Sony | DCR-SR52E | Sony DCR-SR52E Упатства за употреба

8
12
/
20
Reprodukcija
38
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E
49
52
oristewe na
73
94
108
118
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony Corporation
“Memory Stick Duo”
,
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
“Memory Stick”
Zadol`itelno stavete ja“Memory Stick Duo”
karti~kata vo Memory Stick Duo adapterot.
Memory Stick Duo
:
Град
Сервис
“Memory Stick”
.
“Memory Stick Duo”
•
.
”(
•
105).
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
,
POWER
“Memory Stick Duo” (
)
( .23,27)
ACCESS ( .17):
•
USB
.)
...,
2
046 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
И
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
П
Р
“Memory Stick Duo.”
• “Memory Stick PRO” “Memory Stick
PRO Duo”
“Memory Stick PRO”
p
.
034 214804
02 3081700
02 3084900
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
.
,
047 227236
М
Е
.
•
Телефон
К
CD
“Memory Stick”
“Memory Stick”
(
Адреса
)
О
”
”(
Р
–“
– “First Step
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
LCD
MK
,
•
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
,
.
DCRSR32E/SR33E/SR42E/
SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E.
99.99%
.
Почитувани клиенти,
,
,
К
.
•
.
• LCD
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
,
k
)
LCD
.
(
,
Za jazicite na ekranot
.
О
.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
(
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
•
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
,
Crni to~ki
Beli, crveni, sini
ili zeleni to~ki
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
И
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
П
Р
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
.18)
•
LCD
•
.
•
Carl Zei ss
.
(
.
).
Carl Zeiss,
Corporation,
,
...
.
PAL
ot
DCR-SR300E.
,
• TV
.
•
.
.
•
.
,
•
.
-
,
DCR-SR
-
.
* MTF
.
.
MTF*
Carl Zeiss.
,
190E/SR200E/ SR290E/SR300E
,
,
Sony
.
.
3
ГАРАНТЕН ЛИСТ
,
•
,
•
az
.
,
•
,
3,000
/
,
•
.
[
ACCESS.
•
.
(
).
[
,
.
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
•
,
. 64).
.
/
FORMAT]
[
.
/
.
,
•
.
ACCESS,
.
.
–
–
,
[
(
)
•
-
/
( . 37),
FORMAT] ( . 49).
1
. 127)
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
Купувач
Адреса-Телефон:
,
/
,
,
-
,
,
,
FORMAT] ( .49)
,
EMPTY] ( .51)
,
p
.
.
•
•
MK
К
( . 45).
,
.
.
О
DVD/HDD
•
,
Р
77).
.
.
М
Е
DVD-R
,
И
.
Фирма увозник:
П
Р
•
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
POWER.
Датум:
•
,
/
. 104).
4
.
Сериja Бр.:
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
...................... 4
......................... 7
Datum na
priem
Datum na
popravka
Opis na popravkata
i smenetite delovi
Ime na
serviserot
.... 28
.............. 28
................... 2
(16:9
4:3) ................................. 28
(SMTH SLW REC) (DCRSR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) ........................................ 29
Potpis i
pe~at
Reprodukcija...................................... 31
О
Е
Р
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
К
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
П
Р
И
М
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
“
-
HO ME”
“
......................... 8
OPTION”
............................ 9
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
........ 33
(
) ..................................... 34
........ 35
................37
1:
2:
3:
……………………. 12
…....13
(OTHERS)
……..17
.................... 18
….19
4:
/ reprodukcija
reprodukcija
(Easy Handycam
) ............ 20
......................................... 23
....................38
...................... 38
....................... 40
.....................41
...........................42
DVD/HDD
PictBridge
,
..........................45
(
)........................... 46
..................................... 25
(5.1
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
...................... 33
)
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/ SR300E) ........................ 25
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E) .......... 26
(Dual Rec)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) ....................................... 26
(MANAGE HDD/MEMORY)
................................................49
“Memory Stick Duo” ....................49
.................................. 50
............................................51
“Memory Stick Duo” .................... 27
(NightShot plus/NightShot)…….…27
5
Quick Reference
(DCR-SR42E/ SR62E
/SR82E/ SR200E/SR300E) .............. 85
(SETTINGS)
HOME
.................................. 52
HOME
(SETTINGS)
53
x 5.1-
.... 52
MOVIE SETTINGS .............................. 54
)
.............................................. 88
DVD .......... 90
....... 93
))
(
............................ 94
)
),
0.1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 104
......................108
)
63
......... 110
GENERAL SET ............................... 64
............................. 111
LANG
VBR
Variable Bit Rate,
-
(
120 Hz.
)
.
x
Dolby Laboratories Inc.
. DVD
Digital 5.1 Creator
DVD
,
.
,
,
-
5.1-
OUTPUT SETTINGS ..................... 62
,3
(
x Dolby Digital 5.1 Creator
)
CLOCK/
6
)
(
)
Dolby Laboratories Inc.
)
SOUND/DISP SET ............................. 61
,
x Dolby Digital
PHOTO SETTINGS ........................ 57
VIEW IMAG ES SET ........................ 60
x VBR
.............. 86
Dolby
.
.
.
5.1-
.
)
x
.)
OPTION
.
............................. 65
OPTION
.... 65
OPTION ........................... 66
OPTION............................. 66
........................................ 118
pri
reprodukcijata ........ 123
............. 127
.
,
[
FORMAT] ( . 49).
x JPEG
JPEG
Group,
Joint Photographic Experts
.
JPEG
OPTION ............................................. 67
.
x MPEG
MPEG
Group,
Windows
................ 73
...................... . 74
......... 75
DVD
..... 77
........ 81
Moving Picture Experts
)
.
)
,
MPEG1
SD (
MPEG2
MPEG2.
.
-
x
,
,
.
6
127
,
“Memory Stick Duo.”
Duo.”
60).
.
“Memory Stick
[DATA CODE]
( .
B SMTH SLW REC* ......................29
B SPORTS** ............................... 69
B Backlight ...................................28
B BEACH....................................... 69
B SNOW .......................................69
B Dual Rec* ..................................26
B SPOTLIGHT ...............................69
B PORTRAIT .................................69
B FOCUS.......................................67
B TELE MACRO.............................67
B FIREWORKS..............................69
B FOCUS....................................... 67
.
B FOCUS.......................................67
B SPOT FOCUS .............................67
B NightShot plus** ......................27
B NightShot* ................................27
B COLOR SLOW SHTR .................70
* DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
** DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
126
7
DVD Handycam
( . 12).
B
( . 23).
B
NightShot plus*4 /
NightShot*1 (27)
Super NightShot plus*4
(70)
Super NightShot*1 (70)
reprodukcijata.
,
“Memory Stick Duo”
(34)
,
.
Color Slow (70)
PictBridge
(46)
.
B Reprodukcija
LCD
x
( . 31)
. 35)
x
5.1-
DVD
x
x
VCR
x
/
(71)
( . 81)
WIDE SELECT*2
(54)
WIDE SELECT*3
(28)
( . 45)
(28)
.
n
(69)
.
(55)
EXPOSURE (68)/ SPOT
METE R (68)
(67)
*1 (56)
,
(71)
.
.
(19)
(64)
.
. 38)
x
8
(68)
.
B
(71)
(67)
9
-
( . 77)
DVD/HDD
(71)
*1 (25)
(71)
(26, 59, 72)
.
B
x
(104)
E
[
FORMAT], . 49)
(64)
*1 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
*4 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
125
Enjoying your camcorder
“
-
HOME
“
“
OPTION”
HOME MENU” (HELP)
( . 10)
(HQ/SP/LP) (54)
1
(
3
5
.)(14)
(
6 OPTION
wa
qf
ws
qg
wd
/
qh
(32)
qj
qk
ql
(21, 32)
/
w;
)
(65)
(57)
qa
wf
(34)
(22, 32)
(21, 31)
HOME
B
(CAMERA)
(MANAGE HDD/MEMORY)
MO VIE*
24
FO RMAT*
49
PHOTO*
24
FORMAT*
50
SMT H SLW REC**
29
INFO
50
(VIEW IMAGES)
(SETTINGS)
. 52)*.
VISUAL INDEX*
31
PLAYLIST
42
(OTHERS)
DELETE*
EDIT
124
*
Easy Handycam
. 20).
(SETTINGS)
53.
**DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
,
38
40, 41
PLAYLIST EDIT
42
PRINT
46
CO MPUTER
73
9
/
HOME
1
4
.
: [EDIT]
POWER
5
B HOME
.
D
.
(HOME) A (
B).
E
B
HOME
- HELP
(HOME) B
(10, 52)
(
(
F OPTION
(
HOME
HOME).
.
(57)
L
)
.
M
)
(65)
“Memory Stick Duo”
G Dual Rec (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E) (26)
H VIEW IMAGES
1
.)(14)
([STBY]
[REC] (
)
([FINE] / [STD]) (58)
J
K
(
C
HOME
2
(HQ/SP/LP) (54)
A
(21, 31)
z
•
I 5.1(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E) (25)
,
.
,
(DCR- SR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
•
,
“Memory Stick Duo”
.
(HOME) A
3
10
.
:
(OTHERS)
2
HELP.
(HELP)
.
123
b / B / v / V,
.
ENTER
3
b
•
.
.
•
,
( . 113).
•
.
.
,
ENTER
b/B/v/V
[NO].
[YES].
,
.
•
HELP
b/B/v/V
A DATA CODE
(69)
D . >(
(30, 40)
E PLAY
F STOP
G DISPLAY
,
1
(29,33)
Po pritiskaweto slikata na ekranot }e
se snimi kako fotografija.
C SCAN/SLOW
2.
(HELP)
Za prikaz na vremeto i datumot, ili
ili parametrite za snimawe koga }e se
pritisne pri emituvaweto.
B PHOTO
,
(30, 40)
.
2
+
}
3
)
OPTION
MENU
,
.
.
.
.
.
. 65
(30, 40)
(30, 40)
(25)
H
I START/STOP
(29, 33)
(34, 41)
J
K PAUSE
(30, 40)
L VISUAL INDEX
(30, 39)
•
,
.
Sony CR2025
,
.
.
(OPTION)
,
.
M b / B / v / V ENTER
122
.
,
,
.
.
11
1:
.
AC
Handycam
(1) . 122)
DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
:
.
(1) ( . 13)
.
NP-FH40 (1) ( . 13, 112) (DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E)
(1) ( . 13)
A Priklu~ok za stativ
NP-FH60 (1) ( . 13, 112) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
21-
(1)
12
(1)
(14)
. 35, 45)
(78)
B
(46, 78)
C (USB)
DCR-SR32E/SR33E/SR52E/SR72E/
SR190E/SR290E:
(13)
(35, 45)
. 36)
CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) ( . 73)
– Picture Motion Browser (
–
(
USB
-
D DC IN
E A/V OUT
(1) ( . 13)
A/V
:
5.5 mm).
B
Handycam
A DISC BURN
)
)
. 46, 78, 81)
121
2:
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
2
1
POWER
5
3
(27)
A NIGHTSHOT PLUS
A/V
OUT
(35,
45)
B
C
DCR- SR32E/SR33E/SR42E)
•
,
(
(19)
E
F
•
(26)
(
DCR- SR32E/SR33E/SR42E)
( . 122)
H
I
.
,
( . 25).
(Carl Zeiss Lens) (3)
(25)
“InfoLITHIUM”
. 112)
.
)
“InfoLITHIUM”
H).
AC
5
Handycam
.
CHG
•
POWER
Handycam
DC IN
.
.
,
.
OFF(CHG)
3
.
.
,
.
CHG
1
.
,
4
b
•
.
H)
2
Active Interface Shoe
120
)
.
POWER.
,
.
4
AC
,
,
,o
DC IN
DC
Active Interface Shoe (
(
G Active Interface Shoe
DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
.
-
)
.
•
.
D
(
5
CHG
(charge)
lamp
DC IN
Handycam
v
AC
.
DC
.
13
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
Handycam
AC
DC IN
POWER
OFF (CHG),
.
POWER
DC IN
Handycam
.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
.
.
CHG (charge)
DC
,
AC
(
(
A WIDE SELECT
DCR-SR32E/SR33E/SR42E) (28)
* (28)
B BACK LIGHT
113).
(19)
C
b
•
,
(CHG) .
AC
DC IN
DC
D
.
.
POWER
OFF
.
(CHG),
DISP/BATT INFO.
BATT
(10, 52)
(25, 33)
E
.
F START/STOP
G NIGHTSHOT
(Battery Info)
POWER
(HOME)
(20, 24)
(27)
H
OFF
–
I DISP/BATT INFO
(20)
J EASY
K
(VIEW IMAGES)
L
. 32.
(14, 19)
(21, 31)
MemoryStickDuo
(27)
Duo”)
M ACCESS
“Memory Stick (27)
N RESET
b
•
(Still) (
14
.23)
.
,
(Movie) lamp/
.
7
.
DISP/BATT INFO
,
20
.
*
,
DCR-SR32E/SR33E/SR42E,
.
119
.
Broevite
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
(
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
)
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
~
*
NP-FH40
)
NP-FH50
(
)
NP-FH70
(
)
NP-FH100
.
NP-FH40
90
45
100
50
105
50
115
55
230
115
245
120
525
260
565
280
DCR-SR190E/SR200E:
125
*)
(25, 33)
A
B PHOTO
(20, 24)
C POWER
D CHG
(17)
)/
)
F
)
I
135
NP-FH50
170
390
NP-FH60
(
(
)/
(
)
(
J START/STOP
* DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
** DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
(23)
) (23)
(20, 24)
(
)
118
)
.
90
115
45
55
125
60
NP-FH70
190
200
95
100
NP-FH100
440
220
465
230
DCR-SR290E/SR300E:
*
NP-FH50
75
80
40
50
NP-FH60
100
50
105
50
NP-FH70
~
)
40
~
(19)
(
85
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
L
M
*
(13)
ACCESS
K
(13, 26)
(26)
H DC IN
NP-FH60
NP-FH70
NP-FH100
(13)
G
135
**)
(13)
E CHG
~
NP-FH50
*
NP-FH40
)
105
NP-FH50
125
60
NP-FH70
270
135
NP-FH100
615
305
NP-FH100
)
35
160
80
170
85
375
185
395
195
15
*
/
,
•
DCR-SR290E/SR300E:
reprodukcija *
NP-FH50
NP-FH60
.
[SP]
i vo slednite uslovi:
:
.
:
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
(
.
255
NP-FH100
590
az
.
NP-FH50
• CHG
NP-FH70
300
NP-FH100
695
AC
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
reprodukcija *
NP-FH40
)
110
NP-FH50
130
NP-FH70
NP-FH100
280
635
•
•
,
.
,
(
SR42E).
,
:
-
.
.
è
(
).
NP-FH50
125
NP-FH60
165
)
NP-FH70
270
NP-FH100
615
,
.
.
1)
“libjpeg”
reprodukcija
•
25 °C (77 °F) (10 °C
DC IN
,
GNU
/
GNU
–
“LGPL”).
GPL/LGPL
,
/
•
30 °C (50 °F 86 °F) .
.
reprodukcija
•
reprodukcija
HDR-UX1/ HDR-SR1
.
http://www.sony.net/Products/Linux/
.
.
,
.
“license2.pdf”
.
“GPL”
“License”
“LGPL”
PDF
Adobe Reader
Systems: http://www.adobe.com/
16
.
URL
.
/
-
“GPL”)
,
,
.
.
GNU GPL/LGPL
NP-FH70/NP- FH100
DCR-SR32E/SR33E/
NP-FH30,
“license1.pdf”
.
“C Library,” “Expat,”
“License”
“zlib,”
DCR-SR190E/SR200E:
reprodukcija *
.
)
–
•
POWER
( . 14)
–
–
140
,
OFF (CHG)
)
120
)
MPEG-2,
MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
“C Library,” “Expat,” “zlib,” “libjpeg”
.
.
(
reprodukcija
NP-FH40
NP-FH70
•
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
MPEG-2
160
)
*
reprodukcija
)
120
,
Adobe
117
3:
•
,
•
POWER
OFF (CHG).
.
•
3
.
.
è
(CHG)
•
•
x
POWER
,
•
.
.
•
OFF
24
Sony Corporation.
“Memory Stick,” “
,” “Memory Stick
Duo,” “
,” “Memory Stick
PRO Duo,” “
,”
“MagicGate,” “
,”
“MagicGate Memory Stick” “MagicGate
Memory Stick Duo”
Sony Corporation.
“InfoLITHIUM”
Sony Corporation.
DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R
DL
.
Dolby
D
Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media
Microsoft Corporation
.
• Macintosh Mac OS
Apple Computer, Inc
.
• Pentium
Intel Corporation.
• Adobe, Adobe
Adobe Acrobat
.
“®”
AC
,
.
.
•
•
•
AC
,
SET]
,
.
DC
POWER.
,
.
.
,
.
POWER
1
POWER
.
.
(Movie):
(Still):
[CLOCK SET]
2
116
,
.
[CLOCK
.
Adobe Systems Incorporated
.
,™
AC
.
v/V,
[NEXT].
17
•
3
)
[SUMMERTIME] (
[NEXT].].
,
•
SR200E / SR290E/SR300E).
4
[Y]
v/V .
x
.
.
(DCR-SR190E/
.
v/V.
b/B,
•
•
6
[D] (
),
115).
-
(HOME)
(SETTINGS) [CLOCK/
LANG] [ LANGUAGE SET],
2037.
OFF (CHG).
x
[CLOCK/
,
.
•
LCD
•
..
LCD
,
.
. 116).
18
.
:
.
:
,
,
,
.
.
–
.
.
,
.
–
.
x
)
1
,
(HOME).
SET]
•
,
.
(SETTINGS)
[CALIBRATION].
.
,
,
.
•
,
(
).
,
[GENERAL
•
,
–
3
,
.
•
b
•
.
•
–
2
(HOME)
(SETTINGS)
LANG] [CLOCK SET],
.
-
.
.
.
POWER
LCD
.
.
(
.
.
,
•
[NEXT] .
7
.
,
( . 60, [DATA CODE]).
109,
.”
.
b
•
,
[CALIBRATION],
).
•
z
)
1
“×”
“Memory Stick Duo”
.
“×”
.
[CANCEL]
,
LCD
([A.SHUT OFF], . 64).
•
,
(
,
5
[M] (
,
.
•
5
3
:
.
–
–
,
•
•
(
,
.
).
.
115
4:
•
•
.
•
•
.
–
.
(140°F) ,
:
–
60°C
.
.
.
–
–
.
AM
–
.
.
.
.
.
–
,
•
•
–
.
)
DC 8.4 V (AC
.
,
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E,
•
-
•
90
(1),
90
180
.
,
[SOUND/DISP SET]
. 61)
.
.
(SETTINGS)
[LCD BRIGHT]
(display / no display)
DISP BATT/INFO.
/
(2).
DISP/BATT INFO
2 90
)
1
.
x
,
(
Sony.
•
,
.
.
POWER
OFF (CHG)
.
).
)
,
•
.
•
•
.
:
2 180
.
•
,
(
),
•
•
114
,
.
.
.
•
•
•
x
.
•
.
.
•
.
LCD
DC 6.8 V/7.2 V
).
-
z
.
,
-
.
•
.
,
.
b
•
.
,
DISP/ BATT INFO
z
,
,
.
.
(
SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/SR300E).
•
:
–
Sony.
–
.
–
,
•
•
,
,
DCR-
x
,
LCD
.
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E)
1 90
)
.
.
.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E)
(
DISP/BATT INFO
.
19
/
reprodukcija (Easy Handycam)
Easy Handycam
,
,
,
•
,
reprodukcija.
.
.
–
POWER
OFF (CHG),
.
-
.
.
.
NP-FH70/ NP-FH100 (
).
•
LCD
premotuvawe
tro{at
.
: NP-FH70/NP-FH100.
•
POWER
OFF (CHG)
1
.
POWER
G
2
1
EASY A
•
POWER
5-10
•
,
B(
.
,
•
,
.
•
..
a
,
(SETTINGS)
[GENERAL SET]
[A.SHUT OFF]
[NEVER]
HOME
a
)
.64 ).
•
PHOTO F
.
A(
),
,
.
,
.
.*
[STBY] b [REC]
.
.
•
EASY A.
3
START/STOP
.
G
2
START/STOP H
E)
.
.
.
,
:
2-3
.
•
.
.
3
.
“Memory Stick Duo” ( . 27).
(Movie).
,
:
–
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/SR82E) ( . 19)
•
10°C (50°F.
).**
•
,
,
.
.
,
b
*
**
20
[REC MODE] (
[
QUALITY]
)
)
[SP] ( . 54).
[FINE] . 58).
113
•
.
,
“Memory Stick Duo”
Memory Stick Duo
,
.
•
“Memory Stick
Duo”
x
“Memory
Stick Duo”
•
.
.
•
,
o
Stick Duo”
.
.)
.
“InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” H
(B
(
. 33)
6
.
6
?
“InfoLITHIUM”
“Memory
,
“InfoLITHIUM”
.
1
2
3
.
“Memory Stick PRO
:
:
.
.
“Memory Stick Duo”
:
3
“Memory Stick PRO Duo”
Duo”
,
.
:
4 GB .
,
.
.
•
•
reprodukcija
)
•
“Memory Stick Duo”
JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
(DCR- TRV900E
)
112
/
).
H).
“InfoLITHIUM”
,
D)
.
.
,
.
•
(VIEW IMAGES) I (
.
,
.
.
"InfoLITHIUM"
.
Memory Stick
POWER G
2
:
–
Memory Stick Duo
“Memory Stick Duo”
,
“Memory Stick”
x
•
.
1
.
a
–
“Memory Stick”
•
.
,
.
•
•
x
,
.50).
•
(50°F
DSC-D700/D770)
.(
•
86°F)
.
10°C
/
30°C
CHG (charge)
.
*
,
DC IN
,
.
*
( . 60).
[DATA CODE] (
)
[DATE/TIME]
21
•
•
,
•
,
.
[VOLUME],
/
:
(HOME)
.
/
(SETTINGS)
“Memory Stick”
[SOUND SETTINGS]
,
IC
,
.
“Memory Stick Duo,”
“Memory Stick”.
.
•
“Memory Stick”
z
/
( . 60).
Easy Handycam
.
EASY A.
[DATE/TIME]
Easy Handycam
/
Easy Handycam
(HOME) C (
( . 9, 53).
B)
“Memory Stick Duo“.
/
Easy Handycam,
( . 95 ).
•
•
–
“Memory Stick Duo”*1
MagicGate)
a
“MagicGate Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
MagicGate)
a*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
“Memory Stick PRO”
“Memory Stick PRO Duo” *1
–
*1
*2
•
x
a*2*3
*3
.
“MagicGate”
.
.
.
(OPTION)
.
•
95.
Group)
•
:
JPEG (Joint Photographic Experts
.
“.JPG.”
:
Easy Handycam
– 101- 0001:
.
– DSC00001.JPG:
.
).
“Memory Stick”
!
“Memory Stick Duo”
p
“Memory
Stick Duo”
Memory Stick Duo
.
•
“Memory Stick Duo,”
.
•
.
•
•
•
•
•
.
(
“Memory Stick Duo”
“MagicGate”
[Invalid
during Easy Handycam operation.]..
“Memory Stick Duo”
ACCESS
“Memory Stick Duo”
•
.
,
•
,
.
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick.”
“Memory Stick”
• “Memory Stick Duo”
(Windows OS/Mac OS)
22
:
“Memory Stick”
MagicGate)
b
•
“Memory Stick Duo”
-
.
*
)
-
.
,
“Memory Stick”
[DATA CODE] (
“Memory Stick”
,
( . 34)
*
/
u
“Memory Stick Duo”
.
“Memory Stick Duo”
.
.
111
Recording/Playback
73.
.
.
(HOME) E
PHOTO F
(HOME) D
(DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/
SR62E/SR72E/SR82E) ( . 19)
START/STOP C
A
/
.
•
,
.
(MPEG2)
“.MPG”.
2 GB.
2 GB,
.
9,999,
.
)
“.JPG”.
–
•
. 49).
.
.
. 102.
.
[102MSDCF]
COMPUTER]
,
[USB
USB
)
A
START/STOP B
b
9,999,
[
.
ACCESS
,
999
-
•
FORMAT]
ACCESS
Stick Duo”
DCR-SR32E / SR33E /
SR52E / SR72E / SR190E / SR290E:
•
•
•
.
: [101MSDCF]
SELECT]
•
POWER
.
.
[102PNV01]
9,999,
[
•
•
(JPEG
C
(Movie)
(Still)
.
.
.
: [101PNV01]
.
•
.
B
•
,
,
“Memory
.
,
.
13
GB,
.
.
2
z
•
,
(MANAGE HDD/MEMORY)
. 50).
(HOME)
[
INFO]
.
110
23
(
)
,
.
54.
1
,
(Movie)
2
POWER A
.
START/STOP B
.
“Memory Stick Duo”
.
,
(SETTINGS)
HOME ( . 23).
POWER A
.
T
2
PHOTO F
B(
LANG]
,
57.
1
C ).
[CLOCK/
-
.
[AREA SET] [SUMMERTIME]
),
A(
).
[STBY] b [REC]
,
START/STOP.
b
p
(HOME) D (
HOME
(CAMERA)
E)
[MOVIE]
[PHOTO].
(Dual Rec)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E)
24
t
. 26.
t
27.
.
,
1
GMT
2
+01:00
3
+02:00
,
,
,
4
+03:00
5
+03:30
6
+04:00
7
+04:30
8
+05:00
9
+05:30
,
,
10
+06:00
11
+06:30
12
+07:00
13
+08:00
14
+09:00
15
+09:30
16
+10:00
,
,
,
,
,
,
,
17
+11:00
18
+12:00
19
– 12:00
20
– 11:00
21
– 10:00
22
– 09:00
,
,
,
23
– 08:00
24
– 07:00
,
25
– 06:00
,
,
26
– 05:00
27
– 04:00
28
– 03:30
29
– 03:00
30
– 02:00
31
– 01:00
,
St. John
,
,
109
Recording/Playback
.
AC
100 V
240 V, 50/60 Hz.
,
AC
,
NTSC
,
,
,
PAL
PAL.
,
.
AUDIO/VIDEO
,
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
)
DCR-SR32E/SR33E/SR42E
40 ×
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
25 ×
10 ×
,
,
).
•
80 cm (
ZOOM]
- [DIGITAL
. 55)
.
na pokvaliteten
) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
.
PAL - M
PAL - N
SECAM
,
,
,
,
,
,
..
.
,
1 cm
zvuk (5.1-
,
,
),
z
.
,
,
.
(
,
,
,
.
•
,
,
,
,
,
,
•
,
,
,
,
...
,
,
,
,
,
5.1-
.
,
,
:
(Wide angle)
Creator,
: (Telephoto)
.
.
.
[STEADYSHOT]
(
DCR- SR290E/SR300E).
•
108
,
,
)
5.1-
b
• 5. 1 –
.
.
-
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.11
. 127)
b
•
.
Dolby Digital 5.1
5.1–
•
2–
5.1-
.
.
25
x
(DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
No further selection is possible (
)
(Dual Rec) (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
•
–
–
–
-
100
:
Data protected. (
)
(
:
•
)
.
(
):
.
:
1
.
2
.
•
0.3
•
.
,
•
•
)
.
(
),
.
.
.
.
(
,
.
,
START/STOP
.
)
,
z
•
.
,
,
3
,
•
2.5 m
.
•
3
Cannot divide. (
)
STA RT/STOP
.
PHOTO
,
b
.
.
b
59).
26
POWER
(Movie)
.
:
.
[FLASH LEVEL]
59).
“
“
[REDEYE REDUC]
•
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
•
.
107
•
.
•
,
[YES],
.
.
.
•
( . 50).
Buffer overflow
.
Cannot save still picture.
•
[OFF],
,
. 64).
•
.
•
.
.
,
•
Reinsert the Memory Stick.
.
,
.
-
.
.
-
•
,
,
,
,
,
z
•
.
57.
(NightShot plus/NightShot)
USB
.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E:
ACCESS
(“Memory Stick Duo”)
USB
.
“Memory Stick Duo”
.
1
106
ACCESS
,
.
.
Cannot print. Check the printer.
x “Memory Stick Duo”
•
•
( . 111).
,
.
.
.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
Cannot recover data.
•
.
“Memory Stick Duo”
x PictBridge
.
•
“Memory Stick Duo”
( .
26).
Recovering data
[MEMORY
b
“Memory Stick Duo”
è
.
.
(Still).
.
.
.
“Memory Stick Duo”
–
4.6M (16:9 (wide))
– 3.4M (4:3)
POWER
. 50),
STICK],
DCR-SR290E/SR300E:
•
•
,
.
–
2.3M (16:9 (wide))
– 1.7M (4:3)
.
•
,
DCR-SR190E/SR200E:
999MSD CF.
.81.
,
[DROP SENSOR]
•
Memory Stick folders are full.
.)
2
z
This Memory Stick is not formatted
correctly.
Management file damaged. Create
new file?
,
(OPTION)
[STILL MEDIA].
PLUS
(
ON (
.)
)
NIGHTSHOT
27
b
• NightShot
Super NightShot
.
•
.
(
•
•
)
([FOCUS], .67)
.
Super NightShot
NightShot
.
“Memory Stick Duo”
( . 27).
(
•
•
.
,
[SUPER NIGHTSHOT]
( . 70).
,
,
[COLOR SLOW SHTR]
..
BACK LIGHT
,
( . 70)
•
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
( . 50, 111).
–
PLUS
ON (
.)
NIGHTSHOT
(
)
(1),
90
(2).
b
• NightShot
Super NightShot
.
(
•
•
.
)
([FOCUS], .67)
.
Super NightShot
NightShot
.
28
,
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR]
(16:9
,
)
•
•
( . 70)
.
-
)
[
•
[
.
.
POWER
1
. 38)
FORMAT] ( . 49).
HDD format error.
•
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
.
.
,
.
FO RMAT]
.
. 49)
.
-
.
.
m
.
( . 70).
,
,
Movie folder full. Cannot record
movies.
•
4:3)
,
( . 61).
x
.
,
,
.
.
*
-
( . 111).
z
•
.
z
•
,
180
.
-
/
)*
•
(
.
“Memory Stick Duo” ( . 111).
•
ON
/
.
-(
NIGHT SHOT
OFF
,
.
•
“Memory Stick Duo”)*
.
. 64)
,
.
BACK
,
LIGHT
)
•
-
“Memory Stick Duo’)*
z
•
(
“Memory Stick Duo”)
,
Data error.
•
.
.
105
/
,
)*
•
,
.
2
(
.
•
•
)
.
,
•
.112).
AC
•
20
.
(
•
C:13:ss / C:32:ss
.
POWER
.
1
C:04:ss
“InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM”
(
•
DC
DC IN
( .13).
•
•
4:3
[4:3],
.
(
.
5“E.”
•
101-0001 (
104
[TV TYPE]
16:9
)
.
.
.
(
SR32E/ SR33E/SR42E)
1
-
,
.
.
16:9
/
,
[16:9]
(16:9/4:3) ( . 62).
,
[4:3],
,
DCRPOWER
.
3
,
.
.
(HOME) B
(HOME) A
1
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
•
).
.
*
•
•
(
[TV TYPE]
.
.
Slow flashing
,
b
•
)
.
WIDE SELECT
2
.
•
•
57.
(SMTH SLW REC)
(DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E)
.
•
•
)
z
•
(
C:(or E:) ss:ss (
DCR-SR190E/SR200E,
[
3.0M] (16:9 (wide))
[4.0M] (4:3)
.
•
DCR-SR290E/SR300E,
[
4.6M] (16:9 (wide))
[6.1M] (4:3)
.
)*
.
C:04:00
•
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E:
.
(
,
HOME,
(SETTINGS) [MOVIE
SETTINGS] [WIDE SELECT]
[4:3]
[16:9 WIDE] ( . 54).
2
3
4
POWE R
.
(HO ME) A (
HO ME.
(CA MERA).
[S MTH SLW REC].
B)
4:3.
)*
2
.
WIDE SELECT
.
b
.
•
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E,
[
0.7M] (16:9 (wide))
[1.0M] (4:3)
.
.
29
START/STOP.
5
12
.
.
3
*1 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E
,
[SCENE
SELECTION]
[Recording...]
.
[WHITE BAL.]
(OPTION)
.
• [TIMING]
START/STOP.
[3sec AFTER].
[ONE PUSH] in
[WHITE BAL.]
[COLO R
SLO W SHT R]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4
[3sec
).
30
[FADE R], [D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSH O T
PLS]*4 , [SUPER
NIGHTSHOT]*5 ,
[COLOR SLO W SHT R],
[FADE R]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
,
b
•
[FADE R], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[S. NIGHTSHO T
PLS]*4 , [SUPE R
NIGHTSHOT]*5 ,
[COLOR SLO W SHT R],
[D.EFFECT],
[CANDLE]/
[FIREWO RKS] in
[SCENE SELECTION]
)
12
[Recording...]
5.
.
[SMTH SL W REC]*5
[FADER]
]
• [RECORD SOUND]
[ON] (
)
(
.
.
[OFF] -
•
SR72E/SR82E
*5 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
[FADE R], [D.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT]*5
]
[3sec
NightShot plus*4, [S.
NIGHTSHOT PLS]*4,
NightShot*5, [SUPER
NIGHTSHOT]*5,
[COLOR SLOW SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
NightShot plus*4 , [S.
NIGHTSHOT PLS]*4 ,
NightShot*5 , [SUPER
NIGHTSHOT]*5
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*3 DCR-SR190E/SR200E
*4 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
3
[SMTH SLW REC]
,
[PICT.EFFECT] [OLD MO VIE]
.
103
Recording/Playback
.
(HOME) E
•
F
.
.
POWER
A
•
(HOME) D
,
.
BACK LIGHT
.
•
,
:
1
[Tool]
[Folder option...]
[View].
2
[Hide file extensions for known file
types]
Advanced
Settings.
3
[OK].
WIDE
SELECT*1
[OLD MO VIE]
[WIDE
SELECT]*2
[OLD MOVIE]
[STEADY
SHOT]*3
[SMTH SLW RE C]
[AUTO SLW
SHUTT R]
[S. NIGHTSHOT
PLS]*4 , [SUPE R
NIGHTSHOT]*5 ,
[COLOR SLO W SHTR],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION], [SMTH
SL W REC]*5
,
[Not enough
space on destination hard disk.] is
displayed on the computer screen.
•
.
,
[FIREWO RKS] in
[SCENE SELECTION],
[MAN UAL] in
[EXPOSURE], [SPOT
METE R]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[TELE
MACRO]
[EXPO SU RE]
[SCENE SELECTION]
(VIEW
IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
1
.
A
2
(VIEW IMAGES) B (
C).
.(
(B
.)
/
).
. 33)
6
6
NightShot plus*4 , [S.
NIGHTSHOT PLS]*4 ,
NightShot*5 , [SUPE R
NIGHTSHOT]*5
(OPTION)
[SPOT METER] NightShot plus*4 , [S.
NIGHTSHOT PLS]*4 ,
NightShot*5 , [SUPE R
NIGHTSHOT]*5
1
:
2
:
3
:
.
.
“Memory Stick Duo”
z
•
12
.
[VIEW IMAGES SET]
102
F
[
DISPLAY] (
,
61).
(SETTINGS)
6
HOME
31
3
reprodukcijata.
Browser,
, Picture Motion
Macintosh
•
.
/
Picture Motion Browser ( . 75).
Media Check
r.
Media Check Tool,
Tool
•
•
/
•
.
•
USB
(USB)
.
“Memory Stick Duo”
•
Picture Motion Browser.
(OPTION)
.
“Memory Stick”
([Removable Disk])
One Touch Disc Burn
•
•
“Memory Stick Duo”
.
Macintosh
.
.
/
•
-
,
USB
.
(OTHERS)
[
COMPUTER]
[CO MPUTE R]
HO ME
( . 83).
“Memory Stick Duo”
.
Handycam
.
.
•
(OTHERS)
[
COMPUTER]
[COMPUTER]
HO ME
( . 81).
•
USB
,
,
. 34)
(OPTION)
z
(
IMAGES)
HOME) D (
E)
HOME
(VIEW
[VISUAL INDEX].
Doteruvawe na zvukot kaj filmovite
[VOLUME],
(OPTION)
•
reprodukcijata
,
•
/
,
32
Duo”
•
•
.
.
•
,
,
/
/
-
- 30
60
•
10
“Memory Stick
.
5
,
.
[
Picture Motion Browser
•
CO MPUTER],
“Memory Stick Duo.”
,
[
.
.
•
.
(OTHERS) [COMPUTER]
CO MPUTER]
HO ME
( . 83).
[
-
USB
(USB 2.0),
.
,
.
•
,
.
,
.
CO MPUTER].
101
Recording/Playback
•
.
/
,
,
.
•
•
•
1.1
.
.
•
( . 32).
A/V
.
[MICREF
LEVEL] ( .71)
[LOW]),
•
(Date Index)
S video
-
.
-
5
.
( . 35).
-
.
[SMTH SLW REC]
3
,
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
.
•
[TV TYPE]
( . 62)
PO WER
1
.
•
•
•
AV
.
/V
(VIEW IMAGES).
.
,
.
,
2
.
.
1
.45).
.
2
T
(Telephoto).
.
.
•
999
,
.
•
( . 43).
.
•
.
•
•
.
,
Check Tool
Check Tool,
.
.
.
.
.
•
•
,
[DATE].
3
3
.
,
Picture Motion Browser ( . 75).
USB
,
.
4
W
,
T.
.
Media
r.
Media
Picture Motion Browser.
/
4
.
5
“Memory Stick
Duo”
•
100
.
.
.
.
33
(
)
[SUPER NIGHTSHOT]
(DCR-SR190 E /
SR200E / SR290E/SR300E).
(DCR-SR32E /
SR33E/ SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
•
.
•
[COLOR SLOW SHTR]
.
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
•
-
,
.
.
.
,
(DCRSR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E).
•
.
z
[SLIDE SHOW SET]
.
).
(OPTION)
[ON]
“
“.
b
•
-
• [[COLOR SLO W SHTR]
.
NightShot plus
[S.
NIGHTSHOT PLS] (DCR- SR32E /
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E), NightShot
[SUPER
NIGHTSHOT] (DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E).
•
:
–
.
–
.
.
(DCRSR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E).
•
-
,
.
SR300E).
•
(
DCR-SR290E/
•
•
PLUS.
NIGHTSH OT
(
•
. 55).
[S. NIGHTSHOT PLS]
(DCRSR32E/SR33E/ SR42E / SR52E /
SR62E / SR72E / SR82E).
-
.
.
34
.
b
.
•
NIGHTSHOT.
.112).
.
.112).
“
.
”
.
•
,
.
.
99
Pregleduvawe
.
•
.
•
.
(DCR- SR190E / SR200E /
SR290E / SR300E).
.
•
.
•
A/V
.
t
(CMOS
,
,
,
/
.
•
•
,
START/STOP
.
.
•
[FOCU S]
. 67).
•
[AUTO]
.
( . 67).
•
•
[ON] ( . 56).
.
.
•
Handycam.
,
IN
.
•
(
BACK LIGHT
Easy
,
INFO
.
. 19).
VIDEO
)
)
(
)
AUDIO
A/V
AUDIO
)
)
NIGHTSHOT
PLUS (DCR- SR32E / SR33E / SR42E /
SR52E / SR62E/ SR72E/SR82E)
NIGHTSHOT (DCR-SR190E /
SR200E/SR290E/ SR300E) . 27).
DISP/BATT
S VIDEO
VIDEO
(
)
A/V OUT
:
1 A/V
(
)
.
•
98
IN
Handycam
,
,
S VIDEO
S VIDEO
)
NIGHTSHOT PLUS (DCR- SR32E /
SR33E / SR42E / SR52E / SR62E/ SR72E /
SR82E)
NIGHTSHOT (DCR-SR190E
/ SR200E/SR290E/ SR300E) . 27).
[STEADYSHOT]
( .13).
.
[S. NIGHTSH OT PLS]
(DCR- SR32E / SR33E / SR42E / SR52E
/ SR62E / SR72E / SR82E), [SUPER
NIGHTSHOT] (DCR-SR190E / SR200E /
SR290E/ SR300E)
[COLOR SLO W
SHTR].
.
.
2.
.
73.
.
.
,
S VIDEO
*
.
START/ STOP
•
.
A/V
1
.
2 A/V
( . 120, 121).
A/V
S VIDEO
AV
b
(
)
S VIDEO
•
)
.
z
)
.
S VIDEO
.
,
.
A/V
Handycam
.
S VIDEO
S VIDEO (
),
A/V
S VIDEO
A/V
•
,
[DISP OUTPUT]
[V-OUT/PANEL] . 63).
(
LINE IN
.
AV
...),
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2,
35
(16:9/4:3)
ACCESS
(
.)
A/V
.
1
2
)
)
PO WER
.
(HOME)
(SETTINGS) [OUTPUT
SETTINGS] [TV TYPE]
[4:3]
[16:9]
[4:3],
,
.
•
.
4:3,
(4:3)
.
.
(
).
TV/VCR
•
,
•
-
.
•
16:9,
16:9
[4:3]
4:3
l,
.
.
.
( . 24).
.
. 38).
• Vkupniot broj fotografii i video zapisi
go nadminal kapacitetot za snimawe na
na kamerata (s. 57, 110). Izbri{ete gi
nepotrebnite materijali (c. 38).
•
[DROP SENSOR]
, . 64),
.
•
.
.
•
.
.
•
.
PHOTO,
.
. 24).
.
•
(
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
•
–
–
•
:
objektiv za telekonverzija.
)
,
,
:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUN RIZE&SU NSET],
[FIREWO RKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH]
[SNO W]
in [SCENE SELECTION]
– [MAN UAL] in [EXPOSU RE]
– [SPOT METER]
.
[TV TYPE]
36
16:9
e
START/STOP
. 96).
•
21(EUROCONNECTOR)
[TV TYPE]
.
,
.
21-
4:3,
•
(
-
b
•
(
“Memory Stick Duo”
. 24).
•
3
(DCR-SR190E/ SR200E / SR290E /
SR300E).
•
“Memory Stick
Duo”
.
“Memory
Stick Duo”
( . 50).
( . 39)
•
:
– [SMT H SLW REC] (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/SR300E)
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
.
•
,
t
. 54).
97
LCD
CHG (charge)
,
.
•
•
•
•
. 13).
•
•
.
DISP/BATT
INFO
(
DISPLAY
)
DCR-SR32E/ SR33E/SR42E)) ( . 19).
.
•
•
(
AC
•
.
.
•
(
.
”
77.
.13).
,
,
-
.
.
.
,
.13).
•
“Memory Stick Duo”
100
”
90.
“
DVD”
-
DVD/HDD
.
•
•
81.
DVD.
.
•
-
DVD
“Memory Stick Duo”
,
( . 50)..
.
.
(
.
“Memory Stick Duo”
•
.
“
.
“Memory Stick Duo”
.
.
.
•
96
DVD
“
( . 102).
.
•
DVD
/
,
•
•
.
.
Sony.
•
CD-ROM,
.
DVD
:
([CALIBRATION]) ( . 115).
.13).
,
.
DVD
(One Touch Disc Burn)
LCD
CHG (charge)
DVD-R
.
.
POWER
OFF (CHG) ( .13).
(p. 13).
(
)
( . 13).
( . 13).
Handycam
•
.
,
“
DVD/HDD
45.
”
.
.
111) .
.
37
Editing
(OTHERS)
-
.
“Memory Stick Duo”
.
.
•
b
.
•
•
100
.
[DELETE]
.
DELETE
"Memory Stick Duo" ( . 38).
.
,
( .40, 41).
PLAYLIST EDIT
. 46).
.
1
[
[
DELETE] (
DELETE] (
)
),
.
•
– [FILE NO.]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [WIDE SELECT]*1
– [ IMAGE SIZE]*2
– [DEMO MODE]
– [TIMING]*2
– [STILL MEDIA]
– [ LANGUAGE SET]
..
•
:
[REMOTE CTRL]
) . 64).
,
+/–
. 122).
[ON] (
•
.
•
.
,
.
(
SR33E/SR42E).
•
Easy Handycam
.
(
DCR- SR32E/SR33E/SR42E).
.
DELETE].
[
.
EASY,
•
2
3
38
Easy Handycam.
c
•
Easy Handycam:
–
: [SP]
–[
QUALITY] : [FINE]
– [DATA CO DE]: [DATE/TIME]
•
POWE R
OFF (CHG)
)
12
– [FOCU S]
– [SPOT FO CU S]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL. ]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
(HOME),
(OTHERS) [DELETE].
COMPUTER
( . 73).
. 50).
( . 37).
•
PRINT
INFO]
b
•
( . 42).
PictBridge
[
•
•
(OPTION)
EDIT
.
.
z
“Memory Stick Duo”
*1DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*2DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
OPTION
Easy Handycam.
•
(OTHERS)
– [RECORD SOUND]*2
– [FLASH MODE]*3
(OPTION)
DVD 2
.
DVD
DCR-SR32E/
DVD
,
.
/
.
•
,
(
•
5
.64),
,
(
A.SHUT OFF).
[A.SHUT OFF]
.
. 13)
95
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/ Easy Handycam
/
,
z
,
.
( . 13).
.
,
.
.
.
•
•
,
.119)
RESET (
.(
,
,
.)
Handycam
.
ALL]
[
[YES]
1
.
.
– BACK LIGHT ( .28)
–
–
/
BATT/ INFO
•
.
.
( . 42),
.
3,
[
DELETE
DELETE ALL] [YES]
( . 49).
,
•
"
"
“Memory Stick Duo”
.
.
,
•
.
Kop~iwata ne funkcioniraat.
•
[YES]
-
z
2
Sony
•
.
RESET
•
5
[YES]
5
b
.
,
.
Handycam
•
.
.
.
.
•
(p.
,
. 37),
.
.
13).
•
.
.
.
( . 13).
1
,
.
.
•
........................................102
,
3
4
•
.............................94
j /
...............................95
LCD
/
...................................96
“Memory Stick Duo” ............................96
. ..............................................97
Reprodukcija so
.....................99
......100
/
....................................................100
...................100
•
Handycam
{
.
,
Sony.
4
/ Easy
/
(OTHERS)
DELETE].
[
(HOME),
[DELETE]
[
[
DELETE by date]
DELETE by date]
Easy
Stick Duo,”
1
DISP
( .19)
“Memory
(OTHERS)
(HOME),
[DELETE].
2
[
DELETE].
3
[
DELETE].
.
.33)
,
.
/
94
39
na
4
.
.
5
.
b
[Start].
•
Easy Handycam
.
.
,
Picture Motion Browser.
.
z
1
•
(HOME),
(OTHERS) [EDIT].
.
,
DVD
.
.
.
5
2
ALL]
3,
[YES]
[
[YES]
.
.
•
.
DELETE
.
:
– “Memory Stick Duo”
. 111).
–
.
“Memory Stick Duo”
( . 50).
email
,
.
•
DVD
,
•
.
MAPI
email
.
MAPI,
email.
e-mail.
Picture Motion Browser
.
,
Reprodukcijata
5
40
e-mail
z
.
.
b
.
z
•
,
[Settings].
[Manually select a
writing speed before writing to the disc]
[OK]
.
b
•
-
[DIVIDE].
4
“Memory Stick Duo”
z
•
3
[YES]
.
.
/
[YES]
93
b
z
9
•
DVD.
•
DVD
,
.
•
DVD
DVD
[Next].
DVD
R (12 cm)
•
.
2
3
,
DVD
.
DVD video
.
..
DVD-RW (12 cm) DVD,
DVD
.
“Memory Stick Duo”
.
.
.
,
z
•
.
•
,
1
[COPY
1
.
(
DVD
.
o
100
,
OPTION)
].
(OTHERS)
[COPY].
2
-
(HOME),
[EDIT]
[
COPY].
3
.
[Start] [All
Programs] ( Windows 2000,
[Programs])
[Sony Picture
Utility]
[Video Disc Copier]
.
z
•
.
.
.
11
.
•
.
10
,
[Menu Sorted by
Date Taken]
,
.
.
.
•
•
•
.
[Font]
DVD
[Preview]
DVD
[Settings]
DVD
,
.
.
4
,
DVD
[Source:] (
[Copy to:] (
:).
.
12
92
.
.
4
[YES].
5
[Completed.]
.
.
,
[Start].
:)
.
DVD
.
.
-
.
41
a
1
(OTHERS)
•
(HOME),
[EDIT]
[COPY].
[
2
z
.
.
COPY by date].
•
1
/
3
2
.
4
,
Easy Handycam
Easy Handycam.
(HOME),
(OTHERS)
[PLAYLIST
EDIT].
[
.
•
.
•
8
•
.
.
5 Povrzete go
(USB) priklu~okot
od Handycam bazata so kompjuter
preku ispora~aniot USB kabel.
[USB SELECT]
,
[Start].
.
,
[YES]
.
.
DVD
.
•
6
.
USB
78.
[
COMPUTER]
.
[HDD Handycam Utility]
.
7
Creation]
Utility]
[Playlist Disc
[HDD Handycam
.
,
-
,
.
.
“Memory Stick Duo”
DVD
.
-
.
4
[Playlist Disc
Creation],
.
1
[YES]
2
3
42
.
.
DVD
•
•
POWER
z
b
•
,
.
.
•
[Font]
DVD
[Preview]
DVD
[Settings]
DVD
.
5
v
Handycam
.
ADD].
3
.
4
,
.
•
b
.
[Menu Sorted by
Date Taken]
.
DVD
8
[Start].
.
DVD
Handycam
91
DVD
DVD
DVD
[DVD-Video Creation]
[Manipulate].
DVD Video
,
.
4
.
1
(HOME),
[PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
[
2
ADD by date].
1
-
.
z
•
.
. 88).
1
2
DVD
DVD
.
,
DVD
.
5
/
.
•
.
•
2
3
DVD.
z
[
]
(Picture Motion Browser).
[Picture Motion Browser]
4
.
,
,
.
[YES]
5
[Next].
1
.
•
,
.
.
90
.
•
DVD
•
/
7
[Shift]
[Ctrl]
.
,
•
,
91).
DVD
,
[
DVD video
ADD].
[
,
[YES]
.
•
(HOME),
[PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2
.
z
. 86).
•
,
,
z
, è
.
DVD
.
.
.
b
,
.
.
,
.
6
3
(HOME),
(VIEW IMAGES)
[PLAYLIST]
3
99
ERASE].
[
[YES]
ERASE ALL]
.
-
(OPTION)
DVD
( .
.
.
.
.
.
43
[YES]
4
•
1
2
Adjusting with the tone curve
8
z
[Save]
.
.
(HOME),
[PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
[
,
.
.
.
.
Red-eye Reduction
[OK].
,
,
MOVE].
[Save Frame]
.
3
.
Trimming
.
.
.
Resizing
.
.
.
4
p
z
•
.
[Settings]
[Save Frame],
.
Changing the date and time stamp
a
.
Inserting date
.
.
[T]/[t].
5
.
.
Picture Motion
Browser.
Automatic Correction
6
[YES]
.
Correcting brightness and contrast
z
•
,
,
.
.
Correcting saturation
.
Adjusting sharpness
.
44
89
DVD/HDD
5
.
1
2
IN)
[c/C],
,
[Set IN point].
.
[
]
(Picture Motion Browser).
[Picture Motion Browser]
DVD/HDD
,
. 13).
,
.
,
AC
-
.
.
b
•
,
.
[IN point].
S VIDEO
S VIDEO
.
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
)
6
3
OUT)
p
i
4
)
( . 86).
OUT point].
[c/ C]
,
AUDIO
[Set
VCRs
HDD
:
1 A/V
.
Handycam
(
2 A/V
7
Edited Video].
z
.
[Manipulate]
,
88
Trimming].
)
)
A/V OUT
)
.
•
AUDIO
)
[OUT point].
[ ]
[Video Trimming].
p
)
A/V OUT
[Video Trimming]
[ ]
[Video
,
[Save
b
(
S VIDEO (
S VIDEO
AV
)
)
S VIDEO
S VIDEO
),
.
S VIDEO
.
,
.
•
•
)
A/V
.
A/V
( . 120, 121).
A/V
S VIDEO
AV
DVD/
(
.)
SETTINGS]
PANEL]
. 60).
,
(SETTINGS)
[OUTPUT
[DISP OUTPUT]
[LCD
)
HOME ( . 63).
,
•
.
A/V
(
(
,
)
.
)
-
45
PictBridge
1
-
(VIEW IMAGES).
[TV TYPE]
( . 52).
2
a
3
)
S VIDEO
(
)1
.
n
PictBridge
,
-
.
)
.
,
,
( . 13).
“Memory Stick Duo”
,
DVD/ A/V
A/V
(
) 2.
5
1
Handycam
2
,
3
,
[Shift]
.
(
.
)
,
,
[Ctrl]
.
.
6
(USB)
Handycam
USB
,
.
Handycam
POWER
,
.
•
.
.
.
.
4
5
,
,
.
.
.
.
.
.
4
.
.
2
].
.
.
.
1
.
[
[
] (Picture
Motion Browser)
.
[Picture Motion Browser]
,
.
.
1
3
46
[Calendar]
2
.
[Delete]
[Yes].
.
87
,
,
[USB SELECT]
,
.
1
2
4
,
.
.
[
[COPIES]:
.
20
.
[DATE/TIME]:
,
(PictBridge connecting)
.
.
(OPTION),
.
[
PRINT] ( .)
PRINT] (“Memory Stick Duo”)
,
.
[
]
(Picture Motion Browser).
[Picture Motion Browser]
4
2
.
.
[DATE]
),[DAY&TIME] ( ),
[OFF]
).
[SIZE]:
.
3
,
3
[EXEC]
[YES]
.
.
3
[Calendar] (
[Folders]
b
•
).
PictBridge
.
.
b
•
1
.
[Folders]
,
–
.
•
.
[Calendar],
.
–
,
.
,
.
.
•
.
.
POWER
(VIEW IMAGES
Handycam
USB
(
Handycam
“Memory Stick Duo”
[
PRINT]
,
USB
,
,
)
.
•
.
86
.
–
–
–
z
•
.
•
.
47
•
,
,
.
•
•
,
(DCR-SR42E/SR62E/
SR82E/SR200E/SR300E)
,
.
16:9
Picture Motion Browser
.
.
–
–
–
–
•
DCR-SR32E/
SR33E/SR52E/SR72E/SR190E/SR290E.
•
,
.
•
“Memory Stick Duo”.
:
3MB
2848×2136
1
z
• PictBridge
Camera & Imaging Products Association
(CIPA).
,
•
[PRINT].
(
.
b
,
OPTION)
/
.
2
A
B
Handycam
.
.
3
cam
4
7
Handy.
POWER
(USB)
Handycam
USB
.
USB SELECT]
•
5
-
COMPUTER]
[HDD Handycam Utility]
8
9
.
USB
78.
[
[Still images].
.
.
10
48
e.
[Delete].
Se prika`uva ekranot za
potvrduvawe na bri{eweto.
[Yes].
z
•
6
[Movies].
,
,
79.
USB
[Delete Media Files
from Handycam]
[HDD
Handycam Utility]
85
•
Duo”
“Memory Stick
.
. 84).
.
4
5
POWER
“Memory Stick Duo”
.
2
[
] (Picture
Motion Browser).
[Picture Motion Browser]
,
[
4
].
[Import Media Files]
[File].
.
(USB)
Handycam
USB
.
[USB SELECT]
.
,
.
•
[Digital Still Camera/Memory
Stick (DCF Format)]
[OK].
5
“Memory Stick Duo”
.
Handycam
3
1
3
Handycam
2
z
(MANAGE HDD/
MEMORY)
b
•
COMPUTER]
.
FORMAT
.
.
6
6
.
7
.
8
[My
Pictures].
[Viewed folder]
Duo”
[Import].
,
.
1
84
(HOME),
(MANAGE HDD/MEMORY)
FORMAT].
( . 50).
2
“Memory Stick Duo”
USB
.
( . 37)
“Memory Stick
3
“Memory Stick Duo”
.
INFO
.
[Import].
8
.
( . 50).
[Change].
1
FORMAT
.
z
•
( . 49).
.
7
( . 13).
(MANAGE HDD/MEMORY)
USB
78.
[
celiot
.
[YES]
[YES].
[Completed.],
.
b
•
,
.
49
“Memory
Stick Duo”
1
4
.
p
(HOME),
(MANAGE HDD/MEMORY)
INFO].
.
2
,
USB SELECT]
5
“Memory Stick Duo”
(HOME),
(MANAGE HDD/MEMORY)
FORMAT].
6
.
b
•
1MB =1 048 576
1 MB
5
[YES]
[Completed.],
•
•
.
•
[Executing...]
–
–
50
:
POWER
COMPUTER]
.
[HDD Handycam Utility]
.
,
0MB
8
.
[Media File Import]
[HDD Handycam Utility]
.
.
(Select All).
.
,
[
]
z
.
[
A
B
[
•
.
FORMAT] ( . 49).
.
•
:
– DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
30 000 MB
– DCR-SR72E/SR82E:
60 000MB
– DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
40 000MB
[YES].
b
USB
78.
,
.
,
4
-
.
•
.
3
(USB)
Handycam
USB
.
,
.
[My Pictures].
[Change],
[Viewed folder]
[Change].
7
9
,
[Movies].
,
[Still images].
[Import].
.
-
Memory Stick
“Memory Stick Duo”
.
83
5
[
COMPUTER]
.
[HDD Handycam Utility]
.
8
[
[Import].
EMPTY]
.
.
,
6
3
.
[Easy PC Back-up]
[HDD Handycam Utility]
.
[
.
[
,
BACK LIGHT
EMPTY]
.
,
EMPTY].
( . 13)
b
•
,
[Picture Motion Browser]
-
.
7
[
[
•
[
•
b
EMPTY]
.
AC
.
•
•
[
.
.
EMPTY],
.
1
,
.
2
B
[Change].
[My Pictures].
,
Handycam
.
3
Handycam
.
82
.
•
(
(
.
[YES].
[Completed.]
.
b
z
.
.
5
[YES]
,
,
(Media File Import)
A
,
4
•
1
[Media File Import]
MPTY]
.
( . 37)
EMPTY].
2
[
)
).
(HOME),
(MANAGE HDD/MEMORY)
FORMAT].
[
.
[
EMPTY]
;
– DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
. 30
– DCR-SR72E/SR82E:
. 60
– DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
. 40
•
[
EMPTY]
|
4 5,
[
FORMAT]
[
EMPTY]
.
FORMAT]
POWER
51
(SETTINGS)
HOME
3
.
HOME
1
[One Touch Disc Burn]
[HDD Handycam
.
7
v / V.
Utility]
.
,
,
.
,
PC Back-up], [Media File Import],
HOME).
-
(HOME)
[Start].
8
4
v/V .
(HOME)
.
DVD
.
,
Easy PC Back-up.
DVD
.
,
DVD
.
DVD
DVD
[Settings...]
1
7
(SETTINGS)
(
5
.
,
1
.
2
2
[Easy
...
(Easy PC Back-up)
(
.
DVD
Handycam
.
,
SETTINGS).
3
Handycam
DVD
A
.
POWER
DVD.
B
[Browse]
.
C
.
2
52
[Optimum Speed]
.
,
[OK]
.
4
(USB)
Handycam
USB
.
[USB SELECT]
•
-
.
USB
78.
.
81
DVD
•
5
DVD,
DVD
.
•
[USB SELECT]
81.
DVD,
( . 90).
•
DVD
USB
78.
38.
.
•
•
,
( . 92).
copy
DVD
,
.
.
•
.
•
•
,
•
DVD
.
( . 81).
,
DVD
One Touch Disc Burn.
POWER
5
[DISC
[USB SELECT]
DVD
.
6
.
POWER
Handycam
USB
.
USB
78.
[
COMPUTER]
.
[HDD Handycam Utility]
.
.
61
61
62
62
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT*1
54
54
LCD COLOR
DIGITAL ZOOM
55
OUTPUT
( . 62)
STEADYSHOT
55
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME*2
55
TV TYPE
62
56
63
ZEBRA*2
DISP OUTPUT
56
REMAINING
FLASH LEVEL*2
56
REDUC*2
.
CLOCK/ LANG . 63)
59
.
59
( . 57)
IMAGE SIZE*3 *4
57
QUALITY
58
CLOCK SET*4
17
AREA SET
63
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*4
63
63
GENERAL SET ( . 64)
FILE NO.
58
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT*5
54
DEMO MODE
64
55
CALIBRATION
115
GUIDEFRAME*2
56
64
64
.
ZEBRA*2
56
A.SHUT OFF
REMOTE CTRL*3
FLASH LEVEL*3
59
DROP SENSOR
REDEYE REDUC* 3
STILL MEDIA*4
59
SR200E/SR290E/SR300E
.
DISPLAY
64
*1 DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*2 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/
27
VIEW IMAGES SET ( . 60)
DATA CODE
Handycam
4
(USB)
•
Handycam
3
.
.
[USB SELECT]
.
2
Handycam
BEEP*4
54
.
4
61
REC MODE
PHOTO
.
VOLUME*4
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
REDEYE
.
Handycam
One
.
1
DVD
2
Easy PC Back-up
BURN]
.
1
3
.
DVD
Touch Disc Burn,
80
DVD
.
DVD
( . 54)
.
[DISC BURN]
.
6
,
.
MOVIE
.
SOUND/DISP SET*6 ( . 61)
(SETTINGS)
USB
.
.
,
(USB)
Handycam
60
61
*4
Easy Handycam
*5 DCR-SR290E/SR300E
*6 [SOUND SETTINGS]
Handycam
)
( . 20).
Easy
53
MOVIE
)
USB
DCR-SR72E/SR82E:
[END]
.
1
1,
2.
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
52
65
B.
40
.
40
.
LP
41
50
.
HQ
SP
9
14
LP
28
30
30
(6M (SP))
[NIGHTSHOT LIGHT],
LP
.
.
(3M (LP))
b
(
DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E:
HQ
7
SP
10
20
20
50
50
.
.
.
.)
•
•
•
[NIGHTSHOT LIGHT]
.
,
[Safely remove USB Mass
Storage Device].
USB
.
WIDE SELECT
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
DVD-RW/DVD+RW
3,
.
•
,
.
5
8
[Close].
[YES]
4
,
•
•
,
DVD
Handycam
[Copy].
•
USB
.
ACCESS
USB
USB
•
[DISC BURN]
( . 80).
DVD
[USB SELECT]
DVD
[One Touch Disc Burn],
HDD Handycam
( . 80).
.
,
.
“Memory Stick Duo”
.
z
•
USB
b
DVD
,
3 m.
,
54
3
•
.
objektivot za telekonverzija (opcija)
.
.
•
NightShot ( . 27)
[SUPER NIGHTSHOT] ( 76)
,
.
[Unplug or eject
z
NIGHTSHOT LIGHT
(9M (HQ))
B SP
,
.
.
,
.
,
hardware]
DVD
DVD
b
LP
a
HQ
A
B
C
D
•
•
.
2
.
b
REC MODE
LP
14
21
DCR-SR33E/SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E:
.
v/V
HQ
SP
.
,
,
.
.
79
2
3
7
.
B 4:3
Handycam
(USB)
DVD
DVD
16:9 WIDE (
- 16:9
.
b
•
.
•
,
•
DVD
.
,
,
POWER.
.
(
)
.
Handycam
.
1020-
1080-
,
.
,
.
B OFF
.
(USB 2.0).
USB
USB 1.1 (USB Full-Speed).
1020-
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
40-
USB
USB 2.0
USB 2.0,
.
80 ×
4080-
,
25-
.
STEADYSHOT
(
o- [ON].
,
.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
B OFF
,
.
2000 ×
402000-
.
20 ×
.
.
B OFF
.
78
.
DCR-SR290E/SR300E:
.
,
z
•
.
20 ×
-
DVD
.
DISC BURN
,
10-
•
-
252000-
80 ×
b
z
•
(
DVD
,
2000 ×
DCR-SR190E/SR200E:
.
.
DVD
.
10-
. 25)
.
AC
,
B OFF
n
Handycam
Handycam
[TV TYPE]
( . 62).
DIGITAL ZOOM
.
4
6
)
.
z
5
2550-
- 4:3.
USB
.
50 ×
)-
-
AUTO SLW SHUTTR
(Auto Slow Shutter)
),
.
).
[OFF] (
,
[ON]
1/25
.
55
DVD
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
,
REMAINING
B AUTO (
[GUIDEFRAME]
-
DISP/ BATT INFO
.
)
.
-
POWER
–
.
ZEBRA (DCR-SR190E/
SR200E/SR290E/
SR300E)
8
.).
.
-
,
.
.
,
B OFF (
.
.
)
70
•
•
•
100
z
• IRE
.
(
.
,
,
DVD
.
DVD
DVD+R
•
DVD+R DL
•
.
.
DVD
DVD,
DVD” . 90).
•
DVD+R
,
DVD
•
.
DVD+RW
•
.
8 cm.
DVD+RW,
.
VIDEO
,
DVD
.
DVD-RW
•
•
.
,
. 81).
.
•
•
b
100 IRE
..
59.
100 IRE.
•
5
REDEYE REDUC
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
DVD
DISC BURN
•
DVD-R
59.
70 IRE.
,
),
DVD
FLASH LEVEL
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
.
Handycam
z
)
,
-
DVD
.
b
•
,
.
.
.
.
HO ME.
ON (
DVD
DVD
,
POWE R
(Movie).
DISP/BATT INFO
,
(Movie).
–
,
,
(
–
z
•
DVD
DVD
DVD
.
DVD
•
.
.
,
•
•
DVD+RW
DVD
.
,
.
,
-
.
,
-
.
5.1DVD (DCR-SR190E/SR200E/SR290E/
SR300E).
b
•
One Touch Disc Burn
DVD
.
DVD
,
1 Handycam
.
56
77
)
10
,
.
,
“(
,
.
).
•
•
DVD
x Microsoft DirectX 9.0c
3.1M (
.
1,
VGA (0.3M) (
.
,
Motion Browser),
[
B 1.0M (
•
)
[
0.7M]
16:9
DCR-SR190E/SR200E:
4.0M
1.9M (
)
.
DCR-SR190E/SR200E:
–[
4.6M] (16:9 (wide))
– [3.4M] (4:3)
“Memory Stick Duo”
.
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
64MB
21
53
28
70
32
81
37
93
128 MB
42
105
56
135
64
160
74
185
256 MB
76
190
100
250
115
295
130
335
)
VGA (0.3M) (
4.0M
2304 ×
1728
3.4M
2136 ×
1602
4.0M
)
.
z
76
,
(MB)
.
•
.
DCR-SR32E/SR33E/SR42E,
[VGA (0.3M)].
DCR-SR290E/SR300E:
•
B 4.0M (
IMAGE SIZE]
–[
2.3M] (16:9 (wide))
– [1.7M] (4:3)
z
USB
[
•
.
79.
b
z
.
z
4.6M]
16:9
•
)
VGA (0.3M) (
[
•
IMAGE SIZE (
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
.
.
•
B.
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
11
z
52
65
.
] (Picture
)
v/V
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
.
)
.
2.
,
Picture
:
http://www.sony.net/support-disoft/
,
)
.
.
,
Motion Browser
B 6.1M (
-
http://www.sony.net/registration/di/
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (
Windows 2000)
DCR-SR290E/SR300E:
-
[
3.0M]
16:9.
57
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2848 ×
1602
512MB
155
390
205
510
235
600
270
690
1GB
1GB
315
800
420
1050
480
1200
550
1400
2GB
650
1600
860
2150
990
2500
1100
2850
4GB
1250
3200
1700
4250
1950
4900
2250
5700
3.1M
2048 ×
1536
3.0M
2304 ×
1296
2.3M
2016 ×
1134
1.9M
1600 ×
1200
4.0M
2304 ×
1728
3.4M
2136 ×
1602
1.7M
1512 ×
1134
0.7M
1152 ×
648
1050
2650
1800
4900
2450
5900
5900
14500
2GB
2200
5500
3750
10000
5000
12000
12000
30000
4GB
4400
10500
7400
19500
9500
23500
23500
59000
40
100
42
105
56
135
65
160
80
205
85
215
110
280
130
325
140
370
150
395
200
500
235
590
295
760
310
800
410
1000
480
1200
1GB
600
1550
640
1600
840
2100
980
2450
2GB
1200
3150
1300
3350
1700
4300
4GB
2400
6300
2600
6600
3400
8500
2000
5000
3950
9500
1.7M
1512 ×
1134
1.0M
1152 ×
864
0.7M
1152 ×
648
512MB
VGA
640 ×
480
1.7M
58
5
.
•
64MB
72
175
120
325
160
390
390
980
128MB
145
355
245
650
325
780
780
1970
256MB
260
640
445
1150
590
1400
1400
3550
512MB
530
1300
900
2400
1200
2850
2850
7200
[Next].
, Handycam
.
USB
“Memory Stick Duo”
Sony Corporation.
•
•
.
2
7
.
b
.
9,999
.
•
Administrators
.
Sony ClearVid CMOS
Enhanced Imaging Processor).DCRSR190E/SR200E/ SR290E/SR300E).
8
.
-
3
Sony
CDROM
.
.
QUALITY
B FINE (
)
STANDARD (
/
[Next].
b
:
- [FINE].
-[STANDARD].
:
6
.
1
:
3.0M
256MB
Windows
.
b
•
128MB
VGA
640 ×
480
1.7M
4.0M
64MB
“First Step”
1.0M
1152 ×
864
[License Agreement],
[I accept the terms of
the license agreement]
[Next].
Handycam
9
)
.
,
POWER
Handycam
USB
[Next]
.
/
.
-
,
.
[Start],
[My
Computer]. ( Windows 2000,
2
[My Computer].)
2
2
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-RO M)
).*
1
FILE NO. (
)
B SERIES
“Memory Stick Duo”
*
.
RESET
.
4
(E:))
(
.
.
,
[Install].
75
b
Picture Motion Browser
NIGHTSHOT LIGHT
•
: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition
Windows XP Professional.
.
..
: Intel Pentium III 1 GHz
: DirectX 9.0c
DirectX
.
DirectX.)
: Direct Sound
.
,
.
,
,
,
• Picture Motion Browser
5.1 –
•
.
.
.
Notebook PC,
AC
.
:
600 MB (5 GB
DVD
)
: DirectX 7
,
1024 × 768
, High Color (16 bit color)
:
USB
), Hi-Speed USB (US B 2.0
)
,
DVD
(CD-RO M
,
)
,
USB
Memory Stick
USB
,
ZEBRA
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
56.
):
,
FLASH LEVEL (except
for DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
HIGH(
.
)
,
LOW(
.
.
b
•
,
.
)
.
.
..
):
.
B NORMAL( )
.
.
DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E:
[REDEYE REDUC]
[ON] (
).
. 26)
:
(DCRSR190E/SR200E/ SR290E/SR300E)
).
,
.
“Memory Stick PRO Duo”
,
.
•
74
.
,
“Memory Stick Duo”
: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional
Windows XP Media
Center Edition
.
“Memory Stick Duo”
Memory Stick Duo
),
Memory Stick
(
•
CPU: MMX Pentium 200 MHz
Others: USB
)
Stick,
“
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
[REDEYE REDUC]
[ON] (
).
56.
a Memory
•
.
“
GUIDEFRAME
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
.
•
(DCRSR190E/SR200E/ SR290E/SR300E),
55.
z
: 256 MB
:
54.
STEADYSHOT
(DCR-SR290E/SR300E)
.
•
REDEYE REDUC (
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
STILL MEDIA
27.
•
•
Windows XP.
.
( . 75).
.
59
Windows
)
CAMERA DATA
“Picture Motion
Windows
CD-ROM,
.
Browser”
x
(DCRSR42E / SR62E / SR82E / SR200E /
SR300E) ( . 85)
b
.
•
1,
Macintosh
2.
,
.
x
( . 86)
v/V
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
52
.
65
.
a
B.
B OFF
.
DATE/TIME
DATE/TIME
.
)
( . 88).
C
D
E
F
G
H
I
.
CAMERA DATA (
•
•
x
Disc Burn
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
,
[CAMERADATA]
•
.
DATA CODE
BURN
DVD
).
Disc Burn
DVD
( . 91)
One Touch
( . 77)
Handycam
,
: [DATE/TIME]
)
[OFF] (b
,
[--:--:--].
DVD
DISC
,
(One Touch
DVD.
x
DVD
t Video Disc Copier ( . 92)
DVD
.
x
( . 81)
.
60
DVD
x
z
.
DVD
( . 90).
•
A
B
DVD
x
DATA CODE
.
Help
“First Step”
.
,
.
.
73
SOUND/DISP SET
)
FLASH MODE
(DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
DISPLAY
.
.
(
)
B ZOOM LINK
Active Interface Shoe
. 120).
B ON (
AUTO
)-
6IMAGES
12IMAGES
.
.
(6
12)
1,
.*
2.
,
6
12
v/V
.
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
.
52
65
o
*
SR32E/SR33E/SR42E).
DCR-
B.
VOLUME
/
( . 32).
BEEP
B ON
/
OFF
-
.
LCD BRIGHT
LCD
.
/
1
2
.
.
z
•
72
.
61
OUTPUT SETTINGS
)
LCD BL LEVEL (
B NORMAL
b
)
•
.
1,
,
[BRIGHT].
•
[BRIGHT],
.
180
•
-
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
.
52
65
o
•
/
-
2
Wide (16:9)
B&W
.
[STBY]
)
[REC]
)
START/STOP.
.
.
MICREF LEVEL
-
.
.
.
16:9
(
DCR-SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E/SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
.
.
.
,
LCD COLOR
SEPIA
.
PASTEL
1
.
.
,
B.
.
.
B OFF
FADER
TV TYPE
z
.
•
v/V
,
[NORMAL].
( . 113).
objektivot za telekonverzija.
([FOCUS], . 76)
.
•
•
2.
,
b
•
-
•
.
BRIGHT
PICT.EFFECT (Picture
effect)
[SUPER NIGHTSHOT]
.
.
[LOW]
,
,
[OFF]
1.
START/STOP,
.
.
B NORMAL
16:9
4:3
LOW (
)
.
.
z
•
.
SELF-TIMER
4:3
(Default setting for DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
4:3
Wide (16:9)
4:3
PHOTO
[ON] (
D.EFFECT (Digital effect)
10
.
[SELF-TIMER]
).
-
.
,
[OLD MOVIE],
[RESET].
,
[OFF].
.
[D.EFFECT],
62
[OFF].
z
•
PHOTO
DCR-SR32E/SR33E/SR42E).
71
CLOCK/ LANG
(
2
(
)
•
.
[
3
•
].
.
o
,
.
•
[WHITE BAL. ]
[AUTO]
)
[ONE PUSH]
PUSH]
[ONE
,
.
[ONE PUSH]
.
[ONE PUSH],
•
•
•
.
.
,
[WHITE BAL.]
[AUTO].
•
.
,
(
[AUTO]
SELECTION]
[AUTO],
10
•
70
[FOCUS], (
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
(
NightShot
.
[S.
52
65
CLOCK SET
. 27)
17.
AREA SET
[OFF].
.
v/V
objektivot za telekonverzija.
([FOCUS], . 67)
.
-
.
.
SUMMERTIME
.
.
SUPER NIGHTSHOT
(DCR-SR190E/SR200E/
SR290E/SR300E)
[ON] –
.
[COLOR SLOW S],
[OFF].
v/V .
109.
•
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
[COLOR SLOW SHUTTER]
,
[S. NIGHTSHOT PLS]
.
.
•
•
(
[ONE PUSH]
,
[ONE PUSH].
[COLOR SLOW S]
[ON] (
),
•
,
2.
b
•
),
.
[SCENE
b
1,
NIGHTSHOT PLS]
z
•
.
V-OUT/PANEL
),
16
-
[WHITE BAL. ],
[AUTO].
[SCENE SELECTION]
[ON] –
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
(Still)
.
DCRSR190E/SR200E/SR290E/ SR300E.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
(DCR-SR32E/SR33E/
SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E)
b
•
.
.
.
)
NightShot
. 27)
NIGHTSHOT],
),
[ON]
1
.
LANGUAGE SET
(
16
.
.
.
[SUPER
[OFF].
z
•
[ENG[SIMP] ] (
,
.
),
. 67)
63
GENERAL SET
(Other setup items)
FIREWORKS* (
A.SHUT OFF (
)
)
SNOW** (
)
.
.
,
B 5 min
1,
2.
,
5
.
LANDSCAPE* (
NEVER
.
o
52
•
65
(
REMOTE CTRL (
)(
DCR-SR32E/SR33E/
SR42E)
DEMO MODE
[ON] (
)
-
POWER
–
–
–
Duo”
(Still).
.
.
START/STOP
.
(HOME)/
WHITE BAL. (White
balance)
)
SPOTLIGHT** (
)
•
.
,
OUTDOOR (
.
PHOTO.
(
),
[OFF] (
[DROP SENSOR]
).
[ON]
(VIEW
,
(
/
)
–
,
(
[
.
OFF] (
)
(DCR-SR32E/
SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/
SR82E).
,
)
[ON] (
,
,
INDOOR (n) (
)
:
-
BEACH** (
)
,
–
,
)
.
.
–
,
, [DROP SENSOR]
)
)
–
–
.
.
•
SPORTS** (
)(
:
–
–
–
–
).
DROP SENSOR
•
[WHITE BAL. ]
.
[SCENE SELECTION].
.
( . 122).
b
115.
b
B AUTO
[ON]
POWER
IMAGES)..
.
.
),
10
).
“Memory Stick
CALIBRATION
64
.
z
ci
–
–
)
•
PORTRAIT (
z
•
.
,
[A.SHUT OFF]
[NEVER].
.
**
b
B.
10-
*
.
v/V
(HOME MENU) t
(OPTION MENU) t
)
ONE PUSH (
(
)
.
-
1
[ONE PUSH].
69
OPTION
,
[OFF],
1
.
[END].
2
b
•
,
.
([FOCUS], . 67)
.
•
-
[AUTO]
[END ]
•
-
[SPOT METER], [EXPOSURE]
[MANUAL].
-
1
,
(OPTION)
.
/
.
•
•
-
TWILIGHT* (
.
lk
•
.
[M ANU AL].
.
.
,
b
[SCENE SELECTION]
.
.
.
OPTION MENU
Easy Handycam.
(OPTION)
)
.
/
.
OPTION
SCENE SELECTION
[SCENE SELECTION ]
2
.
.
,
1
B AUTO
1
3
b
EXPOSURE
.
[EXPOSURE]
g
OPTION MENU
.
(W).
.
3
,
[AUTO]
1.
SPOT METER (Flexible
spot meter)
TWILIGHT PORT. (
)
(DCR-SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E).
2
.
,
.
CANDLE ( )
,
).
(
.
.
SUNRISE&SUNSET* (
)
c
68
65
OPTION
OPTION
65
.
*1
.
*
DELETE
a
38
SPOT FOCUS
-
67
DELETE by date
a
39
TELE MACRO
-
67
DELETE ALL
a
39
EXPOSURE
-
68
SPOT METER
-
68
SCENE SELECTION
-
68
-
70
S. NIGHTSHOT PLS*2
-
70
3
-
70
FADER
-
71
D.EFFECT
-
71
PICT.EFFECT
-
DIVIDE
a
40
ERASE
a
43
ERASE ALL
a
43
MOVE
a
44
-- (
71
.
.
.
9
2
(
)
ADD
a
43
ADD by date
a
43
PRINT
a
46
SLIDE SHOW
-
34
a
32
a
60
•
SLIDE SHOW SET
-
34
MICREF LEVEL
-
71
ADD
a
42
IMAGE SIZE*4
a
57
ADD by date
a
43
z
QUALITY
a
58
a
41
•
SELF-TIMER
-
71
a
42
STILL MEDIA
a
27
FLASH MODE*5
-
72
TIMING*3
-
30
RECORD SOUND*3
-
30
DATE/TIME
-
47
SIZE
-
47
,
,
,
.
(
80
T(
-
,
W
.
,
47
[SPOT FOCUS],
[FOCUS]
[MANUAL] (
).
1.
1 cm
•
.(
–
.
,
,
[TELE MACRO]
. 25)
.
.
)
[ON]
;
DCR-SR32E/SR33E/SR42E:
43 cm (17 in.)
38 cm (15 in.)
DCR-SR190E/SR200E:
)
37 cm (14 5/8 in.)
DCR-SR290E/SR300E:
,
telekonverzija (
–
T
),
,
,
DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E:
(
HOME.
1.
TELE MACRO
:
cm
-- (Bez pole)
-
•
,
54
,
b
[AUTO]
DATA CODE
COPIES
[ END ]
.
VOLUME
COPY by date
)
.
3
b
COPYt
[AUTO]
2
,
a
*
,
p
.
[END].
9
[MA NUAL].
.
1
REC MODE
*1
HOME.
*2 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/SR52E/SR62E/
SR72E/SR82E
*3 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E
*4
DCR-SR32E/SR33E/SR42E
*5 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E
.
1
69
COLOR SLOW SHTR
,
FOCUS
Page
67
-
B.
.
-
SUPER NIGHTSHOT*
66
65
FOCUS
WHITE BAL.
SPOT FOCUS
OPTION.
OPTION
).)
objektiv za
45 cm (17 3/4 in.)
.
67
Download PDF

advertising