Sony | DSC-T100 | Sony DSC-T100 Упатства за употреба

DSC-T100
,
“Cyber-shot Handbook” i “Cyber-shot Step Up
movie”
CD-R
.
,
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
.
,
.
.
Model No. DSC-T100
Serial No. ______________________________
,
a
,
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
.
,
.
Град
.
(
[
)
,
.
Сервис
.
,
,
.
t
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
[
{tekerite,
.
[
,
.
[
.
2
,
.
,
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
Р
И
,
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
П
.
02 3081700
02 3084900
М
.
,
e {teker.
.
046 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
).
047 227236
034 214804
Е
Р
[
{tekerot.
Телефон
Битола
,
Sony
Адреса
К
Sony
{
О
.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
[
.
[
.
.
MK
–
,
.
,
–
,
,
,
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
.
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
И
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
.
–
.
,
.
,
.
.
–
–
[Ⱦɨɞɚɬɨɰɢ
ɇɟɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɧɚɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɩɨɫɬɨʂɟ ,
ɫɬɚɬɢɜ, ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚ. ɍɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɩɚɞɧɟ
ɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɜɪɟɞɚ , ɚ iɫɬɨɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɨɲɬɟɬɢ. Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɫɚɦo ɩɨɫɬɨʂɟ, ɫɬɚɬɢɜ,
ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚɤɨɢɝɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ .
.
[
,
.
[
.
.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
.
,
.
К
О
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
.
–
–
[
Почитувани клиенти,
.
–
[
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
П
Р
t
:
,
–
[
,
.
,
.
–
,
,
.
–
.
,
.
[
.
–
.
,
,
(
[
)
.
,
.
,
.
3
ГАРАНТЕН ЛИСТ
О
К
MK
Р
И
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
Е
Р
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Фирма увозник:
П
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
4
Сериja Бр.:
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
Datum na
priem
Datum na
popravka
Opis na popravkata
i smenetite delovi
Ime na
serviserot
О
Е
Р
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
Potpis i
pe~at
К
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
ZA KUPUVA^ITE VO EVROPA
Ovoj proizvod e testiran i zaklu~eno e deka e
vo soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMS
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
[
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekvencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
[
Dokolku stati~kiot elektricitet ili
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
i.t.n...) i povtorno vklu~ete go.
[ Isfrlawe
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
П
Р
И
М
)
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
.
,
vo
.
.
,
,
.
32
5
•
Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
(
[
)
-
• LCD
“Memory Stick Duo”
gi
“Memory Stick Duo”
Stick Duo”
.
•
•
,
.
,
,
DCF
•
•
•
•
.
e
.
,
,™
“®”
.
.
[
,
•
,
.
.
.
.
•
[
.
.
•
•
.
,
.
29).
•
(Design rule for Camera File system)
•
•
.
,
navodenite
i
.
)
LCD
JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
”
.
•
,
[
,
29)
,
.
[
.
-
99.99%
.
(
,
“Memory
.
•
LCD
[
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,,
“Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
Sony
Corporation.
Microsoft, Windows DirectX
Microsoft Corporation
.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac eMac
Apple Computer, Inc.
Intel, MMX, and Pentium
Intel Corporation.
Google
Google Inc.
.
,
.
.
•
ne~istotijata
.
6
31
[
]
: 7.18 mm (1/2.5
CCD,
:
)
:
8 286 000
:
8 083 000
: Carl ZeissVario-Tessar 5×
f = 5.8 – 29.0 mm (35 –
175 mm
35 mm
) F3.5 ~ 4.4
:
,
(9
)
:
,
,
,
e
1, 2, 3,
,
(DCF
):
: Exif Ver. 2.21 JPEG
, DPOF
:MPEG1 (Monaural)
:
31 MB), “Memory Stick Duo”
:
(ISO
(Recommended Exposure Index) Auto):
0.1 3.7 m (W)/
0.8
2.9 m (T)
[LCD
LCD
)
]
,
LCD
+140°F)
30
(
)
(
.
....................................................................................................8
......................................................................9
“Memory Stick Duo” (
)..................10
.................12
1
2
3
(
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
...........................................15
e
: AC 100 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W (BCCSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
: 0 40°C (32 104°F)
: –20
+60°C (–4
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8
)(
)
:
75 g (2.7 oz)
,
.................................................1 7
– HOME/
HOME
HOME
....................................................................17
.......................................................................1 8
...............................................................19
....................................................................................2 0
................................................................ 2 1
d
“Cyber-shot Handbook”
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
USB
(
) .....21
“Cyber-shot Step-up Guide” ......22
..................................................................2 3
.....................25
....... 25
.............. 26
........................................................2 7
),
(
): 1.0 W
: 0 40°C (32 104°F)
: –20
+60°C (–4
) ..13
.............................................14
.
NP-BG1, 3.6 V
: 91.8×59.2×22.3 mm (
)
.......................................................8
:
Exif Print:
PRINT Image Matching III:
PictBridge:
:
USB
: Hi-Speed USB (USB 2.0
]
.)
NP- BG1
: 7.5 cm (3.0
) TFT drive
: 230 400 (960×240)
:
AC-LS5K AC
4.2 V
172 g (6.1 oz) (
]
:
USB
ja
:
...................................................................................2
.........................................................................4
...................................6
na
na
............................................................................2 7
.................................................28
...............................................................................2 8
................................................................29
.............................................................. 3 0
7
-
[
•
BC-CSG/BCCSGB/ BC-CSGC (1)
• USB, A/V
•
[
,
(1)
,
.
o
•
•
(1)
)
NP-BG1 (1)/
(1)
• CD-ROM (Cyber-shot
/
“Cyber-shot Handbook”/“Cyber-shot Step-up
Guide”) (1)
•
(
) (1)
,
[
,
(1)
40°C (32°F
.
•
•
0°C
104°F).
•
•
•
,
.
.
.
o livi
da ne vleze
.
,
.
.
[
,
.
[
,
.
,
[
(
,
LCD
LCD
)
.
,
.
,
.
.
,
,
.
.
,
.
,
.
e
.
,
.
,
.
•
•
•
8
,
,
,
,
:
,
.
.
24
.
.
29
1
/ Memory Stick Duo (
)
.
.
•
•
.
•
•
(
9).
.
..
(
•
.
.
ɟ
ɟ
).
/
CHARGE
.
•
Stick Duo” (
27).
–
–
•
•
:
a
.
LOCK
.
.
[
e
HO ME
–
–
15).
CHARGE
“Memory
:
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
•
•
•
,
a.
1
2
]
.
CHARGE
.
. 330
.
.
“Picture Motion Browser”.
.
,
•
28
)
,
USB
.
(
).
),
.
.
USB
270
.
n
,
.
•
•
•
15).
.
•
•
•
.
•
•
•
.
,
(
[
•
.
CHARGE
.
[640(Fine)].
“Memory Stick PRO Duo”.
,
{teker.
.
[640(Fine)]
•
.
25°C (77°F).
25.
.
CHARGE
,
,
,
,
.
.
.
Sony
.
.
.
9
2
/ “Memory Stick Duo” (
)
,
ɟ
Duo”
“Memory Stick
LCD
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
1
ɠ
“C/E:
”
:
,
“Cyber-shot
Handbook”.
.
“Memory Stick Duo”
.
,
2
.
3
(
4
Sony
. 18).
.
,
.
“Memory Stick Duo”.
1
2
“Memory Stick Duo” (
)
3
(
).
“Memory Stick Duo”.
4
.
.
•
,
.
“Memory Stick Duo”
[
(
,
. 10).
•
•
•
•
31 MB).
(
.
(
.
(
10).
9).
.
8).
.
•
(
•
10
,
.
12).
.
.
27
[
POWER
LCD
na
na
.
na
.
19, 20.
•
[
na
:
-
)
/
“Memory Stick Duo”
.
31 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
•
•
•
na
9,999,
/
“>9999”
Sony,
.
[
(
:
:
.
-
.
(
.)
.
.
,
(
12).
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
,
Stick Duo”
.
:
,
,
[
(Normal).
[REC Mode]
na
•
•
•
8 GB
-
.
“Memory
.
.
)
“Memory Stick Duo”
.
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
31 MB
640(Fine)
•
•
•
26
2
.
2GB,
, 1GB
2GB
)
,
(
.
1
.
•
,
.
11
2
/
•
POWER
,
25°C (77°F).
ɟ
1
2
HOME
•
•
3
POWER
1
,
.
.
,
(Setup) (
[
.
.
. 330
3
.
.
[
/
MK
.
erii (
na
Clock Settings]
.)
. 140
•
[320]
,
:
–
17).
[
• Po stavawe na baterijata vo fotoaparatot, potrebno e nekoe vreme za da se vklu~i.
•
,
3
,
.)
. 170
•
–
).
•
:
.)
[
.
[
12
. 6600
/
. 340
HOME
erii (
na
–
.
– Osvetlenosta na LCD ekranot e doterana.
– [AF Mode] e na [Monitor].
–
[SteadyShot]
[Continuous].
–
.
–
.
[OK],
[
.
–
–
–
.
1
2
3
.
.
•
CIPA
.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
•
/
/
[Single].
[AF Mode]
[SteadyShot]
[Shooting].
30
.
–
–
,
(Auto power-off
T
–
–
10
W
.
.
/
.
25
ɠ
B
1.0m
.
AE/AF
ISO400
ISO
MENU
NR
125
F3.5
C:32:00
+2.0EV
ISO400
AF
ISO
)
HOME
+2.0EV
DISP
500
F3.5
N
Macro
D
/
Standby
REC
C:32:00
00:00:12
AF
•
.
+
101-0012
Œ
•
.
,
.
Ni{an
2007 1 1
9:30 AM
STOP
PLAY
.
BACK/
NEXT
Ž
VOLUME
.
zvuk
C
um
./
.
AE/AF lock
:
1
.
(AE/AF lock)
,
2
96
(
,
.
)
.
.
12/12
:
.
00:00:00
17).
HOME,
[
]
)
AF
24
13
Zoom/Flash/Macro/Self-timer/Display (
)
[ DISP
[
,
.
[
.
(DISP)
)
.
:
A
.
E
(DISP)
:
)
Histogram
.(
(
:
)
)
(
[
)
.
:
[
)
(
e
:
:
W
[
(DISP)
LCD
( )
:
. 14).
)
:
:
.
(W
:
,T
.
1
:
80 cm
20 cm.
8 cm
DPOF
[
(DPOF)
PictBridge
(
[
(
:
)
.
:
:
VOL.
10
2
zvuk
PictBridge
,
.
14
23
“Cyber-shot Handbook”/ “Cyber-shot Step-up Guide”
[
1
Windows
ROM-
(
.
Macintosh
[
)
CD-ROM
CD-
1
ROM-
.
.
(
)
(
)
“Handbook”
“Handbook.pdf”
“GB”
.
2
CD-
CD-ROM
{u
[stepupguide]
.
2
.
2
1
,
Desktop- .
ɟ
[stepupguide]
1.
3
CD- ROM,
[stepupguide].
.
[stepupguide], [language],
[GB]
CDRO M
.
[GB]
CD-ROM
“stepupguide.hqx”
[stepupg uide]
,
e
- HQX
Stuffit Expander.
1
).
,
.
,
,
,
.
.
:
,
.(
.)
.(
,
.)
.
[
1
2
3
(
[OK]
,
)
[This Image]
.
(
[
,
na
:
22
HOME
2
“stepupguide”.
•
klu~ok
)
,
[img]
)
MENU
“Cyber-shot Step-up Guide”
[Cyber-shot
Handbook]
,
“Cyber-shot Handbook”
(
)
(
,
“Handbook.pdf.”
)/
:
,
MEN U.
.
)
.
.
15
[
.
,
.
,
•
•
.
.
.
[
]
,
HOME
.
[
1
2
3
MENU
[Delete]
[Multiple Images]
.
4
MENU
•
.
(
,
.
,
,
,
,
USB
.
[All In This Folder],
2.
,
[ Slide Show]
.
(View Images)
HOME
,
[OK]
[
,
16
“Picture Motion
Browser”
(Slide Show)
[
(
).
USB
)
Windows
.
.
[OK]
“Cyber-shot Handbook.”
.
•
•
•
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
USB
Browser,”
Macintosh
,
Cyber-shot
“Cyber-shot Handbook.”
.
Memory Stick
.
, “Picture Motion
21
–
,
i
.
,
,
,
.
(
)
(home) /
.
HOME
.
.
,
.
.
.
REC
.
e
.
.
ISO
EV
.
HOME
.
.
na boite.
.
.
.
(
)
(
)
.
.
na
)
so PictBridge .
na
)
Izberete del so
,
.
(Manage Memory)
)
2
3
.
•
,
(
,
.
).
,
.
.
)
20
3
1
.
DPOF
(
.
.
)
(
2
.
)
(
(
HOME
[
.
Doteruvawa
1
.
17
HOME
,
g
(shooting)
.
HOME.
MENU
p
(View images)
,
(Printing, other)
1
MENU
.
Memory Stick
(Manage memory)
REC.
REC.
•
•
(Settings)
1
Beep -
,
2
.
.
,
2
USB
CO MPONENT Video
.
.
.
3
.
1
AF
AF
2
•
•
4
18
,
.
,
MENU
.
.
19
Download PDF