Sony | DCR-SR35E | Sony DCR-SR35E Упатства за употреба

3-280-870-11(1)
Дигитална видео камера
Упатство за употреба
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E
Additional information on this product and
answers to frequently asked questions can
be found at our Customer Support Website.
За детали околу напредните функции, прочитајте во
“Handycam Handbook” (PDF).
http://www.sony.net/
Printed in Japan
2008 Sony Corporation
Прво прочитајте го ова
Пред да работите со апаратот, Ве молиме
прво темелно да го прочитате ова упатство
и запомнете ги следниве упатства.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на оган или опасност
од шок, не го изложувајте апаратот
на дожд или влага.
Немојте да ги изложувате батериите
на прекумерна топлина како што е
сонцето, оган или нешто слично.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Заменете ги батериите само со
препорачаниот тип. Во спротивно,
може да се појави оган или да се
повредите.
Забелешка за муштериите од Велика
Британија
Формата на кабелот одговара на BS1363 и
е опремен со оваа опрема за Ваша
безбедност и удобност.
Осигурачите на добиениот кабел треба да
се замени, проценка за истите осигурачи се
добиени еднаш и одобрени се од ASTA или
BSI до BS1362 (пр. мора да употребуваат
обележани со или
ознака). Ако добиениот кабел со оваа опрема има одвоен
капак за осигурачит, осигурете се дека сте
го ставиле капак по менувањето на осигурачот. Никогаш немојте да употребувате
кабел без капак на осигурачот.
Ако сте го загубиле капакот на осигурачот,
контактирајте го најблискиот сервис на Sony
ЗА МУШТЕРИИ ВО ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнетните полиња на специфична
фреквенција можат да влијаат врз сликата и
звукот на апаратот.
Овие производи се тестирани и најдена е
согласност за ограничувањата добиени
како наредба од EMC за употреба на
приклучување на пократки кабли од
2
3 метри (9.8 мм).
On trademarks
Забелешка
▪
Ако статичниот електрицитет или
електромагнетот предизвика прекин во
префрлувањето на податоците, рестратирајте
ја апликацијата или исклучете и повторно
приклучете го USB кабелот.
Остранување на стара електрика &
електронска опрема
(Применувано во Европската
Унија и други Европски земји со
одвоен систем за собирање)
Овој симбол на производот или на неговото пакување кажува дека не треба
го третира како домашен отпад. Треба
да се однесе во одредено збиралиште
за ресиклирање на електрична и електронска опрема.
Уверете се дека овој производ е отстранет правилно, со тоа можете да помогнете во помошта за превентни потенцијални негативни последици за околината
и човековото здравје. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне за зачувувањето на природните извори.
За подетални информации во врска
со рециклирањето на овој проивод,
контактирајте го локалната Граѓанска канцеларија, претпријатието за
отпадоци или продавницата каде
што го имате купено производот.
Соодветни додатоци: Далечински управувач (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/ SR85E)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
“Handycam” и
се
регистрирани заштитни знаци на Sony.
“Memory Stick,” “
,” “Memory Stick Duo,”
“
,” “Memory Stick PRO
Duo,” “
,” “Memory
Stick PRO-HG Duo,”
“
,” “Memory Stick
Micro,” “MagicGate,” “
,”
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на Sony.
▪ “InfoLITHIUM” е заштитен знак на Sony.
Dolby и дупло-D симболот е заштитен знак
на Dolby Лабаротирјата.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista, и DirectX и двата се
заштитни знаци на Microsoft Corporation
во Обединетите Држави и/или други
земји.
Macintosh и Mac OС се регистрирани
заштитни знаци за Apple Inc. во ОД и во
други земји.
Intel, Intel Core, и Pentium се заштитни
знаци или регистрирани заштитни знаци
на Intel Corporation или нивните
помошници во ОД и други земји.
Adobe, Adobe logo, и Adobe Acrobat и двата
се регистрирани заштитни знаци на Adobe
Systems во соработка со ОД и/или други
земји.
Сите други имиња на производите спомнати
тука можат да се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на нивните
компании Освен тоа, и “ ” не се спомнаи
во ниеден момент во ова упатство.
Отстранување на отпад од
батерии (применувано во
Европската Унија и други
Европски земји со одвоен
систем за собирањеs)
Овој симбол на батеријата или на
пакувањето укажува дека батериите
добиени со овој производ не треба
да се третира како домашен отпад.
Уверете се дека батериите правилно се
отстранети, со тоа ќе придонесете за
превентива од потенцијални негативни
35
Основно
Потребна моќност: 6.8 V/7.2 V (батерија)
8.4 V (AC адаптер)
Просечна потрошувачка на струја: За
време на снимање на камерата на
нормална светлина,
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E: 2.8 W
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E: 3.0 W
Температура за работа: 0°C to + 40°C (32
°F до 104 °F)
Температура за чување: -20°C to + 60°C (-4 °F
до + 140 °F)
Димензии (Прибли.): 76.3 × 76.6 × 112.8 mm (3
× 3 1/8 × 4 1/2 in.)
(w×h×d) вклучувајќи го проектниот дел
со приклучување на добиената батерија
Маса (Приближ.)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
350 g (12 oz) само главната единица
400 g (14 oz) вклучувајќи ја
добиената батерија за полнење
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
360 g (12 oz) само главната единица
410 g (14 oz)вклучувајќи ја
добиената барија за полнење
Базна станица DCRA-C200
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Внатрешни/Надворешни приклучоци
A/V надворешен џек: Video/audio
надворешен џек
USB џек: mini-B (DCR-SR55E/SR75E: само
надворешна)
AC адаптер AC-L200/L200B
Потребна моќност: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Тековна потрошувачка: 0.35 - 0.18 A
Потрошувачка на струја: 18 W
Надворешен напон: DC 8.4 V*
Температура за работа: 0°C to + 40°C (32 °F дo
104 °F)
Температура за чување: -20°C to + 60°C (-4 °F
дo + 140 °F)
Димензии (Приближ.): 48 × 29 × 81 mm (1 15/16
× 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w×h×d) исклучувајќи
го проектниот дел
* Видете го натписот на AC адаптерот за
понатамошни спецификации/
Батерија за полнење
NP-FH 0
Максимален надворешен напон: DC 8.4 V
Надворешен напон: DC 7.2 V
Капацитет: 4.9 wh (680 mAh)
Тип: Li-ion
Дизајнот и спецификацијата се изложени на
промени без напомена.
последици за околината и човековото
здравје. Рециклирањето на овие материјали ќе помогне да се зачуваат природните извори.
За безбедност на производот се употребува кутија, поради интегритет на податоците или извршувањето е побарано
постојано приклученост со батерија,
оваа батерија треба да биде заменета
само од страна на кваливикуван
персонал.
Уверете се дека со батеријата се однесувата правилно, чувајте го производот
додека не е применлив за рециклирање
на електрични и електронска опрема.
За сите други батерии, погледајте го делот како да ја отстраните батеријата безбедно. Чувајте ја батеријата додека не е
применлива за рециклирање на потрошени батерии.
За подетални информации во врска со
рециклирањето на овој производ или
батерија, контактирајте ја вашата локална Граѓанска канцеларија, претпријатието за отпадоци или продавницата
каде сте го купиле производот. Забелешка за муштериите за земјите што
ги применуваат директивите на ЕУ.
Производител на овие производи е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија. Авторизиран
претставник за EMC и безбедност на
производите е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард,
Германија. За било каков сервис и
гаранција обратете се на адресите дадени
во гарантниот документ.
За муштерии од U.S.A.
Ако имате било какво прашање за
овој производ, можете да се
јавите на:
Sony Customer Information Center 1-800222-SONY (7669).
Подолу кажаниот број е само за FCC.
Регуларна информација
Декларација за прилагодување
Име на фирмата: SONY
Бр. на моделот: DCR-SR45E, DCR-SR46E
Одговорно друштво: Sony Electronics
Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој дел е согласен со Делот 15 од
правилата на FCC. Употребата е
предмет на следниве две состојби: (1)
Овој апарат може да не предизвика
штетни пречки, и (2) овој апарат мора
да ги прифати било кои пречки,
вклучувајќи ги и пречките кои
предизвикуваат несакани операции.
Декларација за прилагодување
Име на фирмата: SONY
Бр. на моделот: DCR-SR65E, DCR-SR85E
Одговорно друштво: Sony Electronics
Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој дел е согласен со Делот 15 од
правилата на FОC. Употребата е
предмет на следниве две состојби:
(1) Овој апарат може да не предизвика штетни пречки, и (2) овој апарат
мора да ги прифати било кои пречки,
вклучувајќи ги и пречките кои
предизвикуваат несакани операции.
► Забелешка
▪
DCR-SR65E/SR85E е да се употребува со
базна станица моделl DCRA-C200 и AC
адаптер модел AC-L200/L200B.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Треба да бидете претпазливи дека
било какви промени или модификации
не се експресно одобрени во овој
прирачник би можеле да добиете
дозвола да работите со оваа опрема.
Маса (Приближ.): 170 g (6.0 oz)
исклучувајќи го кабелот за струја
34
3
Спецификација
Систем
Забелешка
Оваа опрема е тестирана и се придржува
до границата на Класата B за дигитални
апарати, согласно со Дел 15 од
правилата на FCC.
Овие ограничувања се направени да
обезбедат прифатлива заштита oд штетни
пречки во деловите на инсталацијата.
Оваа опрема создава, употребува и зрачи
радио фреквентна енергија и ако не е
инсталирано не се употребува во
согласност со инструкциите, може да
предизвика штетни пречки во радио комуникацијата. Сепак, тука нема гаранција
дека пречките нема да се случат во
поединечната инсталација. Ако оваа
опрема предизвика штетни пречки за
радио или телевизиски прием, која може
да се одреди со вклучување или исклучување на опремата, корисникот е обесхрабрен да се обиде да ги поправи пречки на
една или повеќе од следниве мерки:
Преорентирана или прелоцирана антена
за прием.
— Зголемување на раздвојувањето
меѓу опремата и приемникот.
— Приклучете ја опремата во излезот
на различки кола одтој што
е приклучен.
— За помош консултирајте се со дилерот
или со искускен радио/ТВ техничар.
Забелешка при користење
Добиени предмети
Броевите во ( ) се добиени во
количина.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
—
Добиениот кабел за апаратот мора да
се употребува со опремата со цел да
да се придржува до границите на
дигиталниот апарат согласно сто Дел
15 од Правилата на FCC.
▪
A
B
C
Употреба на камерата
▪
▪
Батерија
Овој апарат е во согласност со Дел 15
од правилата на FCC. Работата е
изложена на две следни состојби:(1)
Овој апарат може да не предизвика
штетни пречки, и (2) овој апарат мора
да ги прифати примените пречки,
вклучувајќи ги и пречки кои можат да
предизвикаат несакана употреба.
▪
4
AC адаптер (1)
Кабел за струја (1)
Базна станица (1) A (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
A/V кабел за приклучување (1) B
USB кабел (1) C
Безжичен далечински управувач (1)
(DCR- SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Литиумска батерија веќе е
инсталирана.
Батерија што се полни NP-FH40 (1)
21-pin адаптер (1) (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E)
За моделите со ознака
испринтан
само на надворешната долна страна.
CD-ROM “Софтвер за употреба на базата”
(1) (стр. 25)
— Picture Motion Browser (Софтвер)
— PMB Прирачник
— Прирачник за базата (PDF)
“Прирачник за работа” (Ова упатство) (1)
Камерата не е отпорна на прашина, на пад
или на вода. Видете “Претпазливост” (с. 31).
Немојте да правите ништо од следново кога
(филм)/ (слика) лампата (стр. 11) или
влезната лампа (стр. 13, 18) свет или блеска.
Во спротивно медиумот може да биде
оштетен, снимените слики можат да се
изгубат или можат да се случат други
неправилности.
- Отстранете го “Memory Stick PRO Duo.”
- Отстранете ја батеријата или AC адаптерот
од камерата.
- Прави механички шок или вибрација на
камерата.
Кога Вашата камера ќе ја приклучите кон
друг апаратсо кабли, уверете се дека е
правилно приклучен кабелот за поврзување.
Насилното ставање на кабелот во
терминалот ќе го оштети терминалот и мо-
Формат на видео записt: MPEG2/JPEG
(Слики)
Формат на аудио записt: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Видео сигналl: PALво боја, CCIR стандардни
Hard Disk
DCR-SR35E/SR45E: 30 GB
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 40 GB
DCR-SR75E/SR85E: 60 GB
Кога мерката на капацитетот на
медиумот, 1GB е еднаков на 1
милијарди бита, поделба која ја
употребува за работа со податоците,
Формат на снимање
Филм: MPEG2-PS
Слики: Exif *1 Ver.2.2
Механизам на сликите
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
2.25 mm (1/8 type) CCD (Дупли апарат за
полнење)
Бруто: Приближно. 800 000 пиксели
Ефективност (Филм, 16:9): Приближно.
490 000 пиксели
Ефективност (Слики, 16:9): Прибл. 310
000 пиксели Ефективност (Слики, 4:3):
Прибл. 410 000 пиксели DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E 3.0 mm (1/6 тип) CCD
(Дупли апарат за полнење)
Бруто: Прибл. 1 070 000 пиксели
Ефективност (Филм, 16:9): Прибл. 670
000 пиксели
Ефективност (Слики, 16:9): Прибл. 750
000 пиксели
Ефективност (Слики, 4:3): Прибл. 1 000
000 пиксели
Леќи
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
Carl Zeiss Vario-Tessar
Оптички: 40 ×, Дигитални: 80 ×, 2
000 × Дијаметар на филтеротr:
30 mm (1 3/16 in.) DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E Carl
Zeiss Vario-Tessar
Оптички: 25 ×, Дигиталенl: 50 ×, 2
000 × Дијаметар на филтерот:
30 mm (1 3/16 in.)
Фокусна должина
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
F=1.8 - 4.1
f=1.9 - 76.0 mm (3/32 - 3 in.)
Кога се конвертира во 35 mm камера
за филмови: 41 - 1 640 mm (1 5/8 - 64
5/8 in.) (16:9)*2
За слики: 48 - 1 920 mm (1 15/16 - 75
5/8 in.) (4:3)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
F=1.8 - 3.2
f=2.5 - 62.5 mm (1/8 - 2 1/2 in.)
Кога се конвертира во 35 mm камера
за филмови: 41 - 1 189 mm (1 5/8 - 46
7/8 in.) (16:9)*2
За слики: 36 - 900 mm (1 7/16 - 35
1/2 in.) (4:3)
Температура на бојата: [АВТО], [ЕДНО
ПРИТИСКАЊЕ], [ВНАТРЕШЕН] (3 200
K), [НАДВОРЕШЕН] (5800 K)
Минимално осветлување
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
6 lx (lux) (кога [AUTO SLW SHUTTR] е
дотеран во [ON], Брзината на сликање е
1/25 секунди)
0 lx (lux) (за време на функцијата
NightShot plus) DCR-SR55E/SR65E/SR75E
/SR85E
8 lx (lux) (кога [AUTO SLW SHUTTR] е
дотеран во [ON], Брзината на сликањето
е 1/25 секунди)
0 lx (lux) (за време на функцијата
NightShot plus)
*1 “Exif” е формат на фајл за слики,
утврдено со JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Фајловите во овој формат
имаат дополнителни информации како што
се информации за дотерувањата на
камерата за време на снимањето.
*2 Фокусната должина ја пресметува
актуелната бројка последица од
исчитувањето на широкиот агол на
пикселите..
▪ Произведени по лиценца на Dolby
Лабаротирјата.
USB џек: mini-B
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E: output
only)
LCD екран
Слики: 6.7 cm (тип 2.7, очекуван сразмер
16:9) Вкупен број на пиксели: 123 200
(560 × 220)
33
За грижа и чување на леќите
▪
▪
▪
Исчистете ја површината на леќите со
мека ткаенина според следните примери:
— Кога има отисоци од прсти на
површината.
— На топли или влажни места.
— Кога леќите се изложени на солен воздух
како што е покрај море..
Чувајте ги во предмет кој има
вентилација, малку прашина или
прљавштина.
За заштита од мувла, периодично чистете ги
леќите како што е претходно опишано. Препорачливо е еднаш месечно вашата камера
да ја држите во оптимална состојба подолго
време.
Полнење на преинсталирана батерија за
полнење
Вашата камера има преинсталирана батерија за полнење за да го запамти датумот,
времето и други дотерувања пред да се
стави копчето POWER во OFF (CHG).
Преинсталираната батерија за полнење
секогаш е наполнета додека камерата е
приклучена на ѕидниот штекер преку AC
адаптерот или додека е приклучена батеријата. Батеријата што се полни секогаш целосно ќе се испразни за околу 3 месеци
ако воошто не ја употребувате камерата.
Употребувајте ја камерата по ставањето на
инсталираната батерија која се полни.
Сепак, дури и ако преинсталираната батерија што се полни не е наполнета, работата на камерата нема да влијае се додека
не ја снимите датата.
3 Вратете го капакот назад на далечинскиот
управувач се додека не кликне.
▪
▪
Tab
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Батеријата може да експлодира ако ја
малтретирате. Немојте да полните,
демонтирате или оставите во близина
на оган.
▪
Кога литиумската батерија ќе ослабе,
далечината од која ќе работи може да се
намали или далечинскиот управувач може
да не работи правилно. Во овој случај,
заменете ја батеријата со Sony CR2025
литиумска батерија. Употребата на друга
батерија може да претставува ризик или
оган или експлозија.
▪
▪
▪
▪
■ Процедури
Приклучете ја камерата во ѕиден штекер
употребувајќи го добиениот AC адаптер и
оставете го со копчето POWER во позиција OFF (CHG) повеќе од 24 часа.
Промена на батеријата на далечинскиот
управувач
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
32
1 Додека притискате на таб, ставете нокт
од прст во процепот за да ја извадите
кутијата од батеријата.
2 Ставете нова батерија со страната +
нагоре.
▪
же да доведе до неисправност на камерата
Не правете шок или витрации на Вашата
кмера. Хард дискот на камерата може да не
го препознае и снимањето или прегледот
може да не бидат достапни.
Немојте да ја употребувате камерата во
преполни подрачја. Хард дискот на камерата може да не биде препознаен или може
да се случи да не снима.
▪ За заштита на внатрешниот хард диск од
шок на пад, камерата ја исклучува функцијата на сензорот за пад*. Ако се случи да
падне или под ситуација на безгравитност,
се случува низ на шум кога оваа функција е
активирана од страна на камерата и исто
така може да биде снимена. Ако сензорот за
пад фати неколку пада, снимањето/ прегледот можат да бидат прекинати.
Кога температурата на камерата ќе стане
многу висока или многу ниска, може да не
бидете во состојба да снимате или да прегледувате на камерата, поради особината за
затштита на камерата која се активира во
вакви ситуации.
Во ваков случај, индикатор се појавува на
LCD екранот (стр. 29).
Немојте да ја вклучувате камерата во подрачје со низок притисок, каде што височината е над 3,000 meters (9,800 чекориt).
Правејќи го тоа можете да го оштетите хард
дискот на камерата.
Ако го повторите снимањето/бришењето на
слики подолго време, делови од податоците
се случуваат на медиумот. Сликите не
можат да се снимат или сликаат. Во ваков
случај, снимете ги сликите прво на некој
надворешен медиум и потоа ставете ги во
[MEDIA FORMAT]*.
Фатете го со рака каишот и правилно
држете ја камерата додека снимате.
Да ја дотерате таблата на LCD, отворете ја
таблата на LCD за 90 степени кон камерата
(1), тогаш свртете ја кон најдобриот агол
да снимате или да пуштите (2).
Таблата на LCD-то можете да ја свртите
за 180 степени кон страната на леќите (2)
за да снимате во режимот огледало.
(1) 90 степени кон
камерата
(2) 90 степени (max.)
(2) 180 степени (max.)
LCD екранот е произведен за употреба на
многу екстремно прецизна технологија, така
преку 99.99% од пикселите се употребливи
за ефективна употреба. Сепак, тука може да
има некои мали црни точки и/или светли
точки (бели, црвени, сини или зелени во боја)
така што постојано се јавувааат на LCD
екранот. Овие точки се нормален резултат од
производнииот процес и не влијаат врз
снимањето во никој случај.
▪ Отстранете го изолаторот пред употреба на
далечинскиот управувач.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
▪
Изолатор
Типови на “Memory Stick” кои можете да ги употребувате со камерата
За снимање филмови, препорачано да ја
употребувате “Memory Stick PRO Duo” од
512 MB или поголеми со:
—
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
—
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Обележани со Mark2 или не се достапни.
▪ “Memory Stick PRO Duo” поголеми од 8 GB
се испробани за правилна работа со
камерата.
▪ Видете стр. 12 за времето на снимање на
“Memory Stick PRO Duo.”
▪ “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick
PRO-HG Duo” и двете во овој приразник се
наречени како “Memory Stick PRO Duo”.
▪
5
Додатни информации
Претпазливост
За снимање
▪
▪
▪
▪
Пред да почнете да снимате, тестирајте ја
функцијата за снимање за да се осигурате
дека сликата и звукот се снимаат без
никакви проблеми.
Надокнада за дефектот или губење на
снименот не може да се обезбеди, иако
снимањето или прегледот не се возможни
поради неправилност на камерата,
медиумот за снимање и т.н.
Различноста на ТV системот бо воја
зависи од земјчата/регионот. За да го
гледате снименот на ТВ, треба да имате
PAL систем- основен TV.
Tелевизиските програми, филмови,
видео ленти и други материјали
можат да имаат авторско право.
Недозволено снимање на вакви материјали
може да биде спротивно на законот за
авторски права.
Снимете ги сите снимени слики
За да не ги изгубите вашите слики,
периодично снимајте ги сите ваши слики на
надворешен медиум. Ова е препорачливо да
ги снимите сите слики на диск како што е DVDR со помош на компјутерr*. Исто така, можете
да ги снимите вашите слики употребувајќи
видео или DVD/HDD снимач*.
▪
Кога камерата е приклучена на компјутер
▪
Немојте да се обидувате да го
форматирате хард дискот на камерата
преку компјутер. Ако направите такво
нешто камерата може да не работи
правилно.
Забелешка за
отстранување/префрлување
Ако вашата цел е [MEDIA FORMAT]* за
форматирање на хард дискот на
камерата, податоците може да не се
избришат комплетно од хард дискот. Кога
ја префрлате камерата препорачливо е
да користите [ EMPTY]* за да спречите
наоѓање на вашите податоци.
Како додаток на претходното, кога
отстранување од камерата, препорачливо е
да го уништите вистинското лице на
камерата.
▪
6
За дотерувањето на јазикот
Приказите на екранот во некои локални јазици
се употребени за илустрација на процедурата
за работа. Сменете го јазикот на екранот пред
да почнете да работите со камерата ако е
неопходно (стр. 11).
▪
Во врска со ова упатство
▪
▪
▪
▪
LCD екранот и индикаторите покажани во
ова упатство се земени со дигитална
камера и можат да изгледаат различно од
тоа што всушност го гледате.
Во ова Упатство за работа, хард дискот и
“Memory Stick PRO Duo” се наречени
“медиум.”
Освен други специфични показатели,
илустрации во ова упатство се базирани врз
DCR- SR85E.
Позадината е од Windows Vista и можат
многу да зависат од оперативниот систем на
компјутерот.
* Исто така се однесува и на “Упатството за
базата” (PDF) и “PMB Прирачникот.”
За употреба и грижа
▪ Немојте да употребувате или да ја чувате
камерата и дополнителната опрема на
следниве места:
— Секаде каде што е многу топло, ладно или
влажно. Никогаш не ги изложувајте на температура над 60°C (140 °F), како што е изложеност на директно сонце, близу грејни тела
или во кола паркирана на сонце. Може да
предизвика деформирање.
— Во близина на силни магнетни полиња или
механички вибрации. Камерата може да се
оштети.
— Во близина на силни радио бранови или
радијација. Камерата може да не снима
правилно.
— Во близина на AM приемници и видео
опрема. Може да се случи врева.
— На песочна плажа или било каде што е прашливо. Ако во камерата влезат песок или
прашина, може да предизвика дефект.
Понекогаш овие дефекти не се поправаат.
— Во близина на прозор или врата, каде што
леќата на LCD екранот може да биде изложена директно на сонце. Ова го оштетува
LCD екранот.
• Камерата работи со DC 6.8 V/7.2 V
(батерија) или DC 8.4 V (AC адаптер).
• За работа со DC или A, користете додатоци
препорачани во овие инструкции за работа.
• Немојте да дозволите да се намокри камерата,
на пример, од дожд или морска вода. Ако вашата камера се намокри,може да се случи дефект.
Некогаш овие дефекти не можат да се
поправат.
• Ако било кој цврст објект или течен влезат внатре во камерата, исклучете ја камерата и консултирајте се со дилер на Sony пред да продолжите со било каква работа.
• Избегнувајте рапави рачки, демонтирање, модификација, физички шок, или удари со чекан,
паѓање или нагазување на производот. Особено бидете внимателни со леќите.
• Држете го копчето POWER во OFF (CHG)
позиција кога не ја употребувате камерата.
• Не ја мотајте камерата со крпи, на пример, и да
работите со неа. Може да се затопли внатре.
• Кога го откачувате кабелот за струја влечете за
утикачот, не за кабелот.
• Немојте да го оштетите кабелот за струја
ставајќи нешто тешко врз него..
• Металните делови држете ги чисти.
• Далечинскиот управувач и ознаката на
батеријата подалеку од дофат на деца. Ако
батеријата несакајќи се голтне, консултирајте
▪
се со доктор веднаш (DCRSR55E/SR65E/SR75E/ SR85E).
Ако истече електролитичната течност на
батеријата:
— консултирајте се со авторизиран
сервис на Sony.
— измијте ја секоја течност што може да
дојде во контакт со Вашата кожа.
— Ако некоја течност Ви влезе во очи,
измијте ги со многу вода и
консултирајте се со доктор.
■ Кога подолго време да не ја
употребувате вашата камера
▪
▪
Периодично вклучете ја и да работи како
прегледување или снимање отприлика 3
минути.
Комплетно истрошете ја батеријата пред
да ја спакувате..
LCD екран
▪
▪
▪
Немојте прекумерно да притискате врз LCD
екранот, тоа може да го оштети.
Ако ја употребувате камерата на ладно
место, останатите слики можат да се појават
на LCD екранот. Ова не е дефект.
Додека ја употребувате камерата,
задниот дел на LCD екранот може да
се загрее. Ова не е дефект.
■ Чистење на LCD екранот
Ако отпечатоци или прашина го испрљаат LCD екранот, препорачливо е да
земете мека ткаенина за да го исчистите.
Кога употребувате опрема за чистење на
LCD (по избор), немојте директно да
истурате течност врз LCD екранот.
Користете влазни марамици.
Одржување на кутијата
▪
▪
Ако кутијата се испрља, кутијата на камерата
чистете се ја со мека ткаенина малку
наквасена со вода и потоа избришете ја
кутијата со сува мека ткаенина..
Избегнувајте го следново за да
избегнете оштетување на крајот:
— Употреба на хемикали како разредувач,
бензин, алкохол, хемиски штоф,
инсектицид.
— Одржувајте ја камерата
избегнувајќи супстанции.
— Кутијата ставете ја во гумени или
најлонски предмети за подолго време.
31
Содржина
Индикатори/Пораки
Причини/Решенија
Пристапот кон
“Memory Stick PRO
Duo” е забранет од
друг апарат.
▪ Тука има некој
проблем со блицот.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
▪ Снопот светлина не
е доволен, па така
лесно може да се
случи камерата да
се протресе.
Користете блиц.
(DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
▪ Камерата не е
стабилна, па лесно
може да се случи
камерата да трепери.
Држете ја камерата
цврст со двете раце
и снимете ја сликата.
Сепак, забележете
дека со треперењето
на камерата не се
гаси индикаторот
за топлина.
▪ Медиумот е полн.
▪ Бесшумните слики не
можат да се снимат за
време на обработката.
Причекајте некое време, а потоа снимете.
▪ Сензорот за пад е
активиран.
Снимањето/прегледот
можат да бидат
оневозможени .
Прво прочитај го ова..................................2
▪
Вклучување
Чекор 1: Ставете ја батеријата.........8
Чекор 2: Вклучете го и дотерајте ги
датата и времето........... .................... 11
Изменете го јазичното дотерување... 11
Чекор 3: Одберете канал.................... 12
Снимање/Преслушување
Снимање ..................................................... 14
Преслушување.......................................... 15
Пуштање на слика на ТВ.......................... 16
Други делови и функции на
камерата .................................................... 17
Индикаторот е прикажан за време
на снимањето/преслушувањето... 19
Извршување различни функции “ ДОМА” и
“ ОПЦИИ”............ 21
Снимање на сликите.............................. 23
Бришење на сликите............................ 24
Употреба на компјутер
Работа со компјутер.............................. 25
Прирачник/инсталација на
софтверот........................................... 25
Инсталирање на “Picture Motion
Browser”.................................................................. 25
Грешки и можни потешкотии
Грешки и можни потешкотии............ 28
Дисплеј за самoдијагностицирање/
Индикатор за предупредување....... 29
Додатни информации
Претпазливост........................................... 31
Спецификација......................................... 33
30
7
Вклучување
Чекор 1: Ставање на батеријата
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
CHG лампа
Можете да ставите “InfoLITHIUM”
батерија (H серија) и откако ќе ја
ставите Вие можете да снимате.
► Забелешка
▪
Вашата камерка работи само со
“InfoLITHIUM” батерија (H серија).
Рестартирајте го компјутерот.
Компјутерот не ја препознава
камерата.
▪
▪
1 Свртете го копчето за вклучување
Батерија
во правец на OFF (CHG)
(однапред дотерано).
2
Копче за вклучување
Прикачете ја батеријата лизгајќи
ја во правецот на стрелката
додека не кликне.
DC утикач со горна
ознака
DC IN џек
Гајтан за струја
(Главен проводник)
AC адаптер
4 Ѕиден излез
(ѕиден штекер)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
DC утикач
Со
ознака од десно
3 За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Приклучете го AC адаптерот во
џекот DC IN во рачната станица.
За DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Приклучете го адаптерот AC во
DC IN џекот во вашата камера.
Отворете го капакот на џекот и
приклучете го DC утикачот во
адаптерот AC во џекот DC IN.
Откачете го апаратот од USB џекот од
компјутерот потоа по ред тастатурата,
маусот и камерата.
Откачете го USB кабелот од компјутерот
и од базната станица и ресетирајте го
компјутерот, потоа приклучете го
компјутерот и повторно камерата
редоследно.
Самодијагностичирачки екран/
Индикатори за затоплување
Ако индикаторот се појави на LCD
екранот, проверете го следново.
Ако се уште има проблем дури и по
Вашите неколку обиди, контактирајте го
овластениот дилер за Sony или
локалните овластени сервиси на Sony.
Индикатори/Пораки
C:04:
Батеријата не е “InfoLITHIUM” (H серија).
Користете “InfoLITHIUM” батерија (H
серија)(стр. 8).
▪
Спојте го DC
кабелот
со
AC
адаптерот во DC IN
џекот на базната
станица или на
камерата безбедно
(стр.8)
▪
4 За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
DC IN џек
Отворете го капакот на џекот.
Гајтан за струја
(Главен проводник)
AC адаптер
▪
Кон зидниот излез
(ѕиден штекер)
8
SR85E:
Поврзете го гајтанот за струја
(главен проводник) со адаптерот
AC и ѕидниот излез (ѕиден
штекер). Додадете ја камерата
безбедно во Рачната станица,
во правец на дното.
Кога ќе ја дотерате камерата на
Рачната станица, затворете го
капакот на џекот DC IN.
Причини/Решенија
C:13:
C:32:
/
E:20:
E:31:
E:61:
E:62:
E:91:
E:94:
/
/
/
/
/
Остранете го изворот на
струја. Повторно
приклучете го и работете
повторно со камерата
▪ Има дефект кој што
не можете да го
сервисирате.
Контактирајте го
дилерот на Sony или
овластен сервис на
Sony. Кажете им 5дигитални кодови, кои
започнуваат на „Е“
▪
Индикатори/Пораки
101-0001
Причини/Решенија
▪
Фајлот е оштетен или не
се чита.
▪ Може да се појави
грешка на хард дискот
на камерата.
Бришете ги непотребните слики.
▪ Батеријата е празна.
▪ Tемпературата на
вашата камера е
зголемена или многу
топла. Исклучете ја
камерата и оставете ја
да се олади на ладно
место.
▪ Tемпературата на
камерата е многу ниска.
Затоплете ја камерата.
▪
Кога индикаторот
свети полека, се
намалува слободното
место за снимање.
▪ Нема инсертирано
“Memory Stick PRO
Duo” (стр. 12).
▪ Кога индикаторот
свети брзо нема
доволно слободно
место за сликање.
Бришете ги
непотребните слики,
или форматирајте го
“Memory Stick PRO
Duo” откако ќе ги
ставите сликите на
друго место (стр. 23).
▪ Оштетени се податоците
со слики.
▪ Memory Stick
PRO Duo” е оштетен.
▪ The “Memory Stick
PRO Duo” не е правилно форматиран.
▪ Ставен е несоодветен
“Memory Stick PRO
▪
29
Грешки и можни потешкотии
Грешки и можни потешкотии
Ако се појават било какви проблеми користејќи ја камерата, употребете ја следнава
табела за грешки и можни потешкотии. Ако
проблемот е истраен, исклучете ја струјата и
контактирајте го овластениот дилер за Sony.
Забелешка пред да ја пратите камерата
на поправка
Вашата камера може да има потреба од започнување или промена на тековниот хард диск на
камерата, во зависност од проблемот. Во случај на ова, снимените податоци на хард дискот
ќе бидат избришани. Снимете ги податоците
на внатрешен хард диск (видете “Handycam
Handbook” (PDF)) на друг апарат пред да ја
однесете камерата на поправка. Не надоместуваме за загуба на податоците од хард дискот.
• За време на поправката, можеме да го провериме минимален број на податоци што се ставени на хард дискот со цел да се открие проблемот. Како и да е, овластениот дилер на
Sony ниту ќе копира, ниту ќе Ви ги врати
податоците.
• За симптомите на Вашата камера, видете
“Handycam Handbook” (PDF) и за поврзување
со компјутер, видете “PMB Guide.”
•
Не се вклучува.
Ставете нова батеријата во
апаратот (стр. 8).
▪ Приклучете го кабелот на AC адаптерот
во ѕидниот штекер (стр. 8).
▪
Камерата не работи иако е
вклучена.
На камерата и треба неколку секунди за
да се подготви да снима по
вклучувањето. Ова не е дефект.
▪ Откачете го AC адаптерот од ѕидниот
штекер или отстранете ја батеријата, а
потоа повторно приклучете го за околу
1 минути. Ако се уште не работи, притиснете го копчето RESET (стр. 17) користејќи остар шилест предмет. (Ако го
притиснете копчето RESET, сите подесувања, дури и дотерувањата за
саатот, се избришани)
▪ Tемпературата на камерата е многу
висока. Исклучете ја камерата и оставете ја некое време на ладно место.
▪ Tемпературата на камерата е многу
ниска. Исклучете ја камерата
и однесете ја на топло место. Оставете
ја камерата некое време, потоа
вклучете ја.
Вашата камера се затоплува.
▪
Струјата одеднаш се исклучи.
Користете AC адаптер.
▪ Повторно вклучете ја.
▪ Наполнете ја батеријата (стр. 8).
▪
Со притискање на START/STOP или
PHOTO не сака да слика.
Поставете го копчето POWER во
(Movie) или (Безшумно) (стр. 11).
▪ Не можете да снимате слики во
режимот на мирување. Притиснете го
копчето QUICK ON (стр. 18).
▪ Вашата камера ги снима сликите што
веќе сте ги префрлиле. Не можете да
снимате нови слики за време на овој
период.
▪ Медиумот на кемерата е полна.
Избришете непотребни слики (стр. 24).
▪ Вкупниот број на филмови или слики го
пречекорува капацитетот за снимање.
Избришете ги непотребните слики (стр.
24).
▪
► Совет
▪ За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Исти како DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E,
можете да ја полните батеријата со приклучување на адаптерот AC во Вашата камера.
Свртете го копчето POWER во OFF
позиција (CHG). Лизгајте ја BATT
(батеријата) за да се ослободи рачката
и отстранете ја батеријата.
Tемпературата на камерата е
многу висока/ниска. Исклучете ја
камерата и оставете ја некое време
на ладно/топло место.
▪
▪
Проверете ја побараната меморија на
компјутерот за инсталација на “Picture
Motion Browser.”
Инсталирајте ја “Picture Motion
Browser” редоследно (стр. 25).
“Picture Motion Browser” не
работи правилно.
▪
Прекинете го “Picture Motion Browser” и
(Един.мин.)
SR45E/SR46E
Време за полнење
Време за снимање
Непрекинато
време за
снимање
Типично
време за
снимање
Време за
преслушување
BATT (батерија)
Ослободување на рачката
Расположливо тековно
време за набавка на батерија
Време за полнење:
Приближно време (мин.) потребно за
целосно полнење за истрошена
батерија
Време за снимање/преслушување:
Приближно време (мин.) расположливи
SR75E/SR85E
125
125
100
110
90
105
50
50
45
50
120
140
120
140
Горе: Кога медиумот е дотеран во основите
на хард дискот: Кога медиумот е дотеран во
“Memory Stick PRO Duo”
► Забелешка
▪
Да ја отстраните батеријата
▪
Не можете да го инсталирате “Picture
Motion Browser.”
кога користите комплетно наполнета
батерија.
Лампата CHG (полнење) се
запалува и почнува да се полни.
Лампата CHG (полнење) се
исклучува кога батеријата целосно
ќе се наполни.
Откачете го адаптерот AC од
џекот DC IN држејќи го гајтанот
DC со двете раце и Рачната
станица (DCR- SR55E/SR65E
/SR75E/SR85E) или Вашата камера
(DCR-SR35E/SR36E/SR45E/ SR46E).
Снимањето запре.
▪
28
Ова е поради тоа што е вклучена
подолго време. Ова не е дефект.
За DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Приклучете го гајтанот за струја
(главен проводник) во AC
адаптерот и во ѕидниот
излез (ѕиден штекер).
▪
Цело време е поставен според
следниве дотерувања:
— Режим за снимање: [SP]
— Вклучување на LCD задното светло: [ON]
Типично време на снимање го покажува
времето кога повторно снимате start/stop,
вклучувајќи го копчето on/off и зумот.
За батеријата
▪ Пред да ја смените батеријата или да го
отстраните AC адаптерот од камерата,
вклучете го копчето POWER во OFF (CHG)
(Movie)
и бидете сигурни дека
(Still) лампата (стр. 11)/
лампата/
ВЛЕЗНАТА лампа (стр. 13, 18) се
исклучени.
▪ Моќта нема да се обезбеди од батеријата
се додека е вклучен адаптерот AC во џекот
DC IN во Вашата камера или
Handycam Station (DCRSR55E/SR65E/SR75E/ SR85E), дури кога
гајтанот за струја (главниот проводни) е
откачен од ѕидниот излез (ѕиден штекер).
Време при полнење /снимање/преглед
▪ Времетео се мери кога ја употребувате
камерата на 25°C (77 ˚F) (10°C до 30°C (50 ˚F
до 86 ˚F) е препорачливо).
▪ Можностите за времето за снимање и
преглед ќе бидат пократко кога ја
употребувате Вашата камера на пониски
температури.
9
▪
Можноста за времето за снимање и преглед
ќе биде пократко во зависност од условите
под кои ја употребувате камерата.
За AC адаптерот
▪ Употребувајте близок излез (ѕиден штекер)
кога го употребувате AC Адаптерот.
Исклучете го AC Адаптерот од ѕидниот
излез (ѕиден штекер) веднаш ако
забележите било каква неисправност
додека ја користите камерата.
▪ Да не го користите AC Адаптерот ставајќи го
во тесен простор, на пр. Меѓу ѕид и мебел.
▪ Да нема краток спој на утикачот DC во AC
Адаптерот или батеријата да дојде во
допир со метални предмети. Ова може
да предизвика неисправност.
▪ Дури и ако камерата е исклучена, изворот на
моќта (главниот) на AC се уште го снабдува
со струја се додека не го исклучите од
ѕидниот излез (ѕиден штекер) преку АС
адаптерот.
[Install].
► Забелешки
▪ Дури
и ако на екранот се појави барање
за рестартирање на компјутерот, нема
потреба да го рестартирате во тоа
време. Рестартирајте го компјутерот
откако ќе заврши инсталацијата.
▪ Може малку подолго да
потрае за автентичност.
10 Следете ги инструкциите што се
појавуваат на екранот за инсталација
на софтверот.
▪ Во зависност од компјутерот, можеби ќе
треба да го инсталирате и третиот дел
од софтверот. Ако на екранот се појави,
следете ги инструкциите за да го
инсталирате потребниот софтвер.
11 Рестартирајте го компјутерот ако се
побара за комплетирање на
инсталацијата.
12 Извадете го CD-ROM од диск драјвот на
вашиот компјутер.
Исклучување на USB кабелот
1 Притиснете на иконата
→ [Safely
remove USB Mass Storage Device] →
[OK] (Windows 2000 само) за задачи
обидете се доле десно на десктопот.
2 Допрете [END] → [YES] на екранот.
3 Исклучете го USB кабелот.
■ Употреба на “Picture Motion Browser”
За да започне “Picture Motion Browser,”
притиснете [Start] → [All Programs] →
[Sony Picture Utility] → [PMB - Picture
Motion Browser].
За основна употреба на “Picture Motion
Browser,” видете “PMB Guide.”
За прикажување на “PMB Guide,”
притиснете [Start] →[All Programs] →
[Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB
Guide].
► Совет
▪ Ако [USB SELECT] не се појави на екранот,
притиснете
(HOME) →
(OTHERS)
→ [USB CONNECT].
10
27
Чекор 2: Вклучување и дотерување на дата и
време
CPU: Intel Pentium III 1 GHz или побрз
Mеморија: 256 MB или повеќе
Hard disk: Побаран поголем диск за
инсталација: Приближно 500 MB
(5 GB или повеќе може да бидат
неопходни кога правите DVD-Видео)
Екран: Минимум 1,024 × 768 точки
Друго: USB port (ова мора да биде
стандардно обезбедно, брз USB (USB
2.0 компатабилен) препорачливо е),
DVD режач (CD-ROM драјв е
неопходен за инсталација)
■ Инсталација на софтверот
Треба да го инсталирате софтверот на
Вашиот компјутер пред да ја приклучите камерата на компјутерот.
Инсталацијата треба да се направи само
првиот пат. Содржината треба да се
инсталира и процедурите може да бидат
различни во зависност од Вашиот ОС.
1 Осигурете се дека камерата не е
поврзано со компјутерот..
2 Вклучете го компјутерот.
► Забелешки
Пријавете се како Адмиистратор за
инсталацијата.
▪ Затворете ги сите апликации пред
инсталација на софтверот.
3 Ставете го добиеното CD-ROM во Вашиот
компјутер.
▪
(HOME) (стр. 21)
4 Притиснете [Install] на инсталациониот
екран на компјутерот.
5 Одберете јазик за апликацијата да се
инсталира, потоа притиснете [Next].
6 На екранот ќе се појави потврда за
конекцијата, поврзете ја камерата со
компјутерот како што е опишано.
За DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
1 Поврзете го AC адаптерот со базната
станица и со ѕидниот излез (ѕиден
штекер).
Допрете го копчето на
LCD екранот.
Копче за
вклучување
2 Дотерајте ја камерата кон базната
станица, потоа вклучете ја.
Кога за првпат ја
употребувате
камерата, се
појавува [CLOCK
SET] на LCD екранот.
3 Приклучете (USB) џек на базната
станица со (USB) џек на компјутерот
користејќи ги добиените USB кабли.
На LCD екранот на камерата
автоматски се појавува [USB SELECT].
4 Допрете [ USB CONNECT] или
USB CONNECT] на [USB SELECT]
Екранот на камерата.
[
копче, повеќе пати притиснете
го копчето POWER во правец на
стрелката се додека на се
вклучи лампата.
(Movie): За снимање на филм
(Still): Снимање на слики
Одете на чекор 3 кога за прв пат
ќе ја вклучите камерата
За DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
1 Приклучете го AC адаптерот на
камерата и ѕидниот излез (ѕиден
штекер), потоа вклучете ја.
2 Приклучете го (USB) џекот на
камерата во (USB) џекот на
компјутерот употребувајќи ги
добиените USB кабли. На LCD екранот
на камерата автоматски се појавува
[USB SELECT].
3 Допрете [ USB CONNECT] или
USB CONNECT] на [USB SELECT]
Екранот на камерата.
1 Додека го притискате зеленото
▪
[
Кога ќе ја вклучите
(Неподвижна)
лампата, сразмерот на екранот се
менува автоматски во 4:3.
2 Допрете
(SETTINGS)
(HOME)
→ [CLOCK/
→
LANG] →
[CLOCK SET].
3 Селектирајте го саканото
Ако екранот не се појавува
1 Притиснете [Start], потоа [My Computer].
(За Windows 2000, со дупли клик на [My
Computer].)
2 Дупли клик [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (диск драјвот).*
* Име на драјвот (како на пр. (E:)) во
зависност од компјутерот.
26
географско подрачје со
7 Притиснете [Continue].
8 Прочитајте [License Agreement], селектирајте [I accept the terms of the license
agreement] ско се согласувате, потоа
притиснете [Next].
9 Потврдете ги инсталационите
дотерувања, потоа притиснете
/
,а
потоа притиснете [NEXT].
4 Дотерајте [SUMMERTIME], [Y]
Часовникот започнува.
► Совет
▪ Датумот и времето не се појавуваат за
време на снимањето, но тие автоматски се
запишани на снимаката и можат да се
појават за време на прегледувањето.
▪ Мoжете да го исклучите тонот при работа
(HOME) →
(SETTINGS) →
допирајќи
[SOUND/DISP SET] → [BEEP] → [OFF].
Промена на дотераниот јазик
Можете да дотерате на екранот да се
Појавуваат пораки на одреден јазик.
Допрете (HOME) → (SETTINGS)
→ [CLOCK/ LANG] → [
LANGUAGE SET] и потоа дотерајте го
саканиот јазик.
(година), [M] (есец), [D] (ден), час и
минути, а потоа притиснете
.
11
Чекор 3: Селектирање медиум
Можете да селектирате хард диск или
“Memory Stick PRO Duo” како снимање
/преглед/исправка на медиумот на
Вашата камера. Селектирајте медиум
посебно за филмови и слики.
Поставените дотерувања се хард диск
за филмови и слики.
Употреба на компјутер
Работа со компјутер
Дотераниот медиум се појавува
на екранот.
“Handycam Handbook” (PDF)
“Упатство за работа” (PDF) детално
објаснува за Вашата камера и
нејзина практична употреба.
Hard disk
3 Селектирајте го медиумот што
сакате да го дотерате.
Слики
Филм
“Memory Stick”
► Забелешка
▪
▪
Можете да да ги користите операциите за
снимање/прегледување/менување само
за селектираниот медиј. Кога сакате да
менувате, сменете го медиумот.
▪ Времето за снимање со [SP] во режимот за
снимање (фабрички дотерани) е како што
следи (приближно):
— Внатрешен хард хиск:
DCR-SR35E/SR45E: 10 часа 40 минути
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 14 часа
30 минути
DCR-SR75E/SR85E: 21 часа 50 минути
— “Memory Stick PRO Duo” (4 GB) направен
одSony корпорацијата: 80 минути
Проверете го бројот на снимените слики на
LCD екранот на Вашата камера (с. 19).
4 Допрете [YES]
→
.
“Picture Motion Browser” (само за
корисниците на Windows)
“Picture Motion Browser” (Прелистување на сликите во филмот) е добиен софтвер. Можете да ги употребувате следните операции.
—
Медиумот е сменет.
—
—
Потврда за дотерувањето за снимениот
медиум
Непрекинато притиснете го копчето
POWER за да се запали лампата за
(Филм)/ (стабилна), во зависност
кое дотерување сакате да го проверите.
Проверете ја иконата за медиумот на екранот.
: Hard disk
: “Memory
Stick PRO Duo”
1 Допрете
(HOME) →
(MANAGE MEDIA) таб на екранот.
Упатство/инсталација на софтвер
Ставање на “Memory Stick PRO Duo”
Спремете го “Memory Stick PRO Duo” ако
[MEMORY STICK] е селектиран како медиум.
Четири типови на “Memory Stick” можете да
употребувате во камерата, видете стр.5.
—
Правење DVD со една операција
Ставање слики во компјутер
Преглед на ставените слики
Снимање на DVD
► Белешки
▪
Добиениот софтвер “Picture Motion Browser”
не е поддржан од Macintosh компјутерите.
Ако сакате камерата да ја приклучите на
компјутер Macintosh, за повеќе детали
видете ја следната web страна.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Инсталација и преглед на
“Handycam Handbook” (PDF)
За да можете да го читате “Handycam
Handbook” (PDF), треба да инсталирате Adobe Reader на Вашиот компјутер.
Продолжете со инсталација, дури
и ако на екранот се појави прозор
за потврда на непознат издавач.
1 Вклучете го компјутерот.
2 Ставете го CD-ROM (добиено) во CD
драјвот на Вашиот компјутер.
Се појавува селектираниот прозор за
инсталација.
1 Ставете “Memory Stick PRO Duo.”
2 Допрете [MOVIE MEDIA SET] да го
Отворете го капакот на Memory Stick
Duo во правец на стрелката.
дотерате медиумот за филм и
допрете [PHOTO MEDIA SET] да го
селектирате медиумот за слики.
Ставете “Memory Stick PRO Duo”
внатре во отворот на Memory Stick
Duo од десната страна додека клика.
Затворете го капакот на Memory Stick
Duo.
12
4 Одберете го саканиот јазик и името на
моделот за Вашата камера, а потоа
кликнете [Handycam Handbook (PDF)].
Започнува инсталацијата. Кога инсталацијата е комплетна, на десктопот се појавува икона од “Handycam Handbook”
(PDF).
▪ Името на моделот на Вашата камера е
испечатена на долната површина.
5 Кликнете [Exit] → [Exit], а потоа
отстранете го дискот од CD- ROM. За да
го видите “Handycam Handbook” (PDF),
кликнете со двоен клик на иконата.
► Совети
▪ За корисниците на Macintosh users следете ги
следниве чекори.
1 Вклучете го компјутерот.
2 Ставете го CD-то во CD-ROM
(добиено).
3 Отворете го фолдерот [Handbook] од
CD-ROM, потоа со дупли клик на фолдерот [GB] и ископирајте го на вашиот
компјутер “Handycam Handbook”.
За преглед на “Handycam Handbook”
(PDF) со дупли клик на “Handbook.pdf.”
Инсталација “Picture Motion Browser”
■ Потребен систем
За повеќе информации, побарајте
поддршка од web страната.
OС: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista*
* 64-bit издание и Starter (Edition) не
се поддржани.
3 Кликнете на [Handycam Handbook].
Се појавува инсталационен екран за
“Handycam Handbook” (PDF).
Потребна е стандардна инсталација.
Операцијата не е обезбедена ако
претходниот ОС е надградуван или е
во повеќекабинска околина.
25
Бришење слики
► Совети
▪ Можете да префрлувате филм или слики
од хард дискот на “Memory Stick PRO Duo.”
Допрете (HOME) →
(OTHERS)
→ [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
► Забелешка
Одберете медиум кој ќе ги задржи
сликите што сакате да ги бришите пред
да започне операцијата. (стр. 12).
▪
▪
Бришење филм
1 Допрете
(HOME) →
→ [DELETE].
2 Допрете [
3 Допрете [
(OTHERS)
Влезна лампа
(“Memory Stick
PRO Duo”)
▪
2 Ако имате селектирано [MEMORY
DELETE].
STICK] како медиум за филм, притиснете го копчето POWER додека
лампата за (Филм) не се запали.
DELETE].
▪
Немојте да го отварате капакот на Memory
Stick Duo cover додека снима.
Насилното ставање на “Memory Stick PRO
Duo” во погрешен правец може да
предизвика неисправност на “Memory Stick
PRO Duo,” на отворот на Memory Stick Duo
или на снимените податоци.
Ако се појави [Неуспешно отварање нова
база на податоци. Можно е да нема доволно
слободно
место.]
во
чекорот
3,
форматирајте го “Memory Stick PRO Duo.”
Кога форматирате, сите снимени податоци
на “Memory Stick PRO Duo” ќе бидат
избришани.
Бидете внимателни да не дозволите “Memory
Stick PRO Duo” да се откачи и да падне кога
ќе го притиснете да го извадите.
4 Допрете го филмот за да се избрише
Селектираниот филм е означен со .
5 Допрете
→ [YES] →
.
За бришење одеднаш сите филмови
Во чекор 3, допрете [
DELETE
ALL] → [YES] → [YES] →
.
На LCD екранот ќе се појави нов
екран [Create a new Image
Database File.] кога ќе ставите нов
“Memory Stick PRO Duo.”
За бришење на слики
1 Во чекор 2, допрете [ DELETE].
2 Допрете [ DELETE], потоа допрете
ја сликата за да ја избришењете.
Селектираната слика е означена со .
3 Допрете
→ [YES] →
.
► Совет
▪ За бришење на сите слики на медиумот, во
чекорот 2, допрете [ DELETE ALL] →
[YES] →
[YES] .
3 Допрете [YES].
За да снимате само слик на
“Memory Stick PRO Duo,” допрете [NO].
Да го отрстраните “Memory Stick
PRO Duo”
Отворете го капакот на Memory Stick
Duo и лесно притиснете на “Memory
Stick PRO Duo.”
24
13
Снимање на слики
Снимање/Преглед
Снимање
Сликата е сликана со дотеран одбран медиум (стр. 12). Фабричките
дотерувања е хард диск за двата филма и сликите.
Делови од менито OPTION
Делови што можете да ги дотерате
во менито OPTION тука се објаснети.
Копче за КАПАК НА ЛЕЌАТА
tab
[Фокус], [Точкаст фокус], [TELE
MACRO], [Експозитура], [Точкасто
мерење], [Селексција на сцена],
[Баланс за бело], [Бавно снимање во
боја SHTR], [С.ноќно PLS]
Копче POWER
: Снимање на филм
: Снимање на слики
tab
[Рег.јач.], [Д.ефект], [Ефект на слика]
tab
[BLT-IN ZOOM MIC], [Ниво на
микрофонот], [Самобројач]
—
(Таб во зависност од ситуација/Без таб)
[Приказ на слајд], [Дотер. За прик.слајд]
[Копии], [Дата/време], [Големина]
1 Лизнеге го копчето LENS COVER за да се отвори.
2 Притиснете го копчето POWER се додека не се запали сијаличката.
Притиснете го зеленото копче само кога копчето POWER е во позиција OFF
(CHG).
3 Започнување со снимање.
Да престанете да снимате,
притиснете START/STOP
► Совет
▪ Можете да го проверите слободниот простор
на медиум со помош на
(HOME) →
(MANAGE MEDIA) →[MEDIA INFO].
14
Употреба на компјутер
Со помош на “Picture Motion Browser”
на набавениот CD-ROM, можете да ги
снимите сликаните слики на вашата
камера. За повеќе детали видете “PMB
Guide” од добиеното CD- ROM.
Правење DVD со еден допир (One Touch
Disc Burn)
Можете да снимите слики од хард дискот
на камерата директно на DVD со
леснотија притискајќи копчето (DISC
BURN).
Снимање слики на компјутер (Easy PC
Back-up)
Можете да снимате слики снимени са
камерата на хард дискот на компјутерот.
Правење DVD со селектирани слики
Можете да ставате слики ставајќи ги
од компјутерот на DVD. Исто така
можете и да ги издадете тие слики.
Приклучување на Вашата камера
со други уреди
Филмови
Притиснете START/STOP → (или→).
Поради ограничениот капацитет на
медиумот, осигурете се дека сте ја
снимиле сликата во некој тип на
надворешен медиум како што е DVD-R
или компјутер
Можете да ги снимите сликаните слики на
камерата како што е опишано подоле.
Слики
Притиснете нежно PHOTO за
дотерување на фокусот
→ (звучен сигнал), тогаш притиснете го до крај
→ (копче за звучен сигнал).
Се појавува освен
или . Кога
исчезнуваат, сликите се снимени.
▪
▪
Максималното непрекинато време за
снимање на фил е приближно 13 часа.
Кога фајлот со филм ќе надмине на 2 GB,
следниот фајл со филм автоматски се креира.
За повеќе детали, видете “Handycam
Handbook” (PDF).
Приклучување со A/V продолжен кабел
Можете да го приклучите со VCRs,
DVD/HDD снимачи.
Приклучување со USB кабел
Можете да го именувате во филм
употребувајќи компатабилни DVD
снимачи и т.н.
23
Преглед
Предмети во менито HOME
(CAMERA) категорија
ФИЛМ*1
СЛИКА*1
(Преглед на слики) категорија
ВИЗУЕЛНО
ИНДЕКС*1
INDEX*1
INDEX*1
Листа на работи
(ДРУГИ) категории
БРИШЕЊЕ*
1
[
БРИШЕЊЕ], [ БРИШЕЊЕ]
ФАЌАЊЕ
СЛИКА
Дублирање [Селективно дублира.],
Филм [Дублира.по дата], [ Дуб.сите]
Копирање
[Селективно копирање],
слика
[Копирање по дата]
Издавање
[ БРИШЕЊЕ],
[ БРИШЕЊЕ], [DIVIDE]
Листа
Принтање
USB
приклучок
[ Додавање], [ ДодаВа.по дата], [ БРИШЕЊЕ],
[ БРИШЕЊЕ СЕ],
[ ДВИЖЕЊЕ]
[ USB приклучок],
[ USB приклучок],
[ставање на СД]
(MANAGE MEDIA) категорија
Дотеру.
медиум за
филм*1
Дотеру.
Медиум за
слика*1
Податоци
За медиум
Формат на
медиумот*1
Поправки
IMG.DB F.
22
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
(SETTINGS) категорија
Дотерување [Режим за снимање],
за филм
[Ноќно снимање],
[Широк опсег],
[Дигитален зум],
[Мирно сликате],
[Aвто-бавно снимање],
[водилка],
[ Останати дотерувања],
1
[ Дотерување INDEX]*
Дотерување [ Големина на слика]*1,
за слики
[Бр.на слики], [Светло ноќно
снимање], [Водилка],
1*2,[Режим блиц]*
Ниво на блицот]*2,
[Редуктор на црвени очи]*2
Преглед на [Код на податокот],
слики
[ Приказ]
Звук/ DISP
[Јазина]*1, [звук]*1,
дотеру.*3
[LCD светлост], [LCD BL
ниво], [LCD боја]
Надворешни [TV тип], [DISP
дотерува.
надворешен]
Саат/
[Дотеру.саат]*1, [Дотеру.
Јазик
реон], [Летно време],
[ Дотерување јазик]*1
Главно
[Режим демо],
дотерува,
[Калибрација],
[Исклучување], [Брзо во
мирен режим], [Далечинско
2, [Сензор против пад]CTRL]*
*1 Можете да дотерате за време на Easy Handycam
операцијата.
*2 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*3 Името на менито е сменето во [SOUND
SETTINGS] за време на Easy Handycam
операцијата.
Можете да ги прегледувате снимените слики со помош на дотерување на
медиумот (стр. 12). Фабричко дотерување е хард диск.
(Преглед на слики)
копче B
POWER копче
(Преглед на слики) копче A
ГЛАВНО МЕНИ
Претходните 6 слики
Следните 6 слики
Враќање на екранот за снимање
Прикажување на филм
Прикажување на слики
(OPTION)
Барање на сликите според дата
Одете на екранот (Face Index)
Одете на екранот
(Film Roll Index)
1 Притиснете го копчето POWER за да ја вклучите камерата.
2 Притиснете
(Преглед на слики) (VIEW IMAGES) → A (или B) копчето.
На LCD екранот ќе се појави VISUAL INDEX. (Може да потрае неколку секунди.)
3 Започнете со преглед.
Филмови
Слики
Притиснете го копчето
прегледате филмот.
Оди на почетокот
на сцената/
претходен филм
Копче за
прекин или
Пауза
за да го
Притиснете го копчето
на сликите.
за преглед
Копче за приказ на слајдот
Следен
филм
[HDD], [MEMORY STICK]
[HDD], [MEMORY STICK]
Stop (оди во екранот
VISUAL INDEX)
Назад/Напред
Оди во VISUAL
INDEX екранот
Претходно/
Следно
15
Извршување различни функции - “
“ OPTION”
Дотерување на јачината на филмот
Кога прегледување филм, притиснете
(OPTION) →
tab → [VOLUME],
/
.
тогаш дотерајте ја јачината со
► Совет
▪
се појавува со сликите на било кое
копче што последно е прегледано/снимено.
,
Кога ќе допрете слика обележана со
можете да ја пуштите од точката откај што
претходно сте ја запреле.
Пуштање слики на ТВ
Приклучете ја камерата во внатрешниот џек
на ТВ или VCR користејќи A/V кабли за
приклучување → (добиени) или на A/V кабли
за приклучување со S VIDEO → (изборно). За
повеќе детали, видете “Handycam Handbook”
(PDF).
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
A/V далечински
приклучок
Менито може да се појави на екранот со
Притискање на (HOME) А (или B)/
(OPTION). За повеќе детали за ставките во мените, видете “Handycam
Handbook” (PDF) (стр. 25).
(HOME) B
Да го видите објаснувањето на менито
HOME HELP)
1 Притиснете
(HOME) A (или B).
2 Допрете
(HELP).
Долниот дел на копчето
(HELP)
станува портокалово.
(HOME) A
Употреба на менито OPTION
Употреба на менито HOME
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E
A/V OUT џек
HOME” и
Можете да ги смените дотераните операции како што Ви одговара вам.Притиснете
(HOME) A(или B)за приказ на менито.
(OPTION) менито се појавува како прозор кој се појавува кога ќе притиснете на
десниот клик на маусот од компјутерот. Допрете
(OPTION), тогаш дотераните ставки во менито во тој момент се појавуваат.
Ставки
во
менито
Ставки
во
мени
Категорија
1 Допрете ја саканата категорија, а
(Yellow)
(White)
потоа ставката за измена на
дотераното.
2 Следете ги инструкциите на екранот за понатамошно работење.
(Жолто)
Тек на
сигналот
16
► Совети
▪ Ако ставката ја нема на екранот, допрете
/
да ја смените страната.
▪ Да го скриете на екранот менито HOME,
допрете
.
▪ Не можете да селектирате или да активирате
истовремено сиви точки во тековната ситуација
на снимање/прегледување.
(Red)
Таб
1 Допрете го саканиот таб за
промена на дотераното.
2 По копмплетирањето на
дотерувањето, допрете
► Забелешка
▪
▪
VCR or TVs
.
Кога предметот што го сакате не е на
екранот, допрете друг таб. Ако сеуште не
можете да го најдете предмето, функцијата
не е дозволена под тековната ситуација.
(OPTION) менито не може да се користи
за време на операцијата Easy Handycam.
21
Други делови и функции на камерата
Индикатор кога правите измени
Следните индикатори се појавуваат за
време на снимање/преглед за сигнализирање на дотерувањата на камерата.
Горе лево
Центар
Индикатор
Копчињата, џековите и т.н. кои не се објаснети
во другите поглавја, тука се објаснети.
Прикачете го каишот за рамо (по избор).
5 Далечински сензор (DCRSR55E/SR65E/ R75E/SR85E)
/Инфрацрвен влез Ги прима сигналите од далечинскиот управувач.
Големина на сликата
Дотеран лизгачки приказ
Ноќно снимање
Супер ноќно снимање
Бавно сним. во боја
Поврзување на слика
Горе десно
4 Кука за каиш за рамо
Значење
7 Вграден микрофон
8 Копчиња за зум
Притиснете за зголемување или
намалување на зумот. Можете да ја
зголемите сликата за околу 1.1 до 5
пати повеќе од оргиналната големина.
(Зум за преглед).
Предупредување
Доле
Центар
Горе лево
Индикатор
Индикатор
Значење
Самобројач за снимање
Блиц/Редуц.црвени очи
MICREF LEVEL low
Широка селекција
BLT-IN ZOOM MIC
Горе десно
Индикатор
Доле
Значење
Регулатор на јачината
LCD искл.задно светло
Искл.сензор против пад
Активиран сензор за пад
Селектирање медиум
за слики
▪
Значење
Ефект на сликата
Дигитален ефект
9
(DISC BURN) копче
Правење диск со приклучување на
камерата со компјутер. За повеќе
детали видете “PMB Guide” (стр. 25).
10 DISP/BATT INFO копче
Рачен фокус
Селекција на сцена
Задно светло
Баланс на бело
Мирување/Исклучен
Експозитура /
Мерна точка
TELE MACRO
Преден индекс
► Совет
▪ Индикаторите и нивните позиции се отприлика
и не се усогласени што всушност гледате.
За повеќе детали видете “Handycam
Handbook” (PDF) (Прирачник за базата).
▪ На медиумот автоматски се снима датата и
времето. Тие не се појавуваат за време на
снимањето. Како и да е, можете да ги
проверите како [DATA CODE (код на
податоците)] за време на прегледувањето.
База за камерата
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Можете да го смените прикажаниот
екран кога ќе притиснете додека е
вклучена камерата. Кога ќе притиснете
додека камерата е во позиција на OFF
(CHG), можете да го проверите
остатокот на батеријата.
11
(задно светло) копче
Притиснете
(задно светло) да се
прикаже
за дотерување на
експозиту-рата на предметите отпозади.
Притиснете
(задно светло) повторно
за да ја откажете функцијата.
Снимање/Преглед
1 Ниво за зумирање
Преместете го полека нивото на
зумирање со поспор зум. Понатаму
поместете го во побрз зум.
Можете да ја зголемите сликата
за околу 1.1 до 5 пати од
оргиналната големина (Зум за
преглед).
▪
20
Кога го допирате екранот за време на
зумот за прегледување, точката што ја
допирате ќе биде прикажана во
центарот на LCD екранот.
Кога ќе го допрете екранот за време на
зумирањето за преглед, местото каде
што можете да допрете ќе биде прикажан во центарот на прикаќаната рамка.
12 RESET копче
Притиснете RESET за започнување со
сите дотерувања, вклучувајќи го и
дотерувањето на времето.
13 Интерфон
14 Троножна кутија (ниска површина)
Ставете го троножецот (необавезен:
должина на завртката мора да биде помала од 5.5 mm (7/32 in.)) на троножната
кутија со помош на завртка за троножец.
15 EASY копче
Притиснете EASY за прикажување
17
Индикаторите се покажуваат за време на
снимање/преглед
и повеќето дотерувања се автоматски за полесно снимање/ преглед.
За откажување повторно притиснете
EASY.
16 NIGHTSHOT PLUS прекинувач
Дотерајте го NIGHTSHOT PLUS
прекинувачот во ON ( се појавува)
за снимање во темни места
17 QUICK ON копче
QUICK ON лампата свети и Вашата
камера се префрла во режим на
штедење (sleep mode). Повторно
притиснете QUICK ON за повторно да
снима. Вашата камера се враќа во
подготвеност за отприлика 1 секунда.
Со [QUICK ON STBY], можете да го
дотерате времето кога камерата да
се исклучи во режим на мирување.
Снимање филм
2 Останата батерија (приближно)
3 Статус на снимањето ([STBY]
(мирување) или [REC] (снима))
4 Режим за снимање (HQ/SP/LP)
5 Медиум за снимање/преглед
6 Штоперица (час/минута/секунди)
7 Останато време за снимање
Снимање слики
8 Копче за опции (OPTION)
9 Копче за преглед (VIEW IMAGES)
10 Дотеран надворешен индекс
11 Големина на сликата
12 Приближен број на снимени слики/
Снимен медиум
18 Влезна лампа (Hard disk)
Кога влезната е запалена или свети,
Вашата камера снима/чита податоци.
Приклучување во уреди
1 HOME копче
13 Копче за враќање (Return)
14 Режим за преглед
Преглед на филмот
15 Моментален број на пуштени
филмови /Број на вкупно
снимени филмови
2 A/V далечински конектор / A/V OUT
џек
Приклучете го со A/V кабли за
поврзување.
16 Копче за претходен/следен
3
19 Моментален број на пуштени слики /
Број на вкупно снимени слики
17 Копче за видео операции
18 Име на податоците
(USB) џек
(DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
Само надворешно)
Приклучете го со USB кабел.
6 Брза интерфејс папуча
(DCR- SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Active Interface Shoe обезбедува моќ
за избор на додаток како што е блиц
или микрофон.
Додатоците можат да се вклучат или
исклучат како што работите со копчето
POWER на Вашата камера.
Преглед на сликите
20 Папка за преглед
Прикажува само кога снимениот
медиум на сликите е “Memory Stick
PRO Duo.”
21 Лизгачко копче за приказ
22 Копче VISUAL INDEX
19 Меѓусебно поврзување
Поврзете ја Вашата камера и Базата
на камерата.
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
18
19
Download PDF

advertising