Sony | HDR-CX330E | Sony HDR-CX330E HDR-CX330E Handycam® Упатства за употреба

4-529-735-11(1)
Дигитална ХД
видео камера
Упатство за употреба
Започнување со употреба
Снимање/Репродукција
Снимање слики
Прилагодување на
камерата
Друго
Исто така видете на:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E
Прво прочитајте го ова
ВАЖНИ
УПАТСТВА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
Пред да работите со апаратот, Ве молиме
прво темелно да го прочитате ова упатство
и запомнете ги следниве упатства.
Забелешка за сопственикот
Моделот и серискиот број се на
долниот дел од уредот. Запишете го
серискиот број во назначеното место.
Овие бројки видете ги секогаш кога ќе
го контактирате Sony продавачот во
врска со овој производ.
Модел. HDRСериски бр.
Модел. ACСериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да спречите ризик од пожар или
електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на
дожд или влага.
2) на апаратот не ставајте
предмети полни со течност,
како на пр. вазни.
Батеријата не ја изложувајте на
прекумерна топлина како што е
сонце, оган или нешто слично.
ЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ИНСТРУКЦИИTE.
ОПАСНО - НАМАЛУВАЊЕ РИЗИК ОД
ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕТЕ
ГИ УПАТСТВАТА.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
МК
2
Прочиатајте ги овие упатства.
Зачувајте ги упатствата.
Внимавајте на предупредувањата.
Следете ги сите инструкции.
Камерата не ја користите во
близина на вода.
Чистете ја само со сува ткаенина.
Не ги блокирајте отворите за вентилација. Поставете го во согласност
со инструкциите на производителот.
Не го ставајте во близина на топлотни извори како на пр. радијатор, топлотни регистри, шпорет или други
апарати (вклучувајќи и засилувач)
кои произведуваат топлина.
Не ја ослабувајте безбедносната
заштита на поларизираниот или
земјен тип на приклучок.
Поларизираниот приклучок има две
острици една поширока од другата.
Земјениот тип на приклучок има две
острици и трета за во земја.
Широката острица или третиот
шилец се за Ваша безбедност. Ако
испорачаниот приклучок не одговара
со Вашиот штекер, консултирајте се
со електричар за негова замена.
• Заштитете го кабелот за напојување
од газење или притискање особено
приклучоците, дополнителните
приклучоци и местото од каде што
излага од апаратот.
• Додатоци/приклучоци користете само
назначени од производителот.
• Користете само со постоље, држач,
статив или маса назначена од
производителот или се продава
заедно со апаратот.
Кога се користи постоље, внимавајте
кога го поместувате
постољето/апаратот да не се
повредите.
• За време на молњи или кога не го
користите подолго време исклучете
го апаратот.
• За сервис обратете се кај
квалификуван сервисер. Потребен е
сервис кога апаратот е оштете на
било каков начин,
пр. кабелот или приклучокот за
напојување е оштетен, во апаратот
влегла течност или тврд предмет,
апаратот е изложен на дожд или
влага, не работи вообичаено или Ви
испаднал.
• Ако формата на приклучокот не
одговара со штекерот, користете
адаптер за прикачување на
приклучок.
предизвика оган или изгореници.
Внимавајте на следново:
• Не ја расклопувајте батеријата.
• Не ја изложувајте батеријата на
вибрации, удари, газење и сл.
• Не предизвикувајте куса врска и не
дозволувајте метални предмети да
дојдат во контакт со контактите на
батеријата.
• Не ја изложувајте батеријата над
температура од 60°C, (140°F) како
што е директна сончева светлина или
во автомобил паркиран на сонце.
• Не ја изложувајте на оган.
• Не користете оштетени батерии.
• Полнете ја батеријата само со Sony
полнач или уред наменет за
батеријата.
• Држете ја батеријата подалеку од
деца.
• Чувајте ја батеријата сува.
• Заменете ја само со ист или
еквивалентен тип препорачан од
Sony.
• Исфрлете ја батеријата во согласност
со локалните правила за таков отпад.
АС Адаптер
Не го ставајте адаптерот на затворени
места како што се полици и шкафови.
Користете лесно достапен утикач.
Исклучете го AC адаптерот од
утикачот веднаш доколку забележите
неправилност кога ја користите
камерата.
ВНИМАНИЕ
Батерија
Ако со батеријата неправилно се
ракува, таа може да експлодира, да
МК
3
За потрошувачите во
САД и Канада
РЕЦИКЛИРАЊЕ ЛИТИУМЈОНСКИ БАТЕРИИ
Литиум-јонските батерии
серециклираат.
Можете да ја заштитите
Вашата околина
одложување на батеријата
за рециклирање во најблиското
собиралиште.
За повеќе информации во врска со
рециклирање на батериите, завртете
1-800-822-8837 или посетете ја веб
страната http://
www.call2recycle.org/
Внимание: Не употребувајте
оштетени или батерии кои течат.
Батерија/AC адаптер
Овој уред е во согласност со член 15
oд FCC правилата. Функционирањето е
предмет на следниве два услова: (1)
Овој уред не предизвикува штетни
пречки (2) овој уред мора да прифати
било какви пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои можат да предизвикаат
несакани операции.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Овој уред е во согласност со ограничувањеа на FCC/IC за изложеност на
зрачење за неконтролираната средина и ги исполнува основните барања
на FCC радио фреквенција (RF) за
изложеност во Додатокот C од OET65
и RSS-102 од Правилата за изложеност на
IC радио фреквенција (RF).
Оваа опрема има многу ниско ниво на RF
енергија за која се смета дека е во
согласност без тестирање на специфичен опсег на апсорпција (SAR).
МК
4
За потрошувачите во
САД
Ако имате прашања за овој производ,
можете да се обратите на:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Овој број е само за FCC
Регулаторна информација
Изјава за усогласеност
Име на фирмата: SONY
Модел: HDR-CX330
Одговорен дел: Sony
Electronics Inc.
Адреса:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој дел е согласен со Делот 15 од
правилата на FCC. Употребата е
предмет на следниве две состојби:
(1) Овој апарат може да не
предизвика штетни пречки, и (2)
овој апарат мора да ги прифати било
кои пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои предизвикуваат
несакани операции.
Изјава за усогласеност
Име на фирмата: SONY
Модел.: HDR-PJ340
Одговорен дел: Sony
Electronics Inc.
Адреса:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој дел е согласен со Делот 15 од
правилата на FCC. Употребата е
предмет на следниве две состојби:
(1) Овој апарат може да не
предизвика штетни пречки, и (2)
овој апарат мора да ги прифати
било кои пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои предизвикуваат
несакани операции.
Овој апарат не смее да се преместува
или да работи заедно со со друга
антена или предавател.
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било каква
промена или модификација која не е
посебно одобрена во ова упатство,
може да Ви го одземе правото да управувате со оваа опрема.
Забелешка
Оваа опрема е тестирана и ги
исполнува ограничувањата за класа В
за дигитални уреди, во согласност со
член 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да
обезбедат разумна заштита против
штетни пречки во станбената
инсталација.
Оваа опрема генерира, користи и може
да емитува радиофреквенција и доколку не се користи според упатството
може да предизвика штетни пречки во
радиокомуникациите. Меѓутоа, не
гарантираме дека нема да дојде до
пречки во одредени инсталации. Ако
оваа опрема предизвика штетни
пречки на радио или ТВ приемот, што
можат да се забележат со вклучување и
исклучување на уредот, корисникот
може да ги корегира пречките се некои
од следниве мерки:
– Преместете ја или свртете ја
приемната антена.
– Зголемете го растојанието помеѓу
апаратот и приемникот.
– Приклучете го апаратот во штекер
кој не е поврзан со приемникот.
– Консултирајте се со продавачот
или со искусен радио/ТВ
техничар за помош.
Испорачаниот кабел за интерфејсот,
мора да се користи со опремата за да
биде во согласност со ограничувањата
за дигитални апарати според алинеа B
во членот 15 oд FCC правилата.
За потрошувачите во Канада
Овој уред е во согласност со Industry
Canada licence-exempt RSS стандардите.
Работата зависи од следните два
услова: (1) Овој уред не предизвикува
штетни пречки и (2) овој уред мора да
ги прими сите пречки, вклучувајќи ги
и тие од несаканите операции.
За потрошувачите во Европа
Со ова, Sony Corporation, изјавува
дека оваа опрема е во согласност
МК
5
со основните барања и други
релевантни одредби на Директивата
1999/5/EC. За детали посетете ја
следната URL адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка за потрошувачите
во земји кои ги применуваат
ЕУ Директивите
Производител: Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Јапонија
За ЕУ усогласеност: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Штутгарт, Германија
Забелешка
Ако статички електрицитет или
електромагнет предизвика префрлање
на податоците до пола (неуспешно),
повторно вклучете ја апликацијата или
откачете и приклучете го повторно
кабелот за поврзување (USB, итн.).
Овие производи се тестирани и најдена
е согласност за ограничувањата
добиени како наредба од EMC за
употреба на приклучување на пократки
кабли од 3 метри (9.8 мм).
Електромагнетните полиња на специфична фреквенција можат да влијаат
врз сликата и звукот на апаратот.
Исфрлање на потрошени
батерии и електрична и
електронска опрема
(применлива во ЕУ и
други Европски земји со
посебни собирни системи)
МК
6
Овој симбол на производот, на батеријата или
на опаковката покажуваат дека производот и
батеријата не треба да
се третираат како домашен отпад. На
некои батерии овој симбол може да се
користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиски симбол за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако
батеријата содржи повеќе од 0.0005%
жива или 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на овој производ и
батериите ќе придонесете во
спречување на потенцијални негативни
последици врз животната околина и
врз човековот здравје. Со рециклирање
на материјали ќе помогнете да се
зачуваат природните ресурси.
Во случај производот да треба
постојано да биде поврзан со
вградената батерија, дали поради
безбедносни причини, изведба или
интегритед на податоците, батеријата
треба да биде заменете од
квалификуван сервисер. Да обезбедите
правилно третирање на батеријата и
електричната или електронска опрема
кои се веќе на крај од своето
времетраење, однесете ги во собирен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот како
батеријата безбедно да ја извадите.
Батеријата однесете ја во собирен
центар за рециклирање на потрошени
батерии. За подетални инфромации за
рециклирање на овој производ или
батеријата, контактирајте ја локалната
канцеларија за рециклирање,
комунална хигиена или продавницата
каде сте го купиле овој производ или
батерија.
За потрошувачите во
Сингапур
Научете повеќе
за камерата
(Help Guide)
Содржина
Help Guide упатство за употребае он-лајн
упатство. Видете го за подетални
инструкции за функциите на камерата.
Започнување .............8
1
Пристапете кон Sony
страната за подршка.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Прво прочитајте го ова .............. 2
Научете повеќе за
камерата (Help Guide) .........7
Испорачани делови .............. 8
Полнење на батеријата ............. 9
Вклучување на напојување .......11
Ставње мемориска картичка .. 12
Снимање/Репродукција 13
Снимање ................................... 13
Репродукција .............................. 15
Гледање слики во зголемено ... 17
Меморирање слики . 18
земја или
2 Изберете
регион.
го името
3 Пребарајте
на моделот на
камерата на страната за подршка.
• Проверете го името на
моделот на долниот дел од
камерата.
Употреба на PlayMemories
Home™ ............................... 18
Поврзување со надворешен
медиум ................................ 19
Употреба на Wi-Fi функција .. 20
Прилагодување на
камерата .................. 24
Употреба на менијата ............... 24
Друго ........................ 25
Мерки на претпазливост ........ 25
Спецификации ...........................26
Делови и контроли ................. 30
МК
7
Испорачани делови
Бројот во ( ) ја покажува
испорачаната количина.
• Камера (1)
• AC адаптер (1)
Формата на AC адаптерот се разликува во зависност од земјата/регионот.
• USB кабел за поврзување (1)
USB кабелот за поврзување е
дизајниран за употреба само со оваа
камера. Овој кабел користете го
кога вградениот USB кабел на
камерата е премногу краток за
поврзување.
• HDMI кабел (1)
• Батерија на полнење NPFV50 (1)
МК
8
• “Упатство за употреба” (Ова
упатство) (1)
Полнење на батеријата
1
Исклучете ја камерата со затворање на LCD
мониторот и прикачете ја батеријата.
Започнување со употреба
Battery pack
2 Повлечете го вградениот USB кабел.
го AC адаптерот и камерата со USB
3 Поврзете
кабелот за поврзување и потоа AC адаптерот
приклучете го во штекер.
USB кабел за
поврзување
Вграден USB кабел
AC адаптер
Штекер
• POWER/CHG (полнење) индикаторот светнува портокалово.
• POWER/CHG (полнење) индикаторот се исклучува кога батеријата
целосно е наполнета. Откачете го USB кабелот за поврзување од
камерата.
• Формата на AC адаптерот се разликува во зависност од земјата/
регионот.
МК
9
• Исклучете ја камерата пред да ја извадите батеријата.
Полнење на батеријата преку компјутер
Исклучете ја камерата и поврзете ја со компјутер кој работи преку
Вградениот USB кабел.
Користење на камерата додека е поврзана во штекер
Поврзете ја камерата во штекер исто како и “Полнење на
батеријата.”
• Прикачете ја батеријата во камерата.
• Батеријата се троши дури и ако камерата е поврзана во штекер.
МК
10
Вклучување на напојувањето
1
Отворете го LCD мониторот на камерата и
вклучете го напјувањето.
Движете го мулти-селекторот низ ▼/▲/◄/► да изберете ставка
и потоа допрете во средина на селекторот да изберете.
Започнување со употреба
јазик и подрачје, Штедење енергија
2 Изберете
или Летно време, формат и датум и време.
• Да го исклучите напојувањето, затворете го LCD мониторот.
• За повторно дотерување дата и време, изберете
Settings] → [Date & Time Setting].
• За исклучување на работниот звук, изберете
General Settings] → [Beep] → [Off].
[
→ [Setup] → [
Clock
→ [Setup] →
МК
11
Вметнување мемориска картичка
1
Отворете го капакот и вметнете ја мемориската
картичка се додека не кликне.
microSD мемориска
картичка
Memory Stick Micro™ (M2)
медиум
Печатена
површина
Терминал
• Се прикажува [Preparing image database file. Please wait.] ако ставите нова
мемориска картичка. Почекајте додека екранот не исчезне.
• Мемориската картичка вметнете ја правилно за да може камерата да ја
препознае.
• Да изберете мемориска картичка како медиум за снимање, изберете
→
[Setup] → [
Media Settings] → [Media Select] → [Memory Card].
(HDR-PJ340/PJ340E/PJ350Е)
• Да ја извадите мемориската картичка, отворете го капакот и нежно турнете ја
мемориската картичка.
Типови на мемориска картичка кои можете да
ги користите со камерата
SD класа на брзина
microSD мемориска картичка/ Класа 4 или побрз
microSDHC мемориска картичка/
microSDXC мемориска картичка
Memory Stick Micro (Mark2)
медиум
МК
12
–
Капацитет
(поддржана работа
Најмногу до 64 GB
Најмногу до 16 GB
Снимање
Снимање филмови
1
Отворете го капакот на објективот.
Рачка за зумирање
Снимање/Репродукција
го LCD мониторот и допрете START/STOP
2 Отворете
да почнете со снимање.
• Да престанете со снимање, повторно допрете на START/STOP.
• Можете да снимате фотографии додека снимате филм со допирање
на PHOTO (Dual Capture).
• Во фабричкото дотерување, филмовите се снимаат со HD формат и MP4
формат истовремено (Dual Video REC). MP4 формат е лесен за
репродукција на филмови на паметен телефон, за прикачување на
мрежа или прикачување на Web.
• Можете да го проверите времето за снимање на медиумот на LCD
мониторот во режим на снимање.
• За менување на квалитет на слика на снимениот филм, изберете
REC Mode].
→ [Image Quality/Size] → [
МК
13
Снимање фотографии
1 Отворете го капакот на објективот.
го LCD мониторот и изберете [MODE] →
2 Отворете
(Photo).
нежно на PHOTO за прилагодување на
3 Допрете
фокусот и допрете го до крај.
Рачка за зумирање
• Кога фокусот правилно е прилагоден, на LCD мониторот се
прикажува AE/AF индикаторот.
МК
14
Репродукција
1
Отворете го LCD мониторот и допрете го
(View
Images) копчето на камерата да се префрлите
во режим за репродукција.
фигурата.
Кон MENU
екранот
Копче за
Преостаната батерија менување
видео формат
(HD/MP4)
Снимање/Репродукција
/
саканиот настан да го префрлите
2 Изберете
во средина и допрете на делот кој кружи () во
Настани
Име на настанот
Кон
претходен екран
Префрлање во
режим за снимање
филм/фотографија
Репродукција на
краток филм
Лента за
времетраење
Копче за менување на
скалата со настани
МК
15
3 Изберете слика.
Да се вратите на
Преглед на настани
екранот
Претходно
Снимено време/
Име на настанот број на фотографија
Копче за
менување тип
на слика
Филм
Следно
Префрлање во
режим за снимање
филм/фотографија
Фотографија
Последна репродуцирана слика
Операции за репродукција
Волумен
/
Бришење
/
Брзо назад/Брзо напред
Содржина
/
Репродукција/Пауза
Претходно/Следно
Стоп
Репродукција/Стоп слајд шоу
Motion Shot Video
Интервал на движење ADJ
Да изберете формат на филм кој сакате да го репродуцирате, уредувате или копирате на друг уред
Во чекор 2, изберете
во горниот десен агол на LCD мониторот → [
MP4].
Quality] или [
МК
16
HD
Преглед на слики зголемени
Поврзување на камерата со ТВ
1
Поврзете го HDMI OUT приклучокот од камерата во HDMI
IN приклучокот на ТВ преку испорачаниот HDMI кабел.
• Ако Вашиот ТВ нема HDMI приклучок, поврзете го Мулти/Микро USB
терминалот на камерата во видео/аудио влезните приклучоци на
ТВ преку AV кабел (одделно се продава).
Користење на вградениот проектор (HDRPJ330E/PJ340/PJ340E/ PJ350E)
Снимање/Репродукција
Тек на сигналот
1 Допрете на PROJECTOR копчето (стр. 30).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
го оперативниот водич на LCD мониторот и
3 Следете
потоа допрете [Project].
PROJECTOR FOCUS рачка*1
Рачка за зумирање/PHOTO*2
*1 Прилагодете
*2
го фокусот на проектираната слика.
Користете ја рачката за зумирање за поместување на избраната
рамка која се прикажува на проектираната слика, потоа допрете на
копчето PHOTO. Исто така за оваа операција може да го користите
и мулти-селекторот.
МК
17
Користење на PlayMemories Home™
Што може да правите со PlayMemories Home
PlayMemories Home овозможува да префрлате филмови и фотографии
на компјутер и да ги користите на разни начини.
Репродукција на
префрлени слики
Префрлање слики од компјутер.
За Windows, следните функции исто така
се достапни.
Гледање
слики во
Календар
Споделување слики
на PlayMemories
Online™
Креирање Прикачување
диск со
слики на
филм
мрежа
Да преземете PlayMemories Home
PlayMemories Home може да се преземе од следната URL.
www.sony.net/pm/
За проверка на компјутерскиот систем
Можете да го проверите компјутерското
опкружување за софтверот на следниот URL.
www.sony.net/pcenv/
МК
18
Поврзување на надворешен медиум
Надворешен медиа уред
Поврзете надворешен медиа уред во Мулти/Микро USB терминалот
на камерата преку VMC-UAM2 USB адаптер кабел (одделно се
продава).
Рекордер без USB приклучок
Рекордерот поврзете го во Мулти/Микро USB терминалот
на камерата преку AV кабелот (одделно се продава).
Зачувување слики
• Филмовите се копираат со висока дефиниција на квалитет на слика (HD).
• Филмовите се копираат со стандардна дефиниција на квалитет на слика.
Тек на сигналот
МК
19
Користење на
Wi-Fi функција
Инсталирање
PlayMemories Mobile™ на
Вашиот паметен телефон
За најнови и подетални
информации за функциите на
PlayMemories Mobile,
посетете ја следната URL.
http://www.sony.net/pmm/
Android OS
Инсталирајте PlayMemories
Mobile од Google play.
• Android 4.0 или побрз е потребен
за користење на One-Touch
функцијата (NFC).
iOS
Инсталирајте PlayMemories
Mobile од App Store.
МК
20
• One-touch функцијата (NFC)
не е достапна со iOS.
Забелешки
• Ако PlayMemories Mobile веќе е
инсталирано на Вашиот паметен
телефон, надградете го софтверот
со најнова верзија.
• Wi-Fi функцијата што е
опишана тука не се гарантира
дека ќе работи со сите паметни
телефони и таблети.
• Wi-Fi функцијата на камерата
не може да се користи ако ја
поврзете со јавни безжични
LAN.
• Да ја користите One-touch
функцијата (NFC) на камерата,
потребно е паметниот телефон или
таблетот да ја поддржуваат NFC
функцијата.
• Оперативниот метод и приказот на
екран за апликација е предмет на
измена без претходна најава за
понатамошните надградби.
Префрлање MP4 филмови
и фотографии на Вашиот
паметен телефон
One-touch поврзување со
Android со NFC поддршка
1
На паметниот телефон, изберете
[Settings], потоа, изберете
[More...] да проверите дали е
овозможено [NFC].
Забелешки
Зачувување слики
• Откажете го режимот за спиење
или прво отклучете го екранот на
паметниот телефон.
• Проверете дали
е прикажано
на LCD мониторот на камерата
и паметниот телефон.
• Продолжете да ја допирате
камерата на паметниот телефон
без да поместувате се додека не
почне PlayMemories Mobile (1 до
2 секунди).
• Ако камерата не може да се поврзи
со паметниот телефон преку NFC,
видете “Поврзување без
користење на NFC” (стр. 21).
Поврзување без да
користите NFC
1
На камерата, репродуцирајте
2 слики
за да ги пратите на
паметниот телефон.
• Можете да префрлите само MP4
филмови и фотографии.
3 Допрете ја камерата на
паметниот телефон.
Допрете го
(View Images)
копчето и изберете
→[Edit/Copy] →[Send to
Smartphone] →[Select on This
Device] →тип на слика.
2 Изберете слика што сакате да ја
префрлите и додадете и
потоа изберете
→
.
• SSID и лозинката се прикажуваат
и камерата е подготвена да се
поврзе со паметниот телефон.
ја камерата со
3 Поврзете
паметен телефон и
префрлете ги сликите.
Android
 Активирајте го PlayMemories
Mobile и на камерата
изберете SSID.
МК
21
 Внесете лозинка прикажана
на екранот од камерата
(само првиот пат).
Користење на паметниот
телефон како безжичен
далечински управувач
Можете да снимате со камерата
користејќи го паметниот телефон
како безжичен далечински
управувач.
iPhone/iPad
 Изберете [Settings] → [Wi-Fi]
→ SSID се прикажува на
камерата.
 Внесете ја лозинката
прикажана на камерата
(само првиот пат).
 Потврдете дека е избран SSID
кој е прикажан на
камерата.
 Вратете се во Home и активирајте PlayMemories Mobile.
1
На камерата, изберете
→ [Camera/Mic] →
Shooting Assist] → [Ctrl
[
with Smartphone].
паметниот телефон,
2 На
направете исто како во
чекор 3 во “Поврзување
без користење на NFC”
(стр. 21).
Кога користите NFC, на Вашата
камера се прикажува екран за снимање и потоа допрете
на
на паметниот
камерата за
телефон.
3 Работете со камерата на
паметниот телефон.
Забелешки
• Во зависност од локалните
електрични пречки или
капацитетот на паметниот телефон,
прегледот на слики во живо може
да не се прикажуваат непречено.
МК
22
Снимање филмови филмови и фотографии на
компјутер преку Wi-Fi
Прво поврзете го компјутерот
со безжичен акцес поинт или
безжичен рутер.
1
Инсталирајте соодветен
софтвер на компјутер
(само првиот пат).
Ако ја знаете SSID и
лозинката на Вашиот
акцес поинт
 На камерата, изберете
→ [Setup] →
[
Connection] → [Access
point settings].
Изберете акцес поинт кој
сакате да го регистрирате,
внесете лозинка и изберете
.
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
ја камерата во
2 Поврзете
акцес поинт на следниот
начин (само првиот пат).
Ако не може да се регистрирате,
видете во упатството на акцес
поинтот или контактирајте го
овластеното лице.
Ако безжичниот акцес
поинт има WPS копче
 На камерата, изберете
→ [Setup] →
[
Connection] → [WPS
Push].
 Допрете на WPS копчето на
акцес поинтот што сакате
да го регистрирате.
Зачувување слики
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтверот веќе е инсталиран
на компјутер, ажурирајте го
софтверот со најнова верзија.
Ако вашиот компјутер не се
3 стартува,
вклучете го
компјутерот.
со префрлање слики
4 Почнете
камерата на
компјутер.
(View Images)
 Допрете на
копчето на камерата.
 Изберете
→ [Edit/
Copy] → [Send to
Computer].
• Сликите автоматски се
префрлаат и зачувуваат на
компјутер.
• Се префрлаат само најновите
слики. Префрлањето филмови
и повеќе фотографии може да
потрае некое време.
МК
23
Користење менија
1
Изберете
.
2 Изберете категорија.
ставка од
3 Изберете
менито.
Листајте низ менито
горе или долу.
• Изберете
да завршите со
дотерување на менито или да се
вратите на претходниот екран.
МК
24
Мерки на
претпазливост
AC адаптер
Не предизвикувајте краток спој на терминалот за батерија со метални предмети. Ова може да предизвика дефект.
Репродукција на слики со
други уреди
Може да се случи да не можете нормално да репродуцирате слики снимени со
оваа камера на други уреди, а исто така
и слики снимени со други уреди нема
да се репродуцираат на камерата.
Снимање и репродукција
• Избегнувајте грубо ракување, демон-
Друго
тирање, модифицирање, физички шок,
испуштање или нагазување на производот. Бидете особено внимателни со
објективите.
• Да обезбедите стабилна работа на
мемориската картичка, се препорачува
мемориската картичка прво да ја форматирате на камерата. Со форматирање на мемориската картичка ќе се избришат сите податоци зачувани на неа
и не можат да се вратат. Прво префрлете ги на компјутер.
• Проверете го правецот на мемориската
картичка. Ако мемориската картичка ја
ставите со сила во погрешен правец,
мемориската картичка, слотот за
мемориската картичка или сликите
може да се оштетат.
• Пред да почнете со снимање,
тестирајте ја фнкцијата за снимање да
проверите дали сликата и звукот се
снимаат без проблеми.
• Телевизиски програми, филмови,
видео ленти и други материјали може
да се заштитени со авторски права. Со
неовластено снимање на ваков
материјал го кршите законот за
авторски права.
• Не се обезбедува компензација за
снимената содржина, дури и ако
снимањето или репродукцијата не е
возможна поради дефект на камерата, медиумот за снимање.
• Камерата не е отпорна на
прашина, од паѓање или вода.
• Не дозволувајте камерата да се
наводени, на пр., од дожд или море.
Ако камерата се наводени, може да
предизвика дефект. Понекогаш тој
дефект не може да се отстрани.
• Камерата не ја насочувајте кон сонце
или силно светло. На тој начин може
да ја оштетите камерата.
• Камерата не ја користите во близина
на јаки радио бранови или
радијација. Камерата нема да може
правилно да снима или репродуцира.
• Камерата не ја користите на плажа
или на прашливи места. На тој начин
може да предизвикате дефект.
• Ако се случи кондензација на влага,
престанете со употреба на камерата
додека не испари влагата.
• Камерата не ја изложувајте на
механички шок или вибрации. На тој
начин камерата нема да може да
работи правилно или нема да може
да снима слики. Исто така може да се
оштети медиумот за снимање или пак
снимените податоци.
LCD монитор
LCD мониторот е произведен со
технологија со висока прецизност,
преку 99.99% на пиксели се
употребуваат за ефективно користење.
Но, може да има некои мали црни
точки и/или светли точки (бели,
црвени, сини или портокалови) кои
констатно се појавуваат на LCD
мониторот. Овие точки се нормален
резултат од процесот на производство
и на никаков начин не влијаат врз
снимањето.
Температура на камерата
Ако камерата непрекинато ја користите
подолго време, таа може да се затопли.
Ова не е дефект.
МК
25
Заштита од претоплување
Во зависност од температурата на камерата и батеријата, може да се случи
да не можете да снимате филмови и
напојувањето автоматски да се исклучи за заштита на камерата. Пред да се
исклучи напојувањето на LCD мониторот ќе се прикаже порака или нема да
може повеќе да снимате. Во овој случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте температурата на камерата и батеријата да се намали. Ако напојувањето го вклучите без доволно да
се олади камерата и батеријата, напојувањето повторно може да се исклучи
или нема да може да снимате.
Привремено деактивирање на
безжичниот LAN (Wi-Fi, NFC)
Кога сте во авион, може да ја
деактивирате Wi-Fi функцијата
привремено. Изберете
→
[Setup] → [
General Settings] →
[Airplane Mode] → [On].
Безжичен LAN (HDR-PJ275)
Не превземаме никаква одговорност
за било какво оштетување
предизвикано од неовластен пристап
или неовластена употреба,или
дестинации ставени во камерата,
поради губење или кражба.
Проблеми и можни решенија
МК
26
Ако наидете на проблеми
користејќи ја камерата:
• Проверете ја камерата со помош на
Help Guide (стр. 7).
• Откачете го изворот за напојување,
по околу 1 минута повторно
приклучете го изворот за напојување
и вклучее ја камерата.
• Иницијализирајте ја камерата.
Ресетирајте ги сите дотерувања,
вклучувајќи го и дотерувањето на
часовникот.
• Контактирајте го Sony продавачот
или локалниот авторисиран Sony
сервис.
Спецификации
Систем
Формат на сигналот:
NTSC боја, EIA стандарди (HDRCX330/PJ340)
PAL боја, CCIR стандарди (HDRCX330E/PJ330E/PJ340E/PJ350E)
HD TV
Формат за снимање филм:
AVCHD (AVCHD формат Ver.2.0
компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator *1
MP4:
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Произведен под лиценца
на Dolby Laboratories.
Формат на фајл за фото:
DCF Ver.2.0 компатибилен Exif
Ver.2.3 компатибилен MPF
Baseline компатибилен
Медиум за снимање (Филм/Фото):
Внатрешна меморија
HDR-PJ350E: 32 GB
HDR-PJ340/PJ340E: 16 GB
Memory Stick Micro (Mark2)
медиум
microSD картичка (Класа 4 или побрз)
Капацитет кој корисникот може да
го користи (Приближ.)
HDR-PJ350E: 31.1 GB*2
HDR-PJ340/PJ340E: 15.5 GB*2
*2
1 GB еднакво на 1 билион
бајти, дел кој може да се
користи за системско
уредување и/или апликации.
Може да се избрише само
преинсталиран демо филм.
Уред за слика:
3.1 mm (1/5.8 тип) CMOS сензор
Снимени пиксели (фото, 16:9):
Макс. 9.2 мегапиксели
(4 032 × 2 272)*3
Бруто: Приближ. 2 510 000 пиксели
Ефективно (филм, 16:9)*4 :
Приближ. 2 290 000 пиксели
Влезни/Излезни конектори
HDMI OUT приклучок: HDMI
микро конектор
PROJECTOR IN приклучок (HDRPJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E):
HDMI микро конектор
USB приклучок: Тип A (Вграден USB)
Мулти/Микро USB терминал*
* Поддржува Микро USB
компатибилни уреди.
USB конекција е само за излез
(HDR-CX330E/PJ330E/PJ340E/
PJ350E).
LCD монитор
Слика: 6.7 cm (2.7 тип, размер
16:9)
Вкупен број на пиксели:
230 400 (960 × 240)
Проектор (HDR-PJ330E/PJ340/
PJ340E/PJ350E)
Тип на проектор: DLP
Извор на светлина: LED (R/G/B)
Фокус: Рачен
Досег: 0.5 m (1.6 feet) или повеќе
Контраст: 1 500:1
Резолуција (излез): 640 × 360
Непрекинато време на
проектирање (кога ја користите
испорачаната батерија):
Приближ. 1 ч. 45 мин.
Друго
Ефективно (фото, 16:9):
Приближ. 2 290 000 пиксели
Ефективно (фото, 4:3):
Приближ. 1 710 000 пиксели
Објектив:
G објектив
30× (Оптички)*4, 60× (Clear Image
Zoom, при снимање филмови)*5,
350× (Дигитален)
Дијаметар на филтер: 37 mm (1 1/2 in.)
F1.8 - F4.0
Фокусна должина:
f= 1.9 mm - 57.0 mm (3/32 in. 2 1/4 in.)
При конвертирање во 35 mm
фотоапарат
За филмови*4: 26.8 mm 804.0 mm
(1 1/16 in. - 31 3/4 in.) (16:9)
За фото: 26.8 mm - 804.0 mm
(1 1/16 in.- 31 3/4 in.) (16:9)
Температура на боја: [Auto], [One
Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална илуминација:
6 lx (lux) (во фабричко дотерување,
брзина на снимање 1/30 секунда
(HDR- CX330/PJ340) или 1/25
секунда (HDR-CX330E/PJ330E/
PJ340E/PJ350E))
3 lx (lux) ([Low Lux] е дотерано во
[On], брзина на снимање 1/30 секунда (HDR- CX330/PJ340) или
1/25 секунда (HDR- CX330E/
PJ330E/PJ340E/PJ350E))
*3
Уникатен систем за
процесирање на слики на
Sony BIONZ-X овозможува
оригинална резолуција.
*4 [
SteadyShot] е дотерано
во [Standard] или [Off].
*5 [
SteadyShot] е дотерано
во [Active].
Безжичен LAN
Поддржан стандард: IEEE 802.11
b/g/n
Фреквенција: 2.4 GHz
Поддржан протокол за безбедност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метода за конфигурирање: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/рачно
Метод на пристап: Режим на инфраструктура
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
компатибилен
Општо
Потребна моќ: DC 6.8 V/7.2 V (батерија), DC 5 V 1 500 mA (AC адаптер),
DC 8.4 V (DC IN приклучоик)
USB полнење: DC 5 V 1 500 mA
Просечна потрошувачка:
При снимање со камерата со
помош на LCD мониторот на
МК
нормално светло:
2.1 W
27
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (приближ.):
HDR-CX330/CX330E:
57.0 mm × 59.5 mm × 119.0 mm
(2 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.)
(в/ш/д) со испакнати делови
57.0 mm × 59.5 mm × 128.5 mm
(2 1/4 in. × 2 3/8 in. × 5 1/8 in.) (в/
ш/д) со прикачена
испорачана батерија
HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E:
61.0 mm × 59.5 mm × 119.0 mm
(2 1/2 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.)
(в/ш/д со испакнати делови
61.0 mm × 59.5 mm × 128.5 mm
(2 1/2 in.× 2 3/8 in.× 5 1/8 in.) (в/
ш/д) со прикачена испорачана
батерија
Маса (приближ.)
HDR-CX330/CX330E:
190 g (6.7 oz) само главен уред
245 g (8.6 oz) со испорачана
батерија на полнење
HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E:
215 g (7.6 oz) само главен уред
270 g (9.5 oz) со испорачана
батерија на полнење
AC адаптер AC-UUD11
Моќност: AC 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
Потрошувачка: 200 mA
Потрошувачка на енергија: 11 W
Излезен напон: DC 5.0 V, 1 500 mA
Работна температура: 0 °C до 50 °C
(32 °F до 122 °F)
Температура на чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
МК
28
Батерија на полнење
NP-FV50
Максимален напон: DC 8.4 V
Излезен напон: DC 6.8 V
Макс. напон полнење: DC 8.4 V
Макс.струја полнење: 2.1 A
Капацитет
Типичен: 7.0 Wh (1 030 mAh)
Минимум: 6.6 Wh (980 mAh)
Тип: Литиум-јонска
Дизајнот и спецификациите на
камерата и додатоците се
предмет на измена без најава.
Проценето време на
полнење, снимање и
репродукција со
батеријата
Време на полнење (минути)
AC адаптер
(испорачан)
165
Компјутер
305
Време за снимање (минути)
Непрекинато
180
Типично
90
Време на репродукција (минути)
HDR-CX330/
CX330E
280
HDR-PJ330E/
PJ340/PJ340E/
PJ350E
240
• Времето на полнење е пресметано
кога камерата ја полните на собна
температура од 25 °C (77 °F) без да
користите USB кабел за поврзување.
• Времето на снимање и
репродукција е пресметано
кога камерата ја користите на
25 °C (77 °F).
• Времето на снимање е пресметано
кога снимате филмови со фабричко
дотерување
REC Mode]:
[Standard
], [Dual Video REC]:
[On]).
• Типично време на снимање го
покажува времето кога повторно
снимате/запирате, менување на
[Shooting Mode] и зумирање.
Заштитни знаци
• AVCHD, AVCHD Progressive,AVCHD
регистрирана трговска марка на NFC
Forum, Inc. во САД и други земји.
• Facebook и “f” логото се заштитен
знак или регистрирана трговска
марка на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитен знак или регистрирана
трговска марка на Google Inc.
• iPhone и iPad се заштитен знак на
Apple Inc., регистрирани во САД и
други земји.
Сите други имиња на производи
тука споменати се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на нивните компатии. Затоа,
™ и ® не се спомнати во ниеден случај
во ова упатство.
Друго
логото и AVCHD Progressive лого
се заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
се
• Memory Stick and
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ се заштитни знаци на Blu-ray Disc Association.
• Dolby и дупло-D симболот се
заштитни знаци на Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, HDMI
логото се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI
Licensing LLC во САД и други земји.
• Microsoft, Windows, и Windows Vista
се регистрирани трговски марки или
заштитни знаци на Microsoft
Corporation во САД и/или други земји.
• Mac и Mac OS се регистрирани
трговски марки на Apple Inc. во САД
и други земји.
• Intel, Intel Core и Pentium се
заштитни знаци на Intel Corporation
во САД и/или други земји.
• microSDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Android, Google Play се заштитни
знаци на Google Inc.
• iOS е регистрирана трговска марка
или заштитен знакна Cisco Systems,
Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP се
регистрирани трговски марки на WiFi Alliance.
• N ознаката е заштитен знак или
МК
29
Делови и контроли
Фигурите во ( ) се
однесуваат на страната.
Рачка за зумирање (13, 14)
PHOTO копче (14)
N ознака (21) (HDR-PJ275)
NFC: Near Field
Communication
LENS COVERпрекинувач (13, 14)
Објектив (G објектив)
Вграден микрофон
PROJECTOR FOCUS рачка (17)
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
Multi-selector (11)
(View Images) копче (15)
PROJECTOR копче (17) (HDRPJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
LCD монитор
МК
30
Објектив на проектор
(HDR-PJ330E/PJ340/PJ340E/
PJ350E)
Звучник
Слот за мемориска картичка (12)
Индикатор за пристап на
мемориската картичка(12)
HDMI OUT приклучок
PROJECTOR IN приклучок
(17) (HDR-PJ330E/ PJ340/
PJ340E/PJ350E)
POWER/CHG (charge)
индикатор (9)
START/STOP копче (13)
Батерија (9)
DC IN приклучок
Јамка за ремен за рамо
Мулти/Микро USB терминал
Овој терминал не поддржува
VMC-AVM1 адаптер кабел
(одделно се продава). Не можете
да користите додатоци преку
A/V далечинскиот конектор.
Ремен за рака
Вграден USB кабел (9)
Отвор за статив
BATT (battery) рачка за
ослободување
Зацврстување на
ременот за рака
Друго
МК
31
МК
Дополнителни информации за овој производ
и одговори на често поставувани прашања
можете на најдете на нашата веб страна за
поддршка на потрошувачите.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising