Sony | HDR-CX405 | Sony HDR-CX405 Handycam® CX405 со Exmor R® CMOS сензор Упатства за употреба

4-564-744-12(1)
Дигитална ХД
видео камера
Упатство за употреба
“Help Guide” (Web упатство)
Видете во “Help Guide” за
подлабоки инструкции за многу
функции на камерата.
http://rd1.sony.net/help/cam/1440/h_zz/
HDR-CX405/CX440/PJ410/PJ440
Започнување со употреба
Снимање/Репродукција
Снимање слики
Прилагодување на
камерата
Друго
Прво прочитајте го ова
Пред да работите со апаратот, Ве молиме
прво темелно да го прочитате ова упатство и запомнете ги следниве упатства.
Забелешка за сопственикот
Моделот и серискиот број се на
долниот дел од уредот. Запишете го
серискиот број во назначеното место.
Овие бројки видете ги секогаш кога ќе
го контактирате Sony продавачот во
врска со овој производ.
Модел. HDRСериски бр.
Модел. ACСериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да спречите ризик од пожар или
електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на
дожд или влага.
2) на апаратот не ставајте
предмети полни со течност,
како на пр. вазни.
Батеријата не ја изложувајте на
прекумерна топлина како што е
сонце, оган или нешто слично.
ВАЖНИ
УПАТСТВА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
ЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ИНСТРУКЦИИTE.
ОПАСНО - НАМАЛУВАЊЕ РИЗИК ОД
ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕТЕ
ГИ УПАТСТВАТА.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MK
2
Прочиатајте ги овие упатства.
Зачувајте ги упатствата.
Внимавајте на предупредувањата.
Следете ги сите инструкции.
Камерата не ја користите во
близина на вода.
Чистете ја само со сува ткаенина.
Не ги блокирајте отворите за вентилација. Поставете го во согласност
со инструкциите на производителот.
Не го ставајте во близина на топлотни извори како на пр. радијатор, топлотни регистри, шпорет или други
апарати (вклучувајќи и засилувач)
кои произведуваат топлина.
Не ја ослабувајте безбедносната
заштита на поларизираниот или
земјен тип на приклучок.
Поларизираниот приклучок има две
острици една поширока од другата.
Земјениот тип на приклучок има две
острици и трета за во земја.
Широката острица или третиот
шилец се за Ваша безбедност. Ако
испорачаниот приклучок не одговара
со Вашиот штекер, консултирајте се
со електричар за негова замена.
• Заштитете го кабелот за напојување
од газење или притискање особено
приклучоците, дополнителните
приклучоци и местото од каде што
излага од апаратот.
• Додатоци/приклучоци користете само
назначени од производителот.
• Користете само со постоље, држач,
статив или маса назначена од
производителот или се продава
заедно со апаратот.
Кога се користи постоље, внимавајте
кога го поместувате
постољето/апаратот да не се
повредите.
• За време на молњи или кога не го
користите подолго време исклучете
го апаратот.
• За сервис обратете се кај
квалификуван сервисер. Потребен е
сервис кога апаратот е оштете на
било каков начин,
пр. кабелот или приклучокот за
напојување е оштетен, во апаратот
влегла течност или тврд предмет,
апаратот е изложен на дожд или
влага, не работи вообичаено или Ви
испаднал.
• Ако формата на приклучокот не
одговара со штекерот, користете
адаптер за прикачување на
приклучок.
предизвика оган или изгореници.
Внимавајте на следново:
• Не ја расклопувајте батеријата.
• Не ја изложувајте батеријата на
вибрации, удари, газење и сл.
• Не предизвикувајте куса врска и не
дозволувајте метални предмети да
дојдат во контакт со контактите на
батеријата.
• Не ја изложувајте батеријата над
температура од 60°C, (140°F) како
што е директна сончева светлина или
во автомобил паркиран на сонце.
• Не ја изложувајте на оган.
• Не користете оштетени батерии.
• Полнете ја батеријата само со Sony
полнач или уред наменет за
батеријата.
• Држете ја батеријата подалеку од
деца.
• Чувајте ја батеријата сува.
• Заменете ја само со ист или
еквивалентен тип препорачан од
Sony.
• Исфрлете ја батеријата во согласност
со локалните правила за таков отпад.
АС Адаптер
Не го ставајте адаптерот на затворени
места како што се полици и шкафови.
Користете лесно достапен утикач.
Исклучете го AC адаптерот од
утикачот веднаш доколку забележите
неправилност кога ја користите
камерата.
ВНИМАНИЕ
Батерија
Ако со батеријата неправилно се
ракува, таа може да експлодира, да
MK
3
За потрошувачите во
САД и Канада
РЕЦИКЛИРАЊЕ ЛИТИУМЈОНСКИ БАТЕРИИ
Литиум-јонските батерии
серециклираат.
Можете да ја заштитите
Вашата околина
одложување на батеријата
за рециклирање во најблиското
собиралиште.
За повеќе информации во врска со
рециклирање на батериите, завртете
1-800-822-8837 или посетете ја веб
страната http://
www.call2recycle.org/
Внимание: Не употребувајте
оштетени или батерии кои течат.
Батерија/AC адаптер
Овој уред е во согласност со член 15
oд FCC правилата. Функционирањето е
предмет на следниве два услова: (1)
Овој уред не предизвикува штетни
пречки (2) овој уред мора да прифати
било какви пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои можат да предизвикаат
несакани операции.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
MK
4
Оваа опрема е во согласност со ограничувањата за FCC/IC изложеност на
зрачење на неконтролирана опрема и е
во согласнсост со Основните насоки за
изложеност на FCC радио фреквенција
(RF) во Додаток C од OET65 и RSS102 од правилата за изложеност на IC
радио фреквенција (RF).
Оваа опрема има многу мало ниво на
RF енергија која се смета дека е во
согласност без тестирање на специфичен однос на апсорпција (SAR).
За потрошувачите во
САД
Ако имате прашања за овој производ,
можете да се обратите на:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Овој број е само за FCC
Регулаторна информација
Изјава за усогласеност
Име на фирма: SONY
Бр. на модел.: HDR-CX405,
HDR- CX440, HDR-PJ440
Одговорно друштво: Sony
Electronics Inc.
Адреса:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој дел е согласен со Делот 15 од
правилата на FCC. Употребата е
предмет на следниве две состојби:
(1) Овој апарат може да не
предизвика штетни пречки, и (2)
овој апарат мора да ги прифати било
кои пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои предизвикуваат
несакани операции.
Овој апарат не смее да се преместува
или да работи заедно со со друга
антена или предавател.
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било каква
промена или модификација која не е
посебно одобрена во ова упатство,
може да Ви го одземе правото да
управувате со оваа опрема.
Забелешка
Оваа опрема е тестирана и ги
исполнува ограничувањата за класа В
за дигитални уреди, во согласност со
член 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да
обезбедат разумна заштита против
штетни пречки во станбената
инсталација.
Оваа опрема генерира, користи и може
да емитува радиофреквенција и доколку не се користи според упатството
може да предизвика штетни пречки во
радиокомуникациите. Меѓутоа, не
гарантираме дека нема да дојде до
пречки во одредени инсталации. Ако
оваа опрема предизвика штетни пречки
на радио или ТВ приемот, што можат
да се забележат со вклучување и
исклучување на уредот, корисникот
може да ги корегира пречките се некои
од следниве мерки:
– Преместете ја или свртете ја
приемната антена.
– Зголемете го растојанието помеѓу
апаратот и приемникот.
– Приклучете го апаратот во штекер
кој не е поврзан со приемникот.
– Консултирајте се со продавачот
или со искусен радио/ТВ
техничар за помош.
Испорачаниот кабел за интерфејс, мора
да се користи со опремата за да биде во
согласност со ограничувањата за
дигитални апарати според алинеа B во
членот 15 oд FCC правилата.
За купувачите во Европа
Забелешка за потрошувачите
во земји кои ги применуваат
ЕУ Директивите
Производител: Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Јапонија
За ЕУ усогласеност: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Штутгарт, Германија
Со ова, Sony Corporation, изјавува
дека оваа опрема (HDR-CX440/
HDR-PJ410/HDR-PJ440) е во
согласност со основните барања и други
релевантни одредби од Директивата
1999/5/EC. За детали посетете ја
следната URL:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка
Ако статички електрицитет или
електромагнет предизвика префрлање
на податоците до пола (неуспешно),
повторно вклучете ја апликацијата
или откачете и приклучете го
повторно кабелот за поврзување
(USB, итн.)
МК
5
Овие производи се тестирани и најдена е согласност за ограничувањата
добиени како наредба од EMC за
употреба на приклучување на
пократки кабли од 3 метри (9.8 мм).
Електромагнетните полиња на специфична фреквенција можат да влијаат
врз сликата и звукот на апаратот.
Исфрлање на потрошени
батерии и електрична и
електронска опрема
(применлива во ЕУ и
други Европски земји со
посебни собирни системи)
Овој симбол на производот, на батеријата или
на опаковката покажуваат дека производот и
батеријата не треба да
се третираат како домашен отпад. На
некои батерии овој симбол може да се
користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиски симбол за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако
батеријата содржи повеќе од 0.0005%
жива или 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на овој производ и
батериите ќе придонесете во
спречување на потенцијални негативни
последици врз животната околина и
врз човековот здравје. Со рециклирање
на материјали ќе помогнете да се
зачуваат природните ресурси.
Во случај производот да треба
постојано да биде поврзан со
вградената батерија, дали поради
безбедносни причини, изведба или
интегритед на податоците, батеријата
треба да биде заменете од
квалификуван сервисер. Да обезбедите
правилно третирање на батеријата и
електричната или електронска опрема
кои се веќе на крај од своето
МК
6
времетраење, однесете ги во собирен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот како
батеријата безбедно да ја извадите.
Батеријата однесете ја во собирен
центар за рециклирање на потрошени
батерии. За подетални инфромации за
рециклирање на овој производ или
батеријата, контактирајте ја локалната
канцеларија за рециклирање,
комунална хигиена или продавницата
каде сте го купиле овој производ или
батерија.
Во ова упатство се опишани 1080
60i-компатибилни уреди и 1080
50i-компатибилни уреди.
Да проверите дали вашата камера е
1080 60i-компатибилен уред или
1080 50i компатибилен уред,
проверете ги следните ознаки на
долниот дел од камерата.
1080 60i-компатибилен уред: 60i
1080 50i- компатибилен уред: 50i
Научете повеќе
за камерата
(Help Guide)
Help Guide упатство за употребае он-лајн
упатство. Видете го за подетални
инструкции за функциите на камерата.
Пристапете на Sony
страната за подршка.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1440/h_zz/
Содржина
Прочитајте го прво ова .............. 2
Научете повеќе за
камерата (Help Guide) .........7
Вклучување ...............8
Испорачани делови ..................... 8
Полнење на батеријата ............ 9
Вклучување на напојувањето ...11
Вметнување мемориска
картичка ............................... 12
Снимање/Репродукција 14
Снимање .................................... 14
Репродукција .............................. 16
Преглед на слики во поголема
величина ........................... 18
Меморирање слики 19
Користење на PlayMemories
Home™ ............................... 19
Поврзување надворешен медија
уред . . ................................. 20
Користење Wi-Fi функција
(HDR- CX440/PJ410/PJ440) 21
Прилагодување на
камерата .................. 26
Користење на менија ............... 26
Друго ........................ 27
Ќе најдете понатамошни информации
како што се следните функции во Help
Guide.
• Осветлување при креирање филм
• Преглед во живо
• Контроли за мулти камера
Мерки на претпазливост .........27
Спецификации .......................... 29
Делови и контроли ................... 33
МК
7
Испорачани делови
Бројот во ( ) ја покажува
испорачаната количина.
• Камера (1)
• AC адаптер (1)
Формата на AC адаптерот се разликува во зависност од земјата/регионот.
• USB кабел за поврзување (1)
USB кабелот за поврзување е
дизајниран за употреба само со оваа
камера. Овој кабел користете го
кога вградениот USB кабел на
камерата е премногу краток за
поврзување.
• HDMI кабел (1)
• Батерија на полнење NP- BX1 (1)
МК
8
• “Упатство за употреба” (Ова
упатство) (1)
Полнење на батеријата
1
Исклучете ја камерата со затворање на LCD мониторот
Започнување со употреба
го капакот за батерија во насока на
2 Лизгајте
стрелките и отворете го.
ја батеријата додека притискате и
3 Ставете
држите на рачката за ослободување на батријата.
Батерија
Рачка за ослободување на батеријата
4 Затворете го капакот за батерија и лизгајте го назад.
5 Повлечете го вградениот USB кабел.
МК
9
го AC адаптерот и камерата со USB
6 Поврзете
кабелот за поврзување и потоа AC адаптерот
приклучете го во штекер.
USB кабел за
поврзување
Вграден USB кабел
AC адаптер
Штекер
• POWER/CHG (полнење) индикаторот светнува портокалово.
• POWER/CHG (полнење) индикаторот се исклучува кога батеријата
целосно е наполнета. Откачете го USB кабелот за поврзување од
камерата.
• Формата на AC адаптерот се разликува во зависност од земјата/
регионот.
• Пред да ја извадите батеријата исклучете ја камерата.
Полнење на батеријата преку компјутер
Исклучете ја камерата и поврзете ја со компјутер кој работи преку
Вградениот USB кабел.
Користење на камерата додека е поврзана во штекер
Поврзете ја камерата во штекер исто како и “Полнење на
батеријата.”
• Ставете ја батеријата во камерата.
• Батеријата се троши дури и ако камерата е поврзана во штекер.
МК
10
Вклучување на напојувањето
1
Отворете го LCD мониторот на камерата и
вклучете го напјувањето.
Движете го мулти-селекторот низ ▼/▲/◄/► да изберете ставка
и потоа допрете во средина на селекторот да изберете.
Започнување со употреба
или Летно време, формат и датум и време.
• Да го исклучите напојувањето, затворете го LCD мониторот.
• За повторно дотерување дата и време, изберете → [Setup] → [
Clock
Settings] → [Date & Time Setting].
[Setup]
• За исклучување на работниот звук, изберете
→
→
General Settings] → [Beep] → [Off].
[
МК
11
Вметнување мемориска картичка
го капакот и вметнете ја мемориската
1 Отворете
картичка се додека не кликне.
microSD мемориска
картичка
Печатена
површина
Memory Stick Micro™ (M2)
медиум
Терминал
• Се прикажува [Preparing image database file. Please wait.] ако ставите нова
мемориска картичка. Почекајте додека екранот не исчезне.
• Мемориската картичка вметнете ја правилно за да може камерата да ја
препознае.
• Да изберете мемориска картичка како медиум за снимање, изберете
→
[Setup] → [
Media Settings] → [Media Select] → [Memory Card].
(HDR-CX440/PJ440)
• Да ја извадите мемориската картичка, отворете го капакот и нежно турнете ја
мемориската картичка.
Типови на мемориска картичка кои можете да
ги користите со камерата
Снимање слики во XAVC S формат
SD класа на брзина
microSDXC мемориска картичка Класа 10 или побрз
МК
12
Капацитет
(поддржана работа
Најмногу до 64 GB
Снимање слики во друг формат
SD класа на брзина
Капацитет
(поддржана работа
microSD мемориска картичка / Класа 4 или побрз
microSDHC мемориска картичка
/microSDXC мемориска картичка
Најмногу до 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2)
медија
Најмногу до 16 GB
–
Започнување со употреба
МК
13
Снимање
Снимање филмови
1
Отворете го капакот на објективот.
го LCD мониторот и допрете START/STOP
2 Отворете
да почнете со снимање.
Рачка за зумирање
• Да престанете со снимање, повторно допрете на START/STOP.
• Можете да снимате фотографии додека снимате филм со допирање на PHOTO
(Dual Capture) освен кога [
SteadyShot] е дотерано во [Intelligent
Active].
МК
14
• Во фабричкото дотерување, филмовите се снимаат со AVCHD и MP4
формат истовремено (Dual Video REC). MP4 формат е лесен за
репродукција на филмови на паметен телефон, за прикачување на
мрежа или прикачување на Web.
• Можете да го проверите времето за снимање на медиумот на LCD
мониторот во режим на снимање.
• За менување квалитет на слика на филм кој го сликате, изберете
→ [Image Quality/Size] → [
REC Mode].
Снимање фотографии
1 Отворете го капакот на објективот.
Снимање/Репродукција
го LCD мониторот и изберете [MODE] →
2 Отворете
(Photo).
нежно на PHOTO за прилагодување на
3 Допрете
фокусот и допрете го до крај.
Рачка за зумирање
• Кога фокусот правилно е прилагоден, на LCD мониторот се
прикажува AE/AF индикаторот.
МК
15
Репродукција
1
Отворете го LCD мониторот и допрете го
(View
Images) копчето на камерата да се префрлите
во режим за репродукција.
/
саканиот настан да го префрлите
2 Изберете
во средина и допрете на делот кој кружи () во
фигурата.
Копче за
менување
видео формат
(HD/MP4)
To the MENU
screen
Име на настанот
Настани
Кон
претходен екран
Кон следниот
настан
Префрлање во
режим за снимање
филм/фотографија
Highlight Movie
Maker*
Копче за менување на
скалата со настани
* Highlight Movie Maker will be displayed when Movie format is set to
AVCHD.
• To select the XAVC S movies or AVCHD movies you want to play, edit,
[Image Quality/Size]
or copy to other devices, select
[ File Format].
МК
16
3 Изберете слика.
Да се вратите на
Преглед на настани
екранот
Претходно
Снимено време/
Име на настанот број на фотографија
Копче за
менување тип
на слика
Филм
Следно
Фотографија
Последна репродуцирана слика
Операции за репродукција
Волумен
/
Бришење
/
Брзо назад/Брзо напред
Содржина
/
Репродукција/Пауза
Претходно/Следно
Стоп
Репродукција/Стоп слајд шоу
Движење при снимање видео
Интервал на движење ADJ
Снимање/Репродукција
Префрлање во
режим за снимање
филм/фотографија
Да изберете формат на филм кој сакате да го репродуцирате, уредувате или копирате на друг уред
Во чекор 2, изберете
во горниот десен агол на LCD мониторот → [
MP4].
Quality] или [
HD
МК
17
Преглед на слики зголемени
Поврзување на камерата со ТВ
1
Поврзете го HDMI OUT приклучокот од камерата во HDMI
IN приклучокот на ТВ преку испорачаниот HDMI кабел.
Тек на сигналот
• Ако Вашиот ТВ нема HDMI приклучок, поврзете го Multi Terminal на
камерата во видео/аудио влезните приклучоци на ТВ преку AV
кабел (одделно се продава).
Употреба на вграден проектор (HDR-PJ410/PJ440)
1 Допрете на PROJECTOR копчето (стр. 33).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
3 Следете го оперативниот водич на LCD мониторот и
и изберете [Project].
PROJECTOR FOCUS рачка*1
Рачка за зумирање/PHOTO*2
*1 Прилагодете го фокусот на проектираната слика.
*2 Користете ја рачката за зумирање за поместување на избраната рамка
која се прикажува на проектираната слика, потоа допрете на копчето
PHOTO. Исто така за оваа операција може да го користите и мултиселекторот.
МК
18
Користење на PlayMemories Home™
Што може да правите со PlayMemories Home
PlayMemories Home овозможува да префрлате филмови и фотографии
на компјутер и да ги користите на разни начини.
Репродукција на
префрлени слики
За Windows, следните функции исто така
се достапни.
Гледање
слики во
Календар
Споделување слики
на PlayMemories
Online™
Зачувување слики
Префрлање слики од компјутер.
Креирање Прикачување
диск со
слики на
филм
мрежа
Да преземете PlayMemories Home
PlayMemories Home може да се преземе од следната URL.
www.sony.net/pm/
За проверка на компјутерскиот систем
Можете да го проверите компјутерското
опкружување за софтверот на следниот URL.
www.sony.net/pcenv/
МК
19
Поврзување на надворешен медиум
Како да поврзете уред
Рекордер без USB приклучок
Поврзете го рекордерот во Multi USB терминалот на камерата
со помош на AV кабел (оделно се продава).
Тек на сигналот
 Ставете ја батеријата во камерата.
 Поврзете го AC адаптерот (испорачан) во камерата.
 Поврзете го AV кабелот (оделно се продава) во камерата.
• Филмовите се копираат со стандардна дефиниција на квалитет на слика.
МК
20
Користење на
Wi-Fi функцијата
(HDR- CX440/
PJ410/PJ440)
Инсталирање
PlayMemories Mobile™ на
Вашиот паметен телефон
http://www.sony.net/pmm/
Android OS
Инсталирајте PlayMemories
Mobile од Google play.
• Android 4.0 или побрз е потребен
за користење на One-Touch
функцијата (NFC).
• One-touch функцијата (NFC)
не е достапна со iOS.
Забелешки
• Можеби нема да може да го
преземете PlayMemories Mobile од
Google play или App store во
зависност од земјата или регионот.
Во тој случај, побарајте
“PlayMemories Mobile”.
• Ако PlayMemories Mobile веќе е
инсталирано на Вашиот паметен
телефон, надградете го софтверот
со најнова верзија.
• Wi-Fi функцијата што е
опишана тука не се гарантира
дека ќе работи со сите паметни
телефони и таблети.
• Wi-Fi функцијата на камерата
не може да се користи ако ја
поврзете со јавни безжични
LAN.
• Да ја користите One-touch
функцијата (NFC) на камерата,
потребно е паметниот телефон или
таблетот да ја поддржуваат NFC
функцијата.
• Оперативниот метод и приказот
на екран за апликација е предмет
на измена без претходна најава за
понатамошните надградби.
Зачувување слики
За најнови и подетални
информации за функциите на
PlayMemories Mobile,
посетете ја следната URL.
iOS
Инсталирајте PlayMemories
Mobile од App Store.
МК
21
Префрлање MP4 филмови
и фотографии на Вашиот
паметен телефон
3 Допрете ја камерата на
паметниот телефон.
One-touch поврзување со
Android со NFC поддршка
1
На паметниот телефон изберете
[Settings], потоа, изберете
[More...] да проверите дали е
овозможено [NFC].
камерата, репродуцирајте
2 На
слики за да ги пратите на
паметниот телефон.
• Можете да префрлите само MP4
Забелешки
• Откажете го режимот за спиење
или прво отклучете го екранот на
паметниот телефон.
• Проверете дали
е прикажано
на LCD мониторот на камерата
и паметниот телефон.
• Продолжете да ја допирате
камерата на паметниот телефон
без да поместувате се додека не
почне PlayMemories Mobile (1 до
2 секунди).
• Ако камерата не може да се поврзи
со паметниот телефон преку NFC,
видете “Поврзување без
користење на NFC” (стр. 22).
филмови и фотографии.
• Изберете “Копче за менување
формат на филм” во Чекор 2 од
“Репродукција” да изберете
MP4 филм при репродукција на
филм (стр. 16).
МК
22
Поврзување без да
користите NFC
1
Допрете на
(View Images)
копчето и допрете
→ [Wireless] → [ Function]
→ [Send to Smartphone] →
[Select on This Device] →
тип на слика.
слика што сакате да ја
2 Изберете
префрлите и додадете и
 Вратете се во Home и активирајте PlayMemories Mobile.
потоа изберете
→
.
• SSID и лозинката се прикажуваат
и камерата е подготвена да се
поврзе со паметниот телефон.
ја камерата со
3 Поврзете
паметен телефон и
префрлете ги сликите.
Android
 Внесете лозинка прикажана
на екранот од камерата
(само првиот пат).
Користење на паметниот
телефон како безжичен
далечински управувач
Можете да снимате со камерата
користејќи го паметниот телефон
како безжичен далечински
управувач.
1
iPhone/iPad
 Изберете [Settings] → [Wi-Fi]
→ SSID се прикажува на
камерата.
 Внесете ја лозинката
прикажана на камерата
(само првиот пат).
 Потврдете дека е избран SSID
кој е прикажан на
камерата.
2
Зачувување слики
 Активирајте го PlayMemories
Mobile и на камерата
изберете SSID.
На камерата изберете
→ [Wireless] →
[ Function] → [Ctrl with
Smartphone].
На паметниот телефон,
направете исто како во
чекор 3 во “Поврзување
без користење на NFC”
(стр. 22).
Кога користите NFC, на Вашата
камера се прикажува екран за снимање и потоа допрете
на
камерата за
на паметниот
телефон.
3 Работете со камерата на
паметниот телефон.
МК
23
Забелешки
• Во зависност од локалните електрични пречки или капацитетот на
паметниот телефон, прегледот на
слики во живо може да не се
прикажуваат непречено.
Снимање филмови филмови и фотографии на
компјутер преку Wi-Fi
Ако безжичниот акцес
поинт има WPS копче
 На камерата, изберете
→ [Wireless] →
[
Setting] → [WPS Push].
 Допрете на WPS копчето на
акцес поинтот што сакате
да го регистрирате.
Прво поврзете го компјутерот
со безжичен акцес поинт или
безжичен рутер.
1
Инсталирајте соодветен
софтвер на компјутер
(само првиот пат).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтверот веќе е инсталиран
на компјутер, ажурирајте го
софтверот со најнова верзија.
Ако ја знаете SSID и
лозинката на Вашиот
акцес поинт
 На камерата, изберете
→ [Wireless] →
[
Setting] → [Access point
settings].
Изберете акцес поинт кој сакате да го регистрирате, внесете
лозинка и изберете [Next].
ја камерата во
2 Поврзете
акцес поинт на следниот
начин (само првиот пат).
Ако не може да се регистрирате,
видете во упатството на акцес
поинтот или контактирајте го
овластеното лице.
Ако вашиот компјутер не се
3 стартува,
вклучете го
компјутерот.
МК
24
4 Почнете со префрлање слики
камерата на
компјутер.
Зачувување слики
(View Images)
 Допрете на
button on your camcorder.
→ [Wireless]
 Изберете
→ [ Function] → [Send to
Computer].
• Сликите автоматски се
префрлаат и зачувуваат на
компјутер.
• Се префрлаат само најновите
слики. Префрлањето филмови
и повеќе фотографии може да
потрае некое време.
МК
25
Користење менија
1
Изберете
.
2 Изберете категорија.
Бројот на категорија која
се прикажува зависи од
моделот.
ставка од
3 Изберете
менито.
Листајте низ менито
горе или долу.
• Изберете
да завршите со
дотерување на менито или да се
вратите на претходниот екран.
МК
26
Мерки на
претпазливост
AC адаптер
Не предизвикувајте краток спој на терминалот за батерија со метални предмети. Ова може да предизвика дефект.
Репродукција на слики со
други уреди
Може да се случи да не можете нормално да репродуцирате слики снимени со
оваа камера на други уреди, а исто така
и слики снимени со други уреди нема
да се репродуцираат на камерата.
Снимање и репродукција
• Избегнувајте грубо ракување, демон-
Друго
тирање, модифицирање, физички шок,
испуштање или нагазување на производот. Бидете особено внимателни со
објективите.
• Да обезбедите стабилна работа на
мемориската картичка, се препорачува
мемориската картичка прво да ја форматирате на камерата. Со форматирање на мемориската картичка ќе се избришат сите податоци зачувани на неа
и не можат да се вратат. Прво префрлете ги на компјутер.
• Проверете го правецот на мемориската
картичка. Ако мемориската картичка ја
ставите со сила во погрешен правец,
мемориската картичка, слотот за
мемориската картичка или сликите
може да се оштетат.
• Пред да почнете со снимање,
тестирајте ја фнкцијата за снимање да
проверите дали сликата и звукот се
снимаат без проблеми.
• Телевизиски програми, филмови,
видео ленти и други материјали може
да се заштитени со авторски права. Со
неовластено снимање на ваков
материјал го кршите законот за
авторски права.
• Не се обезбедува компензација за
снимената содржина, дури и ако
снимањето или репродукцијата не е
возможна поради дефект на камерата, медиумот за снимање.
• Камерата не е отпорна на
прашина, од паѓање или вода.
• Не дозволувајте камерата да се
наводени, на пр., од дожд или море.
Ако камерата се наводени, може да
предизвика дефект. Понекогаш тој
дефект не може да се отстрани.
• Камерата не ја насочувајте кон сонце
или силно светло. На тој начин може
да ја оштетите камерата.
• Камерата не ја користите во близина
на јаки радио бранови или
радијација. Камерата нема да може
правилно да снима или репродуцира.
• Камерата не ја користите на плажа
или на прашливи места. На тој начин
може да предизвикате дефект.
• Ако се случи кондензација на влага,
престанете со употреба на камерата
додека не испари влагата.
• Камерата не ја изложувајте на
механички шок или вибрации. На тој
начин камерата нема да може да
работи правилно или нема да може
да снима слики. Исто така може да се
оштети медиумот за снимање или пак
снимените податоци.
LCD монитор
LCD мониторот е произведен со
технологија со висока прецизност,
преку 99.99% на пиксели се
употребуваат за ефективно користење.
Но, може да има некои мали црни
точки и/или светли точки (бели,
црвени, сини или портокалови) кои
констатно се појавуваат на LCD
мониторот. Овие точки се нормален
резултат од процесот на производство
и на никаков начин не влијаат врз
снимањето.
МК
27
Температура на камерата
Ако камерата непрекинато ја користите
подолго време, таа може да се затопли.
Ова не е дефект.
Заштита од претоплување
Во зависност од температурата на камерата и батеријата, може да се случи да не
можете да снимате филмови и напојувањето автоматски да се исклучи за заштита
на камерата. Пред да се исклучи напојувањето на LCD мониторот ќе се прикаже
порака или нема да може повеќе да снимате. Во овој случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте температурата на камерата и батеријата да се намали.
Ако напојувањето го вклучите без доволно да се олади камерата и батеријата,
напојувањето повторно може да се
исклучи или нема да може да снимате.
Привремено деактивирање на
безжичниот LAN (Wi-Fi, NFC, и
т.н.) (HDR-X440/PJ410/PJ440)
Кога сте во авион, може да ја
деактивирате Wi-Fi функцијата
привремено. Изберете
→
[Wireless] → [
Setting] →
[Airplane Mode] → [On].
Безжичен LAN (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Не преземаме никаква одговорност за
било какво оштетување предизвикано
од неовластен пристап или неовластена
употреба, или дестинации ставени во камерата, поради губење или кражба.
МК
28
Забелешка за безбедност
кога користите безжични
LAN апарати (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
• Секогаш бидете сигурни дека
користите безбеден безжичен LAN да
избегнете хакирање, пристап од
трето лице или други слабости.
• Важно е да направите безбедносни
дотерувања кога користите безжичен
LAN.
• Ако се зголемат безбедносните
проблеми поради недоволна мерки
на претпазливост или поради
неочекувани околности кога
користите безжичен LAN, Sony не
презема одговорности за губење на
податоците или штети.
Проблеми и решенија
Ако наидете на проблеми користејќи ја
камерата:
• Проверете ја камерата со помош на
Help Guide (стр. 7).
• Откачете го изворот за напојување, по
околу 1 минута повторно приклучете го
изворот за напојување и вклучее ја
камерата.
• Иницијализирајте ја камерата.
Ресетирајте ги сите дотерувања, вклучувајќи го и дотерувањето на часовникот.
• Контактирајте го Sony продавачот или
локалниот авторисиран Sony сервис.
Спецификации
Систем
Друго
Формат на сигналот:
NTSC боја, EIA стандарди (1080
60i компатибилни модели)
PAL боја, CCIR стандарди (1080
50i компатибилни
модели) HD TV
Формат за снимање филм: XAVC
S (XAVC S формат)
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 Linear PCM 2ch
(48 kHz/16 bit)
AVCHD (AVCHD формат Ver.2.0
компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator *1
MP4:
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Произведен под лиценца на
Dolby Laboratories.
Фајл формат на фотографија:
DCF Ver.2.0 Компатибилен
Exif Ver.2.3 компатибилен
MPF Baseline компатибилен
Медиум за снимање (Филм/Фото):
Внатрешна мемроија
HDR-CX440/PJ440: 8 GB*2
AVCHD, Фото
Memory Stick Micro (Mark2)
медиум
microSD картичка (Класа 4 или
побрз) XAVC S
microSDXC картичка (Класа 10 или
побрз)
*2 Капацитет кој корисникот може да
го користи (Приближ.) 7.76 GB
1 GB еднакво на 1 билион бајти, дел кој може да се користи
за системско уредување и/или
апликации. Може да се избрише
само преинсталиран демо филм.
Уред за сликање:
3.1 mm (1/5.8 type) CMOS Sensor
Пиксели при снимање (фото,
16:9): Макс. 9.2 мега пиксели
(4 032 × 2 272)*3
Бруто: Приближ. 2 510 000 пиксели
Ефективно (филм, 16:9)*4:
Approx. 2 290 000 пиксели
Ефективно (фото, 16:9):
Приближ. 2 290 000 пиксели
Ефективно (фото, 4:3):
Приближ. 1 710 000 пиксели
Објектив:
ZEISS Vario-Tessar Lens
30× (Оптички)*4, 60× (Clear Image
Zoom, при снимање филм)*5,
350×
(Дигитален)
F1.8 - F4.0
Фокусна должина:
f=1.9 mm - 57.0 mm (3/32 in. 2 1/4 in.)
Кога конвертирате во 35 mm
фотографија
За филмови*4: 26.8 mm 804.0 mm
(1 1/16 in. - 31 3/4 in.) (16:9)
За фотографии: 26.8 mm - 804.0 mm
(1 1/16 in. - 31 3/4 in.) (16:9)
Температура на боја: [Auto], [One
Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална илуминација:
6 lx (lux) (фабричко дотерување,
брзина на снимање 1/30 секунди
(1080 60i компатибилни модели)
или 1/25 секунда (1080 50i
компатибилни модели))
3 lx (lux) ([Low Lux] е дотерано во
[On], брзина на снимање1/30
секунда (1080 60i компатибилни
модели) или 1/25 секунда (1080 50i
компатибилни модели))
*3 Уникатен систем за
процесирање на слики на
Sony BIONZ-X овозможува
оригинална резолуција.
*4
[equivalent
SteadyShot]
to the еsizes
дотерано во
[Standard] или [Off].
*5
[
SteadyShot] е дотерано во
[Active].
МК
29
Влезни/излезни конектори
HDMI OUT џел: HDMI микро
приклучок
PROJECTOR IN џек (HDR-PJ410/
PJ440): HDMI микро приклучок
USB џек: Тип A (Вграден USB)
USB приклучок е само за излез (За
купувачите во Европа).
Повеќенаменски терминал
LCD монитор
Слика: 6.7 cm (2.7 тип, сооднос
16:9)
Вкупен број на пиксели:
230 400 (960 × 240)
Проектор (HDR-PJ410/PJ440)
Тип на проекција: DLP
Извор на светло: LED (R/G/B)
Фокус: Рачно
Домет: 0.5 m (1.6 feet) или повеќе
Сооднос на контраст: 1 500:1
Резолуција (излез): 640 × 360
Непрекинато време на проекција
(кога ја користите испорачаната
батерија): Приближ. 1 ч. 10 мин.
Безжичен LAN (HDRCX440/PJ410/ PJ440)
Подржан стандард: IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4 GHz
Подржан протокол на безбедност:
WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Метода на конфигурација: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/рачно
Метод на пристап: Инфраструктурен
режим
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
компатибилен
Општо
МК
30
Моќ: DC 3.6 V (батерока), DC 5 V 1
500 mA (AC адаптер)
USB полнење: DC 5 V 800 mA
Просечна потрошувачка:
Додека снима се користи LCD мониторот на нормална светлина:
HDR-CX405/CX440: 2.1 W
HDR-PJ410/PJ440: 2.2 W
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F to 104 °F)
Температура на чување: –20 °C
до +60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (приближ.):
HDR-CX405/CX440:
54.0 mm × 59.5 mm × 128.0 mm
(2 1/4 in. × 2 3/8 in. × 5 1/8 in.) (в/
ш/д) со испакнати делови
54.0 mm × 59.5 mm × 128.0 mm
(2 1/4 in. × 2 3/8 in. × 5 1/8 in.) (в/
ш/д) со испакнати делови и
вметната испорачан батерија на
полнење
HDR-PJ410/PJ440:
59.0 mm × 59.5 mm × 128.0 mm
(2 3/8 in. × 2 3/8 in. × 5 1/8 in.)
(в/ш/д) со испакнати делови
59.0 mm × 59.5 mm × 128.0 mm
(2 3/8 in. × 2 3/8 in. × 5 1/8 in.)
(в/ш/д) со испакнати делови и
ставена испорачаната батерија на
полнење
Маса (приближ.)
HDR-CX405/CX440:
190 g (6.7 oz) само главен уред
215 g (7.6 oz) со испорачаната
батерија на полнење
HDR-PJ410/PJ440:
210 g (7.4 oz) само главен уред
235 g (8.3 oz) со
испорачаната батерија на
полнење
AC адаптер AC-UUD11
Моќност: AC 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
Потрошувачка: 11 W
Излезен напон: DC 5.0 V, 1 500 mA
Батерија на полнење
NP-BX1
Батерија: Литиум-јонска батерија
Максимален напон: DC 4.2 V
Номинален напон: DC 3.6 V
Макс.напон при полнење : DC 4.2 V
Максимална потрошувачка: 1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизајнот и спецификациите на
камерата и додатоците се предмет
на измена без претходна најава.
HDR-PJ410/PJ440
Време на полнење (минути)
AC адаптер
(испорачан)
155
Копмјутер
275
Време на снимање (минути)
Непрекинато
110
Нормално
55
Време на репродукција (мин) 210
• Времето на полнење е пресметано
Проценето време на
полнење, снимање и
репродукција со
батеријата
Време на полнење (минути)
AC адаптер
(испорачан)
155
Компјутер
275
Време на снимање (минути)
Непрекинато
115
Нормално
55
Време на репродукција (мин) 210
Друго
HDR-CX405/CX440
кога камерата ја полните на собна
температура од 25 °C (77 °F) без да
користите USB кабел за поврзување.
• Времето на снимање и
репродукција е пресметано
кога камерата ја користите на
25 °C (77 °F).
• Времето на снимање е пресметано
кога снимате филмови со фабричко
дотерување
REC Mode]:
[High Quality
], [Dual Video
REC]: [On]).
• Вообичаено време на снимање го
покажува времето кога повторно
снимате/запирате, менување на
[Shooting Mode] и зумирање.
Заштитни знаци
• AVCHD, AVCHD Progressive,AVCHD
логото и AVCHD Progressive лого
се заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
се
• XAVC S и
регистрирани заштитни
знаци на Sony Corporation.
се
• Memory Stick и
заштитни знаци или регистрирана
трговска марка на Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ се
заштитни знаци на Blu-ray
Disc Association.
• Dolby и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
МК
31
• Термините HDMI и HDMI High-
Definition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing LLC во САД и други
земји.
• Microsoft, Windows и Windows
Vista се и регистрирани трговски
марки или заштитни знаци на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
• Mac и Mac OS се регистрирани
трговски марки на Apple Inc. во САД
и други земји.
• Intel, Intel Core и Pentium се
заштитни знаци на Intel Corporation
во САД и други земји.
• microSDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Android, Google Play е заштитен
знак на Google Inc.
• iOS е регистрирана трогвска марка
или заштитен знак на Cisco Systems,
Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP се
регистрирани трговски марки на WiFi Alliance.
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на NFC
Forum, Inc. во САД и други земји.
• Facebook и “f” логото се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
• iPhone и iPad се заштитни знаци
на Apple Inc., регистрирани во САД
и други земји.
Сите други имиња на производи
тука споменати се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на нивните компатии. Затоа,
™ и ® не се спомнати во ниеден случај
во ова упатство.
МК
32
Делови и контроли
Фигурите во ( ) се
однесуваат на страната.
Рачка за зумирање (14, 15)
PHOTO копче (15)
N ознака (22) (HDR-CX440/
PJ410/PJ440)
Звучник
Слот за мемориска картичка
(12)
Индикатор за пристап на
мемориска картичка (12)
HDMI OUT приклучок (18)
PROJECTOR IN приклучок
(HDR-PJ410/PJ440)
Друго
NFC: Near Field Communication
LENS COVER прекинувач
(14, 15)
Објектив (ZEISS објектив)
Вграден микрофон
POWER/CHG (полнење)
индикатор (10)
START/STOP копче (14)
Јамка за ремен за рамо
Повеќенаменски терминал
PROJECTOR FOCUS рачка
(18) (HDR-PJ410/PJ440)
Мулти селектор (11)
(View Images) копче (16)
PROJECTOR копче (18)
(HDR-PJ410/PJ440)
LCD монитор
Објектив на проекторот
(HDR-PJ410/ PJ440)
Овој терминал не поддржува
VMC-AVM1 адаптер кабел
(одделно се продава).
Додатоците не може да ги
користите преку A/V
далечински конектор.
Ремен за рака
Вграден USB кабел (9)
МК
33
Приклучок за статив
Капак на батерија (9)
Рачка за ослободување на
батеријата
Батерија (9)
Прицврстување на појасот
МК
34
Друго
35
МК
МК
Дополнителни информации за овој производ
и одговори на често поставувани прашања
можете на најдете на нашата веб страна за
поддршка на потрошувачите.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising