Sony | DCR-HC62E | Sony DCR-HC62E HC62 Standard Definition DV Tape camcorder Упатства за употреба

3-278-984-11(1)
Дигитална видео камера
Како да започнете
Упатство за работа
Снимање /
17
репродукција
Користење на менито
DCR-HC62E
GB
http://www.sony.net/
Printed on 70% or more recycled paper
using VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.
Printed in Japan
© 2008 Sony Corporation
28
Преснимување и уредување
43
Употреба на компутер
47
Проблеми и можни решенија
Additional information on this product and answers
to frequently asked questions can be found at our
Customer Support Website.
9
51
Дополнителни информа ции
58
Кус преглед
68
Pro~itajte go prvo ova пoglavje
Pred da zapo~nete so upotreba na ovaa
kamera, pro~itajte go vnimatelno ova
upatstvo i so~uvajte go za eventualna
potreba vo idnina.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Za da ne dojde do po`ar ili struen
udar, ne izlo`uvajte ja kamerata n a
do`d i prekumerna vlaga .
Не ја изложувајте батеријата на
прекумерна топлина, сонце или
оган.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Zamena na baterijata se vr{i samo s o
soodveten tip kako {to e
specificirano. Vo sprotivno mo`e da
predizvikate po`ar ili da s e
povredite.
ZA KUPUVA^ITE VO USA
Ako imate bilo kakvi pra{awa vo
vrska so ovoj proizvod, javete se na:
Sony Customer Information Center 1-800222-SONY (7669)
Дадениот број е само за FCC.
Информации за производителот
Декларација за согласност
Име на производителот: SONY
Бр. на модел: DCR-HC62E
Одговорно друштво: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A
Бр. на тел.: 858-942-2230
Овој апарат е во согласност со Член 1 5 од
Правилникот на FCC.
За правилно работење има два услова:
(1) Овој апарат може да не предизвикува
пречки и (2) овој апарат мора да ги прими
сите пречки, вклучувајќи и пречки со кои
може да се појави несакана операција
2
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека овластеното лице може да
забрани работа со овој апарат ако се направени било
какви промени или модификации кои не се
одобрени во овој прирачник.
ЗАБЕЛЕШКА
Овој апарат е тестиран и одговара со стандардите за Б класа на дигитални апарати, следејќи
го Членот 15 од Правилникот на FCC.
Овие ограничувања се направени за овозможување на разумна заштита од штетни пречки во
подесената инсталација. Оваа опрема сгенерира,
употребува и може да пренесува радио фреквентна енергија и ако не се инсталира или не се
употребува во согласност со упатството, може
да предизвика штета врз радиокомуникацијата.
Меѓутоа, нема гаранција дека пречките нема да
се појават во поединечното инсталирање. Ако
оваа опрема предизвика пречки во радио приемот или телевизиски прием, кој може да се реши
со исклучување или вклучување на опремата,
корисникот го поттикнува да се обиде да ја поправи пречката со една или повеќе од следните
мерки:
- Реорентирање и преместување на антената за
прием.
- Поголема далечина меѓу опремата и ресиверот.
- Приклучување на опремата на излезно коло
кое е различно од тоа на што е приклучен
ресиверот.
- Консултација со дилер или искусен техничар
за радио/ТВ за помош.
Добиениот интерфејс кабел мора да се употребува со опремата со цел да е во согласност со правилата за дигитални апарати кои одговараат за
подчленот Б од Член 15 од Правилникот на FCC.
БАТЕРИЈА
Овој апарат е во согласност со Членот 15 од
правилникот на FCC. Ракувањето зависи од два
услова:
(1) Овој апарат може да не предизвикува пречки и
(2) овој апарат мора да ги прими сите пречки,
вклучувајќи и пречки со кои може да се појави
несакана операција
ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО В.БРИТАНИЈА
Формата на кабелот во согласност со BS 1363 е
опремен со оваа опрема за Ваша безбедност,
Осигурачите со добиениот утикач треба да се
сменат со ист тип осигурач одобрени од ASTA или
BSI за BS 1362 (означен со или ознака).
Ако добиениот утикач со оваа опрема има посебен
капак за осигурачите, обавезно ставете го капакот за
осигурачи по нивното менување. Никогаш немојте
да употребувате утикач без капак за осигурачите.
Ако го изгубите капакот за осигурачите
контактирајте го најблискиот сервис на Sony.
ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнетното поле во специфична
фреквенција може да влијае врз сликата и звукот на
единицата.
Овој производ е тестиран и е во согласност со
очекувањата поставени од раководството на ЕМС за
употреба на продолжен кабел пократок од 3 метри
(9.8 стапки)
Забелешка
Ако статичен електрицитет или електромагнет
предизвика прекин во префрлувањето на
податоците, ресетирајте ја апликацијата или
откачете и повторно прикачете го преносниот кабел
(USB и т.н.).
Одлагање на стари електрични и
електронска опрема
(употребувани во Европската
Унија и други Европски земји со
посебни собирни центри)
Со правилното одложување на овој производ Вие ќе
помогнете за заштита од потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне за
зачувување на природните извори. За подетални
информации за рециклирање на овој производ, Ве
молиме да ја контактирате локалната канцеларија за
рециклирање, комунална хигиена или продавницата
кадешто сте го купиле овој производ.
Соодветни додатоци: далечински управувач
Одлагање на потрошени батерии
(употребувани во Европската
Унија и други Европски земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на неговото
пакување покажува дека батеријата добиена со овој
производ не треба да се третира како домашен
отпад. Со правилното одложување на батеријата
Вие ќе помогнете за заштита од потенцијални
негативни последици за околината и човековото
здравје. Рециклирањето на материјалите ќе помогне
за зачувување на природните извори. За Ваша
безбедност, во случај поради перформансите или
интегритет на податоците има потреба од стален
приклучок со батерија, оваа батерија треба да се
замени само од стручен кадар. Да се осигурате дека
со батеријата правилно ќе се постапува, откако
батеријата веќе не е употреблива однесете ја до
посебни собирни центри за рециклирање на
електрични и електронска опрема. За сите други
батерии, Ве молиме да го видите делот како
безбедно да ја отстраните батеријата од производот.
Батеријата однесете ја до специјалните собирни
центри за рециклирање на потрошени батерии.
Овој симбол на производот или на неговото
пакување покажува дека овој производ не треба да
се третира како домашен отпад. Наместо тоа, тој
треба да се остави во одредени собирни центри за
рециклирање на електронска опрема.
Продолжува
3
Pro~itajte go prvo ova пoglavje (продолжува)
За подетални информации за рециклирање на овој
производ, Ве молиме да ја контактирате локалната
канцеларија за рециклирање, комунална хигиена
или продавницата кадешто сте го купиле овој
производ.
“Memory Stick Duo”
Write-protect tab ...................77
(Оваа големина може да се употребува во
Вашата камера).
Z
Zero set memory ...................28
Zoom .....................................22
Забелешка за муштериите во земјите што
ги применуваат упатствата од ЕУ
Производител на овој производ е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Авторизиран застапник за ЕМС и безбедност на
производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За било каков
сервис или делови од гаранцијата обратете се до
дадените адреси на одделни сервиси во гарантните
листови.
NAPOMENI PRI UPOTREB A
So va{ata kamera dobivate dv e
upatstva:
Tipovi na kaseti {to mo`e da g i
koristite vo va{ata kamer a
Mo`e da se koristat mini DV kaseti
ozna~eni so
. Mini DV kasetite so
memorija se nesoodvetni (vidi str. 59)
Типови на “Memory Stick“ кои можете да
ги употребувате во вашата камера
Можете да употребувате “Memory Stick“ кои
имаат лого како што е прикажано (стр.78).
 Неможете да употребувате било кој тип на
мемориска картичка освен “Memory Stick
Duo”.
 “Memory Stick PRO Duo” може да се
употребува само со “Memor Stick PRO”
компатабилна опрема.
 Немојте да лепите етикети или нешто
слично на “Memory Stick Duo” или Memory
Stick Duo адаптер.
Кога употребувате “Memory Stick Duo” со
“Memory Stick” компатабилна опрема
Со сигурност ставете “Memory Stick Duo” во
Memory Stick Duo адаптерот.
Кус преглед
-"Upatstvo za upotreba (Ova upatstvo)
- "First Step upatstvo" za koristewe na
softverot (snimen na ispora~aniot CDROM))
“Memory Stick”
(Не можете да ја употребувате во Вашата
камера)
Rakuvawe so kamerata
Ne ja dr`ete kamerata za slednive
delovi:
.
Окулар
4
Батерија
97
Index (Continued)
MOSAIC .............................. 44
MOSAIC FADER ................ 42
R
N
REC FOLDER
(Recording folder)................ 42
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus)... 38, 70
REC MODE
(Recording mode) ................ 48
T
Rec review ........................... 28
Tape counter ......................... 92
Recording....................... 18, 20
TELE MACRO .................... 38
Recording time..................... 12
Time code ............................. 92
NTSC .................................... 76
REMAINING....................... 50
TIME/LANGU. menu .......... 51
Number of recordable pictures
.............................................. 40
Remaining battery.......... 11, 92
TRAIL .................................. 44
Remote Commander ............ 91
Tripod ................................... 90
O
REMOTE CTRL
(Remote control) .................. 50
TV......................................... 30
OLD MOVIE........................44
Reversal Playback................ 46
NORMAL.............................40
NS LIGHT
(NightShot Light) .................38
ONE PUSH........................... 36
OVERLAP............................ 43
S VIDEO cable .............. 30, 54
U
P.MENU ....See Personal Menu
PAL ................................71, 76
PASTEL ...............................44
PB FOLDER
(Playback folder) .................. 42
PB zoom ...............................26
Personal Menu ................32, 52
PICT.APPLI. menu
(Picture Application menu) .. 42
PICT.EFFECT
(Picture effect) ......................44
PictBridge PRINT ................ 60
USB CAMERA .................... 49
USB SELECT ...................... 46
SEPIA .................................. 44
Using abroad ........................ 76
SLOW SHUTTR
(Slow shutter)....................... 44
SMTH INT.REC
(Smooth interval tape
recording)............................. 45
V
VAR.SPD PB
(Various speed playback) ..... 46
VF B.LIGHT
(Viewfinder brightness)........ 49
SNOW.................................. 35
VOLUME ............................. 24
SOLARIZE .......................... 44
V-OUT/PANEL ................... 50
SP (Standard Play) ............... 48
Specifications ....................... 85
W
SPORTS (Sports lesson) ...... 35
Warning indicators ............... 73
SPOT FOCUS...................... 37
Warning messages................ 73
PORTRAIT (Soft portrait) ... 35
SPOT METER
............See Flexible spot meter
WHITE BAL.
(White balance) .................... 36
Print ......................................60
SPOTLIGHT........................ 35
WHITE FADER ................... 42
Print mark .............................59
STANDARD........................ 40
Wide (16:9) .......................... 23
STANDARD SET menu...... 48
Windows......................... 62, 63
STEADYSHOT ............. 39, 69
WIPE .................................... 43
STILL................................... 43
WORLD TIME .................... 51
Picture Motion Browser ....... 62
Playback .........................19, 24
Playing time..........................12
Q
QUALITY ............................ 40
koristej}i visoko precizna tehnologija,
poradi {to 99.99% od to~kite se vo
efektivna rabotna sostojba. Sepak mo`e
nekoi temni ili svetli to~ki (beli, crveni,
sini ili zeleni) postojano da se pojavuvaat
na LCD ekranot i okularot. Ovie to~ki se
voobi~aena pojava i nikako ne vlijaat vrz
snimaweto.
USAGE GUIDE ................... 26
SELF-TIMER ...................... 39
SLIDE SHOW ..................... 43
• Kamerata ne e otporna na prav, namokruvawe
ili potopuvawe vo voda. Vidi "Odr`uvawe i
merki na pretpazlivost" (str. 81).
• Pred da ja povrzete va{ata kamera so kabel за
комуникација, vnimavajte priklu~okot da bide
pravilno postaven.
Насилно буткање на кабелот во терминалот ќе го
оштети терминалот и може да предизвика дефект
на Вашата камера.
 LCD ekranot i okularot se proizvedeni
TV TYPE.............................. 31
TWILIGHT .......................... 35
Searching for the starting point
............................................. 27
LCD екран
TV color systems.................. 76
S
P
boja, ne se dostapni za koristewe vo
momentot na snimawe ili reprodukcija.
SUNRSE SUNSET .............. 35
OUTDOOR ..........................36
SCENE SELECT ................. 35
 Stavkite od menito koi se ispi{ani vo siva
STILL SET ........................... 40
Movie.................. 18, 19, 20, 24
NEW FOLDER .................... 42
96
Still image .......... 18, 19, 21, 25
REC CTRL
(Recording control) .............. 56
NEG.ART .............................44
Za stavkite od menijata , LCD ekranot,
okularot, i objektivo t
Crna to~ka
Bela, crvena, sina ili
zelena to~ka
 Ne izlo`uvajte go LCD ekranot, okularot ili
objektivot na direktna so~eva svetlina,
bidej}i mo`e da dojde do defekt.
 Не го изложувајте на сонце. Тоа може да предизвика дефект на камерата. Повлечете ги сликите од
сонце само во слабо светло, како што е сумракот.
Дотерување на Јазикот
 Kamerata mo`e da go prika`uva tekstot na
pove}e jazici. Dokolku e potrebno, izberete
go posakuvaniot jazik pred da zapo~nete so
koristewe na kamerata (strana 14).
Продолжува
5
Индекс
Pro~itajte go prvo ova пoglavje (продолжува)
Numeric/Symbol
D
I
Okolu snimaweto
12BIT ....................................48
D.EFFECT (Digital effect) .. 43
i.LINK ..................................80
 Pred otpo~nuvawe so snimawe, testirajte ja
16BIT ....................................48
DATA CODE........... 13, 49, 94
i.LINK cable ...................54, 56
21-pin адаптер .......................31
Date search ........................... 29
Image protection ...................59
DATE/TIME ............ 13, 49, 94
IMAGE SIZE........................40
Delete pictures...................... 58
INDOOR...............................36
A.SHUT OFF
(Auto shut off) ......................50
DEMO MODE ..................... 45
“InfoLITHIUM” battery pack
..............................................79
A/V connecting cable .....30, 54
ALL ERASE .........................41
DISP GUIDE
(Display guide)..................... 94
Aspect ratio ...........................23
DISP OUTPUT .................... 50
AUD DUB CTRL
(Audio dubbing) ...................47
Display indicators ................ 92
DOT FADER ....................... 43
L
AUDIO MIX.........................47
Dubbing.......................... 54, 58
LANDSCAPE.......................35
ovaa funkcijata da se uverite deka snimaweto
na slika i zvuk se odviva bez problemi.
 Kompenzacija za snimkite ne mo`e da se
obezbedi, duri i koga snimaweto ili
reprodukcijata se onevozmo`eni poradi
defekt na kamerata, kasetata za snimawe
i.t.n...
 TV kolor sistemite se razlikuvaat vo
zavisnost od zemjata i regionot. Za da
mo`ete da gi gledate snimkite na televizor,
istiot mora da ima PAL sitem.
 Televiziskite programi, filmovite, videokasetite i ostanatite materijali mo`e da
podle`at na zaшtita na avtorskite prava.
Neovlastenoto kopirawe na ovie materijali
mo`e da bide protivzakonsko.
 Prikazite na LCD ekranot i okularot koi se
koristat vo ova upatstvo se snimeni so
digitalna kamera i slu`at samo za
ilustracija. Realniot izgled mo`e da se
razlikuva od onoj na ilustraciite.
 Dizajnot i karakteristikite na mediumite
za snimawe podle`at na promeni bez najava.
Okolu Carl Zeiss Le}ite
 Kamerata e opremena so objektiv proizveden
vo Germanija od strana na Carl Zeiss, vo
sorabotka so Sony Corporation, koj ovozmo`uva
superiorni sliki. Toj e adaptiran na MTF*
sistemot na merki za video-kameri i nudi
kvalitet tipi~en za proizvodite na Carl Zeiss.
MTF= стандард за функција за модулација на
преносот.
Бројот го означува количеството на светлина од
предметот кое доаѓа до објективот.
DIGITAL ZOOM................. 39
AUDIO MODE.....................48
E
B
EDIT SEARCH .................... 28
Backlight.........................23, 70
INT.REC-STL
(Interval photo recording).....45
LANGUAGE ........................51
AUTOSLW SHTR
(Auto Slow Shutter) ..............37
B&W .....................................44
Install ....................................63
Easy Handycam.............. 18, 32
EDIT/PLAY menu ............... 46
END SEARCH............... 27, 48
Battery ............................10, 79
EXP.BRKTG
(Exposure bracketing) .......... 40
BEACH.................................35
EXPOSURE ......................... 36
LCD BL LEVEL
(LCD back light level) ..........49
LCD BRIGHT ......................49
LCD COLOR........................49
LCD PANEL ........................50
LCD screen ...........................15
LCD BL LEVEL
(LCD back light level)...49
LCD BRIGHT ...............49
BEEP ....................................50
BLACK FADER...................42
BURST .................................40
C
F
FADER................................. 42
FILE NO. (File number) ...... 42
FINE..................................... 40
LCD COLOR ................49
LCD/VF SET ........................49
LP (Long Play) .....................48
LUMI. KEY
(Luminance key) ...................44
CALIBRATION ...................83
FIREWORKS....................... 35
CAMERA DATA .................50
First Step Guide ............. 62, 65
CAMERA SET menu ...........35
M
FLASH (Flash motion) ........ 44
CANDLE ..............................35
Macintosh .............................65
Flexible spot meter ............... 36
Cassette ...........................16, 77
FOCUS ........................... 37, 69
Maintenance and precautions
..............................................77
CD-ROM ..............................62
FORMAT ....................... 41, 78
MEMORY SET menu ..........40
Charging time .......................12
Frame-by-frame Playback .... 46
“Memory Stick”....................78
Cleaning cassette ..................83
“Memory Stick Duo”............16
CLOCK SET.........................13
G
Menu...............................32, 33
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter).......38, 70
Getting Started ....................... 9
MENU ROTATE..................50
GUIDEFRAME ................... 49
Mirror mode..........................23
Computer ..............................62
Кус преглед
Okolu ova upatstvo
A
Moisture condensation..........82
MONOTONE .......................42
6
Продолжува
95
Појавување на индикаторите за време на
снимање/репродукција (Продолжува)
Содржина
Pro~itajte go prvo ova poglavje ......... 2
Податоците за време на снимање
Дата/време за време на снимањето и до тераното време на камерата автоматски
ќе се снимат. Тие не се појавуваат на
екран за време на снимањето, но можете
да ги проверите во [DATA CODE] за
време на репродукцијата (стр. 49).
Забелешки за користење ........ 4
Kako da zapo~nete
^ekor 1: Proverka na paketot
................................ ................... 9
^ekor 2: Polnewe na baterijata
................................ ................. 10
Проверка на индикаторите на
екранот (Прикажува водич)
Лесно можете да го проверите значењето
на секој индикатор кој се појавува на
LCD екранот.
 Допрете [GUIDE] → [DISP GUIDE].
60m i n
^ekor 3: Vklu~uvawe i дотерување на
датумот и часот .......................... 13
Менување на јазикот .............. 14
^ekor 4: Менување на поставките пред
отпочнување со снимање .............. 15
^ekor 5: Вметнување на касета или
“Memory Stick Duo” ....................... 16
Користење на менијата
Koristewe na делови od meniто .... 32
Делови на менито ..................... 33
CAMERA SET мени ......... 35
Дотерување на камерата до состојба
на снимање
MEMORY SET мени ......... 40
Дотерување за “Memory Stick Duo”
PICT.APPLI. мени ............. 42
Специјални ефектни на сликите или
додатни функции при
снимањето/репродукцијата
EDIT/PLAY мени ............... 46
STBY
Снимање/Репродукција
GUIDE
P-MENU
 Допрете го местото, вклучувајќи го
и индикаторот што сакате да го
проверите.
Значењето на индикаторот во тоа
место можете да го листата на
екранот. Ако неможете да го најдете
индикаторот што сакате да го
проверите, допрете
.
/
За завршување на работата,
допрете [END].
Совет
• Исто така можете да работите допирајќи
→ [DISP GUIDE].
Ednostavno snimawe i reprodukcija
(Easy Handycam funcija) ................ 18
Снимање ..................................... 20
Зумирање ............................... 22
Snimawe vo temni uslovi
(NightShot plus)..................... 22
Prilagoduvawe na ekspozicija pri
pozadinsko svetlo ..................... 23
Ogledalno snimawe ..................... 23
Селектирање на пропорционален сразмер
(16:9 или 4:3) на снимената слика............23
Репродукција .............................. 24
Користење на PB зум....................26
Користење на функциите на „водичот“
(USAGE GUIDE)........................ 26
Пребарување на почетна точка .... 27
Barawe na krajnata scena od poslednata
snimka (END SEARCH) ........... 27
Ra~no prebaruvawe
(EDIT SEARCH) ..................... 28
Pregled na posledno snimenite
sceni (Rec review) ..................... 28
94
Брзо пребарување на саканите сцени
(Zero set memory)) ....................... 28
Пребарување на сцени според датумот на
снимање (Date search)............................. 29
Reprodukcija na sliki n a TV .......... 30
Дотерување за прикажување или
репродукција на различни начини
STANDARD SET мени...... 48
Дотерување додека снима на касета
или други основни дотерувања
TIME/LANGU. мени .......... 51
Прилагодување на
лично мени ............................... 52
Преснимување/Уредување
Presnimuvawe na videorekorder , DVD
или HDD ured ................................ 54
Snimawe na sliki od videorekorder и сл.)
................................................... 56
Presnimuvawe слики од касета на “Memory
Stick Duo”...................................................... 58
Бришење на снимени слики од “Memory Stick
Du” ................................................................. 58
Одбележување слики на “Memory Stick Duo”
со одредени информации (Принтање/заштита
на сликата) .................................................... 59
Принтање на снимените слики (PictBridge
компатабилен принтер)............................... 60
Продолжува
7
Содржина (продолжува)
Употреба на компјутер
Што може да направите со Windows
компјутер ...................................... 62
Instalirawe na softverot i "First Step"
upatstvoto и софтвер ...................... 63
Pregled na "First Step" upatstvoto .... 65
Користење на Мекинтош компјутер ...... 65
Проблеми и можни р ешенија
Проблеми и можни решенија ............ 66
Predupreduva~ki indikatori i poraki
................................ ................. 73
Дополнителни информации
Копче за претходна/следна слика (25)
Копче за приказ на индексот (25)
Центар
Индикатор
Ознака за заштита на слика(59)
Објектив (43)
NightShot plus (22)
Ознака за принтање (59)
Super NightShot plus
(38)
Индикатор кога
правите промени
Color Slow Shutter (38)
Употребувајте го [DISP GUIDE] (стр. 94) за
проверка на функционирањето на индика торите кои се појавуваат на LCD екранот.
Забелешка
• Некои од индикаторите може да не се
појават кога употребувате [DISP GUIDE].
Горе лево
Значење
PictBridge поврзување
(60)
EZ
Предупредување (73)
Доле
Индикатор
Горе десно
Значење
Ефект на сликата (44)
Дигитален ефект (43)
За i.LINK . . . . ................................. 80
За користење на камерата .............. 81
Tehni~ki karakteristiki .................. 85
9
Рачен фокус (37)
SCENE SELECT (35)
Доле
Центар
Горе лево
Индикатор
Кус преглед
Идентификација на деловите и
копчињата................................ . 88
Прикажани индикатори за време
на снимање и репродукција ... 92
Индекс ................................ ...... 95
.
Значење
Backlight (23)
n
Кус преглед
Koristewe na kamerata vo stranstvo .... 76
Odrжuvawe i merki na pretpazlivost ... 77
Na kakvi kaseti moжe da snimate .... 77
За “Memory Stick” .......................................... 77
Za "InfoLITHIUM" baterijata ............... 79
Баланс на бела боја (36)
AUDIO режим (48)
SteadyShot исклучен (39)
Непрекинато снимање
слики (40)
Tele macro (38)
Flexible spot meter (36)/
EXPOSURE (36)
Самобр. за снимање (39)
WIDE SELECT (23)
Интервал за снимање
слика(45)
Други индикатори
Индикатор
Информации (74)
Горе десно
Индикатор
Значење
Значење
DV влез (56)
DV излез (54)
i.LINK приклучување
(54, 56)
Забелешка
• Содржината и позицијата на индикаторот се
нормални. Можат да се разликуваат од тоа
како се прикажани .
Zero set memory (28, 91)
8
Продолжува
93
Појавување на индикаторите за време на снимање/репродуцирање
Како да започнете
Снимање филмови
Proverete dali paketot gi sodr`i site
navedeni delovi. Brojot na par~iwa e
naveden vo zagradite do soodvetniot del .
Останата батерија (приближно)
Режим на снимање (SP или LP) (48)
^ekor 1: Proverka na paketot
Батерија за полнење NP-FH40 (1)
(стр. 10, 79)
Статус на снимање([STBY] (standby)
или [REC] (recording))
Снимање фотографии
Капацитет за снимање на лентата
(приближно) (50)
END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec
приказ за преглед на копчињата (28)
AC Адаптер (1) (стр. 10)
Како да започнете
Снимање: Бројач на лента (час:
минути:секунди)
Репродукција: Бројач на лента (час:
минути: секунди)/Код на времето (час:
минути: секунди: рамка)
CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (стр. 62)
Кабел за напојување (1) (стр. 10)
21-пински адаптер (1) (стр.31)
За моделите со ознаката
дното.
испечатени на
Упатство за работа (Ова упатство) (1)
GUIDE копче (26)
Personal Menu копче (32)
Фолдер за снимање (42)
Големина на слика (23, 40)
или
) (40)
Квалитет (
Преглед на филм
Безжичен далечински управувач (1)
(стр. 91)
“Memory Stick Duo” индикатор и број на
слики што можат да се снимат
(приближно)
Копче за преглед (21)
Литиумска батерија веќе е инсталирана
Индикатор за префрлање на лентата
Копче за работа на видеото (24)
A/V приклучен кабел (1) (стp. 30, 54)
Име на фајл на податоците
Број на слика/Вкупен број на снимени
сли-ки во моментално репродуцираниот
фолдер
Преглед на фотографии
USB кабел (1) (стp. 60)
Фолдер за репродукција (42)
Икона за претходен/следен фолдер
Следниве индикатори се појавуваат кога
првата или последната слика од тековниот
фолдер се прикажуваат и кога има споени
фолдери на исто “Memory Stick Duo.”
: Допрете
да одите на претходниот
фолдер.
: Допрете
да одите на следниот фолдер
/
да одите во
: Допрете
претходниот или следниот фолдер.
Копче за бришење на слики (58)
92
Копче за селектирање на репродукција
на лентата (25)
9
^ekor 2: Polnewe na baterijata
Далечински управувач
PHOTO копче* (18, 21)
2
1
По притискање на ова копче, сликата од
екранот ќе биде сним ена како фотографија на “Memory Stick Duo” картичката.
2
Мемориски контроли (Индекс**, –/+,
Мемориска репродукција) (19, 25)
3
1
SEARCH M. копче (29)**
(Previous/Next) копче
DC утикач
(29)**
Батерија
Видео контроли (Наназад,
Репродукција, Нанапред, Пауза,
Стоп, Полека) (19, 24)
POWER копче
DC IN приклучок
4
ZERO SET MEMORY копче(28)**
Кон утикачот за струја
AC Адаптер
Кабел за напојување
Изолациска фолија
Предавател
REC START/STOP копче(18, 20)
Зум копчиња (22, 26)
DISPLAY копче
4 Приклучете го струјниот кабел во AC
Адаптерот и утичницата (штекерот) на
ѕидот.
Забелешка
• Не може да приклучувате никаква друга
батерија на камерата освен “InfoLITHIUM” од
серијата Н.
Забелешка
• Извадете ја заштитната фолија пред да го
користите управувачот .
• За да управувате, насочете го далчинскиот
управувач во правец на сензорот за
далечинско управување на вашата камера
(стp. 88).
• За менување на батеријата, види страна 85.
Ги вклучува и исклучува индикаторите на
екранот (како на пример Battery Info).
* Не е достапно за време на Easy Handycam
функцијата со POWER копчето во CAMERATAPE позиција.
** Не е достапно за време на Easy
Handycam функцијата.
Кус преглед
“InfoLITHIUM” батеријата (од H
серија) може да ја полните на
самата камера откако ја приклучите
на камерата. (стр. 60)
1 Poramnete gi leжi{tata na
baterijata i kamerata ( 1), a potoa
prika~ete ja baterijata taka d a
CHG (полни) индикатор
klikne vo leжi{teto ( 2 ).
2 Zavrtete go POWER kop~eto vo
pravec na strelkata vo OFF (CHG)
pozicija (voobi~aena pozicija) .
3 Со знакот ▲ на DC приклучокот
завртен нагоре приклучете го AС
Адаптерот во DC IN прилучокот на
камерата.
10
CHG (полни) индикаторот се вклучува
и полнењето започнува. CHG (полни)
индикаторот се исклучува кога
батеријата е наполнета. Исклучете го
АС адаптерот од DC IN приклучокот.
Забелешка
• Исклучете го АС адаптерот од DC IN
приклучокот држејќи ја камерата и DC
приклучокот.
91
Идентификација на деловите и контролите (Продолжува)
Употреба на надворешно напојување
Може да ракувате со камерата
додека е приклучена на некој извор на
енергија, како што е штекерот опишан во
илустрацијата. Во овој случај батеријата
не се троши.
За проверка на престанатата енергија
во батеријата (Battery Info)
Завртете го POWER копчето во OFF
(CHG) позиција, а потоа притиснете на
DISP/BATT INFO копчето.
Како да ја извадите батеријата
2 Извадете ја батеријата во правец на
стрелката.
DISP/BATT INFO копче
POWER копче
По некое време се прикажува
приближното преостанато време за
снимање како и информации за батери јата, во времетраење од 7 секунди.
1
2
PUSH
POWER копче (13)
Приказот може да го продолжите до 20
секунди со повторно притискање на
DISP/BATT INFO копчето за
времетраење на информацијата.
Преостаната батерија (приближно)
Окулар (15)
Како да ја чувате батеријата
Чашка на окуларо (84)
Пред да ја оставите батеријата вон употреба
на подолг период, испразнете ја (стр. 60).
Рачка за прилагодување на окуларот (15)
Како да започнете
1 Исклучете ја камера, а потоа
притиснете на копчето PUSH.
DV interface (54, 56)
DC IN џек (10)
CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT индикатор (13)
REC START/STOP копче(18, 20)
A/V далечински приклучок (30, 54)
Навој за статив
Прикачете го стативот (опција:
должината на навојот на стативот мора
да биде помала од 5.5 mm (7/32 in.)).
90
Капацитет за снимање (приближно)
Преостанатото време на батеријата
можете да го проверите на LCD екранот.
Индикатор
Статус
Доволно преостаната енергија.
Недоволно преостаната енергија,
снимањето/ репродукцијата
набргу ќе прекинат.
Заменете ја батеријата со друга
полна батерија или ставете ја на
полнење истата.
Продолжува 
11
^ekor 2: Polnewe na baterijata (продолжува)
Времетраење на полнењето
Приближно време (мин.) потребно за
целосно полнење на потполно празна
батерија.
Батерија
Со отворен
LCD екран
Со затворен
LCD екран
NP-FH70
300
370
NP-FH100
695
845
Време на полнење
NP-FH40 (во пакетот)
125
За батеријата
NP-FH50
135
• Пред замена на батеријата свртете го POWER
копчето во OFF (CHG) позиција.
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Време на снимање
Приближно време (во мин.) за снимање
при користење на полна батерија.
Батерија
Непрекинато
време на
снимање
Вообичаено
време на
снимање*
100
110
50
55
NP-FH50
115
130
55
65
NP-FH70
245
280
120
140
NP-FH100
565
635
280
315
Забелешка
• Сите времиња се мерени во следниве услови:
Горе: Снимање со отворен LCD екран.
Средина: Снимање со изгаснато
осветлување на LCD екранот.
Долу: Снимање со помош на окулар и
затворен LCD екран.
Време на репродукција
Батерија
Со отворен
LCD екран
Со затворен
LCD екран
NP-FH40
(во пакетот)
120
150
NP-FH50
140
170
• CHG (полни) индикаторот трепка во текот н а
полнењето, или Battery Info (стр. 11) не се
појавува правилно во следниве околнос ти: –
– Батеријата не е добро поставена.
– Батеријата е оштетена.
– Батеријата е амортизирана (се однесува
само за Battery Info ).
• Батеријата нема да напојува со енергија се додека
AC Адаптерот е вклучен во DC IN
приклучокот на вашата камера, дури и кога
струјниот кабел е исклучен о д штекерот.
За времето на полнење, снимање и
репродукција
• Измерените времиња со камерата се
извршени при температура од 25 °C (77 F).
Препорачани се (10 - 30 °C (50 - 86 F).
• При ниски температури времето на снимање и
репродукција ќе биде пократко.
• Во зависност од условите во кои ја
користите вашата камера, времето на
снимање и репродукција може да варира.
DISP/BATT INFO копче (11, 15)
Кус преглед
NP-FH40
(во пакетот)
* Вообичаените времиња на снимање
одразуваат услови на повеќекратно
притискање на start/stop, вклучување и
исклучување на камерата и зумирање.
12
Батерија
EASY копче (18)
RESET копче
Сите параметри ги враќа на фабрички
вредности, вклучувајќи го датумот и часот.
LCD екран на допир (15, 92)
REC START/STOP копче (18, 20)
Зум копчиња (22, 26)
За AC Адаптерот
WIDE SELECT копче (23)
• Користете лесно достапен штекер за да го
приклучите AC адаптерот. Доколку
приметите некаков дефект веднаш
исклучете го АС адаптерот од струја.
• Не го поставувајте АС адаптерот во тесен
простор, како на пример помеѓу ѕидот и
мебелот.
• Не вршете краток спој со метален
предмет на DC приклучокот од AC
адаптерот или на контактите од
батеријата со метални предмети. Тоа
може да предизвика дефект.
• Дури и ако Вашата камера е исклучена,
АС добива сеуште струја се додека е
приклучен ѕидниот излез со АС адаптерот.
Звучник
Звукот се репродуцира на звучникот. За
прилагодување на јачината на звукот,
види страна 24.
BATT (отпуштање на батеријата) PUSH
копче (11)
CHG (полни) индикатор (10)
Индикатор за пристап (16)
Memory Stick Duo слот (16)
(USB) џек (60)
(back light) копче (23)
Продолжува
89
Кус преглед
Идентификација на деловите и контролите
Броевите во заградите ( ) посочуваат кон референтната страница .
Чекор 3: Вклучување на камерата и дотерување на
датумот и часот
Пред првата употреба дотерајте го часот и
датумот. Ако тоа не го сторите, на екранот
ќе се појавува [CLOCK SET] секој пат
кога ќе ја вклучите камерата или кога ќе
ја промените положбата на
POWER копчето.
3 Преместете на [M] (месец) со
и дотерајте го со
4 Преместете на [D] (ден) со
и дотерајте го со
и повторете за часови и минути .
време, допрете на
Часовникот започнува со работа .
Допрете на копчето
на LCD екранот.
POWER копче
1 Додека притискате на зеленото
NIGHTSHOT PLUS копче (22)
PHOTO копче (18, 21)
Зум лизгач (22, 26)
OPEN/EJECT рачка (16)
Куки за каивче за рамо
Прикачете го каивчето за рамо (опција).
Каивче за дланка (15)
Објектив (Carl Zeiss Lens) (6)
копче, завртете го POWER
копчето за да се вклучи
индикаторот .
CAMERA-TAPE: Снимање на касета.
CAMERA-MEMORY: За снимање на
“Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Репродукција или
уредување на слики.
[CLOCK SET] се прикажува на екранот.
LENS COVER копче (15)
Далечински сензор
Насочете го далечинскиот управувач (91) кон
далечинскиот сензор за да управувате со
камерата
Вграден стерео микрофон (47)
За да ја исклучите камерата
Завртете го POWER копчето во OFF
(CHG) позиција.
За ресетирање на датум и час
Времето и часот можете да го ресетирате
со допирање на
→
[CLOCK SET] (стр. 32).
Забелешка
• Ако не ја користите камерата околу 3 месеци,
вградената батерија ќе се испразни, а
дотерувањата за часот и датумот може да се
избришат од меморијата. Во тој случај
наполнете ја батеријата и повторно дотерајте
ги часот и датумот (стр. 84).
• При купување камерата ќе биде наместена на
автоматско исклучување, наменето за штедење
на батеријата, а ќе се активира по околу 5
минити, откако сте ја оставиле камерата во
мирување ([A.SHUT OFF], стр. 50).
Совети
Инфрацрвен порт (22)
2 Дотерајте [Y] (година) со
Може да запишете било која
година се до 2079.
88
.
Како да започнете
5 Откако ќе дотерате дат ум и
• Датумот и времето не се покажуваат во текот на
снимањето, но тие автоматски се снимаат на
касетата и може да бидат прикажани во текот на
репродукцијата (види страна 49 за
[DATA CODE] (Во текот на Easy Handycam
операција, може да се дотера само
[DATE/TIME]) датум и време).
• Ако полињата на екранот не работат
правилно, калибрирајте го екранот ,
(CALIBRATION) (стp. 83).
Продолжува 
13
Чекор 3: Вклучување на камерата и дотерување на датумот и часот
(продолжува)
Промена на јазикот
Може да го промените јазикот на кој
се прикажуват пораките на екранот.
Допрете
→ [MENU] →
(TIME/LANGU.) → [LANGUAGE]
и изберете соодветен јазик.
Температура при складирање
-20 °C to + 60 °C (-4 °F to + 140 °F)
Димензии (приближно)
48 × 29 × 81 mm
(1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w/h/d)
без проекциските делови
Маса (приближно)
170 g (6.0 oz) без кабелот за струја
* Погледнете ја етикетата на AC
Адаптерот за останатите технички
карактеристики.
Батерија на полнење NP-FH40
Дизајнот и техничките карактеристики,
подлежат на промени, без претходна најава.
14
се
• “Handycam” и
заштитни знаци на Sony Corporation.
• “Memory Stick,” “
,” “Memory Stick
Duo,” “
,” “Memory Stick
PRO Duo,” “
,”
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“
,” “Memory Stick
Micro,” “MagicGate,” “
,”
“MagicGate Memory Stick” and “MagicGate
Memory Stick Duo” се заштитни знаци на
Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е заштитен знак на Sony
Corporation.
• i.LINK and се заштитни знаци на Sony
Corporation.
•
е заштитен знак.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista, и DirectX се исто така
заштитни знаци на Microsoft Corporation во
САД и др. држави.
• Macintosh и Mac OS е заштитен знак за
Apple Inc. во САД и др. држави.
• Intel, Intel Core, и Pentium се заштитни знаци
за Intel Corporation.
• Adobe, Adobe logo и Adobe Acrobat се
регистрирани заштитни знаци за Adobe
Systems Incorporated во САД и др. земји.
Сите останати имиња на производи спомнати
овдека можеби се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на нивните
компании. Покрај тоа, ™ и “®” не се
спомнуваат за секој случај посебно во ова
упатство.
Дополнителни информации
Максимален излезен напон
DC 8.4 V
Излезен напон
DC 7.2 V
Капацитет
4.9 Wh (680 mAh)
Димензии (приближно)
31.8 × 18.5 × 45.0 mm
(1 5/16 × 3/4 × 1 13/16 in.) (w/h/d)
Маса (приближно)
45 g (1.6 oz)
Работна температура
0 °C to 40 °C (32 °F до 104 °F)
Тип
Литиум јон
Авторски права
87
Чекор 4: Дотерувања пред да започнете
со снимање
Технички карактеристики (Продолжува)
* “Exif” е податочен формат за фотографии, поставен од JEITA (Japan Electronics and Information Technology Indu stries Association). Датотеките во овој
формат може да содржат дополнителни
информации, како што е информацијата
за дотерувањата на камерата за време на
снимањето.
Приклучоци за влез/излез
Аудио/Видео излез
10-пински приклучок
Видео сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома),
Светлосен сигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (ома),
Сигнал со боја: 0.3 Vp-p, 75 Ω (ома),
Аудио сигнал: 327 mV (при отпор од
47 kΩ (килоома)), излезен отпор под
2.2 kΩ (килоома)
USB џел
мини-B
DV влезен/излезен џек
i.LINK Interface (IEEE1394, 4пински конектор S100)
LCD екран
Слика
6.9 cm (2.7 тип, формат 16:9)
86
Вкупен број на точки
123 200 (560 × 220)
Општо
Напојување (струја)
DC 6.8 V/7.2 V (батерија)
DC 8.4 V (AC Адаптер)
Просечна потрошувачка на енергија
При снимање со камерата,
користејќи окулар 2.5 W
При снимање со камерата,
користејќи LCD екран 2.8 W
Работна температура
0 C до 40 C (32 F до 104 F)
Температура при складирање
-20 C до + 60 C (-4 F до + 140 F)
Димензии (приближно)
63 × 85 × 114 mm
(2 1/2 × 3 3/8 × 4 1/2 in.) (w/h/d)
вклучувајќи ги проекциските делови
63 × 85 × 115 mm
(2 1/2 × 3 3/8 × 4 5/8 in.) (w/h/d)
вклучувајќи ги проекциските
делови со приклучена NP-FH40
батерија
Маса (приближно)
390g(13oz) само главната единица,
455g(1lb) вклучувајќи ја и NP-FH40
батерија за полнење и DVM60 касета
Испорачани додатоци
Види страна 9.
AC Адаптер AC-L200/L200B
Напојување (струја)
AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Јачина
0.35 - 0.18 A
Моќност
18 W
Излезен напон
DC 8.4 V*
Работна температура
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Отворање на капакот на објективот
Притиснете го LENS COVER копчето во
OPEN позиција.
Окулар
Окуларот се користи кога сакате да ја
сочувате енергијата на батеријата или кога
сликата на LCD екранот изгледа лошо .
Окулар
Како да започнете
Во CAMERA-TAPE:
41 ~ 1 189 mm** (1 5/8 ~ 46 7/8 in.)
(16:9)
43 ~ 1 075 mm (1 3/4 ~ 42 3/8 in.) (4:3)
In CAMERA-MEMORY:
36 ~ 900 mm (1 7/16 ~ 35 1/2 in.) (4:3)
39 ~ 975 mm (1 9/16 ~ 38 1/2 in.) (16:9)
F1.8 ~ 3.2
Filter diameter: 30 mm (1 3/16 in.)
Температура на бои
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Минимално осветлување
4 lx (lux) (AUTOSLW SHTR ON,
Shutter speed 1/25 s)
0 lx (lux) (при NightShot plus
функцијта)
По завршување со снимањето,
притиснете го LENS COVER копчето
во CLOSE, позиција за да го затворите
капакот на објективот.
LCD екран
Отворете го LCD екранот 90 степени во
однос на камерата (), и ротирајте го во
најдобриот агол за снимање или
репродукција (). DISP/BATT INFO
Рачка за дотерување
на леќата на окуларот
Движете ја се додека не се
избистри сликата.
180 степени
(max.)

Совети
• Јачината на светлото на окуларот може да ја
дотерате со бирање на [LCD/VF SET] [VF B.LIGHT] (стр. 49).


90 степени
(max.)
90 степени во
однос на камерата
Каивче за држење
Затегнете го кавчето за држење и
правилно држете ја камерата.
Забелешка
• При отворање или завртување на LCD екранот,
внимавајте да не ги притискате случајно
копчињата на рамката од екранот.
Совети
• Ако го завртите екранот за 180 степени кон
објективот, можете да го затворите с о
видната страна нанадво р. Оваа опција е
особено погодна при репродукција .
• Видете [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (стр. 33) за
да ја дотерате осветленоста на LCD екранот.
• Притиснете на DISP/BATT INFO за да ги
вклучувате/исклучувате индикаторите на
екранот (на пример Battery Info.




15
Чекор 5: Вметнување касета или “Memory
Stick Duo”
Забелешка
Касети
Може да користите само mini DV
касети (стр. 77).
1 Поместете ја рачката
OPEN/
EJECT во правец на стрелката и
отворете го капакот за касета.
• Не туркајте ја со сила кутијата за
касета на делот кадешто пишува
{DO NOT PUSH}. Така може да
дојде до дефект.
3 Затворете го капакот за касета.
OPEN/EJECT рачка
Вадење на касета
Отворете го капакот за касета следејќи ја
истата процедура како во чекор 1 и
извадете ја касетата.
Совет
• Времето на снимање варира во зависност од
[
REC MODE] (стр. 41).
капак за касета
Кутијата за касета автоматски
излегува и се отвора.
2 Вметнете ја касетата со прозорНежно притиснете ја касетата
на средина од задната страна.
Прозорче
Можете да употребувате “Memory Stick
Duo” откако ќе се појави логото (стр.78).
- MEMORY STICK DUO (“Memory Stick Duo”)
- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORYSTICKPRO-HGDUO(“MemoryStickPRO-HGDuo”)
камерата, не го вклучувате АС адаптерот
или не ја ставате батеријата.
Сепак, дури и ако вградената батерија не
се полни, тоа нема да влијае врз
работата на камерата се додека не ви е
битен датумот на снимање.
 Процедури
Приклучете ја камерата во штекерот со
помош на AC адаптерот, и оставете ја со
POWER копчето во OFF (CHG) позиција
најмалку 24 часа.
Промена на батеријата на
далечинскиот управувач
 Додека го притискате копчето, ставете го
ноктот во отворот за да го повлечете
лежиштето на батеријата
 Ставете нова батерија со + страната
нагоре.
 Вратете го назад лежиштето со
батеријата во далечинскиот управувач..
Tab
1 Отварање на LCD таблата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Батеријата може да експлодира ако не
ракувате правилно со неа. Не ја полнете,
не ја отворајте и не изложувајте на на
оган.
Забелешка
Кутија за касета
Кутијата за касета
автоматски се затвора.
16
• Ако литиумската батерија ослаби,
далечината на управување о д далечинскиот
управувач, може да се намали или тој може
да нефункционира правилно . Во тој случај
заменете ја батеријата со Sony CR2025
литиумска батерија. Користењето на други
батерии претставува ризик од пожар и
експлозија.
Систем
Систем за видео снимање
2 ротирачки глави, Хелиоцентричен
систем на скенирање
Систем за фотографирање
Exif Ver. 2.2*
Систем за аудио снимање
Ротирачки глави, PCM систем
Квантизација: 12 бита (Fs 32 kHz,
стерео 1, стерео 2), 16 бита (Fs 48
kHz, стерео)
Видео сигнал
PAL боја, CCIR стандарди
Тип на касети
Мини DV касети означени со
Брзина на касетата
SP: околу 18.81 mm/s
LP: околу 12.56 mm/s
Време за снимање/репродукција
SP: 60 min (using a DVM60 касета)
LP: 90 min (using a DVM60 касета)
Премотување нанапред/наназад
Околу 2 min 40 s (со DVM60 касета и
напојување со батерија)
Околу 1 min 45 s (со DVM60 касета и
напојување со AC адаптер)
Окулар
Електричен окулар (0.27 тип,
формат 16:9, 123 200 точки)
Чип за слики
3 mm (1/6 тип) CCD (Charge Coupled
Device)
Бруто:1 070 000 точки
Ефективно (фотографии): 1 000 000
точки
Ефективно (филм): 690 000
точки
Објектив
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 × (Оптички), 2 000 × (Дигитално)
Должина на фокус
f=2.5 ~ 62.5 mm (1/8 ~ 2 1/2 in.)
При конверзија во 35 mm
фотоапарат
Продолжува
Дополнителни информации
чето нанадвор и притиснете на
“Memory Stick Duo”
Технички карактеристики
85
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
Одржување и чување на објективот
• Површината на објективот, чистете ја со
мека ткаенина во следниве случаи:
– Кога на површината на објективот има
отпечатоци од прсти.
– На топли и влажни места.
– Кога објективот е изложен на солен
воздух, како на пример покрај море.
• Чувајте го на добро проветрено место, без
нечистотии и прав.
• За да не се залепи, периодично чистете го
објективот како што е опишано погоре.
Препорачливо е еднаш месечно да работите
со камерата, за да ја сочувате во добра
состојба.
Како да ја отстраните нечистотијата од
внатрешноста на окуларот
 Извадете го окуларот.
 Додека притискате на копчето со
остар предмет, како на пример
пенкало, повлечете ја чашката о
правец на стелката за да ја извадите .
 Отстранете је прашината од
внатрешноста со помош на
компресор и сл.
слотот за Memory Stick Duo
надесно додека не кликне.
Влезна лампа
Со ознаката  свртена кон
LCD екранот
 Прицврстете го блокот (чашката),
притискајќи се додека не кликне .
Вадење на “Memory Stick Duo”
Нежно турнете одеднаш и лизгајте го надвор
од “Memory Stick Duo” долж камерата.
Забелешка
• Кога влезната лампа е запалена или светка,
камерата чита/снима податоци. Немојте да ја
тресете или удирате камерата, исклучете ја,
извадете го “Memory Stick Duo” или отстранете
ја батеријата. Во спротивно, снимените слики
можат да се оштетат.
Копче
Забелешка
• Чашката на окуларот е прецизен дел . Не
го отворајте понатака.
• Не ги допирајте леќите на чашката .
Полнење на вградената батерија
 Отстранете го правот од чашката
на окуларот со компресор и сл.
2 Ставете “Memory Stick Duo” во
Камерата има вградена батерија на
полнење за да ги сочува датумот часот и
другите дотерувања, дури и по
исклучувањето. Вградената батерија се
полни секогаш кога камерата е
приклучена во струја преку АС
Адаптерот или кога обичната батерија е
ставена. Вградената батерија ќе се
испразни целосно за приближно 3
месеци ако воопшто не ја употребувате
• Ако насилно го ставате “Memory Stick Duo” во
слотот во спротивен правец, “Memory Stick
Duo”, слотот на “Memory Stick Duo” или пак
сликите можат да се оштетат.
• Немојте со сила со прстите да го отстранувате
“Memory Stick Duo” бидејќи може да се оштети.
• Кога ставате или вадите “Memory Stick Duo”
бидете внимателни да не Ви отскокне или да не
падне.
Совети
• Бројот на снимени слики може да варира во
зависност од квалитетот на сликите или
големината на сликите. За повеќе детали видете ја
стр.40.
 Притиснете го окуларот во телото од
камерата.
84
17
Снимање/Репродукција
Едноставно снимање и репродукција
(Easy Handycam функција)
Видео глава
Со оваа Easy Handycam функција, повеќето од дотерувањата на камерата се автоматски
прилагодени на оптимум, а со тоа ве ослободува од деталните прилагодувања. Големината на
буквите на екранот се зголемува за подобра прегледност .
Препорачливот е да употребувате касети
за чистење (по избор) пред да снимате
нешто многу важно.
• Ако видео главите се нечисти , може да дојде
до изобличување на сликата и звукот.
• Ако тоа се случи, чистете ги главите околу
10 секунди со Sony DVM-12CLD касета за
чистење (опција).
– При репродукцијата сликата на екранот се
прикажува со мозаични пречки или екранот
е син.
Извадете го капачето од објективот (стр. 15)
Ако копчето POWER е
подесено во OFF (CHG),
лизгајте го и
истовремено притиснете
го зеленото копче
Слики (4:3)
1 Завртете го POWER
1 Завртете го POWER
копчето за да се
вклучи индикаторот CAMERA-ТАPE.
2 Притиснете EASY
.
се прикажува на
екранот .
3 Притиснете REC START/STOP
(или ) за почеток на
снимањето.*
Индикаторотсе менува од
[STBY] во [REC].
2 Притиснете EASY
EASY
.
се прикажува на
екранот .
3 Притиснете PHOTO
за
почеток на снима њето.*
Светкасвети
Притиснете и држете
До крај притиснежно за дотерување
нете за да се
на фокусот.
сними.
За крај, повторно притиснете
REC START/ STOP.
* Филмовите на касетата се снимаат во SP (Standard Play) режим.
** Сликите се снимаат во [FINE] квалитет на “Memory Stick Duo”.
18
 Допрете
→ [MENU] →
(STANDARD SET) → [CALIBRATION]
Touch
.
→
Ако користите 4:3 формат, екранот се
менува во 16:9 формат .
– Репродуцираната слика не се движи.
– Репродуцираните слики не се прикажуваат
или звукот е испрекинат.
–[
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] пораката се прикажува н а
екранот за време на снимањето и
репродукцијата.
• По долга употреба, видео главите се аморти зираат. Ако не добиете чиста слика дуи и по
чистењето со касета (опција), можеби видео
главите се амортизирани. Обратете се кај
вашиот Sony дилер или во овластениот Sony
сервис, за да ви заменат видео главите .
LCD екран
• Не притискајте силно врз LCD екранот,
може да се оштети.
• Ако камерата се користи на ладно место,
сликата може да задржува на LCD екранот.
Тоа не е дефект.
• При користење на камерата, позадината на
LCD екранот може да се загрева . Тоа не е
дефект.
■
Како да го исчистите LCD екранот
Ако поради прашина или отпечатоци од прсти
се извалка LCD екранот, препорачливо е да го
исчистите користејќи мека ткаенин а. Ако
користите LCD прибор за чистење (опција), не
нанесувајте ја течноста за чистење директно н а
LCD екранот. Употребете ја хартијата за
чистење, навлажнета со течноста за чистење .
За дотерување на LCD екранот
(CALIBRATION) (Калибрација)
■
Продолжува 
 Завртете го POWER копчето за да се
вклучи PLAY/EDIT индикаторот.
КАЛИБРАЦИЈА
1/3
Допрете "x"
CANCEL
 Допрете на “×” прикажан на екранот со
ќошето на “Memory Stick Duo” или со
сличен предмет.
Положбата на “×” се менува.
За откажување на [CALIBRATION],
допрете [CANCEL].
Ако не притиснете во вистинската точка,
почнете повторно од почеток на чекор 3.
Забелешка
• Неможе да го калибрирате LCD екранот
ако е завртен за 180 степени.
Ракување со куќиштето
• Куќиштето се чисти со мека малку навлаж нете ткаенина, а потоа се брише со сува ткае нина.
• Не ги користете следниве методи при чистење за да
не ја оштетите бојата.
– Употреба на хемикалии како што се разре дувач, бензин, алкохол, влажни шамивчиња, инсектициди и средства з а сончање.
– Ваквите средства ги употребувате на ваш
ризик.
– Оставање на куќиштето во контакт со
гумени или пластични предмети на подолг
период.
Дополнителни информации
EASY
копчето за да се
вклучи индикаторот
за CAMERA-MEMORY.
Снимање/Репродукција
Филм
Може да се случи копчињата на екранот
на допир да не функционираат правилно.
Ако тоа се случи, следете ја процедурата.
За оваа операција препорачливо е да ја
приклучите камерата во штекер со
помош на испорачаниот AC Адаптер.
83
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
• Ракувајте внимателно и чувајте ја камерата од
грубо ракување, расклопување, прилагодување,
физички стрес или удирање, паѓање или
стапнување врз уредот. Бидете особено
внимателни со објективот.
• Кога не ја употребувате вашата камера, држете го
POWER копчето во OFF (CHG) позиција.
• Не ја завиткувајте камерата во крпа, па да работите со неа. Така може да дојде до прегревање.
• Кога го ислучувате струјниот кабел од штекерот,
повлечете го за приклучокот, а не за кабелот.
• Внимавајте да не го оштетите струјниот кабел со
ставање на тешки предмети врз него.
• Одржувајте ги металните контакти чисти.
• Чувајте ги далечинскиот управувач и неговата
батерија вон дофат на деца. Ако детето случајно
ја проголта батеријата, веднаш побарајте
лекарска помош.
• Ако истече електролитската течност од батеријата,
– обратете се во овластениот Sony сервис.
– измијте ја кожата што дошла во контакт
со течноста.
– ако течноста дошла во контакт со
очите, измијте ги со многу ода и
побарајте лекарска помош.
 Кога не ја користите камерата
подолго време
• Од време на време вклучув ајте ја камерата
и репродуцирајте касета околу 3 минути.
• Испразнете ја батеријата целосно, пред да
ја складирате.
Кондензација на влага
Ако сте ја донеле камерата директно од
ладно на топло место, влагата може да
кондензира во внатрешноста, на површината од лентата, или на објективот.Вака
лентата може да се залепи на барабанот
од главата и да се оштети или пак камерата нема правилно да функционира. Ако
има влага во внатрешноста, ќе се прикаже
пораката [
Moisture condensation.
Eject the cassette] или [ Moisture condensation. Turn off for 1H.] се појавува.
Индикаторот нема да се прикаже, при
кондензација на влага врз објективот.
исклучете ја камерата и оставете ја во
мирување околу 1 час, со отворен капак
од касетата. Камерата ќе може
повторно да се употребува кога следниве
услови ќе се исполнат:
Репродукција на филм/слики
Ставете го POWER копчето
во позиција PLAY/EDIT. Допрете ги
копчињата на екранот
како на сликата .
• Пораката за предупредување не се прикажува
при вклучување на камерата.
• Кога ставате касета и ракувате со копчињата
за видео операции, не трепка ниту ниту
.
Филмови
Допрете
, а потоа на
за започнување на
репродукцијата.
Понекогаш кога влагата почне да
кондензира, камерата неможе да ја
открие кондензацијата. Ако дојде до ова,
касетата не излегува понекогаш и 10
секунди по отворањето на капакот. Тоа не
е дефект. Не затворајте го капакот, се
додека касетата не излезе.
Слики
Допрете
за селектирање слика.
ВОДИЧ (страна 26)
Стоп
Репродукција/Пауза
Назад/Напред премотување
 Забелешка за кондензацијата на влага
Кондензацијата на влага се појавува кога
ја пренесувате камерата од ладно на топло
место (или обратно) или кога ја користите
камерата на влажни места како долу во
примерите.
ВОДИЧ (страна 26)
Репродукција на лента
Претходен/следен
Бришење (стр.58)
• Кога од ски терен ја внесувате камерата во
топла просторија.
• Кога ја изнесувате камерата од климатизиран
автомобил или просторија надвор на топло.
• Кога ја користите камерата по налет на дожд.
• Кога ја користите камерата на топли и
влажни места.
■ За откажување на Easy Handycam функцијата
 Како да избегнете кондензација на влага
Кога ја пренесувате камерата од ладно
на топло место, ставете ја во најлонско
ќесе и добро затворете го. Отстранете го
ќесето кога внатрешната температура на
воздухот се изедначила со онаа од
околината (приближно по еден час).
• Скоро сите дотерувања автоматски се враќаат на стандардните вредности. (стр. 33).
•
не е прикажано за време на Easy Handycam операцијата.
• Откажете ја Easy Handycam операцијата ако сакате да додадете ефекти или дотерувања на
сликите.
Притиснете
повторно.
исчезнува од екранот.
■ Дотерување на подесените менија за време на Easy Handycam
Допрете [MENU] за прикажување на дотерувањата . Видете страна 32 за детали.
■ Недостапни копчиња за време на Easy Handycam функцијата
За време на Easy Handycam операцијата следните копчето не се во функција. [Invalid
during Easy Handycam operation.] се прикажува на екранот ако операцијата е оневозможена
во Easy Handycam режим.
•
(back light) копчето (стр.23)
• WIDE SELECT копчето (во режимот CAMERA-MEMORY) (стр.23)
• PHOTO копчето (во режимот CAMERA-TAPE) (стр.20).
 Ако дошло до кондензација на влага
Ниедна функција нема да работи, освен
вадење на касетата. Извадете ја касетата,
82
19
Снимање
Отворете го капачето на објективот (стp. 15).
• I EEE 1394 е меѓународен стандард, одобрен
од Institute of Electrical and Electronics
Engineers (Институт за електро и
електронски инженери).
PHOTO
POWER копче
Максималните брзини на пренос на
i.LINK варираат во зависност од уредот.
Постојат 3 типа.
REC START/
STOP
REC START/
STOP
S100 (приближно100Mbps*)
S200 (приближно 200Mbps)
S400 (приближно 400Mbps)
Снимање на филмови
Филмовите се снимаат на касета.
Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција,
завртете го, истовремено притискајќи го зелениот
тастер.
60min
STBY
60min
GUIDE
[STBY]
(или
Како да ги употребувате i.LINK
функциите на камерата
).
60min
REC
P-MENU
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
За да го сопрете снимањето на филмот , повторно притиснете го REC START/STOP
(или
).
Забелешка
• Не можете да снимате филм на “Memory Stick Duo” со помош на камерата.
Совет
• Додека се снима филм на касета, или додека во режим на мирување, можете да снимате слики на
“Memory Stick Duo” со целосно притискање на PHOTO. Сликите ќе бидат сним ени во големина
[0.2M] во 16:9 или [VGA (0.3M)] во 4:3 приказ (стр.40).
20
* Што е Mbps?
Mbps означува “ megabits per second” (мегабита во секунда) или количество на податоци што може да се испратат и примат во секунда. На пример, брзина на пренос од 100 Mbps значи дека 100 мегабита
на податоци се испратени во секунда.
Продолжува 
За повеќе детали околу преснимувањето, кога
камерата е приклучена на друг уред со DV
Интерфејс, видете на страна 54, 56.
Ова камера исто така може д а се приклучи
во друг i.LINK (DV Интерфејс) компатибилен уред, направен од Sony (на пример персонален компјутер о д VAIO серија) како и
со видео уред. Некои i.LINK компатибилни
видео уреди, како што се дигиталната телевизија, DVD, MICROMV или HDV рекордери/плеери, не се компатибилн и со DV
уредите.
Пред приклучување во други уреди,
проверете дали тие уреди се компатибилни с о
DV уредите или не се. За повќе детали околу
мерките на претпазливост и компатибилноста
со апликативниот софтвер, исто така
проверете во упатството за употреба н а
уредот кој го приклучувате.
Каков i. LINK кабел е потребен
Користете Sony i.LINK 4 -пински-во-4пински кабел (за DV пренос на податоци).
За употреба на камерата
Употреба и одржување
• Не употребувајте ја и не складирајте ја камерата и
нејзините додатоци на следниве места.
– Кадешто е премногу топло или премногу ладно.
Не изложувајте ги на температури над 60 °C
(140°F), под директна сочева светлина, близу
грејни тела или во автомобил паркиран на сонце.
Може да дојде до дефект или деформација.
– Близу силни магнетни полиња или механички
вибрации. Може да дојде до дефект на камерата.
– Близу извори на силни радио бранови или радијација. Може да дојде до неправилно снимање.
– Близу AM приемници и видео опрема. Може да
се појави шум.
– На песочни плажи и други места со прашина.
Ако влезе песок или прашина во камерата, може
да дојде до дефект. Некогаш овие дефекти
неможат да се отклонат.
– Близу прозорци или на отворено, кадешто LCD
екранот, окуларот или објективот, може да бидат
изложени на директна сончева светлина. Тоа ја
оштетува внатрешноста на окуларот и LCD
екранот.
– На влажни места.
• Ракувајте со камерата при напон DC 6.8 V/7.2 V
(батерија) или DC 8.4 V (AC адаптер).
• За работа со DC или AC, користете ги
додатоците препорачани во ова упатство.
• Не дозволувајте да се намокри камерата, како на
пример на дожд или морска вода. Ако камерата се
намокри, може да дојде до дефект. Некогаш овие
дефекти неможат да се отклонат.
• Ако било каков цврст предмет или течност
влезе во внатрешноста, исклучете ја камерата и
однесете ја на проверка кај Sony дилер, пред да
продолжите со употреба.
Продолжува
Дополнителни информации
Притиснете на REC START/STOP
Снимање/Репродукција
Завртете го POWER копчето во правец на стрелката
повеќекратно за да се вклучи CAMERA-TAPE индикаторот.
Брзината на пренос е наведена под
„Спецификации“ во упатството за употреба
на секој уред. На некои уреди е наведено
покрај i.LINK интерфесот
.Брзината на пренос може да се разликува
од наведената, кога уредот е приклучен
кон друг уред со поинаква брзина на
пренос.
Забелешка
• Кога ја приклучувате камерата во друг
i.LINK-компатибилен уред, исклучете го
напојувањето и AC Адаптерот од штекерот
пред приклучување или исклучување на
i.LINK кабелот.
81
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
Снимање на слики
– Употребувајте батерии со голем
капацитет: NP-FH70/ FH100 (по избор).
• Честата употреба на LCD екранот или честото репродуцирање, брзо напред или
премотувањето брзо ги троши батериите .
Препорачување употреба на батерии со го лем капацитет: NP-FH70/FH100 (по избор).
• Д отерувајте го POWER копчето во OFF
(CHG) кога не снимате и не репродуцирате со
камерата. Батеријата, исто така се троши кога
камерата е во состојба на готовност или е во
пауза при репродукција.
• увајте во резерва спремни батерии, за два до
три пати пдолго време на снимање од
планираното и претходно направете пробни
снимања.
• Не ја изложувајте батеријата на вода.
Батеријата не е водоотпорна.
а индикаторот за преостанато време
(енергија) на батеријата
• Кога камерата се исклучува, дури и ако ин дикаторот покажува дека има доволно енер гија за работење, повторно наполнете ја ба теријата до крај. Преостанатото време за работа на батеријата ќе се прикажува точно .
Сепак ако индикацијата за батеријата нема
да се поправи, ако батеријата се користи по долго време при високи температури , се
остава во наполнета состојба или често се
употребува. Користете го индикаторот за
преостанато време (енергија) во батеријата,
само за приближна ориентација.
• Знакот
означува ниско ниво на енергија
во батеријата и трепка дури и кога во
батеријата се преостанати 5 до 10 минути
време за работа, во зависност од работните
услови и температурата.
За векот на траење на батеријата
• Поради употребата, капацитетот на батеријата
опаѓа со тек на време. Ако времето за работа
помеѓу две полнења значително опадне, веројатно е време да ја замените батеријата со нова.
• Векот на секоја батерија зависи од начинот
на чување, употребата и работните услови
80
Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да се вклучи CAMERA-MEMORY индикаторот.
Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција,
завртете го, истовремено притискајќи го зелениот
тастер.
За i.LINK
DV Интерфејсот на овој уред е i.LINKстандардизиран DV Интерфејс. Во овој
дел се опишува i.LINK стандардот и
неговите карактеристики.
Што е i.LINK?
i.LINK е дигитален сериски интерфејс за
пренос на дигитални видео и аудио
содржини кон други i.LINKкомпатибилни уреди. Преку i.LINK може
и да управувате со други уреди. i.LINKкомпатибилните уреди меѓусебно се
поврзуваат преку i.LINK кабел. Се
употребува за работење и пренос на
податоци помеѓу разни аудио/видео
уреди.
Кога два или повеќе i.LINKкомпатибилни уреди се паралелно
поврзани, ракувањето може да се
извршува од било кој уред. Методите за
ракување може да варираат или преносот
на податоци да е оневозможен, во
зависност од спецификациите и
карактеристиките на приклучените уреди.
Како да ја складирате батеријата
• Ако батеријата не е користена подолг пе риод, целосно наполнете ја и користете ја со
вашата камера, најмалку еднаш во годината,
за да ја сочувате во добра работна состојба .
За да ја складирате батеријата, извадете ја од
камерата и ставете ја на суво, ладно место.
• За целосно да ја испразните батеријата во
камерата, дотерајте го [A.SHUT OFF] во
[NEVER] во
(STANDARD SET)
менито и оставете ја камерата во
состојба на готовност при снимање на
касета, додека не се исклучи (стр. 50).
Филмовите се снимаат на “Memory Stick Duo”.
Притиснете и држете на PHOTO нежно за дотерување на
фокусот, а потоа целото притиснете го.
СветкаСе запалува
Се слуша звук при снимањето. Кога ќе исчезне
, сликата е снимена.
Проверка на најновото снимање на “Memory Stick Duo”
Допрете
. Да ја избришете сликата допрете
.
Совет
• Видете ја стр.40 за повеќе детали за квалитетот на сликите, големината на сликите или пак бројот
на снимени слики.
Забелешка
• Се разбира, само еден уред може да се приклучи на
камерата преку i.LINK к абел. Кога ја
приклучувате камерата в о i.LINKкомпатибилен уред, кој има два или повеќе
DV Интерфејса, користете ги упатствата за
употреба на уредот кој го приклучуват е.
Совет
•
i .LINK е попознат термин за IEEE 1394 тип
на пренос на податоци развиен од Sony кој
прерасна во заштитна марка на многу
корпорации.
Продолжува  21
Снимање (Продолжува)
Зумирање
Сликата може да ја зголемите до 25 пати во
однос на оригиналната, со помош на зум
лизгачот или со копчињата на LCD рамката.
Совет
• Можете да подесите [DIGITAL ZOOM]
(стp. 39) ако сакате да го зголемите повеќе
од 25х.
Снимање на темни места
(NightShot plus)
Инфра-црвена
порта
Пошироко видно поле:
(Широк агол)
Вклучете го NIGHTSHOT PLUS копчето
во ON позиција.
(
и [“NIGHTSHOT PLUS”]
се прикажуваат.)
Забелешки
Доближено видно поле:
(Телефото)
Забелешки
• [STEADYSHOT] функцијата неможе да ја
избистри сликата кога зум лизгачот е на T
(Телефото) страната.
• Држете го прстот на зум лизгачот. Ако постојано
го поместувате прстот од лизгачот, звукот кој
се создава при ваквото работење со зум
лизгачот, може да се сним и.
• Неможе да ја менувате брзината на зумирање со
зум копчињата на LCD рамката.
• Минималното растојание помеѓу камер ата и
предметот на снимање, а притоа да се задржи
остар фокусот изнесува околу 1 cm (околу
13/32 in.) за широк агол и околу 80 cm (околу 2
5/8 стапки) за телефото.
22
Совет
• За да ја снимите сликата посветло, употребу вајте ја функцијата Super NightShot plus
(стр.38). За снимање на слики поверни со
оргиналните поби, употребувајте ја
функцијата Color Slow Shutter (стр.38).
Забелешки за употреба на “Memory
Stick Micro”
• За употреба на “Memory Stick Micro” со
камерата, треба да има те Duo-sized M2
адаптер. Ставете “Memory Stick Micro” во
Duo- sized M2 адаптерот, а потоа ставете
адаптер во слотот на Memory Stick Duo. Ако
ставите “Memory Stick Micro” во камерата
без да употребите Duo-sized M2 адаптер,
може да се случи да не можете да г о извадите
од камерата.
• Немојте да го оставате “Memory Stick Micro”
на дофат на мали деца. Тие може несакајќи
да го голтнат.
За компатабилноста на сликите
• Фајловите со слики снимени од Вашата
камера на “Memory Stick Duo” се
прилагодуваат за “Design rule for Camera File
system” универзален стандард утврдена од
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• За Вашата камера, неможете да
репродуцирате фотографии на друг апарат
(DCR- TRV900E or DSC-D700/D770) не е
прилагоден со универзалниот стандард.
(Овие модели не се продадени во некои
региони.)
• Ако не можете да го употребувате “Memory
Stick Duo” тогаш е употребуван од друг
апарат, форматирајте го со Вашата камера
(стр. 41). Запомнете дека форматирањето ги
брише сите информации од “Memory Stick
Duo.”
• Може да се случи да неможете да
репродуцирате слики со камерата :
– Кога репродуцирате податоци со слики
модифицирани на компјутер .
– Кога репродуцирате податоци со слики со
друг апарат.
За “InfoLITHIUM” батерија
Оваа камера е компатабилна со
“InfoLITHIUM” батерја (H серија).
Вашата камера работи само со
“InfoLITHIUM” батерија.
“InfoLITHIUM” H серија, батеријата
има ознака
Што е “InfoLITHIUM” батерија?
“InfoLITHIUM” батерија е литиу-јонска
атерија чија функција е пренесување на
информации кои се однесуваат за
употреба меѓу камерата и полнач по
избор/ АС адаптер.
“InfoLITHIUM” батерија ја пресметува
потрошувачката во согласност од
работната состојба на камерата и го
прикажува останатото време на
батеријата во минути.
Полнење на батериите
• Наполнете ја батеријата пред да ја
употребувате камерата.
• Препорачуваме полнење на батеријата на
температура меѓу 10 °C до 30 °C (50 °F до 86
°F) се додека лампата CHG (полнење) не се
исклучи. Ако полните батерија надвор од
овие температури, може да се случи да не се
наполни ефикасно.
• Кога полните батерија додека е приклучен
AC адаптер на камерата, по полнењето ис клучете го кабелот од DC IN џек од Вашата
камера или отстранете ја батеријата.
Ефикасна употреба на батеријата
Дополнителни информации
Поместете го малку зум лизгачот за
поспоро зумирање. Поместете го уште
понатаму за побрзо зумирање.
• NightShot plus и Super NightShot plus функциите користат инфра -црвено светло. Затоа
не покривајте ја инфра -црвената порта со
прстите или со други предмети. Ако се ставени конверзиските леќи (опција), извадете ги.
• Прилагодете го фокусот рачно ([FOCUS],
стр. 37) ако имате потешкотии со
автоматското фокусирање .
• Не ги користете овие функции на светли
места. Може да дојде до дефект .
• Максималниот капацитет на меморијата на
“Memory Stick PRO Duo” која може да се
употребува на Вашата камера е 8 GB.
• Перформансите на батери јата опаѓаат кога
температурата на околината е 10 °C (50 °F) и
времете за употреба е пократко. Во ваков
случај, направете едно од следново за да
можете батеријата да ја употребувате
подолго време.
– Ставете ја батеријата во џеб да за затопли
и наместете ја во камерата веднаш пред
да почнете да снимате. .
Продолжува
79
Одржување и мерки на претпазливост (Продолжува)
За “Memory Stick”
“Memory Stick” е компактен, пренослив
IC медиум за снимање со голем
капацитет на податоци.
Можете да ги употребувате следниве
типови на “Memory Stick” претходно
наброени на камерата. Меѓутоа, не
гарантираме работа со сите типови на
“Memory Stick” на камерата. (Видете го
списокот за повеќе детали.)
Типови на “Memory Stick”
“Memory Stick Duo”
(со MagicGate)

“Memory Stick PRO Duo”

“Memory Stick PRO-HG Duo”

• Овој производ не поддржува брзо пренесува ње на податоци преку паралелен интерфејс .
• Овој производ не може да снима или да пушта
податоци кои имаат “MagicGate” технологија.
“MagicGate” е заштитена технологија со
авторски права кои снимаат и пр ефрлуваат
податоци во шифриран формат .
• Овој производ е компатабилен со “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” е кратенка за
“Memory Stick Micro.”
• Фотографски формат: Вашата камера
компримира и снима слики во JPEG (Joint
Photographic Experts Group) формат.
Додатокот на фајлот е “.JPG.”
• “Memory Stick Duo” форматиран со
компјутер (Windows OS/Mac OS) не
гарантира компатабилност со камерата .
• Читање на податоците/брзината на
снимање можат многу да зависат од
комбинацијата на “Memory Stick Duo” и
“Memory Stick Duo” компатабилен
производ за користење.
• Можете да заштите од несакано бришење
на сликите кога го лизгате копчето за
заштита од пишување на “Memory Stick
Duo” со мал конусен предмет за
поставување на заштитата за пишување .
• Оштетување или губење на пода тоците нема
да бидат надоместени и можат да се случат
во следниве случаи:
– Ако го извадите“Memory Stick Duo,”
исклучете ја струјата на камерата или
извадете ја батеријата за замена додека
камерата чита или пишува податоци на
 За Memory Stick Duo адаптерот
• Кога употребувате “Memory Stick Duo” со
“Memory Stick” компатабилен апарат, ставете
“Memory Stick Duo” во Memory Stick Duo
адаптерот.
• Кога ставате “Memory Stick Duo” во Memory
Stick Duo адаптерот, бидете сигурни дека
“Memory Stick Duo” е ставен во правилна
насока, а потоа ставете го доде ка не влезе.
Запомнете дека неправилната употреба
може да предизвика дефект. Исто така, ако
го бутката “Memory Stick Duo” во Memory
Stick Duo адаптерот во погрешен правец,
може да се предизвика штета. .
• Немојте да ставате Memory Stick Duo адаптер
без да ставите “Memory Stick Duo”. Така
можете да предизвиката дефект на апаратот.
 За “Memory Stick PRO Duo”
Селектирање на сразмерен аспект
(16:9 или 4:3) на снимените слики
WIDE SELECT
За да прилагодите експозиција за
позадински осветлените придмети,
притиснете на BACK LIGHT за да ви се
прикаже . За да ја откажете back light
функцијата, притиснете повторно
на BACK LIGHT.
Огледално снимање
POWER копче
Селектирање на сразрмерен
аспект за филм
Снимање/Репродукција
78
Снимање
/Репродукција
“Memory Stick Duo” (за време на
пристапот лампата свети или светка).
– Ако употребувате “Memory Stick Duo” во
близина на магнети или магнетни полиња .
• Препорачливо е да правите копии на важ ните податоци на хард диск на компјутер .
• Бидете внимателни без да применува сила кога
снимате на меморијата на “Memory Stick Duo.”
• Немојте да ставате етикети или слично на
“Memory Stick Duo” или на Memory Stick
Duo адаптер.
• “Memory Stick Duo,” чувајте го во кутија.
• Немојте да допирате или терминалот да дојде
во допир со метални предмети .
• Немојте да го искривите, да ви падне или да
употребите сила на “Memory Stick Duo.”
• Немојте да го расклопите или да го
промените “Memory Stick Duo.”
• Немојте да дозволите да се намокри “Memory
Stick Duo”.
• Чувајте го “Memory Stick Duo” медиумот
надвор од дофат на мали деца. Има
опасност детето да го голтне .
• Немојте да ставате ништо друго освен
“Memory Stick Duo” во слотот за Memory
Stick Duo. Ако правите така можете да го
оштетите.
• Немојте да употребувате или да држите
“Memory Stick Duo” на следниве места:
– Места изложени на многу висока темпера тура, како што е кола паркирана во лето .
– Места под директна сончева светлина .
– Места со многу голема влажност или до
изложување на корозивни гасови .
За прилагодување на експозицијата
на позадински осветлени предмети
 Дотерајте го копчето POWER во
CAMERA-TAPE.
 Притиснете WIDE SELECT
повеќекратно да го селектираниот
саканиот сразмер на екранот.
Совет
• Разликите меѓу 4:3 и 16:9 преглед на сликите
зависи многу од позицијата на зумот кога
снимате


Отворете го LCD екранот под агол од
90 степени од камерата (), потоа свртете
го за 180 степени кон објективот ().
Совет
• Огледалната слика се појавува на LCD
екранот, сепак таа ќе биде снимена
нормално.
• Ако репродуцирате слика на ТВ, подесете
[TV TYPE] за репродукција во сразмерен
аспект на ТВ (стр.31).
• Кога гледате снимени слики во 16:9 сразмер
со [TV TYPE] подесен во [4:3], сликите
можат да бидат групи во зависност од
предметот (стр.31).
Селектирање на сразрмерен
аспект за слики
 Дотерајте го копчето POWER во
CAMERA-MEMORY.
 Притиснете WIDE SELECT за селектирање на саканиот сразмер на екранот.
Забелешка
• Сликите ќе бидат направени во големината
[0.7M] (
) во режим 16:9 (широчина). Во
режимот 4:3 можете најмногу да
селектирате до [1.0M] (
).
Совет
• За бројот на снимени слики видете ја стр.40.
23
Репродукција
Одржување и мерки на претпазливост
Завртете го POWER копчето во правец на стрелката повеќекратно за да
се вклучи PLAY/EDIT индикаторот.
Ако POWER копчето е во OFF (CHG) позиција, завртете го,
истовремено притискајќи го зеленото копче.
Касети што се употребуваат
Можете да употребувате само касети со
мини DV формат. Употребувајте касети
со ознака
. Камерата не е компатабилна со функцијата Cassette Memory.
За заштита од празен дел кога
почнувате да снимате
Одете на крај од снимениот дел со
помош на END SEARCH (стр. 27) пред
да започнете со следното снимање во
следниве случаи:
Репродукција на филм
Допрете на
, а потоа на
за да започнете со репродукција .
• Треба да ја репродуцирате лентата .
• Треба да го користите EDIT SEARCH.
Наизменично или пауза како што допирате *
 Заштита од несакано бришење
Лизгајте го копчето за заштита од пишу вање на касетата во положба на SAVE.
REC: На касетата може
да се сними.
SAVE: На касетата не може
да се снима (заштита).
REC
SAVE
 Ставање етикета на касетата
Етикетата ставете ја само на местата каде што
се покажани со прикажанава илустрација, за
да не се предизвика дефект на камерата.
Ознака за авторско право
 Кога репродуцирате
Ако касетата што ја репродуцирате на
камерата има ознака за авторско право,
неможете да ја копирате на лента на
друга видео камера приклучена на
Вашата камера.
Дотерување на јачината на глас
Допрете
→ [VOLUME], а потоа
/
за дотерување на гласот.
Забелешка за употреба
Совет
• Ако не можете да го најдете [VOLUME] во
, допрете [MENU] (стр.32).
Пребарување сцени за време на репродукција
Задржете на
/
за време на репродукција (барање слика), или
додека брзо ја премотувате касетата (скенирање).
Совет
• Можете да репродуцитрате во различни режими ([
/
 Кога камерата не ја употребувате
долго време
Отстранете ја касетата и сместете ја .
Место за етикета
 По употреба на касетатс
Премотајте ја лентата на почетокот за
да одбегнете извртување на сликата
или звукот. Потоа касетата треба да ја
ставите во нејзината кутија и да ја
чувате во исправена позиција.
 Кога ги чистите златноплочкастите конектори
Генерално конекторите на касетата
чистете ги со памучна или волнена крпа
после 10 пати откако ќе ги извадите.
Ако конекторите на касетата се прљави
или прашливи индикаторот за
покажување на отатокот на времето на
касетата може да не работи.
Дополнителни информации
* Ако паузата е активиран а повеќе од 3 минути, репродукција автоматски се стопира .
**
се појавува наместо
кога се ставени слики снимени во “Memory Stick Duo” и
лентата не почнува да работи.
 Кога снимате
Неможете да снимате софтвер на
камерата која има ознака за
контролирање на авторски права .
[Cannot record due to copyright
protection.] се појавува на LCD екранот
или на визирот ако се обидете да
снимите ваков софтвер. Вашата камера
не снима на лента ако има ваква ознака .
Не ставајте етикети
надвор од оваа граница .
VAR.SPD PB], стр. 46).
Златно-плочкасти конектори
24
Продолжува
77
Додатни информации
Користење на камерата во странство
Струја
Можете да ја употребувате камерата
во сите земји/региони со употреба на
AC адаптер добиен со камерата заедно
со со AC 100 V во 240 V, 50/60 Hz.
За TV системот во боја
Вашата камера е PAL систем, така
сликите може да се гледаат на ТВ со
PAL систем со AUDIO/VIDEO
внатрешен џек.
Систем
Употреблив во
PAL
Австралија, Австрија, Белгија,
Кина, Чешка, Данска, Финска,
Германија, Холандија, Хонг
Конг, Унгарија, Италија,
Кувајт, Малазија, Нов Зеланд,
Норвешка, Полска,
Португалија, Сингапур,
Словачка, Шпанија, Шведска,
Швајцарија, Велика Британија
и т.н.
PAL - M
PAL - N
Бразил
SECAM
Бугарија, Франција, Гвајана,
Иран, Ирак, Монако, Русија,
Украина и т.н.
Бахама, Боливија, Канада,
Централна Америка, Чиле,
Колумбиа, Еквадор, Гуана,
Јамајка, Јапонија, Кореа,
Мексико, Перу, Суринам,
Тајван, Филипини, САД,
Венецуела и т.н.
NTSC
76
Едноставно дотерување на саатот
според временските разлики
Можете лесно да го дотерате саатот со
локалното време во странство со влез во
временските разлики.
Селектирајте [WORLD TIME] во
(TIME/
LANGU.) менито, а потоа дотерајте ги
временските разлики (стр. 51).
Снимање на слики
Допрете
.
Се прикажуваат најчесто снимените слики.
Сменете го медиумот
за репродукција*
Претходен/
Следен
*
Да се појави екранот
за индекси
се појавува на екранот при репродукција на лентата.
Прикажување слики од “Memory Stick Duo” на индекс екранот
Допрете
. Допрете една од сликите за да вратите во режим на единечен приказ.
Аргентина, Парагвај, Уругвај.
Претходни/Следни 6 слики
Сликите се појавуваат пред да се смени во индекс екранот.
За да ги видите сликите во друг фолдер, притиснете
селектирајте го фолдерот со
, а потоа притиснете
[PB FOLDER],
(стр.42).
Продолжува  25
Репродукција (Продолжува)
Користење на PB зум
Можете да ја зголемите снимените слика
за околу 1.1 до 5 пати од оргиналната
големина. Зголемувањето може да биде
дотеран со рачката за зумирање или со
копчињата за зумирање поставени на
рамката на LCD-то.
Употреба на функциите
на ВОДИЧот (USAGE
GUIDE)
Со помош на функциите на водичот, може
лесно да го изберете приказот со
посакуваните параметри (USAGE GUIDE).
Проверете го приклучениот апарат.
• Исклучете го принтерот и повторно вклучете го, а потоа исклучете
го USB кабелот и повторно вклучете го.
Неможе да принта. Проверете го
принтерот.
• Исклучете го принтерот и повторно вклучете го, а потоа исклучете
го USB кабелот и повторно вклучете го.
Вашата камера има 3 опции на
водичот, прикажани подолу.
Репродукција на слика која што сакате да ја
зголемите.
Зголемување на слика со Т (Telephoto).
Екранот е подесен.
Допрете го екранот во точката што сакате
да ја прикажете во центарот на
прикажаната рамка.
За да откажете допрете [END].
Забелешка
• Не можете да ја смените брзината на
зумирањето со копчињата за зум што се на
рамката на LCD-то.
Ве води до приказите за
дотерување на снимањето
USEFUL
GUIDE:
Ве води до приказите за
дотерување на основните
операции.
DISP
GUIDE:
Ви овозможува да го видите значењето на секој
индикатор што се прикажува на LCD екранот. Види на страна 72 за повеќе
детали.
1 Допрете [GUIDE].
2 Изберете потребна функција .
пр., ноќно снимање
Проблеми и можни решенија
Дотерајте го зголемувањето со W (Wide
angle)/T (Telephoto).
SHOOT
GUIDE:
Допрете [SHOOT GUIDE] → [SELCT
SCENE] →
за прикажување [за
задржување на ефектот на ноќна
сцена].
3 Допрете на [SET].
Соодветното мени за дотерување
се прикажува. Дотерајте ги
вредностите, според Вашите
потреби .
26
75
Индикатори за предупредување и п ораки (Продолжува)
(Индикатор за предупреду вање за касетата )
Слабо светкање:
• Има останато уште помалку од 5
минути на касетата.
• Нема ставено касета.*
• Активирана е заштитата од
пишување на касетата (стр. 77).*
Примери за пораки за предупредување
Ако на екранот се појави порака,
следете ги инструкциите.
Кондензација на влага .
Исклучете го на 1Ч. (стр. 82)
• Ако [SET] не се прикаже во чекор 3,
следете ги инструкциите н а екранот.
Совет
• Кога
се појавува, пораката може да се
. Допрете
смени во
со допирање
за повторен приказ на пораката.
(Предупредување за извадена касета)*
Слабо светкање:
• Активирана е заштитата од
пишување на касетата (стр. 77).
Брзо светкање :
• Има кондензација од влага (стр. 82).
• Шифрата за самодијагноза се
појавува (стр. 73).
(Индикатор за предупреду вање за бришење на слика )*
• Сликата е заштитена (стр. 59).
(Индикатор за предупре дување за заштита од пишување
на “Memory Stick Duo”)*
• Активирана заштита за пишување
на “Memory Stick Duo” (стр. 78).
(Индикатор за предупредување
за тресење на камерата )
• Камерата не е стабилна, така да
лесно може да се случи да се тресе.
Држете ја стабилно камерата со
двете раце и сликајте. Меѓутоа,
забележете дека индикаторот за
предупредување за тресење на
камерата не се губи.
* Слушате мелодија кога индикаторот за пре дупредување се појавува на екранот (стр. 50).
74
Совети
Пребарување на почетна
точка за снимање
Пребарување за крајна сцена од
последната снимка (END
SEARCH)
[END SEARCH] (крајна сцена) функцијата нема да функционира ако по снимањето сте ја извадиле касетата.
Уверете се дека индикаторот
CAMERA-TAPE е вклучен (стр. 20.
Допретена
Снимање/Репродукција
Кондензација на влага .
Извадете ја касетата (стр. 82)
За време на Easy Handycam
операциите, некои функции и
дотерувања се оневозможени.
Доколку некое од таквите дотерувања
е потребно да се измени, допрете на
[SET] за да се прикаже инструкција на
екранот. Следете ги инструкциите на
екранот за да ја откажете Easy
Handycam операцијата и да изберете
соодветно дотерување.
Брзо светкање :
• Касетата снима.*
Оневозможени дотерувања за време
на Easy Handycam
.
Повторно ставање на
касета. (стр. 16)
• Проверете да не е оштетена
касетата.
Касетата е заклучена –
проверете го табот . (стр. 77)
Повторно ставање на Memory
Stick. (стр. 16, 78)
• Повторно ставете “Memory Stick
Duo” неколку пати. Дури и ако тогаш
свети индикаторот, “Memory Stick
Duo” може да е оштетен. Обидете се
со друг “Memory Stick Duo.”
Овој Memory Stick не е
форматиран правилно .
• Проверете го форматот, а потоа ако
е потребно форматирајте го
“Memory Stick Duo” (стр. 41, 78).
Фолдерите на Memory Stick се
полни.
• Не можете да креирате нов фолдер
ако надминува 999MSDCF. Не
можете да ги избришете креираните
фолдер со помош на камерата.
• Треба да го форматирате “Memory
Stick Duo” (стр. 41) или да ги
избришете преку компјутер.
Допрете овде за да ја откажете операцијата.
Крајната сцена од последната
снимка се репродуцира околу 5
секунди, по што камерата преминува
во состојба на готовност, запрена на
крајот од последната снимка.
Забелешка
• [ END SEARCH] функ цијата нема да
функционира правилно, ако помеѓу снимките
има празни места на касетата .
Совет
• Ис то та ка можете да
селекти рате [EN D SEARC H]
о д м е н и т о . Кога индикаторот
PLAY/EDIT ќе се запали, селектирајте
[END SEARCH] иконка во Personal
Menu (стр.32).
Продолжува 
27
Пребарување на почетна точка за снимање (продолжува)
Рачно пребарување
(EDIT SEARCH)
Можете да ја барате почетната точка за
започнување на следното снимање
додека ги гледате сликите на екранот.
Звукот не се слуша за време на
барањето.
Уверете се дека индикаторот
CAMERA-TAPE е вклучен (стр. 20).
1 Допрете
Индикатори за преду предување и пораки
Екран за самодијагноза / Индикатори за предупредување
Брзо пребарување на саканата
сцена (Zero set memory)
Ако на LCD екранот се појави индикатор
или во визирот, проверете го следново.
Некои симптоми можете самите да ги
поправите. Ако сеуште постои проблемот
откако сте се обиделе неколку пати ,
контактирајте го дилерот на Sony или
локалниот авторизиран Sony сервис.
101-1001(Индикатор со предупре дување важен за фајлот )
C:(или E:) : (Екран за
самодијагноза)
(Предупредување за нивото на
батеријата)
Уверете се дека индикаторот
PLAY/EDIT е вклучен (стр. 24).
.
C:04:
• Батеријата не е“InfoLITHIUM” (H
серија). Користете “InfoLITHIUM”
батерија (H серија) (стр. 79).
• Цврсто приклучете го DC
утикач од AC адаптерот во DC
IN џек на камерата (стр. 10).
C:21:
2 Изберете
Преглед на последната снимена
сцена (Rec review)
1 За време на репродукцијата
притиснете ZERO SET MEMORY
на далечинскиот управувач до
точката која што сакате покасно
да ја пуштите.
Бројачот на касетата е наместен на
“0:00:00“ и
се појавува на екранот.
Уверете се дека индикаторот
CAMERA-TAPE е вклучен (стр. 20).
.
.
Ако не се појави бројачот на касетата,
притиснете DISPLAY.
2 Притиснете STOP кога сакате
да го запрете
репродуцирањето.
28
C:22:
• Исчистете ја главата со помош на
касетата за чистење (по избор)
(стр. 83).
C:31: / C:32:
Можете да погледнете околу 2 секунди
од снимените сцени пред да ја запрете
лентата.
Допрете
• Има кондензација од влага. Отстранете ја касетата и оставете ја камерата најмалку 1 час, потоа повторно
ставете ја касетата (стр. 82).
• Симптомите што се случуваат не се
опишани. Отстранете ја и повторно
ставете ја касетата, а потоа повторно употребувајте ја камерата. Немојте да ја правите оваа процедура
ако има кондензација (стр. 82).
• Отстранете го изворот на енергија.
Повторно приклучете го и
употребувајте ја камерата.
• Промете ја касетата. Притиснете
RESET (стр. 89) и употребувајте
ја камерата.
• Контактирајте го Sony дилерот или
авторизираниот Sony сервис. Кажете
им 5 дигитални шифра, која
започнува на “E.”
• Фајлот е оштетен.
• Фајлот не може да се чита (стр. 78).
• Батеријата скоро е истрошена.
• Во зависност од работата, околината
или состојбата на батеријата,
може да свети, дури и ако има уште
приближно за снимање.
(Предупредување за
кондензација на влага )*
• Извадете ја касетата, отстранете го
изворот на енергија и потоа
оставете ја 1 час со отворен капак за
касетата (стр. 82).
(Индикатор за предупредување кој
се однесува на “Memory Stick Duo”)
• “Memory Stick Duo” не е ставен
(стр. 16).
(Индикатор за предупредупредување за форматирањето на
“Memory Stick Duo”)*
Проблеми и можни решенија
(назад)/
(напред) и ослободете го ако сте
ја нашле точката што сакате д а ја
сликате.
E:61: / E:62:
Во последните 2 секунди (приближ.) се
репродуцираат најчесто снимените
сцени. Тогаш Вашата камера е
подготвена.
• “Memory Stick Duo” е оштетен.
• “Memory Stick Duo” не е форматиран правилно (стр. 41, 78).
(Индикатор за пред упредување за некомпактабилен “Memory
Stick Duo”)*
• Ставен е некомпактабилен
“Memory Stick Duo” (стр. 78).
Продолжува
73
Проблеми и можни решенија
(Продолжува)
Сликите од приклучениот апарат
не се прикажани правилно .
Недостапни
Дотерани функции
[SCENE SELECT]
NightShot plus,
[TELE MACRO],
[OLD MOVIE],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S]
• Внатрешниот сигнал не е PAL (стр. 76).
Фотографиите на можат да се
преснимуваат од касета на
“Memory Stick Duo.”
• Неможете да снимите или уништена
слика може да биде снимена или е
употребувана повеќепати за снимање.
Поврзување со компјутер
• Инсталирајте “Picture Motion Browser”
(стр. 63).
• Компјутерот може да не ја препознае
камерата неколку минуги по нејзиното
приклучување. Причекајте извесно
време.
• Откачете го USB апаратот од
тастатурата, глувчето и камерата од
(USB) џек од компјутерот.
• Откачете ги каблите од компјутерот и
камерата, ресетирајте го компјутерот, а
потоа повторно правилно приклучете го.
Неможете да го инсталирате
добиениот софтвер “Picture Motion
Browser,” на Macintosh компјутер.
Во зависност од функциите, може да се случи да не можете да ги употребувате заедно.
Следниов список покажува примери на
делови од менијата и функции кои не
можат да се употребуваат во исто време.
72
Недостапни
Дотерани функции
позадина
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
Касетата автоматски запира кога бројачот на касетата ќе дојде до “0:00:00“.
Бројачот на касетата се враќа во
поставеното прикажано време и на
екранот се губи подесувањето.
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SPORTS]
When the POWER
switch is set to
CAMERAMEMORY
[SPOT METER]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
Откажување на операцијата
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
Притиснете ZERO SET MEMORY
повторно пред да премотате.
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
during tape recording
[SUPER NSPLUS]
[FADER],
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
NightShot plus,
[SCENE SELECT],
[SUPER NSPLUS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT],
[SCENE SELECT]
• Можете да инсталирате “Picture Motion
Browser”
only on a Windows computer.
Функциите не можат да се
употребуваат заедно
 REW
1 Притиснете
SEARCH M. на
далечинскиот управувач.
4 Притиснете  (претходен)/ 
(следен) за селектирање на
снимените податоци.
4 Притиснете PLAY.
Репродукцијата започнува од
одредената точка од “0:00:00“.
Снимање/Репродукција
Компјутерот не ја препознава
Вашата камера .
3 Притиснете
Откажување на операцијата
Притиснете STOP.
Забелешка
• Тука може да има разлика во неколку
секунди меѓу правото време и бројачот на
касетата.
• Zero set memory нема да работи правилно
ако има празно место меѓу снимениот дел
на касетата.
Забелешка
• Функцијата Date search нема да работи
правилно кога има празно место меѓу
снимените делови на касетата.
Барање на сцени по дата на
снимање (Date search)
Можете да ја откриете точката каде
што се сменети снимените податоци.
Уверете се дека индикаторот
PLAY/EDIT е вклучен (стр. 24).
29
Репродукција на снимениот материјал на TV
Можете камерата да ја поврзете во влезните приклучоци на вашио т TV или видеорекордер користејќи го A/V кабелот ( ) или A/V кабел со S VIDEO приклучок ( ).
Поврзете ја камерата во струја (штекер) преку AC Адаптерот (стр. 10). Исто така
прегледајте ги упатствата за ракување со уредите што ги приклучувате .
Уред без
S VIDEO приклучок
Уред со S VIDEO
приклучок
(Црн)
(Бел)
• Исчистете ја главата со помош на касети
за чистење (по избор) (стр. 83).
(Бел)
(Црвен)
(Црвен)
: Тек на сигналот
Приклучете на влез на друг уред .
B A/V приклучен кабел со
S VIDEO (опција)
Когa приклучувате друг уред преку S
VIDEO приклучокот, преку комбиниран
A/V со S VIDEO кабел, сликата може
подобро да се репродуцира отколку со
A/V кабелот што се испорачува во
пакетот.
Приклучете го белиот и црвениот
приклучок (аудио лев/десен) и S VIDEO
приклучокот (S VIDEO канал) од кабелот.
Во овој случај, жолтиот (стандарден
видео) приклучок не е потребен. S VIDEO
каналот пренесува само слика, но не и
звук.
■ Совет
• Временскиот код може да се прикаже на TV
екранот со дотерување на [DISP OUTPUT]
параметарот во[V-OUT/ PANEL] (стр. 50).
30
(Жолт)
Нема звук или се слуша слаб
звук.
VCR или TV
Кога ја поврзувате камерата во TV
преку Видео-рекордерот
Приклучете ја камерата во LINE IN влезот
на видео-рекордерот. Ако вашиот видеорекордер поседува изборник за влез,
тогаш од понудените опции изберете
LINE (или VIDEO 1, VIDEO 2, итн.).
• Појачајте го (стр. 24).
• Дотерајте [AUDIO MIX] додека не се
слушне соодветен звук (стр. 47).
• Ако употребувате утикач S VIDEO, бидете
сигурни дека црвената и белата жица од
A/V продолжниот кабел исто така е
приклучен (стр. 30).
Звукот прекинува .
• Исчистете ја главата со помош на касети
за чистење (по избор) (стр. 83).
“---” е прикажан на екранот .
• Касетата што ја пуштате е снимена
без дотерување на датум и време.
• Репродуцирано е празен дел на касетата.
• Податоци со гребнатинка или шум не
може да се читаат.
Се јавува шум и
на екранот.
се појавува
• Касетата е снимена во различен систем
во боја од Вашата камера (PAL). Ова не е
дефект (стр. 76).
е прикажан на екран .
• Касетата што ја пуштате е снимена на
друг апарат со 4ch микрофони (4CH MIC
REC). Вашата камера не е компатабилна
со 4ch.
Барањето на податоци не работи
правилно.
• Снимањето повеќе од 2 минути по
менувањето на податоците. Ако фали
еден ден од снимањето, вашата камера
не може прецизно да ја најде точката
каде се сменети податоците.
• Тука има празен дел во почетокот или
меѓу снимениот дел на касетата. Ова не
е дефект.
Преснимување/Уредување/
Приклучување со друг апарат
Сликите од приклучениот апарат
не можат да се зумираат .
• Неможете да зумирате слики на вашата
камера од приклучениот апарат (стр. 22).
Време и други информации
се појавуваат на екранот
од приклучениот апарат .
• Дотерајте [DISP OUTPUT] вo [LCD
PANEL] додека го приклучувате со
A/V продолжен кабел (стр. 50).
Неможете правилно да дуплирате
со помош на A/V продолжен кабел .
Проблеми и можни решенија
A A/V кабел (испорачан)
• Податоците за сликите неможат да се репродуцираат ако имате модифициран фајл или
име на фолдер или сте ги уредувале податоците на компјутер (Во овој случај името на
фајлот свети). Ова не е дефект (стр. 79).
• Сликите снимени на друг апарат неможат да
се репродуцираат или нема да се појават во
нивната вистинска големина (стр. 79).
Хоризонтални линии се појавуваат
на сликата. Прикажаните слики не
се чисти или не се појавуваат.
(Жолт)
A/V приклучок
Податоци за сликите кои се зачувани на “Memory Stick Duo”
неможат да се репродуцираат .
• A/V продолжниот кабел не е правилно
приклучен. Осигурајте се дека A/V
продолжниот кабел е приклучен во
внатрешниот џек на друг апарат за
преснимување на слики од камерата
(стр. 54).
Додаден е нов звук на снимената и
не се слуша.
• Дотерајте [AUDIO MIX] додека не се
слушне звук (стр. 47).
Продолжува
71
Проблеми и можни реженија
(Продолжува)
Функцијата за позадината не
работи.
• Во следниве дотерувања функцијата
за задното светло е откажана.
– [MANUAL] во [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Вункцијата за задното светло не работи
за време на работење со Easy Handycam
(стр. 19).
Вертикална лента се појавува ког а
снимате свеќа или електрично
светло во темно.
Празни линии се појавуваат кога
снимате ТВ екран или компјутер .
• Дотерајте [STEADYSHOT] вo [OFF] (стр. 39).
[The lens cover might be closed.
Check the cover.] се појавува на
екранот кога капакот за леќите е
отворен.
Вертикална лента се појавува кога
снимате светли предмети .
• Нема доволно светло или леќите се
покриени од Вашите прсти или друго.
• Овој феномен е наречен дамкаст ефект.
Ова не е дефект.
Неможте да го користите [SUPER
NSPLUS].
Мали точки во бело, црве -но,
сино или зелено се појавува на
екранот.
• Точките се јавуваат кога снимате во
[AUTOSLW SHTR], [SLOW SHUTTR],
[SUPER NSPLUS], или [COLOR SLOW
S]. Ова не е дефект.
Бојата на сликата не е
прикажана правилно .
• Деактивирајте ја функцијата
NightShot plus (стр. 22).
Екранот на сликата е светол и
предметот не се појавува на
екран.
• Деактивирајте ја функцијата
NightShot plus (стр. 22) или откажете
ја функцијата за задното светло
(стр. 23).
70
• Оваа аномалија може да се случи кога
снимате покрај цевки за празнење, како
што се флуоресцентна лампа, натриумска
ламба или живина ламба со помош на
[PORTRAIT] или [SPORTS]. Ова не е
дефект.
• Прекинувачот NIGHTSHOT PLUS не е
дотеран во ON (стр. 22).
[COLOR SLOW S] не работи
правилно.
Дотерување на сразмерниот аспект
според приклучениот ТВ (16:9/4:3)
Сменете го сразмерниот аспект на сликите
според големината на екранот на Вашиот ТВ.
 Лизгајте го копчето POWER непрестано за
да се вклучи индикаторот PLAY/EDIT.
 Допрете
[16:9] или [4:3]
.
Ако вашиот TV или видеорекордер
има 21 -пински влез
(EUROCONNECTOR)
За да ја приклучите вашата камера во ТV
потребен ви е 21-пински адаптер за да може
да го гледате снимениот материјал. Ваквиот
адаптер служи само за излез на сигналот.
За моделите со ознака испечатена на
долниот дел на производот.
Забелешка
• Кога дотерувате [TV TYPE] во [4:3] или кога
сразмерниот аспект на сликата ја менувате меѓу
16:9 и 4:3 сликата може да трепка.
• На некои 4:3 ТВ, сликите снимени во сразмерен
аспект 4:3 може да не се појават на целиот екран.
Ова не е дефект.
TV/VCR
Снимање/Репродукција
• Ова се случува кога контрастот меѓу
предметот и позадината е многу
различна. Ова не е дефект.
Се случува несакано треперење .
• Кога репродуцирате слик а снимена во 16:9
сразмерен аспект на 4:3 ТВ и не се компатабилни
со сигналот на 16:9, дотерајте [TV TYPE] во [4:3].
• [COLOR SLOW S] може да не работи
правилно во темно. Употребувајте
NightShot plus или [SUPER NSPLUS].
Репродукција
Погледнете го исто така делот за “Cassette tapes/ “Memory Stick Duo”” (стр. 68).
Неможете да репродуцирате
касета.
• Лизгајте го копчето POWER повторно за
вклучување на лампата PLAY/EDIT (стр.
24).
• Премотајте ја касетата (стр. 24).
Кога вашиот TV е моноареален
(Има само еден аудио приклучок)
Приклучете го жолтиот приклучок на A/V
кабелот во видео влезот и приклучете го
белиот (лев аудио канал) или црвениот
(десен аудио канал) или црвениот (десен
аудио канал) во аудио влезот од вашиот
TV или видео-рекордер.
31
Користење на менијата
Користење на деловите на менито
1 Завртете го POWER копчето повеќекратно во правец на
стрелката додека не се вклучи посакуваниот индикатор .
CAMERA-TAPE: дотерувања на касетата
CAMERA-MEMORY: дотерувања на “Memory Stick
Duo”
PLAY/EDIT: дотерувања за репродукција и уредување.
2 Допрете го LCD екранот за да изберете ставка од менито.
Името на датотеката не се прикажуваат правилно или свети.
• Фајлот е оштетен
• Употребувајте фомрат на фајлот кој е
компатабилен со камерата (стр. 78).
Снимање
Видете исто така го делот “Cassette tapes/
“MemoryStick Duo”” (стр. 68).
Недостапните делови ќе бидат сиви.
■ Употреба на иконки на Personal
Menu
Во Personal Menu додани се икони
кои се најчесто употребувани во
деловите на менито.
Совет
• Можете да го прилагодите Personal
Menu како што Вам ви одговара
(стр.52).
 Допрете
.
Можете да ги прилагодите деловите
од менито кои не се додадени во
Personal Menu.
 Допрете
→ [MENU].
 Селектирајте го саканото мени.
Допрете на
за избор на дел од
менито, а потоа на
. (Процедурата во чекор  и  е иста како во
чекор .)
 Изберете ставка.
Исто така можете да го допрете
менито и директно да го селектирате.
 Прилагодување на менито.
По завршување на дотерувањето,
допрете
(затвори) за
затворање на мени екранот.
Ако одлучите да не го менувате
дотерувањето, допрете
за да се
вратите на претходниот екран.
■ Употреба на менијата за време
на Easy Handycam операцијата
не се прикажува за време на
употребата на Easy Handycam.
Допрете [MENU] за прикажување на
екранот ознакта на менито.
Касетата не почнува со работа
кога ќе притиснете REC
START/STOP.
• Лизгајте го копчето POWER непрестано
додека не се вклучи лампата за
CAMERA-TAPE (стр. 20).
• Касетата е наполнета. Премотајте ја или
ставете нова касета.
• Дотерајте ја заштита за пишување во
REC или ставете нова касета (стр. 77).
• Касетата на средина има дупка поради кондензација на влага. Отстранете ја касетата и
оставете ја камерата најмалку 1 час, а потоа
повторно ставете ја касетата (стр. 82).
Не можете да снимате на the
“Memory Stick Duo.”
• “Memory Stick Duo” е полн. Ставете друг
“Memory Stick Duo” или форматирајте го
“Memory Stick Duo” (стр. 41). Или,
избришете ги непотребните слики
снимени на “Memory Stick Duo” (стр. 58).
• Кога ќе дотерате[SMTH INT.REC] вo
[ON], фотографиите не можат да се
сниман во “Memory Stick Duo” додека
снима касетата (стр. 45).
• Направете [END SEARCH] (стр. 27).
• Немојте да ја отстраните касетата.
(Сликата ќе биде снимена
непрекинато дури и ако ја исклучите.)
• Немојте да снимате слики во SP режим
и LP режим на иста касета.
• Избегнувајте да го стопирате
снимањето филм кога е во LP режим.
[END SEARCH] не работи.
• Немојте да ја вадите касетата по
снимањето (стр. 27).
• Нема ништо снимено на касетата.
• Има празно место меѓу сниманиот дел
на касетата. Ова не е дефект.
Снимањето на мазен интервал
прекинува/[Smooth interval rec
discontinued due to error.] се
појавува и снимањето престанува .
• Главата на видеото може да е
прљава. Употребувајте касета за
чистење (по избор) (стр. 83).
• Обидете се повторно од почеток.
• Употребувајте Sony мини DV касети.
Аутофокусот не работи .
• Дотерајте [FOCUS] во [AUTO] (стр. 37).
• Условите за снимање не се погодни за
автоматски фокус. Фокусот дотерајте го
рачно (стр. 37).
Проблеми и можни решенија
 Допрете го саканото мени.
Ако саканото мени не е прикажано на
екранот допрете
се додека
менито не се појави.
 Селектирајте го саканото дотерување, а
потоа допрете
.
■ Употреба на делови од мени то
Не можете да снимите мазен
премин на касета од последната
снимена сцена во друга.
[STEADYSHOT] не работи.
Снимените слики имаат
различен поглед .
• Дотерајте [STEADYSHOT] во [ON] (стр. 39).
• Погледот на снимените слики можат да
личат различно во зависност од
состојбата на камерата. Ова не е дефект.
32
Продолжува
69
Проблеми и можни решенија
(Продолжува)
Деловите на менито
Сликата во визирот не е чиста .
• Тргнете ja дотераната рачка за леќите од
визирот додека сликата не се појави
јасно (стр. 15).
Сликата во визирот се изгуби .
• Затворете ја LCD таблата. Сликата не е
појавена во визирот кога е отворена LCD
таблата (стр. 15).
Касетна лента/ “Memory Stick
Duo”
Касетата не може да се изв ади од
одделот.
• Бидете сигурни дека изворот за енергија
(батеријата или AC адаптерот)
правилно е приклучен (стр. 10).
• Внатре во камерата има кондензација од
влага (стр. 82).
Индикаторот Cassette Memory
или прикажаниот титл не се
појавуваат додека користите
касета со Cassette Memory.
• Оваа камера не поддржува Cassette
Memory, така индикаторот не се
појавува.
Индикаторот за останатото
време на касетата не се појавува .
• Дотерајте [
REMAINING] во [ON] за
секогаш да го прикажува индикаторот за
останатото време на касетата (стр. 50).
Касетата е бучна за време
на премотувањето.
• Кога употребувате AC адаптер,
премотување/брзо напред брзината се
зголемува (во споредба со работата на
батеријата) и затоа се зголемува
бучавата. Ова не е дефект.
Расположливите делови од менито () многу
зависи од тоа кој индикатор е запален. За време на
употребата на Easy Handycam следниве
дотерувања автоматски се применуваат (стр.18).
Мени CAMERA SET (стр.35)
Не можете да ги бр ишете
снимените слики на касетата .
• Не можете да ги бришете снимените
слики на касетатач можете само да ја
премотате касетата и повторно да
снимите. Новиот запис го брише
постоечкиот.
Не можете да работите со
функциите користејќи го “Memory
Stick Duo.”
• Лизгајте го непрестано копчето POWER
за да се вклучи CAMERA-MEMORY или
PLAY/ EDIT лампата (стр. 21, 24).
• Ако употребувате “Memory Stick Duo”
форматиран на компјутер, повторно
форматирајте го на камерата (стр. 41).
Мени MEMORY SET (стр.40)
Не можете да бришете слики или
да го форматирате “Memory Stick
Duo.”
• Ослободете ја заштитата за пишување на
“Memory Stick Duo” (стр. 78).
• Откажете ја заштитата за слики (стр. 59).
• Максималниот број на слики што можете
да ги избришете на индекс екранот во
исто време е 100.
Мени PICT.APPLI. (стр.42)
Заштита на сликите не може да се
примени или не можете да
обележите слика за принтање .
• Ослободете ја заштитата на “Memory
Stick Duo” (стр. 78).
• Извршете ја операцијата повторно во
индекс екранот (стр. 25, 59).
• Максималниот број на слики кои можете
да ги обележете за принтање е 999.
68
Продолжува  33
Деловите на менито (продолжува)
Батерии/Извор на струја
Мени EDIT/PLAY (стр.46)
Мени STANDARD SET (стр.48)
Струјата одеднаш се исклучи .
• Кога отприлика 5 минути истекуваат
додека не работите со камерата, камерата
автоматски се исклучува (A.SHUT OFF).
Сементе го дотерувањето на [A.SHUT
OFF] (стр. 50) или повторно вклучете ја
(стр. 13) или употреубајте AC адаптер.
• Батеријата комплетно е ирпазнета или
скоро испразнета. Наполнете ја
батеријата (стр. 10).
CHG (полнење) ламбата не свети
додека се полни батеријат а.
• Свртете го копчето POWER воOFF
(CHG) (стр. 10).
• Ставете ја батеријата правилно во
камерат (стр. 10).
• Приклучете го кабелот за струја
правилно во штекерот.
• Полнењето на батеријата заврши (стр. 10).
Батеријата многу брзо се
празни.
• Температурата на околината е премногу
висока или ниска или пак батеријата не е
доволно наполнета. Ова не е дефект.
• Повторно наполнете ја батеријата. Ако
сеуште постои проблем, батеријата може да е изабена. Заменете ја со нова
(стр. 10, 79).
LCD екран/визир
Се појавува шум на LCD
екранот кога го допирате .
• Ова не е дефект. Не притискајте силно на
LCD екранот.
Не можете да го исклучите индикаторот.
• Не можете да исклучите
за проверка на пораките за
предупредување (стр. 74).
. Допрете
Копчето не се појавува на
таблата за допирање.
Мени TIME/LANGU. (стр.51)
*1 Овие дотерувања се возможни само кога снимате слики.
*2 Дотерувањето се појавува само кога копчето POWER е поставено во CAMERAMEMORY.
*3 Дотераните вредности пред да се употреби Easy Handycam ќе бидат запаметени.
34
• Ставете ја батеријата правилно во
камерата (стр. 10). Ако се појави
проблем, откачете го АС адаптерот од
штекерот и контактирајте го Sony
дилерот. Батеријата може да е изабена.
Индикаторот за останатото време
на батеријата не покажува
правилно време .
• Температурата на амбиентот е премногу
висока или ниска или батеријата не е
доволно наполнете. Ова не е дефект.
• Повторно наполнете ја батеријата. Ако
сеуште постои проблем, батеријата може
да е изабена. Заменете ја со нова (стр. 10,
79).
• Прикажаното време може да не е точно.
На пример, кога го отварате или
затварате LCD таблата, треба отприлика
1 минута за прикажување на моменталното времетраење на батеријата.
• Допрете го нежно LCD екранот.
• Притиснете DISP/BATT INFO на
камерата (или DISPLAY на
далечинскиот управувач) (стр. 89, 91).
Копчето на таблата за допирање не
работи правилно или воопшто не
работи.
• Дотерајте ја таблата за допирање
([CALIBRATION]) (стр. 83).
Проблеми и можни решенија
CHG (полнење) ламбата свети
додека се полни батеријата .
Делови од менито не се селиктираат .
• Не можете да селектирате сиви менија во
моменталното снимање/репродукција.
не се појавува.
• За време на работата на Easy Handycam
не работат сите делови од менито.
Откажете ја работата со Easy Handycam
(стр. 18).
Продолжува
67
Проблеми и можни решенија
Проблеми и можни
решенија
Ако наидете на било каков проблем користејќи ја камерата, употребете ја следнава табела за решавање на проблемот.
Ако сеуште има проблем, откачете го кабелот и контактирајте го дилерот на
Sony.
• Комплетна работа/Easy Handycam/
далечински управувач.......................66
• Батерии/Извор на струја....................67
• LCD екран/визир ..................................67
• Тип на касета/“Memory Stick Duo” ...68
• Снимање ..............................................69
• Репродукција.......................................70
• Преснимување/Уредување/Приклучување со друг апарат ...........................71
• Поврзување со компјутер...................72
• Функцијата не можат заедно да ја
користат...............................................72
Комплетна работа/Easy Handycam/Далечински управувач
Струјата не се и склучува.
• Ставете наполнети батерии во
камерата (стр. 10).
• Употребете го AC адаптерот за
поврзување со штекер (стр. 10).
Камерата не работи дури и кога
камерата е вклучена .
• Откачете го AC адаптерот од штекерот
или извадете ја батеријата, а потоа повторно приклучете го за околу 1 минута.
• Притиснете го копчето RESET (стр. 89)
со остар предмет. (Ако го притиснете
копчето RESET,сите дотерувања ќе се
ресетираат, освен менито Personal Menu)
Копчето не работи .
• За време на работата на Easy Handycam
не работат сите копчиња (стр. 19).
66
Менување на дотерувањата за
време на Easy Handycam.
Мени CAMERA SET
• За време на операцијата Easy
Handycam, дотераните функции не
се прикажуваат на екранот се
враќаат во фабричкото дотерување
(стр. 18, 33).
Неочекувано се променети
делови од менито.
• Следниве дотерувања се враќаат
автоматски во фабричкото дотерувањe
кога копчето POWER го дотерувате во
OFF (CHG) за повеќе од 12 часа.
– задното светло
– [SCENE SELECT]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [AUDIO MIX]
Камерата се затоплува .
Дотерување за прилагодување на
камерата за снимање
Фабричките подесувања се облежани
со .
За повеќе детали видете стр.32 од
слектираниот дел на менито.
ПЕЈСАЖИ
Селектирајте за да сликате јасно далечни
предмети. Ова дотеру вање исто така ја
предупредува Вашата камера за
фокусирање стакло или метална мрежа
ако има меѓу камерата и предметот.
СЕЛЕКТИРАЊЕ НА СЦЕНИ
Можете да снимате ефективни слик и
во неколку ситуации со функцијата
SCENE SELECT (Селектирање на
сцени).
 АВТОМАТСКИ
ПОРТРЕТ (Мирен портрет)
Селектирање за вадење на предмет како
што се луѓе или цвеќиња и во исто време
создава мирна позадина.
Селектирано е автоматски да ги
слика сликите без функцијата
[SCENE SELECT].
САМРАК
Селектирање за одржување на
темна атмосфера на далечната
околина на сцените.
РЕФЛЕКТОР**
Селектирање за заштита на човековите
лица од појавување на прекумерна белина
кога предметите се светли или многу
светли.
СВЕЌА
Селектирање за одржување на
темна атмосфера на сцените.
СПОРТ** (Спортско предавање)
Селектирајте за намалување на треперење
кога снимате предмети што се движат брзо.
• Камерата може да се затопли додека
работите со неа. Ова не е дефект.
Добиениот далечински
управувач не работи .
• Дотерајте[REMOTE CTRL] во[ON] (стр. 50).
• Отстранете ги сите пречки меѓу далечинскиот управувач и неговиот сензор.
• Сензорот држете го подалеку од јака
светлина, како што сонцето или друг
извор на светлина, во спротивно
далечинскиот управувач може да не
работи правилно.
• Ставете нова батерија со крајниот +/– кои
одговараат (стр. 85).
ИЗГРЕВАЊЕ И ЗАЈДИСОНЦЕ*
Селектирајте за одржување на
атмосферата во ситуациите како
што се изгревање и заогање на
сонцето.
Друга неправилност на видеото
при употреба на добиен иот
далечински управувач .
• Селектирајте режим на далечинскиот
различен од VTR 2 за Вашето видео.
• Покријте го сензорот на видеото со
црна хартија.
ОГНОМЕТ*
Селектирајте за да ги снимите
целиот сјај на огнометот.
ПЛАЖА **
Селектирајте за заштита на човековите
лица од појавување на темни или многу
светли или рефлектирачки отсјај, како
што е на плажа на средина на летото.
СНЕГ**
Селектирајте го ова кога снимате многу
светли, бели површини, како што е
терени за скијање, во сп ротивно сликата
може да биде премногу темна.
Продолжува  35
Мени CAMERA SET (продолжува)
* Дотерано да фокусира само поодалечени
предмети
** Дотерано да не фокусира блиски
предмети.
 Дотерување на експозитурата допирајќи
Забелешка
 Ако дотерате [SCENE SELECT], [WHITE
BAL.] дотерувањето е откажано.
За да ги вратите дотерувањата во автоматска
експозитура, допрете [AUTO]
.
SPOT METER (Еластично точкасто
мерење)
Можете да подесите и да ја поправите
експозитурата на предметот, така да се
запишува во соодветна бистрина дури и
кога има силен контраст меѓу предметот
и позадината, како рефлектор на бина.
 Допрете [END].
За да вратите дотерувата во автоматска
експозитура допрете [AUTO]  [END].
Забелешка
 Ако дотерате [SPOT METER],
[EKSPOSURE] автоматски е дотерано во
[MANUAL].
ЕКСПОЗИТУРА
Можете да ја подесите бистринат а на сликата
рачно. Дотерајте ја бистрината кога предме тот е премногу светол или премногу темен.
 Допрете [MANUAL].
36
.
Забелешка
 Кога работите со прекинувачот POWER или
ги менувате подесувањата [SCENE
SELECT] бистрината на сликата може да се
смени дури ако го смените во [EXPOSURE]
WHITE BAL. (Баланс на бела боја)
Можете да подесите баланс от на бојата
кон посветло од околината што ја
снимате.
 АВТОМАТСКИ
Балансот на белата боја автоматски е
дотеран.
НАДВОРЕШЕН
Балансот на белата боја соодветно е
дотеран за следниве снимања:
- Надворешно
- Ноќно гледање, неонка и огномет
- Изгрејсонце или зајдисонце
- Под денско флуоресцентно светло
ВНАТРЕШЕН
Балансот на белата боја соодветно е
дотеран за следниве снимања:
- Внатрешно
- На забави или во студија каде што
светлото брзо се менува
- Под видео лампи во студио или под
лампи од натриум или вжешт ени –
како лампите во боја.
ПРИТИСКАЊЕ
Балансот на белата боја ќе биде
дотерана во согласност со светлото на
амбиентот.
 Допрете [ONE PUSH].
 Го оквирува белите предмети како што
се делови од хартија, за пополнување на
екранот под исто светло како што ѓ е го
снимате предметот.
Користење на
Macintosh компјутер
За да го гледате “First Step Guide” на
компјутер, препорачливо е Microsoft
Internet Explorer Ver.6.0 или понов.
Со двоен клик на иконата ќе го
отворите “First Step Guide”.
Можете да копирате фотографии од
“Memory Stick Duo” на Macintosh.
Инсталирајте “First Step Guide” во
добиеното CD-ROM.
Совет
• Исто така можете да започнете со
селектирање на [Start] → [Programs] ([All
Programs] за Windows XP) → [Sony Picture
Utility] → [FirstStepGuide] → фолдер од
камерата → “First Step Guide” во HTML.
• За гледање на “First Step Guide” во HTML без
инсталација, копирајте го ф олдерот со јазик
од [FirstStepGuide] фолдер на CD-ROM,
и со двоен клик на [Index.html].
• Погледнете го “First Step Guide” во PDF во
следниве случаи:
– Кога ја принтате саканата тема од “First
Step Guide”
– Кога “First Step Guide” не е прикажан
правилно преку пребарувачот дури и во
препорачаниот контекст. .
– Кога HTML верзијата на “First Step
Guide” не може да се инсталира .
Забелешка
• Добиениот софтвер “Picture Motion
Browser” не работи на Mac OС.
• Погледнете во “First Step Guide” за детали за
поврзување на камерат а и копирање на
фотографии.
Потребен систем
За копирање фотографии од
“Memory Stick Duo”
OС: Mac OS 9.1/9.2 или Mac OS X (в.10.1/
в.10.2/в.10.3/в.10.4).
Други: USB порт (треба да биде
стандарден)
За “First Step Guide”
“First Step Guide” е прирачник со
инструкции кои можете да ги погледнете
на компјутер. Ги опишува основните
операции, од почетното поврзување на
камерата и компјутерот и правење на
дотерување, до главни операции кои се
потребни за употреба на софтверот.
Погледнете “Installing the “First Step
Guide””, отворете го “First Step Guide”, а
потоа следете ги инструкциите.
Using a Computer
 Допрете ја точката каде што саката да
фиксирате и дотерајте ја експо зитурата на
екран.
се појавува
 Допрете
Гледање на “First
Step Guide”
Инсталирање “First Step Guide”
Ископирајте “FirstStepGuide(PDF),”
зачуван во фолдерот [FirstStepGuide] на
Вашиот компјутер.
Преглед на “First Step Guide”
Со двоен клик на “FirstStepGuide(PDF)”.
Ако софтверот за гледање на PDF фајлови
не е инсталиран на Вашиот компјутер,
симнете Adobe Reader од следнава веб
страна; http://www.adobe.com/
65
Инсталација на “First Step Guide” и софтверот (Продолжува)
5 Селектирајте го јазикот и
моделот на камерата за
симнување на менито .
5 Прочитејте [License Agreement],
селектирајте [I accept the terms
of the license agreement], а
потоа притиснете [Next].
3 Допрете [
].
брзо светнува. Кога е дотеран
балансот на белата боја и зачуван во
меморијата индикаторот престанува
да свети.
Забелешка
6 Следете ги инструкциите што се
6 Притиснете [FirstStepGuide(HTML)].
 Microsoft DirectX 9.0c
Потребен софтвер за ракување со филм.
Гледање на “First Step Guide” во PDF
Во чекор 6, притиснете [FirstStepGuide(PDF)].
Инсталација на софтверот
“Adobe Reader” за прикажување
на PDF фајловите
Ако побара од Вас рестартирајте го
компјутерот.
На екранот се појавува икона [
(Picture Motion Browser).
Во чекор 6, притиснете[Adobe(R) Reader(R)].
Инсталација на софтверот
2 Притиснете [Install].
3 Селектирајте го јазикот за
инсталирање на апликациите,
а потоа притиснете [Next].
4 Проверете земјата/регионот ,
7 Извадете го CD-ROM од
компјутерот.
За автомтско дотерување на фокусот
допрете [AUTO] → [END].
Забелешка
• Ако дотерате [SPOT FOCUS], [FOCUS]
автоматски е дотеран во [MANUAL].
ФОКУС
Можете рачно да го дотерате фокусот.
Можете да ја селектирате оваа функција
кога сакате да фокусирате некој предмет .
Совет
• Ако ја менувате батеријата додека е селекти рано [AUTO] или сте ја извадиле камерата
надвор по снимањето внатре со [EXPOSURE]
(или обратно), селектирајте [AUTO] и насочете ја камерата кон најблискиот бел пред мет околу 10 секунди за подобро прилаго дување на балансот на бојата.
• Кога балансот на белата боја е дотеран со
[ONE PUSH], ако ги менувате дотерувањата
[SCENE SELECT] или ја носите вашата ка мера надвор или обратно, треба да ја повто рите процедурата [ONE PUSH] за повторно
прилагодување на балансот на белата боја .
AUTOSLW SHTR (Auto Slow
Shutter)
1 Изведете ги чекор 1 и 3 во
“Installing the “First Step Guide”
(стр. 63).
]
се појавува.
 Допрете [END].
Кога [AUTOSLW SHTR] е дотеран во
[ON], брзината на снимање автоматск и
е намалена на1/25 во темни места.
SPOT FOCUS (Точкасто фокусирање)
Можете да селектирате и да ја прилаго дите фокусната точка на предметот без
да се лоцира во средина на екранот.

 Допрете [MANUAL].
се појавува.
 Допрете
(фокусирање блиски предмети)/
(фокусирање далечни предмети) кон
острење на фокусот. се појавува кога
фокусот не може да се приближи и се
појавува кога неможе подалеку да се
фокусира.
 Допрете
.
Употреба на менито
Инсталацијата започнува.
Кога ќе се појави [Save is complete],
притиснете [OK] за завршување на
инсталацијата.
појавуваат на екранот за
инсталација на софтверот .
Во зависност од компјутерот, може
да треба да го инсталирате и тре тиот дел од софтверот (подолу обја снето). Ако се појави екранот за ин сталација, следете ги инструкциите
за негово инсталирање.
• Дотерајте [WHITE BAL.] во [AUTO] или [ONE
PUSH] под белата флуоресцентна лампа.
• Кога селектирате [ONE PUSH], рамката на предметот останува бела додека
брзо светка.
•
светка полека ако [ONE PUSH] не е
дотеран.
• Кога е селектирано [ONE PUSH] и ако
продолжува да свети по допирањето
дотерајте [WHITE BAL.] во [AUTO].
• Ако дотерате [WHITE BAL.], [SCENE
SELECT] е дотерано во [AUTO].
 Допрете го предметот на екранот.
За автоматско дотерување на фокусот
допрете [AUTO] →
.
Забелешка
• Минималната возможна оддалеченост меѓу
камерата и предметот кој ќе има остар фокус
е околу 1 см (околу 13/32 in.) за широк агол
или околу 80 cm (околу 2 5/8 стапки) за
телефото.
Совет
• Полесно е да се фокусираат предмети со
движење на рачката за зумирање кон T
(Telephoto) за дотерување на фокусот, тогаш
кон W (Wide angle) за дотерување на зумот
за снимање. Кога сакате да снимате предмет
во близина мрднете ја рачката за зум во W
(Wide angle), а потоа дотерајте го фокусот.
а потоа притиснете [Next].

64
Продолжува
37
Мени CAMERA SET (Продолжува)
TELE MACRO
Оваа функција е корисни за снима ње на
мали предмети, како што се цвеќиња или
инсекти. Можете да ја замаглите
позадината и предметот да биде појасен .
Кога ќе дотерате [TELE MACRO] во [ON]
( ), зумот автоматски се движи до
најгорната страна (стр.22) на T (Telephoto) и дозволува снимање на многу блиски предмети до околу 38 cm (15 ин.).
• Брзината за снимање на Вашата камера се
менува во зависност од свелоста. Движењата
на сликата во овој случај можат да се успорат
NS LIGHT (NightShot Light)
Кога употребувате функција NightShot plus
(стр. 22) или [SUPER NSPLUS] (стр. 38) за
да снимате, можете почисто да ги снимате
сликите со дотерување на [NS LIGHT] кој
емитува инфрацрвени светла (невидливи)
во [ON] (фабричко дотерување).
Забелешка
За да откажете допрете [OFF] или да
зумирате на широк агол (W side).
Забелешка
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
Ако дотерате [SUPER NSPLUS] во [ON]
сликите ќе бидат снимени максимум 16 пати
поосетливи од снимањето со Night-Shot
доколку NIGHTSHOT PLUS (стр. 22) го
подесите ON.
и [“SUPER NIGHTSHOT PLUS”]
се појавуваат на екранот .
За откажување на дотерувањето [SUPER
NSPLUS] ставете го во [OFF] или
NIGHTSHOT подесете го во OFF.
Забелешка
• Немојте да употребувате NightShot plus/
[SUPER NSPLUS] на светли места. Тоа може
да предизвика дефект.
• Немојте да го затварате инфрацрвениот порт
со прсти или со други предмети (стр.88).
• Отстранете ги леќите за конверзија (по
избор) ако се прикачени.
• Дотерајте го фокусот рачно ([FOCUS], с. 37)
кога не можете автоматски да фокусирате .
38
Кога се репродуцира фотографија од
“Memory Stick Duo” на компјутер
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP
SP2* или Windows Vista*
*Except за 64-битно издание.
Стандардна инсталација. Не се
гарантира правилна работа ако
ОС е надградуван.
Други: USB порт (треба да
биде стандарден)
Совет
• Ако снимате предмети во темни места како
што се ноќни сцени или на месечина, доте рајте [NS LIGHT] во [OFF]. На ваков начин
боите на сликата можат да бидат потемни .
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Кога ќе го дотерате [COLOR SLOW S]
во [ON], можете да ја снимите јасни бои
на сликата дури и во темни места.
и [COLOR SLOW SHUTTER]
се појавува на екранот.
За да ја откажете функцијата [COLOR
SLOW S], допрете [OFF].
Забелешка
• Дотерајте го фокусот рачно со ([FOCUS],
стр. 37) кога не можете автоматски да
фокусирате.
• Брзината на снимање на Вашата камера се
менува во зависност од светлината.
Движењата на сликата можат да се забават.
Забелешка
• Работата не е загарантирана на компјутер
ако не се задоволуваат барањата .
• Работата не е загарантирана на сите
препорачани барања.
На пр., други отворени или апликации во
позадина кои моментално се отворени
можат да ги намалат перформансите на
производот.
• Ако употребувате лаптоп, приклучете го
преку AC адаптер. Во спротивно, софтверот
нема да работи правилно .
Треба да го инсталирате “First Step
Guide” и софтверот на Вашиот
компјутер пред да ја приклучите
камерата на компјутер .
Инсталирањето е потребно само за
почеток. Инсталираната содржина и
процедурата може да биде различна во
зависност од оперативниот систем .
Совет
• Видете стр. 65 кога употребувате
Macintosh компјутер.
Инсталирање “First Step Guide”
1 Потврдете дека камерата не е
приклучена со компјутерот .
2 Вклучете го компјутерот .
• За инсталација пријавете се како
Administrator.
• Затворете ги сите отворени апликации
на компјутерот за да се инсталира .
3 Ставете го добиенот CD-ROM во
компјутерот.
Се појавува екран за инсталација .
Употреба на компјутер
• Кога снимате далечни предмети, фокусирањето
може да биде тешко и да потрае некое време.
• Фокусот дотерајте го рачно ([FOCUS], стр. 37)
кога не можете автоматски да фокусирате .
• Не го покривајте инфрацрвенио т порт со
прстите или со други предмети (стр.88).
• Отстранете ги леќите за конверзија (по
избор) ако се прикачени.
• Максималната оддалеченот за снимање со
употреба на [NS LIGHT] е околу 3 m (10 стапки).
Други:
USB порт (Ова мора да
биде обезбедено како стандард,
препорачливо е брз USB (USB
2.0 компатабилен), DV Interface
(IEEE1394, i.LINK) (за поврзување преку i.LINK кабел), оптички
диск драјв (CD-ROM драјв е
неопходен за инсталација)
Инсталирање на
“First Step Guide” и
софтверот
Совет
• Ако Вашиот компјутер има слот за Memory,
ставете “Memory Stick Duo” со кое се
снимени фотографиите во Memory Stick Duo
Adaptor (по избор), потоа ставете го во
слотот Memory Stick во компјутер за да ги
ископирате фотографиите во компјутер .
• Кога употребувате “Memory Stick PRO Duo” и
Вашиот компјутер не е компатабилен со него ,
камерата приклучете ја со помош на USB
кабелот наместо слотот Memory Stick.
Ако екранот не се појави
 Притиснете [Start], потоа притиснете [My Computer]. (За Windows
2000, двоен клик [My Computer].)
 Двоен клик [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (диск драјв).*
* Име на драјвот (како (E:)) во
зависност од компјутерот .
4 Притиснете [FirstStepGuide].
Продолжува
63
Употреба на компјутер
Што се можете да направите со Windows компјутер
Коа на Windows компјутер инсталирате
“Picture Motion Browser” преку добиеното
CD-ROM, можете да уживате во следниве
операции.
Забелешка
• Неможете добиениот програм “Picture
Motion Browser,” да го инсталирате на
Мекинтош компјутер.
Ова ги објаснува основните операции,
од почетно спојување на камерата и
компјутерот и дотерување, до главни
операции кога за првпат го употребува те софтверот “Picture Motion Browser”
зачуван на CD-ROM (следи).
Погледнете во “Инсталирање на “First
Step Guide”” (стр. 63), започнете со
“First Step Guide”, потоа следете ги
инструкциите.
За помошните функции на
софтверот
Системски барања
Главни функции
 Префрлување/Гледање
филмови превземени од камера
Филмовите и фотографиите можете да
ги уредите според датум и време на
снимањето и да селектирате филм или
фотографија што сакате да гледате како
мал дел. Можат да се зголемат и да се
пуштат како слајдови.
 Уредување слики префрлени
на компјутер
Можете да уредите префрлени слики
или фотографии на компјутер.
 Префрлување филмови од
компјутер на камера
Можете да префрлите филм кој што е
ставен во компјутер, во вашата камера
и повторно да го вратите во камерата..
За “First Step Guide”
“First Step Guide” се инструкции како
да работите на компјутер.
62
Кога[SELF-TIMER] ќе го дотерате во
[ON]( ), самобројачот започнува да
снима за околу 10 секунди по притиска њето на PHOTO за снимање на слики
За да престане да брои допрете [RESET].
За откажување [SELF-TIMER] допрете [OFF].
Екран: Минимум 1024 × 768 точки
Тресењето можете да го надоместите за
камерата (фабрички дотерано е [ON]).
Дотерајте го [STEADYSHOT] во [OFF]
( ) кога употребувате троножец (по
избор) или леќи за конверзија (по
избор, а потоа сликата станува
природна.
■ Совет
• Исто така можете да го дотерате
самобројачот со копчето PHOTO на
далечинскиот управувач (стр. 91).
ДИГИТАЛЕН ЗУМ
Можете да го селектирате максималното
ниво за зумирање во случај ако сакате
нивото на зумот да го зголемите 25 ×
(фабричко подесување) додека снимате
на лента. Запомнете дека квалитето на
сликата се намалува кога употребувате
дигитален зум.
Кога употребувате “Picture Motion Browser”
OС: Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2*, Windows Vista*
*64-bit уредување и Starter (уредени) не се поддржани. Потребна
е стандардна инсталација.
Работата не е загарантирана ако
претходниот ОС е надградуван
или е во повеќенаменски контекст
CPU: Intel Pentium III 800 MHz
или побрз
Апликација: DirectX 9.0c или
понов (Овој производ е базиран
врз DirectX технологија.
Неопходно е да се има
инсталирано DirectX.)
Систем за звук: Директен
звук компатабилна
картичка за звук
Меморија: 256 MB или повеќе
Хард диск:
Потребен поголем диск за
инсталација: Приближно 350 MB
МИРНО СНИМАЊЕ
Употреба на менито
Упатството за помош ги објаснува сите
функции на софтверската апликација. За
во иднинина за повеќе детали за
работата со него внимателно причитајте
го упатството “First Step Guide”.
За прикажување на прирачникот за помош, притиснете [?] ознака на екранот.
САМОБРОЈАЧТ
Десната страна од прачката го
покажува дигиталното зумирање.
Зоната за зумирање се појавува кога го
селектирате нивото на зумирање.
 OFF
Најмногу до 25 × зум оптички се
извршува.
50 ×
Најмногу до 25 × зум оптички се
извршува и потоа најмногу до 50 ×
зум се извршува дитиално.
2000 ×
Најмногу до 25 × зум оптички се
извршува и потоа најмногу до 2,000 ×
зум се извршува дигитално.
39
Мени MEMORY SET
Дотерувања за “Memory Stick Duo”
Фабричките дотерувања се обележани
со . Индикаторите се јавуваат во
интервал кога е селектирано мени.
За повеќе информации видете
стр. 32 од селектираните делови
на менито.

 ФИНО (
СТАНДАРД (
 OFF
Ова селектирајте го кога
непрекинато снимате.
)
Во сразмер 4:3:
Непрекинато снима најмногу до 4 слики
(големина на сликата 1.0M) или најмногу
до 13 слики (големина на сликата VGA).
Во сразмер 16:9:
Непрекинато снима најмногу до 4 слики
(големина на сликата 0.7M).
)
Следните 3 слики ги снима со различна
експозитура во интервал од околу 0.5
секунди. Можете да споредите 3 слики
и да селектирате слика со најдобро
снимена експозитура.
Забелешка
• [BURST] може да биде дотеран само кога
POWER е дотеран во CAMERA-MEMORY.
• [BURST] не може да се подесува за време на
работата на Easy Handycam.
• Максималниот број на слики ќе се снимат во
режимот на самобројачот или кога работите со
далечинскиот управувач .
• [EXP.BRKTG] нема да работи кога има
простор само за уште 3 слики на “Memory
Stick Duo.”
• Квалитетот на сликата автоматски е
поставен во [FINE] за време на работата со
Easy Handycam.

ГОЛЕМИНА НА СЛИКАТА
 1.0M (
)
Ви дозволува да сликата повеќе слики
со релативно јасен квалитет.
VGA (0.3M) (
)
Ви го дозволува максималниот
број за сликање на слики.
Забелешка
• [IMAGE SIZE] може да се дотера само кога
POWER е дотеран во CAMERA-MEMORY.
• Ако дотерате сразмер на екранот од 16:9
(широко), [IMAGE SIZE] автоматски се
фиксира на [0.7M] (стр. 23).
Капацитет на “Memory Stick Duo”
и број на снимени слики
• Поглднете го упатството за принтерот за да
можете да го употребувате.
• Немојте да ги употребувате следниве
опера-ции кога
е на екран Работата може
да не се изврши правилно .
– Работите со прекинувачот POWER.
– Го откачувате кабелот за струја (главен ).
– Го откачувате USB кабелот од
камерата или од принтерот.
– Го отстранувате “Memory Stick Duo” од
камерата.
• Ако принтерот престане да работи, откачете го
USB кабелот, исклучете го принтерот и
повторно вклучете го и започнете повторно со
работа.
• На некои модели на принтери, рабовите
горе, долу, десно и лево на сликите можат да
се дотераат. Ако Вашиот принта слики во
16:9 (широко) аспект, левиот и десниот крај
на сликата можат широко да се уредат .
• Некои принтери не поддржуваат функција за
принтање на дата и време . За повеќе детали
видете го упатството за принтерот.
• Не можеме да гарантираме принтење на
слики снимени со друг апарат .
• PictBridge е стандарден и индустриски
утврден од Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Можете да принтате
слики без употреба на компјутер со директно
приклучување на принтерот во дигитална
камера или дигитален фотоапарат , во
зависност од моделот или производителот .
Преснимување/Уредување
Непрекинато снима слики во интервал од
околу 0.5 секунди.
Максималниот број на слики се снимени
кога ќе притиснете и држите на PHOTO
до крај.
40
)
Снима слики со стандарден квалитет.
Забелешка

BURST
Можете да снимите неколку слики една
по друга со притискање на PHOTO.
EXP.BRKTG (
)
Снима слики со фин квалитет
STILL SET
NORMAL (
Забелешка
QUALITY
Во сразмер од 4:3
1.0M
(1152 × 864)
VGA
(640 × 480)
128MB
245
600
780
1970
256MB
445
1000
1400
3550
512MB
910
2050
2900
7300
1GB
1850
4250
6000
14500
2GB
3750
8600
12000
30000
4GB
7400
17000
23500
59500
61
Принтање на снимени слики
(PictBridge компатабилен принтер)
Можете да принтате слики со помош на
PictBridge компатабилен принтер без да ја
приклучите камерата во компјутер .
Забелешка
8GB
Совет
Приклучете го AC адаптерот за да
донесете струја од ѕидниот штекер (стр.
10). Ставете “Memory Stick Duo” кој има
слики внатре во камерата и го вклучува
принтерот.
Приклучување на камерата со
принтер
1 Лизгајте го копчето POWER
2 Приклучете
(USB) џек (стр.
89) во принтерот со помош на
USB кабел.
[USB SELECT] автоматски се
појавува на екранот.
3 Допрете [PictBridge PRINT].
Кога приклучувањето е комплетно,
(PictBridge приклучување)
се појавува на екранот.
PR IN 1.0M
Pict Brii dg e PPRRIN
INT
1 0 1- 0 0 0 1
1 / 10
101
• Исто така можете да работите со
помош на селектирање:
– Допрете
→ [MENU] →
(PICT.APPLI.) → [USB SELECT] →
[PictBridge PRINT]
– Допрете
→ [MENU] →
(PICT.APPLI.) → [PictBridge PRINT]
Принтање
1 Селектирајте ја сликата за
принтање со
2 Допрете
/
.
→ [COPIES].
3 Селектирајте број на копии за
принтање со
/
.
Можат да бидат испринтани
максисум 20 копии од сликите.
4 Допрете
→ [END].
За да се отпринта дата и време на сли ката, допрете
→ [DATE/TIME] →
[DATE] или [DAY&TIME] →
.
END
5 Допрете [EXEC] → [YES].
-
+
SET
EXEC
Една од зачуваните слик на “Memory Stick Duo” ќе биде прикажана.
Кога ќе заврши принтањето, исчезнува [Printing...] и повторно се појавува селектираниот екран со
слики.
Допрете [END] кога
принтањето е комплетно.
15000
34000
VGA
(640 × 480)
48000
115000
ЦЕЛОСНО БРИШЕЊЕ
Бришење на сите слики без заштита на
сликите на “Memory Stick Duo” или во
селектираниот фолдер.
 Селектирајте [ALL FILES] или
Во сразмер од 16:9
0.7M
(1152 × 648)
0.2M*
(640 × 360)
128MB
325
780
980
1970
256MB
590
1400
1750
3550
512MB
1200
2900
3650
7300
1GB
2450
6000
7500
14500
2GB
5000
12000
15000
30000
4GB
9900
23500
29500
59500
8GB
20000
48000
60000
115000
* Ако снимите слика на “Memory Stick
Duo” со POWER дотерајте во CAMERATAPE и [IMAGE SIZE] автоматски се
подесува во [0.2M]. Не можете да
селектирате [0.2M] за големина на слика
во [STILL SET].
[CURRNT FOLDER (Тековен фолдер)].
[ALL FILES]: Бришење на сите слики
на “Memory Stick Duo.”
[CURRNT FOLDER (Тековен фолдер)]:
Бришење на сите слики во
селектираниот фолдер.
 Допрете двапати [YES] 
.
●
Notes
• Кога
користите “Memory Stick Duo” со
етикета за заштита од снимање, тргнете ја
заштитата на сликата со претходно лизгање
наназад на копчето (стр. 78).
• Фолдерот нема да се избр ишен дури и ако
ги бришете сите слики во фолдерот .
• Немојте да правите ништо од следниве
работи се додека се прикажува [ Erasing
all data...]:
– Работите со копчето POWER.
– Извадете го “Memory Stick Duo.”
Употреба на менито
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/EDIT.
1.0M
(1152 × 864)
• Не можеме да гарантираме дека моделот
не еPictBridge компатабилен.
Форматирање
“Memory Stick Duo” е фабрички
форматиран и нема потреба од
повторно форматирање.
Забелешка
• Сите броеви се мерило за следниве
подесувања: Горе: [FINE] е селектирано за
квалитет на сликата. Доле: [STANDARD] е
селектирано за квалитет на сликата.
• Кога употребувате “Memory Stick Duo”
направен од Sony Corporation.
Бројот на сликите што можете да ги снимите
се различни во зависност од снимената
околина и медиумот за снимање.
За да форматирате притиснете двапати
[YES] →
.
Форматирањето е комплетно и сите
слики ќе бидат избришани.
Забелешка
• Немојте да правите ништо од следниве
работи се додека се прикажува [
Formatting…]:
– Работите со копчето POWER.
– Извадете го“Memory Stick Duo.”
• Форматирањето брише се на “Memory Stick
Duo” вклучувајќи ги и заштитените
податоци и новосоздадените фолдери.
60
Продолжува
41
Мени PICT.APPLI.
Мени MEMORY SET
(Продолжува)
Специјални ефекти на сликите или додатни функции за снимање/репродукција
Бр. на датотеката (фајл)
 СЕРИЈА
Назначете број на датотеките во низа
дури и ако “Memory Stick Duo” се замени со друг. Бројот на датотеката се брише кога е создаден нов фолдер или пак
снимениот фолдер е заменет со друг.
БРИШЕЊЕ
РЕГУЛАТОР
Можете да ги додадете следниве
ефекти во снимените слики
Секогаш се бришат броевите од 0001
кога се менува “Memory Stick Duo”.
 Селектирајте го саканиот ефект во режим на
приправност (бледее) или во режим за снимање (се зацрнува), а потоа притиснете .
НОВ ФОЛДЕР
Можете да создадете нов фолдер
(102MSDCF до 999MSDCF) на “Memory
Stick Duo.” Кога 9,999 слики се зачувани во
тековниот фолдер, новиот фолдер автоматски
се создава за чување на следните слики.
.
Забелешка
• Не можете да го избришете создадениот
фолдер со помош на камерата. Треба да го
форматирате “Memory Stick Duo” (стр. 41)
или да го избришете со помош на компјутер.
• Бројот на слики што можат да се снимат на
“Memory Stick Duo” може да се намали како
што може да се зголеми бројот на фолдери.
Кога [OVERLAP], [WIPE] или [DOT FADER] е селектирано екранот постанува плав
додека ја снима сликата, а потоа сликата на
касетата се чува сеуште како слика .
 Притиснете REC START/STOP.
Индикаторот за регулирање престанува да
светка и се губи кога операцијата ќе заврши.
За да откажете [FADER] пред да започне
работата допрете [OFF] во чекорот .
Ако притиснете еднаш REC START/STOP,
дотерувањето е откажано.
STBY
Затемнување
REC
Кога употребувате “Memory Stick Duo”
со заштита од снимање на него, “Memory Stick Duo” не е доторена во позиција
за заштита од снимање (стр. 78).
Селектирање слики за прин тање (Ознака за принтање)
Стандарден DPOF (Дигитален фор-мат
за принтање) е употребуван за селектирање на слик за принтање.
Со означување на сликата што сакате да
ја испринтате не треба повторно да ја
селектирате кога ја принтате. (Не
можете да одредите број за принтање .)
1 Лизгајте го копчето POWER
2 Допрете
→
→
REC FOLDER (Фолдер за снимање)
PB FOLDER (Фолдер за репродукција)
Селектирајте го фолдерот со
а потоа допрете
.
42
/
,
Заштита од несакано бришење
(Заштита на слика)
Можете да селектирате и да означите
слика за заштита од несакано бришење
1 Лизгајте го копчето POWER
повеќе пати за да се вклучи
лампата за PLAY/ EDIT.
→
→
→
3 Допрете ја сликата што сакате
да ја заштитите .
[PRINT MARK].
PROTECT
се појавува
3 Допрете ја сликата што сакате
да ја принтате покасно .
10 1 – 00 0 2
2/ 1 0
PRINT MARK
се појавува
Црно регулирање
101 – 00 0 2
2/ 1 0
Регулирање на
мозаик
МОНОТОНО
Кога бледее сликата постепено се
менува од црно и бело во боја. Кога се
затемнуга постепено се менува од боја во
црно-бело.
4 Допрете
101
→
[PROTECT].
Забелешка
• Сликите се сместени во 101MSDCF фолдер,
како што е фабрички дотерано .
• Еднаш кога ќе снимите слика во некој
фолдер, тој фолдер автоматски се дотерува
за репродукција.
• Немојте да бележите слика на камерата ако
“Memory Stick Duo” веќе има некои слики
одбележано со знакот за принтање ставен со
помош на друг апарат. Ова може да ги изме ни информациите за сликата што има ознака
за принтање ставена преку друг апарат.
2 Допрете
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/EDIT lamp.
Се осветлува
Бело регулирње
Селектирајте го фолдерот за да снимате
со
/
, а потоа допрете
.
(Принтање/Заштита на слики)
4 Допрете
101
Преснимување/Уредување
Допрете [YES] →
Фабричките дотерувања се означени со .
Индикаторите во интервали се
појавуваат кога е селектирано мени.
За повеќе информации видете
стр. 32 за селектирање на мени .
Одбележување слики на “Memory Stick
Duo” со одредени информации
OK
→ [END].
OK
→ [END].
Забелешка
• За да ја откажете заштитата на сликата,
допрете повторно на сликата за да ја
откажете заштитата во чекор 3.
Забелешка
• Да го откажете принтањето повторно допрете
ја сликата за да го откажете знакот за
принтање во чекор 3.
59
Преснимување
слики од касета на
“Memory Stick Duo”
Бришење на сниме ни слики од
“Memory Stick Duo”
Саканите сцени можете да ги снимите
на “Memory Stick Duo” како слика, од
филм што ја имате снимано на касета.
Снимената лента и “Memory Stick Duo”
ставете ги во Вашата камера.
1 Лизгајте го копчето POWER
1 Лизгајте го копчето POWER
2 Допрете
повеќепати за да се вклучи
лампата за PLAY/EDIT.
6 0 min
11001
11–
––0
000
000
00
1 01
1
–
0
0
0
2
1–
–0
00
00
01
1
2
БРИШЕЊЕ (само избледува)
 Допрете го саканиот ефект.
 Дотерајте го ефектот со
/
а потоа допрете
.
.
ТОЧКАСТО РЕГУЛИРАЊЕ
.
1.0M
2 / 1 0 101
MEMORY PLA
PLAY
MEMORY
3 Селектирајте ја сликата што
4 Допрете
/
→ [YES].
Забелешка
• Датата и времето на сликата се снимена на
касета и снимените се чуваат во “Memory
Stick Duo”. На Вашата камера се прикажува
датата и времето на снимената слика. На
“Memory Stick Duo” не можат да се чуваат
дотерувања за снимените податоци
• Сликата ќе биде со големина од [0.2M] кога
се репродуцира во 16:9 или [VGA (0.3M)]
кога се репродуци во 4:3.
Забелешка
• Сликата не може да се врати штом се
избрише.
• Сликите не можат да се избришат кога на
“Memory Stick Duo” има заштитата за
впишување (стр. 78) или кога селектираната слика е заштитена (стр. 59).
Совет
• За да ги избришете сите слики одеднаш ,
селектирајте [
ALL ERASE] (стр. 41).
• Можете да бришете слики на означениот
екран (стр.25). Можете лесно да ги бришете
прикажувајќи 6 слики одеднаш.
Допрете
→ [ DELETE] → на сликата
што сакате да ја бришете →
→ [YES].
58
Мени за дотерување
STILL
Степенот на
провидност на сликата
што сакате да ја
истакнете после
филмот.
FLASH
Интервал за репродукција рамка по рамка.
.
 [PB FOLDER].
 Допрете
 Селектирјте [ALL FILES (
)] или
[CURRNT FOLDER (
, Тековен
фолдер)], а потоа допрете
.
.
Ако селектирате
[CURRNT FOLDER (
,
LUMI. KEY
План за бојата на
подрачјето во сликата
кој ќе биде заменет со
филм.
TRAIL
Поминато време на
случајна слика.
Тековен фолдер)], сите слики кои моментално се репродуцираат од селектираниот
фолдер [PB FOLDER] (стр. 42) продолжуваат да се репродуцираат.
SLOW
SHUTTR*
Брзина за сликање (1 е 1/25,
2 е 1/12, 3 е 1/6, 4 е 1/3).
OLD MOVIE*
Не се потребни дотерувања
 Допрете [REPEAT].
 Селектирајте [ON] или [OFF], потоа
.
За повторно прикажување на слајдовите
селектирајте, select [ON] (
).
За прикажување само еднаш на
слајдовите, допрете[OFF].
 Допрете[END]  [START].
За откажување на [SLIDE SHOW], допрете [END]. За паузирање, допрете [PAUSE]
Совет
• Можете да ја селектирате првата слика од
прикажаниот слајд со
/
пред
да допрете [START].
Употреба на менито
Низата репродукција на слики
зачувани на “Memory Stick Duo”или
во фолдер (приказ на слајдови).
P-MENU
сакате да ја бришете со
Ефект
ПРИКАЗ НА СЛАЈДОВИ
GUIDE
те што сакате да ги снимите .
D.EFFECT (Дигитален ефект)
Можете да додадете дигитални
ефекти на Вашите снимања.
повеќепати за да се вклуч и
лампата за PLAY/ EDIT.
2 Побарајте ги и снимете ги сце Допрете
(Play) за репродукција
на касета, потоа притиснете нежно
PHOTO на сцената што сакате да ја
снимите. Проверете ја сликата и
притиснете до крај.
ПРЕКЛОПУВАЊЕ (само избледува)
* Достапни само за време на снимање на лента .
.
 Допрете
се појавува.
За откажување [D.EFFECT], допрете [OFF].
 OFF
Не се употребува во[D.EFFECT].
STILL
Снимање на филм додека се
наметнува врз запаметените слики
со допирање на [STILL].
Продолжува
43
Мени PICT.APPLI. (Продолжува)
FLASH (Правец на блицот)
Снима филм со серија ефекти за слики
(строб ефект).
LUMI. KEY (копче за светлост)
Заменете го со филм, светлото подрачје
во сликите кои се запаметени во моментот кога [LUMI. KEY] е селектирано.
PICT.EFFECT (Ефекти на сликата)
Можете да додадете специјални ефекти
на сликата за време на снимањето или
репродукцијата.
се појавува.
 OFF
5 Започнете со пуштање на ка сетата на видеорекордер .
Пуштената слика на
приклучениот апарат се појавува
на LCD екранот на камерата.
Забелешка
•
индикатор се појавува кога
ја приклучувате камерата и дру гиот апарат
преку i.LINK кабелот. (Овој индикатор исто
така може да се појави на приклучениот
апарат.)
Не се употребува [PICT.EFFECT] дотерување.
NEG.ART
6 Допрете [REC START]
таму од
каде што сакате да започне .
ТРАГА
Кога снимате се остава трага на
сликата по сликањето.
Бојата и светлоста се обратни.
SLOW SHUTTR (споро снимање)
Сликата се снима во темно сива боја.
Брзината на снимање е намалена. Прикладен за снимање на предмето појасно
во темни меса
B&W
OLD MOVIE
СВЕТЛОСТ
ТЕМНО СИВО
Сликата се снима во црно-бело .
7 Запирање на снимањето .
Допрете
8 Допрете
(Stop) или [REC PAUSE].
→
.
Забелешка
• Дотерајте го фокусот автоматски со помош
на троножец (по избор ) пред да го дотерате
автоматски, тешко е ако е селектирано
[SLOW SHUTTR]. ([FOCUS], стр. 37)
• Не можете да селектирате 16:9/4:3 сразмер
за [OLD MOVIE].
• Додадените ефекти за репродукција на
слики немаат излез преку DV Interface
(i.LINK). Само оргиналните слики можат
да се продуцираат.
• Не можете да додадете ефекти на
надворешни влезни слики .
Совет
• Можете да снимите слика уредена со помош
на специјални ефекти на “Memory Stick Duo”
(стр. 58) или да ги снимите на друг
VCR/DVD уред и т.н.. (стр. 54).
44
Сликата се појавува како пример со
јак контраст.
ПАСТЕЛ*
Снимање слики
1 Изведете ги чекор 1 до 3 од
“Снимање филм.”
Сликата е нацртана со бледи пастелни бои.
МОЗАИК*
Сликата е нацртана како мозаик.
* Не е достапно за време на
репродукција.
Забелешка
• Додадетните ефекти на репродуцираните
слики немаат излез преку DV Interface
(i.LINK). Само оргиналните слики можат
да се продуцираат.
• Не можат да се додадат ефекти на
надворешни слики.
2 Започнете со пуштање на ка -
Преснимување/уредување
Додадете на сликата ефект од стар
филм со темно сива боја.
сетата на видеорекордер .
На екранот од камерата се појавуваат сликите од видеорекордерот.
3 Притиснете нежно PHOTO на
сцената што сакате да ја сни мите. Проверете ја сликата и
притиснете до крај .
57
Снимање слики од видеорекордер и др.
Можете да снимите слики од видеорекордер и др. на касета, исто така можете да
снимите сцени како слики врз“Memory Stick Duo” со помош на i.LINK кабел по избор.
Претходно ставете касета или “Memory Stick Duo” за снимање во камерата.
Камерата можете да ја приклучите со видеоре кордер или со i.LINK-компатабилен
апрат со помош на i.LINK кабел (по избор).
Приклучете ја камерата со ѕиден штекер со помош на добиениот AC адаптер за
оваа операција (стр. 10). Исто така видете го добиеното упатство со апаратот за
приклучување.
Забелешка
• Не можете да снимите слики на камерата од видеорекордер, тоа нема i.LINK џек.
Совет
• Можете да снимите слики кои се уредени со
помош на специјални ефекти на “Memory
Stick Duo” (p. 58) или да ги снимите на друг
VCR/DVD уред. (стр. 54).
Совет
SMTH INT.REC (Мирен интервал
за снимање)
Вашата камера ќе сними 1 рамка на сликата во
селектираниот интервал и ќе ги чува во меморија се додека не снимите неколку рамки. Оваа
функција е корисна за набљудување на моментот на затемнување или промена на светлината.
Оваа слика се појавува мирно кога се репродуцира. При-клучете ја камерата со ѕиден штекер со помош на добиениот AC адаптер.
За i.LINK џек
To
AV апарат со
i.LINK џек
DV Interface (i.LINK)
i.LINK кабел (по избор)
: Тек на сигналот
Кога ја приклучувате камерата со друг
апарат со помош на i.LINK кабел, видео
или аудио сигналите се пренесуваат
дигитално, праејќи висококвали-тетни
слики и звук. Запомнете дека не може
да се сними одвоено слика и звук
Снимање филм
1 Приклучете го видеорекордерот
со камерата преку i.LINK кабелот.
2 Ставете касета во видеорекордерот
56
3 Лизгајте го копчето POWER
повеќе пати за вклучување на
PLAY/EDIT лампата.
ма во режим пауза .
Допрете
→[
REC CTRL] →
[REC PAUSE].
INT.REC-STL (Растојание
за снимање на слики)
Можете да снимите слики на “Memory
Stick Duo” во селектираниот интерва.
Оваа функција е корисна за набљудува ње на моментот на затемнување или
промена на светлината.
[a]: Снимање
[b]: Интервал
 Допрете
/
за селекти
рање на саканото време time (1 до 120
секунди) 
.
 Допрете [REC START].
Снимањето започнува и  се менува во
црвено.
За прекинување допрете [REC STOP].
За продолжување допрете[REC START].
За откажување притиснете[REC STOP], а
потоа[END].
Забелешка
4 Дотерајте ја камерата да сни -
• Ако фокусот го дотерате рачно можете да
снимите јасна слика дури и ако се менува
светлото ([FOCUS], стр. 37).
• Можете тивко да снимите звук со дотерување
на [BEEP] (стр. 50).
• За време на оваа операција камерата ја
извршува функцијата END SEARCH за
лоцирање на крајот на моменталното
снимање на лентата.
• Немојте да го исклучувате или откачувате
изворот на струја се додека има порака на
екранот.
• Камерата ќе сними неколку рамки на
почетокот и на крајот од снимањето со Smooth
interval.
• Smooth interval се ослободува кога
приближно 12 часа истекува по
започнувањето на снимањето.
[a]: Снимање
[b]: Интервал
Употреба на менито
DV
• Звукот не е снимен .
• Последните неколку рамки не се снимени
ако батеријата или касетата се извадини.
• Може да има разлика во интервалите.
 за саканото време (1, 5
 Допрете
или 10 минути)
 [ON] (
)

.
 До крај притиснете PHOT.
престанува да светка и времето
за снимање на сликата започнува.
За откажување на [INT.REC-STL],
селектирајте [OFF].
ДЕМО РЕЖИМ
Фабричките подесувања се [ON], Ви
дозволува да ја видите демонстрацијата
околу 10 минути по отстранувањето од
камера на двете касети и на “Memory
Stick Duo” и непрестано го врти копчето
POWER за вклучување на лампата
CAMERA-TAPE.
Продолжува
45
Мени PICT.APPLI.
(Продолжува)
EDIT/PLAY мени
Дотерувања за уредување или
репродукција на неколку начини
Совет
• Демонстрацијата ќе се трегне во
ситуации кои што се следниве .
– Кога го допирате екранот за време на демонстрацијата. (Демонстрацијата повтор но започнува по отприлика 10 минути)
– Кога се става касета или “Memory Stick
Duo”.
– Кога копчето POWER не е дотерано во
CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Видете стр. 60.
БИРАЊЕ НА USB
Memory Stick
Селектирајте го ова за да ги видите сликите од “Memory Stick Duo” на компјутер или да ги префрлите во компјутер.
Видете го “First Step Guide” со добиеното CD-ROM за повеќе детали.
Видете стр. 32 за повеќе детали
за селектираниот дел од менито .
VAR.SPD PB
(Различни брзини за репродукција )
Можете да репродуцирата со неколку
брзини за време на гледање на филмот .
 Допрете ги следните копчиња за
време на репродукцијата.
За
Допрете
промена на правецот на репродукцијата*
бавна репродукција**
ЛЕНТА
Селектирајте го ова за да го видите
филмот од лентата на компјутер.
Промена на правецот:
(рамка) 
(дупла брзина)
Промена на правецот:
(рамка) 
(дупла брзина)
репродукција
слика по слика
(рамка) за време
пауза на репродукцијата
Промена на правецот:
(рамка) за време на
репродукција на рамка.
* Можат да се појават хоризонтални
линии на горниот, долниот дел или во
центарот на екранот. Ова не е дефект.
**Сликите надвор од DV Interface
(i.LINK) не можат мирно да се
репродуцираат во овој режим .
Забелешка
• За време на работата на Easy
Handycam, [
STREAM] не
може да се подеси
 Допрете

.
За враќање во нормален режим двапа ти допрете
(Пуштање/Пауза)
(еднаш за репродукција на рамка).
Забелешка
• Нема да слушнете звук при снимање.
Можете да видите мозаик како слика на
претходната прикажана слика .
46
1 Подгответе ја камерата за
репродукција .
Ставете снимена касета.
2 пати побрза
репродукција
(дупла брзина)
PictBridge PRINT
Ова селектирајте го кога камерата ќе ја
приклучите на PictBridge-компатабилен
принтер за директно печатење (стр.60).
(рамка)
Непрестано лизгајте го копчето
POWER за да се вклучи лампата
PLAY/EDIT.
2 Ставете медиум за снимање
во апаратот за снимање.
Ако Вашиот апарат за снимање
има влезен селектор, дотерајте го
со соодветен влез (како што е
видео влез1, видео влез2).
3 Приклучете го апаратот со
апарат за снимање (VCR или
DVD/HDD снимач) со A/V кабел
за приклучување (следува)
,
A/V кабелот за приклучување
со S VIDEO (по избор)
или
i.LINK кабелот (по избор) .
Приклучете ја камерата со влез ниот џек на апаратот за снимање.
За повеќе детали погледнете го
добиеното упатство за работа со
апаратот за снимање.
5 Кога преснимувањето е комп летно запрете ја камерата и
апаратот за снимање .
Забелешка
• Дотерајте [TV TYPE] во согласност со
уредот за репродукција (TV и др.) кога ќе го
приклучите со A/V кабелот за приклучување .
• За да снимите дата/време и дотеруваање на
датата на камерата кога го приклучувате со
A/V кабел за приклучување, тоа се
прикажува на екран (стр. 49).
• Следново не може да се пушти преку DV
Interface (i.LINK):
– Индикатори
– Слики уредени со помош на [PICT.
EFFECT] (стр. 44), [D.EFFECT] (стр. 43) или
PB зум (стр. 26).
• Кога приклучувате со помош н а i.LINK
кабел снимените слики стануваат груби кога
сликата се паузира на камерата додека
снима..
• Кога приклучувате со помош на i.LINK
кабел податоците за датата (дата/време/
дотерана дата на камерата) може да не се
прикажата или да се снимат во зависно ст од
апаратот или апликацијата.
Преснимување/Уредување
Камерата можете да ја приклучите со ком пјутер преку USB кабел и да ги гледате сли ките на компјутер. Исто така камерата може те да ја приклучите со PictBridge- компатабилен принте со помош на овие функции .
Забелешка
• Кога камерата сте ја приклучите на моно
апарат, приклучете го жолтиот утикач A/V
кабелот за приклучување со видео излезен
џек и црвеното (десен канал) или белиот (лев
канал) утикач со аудио излезен џек на
апаратот..
• Кога приклучувате апарат преку A/V кабел за
приклучување, дотерајте го [DISP OUTPUT]
во [LCD PANEL] (фабричко дотерување )
(стр. 50).
• Се додека Вашата камера праќа сигнал на
друг апарат преку i.LINK кабел,
се појавува на LCD екранот на камерата.
4 Започнете репродукција на ка -,
мерата и снимете со апаратот
за снимање.
55
Преснимување/Уредување
Преснимување на VCR или DVD/HDD снимач
Можете да преснимите слика која се репродуцира на друг уред за снимање, како што
се VCRs или DVD/HDD снимачи.
Вашата камера можете да ја приклучите со VCRs илиDVD/HDD снимачи, со помош на
A/V кабел за приклучување ( ), A/V кабел за приклучување со S VIDEO ( ) или
кабел i.LINK ( ).
За овие операции приклучете ја камерата со ѕиден штекер со помош на добиениот AC
адаптер (стр. 10). Исто така погледнете ги инструкциите во добиеното упатство за
приклучување на овој апарат.
Шема без S
VIDEO џек
Шема со
S VIDEO џек
се појавува.
REC CTRL (Контроли за
снимање филм)
AUDIO
DUB
AUD DUB CTRL (Копирање аудио)
Со помош на внатрешниот стерео
микрофон (стр.88) можете да додадете
звук на лентата што веќе е снимена во
12-битен режим (стр.48) без бришење на
оргиналниот звук.
(Бело)
(Бело)
A/V далечински управувач
(Црвено)
(Црвено)
(Жолто)
DV
За i.LINK џек
За DV Interface
(i.LINK)
VCRs или
DVD/HDD
снимачи
: Тек на сигналот
• Не можете да снимите дополнителен звук :
– Кога лентата е снимена во 16 -битен режим
(стр.48).
– Кога лентата е снимена во LP режим
– Кога камерата е приклучена преку
кабел i.LINK.
– Кога лентата е снимена во 4CH MIC
режим од друга камера .
– На празните места од лентата.
– Кога лентата е снимена во ТВ во боја со
систем различен од камерата (стр.76).
– Кога заштита за снимање на касетата е
дотерана во SAVE (стр. 77).
– Делови снимени в о HDV формат.
• Кога додавате звук, сликата нема да излезе од
A/V далечинскиоте конектор. Проверете ја
сликата на LCD екран или на визирот.
• Можете да снимате додатен звук преку
снимена касета со помош на компјутер.
Вукот може да се влоши кога озвучуват е
снимена касета од други камери.
(вклучувајќи други DCR-HC62E камери).
 Допрете
(Play).
Вашата камера почнува да го снима звукот
преку внатрешен стерео микрофон.
се појавува додека го снимате
новиот звук во стерео 2 (ST2) за време
на репродукција на лентата.
 Допрете
(Stop) кога ќе сакате да
прекинете со снимањето.
За озвучување на друга сцена, повторете
го чекоро  за селектирање на сцена, а
потоа притиснете[AUDIO DUB].
 Допрете

.
Совет
• За утврдување на крајната точка за аудио озвучување, пред тоа притиснете ZERO SET MEMORY
на далечинскиот управување на сцената што
сакате да запрете со аудио озвучување за време на
репродукцијата. По чекорот  и  снимањето
автоматски престанува на селектираната сцена.
Проверка на снимениот звук
 Репродукција на лентата на која сте
снимале аудио (стр. 24).
 [MENU] 
 Допрете
(STANDARD SET) 
 [AUDIO
MIX] 
.
6 0 mi n
AUDIO MIX
ST1
A/V кабел за приклучување (следува)
Приклучете со влезен џек од друг апарат. .
A/V приклучен кабел со S
VIDEO (по избор)
Кога приклучувате со друг апарат преку S
VIDEO џек, со помош на A/V кабелот за
приклучување со S VIDEO кабел, сликите
можат да се репродуцираат поубаво откол ку со добиениот A/V кабел за приклучување. Приклучете ја белиот и црвениот утикач (лево/десно) и S VIDEO утикачот (S
VIDEO канал) на A/V кабелот за
приклучување. Во овој случај, жолтиот
54
(стандарден видео) утикач не е потребно
приклучување . S VIDEO приклучувањето
нема да има само излез за аудио.
i.LINK cable (optional)
Користете i.LINK кабел за приклучување на
камерата со друг апарат опремен со i.LINK
џек. Видео и аудио сигналите се
пренесуваат дигитално, произведувајќи
висок квалитет на сликите и звукот.
Забележете го тоа дека не може да се
создаде одвоено слика и звук. .
Употреба на менито
(Жолто)
0 :00 :0 0 :0 0
Видете стр. 56.
Забелешка
(Црно)
6 0 min
AUD DUB CTRL
0 :00 :0 0 :0 0
ST2
Снимање на звук
Ставете снимена касета во
претходната камера.
 Непрекидно лизгајте го копчето POWER
се додека не се вклучи лампата PLAY/EDIT.
 Допрете
(Play/Pause) за репродукција на касетата, а потоа допрете повторно
таму каде што сакате да се сними звукот.
 Допрете
 [MENU] 
(EDIT/PLAY) 
 [AUD DUB
CTRL] 
 [AUDIO DUB].
 Допрете
/
за дотерување на балансот на оргиналниот звук (ST1) и новиот
звук (ST2), а потоа допрете
.
Забелешка
• Оргиналниот звук (ST1) е направен со
фабричките дотерувања .
Продолжува
47
EDIT/PLAY мени (Продолжува)
END SEARCH
STANDARD SET
мени
Дотерување за време на снимање на
касета или други основни дотерувања
EXEC
Најчесто снимените слики се
репродуцираат за околу 5 секунди и
тогаш автоматски престанува
CANCEL
Прекинување [END SEARCH].
Забелешка
• По вадењето на касетата функцијата END
SEARCH не е достапна.
Фабричките дотерувања се означени со
. Во меѓувреме се појавува индикатор
кога е селектирано менито.
За повеќе детали видете стр. 32 за
селектираниот дел од менито .
REC MODE (Режим за снимање )
Редоследно уредување на
делови од менито прикажани на
Personal Menu
1 Допрете
→ [P-MENU SET UP]
→ [SORT].
Ако не се прикаже саканото
мени, допрете
/ .
 SP (SP)
Снима во SP (Стандарден) режин на касета.
2 Допрете го делот од менито
што сакате да го поместите.
LP (LP)
Го зголемува времето за снимање до
1.5 пати во SP режимот (Long Play).
/
да го поместите
делот од менито во саканото
место.
4 Допрете
.
За сортирање на повеќе менија,
повторете ги чекор  и .
5 Допрете [END] →
Употреба на менито
Забелешка
• Ако снимате во LP режим, сликата може да
се појави како мозаик или звукот може да
биде прекинат кога ја пуштате касетата на
друга камера или на VCRs.
• Кога комбинирате снимање во SP реќим и LP
режим на касетата, репродуцираната слика
може да биде искривена или времето може да
не се запише правилно меѓу сцените .
3 Допрете
.
РЕЖИМ ЗА АУДИО
Notes
 12BIT
Снима во 12-битен режим (2
стерео звука).
16BIT (
)
Снима во 16-битен режим (1 стерео звук
со висок квалитет).
ВОЛУМЕН
Видете стр. 24.
• Не можете да поместите [P-MENU SET UP].
Започнување со дотерување
на Personal Menu (Бришење)
Допрете
→ [P-MENU SET UP] →
[RESET] → [YES] → [YES] →
.
Ако саканиот дел од менито не е прикажан
допрете
/ .
АУДИО МИКС
Видете стр. 47.
48
53
Прилагодување на
лично мени
Можете да додадете мени во Personal
Menu поставен на лампата која
моментално свети. Ова е практично ако
додадете најчесто употребувани делови
од мени во Personal Menu.
Додавање делови од мени
Бришење на дел од менито
1 Допрете
STBY
Ако не се прикаже саканото
мени, допрете
/ .
60 min
STBY
Select button to delete.
1/ 3
DISP
GUIDE
LCD
BRIGHT
TELE
MACRO
FADER
END
 Дотерајте ја светлоста со
 Допрете
.
/
.
■ LCD BL LEVEL
Можете да ја дотерата светлоста на
позадината на LCD екранот.
што сакате да го бришете.
60 min
DELETE
END
STBY
0: 00: 0 0
Delete this from
CAMERA -TAPE mode's
P-MENU?
YES
/
селектирање категорија на мени, допрете
.
3 Допрете [YES] →
NO
.
0: 0 0: 0 0
END
SCENE SELECT
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTOSLW SHTR
DISP GUIDE
СВЕТЛО
Светлина на LCD екранот.
OK
Забелешка
• Кога ја приклучувате камерата на надворешен
извор на струја, [BRIGHT] автоматски се
селектира за дотерување .
• Кога селектирате [BRIGHT], траењето на
батеријата незначително се намалува за
време на снимањето.
■ LCD COLOR
Можете да ја дотерата бојата на LCD
екранот со
/
.
Мала јачина
/
селектирање на
дел од менито, а потоа
→ [YES] →
допрете
.
Делот од менито е додаден на
крајот од листата
GUIDEFRAME
Можете да ги прикажете рамките и да
проверите дали предметот е хоризонтален или вертикален со дотерување на
[GUIDEFRAME] вo [ON].
Рамката не е снимена. Притиснете DISP/
BATT INFO за рамките да исчезнат.
Совет
Висока јачина
■ VF B.LIGHT
Можете да ја дотерате светлоста
на визирот.
3 Допрете
Видете стр.94.
• Оставете го предметот да ја помине главна та рамка со тоа правите балансиран состав.
Notes
• Не можете да бришете [MENU] и [P-MENU
SET UP].
Кога дотерувате[
STREAM] и камерата
ја приклучувате на компјутер преку
USB кабел, можете да гледате слики
преку компјутер како да гледате
директно преку камерата.
Исто така сликите можете да ги
префрлите на компјутер. За повеќе
информации погледнете го “First Step
Guide” на добиеното CD-ROM (стр. 65).
Стандардна светлина.
0: 0 0: 0 0
2 Допрете
Select the item.
MENU
SCENE
SELECT
2 Допрете го делот од менито
OK
STBY
0: 00: 0 0
 НОРМАЛНА
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
60 min
USB КАМЕРА
Можете да ја подесите светлоста на LCD
екранот.
Употреба на менито
60 min
Видете стр. 31.
Снимените слики нема да бидат
погодени со оваа операција
■ LCD BRIGHT
1 Допрете
Select the category.
TV ТИП
→ [DELETE].
Најмногу можете да додадете 28
делови од менито во секој Personal
Menu. Избришете ги непотребните ако
сакате да додавате повеќе.
→ [P-MENU SET UP]
→ [ADD].
Ако не се прикаже саканото
мени, допрете
/ .
→ [P-MENU SET UP]
LCD/VF SET
 НОРМАЛЕН
Стандардна светлина.
СВЕТЛО
Светлина на визир екранот.
DATA CODE
За време на репродукцијата, се
појавуваат информации (податоци) кои
автоматски се снимаат за време на
снимањето..
 OFF
Податоците не се покажуваат.
DATE/TIME
Забелешка
Се покажува датум и време.
• Кога ја приклучувате камерат ана
надворешен извор на енергија, автоматски се
селектира [BRIGHT] за дотерување.
• Кога селектирате [BRIGHT], траењето на
батеријата незначително се намалува за
време на снимањето.
52
Продолжува
49
TIME/LANGU.
мени
STANDARD SET мени (Продолжува)
ПОДАТОЦИ ЗА КАМЕРАТА (следат)
Се појавуваат податоци за
дотерување на камерата.
6 0 min
0 :0 0 :0 0 :0 0
GUIDE
Совет
• Дотерајте во [OFF] за да спречите мешање од
друго далечинско од друг VCR далечински
управувач.
BEEP
Notes
• Кога ќе ја приклучите камерата на ѕиден
штекер [A.SHUT OFF] автоматски се
дотерува во [NEVER].
КАЛИБРАЦИЈА
За повеќе детали видете стр. 32
на селектираниот дел од менито .
ДОТЕРУВАЊЕ НА СААТ
Видете стр. 13.
AUTO
1 0 0 AWB
F1. 8
9 dB
SteadyShot исклучено
Експозитура
Баланс на бела боја
Добива
Брзина на снимање
Големина на отворот
• Кога се репродуцира слика на “Memory Stick
Duo” се појавуваат дотераната вредност на
експозитурата (0EV), брзината за снимање и
големината на отворот.
• Во приказот [DATE/TIME] се појавуваат
податоци, датата и времето се прикажуваат
на исто место. Ако снимате слика без да го
дотерате саатот, [-- -- ----] и [--:--:--] ќе се
појави.
• За време на функцијата Easy Handycam,
можете да дотерате само [DATE/TIME].
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
 AUTO
Се појавува иникаторот за остатокот на
касетата за околу 8 секунди во ситуации кои се како подолуобјаснетите.
• Кога копчето POWER ќе го ставите во
PLAY/ EDIT или CAMERA-TAPE со
ставена касета.
• Кога ќе допрете
(Play/Pause).
ON
Секогаш се појавува индикаторот
за останато време на касетата.
Се слуша бип кога почнувате/стопирате
снимање.
OFF
Се откажува звукот при допир и
звукот при снимање.
DISP OUTPUT
Видете стр. 83.
СВЕТСКО ВРЕМЕ
Кога камерата ја употребувате во стран ство можете да ги дотерате разликите
во времето допирајќи
/
, саатот
ќе се усогласи со разликите на времето .
Ако разликите во времето ги дотерате во
0, саатот се враќа во претходното
дотерано време.
 LCD PANEL
Прикажува време на LCD екранот и во
визирот.
V-OUT/PANEL
Прикажува време на TV екран, LCD
екран и на визирот.
ВРТЕЊЕ НА МЕНИТО
 НОРМАЛЕН
ЈАЗИК
Можете да селектирате јазик за да г о
употребувате на LCD екранот.
Забелешка
• Вашата камера нуди [ENG[SIMP]]
(упростен English) кога не можете да го
пронајде Вашиот мајчин јазик меѓу
опциите.
Употреба на менито
Забелешка
 ON
Листање надолу на делови од менито
допирајќи
.
СПРОТИВНО
Листање нагоре на делови од менито
допирајќи
.
A.SHUT OFF (Исклучено автом.сни.)
 5 min
Камерата автоматски се исклучува
кога не работите со него повеќе од 5
минути.
НИКОГАШ
Камерата не се исклучува автоматски.
REMOTE CTRL (Далечин. управувач )
Фабричкото дотерување е [ON], Ви
овозможува употреба на добиениот
далечински управувач (стр. 91).
50
51
Download PDF

advertising