Sony | HDR-PJ810E | Sony HDR-PJ810E Handycam® камера со вграден проектор PJ810 Упатства за употреба

4-489-506-11(2)
12
Дигитална ХД
видео камера
Упатство за употреба
Започнување
Снимање/Репродукција
Зачувување слики
Прилагодување на
камерата
Друго
Видете и на веб страната:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-PJ810/PJ810E/PJ820/PJ820E
Прво прочитајте го ова
ВАЖНИ
БЕЗБЕДНОСНИ
УПАТСТВА
Пред да почнете да работите
со камерата прво внимателно
прочитајте го упатството.
Забелешки за сопственикот
Моделот и сериски број се запишани
на долниот дел. Во обезбеденото
место запишете го сериски број.
Секогаш кога во врска со оваа
камера ќе се обраќате кај продавачот
на Sony видете ги овие броеви.
Модел. HDRСериски бр.
Модел. ACСериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да спречите ризик од пожар или
електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на
дожд или влага.
2) на апаратот не ставајте
предмети полни со течност,
како на пр. вазни.
Батеријата не ја изложувајте на
прекумерна топлина како што е
сонце, оган или нешто слично.
ЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ. ОПАСНО ДА СЕ НАМАЛИ
РИЗИК ОД ПОЖАР
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН
ШОК, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕТЕ ГИ
ОВИЕ УПАТСТВА.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MK
2
Прво прочитајте го упатството.
Зачувајте ги овие инструкции.
Внимавајте на сите предупредувања.
Следете ги сите инструкции.
Камерата не ја користите во
близина на вода.
Чистете ја само со сува ткаенина.
Не ги блокирајте отворите за
вентилација. Инсталирајте во
согласност со инструкциите на
производителот.
Не го поставувајте во близина на
топлотни извори како на пр.
радијатори, топлотни регистри,
печки или други апарати
(вклучувајќи и засилувач) кои
произведуваат топлина.
Не ја ослабувајте безбедносната
заштита на поларизираниот или
земјен тип на приклучок.
Поларизираниот приклучок има две
острици една поширока од другата.
Земјениот тип на приклучок има две
острици и трета за во земја.
Широката острица или третиот
шилец се за Ваша безбедност. Ако
испорачаниот приклучок не одговара
со Вашиот штекер, консултирајте се
со електричар за негова замена.
• Заштитете го кабелот за напојување
од газење или притискање особено
приклучоците, дополнителните
приклучоци и местото од каде што
излага од апаратот.
• Додатоци/приклучоци користете
само тие што се назначени од
производителот.
• Користете само со постоље, држач,
статив или маса назначена од
производителот или се продава
заедно со апаратот. Кога се користи
постоље, внимавајте кога го
поместувате постољето/апаратот да
не се повредите.
• За време на молњи или кога не го
користите подолго време исклучете
го апаратот.
• За сервис обратете се кај
квалификуван сервисер. Потребен е
сервис кога апаратот е оштете на
било каков начин, пр. кабелот или
приклучокот за напојување е
оштетен, во апаратот влегла течност
или тврд предмет, апаратот е
изложен на дожд или влага, не
работи вообичаено или Ви испаднал.
• Ако формата на приклучокот не
одговара со штекерот, користете
адаптер за прикачување на
приклучок.
ВНИМАНИЕ
Батерија
Ако со батеријата неправилно се
ракува, таа може да експлодира, да
предизвика оган или изгореници.
Внимавајте на следново:
• Не ја расклопувајте батеријата.
• Не ја изложувајте батеријата на
вибрации, удари, газење и сл.
• Не предизвикувајте куса врска и не
дозволувајте метални предмети да
дојдат во контакт со контактите на
батеријата.
• Не ја изложувајте батеријата над
температура од 60°C, (140°F) како
што е директна сончева светлина или
во автомобил паркиран на сонце.
• Не ја изложувајте на оган.
• Не користете оштетени батерии.
• Полнете ја батеријата само со Sony
полнач или уред наменет за
батеријата.
• Држете ја батеријата подалеку од
деца.
• Чувајте ја батеријата сува.
• Заменете ја само со ист или
еквивалентен тип препорачан од
Sony.
• Исфрлете ја батеријата во согласност
со локалните правила за таков отпад.
Заменувајте ја батеријата само со
одредениот тип. Во поинаков случај
може да дојде до пожар или повреди.
АС Адаптер
Не го ставајте адаптерот на затворени
места како што се полици и шкафови.
МК
3
Користете лесно достапен утикач.
Исклучете го AC адаптерот од
утикачот веднаш доколку
забележите неправилност кога ја
користите камерата.
Иако камерата е исклучена, АС
адаптерот се уште е под напон
додека е приклучен на струја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не ја фаќајте батеријата, од
хемикалијата може да се изгорите.
Испорачаниот далечински управувач
содржи мала батерија. Ако батеријата
се голтне, за 2 саата може да
предизвика изгореници што може да
доведе до смрт.
Новите и користените батерии чувајте
ги подалеку од дофат на деца. Ако
делот за батерии не се затвора
целосно, престанете со нејзина
употреба и тргнете ја подалеку од
дофат на деца.
Ако се сомневате дека батеријата е
голтната или пак се наоѓа во некој друг
дел од телото, веднаш обратете се кај
доктор.
Многу јак притисок на звук од
слушалките може да предизвика
оштетување на слухот.
За потрошувачите во
САД
РЕЦИКЛИРАЊЕ ЛИТИУМЈОНСКИ БАТЕРИИ
Литиум-јонските батерии
серециклираат.
Можете да ја заштитите
Вашата околина
одложување на батеријата
за рециклирање во најблиското
собиралиште.
МК
4
За повеќе информации за
рециклирање на батериите, јавете
се на
1-800-822-8837, или посетете
http:// www.call2recycle.org/
Внимание: Не употребувајте
оштетени или батерии кои течат.
Батерија/AC адаптер
Овој уред е во согласност со Дел 15 од
FCC правилата. Работата е предмет на
следните два услова:
(1) Овој уред не предизвикува штетни
пречки и (2) овој уред мора да прифати
било какви пречки, вклучувајќи и
пречки кои може да предизвикаат
несакана операција.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Оваа опрема е во согласност со
FCC/IC ограничувања на зрачењето
поставени за неконтролираното
подрачје и е во согласност со FCC
радио фреквенција (RF) Основни
упатства за зрачење во Дел C од
OET65 и RSS-102 од Инфрацрвена
радио фреквенција (RF) Правила на
зрачење. Оваа опрема има многу ниско
ниво на RF енергија за која се смета
дека е во согласност без тестирање на
специфичен опсег на апсорпција
(SAR).
Ако имате било какви прашања за овој
производ, можете да се јавите на:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Горенаведенито број е исклучиво за
прашања поврзани со FCC.
Регулаторни информации
Изјава за усогласеност
Име на фирмата: SONY
Модел бр: HDR-PJ810
Одговорен дел: Sony
Electronics Inc.
Адреса:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
САД
Бр. на тел.: 858-942-2230
Овој дел е согласен со Делот 15 од
правилата на FCC. Употребата е
предмет на следниве две состојби:
(1) Овој апарат може да не
предизвика штетни пречки, и (2)
овој апарат мора да ги прифати било
кои пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои предизвикуваат
несакани операции.
Оваа опрема не смее да се преместува
или да работи заедно со било која
друга антена или предавател.
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било каква
промена или модификација која не е
посебно одобрена во ова упатство,
може да Ви го одземе правото да управувате со оваа опрема.
Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и ги
исполнува ограничувањата за класа В
(бе) за дигитални уреди, во согласност
со член 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да
обезбедат разумна заштита против
штетни пречки во станбената
инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува
радиофреквенција и доколку не се
користи според упатството може да
предизвика штетни пречки во радиокомуникациите. Меѓутоа, не гарантираме
дека нема да дојде до пречки во
одредени инсталации. Ако оваа опрема
предизвика штетни пречки на радио
или ТВ приемот, што можат да се
забележат со вклучување и
исклучување на уредот, корисникот
може да ги корегира пречките се некои
од следниве мерки:
– Пренасочување или преместување
на антената.
– Зголемете го растојанието меѓу
опремата и приемникот.
– Опремата поврзете ја во утикач во
кој не е поврзан приемникот.
– За помош онсултирајте се со
продавачот или искусен радио/ТВ
техничар.
Испорачаниот кабел за интерфејсот,
мора да се користи со опремата за да
биде во согласност со ограничувањата
за дигитални апарати според алинеа B
во членот 15 oд FCC правилата.
Само за државата
Калифорнија, САД
Материјал перхлорал – може да се
примени специјално ракување,
Видете
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate
За потрошувачите во Европа
Со ова, Sony Corporation, изјавува дека оваа опрема е во
согласност со суштинските
барања и други важни одредби
од Директивата 1999/5/ЕС.
МК
5
За детали, посетете ја следната
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка за потрошувачите во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија
Овој производ ее тестиран и е во
согласност за ограничувањата добиени
како наредба од EMC за употреба на
приклучување на пократки кабли од 3
метри (9.8 мм).
Електромагнетните полиња на специфична фреквенција можат да влијаат
врз сликата и звукот на апаратот.
Забелешка
Ако статички електрицитет или
електромагнет предизвика префрлање
на податоците до пола (неуспешно),
повторно вклучете ја апликацијата или
откачете и приклучете го повторно
кабелот за поврзување (USB, итн.).
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и други
земји со посебни собирни
центри)
Овој симбол на
батеријата или на
нејзиното пакување,
укажува дека батеријата
испорачана со овој
производ не треба да се третира како
обичен домашен отпад. Кај некои
батерии овој симбол може да е во
комбинација со хемиски симбол.
Додаден е хемиски симбол за жива
(Hg) или олово (Pb) ако батеријата
МК
содржи повеќе од 0.0005% жива и
6
0.004% олово. Со правилно исфрлање
на овој производ и батериите, вие
помагате во спречување на
потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје. Со
рециклирање на овие материјали
помагате во зачувување на природните
ресурси.
Во случај производот да треба
постојано да биде поврзан со
вградената батерија заради безбедност,
работење или интегрирање на
податоците, оваа батерија треба да се
замени само од квалификуван
сервисер. За правилно третирање на
батријата и електричната и
електронска опрема, кога ќе се
истрошат однесете ги во собирни
центри за рециклирање на електрична
и електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот каде што е
опишано како да ја извадите
батеријата. Батеријата однесете ја во
собирен центар за рециклирање на
потрошени батерии. За подетални
информации за рециклирање на овој
производ или батеријата,
контактирајте ја локалната
канцеларија, комунална хигиена или
продавницата каде што сте го купиле
овој производ или батеријата.
За потрошувачите во
Сингапур
Научете повеќе
за камерата
(Help Guide)
Содржина
Help Guide е интернет упатство.
Видете го за подетални инструкции за
функции на камерата.
Започнување ..............8
1
Пристапете кон Sony
страната за подршка.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Прво прочитајте го ова ................ 2
Научете повеќе за
камерата (Help Guide) ..........7
Испорачани делови ...................... 8
Полнење на батеријата .............. 9
Вклучување на напојувањето ... 11
Ставање мемориска картичка .. 12
Снимање/Репродукција . 13
Снимање .................................... 13
Репродукција .............................. 15
Гледање слики зголемени ..... 17
Меморирање слики.. 18
земја или
2 Изберете
регион.
име на
3 Пребарајте
модел на камерата
на страната за
подршка.
• На долниот дел од камерата
проверете го името на
моделот на камерата.
Користење на PlayMemories
Home™ ............................... 18
Поврзување на надворешен медиа
уред ....................................... 19
Користење на Wi-Fi функција 20
Прилагодување на
камерата ................... 24
Користење на менито ........... 24
Друго ........................ 27
Мерки на претпазливост ..........27
Спецификации .................... 29
Делови и контроли ................... 33
МК
7
Испорачани делови
Бројот во ( ) го покажува
бројот на парчиња.
• Камера (1)
• AC адаптер (1)
Формата на АС адаптерот се
разликува во зависност од земјата/
регионот.
• Step Down прстен (1)
Да го прикачите Step Down прстенот
со камерата израмнете го правилно
со камерата (1), потоа завртете го во
правец на стрелките се додека Step
Down прстенот не се заклучи (2). Да
го извадите Step Down прстенот,
свртете го во спротивен правец од
стрелките на часовникот.
• USB кабел за поврзување (1)
USB кабелот за поврзување е
дизајниран за употреба само со
оваа камера. Користете го овој
кабелкога вградениот USB кабел
на камерата е прекраток за
поврзување.
• Безжичен далечински управувач (1)
• Батерија на полнење NP- FV50 (1)
• HDMI кабел (1)
• “Упатство за употреба” (Ова
упатство) (1)
МК
8
Полнење на батеријата
1
Исклучете ја камерата со затварање на LCD мониторот,
повлечете го визирот и прикачете ја батеријата.
Getting started
Батерија
2 Pull out the Built-in USB Cable.
ги AC адаптерот и камерата преку USB
3 Поврзете
кабел за поврзување и AC адаптерот поврзете го
во штекер.
USB кабел за
поврзување
Вграден USB кабел
AC адаптер
Штекер
• POWER/CHG (полнење) индикаторот светнува портокалово.
• POWER/CHG (полнење) индикаторот се исклучува кога батеријата
целосно е наполнета. ОТкачете го USB кабелот за поврзување од
камерата.
• Формата на AC адаптерот се разликува во зависност од земјата/
регионот.
МК
9
• Исклучете ја камерата пред да ја вадите батеријата.
Полнење на батеријата преку компјутер
Исклучете ја камерата и поврзете ја со вклучен компјутер преку
вградениот USB кабел.
За користење на камерата кога е поврзана во штекер
Поврзете ја камерата во штекер на ист начин како и “Полнење на
батеријата.”
• Прикачете ја батеријата во камерата.
• Батеријата може да се троши дури и ако е поврзана во штекер.
МК
10
Вклучување на напојувањето
1
Отворете го LCD мониторот на камерата и
вклучете го напојувањето.
ги инструкциите на LCD мониторот,
2 Следете
изберете јазик, локација, Заштеда на енергија
или Летно сметање на времето, формат на
дата и време.
Getting started
• Камерата може да ја вклучите и со повлекување на визирот.
Допрете на копчето на LCD мониторот.
• Да одите на следна страна, допрете [Next].
• Да го исклучите напојувањето, затворете го LCD мониторот.
• За повторно дотерување на дата и време, изберете
Clock Settings] → [Date & Time Setting].
• За исклучување на работниот звук, изберете
[
General Settings] → [Beep] → [Off].
→ [Setup] → [
→ [Setup] →
МК
11
Вметнување мемориска картичка
1
Отворете го капакот и ставете ја мемориската
картичка се додека не кликне.
Индикатор за пристап
Ставете ја картичката со засечениот дел во
правец како што е прикажано.
• Се прикажува [Preparing image database file. Please wait.] екран ако ставите нова мемориска картичка. Почекајте додека не исчезне екранот.
• Да изберете мемориска картичка како медиум за снимање, изберете
[Setup] → [
Media Settings] → [Media Select] → [Memory Card].
• Да ја извадите мемориската картичка, отворете го капакот и лесно
притиснете ја еднаш мемориската картичка.
→
Типови на мемориски картички кои може да ги
користите со оваа камера
SD брза класа
SD мемориска картичка/
Класа 4 или побрз
SDHC мемориска картичка/
SDXC мемориска картичка
Најмногу до 64 GB
Memory Stick PRO Duo™
(Mark2) медиум/Memory
Stick PRO-HG Duo™ медиум
Најмногу до 32 GB
Memory Stick XC-HG Duo™
медиум
МК
12
Капацитет (работата
е загарантирана)
–
Најмногу до 64 GB
Снимање
Снимање филмови
1
Отворете го LCD мониторот и допрете
START/STOP да почнете со снимање.
Рачка за зумирање
Снимање/Репродукција
• Да го прекинете снимање, повторно допрете на START/STOP.
• Можете да снимате фотографии додека снимање филм ако допрете
на PHOTO (Dual Capture).
• Во фабричкото дотерување, филмовите се снимаат со HD формат и MP4
формат наизменично (Dual Video REC). Со MP4 формат лесно се
репродуцираат филмови на паметен телефон, за прикачувње на
мрежа или за прикачување на интернет.
• Ставките од LCD мониторот исчезнуваат ако со камерата не
ракувате неколку секунди. За повторен приказ, допрете било каде
осве на копчињата на LCD мониторот.
• Во режимот за снимање на LCD монитореот можете да го проверите времето
на снимање.
• За промена на квалитет на слика на снимениот филм, изберете
→
REC Mode].
[Image Quality/Size] → [
МК
13
Снимање фотографии
1
Отворете го LCD мониторот и изберете [MODE] →
(Photo).
• Исто така може да менува меѓу
(Movie) и
на
/ (Shooting Mode) копчето.
(Photo) со допирање
до пола на PHOTO за прилагодување на
2 Допрете
фокусот и потоа допрете го до крај.
Рачка за зумирање
• Кога фокусот е правилно прилагоден, AE/AF индикаторот за
прикажува на LCD мониторот.
МК
14
Репродукција
1
Отворете го LCD мониторот и допрете на
Images) копчето на камерата да влезете
во режим за репродукција.
(View
фигурата.
За MENU
екран
Преостаната батерија
Име на настан
Кон
претходен настан
Менување во режим
за
филм/фотографија
Репродукција на
краток филм
Копче за
менување
формат на
филм (HD/
MP4)
Настани
Снимање/Репродукција
/
да го поместите саканиот настан
2 Изберете
во центар и изберете дел кој кружи (1) во
Кон следен
настан
Лента за
времетраење
Копче за менување настан
МК
15
3 Изберете слика.
За враќање на екран Име на настан
за Преглед на
настани
Претходен
Време на снимање/
број на фотографии
Копче за
менување тип
на слика
Филм
Следен
Менување во
режим за снимање
филм/фотографија
Фотографија
Последно репродуцирана слика
Операции за репродукција
Јачина на тон
/
Бришење
/
Претходен/Следен
Брзо назад/Брзо напред
Содржина
/
Репродукција/Пауза
Стоп
Репродукција/Стоп слајд шоу
Motion Shot Video
Интервал на движење ADJ
Да изберете формат на филм за репродукција,
уредување или копирате на други уреди
Во чекор 2, изберете
Quality] или [
MP4].
МК
16
на горен десен агол на LCD мониторот → [
HD
Преглед на зголемени слики
Поврзување на камерата со ТВ
1
Поврзете го HDMI OUT приклучокот на камерата во HDMI
IN приклучокот на ТВ преку испорачаниот HDMI кабел.
• Ако Вашиот ТВ нема HDMI приклучок, поврзете го Мулти/Микро
USB терминалот на кемрата во видео/аудио приклучокот на ТВ преку
AV кабел (одделно се продава).
Користење на вграден проектор
Снимање/Репродукција
Тек на сигналот
1 Допрете на копчето PROJECTOR (стр. 33).
2 Изберете [Image Shot on This Device].
го водичот за работа на LCD мониторот и
3 Следете
допрете [Project].
PROJECTOR FOCUS рачка*1
*1
*2
Рачка за зумирање/PHOTO*2
Прилагодете го фокусот на проектираната слика.
Користете ја рачката за зумирање за движење на избраната рамка
која се прикажува на проектираната слика и допрете на PHOTO.
МК
17
Користење на PlayMemories Home™
Што може да правите со PlayMemories Home
PlayMemories Home овозможува префрлање филмови и фотографии на
компјутер да може да ги користете на разни начини.
Репродукција на
префрлени слики
Префрлање слики од компјутер.
За Windows, следниве функции исто така
се достапни.
Гледање
слики во
Календар
Креирање
диск со
филм
Споделување слики
на PlayMemories
Online™
Прикачување
слики на мрежни
сервиси
За преземање на PlayMemories Home
PlayMemories Home можете да го преземете од следниот URL.
www.sony.net/pm/
За проверка на системот на компјутерот
Можете да го проверите потребното опкружување
на компјутерот за софтверот на следната URL.
www.sony.net/pcenv/
МК
18
Поврзување на надворешен медиа уред
Надворешен медиа уред
Поврзете надворешен медиа уред во Мулти/Микро USB терминалот
на камерата преку VMC-UAM2 USB кабел за адаптер (одделно се
продава).
Меморирање слики
• Филмовите се копираат со висока дефиниција на квалитет на слика (HD).
Рекордер без USB приклучок
Поврзете рекордер во Мулти/Микро USB терминал на
камерата преку AV кабел (одделно се продава).
• Филмовите се копираат со стандардна дефиниција на квалитет на слика.
Тек на сигналот
МК
19
Користење на WiFi функцијата
Инсталирање на
PlayMemories Mobile™
на паметен телефон
За најнови и подетални
информации за функции на
PlayMemories Mobile,
посетете ја следната URL.
http://www.sony.net/pmm/
Android OS
Инсталирајте PlayMemories
Mobile од Google play.
• За користење на One-Touch
функцијата потребен е Аndroid
4.0 или понов (NFC).
iOS
Инсталирајте PlayMemories
Mobile од App Store.
МК
20
• One-touch функцијата (NFC)
не е достапна со iOS.
Забелешки
• Ако PlayMemories Mobile веќе е
инсталирана на паметниот
телефон, ажурирајте го софтверот
со најнова верзија.
• Wi-Fi фунцијата што е опишана
тука не се гарантира дека ќе
работи на сите паметни
телефони или таблети.
• Wi-Fi функцијата на камерата
не може да се користи ако е
поврзан на јавен безжичен LAN.
• Да ја користите One-touch
функцијата (NFC) на камерата,
потребен е паметен телефон или
таблет кој ја поддржува NFC
функцијата.
• Методите за работа и екранот за
приказ за апликации се предмет
на измена без најава за новите
ажурирања.
Префрлање MP4
филмови и фотографии
на паметен телефон
One-touch поврзување
со Android кој
поддржува NFC
1
На паметниот телефон изберете
[Settings], потоа изберете
[More...] да проверите дали
[NFC] е овозможено.
Забелешки
Меморирање слики
• Прво откажете го режимот за
мирување или отклучете го
екранот на паметниот телефон.
• Проверете дали
е прикажано
на LCD мониторот на камерата
и паметниот телефон.
• Продолжете со допирање на
камерата на паметниот
телефон без да ја движите се
додека не почне PlayMemories
Mobile (1 до 2 секунди).
• Ако камерата не може да се поврзе
со паметниот телеон преку NFC,
видете “Поврзување без
користење на NFC” (стр. 21).
Поврзување без
користење на NFC
1
На камерата, репродуцирајте
2 слика
за да ја пратите на
паметниот телефон.
• Можете да префрлате само
MP4 филмови и фотографии.
3 Допрете на камерата на
паметниот телефон.
Допрете
(View Images)
копчето и изберете
→ [Edit/Copy] → [Send to
Smartphone] → [Select on This
Device] → тип на слика.
2 Изберете слика што сакате да
ја префрлите и додадете и
изберете
→
.
• Се прикажува SSID и лозинката и
камерата е подготвена да се
поврзе со паметен телефон.
ја камерата во
3 Поврзете
паметен телефон и
префрлете слики.
Android
 Стартувајте PlayMemories
Mobile и изберете SSID на
камерата.
МК
21
 Внесете ја лозинката
прикажана на камерата
(само првиот пат).
Користење на паметниот
телефон како безжичен
далечински управувач
Можете да снимате со камерата
користејќи го паметниот
телефон како безжичен
далечински управувач.
iPhone/iPad
Допрете [Settings] → [Wi-Fi] →
SSID прикажан на камерата.
 Внесете ја лозинката
прикажана на камерата (само
првиот пат).
 Потврдете дека SSID што е
прикажан на камерата е
избран.
 Вратете се во Home и
стартувајте PlayMemories
Mobile.
1
На камерата изберете
→ [Camera/Mic] →
Shooting Assist] → [Ctrl
[
with Smartphone].
2 На паметниот телефон направете
го истото како во чекор 3 во
“Поврзување без
користење NFC” (стр. 21).
Кога користите NFC, на камерата се
прикажува екран за снимање и
допрете
на камерата за да
допрете
на паметниот телефон.
3 Ракувајте со камерата на
паметниот телефон.
Забелешки
• Во зависност од пречките во
електричната мрежа или
способноста на паметниот
телефон, прегледување на слики
во живо може да не се
прикажуваат мазно.
МК
22
Меморирање филмови и
фотографии на компјутер
преку Wi-Fi
Прво поврзете го компјутерот со
безжичен акцес поинт или
безжичен широкопојасен рутер.
1
Инсталирајте соодветен
софтвер на компјутерот
(само првиот пат).
Ако ги знаете SSID и
лозинката на безжичниот
акцес поинт
 На камерата изберете
→ [Setup] →
[
Connection] → [Access
point settings].
 Изберете акцес поинт кој
сакате да го регистрирате,
внесете лозинка и изберете
.
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
2
Поврзете ја камерата со
акцес поинт на следниот начин
(само првиот пат).
Ако не можете да го регистрирате,
видете во упатството од акцес поинтот или контактирајте го лицето
што го поставил акцес поинтот.
Ако безжичниот акцес поинт
има WPS копче
 На камерата изберете
→ [Setup] →
[
Connection] → [WPS
Push].
 Допрете го WPS копчето на
акцес поинтот што сакате да
го регистрирате.
3 Ако компјутерот не
почнува, вклучете
го компјутерот.
со праќање на
4 Почнете
слики од камерата
Меморирање слики
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ако софтверот веќе е инсталиран
на компјутер, ажурирајте го
софтверот со најновата
верзија.
на компјутерот.
 Допрете го
(View Images)
копчето на камерата.
 Допрете
→ [Edit/
Copy] → [Send to
Computer].
• Сликите автоматски се
префрлаат и зачувуваат на
компјутер.
• Се префрлаат само најновите
снимени слики. Префрлањето
на филмови и повеќе слики
може да потрае некое време.
МК
23
Користење на менито
1
Изберете
.
Мени листа
Снимање филм
Филм
Фотографија
Smth Slw REC
Golf Shot
2
Камера/Микрофон
Изберете категорија.
Рачно дотерување
Баланс на бела боја
Spot Meter/Fcs
Spot Meter
Spot Focus
Експозиција
ставка од
3 Изберете
менито.
Фокус
IRIS
Брзина на снимање
AGC Limit
AE Shift
Менување баланс на бела боја
Low Lux
Дотерување на камерата
Избор на сцена
Ефект на слика
Листајте низ менито
горе или долу.
• Изберете
да завршите со дотерување на менито или да се
вратите на претходниот мени
екран.
Кино
Затемнување
Тајмер
SteadyShot
SteadyShot
Дигитален зум
Објектив со конверзија
Позадинско светло
Дотерување бројач
МК
24
Лице
Откривање лице
Снимање насмевка
Осетливост на насмевка
Блиц*1
Блиц
Ниво на блиц
Редукција на црвени очи
Микрофон
Premium CloserVoice
Откажување на My Voice
Вграден зум микрофон
Auto Wind NR
Ниво на аудио снимање
Помош за снимање
Ctrl со паметен телефон
Мое копче
Зголемувач на фокус
Оквир
Дотерување на приказ
Зебра
Издолжување
Audio Level Display
Квалитет на слика/Големина
Режим за снимање
Обем на оквир
Dual Video REC
Големина на слика
Функција за репродукција
Преглед на настан
Сценарио
Гледање на ТВ
Пратете на компјутер
Бришење
Заштита
Копирање
Директно копирање*2
Дотерување
Дотерување на медиум
Избор на медиум
Инфо за медиумот
Формат
Repair Img. DB F.
Број на фајл
Дотерување на репродукција
Податоци
Јачина на тон
Motion Interval ADJ
Преземање музика*3
Бришење музика*3
Поврзување
Прилагодување на камерата
Аудио режим
Уредување/Копирање
Пратете на паметен телефон
WPS Push
Дотерување на акцес поинт
Уредување име на уредот
Приказ на MAC адреса
SSID/PW ресет
Ресет на инфо за мрежата
ТВ тип
HDMI резолуција
CTRL FOR HDMI
USB поврзување
Дотерување на USB поврзување
USB напојување
МК
25
USB LUN дотерување
Општи дотерувања
Бип
Светлина на монитор
Auto Keystone ADJ
Режим за авион
REC индикатор
ДалечинскД Ctrl
Дотерување јазик
24p режим *4
Калибрација
Инфо за батерија
Заштеда на напојување
Иницијализација
Демо режим
Дотерување на часовник
Дотерување дата и време
Дотерување подрачје
*1
Оваа ставка може да ја дотерате
кога коритите блиц (одделно се
продава).
*2 Оваа ставка може да ја дотерате
кога користите надворешен
медиа уред (одделно се продава).
*3
HDR-PJ810/PJ820
*4 HDR-PJ810E/PJ820E
МК
26
Мерки на
претпазливост
AC адаптер
Не правете краток спој на терминалот за батерија со било какви метални предмети. Ова може да
предизвика дефект.
Репродукција на слики со други
уреди
Може да се случи да слики кои се
снимени со камерата да не може да
нормално да ги репродуцирате на
други уреди. Исто така, и слики кои
се снимени со друга камера нема да
може да се репродуцираат на
Вашата камера.
• Избегнувајте грубо ракување,
демонтирање, модифицирање,
физички шок или удар како на пр.
со чекан, да ви падне или да ја
нагазите камерата. Бидете особено
внимателни со објективите.
• Да обезбедите стабилна работа на
мемориската картичка се
препорачува да ја форматирате со
камерате. Со форматирање на
мемориската картичка се бришат
сите податоци од неа. Важни
податоци префрлете на компјутер.
• Проверете го правецот на
мемориската картичка. Ако
мемориската картичка ја ставате
со сила во погрешен правец,
слотот за мемориската картичка
или сликите може да се оштетат.
• Пред да почнете со снимање,
тестирајте ја функцијата за
снимање да ја проверите.
• Телевизиски програми, филмови,
видео ленти и други материјали
Друго
Снимање и репродукција
може да се заштитени со авторски
права. Не е дозволено неовластено
користење на ваков материјал.
• Не се обезбедува компензација за
снимената соржина, дури и ако
снимањето или репродукцијата не
се достапни поради дефект на камерата, медиумот за снимање и т.н.
• Камерата не е отпорна на
прашина, прскање или вода.
• Не дозволувајте камерата да се
наводени, пр. од дожд или морска
вода. Ако камерата се наводени,
може да предизвика дефект.
Понекогаш тој дефект не може да
се поправи.
• Камерата не ја насочувајте кон
сонце или силно светло. На тој
начин може да предизвикате
дефект на камерата.
• Камерата не ја користите во
близина на силни радио бранови
или радијација. Камерата нема да
може да снима или репродуцира
правилно.
• Камерата не ја користите на плажа
или каде што има прашина. На тој
начин може да предизвикате
дефект на камерата.
• Ако се појави влага од кондензација, престанете со користење на
камерата додека не испари
влагата.
• Камерата не ја изложувајте на
механички шок или вибрации. Ако
го направите тоа, камерата може
да не работи правилно или нема да
може да снима слики. Исто така,
медиумот за снимање или
снимените податоци може да се
оштетат.
МК
27
LCD монитор
Безжичен LAN
LCD мониторот е произведен со
екстремно висока прецизна
технологија, преку 99.99% пиксели
се користат за ефективна употреба.
Но, може да има некои тенки црни
точки и/или светли точки (бели,
црвени, сини или зелени во боја)
кои непрекинато се појавуваат на
LCD мониторот. Овие точки се
нормален резултат од
производствениот процес и на
никаков начин не влијаат врз
снимањето.
Не превземање никаква
одговорност за било каква штета
направена од страна на неовластен
пристап илии неовластено
користење, губење или крадење.
Температура на камерата
Ако камерата непрекинато ја
користите подолго време, таа се
затоплува. Ова не е дефект.
Заштита од претоплување
Во зависност од температурата на
камерата и батеријата, може да се
случи да не може да снимате
филмови или напојувањето може
автоматски да се исклучи за
заштита на камерата. На LCD
мониторот ќе се прикаже порака
пред напојувањето да се исклучи
или нема да може повеќе да
снимате. Во овој случај оставете ја
исклучена и оставете ја да се
намали температурата на камерата и
батеријата. Ако го вклучите
напојувањето без да се олади
камерата и батеријата, напојувањето
може повторно да се исклучи или
пак нема да може да снимате.
Привремено декативирање на
безжичен LAN (Wi-Fi, NFC, etc.)
МК
28
Кога сте во авион, можете
привремено да ја деактивирате Wi→
Fi функцијата. Изберете
[Setup] → [
General Settings] →
[Airplane Mode] → [On].
Проблеми и можни решенија
Ако при користење на камерата
наидете на било какви проблеми:
• Проверете во Help Guide (стр. 7).
• Откачете го изворот за напојување, по околу 1 минута повторно
прикачете го изворот за напојување и вклучете ја камерата.
• Иницијализација на камерата
(стр. 26).
Сите дотерување, вклучувајќи го и
дотерувањето за часовникот се
ресетираат.
• Контактирајте ја продавницата на
Sony или локалниот овластен Sony
сервис.
Спецификации
Систем
Друго
Формат на сигналот:
NTSC боја, EIA стандарди
(HDR-PJ810/PJ820)
PAL боја, CCIR стандарди
(HDR-PJ810E/PJ820E)
HD TV
Формат за снимање филм:
AVCHD (AVCHD формат
Ver.2.0 компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1
Произведено под лиценца
на Dolby Laboratories.
Фајл формат на фотографија:
DCF Ver.2.0 Компатибилен
Exif Ver.2.3 Компатибилен
MPF Baseline Компатибилен
Медиум за снимање (Филм/Фото):
Внатрешна меморија
HDR-PJ810/PJ810E: 32 GB
HDR-PJ820/PJ820E: 64 GB
Memory Stick PRO Duo медиум
SD картичка (Класа 4 или побрз)
Капацитет кој корисникот може
да го користи (Приближ.)
HDR-PJ810/PJ810E: 31.1 GB*2
HDR-PJ820/PJ820E: 62.4 GB*2
*2
1 GB еднаков на 1 милијарда
бајти, дел кој се користи за
системско управување и/или
апликации. Само преинсталиран демо филм може да се
избрише.
Визир:
Електронски визир (боја)
Уред за слики:
4.6 mm (1/3.95 тип) CMOS
Сензор
Снимени пиксели (фото, 16:9):
Макс. 24.5 мега пиксели
(6 592 × 3 712)*3
Бруто: Приближ. 6 590 000
пиксели
Ефективно (филм, 16:9)*4:
Приближ. 6 140 000 пиксели
Ефективно (фото, 16:9):
Приближ. 6 140 000 пиксели
Ефективно (фото, 4:3):
Приближ. 4 600 000 пиксели
Објектив:
G објектив
12× (оптички)*4, 24× (Clear
Image Zoom, при снимање
филмови)*5, 160× (Дигитален)
Дијаметар на филтер:
46 mm (1 13/16 in.)
37 mm (1 1/2 in.) (Кога ќе
прикачите Step Down Ring)
F1.8 - F3.4
Фокусна должина:
f= 2.9 mm - 34.8 mm (1/8 in. 1 3/8 in.)
При конвертирање во 35 mm
фотоапарат
За филмови*4:
26.8 mm - 321.6 mm
(1 1/16 in. - 12 3/4 in.) (16:9)
За фотографии:
26.8 mm - 321.6 mm
(1 1/16 in.- 12 3/4 in.) (16:9)
Температура на боја: [Auto], [One
Push], [Indoor], [Outdoor]
Минимална илуминација:
6 lx (lux) (во фабричко дотерување, брзина на снимање 1/60 секунда (HDR-PJ810/PJ820) или 1/50
секунда (HDR- PJ810E/PJ820E))
3 lx (lux) ([Low Lux] е дотерано
во [On], брзина на снимање 1/30
секунда (HDR-PJ810/PJ820) или
МК
29
1/25 секунда (HDR-PJ810E/
PJ820E))
*3 Уникатен спектар на пиксели
на Sony ClearVid и систем за
процесирање на слики (BIONZX) овозможуваат резолуцијата
на сликата да биде еднаква на
опишаната големина.
*4
[ SteadyShot] е дотерано во
[Standard] или [Off].
*5
[ SteadyShot] е дотерано во
[Active].
Влезни/Излезни приклучоци
HDMI OUT приклучок: HDMI
микро конектор
PROJECTOR IN приклучок:
HDMI микро конектор
MIC влезен приклучок: Стерео
мини приклучок (ф3.5 mm)
Приклучок за слушалки: Стерео
мини приклучок (ф3.5 mm)
USB приклучок: Тип A (Вграден USB)
Мулти/Микро USB терминал*
* Поддржува Микро USB
компатибилни уреди.
USB поврзувањето е само за излез
(HDR-PJ810E/PJ820E).
LCD монитор
Слика: 7.5 cm (3.0 тип,
размер 16:9)
Вкупен број на пиксели: 921
600 (640 × 1 440)
Проектор
Тип на проекција: DLP
Извор на светло: LED (R/G/B)
Фокус: Рачен
Домет: 0.5 m (1.6 feet) или
повеќе
Резолуција (излез): 854 × 480
МК
30
Непрекинато време на проекција
(кога ја користите испорачаната батерија): Приближ. 2 ч.
Безжичен LAN
Поддржан стандард:
IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4 GHz
Поддржан протокол за безбедност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод за конфигурирање: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/рачно
Метод за пристап: Режим на
инфраструктура
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
усогласен
Општо
Потребна моќ:
DC 6.8 V/7.2 V (батерија),
DC 5 V 1 500 mA (AC адаптер),
DC 8.4 V (DC IN приклучок)
USB полнење: DC 5 V 1 500 mA
Просечна потрошувачка:
Додека снима камерата преку
визирот на нормална
светлина: 2.9 W
Додека снима камерата преку
LCD мониторот на
нормална светлина: 3.1 W
Работна температура: 0 °C до
40 °C (32 °F до 104 °F)
Температура при чување: –20 °C
до +60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (приближ.):
67.5 mm × 72.5 mm × 134 mm
(2 3/4 in. × 2 7/8 in. × 5 3/8 in.)
(в/ш/д) со испакнати делови
67.5 mm × 72.5 mm × 134 mm
(2 3/4 in. × 2 7/8 in. × 5 3/8 in.)
(в/ш/д) со испакнати делови
и прикачена
испорачаната батерија
Маса (приближ.)
460 g (1 lb) само главен уред
510 g (1 lb 1 oz) со испорачана
батерија на полнење
Преостанато време на
полнење, снимање и
репродукција со
испорачаната батерија
Време на полнење (минути)
AC адаптер AC-UUD11
Батерија на полнење NPFV50
Максимален излезен напон: DC 8.4 V
Излезен напон: DC 6.8 V
Максимален напон на полнење: DC 8.4 V
Максимална потрошувачка: 2.1 A
Капацитет
Типичен: 7.0 Wh (1 030 mAh)
Минимум: 6.6 Wh (980 mAh)
Тип: Li-ion
Дизајнот и спецификациите на
камерата и додатоците се предмет
на измена без претходна најава.
AC адаптер
(испорачан)
165
Компјутер
305
Време на снимање (минути)
Непрекинато
120
130
Типично
60
65
Време на репродукција 200
(минути)
• Времето на полнење е мерено при
полнење на камерата на собна
температура од 25 °C (77 °F) без
користење на USB кабел за
поврзување.
• Времето за снимање и репродукција е мерено кога камерата ја
користите на 25 °C (77 °F).
• Времето на снимање е мерено кога
снимате филмови со фабричко
дотерување ([
REC Mode]:
[Standard
], [Dual Video
REC]: [On]).
• Типичното време на снимање го
покажува времето кога повторно
почнувате/стопирате со снимање,
префрлате во [Shooting Mode] и
кога зумирате.
• Горната фигура на секо време за
снимање го покажува времето кога
снимате со отворен LCD монитор и
помалите фигури го покажуваат
времето кога снимате со визир
Друго
Напојување: AC 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
Потрошувачка: 200 mA
Потрошувачка на енергија: 11 W
Излезен напон: DC 5.0 V,
1 500 mA
Работна температура: 0 °C до
50 °C (32 °F до 122 °F)
Температура при чување: –20 °C
до +60 °C (–4 °F до +140 °F)
МК
31
без отворен LCD
монитор.
Заштитни знаци
• AVCHD, AVCHD Progressive,
AVCHD логот и AVCHD
Progressive логото се
заштитен знак на Panasonic
Corporation и Sony
Corporation.
• Memory Stick и
се
заштитен знак или регистрирана
трговска марка на Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ се
заштитни знаци на Blu-ray Disc
Association.
• Dolby и дупло-D симболот се
заштитен знак на Dolby
Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитен знак
или регистрирана трговска марка
на HDMI Licensing LLC во САД и
други земји.
• Microsoft, Windows и Windows
Vista се или регистрирана
трговска марка или заштитен знак
на Microsoft Corporation во САД
и/или други земји.
• Mac и Mac OS се регистрирани
трговски марки на Apple Inc. во
САД и други земји.
• Intel, Intel Core и Pentium се
заштитни знаци на Intel
Corporation во САД и/или други
земји.
• SDXC логото е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Android, Google Play се заштитни
знаци на Google Inc.
МК
32
• iOS e регистрирана трговска
марка или заштитен знак на Cisco
Systems, Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP се
регистрирани трговски марки на
Wi- Fi Alliance.
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
• Facebook и “f” логото се заштитни
знаци или регистрирана трговска
марка на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
• iPhone и iPad се заштитни знаци
на Apple Inc., регистрирани во
САД и други земји.
Сите други имиња на производи
кои споменати тука или се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на нивните
компании. Понатаму, ™ и ® во ова
упатство во ниеден случај не се
напоменати.
Делови и контроли
Фигурите во ( ) се
референтните страни.
PROJECTOR FOCUS lever (17)
LCD monitor/Touch panel
Speaker
Projector lens
Вграден микрофон
Мулти приклучок
Видео светло
N ознака (21)
NFC: Near Field
Communication
Објектив (G објектив)
Сензор за далечинско
Индикатор за снимање
MANUAL копче
MANUAL бирач
Рачни функции може да се
доделат на копчето и бирачот.
Друго
За детали за компатибилни додатоци на Мулти приклучокот,
посетете ја веб страната на Sony
во вашето подрачје или консултирајте се со продавницата на
Sony или локален овластен Sony
сервис.
Не се гарантира работа со додатоци од други производители.
Ако користите адаптер за приклучокот (одделно се продава),
исто така можете да користите
додатоци компатибилни со
Active Interface Shoe.
PROJECTOR IN приклучок (17)
Индикатор за пристап на
мемориска картичка(12)
Слот за мемориска картичка (12)
HDMI OUT приклучок
/
(Режим за снимање)
копче (14)
(откажување My Voice)
копче
Го потиснува гласот на лицето
што го снима филмот.
PROJECTOR копче (17)
(Преглед на слики) копче (15)
LIGHT (Видео светло) копче
POWER копче
МК
33
Прицврстување ремен за рака
Безжичен далечински
управувач
Рачка за зумирање (13, 14)
PHOTO копче (14)
Рачка за прилагодување на
објективот на визирот
Гума за око
Визир
POWER/CHG (полнење)
индикатор (9)
START/STOP копче (13)
Батерија (9)
DC IN приклучок
(микрофон) приклучок
(PLUG IN POWER)
(слушалки) приклучок
Ремен за рака
Отвор за ремен за рака
Вграден USB кабел (9)
Мулти/Микро USB терминал
Поддржува Микро USB компатибилни уреди. Ако користите
кабел за адаптер (одделно се
продава), исто така може да
користите и додатоци преку A/V
далечинскиот конектор.
МК
34
Приклучок за статив
BATT (батерија) рачка за
ослободување
DATA CODE копче
PHOTO копче
SCAN/SLOW копчиња
/
(Претходно/
Следно) копчиња
PLAY копче
STOP копче
DISPLAY копче
Предавател
START/STOP копче
Копчиња за зумирање
PAUSE копче
VISUAL INDEX копче
◄/►/▲/▼/ENTER
копчиња
• Отстранете ја заштитата пред
да го користите безжичниот
далечински управувач.
Заштитен слој
Друго
МК
35
МК
Дополнителни информации за овој производ
и одговори на најчесто поставувани
прашања може да најдете на нашата веб
страна за поддршка на потрошувачите.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising