да предизвука
дефект.
• На директна сончева
светлина или радијатор.
• Фотоапаратот може да се
обезбои и деформира, и ова да
предизвика дефект.
• На локации со силни
вибрации.
• Во близина на силно магнетно
поле.
• Не нечисти места со прашина.
Не ја оставајте фотоапаратот во
песок или прашина. Ова може да
предизвика дефект, а во некои
или топли локации кои ги
надминуваат овие вредности не се
препорачува.
За кондензацијата
Ако фотоапаратот се внесе
директно од студена на топла
локација, може да се појави
кондензација внатре или надвор на
фотоапаратот. Оваа влага може да
предизвика дефект на
фотоапаратот.
Како да спречите појава
на кондензација
Кога ја носите фотоапаратот од
студено на топло место, ставете го
фотоапаратот во пластична ќеса и
оставете ја да се прилагоди на
новата средина околу еден час.
Ако се појави кондензација
Исклучете го фотоапаратот и
оставете ја еден час да испари
влагата. Ако се обидете да сликате
додека има влага во леќите на
ф
За носењето
Околу вградената батерија
• Прикачете го капачето на леќата
кога не ја употребувате
фотоапаратот. Кога ќе го ставате
капачето, отстранете ја прашината
пред да го поставите на
фотоапаратот.
Фотоапаратот има вградена
батерија која може да се полни, за
да се одржуваат податоците за
датумот и времето, без разлика
дали фотоапаратот е вклучена или
не.
Оваа батерија континуирано се
полни се додека ја употребувате
фотоапаратот. Сепак, ако ја
употребувате фотоапаратот само
кратки периоди, таа се празни
постепено, и ако не ја
употребувате околу 8 месеци, таа
комплетно ќе се испразни.
Оперативни температури
Фотоапаратот е дизајнирана за работа на температури меѓу 0 и 40°C
(32 и 104°F) (Кога користите Microdrive: 5 и 40°C (41 и 104°F)).
Сликање на екстремно ладни
163
No images
• Нема слики на мемориската
картичка.
Image protected
• Сакате да избришете
заштотена слика.
Unable to print.
• Сакате да маркирате RAW
слики со DPOF ознака.
Initializing USB connection...
• USB конекција е
извршена.Не го
исклучувајте USB кабелот.
Check the connected device.
• PictBridge конекцијата не
може да се изврши. Исклучете
USB кабелот, и пак обидете се.
Camera overheating. Allow it to
cool.
• Фотоапаратот е загреан
бидејќи сте сликале
континуирано. Исклучете ја и
оставете ја да се олади, додека
не биде повторно подготвена
за сликање.
Camera error
System error
162
• Исклучеѕе ја, извадете ја
батеријата, и пак ставете ја. Ако
пораката често се појавува,
консултирајте го Sony
дистрибутерот или
авторизираниот сервисен центар.
Unable to magnify. Unable
to rotate image.
• Сликите направени на други
фотоапарати можеби нема да се
зголемуваат или ротираат.
No images changed
• Сакате да заштоитите слики или
да маркирате DPOF без промена
на спецификациите на тие слики.
Cannot create more folders.
• Фолдерот со име кое почнува со
“999” постои на мемориската
картичка. Не можете да креирате
нови фолдери.
Printing canceled
• Печатењето е откажано.
Исклучете го USB кабелот
или исклучете го
фотоапаратот.
Unable to mark.
• Сакате да маркирате RAW
слики на PictBridge екран.
No printable image
• Сакате да печатите слики од
фолдер кои нема слики кога е
e selektirano [Folder print]
Printer error
• Проверете го печатачот.
• Проверете дали сликата која
сакате да ја печатите е
оштетена.
Printer busy
• Проверете го принтерот.
Отпад на стари батерии
(Важи за Евроспката Унија и
останатите Европски држави со
посебни колективни центри).
Овој симбол на батериите и на
нивното пакување укажува дека
батериите не треба да се третираат
како обичен отпад. Со прафилно
исфрлање на батериите, ќе
помогнете во спречувањето на појава
на потенцијално негативни
последици на животната средина и
човечкото здравје кои во спротивно
може да се загрози поради
неправилното исфрлање на
батериите.Со рециклирањето на овој
материјал ќе помогнете во заштитата
на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или
зачувување на податоците за кои е
потребна перманентна конекција со
вградената батерија, оваа батерија
треба да се замени само од
квалификуван персонал. За да се
уверите дека батериите ќе бидат
правилно третирани, предадете го
овој производ кога ќе биде скоро
потрошен на колективен центар за
за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го
поглавјето за тоа како да ги
извадите батериите од производот.
Предадете ги потрошените
батерии на колективен центар за
отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за
рециклирањето на батериите,
контактирајте ги локалните
комунални служби, локалниот
центар за рециклирање или
продавницата од каде сте го купиле
апаратот.
Забелешка за купувачите
во државите за кои важат
ЕУ директивите
Производител на овој уред е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075
Japan. Авторизиран дистрибутер за
EMC и безбедна употреба на овој
уред е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За прашања околу сервис
и гаранција, обратете се на адресата
дадена на документите за гаранција.
7
Забелешки за употребата на фотоапаратот
Процедура за фотографирање
• Овој фото апарат има два режима на
фотографирање: Фотографирање со помош на
LCD екранот и со помош на окуларот (OVF).
• Можни се разлики помеѓу сликите снимени
преку LCD во Live view режимот и со
окуларот, како на пример во експозицијата,
балансот на белата боја или D- range
оптимизаторот во зависност од методот за
мерење или експозицијата.
• Во Live view режимот, снимената слика може
да се разликува од сликата прикажана на LCD
екранот. Разликите се поизразени во следниве
случаи:
– При употреба на блиц.
– При фотографирање слабо осветлени
објекти (ноќни сцени).
– Кога има големи разлики во осветленоста
на објектот.
– При употреба на Circular PL Filter.
Нема надомест за снимениот
материјал
Снимениот материјал не може да биде
надоместен ако дојде до оштетување на
самата фотоапарат, мемориската
картичка, и тн.
Се препорачува даги зачувате
материјалите на друг уред
За да се избегне потенцијален ризик
од губење на податоците, секогаш
преснимувајте ги на друг медиум.
Забелешки за LCD мониторот и
леќата
• LCD мониторот е произведен со
екстремно висока прецизна
технологија со над 99.99% пиксели за
ефективна употреба. Сепак, може да
се појават мали црни точки и/или
светли точки (бели, црвени, сини или
зелени) кои константно ќе се
појавуваат на LCD мониторот. Оваа
појава е нормална и не влијаат на
квалитетот на фотографиите.
8
Пораки за грешки
Ако се појават следниве пораки,
седете ги инструкциите.
Црни, бели,
црвени, сини и
зелени точки
• Не го изложувајте фотоапаратот на
директна сончева светлина. Ако
сонцето се фокусира на предмет во
близина, може да предизвика пожар.
Ако морате да го оставите
фотоапаратот на сончева светлина,
прикачете го капачето за објективот.
• Сликите можат бавно да се појавуваат
на LCD мониторот на ниски
температури. Ова не е дефект. Кога ќе
го вклучите фотоапаратот на места со
ниски температури, LCD мониторот
привремено може да биде затемнет.
Кога фотоапаратот ќе се загрее,
мониторот ќе работи нормално..
• Не го притискајте LCD мониторот.
Може да се се изгуби бојата и тоа
може да предизвика дефект.
Авторски права
Teлевизиски програми, филмови, видео
касети и други материјали можат да
бидат со заштитени авторски права.
Неавторизираното снимање на овие
материјали може да биде казниво со
закон.
Сликите во ова упатство
Фотографиите користени во ова
упатство се примери на слики и не
се реални слики.
За “InfoLITHIUM” батерија
• Некомпатибилна батерија се
користи (стр.17).
Set date and time?
• Подесете датум и време.Ако
пораката често се појавува,
вградената батерија се
користи.Сменете ја батеријата
(страни 25, 163).
Power insufficient
• Сакате да извршите [Cleaning
mode] кога батеријата е скоро
празна. Сменете ја батеријата
или вклучете адаптер/полнач
(не е испорачан).
No card
• Ставете мемориска картичка.
Unable to use card. Format?
• Мемориската картичка била
форматирана на компјутер и
фајловите се модифицирале, или
картичката е форматирана на
друг уред. Селектирајте [OK], и
потоа форматирајте ја
картичката.Можете пак да ја
користите картичката, но сите
претходно снимени податоци ќе
се избришат. Потребно е
одредено време за
комплетирање на
форматирањето.
Ако пораката пак стои,
сменете ја картичката.
Card error
• Некомпатибилна картичка или
неуспешно форматирање.
Reinsert the card.
• Ставената картичка не
одговара на оваа фотоапарат.
• Картичката е оштетена.
• Терминалот на
картичката е нечист.
Processing...
• Кога редукција на шум при
долга експозиција ќе се
направи додека е отворен
објективот. Не можете да
сликате додека трае
операцијата на редукција.
Unable to display.
• Слики направени на други
фотоапарати или слики
модифицирани на компјутер
нема да се репродуцираат.
No lens attached. Shutter is
locked.
• Леќата не е правилно
прикачена, или воопшто не е
прикачена. Кога прикачувате
на фотоапаратот астрономски
телескоп или нешто слично,
поставете режим на снимање
M.
161
Петте вредности во Super SteadyShot скалата светат.
СОДРЖИНА
• Super SteadyShot функцијата не работи. Можете да продолжите да
сликате, но Super SteadyShot нема да работи. Ако Super SteadyShot
скалата продолжи да свети, консултирајте го Sony дистрибутерот или
авторизираниот сервисен центар.
“--E-” се прикажува на долниот десен агол на LCD мониторот.
БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ................................................. 3
Прво прочитајте го ова...................................................... 5
Забелешки за употребата на фотоапаратот.................... 8
Подготовка на
фотоапаратот
Проверка на испорачаната опрема................................ 13
Подготовка на пакетот батерии.................................. 14
Прикачување на леќата ................................................... 19
Ставање на мемориска картичка.................................. 21
Подготовка на фотоапаратот ...................................... 25
Користење на испорачаната опрема ............................. 27
Проверка на бројот на снимените слики...................... 29
Чистење.............................................................................. 31
Пред да
почнете со
употреба
Идентификација на деловите и индикаторите .......... 34
Преден дел................................................................... 34
Заден дел.................................................................. 35
Страни/Долен дел ...................................................... 37
Избор на функција/дотерување.................................... 40
Функции селектирани со Fn (Функција) копче.... 42
Функции селектирани со
(Drive) копче.... 42
Функции селектирани со MENU копче ................ 42
Сликање без вибрирање на фотоапаратот................ 44
Правилна положба ................................................ 44
Употреба на Super SteadyShot функција................ 46
Употреба на статив.................................................... 47
Сликање со автоматско нагодувањ ........ 48
Сликање со одредено нагодување зависно од сцената
(Scene Selection) .............................................................. 50
Правење портрети ................................................. 50
Сликање на пејзажи .............................................. 51
Сликање на мали предмети................................ 52
Сликање на субјекти во движење..................... 53
Сликање на зајдисонце ........................................ 54
Сликање во темни услови .................................. 55
• Извадете ја мемориската картичка, и пак ставете ја. Ако не се исклучи
индикаторот, форматирајте ја мемориската картичка.
Фотографирање
160
9
Сликите не се печатат со селектираната големина.
Фотографирање по Ваш избор (Режим на Експозиција)
.......................................................................................... 56
Сликање со автоматска програма ......................... 57
Контролирање на замагленоста на позадината
(Aperture priority) ................................................ 59
Сликање на субјекти во движење
(Shutter speed priority) ..................................... 61
Сликање со рачно дотерување на експозиција
(Manual exposure) .............................................. 63
Сликање со долга експозиција (BULB) ............ 65
Функции за
сликање
10
Фотографирање со помош на окуларот....................... 67
Префрлање на окуларот........................................... 67
Дотерување на фокусот на окуларот...................... 68
LCD екран (тековни информации)............................... 69
Окулар ............................................................................. 71
Избор на методи на фокусирање .................................... 72
Автоматско фокусирање............................................. 72
Сликање со бараната композиција (Focus-lock) .... 73
Селектирање на фокус метод кој одговара на
движењата на субјектот (Autofocus режим) . 74
Селектирање на фокус околина (AF area) ............. 75
Рачно прилагодување на фокус(Manual focus) ..... 75
Зумирање во еден чекор .....................................................77
Употреба на блиц................................................................ 79
Избор на режими на блиц ........................................ 81
Фотографирање со безжичен блиц ......................... 81
Прилагодување на светлината на сликата (Eкспозиција,
Компензирање на блиц, Мерење) ............................ 83
Сликање со фиксирана светлина(AE Lock) .......... 83
Компензирање на светлината на цела слика
(Exposure compensation) .................................... 85
Прилагодување на светлината на блицот (Flash
compensation) ................................................................. 88
Селектирање на режим за контрола на светлината на
блицот (Flash control) ........................................ 88
Селектирање на метод за мерење на светлината на
субјектот (Metering mode) ............................... 89
Setting ISO .......................................................................... 90
• Исклучете го USB кабелот и пак вклучете го кога ќе ја смените големината
на хартијатаоткако фотоапаратот ќе се поврзе со печатачот.
• Дотерувањата за печатење на фотоапаратот се разликуваат од тие на
печатачот. Cменете ги дотерувањата на фотоапаратот (стр. 144) или на
печатачот .
Не можам да ракувам со фотоапаратот по откажување на печатењето.
• Почекајте додека печатачот не ја заврши постапката за откажување.
Тоа може да потрае одреден период зависно од печатачот.
Друго
Леќите се замаглуваат.
• Има појава на кондензација. Исклучете го фотоапаратот и оставете ја
околу еден час додека да испари влагата (стр. 163).
Пораката “Set date and time?” се појавува кога ќе ја вклучите
фотоапаратот.
• Фотоапаратот не била употребувана долг период без батерија во неа.
Наполнете ја батеријата и повторно подесете го датумот и времето (стр.
25). Ако податоците за датумот се губат со секое полнење на батеријата,
Бројот на направени слики не се зголемува и не се намалува.
• Ова е поради компресирањето и промената на големината на сликата
после компресијата кога правите JPEG слика (стр. 115).
Дотерувањата се ресетирани и без активирање на оваа операција.
• Се случува ако се извади батеријата кога POWER се постави во ON
позиција. Кога ја вадите батеријата уверете се дека POWER е во
OFF позиција, и дека не е вклучена светилката за пристап (стр. 25).
Фотоапаратот не работи правилно.
• Исклучете го фотоапаратот. Извадете ја батеријата, и пак ствете ја. Ако се
користи адаптер/полнач (не е испорачан), исклучете го од напојување. Ако
фотоапаратот е загреана, оставете ја да се олади пред да пробате повторно
да ракувате со неа. Ако фотоапаратот и после ова не работи, консултирајте
го Sony дистрибутерот или авторизираниот сервисен центар.
159
Сликите не се печатат со датум.
Баланс на белата боја (White balance) ............................ 91
Прилагодување на балансот според специфичниот
извор на светлина(Auto/Preset white balance) ......... 91
Топлина на боја и филтер ефекти (Color
Temperature/Color filter) .................................. 92
Регистрирање на тон (Custom white balance) ........ 93
Процесирање на слики ....................................................... 95
Корекција на светлината на сликата (D-Range
Optimizer) ........................................................ 95
Избор на опција за корекција (Creative Style) ......... 95
Избор на драјв режим ....................................... 97
Еднократно сликање .................................................... 97
Континуирано сликање ............................................ 97
Употреба на тајмер ................................................... 98
Сликање со поместена експозиција
(Exposure bracket) ............................................... 98
Сликање со поместен баланс (WB bracket) ......... 100
• Со “Picture Motion Browser,” можете да печатите слики со датум
(стр. 138).
• Оваа фотоапарат нема функција за супер – импозирање на датумите на
сликите. Сепак, бидејќи сликите направени на фотоапаратот
вклучуваат и информации од датумот на сликање, можете да ги
печатите овие слики ако печатачот поседува софтвер кој може да
препознае Exif информација. За компатибилноста со Exif
информации, консучтирајте го производителот на софтверот на
печатачот.
• Кога печатите слики во фото студио, сликите можат да се испечатат
со датум ако ги замолите вработените.
PictBridge компатибилен печатач
За детали, погледнете го упатството за употреба приложено со
печатачот, или производителот на печатачот.
Конекцијата не се воспоставува.
• Фотоапаратот не може директно да се поврзе со печатач кој не е
компатибилен на PictBridge стандардите. Консучтирајте го
производителот на печатачот да информации дали е компатибилен на
PictBridge или не.
• Поставете [USB connection] на [PTP] (стр. 143).
• Исклучете и пак вклучете го USB кабелот. Ако се појави порака за грешка
на печатачот, погледнете го упатството приложено со печатачот .
Функции за
репродукција
Репродукција на слики .................................................... 101
Преглед на информации за снимените слики .............. 106
Заштита на слики (Protect) ........................................... 109
Вришење на слики (Delete) ........................................... 110
Гледање на слики на ТВ екран....................................... 112
Промена на
дотерувањата
Дотерување големина и квалитет на слика ............... 114
Избор на метод за снимање на мемориска картичка 116
Дотерувања за намалување на нејаснотиите ............... 118
Промена на услови под кои блендата треба да се затвори
....................................................................................... 119
Промена на функции на ротирачко копче ................... 120
Промена на други нагодби ............................................. 121
Нагодување на LCD монитор........................................ 122
Ресетирање и враќање на фабричките нагодби .......... 124
Гледање на
сликите на
компјутер
Печатење слики
Снимање на сликите на компјутер .............................. 127
Гледање на сликите на компјутер ................................. 131
Употреба на приложениот софтвер ........................... 135
Сликите не се печатат.
• Уверете се дека фотоапаратот и печатачот се правилно поврзани преку
USB
кабелот.
• RAW фајлови не можат да се печатат.
• Слики направени на фотоапарат различна од оваа или слики
“---- -- --” се печати на местото каде треба да стои датумот.
• Слики на кои нема датум на сликање не можат да се печатат ако подоцна
го внесете датумот. Поставете [Date imprint] на [Off] и повторно испечатете
ја сликата (стр. 146).
158
Спецификација DPOF....................................................... 141
Печатење на слики преку поврзување на фотоапаратот
со PictBridge компатибилен печатач...................... 143
11
Друго
Спецификации ....................................................................147
Непријатности .....................................................................151
Пораки за предупредување ...............................................161
Препораки............................................................................163
Индекс ......................................................................................................................165
Не се снима на мемориската картичка.
• Картичката е полна. Избришете ги непотребните слики (стр. 110).
• Неупотреблива мемориска картичка е ставена (стр. 21).
• Ако користите картичка со заштита, заштитата е поставена во LOCK
позиција. Поставете ја во позиција за снимање.
Microdrive е загреан.
• Го употребувате Microdrive долг период. Ова не е дефект.
Сте ја форматирале мемориската картичка по грешка.
• Сите податоци на картичката се бришат при форматирање, Не
моете да ги вратите назад.
“Memory Stick PRO Duo” не се препознааат на компјутерот од
“Memory Stick” слот.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” не е поддржана на компјутерот
“Memory Stick” слот , поврзете го фотоапаратот со компјутерот (стр.
128). Компјутерот препознава “Memory Stick PRO Duo.”
Печатење
Погледнете и “PictBridge компатибилен печатач” покрај
долунаведените ставки.
Бојата на сликата е нејасна.
• Кога печатите слики снимени во Adobe RGB режим на sRGB
печатачи кои не се компатибилни на Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
сликите ќе се печатат со помал квалитет (стр. 96).
Сликите се печатат со исечени агли.
• Зависно од печтачот, левиот горниот, долниот и десниот агол на сликата
може да се исече. Посебно кога печатите слики кои се направени во
пропорција [16:9], долниот дел на сликата може целосно да биде
исечен.
• Кога печтите слики на сопствен печатач, откажете ги дотерувањата
за ограничување. Консултирајте го производителот на печатачот
дали принтерот ги има овие функции или не.
• Кога печатите слики фо фото студио, прашајте дали можат да ги
испечатат сликите без сечење на аглите.
12
157
Preparing the camera
Компјутерот не ја препознава фотоапаратот.
• Проверете дали е вклучена фотоапаратот.
• Кога нивото на батеријата е ниско, ставете полна батерија (стр. 16),
или употребете Адаптер/Полнач (не е испорачан).
• Употребете USB кабел (испорачан) (стр.128).
• Исклучете го USB кабелот, и подоцна повторно обидете се.
• Поставете [USB connection] во [Mass Storage] (стр. 128).
• Исклучете ја целата опрема освен фотоапаратот, тастатурата и
маусот од USB приклучоците на компјутерот.
• Поврзете го фотоапаратот директно со компјутерот (стр. 127).
Не можете да ги преснимувате сликите.
• Внимателно приклучее го USB кабелот на фотоапаратот со компјутерот
(стр. 128).
• Следете ги внимателно иснтрукциите за преснимување на Вашиот ОС
(стр. 129).
• Кога сликате на мемориска картичка орматирана на компјутер, можеби нема
да можете да ги префрлите сликите на компјутерот. Сликајте на
форматирана картичка на фотоапаратот (стр. 117).
Проверка на испорачаната опрема
Бројот во загради го означува бројот на парчиња.
• BC-VM10 Полнач за батерии (1)/
Кабел за напојување (главен) (1)
• Пакет батерија за полнење NPFM500H (1)
• Капаче за окулар (1)
(прикачено на
фотоапаратот)
• CD-ROM (Aпликативен
софтвер 〈 фотоапарат) (1)
• Брз водич за употреба(1)
• Упатство за употреба (ова
упатство) (1)
• USB кабел (1)
Сликите не можат да се репродуцираат на компјутер.
• Ако користите “Picture Motion Browser,” ибратете се на “Picture
Motion Browser Водичот.”
• Консучтирајте го производителот на софтверот на компјутерот.
• Видео кабел (1)
После USB конекцијата, “Picture Motion Browser” не стартува автоматски.
• Направете ја USB конекцијата откако ќе го вклучите компјутерот
(стр. 128).
• Ременче (1)
Дали знаете како да ракувате со софтверот (испорачан).
• Побарајте помош или погледнете го водичот во приложениот софтвер .
• Капаче за окулар (1)
Mемориска картичка
Не можам да ствам мемориска картичка.
• Насоката со која ја ставате картичката е погрешна. Ставете ја
правилно (стр. 21).
156
• Капаче (1) (Прикачено на
фотоапаратот)
13
Подготовка на пакет батеии
Пред првата употреба на фотоапаратот, уверете се дека сте го наполниле
NP- FM500H “InfoLITHIUM” пакетот батерија (испорачан).
Полнење на батеријата
“InfoLITHIUM” батеријата може да се полни и тогаш кога не е
целосно испразнета.
Може да се користи и кога не е целосно наполнета батеријата.
1 Ставете ја батеријата во
полначот за батерии.
Притиснете на батеријата додека не кликне.
Боите на снимените слики во режимот Live view се чудни.
• Во режимот Live view внимателно проверете го приказот на сликата на LCD
мониторот пред да снимате. Фотоапаратот може да не ги препознае
правилно боите на сликата веднаш по префрлањето во режимот Live view.
Во овој случај, очекуваните резултати може да не се добијат.
Гледање на сликите
Фотоапаратот не може да репродуцира слики.
• Името на фолдерот/фајлот е променето на компјутер (стр. 133).
• Кога фајл со слики е процесуиран на компјутер или ако сликите биле
направени на друг модел на фотоапарат, репродукцијата на оваа
фотоапарат не се гарантира.
• Фотоапаратот е во USB режим. Исклучете ја USB конекцијата (стр.132).
Сликите не се појавуваат на ТВ екран.
• Проверете го [Video output] за да видите дали видео излезниот сигнал
од фотоапаратот е еквивалентен на системот на ТВ (стр. 113).
• Проверете дали поврзувањето е добро (стр. 112).
2 Поврзување со кабел за
напојување.
Бришење/Обрабтка на сликите
Вклучена светилка: Полнење
Исклучена: Завршено полнење.
Еден час откако ќе се исклучи
светилата: Батеријата е полна.
Фотоапаратот не ги брише сликите.
• Откажете ја заштитата (стр. 109).
CHARGE светика за
полнење
Кон ѕиден
контакт
Сте избришале слика по грешка.
• Ако избришете слика, не можете да ја вратите назад: препорачуваме да
ги заштитите сликите кои не сакате да се избришат (стр. 109).
Не можете да ставите DPOF ознака.
Околу времето за полнење
• Времето потребно за полнење на празна батерија (испорачана)
на температура од 25°C (77°F) е следново.
Целосно полнење
Нормално полнење
Прибл. 235 мин.
Прибл. 175 мин.
• Времето на полнење се разликува зависно од преостанатиот
капацитет на батеријата и условите на полнење.
14
• Не можете да меркирате DPOF на RAW фајлови.
Компјутери
Не знаете дали ОС на Вашиот компјутер е компатибилен на оваа
фотоапарат.
• Погледнете “Препорачан оперативен систем” (страни 127, 135).
155
Вредноста на апретурата и/или брзината на сликање светат кога ќе
притиснете на копчето за сликање до половина.
• Бидејќи субјектот е премногу светол или темен, тој е надвор од
достапниот досег на фотоапаратот. Повторно прилагодете го
дотерувањето.
Сликата е бела.
Бело замаглување се појавува на сликата (Дух - појава).
• Сликата е направена под силен извор на светлина, и интензивна светлина
дошла во контакт со леќата. Повлечете го капачето на леќата.
Аглите на сликата се многу темни.
• Ако се користи филтер, извадете го. Обидете се повторно да сликате.
Завилно од тоа колку е тенок филтерот, може парцијално да се појави
на сликата. Оптичките можности на некои леќи можат да предизвикаат
периферијата на сликата да изгледа затемнето ( недоволна светлина).
Очите на субјектот се црвени.
• Aктивирајте ја функцијата за редукција на ефектот црвени очи (стр. 80).
• Доближете се до субјектот, и сликајте го во досег на блицот, со блиц
(стр. 80).
Точки се појавуваат и остануваат на LCD мониторот.
• Ова не е дефект. Tочките не се појавуваат на сликата (стр. 8).
• Резултатите од ова можете да гии намалите преку функцијата "Pixel
mapping".
c Дотерајте го LIVE VIEW/OVF ви "LIVE VIEW".
d Ставете го капакот на леќите.
e MENU копче
[Pixel mapping]
[OK].
Сликата е замаглена.
• Препорачуваме полнење на батеријата на собна температура меѓу
10 до 30°C (50 до 86°F). Можеби нема да се наполни батеријата
целосно температурата е надвор од овие граници.
Забелешки:
• Поврзете го полначот за батерии во лесно достапен ѕидет ел. контакт
• Иако CHARGE светилката не свети, полначот за батерии не значи дека е
исклучен од електричниот контакт, се додека не се извади приклучокот од
контактот. Ако се поијави проблем додека се полни батеријата, веднаш исклучете
го приклучокот од ел. контакт.
• Кога ќе заврши полнењето, исклучете го кабелот за напојување од
електричниот контакт, и извадете ја батеријата од полначот. Ако ја оставите
батеријата во полначот, нејзиниот рок на траење може да се намали.
• Не полнете друг тип на батерија освен “InfoLITHIUM” M серија батерии во
полначот кои е испорачан со оваа фотоапарат. Батерии од друг тип, можат да
предизвикаат истекување на хемикалијата, да експлодираат ако се обидете да
ги полните, со што се изложувате на опасност, како изгореници или
електричен удар.
• Кога CHARGE светилката трепка, ова може да значи дека батеријата која се
полни е различна од препорачаната. Проверете го типот на батеријата. Ако е
така, извадете ја батеријата од полначот, заменете ја со нова и проверете дали
се полни нормално. Во спротивно, може да додјде до оштетувањ на батеријата
и полначот.
• Ако полначот е нечист, полнењето нема да бид е успешно. Исчистете го со
сува и мека ткаенина, и сл.
Употреба на фотоапаратот во странство — Извори за напојување
Можете да го користите фотоапаратот и полнач за батерии ACVQ900AM AC Aдаптер/полнач (не е испорачан) во било која држава
или регион каде напојувањето е во граници од 100 V до 240 V AC,
50/60 Hz. Употребете комерцијално достапен AC адаптер [a], по
потреба, зависно од дизајнот на ѕидниот електричен контакт [b].
• Сликата е направен на темна локација без блиц, што резултирало
со треперење на фотоапаратот. Употребата на функцијата Super
SteadyShot или статив се препорачува. Блицот може да се
користи во оваа ситуација (стр. 46).
EV скала и ◄► трепкаат на визирот.
• Субјектот е премногу светол или темен за да се измери на
фотоапаратот.
154
Забелешка
• Не употребувајте eлектронски трансформатори (конвертер за
патување), ова може да предизвика дефект.
15
• Пробајте да сликате субјект за кој е потребно специјално фокусирање
(стр. 73). Рачно прилагодете ја функцијата за фокусирање (стр. 73, 75).
Ставање на наполнетата батерија
1 Лизнете го лостот за
Фотографирањето трае многу долго.
• Функцијата за редуцирање ан шум е активирана (стр. 118). Ова
не е дефект.
• Сликате во RAW режим (стр. 115). Бидејќи RAW фајловите се
големи, сликањето со RAW режим може да потрае.
отварање на капакот за
батерии.
Сликата е надвор од фокусот.
2 Полека ставете ги батериите
• Субјектот е многу блиску. Поставете го минималното растојание.
• Сликате со рачно прилагодување на фокусиот, поставете го на AF
(aвтоматско фокусирање) (стр. 72).
до крајот на комората додека
го притикате лостот за
заклучување.
Eye-Start AF не работи.
Лост за заклучување
3 Затворете го капачето на
• Поставете [Eye-Start AF] на [On] (стр.67).
• Притиснете на копчето за сликање до половина.
Блицот на работи.
батеријата.
• Блицот е во режим [Autoflash]. Ако сакате да се уверите дека блицот ќе
се вклучи, поставете го режимот [Fill-flash] (стр. 81).
Чудни линии се појавуваат на сликата кога се користи блицот.
• Прашината во воздухот влијае на светлината на блицот и се појавува
на сликата. Ова не е дефект.
За да ја извадите батеријата
Блицот долго се полни.
Исклучете го фотоапаратот и
лизнете го лостот на капачето во
насока на стрелката. Внимавајте да
не Ви падне батеријата.
• Блицот бил активиран неколку пати редоследно за краток период. Во
овој случај времето за полнење може да потрае подолго од
вообичаеното за да се избегне прегревање на апаратот.
Сликата направена со блиц е многу темна.
Лост за заклучување
• Ако субјектот е надвор од досегот на блицот, сликата ќе биде темна
бидејќи светлината не може да го достигне субјектот. Ако ISO се
промени, со тоа се менуваат и вредностите на блиц режимот
(стр. 73).
Датумот и времето на снимање не се точни.
• Подесете го точниот датум и време (страни 25, 121).
16
153
Фотоапаратот ненадејно се исклучува.
• Ако не почнете да ракувате со фотоапаратот во одреден период,
фотоапаратот ќе го активира режимот за заштеда на батеријата и ќе
се исклучи. За да ја откажете оваа функција, притиснете на копчето за
сликање, до половина, и фотоапаратот ќе се вклучи. (стр. 121).
Фотографирање
Ништо не се прикажува на LCD екранот кога ќе се вклучи
фотоапаратот.
• Според фабричкото дотерување, LCD мониторот ќе се исклучи ако
фотоапаратот не регистрира операција повеќе од пер секунди за да се
намали трошењето на батеријата. Сменете го времето во кое треба да
се исклучи LCD мониторот (стр. 121).
• LCD мониторот е исклучен. Притиснете DISP копче да го вклучите.
LCD мониторот (стр.39).
Сликата не е јасна на визирот.
• Прилагодете ја скалата на диоптерот според Вашиот вид
(стр. 68).
Вадење на капачето за батерии
Капачето може да се извади за да се
прикачи вертикачен ремен (не е
испорачан).
За да го извадите капакот, лизнете го
лостот во насока на стрелката и
повлечето го. За да се прикачи, ставете
ја навртката во отворот, повлечете го
надолу рачката, и лизнете навнатре.
Проверка на капацитетот на батеријата
Поставете ја POWER ознаката на ON и проверете го капацитетот на
батеријата на LCD мониторот. Нивото се прикажува на фигури, а подолу
како пример се посочени следниве индикатори.
Потрошена
Нема слики во визирот.
• LIVE VIEW/OVF е дотерано во "LIVE VIEW." Дотерајте во "OVF"
(стр.67).
Сликата не е снимена.
• Не е ставена мемориска картичка.
Објективот не се отвара.
• Проверете го слободниот капацитет на картичката (стр. 29). Ако е
полна, направете едно од следниве ставки:
– Избришете ги непотребните слики (стр. 110).
– Cменете ја мемориската картичка.
• Не можете да сликате додека се полни вградениот блиц (стр. 79).
• Објективот не се отвара кога субјектот е надвор од фокус (стр. 72).
• Леќаите не се добро прикачени. Правилно наместете ги (стр. 19).
• Кога астрономски телескоп и сл., се прикачи на фотоапаратот,
поставете режим M, и потоа фотографирајте.
152
Ниво на
батерија
Високо
Ниско Не можете
да сликате .
Што е “InfoLITHIUM” батерија?
“InfoLITHIUM” батерија е литиум-јонска батерија која има функција
за размена на информации поврзани со оперативните услови на
вашата фотоапарат. При употребата на “InfoLITHIUM” батеријата,
преостанатото време се прикажува на проценти според оперативната
состојба на фотоапаратот.
Забелешки:
• Прикажаното ниво може да отстапува во одредени услови.
• Не ги изложувајте батериите на вода. Батеријата не е водоотпорна.
• Не ја оставајте батеријата на екстремно топли места, како автомобил или
директна сончева светлина.
Достапни пакети батерии
Употребувајте само NP-FM500Hбатерија. Имајте во предвид дека
NP-FM55H, NP- FM50 и NP-FM30 не смеат да се користат.
17
Eфективна употреба на батериите
• Перформансите на батеријата се намалуваат на ниски температури.
Затоа, времето на употреба на батеријата на ниски температури се
намалува. Препорачуваме да го направите следново за подолга
употреба: ставете ја батеријата во џеб во близина на вашето тело за
да се загрее, и ставете ја во фотоапаратот пред да почнете да
сликате.
Живот на батеријата
• животот на батеријата е ограничен. Нејзиниот капацитет се намалува
со честата употреба, како поминува времето. Ако драстично се
намали времето на траење на батеријата, можна причина е дека
рокот на траење е при крај. Купете нова.
• Животот на батеријата зависи и од начинот на чување, оперативните
услови и околината во која се користи.
Како да ги чувате батериите
Ако не планирате да ја корисите батеријата подолг временски период,
целосно наполнете ја, и потоа испразнете ја до крај еднаш годишно на
фотоапаратот, и потоа складирајте ја на суво и ладно место.
Непријатности
Ако имате непријатности со фотоапаратот, решението може да го
најдете во ова поглавје. Проверете го ставките на страни 143 до
151. Во спротивно консултирајте го Sony сервисниот центар.
1
Проверете ги следниве ставки.
2
Извадете ја батеријата, повторно ставете ја по околу една
минута, и вклучете го фотоапаратот.
3
Ресетирајте го фотоапаратот (стр. 124).
4
Контактирајте го Sony сервисниот центар или дистрибутер.
Батерија и напојување
Батеријата не се инсталира.
• Како што ја ставате батеријата, со помош на перцето притиснете на
лостот за заклучување (стр. 16).
• проверете го бројот на моделот на батеријата (стр.13, 17).
Индикаторот за капацитетот на батеријата е поглрешен; или
индикаторот прикажува дека батеријата е полна, но фотоапаратот
брзо се исклучува.
• Овој феномен се појавува кога ја употребувате фотоапаратот на
екстремно топли или ладни локации (стр. 163).
• Капацитетот а прикажаната батерија се разликува со вистинскиот.
Целосно испразнете ја батеријата, и пак наполнете ја додека не се
појави точната ознака на индикаторот.
• Батеријата е празна. Ставете наполнета батерија (стр.16).
• Батеријата е расипана (стр.18). Заменете ја со нова.
Не можам да ја исклучам фотоапаратот.
• Правилно наместете ја батеријата (стр. 16).
• Батеријата е празна. Ставете наполнета батерија (стр. 16).
• Батеријата е расипана (стр. 18). Заменете ја со нова.
18
151
Заштитени марки
•
е заштитен бренд на Sony
Corporation.
• “Memory Stick,”
, “Memory
Stick PRO,”
,
“Memory Stick Duo,”
, “Memory Stick
PRO Duo,”
,
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
, “Memory
Stick Micro,” “MagicGate,” и се
заштитни марки
на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е заштитена
марка на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, и Windows
Vista заедно се регистрирани
заштитени марки на Microsoft
Corporation во Соединетите
Држави и/или други држави.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac, и eMac се
регистрирани заштитни марки на
Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX, и
Pentium регистрирани
заштитни марки на Intel
Corporation.
• CompactFlash е заштитена марка
на SanDisk Corporation.
• Microdrive е заштитена марка на
Hitachi Global Storage
Technologies во Соеднинетите
Американски држави, и/или
други држави.
• Adobe е регистрирана заштитна
марка на Adobe Systems
Incorporated во Соеднинетите
Американски држави, и/или
други држави.
150
• D-Range Optimizer Advanced
користи технологија на Apical
Limited.
• Како дополнување, системот и
имињата на произвдите во
упатството, се регистрирани
заштитени марки на нивните
соодветни дизајнери и
производители. Сепак, ™ или ®
ознаките не се искористени во
сите случаи во ова упатство.
Прикачување на леќата
1 Извадете ги капачињата од
фотоапаратот и задното капаче
од леќата.
Капаче на
фотоапаратот
Задно капаче
2 Ставете ја леќата со
порамнување на
портокаловата индекс ознака
на леќата и фотоапаратот.
Портокалови индекс ознаки
3 Свртете ја надесно додека не
кликне во позиција на
заклучено.
Забелешка
• Кога ќе ја прикачувате леќата, не притискајте го копчето за ослободување.
• Не употребувајте сила за да ја прикачите леќата.
Капак на леќата
Употербата на капачето е неопходно за спречување на
непотребната светлина која подоцна може да влијае на квалитетот
на сликите. За прикачување, погледнете во упаството приложено
со леќите.
19
Вадење на леќата
ослободување на леќата и и
свртете ја леќата налево
додека не застане.
Oперативна температура
0 до 40°C (32 до 104°F)
(Со Microdrive: 5 до 40°C
(41 до 104°F))
Maксимален напон на полнење
DC 8.4 V
Капацитет 11.8 Wh (1 650 mAh)
Maксимални димензии
Прибл. 38.2 × 20.5 × 55.6 mm (1
9/16 × 13/16 × 2 1/4 инчи)
(В/Ш/Д)
• При промена на леќата, брзо
направете ја постапката
подалеку од места со прашина.
Exif
Тежина
Тежина
1 Притиснете на копчето за
Копче за ослободување на
леќата
2 Заменете го капачето на
леќата и прикачете го на
фотоапаратот.
• Пред да го ставите капачето,
избришете ја прашината од капачето.
Забелешки за менувањето на леќата
При промена на леќата, ако честички од прашна навлезат внатре во
фотоапаратот и се наталожат на површината на сензорот за сликање
( дел кој е како филм), може да се појави на сликата, зависно од
околината на сликање. Фотоапаратот има функција против прашина за
заштита од таложење на овие честички на сензорот. Сепак, брзо
сменете ја леќата и подалеку од места со прашина кога ја
прикачувате/вадите леќата.
Ако се наталожи прашина на сензорот за сликање
Исчистете го сензорот за слики [Cleaning mode] во Мени за
нагодување (стр. 32).
Прибл.582 g (1 lb 4.5 oz)
(без батерија, мемориска
картичка, додатоци)
Exif Ver.2.21
USB комуникација
Hi-Speed USB (USB 2.0
компатибилна)
BC-VM10 Полнач за батерии
Влезно ниво 100 V – 240 V AC, 50/60
Hz
Излезно ниво
8.4 V DC, 750 mA
Oперативна температура
0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура на складирање
–20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Maксимални димензии
Прибл. 70 × 25 × 95 mm
(2 7/8 × 1× 3 3/4 инчи)
(В/Ш/Д)
Тежина
Прибл. 90 g (3.2 oz)
Батерија на полнење
NP-FM500H
Батерија
Lithium-ion батерија
Maксимален напон
DC 8.4 V
Номинален напон
DC 7.2 V
Maксимално полнење
Прибл. 78 g (2.8 oz)
Го задржуваме правото за промена на
спецификациите без претходна најава.
За фокусното растојание
Аголот на сликата на оваа фотоапарат e
потесен од 35 mm-филмска фотоапарат.
Можете да најдете приближен
еквивалент на фокусното растојание на
35 mm-филмска фотоапарат со ист агол
на слика, со зголемување на фоксното
растиојание на леќета за половиа.
Пример, ако користите 50 mm леќи,
еквивалентноста ќе биде 75 mm од 35
mm-филмкса фотоапарат.
За компатибилноста
• Оваа фотоапарат е во согласност со
DCF (Дизајн регулатива) Универзална
регулатива на JEITA (Jaпонска
Eлекстронска и Информативна
Асоцијација за Индустриска
технологија).
• Pепродукцијата на слики снимени со
оваа фотоапарат на друга опрема или
обработените слики на друга опрема не
се гарантира.
2.0 A
20
149
[Визир]
Tип
[Вграден блиц]
Фиксиран систем со
петоаголно огледало
Поле на поглед
0.95
Зголемување
0.74 × со 50 mm леќа до
бескрај, –1 m–1
Објектив
Диоптер
Приближно 20.8 mm од
окуларот,
16.7 mm од рамката на
оклуларот на –1 диоптер
(–1 m–1)
Блиц G.No.
GN 12 (во метри според
ISO100)
Време на обнова
Прибл. 4 секунди
Покритие
[Режими за снимање]
CompactFlash card
(TypeI,II), Microdrive,
“Memory Stick Duo”
(Со Memory Stick Duo
Aдаптер за CompactFlash
слот)
Ќелија за мерење
SPC
Досег на мерење
2 до 20 EV (4 до 20 EV
со Spot metering), ( ISO
100 со F1.4 леќи)
Компензација на експозиција
±2.0 EV (1/3 EV чекор)
[LCD монитор]
LCD панел 6.7 cm (2.7 тип) TFT
Вкупен број на точки
230 400 (960 × 240) точки
[Напојување, општо]
Батерија
Батерија на полнење
NP-FM500H
[Објектив]
Tип
Брзина
Eлекронска контрола,
вертикално поставен,
фокусен тип
1/4000 секунди до 30
сек., (1/3 EV чекор)
Блиц сиххронизација
1/160 секунди
148
1 Oтворете го капачето за картичка.
Блиц компензација
±2.0 EV (1/3 EV чекор)
[Експозиција] (во режим на визир)
40-сегментна патека
Можете да користите CompactFlash card (CF card), Microdrive, или
“Memory Stick Duo” како мемориска картичка.
Покрива 18 mm леќи
(фокусното растојание
според леќите)
–3.0 до +1.0 m–1
Метод на мерење
Ставање мемориска картичка
[Друго]
PictBridge Компатибилна
Exif Print
2 Ставете ја картичката (не е
испорачана) од страната на
терминалот (страната на
терминалот има број на мали
отвори) со логото свртено
кон LCD мониторот.
Страната со лого на картичката
• За “Memory Stick Duo” (не е
испорачана), ставете ја во Memory
Stick Duo адаптерот за
CompactFlash слот (не е испорачан),
и потоа ставете го адаптерот во
фотоапаратот.
Страната со лого
3 Затворете го капачето на мемориската картичка.
Компатибилна
PRINT Image Matching III
Компатибилна
Димензии Прибл. 130.8 × 98.5 ×
74.7 mm (5 1/4 × 4 ×
3 инчи) (В/Ш/Д)
21
Others
Вадење на мемориска картичка
Уверете се дека светилката за пристап
во фотоапаратот не свети и притиснете
на мемориската картичка. Откако ќе
излезе картичката до одредено ниво,
фатете ја со прстите и повлечете ја.
[Super SteadyShot]
Фотоапарат
Тип на фотоапарат
Еснонасочен дигитален
рефлексен фотоапарат со
вграден блиц и леќи
Super SteadyShot Можност за
компензација
Приближно 2.5 до 3.5
EV ја намалува брзината на
сликање (варира зависно од
условите на сликање и
леќата)
Леќи
[Против прашина]
[Систем]
Светилка за
пристап
Лост за вадење
на каричката
Забелешки за употребата на мемориската картичка
• Мемориската картичка може да биде загреана ако претходно била
употребувана подолг период. Внимавајте додека ракувате со неа.
• Кога е вклучена светилката за пристап, не вадете ја картичката
или батеријата. Податоците можат да се оштетат.
• податоците можат да се оштетат ако картичката е во близина на
силно-магнетизиран матерријал . Не треба да се користи во
близина на статички наелектризирана околина.
• Препорачуваме да ги снимате важните податоци на друг медиум,
како хард диск на компјутер.
• Кога ностите или складирате картичка, сртавете ја во заштитното
пакување испорачано при купувањето на картичката.
• Не дозволувајте кортичката да дојде во контакт со вода.
• Не го допирајте терминалот на картичката со рака или метални
предмети.
Околу CF картичка/Microdrive
• Секогаш форматирајте CF картичка/Microdrive на самата фотоапарат
пред првата употреба.
• Не вадете ја налепницата на CF card/Microdrive и не прикачувајте
хова налепница над старата.
• Ме присискајте на картичката.
Забелешки за употребата на Microdrive
Microdrive е компактен лесен хард диск кој е компатибилен на
CompactFlash Tип II.
22
Спецификации
Сите од
леќи
[Сензор на слика]
Вкупно пиксели на фотоапаратот
DSLR-A350
Прибл. 14 900 000 пиксели
DSLR-A300
Прибл. 10 800 000 пиксели
Систем
Систем
Сензор на сликаДвижечки механизам
Поставување на заштитна
навлака на Филтерот и
сензорот на слика со
движечки механизам
[Aвтоматски фокус]
Eфективни приксели
DSLR-A350
Прибл. 14 200 000 пиксели
DSLR-A300
Прибл. 10 200 000 пиксели
Систем
Формат на слика
DSLR-A350
23.5×15.7 mm (APS-C
формат) Интерлејс скен
примарна боја
DSLR-A300
23.6×15.8 mm (APS-C
формат) Интерлејс скен
примарна боја
Чувствителност
0 до 18 EV ( ISO 100
согласносот)
AF илуминација
Прибл. 1 до 5 m (3.3 до
16 feet)
ISO сензитивност (Препорачан
индекс на
експозиција) AUTO,
100 до 3200
TTL фаза-системз а
детекција, CCD линиски
сензори
(9 точки, 8 линии со
централно вкрстување)
[Live view]
Тип
Систем со петоаголно
накривено огледало
Формат на сликата
Ексклузивен сензор за слика
за Live view
Опсег на мерење
2 до 17 EV (Мулти сегмент,
централна тежина, Spot) (iso
100 со F1.4 леќи)
Поле на поглед
0.90
147
Распоред
Автоматски
Печатач
1-up/Borderless
Гранично, 1 слика/лист
1-up
1 слика/лист
2-up
2 слики/лист
3-up
3 слики/лист
4-up
4 слики/лист
8-up
8 слики/лист
Индекс
Ги печати сите селектирани слики
како индекси. Распоредот на
печатењето е според дотерувањето.
Печатење на датум
Day and time
Со датум и време.
Date
Со датум.
Off
Без датум.
Стана 2
Демаркација на сите слики
Откако ќе се појави пораката, селектирајте [OK], и притиснете на центар на
контролорот. DPOF ознаката на сите слики се губи. Ако откажете
спецификација без печатење на слики, селектирајте ја оваа опција.
Печатење на сите слики
Се печатат сите слики на мемориската картичка. Откако ќе се појави пораката,
селектирајте [OK], и притиснете на центар на контролорот.
• Microdrive е компактен хард диск драјв. Бидејќи Microdrive е ротирачи диск, тој
не е доволно моќен да биде отпорен на вибрациите и ударите во споредба со
мемориската картичка.
Внимавајте да не предизвикувате вибрирање или удари на Microdriveза
време на репродукција или снимање.
• Имајте во предвид дека кога користите Microdrive под 5°C (41°F) може
да има намалување на перформансите.
Oперативна температура при употреба на Microdrive: 5 до 40°C (41 до 104°F)
• Имајте во предвид дека Microdrive не може да се користи на низок
атмосферски притисок ( над 3 000 метри над морското ниво).
• Не пишувајте на работната површина на дискот.
Околу “Memory Stick”
• “Memory Stick”: Не можете да
употребувате “Memory Stick”на
оваа фотоапарат.
• “Memory Stick Duo”: Можете да
употребувате “Memory Stick Duo” на
оваа фотоапарат откако претходно ќе ја
ставите во Memory Stick Duo
Aдаптерот за CompactFlash слот (не е
испорачан).
• “Memory Stick PRO Duo” или “Memory Stick PRO-HG Duo” со
капацитет до 8 GB можат да работат нормално со оваа фотоапарат.
• “Memory Stick Duo” која е форматирана на компјутер не се
гарантира дека ќе работи на оваа фотоапарат.
• Брзината на читање/пишување на податоците се разликува
зависно од “Memory Stick Duo” картичката и опремата која се
користи.
Забелешки за “Memory Stick Duo”
• Не притискајте силно ако сакате да запишете нешто на делот за потсетување.
• Не ставајте налепници на “Memory Stick Duo”.
• Не виткајте и не ја притискајте “Memory Stick Duo.”
• Не ја расклопувајте “Memory Stick Duo.”
• Не ја оставајте “Memory Stick Duo” на дофат на мали деца. Опасност од
голтање.
146
23
• Не ја употребувајте и складирајте “Memory Stick Duo” во следниве услови:
– Висока температура и локации во близина на извор на топлина, или во
автомобил паркиран на директна сончева светлина.
– Локации кои се изложени на директна сончева светлина.
– Влажни места или места каде може да се појави корозија.
За откажување на печатењето
При печатење, со притискање на центар на контролорот се
откажува печатењето. Извадете го USB кабел или исклучете го
фотоапаратот. Ако сакате пак да печатите, следете ги фазите 1 до 3.
PictBridge мени
Страна 1
Печатење
Печатење на селектирани слики. За детали, види “Фаза 3: Печатење.”
Парчиња за печатење
Можете да означите 20 парчиња. Истиот број ќе се појави на сите селектирани
слики.
24
Големина на хартија
Автоматско
Печатач
9×13cm/3.5"×5"
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101.6×152.4 mm
A6/4.1"×5.8"
13×18cm/5"×7"
105×148.5 mm
127×178 mm
Писмо
216×279.4 mm
A4/8.3"×11.7"
210×297 mm
A3/11.7"×16.5"
297×420 mm
145
Подготовка на фотоапаратот
Фаза 2: Поврзување на фотоапаратот со
печатач
1 Поврзете го фотоапаратот со печтатачот.
1 Кон
USB терминал
USB кабел
Датум
Кога прв пат ќе го вклучите фотоапаратот, порака за нагодување на
датумот/часовникот се појавува.
1 Поставете POWER
на ON за да
го вклучите фотоапаратот.
• За исклучување, ставете го на OFF.
2 Кон
USB терминал
2 Вклучете го фотоапаратот и печатачот.
Екранот за селектирање на сликите кои сакате да ги печатите се појавува.
2 Потврдете дека [OK] е
селектирано на LCD мониторот,
и потоа притиснете на центарот
на контролорот.
Фаза 3: Печатење
1 Селектирајте слика која сакате да се печати со копчињата
◄► на фотоапаратот, и притиснете на центар на
контролорот.
3 Селектирајте ја секоја поставка
со
, а нумеричките
вредности поставете ги со
.
• За откажување, притиснете повторно на центарот.
2 Повторете чекор 1 ако сакате да печатите и други слики.
3 Притиснете MENU копче и подесете ја секоја поставка
• За детали, погледнете во “PictBridge menu.”
4 Селектирајте [Print] → [OK] во менито, и притиснете на
центар на контролорот.
Сликата се печати.
• Откако ќе се појави порака на екранот дека печатењето е
комплетирано, притиснете на центар на контролорот.
144
25
4 Повторете чекор 3 за негодување на други поставки, и
притиснете на центар на контролорот.
• Кога менувате секвенци од [YYYY/MM/DD], прво селектирајте
[YYYY/ MM/DD] со ◄►, а сменете ги со ▼▲.
5 Потврдете со [OK] и потоа притиснете на центар на
контролорот.
За откажување на операција за нагодување на датум/време
Притиснете MENU копче.
Печатење на сликите со поврзување
на фотоапаратот со PictBridge
Дури и да немате компјутер, можете да
печатите слики со поврзување на
фотоапаратот директно во PictBridge
компатибилен печатач
“PictBridge” ги исполнува CIPA
стандардите. (CIPA: Асоцијација за
Фотоапарати и споредни
Забелешка
• Не можете да печатите RAW фајлови.
Фаза 1: Нагодување на фотоапаратот
Забелешка
• Се препорачува да се користи AC Aдаптер/Полнач (не е испорачан) за да
не се исклучи фотоапаратот на половина од постапката на печатење.
1 MENU копче →
2 → [USB connection] → [PTP]
2 Исклучете го фотоапаратот и ставете ја мемориската
картичка на која се снимени сликите.
26
143
Датуми на сликите
Можете да го ставите датумот на печатење на сликит. Позицијата на
датумот (внатре или надвор од ликата, големина на карактери, и сл.)
зависат од Вашиот печатач.
MENU копче →
1 → [DPOF setup] → [Date imprint] →[On]
Забелешка
• Оваа функција можеби нема да биде достапна, зависно од печатачот.
Креирање на индекс на печатење
Можете да креирате индекс на печатење на сите слики во
мемориската картичка.
MENU копче →
1 → [DPOF setup] → [Index print] →
[Create index]
Забелешка
• Бројот на слики кои можат да се испечатат на еден лист и форматот, зависат од
печатачот. RAW слики немаат можност за отпечатување на индекс.
• Сликите кои ќе ги направите после поставувањето индексот на печатење не се
вклучени во сликите на кои е поставен индексот. Се препорачува да го ставите
индексот веднаш пред печатење.
Употреба на испорачаната опрема
Ова поглавје опишува како да се користи ременчето за рамо и како да
ја прилагодите неговата должина. За останатите делови, погледнете на
соодветните страни.
• Батерија за полнење (стр. 14)
• Полнач за батерија, кабел за напојување (стр. 14)
• Капаче за окулар (стр. 68)
• USB кабел (стр.128, 144)
• Видео кабел (стр.112)
• CD-ROM (стр. 136)
Прикачување на ременот за рамо
Прикачете ги двата краеви на
фотоапаратот.
Капаче за окулар
• Можете да го ставите парчето за
прилагодување на должината на ременот.
Употреба на капачето за окуларот
Наменето е да се спречи продирање на светлина низ окуларот и тоа
да влијае на еспозицијата. Коге ќе сликате без употреба на окуларот,
или ако сликате со тајмер, прикачете го капачето на окуларот.
142
27
Printing images
1 Внимателно лизнете го со
притискање од двете страни.
2 Лизнете го над окуларот.
Спецификација на DPOF
Преку фотоапаратот, можете да означите слики и број на слики за
печатење пред да ги однесете во фото студио или да употребите
печатач. Следете ја постапката подолу.
DPOF ознаките остануваат на сликите после печатењето. Се
препорачува да ги извадите ознаките после печатењето.
Спецификација/деспецификација на DPOF на слики
1 MENU копче →
Забелешка
• Сензорите на оклуларот се наоѓаат под објектовот и можат да се актираат
зависно од ситуацијата, а фокусот може да се прилагоди на LCD мониторот,
продолжувајќи да трепка. Во овој случај, поставете [Eye-Start AF] (стр. 67) и
[Auto off w/ VF] (стр. 123) на позиција [Off].
1 → [DPOF setup] → [Marked images]
Една слика се појавува на екранот.
2 Селектирајте ја сликата со◄►копчињата.
3 Селектирајте број на листови со
/ копчињата.
• За деспецификација на DPOF, поставете го бројот “0.”
4 Притиснете MENU копче.
5 Селектирајте [OK] со копчето ▲, и потоа притиснете на
центар на контролорот.
Забелешки
• Не можете да означите DPOF на RAW фајлови.
• Можете да го ставите било кој број до 9.
• Ако пак притиснетеDPOF, индексот на печатења исто така се откажува.
Спецификација/Деспецификација на DPOF на сите слики
MENU копче →
1 → [DPOF setup] → [All images] или
[Cancel all] → [OK]
28
141
Користење на “Image Data Lightbox SR”
Со “Image Data Lightbox SR” можете да:
• Прикажувате и споредувате RAW/JPEG слики направени на оваа
фотоапарат.
• Вбројување на сликите на скала од пет.
• Прикажување на слика во “Image Data Converter SR” и да правите
прилагодувања.
За активирање на Водичот од Start менито [Start] → [All Programs] (во
Windows 2000, [Programs]) → [Sony Image Data Suite] → [Help] →
[Image Data Lightbox SR].
Стартување на “Image Data Lightbox SR”
Windows
Двапати кликнете [Image Data Lightbox SR] на десктопот.
Кога се активира од Start менито, кликнете [Start] → [All Programs] (За
Windows 2000: [Programs]) → [Sony Image Data Suite] → [Image Data
Lightbox SR].
За излез, клик на копче на горниот десен агол на екранот.
Дијалог кој се користи за меморирање на колекцијата се појавува.
Macintosh
Двапати кликнете на[Image Data Lightbox SR] во [Sony Image Data Suite]
фолдер од [Application] фолдер.
За излез од [Quit Image Data Lightbox SR] од [Image Data
Lightbox SR] менито.
Проверка на бројот на снимени
слики
Откако ќе ја ставите мемориската
картичка во фотоапаратот и ќе
поставите POWER на позиција ON,
бројот на слики кои можат да се
направат (можете ли да продолжите да
сликате со тековните нагодби) се
прикажуваат на LCD мониторот.
Забелешка
• Ако “0” трепка во жолта боја, меморијата на картичката е полна. Заменете ја
картичката со нова, или избришете ги сликата на тековната (стр. 21, 110).
Број на слики кои можат да се снимат на мемориска
картичка
Во табелата долу е прикажан приближен број на слики кои можат да се
снимаат на картичка форматирана на оваа фотоапарат. Вредностите
можат да варираат зависно од условите на снимање.
Број на слики (Единица: Слики)
Големина на слика: L 14M (DSLR-A350)/L10M (DSLR-A300)
Пропорција: 3:2*
DSLR-A350
Капацитет
Големина
Стандард
1GB
275
2GB
552
4GB
1106
8GB
2206
Фино
197
396
795
1585
RAW & JPEG
36
73
147
295
RAW
44
90
181
363
* Кога [Aspect ratio] е во позиција [16:9], можете да направите повеќе слики од
прикажаниот број во табелата погоре. Сепак, ако е во позиција [RAW], бројот
е ист како во [3:2].
140
29
DSLR-A300
Користење на “Image Data Converter SR”
Капацитет
Големина
Стандард
1GB
325
2GB
653
4GB
1307
8GB
2606
Фини
241
484
969
1933
RAW & JPEG
48
98
198
397
RAW
61
124
250
500
* Кога [Aspect ratio] е во позиција [16:9], можете да направите повеќе слики од
прикажаниот број во табелата погоре. Сепак, ако е во позиција [RAW], бројот
е ист како во [3:2].
Број на слики кои можат да се направат на пакетот
батерија
Приближната вредност на слики кои можат да се снимаат според
следнава табела кога ја употребувате батеријата на фотоапаратот
(испорачана) со полн капацитет.
Имајте во предвид дека реалниот број може да биде помал од оној кој
е прикажан зависно од условите на употреба.
DSLR-A350
DSLR-A300
Live view режим
Околу 410 слики
Околу 410 слики
Окулар
Околу 730 слики
Околу 730 слики
• Бројот е пресметан при полн капацитет на батеријата и во
следниве ситуации:
– на собна температура од 25°C (77°F).
– [Quality] е во позиција [Fine].
– Режимот на фокус е
(Автоматска AF).
– Сликање еднаш на секои 30 секунди.
– Блицот трепка еднаш по два интервала.
– Фотоапаратот се вклучува и исклучува еднаш на секои десет снимки
• Методот на мерење е направен врз основа на CIPA стандардите.
(CIPA: Асоцијација за Фотоапарат & Производи за сликање)
• Кога се користи Microdrive, бројот на направени слики може да се
разликува.
30
Забелешка
• Ако зачувате слика како RAW, таа ќе се меморира во ARW2.0 формат.
Со “Image Data Converter SR Ver.2.0” можете да:
• Обработувате слики во RAW режим со различни корекции, како
нијансирање на тон, и острина.
• Прилагодување набелиот баланс на сликата, експозицијата,
креативниот стил, и сл.
• Да ги зачувате обработените слики на компјутерот. Сликата може да
ја зачувате во RAW или општ формат.
• За детали околу “Image Data Converter SR,” погледнете го Водичот.
За старт на Водичот, клик [Start] → [All Programs] (во Windows
2000, [Programs]) → [Sony Image Data Suite] → [Help] → [Image
Data Converter SR Ver.2].
За стартување на “Image Data Converter SR Ver.2.0”
Windows
Двапати кликнете иконата на “Image Data Converter SR Ver.2.0” на
десктопот.
Кога ќе се активира Start менито, кликнете на [Start] → [All Programs]
(За Windows 2000: [Programs]) → [Sony Image Data Suite] → [Image
Data Converter SR Ver.2.0].
За излез, клик на копче на горниот десен агол на екранот.
Macintosh
Двапати кликнете на [Image Data Converter SR Ver.2] во [Sony Image
Data Suite] фолдер од [Application] фолдерот.
За излез, кликнете [Quit Image Data Converter SR] од [IDC SR] менито.
139
Користење на “Picture Motion Browser”
Забелешка
• “Picture Motion Browser” не е компатибилен на Macintosh компјутери.
Со “Picture Motion Browser” можете:
• Внесувате слики направени со
фотоапаратот и да ги прегледувате на
компјутерот.
• Да ги организирате сликите
календарскиспоред датумот на сликање.
• Ретуширате (Корекција на црвени
очи, и сл), печатите и да ги испраќате
по електронска пошта, и сл.
• Печатите или зачувате слики според датумот.
• Да креирате диск со CD режач и DVD режач.
За детали околу “Picture Motion Browser,” обратете се во водичот
“Picture Motion Browser Guide.”
За старт на “Picture Motion Browser Guide,” кликнете [Start]→ [All
Programs](во Windows 2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] →
[Help] → [Picture Motion Browser Guide].
Стартување на “Picture Motion Browser”
Двапати клик на (Picture Motion Browser) иконата на десктоп.
Или, од Start мени: Клик [Start] → [All Programs] (во Windows
2000, [Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Picture Motion Browser].
За излез од “Picture Motion Browser,” клик копче на горниот десен
агол на екранот.
Забелешка
• Порака за потврда во алатката на Информации се појавува на екранот при
почеток на “Picture Motion Browser” првиот пат. Селектирајте [Start]. Оваа
функција ќе Ве известува за вести, како софтверски надградби. Можете да
го смените дотерувањето подоцна.
138
Чистење
Чистење на LCD мониторот
Избришете ја површината на LCDекранот со специјална ткаенина за
чистење (не е испорачана) за отстранување на отпечатоци од прсти,
прашина, и сл.
Чистење на леќите
• Кога ќе ја чистите површината на леќите, отстранете ја прашината
со посебна четка. Ако прашината е налепена на леќата, употребете
мека ткаенина или мека хартија откако ќе ги антопите во малку
раствор за чистење на леќи. Бришете од центарот нанадвор. Не
прскајте директно во леќата со растворот за чистење.
• не ја допирајте внатрешноста на фотоапаратот, како контактите а
леќата, или огледалото. Прашината на и околу огледалото може да
влија е фокусот, задоа издувајте ја пршината со комерцијално
достапни вентилатори. Ако прашина падне на сензорот, истата може
да се појави и на самите слики. Ставете го фотоапаратот во режим за
чистење, и потоа употребете вентилатор (стр. 32). Не употребувајте
прскалка за чистење на внатрешноста на фотоапаратот. Тоа може да
предизвика дефект.
• не употребувајте раствори кои содржат органски растворувачи,
како бензин, и сл.
Чистење на површината на фотоапаратот
Површината на фотоапаратот чистете ја со мека ткаенина натопена во
малку вода, и избришете до сушење. Не употребувајте ги
подолунаведените средства, може да се оштети куќиштето на
фотоапаратот.
• Хемиски средства, како растворувачи, бензин, алкохол, ткаенина која
била третирана со овие средства, инсектициди, и сл.
• Не го фаќајте фотоапаратот со нечисти раце.
• Не го оставајте фотоапаратот во контакт со гума или винил подолг
период.
31
3 Извадете го CD-ROM по завршувањето на инсталацијата.
Чистење на сензорот
Ако прашина навлезе во фотоапаратот и се наталожи на сензорот (делот
кои има функција на филм), таа може да се појави на сликите, зависно
од ситуацијата во која се слика. Ако има прашина на сензорот,
употребете комерцијално достапна четка, и исчистете го сензорот
според чекорите подолу. Можете лесно да ја отстраните прашината со
помош на четка и вентилатор.
Забелешки
• Чистењето може да се направи само кога батеријата е
(има три икони)
или повеќе. Ако е празна батеријата за време на чистење, може да се оштети
блендата. Чистењето треба да биде комплетно и брзо. Употребата на
адаптер/полнач се препорачува.
• Не употребувајте прскалка, средството може да почне да испраува внатре.
Следниве софтвери се инсталирани и иконите за скратено селектирање
се појавуваат на десктопот.
• Sony Picture Utility
“Picture Motion Browser”
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
По инсталирањето на софтверот, икона за скратено селектирање се
креира на десктопот за регистрација на корисникот на веб сајтот.
Oткако ќе се регистрирате на веб сајтот, можете да примате корисни
информации за одржувањето на апаратот,
http://www.sony.net/registration/di/
1 Уверете се дека батеријата е полна (стр. 17).
Macintosh
• Логирајте се како Administrator за инсталација.
2 Притисни MENU копче, и
1 Вклучете го Macintosh компјутерот, и ставете го CD-ROM
(испорачан) во CD-ROM лежиштето.
потоа 3 треба да се
селектира со ◄/ ►на
контролорот.
2 Двапати кликнете на CD-ROM иконата.
MENU копче
3 Одбери [Cleaning mode] со ▲▼
на контролорот, и притиснете на
центарот на контролорот.
Пораката “After cleaning, turn camera off.
Continue?” се појавува.
4 Селектирајте [OK] со ▲, и притиснете на центар на
контролорот.
3 Преснимајте
[SIDS_INST.pkg] фајлот во [MAC] фолдерот на
хард диск иконата.
4 Двапати кликнете на [SIDS_INST.pkg] за преснимување.
Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на
инсталацијата.
Забелешка
• Кога ќе се појави пораката за рестартирање на компјутерот, рестартирајте го
следејќи ги инструкциите на екранот.
По кратко време сензорот почнува да вибрира, и се придвижува
огледалото.
32
137
Дисплеј: 1024 × 768 точки или повеќе, 32,000 бои или повеќе.
Инсталирање на софтверот
Инсталирајте го софтверот (испорачан) со следнава постапка.
Windows
• Пријавете се како Administrator.
1 Вклучете го компјутерот, и
ставете го CD-ROM (испорачан)
во CD-ROM лежиштето.
Менито за инсталација се појавува.
• Ако не се појави, двапати кликнете на
(My Computer) →
(SONYPICTUTIL) → [Install.exe].
• Под Windows Vista, AutoPlay
екранот може да се појави.
Селектирајте “Run Install.exe” и
следете ги инструкциите кои се
појавуваат на екранот.
2 Кликнете на
[Install].
5 Откачете ја леќата (стр. 20).
6 Со вентилаторче исчистете ја
површината на сензорот и
неговата околина.
• Не го допирајте сонзорот со
вентилаторот. Чистењето треба да
биде брзо.
• Држете го фотоапаратот надолу за
да се спречи повторно таложење на
прашина.
• Кога го чистите сензорот,
внимавајте да не го допрете делот на
кој треба да се прикачат леќите.
7 Прикачете ја леќата, и поставете POWER на OFF.
Забелешка
• фотоапаратот почнува да бипка ако се намали капацитетот на батеријата за
време на чистење. Веднаш престанете со чистење, и поставете POWER на
позиција OFF.
Следете ги инструкциите на екранот.
136
33
Before your operation
Идентификација на деловите на екранот
Користење на софтверот
Погледнете на страните во заграда за повеќе информации.
За обработка на сликите снимени со фотоапаратот, приложен е
следниов софтвер: “Picture Motion Browser,” “Image Data Converter
SR,” “Image Data Lightbox SR” и тн.
Преден дел
Забелешка
• “Picture Motion Browser” не е компатибилен на Macintosh компјутери .
1 Копче за сликање (48)
2 избор на контрола (58, 120)
3 Светло за тајмер (98)
4 Контакти на леќи*
5 Огледало*
6 Држачи за леќи
7 Вграден блиц* (79)
8 Избор на режим (48)
9
(Flash pop-up) копче (79)
10 Копче за вадење на леќи (20)
11 Режим на фокусот (72, 75)
* не ги допирјте директно овие делови.
34
Препорачани оперативни системи
Windows
Препорачан оперативен систем за “Picture Motion Browser”
OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows
XP* SP2/Windows Vista*
* 64-bit изданија или Starter (Edition) не се поддржани.
CPU/Mеморија: Pentium III 500 MHz или побрз, 256 MB RAM или
повеќе (Препорачан: Pentium III 800 MHz или побрз, и 512 MB RAM
или повеќе)
Хард диск: Слободен простор за инсталирање—200 MB или повеќе.
Дисплеј: 1024 × 768 точки или повеќе, High Color (16-bit color) или
повеќе.
Препорачана оперативна средина за “Image Data Converter SR Ver.2”/
“Image Data Lightbox SR”
OС: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows
XP* SP2/Windows Vista*
* 64-bit изданија или Starter (Edition) не се поддржани.
CPU/Meморија: MMX Pentium III 1 GHz или побрз, RAM
512 MB или повеќе (RAM 1 GB или повеќе се
препорачува.) Виртуелна меморија: 700 MB или
повеќе. Дисплеј: 1024 × 768 точки или повеќе, High
Color (16-bit color) или повеќе.
Macintosh
Препорачана оперативна средина за “Image Data Converter SR Ver.2”/
“Image Data Lightbox SR”
OС: Mac OS X (v10.4)
CPU: Power Mac G4/G5 серија (1.0 GHz или побрз се
препорачува)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или побрз
Meморија: 512 MB или повеќе (1 GB или повеќе се препорачува.)
135
1 Десен клик на фајлот со слики, и
Заден дел
клик на [Rename]. Cменете го
името на фајлот
“DSC0□□□□.”
Внесете број од 0001 до 9999 за
□□□□.
• Ако препишувате, порака за потврда
ќе се појави, внесете различен број.
• Ознака може да се појави различно од
компјутерот. Ознака за слики е JPG.
Не ја менувајте ознаката.
• Чекор 1 не е потребен ако името на
фајлот поставен на фотоапаратот не е
променет.
2 Преснимајте го фајлот на
фолдер во мемориската
картичка по овој редослед.
1. Држач за опрема (71)
1 Десен клик на фајлот, и потоа клик
3. Сензори на окулар (67)
[Copy].
2 Двапати склик на [Removable Disk] или
[Sony MemoryStick] во [My
Computer].
3 Десен клик на [□□□MSDCF]
фолдер во [DCIM] фолдер, и клик на
[Paste].
• □□□ означува број од 100 до
999.
Забелешки
• Можеби нема да се репродуцираат некои слики зависно од нивната големина.
• Кога некој фајл со слики бил процесуиран на компјутер или ако фајлот бил
сниман на модел различен од оваа фотоапарат, репродукцијата не се
гарантира.
• Ако нема фолдер, прво креирајте фолдер со Вашата фотоапарат (стр. 117) и
потоа преснимајте го фајлот со слики.
2. Окулар (67)
4. POWER копче (25)
5. MENU копче (40)
сензор (73)
16. За сликање: AEL (AE lock)
копче (64, 83)
За гледање:
(Zoom in)
копче (102)
6. DISP (Дисплеј) копче/LCD
светлина копче (39, 101)
7. (Delete) копче (110)
8.
(Playback) копче (101)
9. LCD монитор (38, 39, 69, 71)
10. Прилагодување на диоптер (68)
11. За сликање:
копче (85)
За гледање:
копче (102)/
(104)
12.
134
13. LIVE VIEW/OVF копче (67, 77)
14. ISO копче (90)
15.
Ознака за позиција на
(Exposure)
(Zoom out)
(Index) копче
(Drive) копче (97)
35
Интелигентен
телеконвертор (77)
18. За сликање: Fn (Функција)
копче (40)
За гледање:
Ротирање на
слика (102)
19. Пристап (22)
20. Контролор (Enter)/Spot AF
копче (75)
17.
21. Контролер (◄/►/▲/▼)
22.
(Стабилизатор на слика)
копче (46)
Пример: преглед на фолдери на
Windows XP
Aфолдерите кои содржат слики
снимени на оваа фотоапарат. (Првите
три цифри го покажуваат бројот на
фолдерот.)
BМожете да креирате фолдер според датуми
(стр. 116).
• Не можете да снимате/репродуцирате
слики од “MISC” датотеки.
• Сликите во фајловите се именувани како
□□□□ (број на фајл) стои за било кој број од
0001 до 9999. Нумерираните делови на
имињата на RAW податоците и се
соодветни на JPEG фајлови со слики.
– JPEG фајлови: DSC0□□□□.JPG
– JPEG фајлови (Adobe RGB):
_DSC□□□□.JPG
– RAW фајлови (различни од Adobe
RGB): DSC0□□□□.ARW
– RAW фајлови (Adobe RGB):
_DSC□□□□.ARW
• Ознаките можеби нема да се
прикажуваат зависно од
компјутерот.
• За повеќе информации за фолдерите, страна
116.
Преснимување на слики меморирани на компјутер на
мемориска картичка и преглед на сликите
Во ова поглавје се опишува процесот со користење на Windows
компјутер, на пример.
36
133
Бришење на USB конекцијата
Страни/Долен дел
Извршете ја постапката подолу пред да:
• Го исклучите USB кабел.
• Ја извадите мемориската картичка.
• Да ја исклучите фотоапаратот.
За Windows
Двапати клик на колоната со поставки,
(USB Mass Storage Device)
→ [Stop]. Потврдете на прозорчето, и кликнете
[OK] → [OK] (не е потребно кај Windows
XP/Vista). Уредот се исклучува.
За Macintosh
Кликнете и повлечете ја драјв иконата или иконата на
мемориската картичка во
“Trash” иконата.
Дестинации за меморирање на сликите и имиња на фајловите
Фајловите со слики снимени на фотоапаратот се групираат во датотеки
на мемориската картичка.
1. VIDEO OUT/USB терминал
(112, 128)
2. Капаче за картичка
3. Слот за картичка (21)
4.Лост за вадење картичка (22)
5. Куки за ременче (27)
6. ДАЛЕЧИНСКИ терминал
• При поврзување на RMS1AM/RM-L1AM
далечински управувач (не е
испорачан) со фотоапаратот,
ставете го приклучокот за
далечинското во REMOTE
терминалот, со поклопување
на водичот на приклучокот
со водичот на терминалот.
9. Капаче за батерии (17)
10 . Отвор за статив
• Употребете статив со навртки
со должиа помала од 5.5 mm
(7/32 inch). Нема да можете да
го прицврстите добро
фотоапаратот ако
употребувате навртки со
должина поголема од 5.5 mm
(7/32 inch), кои можат и да го
оштетат фотоапаратот.
7. DC IN терминал
• Кога поврзувате ACVQ900AM AC Aдаптер/
Полнач (не е испорачан) со
фотоапаратот, исклучете го,
и потоа притклучете го
конекторот во AC
Адаптер/Полнал со DC IN
терминалот на фотоапаратот.
132
37
LCD монитор (Приказ на информации за сликањето)
На ислустрациите подолу се прикажани индикаторите кои можете да ги сретнете
на дисплејот во менито Live view.
За индикаторите во режимот за визир, видете стр.71.
Гледање на сликите на компјутер
За Windows
Во ова поглавје е опишана постапката за гледање на пресниманите
слики во “My Documents” (за Windows Vista: “Documents”) датотека.
1 Клик на [Start] → [My Documents]
(За Windows Vista:
[Documents]).
1
Дисплеј
• Ако имате Windows 2000, двапати
кликнете на [My Documents] на
десктопот.
2
Претставува...
Дисплеј
Преостаната батерија (17)
Фин ТВ конвертор (77)
Претставува...
Драјвер режим (97)
Квалитет на слика (115)
Хистограм
Режим за повик (48)
Големина на слика (114)/
Сразмер (115)
Режим за блиц (81)
Редук. црвени очи (80)
Баланс на бела боја
(Auto Preset, Color
temperature, Color filter,
Custom) (91)
Креативност (95)
бараниот фајл со слики.
Сликата се прикажува.
Преостанат број на слики
за снимање (29)
D-Range оптимизер (95)
2 Двапати кликнете на
Додавање на блиц (88)
За Macintosh
Дисплеј
Претставува...
Фокус
Двапати кликнете на хард диск иконата →бараниот фајл со
слики за да се отворат сликите.
Брзина на снимање (61)
Отвор (59)
EV скала (63,99)
АЕ заклучување (83)
38
131
4 Двапати кликнете на
Дисплеј
[My Documents]
Предупредување за тресење на камерата (45)
(За Windows Vista:
[Documents]) фолдер. Потоа, десен
клик на “My Documents” прозорче
за приказ на мени, и кликнете
[Paste].
Дисплеј
Super SteadySHot скала
(46)
Претставува...
Режим за фокус (74)
AF подрачје (75)
Мерило (89)
ISO осетливост (90)
Сликите се преснимуваат во “My
Documents” (за Windows Vista:
“Documents”) датотека.
• Кога име на некоја слика ќе се поклопи со
име на некој фајл во фолдерот во кој ги
префрлувате, се појавува порака за
потврда за презапишување. Ако го
презапишете тњковниот фајл со нов,
оригиналниот фајл ќе се избрише. За
преснимување на фајлови на компјутер без
презапишување, cменете го името на
фајлот и потоа преснимајте го. Сепак,
имајте во предвд дека ако го смените
името на фајлот, можеби подоцна нема да
се репродуцира на фотоапаратот
(стр. 133).
Приказ на дисплеј за информации за сликањето
Секогаш кога ќе го притиснете копчето DISP,
екранот се менува на следниов начин.
DISP копче
Вклучен индикатор
За Macintosh
1 Двапати кликнете на ново препознаената икона→
Претставува...
Вклучен хистограм
Исклучен индикатор
Хистограм (стр.107)
[DCIM] →
фолдерот во кој сакате да ги зачувате сликите.
2 Кликнете и повлечете го фајлот кон иконата на хард дискот.
Сликите се преснимуваат на хард дискот.
130
39
Избор на функција/нагодување
Фаза 2: Преснимување на сликите на компјутер
Одберете функција за сликање или репродукција од мени листата. За
приказ на менито, притиснете Fn (Function) копче,
(Drive)
копче, или MENU копче.
За Windows
Ова поглавје објаснува како да се префрлуваат сликите во “My
Documents” (За Windows Vista: “Documents”) датотека.
Пример: Кога е притиснато Fn копчето.
1 Клик [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] →
[OK] откако ќе се појави екранот
за избор на опција на десктопот.
Од мени листата, со копчињата на
навигација движете се до бараното
дотерување и изберете ја функцијата.
: Притиснете ◄/►/▲/▼ за да
можете да се движите во менито.
●: притиснете на центар на курсорот
за извршување на селекцијата.
Во ова упатство, постапката за селектирање на функција со
курсорот од мени листата, е опишана подолу:
Пример: Fn копче→ [White balance] → Одберете дотерување
Кога ќе започнете некоја операција, оперативниот водич на функциите
на курсорот ќе се прикаже на долниот дел на екранот. Раководете се
според инструкциите на водичот за контрола на фотоапаратот. Овој
чекор по чекор опис е даден во примерот кој следи:
• Ако не се појави овој екран,
клик на [My Computer] →
[Removable Disk].
2 Двоен клик на [DCIM].
• Во овој случај, можете да внесете слики и со “Picture Motion Browser.”
3 Двапати кликнете на
меморираните фајлови со слики
кои сакате да ги префрлите.
Потоа, десен клик на фајлот со
слики за да се прикаже менито, и
кликнете на [Copy].
• За дестинациите за меморирање на
сликите, погледнете на страна 132.
1 Притиснете Fn копче.
40
129
Фаза 1: Поврзување на фотоапаратот со компјутерот
1 Ставете мемориска картичка со слики во фотоапаратот.
2 Ставете полна батерија во фотоапаратот, или поврзете го
фотоапаратот во ел. напојување преку AC
Aдаптерот/полначот (не е испорачан).
3 Вклучете го фотоапаратот и компјутерот.
5 Поврзете го фотоапаратот со
компјутерот.
одберете [White balance] со
◄/►/▲/▼, и притиснете ● на
центарот на навигаторот за
извршување.
Operation guide
• Кога преснимувате слики на компјутерот со слаба батерија,
префрлувањето може да се прекине или да се оштетат податоците кои
се префрлуваат.
4 Проверете дали [USB connection] во
2 Следете го оперативниот водич,
2 е на [Mass Storage].
1 Кон USB
терминал
• AutoPlay wizard се појавува на
десктопот.
USB кабел
3 Следете го оперативниот
водич, одберете, и
притиснете ● за извршување.
На пример, за промена на [5500K]
(тековна нагодба), одберете [5500K]
со ▲/▼, прилагодете ја вредноста на
[ColorTemperature] со ◄/►, и
притиснете ● за извршување.
Оперативна водич листа
Оперативниот водич укажува и на операции различни за
контролните операции. Индикациите на иконите се:
MENU копче
Враќање со MENU копче
(Delete) копче
2 Кон
USB терминал
128
(Zoom in) копче
(Zoom out) копче
(Playback) копче
41
Viewing images on a computer
Функции селектирани со Fn (Функција) копче
Режим на блиц (стр. 81)
Aвтоматско фокусирање (стр. 74)
Бел баланс (стр. 91)
Ова поглавје објаснува како да преснимувате слики од мемориската
картичка на компјутер преку USB кабел.
Препорачана компјутерска опрема
Mерење (стр. 89)
Следнава компјутерска опрема се препорачува за поврзување на
фотоапаратот за да се префрлуваат сликите.
AF дел (стр. 75)
D-Range Оптимизатор на досег (стр. 95)
Функции селектирани со
(Drive) копче
Еднократно сликање. (стр. 97)
Континуирано. (стр. 97)
Тајмер (стр. 98)
Bracket: Континуирано. (стр. 98)
Bracket: Еднократно (стр. 98)
WB граница (стр. 100)
Функции селектирани со MENU копче
Мени за снимање
Големина на слика (114)
Пропорција (115)
1 Квалитет (115)
Креативност (95)
Блиц контрола (88)
Блиц компенз. (88)
Мени за дотерување
Eye-Start AF (67)
AEL копче (120)
1 Ctrl dial setup (120)
Црвени очи. (80)
Aвтом. преглед (122)
Auto off w/ VF (123)
42
Преснимување на слики на компјутер
Приоритети (119)
AF илиминатор (80)
2 Долга екп.NR (118)
Висока ISO NR (118)
Ресетирање(124)
◘ Windows
OС: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/ Windows
XP* SP2/Windows Vista*
• Oперација не се гарантира ако се работи за надграден оперативен
систем.
* 64-bit верзија или Starter (Edition) не се поддржани.
USB приклучок: Стандарден.
◘ Macintosh
OС: Mac OS X (v10.1.3 или понова верзија)
USB приклучок: Стандарден.
Забалешки за поврзувањето на фотоапаратот со компјутер
• Oперациите не се гарантираат кај секоја препорачана компјутерска опрема,
наведена погоре.
• Ако поврзете два или повеќе USB уреди на еден компјутер во исто време,
некои уреди, вклучувајќи ја и фотоапаратот, можеби нема да работат, зависно
од типовите на USB уредите кои ги користите.
• Oперации не се гарантираат ако употребувате USB осовина или продолжен
кабел.
• Поврзувањето на фотоапаратот преку USB интерфејс кој екомпатибилен на
Hi-Speed USB (USB 2.0 компатибилен) овозможува напредно пренесување
(со голема брзина), бидејќи обваа фотоапарат е компатибилна на Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• Кога се подига оперативниот систем на компјутерот, комуникацијата
меѓу фотоапаратот и компјутерот можеби нема да се изврши во исто
време.
127
Регуларно мени
Pепродукција
Поставка
Се ресетира на
Eye-Старт AF (67)
AEL копче (120)
On
AEL hold
Селектор (120)
Брз. на сликање
Редук. на црвени очи. (80)
Off
Aвтомат. преглед (122)
2 сек.
Auto off w/ VF (123)
On
Мени за репродукција
Поставка
Печатењ е датум (142)
Се ресетира на
Off
Приказ на репрод. (101)
Aвтом. ротација
Слајд шоу (105)
3 сек.
Мени за дотерување
126
Поставка
Се ресетира на
LCD светлина (122)
Време за приказ на инф. (122)
±0
5 сек.
Заштеда на енергија (121)
1 мин.
Број на фајл (116)
Серија
Име на фолдер (116)
Стандард. форма
USB поврзување (128, 143)
Mass Storage
Aудио сигнали (121)
On
Бришење (110)
Форматирање (117)
1 Заштита (109)
DPOF подес. (141)
• Печати датум (142)
• Печати индекс (142)
2
Репродукција (101)
Слајд шоу (105)
• Интервал (105)
Мени за нагодби
LCD светлина (122)
Инфо. Диспл. време (122)
1 Заштеда на батерија (121)
Видео излез (113)
Јазик (121)
Датум/часовник (125)
Фајл број (116)
Фолдер име (116)
Избор на фолдер (117)
2
• Нов фолдер (117)
USB конекција (128, 143)
Aудио сигнали (121)
Точка на пресликување (154)
Режим за бришење (32)
Фабрички нагодби (117)
43
Shooting images
Сликање без тресење на фотоапаратот
“Camera shake” се однесува на непосакуваните вибрирања на
фотоапаратот кои се појавуваат кога ќе се притисне копчето за
сликање, што резултира со замаглување на сликата. Следете ги
инструкциите подолу:
Правилно држење на телото
Ниска позиција
Ресетирање на главните функции на фотоапаратот
на фабричките вредности
Можете да ги ресетирате главните функции на фотоапаратот.
MENU копче →
3 → [Reset default] → [OK]
Поставките кои ќе се ресетираат се долунаведените:
Висока позиција
Кога употребувате визир
Поставка
Се ресетира на:
Компензација на експозиција (85)
±0.0
Режим за мерење (89)
Mулти сегмент
Автоматско фокусирање (74)
AF-A
Приказ за снимена информација (69)
Зголемен приказ
Драјв режим (97)
Бел баланс (91)
Еднократно сликање
AWB (Aвтом. Бел баланс)
Температура на боја/филтер (92)
5500K, Филтер 0
Регуларен бел баланс (93)
5500K
ISO (90)
AUTO
Приказ за репродукција (101)
Единечен екран (со снимени податоци)
Големина на слика (114)
L:14M (DSLR-A350)/L:10M(DSLR-A300)
Пропорција (115)
3:2
Квалитет (115)
Фин
D-RangeOпримизатор (95)
Стандарден
Креативен стил (95)
Стандарден
Блиц (81)
Fill-блиц (се разликува зависно од тоа
дали е отворен вградениот блиц)
Блиц контрола (88)
ADI блиц
Блиц компенз. (88)
Приоритетни подес. (119)
±0.0
AF AF
илуминатор (80)
Auto
Долга експоз. NR (118)
On
Висока ISO NR (118)
On
Стабилизирајте го телото и заземете позиција во кого
фотоапаратот нема да го движите.
44
125
Ресетирање
Ресетирање на функциите користени за сликање на
фабричките вредности
Можете да ги ресетирате главните функции на режимите за сликање,
кога селекторот за режими е во P, A, S, или M.
MENU копче →
2 → [Rec mode reset] → [OK]
Поставките кои ќе се ресетираат се долунаведените:
Поставка
Се ресетира на:
Компензација на експозиција (85)
±0.0
Режим за мерење (89)
Mулти сегмент
Автоматско фокусирање (74)
AF-A
Драјв режим (97)
Бел баланс (91)
Еднократно сликање
AWB (Aвтом. Бел баланс)
Точка 1
Со едната рака држете го фотоапаратот, а со другата потпрете ја
леќата.
Точка 2
Растојанието меѓу нозете треба да одговара на ширината на
рамениците
Точка 3
Лесно прилепете ги рацете на телото.
Кога сликате во наведната позиција, едната рака прилепете ја на
телото и потпрете ја на коленото.
Точка 4
Кога снимате со LCD екран, дотерајте го аголот на LCD екранот за
да одговара со Вашата ситуација за снимање.
Температура на боја/филтер за боја (92) 5500K, Филтер 0
124
Регуларен бел баланс (93)
5500K
ISO (90)
AUTO
Големина на слика (114)
L:14M(DSLR-A350)/L:10M(DSLR-A300)
Пропорција (115)
3:2
Квалитет (115)
Фин
D-RangeOпримизатор (95)
Стандарден
Креативен стил (95)
Стандарден
Блиц (81)
Fill-блиц (се разликува зависно од тоа
дали е отворен вградениот блиц)
Блиц контрола (88)
ADI блиц
Блиц компенз. (88)
Приоритетни подес. (119)
±0.0
AF
илуминатор (80)
Auto
Долга експоз. NR (118)
On
Висока ISO NR (118)
On
Индикатор за предупредување при
треперење на фотоапаратот
При потенцијално вибрирање,
(Camera shake warning) индикаторот
трепка на визирот. Во овој случај,
употребете ја Super SteadyShot
функцијата или замете статив.
(Camera shake warning) индикатор за
предупредување дека фотоапаратот
трепери.
Забелешка
• Овој (Camera shake warning) индикатор се прикажува само во режимите кои
се автоматски нагодени. Овој индикатор не се прикажува во M/S/PS режимите.
45
Употреба на Super SteadyShot функцијата
Ова функција за намалување на трепереето на фотоапаратот присликање
- Super SteadyShot ги намалува вибрациите до приближно 2.5 до 3.5 пати.
Постави
•
на позиција “ON.”
(Super SteadyShot scale) индикаторот се
појавува. Почекајте додека скалата се
намали, и потоа почнете да сликате.
лост
Задржување на LCD мониторот додека гледате
во визирот
Кога копчето LIVE VIEW/OVF е дотерано во "OVF", гледањето во
визирот се исклучува на LCD мониторот
Во фабричкото дотерување, додека гледате во визирот, LCD
мониторот се исклучува за да спречи трошење на батеријата.
Ако сакате да го вклучите LCD мониторот додека гледате низ визирот,
селектирајте [Off].
MENU копче →
1 → [Auto off w/ VF] → [Off]
Забелешка
• Независно од дотерувањето во ова мени, екранот за прикажување на
информациите од снимањето автоматски се исклучува после одредено
време (пет секунди според фабричкото дотерување) (стр.69).
(Super SteadyShot scale) индикатор
Забелешка
• Super SteadyShot функцијата можеби нема да работи ефективно кога
фотоапаратот тукушто била вклучена, кога субјектот само што влегол во фокус
околината, или кога е притиснато копчето за сликање без претходно
фокусирање.
(Super SteadyShot scale) скалата треба да почне да се намалува, и потоа
полека притискајте на копчето за сликање.
46
123
Дотерување на LCD мониторот
Прилагодување на светлината на LCD мониторот
MENU копче →
1 → [LCD brightness] → Селектирајте ја
бараната поставка.
• На екранот за информациите за репродукција или снимање,
можете да ја прилагодите светлината на екранот со притискање на
копчето DISP подолго.
Дотерување на време за приказ на сликата веднаш
после сликањето (Auto review)
Можете да ја видите направената слика на LCD мониторот веднаш
после сликањето. Можете да го смените времето за прикажување.
Употреба на статив
Препорачувме да употребувате статив во следниве случаи:
• Слиакње со блиц во темни услови.
• Сликање со мала брзина, која типично се користи кога се слика во
темни услови.
• Кога се слика субјект од мало растојание.
• Кога се слика со телескопски леќи.
• Кога се сликаат субјекти во движење.
Забелешка
• Кога употребувате статив, деактивирајте ја Super SteadyShot функцијата.
MENU копче →
1 → [Auto review] → Селектирајте ја
бараната поставка.
Забелешка
• Во автоматски преглед, сликата нема да се прикажува во вертикална
позиција и кога сте ја направиле сликата во вертикална позиција (стр. 101).
Дотерување на време на прикажување на LCD
мониторот веднаш после сликањето
За време на сликање, екранот со информации се појавува на LCD
мониторот. Можете да го смените времето на прикажување на екранот.
MENU копче →
бараната опција.
122
1 → [Info.disp.time] → Селектирајте ја
47
/
Автоматско сликање
Промена на други дотерувања
Опција за вклучување и исклучување на звук
“AUTO” режимот овозможува да лесно да сликате во било какви
услови. Одберете
копче
ако сакате да сликате на место кад е забранета употреба на блиц.
Се селектира звукот кој се произведува кога објектиивот е заклучен,
за време на одбројување на тајмерот, и тн.
1 Поставете режим
MENU копче →
бараната опција
или
(Flash Off).
2 → [Audio signals] → Селектирајте ја
Време за исклучување на фотоапаратот за заштеда на
енергија
Можете да подесите време во кое фотоапаратот ќе се исклучи за
заштеда на батеријата (Power save). Со притискање на копчето за
сликање од половина на долу ја враќа фотоапаратот во режим на
сликање.
2 Држете го фотоапаратот и
гледајте во визирот.
MENU копче →
бараното време
Фокусиран дел
3 Добро фокусирајте го
субјектот.
• Ако
(Camera shake warning)
трепка, поставете го
лостот
на ON за активирање на Super
SteadyShot функцијата, или ставете
го фотоапаратот на статив.
1 → [Power save] → Селектирајте го
Забелешка
• Независно од дотерувањето овде, фотоапаратот се враќа во режим на заштеда
на енергија после 30 минути, кога фотоапаратот ќе се приклучи на ТВ
Дотерување на датум
MENU копче →
1 → [Date/Time setup] → Подесете го
датумот и времето
(Camera shake warning) индикатор
Селектирање на јазик
4 Ако сакате да го приближите
MENU копче →
субјектот, послужете се со
прстенот на леќата.
1→[
Language] → Селектирајте јазик
Приближување
48
121
Промена на функциите на контролниот
селектор
Промена на функциите на AEL копче
Функцијата на AEL копчето може да сее селектира од следниве две
функции:
– Задржување на заклучена вредност на експозиција со притискање
на AEL копче ([AEL hold]).
– Задржување на заклучена вредност на експозиција со притискање на
AEL копче, додека не се ослободи копчето ([AEL toggle]).
MENU копче →
бараната опција
5 Притиснете го копчето за
фокусирање до половина.
Кога фокусот ќе се намести,
индикатор ●
(Фокус индикатор)
се вклучува (стр. 72).
1 → [AEL button] → Селектирајте ја
Фокус индикатор
Забелешки
• Додека е заклучена експозицијата, се појавува на LCD мониторот и на
визирот. Внимавајте да не ја ресетирате опцијата.
• “Hold” и “Toggle” дотерувањата влијаат на рачното преместување на
вредностите (стр. 64) во режимот за рачно дотерување.
Промена на функциите на контролниот селектор
6 Притиснете го до крај
копчето за сликање.
• Кога
е на ON, почекајте додека
скалата на
(Super SteadyShot
scale) индикаторот не се намали, и
тогаш почнете да сликате.
Кога режимот за снимање е M (рачна експозиција) или P (Програмско
преместување), можете да поставите на прилагодлива опција (брзина
на сликање или апретура)и да се селектираат само со контролниот
селектор. Практично е за избор на често користени опции, како на
пример прилагодување на експозиција.
MENU копче →
бараната опција
1 → [Ctrl dial setup] → Селектирајте ја
(Super SteadyShot scale) индикатор
Забелешка
• Ако го исклучите фотоапаратот или смените режим во AUTO или режим
за избор на сцена, дотерувањата кои сте ги направиле Fn
копче,
ISO копче,
или MENU копче ќе се ресетираат и ќе се вратат на фабричките.
120
49
Сликање со избор на соодветна
нагодба зависно од сцената
Со селектирање на соодветен режим според условите во кои сликате
овозможува да добиете поквалитетна слика за разлика од “AUTO”
режимот.
Правење на портрет фотографии
Режимот е практичен за:
- Изострување на позадината и
самиот субјект
- Репродуцирање на мек тен.
Поставете режим
Промена на условите во кои
објективот треба да се затвори
Давање приоритет на брзината на сликање
За активирање на оваа функција, одберете [Release] за да можете
да сликате без потреба од остро фокусирање.
За сликање со остар фокус, одберете [AF].
MENU копче →
2 → [Priority setup] → [Release]
(Portrait).
Техники за сликање
•
•
•
•
50
За истакнување на позадината, поставете ја леќата во телефото позиција.
Направете појасна слика со фокусирање на окото кое е поблиску до леќата.
Употребете ја покривката на леќата за слабо-осветелните субјекти.
Активирајте функција за намалување на ефектот на црвени очи ако го
вклучите и блицот (стр. 80).
119
Промена на поставките за намалување на шум
Исклучување на опцијата кога снимате со долга експозиција
Ако поставите брзина на сликање на секунда или подолго
(Сликање со долга експозиција), опцијата за маналување на шум
се вклучува со истото времетраење додека е отворен објективот.
Наменето е за намалување на гранулинираниот шум кој е типичен за
долгата експозиција. Кога тече овој процес, се појавува порака, и тогаш
не можете да сликате. Селектирајте [On] за давање предност на
квалитетот на сликата. Селектирајте [Off] за време на сликање.
MENU копче →
Фотографирање на пејсажи
Овој режим е практичен за
- Сликање на широки пространи сцени
со остар фокус и појасни бои.
2→ [Long exp.NR] → [Off]
Забелешка
• Редукцијата на шум не се активира при континуирано сликање, и кога е
поставено на [On].
Исклучување на опцијата во ISO сензитивност
Поставете режим
(Landscape).
Техника за сликање
• За да можете да сликате поголемо пространство, поставете ја
леќата на широк агол.
Кога сликате со ISO поставена на 1600 или повеќе, фотоапаратот го
намалува шумот кој станува позабележителен кога сензитивноста на
фотоапаратот е повисока. Селектирајте [On] за давање предност на
квалитетот на сликата. Селектирајте [Off] за време на сликање.
MENU копче →
2 → [High ISO NR] → [Off]
Забелешка
• Редукцијата на шум не се активира при континуирано сликање, и кога е
поставено на [On].
118
51
Фотографирање на мали предмети
Режимот е практичен за
- Сликање субјекти како цвеќиња,
инсекти, и мали предмети.
Фокусот е поостар и појасен.
Креирање на нов фолдер
Можете да отворите фолдер во мемориската картичка за новите слики.
Новиот фолдер се креира за едно бројно зголемување од најголемиот
број на фолдерот кој тековно се користи, а новиот фолдер станува
моментален фолдер во кој ќе се меморираат сликите.
MENU копче →
2→ [New folder]
Селектирање на фолдер за снимање
Поставете режим
(Macro).
Техники за сликање
• Приближете се до субјектот на минимално растојание од леќата.
• Можете да сликате подобро ако имате макро леќа.
• Исклучете го блицот (Flash Off) кога сликате на растојание од
1 m (3.3 feet).
• Во овој режим, Super SteadyShot функцијата нема да биде целосно
ефективна. Употребете статив за подобри резултати (стр. 47).
Кога стандардна форма на фолдер ќе се селектира, и ако има два или
повеќе фолдери, можете да селектирате во кој фолдер да се снимаат
сликите.
MENU копче →
2 → [Select folder] → Селектирајте го
бараниот фолдер
Забелешка
• Не можете да селектирате фолдер кога поставувате [Date form].
Форматирање на мемориската картичка
Имајте во предвид дека форматирањето на картичаката
неповратно ги брише сите податоци на картичката,
вклучувајќи ги и заштитените слики.
MENU копче →
1 → [Format] → [OK]
• За време на форматирањето, се вклучува светилката за пристап. Не
вадете ја мемориската картичка додека свети светилката.
Забелешка
• Форматирајте ја мемориската користејќи го фотоапаратот. Ако ја форматирате
нма компјутер, мемориската картичка може да стане некорисна за
фотоапаратот, зависно од типот на форматирање кој се користи.
• Форматирањето може да потрае неколку минути, зависно од мемориската
картичка.
52
117
Метод за снимање на мемориска
картичка
Избор на метод за назначување на број на фајловите
MENU копче →
бараната опција
2 → [File number] → Селектирајте ја
Series
Фотоапаратот не ги ресетира броевите и не
сеназначуваат броеви на фајловите додека тој број не
достигне “9999.”
Reset
Фотоапаратот го ресетира броевите во следниве случаи и
–
–
–
–
Кога ќе се смени форматот на фолдерот.
Кога сите слики во фолдерот ќе се избришат.
Кога ќе се смени мемориската картичка.
Кога ќе се форматира мемориската картичка.
Селектирање на име на форматиран фолдер
Направените слики се меморираат во автоматски креиран фолдер во
DCIM фолдер на мемориската картичка.
MENU копче →
бараната опција
116
2→ [Folder name] → Селектирајте ја
Standard form
Името на фолдерот се форматира како: број на
фолдер + MSDCF.
Пример: 100MSDCF
Date form
Името на фолдерот се форматира како: Број на фолдер +
Y (последната цифра)/MM/DD.
Пример: 10080405
Фотографирање на субјекти во движење
Режимот е практичен за
- Сликање на субјекти во движење
во надворешни услови
Поставете режим
(Sports action).
Техники за сликање
• Фотоапаратот фотографира континуирано се додека
притискате на копчето за сликање.
• Притиснете и држете го притиснато копчето за сликање до
половина до вистинскиот момент.
• Поставете повисока ISO сензитивност ако сликате на слаба
светлина (стр. 90).
53
Фотографирање на зајдисонце
Режимот е практичен за
- Сликање на убавината на
зајдисонцето со целиот
спектар на бои.
Пропорција на сликата
MENU копче →
пропорција
1→ [Aspect ratio] → Селектирајте
3:2
Нормална вредност.
16:9
HDTV пропорција.
Квалитет
MENU копче →
(RAW)
Поставете режим
(Sunset).
Техники за сликање
• Се кориси за добивање на слика во поцвенкаста нијанса за разлика од
другите режими. Практично е и за сликање на убавата црвена боја на
изгрејсонцето.
• Прилагодете ја длабочината на бојата со помош на компензирање ан
експозицијата. Движење кон (–) ја прави бојата подлабока, а ако се
движите кон (+) бојата се разредува.
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
1→ [Quality] → Селектирајте опција
Фајл формат: RAW (raw датотека)
Овој формат не може да се постигне со дигитално
процесуирање. Селектирајте го овој формат за обработка
на сликите на компјутер за професионални намени.
• Сликата е фиксирана на максимална големина.
Големината на сликата не се појавува на LCD мониторот .
Формат на фајл: RAW (raw датотека) + JPEG
RAW слика и JPEG сликата се креираат под исто име.
Практично е ако Ви требаат два фајла, JPEG за гледање, и
RAW за обработка. Квалитетот на сликата е фиксиран на
[Fine], а големината на сликата е фиксирана на [L].
Формат на фајл: JPEG
Сликата е комресирана во JPEG формат кога е снимана.
При повисока компресија, големината на сликата е
помала. Ова овозможува повеќе фајлви да се снимаат на
една мемориска картичка, со помал квалитет на сликата.
Забелешка
• За детали околу бројот на слики кои можат да се направат ако се промени
квалитетот, погледнете на страна 29.
Околу RAW фајловите
Потребен Ви е “Image Data Converter SR” софтвер приложен на CD-ROM
(испорачан) за да се отвори RAW фајл снимен на оваа фотоапарат. Со овој софтвер, RAW фајлот може да се отвори и да се конвертира во обичен формат, како
JPEG или TIFF, а можеат да се променат и вредностите на функциите како бел
баланс, сатурација на боја, контраст, и сл.
• Снимањето во RAW формат има и одредени недостатоци и лимити.
– RAW фајл не може да се печати со DPOF (print) печатач или
PictBridge компатибилен печатач.
• Не можете да креирате ефекти на D-Range Oптимизаторот различни од
(Standard) при емитување и при зголемување на сликата направена во RAW формат.
54
115
Changing your setup
Големина и квалитет на слика
Големина на слика
MENU копче →
1→ [Image size] → Селектирајте големина
Фотографирање во ноќни услови
Режимот е практичен за
Сликање на портрети навечер.
[Aspect ratio]: [3:2]
DSLR-A350
L:14M
M:7.7M
4595 × 3056 пиксели
3408 × 2272 пиксели
S:3.5M
2288 × 1520 пиксели
DSLR-A300
L:10M
M:5.6M
3872 × 2592 пиксели
2896 × 1936 пиксели
S:2.5M
1920 × 1280 пиксели
- Фотографирање на поголеми
растојание без да се загуби темната
атмосфера на опкружувањето.
[Aspect ratio]: [16:9]
DSLR-A350
L:12M
M:6.5M
4592 × 2576 пиксели
3408 × 1920 пиксели
S:2.9M
2288 × 1280 пиксели
Поставете режим
DSLR-A350
L:8.4M
M:4.7M
3872 × 2176 пиксели
2896 × 1632 пиксели
S:2.1M
1920 × 1088 пиксели
Забелешка
• Ако селектирате RAW фајл со [Quality], големината на сликата на RAW
фајлото одговара на L. Оваа големина не се прикажува на LCD мониторот.
(Night portrait/Night view). Поставете
[Flash mode] на (Flash Off) ако сакате да сликате без луѓе во
околината (стр. 81).
Техники за сликање
• Уверете се дека субјектот не се движи за да нема замаглување
на сликата.
• Брзината на сликање е помала, па се препорачува користење на
статив.
Забелешка
• Сликата можеби нема да биде квалитетна ако фотографирате целосно
затемнета сцена.
114
55
Фотографирање по Ваша желба
(Exposure mode)
Ако сакате да ја користите фотоапаратот во странство
Можеби ќе треба да активирате видео сигнал кој ќе одговара на Вашиот
ТВ систем.
Единечната рефлексна леќа на фотоапаратот овозможува
прилагодување на брзината на сликање (колку време да биде
отворен објективот) и апретурата (досегот на фокусот: длабочина на
полето) за да уживате во различните техники на сликање.
На пример, треба поголема брзина на сликање брзите бранови, или
сакате да сликате цвеќе со фокусирање на цветот, а позадината на
цвеќето да биде надвор од фокусот. (стр. 59, 61).
MENU копче →
бараната опција
Со прилагодување на брзината на сликање не само што се креираат
фотографски ефекти ба движењата, туку се детерминира е светлината
на сликата со контролирање на количината на експозиција (количината
на светлина која ја прима фотоапаратот), кој е најважен фактор во
фотографирањето.
Промена на светлината на сликата со количината на експозиција
Вредност на
експозиција
Мала
Висока
Кога сликате со поголема брзина, фотоапаратот го отвора објективот
за пократко време. Тоа значи дека се намалува времето за примање на
светлината, што резултира со затемнета слика. За посветли слики,
отворете ја апретурата (отворот низ кој поминува светлината) за да се
ограничи количината на светлината која ќе дојде до фотоапаратот во
одреден момент. Светлината на сликата прилагодена со брзината на
слиакње се нарекува “експозиција.”
1→ [Video output] →
Селектирајте ја
NTSC
Видео сигналите се во NTSC режим (на пр. за САД,
Јапонија).
PAL
Видео сигналите се во PAL режим (пр., за Европа).
За ТВ системи во боја
Ако сакате да гледате слики на ТВ екран, потребен Ви е ТВ приемник со
видео влезни приклучоци и видео кабел. Системот во боја на ТВ сетот
мора да одговара на дигиталниот фотоапарат. Погледнете ги листите
подолу за да ги проверите кодовите на државите и регионите во кои
може да се користи фотоапаратот.
NTSC систем
Бахамски острови, Боливија, Канада, Централна Америка, Чиле, Колумбија,
ЕКвадор, Јамајка, Јапонија, Кореа, Мексико, Перу, Сирија, Тајван, Филипините,
С.А.Д, Венецуела, и тн.
PAL систем
Aвстралија, Австрија, Белгија, Кина, Чешка, Германија, Финска, Данска,
Холандија, Хонг Конг, Унгарија, Италија, Кувајт, Малезија, Нов Зеланд,
Норвешка, Полска, Португалија, Сингапур, Словачка, Шпанија, Швајцарија,
Tајланд, Англија, и тн.
PAL-M систем
Бразил
PAL-N систем
Aргентина, Парагвај, Уругвај.
SECAM систем
Бугарија, Франција, Гвинеја, Иран, Ирак, Монако, РУсија, Украина, и тн.
Ова поглавје објаснива како да ја прилагодите експозицијата и да
уживате во свооите фотографии. Ќе откриете на кој начин треба да се
користи експозицијата и брзината на сликање.
56
113
Гледање на сликите на ТВ приемник
1 Исклучете го фотоапаратот и ТВ
1 Кон видео влез
приемникот, и поврзете го
фотоапаратот со ТВ.
Видео кабел
Сликање со автоматска програма
Овој режим е практичен за
Употребете автоматска
експозиција, додека се активирани
нагодбите за ISO сензитивност,
Креативен стил, D-Range
оптимизатор, и сл.
2
Кон VIDEO OUT
терминал
2 Вклучете го ТВ приемникот и најдете го сигналот од
фотоапаратот.
• Консултирајте го и упатството за употреба на ТВ приемникот.
Експозицијата се пресметува од
фотоапаратот, но сменете ја
комбинацијата на брзината на
сликање и апретурата зависно од
субјектот
(Program shift).
3 Вклучете го фотоапаратот и притиснете
копче.
Сликите направени со фотоапаратот се појавуваат
на ТВ екранот.
Селектирајте слика со копчињата ◄►.
• LCD мониторот на задниот дел на
фотоапаратот не се вклучува
1 Поставете режим на селекторот на P.
2 Поставете ги функциите за сликање со бараните нагодби
(страни 72 до 100).
Контролни копчиња
копче
Нагодуваењето ќе биде меморирано се додека не се ресетира.
• За активирање на блиц,
копче.
3 Фокусирајте го субјектот и сликајте.
57
Употреба на Program shift
1 Притиснете на копчето за
5 Селектирајте [Delete] со▲, и притиснете на центар на
Брзина на сликање
сликање до половина за
подобро фокусирање.
контролорот.
Апретура
Бришење на сите слики во фолдерот
Правилна експозиција (брзина на
аликање и вредност на апретура) се
детерминирани од фотоапаратот.
1 Притисни
копче.
2 Селектирајте фолдер од листата
2 Ротирајте на селекторот за
бараната комбинација додека
не се постигне добро
фокусирање.
со ◄ копче на контролорот.
PS
Брзина на сликање
Aпретура
Режимот на сликање и индикаторот се
во позиција “PS” (Приоритет брзина на
сликање и program shift), и брзината на
сликање и вредноста на апретурата ќе
се сменат.
• Со “PA” (Приоритет е апретура и
program shift) ако сакате апретурата
да биде приоритетна (стр. 59).
3 Сликајте го субјектот.
Забелешка
• Ако јаисклучите и вклучите фотоапаратот во краток период, Program shift
“PS” или “PA” се откажуваат и се појавува “P.”
• Кога Program Shift “PS” е избран, икона
(Camera shake warning)
индикаторот за треперење на фотоапаратот не се прикажува.
58
Фолдер листа
3 Притиснете на центар на контролорот, и селектирајте го
фолдерот кој сакате да го избришете со ▲▼.
4 Притисни
копче.
5 Селектирајте [Delete] со▲, и притиснете на центар.
Бришење на сите слики истовремено
MENU копче →
1→ [Delete] → [All images] → [Delete]
Забелешка
• Можеби бришењето ќе потрае подолго ако селектирате многу слики кои
сакате да ги избришете, [All images]. Се препорачува сликите да ги
бришете на компјутер или да ја форматирате мемориската картичка на
фотоапаратот.
111
Бришење на слики (Delete)
Ако еднаш избришете слика, не можете да ја вратите назад.
Режимот е практичен за
Изострете го фокусот на субјектот кој
го сликате и замаглете се освен
субјектот. Отворот на апретурата
се стеснува и во се фокусира само
субјектот. (Полето во позадината
станува поплитко).
Забелешка
• Заштитените слики не можат да се избришат.
Бришење на тековно прикажаната слика
1 Најдете ја сликата која сакате
да ја избришете, и притиснете
копче.
копче
2 Одберете [Delete] со ▲ копче и притиснете на центар.
Бришење на селектирани слики
1 MENU копче→
Контролирање на позадината
(Aperture priority)
Сликајте го пространството на
сцената. Со стеснување на
апретурата се шири просторот кој
е во рамките на фокусот ( сцената
станува подлабока).
1 → [Delete] → [Marked images]
2 Селектирајте ги сликите кои
сакате да ги избришете со
контролорот, и притиснете на
центар. Знак се појавува на
1 Поставете режим A.
селектираните слики.
Вкупен број
3 За бришење на други слики, повторете чекор 2.
4 Притиснете MENU копче.
110
59
Заштита на сликите (Protect)
2 Одберете вредност на
апретура (F- број) со
контролниот одбројувач.
• Помал F-број: Предниот и задниот
дел на субјектот се замаглени.
Поголем F-број: Субјектот и
неговата околина исто така се
фокусирани.
• Не можете да ја проверите
замагленоста преку визирот.
Погледнете ја снимената слика, и
потоа подесете ја апретурата.
3 Добро фокусирајте и сликајте
Заштитете ги сликите за да спречите ненадејно бришење.
Aпретура (F- број)
1 MENU копче →
1→ [Protect] → [Marked images]
2 Селектирајте слика која сакате да
Брзина на сликање
го субејктот.
Брзината на сликање автоматски
се прилагодува за најдобра
експозиција.
• Кога фотоапаратот ќе пресуди дека
не е постигната најдобра
експозиција со селектираната
вредност на апретурата, брзината на
сликање трепка. Прилагодете ја.
Техники за сликање
• Брзината на сликање може да се намали зависно од вредноста на
апретурата. Ако е намалена, употребете статив.
• Досегот на блицот зависи од вредноста на апретурата. Кога слиакте
со блиц, проверете го неговиот досег (стр. 80).
• За поголемо замаглување на позадината, употребете телефото
леќа или леќи кои се опремени со помала бленда (светла
леќа).
60
Заштита на селектирани слики/откажување на
заштитата на селектираните слики
-
ја заштитите со копчињата ◄►, и
притиснете на центар ко
контролорот.
Ознаката
се појавува на
селектираната слика.
• За откажување на заштитата, повторно
притиснете на центарот на контролорот.
3 За заштита на други слики, повторете го
чекорот 2.
4 Притиснете MENU копче.
5 Селектирајте [OK] со ▲ копче, и притиснете на центар
на контролорот.
Заштита на сите слики/Откажување на заштитата на
сите слики
MENU копче →
1 → [Protect] →
[Cancel all] → [OK]
[All images] или
109
Како да проверите хистограм
Кога сликата има високо заштитени или
ниско заштитени делови, тие делови
светкаат на екранот за хистограм
(Предупредување за ограничување на
светлото).
Избивање
R (црвено)
Светлост
G (зелено)
B (Сино).
Сликање на субјекти во движење со различни изрази
(Shutter speed priority)
Режимот е практичен за
Сликање на субјект во движење во
одреден момент. Употребете
поголема брзина на сликање за
прецизно сликање на најважниот
момент од движењето.
Следете го движењето за да ја
доловите динамиката и текот.
Употребете помала брзина на
сликање за да направите вистинка
фотографија од субјект во
движење.
1 Поставете го режимот на S.
108
61
2 Поставете брзина на сликање
Хистограм
со контролниот селектор.
Брзина на сликање
1
3 Фокусирајте и сликајте го
Дисплеј
Значи...
100-0003
Фолдер/број на фајл
(132)
Aпретура (F- број)
субјектот.
Апретурата автоматски се прилагодува за
да се постигнат најдобри резултати.
• Ако фотоапаратот пресуди дека не е
постаигната правилна експозиција со
избраната брзина на сликање, вредноста
на апретурата трепка. Затоа, повторно
прилагодете ја брзината на сликање.
Техники за сликање
• Кога брзината на сликање е мала, употребете статив.
• Ако фотографирате спортски настан, поставете повисока ISO вредност.
62
Дисплеј
Забелешки
•
(Camera shake warning) индикаторот за треперење на фотоапаратот не се
прикажува во режимот на преиориетна брзина на сликање.
• Ако користите блиц, ако ја затворите апретурата (поголем F-број) со
намалување на брзината на сликање, блицот не може да досегне до субјекти
на поголеми растојанија.
• Колку повисока ISO сензитивнос, толку поголем шум.
• Кога прзината на сликање е една секунда или повеќе, намалувањето на шум
(Long exp.NR) ќе се активира по сликањето (сл. 118). Не можете да
фотографирате додека е активирана оваа функција.
Значи...
Фокусно раст. (149)
Креативен стил (95)
Заштита (109)
DPOF3
DPOF (141)
Квалитет на слика (115)
Големина на слика
(114)/Сразмер (115)
Предупредување за
празна батерија (17)
Бел баланс (Auto, Preset,
Color temperature, Color
filter, Custom) (91)
D-Range Оптимиза. (95)
Датум на сликање
Број на фајл/Вк. број на
слики
2
Дисплеј
Значи...
Хистограм (108)
P A S M Режими (48)
1/125
F3.5
Брзина на сликање (61)
Aпретура (59)
ISO100
ISO сензитивност (90)
–0.3
–0.3
EV скала (63, 99)
Блиц компенз. (88)
Мерење (89)
107
Проверка на информациите за
направените слики
Со секое притискање на DISP копче, информациите на дисплејот
се менуваат (стр. 97).
Основни информации на екранот
Сликање со рачно подесена експозиција
(Manual exposure)
Овој режим е практичен за
Сликање со бараното пдоесување
ан експозиција и со прилагодување
на брзината на сликање и
апретурата.
1 Поставете режим M.
Екран
Значи...
100-0003
Фолдер – фајл број
(132)
DPOF3
Заштита (109)
DPOF (141)
Квалитет на слика(115)
2 Ротирајте на контролниот
селектор за брзина на сликање
копче, и ротирајте
и притисни
на контролниот селектор за
прилагодување на апретурата.
• Можете да внесете функција на
копче
контролниот селектор со
Големина на слика
(114)/Сразмер (115)
[Ctrl dial setup] (стр. 120).
Предупредување за
празна батерија (17)
1/125
Брзина на сликање (61)
F3.5
Aпретура (59)
ISO100
2008 1 1
10:37AM
ISO сензитивност (90)
3/7
Број на фајл/вкупен број
на слики
106
Апретура (F-број)
Датум на сликање
Брзина на сликање
63
Селектирање на фолдер
3 Сликајте откако ќе се
1 Селектирајте фолдер со◄►, и
постави експозиција.
• Проверете ја експозицијата на EV
скалата.
Кон +: Сликите стануваат посветли. Кон
–: Сликите стануваат потемни. ◄► се
појавуаат ако поставите експозиција
која е надвор од границите на EV скала.
Стрелката почува да трепка ако
разликата стане преголема.
: Metered Manual (Рачно мерење)
потоа притиснете на центар на
контролорот.
Стандардна вредност
Фолдер колона
2 Одберете го фолдерот со ▲▼ и потоа притиснете на
центар на контролорот.
Автоматска репродукција на слики (Слајд шоу)
Забелешки
•
(Camera shake warning) индикаторот не се прикажува во режимот за
рачно прилагодување на експозицијата.
• Кога режимот е во M позиција , ISO дотерувањето [AUTO] е на [100]. Во M
режим, ISO дотерување[AUTO] не е достапно. Поставете ISO сензитивност ако
е потребно.
Рачно менување
Можете да ја смените брзината на сликање и апретурата комбинирано
без да се смени вредноста на експозицијата која сте ја поставиле.
Ротирајте на контролниот селектор
додека притискате AEL копче за да
селектирате брзина на сликање и
вредност на апретура.
2 → [Slide show]
Pепродукција на сликите по редослед (Slide show). Слајд шоуто
автоматски застанува откако ќе се репродуцираат сите слики.
• Можете да гледате претходна/наредна слика со ◄►копчињата.
За паузирање на слајд шоуто
Притиснете на центар на контролорот. Притиснете за да започне
репросукцијата.
За да го исклучите
Притиснете MENU копче.
За да селектирате интервал за приказ на сликите
AEL копче
64
MENU копче →
MENU копче →
2 → [Interval] → Селектирајте го
бројот на секунди.
105
4 Движете ја надолу или нагоре црвената рамка за
означување на делот кој сакате да го зголемите со
Сликање со долга експозиција (BULB)
или
5 Притиснете на центар на контролорот.
Делот кој е во црвената рамка се зголемува.
• Притиснете на центар на контролорот за враќање на претходниот екран.
• За да го откажете овој режим, притиснете
копче.
Режимот е практичен за
Сликање на патека на
светлина, како огномет
Сликање на ѕвезди.
Скала
Големина на слика
Скала
DSLR-A350
DSLR-A300
L
Прибл. ×1.1 – ×14
Прибл. х1.1 - х12
M
Прибл. ×1.1 – ×11
Прибл. х1.1 - х9.1
S
Прибл. ×1.1 – ×7.2
Прибл. х1.1 - х6.1
1 Поставете режим M.
2 Ротирајте на контролниот
За приказ на листата со слики
1 Притисни
копче.
селектор додека [BULB] не се
појави.
копче
На екранот се менуваат индексите.
BULB
2 Притискајте DISP копче додека
не се селектира бараниот
формат на екранот.
• Екранот се менува по следниот
редослед: 9 слики → 25 слики
4 слики
→
За враќање на екран со една слика
Притисни
копче или на центар на контрлорот ако сакате да ја
селектирате бараната слика.
104
3 Додека притискате
копче,
ротирајте на контрониот
селектор за прилагодување на
апретурата (F-број).
копче
65
4 Притиснете на копчето за сликање до половина за фокусирање.
5 Повлечете го капачето на објективот (стр. 27).
6 Притиснете и држете го копчето за сликање се додека трае
сликањето.
Се додека се притиска копчето за сликање, објективот е о отворен.
Техники за сликање
• Употребувајте статив.
• Поставете го фокусот на опција бескрај- infinity со рачно
дотерување кога сликате огномети, и сл.
• Ако употребувате далечинска команда ( не е испорачана), моежте
да го оставите објективот отворен.
Забелешки
• Кога употребувате статив, исклучете ја функцијата Super SteadyShot.
• Колку е подолго времето на експозиција, толку е поголем шумот на сликата.
• По сликањето, намалување на шум (Long exp.NR) ќе се изврши за истото
време додека објектовот бил отворен. Не можете да сликате додека трае
редукцијата.
2 Приближете/оддалечете со
или
копчето.
• Можете да одберете дел кој сакате да
го зголемите со копчињата ◄►▼▲.
• Со ротирање на контролниот
селектор ја прикажува сликата со
соодветнот зголемување. Ако
имате направено повеќе слики со
иста композиција, можете да ја
споредите состојбата на фокусот.
• Со секое притискање на центарот на
контролорот, екранот се менува меѓу
зумиран и полн екран.
button
За откажување на режимот за приближување
Притисни копче додека сликата не се врати на нормалната големина.
Зголемување на дел од сликата во одредена точка
Прво селектирајте го делот, а потоа зголемете го.
1 Прикажете ја сликата што
сакате да ја зголемите, и
копче.
притиснете
копче
2 Притиснете на центар на контролорот.
Црвена рамка се појавува.
3 Движете ја црвената рамка до централната точка која сакате
да ја зголемите со копчињата ◄►▼▲.
66
103
Using the shooting function
Забелешка
• Кога гледате слики на ТВ применик или компјутер, сликите ќе се прикажуваат
во портрет позиција, дури и кога [Manual rotate] е селектирано.
Ротирање на слика
Можете да ги селектирате и двата LCD екрани (Live view) или визирот
(OVF) за да снимите слика.
Менување на визирот
1 Прикажете ја сликата која сакате да
ротирате и притиснете
Снимање со визир (OVF)
ја
Дотерајте LIVE VIEW/OVF копчето во
"OVF".
копче.
Статусот на екранот се менува на сл. начин:
копче
2 Притиснете на центар на контролорот.
Сликата се ротира во насока на стрелките на часовникот. Ако
сакате наредна ротација, повторете чекор 2.
• Oткако еднаш ќе се ротира сликата, таа се репродуцира според новата
позиција, дури и кога ќе ја исклучите фотоапаратот.
За враќање на нормална репродукција
Притиснете
копче.
Забелешка
• Ако преснимувате ротирана слика на компјутер, “Picture Motion Browser” во
приложениот CD-ROM софтвер правилно ќе ги прикажува ротираните слики.
Сепак, некои слики можеби нема да можат да се ротираат.
Зголемување на сликите
Приказ на визирот
Приказ на LCD екран
Кога ќе погледнете во визирот, предметот во делот за фокусирање
автоматски се појавува (Eye-Start AF).
За деактивирање на функцијат Eye-Start AF
Сликата може да се зголеми за подобро разгледување. Практично е
за да ја проверисте состојбата ан фокусот на направената слика.
1 Прикажете ја сликата што сакате
да ја зголемите, и притиснете
копче.
MENU копче
[Eye-Start AF]
[Off]
y Кога прикачувате FDA-M1AM лупа (не е испорачана) или FDA- A1AM
Агол (не е испорачан) на фотоапаратот, поставување на [Eye-Start AF]
на [Off] се препорачува бидејќи сензорите на блендата кои се наоѓаат под
визирот можат да се актвираат.
копче
102
67
Using the viewing function
Дотерување на фокусот на бирачот (дотерување на диоптер)
Pепродукција на сликите
Последната слика која е направена се прикажува на LCD мониторот.
Дотерајте го диоптерот-со дотерување
на бројчаникот со Вашиот вид се
додека индикаторот не се појави јасно
во визирот
xПовлечете го бројчаникот кон + кога гледате
далеку, кон - кога гледате од блиску.
xВежбање на камерата на светло ви овозможува лесно да
го дотерате диоптерот.
Кога е тешко да го вртите бројчаникот за дотерување на
диоптерот.
Отстранете го капакот за очи, потоа зартете го
бројчаникот.
x Кога ставате FDA-M1AM Magnifier (не следува) или
FDA-A1AM Angle Finder (не следува) со камерата,
извадете го капакот за очи како што е опишано и потоа
закачете го.
1 Притисни
копче.
копче
2 Одберете слика со копчињата ◄/►.
За враќање на режим на сликање
Притиснете копче повторно.
За приказ на датум на сликање
Притиснете DISP копче.
Со секое притискање на DISP копче, екранот се менува.
Прикажува претходна
или наредна слика,
до пет слики.
Со датум на
сликање
Хистограм
Со датум на
сликање
Без датум на
сликање
Забелешка
• DISP копчето овозможува исклучување и вклучување на информациите за
сликањето и во други режими на репродукција.
За избор на ориентација при репродукција на слика направена
во портрет позиција
MENU копче →
2 → [PlaybackDisplay] →
Селектирајте го бараното дотерување
68
101
• Во амбиентално* сликање, EV скалата се појавува на визирот исто
така, но не се појавува кога се слика со блиц.
• Кога ќе почне сликањето, индексите кои покажуваат веќе
направени слики, исчезнуваат еден по еден.
• Кога е селектирана една граница, ако се притисне на копчето за
сликање до половина, и се отпушти, “br 1” се појавува на
амбиенталната светла граница и “Fbr 1” се појавува на блиц
границата на визирот. Кога ќе почне сликањето, се прикажува бројот
на наредната рамка, на пример, “br 2,” “br 3.”
* Амбиентална светлина: Секоја светлина различна од светлината на
блицот која зрачи продолжен период како природна светлина, или
неонска светлина.
Сликање со ограничен бел баланс (WB bracket)
LCD монитор (Приказ на информации за сликањето)
На ислустрациите подолу се прикажани детали за приказ на екранот.
Зголемениот екран е прикажан како фабричко дотерување.
Дисплеј
Врз основа на селектираниот бел баланс, и температура на
боја/филтер на ефекти, можат да се направат три слики.
1
Режим на бројчаник (48)
Отвор (59)
bracket)
*1
*2
Вредноста под
е вредноста која е тековно селектирана.
Mired: единица која ја прикажува конверзијата на квалитетот на бојата во
температурните филтери.
Претставува...
Драјвер режим (97)
Режим за фокус (74)
Експозитура (63)
AE заклучуање (83)
2 Фокусирајте и сликајте го субјектот.
Сликање на 3 слики со белиот баланс. Кога Lo е
селектирано, се ограничува на 10 mired*2, а ако е
селектирано Hi се ограничува на 20 mired. Едно сликање
прави по три слики.
Дисплеј
Брзина на сликање (61)
копче →
(WB bracket) → Селектирајте го
бараното дотерување.
*1 (WB
Претставува...
AF дел (75)
Мерење (89)
Дисплеј
Претставува...
Режим за блиц (81) /
Редукција на црвени очи
(80)
Експозитура израмнување (85)
Дополна на блиц (88)
EV скала (63, 99)
Креативност (95)
Баланс на бела боја
(Auto, Preset, Color
temperature, Color filter,
Custom) (91)
D-Range Optimizer (95)
ISO чувствителност (90)
100
69
Дисплеј
Дисплеј
Претставува...
Прео.време на бат. (17)
Квалитет на сликата
(115)
Претставува...
Големина на сликата
(114)/ Сразмер (115)
Преостанат број за
снимање слики (29)
1
копче → Desired bracket → Бараниот чекор
2 Фокусирајте и сликајте го субјектот.
Основната експозиција е првата слика од серијата идни слики.
* (Bracket:
Cont.)
Приказ на дисплеј за информации за сликањето
Притиснете о копчето DISP за менување на
зголемен екран и детален екран.
Кога ќе ја завртите камерата во вертикална
позиција, екранот автоматски се врти за
дотерување на позицијата на камерата.
DISP копче
Зголемен екран
Детален екран
Нема приказ
Сликање на три слики со експозиција според
селектираниот чекор. Притиснете и задржете на копчето
за сликање додека не заврши сликањето.
* (Bracket:
Single)
Сликање на три слики со експозиција според
селектираниот чекор. Притиснете на копчето за сликање
за сликање на една по една слика
* _ ._ EV после
/
е тековно селектираниот чекор.
Забелешки
• Кога е селектиран режим М, експозицијата се поставува со прилагодување на
брзината на сликање. Ако ја поставувате експозицијата со приалагодување на
вредноста на апретурата, притиснете и задржете AEL копче.
• Кога ја прилагодувате експозицијата, таа е базирана на вредноста која е
компензирана.
• Ограничувањето не може да се користи ако е поставен режимот AUTO или
Scene
EV скала на ограничување
Амбиентална граница
Блиц граница
0.3 чекори, 3 слики
0.7 чекори, 3 слики
Компенз. на експозиција 0 Блиц компензац. –1.0
Забелешка
• Екранот можете да го употребувате за дотерување на светлината на LCD екранот со
притискање на копчето DISP малку подолго (стр.122).
LCD монитор (Live
view режим)
LCD монитор
(Визир режим)
Прикажан во горна колона. Прикажан во долна колона .
Визир
70
99
Употреба на тајмерот
Визир
Тајмерот од 10 секунди е практичен ако сака и фотографот за се појави
на сликата, а со тајмерот од 2 секунди се редуцира треперењето на
фотоапаратот.
1
копче →
• Бројот после
(Self-timer) → Селектирајте секунди
е бројот кој е тековно селектиран.
2 Фокусирајте и сликајте го субјектот.
• Кога е активиран тајмерот, акустичен сигнал и светилката на
тајмерот ја прикажуваат состојбата. Светилката на тајмеор почнува
побрзо да трепка, а звучниот сигнал забрзува пред сликањето.
1
Дисплеј
Дисплеј
Претставува...
AF дел (70)
Откажување на тајмерот
За да го откажете тајмерот, притиснете
Spot AF дел (75)
копче.
Забелешка
• Ако притиснете на копчето за сликање без да погледнете во визирот,
употребете го капачето на блендата (стр. 27).
Сликање со ограничена експозиција (Exposure
bracket)
Мерење на место (89)
Пропорција на местото за
сликање 16:9 (115)
2
Дисплеј
Претставува...
Блиц компензација (88)
Претставува...
Супер мирно сликање
(46)
Пропорција 16:9 (115)
* Кога се користи HVL-F56AM/HVLF36AM Блиц (не е испорачан),
можете да сликате со
синхронизирана висока брзина. За
детали, погледнете во приложеното
упатство со блицот.
Полнење на блиц (81)
WL
Безжичен блиц (81)
Висока брзина sync*
Рачно фкусирање (75)
Основна слика
– насока
+ насока
Сликањето со ограничена експозиција овозможува да направите
неколку редоследни слики со различни степени на експозиција.
Означете ја вредноста на девијација (чекори) од основната
експозиција, и фотоапаратот ќе слика додека автоматски ја ограничува
експозицијата. Можете да одберете слика со светлина по Ваш избор
откако ќе заврши сликањето.
98
●
Фокус
125
Брзина на сликање (61)
5.6
Aпретура (59)
EV скала (63, 91)
AE клуч (63, 99)
2
Бројач на сликање
(29)
Треперење на фотоапарат
(45)
71
Селектирање на метод на фокусирање
Постојат два начина на прилагодување на фокусот: aвтоматски фокус и
рачно дотерување.
Автоматско фокусирање
Избор на драјв режим
Оваа фотоапарат има 5 драјвери, како напредно еднократно
сликање, континуирано сликање. Употребувајте ги според
субјектот кој сакате да го сликате.
Еднократно сликање
1 поставете режим на фокус на AF.
Овој режим е за нормално сликање.
Копче →
(Single-shot adv.)
Континуирано сликање
Фотоапаратот слика континуирано максимално според следнава
брзина*.
2 Погледнете во визирот.
Субјектот фотоапаратот автоматски го фокусира (Eye-Start AF).
3 Притиснете на копчето за сликање
DSLR-A300
Live view режим
Максимум 2 слики
во секунда
Максимум 2 слики
во секунда
Viewfinder режим
Максимум 2.5 слики
во секунда
Максимум 3 слики
во секунда
Фокус сензор
до половина за подобро
фокусирање и сликајте.
* Наши услови на мерење. Брзината на континуираното снимање е
побавно, во зависност од состојбата за снимање.
• Кога субјктот е фокусиран, индикаторот
на фокус се менува,● или
(стр. 72).
• Се појавува зелена рамка како дел каде
што фокусот е потврден.
Околина
Индикатор на фокус
Техники за сликање
• За селектирање на околина на фокусирање, поставете [AF area] (стр. 75).
Индикатори за фокусирање
Индикатор
Статус
● свети
Подесен фокус. Фотоапаратот е подготвена да слика.
1
копче →
(Continuous adv.)
2 Фокусирајте и сликајте го субјектот.
• Ако притиснете и задржите на копчето за сликање, сликањето
продолжува.
• Бројот на сликите кои можат да се направат со континуирано сликање се
прикажуваат на визирот.
Максимален број на слики
Во табелата се впишани највисоките вредности.
свети
Потврдено фокусирање. Фокусната точка се движи
заедно со субјектот. Подготвена за сликање.
Fine/Standard*
Нема лимит (Додека не се наполни мемориската картичка)
RAW & JPEG
3 слики
свети
Уште фокусира. Не може да се ослободи објективот.
RAW
4 слики (DSLR-A350)/6 слики (DSLR-A300)
Не може да фокусира. Објективот е блокиран.
* Брзината на сликање се намалува после четвртата слика.
● трепка
72
DSLR-A350
97
(Night view)
Контраста се прилагодува и ја истакнува убавината на
сликите кои се прават во ноќни услови.
(Sunset)
За сликање на црвените нијанси на зајдисонцето.
(B/W)
За црно - бели слики.
(Adobe RGB)
За сликање во Adobe RGB простор.
(Контраст), (Сатурација), и
(Острина) можат да се прилагодат
секоја поставка во Креативниот стил.
(Contrast)
(Saturation)
(Sharpness)
Разлика меѓу светлината и сенката на сликата (градација).
Се зголемува вредноста за да се добие слика со ппоголем
контраст. Намалете за мека доработка.
Поживи бои. Зголемете ја вредноста за да се добијат
подлабоки бои. Намалете за понежна доработка на
сликите.
Се изразуваат контурите. Со повисока вредност тие повеќе
се истакнуваат, намелете за помека доработка.
Околу Adobe RGB color space
Adobe RGB обоениот простор има широк спектар на репродукција на
боите, во споредба со sRGB кој има стандардни бои кај дигиталниот
фотоапарат. Аго главната цел е да се печати сликата, посебно ако
сликата има изразено зелена или жолта нијанса, , Adobe RGB е
поефективен за разлика од останатите sRGB режими за бои.
• Името на фајлот започнува со “_DSC.”
Забелешки
• Ако се користиScene Selection, не се менуваат дотерувањата за Creative Style.
• Кога
(B/W) е селектирано, не се прилагодува сатурацијата.
•
(Adobe RGB) е апликација за печатачи кои поддржуваат опција за печатење
во боја DCF2.0. Употребата на апликации и печатачи кои не ги поддржуваат овие
опции можат да резултираат со репродукција на слики со нејасна боја.
• При репродукција на слики снимени со опција
(Adobe RGB) на фотоапаратот
или на некомпатибилна Adobe RGB-опрема, сликите се прикажуваат со ниска
сатурација.
96
Субјекти кои бараат посебно фокусирање:
Со автоматскиот фокус, тешко можат да се фокусираат следниве
субјекти. Во овие случаи, употребете ја focus lock shooting
поставката (стр.73) или фокусирајте рачно (стр. 75).
• Субјект со мала контраст, како сино небо или бел ѕид.
• Два субјекти на различни растојанија кои се надвор од AF околина.
• Субјект кај кои се повторува композицијата, како фасада на зграда.
• Субјект кој е многу светол или сјаен, како сонце, автомобил, или
површина на вода.
Мерење на точно растојание на субјект
Овој
знак лоциран на горниот дел
на фотоапаратот ја покажува
локалцијата на сензорот на сликата *.
Кога го мерите точното растојание
меѓу фотоапаратот и субјектот,
обратете се на позицијата на
хоризонталната линија.
* Сензорот на сликата е дел од
фотоапаратот кој се однесува
како филм.
Сликање со бараната комппозиција (Focus-lock)
1 Ставете го субјектот во AF
околината и притиснете на
копчето за сликање до
половина.
73
2 Држете го копчето притиснато
до половина, и ставете го
субјектот назад во
оригиналната позиција, за да се
ре-компонира објективот.
Процесуирање на сликите
Корекција на светлината на сликата (D-Range
Optimizer)
Fn копче → [D-RangeOptimizer] → Селектирајте дотерување
(Off)
3 Притиснете го копчето за сликање до крај за да сликате.
Избор на метод на фокусирање зависно од
движењата на субјектот (Autofocus mode)
(Standard)
Ако има остар контраст на светлината и сенки меѓу
субјекто и позадината, што е вообичаено кога се слика
кон сонцето, фотоапаратот ја надополнува разликата
низ целата слика за да произведе слика со соодветен
контраст и слетлина.
(Advanced)
Со делење на сликата на помали делови, фотоапаратот ја
анализира светлината и контраста меѓу субјектот и
позадинатаe, и продуцира слика со оптимална светлина и
градација.
Fn копче→ [Autofocus mode]→ Одберете дотерување
AF
AF)
(Еднократна
снимка)
Фотоапаратот фокусира додека кога го притискате
копчето за сликање до половина.
(Aвтоматски AF) Кога ќе притиснете и ќе задржите на копчето за сликање,
ако субјектот не се движи, тој не се фокусира, ако
субјектот се движи, фотоапаратот продолжува да
(Континуиран Фотоапаратот продолжува да фокусира додека е
притиснато копчето за сликање до половина.
• Нема да се слушне аудио сигнал кога субјектот ќе
биде фокусиран.
Техники за сликање
• Со
• Со
74
(Single-shot AF) сликајте кога субјектот не се движи.
(Continuous AF) сликајте кога субјектот се движи.
•
Нема компензација.
(Advanced) од D-Range Optimizer нема ефект врз RAW фајлови. Поправете
ги сликите со користење на функцијата D-Range Optimizer од "Imshr Fsys
Vonbrtyrt DT."
Селектирање на слика за процесуирање (Creative Style)
MENU копче →
1 → [Creative Style] → Селектирајте го
бараното пдоесување
• Ако сакате да прилагодите (Контраст), (Сатурација), и
(Острина), селектирајте поставка со ◄/►, и потоа прилагодете ја со
копчињата ▲/▼.
(Standard)
За сликање различни сцени со богата градација и
прекрасни бои.
(Vivid)
Сатурацијата и контраста се означуваат за сликање
на на колоритни сцени и субјекти како цвеќиња,
сино небо, поглед кон морска ширина, и сл.
(Portrait)
За сликање на кожа во помек тен, идеално е за правење
на портрет слики.
(Landscape)
Сатурацијата, контраста и острината се користат за
појасно сликање на нерамна сцена, на пример за
сликање на пејзажи, планини и сл.
95
Забелешка
• Пораката “Custom WB error” укажува дека вредноста е надвор од границите.
(Кога се користи блиц на субјект кој е во близина или на субјект со светла боја,
се појавуваат во рамката). Ако се регистрира оваа вредност
индикаторот
станува жолт на дисплејот со информации на LCD мониторот. Не можете да
сликате во овој монмент, но се препорачува да го поставите белиот баланс
повторно за да добиете правилна вредност.
За да повикате опција за бел баланс
Fn копче → [White balance] →
(Custom)
Забелешка
• Ако е активиран блицот мкога ќе се притисне копчето за сликање,
горенаведената опција ќе се регистрира заедно со вредноста која е поставена за
ослободување на светлината на блицот.
Избор на фокус околина (AF area)
Селектирајте AF околина која ќе
одговара на условите во кои сликате.
Се појавува зелена рамка во местото
каде што фокусот е потврден.
x Подрачјето употребено за
фокусирање накратко се осветлува
во режимот на визир.
AF околина
Околина
Fn копче→ [AF area]→ Селектирајте дотерување
(Wide)
Фотоапаратот детерминира која од 9-те AF околини се
користи за фокусирање. Ако притиснете и задржите нма
центарот на навигаторот, можете да го подесите фокусот
со помош на spot AF area.
(Spot)
Фотоапаратот го користи spot AF area ексклузивно.
(Local)
Одберете дел кој сакате да го фокусирате помеѓу 9-те
дела со помош на контролорот за време на сликањето.
За селектирање на одредено место, т.е spot AF area,
притиснете на центар на контролорот.
Забелешка
• AF area можеби нема да биде осветлена за време на континуирано сликање или
кога копчето за сликање ќе се притисне до крај без пауза.
• Зелената рамка која што е прикажана кога фокусот е потврден се појавува на
местото каде што е фокусирано. Тие не ја покажуваат големината на местото.
AF местото и рамката може да не се лоцираат на истата позиција. Ова не е
дефект.
Рачно дотерување на фокусот (Manual focus)
Кога е тешко да се користи автоматскиот фокус, можете да го
подесите рачно.
94
75
1 Поставете режим MF.
5500K*1
(ColorTemperature)
Балансот се прилагодува спорет температурата на бојата.
Колку е повисок бројот, сликата е со поцрвенкаста
нијанса, ако е помал, сликата е со синкаста нијанса.
00*2 (Color filter)
Постигнува ефект на CC (Color Compensation) филтри
на фотографијата. Со поставување на температурата на
бојата како стандардна, бојата се компензира до G
(Зелна) или M (Maѓента).
*1
2 Ротирајте го прстенот за
*2
фокусирање за да добиете
поостро фокусирање.
Вредноста на температура на боја која е тековно селектирана.
Вредноста на филтер на боја која е тековно селектирана.
Регистрирање на тон на бои (Custom white balance)
Прстен за
фокусирање
Забелешки
• Во случаи кога субјектот може да се фокусира преку автоматскиот фокус, ●
индиакаторот свети на визирот. Кога се користи Wide AF area, се користи
централниот дел, а кај Local AF area, делот треба да се селектира со
контролорот.
• Фотоапаратот го ресетира растојанието
(бескрај) кога POWER ќе се
постави на
ON.
• Кога се користи теле конвертер, и сл., ротирањто на прстенот за фокусирање
можеби нема да оди глатко.
• Не можете правилно да фокусирате ако диоптерот не е добро прилагоден
(стр.68).
Сцена во која има повеќе извори на светлина. Употребете ја опцијата e
custom white balance за да се репродуцира правилното осветлување на
сликата.
1 Fn копче →
2 Одберете
[White balance] →
[
SET] со копчињата ◄/►.
3 Држете го фотоапаратот и насочете ја кон простор кој има
целосно бела површина и притиснете го копчето на сликање.
Објективот ќе кликне и ќе почнат да се појавуваат вредности
(Температура и боја на филтер) на екранот.
4 Притиснете на центар на контролорот.
На мониторот се враќаат информациите од снимањето со тековното
дотерување на белиот баланс.
• Дотерувањето на балансот се регистрира во оваа операција и е ефективно
додека не се направи нова регистрација.
76
93
AWB (Auto WB)
(Daylight)
(Shade)
(Cloudy)
Фотоапаратот автоматски го детектира изворот на
светлина и ги прилагодува тоновите на бојата.
Зумирање во еден чекор
Ако селектирате опција да одговара на специфичен
светлосен извор, тоновите на бојата се прилагодуваат
според самиот извор (тековен бел баланс).
Можете да зумирате во центар на сликата преку елегантен
телеконвертор (Дигитален зум) и снимена слика.
(Tungsten)
(Fluorescent)
1 Дотерајте го копчето LIVE VIEW/OVF
во "LIVE VIEW".
(Flash)
Техники за сликање
• Употребете ја функцијата за ограничување ако не можете да ја добиете
бараната боја во опцијата за селектирање (стр. 92).
• Ако селектирате [5500K] (ColorTemperature) или [00] (Color filter),
можете да ја поставите бараната вредност (подолу).
• Ако селектирате
(Custom), регистрирајте го дотерувањето(стр. 85).
Температура на боја и филтер на ефекти (Color
Temperature/Color filter)
Fn копче → [White balance] → [5500K] (ColorTemperature) или
[00] (Color filter)
• За да поставите температура на бојата, селектирајте со ◄/►.
• За филтер за ефекти, селектирајте со движење на насока ◄/►.
Забелешка
• Апаратите за мерење на боите се дизајнирани за филмските фотоапарати, и
вредностите се разликуваат според тоа дали се слика под неонска, натриумова
и живина светилка. Препорачуваме да ја користите обичната функција на
белиот баланс или да направите тест сликање.
2 Притиснете го копчето
.
копче
• Секогаш кога ќе притиснете на
копчето
, скалата на
зумирање се менува на следниов
начин: Off Æ Приближ. х1.4 Æ
Приближ. х2.
Големината на сликата автоматски е дотерана во:
Скала на зумирање
Големина на слика
Приближ. х1.4
М*
Приближ. х2
Ѕ*
* Бројот на пиксели во селектираната големина на сликата тука е различен
од селектираната големина на слика во нормален режим.
М: 3264 х 2176 пиксели (DSLR-A350)/
2768 x 1840 пиксели (DSLR-A300)
S: 2416 x 1360 пиксели (DSLR-A350)/
2032 x 1360 пиксели (DSLR-A300)
Забелешка
• Кога LIVE VIEW/OVF е дотеран во "OVF", елегантниот телеконвертор не е
достапен.
• Кога елегантниот телеконвертор е достапен (Когa е во AF режим), [AF area] е
дотеран во
(Spot).
• Кога eлегантниот телеконвертор е достапен, [Metering mode] е дотерано во
(Multi segment).
92
77
• Кога [Quality] е дотерано во RAW (RAW) или RAW+J (RAW & JPEG)
елегантниот телеконвертор не е достапен.
Тон на боја (White balance)
Тонот на бојата се менува зависно од карактеристиките на изворот на
светлина. На табелата подолусе прикажани промените на тонот на
боите во зависност од различни извори на светлина, во споредба со
субјект кој се појавува на сончева светлина.
Дневна
Облачно
Неонска
Обична светилка
Време/
светлина
Карактеристики на светлина
Бела
Сина нијанса Зелена нијанса Црвенкаста
Белиот баланс е поставка со која се прилагодува тонот на бојата кој го
гледате. Користете ја оваа опција ако бојата на сликата не е излезена
како што сте очекувале, или ако сакате да го смените тонот за
поинтересно фотографско изразување.
Забелешка
• Ако само еден извор е достапен, како живина светилка, фотоапаратот нема да
може да го активира белиот баланс поради карактеристиките на самиот извор.
Употреббете блиц во овие случаи.
Прилагодување на балансот според сцената
(Auto/Preset white balance)
Fn копче → [White balance] → Одберете дотерување
• Кога [AWB] не е селектирано, можете фино да го прилагодите тонот
на бојата со ◄/►. Движете кон + сликата добива црвенкаста нијанса,
а кон – сликата добива синкаста нијанса.
78
91
Дотерување на ISO вредност
Употреба на блиц
Чувствителноста кон светлината се прикажува со ISO број
(препорачан индекс на експозиција). Колку е повисок бројот, повисока е
чувствителноста.
На темни локации, со блицот можете да го осветлите субјектот, а помага
и за спречување на треперењето на фотоапаратот. Кога сликате кон
сонцето, можете да сликате со блиц за да го осветлите субјектот, кој
инаку би бил затемнет поради светлината на сонцето.
1 Притиснете ISO копче за да се
ISO копче
прикаже ISO екранот.
2 Селектирајте ја вредноста со ▲/▼.
• Колку е поголем бројот, толку е повисоко нивото на шум.
Забелешки
• Кога ISO е во режим [AUTO], ISO автоматски се прилагодува како следново.
Режим на снимање
ISO
AUTO, Scene Selection
Досегот се разликува зависно од режимот.
P, A, S
100 – 400
• [AUTO] дотерување не е достапно во режимот M. Ако го смените режимот на
M со [AUTO] дотерувања, ќе се префрли на [100]. Поставете вредност на ISO
според условите во кои сликате.
1 Притисни
копче.
копче
Блицот се подигнува.
• Во AUTO или Scene Selection режим,
блицот автоматски се подигнува ако
светлината е слаба или ако субјектот е
затемнет. Вградениот блиц не се
подигнува кога ќе притиснете
копче.
2 Откако ќе се комплетира
полнењето на блицот, сликајте.
Трепка: Блицот се полни. Кога
индикаторот трепка, не се ослободува
објективот.
Свети: Можете да сликате.
• Кога ќе притинете на копчето за сликање
до половина во локација со слаба
светлина во авто-фокус режим, може да
се слика со блиц за полесно фокусирање
(AF илуминатор).
(Полнење на блиц)
индикатор
Техники за сликање
• Леќата или цевката на леќата можеат да ја блокираат светлината на
блицот, а на сликата да се појави сенка. Извадете ја цевката на леќата.
• Сликајте субјекти на растојание од 1 m (3.3 feet) или повеќе.
Забелешка
• Не го држете фотоапаратот на местото од каде се подигнува
90
79
Досег на блицот
Досегот на вградениот блиц зависи од ISO сензитивноста и вредноста
на апертурата. Погледнете ја табелата подолу.
Aпретура
F2.8
F4.0
ISO
AUTO 1.4 – 8.6 m (4.6 – 28 1 – 6 m (3.3 – 20
feet)
feet)
нагодба
F5.6
1 – 4.3 m (3.3 – 14
feet)
100
1 – 4.3 m (3.3 – 14
feet)
1 – 3 m (3.3 – 9.8
feet)
1 – 2.1 m (3.3 – 6.9
feet)
200
1 – 6 m (3.3 – 20
feet)
1 – 4.3 m (3.3 – 14
feet)
1 – 3 m (3.3 – 9.8
feet)
400
1.4 – 8.6 m (4.6 – 28
feet)
1 – 6 m (3.3 – 20
feet)
1 – 4.3 m (3.3 – 14
feet)
800
2 – 12 m (6.6 – 39
feet)
1.4 – 8.6 m (4.6 – 28 1 – 6 m (3.3 – 20
feet)
feet)
1600
2.8 – 17 m (9.2 – 56
feet)
2 – 12 m (6.6 – 39
feet)
1.4 – 8.6 m (4.6 – 28
feet)
3200
4 – 24 m (13 – 79
feet)
2.8 – 17 m (9.2 – 56
feet)
2 – 12 m (6.6 – 39
feet)
AF илуминатор
• AF илуминаторот не работи ако [Autofocus mode] е поставен
(Continuous AF) или ако субјектот се движи
(Automatic AF).
или свети на визирот.)
• AF илуминаторот можеби нема да работи при фокусни растојанија
од of 300 mm или повеќе.
• Кога ќе се прикачи надворешен блиц, AF илуминаторот на
надворешниот блиц се користи.
Деактивирање на AF илуминатор
MENU копче →
1 → [Red eye reduc.] → [On]
Забелешка
• Оваа функција е достапна само гога се користи вградениот блиц.
80
• Кога [ADI flash] се селектиран, со помош на леќите кои се испорачани
се декодира растојанието, и затоа е подобра компензацијата со
употребата на примените информации за растојанието.
Забелешки
• Кога растојанието меѓу субјекот и надворешниот блиц (не е испорачан) не
може д а се детерминира, сликањето со безжичен блиц и без кабел, и сл.,
фотоапаратот автоматски го селектира Pre-flash TTL режимот.
• Селектирајте [Pre-flash TTL] во следниве случаи, бидејќи фотоапаратот не
може компензирање на светлината на блицот со ADI блиц.
– Широк панел се прикачува на HVL-F36AM блиц.
– Дифузер се користи за сликање со блиц.
– Филтер со фактор на експозиција, како ND филтер.
– Се користат леќи на затварање.
• ADI блицот е достапен само во комбинација со леќи кои имаат декодер за
растојание. За да можете да откриете дали кеќите имаат декодер, погледнете во
приложеното упатство испорачано со леќите.
Селектирање на метод за мерење на светлината на
субјектот (Metering mode)
Fn копче → [Metering mode] → Селектирајте режим
(Multi segment)
Оваа опција го дели екранот на 40 сегменти за да се
измери светлината.
(Center weighted) Додека се означува централниот дел на екранот, со овој
режим се мери просечната светлина на целиот екран.
(Spot)
2 → [AF illuminator] → [Off]
Намалување на ефект црвени очи
Со оваа функција се редуцира појавата на феноменот црвени очи со
активирање на pre- flash (слаба светлина од блицот) мнеколку пати
пред да се вклучи целата светлина на блицот.
MENU копче →
ADI: Напредна интеграција на растојание
TTL: Преку леќите
Со овој режим се мери само светлината на едно место во
центарот на рамката.
Техники на сликање
• Со
(Multi segment) опцијата можете да мерите кога сликате
вообичаено.
• Кога сликате субјект со силен контраст во делот на фокусирањето,
измерете ја светлината на субјектот кој сакате да го сликате со
правилната експозиција со помош на опцијата Spot metering, и потоа
направете фиксирана AE lock снимка (стр. 83).
89
Количина на светлина на блиц (Flash compensation)
Кога сликате со блиц, можете да ја прилагодите количината на светлина
која ќе се активира, без претходна промена на експозицијата. Можете да
ја смените само експозицијата на главниот субјект кој е надвор од
досегот на блицот.
MENU копче →
дотерување.
1→ [Flash compens.] → Селектирајте
Забелешки
• Ако сте ја прилагодиле светлината, се појавува на визирот кога ќе се подигне
вградениот блиц. Кога ќе го прилагодувате, не заборавајте да ја смените вредноста.
• Позитивниот ефект можеби нема да биде видлив поради ограничената количина
на светлина, ако субјектот е на максималното растојание од досегот на блицот,
или ако субјектот е многу блиску, негативниот ефект може да не биде видлив.
Компензирање на експозиција и светлина на блиц
Компензацијата на блицот ја менува брзината на сликање, апретурата и ISO
сензитивноста (кога [AUTO] е селектирано) за да може да се изведе
компензацијата. Ако се користи блицот, и количината на светлина од блицот
исто така се менува. Сепак, комензирањето на светлината на блицот ја менува
само вредноста на ослободената светлина.
Избор на контролен режим на блиц за прилагодување на
ослободена светлина (Flash control)
ADI flash
Pre-flash TTL
88
Fn копче → [Flash mode] → Селектирајте дотерување
(Flash Off)
Не се активира блицот иако е веќе подигнат. Не може
да се селектира во режимите P, A, S, или M.
(Autoflash)
Се вклучува во темно, и спроти светлина. Не може да се
селектира во режимите P, A, S, или M.
(Fill-flash)
• Кон +: Поголема јачина на светлината на
блицот. Кон –: Светлината се намалува.
MENU копче →
дотерување
Режими за сликање со блиц
1→ [Flash control] → Селектирајте
Со овој метод се контролира светлината која се ослободува
од блицот, и се обработуваат информациите за фокусното
растојание. Со овој метод се овозможува компензирање на
светлината на блисот без ефекти на
рефлексија на субјектот.
Со овој метод се контролира количината на ослободена
светлина од блицот зависно од податоците добиени со мерење
на растојание. Се намалува рефлексијата на субјектот.
Се вклучува секогаш кога вградениот блиц се подигнува.
(Slow sync.)
Се вклучува секога кога ќе се подигне вградениот блиц.
Со оваа опција можете да добиете појасна слика ос
субјектот со намалување на брзината на сликање.
(Rear sync.)
Се вклучува веднаш пред да се комплетира
експозицијата.
(Wireless)
Се активира надворешниот блиц (не е испаорачан) кој
е подалеку од фотоапаратот (Безжично сликање со
Техники за сликање
• Кога сликате во домашна атмосфера , можете да ја активирате
функцијата slow sync за да добиете посветла слика од субјектите.
• Со оваа функција можете да сликате и субјекти во движење.
Безжично сликање со блиц
Со надворешен безжичен блиц (не е испорачан), можете да сликате
со блицот без кабел кога надворешниот блиц не е прикачен на
фотоапаратот. Со промена на позицијата на блицот, можете да
сликате и да добиете тридимензионална слика со поголем контраст и
сенки на субјектот. За постапката за сликање, погледнете во
приложеното упатство на блицот.
Fn копче → [Flash mode] →
(Wireless)
• За да направите тестирање на функцијата, подигнете го блицот и
притиснете AEL копче на фотоапаратот.
81
AEL копче
Кога се користи безжичен блиц, се препорачува [AEL button]
(страна 120) на [AEL hold] во
Custom menu.
Сликање додека го проверуваѕр екранот преку хистограм
Хистограмот прикажува колку
пиксели има светлината на одреден
дел на сликата.
Број на пиксели
Забелешки
• Исклучете го режимот на безжичен блиц после сликањето. Ако се користи и
вградениот блиц додека е активен режимот на безжичен блиц, експозицијата
нема да биде добра.
• Cменете го каналот на надворешниот блиц ако друг фотограф користи безжичен
блиц во близина и неговата светлина пречи на вградениот блиц која е вграден во
оваа фотоапарат. За промена на каналот на надворешниот блиц, обратете се во
приложеното упатство со него.
Темно
Светло
Комензирањето на експозицијата
постепено го менува хистограмот.
Десната слика е пример. Со сликање
со експозиција на позитивната страна
ја осветлува целата слика, и со тоа
целиот хистограм се поместува на
посветлата страна ( десна страна). Ако
експозицијата е нанесена на
негативната страна, хистограмот се
поместува на другата страна. Двата
краја на хистограмот прикажуваат
високи или ниски вредности. Не е
можно да се обработат овие вредности
подоцна на компјутер. Прилагодете ја
експозицијата ако е потребно, и
сликајте повторно.
Забелешки
• Хистограмот прикажан во режимот Live view не индицира финална снимена
слика. Ја индицира состојбата на сликата што е прикажана. Хистограмот се
разликува врз основа на дотерувањето на апертурата и т.н.
• Хистограмот се разликува меѓу снимањето и репродукција во следниве
ситуации:
- Кога се пали блицот.
- Кога предметот има мал интензитет, како ноќно гледање.
82
87
Техники за сликање
• Прилагодете го нивото на експозиција со преглед на направената слика.
• Со ограничени сликање, можете да направите неколку слики со
прилагодување на експозицијата со движење кон плус или минус
страната (стр. 98).
Прилагодување на светлината на
сликата (Exposure, Flash
compensation, Metering)
Сликање со фиксирана светлина (AE Lock)
Кога сликате кон сонцето или во близина на прозорец, експозицијата
можеби нема да биде соодветна за субјектот поради големата разлика
во осветлувањето меѓу субјектот и неговата позадина. Во овој случај
можете да го употребите мерачот на светлина каде субјектот е
најмногу осветлен и фиксирајте ја експозицијата пред сликање. За
намалување на светлината на субјектот, насочете го фотоапаратот на
место кое е посветло од субјектот и употребете го мерачот на светлина
за да ја фиксирате експозицијата на целата слика. За да биде субјектот
посветол, приближете го фотоапаратот кон место кое е потемно од
субјектот, измерете ја светлината и фиксирајте ја експозицијата.
Ова поглавје опишува како да направите послетла слика на субјектот
со
(Spot).
The spot where you
lock the exposure.
1
Fn копче → [Metering mode] →
(Spot)
2 Фокусирајте го делот и фиксирајте ја експозицијата.
Експозицијата ќе се фиксира кога субјектот ќе биде добро
фокусиран.
86
83
3 Притиснете AEL копче за
Компензирање на светлината на цела слика
(Exposure compensation)
фиксирање на експозицијата.
(AE ознака) се појавува на
визирот на LCD мониторот.
AEL копче
Освен режимот за снимање M, експозицијата автоматски се нанесува.
(Aвтоматска експозиција)
Со автоматското нанесување на експозицијата, може да се
компензира експозицијата со движење кон + страна или – страна,
зависно ов Вашата желба. За послетла слика, движете се кон +
страна. За затемнување на цела слика, движете се кон – страна.
4 Додека притискате на AEL копче, фокусирајте го субјектот и
сликајте.
Основна експозиција
– насока
+ насока
• Ако продолжите да сликате со истата вредност на експозицијата,
притиснете и задржете копче AEL после сликањето. Дотерувањето се
откажува кога ќе го отпуштите копчето.
Проверка на експозиција на слика
Задржете на AEL копче и активирајте
го делот за мерење на место каде
светлината има поголема светлина на
субјектот. Индикаторот прикажува
степени во разликата на експозицијата,
и нула се фиксира како експозиција.
Со движење кон + страна, сликата
станува посветла, а со движење кон –
страна, сликата се затемнува.
Кога сликата е премногу светла или
темна, за да добиете правилна
експозиција, ◄ или ► се појавуваат и
почнуваат да трепкаат на краевите на
индикаторот.
84
Кругот на мерење
1 Притисни
копче.
копче
• На екранот ќе се појави
компензација на експозитурата во
режимот за визир.
2 Прилагодете ја
експозицијата со
контролниот селектор.
Кон + (над): Сликата се осветлува.
Кон – (под): Сликата се затемнува.
Стандардна експозиција
3 Фокусирајте и сликајте го субјектот.
85
Download PDF

advertising