Sony | HDR-TG3E | Sony HDR-TG3E Упатства за употреба

3-288-523-12(1)
Дигитална HD видео камера
Водич за употреба
HDR-TG1E/TG3E
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
За детали за понапредни операции, ве молиме
побарајте го “Handycam Handbook” (PDF).
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2008 Sony Corporation
Најпрво прочитајте го следново
Заменете ги батериите со
соодветни. Во спротивно, можете
да предизвикате пожар или
оштетување.
Забелешка за корисниците од
Обединетото Кралство
Главен штекер соодветен со BS 1363 е
вклучен во оваа опрема за ваша сигурност и
заштита.
Ако осигурувачот на штекерот треба да биде
заменет, мора да биде заменет со ист со
соодветен и одобрен од ASTA или
BSI до BS 1362 (т.е., означен со
или
mзнак.
Ако штекерот вклучен во оваа опрема има
затворен капак на осигурувачот, осигурајте
се да го затворите капакот откако ќе
завршите со замената. Никогаш не
користете штекер без капак.Ако го изгубите
капакот, ве молиме контактирајте со
најблискиот Sony сервис.
ЗА КОРИСНИЦИ ВО ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнетните полиња на одредена
фреквенција може да влијаат на сликата и
звукот на апаратот.
Продуктот е тестиран и потврден како
соодветен по стандардите на EMC Директива
за користење на поврзувачки кабли пократки од
3 метри (9.8 feet).
2
Овој симбол на продуктот или на
пакувањето индицира дека тој продукт не
смее да биде третиран како домашен
отпад..Напротив треба да биде однесен на
одреден пункт за рециклирање на
електричен и електронски отпад. Со
соодветното одстранување на овој отпад,
вие ќе помогнете во превенција од
потенцијалните негативни последици за
околината и здравјето на луѓето, што може
да биде предизвикано со несоодветно
одсранување на овој продукт.
Рециклирањето на материјалот ќе помогне
во сочувување на природните ресурси.За
подетални информации за рециклирањето
на овој продукт, ве молиме контактирајте
ја вашата локална граѓанска канцеларија ,
сервисот за одсранување на домашниот
отпад или продавницата каде е набавен
овој производ. Достапни додатоци:
“Memory Stick PRO Duo,” Dedicated USB
Terminal Adaptor
Одтранување на истрошени
батерии
(употребуван во Европската
Унија и некои други
Европски земји со
сепариран колекционен
систем)
Овој симбол на батериите или пакувањето
индицира дека батериите вкучени со овој
продукт не треба да бидат третираникако
домашен отпад.
Со соодветно одстранување на тие батерии,
вие помагате во превенција од потенцијално
негативните последици за околината
Сервис
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
ВНИМАНИЕ
Град
++389 34 211804
++389 46 261281
Р
Батериите да не се изложуваат
на претерана топлина , како
сонце, оган или слично.
Одстранување на стар
електричен и електронски
материјал (Употребуван во
Европската Унија и некои
земји во Европа со сепариран
колекционен систем)
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
Е
Да го намалите ризикот од
пожар или струен удар, да не го
изложувате апаратот на дожд
или влага.
Ако статички електрицитет или
електромагнетизам предизвика дата трансфер
со прекин на работата (паѓање), рестартирајте
ја апликацијата или исклучете и вклучете го
комуникативниот кабел (USB, итн) повторно..
++389 2 3081700
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
И
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Забелешка
П
Р
Пред стартување на апаратот, Ве
молиме прочитајте го целосно и
сочувајте го за понатамошна употреба.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И човековото здравје што од друга
страна можат да бидат предизвикани од
несоодветно одстранување на батериите
Рециклирањето на материјалот ќе
помогне за зачувување на природните
ресурси.Во случај продуктот поради
сигурност, перформанси или
интеграциони причини, да бара
перманентно поврзување со вградена
батерија, оваа батерија треба да биде
одсранета само од квалифицирани
личности.За сигурност дека батеријата ќе
биде соодветно третирана, однесете го
продуктот по расипувањето на
одредениот пункт за рециклирање на
електричен и електронски отпад.
За сите други батерии, ве молиме видете
го делот за тоа како да се одстрани
батеријата од продуктот безбедно.
Одстранете ги батериите на означениот
пункт за рециклирање на стари
батерии.За подетални информации за
рециклирање на овој продукт, или
батериите, ве молимеконтактирајте ја
вашата локална граѓанска канцеларија,
вашиот сервис за одсранување на
домашниот отпад или во продавницата
каде што сте го набавиле овој продукт.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Забелешка за Европските земји
кои употребуваат EU директиви
MK
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
Р
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
И
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
П
Р
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
l Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
l Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
l Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
l Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
l
Производител на овој продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија. Овластениот
представник за EMC и заштитен продукт
на Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија.
За сервис или гаранциски материјали,
ве молиме барајте ја адресата дадена во
посебните сервисни документи.
“Memory Stick”
N50
За корисниците ви С.А.Д.
Ако имате прашања во врска со
овој продукт, ве молиме
повикајте:
Sony Customer Information Center 1-800222-SONY (7669).
Бројот што следи е за само за работи
поврзани за FCC.
Контролни информации
Декларација за одговорност
Име на фирма: SONY
Модел l Бр.: HDRTG1E
Одговорен оддел: Sony Electronics Inc.
Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Teлефонски број: 858-942-2230
Уредот соодветствува со член 15 oд FCC
Правилата. Работењето е предмет на
следниве два услови: (1) уредот нема да
предизвика повредувачки пречки, и (2) овој
уред мора да го прифати секој примен шумt
вклучувајќи ги и оние, кои можат да
предизвикаат несакани реакции.
Забелешки
HDR-TG1E се користи со Handycam
Station Model DCRA-C230 и AC Адаптер
Модел AC-L200/L200B.
Предупредување
Предупредени сте дека било каква промена
или модификација која не е потврдена во ова
упатство, може да го негира вашиот авторитет
да управувате со оваа опрема.
Забелешка
Оваа опрема е тестирана и потврдена со
ограничувањата за Класа B за дигитални
уреди, согласен со член 15 од FCC
Правилникот.
Овие лимити се дизајнирани да овозможат
соодветна заштита против повредувачки
шумови во постоечката инсталација.Оваа
опрема генерира, користи и зрачи радио
фреквентивна енергија и,ако не е инсталиран и
користен во согласност со инструкциитеможе
да предизвика шумови во радио
комуникацијата.
3
Бројот во ( ) е бројот на
вклучените делови.
A
B
C
ГАРАНТЕН ЛИСТ
MK
О
К
• “Memory Stick PRO Duo” 4 GB (1)
• AC Aдаптер (1)
• Кабел за ел. енергија (Главен кабел) (1)
• Handycam Станица (1) A
• Компонента A/V кабел (1) B
• A/V поврзувачки кабел (1) C
• USB кабел (долг) (1) D
• USB кабел (краток) (1) E
• Разделен USB Teрминален адаптер (1) F
• USB капаче за адаптер (1) G
• 21-пин адаптер (1)
За моделите со
ознаката означена на
дното на продуктот.
• пакување батерии за полнење NP-FH50 (1)
• Каиш за зглоб (1)
• CD-ROM “Handycam Application Software”
(1) (p. 26)
– Бирач на слики (Софтвер)
– PMB Водич
– Handycam прирачник (PDF)
• “Водич за употреба” (Ова упатство) (1)
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Р
Овој уред соодветствува со член 15 oд FCC
Превилникот.Работењето е предмет на
следниве два услови:
(1) Овој уред може да не предизвикува
повредувачки шумови, и (2) овој уред мора да
ги прифати секаквите шумови, вклучувајќи ги
шумовите кои можат да предизвикаат
несакани ефекти.
Оваа класа B на дигитални апарати
соодветствува со Канадскиот ICES-003.
Вклучени делови
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Е
Пакувани батерии и “Memory Stick
PRO Duo”
Забелешки за употреба
xxxxxxxxxxxx
И
Секако, нема гаранција дека пречки нема да се
појават во одредена инсталација. Ако оваа
опрема предизвика пречкина радио или Т.В.
приемот, што може да се реши со исклучување
и повторно вклучување на опремата,
корисникот може да проба да ги поправи
пречките со една или повеќе од овие мерки:
– Преориентирајте ја или релоцирајте ја
приемната антена.
– Одделете ги повеќе опремата од ресиверот.
– Поврзете ја опремата со излез на струја
одделно од тој каде што ќе биде вклучен
ресиверот.
– Консултирајте го вашиот дилер или искусен
радио/ТВ техничар за помош.
Достапниот доводен кабел мора да биде
користен со опремата за да одговара со
лимитите за дигитални уреди уредени во
подчленот B oд член 15 од FCC правилникот.
D
F
E
G
* Разделниот USB Teрминал адаптер F и
USB капаче за адаптер G се приклучени на
USB кабелот (краток) E предрака.
П
Р
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
4
Сериски Бр. 1234567890
Tипови на “Memory Stick” кои може
да ги користите со вашата камера
• За снимање филмови, се препорачува да се
користи “Memory Stick PRO Duo” oд 1 GB или
поголеми означени со:
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Означени со знакот2 или не, секако може да
се користат.
• “Memory Stick PRO Duo” до 16 GB се
потврдени дека работат прописно со оваа
камера.
• Види страна 14 за времето за снимање на
“Memory Stick PRO Duo.”
• “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick
PRO-HG Duo” двете се нарекуваат “Memory
Stick PRO Duo” во ова упатство.
Користење на камерата
• Камерата не е отпорна на прашина,капки или
вода. Види “Предупредување” (стр. 32).
• не правете ништо од следново додека
(Movie)/
(Still) лампите (стр. 10),
влезната лампа (стр. 12) или QUICK ON
лампата(стр. 7) свети или трепка.
Во спротивно, “Memory Stick PRO Duo”
може да се оштети, снимките може да бидат
изгубени или може да се појави лошо
функционирање.
– Извадете го “Memory Stick PRO Duo”
– Извадете ги батериите или AC Aдаптерот
од камерата.
– Aплицирај механички шок или вибрации
на камерата.
• Ако го затворите LCD панелот кога вашата
камера е приклучена со друг уред со USB
кабелот, снимките може да се изгубат.
• Кога го внесувате или вадите “Memory Stick
PRO Duo,” бидете внимателни да “Memory
Stick PRO Duo” не излета или падне
(стр. 12).
• Кога го поврзувате апаратот со друг уред со
кабел, бидете сигурни да го поврзете кабелот
на соодветен начин. Приклучување на кабелот
со сила може да го оштети терминалот и
може да предизвика лошо функционирање на
камерата.
• Ако го повторувате снимањето/бришењето
на сликите подолго време, во меѓувреме
може да се појави фрагментација на
податоците. Сликите не можат да се сочуваат
или да се снимат. Во тој случај, сочувајте ги
вашите слики на најпрвин на некој
надворешенпосредник, а потоа префрлете
[MEDIA FORMAT] (стр. 24).
• LCD екранот е направен да користи екстремно
високо прецизна технологија, па така повеќе од
99.99% oд пикселите се обработени за ефективно
користење. Меѓутоа, може да се појават ситни
црни точки и /или светли точки во боја (бели,
црвени, сини или зелени) кои константно се
јавуваат на LCD екранот. Овие точки се нормална
појава резултирана од мануфактурниот процес и
не се афектираат на снимањето во никој случај.
За снимањето
• Пред да започнете со снимање, тестирајте ги
функциите за снимање да бидете сигурни дека
сликата и звукот се без проблем снимени.
• Конпензација за содржината на снимките не се
возможна, дури и ако снимањето или повторената
снимка не се резултат на лошо функционирање на
камерата, посредното снимање итн.
• ТВ колор системите се разликуваат во зависност
од земјата/регион. Да ја погледнете вашата
снимка на ТВ, ви треба ТВ со PAL систем.
• Teлевизиските програми, филмови, видео касети
или други материјали, можат да се преснимат.
Неавторизирано преснимување на вакви материјали
е спротивно на законот за преснимување.
За прегледување на снимените слики на
друг уред
Вашата камера е компатибилна со MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за HD (висока
дефиниција)за квалитетна снимка. Затоа, не
можете да повторите снимки снимени со HD
(висока дефиниција) од вашата камера со
следниве уреди;
– Други AVCHD формати компатибилни
уреди кои не се компатибилни со High
Profile
– Уреди кои не се компатибилни со AVCHD
формат.
Сочувајте ги податоците од вашите
снимени слики
• Да ги заштитите вашите податоци на слики да
бидат изгубени, сочувајте ги сите ваши слики на
друг посредник. Се препорачува да ги сочувате
податоците на слики на диск како DVD-R
користејќи го компјутерот итн. Исто така, можете
да ги сочувате вашите податоци наVCR, или
DVD/HDD recorder (стр. 23).
• Се препорачува да ги сочувувате своите
податоци периодично, после снимање.
5
Содржина
Кога камерата е поврзана со
компјутер
• Не се обидувајте да форматирате “Memory
Stick PRO Duo” во камерата користејќи го
комјутерот. Во спротивно, вашата камера
може да не работи прописно.
Прво прочитајте го ова.................. 2
Стартување
За дотерување на јазикот
Чекор 1: полнење на батериите... 7
Чекор 2: Вклучување на довод и
дотерување на датум и време... 10
• На самиот екран на секој локален јазик се
илустрирани процедурите за работење.
Сменете гојазикот на екранот пред да ја
користите камерата ако е потребно. (стр. 11).
Чекор 3: Внесување на “Memory Stick
PRO Duo” .................................... 12
За упатсвото
• Сликите на LCD екранот користени во ова
упатство за илустрирање се собрани од
дигитална камера која не е во движење, и
затоа може да биде различна од реалните
слики на LCD екранот.
• Дизајн и спецификација на вашата камера
и додатоците се предмет за промена без
предупредување.
• Сликата на екранот е од Windows Vista.
Екранот може да варира во зависност од
оперативниот систем на вашиот компјутер.
• Побарајте и “Handycam Прирачник” (PDF) и
“PMB Водич.”
Менување и дотерување на
јазикот....................................... 11
Снимање/Прегледување
Снимање...................................... 13
Прегледување............................. 15
Прегледување на слики на ТВ. ........... 16
Име и функција на секој дел.... .. 17
Индикаторите исклучени додека се
снима/прегледува...................... 19
Изведување различни функции
- “ ДОМА” и “
ОПЦИИ”
..................................................... 21
Сочувување на слики .................. 23
Бришење на слики....................... 24
Поврзување со компјутер
Репродукција со компјутер .......... 26
Несакани проблеми
Несакани проблеми..................... 30
Додатни информации
Предупредувања......................... 32
Технички карактеристики.
6
• “Handycam” и
се регистрирани брендови на Sony
Corporation.
• “AVCHD” and “AVCHD” логотиповите се
бренд на Matsushita Electric Industrial Co.,
• “Memory Stick,” “
,” “Memory Stick
Duo,” “
,” “Memory Stick
,”
PRO Duo,” “
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“
,” “MagicGate,”
,” “MagicGate Memory
“
Stick” and “MagicGate Memory Stick Duo” се
брендови кои се регистрирани брендови на
Sony Corporation.
• “x.v.Colour” е бренд на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е бренд на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е бренд на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е бренд на Sony
Corporation.
• Dolby и дуплиот -D симбол се брендови на
Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI лого и High-Definition
Multimedia Interface се брендови или
регистрирани брендови на HDMI Licensing
LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista, и DirectX се или
регистрирани брендови или
брендови на Microsoft Corporation во
Соединетите Американски Држави
и/или други земји.
• Macintosh и Mac OS се регистрирани
брендови на Apple Inc. во С.А.Д или/ и во
други земји .
• Intel, Intel Core, and Pentium се брендови кои
се регистрирани брендови на Intel
Corporation или нивни помошници во
Соединетите Американски Држави и други
земји.
• Adobe, the Adobe logo, и Adobe Acrobat се или
регистрирани брендови или брендови на
Adobe Systems Incorporated во Соединетите
Американски Држави и/или други земји.
Додатни информации
Инсталирање и прегледување на
“HandycamПрирачникот”(PDF)... 26
Инсталирање “Picture Motion
Browser”........................................ 26
За брендот
Сите други имиња на продукти споменати овде
можат да бидат брендови или регистрирани
брендови на нивните помошни компании.
Понатаму, ™ и “®”
не се споменувани во секој случај во ова
упатство.
35
Стартување
Чекор 1: Полнење на батериите
AC Aдаптер AC-L200/L200B
A/V Далечински конектор:
Компонента/видео и аудио излезен џек
HDMI OUT џек: HDMI мини конектор
Препорака за моќност: AC 100 V - 240 V, 50/60
Hz
Моментална потрошувачка: 0.35 - 0.18 A
Потрошувачка на
моќност: 18 W
Излезна волтажа: DC 8.4
V*
Работна температура: 0 °C to + 40 °C (32 °F to
104 °F)
Температура во мирување: -20 °C to + 60 °C (-4
°F to +
140 °F)
Димензии (приближно.): 48 × 29 × 81 mm
(1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w/h/d)
исклучувајќи ги деловите за проектирање
Зафатнина (приближно 170 g (6.0 oz)
исклучувајќи го доводниот кабел
(струјното коло)
LCD екран
снимка: 6.7 cm (2.7 type, aspect ratio 16:9)
Вкупен број на точки: 211 200 (960 × 220)
Генерално
Препорака за моќност: DC 6.8 V/7.2 V
(батерии)
DC 8.4 V (AC Aдаптер)
Средна потрошувачка: Додека камерата
снима користејќи го LCD со нормална
светлина:
HD: 3.3 W
SD: 2.7 W
Работна температура: 0 °C to + 40 °C (32 °F to
104 °F)
Температура во мирување: -20 °C to + 60 °C (-4
°F to +140 °F)
Димензии (приближно.): 32 × 119 × 63 mm
(1 5/16 × 4 3/4 × 2 1/2 in.) (w/h/d)
Вклучувајќи ги деловите за проектирање
32 × 119 × 63 mm
(1 5/16 × 4 3/4 × 2 1/2 in.) (w/h/d)
вклучувајќи ги деловите за проектирање, и
вклучените прикачени батерии на полнење
Зафатнина (приближно.): 240 g (8 oz) само
главна единица
300 g (10 oz) вклучувајќи ги и батериите
за полнење и “Memory
Stick PRO Duo”
Handycam Станица DCRA-C230
Влезни/Излезни конектори
A/V OUT џек: Компонентиt/видео и аудио
излезен џек
USB џек: мини-B
(HDR-TG3E: само излезен)
POWER копче
QUICK ON
лампа
/CHG лампа
Батерии
Доводен кабел
(Главен приклучок)
Батерии на полнење NP-FH50
Максимум надворешна волтажа:
DC 8.4 V Надворешна волтажа:
DC 6.8 V
Капацитет: 6.1 Wh (900
mAh)
Тип: Li-ion
Дизајнот и спецификацијата се предмет на
промена без предупредување.
• Произведено по лиценца од Dolby
Laboratories.
DC IN џек
DC приклучок
AC Aдаптер
Може да ги полните “InfoLITHIUM”
батериите NP-FH50 после
приклучувањето на вашата камера.
Забелешки
• Не можете да приклучите никаква
“InfoLITHIUM” батерија освен NP-FH50 на
вашиот компјутер.
1 Поврзете го
AC Aдаптерот на
DC IN џекот на Handycam
Станицата.
Бидете сигурни дека v знакот на DC
приклучокот е свртен нагоре.
Разделен USB Терминален адаптер
Влезни/Излезни конектори
USB џек: мини-B
(HDR-TG3E: само излезен)
Стартување
Влез/Излез конектори
2 Поврзете го доводниот кабел
(главниот приклучок) на AC
Aдаптерот и ѕидниот излез.
3 Бидете сигурни дека LCD
Кон ѕидниот излез
(ѕиден штекер)
4 Внесување на батериите.
1 Отворете го капакот за
батерии/Memory Stick Duo cover.
2 Внесете ги батериите во правец
додека на кликне.
3 Затворете го капакот на
батериите/Memory Stick Duo cover.
5 Наместете ја камерата над
Handycam Станицата како што
е покажано погоре, и ставете
ја во Handycam Станицата
внимателно, се до дното.
The /CHG (charge) лампата светнува
и полнењето почнува. The /CHG
(charge) лампата се исклучува кога
батеријата е полна. Извадете ја
камерата од Handycam Станицата.
панелот е затворен.
34
7
Спецификации
За одржување и чување на леќите
Забелешки
• Не можете да ги полните батериите додека
QUICK ON лампата трепка. Кога QUICK ON
лампата трепка, притиснете POWER да ја
исклучите камерата. Бидете сигурни дека
QUICK ON лампата не свети пред полнење на
батериите.
Одстранување на батериите
Исклучете ја вашата камера и отворете го
капакот на батериите /Memory Stick Duo.
Лизгајте ги батериите по шината за вадење.
Бидете внимателни да не ви падне батеријата.
Шина за вадење на
батериите
• Бришете ја површината на леќите со мека
крпа во следниве случаи:
– Кога има отпечатоци на прсти на
површината на леќите.
– На топли или влаќни места
– Кога леќите се излоќени на солен
воздухкако на пример покрај море.
• Чувајте на добро вентилирани места,места
со малку прав или валканост.
• За заштита од влага, периодично чистете ги
леќите како што е опишано погоре.
Препорачано е да работите со вашата
камера барем еднаш месечно да се одрќи
оптималната состојба долго време.
DC IN jack
отворете го капакот
на џекот.
DC приклучок
Со v знак на
дното.
Заполнење на прединсталираните
Батерии на полнење
Достапно работно време за
вклучените батерии
Време за полнење:
Приближно време (min.) потребно за
комплетно полнење на испразнети
батерии.
Забелешки
• Кога ќе ги извадите батериите или го исклучите
the AC Aдаптер, бидета сигурни дека
(Movie)лампа/ (Still)лампа (стр. 10)/
пристапна лампа (стр. 12)/QUICK ON лампите се
исклучени.
Време за снимање/Преслушување:
Приближно време (min.) за користење
на комплетно полни батерии.
“HD” станици за висока дефиниција на
квалитетот на слика, и“SD” станици за
стандарден квалитет на слика,
(Единица:мин.)
Полнење на батериите со AC Адаптер
HD
SD
135
Време за полнење
Време за снимање* *
1 2
Продолжено време за
снимање
100
120
50
60
Време за преслушување*2 135
145
Tипично време за
снимање*3
*1 [REC MODE]: SP
*2 Кога LCD задно светло е запалено.
*3 Типично време за снимање го покажува
времето кога го повторувате снимањето
старт/стоп, вклучување/исклучување на
доводот и зумирање.
8
„ Процедури
Поврзете ја вашата камера на ѕидниот излез
(штекерот) користејќи го вклучениот AC
Aдаптерr, и оставете го со исклучендовод
подолго од 24 часа.
Видео формат на компресија: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (слики)
Аудио формат на компресија: Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Видео сигнал: PAL колор, CCIR стандард
1080/50i спецификација
Формат за снимање: Филм (HD): AVCHD 1080/
50i
Филм (SD): MPEG2-PS
Слики: Exif Ver.2.2*1
Уред за снимки: 3.6 mm (1/5 type) CMOS сензор
Пиксели за снимка (слика, 4:3):
Макс. 4.0 мега (2 304 × 1 728) пиксели*2
Бруто: Приближно. 2 360 000 пиксели
Ефектива (филм, 16:9): Приближно. 1 430 000
пиксели
Ефектива (слики, 16:9): Приближно.
1 490 000 пиксели
Ефектива (слики, 4:3): Приближно. 1 990 000
пиксели
Леќи: Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (Оптички), 20 ×, 120 × (Дигитални)
Фокални леќи: F1.8 ~ 2.3
f=3.2 ~ 32.0 mm (5/32 ~ 1 5/16 in.)
Се конвертира на 35 mm камера во мирување
За филмови*3: 43 ~ 507 mm (1 3/4 ~ 20 in.)
(16:9)
За слики: 38 ~ 380 mm (1 1/2 ~ 15 in.)
(4:3)
Колор температура: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Минимум илуминација: 5 lx (лукс) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], Shutter speed 1/25 sec)
*1 “Exif” е фајл формат за слики, признаен од
JEITA (Асоцијација на Јапонски
Електронски и Информативни
Технолошки Индустрии). Фајловите во
овој формат може да имаат додатни
информации како информации за
дотерувањата на вашата камера за време
на снимањето.
*2 Уникатната матрица на пиксели на Sony’s
ClearVid CMOS сензорите и снимките на
процесниот систем (BIONZ) овозможува
резолузиција на слики еквивалентна на
опишаните големини.
*3 Фокалните должини на фигурите се
актуелните фигури резултирани од широк
агол на исчитување на пикселите.
Додатни информации
Затворете го LCD панелот кога вашата
камера ќе се исклучи, потоа поврзете го
AC Aдаптерот во DC IN џекот на
вашата камера.
Вашата камера има прединсталирани батерии
на полнење за да ги задрќи датата, времето и
други дотерувања дури и кога вашата камера е
исклучена.Прединсталираните батерии на
полнење секогаш се полнат додека вашата
камера е вклучена во ѕидниот довод
(штекерот) преку AC Aдаптерот или додека
батеријата е приклучена. Батеријата на
полнење ќе биде целосно испразнета за околу
3 месеци ако воопшто не ја користите
камерата. Користете ја вашата камерпосле
полнењето на прединсталирањето на батериите
на полнењето.Како и да е,дури и ако
прединсталираните батерии на полнење не се
наполнети, операциите на камерата нема да
бидат афектирани додека не снимате податоци.
Систем
33
Додатни информации
Предупредувања
• Ако истече електролитичката течност од
батеријата:
– контактирајте го вашиот локален Sony
• Да не се користат или оставаат камерата
сервис
или додатоците на следниве локации:
– измијте ја течноста која ќе дојде во
– Никаде каде што е екстремно топло, ладно или
контакт со вашата кожа.
влажно. никогаш не ги оставајте изложени на
– ако течноста дојде во допир со вашите
температури над 60°C (140°F), како на директни
очи, измијте со многу вода и
сончеви зраци,во близина на грејни тела, или во
контактирајте доктор
кола паркирана на сонце. Може лошо да
функционираат или да се оштетат. become
„ Кога не ја користите камерата
– Во близина на силни магнетни полињаили
подолго време
механички вибрации. Камерата може лошо да
• Периодично вклучувајте ја вашата камера и
функционира.
оставете да работи прегледувањето или
– Во близина на радио бранови или радиација.
снимањето снимки околу 3 минути.
Камерата нема да може да снима правилно.
За користење и оддржување
32
LCD екран
• Да не вршите претеран притисок на LCD
екранот, може да предизвика оштетување.
• Ако вашата камера се користи на ладно
место, останатите снимки може да се појават
на LCD екранот. Ова не е лошо
функционирање.
• Кога ја користите вашата камера,
позадината на LCD екранот може да се
прегрее.. Ова не е лошо функционирање.
„ За чистење на LCD екранот
Ако отпечатоци од прсти или прашина го
извалкаат LCD екранот, се препорачува да
користите мека крпа за чистење. Кога го
користите сетот за чистење на LCD екранот
(опција), да не ставате течност за чистење
директно на LCD екранот. Користете хартија за
чистење навлажнета со течност.
За ракување со кутијата
• Ако кутијата е извалкана, Исчистете го
телото на камерата со мека крпа малку
намокрена со вода, а потоа избришете ја
кутијата со мека сува крпа.
• Избегнете го следново за да избегнете
оштетувања на крајот:
– Користење хемикалии како разредувач,
бензин, алкохол, хемиски крпи, средства за
заштита, инсектициди и фактори за сонце.
– Ракување со камерата со
супстанции на вашите раце.
– оставање на кутијата во контакт со гума
или винилни објекти за подолг временски
период .
Стартување
– Во близина на AM примачи и видео опрема.
Може да се појават шумови.
– На песочна плажа или каде што има прашина..
Ако песок или прав влезат во вашата камера,
може лошо да функционира. Некогаш тоа не
може да се поправи.
– Во близина на прозор или надвор,каде што
LCDекранот, или леќата може да биде
изложена на директни сончеви зраци. Ова го
оштетува LCDекранот.
• Вашата камера нека работи на DC 6.8 V/7.2 V
(батерии) или DC 8.4 V (AC Aдаптер).
• ЗА DCили AC операции, користете додатоци
препорачани во тие инструкции за работа.
• Да не оставите вашата камера да се намокри,
например, од дожд или морска вода. Ако вашата
камера сепак се наводени, може лошо да
функционира. Некогаш тоа не може да се
поправи.
• Ако некој тврд предмет или течност влезе во
кутијата, Исклучете ја вашата камера и
повикајте го Sony дилерот да ја провери пред
повторна употреба.
• Избегнете грубо ракување, расклопување,
модифицирање, физички шок, или удар како
удар со чекан, испуштање или газење на
продуктот. Бидете посебно внимателни со
леќите.
• Чувајте ја исклучена вашата камера кога не ја
користите.
• Да не ја виткајте вашата камера во крпа, на
пример, додека работи. Со тоа ја зголемувате
температурата одвнатре.
• Кога го исклучувате доводниот кабел потегнете
го приклучокот,а не кабелот.
• Да не се оштетува доводниот кабел (струјно
колоl)
.
• Одржувајте ги металните контакти чисти.
За батериите
• Кога ќе ги извадите батериите, исклучете ја
вашата камера и исклучете ги
(Movie)
лампа/ (Still)лампа (стр. 10)/приклучни лампи
(стр. 12)/QUICK ON лампа.
• Доводот нема да биде набавен од батериите
додека AC Aдаптерот е поврзан на DC IN
џекот на вашата камера или на Handycam
Станицата, дури и кога доводниот кабел
(главниот кабел) е исклучен од ѕидниот излез
(ѕиден штекер).
За времето на
полнење/снимање/преслушување
• Измерени времиња за употреба на камерата
кои се препорачани:
25°C (77°F) (10°C to 30°C (50°F to 86°F)
• Достапното време за снимање и прегледување
ќе биде пократко кога ја користите камерата
на ниски температури.
• Времето за снимање и преслушување ќе биде
пократко во зависност од условите во кои ќе
биде користена камерата.
За AC Aдаптерот
• Користете го најблискиот доводен кабел
(ѕидниот штекер) кога го користите AC
Aдаптерот. Исклучете го AC Aдаптерот од
ѕидниот излез (штекерот) веднаш, ако се
појават било какви проблеми во работењето
на вашата камера.
• Не го користете AC Aдаптерот ставен во тесен
простор, како на пример помеѓу ѕидот и
намештајот.
• Да не ги поврзувате DC приклучокот на AC
Aдаптерот или терминалот батерии со
никакви метални објекти. Ова моќе да
прееизвика проблеми во работењето.
• Дути и ако вашата камера е исклучена, AC
изворот (струјното коло) е сеуште
поврзанододека е поврзан со ѕидниот довод
(штекерот) преку AC Aдаптерот.
За користење на отворено
• Може да ја користите вашата камера во
било која земја/ регион користејќи го AC
Aдаптерот вклучен со вашата камера. Исто,
можете да ги полните и батериите.
Користете ги комерцијално достапните AC
адаптер за приклучокот доколку е потребно,
во зависност од дизајнот на ѕидниот довод
(штекерот).
Видете го “Handycam прирачникот” (PDF) за
детали.
9
Чекор 2: Вклучете го доводот, и дотерајте го
датумот и времето
Само дијагностицирани појави
/Предупредувачки индикатори
Кога ја користите камерата
за прв пат, [CLOCK SET]
екранот се појавува на LCD
екранот.
POWER копче
(HOME)
допрете го копчето на LCD екранот.
1 Отворете го LCD панелот.
190 степени во
правец накај
камерата
10
Причини/Решение
C:04:ss
• Батеријата не е
“InfoLITHIUM” батерија NPFH50. Користете
“InfoLITHIUM” батерија NPFH50 (стр. 7).
• Поврзете го DC приклучок на
AC Aдаптерот на DC IN џекот
на Handycam станицата или
вашата камера безбедно (стр.
7).
C:13:ss/
C:32:ss
• Исклучете го доводот
Поврзете ги повторно и
работете повторно со
камерата
E:20:ss/
E:31:ss/
E:61:ss/
E:62:ss/
E:91:ss/
E:94:ss
101-0001
(Movie)/
2 Лизгајте
за селектирање со
(Still)
повторување во правец на
стрелката додека дотичната
лампа не се запали.
(Movie): За снимање филмови
(Still): За снимање
фотографии
Одете до чекор 4 кога ја
вклучувате камерата за прв
пат.
• Кога ја вклучувате (Still) лампата,
на екранот аспектниот размер е
сменет на 4:3 aвтоматски (стандардно
дотерување).
E
• се појавуваат пречки кои не
можете да ги
отстраните.Контактирајте
го вашиот. Sony дилер или
локалниот авторизиран
Sony сервис. Информирај за
5-digit code, стартувајќи одЕ
•
Кога индикаторот трепка
полека, фајлот е оштетен или
не се чита.
• Батеријата е слаба.
• Температурата на вашата
камера се качува.Исклучете ја
камерата и оставете ја на
ладно место.
-
• “Memory Stick PRO Duo”
е оштетен. Форматирајте
“Memory Stick PRO Duo”
со вашата камера.
• Некомпатибилен “Memory
Stick PRO Duo” е
инсталиран.
• Пристапот до
“Memory Stick PRO
Duo”бил
рестриктиран на друг
уред.
Несакани проблеми
Вашата камера се вклучува.
Да ја вклучите вашата камера кога
LCD панелот е отворен, затворете го
и отворете го повторно или притиснетеPOWER кога LCD
Панелот е отворен.
За дотерување на LCD панелот, отворете го LCD панелот 90 степени накај
камерата (1), тогаш ротирајте го во
најдобар агол за снимање или репродукција (2). Можете да го ротирате
LCD панелот до 270 степени до
страната на леќата (2)
Индикатори
Причини /Решение
• Кога индикаторот трепка
полека, празното место за
снимање снимки е при
крај.За типот на. “Memory
Stick”што можете да го
користите за вашата
камера, види страна 5.
• “Memory Stick PRO
Duo” не е внесена (стр.
12).
• Кога индикаторот трепка
брзо,нема доволно место
за снимање
снимки.избришете ги
непотребните снимки или
форматирајте“Memory
Stick PRO Duo”откако ќе
ги ставите снимките на
друг посредник
(стр. 24).
• Фајлот со базата на
податоци на снимките е
оштетен
Ако индикатор се појави на LCD
екранот, проверето го следното.
Ако проблемот остане дури и ако се
обидете неколку пати, контактирајте го
вашиот Sony дилер или локални
авторизирани Sony сервиси.
(Movie) /
(Still)
за селектирање
2270 степени (макс.)
Индикатори
• Нешто не е во ред со
светлото.
• Количината на светло не
е доволна. Користете
флеш.
• Камерата не е стабилна.
Држете
ја
камерата
мирна со двете раце. Но,
забелешка
дека
индикаторот
за
предупредувањето
за
тресењето на камерата не
се губи.
31
Несакани проблеми
Несакани проблеми
Ако налетате на некој проблем додека ја
користите вашата камера, користете ја
следната табела да го решите проблемот.
Ако проблемот остане, исклучете го од
доводот и контактирајте го вашиот Sony
дилер.
• За симптомите на вашата камера, видете
“Handycam прирачник” (PDF) а за поврзување
со компјутер, видете “PMB Водич.”
• Внесете ја наполнетата батерија во
камерата (стр. 7).
• Поврзете го приклучокот на AC
Aдаптерот на ѕидниот излез (штекер)
(стр. 7).
Камерата не работи дури и кога
доводот е вклучен.
• Потребни се неколку секунди за
вашата камера да биде спремна за
работа откако доводот е вклучен. Тоа
не е лошо работење.
• Исклучете го AC Aдаптерот од ѕидниот
излез (штекерот) или извадете ја
батеријата, а потоа повторно поврзете
после околу 1 минута. Ако функциите
сеуште не работат, притиснете го
RESET копчето(стр. 17) користејќи
одбран објект (Ако го притиснете
RESET копчето, сите дотерувања,
вклучувајќи го и часот, се ресетираат.)
Вашата камера се загрева.
• Тоа е бидејќи доводот бил
исклучен подолго време. Ова не е
проблем.
Доводот нагло се исклучува.
• Исклучете го доводот повторно.
• Користете AC Aдаптер.
• Наполнете ги батериите (стр. 7).
30
• Лизгајте
(Movie)/
(Still) свртете
со селектирање на
(Movie) лампата
или (Still) лампата (стр. 13).
• Не можете да снимате снимки во
мирување. Отворете го LCD
панелот..
• Вашата камера снима снимки кои
тукушто се снимени на “Memory Stick
PRO Duo.” Не можете да направите
нови снимки во тој период.
• “Memory Stick PRO Duo” е полна.
Користете нова “Memory Stick PRO
Duo” или форматирајте “Memory Stick
PRO Duo.” Или избришете ги
непотребните снимки (стр. 24).
• Тоталниот број на сцени од филмови и
слики го премине капацитетот за
снимање на вашата камера. Избришете
ги непотребните снимки (стр. 24).
Не можете да го инсталирате
“Picture Motion Browser.”
• Проверете ги предиспозициите
на комјутерот кои се потребни за
инсталирање на “Picture Motion
Browser.”
• Инсталирајте“Picture Motion Browser”
по одреден редослед (стр. 26).
“Picture Motion Browser” не
работи правилно
• Завршете го “Picture Motion
Browser” и рестартирајте го вашиот
комјутер.
Вашиот компјутер не ја препознава
вашата камера.
• Исклучете го уредот од USB џекот
на компјутерот освен од
тастатурата,глушецот и од вашиот
компјутер.
• Исклучете го USB кабел од
комјутерот и од Handycam станицата
или разделниот USB Tерминален
адаптер, и рестартирајте го
компјутерот, потоа поврзете го
комјутерот со вашата камера
повторно по правилен ред.
3 Допрете
(HOME) Æ
(дотерување) Æ [ЧАС/
ЈАЗИК] Æ [ЧАС ДОТЕРАН].
4 Избери ја саканата географска
област со /
[NEXT].
, па допрете
Промена на јазикот
Можете да го сменитеекранот на
дисплејот да покажува пораки на
одреден јазик.
Допри
(HOME) Æ
(SETTINGS)
Æ [CLOCK/
LANG] Æ
[
LANGUAGE SET], тогаш
одберете го посакуваниот јазик.
5 Дотерајте [ЛЕТНО ВРЕМЕ], [Y] (година),
[M] (месец), [D] (ден), час и
минута, па допрете
.
Стартување
Не се вклучува доводот.
Притискање START/STOP или
PHOTO
Часовникот почнува.
Исклучување на доводот
Когаснимањето е подготвено/состојба
на снимање, затвори го LCD панелот,
потоа притиснете POWER. Поинаку,
затворете го LCD панелот или
притиснете POWER.
Совети
• Датумот и времето не се појавуваат во текот на
снимањето, но се автоматски снимени на “Memory
Stick PRO Duo,” и можат да бидат исклучени за
време на прегледувањето.
• Можете да ги исклучите сигналите за работењето
(SETTINGS)
со допир на (HOME) Æ
Æ [SOUND/DISP SET] Æ [BEEP] Æ [OFF].
• Кога ќе го затворите LCD панелот за време на
мирување/ снимање, QUICK ON лампата светнува
и вашата камера започнува процес на
исклучување. Ако [QUICK ON STBY] е дотеран
на [OFF] на HOME MENU (стр. 22), затварањето
на LCD панелот прави вашата камера да се
исклучи.
11
Чекор 3: Внесување на “Memory Stick PRO
Забелешки
• Ако го затворите LCD панел кога вашата
камера е вклучена во друг уред со
USB кабелот,снимените снимки можар да се
изгубат.
Совети
• Ако [USB SELECT] екранот не се појави,
допри (HOME) Æ
(OTHERS) Æ
[USB CONNECT].
Пристапна лампа
Ако внесете нов “Memory Stick PRO
Duo,” [Create a new Image Database File.]
се појавува на екранот.
Види страна 5 за “Memory Stick”кој
можете да го користите за вашата камера
2
3
Поврзување со компјутер
1
Забелешки
• Да на правите ништо од следново додека
(Movie) /
(Still) лампите (стр. 10),
пристапната лампа или QUICK ON лампата
(стр. 7) свети или трепка.
Внесете го “Memory Stick PRO
Инаку, апаратот може да биде
Duo.”
оштетен, снимените слики може да
бидат изгубени или може да се
1 Отворете го капакот на Memory
појават други проблеми.
Stick Duo .
– Да го вадите “Memory Stick PRO Duo” од
2 Внесете го“Memory Stick PRO
камерата,
Duo”во правецот додека не кликне.
–
Да ги вадите батериите или АC Aдаптерот
3 Затворете го капакот на Memory
– Да ја тресете или удирате вашата камера
Stick Duo.
• Да не го отварате капакот на батериите на
Memory Stick Duo додека снимате.
• Ако го форсирате “Memory Stick PRO Duo”
Отворете го LCD панелот и вклучете во отворот во погрешна насока “Memory
ја
(Movie) лампата.
Stick PRO Duo,” Memory Stick Duo отворот,
или податоците слики може да се оштетат.
• Ако [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
На [Create a new Image
free space.] се покаже во чекор 3,
Database File.] екранот, допрете
форматирајте “Memory Stick PRO Duo” (стр.
[YES].
24). Забелешка дека форматирањето ќе ги
избрише сите податоци снимени на “Memory
Stick PRO Duo.”
Да го извадите “Memory Stick PRO Duo”
Отворете го капакот на Memory Stick Duo,
лесно притиснете ја “Memory Stick PRO Duo”
еднаш.
12
29
Снимање/Прегледување
Снимање
5 Селектирајте го јазикот за да биде
инсталирана апликацијата, потоа
притиснете [Next].
6 Кога на екранот ќе се појави потврда
за конекцијата, поврзете ја вашата
камера со компјутерот по следниве
чекори.
Кога се користи Handycam Станица
1 Handycam станицата и излезот на
ѕидот (штекерот).
2 Set your camcorder
onto the Handycam
3 Поврзете го (USB) џекот на
Handycam станицата (стр. 18) на
компјутерот користејќи го
вклучениот USB кабел.
[USB SELECT] екранот се појавува
на вашата камера автоматски
Терминален адаптер
1 Поврзете го разделниот USB
терминален адааптер на вашата
камера.
(Movie) /
(Still)
за селектирање
7 Притиснете [Continue].
8 Чита [License Agreement], селектирај [I
accept the terms of the license agreement]
ако се согласувате, па одберете [Next].
9 Потврдете ги инсталационите
дотерувања, па притиснете [Install].
0 Следете ги инструкциите на екранот да го
инсталирате софтверот .
Во зависност од комјутерот, можеби ќе
треба да инсталирате трета партија
софтве.. Ако се појави екранот за
инсталирање, следи ги инсрукциите за да
го инсталирате бараниот софтвер.
qa Рестартирајте го компјутерот ако
побара да ја комплетира
инсталацијата.
qs Поместете го CD-ROM од диск драјвот
на вашиот комјутер.
За исклучување на USB кабелот
Разделен USB
Терминален
адаптер
USB кабел
2 Поврзете го AC адаптерот на
вашата камера и ѕидниот излез
(штекерот), па вклучете ја вашата
камера.
3 Поврзете го USB кабелот поврзан
со разделниот USB терминален
адаптер на вашиот компјутер.
[USB SELECT] екран се појавува на
вашата камера автоматски .
4 Допрете [ USB CONNECT] на
[USB SELECT] екран на
вашата камера.
28
1 Притиснете
иконата Æ [Внимателно
извадете го USB Mass Storage Device] Æ
[OK] (самоWindows 2000) на задачата
обидете се на копчето десно на
десктопот на компјутерот
2 Допрете [END] Æ [YES] на екранот на
вашата камера.
3 Исклучете го USB кабелот..
За работа со “Picture Motion
Browser”
Да го стартувате “Picture Motion
Browser,” притиснете [Start] Æ [All
Programs] Æ [Sony Picture Utility] Æ
[PMB - Picture Motion Browser].
За основни операции на “Picture Motion
Browser,” видете “PMB Водич.” Да се
покаже “PMB Водич,”притиснете [Start]
Æ [All Programs] Æ [Sony Picture Utility]
Æ [Help] Æ [PMB Guide].
[STBY] t [REC]
PHOTO B
стартување на t лампата
1 Отворете го LCD панелот.
2 Лизгајте
(Movie)/
Снимање/Прегледување
4 Допрете [ USB CONNECT] на
[USB SELECT] екранот на вашата
камера
Кога користите разделен USB
START/STOP A
(Still) за селектирање C додека дотичната лампа
се запали.
•
•
(Movie): За снимање филмови
(Still): За снимање слики
3 Започнување со снимање .
Филмови
Притиснете START/STOP A.
Да запре снимањето, притиснете
START/STOP A повторно.
• Видете го “Handycam прирачникот” (PDF)
да се покажат слики со SD (стандардна
дефиниција) квалитет на слика.
Слики
Притиснете PHOTO B лесно да го
наместите фокусот A (звучните
сигнали), па притиснете цврсто B
(капакот регистира звуци). Кога
се појави после . Кога
се
изгуби, сликата е снимена.
Забелешки
• Ако го затворите LCD панелот за време на снимањето, снимањето ќе биде запрено.
13
Совети
• Intel Pentium III 1 GHz или побрзи ги
оневозможуваат следниве операции:
– Пренесување на содржината на компјутер
– One Touch Disc Burn
– Креирање на AVCHD формат диск/
DVD-видео
– Копирање на диск
– Процесирање на содржината само на
SD (стандардна дефиниција) квалитет
на снимка
Меморија: За Windows 2000, Windows
XP: 512 MB или повеќе (препорачан е 1
GB или повеќе.)
За процесирање SD (стандардна
дефиниција) квалитет на снимка само за
содржинаt, потребна е 256 MB меморија
или повеќе.
For Windows Vista: 1 GB или повеќе.
Хард диск: Препорачан волумен на
диск за инсталирање: Приближно 500
MB
(10 GB или повеќе се потребни за
креирање на AVCHD формат дискови.)
Екран: Mинимум 1,024 × 768 точки
Забелешки
• Можете да читате снимки снимени на
“Memory Stick PRO Duo” во Memory Stick
отвор на компјутерот. Како и да е, во
следниве случаи, да не се користи Memory
Stick отворот на компјутерот, туку поврзете
ја вашата камера на вашиот компјутер со
USB кабел:
– Компјутерот не е компатибилен со
“Memory Stick PRO Duo.”
– Memory Stick Duo адаптер е побаран.
– “Memory Stick PRO Duo” не може да чита
во the Memory Stick отворот.
– Читање податоци од the Memory
Stickотворот е бавно.
„ Процедура за инсталација
Треба да го инсталирате софтверот на
вашиот Windows компјутерпред
вклучување на вашата камера на
вашиот компјутер. Инсталирање е
потребно само за првиот пат.
Содржината за инсталирање и
процедурите може да се различни
возависност од вашиот OS.
1 Потврди дека твојата камера не е
поврзана со вашиот компјутер.
2 Вклучете го комјутерот.
Забелешки
• Логирај се како Administrator за
инсталирање.
• Затворете ги сите апликации на
компјутерот пред инсталирање на
софтверот.
Друго: USB порта (мора да биде
стандардно, Hi-Speed USB
(USB 2.0 компатибилно) е препорачано),
3 Ставете го вклучениот CD-ROM во
DVD burner (CD-ROM драјвот е непходен
диск драјвот на вашиот комјутер
а инсталација)
Сепојавува екранот за инсталирање.
Поврзување со комјутер
• Ќе го проверите слободното место на “Memory Stick PRO
(HOME) Æ
(MANAGE
Duo” со допирање на
MEDIA) Æ [MEDIA INFO].
• Можете да снимите слики со притискање на
PHOTO B додека снимате филм.
• Ако фајлот на филмот надмине 2 GB, наредниот фајл за
филмот се креира автоматски.
• Максимумот време за снимање на Sony “Memory Stick PRO
Duo” е следново со начинот за снимање [HD SP] (автоматско
дотерување);
1 GB: приблиќно. 15 минути
2 GB: приближно. 30 минути
4 GB: приближно. 65 минути
8 GB: приближно. 140 минути
16 GB: приближно. 280 минути
• Кога се мери капацитетот на“Memory Stick PRO Duo”, 1 GB e
еднаков на 1 билион бајти, пропорција која се користи за
менаџмент на податоци.
• Проверето го бројот за снимени слики на LCD екранот на
вашата камера (стр. 19).
• Можете да снимите слики од снимените филмови (HDRTG1E). Видете го “Handycam прирачникот” (PDF) за
детали.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz или побрз
(Intel Pentium 4 3.6 GHz или побрз, Intel
Pentium D 2.8 GHz или побрз, Intel Core
Duo 1.66 GHz или побрз, Intel Core 2
Duo 1.66 GHz или побрз се
препорачани.)
Внимание
14
Оваа камера фаќа снимки со висока
дефиниција во AVCHD форматt. Користење
затворен PC софтвер, високо дефинираните
снимки можат да се копираат на DVD
посредник. Секакоr, DVD посредното
Ако не се појави екранот
поврзување на AVCHD снимките не може да
1 Притиснете [Start], потоа притиснете
се користи со DVD базирани плеери или
[My Computer]. (For Windows 2000,
снимачи, како DVD плеери/ снимачи може
двапати притиснете [My Computer].)
да го отфрлат посредникот и да ја избришат
2 Двапати притиснете [SONYPICTUTIL (E:)]
содржината без предупредување. DVD
(CD-ROM) (диск драјв).*
посредникот кој содржи AVCHD снимка
* Имиња на драјв (како (E:)) може да
може да репродуцира на компатибилно Bluварираат во зависност од комјутерот.
ray Disc™ плеер/снимач или друг
4 Притиснете [Install].
компатибилен уред..
27
Прегледување
Спојување со компјутер
Изведба со компјутер
Прирачник/да се
инсталира софтверот
„ “Handycam Прирачник” (PDF)
“Handycam прирачник” (PDF)
објаснува детали за вашата камера и
нејзината практична употреба.
„ “Picture Motion Browser” (само за
Windows корисници)
“Picture Motion Browser” е вклучениот
софтвер. Вие ги уживате следниве
операции:
Забелешка
• Добиениот програм “Picture Motion
Browser” не е поддржан од Macintosh
компјутер. За да употребувате Macintosh
компјутер поврзан со камера, за детали
видете ја следната веб страна.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Инсталирање и преглед на
“Handycam Прирачникот” (PDF)
Да се види “Handycam прирачникот”
(PDF), треба да инсталирате Adobe
Reader на вашиот комјутер.
1 Вклучете го комјутерот.
2 Внесете го CD-ROM (вклучен) во диск
драјвот на вашиот комјутер.
Се појавува селектираниот екран за
инсталација.
4 Селектирајте го саканиот јазик и името на
моделот на вашата Handycam, потоа
внесете [Handycam прирачник (PDF)].
Стартува инсталацијата.Кога
инсталацијата е комплетирана, иконата
на “Handycam прирачникот” (PDF) се
појавува на десктопот на вашиот
комјутер.
• Името на моделот на вашата Handycam е
отпечатен на пониската страна на
површината на страната.
5 Внесете [Exit] Æ [Exit], па поместете
го CD-ROM од драјв дискот на
вашиот компјутер
Да го видите “Handycam прирачникот,”
двапати притиснете на иконата на
“Handycam прирачникот.”
Совети
• За Macintosh корисниците, следете ги
следниве чекори:
1 Вклучете го комјутерот.
2 Ставете го CD-ROM (вклучен) во
диск драјвот на вашиот компјутер.
3 Отворете [Прирачник] фолдер во CDROM, двапати притиснете [GB]
фолдер и влечи-и-пушти го
“Handbook.pdf” на комјутерот.
Инсталирање “Picture Motion
Browser”
„ Систем препораки
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP SP2*/Windows
Vista*
3 Притиснете [Handycam Handbook].
Екранот за инсталација на
“Handycam Handbook” (PDF) се
појавува
26
* 64-бита едиција и Стартер (Eдиција) не
се поддржани.
Препорачана стандардна инсталација.
Операцијата не е осигурана ако врз OS е
надградувано или е во оптоварена
околина.
(Film Roll Index) екранот.
1 Одете на
(Face Index) екранот.
2 Одете на
3 Одете на (HOME)
4 Претходни 6 слики.
5 Наредни 6 слики.
6 Вратете се на екранот за снимање
7 Покажување на филмови со HD (висока
ефиниција) квалитет на слика*
8 Преглед на слики
9 Барање на слики по податоци
0
(OPTION)
*
се појавува кога одбирате филм со
SD( стандардна дефиниција) квалитет на
слика.
1 Отворете го LCD панелот да ја вклучите камерата.
2 Допри
Снимање/Прегледување
– Креирање диск со one touch операцијата
– Пренесување снимки на компјутер
– Прикажување на внесени снимки
– Креирање на диск
(гледање слики)
(VIEW IMAGES).
VISUAL INDEX екранот се појавува на LCD екранот (Може да одземе малку време
да се покажат опциите за одбирање ).
3 Старт на прегледување.
Филмови
Слики
Допретего или
знакот, а потоа
селектирајте го саканиот филм за
гледање.
ПОчеток на сценаПодвижна слика
/претходна сцена или пауза
со допир
Следнасцена
Стоп (оди до
INDEX екран)
Reverse/Forw
ОПЦИИ
Допрете го
знакот, а потоа
изберете ја саканата слика.
Слајд шоу
Оди до VISUAL Претходна/Следна
ОПЦИИ
INDEX екранот
15
За дотерување на волуменот на филм
Забелешки
Кога прегледувате филм, допрете
(OПЦИЈА) Æ
знак Æ [ВОЛУМЕН],
па дотерајте волумен со
/
.
• Форматирањето ќе ги избрише сите податоци
снимени на “Memory Stick PRO Duo.”
Совети
• На VISUAL INDEX екранот,
се појавува
со слика на знакот кој е најскоро
прегледан/снмен ( за слики). Кога ќе
допрете филм означен со
, можете да
продолжите да го гледате од точката каде што
застанал претходно.
Отворете го
капакот на џекот
A/V ПОврзувач за
далечинскиот
управувач
Прегледување на слики на ТВ
Забелешки
• Кога снимате, дотерајте [X.V.COLOR] дo
[ON] за прегледување на x.v.ColorЧуствителен ТВ. Некои дотерување може да
треба да се дотераат додека се прегледува
филмот наТВ. Побарајте го прирачникот со
инструкции за вашиот ТВ за детали.
Тек на репродукција
Свртете го приклучокот на ТВ
со џекот за поврзување.
Побарајте го прирачникот за
инсрукции за ТВ.
È
Поврзете ја вашата камера и ТВ
барајќи на [TV CONNECT Guide].
Допри
(HOME) Æ
(OTHERS)
Æ [TV CONNECT Guide].
È
Поврзете ги потребните
поврзувања на вашата камера.
16
Handycam
Станица
Снимање/Прегледување
Методите за поврзување и квалитет на
слика (HD (висока дефениција)/SD
(стандардна дефениција)) Разликата во
имиџот на ТВ екранот зависи од типот на
ТВ што е приклучен, ивидот на
поврзувањето.
Користете го вклучениот AC Aдаптер
како извор на енергија (стр. 7).
Побарајте го прирачникот со
инструкции вклучен со уредот за
поврзување.
Отворете го
капакот на џекот.
Забелешки
• Кога A/Vкабелот за поврзување е
користен за надворешни слики, тие се
репродуцираат со SD (стандардна
дефиниција) квалитет на слика.
• Вашата камера и Handycam Станицата
одговараат со A/V Поврзувачкоит
далечински управувач или A/V OUT џекот.
ПОврзете го A/V поврзувачкот кабел или
компонентниот A/V кабел или на Handycam
станицата или на вашата камера. Ако го
поврзете A/ V поврзувачкиот кабел или
компонентниот A/V кабел и во Handycam
станицата и во вашата камера, во исто време,
може да се појават пречки на сликата.
25
Бришење снимки
Поврзување со USB кабел
Можете да префрлите на филм со
префрлање на компатибилни DVD
читачи итн., со HD (висока дефиниција)
квалитет на слика.
Име и функција на секој дел
Селектирајте го квалитетот на снимка
на филмот што сакате да го избришете
пред операцијата.
Копчињата, џековите итн., кои не се
објаснети во другите поглавја, се
објаснети овде.
Светло
Светлото се активира
автоматски,зависно од условите за
снимање со автоматско дотерување.
Допрете (HOME) Æ
(SETTINGS)
Æ [PHOTO SETTINGS] Æ [FLASH
MODE] да го смените дотерувањето.
1 Допри
(HOME) Æ
(OTHERS) Æ [DELETE].
2 Допри [
Снимање/Прегледување
DELETE].
Звучник
3 Допри [
4 Допри
Æ [YES] Æ
.
Рачка за зумирање
Поместете ја рачката за зумирањње
полека за побавно зумирање.
Поместувајте побргу за побрзо
зумирање.
Можете да зголемите слики за околу
1.1 до 5 пати од оригиналната
големина (Playback зумирање).
Да ги избришете сите филмови одеднаш
Во чекор 3, допрете [
DELETE ALL]/[
DELETE ALL] Æ [YES] Æ [YES] Æ
.
За бришење слики
1 Во чекор 2, допри [
DELETE].
• Ако го допрте екранот додека зумирате на
прегледување, точката што ќе ја допрете ќе
се покаже во центарот на LCD екранот.
2 Допри [ DELETE], потоа допри
сликата да биде избришана.
Селектираните слики се означени
со
3 Допри
Æ [YES] Æ
RESET копче
Притиснете RESET да ги иницитате
сите дотерувања вклучувајќи го и
часот..
.
Совети
• Да се избришат сите слики одеднаш, чекор 2,
допри [ DELETE ALL] Æ [YES] Æ [YES]
t
.
Да се избришат сите слики (Формат)
Допрете (HOME) Æ
(MANAGE
MEDIA) Æ [MEDIA FORMAT] Æ
.
[YES] Æ [YES] Æ
24
Снимање/Преслушува
QUICK ON лампа
Трепкање додека е во мирување. Кога ќе
го отворите LCD панелот додека
QUICK ON лампата трепка, можете да
го започнете снимањето за околу 1
секунда (QUICK ON).
Трепкањето престанува и камерата се
исклучува автоматски ако не ја користите
одреден период додека е на мирување
([QUICK ON STBY], стр. 22).
DELETE]или [
DELETE], па допрете го филмот
што го бришете
. Селектираниот филм е означен
со
Handycam Станица
EASY копче
Притиснете EASY да се покаже
повеќето од дотерувањата се
извршуваат автоматски за полесно
снимање/прегледување. Да откажете,
притиснете EASY повторно.
17
Сочувување снимки
DISP/BATT INFO копче
Може да го свртите екранот кога ќе
притиснете DISP/BATT INFO додека
е вклучен доводот..
Можете да го проверите остатокот од
батеријата кога ќе го притиснете откако
ќе го отворите LCD панелот и ќе
притиснете POWER да ја исклучите
вашата камера.
Вграден микрофон
Звукот фатен од внатрешнот микрофон е
променлив до 5.1ch сараунд звук и
снимање.
POWER копче
Притиснете POWER да ја вклучите
вашата камера. Ако го притиснете
додека камерата е вклучена, вашата
камера ќе се исклучи.
• Кога ќе притиснете POWER да ја вклучите
вашата камера додека LCD панелот е
затворен, вашата камера ќе премине во
мирување. Ако притиснете POWER додека
вашата камера е во мирување, таа се
исклучува.
Статичен приклучок (Површина на
копчето) Поврзете го статичниот дел
(oпција) на статичниот приклучок
користејќи статична завртка (oпција:
должината на завртката не треба да
бидее поголема од 5.5 mm (7/32 in.)).
Закачете на ременот на зглобот
(Површина на копчето)
Закачете го ременот и ставете ја вашата
рака во отворот заради превенција
вашата камера да не падне и се оштети.
18
HDMI OUT џек
Поврзете со HDMI кабел (oпција).
A/V Далечински поврзувач/A/V
OUT џек
Поврзете со компонентниот A/V кабел
или A/V поврзувачки кабел.
Посреден поврзувач (површина на
копчето) Поврзете ја вашата камера и
Handycam станицата или разделниот
USB терминален адаптер.
Со поврзување на USBтерминалниот
адаптер, можете да го поврзете USB
кабелот на вашата камера без користење
на Handycam станицата..
(DISC BURN) копче
Креирајте диск со поврзување на
камерата со комјутерот, итн. За детали
видете “PMB Водич” (стр. 28).
Посреден поврзувач (Handycam
станица)
Поврзете го вашиот посреден поврзувач
на вашата камера кога ќе ја приклучите
вашата камера на Handycam станица.
(USB) џек
Поврзете со USBкабел.
• За HDR-TG3E: само со излез.
Делови на OPTION MENU
Деловите што може да ги дотерате
само на OPTION MENU ќе бидат
опишани подоле.
знак
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE MACRO],
[EXPOSURE], [SPOT METER], [SCENE
SELECTION], [WHITE BAL.], [COLOR
SLOW SHTR]
знак
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
знак
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
– (Знак во зависност од ситуација/Нема знак)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Поврзување на вашата камера
со други уреди
За детали, видете “Handycam
прирачник” (PDF).
Поврзување со A/V поврзувачки
кабел
Можете да префрлите на VCRs,
DVD/HDD снимачи со SD
(стандардна дефиниција) квалитет на
слика.
Користење на компјутер
Со користење на “Picture Motion
Browser” на вклучениот CD-ROM, вие
може да ги сочувате снимките сочувани
на вашиот копјутер со HD (висока
дефиниција) квалитет на слика или SD
(стандардна дефиниција) квалитет на
слика.
Можете да препишете филмови со HD
(висока дефиниција) квалитет на слика од
компјутер на вашата камера, ако е
потребно. За детали, видете “PMB водич”
(стр. 28).
Креирање на диск со Еден Допир
(One Touch Disc Burn)
Снимање/Прегледување
Пристапна лампа
Кога пристапната лампа свети или
трепка, вашата камера ги
испишува/исчитува податоците на
“Memory Stick PRO Duo.”
Поврзување со други уреди
Поради лимитираниот капацитет на
“Memory Stick PRO Duo,” бидете
сигурни дека ќе ги сочувате податоците
за снимките на некој
надворешенпосредник како DVD-R или
хард диск на комјутер.
можете да ги сочувате снимките
сочувани на камерата како што е
опишано подолу.
Можете да сочувате снимки снимени
на вашата камера директно на диск со
лесно притиснање на
(DISC
Сочувување снимки на компјутер
Можете да сочувате снимки снимени од
камерата на хард диск на компјутер.
Креирање на диск со селектирани
снимки
Можете да сочувате снимки копирани на
вашиот компјутер на диск.Можете исто
да ги прикажете тие снимки.
23
Појавување на индикатори за време на
снимање/прегледување
(OPTION) MENU не може да се
користи за време на during Easy
Handycam операцијата.
Делови на HOME MENU
(SETTINGS) категорија
Филмови
Дотерување
(CAMERA) категорија
MOVIE*
PHOTO*
SMTH SLW REC
(VIEW IMAGES) категорија
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
(OTHERS) категорија
DELETE*
[
[
DELETE],
DELETE]
PHOTO CAPTURE (HDR-TG1E)
EDIT
[
[
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST
EDIT
[
[
[
[
[
[
[
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE], [
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
[DATA CODE],
[
DISPLAY]
Звук/ екран
дотерување
[VOLUME]*, [BEEP]*, [LCD
BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR]
Излез
Дотерување
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
Час/ Јазик
[CLOCK SET]*, [AREA
SET], [SUMMERTIME],
[
LANGUAGE SET] *
Генерално
дотерување
[DEMO MODE],
[CALIBRATION], [A.SHUT
OFF], [QUICK ON STBY],
[CTRL FOR HDMI]
PRINT
USB
CONNECT
[
USB CONNECT], [DISC
BURN]
TV CONNECT Guide*
(MANAGE MEDIA) категорија
/
SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
Преостаната батерија (приближно.)
Статус на снимање ([STBY]
(мирување) или [REC] (снимање))
Квалитет на снимање (HD/SD) и
Модел на снимање (FH/HQ/SP/LP)
Посредник
Бројач (чес/минута/секунда)
Снимање слики
OPTION копче
VIEW IMAGES копче
Face индекс за дотерување
5.1ch сараунд снимање
Големина на имиџот
Прегледување филмови
* Можете да ги дотерате овие делови за време
на Easy Handycam операцијата.
** Името на менито е сменето на [SOUND
SETTINGS] за време на Easy Handycam
операцијата..
Останато време за снимање
FACE DETECTION
[
IMAGE SIZE]*, [FILE
NO.], [GUIDEFRAME],
[ZEBRA], [FLASH MODE]*,
[FLASH LEVEL], [REDEYE
REDUC], [FACE
DETECTION]
Увид на
слики
Дотерување
HOME копче
Приближен број на овозможени слики
за снимање слики или на
посредникот/Додека снима слики
Снимање/Прегледување
PLAYLIST
Слики
Дотерување
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO
SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [FACE
DETECTION], [
INDEX
SET]*
Recording movies
Фолдер за снимањето
Копче за враќање
Модел за прегледување
Број на моменталниот филм/
Број на вкупно снимени
филмови
Претходно/Следно копче
Прегледување на слики
Копче за видео операции
Број на моментално снимени слики/
Број на вкупно снимени слики
Фолдер за прегледување
Копче за слајд шоу
Имиња на фајлови податоци
VISUAL INDEX копче
22
19
Изведување различни опции - “
“ OPTION”
Индикатори на LCD екраните
Следниве индикатори се појавуваат
додека се снима/прегледува да индицира
дотерување на вашата камерa.
Горе лево
Центар
Горе десно
Горе десно
Индикатор
Значење
FADER
Менито се покажува на екранот со
допир на (HOME)/ (OPTION). За
детали за делови на менито, види
“Handycam прирачник” (PDF) (стр. 26).
LCD backlight off
(HOME)
HOME” и
Да се види објаснување за HOME
MENU (HELP)
1 Допри
(HOME).
(HELP).
2 Допри
Дното на
(HELP) станува портокалово.
Дно
Индикатор
Значење
Picture effect
Digital effect
9
Manual focus
(OPTION)
Дно
Индикатор
Значење
n
Баланс на светлина
AUDIO MODE
Сигурно исклучување
Запамтено снимање
EXPOSURE/ SPOT
METER
Светло, REDEYE
REDUC
Користење на HOME MENU
Можете да го смените дотерувањето
за ваша сигурност.Допрете (HOME) да
се појави менито на екранот.
TELE MACRO
MICREF LEVEL ниско
ZEBRA X.V.COLOR
WIDE SELECT
Face Index
BLT-IN ZOOM MIC
FACE DETECTION
Делови на
менито
Користење на OPTION MENU
OPTION MENU се појавува како
посебно прозорче со десниот клик на
глувчето од компјутерот. Притиснете
(OPTION) за приказ на деловите на
менито кои во моментот сакате да ги
смените.
Делови на
менито
Категорија
Центар
Индикатор
Совети
Значење
IMAGE SIZE
Continuous slide show
Color Slow Shutter
PictBridge connecting
E
Warning
• Индикаторите и нивните позицц се
приближни и различни од тоа што
всушност го гледате. Видете“Handycam
прирачникот” (PDF) за детали.
• Податоците за снимањето и времето се
снимени автоматски на “Memory Stick PRO
Duo.” Тие не се покажуваат додека се снима.
Како и да е, може да ги проверите на [DATA
CODE] додека прегледувате.
1 Допрете ја саканата категорија потоа
делот за промена на дотерувањето.
2 Следете ги инструкциите на
екранот.
Совети
• Ако делот не е на екранот, допрете /
да ја смените страната
• да го скриете HOME MENU екранот, притисни
.
• Не можете симултано да селектирате или
активирате избраните делови во моментот на
снимање/прегледување ситуација.
20
Снимање/Преслушување
СЕЛЕКЦИЈА НА СЦЕНА
Горе лево
3 Допрете го делот за кој сакате да знаете.
Кога ќе допрете дел,неговото објаснување
се појавува на екранот.
Да го внесете одбраниот дел, допрете
[YES].
Знак
1 Допрете го саканиот знак па
делот за промена на дотерувањето
2 По комплетирање на дотерувањето,
допри
.
Забелешки
• Кога избраниот дел не е на екранот, допрете
друг знак. Ако никаде не можете да го
најдете делот, функцијата во моментната
ситуација не е возможна.
21
Download PDF

advertising