Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Упатства за употреба

3-278-989-11(1)
Уживајте во слика
со HD квалитет
Како да започнете
Упатство за работа
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2008 Sony Corporation
40
Преснимување и уредување
65
Употреба на компутер
74
Проблеми и можни решенија
79
Дополнителни информации
91
Кус преглед
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
12
Снимање /
21
репродукција
Користење на менито
HDR-HC9E
10
104
Pro~itajte go prvo ova пoglavje
Zamena na baterijata se vr{i samo so
soodveten tip kako {to e
specificirano. Vo sprotivno mo`e da
predizvikate po`ar ili da se
povredite.
ZA KUPUVA^ITE VO USA
Ako imate bilo kakvi pra{awa vo
vrska so ovoj proizvod, javete se na:
Sony Customer Information Center 1-800222-SONY (7669)
Дадениот број е само за FCC.
Информации за производителот
Декларација за согласност
Име на производителот: SONY
Бр. на модел: HDR-HC9E
Одговорно друштво: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A
Бр. на тел.: 858-942-2230
Овој апарат е во согласност со Член 15 од
Правилникот на FCC.
За правилно работење има два услова:
(1) Овој апарат може да не предизвикува
пречки и (2) овој апарат мора да ги прими
сите пречки, вклучувајќи и пречки со кои
може да се појави несакана операција
2
БАТЕРИЈА
Овој апарат е во согласност со Членот 15 од
правилникот на FCC. Ракувањето зависи од два
услова:
(1) Овој апарат може да не предизвикува пречки и
(2) овој апарат мора да ги прими сите пречки,
вклучувајќи и пречки со кои може да се појави
несакана операција
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Овој апарат е тестиран и одговара со стандардите за Б класа на дигитални апарати, следејќи
го Членот 15 од Правилникот на FCC.
Овие ограничувања се направени за овозможување на разумна заштита од штетни пречки во
подесената инсталација. Оваа опрема сгенерира,
употребува и може да пренесува радио фреквентна енергија и ако не се инсталира или не се
употребува во согласност со упатството, може
да предизвика штета врз радиокомуникацијата.
Меѓутоа, нема гаранција дека пречките нема да
се појават во поединечното инсталирање. Ако
оваа опрема предизвика пречки во радио приемот или телевизиски прием, кој може да се реши
со исклучување или вклучување на опремата,
корисникот го поттикнува да се обиде да ја поправи пречката со една или повеќе од следните
мерки:
- Реорентирање и преместување на антената за
прием.
- Поголема далечина меѓу опремата и ресиверот.
- Приклучување на опремата на излезно коло
кое е различно од тоа на што е приклучен
ресиверот.
- Консултација со дилер или искусен техничар
за радио/ТВ за помош.
Добиениот интерфејс кабел мора да се употребува со опремата со цел да е во согласност со правилата за дигитални апарати кои одговараат за
подчленот Б од Член 15 од Правилникот на FCC.
++389 34 211804
++389 46 261281
Р
Не ја изложувајте батеријата на
прекумерна топлина, сонце или
оган.
ЗАБЕЛЕШКА
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
Е
Za da ne dojde do po`ar ili struen
udar, ne izlo`uvajte ja kamerata na
do`d i prekumerna vlaga.
Ве предупредуваме дека овластеното лице може да
забрани работа со овој апарат ако се направени било
какви промени или модификации кои не се
одобрени во овој прирачник.
++389 2 3081700
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
И
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВНИМАНИЕ
П
Р
Pred da zapo~nete so upotreba na ovaa
kamera, pro~itajte go vnimatelno ova
upatstvo i so~uvajte go za eventualna
potreba vo idnina.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО В.БРИТАНИЈА
MK
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
Р
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
П
Р
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
l Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
l Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
l Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
l Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
Формата на кабелот во согласност со BS 1363 е
опремен со оваа опрема за Ваша безбедност,
Осигурачите со добиениот утикач треба да се
сменат со ист тип осигурач одобрени од ASTA или
BSI за BS 1362 (означен со или ознака).
Ако добиениот утикач со оваа опрема има посебен
капак за осигурачите, обавезно ставете го капакот за
осигурачи по нивното менување. Никогаш немојте
да употребувате утикач без капак за осигурачите.
Ако го изгубите капакот за осигурачите
контактирајте го најблискиот сервис на Sony.
ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнетното поле во специфична
фреквенција може да влијае врз сликата и звукот на
единицата.
Овој производ е тестиран и е во согласност со
очекувањата поставени од раководството на ЕМС за
употреба на продолжен кабел пократок од 3 метри
(9.8 стапки)
Забелешка
Ако статичен електрицитет или електромагнет
предизвика прекин во префрлувањето на
податоците, ресетирајте ја апликацијата или
откачете и повторно прикачете го преносниот кабел
(USB и т.н.).
Одлагање на стари електрични и
електронска опрема
(употребувани во Европската
Унија и други Европски земји со
посебни собирни центри)
Со правилното одложување на овој производ Вие ќе
помогнете за заштита од потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне за
зачувување на природните извори. За подетални
информации за рециклирање на овој производ, Ве
молиме да ја контактирате локалната канцеларија за
рециклирање, комунална хигиена или продавницата
кадешто сте го купиле овој производ.
Соодветни додатоци: далечински управувач
Одлагање на потрошени батерии
(употребувани во Европската
Унија и други Европски земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на неговото
пакување покажува дека батеријата добиена со овој
производ не треба да се третира како домашен
отпад. Со правилното одложување на батеријата
Вие ќе помогнете за заштита од потенцијални
негативни последици за околината и човековото
здравје. Рециклирањето на материјалите ќе помогне
за зачувување на природните извори. За Ваша
безбедност, во случај поради перформансите или
интегритет на податоците има потреба од стален
приклучок со батерија, оваа батерија треба да се
замени само од стручен кадар. Да се осигурате дека
со батеријата правилно ќе се постапува, откако
батеријата веќе не е употреблива однесете ја до
посебни собирни центри за рециклирање на
електрични и електронска опрема. За сите други
батерии, Ве молиме да го видите делот како
безбедно да ја отстраните батеријата од производот.
Батеријата однесете ја до специјалните собирни
центри за рециклирање на потрошени батерии.
l
Овој симбол на производот или на неговото
пакување покажува дека овој производ не треба да
се третира како домашен отпад. Наместо тоа, тој
треба да се остави во одредени собирни центри за
рециклирање на електронска опрема.
3
Pro~itajte go prvo ova пoglavje (продолжува)
So va{ata kamera dobivate dve
upatstva:
-"Upatstvo za upotreba (Ova upatstvo)
- "First Step upatstvo" za koristewe na
softverot (snimen na ispora~aniot CDROM))
Tipovi na kaseti {to mo`e da gi
koristite vo va{ata kamera
Mo`e da se koristat mini DV kaseti
ozna~eni so
. Mini DV kasetite so
memorija se nesoodvetni (vidi str. 92)
Типови на “Memory Stick“ кои можете да
ги употребувате во вашата камера
Можете да употребувате “Memory Stick“ кои
имаат лого како што е прикажано (стр.93).
“Memory Stick”
(Не можете да ја употребувате во Вашата
камера)
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Кога употребувате “Memory Stick Duo” со
“Memory Stick” компатабилна опрема
Со сигурност ставете “Memory Stick Duo” во
Memory Stick Duo адаптерот.
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
Купувач
Адреса-Телефон:
Rakuvawe so kamerata
Ne ja dr`ete kamerata za slednive
delovi:
xxxxxxxxxxxx
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
.
Окулар
Батерија
Датум:
4
К
О
• Неможете да употребувате било кој тип на
мемориска картичка освен “Memory Stick
Duo”.
• “Memory Stick PRO Duo” може да се
употребува само со “Memor Stick PRO”
компатабилна опрема.
• Немојте да лепите етикети или нешто
слично на “Memory Stick Duo” или Memory
Stick Duo адаптер.
MK
Р
NAPOMENI PRI UPOTREBA
ГАРАНТЕН ЛИСТ
М
Е
Производител на овој производ е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Авторизиран застапник за ЕМС и безбедност на
производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За било каков
сервис или делови од гаранцијата обратете се до
дадените адреси на одделни сервиси во гарантните
листови.
(Оваа големина може да се употребува во
Вашата камера).
Р
И
Забелешка за муштериите во земјите што
ги применуваат упатствата од ЕУ
“Memory Stick Duo”
П
За подетални информации за рециклирање на овој
производ, Ве молиме да ја контактирате локалната
канцеларија за рециклирање, комунална хигиена
или продавницата кадешто сте го купиле овој
производ.
Сериски Бр. 1234567890
Za stavkite od menijata, LCD ekranot,
okularot, i objektivot
• Stavkite od menito koi se ispi{ani vo siva
boja, ne se dostapni za koristewe vo
momentot na snimawe ili reprodukcija.
LCD екран
• Kamerata ne e otporna na prav, namokruvawe
ili potopuvawe vo voda. Vidi "Odr`uvawe i
merki na pretpazlivost" (str. 97).
• Pred da ja povrzete va{ata kamera so kabel за
комуникација, vnimavajte priklu~okot da bide
pravilno postaven.
Насилно буткање на кабелот во терминалот ќе го
оштети терминалот и може да предизвика дефект
на Вашата камера.
• LCD ekranot i okularot se proizvedeni
koristej}i visoko precizna tehnologija,
poradi {to 99.99% od to~kite se vo
efektivna rabotna sostojba. Sepak mo`e
nekoi temni ili svetli to~ki (beli, crveni,
sini ili zeleni) postojano da se pojavuvaat
na LCD ekranot i okularot. Ovie to~ki se
voobi~aena pojava i nikako ne vlijaat vrz
snimaweto.
Crna to~ka
Bela, crvena, sina ili
zelena to~ka
• Ne izlo`uvajte go LCD ekranot, okularot ili
objektivot na direktna so~eva svetlina,
bidej}i mo`e da dojde do defekt.
• Не го изложувајте на сонце. Тоа може да предизвика дефект на камерата. Повлечете ги сликите од
сонце само во слабо светло, како што е сумракот.
Дотерување на Јазикот
• Kamerata mo`e da go prika`uva tekstot na
pove}e jazici. Dokolku e potrebno, izberete
go posakuvaniot jazik pred da zapo~nete so
koristewe na kamerata (strana 17).
5
Pro~itajte go prvo ova пoglavje (продолжува)
Други индикатори
Okolu snimaweto
Okolu Carl Zeiss Le}ite
• Pred otpo~nuvawe so snimawe, testirajte ja
• Kamerata e opremena so objektiv proizveden
ovaa funkcijata da se uverite deka snimaweto
na slika i zvuk se odviva bez problemi.
• Kompenzacija za snimkite ne mo`e da se
obezbedi, duri i koga snimaweto ili
reprodukcijata se onevozmo`eni poradi
defekt na kamerata, kasetata za snimawe
i.t.n...
• TV kolor sistemite se razlikuvaat vo
zavisnost od zemjata i regionot. Za da
mo`ete da gi gledate snimkite na televizor,
istiot mora da ima PAL sitem.
• Televiziskite programi, filmovite, videokasetite i ostanatite materijali mo`e da
podle`at na zaшtita na avtorskite prava.
Neovlastenoto kopirawe na ovie materijali
mo`e da bide protivzakonsko.
** Може да се направи дотерување само за
слики во HDV формат.
vo Germanija od strana na Carl Zeiss, vo
sorabotka so Sony Corporation, koj ovozmo`uva
superiorni sliki. Toj e adaptiran na MTF*
sistemot na merki za video-kameri i nudi
kvalitet tipi~en za proizvodite na Carl
Zeiss. Леќите на Вашата камера се T* - обложени
за да ја намалат рефлексијата и верно да ги
репродуцираат боите.MTF= стандард за функција
за модулација на преносот.
Бројот го означува количеството на светлина од
предметот кое доаѓа до објективот.
Индикатор
Значење
Информации (89)
Забелешки
• Индикаторите и нивните позиции се приближни и се разликуваат од тоа што
вистински гледате.
Проверка на индикаторите на
екранот (Прикажува водич)
Лесно можете да го проверите значењето
на секој индикатор кој се појавува на
LCD екранот.
Допрете [GUIDE] → [DISP GUIDE].
60 mi n
STBY
За репродукција на HDV касети на други
уреди
Касетите снимени во HDV формат не може да се
репродуцираат на DV формат видео камери или
мини DV плеери (Екранот е во сина боја).
Пред да ги репродуцирате касетите, проверете ја
содржината и форматот.
Okolu ova upatstvo
• Prikazite na LCD ekranot i okularot koi se
koristat vo ova upatstvo se snimeni so
digitalna kamera i slu`at samo za
ilustracija. Realniot izgled mo`e da se
razlikuva od onoj na ilustraciite.
• Dizajnot i karakteristikite na mediumite
za snimawe podle`at na promeni bez najava.
GUIDE
P-MENU
Допрете го местото, вклучувајќи го
и индикаторот што сакате да го
проверите.
Значењето на индикаторот во тоа
место можете да го листата на
екранот. Ако неможете да го најдете
индикаторот што сакате да го
проверите, допрете
.
/
За завршување на работата, допрете
[END].
Забелешки
• Некои прикази на екранот не можат да се
проверат со [DISP GUIDE].
Совет
• Исто така можете да работите допирајќи
→ [DISP GUIDE].
6
111
Појавување на индикаторите за време на снимање/репродукција
(Продолжува)
Центар
Индикатор кога
правите измени
Горе лево
Индикатор
Значење
Color Slow Shutter (48)
Горе десно
PictBridge поврзување
(72)
120
Предупредување (88)
Q.REC
NightShot (27)
+3
Super NightShot (48)
+2
Доле
Центар
Горе лево
Индикатор
SP LP
Доле
Индикатор
Значење
AE SHIFT (46)
Формат за снимање (57)
WB SHIFT (46)
AUDIO MODE* (58)
Ефект на слика (55)
Дигитален ефект (54)
Самобр. за снима. (49)
Рачен фокус (46) /
SPOT FOCUS (46)/
SPOT MTR·FCS (44)
WIDE SELECT* (58)
Интервал за снимање
на фото (53)
SCENE SELECT (43)
Светка блиц/
REDEYE REDUC (47)
Острина (45)
Кус преглед
Режим за снимање* (58)
QUICK REC** (62)
Задно светло (27)
Горе десно
Индикатор
Значење
n
Баланс бела боја (44)
Значење
SteadyShot off (49)
HDV влез/
DV влез (68)
Tele macro (47)
HDV излез/
DV излез (34, 66)
i.LINK конекција
(34, 66, 68, 75)
Зебра (48)
CAMERA COLOR (46)
CONV.LENS (50)
X.V.COLOR** (50)
Slide show (53)
SPOT METER (44)/
EXPOSURE (44)/
SPOT MTR·FCS (44)
Искл. LCD позад. (18)
SHUTTR SPEED (45)
Дотер.мем.0 (107)
PEAKING (47)
* Дотерување може да се направи само за
слики во DV формат.
110
7
Содржина
Pro~itajte go prvo ova poglavje ......... 2
Забелешки за користење ........ 4
Уживајте во слика со HD
квалитет
Обидете се со HDV формат! ..... 10
Преглед на видео материјал
снимен во HDVформат!............... 11
Kako da zapo~nete
^ekor 1: Proverka na paketot .......... 12
^ekor 2: Polnewe na baterijata ....... 13
^ekor 3: Vklu~uvawe i дотерување на
датумот и часот ............................ 16
^ekor 4: Менување на поставките пред
отпочнување со снимање ............... 18
^ekor 5: Вметнување на касета или
“Memory Stick Duo”......................... 19
Користење на
зум .................... 30
Користење
наPBменијата
Користење на функциите на „водичот“
(USAGE GUIDE) ...................... 31
Пребарување на почетна точка.... 32
Barawe na krajnata scena od poslednata
snimka (END SEARCH)............. 32
Pregled na posledno snimenite
sceni (Rec review)...................... 32
Брзо пребарување на саканите сцени
(Zero set memory)) .......................... 32
Пребарување на сцени според датумот на
снимање (Date search) ........................... 33
Reprodukcija na sliki na TV .............34
Избор на соодветен режим за поврзување
(CNNECT GUIDE)................................ 34
Приклучување на HD телевизор........ 35
Приклучување на 16:9 (широк) или 4:3
формат на телевизор ......................... 36
Употреба на менијата
Koristewe na делови od meniто ..... 40
Папка за репродукција (52)
Предходен/Следен фолдер
Следниов индикатор се појавува кога
првата или последна слика од моменталната папка е прикажана и кога има споена
папка на ист “Memory Stick Duo.”
: Допрете
папка.
: Допрете
за движење на претходна
за движење на следна папка.
: Допрете
за движење на двете
/
претходна или следна папка.
Копче за бришење слика (70)
Копче за селекција на репродук. (29)
Копче за претходна/следна слика (29)
Копче за приказ на индекс (29)
Ознака за заштита на сликата (71)
Ознака за печатење (71)
Делови на менито....................... 41
CAMERA SET мени .......... 43
Снимање/Репродукција
Ednostavno snimawe i reprodukcija
(Easy Handycam funcija) ............... 21
Снимање ................................... 23
Зумирање ............................... 25
Снимање на висококвалитетни
слики за време на видео снимка
(Dual Rec) .................................. 25
Мануелна контрола на
дотерувањата за слика со CAM
CTRL .......................................... 26
Употреба на блицот.................. 26
Snimawe vo temni uslovi
(NightShot) ............................ 27
Prilagoduvawe na ekspozicija pri
pozadinsko svetlo ..................... 27
Ogledalno snimawe ...................... 27
Дотерување на камерата до состојба
на снимање
MEMORY SET мени .......... 50
Дотерување за “Memory Stick Duo”
PICT.APPLI. мени.............. 53
Специјални ефектни на сликите или
додатни функции при
снимањето/репродукцијата
EDIT/PLAY мени................. 56
Дотерување за прикажување или
репродукција на различни начини
STANDARD SET мени ...... 57
Дотерување додека снима на касета
или други основни дотерувања
TIME/LANGU. мени............ 63
Прилагодување на
лично мени ................................ 63
Репродукција............................. 28
8
109
Појавување на индикаторите за време на снимање/репродуцирање
Снимање филмови
Формат на снимање(
(58)
или
Presnimuvawe na videorekorder, DVD
или HDD ured ...............................65
Преостаната батерија (приближ.)
Snimawe na sliki od videorekorder и сл.)
За време на снимање:
Бројач на касета (час: мин.: сек.)
За време на репродукција:
Време (час: мин.: сек.: рамка)
Капацитет за снимање на касетата
(приближ.) (61)
Копче за преглед на фотографии на
“Memory Stick Duo” (24)
Се појавува кога “Memory Stick Duo”
е ставено.
END SEARCH/Rec копче за менување на прикажан екран (32)
GUIDE копче (111)
Personal Menu копче (40)
Проблеми и можни решенија
• Дотерувањето на датум/време за време на
снимање и дотерување на датумот на камерата автоматски се снимаат. Тие не се појавуваат на екранот за време на снимањето, но
можете да ги прегледате во [DATA CODE] за
време на репродукција (стр. 61).
Индикатор за пренос на касетата
Копче за работа со видео (28)
Име на податоците
Број на слика/Вкупен број на
снимени слики во моменталниот
репродуцирана папка
108
Идентификација на деловите и
копчињата ................................. 104
Прикажани индикатори за време
на снимање и репродукција . 108
Индекс ...................................... 112
Што може да направите со Windows
компјутер.....................................74
Број на снимени фотографии (25)
Совети
Кус преглед
Употреба на компјутер
Квалитет ([FINE] или [STD]) (50)
Големина на слика (50)
“Memory Stick Duo” индикатор и
број на слики кои можат да се
снимат (приближ.)
Гледање фотографии
.................................................68
Presnimuvawe слики од касета на “Memory
Stick Duo”.................................................... 70
Бришење на снимени слики од “Memory Stick
Du” ............................................................... 70
Одбележување слики на “Memory Stick Duo”
со одредени информации (Принтање/заштита
на сликата) .................................................. 71
Принтање на снимените слики (PictBridge
компатабилен принтер).............................. 72
Instalirawe na softverot i "First Step"
upatstvoto и софтвер .....................76
Pregled na "First Step" upatstvoto ....78
Користење на Мекинтош компјутер ......78
Папка за снимање (52)
Гледање филмови
Преснимување/Уредување
Режим на снимање (SP или LP) исто е
прикажан во DV формат.
Статус на снимање ([STBY] (standby)
или [REC] (recording))
Снимање фотографии
Содржина (продолжува)
Проблеми и можни решенија ............. 79
Predupreduva~ki indikatori i poraki
.................................................. 88
Дополнителни информации
Koristewe na kamerata vo stranstvo .... 91
Odrжuvawe i merki na pretpazlivost .. 92
Na kakvi kaseti moжe da snimate.... 92
За “Memory Stick”.......................................93
Za "InfoLITHIUM" baterijata ............... 94
За i.LINK . . . . ................................. 96
За x.v. бојата................................... 97
За користење на камерата .............. 97
Tehni~ki karakteristiki ................ 100
9
Уживање во слики со HD квалитет
Употреба на HDV формат!
Снимање во HDV формат
За вадење на прекривката на леќите
Слика со висок квалитет (HD)
Бидејќи Вашата камера е HDV компатибилна, таа е подготвена да снима кристално
јасна слика со висока дефиниција.
Што е HDV формат?
• Извадете ја прекривката кога го употребувате
блицот, Nightshot или SuperNightshot, или на
сликата ќе се појави негова сенка.
Далечински управувач
HDV форматот е видео формат за снимање и репродукција на HD
слика на популарните DV касети.
• Вашата камера е во согласност со
HDV1080i спецификациите, кој користат
1,080 ефективни линии за скенирање во
согласност со HDV стандардите, и снима
слики со бит рата од 25 Mbps.
Олабавете ја прекривката за леќи со
туркање во спротивниот правец од
стрелката што е покажано погоре.
ZERO SET MEMORY копче* (32)
Предавател
START/STOP копче (21, 23)
Копче за зумирање (25, 30)
DISPLAY копче(18)
* Овие копчиња не се достапни за време на
работа на Easy Handycam.
1,080 ефективни
линии (скенирање)
● Забелешки
• Извадете го изолацискиот лист пред да го
употребувате далечинскиот управувач.
• Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за да работите со камерата
(стр. 106).
• Овие упатства за работа одговараат на HDV1080i спецификациите како
и на HDV форматот доколку не е специфицирано поинаку.
Со тековните движења кон дигитален видео формат, можете да ги снимите
важните моменти во HDV формат за да ги зачувате висококвалитетните слики за
во иднина.
Вашата камера има вградена функција за конверзија на сликата во HDV формат во SD
(стандардна дефиниција) квалитет за гледање на постарите ТВ приемници и во 4:3
формат, кога ТВ приемникот не подржува HD формат на сликата. Ова овозможува
лесен пат до HDV формат на видео.
• Оваа конверзија го претвора HDV форматот во DV за репродукција или уредување на кога
камерата е приклучена на ТВ или видео рекордер кој не подржува HDV1080i. Како
резултат на ова, сликата се прикажува во SD формат (стандардна дефиниција).
Додека притискате на копчето, ставете
го палецот во процепот за да ја
извлечете кутијата за батеријата.
Ставете нова батерија со + страната
нагоре.
Ставете ја кутијата за батерија во далечинскиот управувач додека не кликне.
Кус преглед
Менување батерии на далечинскиот
уравувач
Зошто да снимате во HDV формат?
Изолациски лист
Копче
PHOTO копче (24)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кога ќе го притиснете ова копче
сликата на екранот ќе се сними на
“Memory Stick Duo” како фотографија.
Батеријата може да експлодира ако не се
ракува правилно. Немојте да ја полните,
демонтирате или да ја изложите на оган.
Копче за контрола на меморијата
(Index*, –/+, Memory playback) (29)
● Забелешки
SEARCH M. копче* (33)
(Previous/Next) копче*
(33)
10
Копче за контрола на видео
(Премотување, Репродукција,
Напред, Пауза, Стоп, Бавно) (28)
• Кога литиумската батерија ќе ослабе,
растојанието за ракување со далечинското
може да се намали, или далечинското може
да не работи правилно. Во овој случај,
заменете ја батеријата со Sony CR2025
литиумска батерија. Не употребувајте други
батерии.
107
Идентификација на деловите и контролите (Продолжува)
Гледање во HDV формат!
Сликата снимена во HDV формат може да се репродуцира HD (high definition)
слика на соодветен ТВ приемник.
Уживање во слики со HD квалитет
Гледање на HD телевизор (стр. 34)
• За детали за HDV1080i компатибилни телевизори, видете на страница 34.
Гледање на 16:9 (широк)/4:3 телевизор (стр. 36)
OPEN/EJECT рачка (19)
Дел за касета (19)
Блиц
BATT (battery release) рачка (14)
Леќи (Carl Zeiss Lens) (6)
Батерија (13)
Сензор за далечинско/инфрацрвен
Насочете го далечинскиот управувач
(стр. 107) кон сензорот за да ракувате
со камерата.
Ремен за рака (18)
Микрофон
Active Interface Shoe компатабилен
микрофон (по избор) има предност
кога поврзувате.
REC лампа (Лампа за снимање)
• REC лампата се пали црвена за
време на снимање (стр. 62).
• REC лампата свети ако батеријата е при
крај.
MIC (PLUG IN POWER) приклучок
Кога е поврзан надворешен микорофн (по избор), има предност пред
внатрешниот микрофон (стр. 106).
Кутија за троножец
Ставете троножец (по избор: долж. на
навртата мора да е помала од 5.5 mm
(7/ 32 in.))
Ставање на добиена прекривка за
леќи
Ставете ја прекривката за леќите на
камерата и завртете ги во правец на
стрелката.
Камерата може да изврши конверзија на форматот од HDV во SD (стандарден
формат за репродукција на стандарден ТВ приемник.
Преснимување на VCR или DVD/HDD снимач (стр. 65)
Приклучување на HDV1080i уред
Испорачаниот i.LINK кабел, Ви овозможува копирање на сликата со HD квалитет.
Приклучување на HDV1080i некомпатибилен уред
Камерата може да изврши конверзија на форматот од HDV во SD (стандарден
формат за да извршите копирање на записите.
Приклучување на компјутер (стр. 74)
Со испорачаниот софтвер, можете да преснимите филмови од касета или фотографии
од “Memory Stick Duo” на компјутерот. Вие исто така можете да ги уредувате
преснимените филмови и да креирате DVD-видео во SD (стандарден квалитет).
Рачка за ремен за рамо
Ставете го ременот за рамо (по
избор).
106
11
Како да започнете
^ekor 1: Proverka na paketot
Проверете дали пакетот ги содржи
сите наведени делови. Бројот на
парчиња е наведен во заградите.
Батерија за полнење NP-FH60 (1)
(стр. 13, 94)
AC Адаптер (1) (стр. 13)
Кабел за напојување (1) (стр. 13)
Безжичен далечински управувач (1)
(стр. 107)
A/V приклучен кабел (1) (стp. 34, 65)
Извадете го капакот кога користите
блиц, Nightshot (ноќно снимање) или
SuperNightshot
(осетливо
ноќно
снимање), бидејќи ќе се појави сенка
на сликата.
CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (стр. 76)
MANUAL копче (26)
Упатство за работа (Ова упатство) (1)
NIGHTSHOT копче (27)
CAM CTRL бирач (26)
(back light) копче (27)
Zoom копче (25)
START/STOP копче(23)
USB кабел (1) (стp. 72)
Компонентен видео кабел (1) (стр. 34)
DISPLAY/BATT INFO копче(14)
(USB) приклучок (72)
Звучници
Репродукција на звукот се слуша од
звучникот. За тоа како да ја дотерате
јачината, видете стр. 28.
Access лампа (19, 93)
Memory Stick Duo слот (19)
RESET копче
Ги покажува сите дотерувања,
вклучувајќи и дотерување за датум и
време (Направените менија во
Personal Menu не се покажуваат).
Кус преглед
Литиумска батерија веќе е инсталирана
Како да започнете
Капак за објективот (1) (стр. 106)
O LANC приклучок (сина)
LANC приклучок за контрола се
употребува за контролирање на
преносот на касетата од видео
уредот и периферните приклучоци.
HDV/DV Interface (i.LINK) (34, 66,
68, 76)
COMPONENT OUT прикучок (34)
A/V (audio/video) OUT прик. (34, 66)
(Headphone) приклучок (зелена)
EASY копче (21)
i.LINK кабел (1) (стр. 34, 65, 68, 76)
12
LCD screen/touch panel (5, 18)
105
Кус преглед
Идентификација на деловите и контролите
Чекор 2: Полнење на батеријата
Броевите во заградите ( ) посочуваат кон референтната страница.
2
POWER
копче
1
3
Батерија
4
/CHG
Индикатор
за полнење
DC приклучок
4
Кон утикачот
Рачка за зумирање (25)
PHOTO копче (24)
Рачка за дотерување на визирот (18)
Визир (18)
Школка за визирот
HDMI OUT приклучок (34)
• Достапниот видео сигнал е црвен и
соодветен излезен формат е автоматски
селектиран.
• Можете да ја проверите вредноста на
дотерувањето на HDMI OUTPUT во
[STATUS CHECK] (стр. 60).
DC IN приклучок (13)
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe обезбедува
струја до додатоците по избор како
што се видео светло, блиц или
микрофон. Додатоците можат да се
вклучат или исклучат со копчето
POWER на камерата. Видете во
упатството добиено со додатоците.
• Кога ќе поврзете додаток, отворете го
капакот за кабелот.
104
• Active Interface Shoe е безбеден уред за
фиксирање на инсталираните додатоци.
Да поврзете додаток, притиснете надолу
и турнете до крај, и потоа затегнете ја
навртката. За да го извадите, олабавете
ја навртката и потоа притиснете надолу
и извлечете го додатокот.
• Поврзување со надворешен уред
побрзо ја троши батеријата.
• Кога снимате филм со надворешен
блиц (по избор) поврзете го со
дополнителниот кабел, исклучете ја
струјата на внатрешниот блиц за да не
се сними шум од полнење.
• Неможете да употребите надворешен
блиц (по избор) и вграден блиц во исто
време.
POWER копче(16)
Лампа за CAMERA-TAPE,
CAMERA- MEMORY, PLAY/EDIT
режим (16)
/CHG (полнење) лампа(13)
(блиц) копче (26)
START/STOP копче(23)
AC адаптер
Кабел за напојување
“InfoLITHIUM” батеријата можете да ја
полните, кога е прикачена на камерата
(стр. 94).
● Забелешка
• Не може да користите поинаква батерија од
“InfoLITHIUM” Н серијата.
Започнување со употреба
DC IN приклучок
4 Приклучете го кабелот за струја
на АС адаптерот и во утикач.
/CHG (полнење) индикаторот се
вклучува. Кога батеријата ќе се
наполни, индикаторот /CHG
(полнење) се гаси.
1 Прикачете ја батеријата на
камерата.
Прикачете ја батеријата лизгајќи во
правец на стрелката додека не
кликне.
2 Поставете го копчето POWER
во позиција OFF (CHG).
3 Приклучете го АС адаптерот
● Забелешка
• Исклучете го AC адаптерот од DC IN
приклучокот, држејќи за камерата и DC
приклучокот.
■ Совети
• Камерата може да се употребува и додека е
приклучена на напојување (струја) како на
сликата. Во тој случај батеријата не се
празни.
во DC IN приклучокот на
Вашата камера. Уверете се дека
знакот ▲ на DC приклучокот е
порамнет со знакот ▲ на
камерата.
13
Чекор 2: Полнење на батеријата (продолжува)
Авторски права
Вадење на батеријата
Преостаната батерија (приближно)
Поставете го копчето POWER во
позиција OFF (CHG). Лизгајте го
подигачот BATT и извадете ја
батеријата.
• “Handycam” и
•
•
60
65
Капацитет за снимање (приближно)
Преостанатото време на батеријата
можете да го проверите на LCD екранот.
BATT
(за ослободување
на батеријата)
Индикатор
Доволно преостаната енергија.
Недоволно преостаната енергија,
снимањето/ репродукцијата
набргу ќе прекинат.
Заменете ја батеријата со друга
полна батерија или ставете ја на
полнење истата.
Чување на батеријата
Потполно испразнете ја батеријата,
доколку имате намера да не ја
употребувате подолг период (стр. 95).
Проверка на преостанатата батерија
(Информација за батеријата)
DISPLAY/
BATT INFO
Времетраење на полнењето
Приближно време (мин.) потребно за
целосно полнење на потполно празна
батерија.
Батерија
Време на полнење
NP-FH50
135
NP-FH60 (испорачана)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Време за снимање
По некое време се прикажува
приближното преостанато време за
снимање како и информации за батеријата, во времетраење од 7 секунди.
Приказот може да го продолжите до 20
секунди со повторно притискање на
DISP/BATT INFO копчето за
времетраење на информацијата.
14
Просечното време за снимање (мин.) со
полна батерија.
Батерија
Континуирано Типично
време
време
за снимање за снимање*
Формат за
снимање
HDV
DV
HDV
DV
NP-FH50
70
75
40
40
75
80
40
45
80
80
45
45
•
•
•
е заштитен знак.
• “x.v.Colour” е заштитен знак на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista, и DirectX се исто така
заштитни знаци на U.S. Microsoft Corporation
во САД и други земји.
• Macintosh и Mac OS се заштитен знак за Apple
Inc. во САД и други земји.
• HDMI, HDMI лого и High-Definition
Multimedia Interface се заштитни знаци на
HDMI Licensing LLC.
• Intel, Intel Core и Pentium се регистрирани
заштитни занци за Intel Corporation и
помошни во САД и/или други земји.
• Adobe и Adobe Reader се регистрирани
заштитни знаци за Adobe Systems
Incorporated во САД и/или други земји
Сите останати имиња на производи спомнати
овдека можеби се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на нивните
компании. Покрај тоа, ™ и “®”не се спомнуваат
за секој случај посебно во ова упатство.
БИЛО КАКВО УПОТРЕБУВАЊЕ НА ОВОЈ
ПРОИЗВОД ОД СТРАНА НА ДРУГ
ПОТРОШУВАЧ КОЈ НЕ Е
КОМПАТАБИЛЕН СО MPEG-2
СТАНДАРДИТЕ ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО
ИНФОРМАЦИИ ОСОБЕНО Е ЗАБРАНЕТО
НИКАКВО УПОТРЕБУВАЊЕ БЕЗ ЛИЦЕНЦА
ЗА MPEG-2, ЧИЈА ЛИЦЕНЦА Е ДОСТАПНА
ОД MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Дополнителни информации
Завртете го POWER копчето во OFF
(CHG) позиција, а потоа притиснете на
DISP/BATT INFO копчето.
Статус
се
заштитни знаци на Sony Corporation.
HDV и HDV лого се заштитни знаци на Sony
Corporation и Victor Company од Japan, Ltd.
“Memory Stick,” “
,” “Memory Stick
Duo,” “
,” “Memory Stick
,”
PRO Duo,” “
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“
,” “Memory Stick
,”
Micro,” “MagicGate,” “
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” се заштитни знаци на
Sony Corporation.
“InfoLITHIUM” се заштитни знаци на Sony
Corporation.
i.LINK и се заштитни знаци на Sony
Corporation.
Забелешки за лиценцата
103
Технички карактеристики (Продолжува)
Општо
AC Адаптер AC-L200/L200B
Напојување (струја)
AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Јачина
0.35 - 0.18 A
Моќност
18 W
Излезен напон
DC 8.4 V*
102
Работна температура
0 °C дo + 40 °C (32 °F дo 104 °F)
Температура при складирање
-20 °C дo + 60 °C (-4 °F дo + 140 °F)
Димензии (приближно)
48 × 29 × 81 mm
(1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w/h/d)
без проекциските делови
Маса (приближно)
170 g (6.0 oz) без кабелот за струја
Батерија
Формат за
снимање
NP-FH60
(испорачана)
NP-FH70
* Погледнете ја етикетата на AC
Адаптерот за останатите технички
карактеристики.
NP-FH100
Батерија на полнење NP-FH60
Максимален излезен напон
DC 8.4 V
Излезен напон
DC 7.2 V
Капацитет
7.2 Wh (1 000 mAh)
Димензии (приближно)
31.8 × 33.3 × 45.0 mm
(1 5/16 × 1 5/16 × 1 13/16 in.)
(w/h/d)
Маса (приближно)
80 g (2.9 oz)
Работна температура
0 °C дo 40 °C (32 °F до 104 °F)
Тип
Литиум јон
Дизајнот и техничките карактеристики,
подлежат на промени, без претходна најава.
Континуирано Типично
време
време
за снимање за снимање*
HDV
DV
HDV
DV
95
100
50
55
100
105
55
55
105
110
55
60
155
165
85
90
165
175
90
95
170
180
90
95
365
385 195
210
385
405 210
220
395
415 215
225
* Вообичаените времиња одразуваат услови на
повеќекратно притискање на start/stop,
вклучување и исклучување и зумирање.
● Забелешки
• Сите времиња се мерени во следниве услови:
Горе: Снимање со отворен LCD екран.
Средина: Снимање со изгаснато
осветлување на LCD екранот.
Долу: Снимање со помош на окулар и
затворен LCD екран.
Просечното време (мин.) со полна
батерија.
LCD екран
отворен*
LCD екран
затворен
Формат за
снимање
HDV
NP-FH50
105
120 120
135
NP-FH60
(испорачана)
140
160 160
180
NP-FH70
230
255 255
290
NP-FH100
525
590 590
660
DV
CHG (полни) индикаторот трепка во текот
на полнењето, или Battery Info (стр. 14) не се
појавува правилно во следниве околности: –
– Батеријата не е добро поставена.
– Батеријата е оштетена.
– Батеријата е амортизирана (се однесува
само за Battery Info ).
• Батеријата нема да напојува со енергија се додека AC
Адаптерот е вклучен во DC IN приклучокот на
вашата камера, дури и кога струјниот кабел е
исклучен од штекерот.
• При употреба на дополнително светло, се
препорачува користење на NP-FH70 или NPFH100 батерија.
За времето на полнење, снимање и
репродукција
• Измерените времиња со камерата се
извршени при температура од 25 °C (77 F).
Препорачани се (10 - 30 °C (50 - 86 F).
• При ниски температури времето на снимање и
репродукција ќе биде пократко.
• Во зависност од условите во кои ја користите
вашата камера, времето на снимање и
репродукција може да варира.
За AC Адаптерот
Време на репродукција
Батерија
•
Getting Started
Напојување (струја)
DC 6.8 V/7.2 V (батерија)
DC 8.4 V (AC Aдаптер)
Просечна потрошувачка на енергија
При снимање со камера преку
окулар со нормална светлина:
HDV снимање 4.0 W
DV снимање 3.8 W
При снимање со камера преку
LCD со нормална светлина:
HDV снимање 4.3 W
DV снимање 4.1 W
Работна температура
0 °C дo + 40 °C (32 °F дo 104 °F)
Температура при складирање
-20 °C дo + 60 °C (-4 °F дo + 140 °F)
Димензии (приближ.)
82 × 82 × 138 mm
(3 1/4 × 3 1/4 × 5 1/2 in.) (w/h/d)
вклучувајќи ги проекциските делови
82 × 82 × 138 mm
(3 1/4 × 3 1/4 × 5 1/2 in.) (w/h/d)
вклучувајќи ги проекциските
делови со приклучена NP-FH60
батерија
Маса (приближ.)
550 g (1 lb 3 oz) само главен уред
650 g (1 lb 6 oz) вклучувајќи ја и
NP- FH60 батерија за полнење и
DVM60 касета.
Испорачани додатоци
Види страна 12.
HDV
DV
• Користете лесно достапен штекер за да го
приклучите AC адаптерот. Доколку
приметите некаков дефект веднаш исклучете
го АС адаптерот од струја.
• Не го поставувајте АС адаптерот во тесен
простор, како на пример помеѓу ѕидот и
мебелот.
• Не вршете краток спој со метален предмет на
DC приклучокот од AC адаптерот или на
контактите од батеријата со метални
предмети. Тоа може да предизвика дефект.
• Дури и ако Вашата камера е исклучена, АС
добива сеуште струја се додека е приклучен
ѕидниот излез со АС адаптерот.
* Со вклучено заднинско светло.
За батеријата
• Пред замена на батеријата свртете го POWER
копчето во OFF (CHG) позиција.
15
Чекор 3: Вклучување на камерата и дотерување на
датумот и часот
Пред првата употреба дотерајте го часот и
датумот. Ако тоа не го сторите, на екранот
ќе се појавува [CLOCK SET] секој пат
кога ќе ја вклучите камерата или кога ќе
ја промените положбата на
POWER копчето.
3 Преместете на [M] (месец) со
и дотерајте го со
4 Преместете на [D] (ден) со
и дотерајте го со
и повторете за часови и минути.
Допрете на копчето
на LCD екранот.
POWER копче
време, допрете на
.
Часовникот започнува со работа.
За да ја исклучите камерата
1 Додека притискате на зеленото
копче, завртете го POWER
копчето за да се вклучи
индикаторот.
[CLOCK SET] се прикажува на екранот.
За ресетирање на датум и час
Времето и часот можете да го ресетирате
со допирање на
→
[CLOCK SET] (стр. 40).
Забелешка
• Ако не ја користите камерата околу 3 месеци,
вградената батерија ќе се испразни, а
дотерувањата за часот и датумот може да се
избришат од меморијата. Во тој случај
наполнете ја батеријата и повторно дотерајте
ги часот и датумот (стр. 100).
• При купување камерата ќе биде наместена на
автоматско исклучување, наменето за штедење
на батеријата, а ќе се активира по околу 5
минити, откако сте ја оставиле камерата во
мирување ([A.SHUT OFF], стр. 62).
Совети
2 Дотерајте [Y] (година) со
Може да запишете било која
година се до 2079.
16
• Датумот и времето не се покажуваат во текот на
снимањето, но тие автоматски се снимаат на
касетата и може да бидат прикажани во текот на
репродукцијата (види страна 61 за
[DATA CODE] (Во текот на Easy Handycam
операција, може да се дотера само
[DATE/TIME]) датум и време).
Капакот на објективот се отвора автоматски
кога копчето POWER че се постави на
CAMERA-TAPE или CAMERA-MEMORY.
*1 “Exif” е податочен формат за фотографии, поставен од JEITA (Japan Electro-nics
and Information Technology Indu-stries
Association). Датотеките во овој формат
може да содржат дополнителни
информации, како што е информацијата
за дотерувањата на камерата за време на
снимањето.
*2 Уникатен ред на пиксели на Sony
ClearVid CMOS сензорот и систем за
обработка на слика (нова Enhanced
Imaging Processor) за фотографија
дозволува резолуција еднаква на
опишаната големина.
Приклучоци за влез излез
Аудио/Видео излез
10-pin конектор
Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ohms)
Светлосен сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω(ohms
Сигнал со боја: 0.3 Vp-p, 75 Ω (ohms)
Аудио сигнал: 327 mV (при отпор
од 47 k Ω (килооми)), излезен
отпор под 2.2 k Ω (килооми)
COMPONENT OUT приклучок
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohms)
PB/PR, CB/CR: ± 350 mV, 75 Ω (ohms)
HDMI OUT приклучок
TypeA (19-pin)
Приклучок за слушалки
Стерео миниџек (Ø 3.5 mm)
LANC приклучок
Stereo mini-minijack (Ø 2.5 mm)
USB приклучок
mini-B
MIC (PLUG IN POWER) приклучок
Stereo minijack (Ø 3.5 mm)
HDV/DV приклучок
i.LINK Interface (IEEE1394, 4-pin
connector S100)
LCD екран
Слика
6.7 cm (2.7 тип, формат 16:9)
Вкупен број на точки
211 200 (960 × 220)
Дополнителни информации
CAMERA-TAPE: Снимање на касета.
CAMERA-MEMORY: За снимање на
“Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Репродукција или
уредување на слики.
Завртете го POWER копчето во OFF
(CHG) позиција.
Како да започнете
5 Откако ќе дотерате датум и
Уред за сликање
6.3 mm (1/2.9 тип) CMOS сензор
Пиксели за снимање (слика, 4:3):
Мак.6.1 мега(2 848×2 136) пиксели*2
Бруто: Приближ. 3 200 000 пиксели
Ефективно (филм, 16:9):
Приближ. 2 280 000 пиксели
Ефективно (филм, 4:3):
Приближ. 1 710 000 пиксели
Ефективно (слика, 16:9):
Приближ. 2 280 000 пиксели
Ефективно (слика, 4:3):
Приближ. 3 040 000 пиксели
Леќи
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (По избор), 20 × (Дигитални)
Должина на фокусирање
f=5.4 ~ 54 mm (7/32 ~ 2 1/4 in.)
Кога префрлате во 35 mm
фотоапарат
Во CAMERA-TAPE: 40 ~ 400 mm
(1 5/8 ~ 15 3/4 in.) (16:9), 49 ~ 490 mm
(1 15/16 ~ 19 3/8 in.) (4:3)
Во CAMERA-MEMORY: 40 ~ 400
mm (1 5/8 ~ 15 3/4 in.) (16:9), 37 ~ 370
mm (1 1/2 ~ 14 5/8 in.) (4:3)
F1.8 ~ 2.9
Дијаметар на филтер: 37 mm (1 1/2
in.)
Температура на бојата
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Минимум осветлување
5 lx (lux) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
Shutter speed 1/25 sec)
0 lx (lux) (during NightShot function)
101
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
Полнење на вградената батерија
Камерата има вградена батерија на
полнење за да ги сочува датумот часот и
другите дотерувања, дури и по
исклучувањето. Вградената батерија се
полни секогаш кога камерата е
приклучена во струја преку АС
Адаптерот или кога обичната батерија е
ставена. Вградената батерија ќе се
испразни целосно за приближно 3
месеци ако воопшто не ја употребувате
камерата, не го вклучувате АС адаптерот
или не ја ставате батеријата.
Сепак, дури и ако вградената батерија не
се полни, тоа нема да влијае врз
работата на камерата се додека не ви е
битен датумот на снимање.
Процедури
Приклучете ја камерата во штекерот со
помош на AC адаптерот, и оставете ја со
POWER копчето во OFF (CHG) позиција
најмалку 24 часа.
100
Технички карактеристики
Систем
Систем за видео снимање (HDV)
2 ротирачки глави, Хелиоцентричен
систем на скенирање
Систем за видео снимање (DV)
2 ротирачки глави, Хелиоцентричен
систем на скенирање
Систем за фотографирање
Exif Ver. 2.2*
Систем за аудио снимање (HDV)
Ротирачки глави, MPEG-1 Audio
Layer-2
Квантизација: 16 бита (Fs 48 kHz,
стерео)
Систем за аудио снимање (HDV)
Ротирачки глави, PCM систем
Квантизација: 12 бита (Fs 32 kHz, стерео
1, стерео 2) , 16 бита (Fs 48 kHz, стерео)
Видео сигнал
PAL боја, CCIR стандарди
1080/50i технички карактеристики
Тип на касети
Мини DV касети означени со
Брзина на касетата (HDV)
Приближ. 18.81 mm/s
Брзина на касетата (DV)
SP: околу 18.81 mm/s
LP: околу 12.56 mm/s
Време за снимање/репродукција (HDV)
60 min (using a DVM60 касета)
Време за снимање/репродукција (DV)
SP: 60 min (using a DVM60 касета)
LP: 90 min (using a DVM60 касета)
Премотување нанапред/наназад
Околу 2 min 40 s (со DVM60 касета и
напојување со батерија)
Околу 1 min 45 s (со DVM60 касета и
напојување со AC адаптер)
Окулар
Електричен окулар (во боја)
Чекор 3: Вклучување на камерата и дотерување на датумот и часот
(продолжува)
• Ако полињата на екранот не работат
правилно, калибрирајте го екранот,
(CALIBRATION) (стp. 99).
Промена на јазикот
Може да го промените јазикот на кој
се прикажуват пораките на екранот.
Допрете
→ [MENU] →
(TIME/LANGU.) → [LANGUAGE]
и изберете соодветен јазик.
17
Чекор 4: Дотерувања пред да започнете
со снимање
LCD екран
Окулар
Отворете го LCD екранот 90 степени во
однос на камерата (1), и ротирајте го во
најдобриот агол за снимање или
репродукција (2). DISP/BATT INFO
180 степени
(max.)
Окуларот се користи кога сакате да ја
сочувате енергијата на батеријата или кога
сликата на LCD екранот изгледа лошо.
Окулар
90 степени во
однос на камерата
Рачка за дотерување
на леќата на окуларот
Движете ја се додека не се
избистри сликата.
Батеријата трае подолго доколку
го исклучите заднинското светло
Забелешка
• При отворање или завртување на LCD екранот,
внимавајте да не ги притискате случајно
копчињата на рамката од екранот.
Совети
• Ако го завртите екранот за 180 степени кон
објективот, можете да го затворите со
видната страна нанадвор. Оваа опција е
особено погодна при репродукција.
• Видете [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (стр. 59) за
да ја дотерате осветленоста на LCD екранот.
• Притиснете на DISP/BATT INFO за да ги
вклучувате/исклучувате индикаторите на
екранот (на пример Battery Info).
18
Совети
• Јачината на светлото на окуларот може да ја
дотерате со бирање на [LCD/VF SET] [VF B.LIGHT] (стр. 59).
Каивче за држење
Затегнете го кавчето за држење и
правилно држете ја камерата.
• По долга употреба, видео главите се амортизираат. Ако не добиете чиста слика дуи и по
чистењето со касета (опција), можеби видео
главите се амортизирани. Обратете се кај
вашиот Sony дилер или во овластениот Sony
сервис, за да ви заменат видео главите.
LCD екран
• Не притискајте силно врз LCD екранот,
може да се оштети.
• Ако камерата се користи на ладно место,
сликата може да задржува на LCD екранот.
Тоа не е дефект.
• При користење на камерата, позадината на
LCD екранот може да се загрева. Тоа не е
дефект.
■
Како да го исчистите LCD екранот
Ако поради прашина или отпечатоци од прсти
се извалка LCD екранот, препорачливо е да го
исчистите користејќи мека ткаенина. Ако
користите LCD прибор за чистење (опција), не
нанесувајте ја течноста за чистење директно на
LCD екранот. Употребете ја хартијата за
чистење, навлажнета со течноста за чистење.
■
За дотерување на LCD екранот
(CALIBRATION) (Калибрација)
Може да се случи копчињата на екранот
на допир да не функционираат правилно.
Ако тоа се случи, следете ја процедурата.
За оваа операција препорачливо е да ја
приклучите камерата во штекер со
помош на испорачаниот AC Адаптер.
Завртете го POWER копчето за да се
вклучи PLAY/EDIT индикаторот.
Допрете
→ [MENU] →
(STANDARD SET) → [CALIBRATION]
.
→
Ако користите 4:3 формат, екранот се
менува во 16:9 формат.
1/3
Допрете "x"
CANCEL
Допрете на “×” прикажан на екранот со
ќошето на “Memory Stick Duo” или со
сличен предмет.
Положбата на “×” се менува.
За откажување на [CALIBRATION],
допрете [CANCEL].
Ако не притиснете во вистинската точка,
почнете повторно од почеток на чекор 3.
Забелешка
• Неможе да го калибрирате LCD екранот
ако е завртен за 180 степени.
Ракување со куќиштето
• Куќиштето се чисти со мека малку навлажнете ткаенина, а потоа се брише со сува ткаенина.
• Не ги користете следниве методи при чистење за да
не ја оштетите бојата.
– Употреба на хемикалии како што се разредувач, бензин, алкохол, влажни шамивчиња, инсектициди и средства за сончање.
– Ваквите средства ги употребувате на ваш
ризик.
– Оставање на куќиштето во контакт со
гумени или пластични предмети на подолг
период.
Одржување и чување на објективот
• Површината на објективот, чистете ја со
мека ткаенина во следниве случаи:
– Кога на површината на објективот има
отпечатоци од прсти.
– На топли и влажни места.
– Кога објективот е изложен на солен
воздух, како на пример покрај море.
• Чувајте го на добро проветрено место, без
нечистотии и прав.
• За да не се залепи, периодично чистете го
објективот како што е опишано погоре.
Препорачливо е еднаш месечно да работите
со камерата, за да ја сочувате во добра
состојба.
Дополнителни информации
Притиснете и задржете
DISPLAY/BATT INFO неколку
секунди, додека не се прикаже
.
Ова дотерување е практично кога се
снима при добро осветлени услови и за
штедење на батеријата. На снимениот
материјал, нема влијание. За да го
вклучите светлото, повторно задржете
неколку секунди на копчето
DISPLAY/BATT INFO за да се
исклучи
.
Репроду.екран е празен.
(Цел екран син)
Како да започнете
90 степени
(max.)
КАЛИБРАЦИЈА
99
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
Ако дошло до кондензација на влага
Ниедна функција нема да работи, освен
вадење на касетата. Извадете ја касетата,
исклучете ја камерата и оставете ја во
мирување околу 1 час, со отворен капак
од касетата. Камерата ќе може
повторно да се употребува кога следниве
услови ќе се исполнат:
• Пораката за предупредување не се прикажува
при вклучување на камерата.
• Кога ставате касета и ракувате со копчињата
за видео операции, не трепка ниту ниту
.
Понекогаш кога влагата почне да
кондензира, камерата неможе да ја
открие кондензацијата. Ако дојде до ова,
касетата не излегува понекогаш и 10
секунди по отворањето на капакот. Тоа не
е дефект. Не затворајте го капакот, се
додека касетата не излезе.
Забелешка за кондензацијата на влага
Кондензацијата на влага се појавува кога
ја пренесувате камерата од ладно на топло
место (или обратно) или кога ја користите
камерата на влажни места како долу во
примерите.
• Кога од ски терен ја внесувате камерата во
топла просторија.
• Кога ја изнесувате камерата од климатизиран
автомобил или просторија надвор на топло.
• Кога ја користите камерата по налет на дожд.
• Кога ја користите камерата на топли и
влажни места.
Како да избегнете кондензација на влага
Кога ја пренесувате камерата од ладно
на топло место, ставете ја во најлонско
ќесе и добро затворете го. Отстранете го
ќесето кога внатрешната температура на
воздухот се изедначила со онаа од
околината (приближно по еден час).
Ова се случува ако HDV сигналите не
можат да се снимат или репродуцираат
правилно поради нечистотија на
касетата или главата на видеото. Во
зависност од касетата, ова ретко може да
се случи и дури касетата да е потполно
нова или не е многу користена.
Ако моментот на замрзнување се случи
за време на репродукцијата, можете да го
решите овој проблем и да ја видите
сликата со премотување малку напред.
Моментот на замрзнување не може да се
поправи ако е направен за време на
снимањето.
Да спречите ваков проблем, употребувајте Sony мини DV касети.
Препорачливо е да употребувате касети
за чистење (по избор) пред да снимате
нешто важно.
• Ако се случат следниве проблеми, исчистете ја видео главата за 10 секунди со Sony
DVM-12CLD касети за чистење (по избор).
– Репродуцираната слика не се движи.
– Репродуцираната слика не се појавува.
– Звукот е испрекинат.
–[
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] пораката се појавува на
екранот за време на снимање.
– Следниов феномен се случува во HDV
формат.
Чекор 5: Вметнување касета или “Memory
Stick Duo”
Забелешка
Касети
Може да користите само mini DV
касети (стр. 92).
1 Поместете ја рачката
OPEN/
EJECT во правец на стрелката и
отворете го капакот за касета.
Репро.екран е
празен.
(Цел екран син)
. Така може да
дојде до дефект.
3 Затворете го капакот за касета.
OPEN/EJECT рачка
Вадење на касета
Отворете го капакот за касета следејќи ја
истата процедура како во чекор 1 и
извадете ја касетата.
Совет
• Времето на снимање варира во зависност од
[ REC MODE] (стр. 50).
капак за касета
Кутијата за касета автоматски
излегува и се отвора.
2 Вметнете ја касетата со прозорчето нанадвор и притиснете на
Нежно притиснете ја касетата
на средина од задната страна.
Прозорче
Репро.екран
се паузира.
• Не туркајте ја со сила кутијата за
касета на делот кадешто пишува
Кутија за касета
“Memory Stick Duo”
Можете да употребувате “Memory Stick
Duo” откако ќе се појави логото (стр.93).
- MEMORY STICK DUO (“Memory Stick Duo”)
- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORYSTICKPRO-HGDUO(“MemoryStickPRO-HGDuo”)
1 Отвoрете го LCD екранот.
2 Ставете “Memory Stick Duo” во
слотот за Memory Stick Duo
надесно додека не кликне.
– Следниов феномен се случува во DV
формат.
Видео глава
Ако репродуцирате касети снимени во
HDV формат, сликата и звукот можат
накратко да се замрзнат (околу 0.5
секунди).
98
Се појавува блок на шум.
Кутијата за касета
автоматски се затвора.
19
Влезна лампа
Каков i. LINK кабел е потребен
Користете Sony i.LINK 4-пински-во-4пински кабел (за DV пренос на податоци).
За x.v.Color
Со ознаката S свртена кон
LCD екранот
Вадење на “Memory Stick Duo”
Нежно турнете одеднаш и лизгајте го надвор
од “Memory Stick Duo” долж камерата.
Забелешка
• Кога влезната лампа е запалена или светка,
камерата чита/снима податоци. Немојте да ја
тресете или удирате камерата, исклучете ја,
извадете го “Memory Stick Duo” или отстранете
ја батеријата. Во спротивно, снимените слики
можат да се оштетат.
• Ако насилно го ставате “Memory Stick Duo” во
слотот во спротивен правец, “Memory Stick
Duo”, слотот на “Memory Stick Duo” или пак
сликите можат да се оштетат.
• Немојте со сила со прстите да го отстранувате
“Memory Stick Duo” бидејќи може да се оштети.
Совети
• Бројот на снимени слики може да варира во
зависност од квалитетот на сликите или
големината на сликите. За повеќе детали видете ја
стр. 50.
20
За употреба на камерата
Употреба и одржување
• Не употребувајте ја и не складирајте ја камерата и
нејзините додатоци на следниве места.
– Кадешто е премногу топло или премногу ладно.
Не изложувајте ги на температури над 60 °C
(140°F), под директна сочева светлина, близу
грејни тела или во автомобил паркиран на сонце.
Може да дојде до дефект или деформација.
– Близу силни магнетни полиња или механички
вибрации. Може да дојде до дефект на камерата.
– Близу извори на силни радио бранови или радијација. Може да дојде до неправилно снимање.
– Близу AM приемници и видео опрема. Може да
се појави шум.
– На песочни плажи и други места со прашина.
Ако влезе песок или прашина во камерата, може
да дојде до дефект. Некогаш овие дефекти
неможат да се отклонат.
– Близу прозорци или на отворено, кадешто LCD
екранот, окуларот или објективот, може да бидат
изложени на директна сончева светлина. Тоа ја
оштетува внатрешноста на окуларот и LCD
екранот.
– На влажни места.
• Ракувајте со камерата при напон DC 6.8 V/7.2 V
(батерија) или DC 8.4 V (AC адаптер).
• За работа со DC или AC, користете ги
додатоците препорачани во ова упатство.
• Не дозволувајте да се намокри камерата, како на
пример на дожд или морска вода. Ако камерата се
намокри, може да дојде до дефект. Некогаш овие
дефекти неможат да се отклонат.
• Ако било каков цврст предмет или течност
влезе во внатрешноста, исклучете ја камерата и
однесете ја на проверка кај Sony дилер, пред да
продолжите со употреба.
Кога не ја користите камерата
подолго време
• Од време на време вклучувајте ја камерата
и репродуцирајте касета околу 3 минути.
• Испразнете ја батеријата целосно, пред да
ја складирате.
Кондензација на влага
Ако сте ја донеле камерата директно од
ладно на топло место, влагата може да
кондензира во внатрешноста, на површината од лентата, или на објективот.Вака
лентата може да се залепи на барабанот
од главата и да се оштети или пак камерата нема правилно да функционира. Ако
има влага во внатрешноста, ќе се прикаже
пораката [
Moisture condensation.
Eject the cassette] или [ Moisture condensation. Turn off for 1H.] се појавува.
Индикаторот нема да се прикаже, при
кондензација на влага врз објективот.
Дополнителни информации
• Кога ставате или вадите “Memory Stick Duo”
бидете внимателни да не Ви отскокне или да не
падне.
• x.v.Color е попознат термин за xvYCC
стандард предложен од Sony и е заштитен
знак на Sony.
• xvYCC е интернационален стандард за
обемот на бојата на видеот. Овој стандард
може да изрази поширока палета на боја
отколку моменталниот користен стандард
за пренос на боја.
• Ракувајте внимателно и чувајте ја камерата од
грубо ракување, расклопување, прилагодување,
физички стрес или удирање, паѓање или
стапнување врз уредот. Бидете особено
внимателни со објективот.
• Кога не ја употребувате вашата камера, држете го
POWER копчето во OFF (CHG) позиција.
• Не ја завиткувајте камерата во крпа, па да работите со неа. Така може да дојде до прегревање.
• Кога го ислучувате струјниот кабел од штекерот,
повлечете го за приклучокот, а не за кабелот.
• Внимавајте да не го оштетите струјниот кабел со
ставање на тешки предмети врз него.
• Одржувајте ги металните контакти чисти.
• Чувајте ги далечинскиот управувач и неговата
батерија вон дофат на деца. Ако детето случајно
ја проголта батеријата, веднаш побарајте
лекарска помош.
• Ако истече електролитската течност од батеријата,
– обратете се во овластениот Sony сервис.
– измијте ја кожата што дошла во контакт
со течноста.
– ако течноста дошла во контакт со
очите, измијте ги со многу ода и
побарајте лекарска помош.
97
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
За i.LINK
HDV/DV Интерфејсот на овој уред е
i.LINK- стандардизиран DV Интерфејс.
Во овој дел се опишува i.LINK стандардот
и неговите карактеристики.
Што е i.LINK?
Забелешка
• Се разбира, само еден уред може да се приклучи на
камерата преку i.LINK к абел. Кога ја
приклучувате камерата воHDV/DV
компатибилен уред, кој има два или повеќе
HDV/DV Интерфејса, користете ги
упатствата за употреба на уредот кој го
приклучувате.
Совет
• i .LINK е попознат термин за IEEE 1394 тип
на пренос на податоци развиен од Sony кој
прерасна во заштитна марка на многу
корпорации.
• I EEE 1394 е меѓународен стандард, одобрен
од Institute of Electrical and Electronics
Engineers (Институт за електро и
електронски инженери).
За i.LINK baud rate
Максималните брзини на пренос на
i.LINK варираат во зависност од уредот.
Постојат 3 типа.
S100 (приближно100Mbps*)
96
Брзината на пренос е наведена под
„Спецификации“ во упатството за употреба
на секој уред. На некои уреди е наведено
покрај i.LINK интерфесот
.Брзината на пренос може да се разликува
од наведената, кога уредот е приклучен
кон друг уред со поинаква брзина на
пренос.
Едноставно снимање и репродукција
(Easy Handycam функција)
Со оваа Easy Handycam функција, повеќето од дотерувањата на камерата се автоматски
прилагодени на оптимум, а со тоа ве ослободува од деталните прилагодувања. Големината на
буквите на екранот се зголемува за подобра прегледност.
Ако копчето POWER е подесено
во OFF (CHG), лизгајте го и
истовремено притиснете го
зеленото копче
* Што е Mbps?
Mbps означува “ megabits per second” (мегабита во секунда) или количество на податоци што може да се испратат и примат во секунда. На пример, брзина на пренос од 100 Mbps значи дека 100 мегабита
на податоци се испратени во секунда.
Како да ги употребувате i.LINK
функциите на камерата
За повеќе детали околу преснимувањето, кога
камерата е приклучена на друг уред со DV
Интерфејс, видете на страна 54, 56.
Ова камера исто така може да се приклучи
во друг i.LINK компатибилен уред, направен од Sony (на пример персонален компјутер од VAIO серија) како и со видео уред.
Некои i.LINK компатибилни видео уреди,
како што се дигиталната теле-визија, DVD,
MICROMV или HDV рекордери/плеери, не
се компатибилни со DV уредите.
Пред приклучување во други уреди,
проверете дали тие уреди се компатибилни со
HDV/DV уредите или не се. За повќе детали
околу мерките на претпазливост и
компатибилноста со апликативниот софтвер,
исто така проверете во упатството за
употреба на уредот кој го приклучувате.
Забелешка
• Кога ја приклучувате камерата во друг
i.LINK-компатибилен уред, исклучете го
напојувањето и AC Адаптерот од штекерот
пред приклучување или исклучување на
i.LINK кабелот.
Снимање/Репродукција
i.LINK е дигитален сериски интерфејс за
пренос на дигитални видео и аудио
содржини кон други i.LINKкомпатибилни уреди. Преку i.LINK може
и да управувате со други уреди. i.LINKкомпатибилните уреди меѓусебно се
поврзуваат преку i.LINK кабел. Се
употребува за работење и пренос на
податоци помеѓу разни аудио/видео
уреди.
Кога два или повеќе i.LINKкомпатибилни уреди се паралелно
поврзани, ракувањето може да се
извршува од било кој уред. Методите за
ракување може да варираат или преносот
на податоци да е оневозможен, во
зависност од спецификациите и
карактеристиките на приклучените уреди.
S200 (приближно 200Mbps)
S400 (приближно 400Mbps)
Снимање/Репродукција
Слики
Филм
1 Завртете го POWER
1 Завртете го POWER
копчето за да се
вклучи индикаторот
за CAMERA-MEMORY.
копчето за да се
вклучи индикаторот CAMERA-ТАPE.
2 Притиснете EASY
EASY
2 Притиснете EASY
.
се прикажува на
екранот .
3 Притиснете START/STOP
(или
) за почеток на
снимањето.
Индикаторотсе менува од
[STBY] во [REC].
EASY
.
се прикажува на
екранот .
3 Притиснете PHOTO
за
почеток на снимањето.*
Светка→свети
Притиснете и држете
До крај притиснежно за дотерување
нете за да се
на фокусот.
сними.
За крај, повторно притиснете
START/ STOP.
* Сликите се снимаат во [FINE] квалитет на “Memory Stick Duo”.
21
Што е “InfoLITHIUM” батерија?
Репродукција на филм/слики
Ставете го POWER копчето
во позиција PLAY/EDIT. Допрете ги
копчињата на екранот како на сликата.
Филмови
, а потоа на
Допрете
за започнување на
репродукцијата.
Слики
Допрете
за селектирање слика.
“InfoLITHIUM” батерија е литиумјонска атерија чија функција е
пренесување на информации кои се
однесуваат за употреба меѓу камерата и
полнач по избор/ АС адаптер.
“InfoLITHIUM” батерија ја пресметува
потрошувачката во согласност од
работната состојба на камерата и го
прикажува останатото време на
батеријата во минути.
Со АС адаптер/полнач, преостанатото
време на батеријата и времето за
полнење се појавува.
Полнење на батериите
Стоп
Репродукција/Пауза
Назад/Напред премотување
ВОДИЧ (страна 31)
Репродукција на лента
Претходен/следен
Бришење (стр.70)
■ За откажување на Easy Handycam функцијата
Притиснете
повторно.
исчезнува од екранот.
■ Дотерување на подесените менија за време на Easy Handycam
• Скоро сите дотерувања автоматски се враќаат на стандардните вредности. (стр. 41).
•
не е прикажано за време на Easy Handycam операцијата.
• Откажете ја Easy Handycam операцијата ако сакате да додадете ефекти или дотерувања на
сликите.
■ Недостапни копчиња за време на Easy Handycam функцијата
За време на Easy Handycam операцијата за копчињата кои не се во функција се
прикажува [Invalid during Easy Handycam operation.] на екранот, ако операцијата е
недостапна во Easy Handycam режим.
•
(back light) копчето (стр.27)
• Притискање и задржување на копчето DISPLAY/BATT INFO (стр. 18)
• CAM CTRL копчето (стр.26)
• MANUAL копчето (стр.26).
22
За индикаторот за преостанато време
(енергија) на батеријата
• Кога камерата се исклучува, дури и ако индикаторот покажува дека има доволно енергија за работење, повторно наполнете ја батеријата до крај. Преостанатото време за работа на батеријата ќе се прикажува точно.
Сепак ако индикацијата за батеријата нема
да се поправи, ако батеријата се користи подолго време при високи температури, се
остава во наполнета состојба или често се
употребува. Користете го индикаторот за
преостанато време (енергија) во батеријата,
само за приближна ориентација.
• Знакот
означува ниско ниво на енергија
во батеријата и трепка дури и кога во
батеријата се преостанати 5 до 10 минути
време за работа, во зависност од работните
услови и температурата.
Ефикасна употреба на батеријата
Како да ја складирате батеријата
• Перформансите на батеријата опаѓаат кога
температурата на околината е 10 °C (50 °F) и
времете за употреба е пократко. Во ваков
случај, направете едно од следново за да
можете батеријата да ја употребувате
подолго време.
– Ставете ја батеријата во џеб да за затопли
и наместете ја во камерата веднаш пред
да почнете да снимате.
– Употребувајте батерии со голем капацитет:
NP-FH70/ FH100 (по избор).
• Честата употреба на LCD екранот или честото репродуцирање, брзо напред или
премотувањето брзо ги троши батериите.
Препорачување употреба на батерии со голем капацитет: NP-FH70/FH100 (по избор).
• Д отерувајте го POWER копчето во OFF
(CHG) кога не снимате и не репродуцирате со
камерата. Батеријата, исто така се троши кога
• Ако батеријата не е користена подолг период, целосно наполнете ја и користете ја со
вашата камера, најмалку еднаш во годината,
за да ја сочувате во добра работна состојба.
За да ја складирате батеријата, извадете ја од
камерата и ставете ја на суво, ладно место.
• За целосно да ја испразните батеријата во
камерата, дотерајте го [A.SHUT OFF] во
[NEVER] во
(STANDARD SET)
менито и оставете ја камерата во
состојба на готовност при снимање на
касета, додека не се исклучи (стр. 62).
Дополнителни информации
Допрете [MENU] за прикажување на дотерувањата. Видете страна 40 за детали.
• Наполнете ја батеријата пред да ја
употребувате камерата.
• Препорачуваме полнење на батеријата на
температура меѓу 10 °C до 30 °C (50 °F до 86
°F) се додека лампата CHG (полнење) не се
исклучи. Ако полните батерија надвор од
овие температури, може да се случи да не се
наполни ефикасно.
• Кога полните батерија додека е приклучен
AC адаптер на камерата, по полнењето исклучете го кабелот од DC IN џек од Вашата
камера или отстранете ја батеријата.
камерата е во состојба на готовност или е во
пауза при репродукција.
• увајте во резерва спремни батерии, за два до
три пати пдолго време на снимање од
планираното и претходно направете пробни
снимања.
• Не ја изложувајте батеријата на вода.
Батеријата не е водоотпорна.
За векот на траење на батеријата
• Поради употребата, капацитетот на батеријата
опаѓа со тек на време. Ако времето за работа
помеѓу две полнења значително опадне, веројатно е време да ја замените батеријата со нова.
• Векот на секоја батерија зависи од начинот
на чување, употребата и работните услови
95
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
За Memory Stick Duo адаптерот
• Кога употребувате “Memory Stick Duo” со
“Memory Stick” компатабилен апарат, ставете
“Memory Stick Duo” во Memory Stick Duo
адаптерот.
• Кога ставате “Memory Stick Duo” во Memory
Stick Duo адаптерот, бидете сигурни дека
“Memory Stick Duo” е ставен во правилна
насока, а потоа ставете го додека не влезе.
Запомнете дека неправилната употреба
може да предизвика дефект. Исто така, ако
го бутката “Memory Stick Duo” во Memory
Stick Duo адаптерот во погрешен правец,
може да се предизвика штета..
• Немојте да ставате Memory Stick Duo адаптер
без да ставите “Memory Stick Duo”. Така
можете да предизвиката дефект на апаратот.
За “Memory Stick PRO Duo”
• Максималниот капацитет на меморијата на
“Memory Stick PRO Duo” која може да се
употребува на Вашата камера е 8 GB.
94
Забелешки за употреба на “Memory
Stick Micro”
• За употреба на “Memory Stick Micro” со
камерата, треба да имате Duo-sized M2
адаптер. Ставете “Memory Stick Micro” во
Duo- sized M2 адаптерот, а потоа ставете
адаптер во слотот на Memory Stick Duo. Ако
ставите “Memory Stick Micro” во камерата
без да употребите Duo-sized M2 адаптер,
може да се случи да не можете да го извадите
од камерата.
• Немојте да го оставате “Memory Stick Micro”
на дофат на мали деца. Тие може несакајќи
да го голтнат.
Капакот на објективот се отвора во согласност со позицијата на
копчето POWER.
копче
Снимање на филмови
Филмовите се снимаат на касета.
За компатабилноста на сликите
• Фајловите со слики снимени од Вашата
камера на “Memory Stick Duo” се
прилагодуваат за “Design rule for Camera File
system” универзален стандард утврдена од
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• За Вашата камера, неможете да
репродуцирате фотографии на друг апарат
(DCR- TRV900E or DSC-D700/D770) не е
прилагоден со универзалниот стандард.
(Овие модели не се продадени во некои
региони.)
• Ако не можете да го употребувате “Memory
Stick Duo” тогаш е употребуван од друг
апарат, форматирајте го со Вашата камера
(стр. 41). Запомнете дека форматирањето ги
брише сите информации од “Memory Stick
Duo.”
• Може да се случи да неможете да
репродуцирате слики со камерата:
– Кога репродуцирате податоци со слики
модифицирани на компјутер.
– Кога репродуцирате податоци со слики со
друг апарат.
За “InfoLITHIUM” батерија
Оваа камера е компатабилна со
“InfoLITHIUM” батерја (H серија).
Вашата камера работи само со
“InfoLITHIUM” батерија.
“InfoLITHIUM” H серија, батеријата
има ознака
Завртете го POWER копчето во правец на стрелката
повеќекратно за да се вклучи CAMERA-TAPE индикаторот.
Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција,
завртете го, истовремено притискајќи го зелениот
тастер.
Притиснете на START/STOP
(или
Снимање/Репродукција
• Препорачливо е да правите копии на важните податоци на хард диск на компјутер.
• Бидете внимателни без да применува сила кога
снимате на меморијата на “Memory Stick Duo.”
• Немојте да ставате етикети или слично на
“Memory Stick Duo” или на Memory Stick
Duo адаптер.
• “Memory Stick Duo,” чувајте го во кутија.
• Немојте да допирате или терминалот да дојде
во допир со метални предмети.
• Немојте да го искривите, да ви падне или да
употребите сила на “Memory Stick Duo.”
• Немојте да го расклопите или да го
промените “Memory Stick Duo.”
• Немојте да дозволите да се намокри “Memory
Stick Duo”.
• Чувајте го “Memory Stick Duo” медиумот
надвор од дофат на мали деца. Има
опасност детето да го голтне.
• Немојте да ставате ништо друго освен
“Memory Stick Duo” во слотот за Memory
Stick Duo. Ако правите така можете да го
оштетите.
• Немојте да употребувате или да држите
“Memory Stick Duo” на следниве места:
– Места изложени на многу висока температура, како што е кола паркирана во лето.
– Места под директна сончева светлина.
– Места со многу голема влажност или до
изложување на корозивни гасови.
Снимање
).
За да го сопрете снимањето на филмот, повторно притиснете го START/STOP
(или
).
■ Совети
• При фабричките дотерувања, сликата се снима во HDV формат (стр. 58).
За фотографирање висококвалитетни слики за време на снимањето (Dual Rec)
Видете страна 25 за детали.
23
Снимање на слики
Филмовите се снимаат на “Memory Stick Duo”.
Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да се вклучи CAMERA-MEMORY индикаторот.
Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција,
завртете го, истовремено притискајќи го зелениот
тастер.
Клик
СветкаtСе запалува
Се слуша звук при снимањето. Кога ќе исчезне
, сликата е снимена.
По употреба на касетатс
Премотајте ја лентата на почетокот за
да одбегнете извртување на сликата
или звукот. Потоа касетата треба да ја
ставите во нејзината кутија и да ја
чувате во исправена позиција.
Кога ги чистите златноплочкастите конектори
Генерално конекторите на касетата
чистете ги со памучна или волнена крпа
после 10 пати откако ќе ги извадите.
Ако конекторите на касетата се прљави
или прашливи индикаторот за
покажување на отатокот на времето на
касетата може да не работи.
Проверка на најновото снимање на “Memory Stick Duo”
Допрете
. Да ја избришете сликата допрете
.
Совет
• Видете ја стр.50 за повеќе детали за квалитетот на сликите, големината на сликите или пак бројот
на снимени слики.
Златно-плочкасти конектори
За “Memory Stick”
“Memory Stick” е компактен, пренослив
IC медиум за снимање со голем
капацитет на податоци.
Можете да ги употребувате следниве
типови на “Memory Stick” претходно
наброени на камерата. Меѓутоа, не
гарантираме работа со сите типови на
“Memory Stick” на камерата.
24
Типови на “Memory Stick”
Снимање
/Репродукција
“Memory Stick Duo”
(со MagicGate)
“Memory Stick PRO Duo”
Не ставајте етикети
надвор од оваа граница.
Место за етикета
Притиснете и држете на PHOTO нежно за дотерување на
фокусот, а потоа целото притиснете го.
Бипка
Ставање етикета на касетата
Етикетата ставете ја само на местата каде што
се покажани со прикажанава илустрација, за
да не се предизвика дефект на камерата.
“Memory Stick PRO-HG Duo”
*
• Овој производ не поддржува пренос на 8битни паралелни податоци, но поддржува 4битен пренос на паралелни податоци исто
како и со Memory Stick Pro Duo.
• Овој производ не може да снима или да пушта
податоци кои имаат “MagicGate” технологија.
“MagicGate” е заштитена технологија со
авторски права кои снимаат и префрлуваат
податоци во шифриран формат.
• Овој производ е компатабилен со “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” е кратенка за
“Memory Stick Micro.”
• Фотографски формат: Вашата камера
компримира и снима слики во JPEG (Joint
Photographic Experts Group) формат.
Додатокот на фајлот е “.JPG.”
• Име на фајлот на фотографиите:
- 101-0001: Ова име на фајлот се појавува на
екранот на компјутерот.
- DSC00001.JPG: Ова име на фајлот се
појавува на компјутерот.
• “Memory Stick Duo” форматиран со
компјутер (Windows OS/Mac OS) не
гарантира компатабилност со камерата.
• Читање на податоците/брзината на
снимање можат многу да зависат од
комбинацијата на “Memory Stick Duo” и
“Memory Stick Duo” компатабилен
производ за користење.
• Можете да заштите од несакано бришење
на сликите кога го лизгате копчето за
заштита од пишување на “Memory Stick
Duo” со мал конусен предмет за
поставување на заштитата за пишување.
• Оштетување или губење на податоците нема
да бидат надоместени и можат да се случат
во следниве случаи:
– Ако го извадите“Memory Stick Duo,”
исклучете ја струјата на камерата или
извадете ја батеријата за замена додека
камерата чита или пишува податоци на
“Memory Stick Duo” (за време на
пристапот лампата свети или светка).
– Ако употребувате “Memory Stick Duo” во
близина на магнети или магнетни полиња.
93
Одржување и мерки на претпазливост
Касети што се употребуваат
Можете да употребувате само касети со
мини DV формат. Употребувајте касети
со ознака
. Камерата не е компатабилна со функцијата Cassette Memory.
Што е HDV формат?
HDV формат е видео формат направен
за снимање и репродуцирање на
дигитални високо квалитетни (HD)
видео сигнал на DV касети.
Вашата камера е прилагодена за мешан
режим со 1,080 ефективни скенирани
линии на екранот (1080i, број на
пиксели 1,440 × 1,080 точки).
Видео брзината за снимање е околу 25
Mbps.
i.LINK е прилагоден за дигитален
интерфејс, кој овозможува дигитална
конекција со HDV компатабилен ТВ
или компјутер.
■ Совети
Зумирање
Кога репродуцирате
Ако касетата што ја репродуцирате на
камерата има ознака за авторско право,
неможете да ја копирате на лента на
друга видео камера приклучена на
Вашата камера.
Кога снимате
Неможете да снимате софтвер на
камерата која има ознака за
контролирање на авторски права.
[Cannot record due to copyright
protection.] се појавува на LCD екранот
или на визирот ако се обидете да
снимите ваков софтвер. Вашата камера
не снима на лента ако има ваква ознака.
За заштита од празен дел кога
почнувате да снимате
Одете на крај од снимениот дел со
помош на END SEARCH (стр. 32) пред
да започнете со следното снимање кога
сакате повторно да ја репродуцирате
касетата
Пошироко видно поле:
(Широк агол)
Забелешка за употреба
Кога камерата не ја употребувате
долго време
Отстранете ја касетата и сместете ја.
Заштита од несакано бришење
Лизгајте го копчето за заштита од пишување на касетата во положба на SAVE.
Репродукција
Камерата може да репродуцира слики
во двата формата, DV формат и
HDV1080i.
Камерата може да репродуцира слики
снимени во HDV 720/30p формат, но не
може да ги прикажува преку HDV/
DV Interface (i.LINK).
Сликата може да ја зголемите до 10 пати во
однос на оригиналната, со помош на зум
лизгачот или со копчињата на LCD рамката.
REC: На касетата може
да се сними.
SAVE: На касетата не може
да се снима (заштита).
REC
SAVE
Доближено видно поле:
(Телефото)
Дополнителни информации
• HDV сигналите се збиени во MPEG2
формат, кој е прифатен за дигитален BS
(сателитски пренос), земјен дигитален
HDTV пренос,
Ознака за авторско право
Поместете го малку зум лизгачот за
поспоро зумирање. Поместете го уште
понатаму за побрзо зумирање.
Забелешки
• Држете го прстот на зум лизгачот. Ако постојано
го поместувате прстот од лизгачот, звукот кој
се создава при ваквото работење со зум
лизгачот, може да се сними.
• Неможе да ја менувате брзината на зумирање со
зум копчињата на LCD рамката.
• Минималното растојание помеѓу камерата и
предметот на снимање, а притоа да се задржи
остар фокусот изнесува околу 1 cm (околу
13/32 in.) за широк агол и околу 80 cm (околу 2
5/8 стапки) за телефото.
Совет
• Можете да подесите [DIGITAL ZOOM]
(стp. 49) ако сакате да го зголемите повеќе
од 10х.
92
Снимање висококвалитетни
слики за време на снимање
на касета (Dual Rec)
Може да се снимаат слики со висок
квалитет на “Memory Stick Duo” за
време на снимање на касета.
1 Лизгајте го POWER копчето за да ја
вклучите CAMERA-TAPE сијаличка, и
притиснете START/STOP за снимање.
2 Притиснете го копчето PHOTO целосно.
При секое снимање, можете да
фотографирате до 3 слики.
Портокаловите
полиња го
прикажуваат
бројот на
снимените
фотографии.
3 Притиснете START/STOP за крај.
Снимените слики се прикажуваат една
по една и се меморираан на “Memory
Stick Duo.” Кога
ќе исчезне
сликите се меморирани.
● Забелешки
• Не го вадете “Memory Stick Duo” пред да
заврши касетата со снимање и сликите не
се меморираат на “Memory Stick Duo.”
• За време на Dual Rec не може да се
користи блицот.
■ Совети
• За време на неактивен режим на работа,
сликите ќе се меморираат на ист начин како
кога POWER копчето е на CAMERAMEMORY. Блицот може да се користи.
25
Снимање (продолжува)
Додатни информации
Користење на камерата во странство
• Кога POWER копчето е на CAMERA- TAPE
сликите се снимаат со 4.6M во HDV
формат, 3.4M (4:3) или 4.6M (16:9) во DV
формат.
Мануелни дотерувања за
сликите со CAM CTRL копчето
за избор
Корисно е често користеното мени да го
доделите на копчето CAM CTRL.
Следниов пример ја опишува
процедурата за доделување на менито
[FOCUS] (основно дотерување).
60 min
STBY
Струја
0:00:00
Можете да ја употребувате камерата
во сите земји/региони со употреба на
AC адаптер добиен со камерата заедно
со со AC 100 V во 240 V, 50/60 Hz.
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
SHUTTR SPEED
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
2 Ротирајте го CAM CTRL и изберете
мени за доделување.
3 Притиснете го копчето MANUAL.
● Забелешки
• Дотерувањата за менијата се задржани, дури
и ако доделите друго мени на копчето. Ако
[EXPOSURE] се дотера откако [AE SHIFT] е
дотеран мануелно, [EXPOSURE] ќе ги смени
дотерувањата за [AE SHIFT].
• Ако изберете [RESET] во чекор 2, сите
мануелни дотерувања ќе се вратат на основните
вредности.
За TV системот во боја
Вашата камера е PAL систем, така
сликите може да се гледаат на ТВ со
PAL систем со AUDIO/VIDEO
внатрешен џек.
Систем
Употреблив во
PAL
Австралија, Австрија, Белгија,
Кина, Чешка, Данска, Финска,
Германија, Холандија, Хонг
Конг, Унгарија, Италија,
Кувајт, Малазија, Нов Зеланд,
Норвешка, Полска,
Португалија, Сингапур,
Словачка, Шпанија, Шведска,
Швајцарија, Велика Британија
и т.н.
PAL - M
Бразил
PAL - N
Аргентина, Парагвај, Уругвај.
SECAM
Бугарија, Франција, Гвајана,
Иран, Ирак, Монако, Русија,
Украина и т.н.
Бахама, Боливија, Канада,
Централна Америка, Чиле,
Колумбиа, Еквадор, Гуана,
Јамајка, Јапонија, Кореа,
Мексико, Перу, Суринам,
Тајван, Филипини, САД,
Венецуела и т.н.
■ Совети
MANUAL копче
CAM CTRL избор
1 Притиснете го копчето MANUAL за
активирање на режимот. Режимот се
префрла помеѓу мануелен и автоматски
режим со секое притискање.
2 Ротирајте го копчето CAM CTRL за
мануелно дотерување на фокусот.
• За време на репродукцијата, можете да
дотерувате јачината на гласот со копчето
CAM CTRL.
• Може да доделувате менија и со [DIAL
SET] (стр. 50).
Употреба на блиц
Блиц
NTSC
Менија кои можат да се доделат
– [FOCUS] (стр. 46)
– [EXPOSURE] (стр. 44)
– [SHUTTR SPEED] (стр. 45)
– [AE SHIFT] (стр. 46)
– [WB SHIFT] (стр. 46)
Копче за
блицот
Доделување на мени на CAM CTRL
1 Притиснете и задржете го копчето
MANUAL неколку секунди.
[DIAL SET] екранот се прикажува.
Притискајте на копчето (блиц) за да
изберете соодветни дотерувања.
Без индикација (Автоматски блиц):
Aвтоматски светнува блицот кога нема
доволно светлина.
↓
26
(Присилен блиц): Секогаш се
вклучува блицот, без разлика на
околната светлина.
Гледање слики со DV формат
снимени во DV формат
Треба да имате ТВ (или монитор) со
AUDIO/VIDEO влезен приклучок.
Продолжен кабел исто така е потребен.
Едноставно дотерување на саатот
според временските разлики
Можете лесно да го дотерате саатот со
локалното време во странство со влез во
временските разлики.
(TIME/
Селектирајте [WORLD TIME] во
LANGU.) менито, а потоа дотерајте ги
временските разлики (стр. 63).
Гледање слики со HDV формат
снимени во HDV формат
Треба да имате HDV1080i компатабилен
ТВ (или монитор) со компонентен
приклучок и AUDIO/VIDEO влезен
приклучок. Исто така требаат и
компонентен видео кабел и A/V
продолжен кабел.
91
Индикатори за предупредување и пораки (Продолжува)
↓
"Memory Stick Duo"
(Без блиц): Не се вклучува блицот.
Повторно ставање на Memory
Stick. (стр. 19)
● Забелешки
• Извадете го штитникот на објективот, кога
снимате со блиц, инаку може да се појави
сенка на сликата.
• Препорачаното растојание до објектот, кога
користите вграден блиц е од 0.3 до 2.5 m.
• Отстранете ја пражината од блицот, пред
употреба. Топлината од блицот може да
доведе до дамки на блицот и намалена
светлина.
•
/CHG (полнење) трепка кога се полни
блицот и останува да свети кога блицот е
спремен. (Во [STBY] при CAMERATAPE режимот, потребно е време за
полнење на блицот.)
• При снимање со касета, не може да се
користи блицот.
• При снимање на сетли места или заднинско
светло, блицот може да не е ефективен.
• Повторно ставете “Memory Stick
Duo” неколку пати. Дури и ако тогаш
свети индикаторот, “Memory Stick
Duo” може да е оштетен. Обидете се
со друг “Memory Stick Duo.”
Овој Memory Stick не е
форматиран правилно.
• Проверете го форматот, а потоа ако
е потребно форматирајте го
“Memory Stick Duo” (стр. 52, 93).
Фолдерите на Memory Stick се
полни.
• Не можете да креирате нов фолдер
ако надминува 999MSDCF. Не
можете да ги избришете креираните
фолдер со помош на камерата.
• Треба да го форматирате “Memory
Stick Duo” (стр. 52) или да ги
избришете преку компјутер.
Неможете да снимите фотографија.
• Не го вадете "Memory Stick Duo"
додека фотографијата се меморира
на него (стр.25).
PictBridge компатабилен принтер
Проверете го приклучениот апарат.
• Исклучете го принтерот и повторно вклучете го, а потоа исклучете
го USB кабелот и повторно вклучете го.
Неможе да принта. Проверете го
принтерот.
• Исклучете го принтерот и повторно вклучете го, а потоа исклучете
го USB кабелот и повторно вклучете го.
90
Совет
• За да ја снимите сликата посветло, употребувајте ја функцијата Super NightShot plus
(стр.48). За снимање на слики поверни со
оргиналните поби, употребувајте ја
функцијата Color Slow Shutter (стр.48).
За прилагодување на експозицијата
на позадински осветлени предмети
■ Совети
Проблеми и можни решенија
Дупло снимање
• Прилагодете го фокусот рачно ([FOCUS],
стр. 46) ако имате потешкотии со
автоматското фокусирање.
• Не ги користете овие функции на светли
места. Може да дојде до дефект.
• Јачината на блицот се дотерува со менито
[FLASH LEVEL], или да спречите појава
на црвени очи со [REDEYE REDUC], во
[FLASH SET] (стр. 47).
Снимање на темни места
(NightShot)
За да прилагодите експозиција за
позадински осветлените придмети,
BACK LIGHT за да ви
притиснете на
се прикаже . За да ја откажете back light
функцијата, притиснете повторно на
BACK LIGHT.
Огледално снимање
Инфрацрвено светло
Поставете го NIGHTSHOT на ON (
и [“NIGHTSHOT”] се прикажува).
● Забелешки
• NightShot plus и Super NightShot plus функциите користат инфра-црвено светло. Затоа
не покривајте ја инфра-црвената порта со
прстите или со други предмети. Ако се
ставени конверзиските леќи (опција) или
капакот на објективот, извадете ги.
Отворете го LCD екранот под агол од
90 степени од камерата ( ), потоа свртете
го за 180 степени кон објективот ( ).
Совет
• Огледалната слика се појавува на LCD
екранот, сепак таа ќе биде снимена
нормално.
27
Репродукција
Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да
се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.
• Има останато уште помалку од 5
минути на касетата.
• Нема ставено касета.*
• Активирана е заштитата од
пишување на касетата (стр. 92).*
Брзо светкање:
Репродукција на филм
• Касетата снима.*
за да вратите на саканата сцена, а потоа на
за да започнете со репродукција.
(Предупредување за извадена касета)*
Слабо светкање:
Наизменично или пауза како што допирате *
• Активирана е заштитата од
пишување на касетата (стр. 92).
Брзо светкање:
• Има кондензација од влага (стр. 97).
• Шифрата за самодијагноза се
појавува (стр. 88).
Стоп **
(Индикатор за предупредување за бришење на слика)*
Премотување напред/назад
• Сликата е заштитена (стр. 71).
* Ако паузата е активирана повеќе од 3 минути, репродукција автоматски се стопира.
**
се појавува наместо
кога се ставени слики снимени во “Memory Stick Duo” и
лентата не почнува да работи.
Дотерување на јачината на глас
Ротирајте го копчето CAM CTRL за дотерување на јачината на гласот (стр. 26).
• Активирана заштита за пишување
на “Memory Stick Duo” (стр. 93).
Ако на екранот се појави порака,
следете ги инструкциите.
Совет
• Кога
се појавува, пораката може да се
. Допрете
смени во
со допирање
за повторен приказ на пораката.
Кондензација на влага
Кондензација на влага.
Извадете ја касетата (стр. 97)
Кондензација на влага.
Исклучете го на 1Ч. (стр. 97)
Касета/лента
Повторно ставање на
касета. (стр. 19)
• Проверете да не е оштетена
касетата.
Касетата е заклучена –
проверете го табот. (стр. 92)
Споро светка:
Пребарување сцени за време на репродукција
• Сеуште се полни
Задржете на
/
за време на репродукција (барање слика), или
додека брзо ја премотувате касетата (скенирање).
28
(Индикатор за предупредување за заштита од пишување
на “Memory Stick Duo”)*
Примери за пораки за предупредување
(Индикатор за предупредување кој се однесува за блицот)
Совет
• Јачината на гласот можете да ја дотерате и преку менито (стр. 59).
Совет
• Можете да репродуцитрате во различни режими ([
* Слушате мелодија кога индикаторот за предупредување се појавува на екранот (стр. 62).
Слабо светкање:
Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција, завртете го,
истовремено притискајќи го зеленото копче.
Допрете на
(Индикатор за предупредување за касетата)
VAR.SPD PB], стр. 56).
/
Брзо светка:
• На екранот прикажан е кодот
за самодијагноза (стр. 88).*
• Има некоја неправилност со
блицот.
89
Индикатори за предупредување и пораки
Екран за самодијагноза/ Индикатори за предупредување
E:61:
/ E:62:
Снимање на слики
/ E:91:
Ако на LCD екранот се појави индикатор
или во визирот, проверете го следново.
Некои симптоми можете самите да ги
поправите. Ако сеуште постои проблемот
откако сте се обиделе неколку пати,
контактирајте го дилерот на Sony или
локалниот авторизиран Sony сервис.
101-1001(Индикатор со предупредување важен за фајлот)
C:(или E:)
:
самодијагноза)
(Предупредување за нивото на
батеријата)
(Екран за
C:04:
• Батеријата не е“InfoLITHIUM” (H
серија). Користете “InfoLITHIUM”
батерија (H серија) (стр. 94).
• Цврсто приклучете го DC
утикач од AC адаптерот во DC
IN џек на камерата (стр. 13).
C:21:
C:22:
• Исчистете ја главата со помош на
касетата за чистење (по избор)
(стр. 98).
C:31:
/ C:32:
• Симптомите што се случуваат не се
опишани. Отстранете ја и повторно
ставете ја касетата, а потоа повторно употребувајте ја камерата. Немојте да ја правите оваа процедура
ако има кондензација (стр. 97).
• Отстранете го изворот на енергија.
Повторно приклучете го и
употребувајте ја камерата.
• Промете ја касетата. Притиснете
RESET (стр. 105) и повторно
употребувајте ја камерата.
88
• Фајлот е оштетен.
• Фајлот не може да се чита (стр. 93).
Сменете го медиумот
за репродукција*
Претходен/
Следен
• Батеријата скоро е истрошена.
• Во зависност од работата, околината
или состојбата на батеријата,
може да свети, дури и ако има уште
приближно 5 до 10 мин. за снимање.
*
• Извадете ја касетата, отстранете го
изворот на енергија и потоа
оставете ја 1 час со отворен капак за
касетата (стр. 97).
(Индикатор за предупредување кој
се однесува на “Memory Stick Duo”)
• “Memory Stick Duo” не е ставен
(стр. 19).
(Индикатор за предупредупредување за форматирањето на
“Memory Stick Duo”)*
Да се појави екранот
за индекси
се појавува на екранот при репродукција на лентата.
Прикажување слики од “Memory Stick Duo” на индекс екранот
(Предупредување за
кондензација на влага)*
Допрете
Проблеми и можни решенија
• Има кондензација од влага. Отстранете ја касетата и оставете ја камерата најмалку 1 час, потоа повторно
ставете ја касетата (стр. 97).
Допрете
.
Се прикажуваат најчесто снимените слики.
• Контактирајте го Sony дилерот или
авторизираниот Sony сервис. Кажете
им 5 дигитални шифра, која
започнува на “E.”
. Допрете една од сликите за да вратите во режим на единечен приказ.
Претходни/Следни 6 слики
Сликите се појавуваат пред да се смени во индекс екранот.
За да ги видите сликите во друг фолдер, притиснете
селектирајте го фолдерот со
, а потоа притиснете
(стр.52).
[PB FOLDER],
• “Memory Stick Duo” е оштетен.
• “Memory Stick Duo” не е форматиран правилно (стр. 52, 93).
(Индикатор за предупредување за некомпактабилен “Memory
Stick Duo”)*
• Ставен е некомпактабилен
“Memory Stick Duo” (стр. 93).
29
Репродукција (Продолжува)
Користење на PB зум
Можете да ја зголемите снимените слика
за околу 1.1 до 5 пати од оргиналната
големина. Зголемувањето може да биде
дотеран со рачката за зумирање или со
копчињата за зумирање поставени на
рамката на LCD-то.
Употреба на функциите
на ВОДИЧот (USAGE
GUIDE)
Недостапни
Дотерани функции
Недостапни
Дотерани функции
[SPOT MTR-FCS]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFFECT]
[SCENE SELECT
[D.EFFECT]
Со помош на функциите на водичот, може
лесно да го изберете приказот со
посакуваните параметри (USAGE GUIDE).
[SPOT METER]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS],
[CINEMA EFFECT
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OLD MOVIE] of
[D.EFFECT]
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NS]
[CINEMA EFFECT]
NightShot, [SUPER
NS]
[SCENE SELECT],
[PICT.EFFECT],
кога [ WIDE
SELECT]е
дотеран во [4:3]
[CINEMA EFECT]
of [D.EFFECT]
[SCENE SELECT],
[SPOT METER],
[MANUAL] од
[EXPOSURE],
различен од0 во
[AE SHIFT],
[PICT.EFFECT],
кога [ WIDE
SELECT] е
дотеран во [4:3]
[SMTH SLW REC]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[MANUAL] од
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[WHITE BAL.]
Вашата камера има 3 опции на
водичот, прикажани подолу.
Репродукција на слика која што сакате да ја
зголемите.
Зголемување на слика со Т (Telephoto).
Допрете го екранот во точката што сакате
да ја прикажете во центарот на
прикажаната рамка.
Дотерајте го зголемувањето со W (Wide
angle)/T (Telephoto).
SHOOT
GUIDE:
Ве води до приказите за
дотерување на снимањето
USEFUL
GUIDE:
Ве води до приказите за
дотерување на основните
операции.
CNNET
GUIDE:
Препорака за соодветен
начин на поврзување на
уредот (стр. 34)
DISP
GUIDE:
Ви овозможува да го видите значењето на секој
индикатор што се прикажува на LCD екранот. Види на страна 111 за
повеќе детали.
За да откажете допрете [END].
[SHARPNESS]
[CINEMA EFECT]
[SHUTTR SPEED]
на CAM CTRL
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[SMTH SLW REC]
[FIREWORKS],
[MANUAL] за
[EXPOSURE],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT]
[AE SHIFT]
[SPOT FOCUS]
[TELE MACRO]
[COLOR SLOW S]
[HISTOGRAM]
1 Допрете [GUIDE].
2 Изберете потребна функција.
пр., ноќно снимање
Допрете [SHOOT GUIDE] → [SELCT
SCENE] →
за прикажување [за
задржување на ефектот на ноќна сцена].
30
[DIGITAL ZOOM]
[FADER]
[SCENE SELECT] за
време на снимање на
касета
NightShot, [SCENE
SELECT],
[MANUAL] за
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[DIGITAL ZOOM],
[D.EFFECT], додека
се прикажува дата и
време
[TELE MACRO]
• Кога [COLOR BAR] е дотеран, сите
менија “Not available” на листата се
недостапни.
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
87
Проблеми и можни решенија (Продолжува)
Неможете правилно да дуплирате
со помош на A/V продолжен кабел.
• Не можете да имате надворешен влез од
уред кој е поврзан преку A/V продолжен
кабел.
• A/V продолжниот кабел не е правилно
приклучен. Осигурајте се дека A/V
продолжниот кабел е приклучен во
внатрешниот џек на друг апарат за
преснимување на слики од камерата.
• Дотерајте [VCR HDV/DV] во
(STANDARD SET) менито во
согласност со потребите на поврзаниот
уред (стр. 57).
• Ако уредот што треба да се поврзе не е
компатабилен со HDV1080и, не можете
да преснимувате слика со HD квалитет
(стр.65). За детали, видете го
упатството добиено со уредот.
• Конвертирање на слики снимени во
HDV формат во DV формат и
преснимување во SD квалитет (стр.65).
Не можете да додавате звук на
снимената касета.
• На овој уред не можете да додавате
звук на снимена касета.
Не можете правилно да
преснимувате преку HDMI кабел.
• Не можете да преснимувате слики
преку HDMI кабел.
Не се слуша звук кој е додаден на
веќе снимена касета на друга
камера.
• Дотерајте [ AUDIO MIX] од [ST1]
(оргинален звук) додека не
слушнете соодветен звук (стр.58).
86
• Неможете да снимите или уништена
слика може да биде снимена или е
употребувана повеќепати за снимање.
Поврзување со компјутер
Компјутерот не ја препознава
Вашата камера.
• Инсталирајте “Picture Motion Browser”
(стр. 74).
• Откачете го USB апаратот од
тастатурата, глувчето и камерата од
(USB) џек од компјутерот.
• Откачете ги каблите од компјутерот и
камерата, ресетирајте го компјутерот, а
потоа повторно правилно приклучете го.
Неможете да го инсталирате
добиениот софтвер “Picture Motion
Browser,” на Macintosh компјутер.
• Можете да инсталирате “Picture Motion
Browser”
Функциите не можат да се
употребуваат заедно
Во зависност од функциите, може да се слу
чи да не можете да ги употребувате заедно.
Следниов список покажува примери на
делови од менијата и функции кои не
можат да се употребуваат во исто време.
Недостапни
Дотерани функции
позадина
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[MANUAL] од
[EXPOSURE]
[SCENE SELECT]
NightShot, [TELE
MACRO],
[SUPER NS],
[CINEMA EFFECT],
[OLD MOVIE],
[COLOR SLOW S]
3 Допрете на [SET].
Соодветното мени за дотерување
се прикажува. Дотерајте ги
вредностите, според Вашите
потреби.
Оневозможени дотерувања за време
на Easy Handycam
За време на Easy Handycam
операциите, некои функции и
дотерувања се оневозможени.
Доколку некое од таквите дотерувања
е потребно да се измени, допрете на
[SET] за да се прикаже инструкција на
екранот. Следете ги инструкциите на
екранот за да ја откажете Easy
Handycam операцијата и да изберете
соодветно дотерување.
Пребарување на почетна
точка за снимање
Пребарување за крајна сцена од
последната снимка (END
SEARCH)
[END SEARCH] (крајна сцена) функцијата нема да функционира ако по снимањето сте ја извадиле касетата.
Уверете се дека индикаторот
CAMERA-TAPE е вклучен (стр. 23)
Допретена
.
Совети
• Ако [SET] не се прикаже во чекор 3,
следете ги инструкциите на екранот.
Снимање/Репродукција
Кога поврзувате преку i.LINK,
ниедна слика не се појавува на
екранот или сликата е извртена за
време на преснимувањето.
Фотографиите на можат да се
преснимуваат од касета на
“Memory Stick Duo.”
Допрете овде за да ја откажете операцијата.
Крајната сцена од последната
снимка се репродуцира околу 5
секунди, по што камерата преминува
во состојба на готовност, запрена на
крајот од последната снимка.
Забелешка
• [ END SEARCH] функцијата нема да
функционира правилно, ако помеѓу снимките
има празни места на касетата.
Совет
• Исто така можете да
селектирате [END SEARCH]
о д м е н и т о . Кога индикаторот
PLAY/EDIT ќе се запали, селектирајте
[END SEARCH] иконка во Personal
Menu (стр.40).
31
Пребарување на почетна точка за снимање (продолжува)
Преглед на последната снимена
сцена (Rec review)
1 За време на репродукцијата
Можете да погледнете околу 2 секунди
од снимените сцени пред да ја запрете
лентата.
притиснете ZERO SET MEMORY
на далечинскиот управувач до
точката која што сакате покасно
да ја пуштите.
Уверете се дека индикаторот
CAMERA-TAPE е вклучен (стр. 23).
Бројачот на касетата е наместен на
“0:00:00“ и
се појавува на екранот.
Допрете
.
.
• Има празно место меѓу снимените
делови на касетата. Ова не е дефект
Не се појавува слика за време на
[END SEARCH] или Rec Review.
• Касетата е снимена во двата формата
HDV и DV. Ова не е дефект.
е прикажан на екран.
• Ова се појавува кога репродуцирате
касета снимена на друг снимен уред
преку 4ch микрофони (4CH MIC REC).
Вашата камера не е компатабилна со
4ch.
Репродукција на ТВ
Ако не се појави бројачот на касетата,
притиснете DISPLAY.
Во последните 2 секунди (приближ.) се
репродуцираат најчесто снимените
сцени. Тогаш Вашата камера е
подготвена.
Уверете се дека индикаторот
PLAY/EDIT е вклучен (стр. 28).
да го запрете
репродуцирањето.
3 Притиснете
REW
Касетата автоматски запира кога бројачот на касетата ќе дојде до “0:00:00“.
Бројачот на касетата се враќа во
поставеното прикажано време и на
екранот се губи подесувањето.
4 Притиснете PLAY.
Репродукцијата започнува од
одредената точка од “0:00:00“.
• Неможете да гледате слики во HD формат
на ТВ кој не е компатабилен со HDV1080i
(стр.34). Погледнете го добиеното
упатство.
• Конвертирање на слика снимена во HDV
формат во DV формат и репродуцирање
во SD (стр.60).
• Репродуцирање на слики преку
друг кабел за поврзување (стр.34)
Не можете да гледате слики или да
слушате звук на ТВ поврзан со
компонентен видео кабел.
• Дотерајте [COMPONENT] во
(STANDARD SET) менито во согласност
со потребите на поврзаниот уред.
(стр.60).
• Кога употребувате компонентен видео
кабел, црвениот и белиот утикач од A/V
продолжниот кабел да е поврзан
(стр.34).
• Слики во DV формат не може да се
гледаат од HDMI OUT приклучокот, ако
сигналот за авторска заштита е снимен
на сликата.
• Слики со DV формат што се внесени
во камерата преку i.LINK кабел (стр.68)
не може да се прикажат.
• Ова се случува ако снимите касета во
двата формата, HDV и DV. Откачете го
и повторно поврзете го HDMI кабелот,
или лизгајте го копчето POWER за
повторно вклучување на камерата.
Сликата се појавува извртена на
4:3 ТВ.
• Ова се случува кога гледате слики
снимени во 16:9 (широк) режим на 4:3
ТВ. Дотерајте [TV TYPE] во
(STANDARD SET) менито (стр.60) и
повторно репродуцирајте ја сликата.
Се појавува црна линија на
горниот и долен дел од 4:3 ТВ.
• Ова се случува кога гледате слики
снимени во 16:9 (широк) режим на 4:3
ТВ. Ова не е дефект.
Преснимување/Уредување/
Приклучување со друг апарат
Сликите од приклучениот апарат
не можат да се зумираат.
• Неможете да зумирате слики на вашата
камера од приклучениот апарат (стр. 30).
Проблеми и можни решенија
Брзо пребарување на саканата
сцена (Zero set memory)
2 Притиснете STOP кога сакате
Не можете да гледате слики на ТВ
приклучен преку i.LINK кабел.
Не можете да гледате слика или да
слушате звук од ТВ поврзан преку
HDMI кабел.
Време и други информации
се појавуваат на екранот
од приклучениот апарат.
• Дотерајте [DISP OUTPUT] вo [LCD
PANEL] додека го приклучувате со
A/V продолжен кабел (стр. 62).
32
85
Проблеми и можни реженија (Продолжува)
Репродукција
Погледнете го исто така делот за “Cassette tapes/ “Memory Stick Duo”” (стр. 81).
Неможете да репродуцирате
касета.
• Лизгајте го копчето POWER за вклучување на лампата PLAY/EDIT.
• Премотајте ја касетата (стр. 28).
• Податоците за сликите неможат да се репродуцираат ако имате модифициран фајл или
име на фолдер или сте ги уредувале податоците на компјутер (Во овој случај името на
фајлот свети). Ова не е дефект (стр. 94).
• Сликите снимени на друг апарат неможат да
се репродуцираат или нема да се појават во
нивната вистинска големина (стр. 94).
Хоризонтални линии се појавуваат
на сликата. Прикажаните слики не
се чисти или не се појавуваат.
• Исчистете ја главата со помош на касети
за чистење (по избор) (стр. 98).
Не можете да слушнете звук
снимен со 4CH MIC REC на друга
камера.
• Дотерајте [
• Појачајте го (стр. 28).
• Дотерајте [ AUDIO MIX] од [ST2]
(дополнителен звук) додека не се
слушне соодветен звук (стр. 58).
• Ако употребувате утикач S VIDEO или
компонентен видео утикач, бидете
сигурни дека црвената и белата жица од
A/V продолжниот кабел исто така е
приклучен (стр. 34).
• Звукот неможе да се сними додека
снимате филм од 3 секунди (приближ.)
преку [SMITH SLW REC].
Сликата или звукот се прекинува.
• Касетата е снимаена со двата формата
HDV и DV. Ова не е дефект.
• Дотерајте [SHARPNESS] за
страна (стр.45).
(мека)
Притиснете ZERO SET MEMORY
повторно пред да премотате.
Притиснете STOP.
Забелешка
• Тука може да има разлика во неколку
секунди меѓу правото време и бројачот на
касетата.
• Zero set memory нема да работи правилно
ако има празно место меѓу снимениот дел
на касетата.
Барање на сцени по дата на
снимање (Date search)
Можете да ја откриете точката каде
што се сменети снимените податоци.
Уверете се дека индикаторот
PLAY/EDIT е вклучен (стр. 28).
Филмот накратко се замрзна, или
звукот се прекина
Забелешка
• Функцијата Date search нема да работи
правилно кога има празно место меѓу
снимените делови на касетата.
• Ова се случува ако касетата или видео
главата не е чиста (стр.98).
• Употребувајте Sony мини DV касети.
“---” е прикажан на екранот.
• Касетата што ја пуштате е снимена
без дотерување на датум и време.
• Репродуцирано е празен дел на касетата.
• Податоци со гребнатинка или шум не
може да се читаат.
AUDIO MIX] (стр.58).
Фино треперење, дијагонални
линии со запчест изглед.
Откажување на операцијата
Снимање/Репродукција
Податоци за сликите кои се зачувани на “Memory Stick Duo”
неможат да се репродуцираат.
Нема звук или се слуша слаб
звук.
Откажување на операцијата
Се јавува шум и
или
појавува на екранот.
се
• Касетата е снимена во ТВ систем во боја
различен од Вашата камера (PAL). Ова
не е дефект (стр. 91).
1 Притиснете
SEARCH M. на
далечинскиот управувач.
4 Притиснете (претходен)/ (следен) за селектирање на
снимените податоци.
Date Search не работи правилно.
• Снимете повеќе од 2 минути по
менување на датумот. Ако снимање
на цел ден е прекратно, камерата
нема да може прецизно да ја најде
точката каде што е сменет.
84
33
Репродукција на снимениот материјал на ТВ
Начинот на приклучување и квалитетот на
сликата зависат од типот на телевизорот кој е
приклучен и приклучоците кои се користат.
Користете го приложениот АС адаптер за
напојување (стр. 13).
Прочитајте го и упатството на уредот кој го
приклучувате.
● Забелешки
• Извршете ги сите дотерувања на камерата, пред
да ја приклучите. Можно е телевизорот да не го
препознае видео сигналот правилно ако [VCR
HDV/DV] или [i.LINK CONV] дотерувањата се
сменат откако камерата се приклучи со i.LINK
кабел.
• Сликата снимена во DV формат се
репродуцира во SD (стандарден формат) без
разлика на конекцијата.
• Кога снимате, поставете го [X.V.COLOR] на [ON] за
репродукција на x.v.Колор компатибилен телевизор
(стр. 50). Можно е да има потреба да се направат
некои дотерувања на Тв пред да започнете со
репродукција.
Приклучоци на камерата
[COLOR SLOW S] не работи
правилно.
Избор на соодветен начин
за поврзување (CNNECT
GUIDE)
Камерата Ви помага да изберете
соодветен начин на поврзување за
Вашиот уред. Излезните дотерувања,
потоа се извршуваат автоматски.
1 Допрете на
[GUIDE].
2 Допрете на [CNNECT GUIDE].
3 Приклучете ја камерата и ТВ во
согласност со инструкциите на
LCD екранот.
/
4 Приклучете ја камерата и
телевизорот TV. Допрете [HINT] и
запазете ги предупредувањата на
екранот.
COMPONENT OUT A/V OUT
5 Допрете
4
1
2
→ [END].
■ Совети
• За враќање на претходното прашање,
.
допрете
Подигнете и ротирајте го капакот во
правец на стрелката.
• Дотерајте [FOCUS] во [AUTO] (стр. 46).
• Условите за снимање не се погодни за
автоматски фокус. Фокусот дотерајте го
рачно (стр. 46).
[STEADYSHOT] не работи.
• Дотерајте [STEADYSHOT] во [ON] (стр. 49).
• Функцијата за задното светло не работи
за време на работење со Easy Handycam
(стр. 22).
3 Проверете ги дотерувањата, и
допрете
.
HDV/DV
• Копчето NIGHTSHOT е дотерано во ON
(стр. 27).
Функцијата за позадината не
работи.
1 Допрете [TV] → [HD TV].
2 Изберете ТВ влезен сигнал со
, и допрете
.
Неможете да употребувате [SUPER
NS].
Аутофокусот не работи.
Пример за поврзување на HD
телевизор
Отворете го капакот во правец на
стрлката и приклучете го кабелот.
• [COLOR SLOW S] може да не работи
правилно во многу темно. Употребете
NightShot или [SUPER NS].
[FLASH LEVEL] неможе да се
смени.
• [FLASH LEVEL] (стр.47) неможе да се
смени за време на работење на Easy
Handycam.
Мали точки во бело, црвено, сино
или зелено се појавува на
екранот.
• Точките се јавуваат кога снимате во
[SUPER NSPLUS] или [COLOR SLOW
S]. Ова не е дефект.
Предметот брзо поминува покрај
рамката и може да се појави крива.
• Ова е нареченo феномен за фокусна
рамнина. Ова не е дефект. Поради
начинот накој уредот за слики (CMOS
сензор) го чита сигналот на сликата,
предметот поминува во предниот дел на
леќата и може да се појави криво во
зависност од состојбата на снимање.
Бојата на сликата не е
прикажана правилно.
• Деактивирајте ја функцијата
NightShot plus (стр. 27).
Екранот на сликата е светол и
предметот не се појавува на
екран.
• Копчето NightShot plus дотерајте го
во OFF (стр. 27) или откажете ја
функцијата за задното светло (стр.
27).
Екранот на сликата е темна и
предметот не се појавува на екран.
• Притиснете и држете на DISPLAY/BATT
INFO за неколку секунди за да се вклучи
задното светло (стр.18).
Празни линии се појавуваат кога
снимате ТВ екран или компјутер.
• Ова може да се случи кога снимате слика под
светло на испразнета лампа, како
флуоресцентна лампа, натриумска лампа или
живина лампа. Ова не е дефект.
• Ова може да го постигнете со дотерување на
брзината на снимање (стр.45).
Празни линии се појавуваат кога
снимате ТВ екран или компјутер.
• Дотерајте [SHUTTR SPEED] (стр. 45).
3
34
83
Проблеми и можни решенија (Продолжува)
Името на датотеката не се прикажуваат правилно или свети.
• Фајлот е оштетен
• Употребувајте фомрат на фајлот кој е
компатабилен со камерата (стр. 93).
Снимање
Видете исто така го делот “Cassette tapes/
“MemoryStick Duo”” (стр. 81).
Не можете да снимате на the
“Memory Stick Duo.”
• “Memory Stick Duo” е полн. Ставете друг
“Memory Stick Duo” или форматирајте го
“Memory Stick Duo” (стр. 52). Или,
избришете ги непотребните слики
снимени на “Memory Stick Duo” (стр. 70).
• Кога копчето POWER е дотерано во
CAMERA-TAPE, не можете да снимате
фотографии на “Memory Stick Duo” со:
- Кога [SHUTTR SPEED] е дотеран меѓу
1/600 до 1/10000 секунди
- За време на извршување на [FADER]
- [D.EFFECT]
- [PICT.EFFECT]
- [SMTH SLW REC]
- [COLOR BAR]
82
HD (high definition) квалитет на сликата
• HDV слика се репродуцира како таква (HD квалитет на сликата).
• DV слика се репродуцира како таква (SD квалитет на сликата).
Не можете да снимите мазен
премин на касета од последната
снимена сцена во друга.
COMPONENT IN
• Направете END SEARCH (стр. 32).
• Немојте да ја отстраните касетата.
(Сликата ќе биде снимена
непрекинато дури и ако ја исклучите.)
• Немојте да снимате слики во HDV и
DV формат на иста касета.
• Немојте да снимате слики во SP режим
и LP режим на иста касета.
• Избегнувајте да го стопирате снимањето филм кога е во LP режим.
• Кога [QUICK REC] е дотерано во [ON],
не можете да снимате мазен премин
(стр.62).
HDV1080i
Блицкот не работи.
• Неможете да го употребувате блицот за
време на снимање на касетата.
• Дури и ако е селектирано автоматски
блиц или
(Редукција на црвени очи),
не можете да го употребувате
внатрешниот блиц со:
- [TWILIGHT], [CANDLE], [SUNRSE
SUNSET], [FIREWORKS], [LANDSCAPE], [SPOTLIGHT], [BEACH] или
[SNOW] од [SCENE SELECT]
- [SPOT MTR-FCS]
- [SPOT METER]
- [MANUAL] или [EXPOSURE]
HDMI
i.LINK
(for HDV1080i)
B
C
AUDIO
A
: Тек на сигналот, ( ): страници
Тип
Камера
A
Проблеми и можни решенија
• Лизгајте го копчето POWER непрестано
додека не се вклучи лампата за
CAMERA-TAPE (стр. 23).
• Касетата е наполнета. Премотајте ја или
ставете нова касета.
• Дотерајте ја заштита за пишување во
REC или ставете нова касета (стр. 92).
• Касетата на средина има дупка поради кондензација на влага. Отстранете ја касетата и
оставете ја камерата најмалку 1 час, а потоа
повторно ставете ја касетата (стр. 97).
• Погледот на снимените слики можат да
личат различно во зависност од
состојбата на камерата. Ова не е дефект.
Кабел
ТВ
Компонентен видео кабел
(испорачан)
(Зелена) Y
(Сина) PB/CB
(Црвена) PR/CR
2
A/V кабел
(испорачан)
Мени
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
[COMPONENT] →
[1080i/576i] (60)
Снимање/репродукција
Касетата не почнува со работа
кога ќе притиснете REC
START/STOP.
Приклучување на HD телевизор
Снимените слики имаат
различен поглед.
(Бела)
(Црвена)
• A/V кабелот е потребен за да го пренесува и аудио сигналот. Приклучете го белиот и црвениот
приклучок на A/V приклучниот кабел во аудио приклучокот на Вашиот телевизор.
[END SEARCH] не работи.
• Немојте да ја вадите касетата по
снимањето (стр. 32).
• Нема ништо снимено на касетата.
• Има празно место меѓу сниманиот дел
на касетата. Ова не е дефект.
35
Репродукција на телевизор (продолжува)
Делови од менито не се селиктираат.
: Тек на сигналот, ( ): страници
Тип
B
Камера
3
Кабел
ТВ
HDMI
IN
HDMI кабел (опција)
Мени
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
• Користете HDMI кабел со HDMI лого (на предниот капак).
• Сликата во DV формат не се емитува преку HDMI OUT приклучокот, ако има сигнал за заштита
на авторските права, снимен во сликата.
• DV слика внесена во камерата преку i.LINK кабел (стр. 68) не може да се емитува.
• Вашиот телевизор, може да не функционира правилно (пр. нема звук или слика). Не го
приклучувајте излезниот HDMI OUT приклучок на камерата со излезениот HDMI OUT
приклучок на друг уред со HDMI кабел. Тоа може да предизвика дефект.
C
4
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] →
[OFF] (60)
i.LINK кабел (испорачан)
Приклучување на 16:9 (широк екран) или 4:3 телевизор
SD (стандардна дефиниција) квалитет на сликата
• HDV сликата се конвертира во DV формат (SD квалитет) и се
репродуцира.
• DV сликата се репродуцира како SD слика.
COMPONENT IN
i.LINK
36
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
не се појавува.
• За време на работата на Easy Handycam
не работат сите делови од менито.
Откажете ја работата со Easy Handycam
(стр. 22).
Сликата во визирот не е чиста.
• Тргнете ja дотераната рачка за леќите од
визирот додека сликата не се појави
јасно (стр. 18).
Сликата во визирот се изгуби.
• Затворете ја LCD таблата. Сликата не е
појавена во визирот кога е отворена LCD
таблата (стр. 18).
Касетна лента/ “Memory Stick
Duo”
Касетата не може да се извади од
одделот.
• Бидете сигурни дека изворот за енергија
(батеријата или AC адаптерот)
правилно е приклучен (стр. 13).
• Внатре во камерата има кондензација од
влага (стр. 97).
Индикаторот Cassette Memory
или прикажаниот титл не се
појавуваат додека користите
касета со Cassette Memory.
• Оваа камера не поддржува Cassette
Memory, така индикаторот не се
појавува.
Индикаторот за останатото
време на касетата не се појавува.
• Дотерајте [
REMAINING] во [ON] за
секогаш да го прикажува индикаторот за
останатото време на касетата (стр. 61).
Касетата е бучна за време
на премотувањето.
• Кога употребувате AC адаптер,
премотување/брзо напред брзината се
зголемува (во споредба со работата на
батеријата) и затоа се зголемува
бучавата. Ова не е дефект.
Не можете да работите со
функциите користејќи го “Memory
Stick Duo.”
• Лизгајте го непрестано копчето POWER
за да се вклучи CAMERA-MEMORY или
PLAY/ EDIT лампата (стр. 16).
• Ако употребувате “Memory Stick Duo”
форматиран на компјутер, повторно
форматирајте го на камерата (стр. 52).
Не можете да ги бришете
снимените слики на касетата.
• Не можете да ги бришете снимените
слики на касетатач можете само да ја
премотате касетата и повторно да
снимите. Новиот запис го брише
постоечкиот.
Не можете да бришете слики или
да го форматирате “Memory Stick
Duo.”
• Ослободете ја заштитата за пишување на
“Memory Stick Duo” (стр. 93).
• Откажете ја заштитата за слики (стр. 71).
• Максималниот број на слики што можете
да ги избришете на индекс екранот во
исто време е 100.
Заштита на сликите не може да се
примени или не можете да
обележите слика за принтање.
Проблеми и можни решенија
• Вашиот телевизор треба да има i.LINK приклучок компатибилен со HDV1080i
спецификациите. За детали, проверете ги спецификациите за Вашиот телевизор.
• Ако Вашиот телевизор не е компатибилен со HDV1080i спецификациите, приклучете ја камерата
и ТВ со испорачаниот компонентен видео кабел и A/V кабелот како на слика
.
• Телевизорот треба да се дотера за да ја распознае приклучената камера. Прочитајте го упатството
испорачано со телевизорот.
• Не можете да селектирате сиви менија во
моменталното снимање/репродукција.
• Ослободете ја заштитата на “Memory
Stick Duo” (стр. 93).
• Извршете ја операцијата повторно во
индекс екранот (стр. 29, 71).
• Максималниот број на слики кои можете
да ги обележете за принтање е 999.
81
Проблеми и можни решенија (Продолжува)
Друга неправилност на видеото
при употреба на добиениот
далечински управувач.
• Селектирајте режим на далечинскиот
различен од VTR 2 за Вашето видео.
• Покријте го сензорот на видеото со
црна хартија.
Батерии/Извор на струја
Струјата одеднаш се исклучи.
/CHG (полнење) ламбата не свети
додека се полни батеријата.
• Свртете го копчето POWER воOFF
(CHG) (стр. 13).
• Ставете ја батеријата правилно во
камерат (стр. 13).
• Приклучете го кабелот за струја
правилно во штекерот.
• Полнењето на батеријата заврши (стр. 13).
/CHG (полнење) ламбата свети
додека се полни батеријата.
• Ставете ја батеријата правилно во
камерата (стр. 13). Ако се појави
проблем, откачете го АС адаптерот од
штекерот и контактирајте го Sony
дилерот. Батеријата може да е изабена.
Индикаторот за останатото време
на батеријата не покажува
правилно време.
• Температурата на амбиентот е премногу
висока или ниска или батеријата не е
доволно наполнете. Ова не е дефект.
Батеријата многу брзо се
празни.
Дотерување на форматот во согласност со приклучениот телевизор (16:9/4:3)
Дотерајте го [TV TYPE] да биде во согласност со Вашиот ТВ (стр. 60).
● Забелешки
• Кога репродуцирате слика во DV формат на 4:3 ТВ некомпатибилна со 16:9 сигналот, дотерајте го
[ WIDE SELECT] на [4:3] на камерата кога снимате (стр. 58).
: Тек на сигналот, ( ): страници
Тип
D
• Температурата на околината е премногу
висока или ниска или пак батеријата не е
доволно наполнета. Ова не е дефект.
• Повторно наполнете ја батеријата. Ако
сеуште постои проблем, батеријата може да е изабена. Заменете ја со нова
(стр. 13, 94).
Камера
1
2
LCD екран/визир
ТВ
Компонентен видео кабел
(испорачано)
(Зелена) Y
(Сина) PB/CB
(Црвена) PR/CR
A/V приклучен кабел
(испорачано)
Мени
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
[COMPONENT] →
[576i] (60)
[TV TYPE] →
[16:9]/[4:3] (60)
(Бела)
(Црвена)
Неможете да го исклучите светлото
на LCD екранот.
• Додека работи функцијата Easy Handycam,
не можете да го вклучите/исклучите
светлото на LCDедканот со притискање и
држење на DISPLAY/BATT INFO (стр.22).
Не можете да го исклучите индикаторот.
• Не можете да исклучите
за проверка на пораките за
предупредување (стр. 89).
Кабел
. Допрете
Копчето не се појавува на
таблата за допирање.
• Допрете го нежно LCD екранот.
• Притиснете DISP/BATT INFO на
камерата (или DISPLAY на
далечинскиот управувач) (стр. 18, 107).
Recording/Playback
• Кога отприлика 5 минути истекуваат
додека не работите со камерата, камерата
автоматски се исклучува (A.SHUT OFF).
Сементе го дотерувањето на [A.SHUT
OFF] (стр. 62) или повторно вклучете ја
(стр. 16) или употреубајте AC адаптер.
• Наполнете ја батеријата (стр. 13).
• Повторно наполнете ја батеријата. Ако
сеуште постои проблем, батеријата може
да е изабена. Заменете ја со нова (стр. 13,
94).
• Прикажаното време може да не е точно.
На пример, кога го отварате или
затварате LCD таблата, треба отприлика
1 минута за прикажување на моменталното времетраење на батеријата.
(Жолта)
• A/V кабелот е потребен за да го пренесува и аудио сигналот. Приклучете го белиот и црвениот
приклучок на A/V приклучниот кабел во аудио приклучокот на Вашиот телевизор.
E
4
i.LINK кабел (испорачано)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
[i.LINK CONV] →
[ON HDV → DV] (60)
• Телевизорот треба да се дотера за да ја распознае приклучената камера. Прочитајте го упатството
испорачано со телевизорот.
Копчето на таблата за допирање не
работи правилно или воопшто не
работи.
• Дотерајте ја таблата за допирање
([CALIBRATION]) (стр. 99).
80
37
Репродукција на телевизор (продолжува)
Проблеми и можни решенија
: Тек на сигналот, ( ): страници
Тип
Камера
Кабел
ТВ
Мени
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
[TV TYPE] →
[16:9]/[4:3] (60)
A/V кабел со
S VIDEO (опција)
2
(Бела)
(Црвена)
(Жолта)
• Кога ќе го приклучите само S VIDEO кабелот, аудио сигналот не се пренесува. За да се пренесе
и аудио сигналот, риклучете го белиот и црвениот приклучок на A/V приклучниот кабел во аудио
приклучокот на Вашиот телевизор.
• Со оваа конекција се обезбедува слика со повисока резолуција во споредба со A/V конекцијата
).
2
A/V приклучен кабел
(испорачан)
(Жолта)
(Бела)
(Црвена)
Приклучување на ТВ и VCR
Изберете еден од методите на страна 65
во согласност со приклучокот на VCR.
Приклучете ја камерата во LINE IN
влезот на VCR со кабелот A/V.
Поставете го селекторот на VCR на
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).
Кога ТВ е моно (има само еден
приклучок за аудио
Приклучете го жолтиот приклучок од
A/V кабелот во видео влезот и
приклучете го белиот приклучок - лев
канал (или црвениот - десен канал) во
аудио влезот на Вашиот ТВ или VCR.
38
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] →
[AUTO] (57)
[TV TYPE] →
[16:9]/[4:3] (60)
Ако Вашиот TV/VCR има 21-пински
адаптер (EUROCONNECTOR)
Користете го 21-пинскиот адаптер
(опција) за репродукција на сликата.
За“PhotoTV HD”
Оваа камера е компатибилна со
“PhotoTV HD” стандардот. “PhotoTV
HD” овозможува слика со многу
детали, и живописни фотографии со
текстури и бои. Со поврзувањето на
Sony PhotoTV HD- компатибилните
уреди со помош на HDMI кабел* или
компонентен видео кабел**, ќе Ви се
отвори еден цел свет на слики кој ќе Ве
остави без здив во full HD квалитет.
Проблеми и можни
решенија
Ако наидете на било каков проблем користејќи ја камерата, употребете ја следнава табела за решавање на проблемот.
Ако сеуште има проблем, откачете го кабелот и контактирајте го дилерот на
Sony.
• Комплетна работа/Easy Handycam/
далечински управувач.......................79
• Батерии/Извор на струја....................80
• LCD екран/визир ..................................80
• Тип на касета/“Memory Stick Duo” ...81
• Снимање ..............................................82
• Репродукција.......................................84
• Повторна репродукција на ТВ...........85
• Преснимување/Уредување/Приклучување со друг апарат ...........................85
• Поврзување со компјутер...................86
• Функцијата не можат заедно да ја
користат...............................................86
Комплетна работа/Easy Handycam/Далечински управувач
Струјата не се исклучува.
• Ставете наполнети батерии во
камерата (стр. 13).
• Употребете го AC адаптерот за
поврзување со штекер (стр. 13).
Камерата не работи дури и кога
камерата е вклучена.
• Откачете го AC адаптерот од штекерот
или извадете ја батеријата, а потоа повторно приклучете го за околу 1 минута.
• Притиснете го копчето RESET (стр. 105)
со остар предмет. (Ако го притиснете
копчето RESET,сите дотерувања ќе се
ресетираат, освен менито Personal Menu)
Копчето не работи.
• За време на работата на Easy Handycam
не работат сите копчиња (стр. 22).
Менување на дотерувањата за
време на Easy Handycam.
• За време на операцијата Easy
Handycam, дотераните функции не
се прикажуваат на екранот се
враќаат во фабричкото дотерување
(стр. 22, 41).
Неочекувано се променети
делови од менито.
• Следниве дотерувања се враќаат
автоматски во фабричкото дотерувањe
кога копчето POWER го дотерувате во
OFF (CHG) за повеќе од 12 часа.
– задното светло
– [SCENE SELECT]
– [SPOT MTR-FCS]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [ AUDIO MIX] од [DV SET]
– [MIC LEVEL]
Камерата се затоплува.
• Камерата може да се затопли додека
работите со неа. Ова не е дефект.
Добиениот далечински
управувач не работи.
• Дотерајте[REMOTE CTRL] во[ON] (стр. 61).
• Отстранете ги сите пречки меѓу далечинскиот управувач и неговиот сензор.
• Сензорот држете го подалеку од јака
светлина, како што сонцето или друг
извор на светлина, во спротивно
далечинскиот управувач може да не
работи правилно.
• Ставете нова батерија со крајниот +/– кои
одговараат (стр. 107).
79
Гледање на “First
Step Guide”
Користење на
Macintosh компјутер
За да го гледате “First Step Guide” на
компјутер, препорачливо е Microsoft
Internet Explorer Ver.6.0 или понов.
Со двоен клик на иконата ќе го
отворите “First Step Guide”.
Можете да копирате фотографии од
“Memory Stick Duo” на Macintosh.
Инсталирајте “First Step Guide” во
добиеното CD-ROM.
Совет
Прочитајте го упатството на Вашиот
PhotoTV HD-компатибилен ТВ за
детали.
Забелешка
• Добиениот софтвер “Picture Motion
Browser” не работи на Mac OС.
• Треба да направите и некои дотерувања на
камерата кога префрлате филмови на
компјутер преку програм. За детали, видете
"First Step Guide."
■ Совети
Потребен систем
За копирање фотографии од
“Memory Stick Duo”
OС: Mac OS 9.1/9.2 или Mac OS X (в.10.1/
в.10.2/в.10.3/в.10.4).
Други: USB порт (треба да биде
стандарден)
За “First Step Guide”
“First Step Guide” е прирачник со
инструкции кои можете да ги погледнете
на компјутер. Ги опишува основните
операции, од почетното поврзување на
камерата и компјутерот и правење на
дотерување, до главни операции кои се
потребни за употреба на софтверот.
Погледнете “Installing the “First Step
Guide””, отворете го “First Step Guide”, а
потоа следете ги инструкциите.
Снимање/репродукција
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) е
интерфејс за пренос на аудио и видео сигнал.
Со приклучување на HDMI OUT
приклучокот и надворешен уред се добива
висок квалитет на сликата и дигитално
аудио.
• Ако ја приклучите Вашата камера на Вашиот
ТВ со помош на повеќетипови на кабли од
приклучоците поинакви од i.LINK
приклучокот, приоритетот на излезни сигнали е
по следниов редослед: HDMI → компонентен
→ S VIDEO → аудио/видео.
• Видете страна 96 за детали за i.LINK.
Using a Computer
• Исто така можете да започнете со
селектирање на [Start] → [Programs] ([All
Programs] за Windows XP) → [Sony Picture
Utility] → [FirstStepGuide] → фолдер од
камерата → “First Step Guide” во HTML.
• За гледање на “First Step Guide” во HTML без
инсталација, копирајте го фолдерот со јазик
од [FirstStepGuide] фолдер на CD-ROM,
и со двоен клик на [Index.html].
• Погледнете го “First Step Guide” во PDF
(стр.76) во следниве случаи:
– Кога ја принтате саканата тема од “First
Step Guide”
– Кога “First Step Guide” не е прикажан
правилно преку пребарувачот дури и во
препорачаниот контекст..
– Кога HTML верзијата на “First Step
Guide” не може да се инсталира.
* Телевизорот автоматски ќе се префрли во
режим соодвете за преглед на слики.
** Потребно е да се дотера телевизорот.
Инсталирање “First Step Guide”
Ископирајте “FirstStepGuide(PDF),”
зачуван во фолдерот [FirstStepGuide] на
Вашиот компјутер.
Преглед на “First Step Guide”
Со двоен клик на “FirstStepGuide(PDF)”.
Ако софтверот за гледање на PDF фајлови
не е инсталиран на Вашиот компјутер,
симнете Adobe Reader од следнава веб
страна; http://www.adobe.com/
78
39
Користење на менијата
Користење на деловите на менито
1 Завртете го POWER копчето повеќекратно во правец на
стрелката додека не се вклучи посакуваниот индикатор.
CAMERA-TAPE:
дотерувања на касетата
CAMERA-MEMORY:
Duo”
дотерувања на “Memory Stick
PLAY/EDIT: дотерувања за репродукција и уредување.
2 Допрете го LCD екранот за да изберете ставка од менито.
4 Проверете земјата/регионот,
а потоа притиснете [Next].
Програмот што треба да се
инсталира ќе се конфигурира во
согласност со земјата/регионот.
5 Прочитејте [License Agreement],
селектирајте [I accept the terms
of the license agreement], а
потоа притиснете [Next].
Во Personal Menu додани се икони
кои се најчесто употребувани во
деловите на менито.
Совет
• Можете да го прилагодите Personal
Menu како што Вам ви одговара
(стр.63).
Допрете
.
Допрете го саканото мени.
Ако саканото мени не е прикажано на
екранот допрете
се додека
менито не се појави.
Селектирајте го саканото дотерување, а
потоа допрете
.
40
појавуваат на екранот за
инсталација на софтверот.
Во зависност од компјутерот, може
да треба да го инсталирате и третиот дел од софтверот (подолу објаснето). Ако се појави екранот за инсталација, следете ги инструкциите
за негово инсталирање.
Microsoft DirectX 9.0c Потребен софтвер за ракување со филм.
Недостапните делови ќе бидат сиви.
■ Употреба на иконки на Personal
Menu
8 Следете ги инструкциите што се
■ Употреба на делови од менито
Можете да ги прилагодите деловите
од менито кои не се додадени во
Personal Menu.
Допрете
→ [MENU].
Селектирајте го саканото мени.
Допрете на
за избор на дел од
менито, а потоа на
. (Процедурата во чекор и е иста како во
чекор .)
Изберете ставка.
Исто така можете да го допрете
менито и директно да го селектирате.
Прилагодување на менито.
По завршување на дотерувањето,
допрете
(затвори) за
затворање на мени екранот.
Ако одлучите да не го менувате
дотерувањето, допрете
за да се
вратите на претходниот екран.
6 Лизгајте го непрекинато
копчето POWER за да се вклучи
лампата PLAY/EDIT по
прикажување на потврда за
поврзување.
7 Поврзете ги камерата и
компјутерот со i.LINK кабел
или USB кабел.
Кога поврзувате со USB
кабел, [USB SELECT] се
појавува на екранот од
камерата. Селектирајте [
Memory Stick].
Допрете [Next] откако ќе
заврши поврзувањето.
■ Употреба на менијата за време
на Easy Handycam операцијата
не се прикажува за време на
употребата на Easy Handycam.
Допрете [MENU] за прикажување на
екранот ознакта на менито.
Windows Media Format 9
Series Runtime (Windows 2000
само) - Потребен софтвер за правење
DVD.
Ако побара од Вас рестартирајте го
компјутерот.
7 Извадете го CD-ROM од
компјутерот.
На екранот се појавува икона [
(Picture Motion Browser).
]
Совет
• За информации за откачување на каблите,
погледнете во "First Step Guide".
Се појавува порака за рестартирање, но овој пат нема потреба да
го направите тоа. Компјутерот
рестартирајте го по завршување
на инсталацијата.
77
Инсталирање на “First Step Guide” и
софтверот
Треба да го инсталирате “First Step
Guide” и софтверот на Вашиот
компјутер пред да ја приклучите
камерата на компјутер.
Инсталирањето е потребно само за
почеток. Инсталираната содржина и
процедурата може да биде различна во
зависност од оперативниот систем.
Деловите на
менито
Позиција:
4 Притиснете [FirstStepGuide].
CAMERA SET мени
5 Селектирајте го јазикот и
моделот на камерата за
симнување на менито.
Совет
• Видете стр. 65 кога употребувате
Macintosh компјутер.
Инсталирање “First Step Guide”
приклучена со компјутерот.
2 Вклучете го компјутерот.
3 Ставете го добиенот CD-ROM во
компјутерот.
Се појавува екран за инсталација.
Инсталацијата започнува.
Кога ќе се појави [Save is complete],
притиснете [OK] за завршување на
инсталацијата.
Гледање на “First Step Guide” во PDF
Во чекор 6, притиснете [FirstStepGuide(PDF)].
Инсталација на софтверот
“Adobe Reader” за прикажување
на PDF фајловите
Во чекор 6, притиснете[Adobe(R) Reader(R)].
Инсталација на софтверот
1 Изведете ги чекор 1 и 3 во
“Installing the “First Step Guide”
(стр. 76).
Ако екранот не се појави
Притиснете [Start], потоа притиснете [My Computer]. (За Windows
2000, двоен клик [My Computer].)
Двоен клик [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (диск драјв).*
* Име на драјвот (како (E:)) во
зависност од компјутерот.
76
2 Притиснете [Install].
3 Селектирајте го јазикот за
инсталирање на апликациите,
а потоа притиснете[Next].
Употреба на компјутер
Забелешка
• За инсталација пријавете се како
Administrator.
• Затворете ги сите отворени апликации
на компјутерот за да се инсталира.
6 Притиснете [FirstStepGuide(HTML)].
(стр.
TAPE
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
БЕЛА BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
MEMORY SET мени
MEMORY
–
–
–
–
(стр.
PLAY/EDIT
Easy Handycam
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
*2
OFF
ON
–*1
–
–*1
43)
Употреба на менито
1 Потврдете дека камерата не е
Расположливите делови од менито ( ) многу зависи од тоа кој
индикатор е запален. За време на употребата на Easy Handycam
следниве дотерувања автоматски се применуваат.
50)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
–
–
–
–
–
–
–
FINE/ *1
–
–
–*1
–
–*1
–*1
–
PICT.APPLI. мени (стр. 53)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF
OFF
–
OFF
OFF
41
Деловите на менито
TAPE
Позиција:
SMTH SLW REC
PictBridge PRINT
USB SELECT
DEMO MODE
–
–
MEMORY PLAY/EDIT
–
–
–
–
–
–
Системски барања
Easy Handycam
–
–
–
ON
EDIT/PLAY мени (стр. 56)
VAR.SPD PB
REC CTRL
END SEARCH
STANDARD SET мени
(стр.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
*1
1
SP* /16:9 WIDE*1/
*1/
–*1
*1*3
AUTO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
57)
VCR HDV/DV
REC FORMAT
DV SET
–
VOLUME
MIC LEVEL
–
–
–
LCD/VF SET
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF
OFF
OFF
AUTO
ON
ON
*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
TIME/LANGU. мени (стр. 63)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1
–*1
–*1
Кога употребувате “Picture Motion Browser”
OС: Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2*, Windows Vista*
*64-bit уредување и Starter (уредени) не се поддржани.
Потребна е стандардна инсталација
Работата не е загарантирана ако
претходниот ОС е надградуван
или е во повеќенаменски контекст
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz CPU
или побрз (Intel Pentium 4 3.2.
GHz или побрз, Intel Pentium
D, или Intel Core Duo е
препорачливо).
За обработка на SD квалитет
на слика, Intel Pentium III 1
GHz или побрз
Апликација: DirectX 9.0c или понов
(Овој производ е базиран врз
DirectX технологија. Неопходно е
да се има инсталирано DirectX.)
Систем за звук: Директен
звук компатабилна
картичка за звук
Меморија: 512 MB или повеќе (1 GB
или повеќе е препорачливо).
За обработка на SD квалитет на
слика, 256 MB од меморијата или
повеќе
Хард диск:
Потребен поголем диск за
инсталација: Приближно 500 MB
Екран: Минимум 1024 × 768 точки
Други: USB порт (Ова мора да
биде обезбедено како стандард,
препорачливо е брз USB (USB 2.0
компатабилен), DV Interface
(IEEE1394, i.LINK) (за поврзување
преку i.LINK кабел), DVD режач
(CD-ROM драјв е неопходен за
инсталација)
Кога се репродуцира фотографија од
“Memory Stick Duo” на компјутер
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP
SP2* или Windows Vista*
*Except за 64-битно издание.
Стандардна инсталација. Не се
гарантира правилна работа ако
ОС е надградуван.
Други: USB порт (треба да
биде стандарден)
Забелешка
• Работата не е загарантирана на компјутер
ако не се задоволуваат барањата.
• Работата не е загарантирана на сите
препорачани барања.
На пр., други отворени или апликации во
позадина кои моментално се отворени
можат да ги намалат перформансите на
производот.
• Дури и на места каде што се гарантира
работа на компјутерот, рамките можат да
излезат од филмот со HD квалитет на
слика, репродуцирајќи нешто што не
сакате. Сепак, префрлените слики и
фотографии на диск направен покасно
нема да има влијание врз нив.
• Ако употребувате лаптоп, приклучете го
преку AC адаптер. Во спротивно, софтверот
нема да работи правилно.
Совет
• Ако Вашиот компјутер има слот за Memory,
ставете “Memory Stick Duo” со кое се
снимени фотографиите во Memory Stick Duo
Adaptor (по избор), потоа ставете го во
слотот Memory Stick во компјутер за да ги
ископирате фотографиите во компјутер.
• Кога употребувате “Memory Stick PRO Duo”
и Вашиот компјутер не е компатабилен со
него, камерата приклучете ја со помош на
USB кабелот наместо слотот Memory Stick.
*1 Вредностите пред влез во Easy Handycam операцијата, се зачувани.
*2 Не може да се употребува во CAMERA-TAPE режимот.
*3 Овозможено, само кога POWER копчето е поставено на PLAY/EDIT.
42
75
Употреба на компјутер
Што се можете да направите со Windows компјутер
Коа на Windows компјутер инсталирате
“Picture Motion Browser” преку добиеното
CD-ROM, можете да уживате во следниве
операции.
Забелешка
• Неможете добиениот програм “Picture
Motion Browser,” да го инсталирате на
Мекинтош компјутер.
Главни функции
Префрлување филмови
превземени од камера
Можете да префрлите филм снимен со
HD (висока резолуција) квалитет на
сликата.
Гледање слики префрлени на
компјутер
Можете да уредувате филм и фотографии според дата и време на снимање, и
да селектирате филм или фотографија
што сакате да ги гледате намалени.
Овие можат да се зголемат и да се
репродуцираат во слај.
Уредување слики префрлени на
компјутер
Можете да уредувате префрлен филм и
фотографии на компјутер.
Префрлање на филм од
компјутер во камера
Можете да вратите филм од компјутер
на камера со HD (висока резолуција)
квалитет на слика.
За “First Step Guide”
“First Step Guide” се инструкции како
да работите на компјутер.
Ова ги објаснува основните операции,
од почетно спојување на камерата и
компјутерот и дотерување, до главни
операции кога за првпат го употребувате софтверот “Picture Motion Browser”
зачуван на CD-ROM (следи).
Погледнете во “Инсталирање на “First
Step Guide”” (стр. 76), започнете со
“First Step Guide”, потоа следете ги
инструкциите.
За помошните функции на
софтверот
Упатството за помош ги објаснува сите
функции на софтверската апликација. За
во иднинина за повеќе детали за
работата со него внимателно причитајте
го упатството “First Step Guide”.
За прикажување на прирачникот за помош, притиснете [?] ознака на екранот.
Забелешка
• Ќе треба да направите и некои одредени дотерувања на камерата кога префрлате филм
на компјутер со комерцијален софтвер. За
детали, видете “First Step Guide“.
• Погледнете ја следната веб страна за "Picture
Motion Browser" поддршка за потрошувачите.
http://www.sony.net/support-disoft/
Мени CAMERA SET
Дотерување за прилагодување на
камерата за снимање
ОГНОМЕТ*
Селектирајте за да ги снимите целиот сјај
на огнометот.
Фабричките подесувања се облежани
со X.
За повеќе детали видете стр.40 од
слектираниот дел на менито.
СЕЛЕКТИРАЊЕ НА СЦЕНИ
ПЕЈСАЖИ
Селектирајте за да сликате јасно далечни
предмети. Ова дотерување исто така ја
предупредува Вашата камера за
фокусирање стакло или метална мрежа
ако има меѓу камерата и предметот.
Можете да снимате ефективни слики
во неколку ситуации со функцијата
SCENE SELECT (Селектирање на
сцени).
X АВТОМАТСКИ
Селектирано е автоматски да ги
слика сликите без функцијата
[SCENE SELECT].
ПОРТРЕТ (Мирен портрет)
Селектирање за вадење на предмет како
што се луѓе или цвеќиња и во исто време
создава мирна позадина.
САМРАК
Селектирање за одржување на
темна атмосфера на далечната
околина на сцените.
РЕФЛЕКТОР**
Селектирање за заштита на човековите
лица од појавување на прекумерна белина
кога предметите се светли или многу
светли.
СВЕЌА
Селектирање за одржување на
темна атмосфера на сцените.
ПЛАЖА **
Селектирајте за заштита на човековите
лица од појавување на темни или многу
светли или рефлектирачки отсјај, како
што е на плажа на средина на летото.
ИЗГРЕВАЊЕ И ЗАЈДИСОНЦЕ*
Селектирајте за одржување на
атмосферата во ситуациите како
што се изгревање и заогање на
сонцето.
TWILIT PORTRT (портрет-самрак)(
Фотографирање на луѓе и позадини со
блиц кога снимате фотографии.
)
СНЕГ**
Селектирајте го ова кога снимате многу
светли, бели површини, како што е
терени за скијање, во спротивно сликата
може да биде премногу темна.
Правење диск
Можете да направите DVD-видео со
префрлен филм. Квалитетот на сликата
на дискот ќе биде SD (стандарден).
74
43
Мени CAMERA SET (продолжува)
• Не можеме да гарантираме принтење на слики
снимени со друг апарат.
* Дотерано да фокусира само поодалечени
предмети
** Дотерано да не фокусира блиски
предмети.
Забелешка
Ако дотерате [SCENE SELECT], [WHITE
BAL.] и [SHUTTR SPEED] дотерувањата се
откажани.
SPOT MTR-FCS (точкасто мерење
и точкаст фокус)
Можете да дотерате експозиција и фокус
на сликата истовремено.
Користете ги функциите [SPOT METER]
(стр. 44) и [SPOT FOCUS] (стр. 46)
истовремено.
Допрете ја точката каде што сакате да
корегирате и дотерајте ја експозицијата и
фокусот на екран.
се појавува
и
.
Совет
Допрете ја точката каде што сакате да
фиксирате и дотерајте ја експозитурата на
екран.
се појавува
Допрете [END].
За да вратите дотерувата во автоматска
експозитура допрете [AUTO] p [END].
Забелешка
Ако дотерате [SPOT METER], [EKSPOSURE]
автоматски е дотерано во [MANUAL].
ЕКСПОЗИЦИЈА
SPOT METER (точкасто мерење)
Можете да подесите и да ја поправите
експозицијата на предметот, така да се
запишува во соодветна бистрина дури и
кога има силен контраст меѓу предметот
и позадината, како рефлектор на бина.
Допрете [MANUAL].
Дотерување на експозицијата допирајќи
Допрете
Преснимување/Уредување
Можете да ја подесите бистрината на сликата
рачно. Дотерајте ја бистрината кога предме-тот е
премногу светол или премногу темен.
Допрете [END].
За да ги вратите дотерувањата во автоматска
експозиција допрете [AUTO] p [END].
Забелешка
Ако дотерате [SPOT MTR·FCS],
[EKSPOSURE] и [FOCUS] автоматски е
дотерано во [MANUAL].
• PictBridge е стандарден и индустриски
утврден од Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Можете да принтате
слики без употреба на компјутер со директно
приклучување на принтерот во дигитална
камера или дигитален фотоапарат, во
зависност од моделот или производителот.
• Исто така можете да работите со
помош на селектирање:
– Допрете
→ [MENU] →
(PICT.APPLI.) → [USB SELECT] →
[PictBridge PRINT]
– Допрете
→ [MENU] →
(PICT.APPLI.) → [PictBridge PRINT]
.
За да ги вратите дотерувањата во автоматска
експозиција, допрете [AUTO]
.
Забелешка
Експозицијата можете да ја дотерате
мануелно со контролата CAM CTRL (стр. 26)
WHITE BAL. (Баланс на бела боја)
Можете да подесите балансот на бојата кон
посветло од околината што ја снимате.
44
73
Принтање на снимени слики
(PictBridge компатабилен принтер)
Можете да принтате слики со помош на
PictBridge компатабилен принтер без да ја
приклучите камерата во компјутер.
Приклучете ја камерата со AC адаптерот за да донесете струја од ѕидниот
штекер (стр. 13). Ставете “Memory Stick
Duo” кој има слики внатре во камерата
и го вклучува принтерот.
1 Лизгајте го копчето POWER
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/EDIT.
2 Приклучете
принтање со
/
.
Можат да бидат испринтани
максисум 20 копии од сликите.
7 Допрете
→ [END].
За да се отпринта дата и време на сли→ [DATE/TIME] →
ката, допрете
[DATE] или [DAY&TIME] →
.
5 Допрете [EXEC] → [YES].
Кога ќе заврши принтањето, исчезнува [Printing...] и повторно се појавува селектираниот екран со
слики.
(USB) приклучок
од камерата во принтерот со
помош на USB кабел.
За завршување со принтањето
[USB SELECT] автоматски се
појавува на екранот.
Допрете [END] на селектираниот дел на
сликата.
3 Допрете [PictBridge PRINT].
Кога приклучувањето е комплетно,
(PictBridge приклучување)
се појавува на екранот.
PRIN 1.0M
INT
PictBriidgePPRRIN
101-0001
-
+
1 / 10
101
END
SET
EXEC
Една од зачуваните слик на “Memory Stick Duo” ќе биде прикажана.
4 Селектирајте ја сликата за
принтање со
5 Допрете
72
6 Селектирајте број на копии за
/
.
→ [COPIES].
Забелешка
• Не можеме да гарантираме дека моделот
не еPictBridge компатабилен.
• Поглднете го упатството за принтерот за да
можете да го употребувате.
• Немојте да ги употребувате следниве операции кога
е на екран Работата може
да не се изврши правилно.
– Работите со прекинувачот POWER.
– Го откачувате USB кабелот од
камерата или од принтерот.
– Го отстранувате “Memory Stick Duo” од
камерата.
• Ако принтерот престане да работи, откачете
го USB кабелот, исклучете го принтерот и
повторно вклучете го и започнете повторно
со работа.
• На некои модели на принтери, рабовите
горе, долу, десно и лево на сликите можат
да се дотераат. Ако Вашиот принта слики
во 16:9 (широко) аспект, левиот и десниот
крај на сликата можат широко да се уредат.
• Некои принтери не поддржуваат функција
за принтање на дата и време. За повеќе
детали видете го упатството за принтерот.
X АВТОМАТСКИ
Балансот на белата боја автоматски е
дотеран.
НАДВОРЕШЕН
Балансот на белата боја соодветно е
дотеран за следниве снимања:
- Надворешно
- Ноќно гледање, неонка и огномет
- Изгрејсонце или зајдисонце
- Под денско флуоресцентно светло
ВНАТРЕШЕН
Балансот на белата боја соодветно е
дотеран за следниве снимања:
- Внатрешно
- На забави или во студија каде што
светлото брзо се менува
- Под видео лампи во студио или под
лампи од натриум или вжештени –
како лампите во боја.
ПРИТИСКАЊЕ
Балансот на белата боја ќе биде
дотерана во согласност со светлото на
амбиентот.
Допрете [ONE PUSH].
Го оквирува белите предмети како што
се делови од хартија, за пополнување на
екранот под исто светло како што ѓе го
снимате предметот.
3 Допрете [
].
брзо светнува. Кога е дотеран
балансот на белата боја и зачуван во
меморијата индикаторот престанува
да свети.
Забелешка
• Дотерајте [WHITE BAL.] во [AUTO] или [ONE
PUSH] под белата флуоресцентна лампа.
• Кога селектирате [ONE PUSH], рамката на предметот останува бела додека
брзо светка.
•
светка полека ако [ONE PUSH] не е
дотеран.
• Кога е селектирано [ONE PUSH] и ако
продолжува да свети по допирањето
дотерајте [WHITE BAL.] во [AUTO].
• Ако дотерате [WHITE BAL.], [SCENE
SELECT] е дотерано во [AUTO].
Совет
• Ако ја менувате батеријата додека е селектирано [AUTO] или сте ја извадиле камерата
надвор по снимањето внатре со[EXPOSURE]
(или обратно), селектирајте [AUTO] и насочете ја камерата кон најблискиот бел предмет околу 10 секунди за подобро прилагодување на балансот на бојата.
• Кога балансот на белата боја е дотеран со
[ONE PUSH], ако ги менувате дотерувањата
[SCENE SELECT] или ја носите вашата камера надвор или обратно, треба да ја повторите процедурата [ONE PUSH] за повторно
прилагодување на балансот на белата боја.
SHARPNESS - ОСТРИНА
Може да се дотера острината на сликата
со
/
.
се прикажува кога
острината не е на фабричката
вредност.
Меко
Остро
SHUTTR SPEED
Вие можете мануелно да ја дотерате
брзината на прекинувачот со што се
добива ефект објектот да изгледа
постатично или да се нагласи движењето.
► AUTO
Автоматски се одредува брзината на
прекинување.
MANUAL(
)
Дотерајте ја брзината со
/
Може да изберете брзина помеѓу 1/3 и
1/10000 од секунда, кога POWER е
поставен на CAMERA-TAPE, и помеѓу
1/3 и 1/425 од секунда, кога POWER е
поставен на CAMERA- MEMORY.
120, 150, 215
Бавно
Брзо
45
Одбележување слики на “Memory Stick
Duo” со одредени информации
CAMERA SET мени (Продолжува)
● Забелешки
• Кога брзината е поставена помеѓу 1/600 до
1/10000 од секунда, не може да се снимаат
фотографии.
• На пример, ако изберете 1/100, на екранот се
прикажува [100]
• На побавна брзина авто-фокусот може да се
изгуби. Дотерајте го фокусот мануелно,
користете статив и сл.
• Кога снимате со гасни сијалици, пр. неонско
светло и сл. на сликата може да се појават
хоризонтални ленти, во зависност од
брзината.
■ Совети
• Мануелно може да дотерувате и со копчето
CAM CTRL (стр. 26).
AUTOSLW SHTR (автоматски
бавен прекинувач)
Поголема
јачина на бои
WB SHIFT (бело баланс)
Балансот на белата боја може да се
дотера со помош на
/
.
и вредноста се прикажуваат [WB
SHIFT] доколку не се на фабричките
вредности.
■ Совети
• Кога балансот на белата боја е на пониска
вредност, сликата е со сини нијанси, додека
при повисока вредност е со црвени нијанси
• Мануелно може да дотерувате и со копчето
CAM CTRL (стр. 26).
SPOT FOCUS (Точкасто фокусирање)
Можете да селектирате и да ја прилагодите фокусната точка на предметот без
да се лоцира во средина на екранот.
(Принтање/Заштита на слики)
Кога употребувате “Memory Stick Duo”
со заштита од снимање на него, “Memory Stick Duo” не е доторена во позиција
за заштита од снимање (стр. 93).
Селектирање слики за принтање (Ознака за принтање)
Стандарден DPOF (Дигитален фор-мат
за принтање) е употребуван за селектирање на слик за принтање.
Со означување на сликата што сакате да
ја испринтате не треба повторно да ја
селектирате кога ја принтате. (Не
можете да одредите број за принтање.)
1 Лизгајте го копчето POWER
• Немојте да бележите слика на камерата ако
“Memory Stick Duo” веќе има некои слики
одбележано со знакот за принтање ставен со
помош на друг апарат. Ова може да ги измени информациите за сликата што има ознака
за принтање ставена преку друг апарат.
Заштита од несакано бришење
(Заштита на слика)
Можете да селектирате и да означите
слика за заштита од несакано бришење
1 Лизгајте го копчетоPOWER
повеќе пати за да се вклучи
лампата за PLAY/ EDIT.
2 Допрете
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/EDIT lamp.
→
→
→
[PROTECT].
AE SHIFT
Експозицијата се дотерува со
(темно)/
се прикажува [AE SHIFT] доколку не е
фабрички поставената.
• Допрете
ако објектот е бел или
заднината е светла, или допрете
Ако објектот е темен или во слабо светло.
• Може да дотерате посветла или потемна
автоматска експозицијакога [EXPOSURE] е
поставена на [AUTO].
• Мануелно може да дотерувате и со копчето
CAM CTRL (стр. 26).
CAMERA COLOR
Јачината на боите може да се дотераат со
/
.
се прикажува кога
[CAMERA COLOR] не е на фабрички
поставените вредности.
2 Допрете
→
→
→
Допрете го предметот на екранот.
се појавува.
Допрете [END].
За автомтско дотерување на фокусот
допрете [AUTO] → [END].
PROTECT
се појавува
3 Допрете ја сликата што сакате
да ја принтате покасно.
101–0002
2/ 10
PRINT MARK
се појавува
Забелешка
• Ако дотерате [SPOT FOCUS], [FOCUS]
автоматски е дотеран во [MANUAL].
3 Допрете ја сликата што сакате
да ја заштитите.
[PRINT MARK].
101–0002
2/ 10
4 Допрете
101
4 Допрете
101
Преснимување/Уредување
Кога [AUTOSLW SHTR] е поставено на
[ON], брзината автоматски се намалува
на 1/25 сек. на темни места.
Помала јачина
на бои
OK
→ [END].
OK
→ [END].
Забелешка
• За да ја откажете заштитата на сликата,
допрете повторно на сликата за да ја
откажете заштитата во чекор 3.
Забелешка
• Да го откажете принтањето повторно допрете
ја сликата за да го откажете знакот за
принтање во чекор 3.
46
71
Преснимување
слики од касета на
“Memory Stick Duo”
Бришење на снимени слики од
“Memory Stick Duo”
Саканите сцени можете да ги снимите
на “Memory Stick Duo” како слика, од
филм што ја имате снимано на касета.
Снимената лента и “Memory Stick Duo”
ставете ги во Вашата камера.
1 Лизгајте го копчето POWER
1 Лизгајте го копчето POWER
2 Допрете
ФОКУС
Можете рачно да го дотерате фокусот.
Можете да ја селектирате оваа функција
кога сакате да фокусирате некој предмет.
Забелешка
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/ EDIT.
Допрете [MANUAL].
се појавува.
Допрете
.
2 Побарајте ги и снимете ги сце3 Селектирајте ја сликата што
сакате да ја бришете со
4 Допрете
Забелешка
/
→ [YES].
Забелешка
70
Забелешка
• Сликата не може да се врати штом се
избрише.
• Сликите не можат да се избришат кога на
“Memory Stick Duo” има заштитата за
впишување (стр. 92) или кога селектираната слика е заштитена (стр. 71).
Совет
• За да ги избришете сите слики одеднаш,
селектирајте [
ALL ERASE] (стр. 52).
• Можете да бришете слики на означениот
екран (стр.25). Можете лесно да ги бришете
прикажувајќи 6 слики одеднаш.
Допрете
→ [ DELETE] → на сликата
што сакате да ја бришете →
→ [YES].
.
• Минималната возможна оддалеченост меѓу
камерата и предметот кој ќе има остар фокус е
околу 1 см (околу 13/32 in.) за широк агол или
околу 80 cm (околу 2 5/8 стапки) за телефото.
Совет
• Полесно е да се фокусираат предмети со
движење на рачката за зумирање кон T
(Telephoto) за дотерување на фокусот, тогаш
кон W (Wide angle) за дотерување на зумот
за снимање. Кога сакате да снимате предмет
во близина мрднете ја рачката за зум во W
(Wide angle), а потоа дотерајте го фокусот.
• Мануелно може да дотерувате и со копчето
CAM CTRL (стр. 26).
TELE MACRO
Оваа функција е корисни за снимање на
мали предмети, како што се цвеќиња или
инсекти. Можете да ја замаглите
позадината и предметот да биде појасен.
Кога ќе дотерате [TELE MACRO] во [ON]
( ), зумот автоматски се движи до
најгорната страна (стр.25) на T (Telephoto) и дозволува снимање на многу блиски предмети до околу 45 cm.
• Кога снимате далечни предмети, фокусирањето
може да биде тешко и да потрае некое време.
• Фокусот дотерајте го рачно ([FOCUS], стр. 46)
кога не можете автоматски да фокусирате.
PEAKING
Контурите на објектот на екранот се
нагласуваат за полесно фокусирање.
Може да се дотера бојата на контурите
за време на операцијата. Ако се
променет фабричките вредности на
екранот се прикажува .
Употреба на менито
За автоматско дотерување на фокусот
допрете [AUTO] →
.
те што сакате да ги снимите.
• Датата и времето на сликата се снимена на
касета и снимените се чуваат во “Memory
Stick Duo”. На Вашата камера се прикажува
датата и времето на снимената слика. На
“Memory Stick Duo” не можат да се чуваат
дотерувања за снимените податоци
• Сликата ќе биде со големина од [
1.2M]
кога се репродуцира во HDV формат.
Сликата ќе биде со големина [
0.2M]
(16:9) или [VGA (0.3M)] (4:3) кога се
репродуци во DV формат (стр.51).
• Не можете да снимите слика додека
употребувате РВ зум.
(фокусирање блиски предмети)/
(фокусирање далечни предмети) кон
острење на фокусот. се појавува кога
фокусот не може да се приближи и се
појавува кога неможе подалеку да се
фокусира.
Допрете
.
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/EDIT.
Допрете
(Play) за репродукција
на касета, потоа притиснете нежно
PHOTO на сцената што сакате да ја
снимите. Проверете ја сликата и
притиснете до крај.
За да откажете допрете [OFF] или да
зумирате на широк агол (W side).
► OFF
Исклучена функција.
БЕЛА
Контурите се бели.
ЦРВЕНА
Контурите се црвени.
ЖОЛТА
Контурите се жолти.
■ Совети
• Контурите не се снимаат на касетата.
FLASH SET - блиц
Дотерување за вградениот блиц или за
блиц компатибилен со камерата (опција).
■ FLASH LEVEL
HIGH(
)
Повисоко ниво на блицот.
► NORMAL( )
LOW(
)
Пониско ниво на блицот.
47
Мени CAMERA SET (Продолжува)
■ REDEYE REDUC
Редукција на црвени очи.
Поставете го [REDEYE REDUC] на [ON],
и притискајте (блиц) (стр. 26) за да
изберете дотерување.
(Редукција на црвени очи): Блицот
светнува пред да се вклучи целосно за да
го намали ефектот на црвени очи, кога има
недоволно светлост.
↓
(Задолжителна редукција на црвени
очи): Секогаш се користи.
↓
(Без блиц): Снима без блиц.
● Забелешки
• Редукцијата на црвени очи можно е да не го
даде саканиот ефект, во зависност од
моменталните услови на снимање.
Ако дотерате [SUPER NS] во [ON] сликите ќе
бидат снимени максимум 16 пати поосетливи
од снимањето со Night-Shot доколку
NIGHTSHOT (стр. 27) го подесите ON.
и [“SUPER NIGHTSHOT PLUS”]
се појавуваат на екранот.
За откажување на дотерувањето [SUPER
NSPLUS] ставете го во [OFF] или
NIGHTSHOT подесете го во OFF.
Забелешка
• Немојте да употребувате NightShot plus/
[SUPER NSPLUS] на светли места. Тоа може
да предизвика дефект.
• Немојте да го затварате инфрацрвениот порт
со прсти или со други предмети (стр.106).
• Отстранете ги леќите за конверзија (по
избор) ако се прикачени.
• Дотерајте го фокусот рачно ([FOCUS], с.46)
кога не можете автоматски да фокусирате.
NS LIGHT (NightShot Light)
Кога употребувате функција NightShot
(стр. 27) или [SUPER NS] (стр. 48) за да
снимате, можете почисто да ги снимате
сликите со дотерување на [NS LIGHT] кој
емитува инфрацрвени светла (невидливи)
во [ON] (фабричко дотерување).
Забелешка
• Не го покривајте инфрацрвениот порт со
прстите или со други предмети (стр. 106).
• Отстранете ги леќите за конверзија (по
избор) ако се прикачени.
• Максималната оддалеченот за снимање со
употреба на [NS LIGHT] е околу 3 m (10 стапки).
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Кога ќе го дотерате [COLOR SLOW S]
во [ON], можете да ја снимите јасни бои
на сликата дури и во темни места.
и [COLOR SLOW SHUTTER]
се појавува на екранот.
За да ја откажете функцијата [COLOR
SLOW S], допрете [OFF].
Забелешка
• Дотерајте го фокусот рачно со ([FOCUS],
стр. 46) кога не можете автоматски да
фокусирате.
• Брзината на снимање на Вашата камера се
менува во зависност од светлината.
Движењата на сликата можат да се забават.
ZEBRA
6 Започнете со пуштање на касетата на видеорекордер.
Пуштената слика на
приклучениот апарат се појавува
на LCD екранот на камерата.
7 Допрете [REC START]
таму од
каде што сакате да започне.
8 Запирање на снимањето.
Допрете
9 Допрете
(Stop) или [REC PAUSE].
→
.
Забелешка
• Не можете да снимите ТВ програм од
HDV/DV Interface (i.LINK).
• Mожете да сликате слика од DV уред само
во DV формат.
• Запомнете го следново кога поврзувате со
i.LINK кабел:
- Снимените слики стануваат груби кога
сликата е паузирана на видеото за време на
снимањето на камерата
- Не можете да снимата слика и звук одвоено
- Ако паузирате или го стопирате снимањето
и повторно снимате, сликата може да не
биде убаво снимена.
• Кога 4:3 видео сигнал е влез, се појавува со
црни пруги на десната и левата страна на
екранот.
Снимање слики
1 Изведете ги чекор 1 до 4 од
“Снимање филм.”
2 Започнете со пуштање на ка-
сетата.
На екранот од камерата се појавуваат сликите од видеорекордерот.
3 Притиснете нежно PHOTO на
сцената што сакате да ја снимите. Проверете ја сликата и
притиснете до крај.
Преснимување/уредување
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
• Брзината за снимање на Вашата камера се
менува во зависност од свелоста. Движењата
на сликата во овој случај можат да се успорат
За полесно дотерување на експозицијата
на дел од екранот се прикажуваат
дијагонални ленти и притоа на екранот е
прикажан индикаторот
. Линиите не се
снимаат.
► OFF
Исклучена функција.
70
48
Зебра зоната се прикажува на
ниво од 70 IRE.
69
Снимање слики од видеорекордер и др.
Можете да снимите слики од видеорекордер и др. на касета. Можете да снимите
сцени како слики врз“Memory Stick Duo”.
Претходно ставете касета или “Memory
Stick Duo” за снимање во камерата.
Камерата можете да ја приклучите со
видеорекордер или со i.LINKкомпатабилен апрат со помош на i.LINK
кабел (по избор).
Приклучете ја камерата со ѕиден штекер
со помош на добиениот AC адаптер за
оваа операција (стр. 13). Исто така видете
го добиеното упатство со апаратот за
приклучување.
HDV1080i компатабилен уред
AV уред со
i.LINK излез
Снимање филм
1 Лизгајте го копчето POWER
додека не се вклучи лампата
PLAY/EDIT.
2 Дотерајте го влезниот сигнал
• Истото можете да го направите со
притискање на PHOTO на далечинското
(стр. 107).
● Забелешки
• PЗоните на екранот кои се осветелени со
100 IRE или повеќе, се прикажуваат како
преекспонирани зони.
■ Совети
Дотерајте [VCR HDV/DV] во
[AUTO] кога снимате од HDV
компатабилен уред.
• IRE го изразува осветлувањето на екранот.
Дотерајте[VCR HDV/DV] вo [DV]
или [AUTO] кога снимате од DV
компатабилен уред (стр. 57).
Кога [HISTOGRAM] е на [ON],
[HISTOGRAM] (графикон за нијансите
на тоновите) се прикажува на екранот.
Ова е корисно за дотерување на
експозицијата. Вие можете да ја дотерате
[EXPOSURE] или [AE SHIFT] со помош на
[HISTOGRAM] прозорецот.
[HISTOGRAM] не се снима на касета или
“Memory Stick Duo.”
со камерата преку i.LINK
кабел.
HISTOGRAM
● Забелешки
: Тек на
сигналот
i.LINK кабел
(следува)
HDV/DV
За HDV/DV
Interface
(i.LINK)
• Кога i.LINK кабел е поврзан, форматот на влезниот сигнал (
или
) ќе се појави на
LCD екранот на камерата (Овој
индикатор може да се појави на
екранот на уредот, но, нема да се
сними).
4 Ставете касета во
5 Снимање филм преку камерата.
REC CTRL] →
Ако саканото мени не се појави на
екранот, допрете
/
додека не се
појави.
* i.LINK приклучокот кој е компатабилен со HDV1080i потребна е
спецификација.
68
Потемно
Посветло
Светлина
■ Совети
видеорекордерот.
Допрете
→[
[REC PAUSE].
80
Точки
За i.LINK конектор
• Левата зона ги прикажува потемните зони, а
десната посветлите зони на сликата.
ТАЈМЕР
Се фотографира за околу 10 секунди.
ДИГИТАЛЕН ЗУМ
Можете да го селектирате максималното
ниво за зумирање во случај ако сакате
нивото на зумот да го зголемите 10 ×
(фабричко подесување) додека снимате на
лента. Запомнете дека квалитетот на
сликата се намалува кога употребувате
дигитален зум.
Употреба на менито
SD особина
■ Совети
Зебра зоната се прикажува на ниво од
100 IRE или повисоко.
на Вашата камера.
3 Видеорекордер поврзете го
HD особина
100
Десната страна од прачката го
покажува дигиталното зумирање.
Зоната за зумирање се појавува кога го
селектирате нивото на зумирање.
X OFF
Најмногу до 10 × зум оптички се
извршува.
20 ×
Најмногу до 10 × зум оптички се
извршува и потоа најмногу до 20 ×
зум се извршува дигитално.
СТАБИЛНО СНИМАЊЕ
Тресењето можете да го надоместите за
камерата (фабрички дотерано е [ON]).
Дотерајте го [STEADYSHOT] во [OFF]
( ) кога употребувате троножец (по
избор), а потоа сликата станува
природна.
Притиснете PHOTO кога [SELF-TIMER]
е на [ON] и се прикажува .
За откажување на одбројувањето,
допрете [RESET]. За исклучување на
тајмерот, изберете [OFF].
49
CAMERA SET мени (Продолжува)
Мени MEMORY SET
Дотерувања за “Memory Stick Duo”
CONV.LENS
Кога користите леќи за конверзија,
користете ја оваа функција за да имате
оптимална компензација за вибрациите на камерата, за секоја леќа.
► OFF
Изберете кога не се користат леќи за
конверзија.
WIDE CONV. (
)
Изберете кога се користат широки леќи
за конверзија (опција).
TELE CONV. (
)
Изберете кога користите телескопски
леќи за конверзија (опција).
Фабричките дотерувања се обележани
со X. Индикаторите се јавуваат во
интервал кога е селектирано мени.
За повеќе информации видете
стр. 40 од селектираните делови
на менито.
STILL SET
QUALITY
)
X ФИНО (
Снима слики со фин квалитет
СТАНДАРД (
)
Снима слики со стандарден квалитет.
Забелешка
DIAL SET
X.V.COLOR
Кога снимате поставете го на [ON] за
поширок спектар на бои.
Различни бои, како на пр. брилијантната
боја на цвеќињата или тиркзно сината
боја на морето можат поверно да се
репродуцираат.
50
ГОЛЕМИНА НА СЛИКАТА
X 6.1M (
)
Ви дозволува да сликате јасни слики.
4.6M (
)
Снима јасни слики во 16:9 формат.
3.1M (
)
Овозможува снимање поголем број
на релативно јасни фотографии.
● Забелешки
VGA (0.3M) (
• Поставете го [X.V.COLOR] на [ON] само
кога снимената содржина се репродуцира на
x.v.Color-компатибилен TV.
• Ако филмот снимен со оваа функција на
[ON] се репродуцира на некомпатибилен Тв
со оваа функција, боите нема да се
репродуцираат правилно.
• [X.V.COLOR] не може да се вклучи [ON]
кога:
– Снимате во DV формат
– Филмот е веќе снимен.
Овозможува максимален број на
снимени фотографии.
)
Забелешка
• [IMAGE SIZE] може да се дотера само кога
POWER е дотеран во CAMERA-MEMORY.
снимање(VCR или DVD/HDD
снимач) со камерата.
За детали за поврзувањето видете
стр.65.
4 Започнете репродукција на ка-,
мерата и снимете со апаратот
за снимање.
За повеќе детали погледнете го
добиеното упатство за работа со
апаратот за снимање.
• Кога преснимувате со DVD снимач од
камера преку i.LINK кабел, можеби нема да
може да работите со камерата на DVD
снимач дури и ако во упатството пишува
дека можете.
Ако можете да дотерате влезен режим за
HDV или DV на Вашиот DVD снимач и
можете да пренесувате слики, следете ги
чекорите во “Преснимување со друг уред.”
• Кога употребувате i.LINK кабел, видео и
аудио сигналот се пренесуваат дигитално,
произведувајќи слика со висок квалитет.
• Кога е поврзан i.LINK кабел, форматот на
излезниот сигнал (
или
) ќе се прикажат на LCD екранот на
Вашата камера.
5 Кога преснимувањето е комплетно запрете ја камерата и
апаратот за снимање.
Забелешка
• Кога поврзувате со A/V кабел за поврзување, дотерајте [TV TYPE] во согласност со
уредот за репродукција (TV и др.) стр.60.
• За да снимите дата/време и дотеруваање на
датата на камерата кога го приклучувате со
A/V кабел за приклучување, тоа се
прикажува на екран (стр. 61).
• Следново не може да се пушти преку
H D V/ DV Interface (i.LINK):
– Индикатори
– Слики уредени со помош на [PICT.
EFFECT] (с. 55), или [D. EFFECT] (с. 54).
- Делови кои се снимени на др. камери
• Слики снимени во HDV формат не се
гледаат преку HDV?DV Interface (i.LINK)
за време паузирање на репродукцијата или
во било кој режим за репродукција.
• Запомнете го следново кога поврзувате со
i.LINK кабел:
- Снимените слики стануваат груби кога
сликата е паузирана на камерата додека
снимате со VCR или DVD/HDD снимач.
- Податоците за датата (датум/време/ дотерување на камерата) може да не се прикажуваат или пак снимањето зависи од
уредот или апликацијата.
- Не можете да снимате слика и звук
одвоено.
Преснимување/Уредување
Може да изберете мени што ќе го
доделите на CAM CTRL (стр. 26)
• Квалитетот на сликата автоматски е
поставен во [FINE] за време на работата со
Easy Handycam.
3 Приклучете го уредот за
67
Преснимување на VCR или DVD/HDD снимачи (Продолжува)
● Забелешки
• Неможете да преснимате слика преку HDMI
кабел.
• Слики снимени во DV формат се преснимува како SD слики, без обзир на
поврзувањето.
Приклучоци на камерата
Отворете го капакот на приклучокот и
поврзете го кабелот..
HDV/DV
1
A/V OUT
2
Употреба на i.LINK кабел (следува)
Селектирајте го саканото дотерување
од следнава табела и направете
дотерување.
● Забелешки
• Откачете го i.LINK кабелот пред да го
менувате дотерувањето, во спротивно VCR
или DVD/HDD снимачите може да не го
идентификуваат правилно видео сигналот.
Дотерување на мени
Формат за Формат за
[VCR
HDV/ [i.LINK
снимање пресниму
DV]
CONV]
HDV
само
HDV*1
[AUTO]
or HDV
[OFF]
DV
[AUTO]
[ON HDV
DV]
[AUTO]
or HDV*2
[OFF]
[AUTO]*3
[ON HDV
DV]
[AUTO]
or DV
–
Мешано HDV*1
HDV
и DV
DV
DV само
DV
*1 VCR или DVD/HDD снимачите треба да се
компатабилни со HDV1080i.
*2 Делови снимени во DV формат не можат да
се преснимуваат.
66
*3 Делови снимени и во двата DV и HDV
формат можат да се преснимуваат.
Капацитет на “Memory Stick Duo”
и број на слики за снимање
● Забелешки
Кога POWER е поставено на CAMERAMEMORY
• Кога [VCR HDV/DV] е дотеран во [AUTO],
и сигналот се менува меѓу HDV и DV
формат, сликата и звукот се привремено
прекинати.
• Кога плеерот и снимачот двата се HDV1080i
компатабилни уреди како HDR- HC9E и се
поврзани со i.LINK кабел, по паузирање или
стопирање и повторно снимање, на почеток
сликата ќе биде нестабилна и група.
• Дотерајте [DISP OUTPUT] во [LCD PANEL]
(фабричко дотерување) кога поврзувате со
A/V кабел за поврзување (стр. 62).
Кога поврзувате со A/V кабел за
поврзување со S VIDEO (по избор)
Поврзете со S VIDEO приклучок
наместо со видео утикач (жолта). Оваа
постапка за поврзување слики ги
прикажува пореални. Нема да се слуша
звук кога ќе поврзете само со S VIDEO
кабел.
Преснимување на друг уред
1 Подгответе ја камерата за
репродукција.
Ставете снимена касета.
Непрестано лизгајте го копчето
POWER за да се вклучи лампата
PLAY/EDIT.
2 Кога преснимувате на VCR,
ставете касета за снимање.
Кога преснимувате на DVD
снимач, ставете DVD за
снимање.
Ако Вашиот апарат за снимање има
влезен селектор, дотерајте го со
соодветен влез (како што е видео
влез1, видео влез2)).
6.1M
4.6M
2848 × 2848 ×
2136
1602
6.1M
128MB
3.1M
2048 ×
1536
4.6M
* [ IMAGE SIZE] е на [
4.6M] во HDV
или DV формат (16:9) и [3.4M] во DV
формат (4:3).
VGA
640 ×
480
Кога POWER е поставено на PLAY/
EDIT*
1.2M
1440 ×
810
3.1M
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
41
98
55
130
80
185
780
1970
128MB
256MB
75
175
95
235
140
335
1400
3550
205
490
780
1970
980
1970
256MB
512MB
150
365
205
485
295
690
2900
7300
370
890
1400
3550
1750
3550
512MB
1GB
315
740
420
950
610
1400
6000
14500
770
1800
2900
7300
3650
7300
1GB
2GB
630
1500
850
2000
1200
2850
12000
30000
1550
3750
6000
14500
7500
14500
2GB
4GB
1250
2950
1650
3950
2400
5600
23500
59500
3150
7500
12000
30000
15000
30000
4GB
8GB
2500
6000
3350
8000
4900 48000
11000 115000
6300
14500
23500
59500
29500
59500
8GB
12500
30000
48000
115000
60000
115000
Кога POWER е поставено на CAMERATAPE*
4.6M
2848 × 1602
4.6M
3.4M
2136 × 1602
3.4M
128MB
55
130
74
170
256MB
95
235
130
305
512MB
205
485
275
630
1GB
420
950
560
1300
2GB
850
2000
1100
2600
4GB
1650
3950
2250
5200
8GB
3350
8000
4500
10000
1.2M
*[
IMAGE SIZE] е на [
1.2M] во HDV
0.2M] во DV формат (16:9) и
формат, [
[VGA (0.3M)] во DV формат (4:3).
● Забелешки
• Сите вредности се измерени при следниве
дотерувања: Горна граница: [FINE] за
квалитет на слика. Долна граница:
[STANDARD] за квалитет на слика.
• Кога користите “Memory Stick Duo” од Sony
Corporation. Бројот на сликите што можете
да го снимите, варира во зависност од
условите и мидијата за снимање.
• Уникатната технологија на Sony’s ClearVid
CMOS сензорот и процесирањето на
сликите (новиот процесор за подобрување
на сликата) овозможува резолуција
еквивалентна на опишаната.
51
Преснимување/Уредување
Преснимување на VCR или DVD/HDD снимач
ЦЕЛОСНО БРИШЕЊЕ
Бришење на сите слики без заштита на
сликите на “Memory Stick Duo” или во
селектираниот фолдер.
Селектирајте [ALL FILES] или
[CURRNT FOLDER (Тековен фолдер)].
[ALL FILES]: Бришење на сите слики
на “Memory Stick Duo.”
[CURRNT FOLDER (Тековен фолдер)]:
Бришење на сите слики во
селектираниот фолдер.
2 Допрете двапати [YES]
.
Форматирање
“Memory Stick Duo” е фабрички
форматиран и нема потреба од
повторно форматирање.
За да форматирате притиснете двапати
.
[YES] →
Форматирањето е комплетно и сите
слики ќе бидат избришани.
Забелешка
• Немојте да правите ништо од следниве
работи се додека се прикажува [
Formatting…]:
– Работите со копчето POWER.
– Извадете го“Memory Stick Duo.”
• Форматирањето брише се на “Memory Stick
Duo” вклучувајќи ги и заштитените
податоци и новосоздадените фолдери.
X СЕРИЈА
Назначете број на датотеките во низа
дури и ако “Memory Stick Duo” се замени со друг. Бројот на датотеката се брише кога е создаден нов фолдер или пак
снимениот фолдер е заменет со друг.
Поврзување надворешен уред
Методата за поврзување и квалитетот на сликата се различни во зависност од VCR
или DVD/ HDD снимачи и приклучоците кои се употребени.
БРИШЕЊЕ
Секогаш се бришат броевите од 0001
кога се менува “Memory Stick Duo”.
■ Совети
• [CONNECTGUIDE] препорачано во согласност со методата за поврзување за Вашиот уред (стр. 31).
: Тек на сигналот
НОВ ФОЛДЕР
Можете да создадете нов фолдер
(102MSDCF до 999MSDCF) на “Memory
Stick Duo.” Кога 9,999 слики се зачувани во
тековниот фолдер, новиот фолдер автоматски
се создава за чување на следните слики.
Допрете [YES] →
.
Забелешка
• Не можете да го избришете создадениот
фолдер со помош на камерата. Треба да го
форматирате “Memory Stick Duo” (стр. 52)
или да го избришете со помош на компјутер.
• Бројот на слики што можат да се снимат на
“Memory Stick Duo” може да се намали како
што може да се зголеми бројот на фолдери.
Камера
Кабли
Селектирајте го фолдерот за да снимате
со
/
, а потоа допрете
.
Забелешка
• Сликите се сместени во 101MSDCF фолдер,
како што е фабрички дотерано.
• Еднаш кога ќе снимите слика во некој
фолдер, тој фолдер автоматски се дотерува
за репродукција.
Селектирајте го фолдерот со
а потоа допрете
.
/
,
Надворешен уред
i.LINK кабел (следува)
HDV1080i
компатабилен уред*
HD својство
i.LINK кабел (следува)
AV уред со i.LINK приклучок
SD својство
A/V поврзан кабел со
S VIDEO (по избор)
AV уред со S VIDEO приклучок
SD својство
REC FOLDER (Фолдер за снимање)
PB FOLDER (Фолдер за репродукција)
52
За оваа операција поврзетеја камерата со ѕиден штекер со помош на добиениот AC
адаптер (стр. 13). Исто така погледнете ги инструкциите во добиеното упатство за
приклучување на овој апарат.
Употреба на менито
• Фолдерот нема да се избришен дури и ако
ги бришете сите слики во фолдерот.
• Немојте да правите ништо од следниве
работи се додека се прикажува [ Erasing
all data...]:
– Работите со копчето POWER.
– Извадете го “Memory Stick Duo.”
Бр. на датотеката (фајл)
(Жолта)
A/V поврзан кабел
(следува)
(Бела)
(Црвен
(Жолта)
(Бела)
(Црвен
AV уред со аудио/видео
приклучок**
SD својство
* i.LINK приклучок кој е компатабилен со HDV1080i има потреба од технички карактеристики.
За детали, видете го упатството добиено со уредот што треба да се поврзе.
** Кога камерата ја поврзувате со моно уред, жолтиот утикач поврзете го со A/V кабелот за
поврзување со видео приклучок на уредот и белиот (лев канал) или црвен (десен канал) утикач со
аудио приклучок на уредот.
65
Бришење на дел од менито
1 Допрете
→ [P-MENU SET UP]
→ [DELETE].
Ако не се прикаже саканото
/ .
мени, допрете
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
0:00:00
END
MENU
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
LCD
BRIGHT
TELE
MACRO
FADER
Редоследно уредување на
делови од менито прикажани на
Personal Menu
1 Допрете
→ [P-MENU SET UP]
→ [SORT].
Ако не се прикаже саканото
/ .
мени, допрете
што сакате да го бришете.
60min
DELETE
STBY
0:00:00
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
3 Допрете [YES] →
NO
.
Notes
• Не можете да бришете [MENU] и [P-MENU
SET UP].
2 Допрете го делот од менито
3 Допрете
/
да го поместите
делот од менито во саканото
место.
4 Допрете
.
За сортирање на повеќе менија,
повторете ги чекор и .
5 Допрете [END] →
.
Фабричките дотерувања се означени со X.
Индикаторите во интервали се
појавуваат кога е селектирано мени.
За повеќе информации видете
стр. 40 за селектирање на мени.
Можете да ги додадете следниве
ефекти во снимените слики
Селектирајте го саканиот ефект во режим на
приправност (бледее) или во режим за снимање (се зацрнува), а потоа притиснете .
Притиснете REC START/STOP.
Индикаторот за регулирање престанува да
светка и се губи кога операцијата ќе заврши.
За да откажете [FADER] пред да започне
работата допрете [OFF] во чекорот .
Ако притиснете еднаш REC START/STOP,
дотерувањето е откажано.
STBY
Затемнување
Notes
REC
Се осветлува
Бело регулирње
INT.REC-STL (фотографирање во интервал)
Може да се фотографира на “Memory
Stick Duo” во избрани интервали. Оваа
функција е корисна да се набљудува
движење на облаци, манувањето на
дневната светлина и сл.
Започнување со дотерување
на Personal Menu (Бришење)
Ако саканиот дел од менито не е прикажан
допрете
/ .
[a]: Снимање
[b]: Интервал
→ за интервалот (1, 5
1 Допретте
→ [ON] →
или 10 минути)
.
→
2 Притиснете PHOTO.
престанува да трепка и
интервалното фотографирање
започнува. За откажување, за
[INT.REC-STL], изберете [OFF].
SLIDE SHOW
Репродукција на слики во секвенца
меморирани
на
“Memory
Stick
Duo,”или во папка.
1 Допрете
• Не можете да поместите [P-MENU SET UP].
Допрете
→ [P-MENU SET UP] →
.
[RESET] → [YES] → [YES] →
64
Специјални ефекти на сликите или додатни функции за снимање/репродукција
РЕГУЛАТОР
што сакате да го поместите.
2 Допрете го делот од менито
Мени PICT.APPLI.
Црно регулирање
Регулирање на мозаик
МОНОТОНО
Кога бледее сликата постепено се
менува од црно и бело во боја. Кога се
затемнуга постепено се менува од боја во
црно-бело.
→ [PB FOLDER].
FOLDER ( )], и допрете
.
Ако изберете [CURRNT FOLDER (
)],
сите слики избрани во [PB FOLDER]
(стр. 52) ќе се репродуцираат во секвенца
3 Допрете [REPEAT].
.
4 Изберете [ON] или [OFF], а потоа
За повторување, изберете [ON] ( ).
За извршување на слајд шоу еднаш,
изберете [OFF].
5 Допрете [END] → [START].
За откажување на [SLIDE SHOW],
допрете [END]. За пауза, [PAUSE].
53
PICT.APPLI. мени (Продолжува)
FLASH (движење на блицот)
■ Совети
• Може да ја изберете првата слика со
помош на
/
пред да допрете
[START].
D.EFFECT (Дигитален ефект)
Можете да додадете дигитални
ефекти на Вашите снимања.
Допрете го саканиот ефект.
Дотерајте го ефектот со
/
а потоа допрете
.
.
Ефект
Мени за дотерување
CINEMA
EFECT*
Не е потребно
дотерување
STILL
Степен на провидност на
сликата која сакате да се
прикажува преку филмот
Интервал на слика-послика снимање/репрод.
FLASH
TRAIL
OLD
MOVIE*
Време на избледување
на случајна слика
Не се потребни
дотерувања
* Овозможено за време на снимање на
касета.
Снима филм со серија ефекти за слики
(строб ефект).
ТРАГА
Кога снимате се остава трага на
сликата по сликањето.
TIME/LANGU.
мени
Прилагодување на
лично мени
За повеќе детали видете стр. 40
на селектираниот дел од менито.
Можете да додадете мени во Personal
Menu поставен на индикаторот кој
моментално свети. Ова е практично ако
додадете најчесто употребувани делови
од мени во Personal Menu.
ДОТЕРУВАЊЕ НА СААТ
Видете стр. 16.
OLD MOVIE
Додадете на сликата ефект од стар
филм со темно сива боја.
● Забелешки
• Не може да додадете други ефекти кога е
додаден [CINEMA EFECT].
• Ефектите додадени на сликата не се
репродуцираат преку HDV/DV
интерфејсот (i.LINK). Само оригиналната
слика се репродуцира.
• Кога користите [D.EFFECT], не може да го
користите кпчето за преглед на слики на
“Memory Stick Duo”
.
• Ако вклучите [CINEMA EFECT], [SPOT
METER] и [EXPOSURE] се враќаат на
[AUTO].
• Не може да додавате ефекти на сликата од
уреди приклучени на камерата.
■ Совети
• Може да ги снимите сликите уредувани со
специјални ефекти на “Memory Stick Duo”
(стр. 70) или снимете ги на VCR или
DVD/HDD снимач (стр. 65).
СВЕТСКО ВРЕМЕ
Кога камерата ја употребувате во странство можете да ги дотерате разликите
во времето допирајќи
/
, саатот
ќе се усогласи со разликите на времето.
Ако разликите во времето ги дотерате во
0, саатот се враќа во претходното
дотерано време.
Додавање делови од мени
Најмногу можете да додадете 28
делови од менито за секоја позиција на
POWER. Избришете ги непотребните
ако сакате да додавате повеќе.
1 Допрете
→ [P-MENU SET UP]
→ [ADD].
Ако не се прикаже саканото
мени, допрете
/ .
ЈАЗИК
Можете да селектирате јазик за да го
употребувате на LCD екранот.
Забелешка
• Вашата камера нуди [ENG[SIMP]]
(упростен English) кога не можете да го
пронајде Вашиот мајчин јазик меѓу
опциите.
2 Допрете
/
селектирање категорија на мени, допрете
.
.
Допрете
се појавува.
За откажување [D.EFFECT], допрете [OFF].
X OFF
Не се употребува во[D.EFFECT].
CINEMA EFECT (ефект на кино)
Може да додадете кино ефект на
сликата, со дотерување на
квалитетот на сликата.
STILL
3 Допрете
/
селектирање на
дел од менито, а потоа
→ [YES] →
допрете
Делот од менито е додаден на
крајот од листата
Снимање на филм додека се
наметнува врз запаметените слики
со допирање на [STILL].
54
63
STANDARD SET мени (Продолжува)
PICT.EFFECT (Ефекти на сликата)
REC LAMP (Сијалица за снимање)
Доколку поставите на [OFF] сијалицата
нема да свети за време на снимање
(фабрички е на [ON]).
BEEP
X ON
Се слуша бип кога почнувате/стопирате
снимање.
Забелешка
• Кога ќе ја приклучите камерата на ѕиден
штекер [A.SHUT OFF] автоматски се
дотерува во [NEVER].
Можете да додадете специјални ефекти
на сликата за време на снимањето или
репродукцијата.
се појавува.
X OFF
Не се употребува [PICT.EFFECT] дотерување.
КАЛИБРАЦИЈА
Видете стр. 99.
QUICK REC (Брзо снимање)
SKINTONE*
Ги прави нијансите на кожата помеки.
NEG.ART
OFF
Се откажува звукот при допир и
звукот при снимање.
DISP OUTPUT
X LCD PANEL
Прикажува време на LCD екранот и во
визирот.
V-OUT/PANEL
Прикажува време на TV екран, LCD
екран и на визирот.
ВРТЕЊЕ НА МЕНИТО
X НОРМАЛЕН
Листање надолу на делови од менито
.
допирајќи
СПРОТИВНО
Листање нагоре на делови од менито
допирајќи
.
A.SHUT OFF (Исклучено автом.сни.)
X 5 min
Камерата автоматски се исклучува
кога не работите со него повеќе од 5
минути.
НИКОГАШ
Камерата не се исклучува автоматски.
62
Можете малку да го намалите времето
за започнување на снимање со употреба
накопчињата START/STOP. Оваа
функција е корисна за да се компензира
времето при кликање на прекинувачот.
Потребно е повеќе време за старт, но
се добива помека транзиција.
Брзо движечките објекти и акции кои не
можат да се снимат при општи услови за
снимање, можат да се снимаат во овој
режим во времетраење од 3 секунди. Тоа
е корисно за снимање брзи акции, како
на пример тенис или голф.
СВЕТЛОСТ
Допрете
Сликата се снима во темно сива боја.
Сликата се појавува како пример со
јак контраст.
– [TIMING]
Изберете почетна точка за снимање.
START/STOP е притиснато (фабричкото
дотерување е [3sec AFTER]).
ПАСТЕЛ*
[3sec AFTER]
● Забелешки
Сликата е нацртана со бледи пастелни бои.
• Ако [QUICK REC] е на [ON], интервалот
помеѓу сцените замрзнува за момент
(препорачливо е уредување на компјутер).
МОЗАИК*
■ Совети
• Доколку камерата е подолго од 3 минути во
некативен режим на работа при снимањето,
таа се исклучува за да се заштити касетата и
да се заштеди батеријата.
SMTH SLW REC (меко бавно
снимање)
Сликата се снима во црно-бело.
ТЕМНО СИВО - SEPIA
)
Малку го намалува времето кое е
потребно да започне снимањето откако
сте ја вклучиле камерата (поставете го
POWER копчето на CAMERA-TAPE од
OFF (CHG) позиција), или кога сакате
да снимате кога же се откаже
неактивниот режим на работа.
• Може да ги снимите сликите уредувани со
специјални ефекти на “Memory Stick Duo”
(стр. 70) или снимете ги на VCR или
DVD/HDD снимач (стр. 65).
Притиснете START/STOP на [SMTH
SLW REC] екранот.
Филм од 3 секунди се снима како 12
секунди филм со забавени движења.
[Recording···] исчезнува, кога
снимањето е завршено.
B&W
► OFF
ON (
Бојата и светлоста се обратни.
■ Совети
Сликата е нацртана како мозаик.
* Не е достапно за време на
репродукција.
Забелешка
• Додадетните ефекти на репродуцираните
слики немаат излез преку HDV/DV
Interface (i.LINK). Само оргиналните
слики можат да се продуцираат.
• Не можат да се додадат ефекти на
надворешни слики.
[3sec BEFORE]
– [RECORD SOUND]
Ако е на [ON] (
), можете да снимате
дополнителен дијалог, на пр. на забавениот
филм (фабрички е на [OFF]).
Звукот се снима додека [Recording···] е
прикажано.
● Забелешки
• Звук не може да се снима за време на
снимањето на 3 секунди филм.
55
GUIDEFRAME
• Квалитетот на снимање при [SMTH SLW
REC] е понекогаш помал од нормалното
снимање.
за откажување на [SMTH SLW REC],
изберете [END].
PictBridge PRINT
Видете на страна 72.
БИРАЊЕ НА USB
Камерата можете да ја приклучите со компјутер преку USB кабел и да ги гледате сликите на компјутер. Исто така камерата можете да ја приклучите со PictBridge компатабилен принте со помош на овие функции.
Memory Stick
Видете стр. 40 за повеќе детали
за селектираниот дел од менито.
Кога [CENTER MARKR] е на [ON], се
прикажува маркер за центар на екранот.
Маркерот не се снима. Притиснете на
DISPLAY/BATT INFO за да исчезне
маркерот.
За
репродукција
слика по слика
Допрете
(рамка)
Промена на правецот:
(рамка)
(рамка) за време
пауза на репродукцијата
Промена на правецот:
(рамка) за време на
репродукција на рамка.
* Можат да се појават хоризонтални
линии на горниот, долниот дел или во
центарот на екранот. Ова не е дефект.
**Сликите надвор од H D V/ DV Interface
(i.LINK) не можат мирно да се
репродуцираат во овој режим.
Допрете
.
За враќање во нормален режим двапати допрете
(Пуштање/Пауза)
(еднаш за репродукција на рамка).
Употреба на менито
• Демонстрацијата ќе прекине во
ситуации кои што се следниве.
– Кога го допирате екранот за време на демонстрацијата. (Демонстрацијата повторно започнува по отприлика 10 минути)
– Кога се става касета или “Memory Stick
Duo”.
– Кога копчето POWER не е дотерано во
CAMERA-TAPE.
CENTER MARKR
Допрете ги следните копчиња за
време на репродукцијата.
бавна репродукција**
Совет
• Оставете го предметот да ја помине главната рамка со тоа правите балансиран состав.
Можете да репродуцирата во неколку
режими за време на гледање на филмот.
PictBridge PRINT
Фабричките подесувања се [ON], Ви
дозволува да ја видите демонстрацијата
околу 10 минути по отстранувањето од
камера на касетата и на “Memory Stick
Duo” и копчето POWER е во позиција за
вклучување на лампата CAMERA-TAPE.
Совет
VAR.SPD PB
(Различни брзини за репродукција)
промена на правецот на репродукцијата*
ДЕМО РЕЖИМ
Можете да ги прикажете рамките и да
проверите дали предметот е хоризонтален или вертикален со дотерување на
[GUIDEFRAME] вo [ON].
Рамката не е снимена. Притиснете DISP/
BATT INFO за рамките да исчезнат.
Дотерувања за уредување или
репродукција на неколку начини
Селектирајте го ова за да ги видите сликите од “Memory Stick Duo” на компјутер или да ги префрлите во компјутер.
Ова селектирајте го кога камерата ќе ја
приклучите на PictBridge-компатабилен
принтер за директно печатење (стр.72).
56
EDIT/PLAY мени
COLOR BAR
Може да прикажете колор лента или да
ја снимите на касета со поставување на
[COLOR BAR] на [ON]. Тоа е погодно за
дотерување на бојата на приклучен
монитор.
DATA CODE
За време на репродукцијата, се
појавуваат информации (податоци) кои
автоматски се снимаат за време на
снимањето..
X OFF
Податоците не се покажуваат.
DATE/TIME
Се покажува датум и време.
ПОДАТОЦИ ЗА КАМЕРАТА (следат)
Се појавуваат податоци за
дотерување на камерата.
60 min
0: 00: 00: 00
Забелешка
• Нема да слушнете звук при снимање.
Можете да видите мозаик како слика на
претходната прикажана слика.
• Сликите снимени во HDV формат не се
репродуцираат преку HDV/DV интерфејсот
(i.LINK) кога се паузирани или се
репродуцираат во пинаков режим од
нормалниот.
GUIDE
SteadyShot исклучено
Експозиција
Баланс на бела боја
Добива
Брзина на снимање
Големина на отворот
Забелешка
• Кога се репродуцира слика на “Memory Stick
Duo” се појавуваат дотераната вредност на
експозицијата (0EV), брзината за снимање и
големината на отворот.
•
се прикажува на сликите снимени со блиц.
• Во приказот [DATE/TIME] се појавуваат
податоци, датата и времето се прикажуваат
на исто место. Ако снимате слика без да го
дотерате саатот, [-- -- ----] и [--:--:--] ќе се
појави.
• За време на функцијата Easy Handycam,
можете да дотерате само [DATE/TIME].
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
X AUTO
Се појавува иникаторот за остатокот на
касетата за околу 8 секунди во ситуации кои се како подолуобјаснетите.
• Кога копчето POWER ќе го ставите во
PLAY/ EDIT или CAMERA-TAPE со
ставена касета.
• Кога ќе допрете
(Play/Pause).
ON
Секогаш се појавува индикаторот
за останато време на касетата.
REMOTE CTRL (Далечин. управувач)
Фабричкото дотерување е [ON], Ви
овозможува употреба на добиениот
далечински управувач (стр. 107).
Совет
• Дотерајте во [OFF] за да спречите мешање од
друго далечинско од друг VCR далечински
управувач.
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
61
STANDARD SET мени (Продолжува)
COMPONENT
Изберете [COMPONENT] кога ја
приклучувате камерата на ТВ со
компонентен видео кабел.
Мени PICT.APPLI. (Продолжува)
► 16:9
Изберете за да гледате на 16:9
(широк екран) телевизор.
16:9 (широк екран)
слика
4:3 слика
576i
Изберете кога ја поврзувате камерата на
ТВ со компонентен влезен приклучок.
i.LINK CONV
Сигналите во HDV формат се
конвертираат во DV формат и се
пренесуваат преку HDV/DV
интерфејсот (i.LINK).
► OFF
Емитува сигнал преку HDV/DV
Интерфејсот (i.LINK) во согласност со
дотерувањата во [REC FORMAT] и
[VCR HDV/DV].
ON HDV → DV
Сликата во HDV формат се конвертира во
DV формат, a DV сигналот се емитува
каков што е.
● Забелешки
• За влезен сигнал преку i.LINK врска, видете
[VCR HDV/DV] (стр. 57).
• Исклучете го i.LINK кабелот пред
дотерувања за [i.LINK CONV]. Инаку
приклучениот видео уред, можно е, да не го
препознае видео сигналот од камерата.
TV TYPE - ТВ тип
Потребно е сигналот да се конвертира
во зависност од приклучениот ТВ, кога
се репродуцира сликата. Снимената
слика се репродуцира на еден од
начините прикажани на сликите.
60
REC CTRL
(Контрола за снимање филм)
Видете стр. 68.
END SEARCH
► 1080i/576i
Изберете кога ја поврзувате камерата на
ТВ со компонентен влезен приклучок и
може да прикаже 1080i сигнал.
• Сликите во HDV формат може да се
прикажат изобличени за време на:
– Пребарување
– Репродуцирање наназад
• Репродукција наназад забавено и слика-послика не е овозможено во HDV формат.
4:3
Изберете за да гледате на
стандарден телевизор 4:3.
16:9 (широк екран)
4:3 слика
слика
EXEC
Најчесто снимените слики се
репродуцираат за околу 5 секунди и
тогаш автоматски престанува
CANCEL
Прекинување на [END SEARCH].
Забелешка
• По вадењето на касетата функцијата END
SEARCH не е достапна.
● Забелешки
• Кога ја поврзуватекамерата на телевизор со
i.LINK кабел за репродукција на касета,
дотерувањата за [TV TYPE] се погрешни.
DISP GUIDE (Водич на екранот)
Видете стр. 111.
STATUS CHECK
Можете да ги проверите дотерувањата
на следниве параметри.
– [VCR HDV/DV] (кога POWER копчето е на
PLAY/EDIT) (стр. 57)
– [COMPONENT] (стр. 60)
– [i.LINK CONV] (стр. 60)
– [TV TYPE] (стр. 60)
– HDMI OUTPUT (стр. 104)
STANDARD SET
мени
Дотерување за време на снимање на
касета или други основни дотерувања
Фабричките дотерувања се означени со
X. Во меѓувреме се појавува индикатор
кога е селектирано менито.
За повеќе детали видете стр. 40 за
селектираниот дел од менито.
VCR HDV/DV
Изберете репродукција на сигналот.
Обично одберете [AUTO].
Кога камерата е поврзана на друг уред
преку i.LINK кабел, изберете сигнал за
влез/излез од HDV/DV интерфејсот
(i.LINK). Избраниот сигнал е снимен
или репродуциран.
► AUTO
Го префрла автоматски сигналот
помеѓу HDV и DV форматот при
репродукција на касетата.
Со i.LINK врска, го префрла сигналот
помеѓу HDV и DV формат автоматски, и
влезот/излезот на HDV/DV интерфејсот (i.LINK).
HDV
Ги репродуцира само деловите снимени
во HDV формат.
Со i.LINK врска, само HDV
форматираните влезни/излезни сигнали
од HDV/DV интерфејсот (i.LINK), се
снимаат/репродуцираат. Ова можете да
го изберете и кога ја поврзувате
камерата на компјутер и сл.
DV
Ги репродуцира само деловите снимени
во DV формат.
Со i.LINK врска, само DV форматираните влезни/излезни сигнали од HDV/DV
интерфејсот (i.LINK), се снимаат /
репродуцираат. Ова можете да го
изберете и кога ја поврзувате камерата
на компјутер и сл.
57
● Забелешки
Забелешки
• Исклучете го i.LINK кабелот пред да ги
менувате [VCR HDV/DV] дотерувањата.
Инаку, приклучениот уред, како на пр. VCR,
нема да биде во можност да го распознае
видео сигналот од камерата.
• Кога [AUTO] е избрано, ако сигналот се
префрла помеѓу HDV и DV формат, сликата и
звукот се прекинуваат привремено.
• Кога [i.LINK CONV] е поставен на [ON HDV
→DV], репродукцијата е на следниов начин:
– при [AUTO], HDV сигналот се конвертира во
DV формат, a DV сигналот каков што е.
– при [HDV], HDV сигналот се конвертира во
DV формат, a DV сигналот не се
репродуцира.
– при [DV], DV сигналот се репродуцира каков
што е, а HDV сигналот не се репродуцира.
■
► 16:9 WIDE (широк формат)
Снима слика за цел екран за
16:9 (широк) ТВ екран.
4:3 (
)
Снима со HDV1080i спецификации.
)
Снима во DV формат.
● Забелешки
• Ако ја репродуцирате сликата преку i.LINK
кабел, дотерајте го [i.LINK CONV].
● Забелешка
• Дотерајте го [TV TYPE] во согласност со
приклучениот ТВ (стр. 60).
■
AUDIO MODE
► 12BIT
Снима во 12-bit режим (2 стерео
звук).
16BIT (
DV SET
Следниве функции се овозможени кога
снимате во DV формат.
■
REC MODE (Режим за снимање)
► SP (SP)
Снима во SP (Стандарден) режин на касета.
LP (LP)
Го зголемува времето за снимање до
1.5 пати во SP режимот (Long Play).
58
)
Снима слика за цел екран за 4:3
ТВ екран.
Избор на формат за снимање.
DV (
WIDE SELECT
Форматот на сликата можете да го
изберете во согласност со приклучениот
телевизор.
REC ФОРМАТ
► HDV1080i (
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
• Ако снимате во LP режим, сликата може да
се појави како мозаик или звукот може да
биде прекинат кога ја пуштате касетата на
друга камера или на VCRs.
• Кога комбинирате снимање во SP режим и
LP режим на касетата, репродуцираната слика
може да биде искривена или времето може да
не се запише правилно меѓу сцените.
)
Снима во 16-bit режим (1 стерео звук со
висок квалитет).
● Забелешки
• Кога снимате во HDV формат, звукот
автоматски се снима во [16BIT] режим.
■
AUDIO MIX
За време на репродукција од касета,
можете да вршите мониторинг на
звукот, снимен со друга камера,
користејќи аудио преснимување или 4
канално микрофонски снимање.
LCD/VF SET
Снимените слики нема да бидат
погодени со оваа операција
■ LCD BRIGHT
Допрете ST1 / ST2 за дотерување на балансот
на оригиналниот звук (ST1) и звукот
.
снимен потоа (ST2), потоа притиснете
● Забелешки
• Оригиналниот звук (ST1) се емитува под
фабричките дотерувања.
VOLUME
Допр.
/
за дотерување на
јачината на гласот (стр. 28).
■ Совети
• Можете да дотерувате и со копчето CAM
CTRL (стр. 26).
MIC LEVEL
Нивото на снимање можете да го
дотерате мануелно.
► AUTO
Изберете за да го дотерате автоматски
нивото на снимање.
MANUAL
Допр.
/
за дотерување
на нивото при снимање или неактивен
режим.
Траката за нивото се прикажува на
екранот. Нивото се зголемува доколку
покажувачот оди надесно. Индикаторот
за снимање се прикажува, кога дотерувањата се поинакви од фабричките.
● Забелешки
• Користете слушалки за да го следите
звукот кога го дотерувате.
Можете да ја подесите светлоста на LCD
екранот.
Дотерајте ја светлоста со
Допрете
.
/
.
■ LCD BL LEVEL
Можете да ја дотерата светлоста на
позадината на LCD екранот.
X НОРМАЛНА
Стандардна светлина.
СВЕТЛО
Светлина на LCD екранот.
Забелешка
• Кога ја приклучувате камерата на надворешен
извор на струја, [BRIGHT] автоматски се
селектира за дотерување.
• Кога селектирате [BRIGHT], траењето на
батеријата незначително се намалува за
време на снимањето.
■ LCD COLOR
Можете да ја дотерата бојата на LCD
екранот со
/
.
Мала јачина
Висока јачина
■ VF B.LIGHT
Можете да ја дотерате светлоста
на визирот.
X НОРМАЛЕН
Стандардна светлина.
СВЕТЛО
Светлина на визир екранот.
Забелешка
• Кога ја приклучувате камерат ана
надворешен извор на енергија, автоматски се
селектира [BRIGHT] за дотерување.
• Кога селектирате [BRIGHT], траењето на
батеријата незначително се намалува за
време на снимањето.
59
Download PDF

advertising