Sony | HDR-SR10E | Sony HDR-SR10E Упатства за употреба

3-286-586-11(1)
Дигитална HD видео камера
Упатство за употреба
HDR-SR10E
За повеќе детали околу напредните функции
погледнете во упатството
“Handycam Handbook” (PDF).
© 2008 Sony Corporation
Прочитајте го прво ова поглавје
Пред да започнете со употреба на овој
уред, прочитајте го внимателно ова
упатство и сочувајте го за евентуална
потреба во иднина.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да не дојде со пожар или струен удар, не изложувајте ја камерата на дожд и прекумерна влага.
Не изложувајте ги батериите на
силни извори на топлина, како
на пример сонце, оган и слично.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Замена на батеријата се врши
само со соодветен тип како што е
специфицрано. Во спротивно
може да дојде до пожар или да се
повредите.
Забелешка за потрошувачите од
Обединетото Царство
Моделиран утикач одговара со BS 1363 е
добиен со оваа опрема за Ваша
безбедност.
Ако треба да се сменат осигурачите,
добиен е еден осигурач од ист вид и е
одобрен од ASTA или BSI до BS 1362
(означен со знакот или ) мора да се
употребуваат.
Ако добиениот утикач со оваа опрема
има капак кој се вади, бидете сигурни
дека по заменувањето на осигурачите сте
го ставиле капакот. Немојте да употребувате утикач без капак за осигурачите.
Ако сте го изгубиле капакот за осигурачите, Ве молиме да го контактирате
Вашиот најблизок Sony сервис.
ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО ЕВРОПА
ВНИМАНИЕ
Електромагнетните полиња со одредени
фрекфенции можат да влијаат врз квалитетот
на сликата и звукот на камерата.
Овој проиѕвод е тестиран и заклучено е дека е
во согласност со EMC Директивата за употреба
на кабли пократки од 3 метри (9.8 стапки).
2
НАПОМЕНА
Доколку статичкиот електрицитет или
електромагнетните бранови предизвикаат
прекин во преносот на податоци, ресетирајте ја
програмата или исклучете го кабелот (USB,
итл...) и повторно вклучете го.
Одлагање на стара
електрична и електронска
опрема (Применливо во
Европската унија и во други
земји со организирано
собирање на селективен
отпад)
Овој симбол на производот или на
пакувањето укажува дека истиот
нетреба да се третира како обичен
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се
предаде во центар за рециклирање на
електричен и електронски отпад.
Со соодветно згрижување на овој
производ ќе помогнете во спречување
на потенцијално негативните последици
врз животната средина и човековото
здравје, што во спротивно може да
настанат при несоодветно одлагање на
ваквиот отпад. Рециклирањето на
материјалите помага во зачувување на
природните ресурси.
Одлагање на истрошени
батерии (Применливо во
Европската унија и во други
земји со организирано
собирање на селективен
отпад)
Овој симбол на батеријата или на пакувањето укажува дека истата нетреба да
се третира како обичен домашен отпад.
Наместо тоа, треба да се предаде во
собирен центар за отпадни батерии.
Со соодветно згрижување на батериите
ќе помогнете во спречување на потенцијално негативните последици врз животната средина и човековото здравје,
што во спротивно може да настанат при
несоодветно одлагање на ваквиот отпад.
Рециклирањето на материјалите помага
во зачувување на природните ресурси.
Кога се работи за производи кои поради
сигурност, зачувување на перформансите
или интегритетот на податоците, мора
непрекинато да останат вклучени на
батеријата, тогаш нејзината замена смее
да ја изврши само овластен сервис.
За сите други видови батерии,
прочитајте во упатството како да ја
извадите батеријата.
Забелешка за потрошувачите во
земјите кои ги применуваат ЕУ
директивите
Производител на овој производ е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Авторизиран претставник за EMC
и безбедност на производот е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За било каков сервис или за
гаранцијата Ве молиме да се обратите до
додадените адреси.
GB
За потрошувачите во U.S.A.
Ако имате било какво прашање за овој
производ, можете да се јавите на:
Sony Customer Information Center 1-800222-SONY (7669).
Дадениот број е само за FCC.
Регулаторска информација
Декларација за производот
Име на фирмата: SONY
Број на моделот: HDR-SR10E
Одговорен дел: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Број на телефон: 858-942-2230
Овој апарат е во согласност со Член 15 од
правилата на FCC. Работата зависи од следните два услова: (1) Овој апарат не предизвикува
штетни пречки и (2)овој апарат мора да прими
било каква пречка, вклучувајќи и пречка која
може да предизвика несакана работа.
Забелешка
HDR-SR10E е наменета да се користи со
Handycam Station Модел DCRA- C220 и
AC Адаптер Модел AC-L200/ L200B.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Секоја промена или модификација направена
врз производот, а не е наведена во ова
упатство, повлекува губење на гаранцијата и
на правото на користење со истиот.
Забелешка
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата на Class B дигитален уред,
пропишани во Член 15 од FCC Rules
правилникот.
Овие ограничувања се дизајнирани така да
овозможат соодветна заштита против штетната интерференциа при употреба во домаќинството. Оваа опрема создава, користи и
може да емитува радио фрекфенциска енергија, која при несоодветна инсталација може
да предизвика штетна интерференција со
радио комуникациските уреди.
Сепак не постои гаранција дека во одредени
случаи нема да дојде до интерференција. Ако
оваа опрема со своето вклучување и
исклучување предизвика штетна
интерференција врз радио телевизискиот
прием, корисникот со цел за спречување на
интерференцијата треба да ги превземе
следниве мерки:
– Да ја сврти или премести приемната антена.
– Да го зголеми растојанието помеѓу
приемникот и опремата.
3
– Опремата да се приклучи на утичница која
е на различно струјно коло од она на
приемникот.
– Консултирајте го дилерот или некој
овластен радио/ТВ сервисер.
Мора да се користи испорачаниот кабел за
комуникација со опремата.
Батерија
Овој апарат е во согласност со Член
15 од правилата на FCC. Работата
зависи од следните два услова:
(1) Овој апарат не предизвикува штетни
пречки и (2) овој апарат мора да ги прими
сите пречки, вклучувајќи и преки кои
можат да предизвикаат несакана
операција.
Забелешки околу употребата
Испорачани компоненти
Бројките во заградите ( ) претставуваат
испорачано количество.
• AC Адаптер (1)
• Струен кабел (Високонапонски) (1)
• Handycam Station (База) (1) A
• Компонентен A/V кабел (1) B
• A/V кабел (1) C
• USB кабел (1) D
• 21-пински адаптер (1)
Само за моделите со
знакот отпечатен на
долната страна.
• Бежичен далечински управувач (1)
Плоснатата литиумска батерија е инсталирана.
• Батерија за полнење NP-FH60 (1)
• CD-ROM “Handycam Application Software”
(1) (стр. 25)
– Picture Motion Browser (Софтвер)
– PMB Водич
– Handycam Handbook (PDF)
• “Operating Guide” (Ова упатство) (1)
A
4
B
C
D
Употреба на камерата
• Камерата не е отпорна на прашина, паѓање,
или вода. Види “Мерки на претпазливост”
(стр. 29).
• Не правете го следново додека
(Филм)/
(Фото) индикаторските сијалички или
ВНЕС сијаличките (стp. 11, 15) светат или
трепкаат. Во спротивно медиумот за снимањеможе да се оштети,снимките може да се
уништат или да дојде до дефект на уредот.
– Вадење на “Memory Stick PRO Duo”
– Вадење на батеријата или AC Адаптерот
од камерата
– Создавање на механички потреси или
вибрации врз камерата
• Кога ја приклучувате камерата во друг уред
преку комуникациските кабли, проверете дали се приклучоците во правилна насока.
Притискањето на приклучоците со сила,
може да ги оштети контактите и да
предизвика дефект на камерата.
• Приклучете ги каблите во приклучоците на
Handycam Station базата, кога ја користите
камерата преку истата. Не приклучувајте ги
истовремено каблите во Handycam Station
базата и во камерата.
• Не ја протресувајте и не удирајте ја камерата.
Може да се случи вградениот тврд диск да
не го препознае или снимањето/
репродукцијата да бидат оневозможени.
• Не ја користете камерата на многу бучни
места. Може да се случи вградениот тврд
диск да не го препознае или снимањето да
биде оневозможено.
• За да се заштити вградениот тврд диск од
потрес при паѓање, камерата има вграден
сензор против паѓање*. Ако се случи паѓање
или безгравитациска состојба, звукот за
блокирање што го создава камерата при
активирање на оваа функција, може исто
така да биде снимен. Ако сензорот за
паѓање реагира повеќекратно, може да
дојде до запирање на снимањето или
репродукцијата.
• Кога температурата на камерата ќе стане
многу висока или многу ниска, нема да може
да снимате или репродуцирате на камерата,
поради вградената заштита на камерата. Во
овој случај, на LCD екранот или на визирот се
појавува порака (стр.29).
• Не ја вклучувајте камерата во подрачја со
низок атмосферски притисок, односно на
надморска височина поголема од 3,000 метри
(9,800 стапки). Во спротивно може да дојде
до оштетување на вградниот тврд диск.
Потрошувачка на струја: 18 W
Излезен напон: DC 8.4 V*
Работна температура: 0 °C дo + 40 °C (32 °F дo
104 °F)
Температура при чување: -20 °C дo + 60 °C (-4
°F дo +140 °F)
Димензии (приближ.): 48 × 29 × 81 mm
(1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w/h/d)
вклучувајќи го и планираниот дел
Маса (приближ.): 170 g (6.0 oz)
вклучувајќи го и гајтанот за струја
* Види ја етикетата на AC адаптерот за
други технички карактеристики.
Полнечка батерија NP-FH60
Максимални излезен напон: DC 8.4 V
Излезен напон: DC 7.2 V
Капацитет: 7.2 Wh (1 000 mAh)
Тип: Li-ion
Дизајнот и техничките карактеристики на
камерата и додатоците се предмет на промени
без наговестување
• Вашата камера е произведена под лиценца на
Dolby Laboratories.
За авторските права
• “Handycam” и
се заштитен знак на Sony Corporation.
• “AVCHD” и “AVCHD” логотипови се
заштитни знаци на Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. и Sony Corporation.
Дополнителни информации за овој
производ и можете да поставите
прашања на Customer Support Website.
Printed on 70% or more recycled paper
using VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.
Printed in Japan
32
• “Memory Stick,” “
,” “Memory Stick
Duo,” “
,” “Memory Stick
PRO Duo,” “
,”
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“
,” “MagicGate,”
“
,” “MagicGate Memory
Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” се
заштитни знаци и регистрирани заштитни
знаци на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е заштитен знак на Sony
Corporation.
• “x.v.Colour” е заштитен знак на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е заштитен знак на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony Corporation.
• Долби и симболот дупло -D се заштитни
знаци на Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator е заштитен знак на
Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI логото и High-Definition
Multimedia Interface се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista, и DirectX се исто така
регистрирани заштитни знаци на Microsoft
Corporation во САД и/или во други земји.
• Macintosh и Mac OS се регистрирани
заштитни знаци на Apple Inc. во САД и
други земји.
• Intel, Intel Core, и Pentium се заштитни знаци
или регистрирани заштитни знаци на Intel
Corporation или неговите партнери во САД и
други земји.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat се
регистрирани заштитни занци на Adobe Systems Incorporated во САД и/или други земји.
Сите други имиња на производи кои се
спомнати тука може да се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на нивните
компании. Освен тоа, ™ и“®” никаде не се
спомнати во ова упатство.
• Ако често снимате па па бришете снимки во
подолг период, може да дојде до
фрагментација на податоците . Снимките не
може да се снимат или зачуваат. Во тој случај
преснимете ги снимките на некој друг
надворешен медиум, и извршете ја
постапката [MEDIA FORMAT]*.
• Прицврстете го каивчето за рака и држете
ја камерата правилно додека снимате.
Заштитна фолија
Типови на “Memory Stick” што можете
да ги користите во вашата камера
• За снимање на филмови, се препорачува да
користите “Memory Stick PRO Duo” од 1 GB
или поголеми, означени со:
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Означена со Mark2 или без, може да са
се користи било која.
• За да го прилагодите LCD панелот, отворете
го под агол од 90 степени во однос на
камерата (c), потоа ротирајте го до
саканата положба за снимање или
репродукција (d).LCD панелот може да го
завртите до 180 степени во правец на
објективот (d) за огледално снимање.
d90 степени
c90 степени кон
камерата
(макс.)
d180 степени (макс.)
• LCD екранот и окуларот се произведени
користејќи високо прецизна технологија,
поради што 99,99% од точките се во ефективна работна состојба. Сепак може некои
темни или светли точки (бели, црвени, сини
или зелени) постојано да се појавуваат на
LCD екранот. Овие точки се вообичаена
појава и никако не влијаат врз снимањето.
• Отстранете ја заштитната фолија пред да
започнете со употреба на далечинскиот
управувач.
• Потврдено е дека “Memory Stick PRO Duo”
до 8 GB може да функционира правилно во
оваа камера.
• Види страна 10 за време на снимање на
“Memory Stick PRO Duo.”
• “Memory Stick PRO Duo” и “Memory Stick
PRO-HG Duo” во ова упатство со заедничко
име се нарекуваат “Memory Stick PRO Duo”.
Околу снимањето
• Пред отпочнување со снимање, тестирајте ја
оваа функција да се уверите дека снимањето
на слика и звук се одвива без проблеми.
• Компензација за снимките не може да се
обезбеди дури и кога снимањето или репродукцијата се оневоѕможени поради дефект на
камерата, медиумот за снимање итн.
• TV колор системите се разликуваат во
зависност од земјата и регионот. За да
можете да ги гледате снимките на
телевизор, истиот мора да има PAL систем.
• Телевизиските програми, филмовите, видеокасетите и станатите материјали може да
подлежат на заштита на авторските права.
Неовластеното копирање на овие материјали
може да биде противзаконито.
Околу репродукција на снимките
снимени со други уреди
• Вашата камера е опремена со MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за HD (high
definition) квалитет на снимање. Затоа не
можете да репродуцирате снимки на вашата
5
Содржина
камера, снимени со HD (high definition) квалитет на слика од страна на следниве уреди;
– Други AVCHD формат компатабилни
уреди, кои не се компатабилни со High
Profile стандардот
– Уреди што несе компатабилни со
AVCHD форматот
Зачувајте го целиот снимен материјал
• За да спречите гибење и бришење на снимките, од
време на време префрлете ги сите снимки на
надворешен медим за податоци. Препорачливо е
да ги префрлите снимките на диск како на пример
DVD-R користејќи го вашиот компјутер*. Исто
така може да ги преснимите истите со помош на
видо-рекордер или со DVD/HDD снимач*.
Кога камерата е приклучена на
компјутер
• Не се обидувајте да го форматирате хард диск на
камерата преку компјутер. Ако тоа го сторите,
камерата може да не функционира правилно.
Забелешка во врска со отфрлање или
давање на камерата на друг
• Дури и кога правите [MEDIA FORMAT]* или го
форматирате тврдиот диск, вие всушност не ги
бришете податоците. Ако вашата камера ја давате
на друг, направете ја постапката [
EMPTY]*
за да спречите пвторно враќање на податоците.
Исто така ако се одлучите да ја отфрлите камерата, препорачливо е претходно да го уништите
телото на камерата.
За дотерување на јазикот
• Камерата може да го прикажува текстот на
екранот во повеќе јазици се цел објаснување на
операцииите што се извршуваат. Пред упо-треба
на камерата, доколку е потребно, про-менете го
јазикот за прикажување на екранот (стр. 9).
• Приказите на LCD екранот кои се користат во
ова упатство се снимени со дигитална камера и
служат само за илустрација. Реалниот изглед
може де се разликува од оној на илустрациите.
• Во ова упатство тврдиот диск на камерата и
“Memory Stick PRO Duo” мемориската картичка
се нарекуваат „медиуми“.
• Илустрациите од екранот се направени од
поеративниот систем Windows Vista. Одредени
сцени може да варираат во зависност од вашиот
оперативен систем.
* Погледајте исто така во “Handycam Handbook”
(PDF) упатството и во “PMB Guide” водичот.
6
Како да започнете
Чекор 1: Полнење на батеријата
...................................................... 7
Чекор 2: Вклучување и дотерување
на датумот и времето ................. 9
Менување на јазикот
..................................................... 9
Чекор 3: Избирање на медиум ... 10
Снимање/Репродукција
Снимање ..................................... 12
Репродукција ............................... 13
Репродукција на снимките на TV .. 14
Именување и функција на деловите
.................................................... 15
Индикатори што се прикажуваат во
текот на снимањето и
репродукцијата .......................... 17
Извршување на разни функции –
“
HOME” и “
OPTION” ....... 19
Зачувување на снимките ............ 21
Бришење на снимките ................ 22
Работење со компјутер
Употреба на компјутер ................ 23
Инсталирање и прегледување на
“Handycam Handbook” (PDF)
прирачникот................................... 23
Инсталирање на “Picture Motion
Browser” ..................................... 23
Проблеми и можни решенија
Проблеми и можни решенија ..... 26
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост ............. 29
Технички карактеристики ........... 31
Систем
Видео компресиран формат: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (Фотографија)
Аудио компресиран формат: Dolby Digital
2/5.1ch Dolby Digital 5.1 Creator
Видео сигнал: PAL колор, CCIR стандарден
1080/50i технички карактеристики
Хард диск: HDR-SR11E: 60 GB
HDR-SR12E: 120 GB
Кога мерите капацитет на медиум, 1 GB е
еднаков на 1 милион бајта, дел кој се
употребува за управување со податоци.
Формат за снимање: Movie (HD): AVCHD 1080/
50i
Филм (SD): MPEG2-PS
Фотографија: Exif Ver.2.2*
Апарат за слики: 3.6 mm (1/5 type) CMOS сензор
Пиксели при снимање (фотографија, 4:3):
Max. 4.0 mega (2 304 × 1 728) pixels**
Бруто: Приближ. 2 360 000 pixels
Ефективно (филм, 16:9):
Приближ. 1 490 000 pixels
Ефективни (фотографија, 16:9):
Приближ. 1 490 000 pixels
ефективни (фотографии, 4:3):
Приближ. 1 990 000 pixels
Леќи: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
15 × (Optical), 30 ×, 180 × (Digital)
Фокусна должина: F1.8 ~ 2.6
Дијаметар на филтер: 30 mm (1 3/16 in.)
f=3.1 ~ 46.5 mm (1/8 ~ 1 7/8 in.)
Кога е конвертиран во 35 mm фотоапарат
За филм: 40 ~ 600 mm (1 5/8 ~ 23 5/8
in.) (16:9)
За фотографија: 37 ~ 555 mm (1 1/2 ~ 21
7/8 in.) (4:3)
Температура на боја: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Минимално осветлување: 5 lx (lux) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], Брзина на снимање 1/25 sec)
0 lx (lux) (за време на NightShot функцијата)
* “Exif” е фајл формат за фотографија,
одредена од JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Фајловите во овој
формат можат да имаат дополнителни
ифнроамции како што се информации
за дотерувања на камерата за време на
снимање.
** Уникатниот ред на пиксели на Sony’s
ClearVid CMOS сензорот и системот за
уредување на сликит (BIONZ) на
фотографиите им обезбедува иста
резолуција како опишаната големина.
Влезни/Излезни приклучоци
A/V далечински приклучок: компонента/видео
и аудио излезен приклучок
HDMI OUT приклучок: HDMI Type C мини
приклучок USB приклучок: mini-B
LCD екран
Слика: 6.7 cm (2.7 тип, порпорционален однос 16:9)
Вкупен број на точки: 211 200 (960 × 220)
Општо
Потребна моќ: DC 6.8 V/7.2 V (батерија)
DC 8.4 V (AC адаптер)
Просечна потрошувачка моќ: Додека снима
камерата визирот употребува нормална
светлина:
Хард диск:
HD: 4.2 W SD: 3.6 W
“Memory Stick PRO Duo”:
HD: 4.2 W SD: 3.5 W
Температура при работа: 0 °C до + 40 °C (32 °F
до 104 °F)
Температура при чување: -20 °C до + 60 °C (-4
°F до +140 °F)
Димензии (приближ.): 81 × 76 × 129 mm
(3 1/4 × 3 × 5 1/8 in.) (w/h/d)
вклучувајќи го и планираниот дел
81 × 76 × 134 mm
(3 1/4 × 3 × 5 3/8 in.) (w/h/d)
вклучувајќи го и планираниот дел и
добиената ставена батерија за полнење
Маса (приближ.): 480 g (1 lb) само главната
единица 560 g (1 lb 3 oz) вклучувајќи ја и
добиената батерија на полнење
Базна станица DCRA-C220
Влезни/Излезни приклучоци
A/V OUT приклучок: компонента/видео и
аудио излезен приклучок
USB приклучок: mini-B
AC адаптер AC-L200/L200B
Дополнителни информации
Околу ова упатство
Прочитајте го прво ова поглавје .. 2
Технички карактеристики
Потребна моќ: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Тековна потрошувачка: 0.35 - 0.18 A
31
Како да започнете
Чекор 1: Полнење на батеријата
– Ако не ја употребувате подолго време
спакувајте ја во гумен или најлонски објект.
За одржување и чување на леќите
Полнење на прединсталирана батерија
за полнење
Камерата има прединсталирана
батерија за заоинбѕвање ба датам време
и други дотерувања дури и кога
копчето POWER е дотерано во OFF
(CHG). Оваа батерија секогаш е полна
додека камерата е приклучена на ѕиден
штекер преку AC адаптерот или додека
батеријата е ставена. Полнечката
батерија комплетно се празни за околу
3 минути ако воопшто не ја
употребувате камерата. Употребувајте
ја камерата по полнењето на
преинсталираната батерија.
Дури и ако преинсталираната батерија не
е наполнета, работата на камерата нема
да влијае ако не снимате долго време.
„ Процедури
Приклучете ја камерата со ѕиден
штекер со помош на добиениот AC
адаптер и оставете ја со копчето
POWER дотерано во OFF (CHG) за
повеќе од 24 часа.
c Додека притискате на табот, ставете го
5
/CHG (полни) Индикатор
4
Вашиот нокт во процепот за да ја
извадите батеријата.
3
d Ставете нова батерија со страна +
нагоре.
5
e Ставете ја батеријата во далечин-
скиот управувач се додека не
кликне.
Батерија
1
2
DC IN приклучок
Tab
DC приклучок
• Кога литиумската батерија ќе ослабе,
далечината на далечинскиот управувач се
намалува или далечинскиот управувач не
работи правилно. Во овој случај заменете ја
батеријата со Sony CR2025 литиумска
батерија.
Употреба на друг тип на батерија може да
предизвика ризик од оган или експлозија.
Кон утичница
(Штекер)
AC Адаптер
Струен кабел (Високонапонски)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако се малтретира батеријата може да
експлодира. Немојте да ја полните,
расклопувате или да изложите на оган.
POWER копче
Припрема
• Избришете ја површината на леќите со
чита мека крпа ако се случило следново:
– Кога има прсти на леќите.
– На топли или влажни места
– Кога леќите се изложени на солен воздух
како на море.
• Чувајте ги на добро вентилирано место за
зачувување од прљавштина или прашина.
• Заштита од мувла, периодично чистете ги
леќите како што е опишано. Препорачливо е
да работите со камерата барем еднаш
месечно за добра состојба подолго време.
Менување на батерии на
далечинскиот управувач
Полнењето на “InfoLITHIUM”
батеријата (H серија) може да
започне веднаш по
прикачлучување во камерата.
Notes
• Во вашата камера неможе да приклучите
ниедна друга батерија освен “InfoLITHIUM“
од Н серијата.
1 Приклучете го AC Адаптетрот
во DC IN приклучокот од
Handycam Базата.
Проверете дали ▲ знакот од DC
приклучокот е свртен нагоре.
4 Приклучете ја Батеријата во
нејзиниот отвор, така што ја
лизгате нагоре додека не
кликне.
5 Поставете ја правилно
камерата во Handycam базата.
/CHG (полни) индикаторот се
вклучува и полнењето отпочнува.
/CHG (charge) индикаторот се
исклучува кога батеријата е целосно
полна. Извадете ја камерата од
Handycam базата.
Како да ја извадите батеријата
2 Приклучтет го струјниот кабел
во AC Адаптерот а од другата
страна во утичница (штекер).
3 Завртете го POWER копчето во
Завртете го POWER копчето во OFF
(CHG). Лизнете ја BATT рачката
(ослободување на батеријата) за да ја
ослободите и извадите батеријата.
BATT (ослободување на батеријата)
рачка
правец на стрелката кон OFF (CHG)
положба (зададена положба).
30
7
Дополнителни информации
Претпазливост
Како да ја полните батеријата само со
помош на AC Адаптерот
Забртете го POWER копчето во OFF
(CHG), потоа вклучете го AC Адаптерот
во директно во DC IN приклучокот до
камерата.
POWER копче
Со ▲ знакот
свтен кон
десно
DC IN приклучок
Отворете го
капачето од
приклучокот.
DC приклучок
Достапно време за работа со
испорачаната батерија
Време за полнење:
Приближно време (мин.) потребно за
целосно полнење на потполно празна
батерија.
Време за Снимање/Репродукција:
Приближно време (мин.) достапно кога
користите целосно полна батерија.
“HD” претставува висок квалитет на
сликам, а “SD” претставува стандарден
квалитет на слика.
Тврд диск
“Memory
Stick PRO
Duo”
HD
HD
SD
Време за полнење
SD
135
Време за снимање*1*2
8
Континуирано
100 110
време за снимање
100 110
Типично
време за
снимање*3
Време за
репродукција*2
50
50
50
50
130
130
130
130
Околу батеријата
• Кога ја вадите батеријата или го
исклучувате AC Адаптерот, завртете го
POWER копчето во OFF (CHG) и
проверете дали
(Филм) индикаторот
(Фото) индикаторот (стр. 10)/ ACCESS
/
индикаторот (стр. 11, 15) се исклучени.
• Батеријата нема да наплува со енергија
додека AC Адаптерот е приклучен во DC IN
приклучокот на камерата или Handycam
базата, дури и кога струјниот кабел
(високонапонскиот) исклучен од утичницата
(штекерот).
Околу времето за полнење, снимање и
репродукција
• Времињата се мерени користејќи ја камерата
при температура од 25°C (77°F) (10°C до
30°C (50°F до 86°F) се препорачува).
• Времето достапно за снимање и
репродукција ќе биде покусо кога се снима
при ниски температури.
• Времето достапно за снимање и репродукција
ќе биде покусо во зависност од условите во
кои се користи камерата.
Околу AC Адаптерот
• Користете утичница во непосредна близина
при употреба на AC Адаптерот. Исклучете
го веднаш AC Адаптерот од утичницата
(штекерот) ако дојде до било каков дефект
на камерата при нејзино користење.
• Не го користете AC Адаптерот во тесен
простор, како на пример, помеѓу ѕидот и
мебелот.
• Не правете краток спој со метални
предмети на DC приклучокот од AC
Адаптерот или на контактите од камерата.
Тоа може да предизвика дефект.
• Дури и кога камерата е исклучена, струјата
која доаѓа од АС Адаптерот не е прикината
се додека истиот е вклучен во утичница
(штекер).
Употреба и грижа
• Немојте да ја употребувате или да ја чувате
камерата и додатоците во на следниве места:
– На многу топли, ладни или влажни места.
Никогаш немојте да ја оставате на
температура под 60°C (140°F), како што се
под директна светлина или во паркирана
кола на сонце. Може да предизвика дефект
или да се деформира камерата.
– Во близина на јаки магнетни полиња или
механички вибрации. Камерата може да не
работи.
– Во близина на силни радиобранови или
радијација. Може да се случи камерата да
не снима правилно.
– Во близина на AM предаватели и видео
опрема. Може да се случи шум.
– На песочна плажа или на било какво прашливо
место. Ако во камерата влезат песок или
прашина, можат да предизвикаат дефект.
Понекогаш овој дефект неможе да се поправи.
– Во близина на прозор или излезна врата, каде
што LCD екранот, визирот или леќите можат да
бидат изложени на директно сончево светло.
Ова оштетува внатре во LCD екранот или
визирот.
• За камерата употребувате DC 6.8 V/7.2 V
(батерија) или DC 8.4 V (AC адаптер).
• За работа со DC или AC, употребувајте
додатоци кои се препорачани.
• Немојте да дозволите камерата да се наводени, на
пр. од дожд или морска вода. Ако се наводени
камерата, може да предизвика дефект и некогаш
неможе да се поправи.
• Ако било каков цврст предмет или течност
влезат во кутијата, откачете ја камерата и
дајте на проверка кај Sony продавачот пред
да продолжите со работа.
• Избегавајте грубо држење, демонтирање,
модифицирање, физички шок или удар како
што е со чекан, паѓање или нагазување.
Бидете особено внимателни со леќите.
• Држете го копчето POWER дотерано во OFF
(CHG) кога не ја употребувате камерата.
• Немојте да ја виткате камерата со крпа и да снимате. Ако правите така може внатре да прегрее.
• Кога ќе го исклучувате гајтанот за струја,
влезете го за утикачот, никако за гајтанот.
• Немојте да го оштетите гајтанот за струја
ставајќи нешто тешко врз него.
• Металните контакти одржувајте ги чисти.
• Далечинскиот управувач и батеријата држете ги
на страна од дофат на деца. Ако батеријата несакајќи се голтне, веднаш консултирајте се со
доктор.
• Ако електролитната течност истече од
батеријата:
– Консултирајте се со локален
авторизиран Sony сервис.
– Измијте секаква течкост која може да
дојде во контакт со Вашата кожа.
– Ако било каква течност ви влезе во
очи, измијте ги со многу вода и
консултирајте се со доктор.
„ Кога камерата не ја употребувате
подолго време
• Одвременавреме камерата вклучете ја
како за снимање или репродукција, да
работи околу 3 минути.
• Пред да ги кренете батериите истрошете
ги до крај.
LCD екран
• Немојте да применувате сила врз LCD
екранот, може да предизвика штета.
• Ако камерата ја употребувате на ладно
место, останатите слики можат да се појават
на LCD екранот. Ова не е дефект.
• Додека ја употребувате камерата, задната
страна на LCD екранот може да се загрее.
Ова не е дефект.
„ Чистење на LCD екран
Ако на LCD екранот има остатоци од прсти
или пак прашина, Ви репорачуваме да го
исчистите со мека крпа. Кога употребувате
специјални средства за LCD (по избор),
немојте да ставате течност директно врз
LCD екранот. Употребувајте хартиени
влажни марамици.
Одржување на кутијата
• Ако кутијата е испрљана, чистете ја со мека
крпа малку навлажнета со вода и потоа
избришете ја со сува мека крпа.
• Избегнувајте го следново за избегнување
на штети:
– Употреба на хемикалии како што се разредувач, бензин, алкохол, хемиско парче,
средство за инсектициди и заштита од сонце.
– Камерата држете ја цврсто со
рацете
Дополнителни информации
(Ед. мерка:минути)
*1 [REC MODE]: SP
*2 Со вклучено осветлување на LCD екранот
*3 Типичното време за снимање
претпоставува повеќекратно почнување и
запирање на снимањето, вклучување и
исклучување на камерата и зумирање.
29
Чекор 2: Вклучување и дотерување на датумот и
времето
• Температурата на
камерата е ниска.
Затоплете ја камерата.
• Кога индикаторот светка
бавно, снемува слободен
простор за снимање.
• Не е ставен “Memory Stick
PRO Duo” (стр. 10).
• Кога индикаторот светка
брзо, нема доволно празен
простор за снимање.
• Избришете ги непотребните
слики или форматирајте го
“Memory Stick PRO Duo” по
префрлување на сликите на
друг медиум (стр. 21).
• Image Database File е
оштетен.
• Ставено е некомпатабилен
“Memory Stick Duo”.
-
• Пристапот кон “Memory
Stick PRO Duo” е
ограничен од друг апарат.
• Нешто не е во ред со
блицот.
• Количеството на светлина
не е доволно. Употребувајте
блиц.
• Камерата не е стабилна.
Држете ја стабилно со двете
раце. Забележете дека индикаторот за
предупредување за тресење
на камерата не се губи.
• Функцијата на сензорот за паѓање е активирана. Нема да можете да снимате/репродуцирате.
• Медиумот е полн.
• Фотографии неможат да се снимаат за време на процесот. Почекајте малку, а потоа снимајте.
1
POWER копче
Кога за прват ја
користите
каметата
[CLOCK SET]
се прикажува на
LCD екранот.
1 Додека ко притискате зеленото
копче, завртете го POWER копчето повеќекратно во правец на
стрелката, додека не се вклучи
посакуваниот индикатор.
Припрема
• “Memory Stick PRO Duo” е
оштетен. Форматирајте го
“Memory Stick PRO Duo” со
камерата.
(HOME) (стр. 20)
Допрете го копчето на
LCD екранот.
Часовникот започнува со работа.
(Филм): За снимање на филмови
(Фото): За фотографирање
Прејдете на чекор 3 кога за
првпат ја вклучувате камерата.
• Кога го вклучувате
(Фото)
индикаторот, приказот на екранот
автоматски преминува во 4:3 формат.
2 Допрете на
(HOME) →
(SETTINGS) → [CLOCK/
LANG] → [CLOCK SET].
3 Изберете го посакуваното
гографско подрачје со помаш
/
, а потоа допрете на
на
[NEXT].
Совети
• Датумот и времето не се прикажуваат за
време на снимањето, но тие автоматски се
снимаат на медиумот, а можат да бидат
прикажани во текот на репродукцијата.
• Потвдниот тон од опрациите може да го
(HOME)
исклучите со допритање на
→
(SETTINGS) →
[SOUND/DISP SET] → [BEEP] → [OFF].
Менување на јазикот
Може да го промените јазикот на кој се
прикажуват пораките на екранот. Допрете
на
(HOME) →
(SETTINGS) →
[CLOCK/
LANG] →
[
LANGUAGE SET], а потоа изберете
го посакуваниот јазик.
4 Дотерајте [SUMMERTIME], [Y]
28
(година), [M] (месец), [D] (ден),
час и минути, а потоа допрете
на
.
9
Чекор 3: Избирање на медиум
Како медиум за снимање/ репродукција/
уредување на вашата камера, може да
изберете помеѓу тврд диск или “Memory
Stick PRO Duo”. Изберте посебен
медиум за снимање филмови а посебен
за фотографирање.
Зададено дотерување е да се користи
твдиот диск за снимање на филмови и
вотографии.
Тврд диск
HDD
MEMORY STICK
Неможете да инсталирате “Picture
Motion Browser.”
HDD
MEMORY STICK
MOVIE MEDIA SET
Select the media and image quality.
3 Допрете го саканиот медиум
и квалитет на снимање.
“Memory Stick”
Филм
Фотографија
Забелешки
• Може да ги извршувате операциите на
снимање/ репродукција/ уредување, на
избранот медиум. Кога сакате да го
промените медиумот, променете го
вашиот избор.
• Достапното време за снмање во [HD SP]
режимот (зададено) изнесува:
– На вградениот тврд диск: приближно 11 ч
50 мин.
– На “Memory Stick PRO Duo” (4 GB)
произведена од Sony Corporation:
приближно 1 ч 5 мин.
• Проверете го преостатиот број на фотографии
што може да бидат снимени, на LCD екранот
од вашата камера (стр. 17).
4 Допрете на [YES] →
.
Медиумот се менува.
Како да изберете медиум за фотографии
Допрете на [PHOTO MEDIA SET] во чекор
2, Потоа допрете на саканиот медиум.
Проверка на избраниот медиум
1 Завртете го POWER копчето повеќекратно додека не се вклучи
(филм)/
(фото) индикаторот, во зависност
од тоа чив медиум го проверувате.
(HOME) →
(MANAGE MEDIA).
Ознака на
медиумот
: Тврд диск
: “Memory Stick PRO Duo”
SET]за да изберете медиум
за филмови.
Се прикажува менито за
избирање на медиумот.
10
• Прекинете со “Picture Motion
Browser” и рестартирајте го
компјутерот.
Ако на LCD екранот или на визирот се
појави индикатор, проверете го следново.
Ако има проблем откако сте се обиделе
да го поправите, контактирајте го
Вашиот Sony продавач или авторизиран
Sony сервис.
Индикатори
C:04:……
Причини/Решенија
C:13:…… /
C:32:……
• Исклучете ја струјата.
Повторно приклучете го и
работете со камерата.
E:20:……
E:31:……
E:61:……
E:62:……
E:91:……
E:94:……
• Се случил дефект кој неможете да го поправите. Контактирајте го Sony продавачот или локален авторизиран
Sony сервис. Кажете им го 5
цифрена дигитална шифра,
која почнува од “E.”
Камерата не го препознава
компјутерот.
• Исклучете ги апаратите од USB
приклучокот на компјутерот, освен
тастатурата и камерата.
• Исклучете ги USB каблите од
компјутерот и Базната станица и
рестартирајте го компјутерот, а потоа
правилно приклучете го компјутерот
и камерата повторно.
101-0001
1 Допрете на
2 Допрете на [MOVIE MEDIA
“Picture Motion Browser” не
работи правилно.
Индикатори за предупредување
Вметнување на “Memory Stick
PRO Duo”
Вметнете ја “Memory Stick PRO Duo” мемориската картичка, ако сте избрале “Memory
Stick PRO Duo” како медиум за снимање. За
типовите на “Memory Stick”што може да ги
користите во вашата камера видете на стр. 5.
/
/
/
/
/
• Батеријата не е
“InfoLITHIUM” (H серија).
Користете “InfoLITHIUM”
батерија (H серија) (стр. 7).
• Безбедно приклучете го DC
утикачот од AC адаптерот
со DC IN приклучокот на
Базната станица на
камерата
(стр. 7).
• Кога индикаторот светка
бавно, фајлот е оштетен или
неможе да се чита.
• Може да се случи грешка со
хард дискот од компјутерот.
• Хард дискот на камерата е
полн. Избришете ги
непотребните слики.
• Може да се случи грешка
со хард дискот од
компјутерот.
Проблеми и можни решенија
Совети
Покажува дека е избран HD
(висок) квалитет на слика,
SD
(стандарден) квалитет на слика.
• Проверете ја потребната опрема на
компјутерот за инсталирање на
“Picture Motion Browser.”
• Инсталирајте го “Picture Motion
Browser” правилно (стр. 24).
Самодијагностички приказ/
• Моќта на батеријата е мала.
• Темепратурата на камерата
се зголемува. Исклучете ја
камерата и оставете ја на
ладно место.
27
Проблеми и можни решенија
Проблеми и можни
решенија
Ако наидете на било каков проблем,
употребете ја следнава табела за решавање на проблемите. Ако проблемот
постои, исклучете ја од струја и
контактирајте го Sony продавачот.
Забелешка пред да ја однесете
камерата на поправка
Струјата не се вклучува.
• Ставете наполнета батерија во
камерата (стр. 7).
• Приклучете го утикачот од AC
Adaptor со ѕиден штекер (стр. 7).
Камерата не работи дури иако
струјата е вклучена.
• Потребни се неколку минути за
камерата да се припреми за снимање
откако ќе се вклучи струјата. Ова не
е дефект.
• Откачувањето на AC адаптерот од
ѕидниот штекер или отстранување
на батеријата и потоа повторно приклучување по отприлика 1 минути.
Ако функцијата сеуште не работи
притиснете го копчето RESET (стр.
15) со помош на шилест предмет
(Ако го притиснете копчето RESET
сите дотерувања, вклучувајќи го и
дотерувањето за саатот се
ресетираат).
26
1 Вметнете ја “Memory Stick PRO
Duo” мемориската картичка.
1 Отворете го Memory Stick Duo
капачето во правец на стрелката.
2 Вметнете ја “Memory Stick PRO
Duo” во Memory Stick Duo
лежиштето во правилна насока
додека не кликне.
3 Затворете го Memory Stick Duo
капачето.
Вашата камера се затоплува.
• Ова е бидејќи струјата е вклучена
подолго време. Ова не е дефект.
Струјата нагло се исклучи.
• Употрете го AC адаптерот.
• Повторно вклучете ја.
• Наполнете ја батеријата (стр. 7).
Со притискање на START/STOP
или PHOTO не ги слика сликите.
• Копчето POWER дотерајте го во
(Movie) или
(Still) (стр. 12).
• Неможете да снимате слики во
режимот одмор. Притиснете го
копчето QUICK ON (стр. 15).
• Камерата ги снима сликите веќе што
сте ги сликале. Неможете да правите
нови снимања за време на овој
период.
• Медиумот е полн. Избришете ги
непотребните слики (стр. 22).
• Вкупниот број на филмски сцени
или фотографии кои го надминуваат
капацитетот за снимање на медиумот. Избришете ги непотребните
слики (стр. 22).
3 Допрете на [YES].
За да снимате само фотографии на
“Memory Stick PRO Duo,” допрете на
[NO].
За вадење на “Memory Stick PRO Duo”
Отворете го Memory Stick Duo капачето
и еднаш лесно притиснете ја “Memory
Stick PRO Duo” картичката.
Notes
ACCESS (внес)
индикатор (“Memory
Stick PRO Duo”)
2 Ако сте избрале “Memory
Stick PRO Duo” како медиум
за филм, вклучете го POWER
копчето додека се вклучи
(филм) индикаторот.
Ако POWER копчето е во OFF
(CHG) позиција, завртете го во
ON притоа притискајќи го
зеленото копче.
• Не отварајте го Memory Stick Duo
капачето во текот на снимањето.
• Ако на сила ја вметнувате “Memory Stick
PRO Duo” во лежиштето, а во погрешна
насока, може да дојде до оштетување на
податоците.
• Ако во чекор 3 се прикаже [Failed to create
a new Image Database File. It may be possible
that there is not enough free space.],
форматирајте ја “Memory Stick PRO Duo.”
Внимавајте, со форматирање на “Memory
Stick PRO Duo” сите податоци снимени на
истата, се бришат!
• При вметнување и вадење на “Memory Stick
PRO Duo,” внимавајте да не ви скокне
ненадејно и падне на под.
Припрема
• Можеби треба да се смени моменталниот
хард диск, во зависност од проблемот. Ако
се случи ова, зачуваните податоци на хард
дискот ќе се избришат. Вашите податоци
снимете ги на внатрешен хард диск (видете
“Handycam Handbook” (PDF)) на друг
медиум (backup) пред да ја пратите камерата
на поправка. Не ги надокнадуваме било
каква загуба на податоци од хард дискот.
• За време на поправката, можеме да
провериме минимум количество на зачувани
податоци на хардискот со цел да се
истражува проблемот. Меѓутоа, Вашиот
Sony продавач нема да Ви ги копира или да
Ви ги врати податоците.
• За симптом на Вашата камера видете “Handycam Handbook” (PDF) и за приклучување
со компјутер видете “PMB Guide.”
• Температурата на камерата е многу
висока. Исклучете ја камерата и
оставете ја на ладно место.
• Температурата на камерата е многу
ниска. Оставете ја камерата
вклучена. Исклучете ја камерата и
однесете ја на топло место. Таму
оставете ја камерата извесно време,
потоа повторно вклучете ја.
[Create a new Image DatabaseFile.] се
прикажува на LCD екранот, кога
вметнувате нова “Memory Stick PRO
Duo” мемориска картичка.
Снимањето запира.
• Температурата на камерата е
екстремно висока/ниска. Исклучете
ја камерата и оставете ја на
ладно/топло место.
11
Снимање/Репродукција
Снимање
Снимките се снимаат на медиумот избран во media setting менито (стр. 11). Во
зададеното дотерување и филмовите и фотографиите се снимаат на тврдиот диск.
POWER копче C
СТАРТ/СТОП D
: За снимање филмови
: За фотографирање
[STBY] → [REC]
(ДОМА) B
(стр. 19)
10.2M
Трепка → Свети
1 Вклучете го POWER копчето C додека се вклучи соодветниот индикатор.
Притиснете го зеленото копче само кога POWER копчето C е во OFF (CHG) положба.
2 Започнете со снимање.
Филмови
Притиснете на СТАРТ/СТОП D (или A).
За запирање на снимањето, повторно
притиснете СТАРТ/СТОП D (или A).
Совети
• Времето за снмање и преостанатиот капацитет може да го проверите со притискање на
(HOME) B →
(MANAGE
MEDIA) → [MEDIA INFO].
• За време на снимањето филм, може да
фотографирате со притискање на копчето
ФОТО E.
• Максималното време за континурирано
снимање филм изнесува приближно 13 часа.
• Кога филмот надминува 2 GB, автоматски се
креира следен филм.
12
i Кликнете [Continue].
j Прочитајте ја [License Agreement],
селектирајте [I accept the terms of the
license agreement] ако се согласувате, а
потоа кликнете [Next].
k Потврдете ги дотерувањата на инсталацијата, а потоа кликнете [Install].
Забелешка
Фотографии
Полу-притиснете на ФОТО E за
да фокусирате (се слуша
подврен тон), а потоа притиснете
целосно до крај (се слуша клик
од блендата).
се прикажува покрај
или
.
Кога
ќе исчезне од екранот,
фотографијата е снимена.
За откачување на USB кабелот
c Кликнете на иконата
p [Safely
remove USB Mass Storage Device] p
[OK] (Windows 2000 само) доле десно
на десктопот на компјутерот.
d Допрете [END] p [YES] на екранот на
камерата.
e Откачете го USB кабелот.
Работа со “Picture Motion
Browser”
За започнување со “Picture Motion
Browser,” кликнете на [Start] p [All
Programs] p [Sony Picture Utility] p
[PMB - Picture Motion Browser].
За основно работење со “Picture Motion
Browser,” видете “PMB Guide.” За
приказ на “PMB Guide,” кликнете[Start]
p [All Programs] p [Sony Picture Utility]
p[Help] p [PMB Guide].
Совет
• Ако [USB SELECT] екранот не се појави,
допрете (HOME) p (OTHERS) p
[USB CONNECT].
Работа со компјутер
СТАРТ/СТОП A
ФОТО
E
n Приклучете го AC Адаптерот со
Базната станица и со штекерот.
o Дотерајте ја камерата според базната
станица, потоа вклучете ја камерата.
p Приклучете го (USB) приклучокот
од базната станица (стр.16) со компјутерот со помош на добиениот
USB кабел.
[USB SELECT] екран автоматски се
појавува на камерата.
q Допрете [
USB CONNECT] или
[
USB CONNECT] на [USB
SELECT] екранот на камерата.
• Дури и ако на екранот се појави потсетување за
рестартирање на компјутерот, нема потреба во ова
време да го рестартирате. Рестартирајте по
завршувањето на инсталацијата.
• Може да потрае некое време за докажување на
автентичноста
l Следете ги инструкциите за да го
инсталирате програмот.
Во зависност од компјутерот, можеби ќе
треба да го инсталирате и третиот дел од
програмот. Ако екранот за инсталација
се појави, следете ги инструкциите за
инсталација на побараниот програм.
Ако се побара рестартирајте го компјутер
за завршување на инсталацијата.
CD-ROM извадете го од диск драјвот
од компјутерот.
25
Репродукција
Потребна е стандардна инсталација.
Работата не е осигурана ако
претходниот ОС е надградуван.
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz или побрз
(Intel Pentium 4 3.6 GHz или побрз,
Intel Pentium D 2.8 GHz или побрз,
Intel Core Duo 1.66 GHz или побрз,
или Intel Core 2 Duo 1.66 GHz
препорачливо е побрз.)
Intel Pentium III 1 GHz или побрз ги
овозможува следниве операции:
Memory: За Windows 2000/Windows
XP: 512 MB или повеќе (1 GB
препорачливо е и побрз.)
За процесирање на слики само со SD
(стандардна резолуција) потребна е
256 MB или повеќе.
За Windows Vista: 1 GB или повеќе
„ Постапка при инсталација
Треба да го инсталирате програмот на
компјутерот пред да ја приклучите
камерата со компјутерот. Потребна е
инсталација само првиот пат.
Содржината да се инсталира и постапката може да се разликува во зависност од
ОС.
c Потврдете дека камерата не е приклучена
со компјутер.
d Вклучете го компјутерот.
Забелешка
• За инсталација пријавете се како Administrator.
• Пред инсталација на програмот
затворете ги сите вклучени апликации.
e Ставете го добиеното CD-ROM во диск
драјвот на компјутерот.
Се појавува прозорот за инсталација.
Hard disk: Потребен е голем диск за
инсталација на: Приближ. 500 MB
(10 GB или повеќе може да се
потребни кога правите AVCHD
формат на диск.)
Внимание
Оваа камера фаќа висока резолуција во
формат AVCHD format. Употребата на
вметнат PC програм, висока резолуција
во основа може да се копира на DVD.
Меѓутоа, DVD медиумот има AVCHD кој
не се употребува со DVD врз база на
плеери или снимачи, како DVD плеер/
24
1
2
3
9
4
5
6
HDD
10
7
8
POWER копче B
(ПРЕГЛЕД НА СНИМКИТЕ)
1 Преминува во
(Индексиран филмски преглед) 7 Приказ на филмови во HD (висока дефиниција)
2 Преминува во
(Индексиран преглед на лица)
квалитет на сликата*
3 Преминува во
(ДОМА)
8 Приказ на фотографии
4 Претходни 6 снимки
9 Пребарување на снимките по датум
5 Следни 6 снимки
10
(ОПЦИЈА)
6 Се враќа на екранот за снимање
*
се прикажува ако изберете филм со SD
(стандардна дефиниција) квалитет на сликата во
[MOVIE MEDIA SET] (стр. 10).
1 Вклучете го POWER копчето B за да ја вклучите камерата.
2 Притиснете на
(ПРЕГЛЕД НА СНИМКИТЕ) C (или A).
ВИЗУЕЛЕН ИНДЕКСИРАН преглед се прикажува на LCD екранот (може да
потрае неколку секунди).
3 Започнување со репрудукција.
Филмови
Display: Минимум 1,024 × 768 точки
Others: USB приклучок (мора да е
стандарден, Hi-Speed USB
(USB 2.0 компатабилен) препорачливо
е), DVD режач (CD-ROM драјв е
неопходен за инсталација)
(ПРЕГЛЕД НА СНИМКИТЕ) A
Снимање/Репродукција
– Ставање на содржината во компјутер
– One Touch Disc Burn
– Правење AVCHD формат на
диск/DVD- видео
– Копирање диск
– Процесирање само на содржина во SD
(стандардна резолуција) на квалитет.
снимач може да се случи да не може да
го извади ЦД-то или пак може да ја
избрише содржината на него без
предупредување. DVD кои содржат
AVCHD можат да се пуштат на
компатабиленBlu-ray Disc™ плеер/снимач или друг компатабилен апарат.
Може да ги репродуцирате снимките од медиумот кој е избран во менито за избор
(стр. 11). Зададено е да се репродуцираат снимки од тврдиот диск.
Ако екранот не се појави
n Кликнете [Start], потоа [My
Computer]. (За Windows 2000,
двоен клик на [My Computer].)
o Двоен клик на [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (диск драјв).*
Фотографии
Допрете на
или на
копчето и изберете го саканиот филм за репродукција.
Почеток на
филмот/
претходен филм
Допрете на
копчето и изберете ја
саканата фотографија за репродукција.
Репруцуцира
или паузира
кога допирате. Следен филм
Слајд шоу
* Име на драјвот (како (E:)) може да
зависи од компјутерот.
f Кликнете [Install].
g Селектирајте го јазикот за инстлирање
на апликацијата, потоа кликнете [Next].
h Се појавува екран за потврдување на
приклучувањето, приклучете ја камерата со компјутерот според следниве
чекори.
Наназад/Нанапред
СТОП (преминува во ИНДЕКСИРАН
(ОПЦИЈА)
преглед)
Преминува во
ВИЗУЕЛЕН
ИНДЕКСИРАН
преглед
Претхдна/Следна
(ОПЦИЈА)
13
Работење со компјутер
Употреба на компјутер
За прилагодување на јачината на
звукот на филмовите
Прирачник/програм за
инсталирање
Кога репрудуцирате филм допрете на
(ОПЦИЈА) →
копче → [VOLUME],
потоа дотерајте ја јачината со
/
.
„ “Handycam Handbook” (PDF)
“Handycam Handbook” (PDF) детално
дава објаснување за камерате и нејзино
практично користење.
Совети
• Во ВИЗУЕЛЕНиот ИНДЕКСИРАН преглед,
сликата се појавува на копчето која
што е најчесто репродуцирана/симана. Кога ќе
допрете слика означена со
, можете
повторно да ги пуштитеод местото каде што
сте ги стопирале.
„ “Picture Motion Browser” (само за
корисниците на Windows)
“Picture Motion Browser” е добиен
програм. Можете да ги употребувате
следните операции.
База на камерата
Пуштање слики на ТВ
Забелешка
• Кога снимате дотерајте [X.V.COLOR] во [ON]
за репродукција на x.v.Color-компатабилен
TV. Некои дотерувања можеби ќе треба да се
прилагодат кога репродуцирате на ТВ. За
повеќе детали погледнете го патството за ТВ.
Тек на работата
Префрлете го влезот на ТВ во
конектираниот приклучок.
Погледнете го упатството за ТВ-от.
n
Приклучете ја камерата и ТВ
преку [TV CONNECT Guide].
Допрете (HOME) l
(OTHERS)
l [TV CONNECT Guide].
n
Направете ги побараните излезни
дотерувања на камерата.
A/V
далечински
приклучок
–
–
–
–
Правење диск со еден допир
Ставање слики на компјутер
Уредување на важни слики
Правење диск
Забелешка
Отворете го
капакот за џекот
Забелешка
• Кога A/V приклучниот кабел е употребен за
продукција на слики, сликите се со SD
(стандардна резолуција) квалитет.
• Вашата камера и Базата се опремени со A/V
далечински конектор или A/V OUT џек (стр.
16). Приклучете го A/V приклучниот кабел
или делот A/V кабел во Базата или во
камерата. Ако го приклучите A/V
приклучниот кабел или делот A/ V кабел во
Handycam Station и камерата во исто време,
може да се случи пореметување на сликата.
• Добиениот програм “Picture Motion
Browser” не го поддржуваат Macintosh
компјутерите. Ако употребувате Macintosh
компјутер приклучете го со камерата и
видете ја следнава веб страница за повеќе
детали.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Инсталирање и прегледување
“Handycam Handbook” (PDF)
За да го прегледате “Handycam
Handbook” (PDF), треба да инсталирате
Adobe Reader на компјутерот.
c Вклучете го компјутерот.
d Ставете го CD-ROM (добиено) во
компјутер.
Се појавува екран за инсталација.
f Селектирајте го саканиот јазик и име на
моделот на Вашиот Handycam, потоа
кликнете [Handycam Handbook (PDF)].
Инсталацијата започнува. Кога
инсталацијата ќе заврши, на десктопот
на компјутерот се појавува икона со од
“Handycam Handbook” (PDF).
• Името на моделот на Вашиот Handycam
отпечатен е на долниот дел.
g Кликнете[Exit] p [Exit], потоа извадете
гоCD-ROM од компјутер.
За да го гледате “Handycam Handbook,”
притиснете со двоен клик на “Handycam
Handbook.”
Совет
• За корисниците на Macintosh следете ги
следниве чекори.
Работа со компјутер
Методот за приклучување и квалитетот
на сликата (HD (висока резолуција)/SD
(стандардна резолуција)) гледани на ТВ
екран се разликуваат во зависност од
типот на приклучениот ТВ и
употребените средства за приклучување
Употребувајте го добиениот AC
Адаптер како извор за струја (стр. 7).
Исто така погледнете во добиениот
прирачник за негово поврзување.
Се појавува инсталационен екран за
“Handycam Handbook” (PDF).
n Вклучете го компјутерот.
o Ставете го CD-ROM (добиено) во
компјутер.
p Отворете го фолдерот [Handbook] во
CD- ROM, со двоен клик на фолдерот
[GB] тогаш извадете го
“Handbook.pdf” на компјутер. За да
го гледате “Handycam Handbook,” со
дупли клик на “Handbook.pdf.”
Инсталирање на “Picture
Motion Browser”
„ Потребен систем
e Кликнете [Handycam Handbook].
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP SP2*/Windows
Vista*
* 64-bit editions и Starter (Edition) не се
поддржани.
14
23
Поврзување со A/V приклучен кабел
Можете да ги дублирате во VCRs,
DVD/HDD снимени со SD
(стандардна резолуција) квалитет на
слика.
Име и функција на секој дел
Бришење слики
Копчињата, џекови и др. кои не се објаснети во други поглавја, објаснети се тука.
Селектирајте го медиумот што има
слики кои сакате да ги избришете пред
да почнете со работа (стр. 10).
Копче за зумирање
Придвижете ја малку рачката за зумирање за бавно зумирање. Придвижете го
до крај за побрзо зумирање.
Фотографијата можете да ја зголемите
од 1.1 до 5 пати од оргиналната
големина (Зум за репродукција).
Поврзување со USB кабел
Можете да ги дублирате со компатабилни DVD режачи, со HD (висока
резолуција) на квалитет на слики.
Совет
• Можете да дуплирате филм или да
копирате фотографија од хард диск на
“Memory Stick PRO Duo.” Допрете
(HOME) p
(OTHERS) p
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
Бришење филм
1 Допрете
(HOME) p
(OTHERS) p [DELETE].
2 Допрете [
• Кога го допирате екранот за време на
зумирањето, местото каде што допирате ќе
се прикаже во центарот на LCD екранот.
DELETE].
DELETE] или [
DELETE], а потоа допрете го
филмот за да го избришете.
Селектираниот филм е означен со
p [YES] p
.
.
Бришење на сите филмови одеднаш
Во чекор 3, допрете[
DELETE ALL]/[
DELETE ALL] p [YES] p [YES] p
.
Бришење фотографии
c Во чекор 2, допрете [ DELETE].
DELETE], а потоа доd Допрете [
прете ја фотографијата да ја
избришете.
Селектираната фотографија е
означена со .
e Допрете
p [YES] p
.
Совет
• Бришење на сите фотографи, во чекор 2,
допрете [
DELETE ALL] p [YES] p
.
[YES] p
22
QUICK ON копче
Кога ќе притиснете QUICK ON, камерата се префрла во режим на одмор (режим за штедење на батерии) наместо да
се исклучи. Лампата на QUICK ON свети за време на режимот за одмор. Притиснете QUICK ON за повторно да почнете да снимате. Вашата камера започнува да снима за отприлика 1 секунда.
Струјата автоматски се исклучува ако не
работите со камерата одреден период за
време на режимот за одмор.
Снимање/Репродукција
3 Допрете [
4 Допрете
Recording/Playback
ACCESS лампа (Hard disk)
Кога лампата ACCESS е запалена или
светка ваѓата ла,ера запишува/чита
податоци.
Кука за каиш за рамо
Ставете го каишот за рамо (по избор).
Звучник
NIGHTSHOT копче
Копчето NIGHTSHOT дотерајте го во
ON ( се појавува) кога снимате на
темни места.
Копче за зумирање
Притиснете за зумирање.
Фотографијата можете да ја зголемите за
околу 1.1 до 5 пати од оргиналната
големина (Зум за репродукција).
• Кога ќе го допрете екранот за време на зумирање
при репродукција, местото каде што сте допреле
ќе биде прикажан во центарот на LCD екранот.
RESET копче
Притиснете RESET за започнување на
дотерувања вклучувајќи го и саатот.
15
EASY копче
Притиснете EASY прикажување на
и повеќето дотерувања автоматски се
поставени за лесно снимање/репродукција. За откажување повторно
притиснете EASY.
DISP/BATT INFO копче
Можете да го смените прикажаниот дисплеј кога ќе притиснете додека е вклучена. Кога ќе притиснете додека копчето POWER е дотерано во OFF (CHG),
можете да ја проверите батеријата.
Вграден микрофон
Звук слушнат преку внатрешен микрофон
е префрлен во 5.1ch озвучување и е
снимен.
SOUND/
DISP SET**
[VOLUME]*, [BEEP]*, [LCD
BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR], [VF
B.LIGHT]
(USB) приклучок
Приклучете со USB кабел.
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
(DISC BURN) копче
Направете диск приклучувајќи ја
камерата на компјутер и т.н. За детали,
погледнете “PMB Guide” (стр. 25).
CLOCK/
LANG
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[
LANGUAGE SET]*
GENERAL
SET
[DEMO MODE], [REC
LAMP], [CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK ON
STBY], [REMOTE CTRL],
[DROP SENSOR], [CTRL
FOR HDMI]
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe обезбедува струја за
дополнителната опрема по избор како што
е видео светло, блиц или микрофон.
Дополнителната опрема може да се
вклучи или исклучи со помош на копчето
POWER на камерата.
* Можете да го дотерате за време на работата
на Easy Handycam.
** Името на менито е сменето во [SOUND
SETTINGS] за време на Easy Handycam.
Интерфејс приклучок
Приклучете ја камерата и базната
станица.
Делови од OPTION MENU
Блиц
Блицот автоматски ќе светне во зависност
фабричкото дотерување на снименото.
Допрете (HOME) p
(SETTINGS)
p [PHOTO SETTINGS] p [FLASH
MODE] за промена на дотерувањето.
Делови кои можат да се дотераат само во
OPTION MENU подолу се објаснети.
копче
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE MACRO],
[EXPOSURE], [SPOT METER], [SCENE
SELECTION], [WHITE BAL.], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Сензор за далечински/Инфрацрвен
Ги прима сигналите од далечинскиот.
копче
Лампа за снимање на камерата
Лампата која означува дека снима камерата се пали за време на снимањето.
Лампата светка кога батериите се при
крај.
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
копче
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
Кутија за троножец (Основна површина)
Ставете го троножецот (по избор) на кутијата со помош на завртката (по избор):
должината на завртката не смее да биде
помала од 5.5 mm (7/32 in.)).
– (Копче во зависност од ситуацијата/Нема
копче)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Со помош на компјутер
Со помош на добиеното CD-ROM со
“Picture Motion Browser” можете да ги
зачувате сликите снимени со камера со
HD (висока резолуција) квалитет на
сликата илиSD (стандардна резолуција).
Можете повторно да го снимите филмот
со HD (висока резолуција) од компјутер
на камерата, ако е тоа потребно. За повеќе детали, видете“PMB Guide” (стр. 25).
Правење диск со One Touch
(One Touch Disc Burn)
Снимените слики на хард диск на
камерата лесно можете да ги префрлите
на диск со притискање на копчето
(DISC BURN).
Зачувување на слики на компјутер
(Easy PC Back-up)
Снимените слики со камера можете да
ги зачувате на хард диск на компјутер.
Правење диск со селектирани слики
Од зачуваните слики на компјутер
можете да направите копија на диск.
Исто така можете и да ги уредите овие
слики.
Приклучување на камерата со
друг апарат
За повеќе детали, видете“Handycam
Handbook” (PDF).
Приклучување кон друг апарат
HDMI OUT (mini) приклучок
Приклучете со HDMI кабел (по избор).
16
Поради ограничениот капацитет
сликите снимајте ги со помош од
надворешен медиум како што е DVD-R
или компјутер.
Сликите снимени со камерата можете
да ги зачувате како што е објаснето.
21
Снимање/Репродукција
(back light) копче
Притиснете (back light) за приказ на
за дотерување на експозитурата на
задните предмети. Притиснете . (back
light) повторно за откажување на
функцијата.
A/V далечински приклучок/A/V
OUT приклучок
Приклучете го со делот A/V кабелот или
A/V приклучен кабел.
Зачувување на
снимките
Индикатори прикажани за време на
снимање/репродукција
Забелешка
• Кога менито што го сакате не е појавено на
екранот, допрете друго копле. Ако неможете да
го најдете никаде, функцијата не е достапна во
моменталната ситуација.
•
(OPTION) MENU неможе да се употребува за време на работата на Easy Handycam.
(CAMERA) категорија
MEDIA
INFO
(VIEW IMAGES) категорија
ИНДЕКС*
ИНДЕКС*
РЕДОСЛЕД
(OTHERS) категории
[
[
DELETE],
DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [
[
t
t
DUB],
DUB]
PHOTO
COPY
[COPY селектирано],
[COPY по дата]
EDIT
[
[
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST
EDIT
[
[
[
[
[
[
[
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE], [
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
PRINT
USB
CONNECT
20
Квалитет на снимањето (HD/SD) и
Режим на снимањето (FH/HQ/SP/LP)
Медиум за снимање/репродукција
Бројач (час/минути/секунди)
Останато време на снимањето
Снимање фотографии
MEDIA
FORMAT*
[HDD], [MEMORY STICK]
REPAIR
IMG.DB F.
[HDD], [MEMORY STICK]
[
USB CONNECT],
[
USB CONNECT], [DISC
BURN]
ДОТЕРУВАЊЕ [REC MODE], [AUDIO
MODE], [AE SHIFT], [WB
НА ФИЛМ
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO
SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [DIAL
SETTING], [FACE
INDEX
DETECTION], [
SET]*, [CONVERSION
LENS]
IMAGE SIZE]*, [FILE
ДОТЕРУВАЊЕ [
NO.], [AE SHIFT], [WB
НА СЛИКА
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[DIAL SETTING], [FACE
DETECTION],
[CONVERSION LENS]
ГЛЕДАЊЕ
НА СЛИКИ
OPTION копче
FACE DETECTION
VIEW IMAGES копче
10.2M
Face Index дотерување
5.1ch снимена околина
(SETTINGS) категорија
ВИДЛИВ
ИНДЕКС*
БРИШЕЊЕ*
Статус на снимањето ([STBY]
(приправен) или [REC] (снимање))
Големина на сликата
Приближен број на снимени
фотографии и медиум/За време на
снимање на фотографии
Снимање/Репродукција
SMTH БАВНО
СНИМАЊЕ
Остаток на батеријата (приближно)
MOVIE
MEDIA
SET*
PHOTO
MEDIA
SET*
СЛИКА*
HOME копче
(MANAGE MEDIA) категорија
Делови од HOME MENU
ФИЛМ*
Снимање филм
TV
Приклучување
Упатство*
Return копче
Гледање филм
Режим за репродукција
Број на моментално пуштен филм
/Број на вкупно снимени филмови
Previous/Next копче
Video operation копче
Број на моментално пуштена
фотографија/Број на вкупно
снимени фотографии
Гледање фотографии
10.2M
Фолдер за репродукција
Се пријавува само кога медиумот за
репродукција или фотографиите се
“Memory Stick PRO Duo.”
Slide show копче
Име на податоците
VISUAL INDEX копче
[DATA CODE],
[
DISPLAY]
17
Извршување на разни функции - “
“ OPTION”
Горе десно
Индикатор кога
правите промени
Индикатор
FADER
Следниве индикатори се јавуваат за време
на снимање/репродукција за прикажување
на дотерувањата на камерата.
Горе лево
Центар
Значење
Исклучено задно светло
Искл.сензор од паѓање
Горе десно
HOME” и
За гледање на објаснувањето за HOME
MENU (HELP)
Можете да го повиката екранот со
менито притискајќи
(HOME) A
(или B)/ (OPTION). За повеќе
детали погледнете “Handycam
Handbook” (PDF) (стр. 23).
1 Притиснете
(HOME) A (или B).
(HELP).
2 Притиснете
Копчето
(HELP) станува портокалово.
(HOME) B
Актив.сензор од паѓање
Медиум за фотографии
Најдоле
Индикатор
Значење
Face Index
Најдоле
Дигитален ефект
Значење
Рачен фокус
Самобројач
Блиц, Редукција
црвени очи
СЕЛЕКЦИЈА НА
СЦЕНА
.
Баланс на бела боја
MICREF LEVEL ниско
SteadyShot исклучено
WIDE SELECT
EXPOSURE/
SPOT METER
AE SHIFT WB
6.1M
7.6M
SHIFT
Значење
TELE MACRO
ГОЛЕМИНА НА
СЛИКА
ZEBRA
Slide show дотерано
X.V.COLOR
NightShot
CONVERSION LENS
Super NightShot
Color Slow Shutter
PictBridge приклучување
E
18
Предупредување
Употреба на OPTION MENU
Можете да ги менувате работните дотерувања како што Вам Ви одговара. Притиснете (HOME) A (или B) за
прикажување на екранот со менито.
Задно светло
BLT-IN ZOOM MIC
Центар
10.2M
Употреба на HOME MENU
(OPTION) MENU се појавува како скокачки прозор кој се појавува кога ќе стиснете
на десниот клик на маусот од компјутерот.
Притиснете
(OPTION) за приказ на
деловите од менито што можете да ги
менувате во тековната ситуација.
Делови од
менито
Делови од
менито
Категорија
1 Допрете ја саканата категорија
а потоа предметот за менување
на дотерувањето.
Копче
2 Следете ги инструкциите
1 Допрете го саканото копче по-
на екранот.
тоа предметот за менување
на дотерувањето.
Совет
• Индикаторите и нивните позиции се отприлика и се разликуваат од тоа што всушност
го гледате. За повеќе информации видете
“Handycam Handbook” (PDF).
• Снимените податоци и времето се снимаат
автоматски. Тие не се прикажуваат за време
на снимањето. Меѓутоа можете да ги
проверите како [DATA CODE] за време на
репродукцијата.
Снимање/Репродукција
Ефект на сликата
AUDIO MODE
Индикатор
3 Допрете за тоа што сакате да дознаете.
Кога ќе го допрете предметот, на екранот се појавува објаснување за него.
За применување на селектираниот
предмет, допрете[YES].
(HOME) A
ОТКРИВАЊЕ ЛИЦЕ
Горе лево
Индикатор
(OPTION)
2 По комплетирањето на доте-
Совет
• Ако предметот не е на екранот, допрете
/
за менување на страната.
• Да се изгуби екранот HOME MENU, допрете
• Неможете истовремето да селектирате или
да ги активирате сивите предмети во
тековното снимање/репродукција.
рувањето
.
.
19
Download PDF

advertising