Sony | DCR-DVD406E | Sony DCR-DVD406E Упатства за употреба

2-319-641-11(1)
10
19
reprodukcija
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD506E/DVD508E/DVD808E/
DVD908E
29
48
57
62
na
81
MK
86
99
112
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony Corporation
,
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
VNIMANIE
.
,
.
.
,
.
...)
.
(USB,
Сервис
Град
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
.
047 227236
К
3
034 214804
О
EMC
046 261281
Е
Р
PREDUPREDUVAWE
02 3081700
02 3084900
М
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
И
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
П
Р
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
2
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
MK
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
: SONY
.: DCR-DVD808E
:Sony Electronics Inc.
: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
.
: 858-942-2230
15
FCC.
: (1)
, (2)
,
.
: SONY
.: DCR-DVD908E
:Sony Electronics Inc.
: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
.
: 858-942-2230
15
FCC.
: (1)
, (2)
,
.
.
,
v
,
,
.
.
,
,
),
j
:
–
–
.
.
–
.
–
.
,
FCC.
B
15
И
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
П
Р
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
:
–“
– “First Step
.
”
”(
)
CD- ROM)
FCC.
B
15
Diskovi {to mo`e da se koristat
Mo`e da se koristat samo slednite diskovi:
3
Prvvo {to treba da znaete (Prodol`uva)
“Memory Stick Duo”
ГАРАНТЕН ЛИСТ
“Memory Stick”
o
.12.
.
Zadol`itelno stavete ja“Memory Stick Duo”
karti~kata vo Memory Stick Duo adapterot.
MK
Za koristeweto na kamerata
•
:
b
•
/ reprodukcijata,
*
.
.
,
LCD
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
“Memory Stick”
“Memory Stick”
.
“Memory Stick Duo”
Купувач
Адреса-Телефон:
•
.
“Memory Stick Duo” (
)
”(
•
( .23,26)
ACCESS ( .28):
.)
.
•
USB
•
“Memory Stick Duo.”
• “Memory Stick PRO” “Memory Stick
PRO Duo”
“Memory Stick PRO”
pr
4
105).
,
POWER
“Memory Stick”
(
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Е
Р
.
.
,
.
...,
М
Sony
VIDEO CAMERA)
.
Р
И
*
,
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
П
P
О
Memory Stick Duo
К
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD+R DL
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
Сериja Бр.:
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
LCD
,
,
•
.
• LCD
Datum na
priem
Datum na
popravka
Opis na popravkata
i smenetite delovi
Ime na
serviserot
Potpis i
pe~at
,
.
,
(
)
LCD
.
,
• TV
...
.
•
,
PAL
.
,
,
-
О
.
•
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
П
Р
И
М
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
,
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
Crni to~ki
Beli, crveni, sini
ili zeleni to~ki
•
LCD
•
•
•
,
.
DCR-DVD508, DCR-DVD908E.
.
.
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
,
.
.
Е
Р
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
,
99.99%
,
К
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
•
•
.
DVD
8cm
•
(
.
).
.
(
•
,
DVD-R
ite
.
DVD-RW/DVD+RW
( .14).
.82)
Carl Zei ss
Carl Zeiss,
Corporation,
Sony
.
5
MTF*
Carl Zeiss.
* MTF
.
•
.
.
x VBR
x 5.1-
.
)
(
,
6
)
),
0.1
,3
(
VBR
Variable Bit Rate,
(
-
120 Hz.
,
x Dolby Digital
(
)
Dolby Laboratories Inc.
,
)
.
x
x Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories Inc.
.
Dolby
5.1. DVD
Digital 5.1 Creator
DVD
,
.
.
.
5.1-
.
x JPEG
JPEG
Group,
Joint Photographic Experts
.
JPEG
.
x MPEG
MPEG
Group,
Moving Picture Experts
)
.
)
,
MPEG1
SD (
MPEG2
MPEG2.
.
-
x
,
,
.
6
119
/ reprodukcijata
)
............. 36
............. 36
... 2
..................................... 9
(80)
.
(80)
(76)
9
(SMTH SLW REC) ......................... 37
na
........................... 10
.......................... 12
SP
(36)
(65)
EXPO SU RE (77)/ SPOT
METE R (77)
Tele macro (76)
“
-
HOME”
(34)
.
2:
,
(34, 65)
3:
“Memory Stick Duo.”
.
[DATA CODE]
( . 69).
MIC REF LEVEL low
(80)
WIDE SELECT (36)
. 65).
...............................42
OPTION”
-
....................................................... 24
. ([SUB-T DATE],
4:
.................................................... 25
5:
“Memory Stick Duo” ................... 26
/
(79)
DVD
)..............44
(
................ 19
.................................. 20
...... 23
(Easy Handycam) ....................... 29
a . ..................................... 32
....................................... 34
NightShot (36)
Super NightShot (79)
Color Slow Shutter (79)
(41)
PictBridge
(55)
EZ
118
(5.1-
).... 34
................... 34
(Dual Rec)................. 35
...........48
.................48
......................50
...................51
DVD/HDD
VCR
......................54
(PictBridge
)
....................................................55
(MANAGE DISC/MEMORY)
....................................57
(25)
Center
.......... 41
) ..................................... 41
(OTHERS)
1:
/
(80)
“
.......................................... 16
Zebra (65)
5.1
(
............ 14
(78)
n
4:3)................... 36
Reprodukcija..............................39
SCENE SELECTION
(77)
.
(16:9
.................................57
(DISC SELECT GUIDE) .............58
(
)..............59
...................60
(NightShot)..................................... 36
(95)
7
(
)
(SETTINGS)
HOME............................. 62
HOME
(SETTINGS)
....... 62
.............. 63
MOVIE SETTINGS .................... 64
)
PHOTO SETTINGS ................... 66
)
VIEW IMAG ES SET ................... 69
)
SOUND/DISP SET .................... 70
ns
Windows................ 81
“First Step”
................... 83
“First Step”
.................................. 85
Macintosh
.................................... 85
A
... 86
...................................... 95
)
OUTPUT SETTINGS ................. 72
)
CLOCK/
LANG ........................ 72
/
)
SP
................................... 99
......................... 101
....... 108
(HQ/SP/LP) (64)
L
(30, 40)
M
B
(
C
(
/
(12)
G
/
/
)
I OPTION
O
/
(30, 40)
P
Q VISUAL INDEX
(30, 40)
(30, 40)
R
H
K 5.1 –
(41)
N
F
J
/
.) (21)
D
E
(66)
(74)
(30, 40)
(34)
GENERAL SET .......................... 73
)
OPTION................................ 74
OPTION
.... 74
OPTION.............................. 75
................................ 112
/ reprodukcijata
................................................. 116
OPTION ............................ 75
OPTION ..................................... 76
8
117
/ reprodukcija
SP
(HQ/SP/LP) (64)
A
B HOME
(17, 62)
C
D
E
([STBY]
[REC] (
)
(
/
/
(12)
F
G
.
H OPTION
I
J VIEW IMAGES
K 5.1 –
(34)
.) (21)
O
)
z
•
(12)
DVD-RW
(18, 74)
(35)
(30, 39)
B Dual Rec......................................... 35
B SPOTLIGHT.....................................78
B PORTRAIT ...................................... 78
B FOCUS............................................ 76
B TELE MACRO ................................. 76
B FIREWORKS....................................77
B FOCUS ............................................76
(66)
N
))
B BACK LIGHT....................................36
B BEACH ............................................78
B SNOW .............................................78
([FINE] / [STD]) (68)
L
M
(
B SMTH SLW REC............................. 37
.
,
.
•
,
,
“Memory Stick Duo”
.
.
.
B FOCUS............................................ 76
B SPOT FOCUS.................................. 76
116
B NightShot........................................36
B COLOR SLOW SHTR .......................79
9
DVD Handycam
DVD Handycam
DVD Handycam
.
DVD*
8
.
b / B / v / V,
.
ENTER
b
•
(
,
.29, 32)
.
)
.
,
•
.
.
•
•
( . 113).
•
.
“Memory Stick
Duo”
“Memory Stick Duo”
,
ENTER
b/B/v/V
.
•
b/B/v/V
A DATA CODE
(
.30, 39)
(69)
Za prikaz na vremeto i datumot, ili
ili parametrite za snimawe koga }e se
pritisne pri emituvaweto.
. è
B PHOTO
Po pritiskaweto slikata na ekranot }e
se snimi kako fotografija.
C SCAN/SLOW
.
(
.34, 36)
(16:9)
5.1-
5.1-
LCD
.
5.1•
D . >(
(30, 40)
E PLAY
.
F STOP
G DISPLAY
-
(30, 40)
.
(25)
I START/STOP
(29, 33)
(34, 41)
(30, 40)
.
,
(30, 39)
•
,
.
Sony CR2025
.
.
,
.
,
10
.
(30, 40)
L VISUAL INDEX
.
}
(30, 40)
M b / B / v / V ENTER
* DVD (Digital Versatile Disc)
+
H
K PAUSE
.
.
2
3
)
J
.
,
1
(29,33)
,
.
.
115
(
)
(
DVD
.44)
**
8
.
DVD
,
DVD
(
.34,42)
16:9
.
5.1-
A NIGHTSHOT
(36)
O EASY
B
(29)
P A/V OUT
Q BACK LIGHT
.
•
(42,54)
.
(36)
DVD Handycam
40.
C LCD
(16, 25)
D START/STOP
(29,33)
•
.
(
(34, 41)
E
F
.
(HOME)
(17, 62)
,
G RESET
,
H
.
USB (USB 2.0)
:
I DISP/BATT INFO
J WIDE SELECT
M
N DC IN
114
(36)
(39)
(
Stick Duo”) (27)
(20)
(
Picture Package,
Handycam,
DVD
“Memory Stick Duo” (27)
L
.
-
(25)
(VIEW IMAGES)
.81)
.
5.5 mm).
K
5.1-
“Memory
**
:
.
,
.81)
DVD
,
.
DVD
DVD
11
8cm: DVD-RW, DVD+RW, DVD-R
12cm.
and DVD+R DL.
.
.
():
9M (HQ) (
)
20 (18)
35 (32)
6M (SP)(
)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (
)
60 (44)
110 (80)
z
• Broevite
•
9M
6M
.M
Mbps.
( .101).
A Active Interface Shoe
B ACCESS
(26)
C
VBR (
.
.
)
,
,
,
.
.
DVD-RW
VIDEO
,
VIDEO
VR
DVD
.
,
).
*1
VR.
,
,
.
I
(64)
-
)
.
•
•
(
( . 115)
.
.
•
(34)
H
,
,
,
)
.
(Carl Zeiss Lens) (5)
F
G
.
,
.
DVD
12
Active Interface Shoe (
Active Interface Shoe
:
(26)
(34)
E
.
:
(26)
D
POWER.
DVD-RW
op
,
.
)
,
.
113
te
.
DVD-RW
16:9
(36)
(49)
4:3
(48)
*2 (59)
,
(44)
(47)
*1
*2
(34, 39)
A
B PHOTO
O REMOTE
(29,33)
.
C
P
(25)
D
(25)
E
G POWER
H CHG
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
–
–
–
z
z
z
–
–
–*3
z
z
*1
z
*1
z*1
z
–
z
z
z
–
–
–
–
z
VR
,
DVD+RW
DVD
,
.
(USB)
(55)
(DCR-DVD406E/DVD506E:
)
(20)
(29,33)
(34)
K
112
z
DVD
( .59).
( .26).
.
z
(20)
J
N
.
DVD+R DL
(23)
I START/STOP
M
DVD-RW
DVD-R
(21)
F
L
*3
DVD
DVD+RW
(23)
(Movie)/
(Still)
(32)
(
).
13
Za za{titenite trgovski oznaki
• “Handycam”
1
19
28.)
.
?
Yes (
)
/
No (
)
?
Yes
No
Microsoft Corporation
.
• Macintosh Mac OS
Apple Computer, Inc
.
• Pentium
Intel Corporation.
• Adobe, Adobe
Adobe Acrobat
. 26).
*
z
•
([DISC
SELECT GUIDE] ( .58).
/ reprodukcija /
2
29, 32, 39,
3
30
50.)
Sony Corporation.
• “Memory Stick,” “
,” “Memory Stick
Duo,” “
,” “Memory Stick
PRO Duo,” “
,”
“MagicGate,” “
,”
“MagicGate Memory Stick” “MagicGate
Memory Stick Duo”
Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM”
Sony Corporation.
• DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD+R
DL
.
• Dolby
D
Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media
Adobe Systems Incorporated
.
,™
( .13).
.
“®”
.
39)
.42).
14
111
(
)
(
)
70 × 87 × 142 mm
(2 7/8 × 3 1/2 × 5 5/8 in.) (
70 × 87 × 145 mm
(2 7/8 × 3 1/2 × 5 5/8 in.) (
NP- FH60
(
)
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
510 g
590 g NP- FH60
*
,
)
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
490 g
570 g NP- FH60
44, 57.)
NP-FH60
DVD
DVD
.
DC 8.4 V
DC 7.2 V
7.2 Wh (1 000 mAh)
(
)
31.8 × 33.3 × 45.0 mm
(1 5/16 × 1 5/16 × 1 13/16 in.) (
(
)
80 g (2.9 oz)
0 °C
+40 °C (32 °F
104 °F)
DVD
DVD
)
DVD
/
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
0.35 - 0.18 A
b
•
,
.
Finalize
,
DVD
.
.
Finalize
Finalize
( .60).
DVD-RW VR
.
18 W
.
,
DC 8.4 V*
+40 °C (32 °F
-20 °C
104 °F)
+60 °C (-4 °F
+140 °F)
(
)
48 × 29 × 81 mm (1 15/16 × 1 3/16 ×
3 1/4 in.) (
)
(
170 g (6 oz)
110
-
DVD
AC-L200/L200B
0 °C
,
Finalize
Finalize
19.
AC
4
.
)
DVD
DVD
.
44.
.
)
15
“
HOME”
-
“
“
OPTION”
*4 :
41.3 - 485 mm (1 11/16 - 19 1/8 in.)
(16:9)
50.5 - 594 mm (2 - 23 1/2 in.) (4:3)
:
37 - 370 mm (1 1/2 - 14 5/8 in.) (4:3)
40.4 - 404 mm (1 5/8 - 16 in.) (16:9)
HOME MENU” –
(HELP)
( . 17)
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
1.5 lx (
ON,
0 lx (
) (AUTO SLW SHUTTR
1/25
.)
) ( NightShot
)
(CAMERA)
(MANAGE DISC/MEMORY)
MOVIE*
33
PHOTO*
33
FINALIZE*
44
SMTH SLW REC
37
DISC SELECT GUIDE
FORMAT*
58
59
FORMAT*
UNFINALIZE
60
DISC INFO
57
(VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX*
PLAYLIST
39
51
16
48
EDIT
50
PLAYLIST EDIT
51
PRINT
55
COMPUTER
81
*
Easy Handycam
(SETTINGS)
62 .
Sony
(
.
. 62).
DELETE*
ClearVid CMOS
.
*3 DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
*4
(SETTINGS)
(OTHERS)
.
Enhanced Imaging Processor)
60
. 29).
,
•
Laboratories.
10-
LCD
6.9 cm (2.7
,
16:9)
General
DC 6.8 V/7.2 V
DC 8.4 V (AC
,
*2
USB
mini-B
(DCR-DVD406E/DVD506E:
)
211 200 (960 × 220)
JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
HOME
-
(Ø 2.5 mm)
*1 “Exif”
B
: 327 mV (
47 k Ω (
)),
2.2 k Ω
)
Dolby
: 1 Vp-p, 75 Ω (
)
: 1 Vp-p, 75 Ω (
)
: 0.3 Vp-p, 75 Ω
)
)
)
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
,
:
4.4 W
,
:
4.6 W
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
,
:
3.8 W
,
:
4.0 W
0 °C
-20 °C
+40 °C (32 °F
+60 °C (-4 °F
104 °F)
+140 °F)
109
1 710 000
p
MPEG2/JPEG (
)
Dolby Digital 2/5.1ch Dolby
Digital 5.1 Creator
PAL color, CCIR
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO
), DVD-Video Recording
(VR
)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
Exif Ver.2.2 *1
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R
9M (HQ):
. 20 min
6M (SP):
. 30 min
3M (LP):
. 60 min
DVD+R DL:
9M (HQ):
6M (SP):
3M (LP):
. 35 min
. 55 min
. 110 min
)
(ClearVid CMOS
Sensor)
DCR-DVD506E/DVD508E/ DVD908E
CMOS: 6.3 mm (1/2.9
)
, 4:3
):
6.1
(2 848 × 2 136)
*2
Bru :
. 3 200 000
(
, 16:9
):
2 280 000
108
2 280 000
(
, 4:3
(
, 16:9):
(
, 4:3):
3 040 000
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
CMOS: 5.9 mm (1/3
)
, 4:3
Max. 4.0 mega (2 304 × 1 728)
Bruto:
. 2 100 000
(
, 16:9
1 430 000
(
, 4:3
1 080 000
(
, 16:9
1 490 000
(
, 4:3
1 990 000
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (
), 20 ×, 80 ×*3 (
: 37 mm
):
HOME
4
1
.
: [EDIT]
POWER
):
*2
5
):
):
):
2
(
HOME) A (
HOME MENU
B).
):
(HOME) B
)
1
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
F1.8 - 2.9
f=5.4 - 54 mm
35 mm
:
40 - 400 mm (1 5/8 - 15 3/4 in.) (16:9)
49 - 490 mm (1 15/16 - 19 3/8 in.) (4:3)
:
37 - 370 mm (1 1/2 - 14 5/8 in.) (4:3)
40 - 400 mm (1 5/8 - 15 3/4 in.) (16:9)
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
F1.8 - 2.9
f=5.1 - 51 mm (7/32 - 2 1/8 in.)
HOME
- HELP
(
HOME
HO ME).
.
(HOME) A
2
3
(HELP).
(HELP)
.
.
:
(OTHERS)
35 mm
17
“
HOME”
“
OPTION” (
3
)
sakate da se izbere.
•
.
.
Reco rds a movie.
•
,
Acti va te?
YES
NO
[YES].
[NO].
,
3
.
.
è
(
).
,
.
,
,
MOVIE
.
,
.
,
x
,
(CHG)
POWER
.
OFF
24
2.
(HELP)
OPTION
,
•
.
. 74
.
.
,
–
:
.
–
–
•
•
(
,
).
.
.
.
(OPTION)
,
POWER
OFF (CHG).
.
18
,
107
(
)
1:
CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) . 81)
x
x
1
.
)
.
.
) (1)
x
(
),
•
:
AC
,
(1)
. 20)
.
1
(HOME).
.
2
•
.
•
,
.
(
(SETTINGS)
[GENERAL SET] [CALIBRATION].
(1) ( . 20)
.
•
.
x
3
,
.
(
,
1
).
,
LCD
•
.
•
,
.
•
.
.
,
.
LCD
.
USB
-
. 42, 54)
(1) ( . 55)
.
•
.
•
–
.
(1)
.
.
.
.
.
. 20)
:
,
:
,
NP-FH60 (1)
,
.
–
–
(1)
. 115)
,
.
•
,
A/V
b
•
..
106
LCD
LCD
x
“×”
“Memory Stick Duo”
.
“×”
.
[CANCEL]
.
:
19
2:
2
,
POWER
.
1
DC IN
•
-
.
a
•
,
(SETTINGS)
[GENERAL SET]
[A.SHUT OFF]
[NEVER]
HOME
)
,
Sony.
•
,
.
. 73).
3
4
CHG
•
.
DC
. AC
4
“InfoLITHIUM”
H) ( . 104)
.
(
(
4
b
•
H.
•
•
. CHG
DC IN
.
:
–
.
–
,
DC IN
DC
•
60°C
.
AM
AC
.
DC
.
.
.
–
LCD
Sony.
–
.
–
•
•
,
.
.
x
•
3
•
•
,
,
.
.
DC 8.4 V (AC
.
.
.
,
,
–
)
.
:
.
•
,
.
.
.
.
DC
DC
v
v
,
.
.
–
.
.
).
)
,
.
.
.
IN
.
•
.
–
AC
AC
(
•
–
AC
-
OFF (CHG)
•
•
b
.
•
.
–
2
20
,
,
POWER
.
(140°F) ,
OFF(CHG).
,
•
POWER
5
.
AC
CHG
"InfoLITHIUM"
)
.
1
3
.
•
,
DC 6.8 V/7.2 V
).
.
.
,
-
.
105
(
•
)
DISP/BATT INFO
“Memory Stick
Duo”
•
,
.60).
.
.
•
p
–
–
:
.
–
–
.
•
"InfoLITHIUM"
“InfoLITHIUM”
“InfoLITHIUM” H
(
H).
.
“InfoLITHIUM”
?
“InfoLITHIUM”
POWER
1
2
3
10°C (50°F.
.
.
.
•
(BATT)
BATT
(
b
.
a a
•
(Still) (
2-3
.23)
.
,
(Movie) lamp/
“InfoLITHIUM”
•
.
.
.
•
,
.
.
•
(50°F
•
104
86°F)
.
10°C
30°C
CHG (charge)
.
,
DC IN
•
(Battery Info)
,
POWER
(CHG),
DISP/BATT INFO.
.
5-10
.
170
NP-FH100
390
OFF
)
*
NP-FH50
,
.
NP-FH70
,
135
)
NP-FH70
NP-FH60
•
,
135
.
.
•
.
(
.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
.
,
,
)
)
NP-FH50
NP-FH60
DVD-RW/DVD+RW
.
.
)
(
,
.
(
:
NP-FH70/ NP-FH100 (
).
LCD
premotuvawe
.
: NP-FH70/NP-FH100.
•
POWER
OFF (CHG)
OFF.
.
:
,
.
20
,
NP-FH100
.
.
7
.
)
80
40
80
40
80
40
105
50
110
55
110
55
170
85
180
180
90
90
395
195
415
205
415
205
21
2:
(
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
)
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
NP-FH60
)
NP-FH70
NP-FH100
NP-FH50
115
120
NP-FH60
150
160
65
30
70
35
70
35
NP-FH70
245
255
90
45
NP-FH100
565
590
95
45
95
45
145
70
150
75
150
75
340
170
355
175
355
175
)
,
POWER postavete go na OFF (CHG)
(Movie) /
(Still)
• CHG
( . 21)
•
–
–
–
•
:
:
AC
,
.
•
.
,
.
(
)
•
.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
NP-FH50
115
125
150
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
565
615
NP-FH60
)
.
.
•
,
°C (77 °F) (10 °C
•
•
.
86 °F) .
25
•
.
AC
,
.
Stick Duo”
“Memory
Memory Stick Duo
.
“Memory Stick Duo,”
.
.
• Ne ja vitkajte, ne ja ispu{tajte karti~kata
i ne ja izlo`uvajte na mehani~ki udari.
•
•
•
,
Memory Stick
•
“Memory Stick Duo”
e “Memory Stick Duo”
.
“Memory Stick Duo”
Stick Duo”
x
.
.
,
.
“Memory
,
.
“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO
Duo”
•
.
,
.
•
•
.
“Memory Stick”
).
.
•
30 °C (50 °F
(
•
“Memory Stick”
x
Imajte gi sekoga{ vo predvid slednite
raboti koga koristite “Memory Stick Duo.”
/
Memory Stick Duo
“Memory Stick Duo”
,
,
DC IN
NP-FH70/NP- FH100.
NP-FH30,
“Memory Stick Duo”
ACCESS
“Memory Stick Duo”
.
“Memory Stick”
~
.
,
.
,
(
).
“Memory
•
•
:
•
•
•
•
22
,
•
*
“Memory Stick Duo“.
.
è
.
x
•
.
( .23)
,
-
:
,
“Memory Stick Duo”
Memory Stick Duo
,
Stick Duo”
.
b
:
“Memory Stick Duo”
.
x
,
[SP]
:
.
.
*
*
•
•
/
“Memory Stick”
*
*
NP-FH50
•
4 GB .
“Memory Stick Duo”
JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
(DCR- TRV900E
DSC-D700/D770)
.(
)
103
(
3:
)
“Memory Stick”
•
“Memory Stick”
.
•
“Memory Stick”.
,
,
,
,
.
“Memory Stick Duo,”
.
.
IC
.
.
,
.
•
.
.
,
,
,
–
“Memory Stick Duo”*1
MagicGate)
a
,
.
,
,
,
.
POWER.
POWER
–
a*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
“Memory Stick PRO”
“Memory Stick PRO Duo” *1
–
a*2*3
*2
.
,
SET]
/
“Memory Stick”
MagicGate)
*1
AC
,
.
DC
1
POWER
.
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick.”
“Memory Stick”
(Movie):
[CLOCK SET]
“MagicGate”
.
.
.
(Still):
.
*3
,
.
[CLOCK
.
“Memory Stick”
.
.
•
.
•
,
•
-
,
“Memory Stick Duo”*1
MagicGate)
•
-
,
“MagicGate Memory Stick”
•
.
.
“MagicGate”
.
•
Group)
•
:
JPEG (Joint Photographic Experts
.
“.JPG.”
:
– 101- 0001:
.
– DSC00001.JPG:
• “Memory Stick Duo”
(Windows OS/Mac OS)
102
.
.
2
3
v/V,
[NEXT].
(
[NEXT].
[SUMMERTIME]
)
23
3:
(
4
[Y]
•
v/V .
)
.
.
•
12.
,
5
([A.SHUT OFF], . 73).
Napomeni za upotrebata
•
z
•
5
[M] (
6
[D] (
)
b/B,
v/V .
,
69,
•
•
),
.”
,
[CALIBRATION],
(
(
[DATA CODE]).
100,
106).
)
-
(
•
[NEXT].
,
7
z
.
(HOME)
(SETTINGS) [CLOCK/
LANG] [ LANGUAGE SET],
2037.
.
.
•
,
.
LCD
•
POWER
.
,
[C:13:
]
.
Se snima na zadnata strana.
.
•
.
OFF (CHG).
.
,
.
•
,
(
(HOME)
(SETTINGS)
LANG] [CLOCK SET],
.
[CLOCK/
•
,
3
,
.
. 107).
•
,
.
,
x
.
.
24
/
.
b
•
).
(
)
/
.
:
–
–
–
( . 44)
( . 60)
( . 59)
101
(
,
[CLOCK/
.
[AREA SET] [SUMMERTIME]
LANG]
4:
)
,
•
LCD
,
(SETTINGS)
HOME ( . 23).
90
(1),
(display / no display)
DISP BATT/INFO.
(2).
190
290
/
,
.)
DISP/BATT INFO
2180
.)
,
.
-
-
.
z
1
100
GMT
2
+01:00
3
+02:00
4
+03:00
5
+03:30
6
+04:00
7
+04:30
8
+05:00
9
+05:30
10
+06:00
11
+06:30
12
+07:00
13
+08:00
14
+09:00
15
+09:30
16
+10:00
,
17
,
,
,
,
DISP/BATT INFO
+11:00
18
+12:00
19
– 12:00
20
– 11:00
21
– 10:00
22
– 09:00
,
,
23
– 08:00
– 07:00
,
,
25
– 06:00
,
,
26
– 05:00
,
27
– 04:00
28
– 03:30
29
– 03:00
,
,
,
,
,
30
– 02:00
31
– 01:00
.
,
24
,
•
.
d DISP/ BATT INFO
,
,
.
(SETTINGS)
[SOUND/DISP SET]
[VF B.LIGHT]
HOME MENU ( . 71).
,
-
b
•
.
z
St. John
,
•
,
•
90
180
HOME
,
[SOUND/DISP SET]
. 70)
.
.
.
(SETTINGS)
[LCD BRIGHT]
25
5:
Stick Duo”
“Memory
.
AC
,
8 cm,
+RW, DVD- R,
DVD-RW, DVD
DVD+R DL ( . 12).
V
240 V, 50/60 Hz.
,
,
AC 100
NTSC
,
,
,
b
•
1
PAL.
( .102 ).
,
.
.
AUDIO/VIDEO
,
PAL
PAL
,
,
4
OPEN
(OPEN B).
[PREPARING TO OPEN]
.
,
,
,
,
,
,
,
,
.
[DISC ACCESS]
,
,
,
.
PAL - M
.
PAL - N
.
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
...
,
.
2
,
,
,
,
,
x DVD-RW/DVD+RW
SECAM
,
,
,
,
,
,
..
.
,
,
,
[DISC
SELECT GUIDE] (
). [DISC SELECT GUIDE]
.
,
5.
x DVD-R/DVD+R DL
ACCESS]
ACCESS
,
)
3
5
5
.
.
x DVD-RW
,
26
,
-
[DISC
.
[VR] . 12),
, [VIDEO]
.
99
(
)
x DVD+RW
Cannot recover data on disc. (
[16:9 WIDE]
)
•
.
.
Please wait. (
)
•
.
.
[4:3],
6
,
7
•
,,
.
/
,
•
.107).
[YES].
.
DVD-RW
Handycam ( . 29)
VIDEO.
,
j
–
–
–
z
:
ACCESS
ACCESS
,
.
•
.
1 2
1
2
,
[DISC
[PREPARING TO OPEN]
ACCESS]
•
Easy
.
.
•
,
.
,
,
•
[Completed.]
,
.
•
10
•
.
,
10
z
.
•
,
/
.
4)
(
•
,
•
.
.
DVD-RW/DVD+RW
,
“
(
)”
. 59.
[DISC SELECT GUIDE]
HOME
.58).
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick
Duo”
b
•
( . 102).
/
z
.
/
.
•
.
98
,
66.
27
5:
“Memory Stick Duo” (
1
.
Reproduciraweto
.
2
)
•
.
• Ne mo`e da se snimaat papki so nad
999MSDCF.Papkite ne mo`e da se
kreiraat i ureduvaat so kamerata.
• Formatirajte ja “Memory
Stick Duo” (c. 60), ili izbri{ete gi
nepotrebnite sliki so kompjuter.
reproducirate
.
•
“Memory Stick Duo”
.
.
•
RW (VIDEO
),
DVD-
-
( . 60).
.
x PictBridge kompatibilen pe~ata~
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Isklu~ete go pe~ata~ot i povtorno
vklu~ete go, pa isklu~ete go USB
kabelot i pak vklu~ete go.
• Kamerata ne go prepoznava diskot,
bidej}i e nesoodveten ili ima mnogu
grebnatinki.
(“Memory Stick Duo”)
Cannot print. Check the printer.
Z Disc error. Unsupported
format.
•
• Isklu~ete go pe~ata~ot i povtorno
vklu~ete go, pa isklu~ete go USB
kabelot i pak vklu~ete go.
.
“Memory Stick Duo”
x
"Memory Stick
.
Duo"
RW/DVD+RW) .59).
(
,
•
)
.
“Memory Stick Duo”
•
.
.
•
.
•
,
.
,
.
No further selection is possible. (
x “Memory Stick Duo”
b
•
DVD-
.
,
.
,
–
–
–
-
100
:
Data protected. (
)
•
,
,
•
.
,
.
Cannot divide. (
)
•
.
( . 60, 102).
Recovering data
vibration. (
Avoid any
,
)
•
.
28
.
97
(
E(
)
)
- (
•
•
.
–
Easy Handycam
-
( . 103).
•
20
reprodukcija (Easy
Handycam)
-
/
)*
•
,
.
/ reprodukcija
,
.
,
•
•
)
*
(
.
D H
.
.
-
)
•
.
•
(
“Memory Stick Duo”)
•
•
•
.
.
•
(Movie)
EASY B.
2
EASY B.
.
3
D
,
.
3
START/STOP C
*.
PHOTO E
**.
6
.
x
[STBY]
.
Z
•
.
[REC]
,
START/STOP.
.
*
**
96
.
,
( . 70).
*
( . 60, 102).
( . 102 ).
POWER
A
.
2
,
1
POWER A
-
.
“Memory Stick Duo”)*
1
.
“Memory Stick Duo”
( . 27).
“Memory Stick Duo”)*
(
.
B
•
.
-
C
.
(
POWER
OFF (CHG),
F
(
)
,
.
A
I
E
(
.
,
E
[SP]
.
[FINE]
PHOTO
"Memory Stick Duo"
PHOTO E
.
29
reprodukcija ( Easy Handycam) (
)
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
/
•
1
POWER A
,
.
2
(VIEW IMAGES) F (
.)
G ).
.
,
.
.
5“E.”
.
,
101-0001 (
.
)
C:04:00
.
•
.
•
6
(
/
6
(B
).
C:(ili E:) ss:ss (
)
“InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM”
(
•
DC
DC IN
( .20).
:
,
.
C:13: ss
•
.104).
AC
•
•
(
(
.13).
/
•
•
.
,
(VIDEO
I
,
)*
Z
.
•
.
.
.,
).*
(
.
,
.
.*
DVD-RW
)/ DVD +RW
.
.*
•
•
.102).
C:32: ss
•
.
•
.
Reprodukcija /
/
30
.
•
)
5
•
•
.
.*
•
C:04: ss
3
)
.
•
•
•
.
.
Prodol`uva
95
(
)
:
•
.
[AUTO SLW
SHUTTR]
,
[SUPER NIGHTSHOT],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLO W
SHTR], [D.EFFECT],
[SMTH SL W REC]
.
41)
[STEAD YS HOT] [SMTH SLW REC]*
BA CK LIGHT
SELECT
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLO W
SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[SPOT FOCU S]
[SPOT METER]
[SCENE SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL. ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] in
[WHITE BAL. ]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[SMTH SLW RE C]
[COLOR SLO W
SHTR]
[FADE R], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLO W
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREW OR KS]
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
94
[SPOT METER],
[FIREW ORKS],
[MANUAL]
[EXPOSURE] WIDE
[OLD MOVIE]
* DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
/
*
[DATA CODE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MO VIE]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
. 69).
z
Easy Handycam
•
/
,
•
•
,
(HOME)
SETTINGS]
/.
.
-
(SETTINGS)
[VOLUME],
[SOUND
Easy Handycam,
( . 86).
Handycam operation.].
Easy Handycam
,
Easy Handycam
(HOME) H
I)
DVD
"
•
•
.
• DVD-RW
VIDEO
( . 12).
•
(OPTION)
•
Easy Handycam
.
.
44.
DVD-R, DVD+R DL
,
b
Easy Handycam
.
b
( .16, 62).
•
,
[Invalid during Easy
)
EASY B
.
[FADER], [D.EFFECT]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLO W
SHTR], [FADE R]
[DATE/TIME]
•
86.
•
.
Easy Handycam, DVD
[STYLE1].
Easy Handycam,
( . 60).
.
.
,
31
/
.
•
(HOME) E
(HOME) D
PHOTO F
•
.
“Memory Stick Duo”
B
•
.
•
[TV TYPE]
( . 42).
.
.
.
,
-
.
-
.
•
•
A/V
. 42).
.
/V
.
,
-
-
,
.54).
( . 60):
– DVD-RW (VIDEO
– DVD+RW
START/STOP A
S video
.
•
-
.
Easy Handycam.
•
START/STOP C
POWER
( . 13).
•
/
)
.
• [UNFINALIZE]
–
–
–
–
b
•
,
-
28)
(
,
.
,
26,
DVD-RW (VR
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
:
•
,
.
Picture Motion Browser ( . 83).
USB
,
,
“Memory Stick Duo”
.
.
.
•
.
32
)
•
•
Motion Browser,
.
•
.
, Picture
Macintosh
Macintosh
.
93
(
)
.
,
.
•
•
•
•
( . 40).
LEVEL] ( .80)
[LOW]),
•
.
.
[MICREF
•
-
.
POWER B
(Still)
START/STOP A (
.
•
.
•
•
.
[STBY]
.
START/STOP
.
C).
)/DVD+RW
(
2
PHOTO F.
(48).
.
•
[MOVIE]
999
,
.
( . 52).
.
(CAMERA)
[PHOTO].
.
,
.
.
HOME MENU
"Memory Stick Duo"
,
(Dual Rec)
35
•
•
,
(HOME)
.
•
-
.
.
.60),
[REC]
.
•
)
. 66.
.
VR
•
DVD
– DVD-RW (VIDEO
– DVD+RW
POWER B
2
,
.
DVD
1
“Memory
.
.44).
( . 102).
DVD-RW (VIDEO
,
1
Stick Duo”
(Movie)
.
•
92
.
reproducira
(
VR
•
12.
,
.
.102).
•
“
”
DVD
•
•
.
.
.
..
ili n
(
,
.
DVD+R DL
.
[SMTH SLW REC]
3
,
Reprodukcija
•
DVD
.
.
.
33
(
)
z
•
10
.
10
,
[DIGITAL ZOOM] . 64).
-
zvuk (5.1-
,
•
pokvaliteten
,
.
•
[SUPE R NIGHTSHOT]
[COLO R SLO W SHTR]
.
:
–
.
–
)
.
.
5.1-
.
•
NIGHTSHOT
NIGHTSHOT
,
:
5.1-
: (Telephoto)
.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-
.
.
,
).
34
-
),
( . 102).
.
•
.119)
-
,
.
2–
5.1-
•
.
.
.
•
[STEADYSHOT]
( . 65) (DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E).
•
.
80 cm (
1 cm
[COLOR SLOW SHTR]
(
•
.
-
.
.
[SUPER NIGHTSHOT]
.
•
•
.
•
.
• 5.1 –
•
,
.
DISP/BATT INFO ( . 25).
b
b
•
.
. 36).
.
•
Dolby Digital 5.1
5.1–
POWER
(VIEW IMAGES).
•
HO ME,
(VIEW
IMAGES), [VISUAL INDEX].
•
( . 12).
•
( .26).
•
,
.
•
Creator,
reproducira.
•
,
(Wide angle)
. 36).
-
• [COLOR SLO W SHT R]
.
Super
NightShot [SUPER NIGHTSHOT]
”
.
•
.
,
-
.
.
.103).
“
NIGHTSHOT.
.103).
..
•
.
,
91
(
ACCESS
)
(
i
.
.
•
•
.
START/STOP
.
•
:
(16:9/4:3)
.
•
–
“
“)
,
•
:
[FOCU S]
( . 76).
•
•
[ON] ( . 65).
BACK LIGHT
•
•
,
(
•
.
1
.
(
.106).
t
(CMOS
,
.
“Memory
.
b
•
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
[FLASH LEVEL]
“
[REDEYE
66).
(Dual Rec)
“Memory Stick Duo”
.
)
.
•
Easy Handycam.
.
.
)
),
z
“
REDUC] (
. 12).
•
.
Stick Duo.”
,
.
START/STOP
.
3
.
,
65).
.
.
(
•
,
,
,
•
.
[STEADYSHOT]
2.5 m
.
•
.
.
.
i
[AUTO]
•
.
,
( . 76).
c 0.3
•
.
,
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CAN DLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREW ORK S],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] or [SNO W] in [SCENE
SELECTION]
– [MAN UAL] in [EXPOSU RE]
– [SPOT METER]
•
.
-
.
•
DVD+RW
objektiv za telekonverzija.
.
.
b
•
–
START/STO P
.
PHOTO
.
,
3
.
:
.
.
•
,
:
POWE R
(Movie)
2
.
,
.
):
/
.
.
1
:
(
START/ STOP
•
)
.
z
•
POWER
(Movie),
4.6M (16:9 wide)
3.4M (4:3) (DCRDVD506E/DVD508E/DVD908E).
•
POWER
(Movie),
2.3M (16:9 wide)
1.7M (4:3) (DCRDVD406E/DVD408E/DVD808E).
•
POWER
(Still).
.
.
.
)
.
90
35
(
)
(NightShot)
.
•
[ON] (
[
REM AINING]
)
( . 65).
Stick Duo"”
c
. 88).
/ "Memory
START/STOP
.
•
.
.
ON.
90
(1),
NIGHTSHOT
(2).
.
.
180
Super NightShot
.
•
,
,
.
.
(
•
.
•
NightShot
.
(16:9
,
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR]
,
•
POWER
•
“Memory Stick Duo”
100
.
•
( . 79).
,
-
•
36
BACK LIGHT
DVD-
( .60),
)
.
.
1
106).
•
•
•
.
.
.
POWER
,
WIDE SELECT
•
/
4:3
16:9
(
).
Duo”
Stick Duo”
•
•
z
.
(c. 33).
•
.
-
.
.
.
(Movie)
,
.
•
. 102).
..
,
– DVD-R W (VIDEO
– DVD+RW
.
( . 79).
WIDE SELECT
,
BACK LIGHT
(
•
“Memory Stick Duo”
,
4:3)
.
z
“Memory Stick Duo”
( . 60).
)
([FOCUS], . 76)
.
Super NightShot
.
•
RW/DVD +RW, . 59).
( . 48).
,
,
( . 33).
•
z
b
• NightShot
•
•
–
–
–
–
“Memory Stick
“Memory
.
( . 60).
( . 49).
:
[SMTH SLW REC]
[FADER]
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
.
89
(
CHG (charge)
)
•
.
.
•
•
(
.20).
,
AC
Sony.
•
[4:3],
/
,
•
.
[TV TYPE]
[TV TYPE]
( . 94).
.
3
4
(HOME) A (
B)
HO ME.
(CA MERA).
[S MTH SLW REC].
5
START/STOP.
2
,
[16:9]
(16:9/4:3) ( . 42).
16:9
,
[4:3],
,
.
.
•
(
.
•
.
•
(
.20).
.
.
,
.
.
•
,
-
•
LCD
.20).
,
.
.
.
/
(
.
DISP/BATT INFO
DISPLAY
) . 25).
•
88
:
([CALIBRATION]) ( . 106).
POWE R
WIDE SELECT
.
.
12
3
3.0M] (16:9)
[4.0M] (4:3)
DCR- DVD
406E / DVD408E / DVD808E).
•
[
4.6M] (16:9
[6.1M] (4:3)
(DCRDVD506E/DVD508E/DVD908E).
,
.
[Recording...]
•
.
[
.
(OPTION)
z
,
-
.
• [TIMING]
•
67.
START/STOP.
[3sec AFTER].
(SMTH SLW REC)
,
,
3
. 46).
.
.
.
,
.
[3
.
[3
.
]
]
(HOME) B
•
• [RECORD SOUND]
.
•
.
(Still)
b
.
• Proverete dali izvorot na napojuvawe
baterijata ili adapterot se pravilno staveni.
•
.
,
10
.
•
.
..
•
.
100
LCD
.25).
/ “Memory Stick Duo”
.
•
•
(
,
.
.
(
LCD
.
.
•
1
2
LCD
•
.25).
[ON] (
(
,
. 13, 48).
[OFF] -
(HOME) A
1
.
POWE R
)
.
.
).
12
[Recording...]
5.
)
,
37
(
)
b
•
•
.
3
[SMTH SLW REC]
EASY,
,
.
.
.
•
•
[ON] (
)
•
Easy Handycam
.
– [FILE NO. ]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLA Y]
– [BEEP]
– [SUB-T DATE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SU MMERTIME]
– [DEMO MODE]
–[
LANGUA GE SET]
.
•
.
,
DVD
.
•
,
.
,
+/–
•
.
•
[REMOTE CTRL]
.
DVD 2
DVD
-
,
.
/
.
•
.
•
,
.
.73),
.
•
.
A.SHUT OFF).
[A.SHUT OFF]
.
. 20).
CHG (charge)
•
.
.
•
.
•
•
38
,
(
•
.
•
5
.
POWER
OFF (CHG) ( .20).
(p. 20).
(
)
( . 20).
( . 20).
87
.
,
.
,
•
/ Easy Handycam
/
. . . . .. . . . . . . . . . . 86
/
. . . . . . . . . . . . . . . . 87
•
• LCD
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
•
/“Memory Stick Duo” . . . . . . . . . . . . . 88
•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
• Reprodukcija
. .. . . . . . . . . . . 91
. . . . . . 92
• Reproducirawe
•
. . . . . . . . 92
•
/
/
. . . . . . . . . . . 93
•
. . . . . . . . . . . . . 93
•
. 94
•
.
•
•
.
1
RESET
RESET (
.(
.
,
.114)
.
Easy Handycam.
c
Easy Handycam:
–
: [SP]
–[
QUALITY]
: [FINE]
– [DATA CO DE]: [DATE/TIME]
–
DVD-RW: [VIDEO]
(VIEW IMAGES) B
POWER ( A)
(VIEW IMAGES) B (
)
C).
.(
.)
OFF
6
/
(B
6
).
(OPTION)
•
.
•
(VIEW IMAGES) C
z
,
,
.)
OPTION
Easy Handycam.
PO WER
(CHG) (
12
:
– [FOCU S]
– [SPOT FO CU S]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL. ]
– [MICREF LEVEL]
.
•
(OPTION)
•
(p.
20).
(HOME) E
DISP
( .25)
•
•
( . 20).
A
(HOME) D
.
•
POWER
.41)
BATT/ INFO
/ Easy Handycam
/
Handycam
.
– BACK LIGHT ( .36)
–
–
/
Sony.
F
Easy
.
[VIEW IMAGES SET]
F
[
,
DISPLAY] (
69).
(SETTINGS)
6
HOME
12
.
86
39
“First Step”
”
reprodukcijata
“Memory Stick Duo”
Macintosh
“First Step”
CD-ROM.
z
•
Macintosh
.
85
“First Step”
.
,
Macintosh
,
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0
.
Step”
.
“First
.
.
b
•
“Picture Motion Browser”
Mac
.
“First Step”
•
.
z
Reprodukcija /
•
:
[Start] [Programs] ([All Programs]
Windows XP) [Sony Picture Utility]
[First Step Guide]
HTML
“First Step Guide.”
•
“First Step”
HTML
,
/
(OPTION)
/
[FirstStepGuide]
CD-ROM,
•
PDF
.
–
Step”
[Index.html].
“First Step”
:
“First
“MemoryStick Duo”
: Mac OS 9.1/9.2
v10.2/v10.3/v10.4).
:
USB
Mac OS X (v10.1/
)
“First Step”
e
“First Step”
–
.
41)
–
(OPTION)
-
(HOME) D (
E)
(VIEW IMAGES)
[VISUAL INDEX]
[VOLUME],
*
40
,
10
*
DVD+RW
CD-ROM.
,
,
-
,(
”,
.
“First Step”
“FirstStepGuide(PDF)”
.
.
[FirstStepGuide]
.
“First Step”
(OPTION)
/
“FirstStepGuide(PDF).”
.
z
•
8
5
HTML
.
“First Step”
Previous/Next
•
“First Step”
,
.
/
-
PDF
,
Reader
http://www.adobe.com/
Adobe
:
85
“First Step”
(
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (
Windows 2000)
4
[Next]
1.1
.
x Microsoft DirectX 9.0c
.
USB
5
,
(Picture Motion Browser),
.[
-
]
.
.
,
.
.
1
8
2
.
.
T
(Telephoto).
•
.
z
b
USB
.
•
,
“(
,
.
W
,
•
T.
.
[SLIDE SHOW SET]
.
).
(OPTION)
[ON]
. a shortcut icon for the.
,
.
http://www.sony.net/registration/di/
).
•
Motion Browser
Picture
:
http://www.sony.net/support-disoft/
x Sonic UDF Reader
(VR
-
,
.
84
.
.
z
4
,
7
DVD-R W
"First Step "
.
,
b
.
3
.
)
.
.
[License
Agreement],
[I accept the terms
of the license agreement]
[Next].
6
(
DV D
[Next].
.
5
)
.)
41
“First Step”
Reprodukcija
A/V
A/V
1
S VIDEO
,
2.
( .20).
/
“First Step”
,
Windows
4
.
[FirstStepGuide].
5
.
.
S VIDEO
S VIDEO
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
•
Macintosh
85
.
“First Step”
VIDEO
)
1
)
.
)
AUDIO
AUDIO
)
2
)
b
A/V
(
)
(16:9/4:3)
.
2
A/V
S VIDEO
)
S VIDEO
S VIDEO (
),
AV
A/V
S VIDEO
)
S VIDEO
)
.
S VIDEO
.
,
.
[OK]
.
Administrators
PDF
Step”
ROM
.
6,
CD.
6,
POWER
.
2
(HO ME)
(SETTINGS) [OUTPUT
SETTINGS] [TV TYPE]
[16:9]
[4:3]
[Save is
“First
[FirstStepGuide(PDF)].
“Adobe Reader”
PDF
[Adobe(R) Reader(R)].
1
(
AV
•
LINE IN
.
42
.
.
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2,
1
1
b
...),
3
[FirstStepGuide(HTML)].
complete],
.
:
A/V
6
.
.
1
.
z
[4:3],
4:3,
[TV TYPE]
.
2
,
.
16:9
2
Windows XP,
Computer].)
[My Computer] (
[Start],
[My
2
[PICTUREPACKAGE] (
(
*
.
).*
(E:))
2
3
“
” ( . 83).
1 3
“First Step”
[Install].
[Next].
83
Windows (
:
)
•
z
:
600 MB (5 GB
DVD
)
: DirectX 7
,
1024 × 768
, High Color (16 bit color)
:
USB
), Hi-Speed USB (US B 2.0
)
,
DVD
(CD-RO M
,
)
•
Memory Stick,
Stick Duo
•
,
Stick
,
16:9,
“Memory Stick Duo”
Memory
(
),
Memory Stick
.
“Memory Stick PRO Duo”
.
[TV TYPE]
USB
Memory
(
“Memory Stick Duo”
: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional
Windows XP Media
Center Edition
.
.
[4:3].
A/V
(
(
,
)
)
.
z
,
OUTPUT]
[V-OUT/PANEL] (
21-
b
,
.)
[DISP
.72).
21(EUROCONNECTOR)
CPU: MMX Pentium 200 MHz
Drugo:
USB
)
•
4:3
l,
16:9
.
,
.
TV/VCR
, vnesenite
.
•
,
• Picture Motion Browser
.
•
•
.
.
5.1 –
8 cm (
DVD+R DL
).
Notebook PC,
AC
.
,
.
82
43
DVD
DVD
. 47).
(
,
,
Windows
)
.
DVD
,
.
DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL
DVD+RW
1
2
3
“Picture Motion
Windows
CD-ROM,
.
Browser”
.
“First Step”
•
:
85
Macintosh
,
.
DVD
.
SP
,
15
.
LP
)
5
HQ
.
z
DVD
(
e
“First Step”
,8
Step
,
CD-ROM.
,(
” , .83),
”
.
“First
b
•
•
DVD
DVD
DVD-RW
.
(
VR
).
Help
DVD
( .46)
.
“First Step”
DVD
.
.
,
x Vnesuvawe
Finalize
“Picture Motion Browser”
: Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition
Windows XP
Professional.
.
x
vneseni vo
2
1,
3.
.
DVD
x
/
.
vneseni vo
DVD
x
vnesenite
x
44
-
.
DVD
..
: Intel Pentium III 1 GHz
: DirectX 9.0c
DirectX
.
DirectX.)
: Direct Sound
.
(
: 256 MB
t Video Disc Copier
.
81
OPTION (
)
D.EFFECT (Digitalen efekt)
[OLD MOVIE],
10
.
.
PHOTO
[SELF-TIMER]
[ON] (
)
,
[RESET].
,
[OFF].
.
[D.EFFECT],
( .60)
SE LF-TIM
[OFF].
PICT.EFFECT (Picture
effect)
.
.
.
z
.
.
B OFF
c
•
.
SEPIA
.
B&W
DVD
PHOTO
( . 115).
b
•
.
DVD-RW
( . 31).
PASTEL
DVD+RW
,
.
DVD
( .46)
DVD
.
MICREF LEVEL
.
[LOW]
,
Easy Handycam
Easy Handycam
Finalize
.
B NORMAL
1
LOW (
DVD
)
.
80
.
45
)(
DVD
)
5
[YES]
.
b
•
,
.
•
.
,
,
.
6
.
[Completed.]
.
b
,
1
2
.
POWER
.
•
.
f
),
.
DVD-RW
.
•
.
MEMORY)
[FINALIZE].
(MANAGE DISC/
(HOME)
DVD
DVD-RW (VIDEO
DVD-RW (VR
DVD+RW
DVD
,
(OPTION)
[DVD MENU]
. 47).
5
[STYLE1]
46
DVD
).
)
•
[FOCUS], (
.76)
.
2
.
.
.
-
,
[OFF] v
1.
START/STOP,
.
STBY
.
,
[STBY]
)
[REC]
)
START/STOP.
1
[COLOR SLOW S],
[OFF].
REC
•
)
.
.
SUPER NIGHTSHOT
DVD-R
DVD+R DL
.
:
[ONE PUSH]
,
[ONE PUSH].
,
:
( . 113).
objektivot za telekonverzija (
)
([FOCUS], . 76)
.
•
•
FADER
10
.
[SCENE
[COLOR SLOW SHUTTER]
.
•
•
),
[COLOR SLOW S]
[ON] (
),
, DVD
[SUPER NIGHTSHOT]
.
.
•
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
(VR
Z
.
SELECTION]
z
3
,
[AUTO],
,
(
[AUTO]
.
)
).
•
•
-
[WHITE BAL. ],
[AUTO].
[SCENE SELECTION]
[SUPER
[OFF].
NIGHTSHOT],
b
[WHITE BAL.]
[AUTO].
•
,
DC IN
.
[ONE PUSH]
.
[ONE PUSH],
z
•
AC
,
•
•
,
[ONE PUSH]
•
,
•
4
•
[YES].
[ON] –
),
.
(
16
NightShot
. 36)
.
79
OPTION (
)
DVD
WHITE BAL. (White
balance)
.
LANDSCAPE *
DVD
+RW
-
.
(
.
)
1
.
B AUTO
OUTDOOR (
)(
(OPTION)
4-
2
.
-
4,
[DVD MENU].
[T]/[t].
)
.
:
PORTRAIT
–
–
–
–
,
,
INDOOR (n) (
.
[NO MENU]
DVD
)
SPOTLIGHT **
.
.
3
b
:
–
–
,
,
–
.
•
,
[STYLE1].
Easy Handycam
DVD
,
)
BEACH **
ONE PUSH (
)
.
1
2
.
SNOW **
3
.
*
**
,
.
[
.
].
.
.
,
b
.
b
•
)
[ONE PUSH].
( .
[WHITE BAL. ]
•
[AUTO]
[WHITE BAL. ]
)
[ONE PUSH]
.
[SCENE SELECTION].
78
47
(OTHERS)
.
"Memory Stick Duo"
.
“Memory Stick Duo”
DVD.
•
“Memory Stick
.
Duo”
,
.
([FOCUS], . 76)
.
•
[AUTO]
-
.
•
EXPOSURE
Easy Handycam.
.
.
[EXPOSURE]
g
z
(OTHERS)
•
•
100
.
DELETE
[DELETE]
.
[SPOT METER], [EXPOSURE]
[MANUAL].
SCENE SELECTION
-
[SCENE SELECTION]
-
.
.
B AUTO
-
(OPTION)
[SCENE SELECTION ]
[MAN UAL].
1
EDIT
.
.
2
“Memory Stick Duo”
( . 50).
PLAYLIST EDIT
1
(HOME)
(OTHERS)
[DELETE].
( . 51).
2
PRINT
PictBridge
COMPUTER
( . 81).
. 55).
.
TWILIGHT* )
"Memory Stick Duo" ( .48).
3
4
[
/
.
[AUTO]
1.
,
TWILIGHT PORT. (
)
SPOT METER (Flexible
spot meter)
DELETE].
[
-
.
3
.
CANDLE ( )
i
DELETE].
,
)
.
(
.
.
SUNRISE&SUNSET* )
.
1
.
.
48
[END ]
b
b
•
•
,
1.
b
2
.
-
FIREWORKS* )
.
[END].
77
OPTION
OPTION.
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
telekonverzija (
–
objektiv za
).)
.
5
–
62
74
.
“Memory Stick Duo”
[YES]
1
.
SPOT FOCUS
B.
,
FOCUS
.
.
.
1
ALL]
1
[M ANU AL].
.
9
2
,
)
,
•
[AUTO]
:
1.
1 cm
cm
80
(
z
•
,
•
(
.(
76
W
.
,
,
),
T(
T
,
,
[
[YES]
.
,
,
DELETE].
.
•
* DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E:
37 cm
5
.
,
45 cm *.
,
(
-
[YES]
.
59).
“Memory Stick Duo”
z
•
.
.
,
.
[ON]
,
.
.
.
( . 51),
.
•
,
[TELE MACRO]
. 34)
),
[
LAST
•
•
,
3
b
.
,
3,
SCENE DEL]
TELE MACRO
.
,
.
,
1.
[SPOT FOCUS],
[FOCUS]
[MANUAL] (
).
,
DELETE].
+RW
[END ]
b
[
DVD
b
.
DELETE
2
4
.
[END].
9
[AUTO]
.
•
[YES]
[
.
2
(
3
3,
[YES]
(OTHERS)
[DELETE].
(HOME)
"
".
ALL]
3,
[YES]
[
[YES]
DELETE
b
•
)
[OFF],
(W).
,
:
– "Memory Stick Duo"
49
Bri{ewe na slikite (prodol`uva)
–
.
•
“Memory Stick Duo”
. 60).
OPTION
b
•
z
Easy Handycam
.
,
.
OPTION
. 74
*
1
(OTHERS)
[EDIT].
(HOME)
2
[DIVIDE].
3
.
reproducira.
. 74
.
FOCUS
*
.
-
DELETE
a
48
DELETE ALL
a
49
SPOT FOCUS
-
76
TE LE MACRO
-
76
EXPOSURE
-
77
SPOT METER
-
77
DIVIDE
a
50
a
52
SCENE SELECTI ON
-
77
ERASE
WHITE BAL.
-
78
ERASE ALL
a
52
MOVE
a
52
COLOR SLO W SHTR
-
79
SUPER NI GHTSHOT
-
79
FADER
.
Reproduciraniot
-- (
-
79
5
50
55
VOLUME
a
70
DATA CODE
a
69
80
80
SLIDE SHOW
a
-
41
41
SLIDE SHOW SET
64
80
ADD
a
51
66
ADD ALL
a
52
-
56
IMAGE SIZE
a
QUALITY
a
68
SELF-TIMER
-
80
TIMING
-
37
-- (
COPIES
RECORD SOUND
-
37
DATE/TIME
-
56
SIZE
-
56
DVD MENU
-
47
*
.
52
a
-
HOME.
*
[YES]
a
-
MICREF LEVEL
.
ADD ALL
PICT.EFFECT
REC MODE
52
ADD
D.EFFECT
.
/
)
a
PRINT
-
Reprodukcijata
.
76
4
.
.
)
HOME.
75
OPTION
OPTION MENU
.
b
•
.
.
,
.
OPTION
1
•
•
•
•
.
OPTION MENU
/
.
a
.
.
•
,
.
.
b
,
•
,
Easy Handycam
.
Easy Handycam.
Handycam.
1
2
(OPTION)
.
.
.
•
b
,
(OPTION)
.
k
,
Easy
(OTHERS)
(HOME)
[PLAYLIST EDIT].
[
ADD].
3
.
.
1
2
1
3
.
k
,
.
.
.
.
4
3
74
[YES]
.
51
(
GENERAL SET
)
[ERASE].
2
2,
[YES]
[YES]
[
[ERASE ALL]
.
ADD ALL]
[YES]
B 5min
3
.
b
•
,
.
A.SHUT OFF (
)
:
[YES]
1,
.
2.
,
5
.
NEVER
v/V
z
•
•
999
.
[
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
.
ADD]
(OPTION)
tab.
.
o
.
.
•
,
.
(VIEW IMAGES)
(HOME)
[PLAYLIST].
2
3
(HOME)
.
).
.
.
.
.
, è
.
4
1
52
(HOME)
.
–
)
[ON]
),
.
.
START/STOP
–
–
–
,
)
-
( . 115).
z
•
–
–
2
[ON] (
POWER
(OTHERS)
[PLAYLIST EDIT].
[MOVE].
,
[A.SHUT OFF]
[NEVER].
REMOTE CTRL
z
1
.
B.
10-
z
1
•
DEMO MODE
[YES]
4
b
62
74
•
PHOTO.
10
(
[OFF] (
),
).
.
“Memory Stick Duo”
(Still).
POWER
(HOME)/
IMAGES).
(VIEW
CALIBRATION
106.
(OTHERS)
[PLAYLIST EDIT].
73
OUTPUT SETTINGS
CLOCK/ LANG
)
)
5
[T]/[t].
z
•
1,
2.
,
1,
2.
,
v/V
v/V
.
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
62
74
o
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
B.
62
74
z
•
CLOCK SET
,
42.
AREA SET
1
DISP OUTPUT
-
.
B LCD PANEL
v/V
2
3
.
.
,
(HOME)
(OTHERS)
[PLAYLIST EDIT].
[DIVIDE].
.
.
4
100.
V-OUT/PANEL
-
.
23.
TV TYPE
.
SUMMERTIME
.
.
[ON]
1
.
LANGUAGE SET
5
z
•
[ENG[SIMP] ] (
.
,
.
72
[YES]
6
[YES]
b
,
.
),
•
,
.
53
DVD/HDD
DVD/HDD
,
. 20).
,
.
,
AC
-
.
•
.
.
b
,
.
z
.
BRIGHT
b
•
B NORMAL
•
S VIDEO
S VIDEO
IN
IN
,
[BRIGHT].
•
•
S VIDEO
VIDEO
-
,
[NORMAL].
z
VIDEO
•
.
)
)
[BRIGHT],
.
180
LCD COLOR
)
AUDIO
AUDIO
.
)
)
VCRs
HDD
A/V OUT
DVD/
•
:
/V
A
(
)
b
•
.
B
/V
S VIDEO
)
(
VIDEO
VIDEO (
),
AV
S VIDEO
,
VIDEO
54
.
S
S
.)
,
(SETTINGS)
[OUTPUT
[DISP OUTPUT]
[LCD
)
HOME ( . 72).
,
SETTINGS]
PANEL] (
•
.
)
)
AV
.
S
B NORMAL
.
A/V
(
(
,
)
.
BRIGHT
•
(
S VIDEO
.
VF B.LIGHT (
(
. 69).
A/V
z
.
.
b
)
.
)
•
•
,
[BRIGHT].
[BRIGHT],
.
-
71
VIEW IMAGES SET (prodol`uva)
SOUND/DISP SET
)
12IMAGES
*
12
PictBridge
1
.
1,
[TV TYPE]
.
3
(HOME MENU)
page 62
(OPTION MENU)
page 74
o
VOLUME
)
B ON
/
.
.
/
1
2
(
)1
DVD/ A/V
A/V
(
) 2.
2
.
.
LCD BL LEVEL (
)
,
,
[USB SELECT]
[
.
PRINT].
(PictBridge connecting)
,
.
,
“Memory
Stick Duo”
.
b
•
.
70
USB
( . 112).
.
6
.
-
(USB)
3
.
z
( . 20).
“Memory Stick Duo”
1
LCD
.
.
o
5
LCD BRIGHT
.
.
.
OFF
•
S VIDEO
-
( . 42).
,
4
BEEP
,
.
a
( . 40).
,
-
B.
/
,
-
(VIEW IMAGES).
2.
,
PictBridge
.
2
)
PictBridge
.
55
VIEW IMAGES SET
Pe~atewe na fotografiite (na Pict Bridge pe~ata~ (prodol`uva)
)
CAMERADATA
b
•
.
•
1
.
.
POWER.
(VIEW IMAGES)
USB
.
“Memory Stick Duo”
–
–
–
–
•
pe~atarot
USB
,
•
.
•
,
.
(OPTION),
•
.
[COPIES]:
20
[DATE/TIME]:
.
.
[DATE]
),[DAY&TIME] ( ),
[OFF]
).
[SIZE]:
.
3.
,
3
[EXEC]
.
–
–
–
–
.
.
,
,
v/V
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
62
74
B.
DATA CODE
B OFF
:
C
D
E
F
G
H
I
.
DATE/TIME
3MB
.
CAMERADATA (below)
2848×2136
• PictBridge
Camera & Imaging Products Association
(CIPA).
,
2.
.
.
z
•
[YES]
.
.
-
.
,
,
16:9
•
1,
,
,
.
2
SP
.
,
z
.
DATE/TIME
•
•
c.
•
,
SP
[CAMERADATA]
/
.
•
2007
[PRINT]
(OPTION).
A
B
.
DATA CODE
,
: [DATE/TIME]
[OFF] (b
)
,
[--:--:--].
DISPLAY
.
.
B ZOOM LINK
.*
6IMAGES
56
(6
12)
6
69
F-ii za fotografii (prodol`uva)
2.3M
2016 × 1134
FILE NO. (
1.7M
1512 × 1134
110
280
145
355
256MB
200
500
260
640
512MB
410
1000
530
1300
1GB
840
2100
1050
2650
1700
4300
2200
5500
3400
8500
4400
10500
2GB
4GB
*
STEADYSHOT (DCRDVD506E/DVD508E/
DVD908E)
Sony (
QUALITY
B FINE (
,
( . 44).
.
“
“
.
.
( . 58).
(
65.
-
•
•
)
DVD
.
( . 47),
( . 65).
.
Reprodukcija
( . 59).
,
FORMAT
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
(Redeye reduction)
66.
(
“Memory Stick Duo”
)
DVD
( . 60).
.
DVD
UNFINALIZE
,
.
b
( . 60).
•
DISC INFO
DVD+RW
44).
.
,
DVD
DVD
•
•
)
8 cm
FORMAT
ZEBRA
-
8 cm.
z
•
.
STANDARD (
FINALIZE
65.
-
CD
DVD
•
.
)
.
•
DISC SELECT GUIDE
GUIDEFRAME
.
Enhanced Imaging Processor).
•
(MANAGE DISC/MEMORY)
65.
65.
Sony ClearVid CMOS
DVD
DVD
. DVD+RW
.
,
64.
:
•
.
NIGHTSHOT LIGHT
- [FINE].
-
“Memory Stick Duo”
Sony Corporation.
( . 44)
.
b
b
•
“Memory Stick Duo”
Reprodukcija
RESET
:
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
– [
4.6M]
16:9
– [3.4M]
4:3
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
– [
2.3M]
16:9
– - [1.7M]
4:3
:
:
[STANDARD].
)
“Memory Stick Duo”
,
•
(MANAGE DISC/
MEMORY)
B SERIES
1.7M
128MB
.
-
Reprodukcija
Koristewe mediumi za snimawe
CD
DVD
8 cm.
-
8 cm.
8 cm
DVD
.
.
68
57
Reprodukcija
(
)
•
(DISC SELECT GUIDE)
VGA (0.3M) (
.
)
.
.
z
•
“First Step”
CD-ROM . 81).
1
b
(MANAGE DISC/
(HOME)
MEMORY)
•
.
•
0:00AM 1
, 2007).
1.
2007:
2007_01_01_00H00M_AM
0:00 pm
2
[DISC SELECT GUIDE].
.
z
:
– DVD-RW (VR
DVD_RTAV
–
VIDEO_TS
,
)
3.0M] (
.
16:9,
3.0M )
.
“Memory Stick Duo”
POWER
(Still) (DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E)
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2048 ×
1602
3.1M
2048 ×
1536
VGA
(0.3M)
640 ×
480
64MB
21
53
28
70
40
100
390
980
128MB
42
105
56
135
80
205
780
1970
256MB
76
190
100
250
140
370
1400
3550
512MB
155
390
205
510
295
760
2850
7200
1GB
315
800
420
1050
600
1550
2GB
650
1600
860
2150
1200
3150
4GB
1250
3200
1700
4250
2400
6300
5900
14500
12000
30000
23500
59000
.
,
•
[
. 37).
(MB)
3
4.6M
2848 × 1602
POWER
switch(DCR-DVD506E/DVD508E/
is
(Movie)*
DVD908E)
4.6M
2848 × 1602
64MB
128MB
58
3.4M
2136 × 1602
28
70
37
93
56
135
74
185
3.4M
2136 × 1602
256MB
100
250
130
335
512MB
205
510
270
690
1GB
420
1050
550
1400
2GB
860
2150
1100
2850
4GB
1700
4250
2250
5700
POWER
(Still) (DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E)
64MB
4.0M
2304 ×
1728
3.0M
2304 ×
1296
4.0M
3.0M
1.9M
1600 ×
1200
VGA
(0.3M)
640 ×
480
32
81
64
160
115
295
235
600
42
105
65
160
390
980
85
215
130
325
780
1970
150
395
235
590
1400
3550
310
800
480
1200
2850
7200
1GB
480
1200
640
1600
980
2450
5900
14500
2GB
990
2500
1950
4900
1300
3350
2000
5000
12000
30000
2600
6600
3950
9500
23500
59000
128MB
256MB
512MB
4GB
POWER
(Movie)* (DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E)
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
64MB
56
135
72
175
67
(
F-ii za video zapisi (prodol`uva)
)
)
LOW (
)
4
REDEYE REDUC (
.
)
•
1,
)
.
“
“
[REDEYE REDUC]
[ON] (
).
) ( . 34)
:
,
.
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
,
):
:
.
,
.
(
•
b
•[
IMAGE SIZE]
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
)
3.1M (
..
*
.
.
[16:9 WIDE]
)
-
DVD+RW
( . 44).
,
1 Priklu~ete go AS adapterot na
)
DC IN priklu~okot na kamerata,
pa potoa vklu~ete go drugiot
kraj vo struja.
.
•
[
. 37).
16:9,
4.6M](
6
[Completed.].
•
,
B 4.0M (
4.0M )
1.9M (
)
.
.
-
.
•
,
.
•
,
.
DVD+RW
.
3 Stavete go diskot {to sakate da
.
b
•
.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
66
2
)
,,
[YES].
b
•
.
[VR]
( . 12),
[4:3],
5
.*
DVD
DVD+RW
x DVD+RW
.
,
a
.
-
.
)/ DVD+RW
DVD-RW (VR
,
,
)
VGA (0.3M) (
.
VIDEO
.
IMAGE SIZE
.
B 6.1M (
b
[VIDEO]
62
74
• DVD-RW
DVD-RW
x DVD-RW
.
DVD-R/DVD+R DL
v/V
B.
):
,
•
.
2.
(MANAGE DISC/
(HOME)
MEMORY)
FORMAT].
.
•
.
.
.
go
. formatirate vo kamerata.
,
.
z
•
a DVD-RW
Handycam . 29)
VIDEO
.
Easy
59
(
)(
)
“Memory Stick
Duo”
DVD-RW (VIDEO
) / DVD+RW
,
“Memory Stick Duo”
1
.
2
3
(VR
"Memory Stick Duo"
.
(
MANAGE
DISC/ MEMORY)
(HOME)
FORMAT]
)
,
DC IN
5
[Completed.]
5
b
•
,
•
–
–
[Executing...]
POWER
:
-
,
z
• IRE
.
B AUTO (
1/25
•
–
–
-
HO ME.
ON (
.
.).
,
POWE R
(Movie).
DISP/BATT INFO
,
(Movie).
POWER
-
)
.
b
,
.
•
,
ZEBRA
5
.
SUB-T DATE
(MANAGE DISC/
MEMORY)
(HOME)
[UNFINALIZE].
.
.
,
[YES],
B OFF (
.
70
.
FLASH LEVEL
-
).
HIGH (
100 IRE.
-
,
70 IRE.
100
–
.
)
DVD+RW
[ON] (
)
.
.
DVD
.47),
-
8
–
[GUIDEFRAME]
,
(
-
z
[YES]
)
.
DISP/ BATT INFO
o .
.
.
REMAINING
[ON]
),
.
(
60
)-
AUTO SLW SHUTTR
(Auto slow shutter)
.
[Completed].
.
).
[OFF] (
,
100 IRE
GUIDEFRAME
[YES].
4
o- [ON].
.
3
[YES]
•
,
DVD-RW (VIDEO
.)
)(
1
(
.
DVD-RW
2
4
b
STEADYSHOT
)
B NORMAL ( ) (
.
)
65
MOVIE
)
NIGHTSHOT LIGHT
1,
NightShot ( . 36)
[SUPER NIGHTSHOT] ( 79)
,
[NIGHTSHOT
LIGHT],
.
2.
v/V.
1
•
Handycam operation.
DC IN
,
Easy
.
2
POWER
b
•
(HOME MENU)
(OPTION MENU)
62
74
•
•
B.
REC MODE (
)
. 113).
objektivotzatelekonverzija (
)
[NIGHTSHOT LIGHT]
3
.
3 m.
DIGITAL ZOOM
.
.
.
,
10
),
-
(
.
.
HQ
4
.
(9M (HQ))
B SP
(6M (SP))
B OFF
.
(3M (LP))
b
10-
20×
b
•
LP
,
,
.
1020-
. 12.
1080-
.
•
,
•
,
.
AC
.
.
.
80×
(DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E)
z
64
[Completed.],
.
LP
•
[YES].
5
.
.
[YES]
..,
• DVD
,
•
•
.
,
DVD-R/DVD+R DL
.
.
61
(SETTINGS)
HOME
3
.
.
,
HOME
1
.
MOVIE
DATA CODE
( . 64)
v/ V
.
(
VIEW IMAGES SET ( . 69)
(SETTINGS)
HOME).
(HOME)
4
.
,
v/ V
(HOME)
NIGHTSHOT LIGHT
64
DIGITAL ZOOM
64
70
STEADYSHOT
VOLUME*2
65
AUTO SLW SHUTTR
65
BEEP*2
LCD BRIGHT
70
GUIDEFRAME
65
LCD BL LEVEL
70
ZEBRA
65
LCD COLOR
71
65
VF B.LIGHT
71
REMAINING
SUB-T DATE
65
FLASH LEVEL
65
REDEYE REDUC
66
2
(
SETTINGS).
IMAGE SIZE*
.
,
SOUND/DISP SET*3 ( . 70)
64
.
2
QUALITY
66
70
OUTPUT SETTINGS ( . 72)
.
.
5
69
REC MODE
PHOTO SETTINGS ( . 66)
(SETTINGS)
69
DISPLAY
TV TYPE
72
DISP OUTPUT
72
CLOCK/ LANG ( . 72)
68
FILE NO.
68
NIGHTSHOT LIGHT
64
STEADYSHOT*1
GUIDEFRAME
ZEBRA
65
65
FLASH LEVEL
65
REDEYE REDUC
66
65
.
CLOCK SET*
AREA SET
2
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*2
23
72
72
72
GENERAL SET ( . 73)
.
DEMO MODE
73
CALIBRATION
106
A.SHUT OFF
73
REMOTE CTRL
73
DCR-DVD506E/ DVD508E/
DVD908E
*2
Easy
Handycam
*3
[SOUND SETTINGS]
Easy
.
*1
62
63
Download PDF

advertising