Sony | DSC-T25 | Sony DSC-T25 Упатства за употреба

Ɍɪɝɨɜɫɤɢɦɚɪɤɢ
•
Corporation.
• “Memory Stick”,
•
•
•
•
•
ɟɡɚɲɬɢɬɟɧɡɧɚɤɧɚ Sony
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,,
“Memory
Stick Micro”, “MagicGate”, ɢ
ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢɧɚ Sony
Corporation.
Microsoft, Windows ɢ DirectX ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢ
ɡɧɚɰɢɧɚ Microsoft Corporation ɜɨɋȺȾɢɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɡɚɦʁɢ.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ɢ eMac ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢɧɚ
Apple Computer, Inc.
Intel, MMX, and Pentium ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢ
ɡɧɚɰɢɧɚ Intel Corporation.
Google ɟɡɚɲɬɢɬɟɧɡɧɚɤɧɚ Google Inc.
ɋɢɬɟɨɫɬɚɧɚɬɢɢɦɢʃɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɫɩɨɦɧɚɬɢɨɜɞɟɤɚɦɨɠɟɛɢɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢ
ɢɥɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢɧɚ
ɧɢɜɧɢɬɟɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɤɪɚʁɬɨɚ, ™ ɢ “®” ɧɟ
ɫɟɫɩɨɦɧɭɜɚɚɬɡɚɫɟɤɨʁɫɥɭɱɚʁɩɨɫɟɛɧɨɜɨɨɜɚ
ɭɩɚɬɫɬɜɨ.
Ⱦɢɝɢɬɚɥɟɧɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
ɍɩɚɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
D SC -T20/T25
ɆɄ
Ɂɚɩɨɨɩɲɢɪɧɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɨɜɪɫɤɚɫɨɧɚɩɪɟɞɧɢɬɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ,ɜɟɦɨɥɢɦɟɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟɩɪɟɤɭɤɨɦɩʁɭɬɟɪɜɨ
"Cyber-Shot Handbook" ɭɩɚɬɫɬɜɨɬɨɫɨɞɪɠɚɧɨɧɚ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɨɬ CD-ROɆ.
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɡɚɪɚɤɭɜɚʃɟ
ɉɪɟɞɞɚɪɚɤɭɜɚɬɟɫɨɨɜɨʁɚɩɚɪɚɬ, ɜɟɦɨɥɢɦɟɞɟɬɚɥɧɨɩɪɨɱɢɬDʁɬɟɝɨɨɜɚɭɩɚɬɫɬɜɨɢɫɨɱɭɜɚʁɬɟɝɨ
ɡɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚɩɨɬɪɟɛɚɜɨɢɞɧɢɧɚ.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
32
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony C orporation
[ ɉɨɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ
Ɉɜɨʁɭɪɟɞɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɨɩɪɟɦɟɧɫɨɩɪɢɤɥɭɱɨɤɡɚ
ɟɞɧɨɧɚɫɨɱɧɚɫɬɪɭʁɚɫɨɩɨɥɚɪɢɡɚɰɢɫɤɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤɫɨɟɞɟɧɩɨɲɢɪɨɤɤɨɧɬɚɤɬɨɞɞɪɭɝɢɨɬ).
Ɉɜɨʁɩɪɢɤɥɭɱɨɤʅɟɫɟɩɪɢɤɥɭɱɢɫɚɦɨɜɨɟɞɧɚ
ɩɨɥɨɠɛɚɜɨ . Ɉɜɚɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɦɟɪɤɚɧɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ. Ɂɧɚɱɢ ɚɤɨɧɟ ɦɨɠɟɬɟɩɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬɞɚɝɨ
ɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟɰɟɥɨɫɧɨɞɨ ɤɪɚʁɩɪɨɛɚʁɬɟɨɛɪɚɬɧɨɞɚ
ɝɨɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟ. Ⱥɤɨɢɩɨɤɪɚʁɨɜɚ ɧɟɭɫɩɟɟɬɟɞɚɝɨ
ɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟ, ɩɨɜɢɤɚʁɬɟɟɥɟɤɬɪɢɱɚɪ, ɞɚɜɢ ɦɨɧɬɢɪɚ
ɫɨɨɞɜɟɬeɧ . ɇɟse obiduvajte nɚɫɢɥɚɞɚ ɝɨ
ɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟɩɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬ.
[ ɉɪɟɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚʃɟ
ɇɟ gi preɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚʁɬɟ
, ɩɪɨɞɨɥɠɧɢɬɟ
ɤɚɛɥɢɢɥɢɪɚɡɜɨɞɧɢɰɢɬɟɧɚɞɧɢɜɧɢɨɬɤɚɩɚɰɢɬɟɬ,
ɛɢɞɟʁʅɢɬɨɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ.
[ ɋɬɪɚɧɢɩɪɟɞɦɟɬɢɢɬɟɱɧɨɫɬɢ
ɇɟ ɜɦɟɬɧɭɜɚʁɬɟɛɢɥɨɤɚɤɜɢɩɪɟɞɦɟɬɢɜɨɨɬɜɨɪɢɬɟɧɚ
ɭɪɟɞɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɧɚɫɬɚɧɟkusa vrska i ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɩɨɠɚɪɢɥɢɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ. ɇɟɢɫɬɭɪɚʁɬɟ
ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɬɟɱɧɨɫɬɢɜɪɡɭɪɟɞɨɬ.
К
О
>ɉɨɜɪɡɭɜɚʃɟɧɚɜɥɟɡɢɢɡɥɟɡ]
Е
Р
[ ɇɚɩɨʁɭɜɚʃɟ (ɂɡɜɨɪɢɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ)
Ɉɜɨʁɭɪɟɞɫɟɧɚɩɨʁɭɜɚɫɚɦɨɨɞɢɡɜɨɪɢɧɚɫɬɪɭʁɚ,
ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɧɚɧɚɥɟɩɧɢɰɚɬɚ. Ⱥɤɨɧɟɫɬɟɫɢɝɭɪɧɢɫɨ
ɤɚɤɜɚɫɬɪɭʁɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɟɜɨɜɚɲɢɨɬɞɨɦ,
ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚʁɬɟɫɟɫɨɜɚɲɢɨɬ Sony ɩɪɨɞɚɜɚɱɢɥɢ
ɨɛɪɚɬɟɬɟɫɟɧɚɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɨɬɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɚ. Ɂɚɨɧɢɟɭɪɟɞɢ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɨɞɛɚɬɟɪɢʁɚɢɥɢɧɟɤɨʁɞɪɭɝɢɡɜɨɪɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ,
ɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɢɭɩɚtstvaɬɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ.
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɧɚɩɨɥɧɟʃɟ NP- BG1
Ɇɭɥɬɢɩɪɢɤɥɭɱɨɤ:
ȼɢɞɟɨɢɡɥɟɡи прашања за овластените
За
дополнителни информации
сервиси на "SONY" можете да се
(Ɇɨɧɨ)
обратите до "SONY"Ⱥɭɞɢɨɢɡɥɟɡ
претставништво
во Скопје, адреса:
Ȼɚɬɟɪɢʁɚ: Ʌɢɬɢɭɦʁɨɧɫɤɚ
USB ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɟɧɧɚɩɨɧ: DC 4.2 V
USB ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ: Hi-Speed USB (USB 2.0
ɇɨɦɢɧɚɥɟɧɧɚɩɨɧ: DC 3.6 V
ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ)
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ: 3.4 Wh (960 mAh)
[LCD ɟɤɪɚɧ]
ДТЦ „Палома Бјанка“
Sony Service Centre (Europe) N.V.
LCD ɩɚɧɟɥ:
cmГруев
(2.5 ɬɢɩ)
TFT drive
ул. 6.2
Даме
бр.16/1-10
Technologielaan 7
Ⱦɢɡɚʁɧɨɬɢɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɟ
ȼɤɭɩɟɧɛɪɨʁɧɚɬɨɱɤɢ:
230 400
(960×240) ɬɨɱɤɢ
1000 Скопје,
Македонија
1840 Londerzeel
ɩɨɞɥɟɠɧɢɧɚɩɪɨɦɟɧɢɛɟɡɩɪɟɬɯɨɞɧɚɧɚʁɚɜɚ.
или
на телефон:
Belgium
>ɇɚɩɨʁɭɜɚʃɟ,
ɨɩɲɬɨ]
(02) 3290 707 NP-BG1, 3.6 V
ɋɬɪɭʁɚ: Ȼɚɬɟɪɢʁɚɧɚɩɨɥɧɟʃɟ
М
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
CCD, ɉɪɢɦɚɪɟɧɤɨɥɨɪɮɢɥɬɟɪ
ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ 159 g (5.6 oz) (ɜɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢ
ȼɤɭɩɟɧɛɪɨʁɧɚɩɢɤɫɟɥɢ: ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ
ɛɚɬɟɪɢjaɢɤɚɢɜɱɟɡɚɧɚɪɚɤɚ.)
8 286 000 ɩɢɤɫɟɥɢ
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ: Ɇɨɧɨ
ȿɮɟɤɬɢɜɟɧɛɪɨʁɧɚɩɢɤɫɟɥɢ: ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ
Ɂɜɭɱɧɢɤ: Ɇɨɧɨ
8 083 000 ɩɢɤɫɟɥɢ
Сервис
Адреса Exif Print: Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɟɧ Телефон
Град
Ʌɟʅɢ:
Carl ZeissVario-Tessar
3× ɡɭɦɥɟʅɢ
PRINT Image Matching III: Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɟɧ
f = 6.33 – 19.0 mm (385 –
PictBridge: Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɟɧ
Битола
Тринитрон нас.35
„Карпош“,
„Кланица“ ламела А/4
047 227236
144 mm ɉɪɢɤɨɧɜɟɪɡɢʁɚɜɨ
mm
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ) F3.5 ~ 4.3 Е-mail: btsony@mt.net.mk Ⱦɢɡɚʁɧɨɬɢɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɤɚɪɚɤɬɢɟɪɢɫɬɢɤɢɫɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɚɧɚɟɤɩɨɡɢɰɢʁɚ: Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɚ
Гевгелија
Ват ɢɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɚ
ул. „7-ми
Ноември“ бр.4 ɩɨɞɥɟɠɧɢɧɚɩɪɨɦɟɧɢɛɟɡɩɪɟɬɯɨɞɧɚɧɚʁɚɜɚ.
034 214804
ɟɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚ,
(9 ɪɟɠɢɦɢ)
Е-mail: watt@mt.net.mk
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɛɨʁɚ: Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɢ,
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
Ⱦɧɟɜɧɨɫɜɟɬɥɨ,
Рит Ɉɛɥɚɱɧɨ,
ɩɨɥɧɚɱɧɚɛɚɬɟɪɢɢ
Ɏɥɭɨɪɨɫɰeɧɬɧɨ1,
2, 3, Ɂɚɬɟɦɧɟɬɨ,
Ȼɥɢɰ
Охрид
Електроника
бул. „Туристичка“
бр.44А
046 261281
Ɏɨɪɦɚɬɧɚɞɚɬɨɬɟɤɚ (DCF ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ):
Е-mail: ritel@mt.net.mk ɉɨɬɪeɛɧɚɫɬɪɭʁɚ: AC 100 ɞɨ 240 V, 50/60 Hz,
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ: Exif Ver. 2.21 JPEG
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W (BCɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ, DPOF ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ
CSGB)
Ɏɢɥɦɨɜɢ:MPEG1 (Monaural)
ɂɡɥɟɡɟɧɧɚɩɨɧ: DC 4.2 V, 0.25 A
Ɇɟɞɢɭɦɡɚɫɧɢɦɚʃɟ: ȼɝɪɚɞɟɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
Ɋɚɛɨɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 0 ɞɨ 40°C (32 ɞɨ 104°F)
Скопје
Видео
Дата “Memory
ул. „Брадфордска“
3081700
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
31 MB),
Stick Duo” бр.1 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɚɱɭɜɚʃɟ:02
–20
ɞɨ +60°C (–4 ɞɨ
Е-mail:
info@videodata.com.mk
02 3084900
Ȼɥɢɰ: Ⱦɨɫɬɪɟɥɧɚɛɥɢɰ (ISO ɨɫɟɬɥɢɜɨɫɬ
+140°F)
(Recommended Exposure Index) ɜɨ Auto):
Ⱦɢɦɟɧɡɢɢ: ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ 62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 0.1 ɞɨ 3.0 m (W)/ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
31/32 × 3 5/8 ɢɧɱɢ) (Ⱦȼɒ)
Ɍɟɠɢɧɚ: ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ 75 g (2.7 oz)
0.25 ɞɨ 2.5 m (T)
И
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿ
Ɂɚɞɚʁɚɢɡɛɟɝɧɟɬɟɨɩɚɫɧɨɫɬɚɨɞ
ɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ, ɧɟɢɡɥɨɠɭɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬ
ɧɚɞɨɠɞɢɜɥɚɝɚ.
Ɂɚɞɚɫɟɡɚɲɬɢɬɢɬɟ , ɰɟɥɨɫɧɨɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟ
ɝɢ ɨɜɢɟɦɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬɩɪɟɞɞɚ
ɪɚɤɭɜɚɬɟɫɨɭɪɟɞɨɬɢɢɦɚʁɬɟɝɨɨɜɚ
ɭɩɚɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɩɪɢɪɚɤɚ.
Ɉɛɪɧɟɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɢɬɟ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɚ , ɦɟɪɤɢɧɚ
ɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ ɢɫɨɜɟɬɢɡɚɪaɤɭɜɚʃɟ,
ɨɡɧɚɱɟɧɢɧɚ ɚɩɚɪɚɬɨɬɢɩɨɫɨɱɟɧɢɜɨɨɜɚ
ɭɩɚɬɫɬɜɨ.
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
[ɋɢɫɬɟɦ] ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ɍɟɠɢɧɚ:
ɍɪɟɞɡɚɫɧɢɦɚʃɟ: 7.18 mm (1/2.5 ɬɢɩ) ɤɨɥɨɪ
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
Р
Ɇɨɞɟɥɨɬɢɫɟɪɢɫɤɢɬɟɛɪɨɟɜɢɫɟɧɨɼɚɚɬɧɚ
ɞɨɥɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɨɞɚɩɚɪɚɬɨɬ. Ɂɚɩɢ{eɬɟɝɨ
ɫɟɪɢɫɤɢɨɬɛɪɨʁɜɨɞɨɥɭɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɨɬɩɪɨɫɬɨɪ.
ɉɨɜɢɤɚʁɬɟɫɟɧɚɨɜɢɟɛɪɨɟɜɢɩɪɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ
ɤɨɪɟɫɩɨɞɟɧɰɢʁɚɫɨɜɚɲɢɨɬ Sony ɩɪɨɞɚɜɚɱ.
Model No. DSC-T20/DSC-T25
AC-LS5K AC Ⱥɞɚɩɬɟɪ (ɧɟɫɟɢɫɩɨɪɚɱɭɜɚ),
4.2 V
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ (ɜɨɬɟɤɧɚɫɧɢɦɚʃɟɫɨ
ɜɤɥɭɱɟɧ LCD ɟɤɪɚɧ): 1.0 W
Ɋɚɛɨɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 0 ɞɨ 40°C (32 ɞɨ 104°F)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɚɱɭɜɚʃɟ: –20 ɞɨ +60°C (–4 ɞɨ
+140°F)
Ⱦɢɦɟɧɡɢɢ: 89.7 × 55.7 × 22.89 mm (Ⱦȼɒ, ɛɟɡ
ɞɨɞɚɬɨɰɢɬɟ)
П
ɉɨɞɚɬɨɰɢɡɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɨɬ
ȼȺɀɇɂɆȿɊɄɂ
ɇȺ SIGURNOST
Ɍɟɯɧɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
[ ɉɪɢɤɥɭɱɧɢɞɟɥɨɜɢ
ɇɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɩɪɢɤɥɭɱɧɢɞɟɥɨɜɢɲɬɨɧɟɫɟ
ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɧɢ ɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ
ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬ.
2
31
Ɇɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
[ɑɢɫɬɟʃɟ
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɩɪɟɞɞɚɝɨ
ɱɢɫɬɢɬɟ. ɇɟɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚʁɬɟɬɟɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɱɢɫɬɟʃɟɧɢɬɭɚɟɪɨɫɨɥ . Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɦɚɥɤɭ
ɧɚɜɥɚɠɧɟɬɨɩɚɪɱɟɬɤɚɟɧɢɧɚɡɚɞɚʁɚɱɢɫɬɢɬɟ
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚɧɚɭɪɟɞɨɬ.
MK
[ɇɟɝɨɤɨɪɢɫɬɟɬɟɱɭɜɚʁɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɫɥɟɞɧɢɜɟɦɟɫɬɚ
[Ɋɚɛɨɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɡɚɪɚɛɨɬɚɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɩɨɦɟɼɭ 0°C ɢ 40°C (32°F ɢ
• ɇɚɟɤɫɬɪɟɦɧɨɠɟɲɤɢ, ɥɚɞɧɢɢɥɢɜɥɚɠɧɢɦɟɫɬɚ
104°F).
ɋɧɢɦɚʃɟɬɨɩɪɢɟɤɫɬɪɟɦɧɨɥɚɞɧɢɢɥɢ
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ
ГАРАНТНИ
УСЛОВИ
ɇɚɦɟɫɬɚɤɚɤɨɧɚɩɪɢɦɟɪɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ɟɤɫɬɪɟɦɧɨɬɨɩɥɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɟɫɟ
ɩɚɪɤɢɪɚɧɧɚɫɨɧɰɟ, ɬɟɥɨɬɨɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ.
ɦoɠɟɞɚɫɟɞɟɮɨɪɦɢɪɚɢɞɚɧɚɫɬɚɧɟɞɟɮɟɤɬ .
• ɉɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɫɨɧɰɟɢɥɢɞɨɝɪɟʁɧɨɬɟɥɨ
Почитувани
клиенти,
[Ʉɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɜɥɚɝɚ
Ɍɟɥɨɬɨɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɦɨɠɟɞɚɫɦɟɧɢ
Ви благодариме
за купувањето на производи од фирматаȺɤɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɝɨɞɨɧɟɫɟɬɟɨɞɥɚɞɟɧɜɨ
"SONY".
ɛɨʁɚ, ɞɚɫɟɞɟɮɨɪɦɢɪɚɢɞɚɞɨʁɞɟɞɨ
"SONY"
Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери,
DVD, аудио
компоненти и Hi Fi системи
ɬɨɩɨɥɩɪɨɫɬɨɪ,
ɦɨɠɟɞɚɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚɜɥɚɝɚɜɨ
ɞɟɮɟɤɬ.
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɢɥɢɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ.
управувачи, слушалки и сл. 6 месеци,
лампа за
ȼɚɤɜɚɬɚ
• ɇɚɦɟɫɬɚɫɨɫɢɥɧɢɜɢɛɪɚɰɢɢ
телевизори
со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа
(во
зависност
од
тоа кој услов е прв.
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ
исполнет)
за
квалитет
на
купениот
производ
од
датумот
на
купување.
"SONY"
обезбедува
сервисирање
и
• ȼɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɫɢɥɧɨɦɚɝɧɟɬɧɨɡɪɚɱɟʃɟ
Ⱥɤɨɫɟʁɚɜɢɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɜɥɚɝɚ
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
• ɇɚɩɟɫɤɨɜɢɬɢɢɩɪɚɜɥɢɜɢɦɟɫɬɚ
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨɟɞɟɧɱɚɫɞɚ
Ако овластениот
сервис
не го поправи
производот во рокɢɫɩɚɪɢɜɥɚɝɚɬɚ.
од 14 (четиринаесет)
дена, гарантниот рок се
fotoaparatot
ɞɚɧɟɜɥɟɡɟ
ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟvo
Ⱥɤɨɫɟɨɛɢɞɟɬɟɞɚɫɧɢɦɚɬɟɫɨ
продолжува
за
онолку
време
колку
што
траела
поправката.
ɩɪɚɲɢɧɚɢɥɢɩɟɫɨɤ. Ɉɜɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɤɨɧɞɟɧɡɚɬɧɚɮɚɬɟɧɧɚɥɟʅɢɬɟ, ɫɧɢɦɤɢɬɟʅɟɛɢɞɚɬ
ɞɟɮɟɤɬ, ɤɨʁɩɨɧɟɤɨɝɚɲɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɬɫɬɪɚɧɢ.
ɦɚɬɧɢ.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго
од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
ɂɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ
[ȼɨɞɚɢɜɥɚɝɚ
К
ɇɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɜɨɞɚ ,
ɞɨɞɟɤɚɟɩɪɢɤɥɭɱɟɧɜɨɫɬɪɭʁɚ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ
ɛɥɢɡɢɧɚɧɚɬɭɲɤɚɛɢɧɢ, ɤɚɞɢ, ɫɚɞɨɩɟɪɢ,
ɦɢʁɚɥɧɢɰɢɢɫɥ. ɢɥɢɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɛɚɡɟɧɢɬɧ.
Е
Р
О
[Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥ
[Ʉɚɤɨɞɚɝɨɧɨɫɢɬɟ
[ȼɝɪɚɞɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɧɚɩɨɥɧɟʃɟ
П
Р
И
М
Гаранцијата
е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
ɇɟɫɟɞɧɭɜɚʁɬɟɞɨɞɟɤɚɝɨɧɨɫɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
неквалитетен
материјал или неправилна изработка. СитеɈɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢɦɚɜɝɪɚɞɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɧɚ
неисправности во тој период се отстрануваат
ɜɨɡɚɞɧɢɨɬʇɟɩ,
ɛɢɞɟʁʅɢɬɨɚɦɨɠɟɞɚ
бесплатно од страна
на овластените сервиси, наведени подоле.
ɩɨɥɧɟʃɟɤɨʁɚɫɥɭɠɢɡɚɨɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ.
ɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬɢɞɚɬɭɦɨɬ, ɤɚɤɨɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɬɚ, ɛɟɡ
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата
"SONY", купени со оригинален гарантен
ɪɚɡɥɢɤɚɞɚɥɢɟɜɤɥɭɱɟɧɢɥɢɢɫɤɥɭɱɟɧ.
лист
и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
[Ʉɚɤɨɞɚɝɨɱɢɫɬɢɬɟ
Ɉɜɚɚɛɚɬɟɪɢʁɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɟɩɨɥɧɢɞɨɞɟɤɚɝɨ
и Албанија.
ɑɢɫɬɟʃɟɧɚ LCD ɟɤɪɚɧɨɬ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ. ɋɟɩɚɤɚɤɨɝɨ
Увозникот
на LCD
стоката
во Република Македонија назначенɤɨɪɢɫɬɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɚɦɨɩɨɜɪɟɦɟɧɨɢɧɚ
на Гарантниот лист ги превзема обврските од
Ȼɪɢɲɟɬɟɝɨ
ɟɤɪɚɧɨɬɫɨɫɩɟɰɢʁɚɥɟɧɫɟɬɡɚ
гаранцијата
према своите купувачи.
ɤɪɚɬɤɨ, ɬɚɚɩɨɫɬɟɩɟɧɨɫɟɩɪɚɡɧɢ. Ⱥɤɨɧɟɝɨ
ɱɢɫɬɟʃɟ (ɧɟɟɢɫɩɨɪɚɱɚɧ)ɡɚɞɚɝɢɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟ
ɨɬɢɫɨɰɢɬɟɨɞɩɪɫɬɢɢɩɪɚɜɨɬ.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɜɨɨɩɲɬɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɨɤɨɥɭɟɞɟɧ
со приложување на гарантниот лист, читко
ɬɚɚɩɨɬɩɨɥɧɨɫɟɢɫɩɪɚɡɧɭɜɚ.
ɑɢɫɬɟʃɟɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ
пополнет,
да го содржи името на продавачот, датум наɦɟɫɟɰ,
продажба,
печат на продавачот иȼɨɨɜɨʁ
фискална
сметка
од продавницата од каде е купен производот. ɫɥɭɱɚʁɞɨɡɜɨɥɟɬeɢɧɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɞɚ
ɂɡɛɪɢɲɟɬɟʁɚɥɟʅɚɬɚɨɞɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬɫɨɫɭɜɚ
ɫɟɧɚɩɨɥɧɢ, ɩɪɟɞɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟɫɨɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɬɤɚɟɧɢɧɚɡɚɞɚɝɢɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬɢɫɨɰɢɬɟɨɞ
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
ɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ.
ɩɪɫɬɢɢɩɪɚɜɨɬ.
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
ɋɟɩɚɤɢɚɤɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɟɧɚɩɨɥɧɟɬɚ , ɜɢɟ
ɑɢɫɬɟʃɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚ
(употреба).
ɦɨɠɟɞɚɝɨɤɨɪɢɫɬɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɡɚ
Кога
има несоодветности меѓу податоците во документите
и самиот производ или обид за
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
преправање
на податоците во гарантниот лист.
ɫɧɢɦɚʃɟ, ɫɟɞɨɞɟɤɚɧɟɜɢɟɜɚɠɧɨɞɚɫɟ
ɑɢɫɬɟɬɟʁɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚɚɩɚɪɚɬɨɬɫɨɦɚɥɤɭ
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број
или гаранциската лепенка на
ɫɧɢɦɟɧɢɞɚɬɭɦɨɬɢɜɪɟɦɟɬɨ.
ɧɚɜɥɚɠɧɟɬɚɬɤɚɟɧɢɧɚ, ɚɩɨɬɨɚɩɨɦɢɧɟɬɟ ɫɨɫɭɜɚ
производот.
ɬɤɚɟɧɢɧɚ.
ɇɟɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚʁɬɟɝɨɫɥɟɞɧɨɜɨ
Кога
има оштетувања
поради поправка од ,неовластени лица
или сервиси и/или се правени измени
Ɇɟɬɨɞɧɚɩɨɥɧɟʃɟɧɚ
ɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɧɚɫɬɚɧɟɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚ
(модификации).
ɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ
Оштетувања
при транспорт, механички оштетен, електричен
удар или од природни неприлики.
ɛɨʁɚɬɚ.
ɋɬɚɜɟɬɟɰɟɥɨɫɧɨɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɜɨ
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
•
ɏɟɦɢɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɤɚɤɨɧɚɩɪɢɦɟɪ:
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨ ɢɫɤɥɭɱɟɧ 24 ɱɚɫɚ
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
ɪɚɡɪɟɞɭɜɚɱ, ɛɟɧɡɢɧ, ɚɥɤɨɯɨɥ, ɜɥɚɠɧɢ
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ.
ɲɚɦɢɜɱɢʃɚ, ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɢ, ɢɫɥɢɱɧɨ.
• ɇɟɝɨɞɨɩɢɪɚʁɬɟɚɩɚɪɚɬɨɬɫɨɨɫɬɚɬɨɰɢɨɞ
ɨɜɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɪɚɰɟɬɟ.
• ɇɟɝɨɨɫɬɚɜɚʁɬɟɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɩɨɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟ
ɜɨɤɨɧɬɚɤɬɫɨɜɢɧɢɥɢɢɥɢɝɭɦɚ.
30
ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥɬɚɤɚɞɚɫɟ
ɢɡɛɟɝɧɟɨɞɟʃɟɩɪɟɤɭɧɟɝɨɢɥɢɧɟɝɨɜɨ
ɧɚɤɪɲɭɜɚʃɟɨɞɩɪɟɞɦɟɬɢɫɬɚɜɟɧɢɜɪɡɧɟɝɨ .
Ɉɛɪɧɟɬɟɨɫɨɛɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɜɨɞɟɥɨɬɧɚ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢɬɟ, ɪɚɡɞɟɥɧɢɰɢɬɟɢɦɟɫɬɚɬɚɧɚ
ɢɡɥɟɡɨɞɭɪɟɞɨɬ.
ɆɄ
[Ⱦɨɞɚɬɨɰɢ
ɇɟɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɧɚɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɩɨɫɬɨʂɟ ,
ɫɬɚɬɢɜ, ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚ. ɍɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɩɚɞɧɟ
ɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɜɪɟɞɚ , ɚ iɫɬɨɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɨɲɬɟɬɢ. Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɫɚɦo ɩɨɫɬɨʂɟ, ɫɬɚɬɢɜ,
ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚɤɨɢɝɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ .
[ɉɪɨɜɟɬɪɭɜɚʃɟ
Ɉɬɜɨɪɢɬɟɧɚɤɭʅɢɲɬɟɬɨɫɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɡɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. Ɂɚɞɚɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɩɪɚɜɢɥɧɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɢ
ɞɚɫɟɡɚɲɬɢɬɢɭɪɟɞɨɬɨɞɩɪɟɝɪɟɜɚʃɟ, ɨɜɢɟɨɬɜɨɪɢɦɨɪɚɞɚ
ɛɢɞɚɬɫɥɨɛɨɞɧɢɢɧɟɫɦɟɚɬɞɚɫɟɩɨɤɪɢɜɚɚɬ.
– ɇɢɤɨɝɚɲɧɟɝɢɩɨɤɪɢɜɚʁɬɟɨɬɜɨɪɢɬɟɫɨ
ɬɤɚɟɧɢɧɚɢɥɢɛɢɥɨɤɨʁɞɪɭɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥ .
– ɇɟɝɢɩɨɩɪɟɱɭɜɚʁɬɟɨɬɜɨɪɢɬɟɫɨɫɬɚɜɚʃɟɧɚ
ɭɪɟɞɨɬɧɚɤɪɟɜɟɬ, ɮɨɬɟɥʁɚɢɥɢɧɟɤɨʁɚ
ɫɥɢɱɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ.
– ɇɟɝɨɫɬɚɜɚʁɬɟɭɪɟɞɨɬɜɨɜɢɬɪɢɧɚɢɥɢɩɥɚɤɚɪ
ɨɫɜɟɧɚɤɨɧɟɦɚɫɨɨɞɜɟɬɧɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ .
– ɇɟɨɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚ
ɪɚɞɢʁɚɬɨɪ, ɧɟɤɨɟɞɪɭɝɨɝɪɟʁɧɨɬɟɥɨɢɥɢɧɚ
ɫɨɧɰɟ.
[Ƚɪɨɦ
ɋɟɪɜɢɫ
[Ɉɲɬɟɬɭɜɚʃɟɤɨɟɛɚɪɚ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɧɚɫɟɪɜɢɫ
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɢɨɛɪɚɬɟtɟɫɟɜɨ
ɨɜɥɚɫɬɟɧɫɟɪɜɢɫɜɨɫɥɟɞɧɢɜɟɫɥɭɱɚɢ :
– Ʉɨɝɚɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥɟɨɲɬɟɬɟɧɢɥɢ
ɢɫɤɢɧɚɬ.
– Ⱥɤɨɜɥɟɝɥɚɬɟɱɧɨɫɬɜɨɭɪɟɞɨɬɢɥɢɧɟɤɨʁ
ɩɪɟɞɦɟɬɩɚɞɧɚɥɜɪɡɧɟɝɨ.
– Ⱥɤɨɭɪɟɞɨɬɛɢɥɢɡɥɨɠɟɧɧɚɜɨɞɚɢɥɢɞɨɠɞ .
– Ⱥɤɨɭɪɟɞɨɬɛɢɥɢɡɥɨɠɟɧɧɚɫɢɥɟɧɭɞɚɪ ,
ɩɚɞɧɚɥɢɥɢɟɨɲɬɟɬɟɧɨɤɭʅɢɲɬɟɬɨ.
– Ⱥɤɨɭɪɟɞɨɬɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɩɪɚɜɢɧɨ , ɚɩɪɢ
ɫɥɟɞɟʃɟɧɚɭɩɚɬɫɬɜɚɬɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ .
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʁɬɟɝɢɫɚɦɨɨɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɤɨɢɫɟ
ɩɪɨɩɢɲɚɧɢɜɨɭɩɚɬɫɬɜɨɬɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ .
ɇɟɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɧɚɞɪɭɝɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬɞɟɮɟɤɬɢ
ɱɟɫɬɨɛɚɪɚɚɬɦɧɨɝɭɪɚɛɨɬɚɜɨɫɟɪɜɢɫɨɬɡɚɞɚɫɟ
ɜɪɚɬɢɭɪɟɞɨɬɜɨɧɨɪɦɚɥɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚ.
– Ʉɨɝɚɭɪɟɞɨɬɩɪɨʁɚɜɭɜɚgolemaɪɚɡɥɢɤɚɜɨ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɬɟ – ɬɨɚɟɢɧɞɢɤɚɰɢʁɚɞɟɤɚɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟ.
[ɋɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟ
ɇɟɫɟɨɛɢɞɭɜɚʁɬɟɫɚɦɢɞɚɝɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚɬɟ
ɭɪɟɞɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢɨɬɜɚɪɚʃɟɬɨɧɚɢɫɬɢɨɬɦɨɠɟ
ɞɚɜɟɢɡɥɨɠɢɧɚɪɢɡɢɤɨɞɜɢɫɨɤɧɚɩɨɧɢ
ɞɪɭɝɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɩɭɲɬɟɬɟɝɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟɬɨɧɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚɧɢɬɟɬɟɯɧɢɱɚɪɢɧɚɫɟɪɜɢɫɨɬ.
[Ɂɚɦɟɧɫɤɢɞɟɥɨɜɢ
ɉɪɢɡɚɦɟɧɚɧɚɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟɞɟɥɨɜɢ, ɫɟɪɜɢɫɟɪɨɬ
ɬɪɟɛɚɞɚɤɨɪɢɫɬɢɞɟɥɨɜɢɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɚɧɢɨɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ, ɤɨɢɢɦɚɚɬɢɫɬɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɚɤɨɢɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɬɟɞɟɥɨɜɢ .
ɇɟɨɜɥɚɫɬɟɧɨɬɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟɢɥɢɡɚɦɟɧɚɧɚ
ɞɟɥɨɜɢɬɟ, ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɠɚɪ,
ɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪɢɥɢɧɟɤɨʁɚɞɪɭɝɚɨɩɚɫɧɨɫɬ.
[ɋɢɝɭɪɧɨɫɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɉɨɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɩɪɚɜɤɢɬɟ, ɡɚɦɨɥɟɬɟɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɟɪɨɬɞɚɢɡɜɪɲɢɪɭɬɢɧɫɤɚɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɚ (ɩɪɟɩɨɪɚɤɚɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ) ɡɚ
ɞɚɭɬɜɪɞɢɞɚɥɢɭɪɟɞɨɬɟɫɢɝɭɪɟɧɡɚɪɚɤɭɜɚʃɟɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ.
Ɂɚɪɚɞɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɩɪɢɧɟɜɪɟɦɟ ,
ɝɪɦɨɬɟɜɢɰɢɢɥɢɚɤɨɫɟɨɫɬɚɜɚɭɪɟɞɨɬɧɚɩɨɞɨɥɝɨ
ɜɪɟɦɟɛɟɡɧɚɞɡɨɪ, ɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɢɫɢɬɟɤɚɛɥɢɨɞ
ɧɟɝɨ. Ɉɜɚʅɟɫɩɪɟɱɢɛɢɥɨɤɚɤɜɨɲɬɟɬɢɲɬɨɦɨɠɟ
ɞɚɧɚɫɬɚɧɚɬɤɚɤɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɝɪɨɦɢɥɢ
ɜɚɪɢʁɚɰɢɢɜɨɧɚɩɨɧɨɬ.
3
ГАРАНТЕН ЛИСТ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚɟɧɟɪɝɢʁɚɜɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɩɪɚɜɢɥɧɨ.
• Ɍɨɚɫɟɫɥɭɱɭɜɚɚɤɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɨɫɬɚɜɢɧɚɩɪɟɦɧɨɝɭɥɚɞɧɨɢɥɢɬɨɩɥɨɦɟɫɬɨ.
• ɉɨɧɟɤɨɝɚɲɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɧɟɝɨɩɨɤɚɠɭɜɚɩɪɚɜɢɥɧɨɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɧɟɪɝɢʁɚ.
Ɉɫɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɞɚɫɟɢɫɩɪɚɡɧɢɰɟɥɨɫɧɨɢɩɨɬɨɚɧɚɩɨɥɧɟɬɟʁɚɞɨɤɪɚʁ.
MK
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɩɨɥɧɢ
О
• ȻɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɥɧɢɫɨȺɋɚɞɚɩɬɟɪ (ɧɟɫɥɟɞɭɜɚ).
К
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɩɪɚɡɧɚ. ɋɬɚɜɟɬɟɰɟɥɨɫɧɨɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ 9).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɝɨɩɨɦɢɧɚɥɚɪɚɛɨɬɧɢɨɬɜɟɤ. ɋɬɚɜɟɬɟɧɨɜɚɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ.
Е
Р
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
Гарантниот
лист Ви/ ɫɧɢɦɚʃɟɮɢɥɦɨɜɢ
гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɟɫɧɢɦɚ ɢɧɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚ.
Ако
производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɝɨɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɨɬɫɥɨɛɨɞɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬɧɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɢɥɢɧɚ
молиме
јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во“Memory
Stick Duo” (ɫɬɪɚɧɢ 27). Ⱥɤɨɟɩɨɥɧ, ɫɬɨɪɟɬɟɟɞɧɨɨɞɫɥɟɞɧɢɜɟɪɚɛɨɬɢ :
продавницата од каде е купен производот.
– ɂɡɛɪɢɲɟɬɟɝɢɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟɫɧɢɦɤɢ ɫɬɪɚɧɚ 15).
– Ɂɚɦɟɧɟɬɟʁɚ “Memory Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚɫɨɞɪɭɝɚ.
• ȼɢɟɤɨɪɢɫɬɢɬɟ “Memory Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɫɨɡɚɲɬɢɬɧɨɤɨɩɱɟɤɨɟɟɜɨ LOCK ɩɨɡɢɰɢʁa.
Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨɜɨɩɨɡɢɰɢʁɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟ .
М
ɇɟ ɦɨɠɟɞɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɬɟɞɨɞɟɤɚɫɟɩɨɥɧɢɛɥɢɰɨɬ.
Вид на• производ:
ɂɡɛɟɪɟɬɟɩɨɢɧɚɤɨɜɪɟɠɢɦɨɞɪeɠɢɦɨɬ [
Ɋɟɠɢɦɡɚɮɢɥ ɦɨɜɢ] ɫɨɩɨɦɨɲɧɚ
Модел •(тип):
HO ME
ɟɤɪɚɧɨɬɤɨɝɚɫɧɢɦɚɬɟɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ.
Фабрички
број:
• Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɝɨɢɡɛɨɪɧɢɤɨɬɡɚɪɟɠɢɦɜɨ
ɤɨɝɚɫɧɢɦɚɬɟɮɢɥɦɨɜɢ .
• Ƚɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɫɥɢɤɚɬɚɫɟɞɨɬɟɪɭɜɚɧɚ [640(Fine)] ɤɨɝɚɫɧɢɦɚɬɟɮɢɥɦɨɜɢ. ɇɚɩɪɚɜɟɬɟɝɨ
И
Купувач
ɫɥɟɞɧ ɨɜɨ:
Адреса-Телефон:
– Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɩɨɢɧɚɤɜɚɝɨɥɟɦɢɧɚɨɞ [640(Fine)].
– ɋɬaɜɟɬɟ “Memory Stick PRO Duo”.
Фирма увозник:
Р
ɇɟɫɟɜɩɢɲɭɜɚɞɚɬɭɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ .
П
Датум •на
продажба:
Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɟɦɚɜɝɪɚɞɟɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɜɩɢɲɭɜɚʃɟɞɚɬɭɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
. Ɇɨɠɟɞɚ
“Picture Motion Browser”.
Број на ɝɢɨɬɩɟɱɚɬɢɬɟɢɥɢɫɧɢɦɢɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɫɨɞɚɬɭɦɫɨɩɨɦɨɲɧɚ
фактура (сметкопотврда):
ȼɟɪɬɢɤɚɥɧɢɥɢɧɢɢɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬɤɨɝɚɫɟɫɧɢɦɚɚɬɦɧɨɝɭɫɜɟɬɥɢɩɪɟɞɦɟɬɢ.
Продавач (адреса и телефон):
ɰɪɧɢ, ɰɪɜɟɧɢɢɥɢɜɢɨɥɟɬɨɜɢɥɢɧɢɢɫɟ
Потпис• ɋɟɩɨʁɚɜɢɥɟɮɟɤɬɧɚɞɚɦɤɚɤɚɞɟɲɬɨɛɟɥɢ,
и печат:
ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬɧɚɫɥɢɤɚɬɚ. Ɉɜɨʁɮɟɧɨɦɟɧɧɟɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɞɟɮɟɤɬ.
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚɫɧɢɦɤɢɬɟ
Датум:
Сериja Бр.:
ȼɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɟɝɢɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɚɫɧɢɦɤɢɬɟ .
• ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ) ɤɨɩɱɟɬɨ (ɫɬɪɚɧɚ 15).
• ɂɦɟɬɨɧɚɮɨɥɞɟɪɨɬɞɚɬɨɬɟɤɚɬɚɟɫɦɟɧɟɬɨɧɚɜɚɲɢɨɬɤɨɦɩʁɭɬɟɪ .
• Ʉɨɝɚɞɚɬɨɬɟɤɚɬɚɟɩɪɨɰɟɫɢɪɚɧɚɨɞɤɨɦɩʁɭɬɟɪɢɥɢɤɨɝɚɟɫɧɢɦɟɧɚɫɨɞɪɭɝɦɨɞɟɥɧɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɬɚɧɟɟɡɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɚ .
• Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɟɜɨ USB ɪɟɠɢɦ. ɂɡɛɪɢɲɟɬɟʁɚ USB ɜɪɫɤɚɬɚ.
4
29
ɉɪɨɛɥɟɦɢɢɦɨɠɧɢɪɟɲɟɧɢʁɚ
ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɨɩɪɜɨɨɜɚɩɨɝɥɚɜʁɟ
Ɍɪɝɨɜɫɤɢɦɚɪɤɢ
Ⱥɤɨɫɟɫɨɨɱɭɜɚɬɟɫɨɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɢɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɜɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ,
ɨɛɢɞɟɬɟɫɟ
•
ɟɡɚɲɬɢɬɟɧɡɧɚɤɧɚ Sony
ɫɥɟɞɧɢɜɟɪɟɲɟɧɢʁɚ
Corporation.
• “Memory Stick”,
ZA K UPUVA^ITE V O EVRO PA
, “Memory Stick PRO”,
1 ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɢɞɨɥɧɢɜɟɫɬɚɜɤɢɢɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɜɨ
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
, “Memory Stick Duo”,
Ovoj proizvod e testiran i zaklu~eno e deka e
vo soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMS
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
, “Memory Stick PRO
ŌŌ:ŌŌ” ɧɚɟɤɪɚɧɨɬ, ɩɪɨɜɟɪɟɬɟɜɨ “Cyber-shot
Duo”,,Ⱥɤɨɫɟɩɪɢɤɚɠɟɤɨɞ “C/E:
“Memory
Stick Micro”,
“MagicGate”, ɢ
Handbook”.
ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢɧɚ Sony
Corporation.
• Microsoft,
Windows ɢ DirectX ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢ
2 ɂɡɜɚɞɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ,
ɢɫɬɚɜɟɬɟʁɚɩɨɜɬɨɪɧɨɡɚɨɤɨɥɭɟɞɧɚɦɢɧɭɬɚɢ
ɡɧɚɰɢɧɚ
Microsoft Corporation ɜɨɋȺȾɢɢɥɢ
ɜɤɥɭɱɟɬɟɝɨɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɬɨ.
ɞɪɭɝɢɡɚɦʁɢ.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ɢ eMac ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢɧɚ
Apple
Computer, Inc.
3 Ɋɟɫɟɬɢɪɚʁɬɟɝɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɬɚ
(ɫɬɪ. 19).
• Intel, MMX, and Pentium ɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢ
ɡɧɚɰɢɧɚ Intel Corporation.
• Google ɟɡɚɲɬɢɬɟɧɡɧɚɤɧɚ Google Inc.
4 Ʉɨɧɫɭɥɬɢɪɚʁɬɟɫɟɫɨȼɚɲɢɨɬ Sony ɩɪɨɞɚɜɚɱɢɥɢɨɜɥɚɫɬɟɧɢɨɬɫɟɪɜɢɫ.
• ɋɢɬɟɨɫɬɚɧɚɬɢɢɦɢʃɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɫɩɨɦɧɚɬɢɨɜɞɟɤɚɦɨɠɟɛɢɫɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢ
ɢɥɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɡɧɚɰɢɧɚ
ɧɢɜɧɢɬɟɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɤɪɚʁɬɨɚ, ™ ɢ “®” ɧɟ
Ɇɨɪɚɞɚɡɧɚɟɬɟɞɟɤɚɫɨɨɫɬɚɜɚʃɟɧɚɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɫɟɪɜɢɫ,
ɜɢɟɫɟɫɨɝɥɚɫɭɜɚɬɟɫɨɮɚɤɬɨɬɞɟkɚ
ɫɟɫɩɨɦɧɭɜɚɚɬɡɚɫɟɤɨʁɫɥɭɱɚʁɩɨɫɟɛɧɨɜɨɨɜɚ
ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚɧɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɩɪɨɜɟɪɟɧɚɤɚɤɨɞɟɥɨɞɫɟɪɜɢɫɧɚɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ.
ɭɩɚɬɫɬɜɨ.
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɢɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
[ȼɧɢɦɚɧɢɟ
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekvencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
[ɇɚɩɨɦɟɧɚ
Ⱦɢɝɢɬɚɥɟɧɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
Dokolku
stati~kiot elektricitet ili
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
D SC -T20/T25
i.t.n...) i povtorno vklu~ete go.
ɍɩɚɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɆɄ
[Ɉɞɥɚɝɚʃɟɧɚɫɬɚɪɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ
ɢɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɚɩɚɪɚɬɢ ɋɟ
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɜɨȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚɭɧɢʁɚ
ɢɜɨɞɪɭɝɢȿɜɪɨɩɫɤɢɡɟɦʁɢɫɨ
ɩɨɫɟɛɧɢɫɨɛɢɪɧɢɰɟɧɬɪɢ )
ɆɄ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɫɬɚɜɢ.
• ɉɪɚɜɢɥɧɨɩɨɫɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ, ɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢɝɨɢɡɞɚɞɟɧɢɨɬɞɟɥ, ɡɚɞɚɝɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɩɨɞɢɝɚɱɨɬɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (ɫɬɪ. 10).
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɟɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚ.
• ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɩɪɚɜɢɥɧɨ (ɫɬɪɚɧɚ 10).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɩɪɚɡɧɚ. ɇɚɩɨɥɧɟɬɟʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ 9).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɝɨɩɨɦɢɧɚɥɚɪɚɛɨɬɧɢɨɬɜɟɤ. ɋɬɚɜɟɬɟɧɨɜɚɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ.
• Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟʁɚɞɨɡɜɨɥɟɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ 8).
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚɧɟɧɚɞɟʁɧɨ.
• Ⱦɨɤɨɥɤɭɧɟɦɚɧɢɤɚɤɜɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɜɨɩɟɪɢɨɞɨɞɬɪɢɦɢɧɭɬɢ, ɢɫɬɢɨɬ
ɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɡɚɞɚɫɟɡɚɲɬɟɞɢɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚɜɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ. ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɩɨɜɬɨɪɧɨ (ɫɬɪɚɧɚ 12).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɝɨɩɨɦɢɧɚɥɚɪɚɛɨɬɧɢɨɬɜɟɤ. ɋɬɚɜɟɬɟɧɨɜɚɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ.
32
28
Ɂɚɩɨɨɩɲɢɪɧɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɨɜɪɫɤɚɫɨɧɚɩɪɟɞɧɢɬɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ,ɜɟɦɨɥɢɦɟɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟɩɪɟɤɭɤɨɦɩʁɭɬɟɪɜɨ
"Cyber-Shot Handbook" ɭɩɚɬɫɬɜɨɬɨɫɨɞɪɠɚɧɨɧɚ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɨɬ CD-ROɆ.
Ɉɜɨʁɫɢɦɛɨɥ ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬɢɥɢɩɚɤɭɜɚʃɟɬɨ
ɭɤɚɠɭɜɚɞɟɤɚɬɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɬɪɟɛɚɞɚɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚɤɚɤɨɞɨɦɚɲɟɧɨɬɩɚɞ. ɇɚɦɟɫɬɨɬɨɚ, ɬɨʁ
ɬɪɟɛɚɞɚɫɟɨɫɬɚɜɢɜɨɨɞɪɟɞɟɧɢɫɨɛɢɪɧɢ
ɰɟɧɬɪɢɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ. ɋɨɬɨɚɫɟɡɚɲɬɢɬɭɜɚ
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɢɱɨɜɟkovɨɬɨɡɞɪɚɜʁɟɢɫɟ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɡɚɪɚɤɭɜɚʃɟ
ɫɩɪɟɱɭɜɚɚɬɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟɧɟɝɚɬɢɜɧɢ
ɉɪɟɞɞɚɪɚɤɭɜɚɬɟɫɨɨɜɨʁɚɩɚɪɚɬ, ɜɟɦɨɥɢɦɟɞɟɬɚɥɧɨɩɪɨɱɢɬDʁɬɟɝɨɨɜɚɭɩɚɬɫɬɜɨɢɫɨɱɭɜɚʁɬɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɤɨɢɦɨɠɚɬɞɚɫɟɩɨʁɚɜɚɬɫɨ
ɡɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚɩɨɬɪɟɛɚɜɨɢɞɧɢɧɚ.
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɢɫɮɪɥɚʃɟɧɚɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞ .
Ɋɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɬɨɩɨɦɚɝɚɞɚɫɟɡɚɱɭɜɚɚɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ. Ɂɚɩɨɞɟɬɚɥɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɤɨɥɭɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɬɨɧɚɨɜɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞ, ȼɟɦɨɥɢɦɟɞɚʁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚɬɟ
ɥɨɤɚɥɧɚɬɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ ,
ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɯɢɝɢɟɧɚɢɥɢɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚɬɚɤɚɞɟɲɬɨ
ɫɬɟɝɨɤɭɩɢɥɟɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞ.
© 2007 Sony C orporation
5
ɉɨɞɚɬɨɰɢɡɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤɨɬ
ȼȺɀɇɂɆȿɊɄɂ
ɇȺ SIGURNOST
Ɇɨɞɟɥɨɬɢɫɟɪɢɫɤɢɬɟɛɪɨɟɜɢɫɟɧɨɼɚɚɬɧɚ
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɢɡɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨɧɚɜɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
ɞɨɥɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɨɞɚɩɚɪɚɬɨɬ. Ɂɚɩɢ{eɬɟɝɨ
ɫɟɪɢɫɤɢɨɬɛɪɨʁɜɨɞɨɥɭɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɨɬɩɪɨɫɬɨɪ.
[Ȼɟɤɚɩ
(Ⱥɪɯɢɜɢɪɚʃɟ) ɧɚɩɨɞɚɬɨɉɨɜɢɤɚʁɬɟɫɟɧɚɨɜɢɟɛɪɨɟɜɢɩɪɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ
ɰɢɬɟɨɞɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɢ
ɤɨɪɟɫɩɨɞɟɧɰɢʁɚɫɨɜɚɲɢɨɬ
Sony ɩɪɨɞɚɜɚɱ.
“Memory
Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚ
Model
No. DSC-T20/DSC-T25
ɇɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʁɬɟɝɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɧɟ gi ɜɚɞɟɬɟ
ɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢɥɢ “Memory Stick Duo”
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿ
ɞɨɞɟɤɚɫɜɟɬɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɩɪɢɫɬɚɩ
,
ɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɫɟɭɧɢɲɬɚɬɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ
Ɂɚɞɚʁɚɢɡɛɟɝɧɟɬɟɨɩɚɫɧɨɫɬɚɨɞ
ɨɞɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɢɥɢ
“Memory
ɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ, ɧɟɢɡɥɨɠɭɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬ
Stick
Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ
ɧɚɞɨɠɞɢɜɥɚɝɚ.
ɚɪɯɢɜɢɪɚʁɬɟɝɢɜɚɲɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢ , ɡɚɞɚ
ɫɩɪɟɱɢɬɟɧɢɜɧɨɝɭɛɟʃɟ .
[ɂɛɜɠɦɠɳɥɣɢɛɬɨɣɧɛʄɠɣɫɠɪɩɟɮɥɱɣʂɛ
• Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɟɟɨɬɩɨɪɟɧɧɚɩɪɚɲɢɧɚ, ɭɞɚɪ
ɢɜɨɞɚ. ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟ ³Ɇɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ”
ɫɬɪɚɧɚ 29) ɩɪɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ .
• ɉɪɟɞɫɧɢɦɚʃɟɧɚɜɚɠɧɢɧɚɫɬɚɧɢ , ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ
ɩɪɨɛɧɨɫɧɢɦɚʃɟ, ɡɚɞɚɫɟɭɜɟɪɢɬɟɞɟɤɚ
ɮɨɬɚɩɚɪɚɬɨɬɩɪɚɜɢɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ .
• ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟɞɚɧɟɝɨɧɚvodenɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ .
ȼɨɞɚɬɚɲɬɨɧɚɜɥɟɝɥɚɜɨɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɧɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɩɪɟɞɢɡɜiɤɭɜɚɞɟɮɟɤɬ, ɤɨʁɩɨɧɟɤɨɝɚɲ
ɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɬɫɬɪɚɧɢ.
• ɇɟɝɨɧɚɫɨɱɭɜɚʁɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɤɨɧɫɨɧɰɟɬɨ
ɢɥɢɤɨɧɞɪɭɝɢɡɜɨɪɧɚɫɢɥɧɚɫɜɟɬɥɢɧɚ . Ɍɨɚ
ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ.
• ɇɟɝɨɤɨɪɢɫɬɟɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɦɟɫɬɚɤɚɞɟ
ɫɟɟɦɢɬɭɜɚɚɬɫɢɥɧɢɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨɜɢɢɥɢ
ɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚ. Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɦɨɠɟɞɚɧɟɪɚɛɨɬɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɨɧɚɜɚɤɜɢɦɟɫɬɚ.
• ɍɩɨɬɪɟɛɚɬɚɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɩɟɫɨɱɧɢɢɥɢ
ɩɪɚɜɥɢɜɢɦɟɫɬɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ .
• Ⱥɤɨɫɟɩɨʁɚɜɢɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɜɥɚɝɚ,
ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɩɪɟɞɞɚɝɨɤɨɪɢɫɬɢɬɟ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ ɫɬɪɚɧɚ 29).
• ɇɟɩɪɨɬɪɟɫɭɜɚʁɬɟɝɨɢɧɟɭɞɢɪɚʁɬɟɝɨ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ. Ɉɫɜɟɧɩɨʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨɧɚɞɟɮɟɤɬ
ɢɧɟɦɨɠɧɨɫɬɚɡɚɮɨɬoɝɪɚɮɢɪɚʃɟɢɫɧɢɦɚʃɟ ,
ɨɜɚɦɨɠɟɞɚɝɨɭɧɢɲɬɢɦɟɞɢɭɦɨɬɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɝɭɛɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ .
• ɂcɱɢɫɬɟɬɟʁɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚɛɥɢɰɨɬ .
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɲɬɨʁɚɟɦɢɬɭɜɚɛɥɢɰɨɬɦɨɠɟɞɚ
ʁɚɫɦɟɧɢɛɨʁɚɬɚɧɚne~istotijataɢɥɢɞɚʁɚ
ɡɚɥɟɩɢɧɚɧɟɝɨɜɚɬɚɩɨɜɪɲɢɧɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚ
ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɫɨɧɟɞɨɜɨɥɧɨʁɚɤɛɥɟɫɨɤ.
2
6
Ɂɚɞɚɫɟɡɚɲɬɢɬɢɬɟ , ɰɟɥɨɫɧɨɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟ
ɝɢ[Ɂɚɛɟɥɟɲɤɢɡɚ
ɨɜɢɟɦɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬɩɪɟɞɞɚ
LCD ɟɤɪɚɧɨɬ
ɪɚɤɭɜɚɬɟɫɨɭɪɟɞɨɬɢɢɦɚʁɬɟɝɨɨɜɚ
• LCD ɟɤɪɚɧɨɬɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢɜɢɫɨɤɨ ɭɩɚɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɩɪɢɪɚɤɚ.
ɩɪɟɰɢɡɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɫɨɩɪɟɤɭ 99.99%
Ɉɛɪɧɟɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɢɬɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɢɤɫɟɥɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ . ɋɟɩɚɤ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɚ
, ɦɟɪɤɢɧɚ
ɦɨɠɟɞɚɩɨɫɬɨʁɚɬɦɚɥɢɰɪɧɢɢɢɥɢɫɜɟɬɥɢ
ɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
ɢɫɨɜɟɬɢɡɚɪaɤɭɜɚʃɟ,
ɬɨɱɤɢ (ɛɟɥɚ, ɰɪɜɟɧɚ, ɡɟɥɟɧɚɢɥɢɫɢɧɚɛɨʁɚ)
ɨɡɧɚɱɟɧɢɧɚ
ɚɩɚɪɚɬɨɬɢɩɨɫɨɱɟɧɢɜɨɨɜɚ
ɤɨɢɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬɧɚ
LCD
ɭɩɚɬɫɬɜɨ.
ɟɤɪɚɧɨɬ. Ɉɜɢɟɬɨɱɤɢɫɟɧɨɪɦɚɥɧɚɩɨʁɚɜɚɢ
ɧɢɤɚɤɨɧɟɜɥɢʁɚɚɬɧɚɫɧɢɦɤɢɬɟ .
[ɂɛɥɩɧɪɛɭɛɜɣɦɨɩɬɭɛɨɛɯɩɭɩɞɫɛɯɣɣɭɠ
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɟɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨ
DCF
[ •ɇɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
(ɂɡɜɨɪɢɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ)
(Design rule for Camera File system)
Ɉɜɨʁɭɪɟɞɫɟɧɚɩɨʁɭɜɚɫɚɦɨɨɞɢɡɜɨɪɢɧɚɫɬɪɭʁɚ,
ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɟɧɫɬɚɧɞɚɪɞɩɨɫɬɚɜɟɧɨɞ
JEITA
ɨɡɧɚɱɟɧɢ
ɧɚɧɚɥɟɩɧɢɰɚɬɚ. Ⱥɤɨɧɟɫɬɟɫɢɝɭɪɧɢɫɨ
(Japan Electronics
and Information Technology
ɤɚɤɜɚɫɬɪɭʁɚ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɟɜɨɜɚɲɢɨɬɞɨɦ,
Industries Association).Sony ɩɪɨɞɚɜɚɱɢɥɢ
ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚʁɬɟɫɟɫɨɜɚɲɢɨɬ
• ɇɟɦɨɠɟɦɟɞɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɦɟɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
ɨɛɪɚɬɟɬɟɫɟɧɚɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɨɬɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɚ.
Ɂɚɨɧɢɟɭɪɟɞɢ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɫɧɢɦɟɧɢɫɨɜɚɲɢɨɬ
ɨɞɛɚɬɟɪɢʁɚɢɥɢɧɟɤɨʁɞɪɭɝɢɡɜɨɪɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ,
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɚɞɪɭɝɢɭɪɟɞɢ , ɤɚɤɨɧɢɡɚ
ɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɢɭɩɚtstvaɬɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ.
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɫɧɢɦɟɧɢɢɥɢ
ɭɪeɞɭɜɚɧɢɨɞɞɪɭɝɢɭɪɟɞɢɧɚɜɚɲɢɨɬ
[ ɉɨɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ.
Ɉɜɨʁɭɪɟɞɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɨɩɪɟɦɟɧɫɨɩɪɢɤɥɭɱɨɤɡɚ
ɟɞɧɨɧɚɫɨɱɧɚɫɬɪɭʁɚɫɨɩɨɥɚɪɢɡɚɰɢɫɤɚɡɚɲɬɢɬɚ
[Ɋɫɠɟɮɪɫɠɟɮɝɛʄɠɢɛɛɝɭɩɫɬɥɣɭɠɪɫɛɝɛ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤɫɨɟɞɟɧɩɨɲɢɪɨɤɤɨɧɬɚɤɬɨɞɞɪɭɝɢɨɬ).
Ɍɟɥɟɜɢɡɢɫɤɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɮɢɥɦɨɜɢɬɟ, ɜɟɞɟɨɤɚɫɟɬɢɬɟɢ
Ɉɜɨʁɩɪɢɤɥɭɱɨɤʅɟɫɟɩɪɢɤɥɭɱɢɫɚɦɨɜɨɟɞɧɚ
ɞɪɭɝɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɫɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɚɜɬɨɪɫɤɢɬɟɩɪɚɜɚ.
. Ɉɜɚɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɦɟɪɤɚɧɚ
ɩɨɥɨɠɛɚɜɨ
ɇɟɨɜɥɚɫɬɟɧɨɬɨɫɧɢɦɚʃɟɧɚɬɚɤɜɢɬɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ.
Ɂɧɚɱɢ ɚɤɨɧɟ ɦɨɠɟɬɟɩɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬɞɚɝɨ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɟɧɟɡɚɤɨɧɫɤɨ.
ɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟɰɟɥɨɫɧɨɞɨ
ɤɪɚʁɩɪɨɛɚʁɬɟɨɛɪɚɬɧɨɞɚ
ɝɨɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟ. Ⱥɤɨɢɩɨɤɪɚʁɨɜɚ ɧɟɭɫɩɟɟɬɟɞɚɝɨ
[ɇɟɦɚɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɡɚɫɧɢɦɟɧɢɬɟ
ɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟ,
ɩɨɜɢɤɚʁɬɟɟɥɟɤɬɪɢɱɚɪ, ɞɚɜɢ ɦɨɧɬɢɪɚ
. ɇɟse obiduvajte nɚɫɢɥɚɞɚ ɝɨ
ɫɨɨɞɜɟɬeɧ
ɫɨɞɪɠɢɧɢ
ɩɪɢɤɥɭɱɢɬɟɩɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬ.
ɇɟɦɚɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɧɚɲɬɟɬɚɡɚɫɧɢɦɟɧɢɬɟ
[ ɫɨɞɪɠɢɧɢɩɨɪɚɞɢɧɟɦɨɠɧɨɫɬɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ɉɪɟɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚʃɟ
ɇɟɢɥɢɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɤɚɤɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɞɟɮɟɤɬ
gi preɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚʁɬɟ
, ɩɪɨɞɨɥɠɧɢɬɟ
ɤɚɛɥɢɢɥɢɪɚɡɜɨɞɧɢɰɢɬɟɧɚɞɧɢɜɧɢɨɬɤɚɩɚɰɢɬɟɬ,
ɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ.
ɛɢɞɟʁʅɢɬɨɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ.
[ ɋɬɪɚɧɢɩɪɟɞɦɟɬɢɢɬɟɱɧɨɫɬɢ
ɇɟ ɜɦɟɬɧɭɜɚʁɬɟɛɢɥɨɤɚɤɜɢɩɪɟɞɦɟɬɢɜɨɨɬɜɨɪɢɬɟɧɚ
ɭɪɟɞɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɧɚɫɬɚɧɟkusa vrska i ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɩɨɠɚɪɢɥɢɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ. ɇɟɢɫɬɭɪɚʁɬɟ
ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɬɟɱɧɨɫɬɢɜɪɡɭɪɟɞɨɬ.
[ ɉɪɢɤɥɭɱɧɢɞɟɥɨɜɢ
Ɍɟɯɧɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
Ⱦɨɫɬɚɩɟɧɛɪɨʁna
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɬɪɚɟʃɟɧɚɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɬɟ
[ɋɢɫɬɟɦ]
ɍɪɟɞɡɚɫɧɢɦɚʃɟ: 7.18 mm (1/2.5 ɬɢɩ) ɤɨɥɨɪ
Ɍɟɠɢɧɚ:
CCD, ɉɪɢɦɚɪɟɧɤɨɥɨɪɮɢɥɬɟɪ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬɛɪɨʁna
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɬɨɞɨɫɬɚɩɧɨɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟna
ɜɢɞɟɨ
ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ 159 g (5.6 oz) (ɜɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢ
ȼɤɭɩɟɧɛɪɨʁɧɚɩɢɤɫɟɥɢ: ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ
ɛɚɬɟɪɢjaɢɤɚɢɜɱɟɡɚɧɚɪɚɤɚ.)
ɡɚɩɢɫɢɡɚɜɢɫɚɬɨɞɭɫɥɨɜɢɬɟɧɚɫɧɢɦɚʃɟ
.
8 286 000 ɩɢɤɫɟɥɢ
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ:
Ɇɨɧɨ
20, 21.
•ȿɮɟɤɬɢɜɟɧɛɪɨʁɧɚɩɢɤɫɟɥɢ:
ɉɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɡɚɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɫɥɢɤɢɬɟɢɦɚɧɚɫɬɪɚɧɚ
ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ
Ɂɜɭɱɧɢɤ: Ɇɨɧɨ
8 083 000 ɩɢɤɫɟɥɢ
Exif Print: Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɟɧ
Carl ZeissVario-Tessar 3×ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɡɭɦɥɟʅɢ
[Ʌɟʅɢ:
ɉɪɢɛɥɢɠɟɧɛɪɨʁna
PRINT Image Matching III: Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɟɧ
ȿɞɢɧɢɰɢ : Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ )
f = 6.33 – 19.0 mm (385 –
PictBridge: Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɟɧ
144 mm ɉɪɢɤɨɧɜɟɪɡɢʁɚɜɨ 35 mm
ȼɝɪɚɞɟɧɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ) F3.5 ~ 4.3
“Memory Stick Duo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɮɨɪɦɚɬɢɪɚɧɚɫɨɤɚɦɟɪɚɬɚ
Ⱦɢɡɚʁɧɨɬɢɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɤɚɪɚɤɬɢɟɪɢɫɬɢɤɢɫɟ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟ ɬ ɦɟɦɨɪɢʁɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɚɧɚɟɤɩɨɡɢɰɢʁɚ:
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɚ
ɩɨɞɥɟɠɧɢɧɚɩɪɨɦɟɧɢɛɟɡɩɪɟɬɯɨɞɧɚɧɚʁɚɜɚ.
ɟɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚ, ɢɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɚ
(9
ɪɟɠɢɦɢ)
ɉɪɢɛɥ.
128
MB
256
MB
512
MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɛɨʁɚ:
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɢ,
Ƚɨɥɟɦɢɧɚ
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
31 MB
Ⱦɧɟɜɧɨɫɜɟɬɥɨ, Ɉɛɥɚɱɧɨ,
ɩɨɥɧɚɱɧɚɛɚɬɟɪɢɢ
8MɎɥɭɨɪɨɫɰeɧɬɧɨ1, 2, 3, 10
72
148
302
620
1225
2457
Ɂɚɬɟɦɧɟɬɨ,40
Ȼɥɢɰ
Ɏɨɪɦɚɬɧɚɞɚɬɨɬɟɤɚ (DCF ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ):
ɉɨɬɪeɛɧɚɫɬɪɭʁɚ: AC 100 ɞɨ 240 V, 50/60 Hz,
3:2Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ: Exif Ver.10
40
72
148
302
620
1225
2457
2.21 JPEG
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W (BCɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ,
DPOF
ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ
CSGB)
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
Ɏɢɥɦɨɜɢ:MPEG1 (Monaural)
ɂɡɥɟɡɟɧɧɚɩɨɧ: DC 4.2 V, 0.25 A
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
Ɇɟɞɢɭɦɡɚɫɧɢɦɚʃɟ: ȼɝɪɚɞɟɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
Ɋɚɛɨɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 0 ɞɨ 40°C (32 ɞɨ 104°F)
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 31 MB), 202
“Memory Stick
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɚɱɭɜɚʃɟ:
–20 ɞɨ 24014
+60°C (–4 ɞɨ
VGA
790 Duo”1428
2904
5928
12154
48166
Ȼɥɢɰ: Ⱦɨɫɬɪɟɥɧɚɛɥɢɰ (ISO ɨɫɟɬɥɢɜɨɫɬ
+140°F)
(Recommended Exposure
ɜɨ Auto): 238
16:9
33 Index)133
484
988
2025
8027
Ⱦɢɦɟɧɡɢɢ:
ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ
62 × 24 × 4002
91 mm (2 1/2
×
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 0.1 ɞɨ 3.0 m (W)/ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
31/32 × 3 5/8 ɢɧɱɢ) (Ⱦȼɒ)
Ɍɟɠɢɧɚ: ɉɪɢɛɥɢɠɧɨ
0.25 ɞɨ
2.5 m (T)
(Normal). 75 g (2.7 oz)
• Ȼɪɨʁna
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɝɚɮɭɧɤɰɢ
ʁɚɬɚ [REC Mode] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚ
>ɉɨɜɪɡɭɜɚʃɟɧɚɜɥɟɡɢɢɡɥɟɡ]
• Ⱥɤɨɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɨɬɛɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɟɩɨɝɨɥɟɦɨɞȻɚɬɟɪɢʁɚɧɚɩɨɥɧɟʃɟ
9,999, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ “>9999” NPɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ.
BG1
ȼɢɞɟɨɢɡɥɟɡ / ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɫɧɢɦɟɧɢɫɨɩɨɫɬɚɪɢɦɨɞɟɥɢɧɚ Sony,
•Ɇɭɥɬɢɩɪɢɤɥɭɱɨɤ:
Ʉɨɝɚɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɞɢɦɟɧɡɢɢɬɟɧɚ
Ⱥɭɞɢɨɢɡɥɟɡ (Ɇɨɧɨ)
Ȼɚɬɟɪɢʁɚ:
Ʌɢɬɢɭɦʁɨɧɫɤɚ
ɫɥɢɤɚɬɚɧɚɟɤɪɚɧɨɬɦɨɠɟɞɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ.
USB ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɟɧɧɚɩɨɧ: DC 4.2 V
USB ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ: Hi-Speed USB (USB 2.0
ɇɨɦɢɧɚɥɟɧɧɚɩɨɧ: DC 3.6 V
[ ɉɪɢɛɥɢɠɧɨɬɪɚɟʃɟɧɚɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɬɟ
ɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ)
(ȿɞɢɧɢɰɢ
: ɦɢɧɭɬɢ : ɫɟɤɭɧɞɢ)
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ:
3.4 Wh: ɱɚɫɨɜɢ
(960 mAh)
[LCD ɟɤɪɚɧ]
ȼɝɪɚɞɟɧɚ
LCD ɩɚɧɟɥ: 6.2 cm (2.5
ɬɢɩ) TFT drive “Memory Stick Duo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɮɨɪɦɚɬɢɪɚɧɚɫɨɤɚɦɟɪɚɬɚ
Ⱦɢɡɚʁɧɨɬɢɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɟ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ 230
ɦɟɦɨɪɢʁɚ
ȼɤɭɩɟɧɛɪɨʁɧɚɬɨɱɤɢ:
400 (960×240) ɬɨɱɤɢ
ɩɨɞɥɟɠɧɢɧɚɩɪɨɦɟɧɢɛɟɡɩɪɟɬɯɨɞɧɚɧɚʁɚɜɚ.
ɉɪɢɛɥ.
>ɇɚɩɨʁɭɜɚʃɟ,
ɨɩɲɬɨ]
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Ƚɨɥɟɦɢɧɚ
31 MB NP-BG1, 3.6 V
ɋɬɪɭʁɚ: Ȼɚɬɟɪɢʁɚɧɚɩɨɥɧɟʃɟ
AC-LS5K
AC
Ⱥɞɚɩɬɟɪ
(ɧɟɫɟɢɫɩɨɪɚɱɭɜɚ),
640(Fine)
–
–
0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10 0:50:00 1:40:20
4.2 V
640(Standard)
0:01:30(ɜɨɬɟɤɧɚɫɧɢɦɚʃɟɫɨ
0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00 3:00:00 6:01:10
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
ɜɤɥɭɱɟɧ LCD ɟɤɪɚɧ): 1.0 W
320
0:06:00 0:23:40 0:42:50 1:27:00 2:57:50 6:04:30 12:00:20 24:04:50
Ɋɚɛɨɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ: 0 ɞɨ 40°C (32 ɞɨ 104°F)
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɚɱɭɜɚʃɟ:
–20 ɞɨ +60°C (–4 ɞɨ
• Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɬɨɜɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟɧɚɫɟɤɨʁɚɫɧɢɦɤɚɨɞɞɟɥɧɨɟ
2 ɱɚɫɚ.
+140°F)
• ɉɪɢɦɟɪɟʃɟɬɨɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ , 1GB ɟɟɞɧɚɤɜɨɧɚ 1 ɦɢɥɢʁɚɪɞɚɛɚʁɬɢ, ɩɪɨɫɬɨɪ
Ⱦɢɦɟɧɡɢɢ: 89.7 × 55.7 × 22.89 mm (Ⱦȼɒ, ɛɟɡ
ɤɨʁɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɱɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ
.
ɞɨɞɚɬɨɰɢɬɟ)
• Ɉɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟɬɨɡɚɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɢɡɧɟɫɭɜɚɨɤɨɥɭ 2GB ɡɚɫɟɤɨʁɡɚɩɢɫ. Ʉɨɝɚɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɜɢɞɟɨ
ɡɚɩɢɫɨɬʅɟɧɚɞɦɢɧɟ 2GB, ɫɧɢɦɚʃɟɬɨɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɡɚɩɢɪɚ.
ɇɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɩɪɢɤɥɭɱɧɢɞɟɥɨɜɢɲɬɨɧɟɫɟ
ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɧɢ ɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢ
ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬ.
31
27
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɧɚ
Ɇɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
ɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ
[ɑɢɫɬɟʃɟ
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɩɪɟɞɞɚɝɨ
ɋɨɞɪɠɢɧɚ
ɱɢɫɬɢɬɟ. ɇɟɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚʁɬɟɬɟɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɱɢɫɬɟʃɟɧɢɬɭɚɟɪɨɫɨɥ . Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɦɚɥɤɭ
ɧɚɜɥɚɠɧɟɬɨɩɚɪɱɟɬɤɚɟɧɢɧɚɡɚɞɚʁɚɱɢɫɬɢɬɟ
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚɧɚɭɪɟɞɨɬ.
[Ɋɚɛɨɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
[ɇɟɝɨɤɨɪɢɫɬɟɬɟɱɭɜɚʁɬɟɮɨɬɨɌɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧɛɪɨʁɫɥɢɤɢɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɫɥɟɞɧɢɜɟɦɟɫɬɚ
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɡɚɪɚɛɨɬɚɩɪɢ
ɫɧɢɦɚɬ
/ ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬ
• ɇɚɟɤɫɬɪɟɦɧɨɠɟɲɤɢ,
ɥɚɞɧɢɢɥɢɜɥɚɠɧɢɦɟɫɬɚ
ȼɨɬɚɛɟɥɚɬɚɟɧɚɜɟɞɟɧɩɪɢɛɥɢɠɧɢɨɬɛɪɨʁ
ɇɚɦɟɫɬɚɤɚɤɨɧɚɩɪɢɦɟɪɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟɫɧɢɦɚɬ/
ɩɚɪɤɢɪɚɧɧɚɫɨɧɰɟ, ɬɟɥɨɬɨɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬɫɨɟɞɧɚɩɨɥɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚ,
ɜɨ
.
ɦoɠɟɞɚɫɟɞɟɮɨɪɦɢɪɚɢɞɚɧɚɫɬɚɧɟɞɟɮɟɤɬ
ɧɨɪɦɚɥɟɧɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
• ɉɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɫɨɧɰɟɢɥɢɞɨɝɪɟʁɧɨɬɟɥɨ
ɫɨɢɫɩɨɪɚɱɚɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɢɩɪɢ
Ɍɟɥɨɬɨɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɦɨɠɟɞɚɫɦɟɧɢ
ɛɨʁɚ, ɞɚɫɟɞɟɮɨɪɦɢɪɚɢɞɚɞɨʁɞɟɞɨ
ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɨɞ
25°C (77°F).
ɞɟɮɟɤɬ.
ɂɦɚʁɬɟɜɨɩɪɟɞɜɢɞɞɟɤɚɨɜɢɟɛɪɨɟɜɢɦɨɠɟ
• ɇɚɦɟɫɬɚɫɨɫɢɥɧɢɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɞɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬɡɚɜɢɫɧɨɨɞɧɚɱɢɧɨɬɧɚ
• ȼɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɫɢɥɧɨɦɚɝɧɟɬɧɨɡɪɚɱɟʃɟ
ɤɨʁɫɟɤɨɪɢɫɬɢɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ.
ɇɚɩɟɫɤɨɜɢɬɢɢɩɪɚɜɥɢɜɢɦɟɫɬɚ
• ɋɨɬɟɤɨɬɧɚɜɪɟɦɟɬɨɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɧɚ
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɫɟɧɚɦɚɥɭɜɚ.
ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟvo fotoaparatot ɞɚɧɟɜɥɟɡɟ
ɩɪɚɲɢɧɚɢɥɢɩɟɫɨɤ. Ɉɜɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
• Ȼɪɨʁɨɬɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟɫɧɢɦɚɬ
ɤɨʁɩɨɧɟɤɨɝɚɲɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɬɫɬɪɚɧɢ.
/ɞɟɮɟɤɬ,
ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬɢɬɪɚɟʃɟɬɨɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɫɟ
ɧɚɦɚɥɭɜɚɚɬɜɨɫɥɟɞɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢ :
[Ʉɚɤɨɞɚɝɨɧɨɫɢɬɟ
– Ʉɨɝɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɟɧɢɫɤɚ .
ɇɟɫɟɞɧɭɜɚʁɬɟɞɨɞɟɤɚɝɨɧɨɫɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
– Ʉɨɝɚɱɟɫɬɨɫɟɤɨɪɢɫɬɢɛɥɢɰɨɬ .
ɜɨɡɚɞɧɢɨɬʇɟɩ,
ɛɢɞɟʁʅɢɬɨɚɦɨɠɟɞɚ
– Ʉɨɝɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɱɟɫɬɨɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚ
/
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ.
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚ.
– Ʉɨɝɚɱɟɫɬɨɫɟɡɭɦɢɪɚ.
[Ʉɚɤɨɞɚɝɨɱɢɫɬɢɬɟ
– Osvetlenosta na LCD ekranot e doterana.
ɑɢɫɬɟʃɟɧɚ
– [AF Mode] LCD
is set ɟɤɪɚɧɨɬ
to [Monitor].
Ȼɪɢɲɟɬɟɝɨ LCD ɟɤɪɚɧɨɬɫɨɫɩɟɰɢʁɚɥɟɧɫɟɬɡɚ
Ʉɨɝɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɡɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
–
ɱɢɫɬɟʃɟ (ɧɟɟɢɫɩɨɪɚɱɚɧ)ɡɚɞɚɝɢɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟ
[SteadyShot] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚ [Continuous].
ɨɬɢɫɨɰɢɬɟɨɞɩɪɫɬɢɢɩɪɚɜɨɬ.
–
Ʉɨɝɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɪɟɱɢɫɢɩɪɚɡɧɚ .
ɑɢɫɬɟʃɟɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ
– Ʉɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɟɩɨɜɪɡɚɧɧɚɦɪɟɠɚɬɚ
ɂɡɛɪɢɲɟɬɟʁɚɥɟʅɚɬɚɨɞɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬɫɨɫɭɜɚ
ɬɤɚɟɧɢɧɚɡɚɞɚɝɢɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬɢɫɨɰɢɬɟɨɞ
[ɩɪɫɬɢɢɩɪɚɜɨɬ.
ɉɪɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɑɢɫɬɟʃɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚ
Ȼɪɨʁɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬ . (ɦɢɧ.)
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
ɉɪɢɛɥ. 190
ɉɪɢɛɥ. 380
ɑɢɫɬɟɬɟʁɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚɚɩɚɪɚɬɨɬɫɨɦɚɥɤɭ
ɧɚɜɥɚɠɧɟɬɚɬɤɚɟɧɢɧɚ, ɚɩɨɬɨɚɩɨɦɢɧɟɬɟ ɫɨɫɭɜɚ
•ɬɤɚɟɧɢɧɚ.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟɜɨɫɥɟɞɧɢɬɟɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɇɟɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚʁɬɟɝɨɫɥɟɞɧɨɜɨ ,:
– Ɏɭɧɤɰɢʁɚɬɚ [AF Mode] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚ
ɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɧɚɫɬɚɧɟɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚ
ɧɚ[Single].
ɛɨʁɚɬɚ.
• –ɏɟɦɢɫɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɤɚɤɨɧɚɩɪɢɦɟɪ:
Ʉɨɝɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɡɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
ɪɚɡɪɟɞɭɜɚɱ,
ɛɟɧɡɢɧ,
ɚɥɤɨɯɨɥ, ɜɥɚɠɧɢ
[SteadyShot]
ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚ
[Shooting].
ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɢ, ɢɫɥɢɱɧɨ.
–ɲɚɦɢɜɱɢʃɚ,
ɋɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɧɚɫɟɤɨɢ
30 ɫɟɤɭɧɞɢ.
• –ɇɟɝɨɞɨɩɢɪɚʁɬɟɚɩɚɪɚɬɨɬɫɨɨɫɬɚɬɨɰɢɨɞ
Ɂɚɫɟɤɨʁɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ , ɤɨɩɱɟɬɨɡɚ
ɨɜɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɪɚɰɟɬɟ.
ɡɭɦɢɪɚʃɟɫɟɞɜɢɠɢɨɞɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ W ɞɨ
• ɇɟɝɨɨɫɬɚɜɚʁɬɟɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɩɨɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟ
ɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ T ɢɥɢɨɛɪɚɬɧɨ.
ɜɨɤɨɧɬɚɤɬɫɨɜɢɧɢɥɢɢɥɢɝɭɦɚ.
– ɋɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɨɞɨɥɠɟɧɛɥɢɰɡɚɫɟɤɨɟ .
– Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚ / ɜɤɥɭɱɭɜɚ
ɧɚɫɟɤɨɢ 10 ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.
26
30
ɩɨɥɧɟʃɟɤɨʁɚɫɥɭɠɢɡɚɨɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚ
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬ. ɦɢɧ.) ɤɚɤɨɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɬɚ, ɛɟɡ
ɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬɢɞɚɬɭɦɨɬ,
ɪɚɡɥɢɤɚɞɚɥɢɟɜɤɥɭɱɟɧɢɥɢɢɫɤɥɭɱɟɧ.
ɉɪɢɛɥ. 160
Ɉɜɚɚɛɚɬɟɪɢʁɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɟɩɨɥɧɢɞɨɞɟɤɚɝɨ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ. ɋɟɩɚɤɚɤɨɝɨ
•ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɚɦɨɩɨɜɪɟɦɟɧɨɢɧɚ
ɇɟɩɪɟɤɢɧɚɬɨɫɧɢɦɚʃɟ , ɫɨɩɨɫɬɚɜɟɧɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ
[320]
ɤɪɚɬɤɨ, ɬɚɚɩɨɫɬɟɩɟɧɨɫɟɩɪɚɡɧɢ. Ⱥɤɨɧɟɝɨ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɜɨɨɩɲɬɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɨɤɨɥɭɟɞɟɧ
ɦɟɫɟɰ, ɬɚɚɩɨɬɩɨɥɧɨɫɟɢɫɩɪɚɡɧɭɜɚ. ȼɨɨɜɨʁ
ɫɥɭɱɚʁɞɨɡɜɨɥɟɬeɢɧɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɞɚ
ɫɟɧɚɩɨɥɧɢ, ɩɪɟɞɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟɫɨɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ.
ɋɟɩɚɤɢɚɤɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɟɧɚɩɨɥɧɟɬɚ , ɜɢɟ
ɦɨɠɟɞɚɝɨɤɨɪɢɫɬɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɡɚ
ɫɧɢɦɚʃɟ, ɫɟɞɨɞɟɤɚɧɟɜɢɟɜɚɠɧɨɞɚɫɟ
ɫɧɢɦɟɧɢɞɚɬɭɦɨɬɢɜɪɟɦɟɬɨ.
Ɇɟɬɨɞɧɚɩɨɥɧɟʃɟɧɚ
ɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ
ɋɬɚɜɟɬɟɰɟɥɨɫɧɨɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɜɨ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨ ɢɫɤɥɭɱɟɧ 24 ɱɚɫɚ
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ.
[Ɉɲɬɟɬɭɜɚʃɟɤɨɟɛɚɪɚ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɧɚɫɟɪɜɢɫ
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɦɟɪɤɢ ...................................................................................2
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɢɨɛɪɚɬɟtɟɫɟɜɨ
ɉɪɜɨɲɬɨɬɪɟɛɚɞɚɡɧɚɟɬɟ..............ɨɜɥɚɫɬɟɧɫɟɪɜɢɫɜɨɫɥɟɞɧɢɜɟɫɥɭɱɚɢ
................................................
:...........4
ɂɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɢɡɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚȼɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
...................................6
– Ʉɨɝɚɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥɟɨɲɬɟɬɟɧɢɥɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɩɨɦɟɼɭ 0°C ɢ 40°C (32°F ɢ
ɋɧɢɦɚʃɟɬɨɩɪɢɟɤɫɬɪɟɦɧɨɥɚɞɧɢɢɥɢ
•104°F).
ɂɡɜɪɲɟɧɢɬɟɦɟɪɟʃɚɫɟɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚ
CIPA
ɟɤɫɬɪɟɦɧɨɬɨɩɥɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ,
ɧɟɫɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ.
ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
•[Ʉɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɜɥɚɝɚ
Ⱦɨɫɬɚɩɧɢɨɬɛɪɨʁɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ / ɞɨɫɬɚɩɧɨɬɨ
Ⱥɤɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɝɨɞɨɧɟɫɟɬɟɨɞɥɚɞɟɧɜɨ
ɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟɧɟɡɚɜɢɫɢɨɞ
ɬɨɩɨɥɩɪɨɫɬɨɪ,
ɦɨɠɟɞɚɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚɜɥɚɝɚɜɨ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɧɚɫɥɢɤɚɬɚ
.
ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɢɥɢɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ. ȼɚɤɜɚɬɚ
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ .
[Ⱥɤɨɫɟʁɚɜɢɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɜɥɚɝɚ
ɉɪɢɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟ
Ȼɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬ (ɦɢɧ.)
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨɟɞɟɧɱɚɫɞɚ
ɢɫɩɚɪɢɜɥɚɝɚɬɚ.
Ⱥɤɨɫɟɨɛɢɞɟɬɟɞɚɫɧɢɦɚɬɟɫɨ
ɉɪɢɛɥ. 360
ɉɪɢɛɥ. 7200
ɤɨɧɞɟɧɡɚɬɧɚɮɚɬɟɧɧɚɥɟʅɢɬɟ, ɫɧɢɦɤɢɬɟʅɟɛɢɞɚɬ
ɦɚɬɧɢ.
• ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɫɨɡɚɞɪɠɭɜɚʃɟ
ɨɞɨɤɨɥɭ 3 ɫɟɤɭɧɞɢɧɚɫɟɤɨʁɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ .
[ȼɝɪɚɞɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɧɚɩɨɥɧɟʃɟ
[Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢɦɚɜɝɪɚɞɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɧɚ
ɉɪɢɫɧɢɦɚʃɟɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ
ɋɟɪɜɢɫ
ɢɫɤɢɧɚɬ.
[ȼɨɞɚɢɜɥɚɝɚ
Ʉɚɤɨɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟɫɨɭɩɨɬɪɟɛɚ .......................................................8
MK
ɆɄ
– Ⱥɤɨɜɥɟɝɥɚɬɟɱɧɨɫɬɜɨɭɪɟɞɨɬɢɥɢɧɟɤɨʁ
ɇɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɜɨɞɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ .........................,..................
.........................................................8
ɩɪɟɞɦɟɬɩɚɞɧɚɥɜɪɡɧɟɝɨ.
ɞɨɞɟɤɚɟɩɪɢɤɥɭɱɟɧɜɨɫɬɪɭʁɚ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨ
–..
Ⱥɤɨɭɪɟɞɨɬɛɢɥɢɡɥɨɠɟɧɧɚɜɨɞɚɢɥɢɞɨɠɞ
.
1
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........................................................9
ɛɥɢɡɢɧɚɧɚɬɭɲɤɚɛɢɧɢ, ɤɚɞɢ, ɫɚɞɨɩɟɪɢ,
ɦɢʁɚɥɧɢɰɢɢɫɥ.
ɢɥɢɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɛɚɡɟɧɢɬɧ. “M em ory– Ⱥɤɨɭɪɟɞɨɬɛɢɥɢɡɥɨɠɟɧɧɚɫɢɥɟɧɭɞɚɪ
2 ɋɬɚɜɚʃɟɧɚɛɚɬɪɢʁɚɬɚɢ
Stick Duo”(ɧɟɫɥɟɞɭɜɚ)................,..10
ɩɚɞɧɚɥɢɥɢɟɨɲɬɟɬɟɧɨɤɭʅɢɲɬɟɬɨ.
3 ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬ
............
....12
– Ⱥɤɨɭɪɟɞɨɬɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɩɪɚɜɢɧɨ
, .ɚɩɪɢ
[Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥ
ɫɥɟɞɟʃɟɧɚɭɩɚɬɫɬɜɚɬɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ .
Ʌɟɫɧɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ (Ɋɟɠɢɦɡɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ
) .. 13
ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥɬɚɤɚɞɚɫɟ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʁɬɟɝɢɫɚɦɨɨɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɤɨɢɫɟ
ɢɡɛɟɝɧɟɨɞɟʃɟɩɪɟɤɭɧɟɝɨɢɥɢɧɟɝɨɜɨ
ɉɪɢɛɥɢɠɭɜɚʃɟȻɥɢɰɆɚɤɪɨɌɚʁɦɟɪȿɤɪɚɧ
..............................................14
ɩɪɨɩɢɲɚɧɢɜɨɭɩɚɬɫɬɜɨɬɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɧɚɤɪɲɭɜɚʃɟɨɞɩɪɟɞɦɟɬɢɫɬɚɜɟɧɢɜɪɡɧɟɝɨ .
ɇɟɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɧɚɞɪɭɝɢ
Ɉɛɪɧɟɬɟɨɫɨɛɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɜɨɞɟɥɨɬɧɚ
ɉɪɟɝɥɟɞɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
...........................................15
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬɞɟɮɟɤɬɢ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢɬɟ, ɪɚɡɞɟɥɧɢɰɢɬɟɢɦɟɫɬɚɬɚɧɚ
ɱɟɫɬɨɛɚɪɚɚɬɦɧɨɝɭɪɚɛɨɬɚɜɨɫɟɪɜɢɫɨɬɡɚɞɚɫɟ
ɢɡɥɟɡɨɞɭɪɟɞɨɬ.
Ɋɚɡɥɢɱɧɢɮɭɧɤɰɢɢ – HOME/Ɇɟɧɢɜɪɚɬɢɭɪɟɞɨɬɜɨɧɨɪɦɚɥɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚ.
.................................................18
–
Ʉɨɝɚɭɪɟɞɨɬɩɪɨʁɚɜɭɜɚgolemaɪɚɡɥɢɤɚɜɨ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚ HO M E ɟɤɪɚɧɨɬ....................................................................18
[Ⱦɨɞɚɬɨɰɢ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɬɟ – ɬɨɚɟɢɧɞɢɤɚɰɢʁɚɞɟɤɚɟ
Ⱦɟɥɨɜɢɧɚ H O M E ɟɤɪɚɧɨɬ .,......................................................................19
ɇɟɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɧɚɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɩɨɫɬɨʂɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟ.
ɫɬɚɬɢɜ, ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚ.
ɍɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɩɚɞɧɟ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ...............................................................20
ɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɜɪɟɞɚ , ɚ iɫɬɨɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚ
[ɋɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟ
Ⱦɟɥɨɜɢɧɚɦɟɧɢɬɨ....................................................................................21
ɫɟɨɲɬɟɬɢ. Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɫɚɦo ɩɨɫɬɨʂɟ, ɫɬɚɬɢɜ,
ɇɟɫɟɨɛɢɞɭɜɚʁɬɟɫɚɦɢɞɚɝɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚɬɟ
ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚɤɨɢɝɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ
ɭɪɟɞɨɬ, ɛɢɞɟʁʅɢɨɬɜɚɪɚʃɟɬɨɧɚɢɫɬɢɨɬɦɨɠɟ
Ʉɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɤɨɦɩʁɭɬɟɪ
................................................................
22
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ .
ɞɚɜɟɢɡɥɨɠɢɧɚɪɢɡɢɤɨɞɜɢɫɨɤɧɚɩɨɧɢ
ɆɄ
ɉɨɞdɪɠɚɧɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚ U SB ɜɪɫɤɚɢɫɨɮɬɜɟɪ (ɫɥɟɞɭɜɚ).....22
ɞɪɭɝɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɚ “C yber-shotH andbook”ɉɪɟɩɭɲɬɟɬɟɝɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟɬɨɧɚ
ɢɥɢ “C yber-shotStep-up G uide”......23
[ɉɪɨɜɟɬɪɭɜɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚɧɢɬɟɬɟɯɧɢɱɚɪɢɧɚɫɟɪɜɢɫɨɬ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɚɟɤɪɚɧɨɬ ..................................................................24
Ɉɬɜɨɪɢɬɟɧɚɤɭʅɢɲɬɟɬɨɫɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɡɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. Ɂɚɞɚɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɩɪɚɜɢɥɧɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɢ
[Ɂɚɦɟɧɫɤɢɞɟɥɨɜɢ
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ
..................... 26
ɞɚɫɟɡɚɲɬɢɬɢɭɪɟɞɨɬɨɞɩɪɟɝɪɟɜɚʃɟ,
ɨɜɢɟɨɬɜɨɪɢɦɨɪɚɞɚ
ɉɪɢɡɚɦɟɧɚɧɚɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟɞɟɥɨɜɢ, ɫɟɪɜɢɫɟɪɨɬ
ɛɢɞɚɬɫɥɨɛɨɞɧɢɢɧɟɫɦɟɚɬɞɚɫɟɩɨɤɪɢɜɚɚɬ.
ȼɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɛɪɨʁɧɚɫɧɢɦɟɧɢɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɫɥɢɤɢ.
......26
ɬɪɟɛɚɞɚɤɨɪɢɫɬɢɞɟɥɨɜɢɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɚɧɢɨɞ
– ɇɢɤɨɝɚɲɧɟɝɢɩɨɤɪɢɜɚʁɬɟɨɬɜɨɪɢɬɟɫɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ,
ɤɨɢɢɦɚɚɬɢɫɬɢ
Ȼɪɨʁɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟɡɚɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ ..............27
ɬɤɚɟɧɢɧɚɢɥɢɛɢɥɨɤɨʁɞɪɭɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥ .
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɚɤɨɢɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɬɟɞɟɥɨɜɢ .
– ɇɟɝɢɩɨɩɪɟɱɭɜɚʁɬɟɨɬɜɨɪɢɬɟɫɨɫɬɚɜɚʃɟɧɚ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɢɦɨɠɧɢɪɟɲɟɧɢʁɚ ........................................................28
ɇɟɨɜɥɚɫɬɟɧɨɬɨɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟɢɥɢɡɚɦɟɧɚɧɚ
ɭɪɟɞɨɬɧɚɤɪɟɜɟɬ, ɮɨɬɟɥʁɚɢɥɢɧɟɤɨʁɚ
ɞɟɥɨɜɢɬɟ,
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɢɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.............ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɠɚɪ,
............................................28
ɫɥɢɱɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ.
ɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪɢɥɢɧɟɤɨʁɚɞɪɭɝɚɨɩɚɫɧɨɫɬ.
ɋɧɢɦɚʃɟna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ .................................................29
– ɇɟɝɨɫɬɚɜɚʁɬɟɭɪɟɞɨɬɜɨɜɢɬɪɢɧɚɢɥɢɩɥɚɤɚɪ
[ɋɢɝɭɪɧɨɫɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɨɫɜɟɧɚɤɨɧɟɦɚɫɨɨɞɜɟɬɧɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ
. .................
..............................................................29
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟna ɫɥɢɤɢ
– ɇɟɨɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚ
ɉɨɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɩɪɚɜɤɢɬɟ, ɡɚɦɨɥɟɬɟɝɨ
ɪɚɞɢʁɚɬɨɪ,
ɧɟɤɨɟɞɪɭɝɨɝɪɟʁɧɨɬɟɥɨɢɥɢɧɚ ................................................................30
Ɇɟɪɤɢɡɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
ɫɟɪɜɢɫɟɪɨɬɞɚɢɡɜɪɲɢɪɭɬɢɧɫɤɚɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚ
ɫɨɧɰɟ.
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɚ (ɩɪɟɩɨɪɚɤɚɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ) ɡɚ
Ɍɟɯɧɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ..............................................................
31
ɞɚɭɬɜɪɞɢɞɚɥɢɭɪɟɞɨɬɟɫɢɝɭɪɟɧɡɚɪɚɤɭɜɚʃɟɢ
[Ƚɪɨɦ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ.
Ɂɚɪɚɞɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɩɪɢɧɟɜɪɟɦɟ ,
ɝɪɦɨɬɟɜɢɰɢɢɥɢɚɤɨɫɟɨɫɬɚɜɚɭɪɟɞɨɬɧɚɩɨɞɨɥɝɨ
ɜɪɟɦɟɛɟɡɧɚɞɡɨɪ, ɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɢɫɢɬɟɤɚɛɥɢɨɞ
ɧɟɝɨ. Ɉɜɚʅɟɫɩɪɟɱɢɛɢɥɨɤɚɤɜɨɲɬɟɬɢɲɬɨɦɨɠɟ
ɞɚɧɚɫɬɚɧɚɬɤɚɤɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɝɪɨɦɢɥɢ
ɜɚɪɢʁɚɰɢɢɜɨɧɚɩɨɧɨɬ.
7
3
Ʉɚɤɨɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚɟɧɟɪɝɢʁɚɜɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɩɪɚɜɢɥɧɨ.
B
Ɋɟɞɭɤɰɢʁɚɧɚɰɪɜɟɧɢɨɱɢ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɢɫɩɨɪɚɱɚɧɢɬɟɞɨɞɚɬɨɰɢ
• ɉɨɥɧɚɱɡɚɛɚɬɟɪɢɢ BC-CSG/BCCSGB/ BC-CSGC (1)
Ɋɟɠɢɦɧɚɦɟɪɟʃɟ
1.0m • Ɍɨɚɫɟɫɥɭɱɭɜɚɚɤɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɨɫɬɚɜɢɧɚɩɪɟɦɧɨɝɭɥɚɞɧɨɢɥɢɬɨɩɥɨɦɟɫɬɨ.
Ɏɨɤɭɫɧɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ
• ɉɨɧɟɤɨɝɚɲɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɧɟɝɨɩɨɤɚɠɭɜɚɩɪɚɜɢɥɧɨɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɧɟɪɝɢʁɚ.
• USB, A/V ɤɚɛɟɥɡɚɦɭɥɬɢɧɚɦɟɧɫɤɢ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ (1)
Ɋɟɠɢɦɧɚɛɥɢɰɨɬ
AE/AF ɡɚɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
Ɉɫɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɞɚɫɟɢɫɩɪɚɡɧɢɰɟɥɨɫɧɨɢɩɨɬɨɚɧɚɩɨɥɧɟɬɟʁɚɞɨɤɪɚʁ.
Ɣ
ɉɨɥɧɟʃɟɧɚɛɥɢɰɨɬ
ISO 400
ISO ɛɪɨʁ ɋɬɚɜɟɬɟɰɟɥɨɫɧɨɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɩɪɚɡɧɚ.
9).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɝɨɩɨɦɢɧɚɥɚɪɚɛɨɬɧɢɨɬɜɟɤ.
ɋɬɚɜɟɬɟɧɨɜɚɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ
.
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɬɚɛɨʁɚ
NR ɛɚɜɟɧɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
Ȼɪɡɢɧɚɧɚɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
125
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɩɨɥɧɢ
F3.5
Ɉɬɜɨɪɧɚɛɥɟɧɞɚ
• Ⱥɞɚɩɬɟɪɡɚ HD ɢɡɥɟɡɟɧɤɚɛɟɥ (1) (ɫɚɦɨɡɚ DSC-T25)
• ȻɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɥɧɢɫɨȺɋɚɞɚɩɬɟɪC(ɧɟɫɥɟɞɭɜɚ).
:32:00
+2.0EV
ȿɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚ
I
SO
400
AF ɪɚɦɤɚɡɚɦɟɪɟʃɟ
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ / ɫɧɢɦɚʃɟɮɢɥɦɨɜɢ
• ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ (1)
ɧɟɫɥɟɞɭɜɚɡɚɋȺȾɢɄɚɧɚɞɚ)
N
• Ɋɟɦɟɧɡɚɨɤɨɥɭɪɚɤɚ (1)
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɡɚɩɨɥɧɟʃɟ NP-BG1 (1)/
Ʉɭʅɢɲɬɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (1)
• CD-ROM (Cyber-shot ɚɩɥɢɤɚɬɢɜɟɧɫɨɮɬɜɟɪ/
“Cyber-shot Handbook”/“Cyber-shot Step-up
Guide”) (1)
• ɍɩɚɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ (ɨɜɚɭɩɚɬɫɬɜɨ) (1)
ɉɪɢɤɚɱɟɬɟɝɨɤɚɢɜɱɟɬɨɡɚɞɚ
ɢɡɛɟɝɧɟɬɟɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɩɨɪɚɞɢɫɥɭɱɚʁɧɨ
ɢɫɩɭɲɬɚʃɟɨɞɪɚɤɚɬɚ.
+2.0EV
500
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɟɫɧɢɦɚ
ɆɚɤɪɨȻɥɢɫɤɭ ɢɧɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚ.
Ⱥɥɤɚ
ɉɪɢɤɚɡɡɚɫɚɦɨɞɢʁɚɝɧɨɡɚ
ISO ɛɪɨʁ
ȿɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚ
Ȼɪɡɢɧɚɧɚɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
F3.5
Ɉɬɜɨɪɧɚɛɥɟɧɞɚ
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɝɨɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɨɬɫɥɨɛɨɞɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬɧɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɢɥɢɧɚ
“Memory
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
Stick Duo” (ɫɬɪɚɧɢ 27). Ⱥɤɨɟɩɨɥɧ, ɫɬɨɪɟɬɟɟɞɧɨɨɞɫɥɟɞɧɢɜɟɪɚɛɨɬɢ :
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
– ɂɡɛɪɢɲɟɬɟɝɢɧɟɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟɫɧɢɦɤɢ ɫɬɪɚɧɚ
D 15).
Standby
ɇɟɚɤɬɢɜɟɧɪɟɠɢɦ /
“Memory Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚɫɨɞɪɭɝɚ.
ɋɧɢɦɚʃɟɮɢɥɦ
R EC – Ɂɚɦɟɧɟɬɟʁɚ
C :32:00
ɉɪɢɤɚɡɡɚɫɚɦɨɞɢʁɚɝɧɨɡɚ
• ȼɢɟɤɨɪɢɫɬɢɬɟ “Memory Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɫɨɡɚɲɬɢɬɧɨɤɨɩɱɟɤɨɟɟɜɨ LOCK ɩɨɡɢɰɢʁa.
00:00:12Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨɜɨɩɨɡɢɰɢʁɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ȼɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
AF ɪɚɦɤɚɧɚɨɤɭɥɚɪɨɬ
.
ɏɢɫɬɨɝɪɚɦ
• ɇɟ ɦɨɠɟɞɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɬɟɞɨɞɟɤɚɫɟɩɨɥɧɢɛɥɢɰɨɬ.
•
ɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɤɨɝɚ
• ɂɡɛɟɪɟɬɟɩɨɢɧɚɤɨɜɪɟɠɢɦɨɞɪeɠɢɦɨɬ
[
Ɋɟɠɢɦɡɚɮɢɥ ɦɨɜɢ] ɫɨɩɨɦɨɲɧɚ
ɩɪɢɤɚɡɨɬɟɨɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ.
HO ME ɟɤɪɚɧɨɬɤɨɝɚɫɧɢɦɚɬɟɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ.
• Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɝɨɢɡɛɨɪɧɢɤɨɬɡɚɪɟɠɢɦɜɨ
ɤɨɝɚɫɧɢɦɚɬɟɮɢɥɦɨɜɢ .
+
Ni{anɡɚɦɟɪɟʃɟ
101-0012
Ȼɪɨʁɧɚɩɚɩɤɚɞɚɬɨɬɟɤɚ
• Ƚɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɫɥɢɤɚɬɚɫɟɞɨɬɟɪɭɜɚɧɚ [640(Fine)] ɤɨɝɚɫɧɢɦɚɬɟɮɢɥɦɨɜɢ. ɇɚɩɪɚɜɟɬɟɝɨ
ɏɢɫɬɨɝɪɚɦ
2007 1ɫɥɟɞɧ
1 ɨɜɨ: Ⱦɚɬɚɜɪɟɦɟɧɚɫɧɢɦɟɧɚɬɚ
9:30 AM
ɫɥɢɤɚ
– Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɩɨɢɧɚɤɜɚɝɨɥɟɦɢɧɚɨɞ [640(Fine)].
Ɣ STO P– ɋɬaɜɟɬɟȼɨɞɢɱɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
“Memory Stick PRO Duo”.
Ɣ PLAY
ɆɄ
ɇɟɫɟɜɩɢɲɭɜɚɞɚɬɭɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
.
BAC K/
ɂɡɛɨɪɧɚɫɥɢɤɢ
N EXT • Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɟɦɚɜɝɪɚɞɟɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɜɩɢɲɭɜɚʃɟɞɚɬɭɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ . Ɇɨɠɟɞɚ
ɝɢɨɬɩɟɱɚɬɢɬɟɢɥɢɫɧɢɦɢɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɫɨɞɚɬɭɦɫɨɩɨɦɨɲɧɚ “Picture Motion Browser”.
ȳɚɱɢɧɚɧɚzvuk
VO LU M E
Cȼɟɪɬɢɤɚɥɧɢɥɢɧɢɢɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬɤɨɝɚɫɟɫɧɢɦɚɚɬɦɧɨɝɭɫɜɟɬɥɢɩɪɟɞɦɟɬɢ.
• ɋɟɩɨʁɚɜɢɥɟɮɟɤɬɧɚɞɚɦɤɚɤɚɞɟɲɬɨɛɟɥɢ, ɰɪɧɢ, ɰɪɜɟɧɢɢɥɢɜɢɨɥɟɬɨɜɢɥɢɧɢɢɫɟ
Ɇɟɞɢumɡɚɪɟɩɪɨɞ
./ɫɧɢɦ.
ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬɧɚɫɥɢɤɚɬɚ.
Ɉɜɨʁɮɟɧɨɦɟɧɧɟɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɞɟɮɟɤɬ.
ɉɚɩɤɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚɫɧɢɦɤɢɬɟ
ɉɚɩɤɚɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɫɥɢɤɢɡɚ
ɫɧɢɦɚʃɟ
• ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ) ɤɨɩɱɟɬɨ (ɫɬɪɚɧɚ 15).
12/12
Ȼɪɨʁɧɚɫɥɢɤɚɫɧɢɦɟɧɢ ɫɥɢɤɢ
• ɂɦɟɬɨɧɚɮɨɥɞɟɪɨɬɞɚɬɨɬɟɤɚɬɚɟɫɦɟɧɟɬɨɧɚɜɚɲɢɨɬɤɨɦɩʁɭɬɟɪ .
ɜɨɢɡɛɪɚɧɚɬɚɩɚɩɤɚ
• Ʉɨɝɚɞɚɬɨɬɟɤɚɬɚɟɩɪɨɰɟɫɢɪɚɧɚɨɞɤɨɦɩʁɭɬɟɪɢɥɢɤɨɝɚɟɫɧɢɦɟɧɚɫɨɞɪɭɝɦɨɞɟɥɧɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɬɚɧɟɟɡɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɚ .
ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢ ɦ.
00:00:
•00
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɟɜɨ USB ɪɟɠɢɦ. ɂɡɛɪɢɲɟɬɟʁɚ USB ɜɪɫɤɚɬɚ.
ɉɪɨɦɟɧɚɧɚɩɚɩɤɚɬɚ
96
ȼɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɟɝɢɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɚɫɧɢɦɤɢɬɟ .
AF ɨɫɜɟɬɥɭɜɚɱ
4
8
29
25
ɉɪɨɛɥɟɦɢɢɦɨɠɧɢɪɟɲɟɧɢʁɚ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɚɟɤɪɚɧɨɬ
1 ɋɬɚɜɚʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢɢɬɟ/ ³Memory Stick Duo´ (ɧɟɟɢɫɩɨɪɚɱɚɧɚ )
ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɨɩɪɜɨɨɜɚɩɨɝɥɚɜʁɟ
Ⱥɤɨɫɟɫɨɨɱɭɜɚɬɟɫɨɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɢɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɜɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ, ɨɛɢɞɟɬɟɫɟ
ɫɥɟɞɧɢɜɟɪɟɲɟɧɢʁɚ
ɉɪɢɫɟɤɨɟɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ Ÿ (DISP)
A
ɟɤɪɚɧɨɬɫɟɦɟɧɭɜɚ ɫɬɪ. 14).
ɁɚɤɭɩɭɜɚɱɢɬɟɜɨɧɋȺȾɢɄɚɧɚɞɚ
ɁɚɤɭɩɭɜɚɱɢɬɟɜɨɋȺȾɢɄɚɧɚɞɚ
ZA
K UPUVA^ITE V O EVRO PA
ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ
1 ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɢɞɨɥɧɢɜɟɫɬɚɜɤɢɢɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɜɨ “Cyber-shot Handbook” (PDF).
E
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɟɡɚɛɚɬɟɪ .
[Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
Ovoj proizvod e testiran
i zaklu~eno e deka e
ɉɪɢɤɥɭɱɨɤ
vo soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMS
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
Ⱥɤɨɫɟɩɪɢɤɚɠɟɤɨɞ “C/E:ŌŌ:ŌŌ” ɧɚɟɤɪɚɧɨɬ, ɩɪɨɜɟɪɟɬɟɜɨ
“Cyber-shot
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɧɚɫɥɢɤɚ
Handbook”.
[ȼɧɢɦɚɧɢɟ
Ɋɟɠɢɦɡɚ
2 ɂɡɜɚɞɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ, ɢɫɬɚɜɟɬɟʁɚɩɨɜɬɨɪɧɨɡɚɨɤɨɥɭɟɞɧɚɦɢɧɭɬɚɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɜɤɥɭɱɟɬɟɝɨɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɬɨ.
ɂɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɢ )
3 Ɋɟɫɟɬɢɪɚʁɬɟɝɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɬɚ (ɫɬɪ. 19).
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekvencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
Ɋɟɠɢɦɡɚɮɨɬɨɝ . (ɉɪɨɝɪɚɦ )
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɬɚɛɨʁɚ
[ɇɚɩɨɦɟɧɚ
[Ʉɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ
4 Ʉɨɧɫɭɥɬɢɪɚʁɬɟɫɟɫɨȼɚɲɢɨɬ Sony ɩɪɨɞɚɜɚɱɢɥɢɨɜɥɚɫɬɟɧɢɨɬɫɟɪɜɢɫ.
Ɋɟɠɢɦɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
Ɋɟɠɢɦɡɚɦɟɪɟʃɟ
Ɇɨɪɚɞɚɡɧɚɟɬɟɞɟɤɚɫɨɨɫɬɚɜɚʃɟɧɚɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɫɟɪɜɢɫ, ɜɢɟɫɟɫɨɝɥɚɫɭɜɚɬɟɫɨɮɚɤɬɨɬɞɟkɚ
Ⱦɟɬɟɤɰɢʁɚɧɚɥɢɰ ɟ
ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚɧɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɩɪɨɜɟɪɟɧɚɤɚɤɨɞɟɥɨɞɫɟɪɜɢɫɧɚɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ.
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɢɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞ. ɡɚɜɢɛɪɚɰɢɢ
Ɍɚʁɦɟɪ
Ɂɚɲɬɢɬɚ
D PO F
Ɂɧɚɤɡɚɩɟɱɚɬɟʃɟ (DPOF)
• ɉɪɚɜɢɥɧɨɩɨɫɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ, ɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢɝɨɢɡɞɚɞɟɧɢɨɬɞɟɥ, ɡɚɞɚɝɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɩɨɞɢɝɚɱɨɬɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (ɫɬɪ. 10).
[Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
PictBridge ɜɪɫɤɚ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɫɬɚɜɢ.
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɟɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚ.
ɋɤɚɥɚɧɚɡɭɦɨɬ
• ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɩɪɚɜɢɥɧɨ (ɫɬɪɚɧɚ 10).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɩɪɚɡɧɚ. ɇɚɩɨɥɧɟɬɟʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ 9).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɝɨɩɨɦɢɧɚɥɚɪɚɛɨɬɧɢɨɬɜɟɤ. ɋɬɚɜɟɬɟɧɨɜɚɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ.
ɋɤɚɥɚɧɚɡɭɦɨɬ
• Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟʁɚɞɨɡɜɨɥɟɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ 8).
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚɧɟɧɚɞɟʁɧɨ.
Ɋɟɠɢɦɡɚɛɨʁɚ
• Ⱦɨɤɨɥɤɭɧɟɦɚɧɢɤɚɤɜɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɜɨɩɟɪɢɨɞɨɞɬɪɢɦɢɧɭɬɢ,
VO L.
ȳɚɱɢɧɚɧɚzvuk ɢɫɬɢɨɬ
ɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɡɚɞɚɫɟɡɚɲɬɟɞɢɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚɜɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ. ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨ
PictBridge ɜɪɫɤɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɩɨɜɬɨɪɧɨ (ɫɬɪɚɧɚ 12).
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɝɨɩɨɦɢɧɚɥɚɪɚɛɨɬɧɢɨɬɜɟɤ. ɋɬɚɜɟɬɟɧɨɜɚɧɚɩɨɥɧɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ.
24
28
ɟ
ɟ
ɆɄ
C H AR G E ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
Dokolku
stati~kiot
elektricitet ili
C H AR
G E ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
i.t.n...)
i povtorno vklu~ete go.
1ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɜɨɩɨɥɧɚɱɨɬ.
ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ
[Ɉɞɥɚɝɚʃɟɧɚɫɬɚɪɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ
2
ɉɪɢɤɥɭɱɟɬɟɝɨɩɨɥɧɚɱɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚ
({teker).
ɢɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɚɩɚɪɚɬɢ
ɋɟ
ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɜɨȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚɭɧɢʁɚ
CHARGE ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɢɩɨɥɧɟʃɟɬɨɡɚɩɨɱɧɭɜɚ.
Ʉɨɝɚʅɟɫɟɢɫɤɥɭɱɢ CHARGE ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ, ɩɨɥɧɟʃɟɬɨɟɡɚɜɪɲɟɧɨ ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɩɨɥɧɚ).
ɢɜɨɞɪɭɝɢȿɜɪɨɩɫɤɢɡɟɦʁɢɫɨ
Ⱥɤɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɞɚʁɚɩɨɥɧɢɬɟɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
(ɭɲɬɟɟɞɟɧɱɚɫɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ), ɬɚɚʅɟɬɪɚɟɦɚɥɤɭ
ɩɨɫɟɛɧɢɫɨɛɢɪɧɢɰɟɧɬɪɢ
)
ɆɄ
ɆɄ
ɩɨɞɨɥɝɨ.
[ȼɪɟɦɟɡɚɩɨɥɧɟʃɟ
Ʉɨɦɩɥɟɬɧɨɩɨɥɧɟʃɟ
Ɉɤɨɥɭ. 330 ɦɢɧɭɬɢ.
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɩɨɥɧɟʃɟ
Ɉɤɨɥɭ 270 ɦɢɧɭɬɢ.
•ȼɪɟɦɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɫɟɧɚɩɨɥɧɢɰɟɥɨɫɧɨɢɫɩɪɚɡnɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɨɞ 25°C (77°F).
ɉɨɥɧɟʃɟɬɨɦɨɠɟɞɚɩɨɬɪɚɟɩɨɞɨɥɝɨ, ɡɚɜɢɫɧɨɨɞɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢ.
Ɉɜɨʁɫɢɦɛɨɥ
ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬɢɥɢɩɚɤɭɜɚʃɟɬɨ
• ɉɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɡɚɞɨɫɬɚɩɧɢɬɟɜɪɟɦɢʃɚɢɦɚɧɚɫɬɪɚɧɚ
26.
ɭɤɚɠɭɜɚɞɟɤɚɬɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɬɪɟɛɚɞɚɫɟ
• ɉɪɢɤɥɭɱɟɬɟɝɨɚɞɚɩɬɟɪɨɬɜɨɥɟɫɧɨɞɨɫɬɚɩɟɧɭɬɢɤɚɱ.
ɬɪɟɬɢɪɚɤɚɤɨɞɨɦɚɲɟɧɨɬɩɚɞ. ɇɚɦɟɫɬɨɬɨɚ, ɬɨʁ
• Ⱦɭɪɢɢɤɨɝɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ CHARGE ɧɟɫɜɟɬɢ, ɫɟɞɨɞɟɤɚɩɨɥɧɚɱɨɬɟɜɤɥɭɱɟɧɜɨɫɬɪɭʁɚ, ɬɨʁɟɩɨɞɧɚɩɨɧ.
ɬɪɟɛɚɞɚɫɟɨɫɬɚɜɢɜɨɨɞɪɟɞɟɧɢɫɨɛɢɪɧɢ
Ⱦɨɤɨɥɤɭɫɟɩɨʁɚɜɚɬɧɟɤɨɢɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɚɞɚɩɬɟɪɨɬ,
ɜɟɞɧɚɲɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɨɞɫɬɪɭʁɚ.
ɰɟɧɬɪɢɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ.
ɋɨɬɨɚɫɟɡɚɲɬɢɬɭɜɚ
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɢɱɨɜɟkovɨɬɨɡɞɪɚɜʁɟɢɫɟ
• Ʉɨɝɚɩɨɥɧɟʃɟɬɨʅɟɡɚɜɪɲɢ, ɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɚɞɚɩɬɟɪɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɢɢɡɜɚɞɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɨɞɩɨɥɧɚɱɨɬ.
ɫɩɪɟɱɭɜɚɚɬɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟɧɟɝɚɬɢɜɧɢ
• Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɫɚɦɨɚɞɚɩɬɟɪɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɡɚ Sony ɛɚɬɟɪɢɢ.
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɤɨɢɦɨɠɚɬɞɚɫɟɩɨʁɚɜɚɬɫɨ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɢɫɮɪɥɚʃɟɧɚɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞ .
Ɋɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɬɨɩɨɦɚɝɚɞɚɫɟɡɚɱɭɜɚɚɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ. Ɂɚɩɨɞɟɬɚɥɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɤɨɥɭɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɬɨɧɚɨɜɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞ, ȼɟɦɨɥɢɦɟɞɚʁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚɬɟ
ɥɨɤɚɥɧɚɬɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ ,
ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɯɢɝɢɟɧɚɢɥɢɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚɬɚɤɚɞɟɲɬɨ
ɫɬɟɝɨɤɭɩɢɥɟɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞ.
5
9
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚ “Cyber-shot Handbook”/ “Cyber-shot Step-up Guide”
2 ɋɬɚɜɚʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ / "Memory Stick Duo" (ne
ɫɥɟɞɭɜɚ)
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɢɡɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨɧɚɜɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
ɟ
ɠ
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚ “M em ory[Ɂɚɛɟɥɟɲɤɢɡɚ
Stick
LCD ɟɤɪɚɧɨɬ
[Ȼɟɤɚɩ (Ⱥɪɯɢɜɢɪɚʃɟ) ɧɚɩɨɞɚɬɨD uo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚɫɨ
ɰɢɬɟɨɞɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɢ
• LCD ɟɤɪɚɧɨɬɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢɜɢɫɨɤɨ ɩɪɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɡɚɜɪɬɟɧɚ
ɩɪɟɰɢɡɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɫɨɩɪɟɤɭ
99.99%
“Memory Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚ
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
ɤɨɧ LC D ɟɤɪɚɧɨɬ. ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɢɤɫɟɥɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ . ɋɟɩɚɤ
Ʉɚɩɚɤɡɚ ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
ɞɨɞɟɤɚɩɪɢɬɢɫɤɚɬɟɧɚ
ɇɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʁɬɟɝɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɧɟ
gi ɜɚɞɟɬɟ
ɦɨɠɟɞɚɩɨɫɬɨʁɚɬɦɚɥɢɰɪɧɢɢɢɥɢɫɜɟɬɥɢ
ɢ “M em ory Stick D uo”
ɤɨɩɱɟɬɨɫɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.
ɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢɥɢ “Memory Stick Duo”
ɬɨɱɤɢ (ɛɟɥɚ, ɰɪɜɟɧɚ, ɡɟɥɟɧɚɢɥɢɫɢɧɚɛɨʁɚ)
ɞɨɞɟɤɚɫɜɟɬɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɩɪɢɫɬɚɩ ,
ɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɫɟɭɧɢɲɬɚɬɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ
ɨɞɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚɢɥɢ “Memory
Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ
ɚɪɯɢɜɢɪɚʁɬɟɝɢɜɚɲɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢ , ɡɚɞɚ
ɫɩɪɟɱɢɬɟɧɢɜɧɨɝɭɛɟʃɟ .
ɤɨɢɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬɧɚ LCD
ɟɤɪɚɧɨɬ. Ɉɜɢɟɬɨɱɤɢɫɟɧɨɪɦɚɥɧɚɩɨʁɚɜɚɢ
ɧɢɤɚɤɨɧɟɜɥɢʁɚɚɬɧɚɫɧɢɦɤɢɬɟ .
[ɂɛɥɩɧɪɛɭɛɜɣɦɨɩɬɭɛɨɛɯɩɭɩɞɫɛɯɣɣɭɠ
• Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɟɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨ DCF
(Design rule for Camera File system)
ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɟɧɫɬɚɧɞɚɪɞɩɨɫɬɚɜɟɧɨɞ JEITA
[ɂɛɜɠɦɠɳɥɣɢɛɬɨɣɧɛʄɠɣɫɠɪɩɟɮɥɱɣʂɛ
(Japan Electronics and Information Technology
• Ɉɜɨʁɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɟɟɨɬɩɨɪɟɧɧɚɩɪɚɲɢɧɚ, ɭɞɚɪ
Industries Association).
ɢɜɨɞɚ. ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟ ³Ɇɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ”
•
ɇɟɦɨɠɟɦɟɞɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɦɟɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
ɫɬɪɚɧɚ 29) ɩɪɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ .
ɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɫɧɢɦɟɧɢɫɨɜɚɲɢɨɬ
• ɉɪɟɞɫɧɢɦɚʃɟɧɚɜɚɠɧɢɧɚɫɬɚɧɢ , ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɚɞɪɭɝɢɭɪɟɞɢ , ɤɚɤɨɧɢɡɚ
ɩɪɨɛɧɨɫɧɢɦɚʃɟ, ɡɚɞɚɫɟɭɜɟɪɢɬɟɞɟɤɚ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɫɧɢɦɟɧɢɢɥɢ
1ɮɨɬɚɩɚɪɚɬɨɬɩɪɚɜɢɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ
Ɉɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɡɚɛɚɬɟɪɢʁɚɢ
“Memory
Stick Duo”.
.
ɭɪeɞɭɜɚɧɢɨɞɞɪɭɝɢɭɪɟɞɢɧɚɜɚɲɢɨɬ
• ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟɞɚɧɟɝɨɧɚvodenɢɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ .
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ.
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚ “Memory Stick Duo” (ɧɟɟɢɫɩɨɪɚɱɚɧɚ) ɫɟɞɨɞɟɤɚɧɟɤɥɢɤɧɟ.
2ȼɨɞɚɬɚɲɬɨɧɚɜɥɟɝɥɚɜɨɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɧɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɩɪɟɞɢɡɜiɤɭɜɚɞɟɮɟɤɬ, ɤɨʁɩɨɧɟɤɨɝɚɲ
[Ɋɫɠɟɮɪɫɠɟɮɝɛʄɠɢɛɛɝɭɩɫɬɥɣɭɠɪɫɛɝɛ
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (ɜɧɢɦɚɜɚʁɬɟɧɚɩɨɥɚɪɢɬɟɬɨɬ).
3ɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɬɫɬɪɚɧɢ.
Ɍɟɥɟɜɢɡɢɫɤɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɮɢɥɦɨɜɢɬɟ, ɜɟɞɟɨɤɚɫɟɬɢɬɟɢ
• ɇɟɝɨɧɚɫɨɱɭɜɚʁɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɤɨɧɫɨɧɰɟɬɨ
ɞɪɭɝɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɫɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɚɜɬɨɪɫɤɢɬɟɩɪɚɜɚ.
ɢɥɢɤɨɧɞɪɭɝɢɡɜɨɪɧɚɫɢɥɧɚɫɜɟɬɥɢɧɚ . Ɍɨɚ
Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɡɚɛɚɬɟɪɢʁɚɢ “Memory
Stick Duo”.
4ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ.
ɇɟɨɜɥɚɫɬɟɧɨɬɨɫɧɢɦɚʃɟɧɚɬɚɤɜɢɬɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɟɧɟɡɚɤɨɧɫɤɨ.
• ɇɟɝɨɤɨɪɢɫɬɟɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɦɟɫɬɚɤɚɞɟ
[Ʉɨɝɚɧɟɟɫɬɚɜɟɧɚ
“Memory Stick Duo” ɤɚɪɬɢɱɤɚ
ɫɟɟɦɢɬɭɜɚɚɬɫɢɥɧɢɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨɜɢɢɥɢ
[ɇɟɦɚɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɡɚɫɧɢɦɟɧɢɬɟ
ɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚ.
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɦɨɠɟɞɚɧɟɪɚɛɨɬɢ
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɧɢɦɚɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɚɫɧɢɦɤɢɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢʁɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
ɫɨɞɪɠɢɧɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɨɧɚɜɚɤɜɢɦɟɫɬɚ.
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
31 MB).
ɇɟɦɚɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɧɚɲɬɟɬɚɡɚɫɧɢɦɟɧɢɬɟ
• ɍɩɨɬɪɟɛɚɬɚɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɩɟɫɨɱɧɢɢɥɢ
ɩɪɚɜɥɢɜɢɦɟɫɬɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬ .
ɫɨɞɪɠɢɧɢɩɨɪɚɞɢɧɟɦɨɠɧɨɫɬɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ɢɥɢɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɤɚɤɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɞɟɮɟɤɬ
• Ⱥɤɨɫɟɩɨʁɚɜɢɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɜɥɚɝɚ,
ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɩɪɟɞɞɚɝɨɤɨɪɢɫɬɢɬɟ
ɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ.
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ ɫɬɪɚɧɚ 29).
• ɇɟɩɪɨɬɪɟɫɭɜɚʁɬɟɝɨɢɧɟɭɞɢɪɚʁɬɟɝɨ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ. Ɉɫɜɟɧɩɨʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨɧɚɞɟɮɟɤɬ
ɢɧɟɦɨɠɧɨɫɬɚɡɚɮɨɬoɝɪɚɮɢɪɚʃɟɢɫɧɢɦɚʃɟ ,
ɨɜɚɦɨɠɟɞɚɝɨɭɧɢɲɬɢɦɟɞɢɭɦɨɬɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɝɭɛɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ .
• ɂcɱɢɫɬɟɬɟʁɚɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚɛɥɢɰɨɬ .
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɲɬɨʁɚɟɦɢɬɭɜɚɛɥɢɰɨɬɦɨɠɟɞɚ
ʁɚɫɦɟɧɢɛɨʁɚɬɚɧɚne~istotijataɢɥɢɞɚʁɚ
ɡɚɥɟɩɢɧɚɧɟɝɨɜɚɬɚɩɨɜɪɲɢɧɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚ
ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɫɨɧɟɞɨɜɨɥɧɨʁɚɤɛɥɟɫɨɤ.
6
10
[Ɂɚ Windows ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
[Ɂɚ Macintosh ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
1 ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɤɨɦɩʁɭɬɟɪɨɬɢɜɦɟɬɧɟɬɟɝɨ CD-
1 ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɤɨɦɩʁɭɬɟɪɨɬɢɜɦɟɬɧɟɬɟɝɨ CD-
Ⱦɨɫɬɚɩɟɧɛɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɬɪɚɟʃɟɧɚɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɬɟ
ROM-ɨɬ (ɢɫɩɨɪɚɱɚɧ) ɜɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɬɨɞɨɫɬɚɩɧɨɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟna
CD-ROM
ROM-ɨɬ (ɢɫɩɨɪɚɱɚɧ) ɜɨ CD-ROM ɜɢɞɟɨ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬɛɪɨʁna
ɉɪɢɤɚɡɨɬɞɨɥɭɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ.
ɭɪɟɞɨɬ.
ɭɪɟɞɨɬ. ɂɡɛɟɪɟɬɟɝɨ “Handbook” ɮɨɥɞɟɪɨɬ
ɡɚɩɢɫɢɡɚɜɢɫɚɬɨɞɭɫɥɨɜɢɬɟɧɚɫɧɢɦɚʃɟ .
ɢɢɫɤɨɩɢɪɚʁɬɟʁɚ “Handbook.pdf” ɞɚɬɨɬɟɤɚɬɚ
21.
• ɉɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɡɚɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɫɥɢɤɢɬɟɢɦɚɧɚɫɬɪɚɧɚ 20,
ɤɨʁɚɫɟɧɚɨɼɚɜɨ
“GB” ɮɨɥɞɟɪɨɬɧɚ
ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɨɬ.
[ ɉɪɢɛɥɢɠɟɧɛɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
2 Ɉɬɤɚɤɨɤɨɩɢɪɚʃɟɬɨɟɡɚɜɪɲɟɧɨ,
ɞɜɚɩɬɢ
ȿɞɢɧɢɰɢ : Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ )
ɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚ “Handbook.pdf.”
ȼɝɪɚɞɟɧɚ
“Memory Stick Duo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɮɨɪɦɚɬɢɪɚɧɚɫɨɤɚɦɟɪɚɬɚ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟ ɬ ɦɟɦɨɪɢʁɚ
Ɂɚɞɚɩɪɨɱɢɬɚɬɟ “Cyber-shot Step-up Guide”
ɉɪɢɛɥ.
1 MB
ȼɨ [stepupguide]
CD- ROM,
128 MB 256 MB 512
1 GB
2ɩɚɩ
GBɤɚɬɚɧɚ
4 GB
8 GB
Ʉɨɝɚʅɟɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚ [Cyber-shot
Ƚɨɥɟɦɢɧɚ
31 MB
ɢɦɚɞɪɭɝɚɩɚɩɤɚɫɨɢɦɟ [stepupguide].
Handbook] ɤɨɩɱɟɬɨ, ɩɪɢɤɚɡɨɬɡɚɤɨɩɢɪɚʃɟ
8M
10ɫɟɩɨʁɚɜɭɜɚ.
40
72
148
302
620
1225
2457
Ʉɨɩɢɪɚʁɬɟʁɚɧɚȼɚɲɢɨɬɤɨɦɩʁɭɬɟɪ.
ɧɚ “Cyber-shot Handbook”
ɋɥɟɞɟɬɟɝɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɧɚɟɤɪɚɧɨɬɡɚɞɚ
3:2
10
40
72 2 148
302
620 [language],
1225 ɚ 2457
ɂɡɛɟɪɟɬɟ
[stepupguide],
ɤɨɩɢɪɚɬɟ.
148
ɩɨɬɨɚ [GB]
188
384ɩɚɩɤɚɬɚɫɧɢɦɟɧɚɧɚ
789
1559CD- 3127
RO M ɞɢɫɤɨɬ. Ʉɨɩɢɪɚʁɬɟɝɢɫɢɬɟɞɚɬɨɬɟɤɢ
302
617
1266
2501 ɢ 5017
ɨɞ [GB] ɩɚɩɤɚɬɚɨɞ
CD-ROM ɞɢɫɤɨɬ,
VGA
202
790
1428
ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɢɞɚɝɢɩɪɟɫɧɢɦɢɬɟɩɪɟɤɭ
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988ɩɚɩɤɚɬɚɤɨʁɚʁɚɢɫɤɨɩɢɪɚɜɬɟ
2025
4002
8027
[stepupguide]
13
51
92
2 5M
ɉɨɡɚɜɪ{uɜɚʃɟɧɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɬɚ, ɞɜɚɩɚɬɢ
3M
82
ɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚɢɤɨɧɚɬɚɧɚ21
Desktop-ɨɬ.
ɞɚɬɨɬɟɤɢɬɟɜɨ [img] ɩɚɩɤɚɬɚɦɟɦɨɪɢɪɚɧɚɜɨ
ɜɨɱɟɤɨɪ 1.
• Ȼɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɝɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ [REC Mode] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚ (Normal).
3 Ɉɬɤɚɤɨʅɟɡɚɜɪɲɢɤɨɩɢɪɚʃɟɬɨ, ɞɜɨʁɧɨ
• Ⱥɤɨɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɢɨɬɛɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɟɩɨɝɨɥɟɦɨɞ 9,999, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ “>9999” ɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ.
ɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚ “stepupguide.hqx”
ɜɨ
• Ʉɨɝɚɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ / ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɫɧɢɦɟɧɢɫɨɩɨɫɬɚɪɢɦɨɞɟɥɢɧɚ
Sony, ɞɢɦɟɧɡɢɢɬɟɧɚ
[stepupg
uide]
ɩɚɩɤɚɬɚɡɚɞɚɝɨ
ɫɥɢɤɚɬɚɧɚɟɤɪɚɧɨɬɦɨɠɟɞɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ.
ɞɟɤɨɦɩɪɟɫɢɪɚɬɟ, ɚɩɨɬɨɚɞɜɨʁɧɨ
[ ɉɪɢɛɥɢɠɧɨɬɪɚɟʃɟɧɚɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɬɟ ɤɥɢ ɤɧɟɬɟɧɚɝɟɧɟɪɢɪɚɧɚɬɚɞɚɬɨɬɟɤɚ
(ȿɞɢɧɢɰɢ : ɱɚɫɨɜɢ : ɦɢɧɭɬɢ : ɫɟɤɭɧɞɢ)
“stepupguide”.
ȼɝɪɚɞɟɧɚ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ ɦɟɦɨɪɢʁɚ
Ƚɨɥɟɦɢɧɚ
ɉɪɢɛɥ.
31 MB
640(Fine)
–
• Ⱥɤɨɧɟɦɚɬɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɨɚɥɚɬɤɚɡɚ
“Memory Stick Duo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɮɨɪɦɚɬɢɪɚɧɚɫɨɤɚɦɟɪɚɬɚ
ɞɟɤɨɦɩɪeɫɢʁɚ - HQX ɞɚɬɨɬɟɤɚ, ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʁɬɟ
Stuffit Expander.
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
3:00:00
6:01:10
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɬɨɜɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟɧɚɫɟɤɨʁɚɫɧɢɦɤɚɨɞɞɟɥɧɨɟ 2 ɱɚɫɚ.
• ɉɪɢɦɟɪɟʃɟɬɨɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ , 1GB ɟɟɞɧɚɤɜɨɧɚ 1 ɦɢɥɢʁɚɪɞɚɛɚʁɬɢ, ɩɪɨɫɬɨɪ
ɤɨʁɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɱɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ .
• Ɉɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟɬɨɡɚɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɢɡɧɟɫɭɜɚɨɤɨɥɭ 2GB ɡɚɫɟɤɨʁɡɚɩɢɫ. Ʉɨɝɚɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɜɢɞɟɨ
ɡɚɩɢɫɨɬʅɟɧɚɞɦɢɧɟ 2GB, ɫɧɢɦɚʃɟɬɨɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɡɚɩɢɪɚ.
23
27
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɧɚ
ɍɠɢɜɚʃɟɫɨɤɨɦɩʁɭɬɟɪ
ɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ
ɋɨɞɪɠɢɧɚ
[ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɬɨɜɪɟɦɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
Ɇɨɠɟɬɟɞɚɝɢɩɪɢɤɚɠɭɜɚɬɟɫɧɢɦɤɢɬɟɫɧɢɦɟɧɢɫɨɜɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɚɤɨɦɩʁɭɬɟɪ. ɂɫɬɨɬɚɤɚ
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧɛɪɨʁɫɥɢɤɢɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɦɨɠɟɞɚɝɢɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɟɫɢɬɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢɧɚɫɨɮɬɜɟɪɨɬɩɪɢɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɢ
ɫɧɢɦɚɬ
/ ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬɁɚɩɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɜɨ “Cyber-shot Handbook.”
ɮɢɥɦɨɜɢɬɟɨɞɮɨɬɨɚɩɚɪɬɨɬ.
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ POWERɡɚɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟɚɩɚɪɚɬɨɬɢɞɚɝɨɩɪɨɜɟɪɢɬɟɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɬɨɜɪɟɦɟɧɚ
...................................................................................2
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɚȻɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɦɟɪɤɢ
LCD ɟɤɪɚɧɨɬ.
ɉɪɜɨɲɬɨɬɪɟɛɚɞɚɡɧɚɟɬɟ.........................................................................4
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚ
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɢɡɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚȼɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ ...................................6
• ɂɡɜɪɲɟɧɢɬɟɦɟɪɟʃɚɫɟɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚ CIPA
ȼɨɬɚɛɟɥɚɬɚɟɧɚɜɟɞɟɧɩɪɢɛɥɢɠɧɢɨɬɛɪɨʁ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ.
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟɫɧɢɦɚɬ/
(CIPA: Camera & Imaging Products
ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬɫɨɟɞɧɚɩɨɥɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚ,
ɜɨ
ɉɨɞɞɪɠɚɧɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚ USB Association)
ɜɪɫɤɚɢɚɩɥɢɤɚɬɢɜɟɧ
ɧɨɪɦɚɥɟɧɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɫɨɮɬɟɪ (ɢɫɩɨɪɚɱɚɧ)
• Ⱦɨɫɬɚɩɧɢɨɬɛɪɨʁɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ / ɞɨɫɬɚɩɧɨɬɨ
ɫɨɢɫɩɨɪɚɱɚɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɢɩɪɢ
ɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟɧɟɡɚɜɢɫɢɨɞ
ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɨɞ 25°C (77°F).
ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɧɚɫɥɢɤɚɬɚ .
ɂɦɚʁɬɟɜɨɩɪɟɞɜɢɞɞɟɤɚɨɜɢɟɛɪɨɟɜɢɦɨɠɟ
Ɂɚ W indow s ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
Ɂɚ M acintosh ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɞɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬɡɚɜɢɫɧɨɨɞɧɚɱɢɧɨɬɧɚ
ɤɨʁɫɟɤɨɪɢɫɬɢɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ.
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
U SBɜɪɫɤɚ
Wind ows 2000 Professional,[ ɉɪɢɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟ
ɞɨ v10.4)
Windows XP Home Edition ɢɥɢ
• ɋɨɬɟɤɨɬɧɚɜɪɟɦɟɬɨɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɧɚ
Ȼɪɨʁna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬ (ɦɢɧ.)
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɫɟɧɚɦɚɥɭɜɚ. Windows XP Professional
ɉɪɢɛɥ. 360
ɉɪɢɛɥ. 7200
• Ȼɪɨʁɨɬɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɨɢɦɨɠɟɞɚɫɟɫɧɢɦɚɬ
Ⱥɩɥɢɤɚɬɢɜɟɧɫɨɮɬɜɟɪ
ɧɟɟɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ
Wind ows 2000 Professional,
/ ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬɢɬɪɚɟʃɟɬɨɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɫɟ
“Picture M otion
Windows
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɫɨɡɚɞɪɠɭɜɚʃɟ
ɧɚɦɚɥɭɜɚɚɬɜɨɫɥɟɞɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢ
: XP Home Edition• ɢɥɢ
Brow ser”
Windows XP Professional
ɨɞɨɤɨɥɭ 3 ɫɟɤɭɧɞɢɧɚɫɟɤɨʁɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ .
– Ʉɨɝɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɟɧɢɫɤɚ
.
– Ʉɨɝɚɱɟɫɬɨɫɟɤɨɪɢɫɬɢɛɥɢɰɨɬ .
[ ɉɪɢɫɧɢɦɚʃɟɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ
• Ɇɨɪɚɞɚɛɢɞɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɨɫɨɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢ
ɢɫɩɨɪɚɤɚɬɚ.
– Ʉɨɝɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɱɟɫɬɨɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚ /
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬ. ɦɢɧ.)
• ȺɤɨɜɚɲɢɨɬɈɋɧɟɩɨɞɞɪɠɭɜɚ
USB ɜɪɫɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɟɬɟɱɢɬɚɱɫɧɢɦɚɱɧɚ
Memory Stick ɤɚɪɬɢɱɤɢ.
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚ.
• Ɂɚɩɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɨɤɨɥɭɨɤɨɥɢɧɚɬɚɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚ
Cyber-shot ɚɩɥɢɤɚɬɢɜɧɢɨɬɫɨɮɬɜɟɪ,
“Picture Motion
– Ʉɨɝɚɱɟɫɬɨɫɟɡɭɦɢɪɚ.
ɉɪɢɛɥ. 160
ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟɜɨ
Handbook.”
Browser,”
na LCD“Cyber-shot
ekranot e doterana.
– Osvetlenosta
– [AF Mode] is set to [Monitor].
• ɇɟɩɪɟɤɢɧɚɬɨɫɧɢɦɚʃɟ , ɫɨɩɨɫɬɚɜɟɧɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ
[320]
– Ʉɨɝɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɡɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
[SteadyShot] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚ [Continuous].
– Ʉɨɝɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɪɟɱɢɫɢɩɪɚɡɧɚ .
– Ʉɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɟɩɨɜɪɡɚɧɧɚɦɪɟɠɚɬɚ
[ ɉɪɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
Ȼɪɨʁɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬ . (ɦɢɧ.)
ɉɪɢɛɥ. 380
ɉɪɢɛɥ. 190
• Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟɜɨɫɥɟɞɧɢɬɟɫɢɬɭɚɰɢɢ :
– Ɏɭɧɤɰɢʁɚɬɚ [AF Mode] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚ
ɧɚ[Single].
– Ʉɨɝɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɡɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
[SteadyShot] ɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɧɚ [Shooting].
– ɋɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɧɚɫɟɤɨɢ 30 ɫɟɤɭɧɞɢ.
– Ɂɚɫɟɤɨʁɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ , ɤɨɩɱɟɬɨɡɚ
ɡɭɦɢɪɚʃɟɫɟɞɜɢɠɢɨɞɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ W ɞɨ
ɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ T ɢɥɢɨɛɪɚɬɧɨ.
– ɋɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɨɞɨɥɠɟɧɛɥɢɰɡɚɫɟɤɨɟ .
– Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚ / ɜɤɥɭɱɭɜɚ
ɧɚɫɟɤɨɢ 10 ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.
22
26
ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚ
ɛɚɬɟɪɢʁɚɄɚɤɨɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟɫɨɭɩɨɬɪɟɛɚ .......................................................8
Ɍɨɥɤɭɜɚʃɟ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ
............Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟ
.....................
...................Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟ
......................Ɂɚɦɟɧɟɬɟʁɚ
..........................8
ɩɨɥɧɚ
ɫɤɨɪɨɩɨɥɧɚ ...
ɟɩɨɥɭ1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
...................ɫɥɚɛɚɫɧɢ......................ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɫɨɩɨɥɧɚ
..........................9
ɦɚʃɟɬɨ/ ɪɟɩɪɨ- ɢɥɢɧɚɩɨɥɧɟɬɟʁɚ.
ɩɪɚɡɧɚ
2 ɋɬɚɜɚʃɟɧɚɛɚɬɪɢʁɚɬɚɢ “M em ory Stick Duo”
(ɧɟɫɥɟɞɭɜɚ)
..................10
ɞɭɤɰɢʁɚɬɚɧɚ(ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚɱɤɢɨɬ
ɛɪɝɭʅɟɡɚɩɪɟ. ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɬɪɟɩɤɚ
3 ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬ
..................)12
Ʌɟɫɧɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ (Ɋɟɠɢɦɡɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ ) .. 13
• ɉɨɞɨɞɪɟɞɟɧɢɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɟɨɤɨɥɭɦɢɧɭɬɚɞɚɫɟɩɪɢɤɚɠɟɬɨɱɧɨɬɨɧɢɜɨɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.
ɉɪɢɛɥɢɠɭɜɚʃɟȻɥɢɰɆɚɤɪɨɌɚʁɦɟɪȿɤɪɚɧ .............................................14
• ɉɨɞɨɞɪɟɞɟɧɢɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɦɨɠɟɞɚɧɟɩɨɤɚɠɭɜɚɬɨɱɧɨ.
ɩɨɬɪɟɛɧɨɟɞɚɫɟɞɨɬɟɪɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬ
(ɫɬɪɚɧɚ 12).
•Ʉɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɡɚɩɪɜɩɚɬ,
ɉɪɟɝɥɟɞɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
...........................................15
[Ɂɚɜɚɞɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢɥɢ
Stick Duo”
Ɋɚɡɥɢɱɧɢɮɭɧɤɰɢɢ “Memory
– HOME/Ɇɟɧɢ
.................................................18
MK
Ɉɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɨɞɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢ
“Memory
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚ HO M E ɟɤɪɚɧɨɬ.
.........Stick
........Duo”.
..................................................18
Ⱦɟɥɨɜɢɧɚ
.........................................................19
“Memory Stick
Duo” H O M E ɟɤɪɚɧɨɬ ..............
Ȼɚɬɟɪɢʁɚ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ.
ɍɜɟɪɟɬɟɫɟɞɟɤɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚ ..............................................................20
Ʌɢɡɝɚʁɬɟɝɨɩɨɞɢɝɚɱɨɬɡɚ
Ⱦɟɥɨɜɢɧɚɦɟɧɢɬɨ...........................................
.........................................21
ɩɪɢɫɬɚɩɧɟɫɜɟɬɢ,ɚɩɨɬɨɚ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟʁɚɟɞɧɚɲ “M em ory
ɆɄ
ɆɄ
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟɞɚ
Ʉɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɤɨɦɩʁɭɬɟɪ
................................................................
22
ɧɟʁɚɢɫɩɭɲɬɢɬɟ.
Stick D uo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚ.
ɉɨɞdɪɠɚɧɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚ U SB ɜɪɫɤɚɢɫɨɮɬɜɟɪ (ɫɥɟɞɭɜɚ).....22
ɉɪɟɝɥɟɞɧɚ “C yber-shotH andbook”ɢɥɢ “C yber-shotStep-up G uide”......23
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɚɟɤɪɚɧɨɬ ..................................................................24
Ɍɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ ..................... 26
ȼɪɟɦɟɬɪɚɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɢɛɪɨʁɧɚɫɧɢɦɟɧɢɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɫɥɢɤɢ.......26
Ȼɪɨʁɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟɡɚɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ ..............27
• ɇɟɨɬɜɨɪɚʁɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɨɞɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢɧɟɝɚɫɧɟɬɟɝɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɞɨɞɟɤɚɫɜɟɬɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɢɦɨɠɧɢɪɟɲɟɧɢʁɚ ........................................................28
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɩɪɢɫɬɚɩ,ɢɧɚɤɭɦɨɠɟɞɚɝɢɢɡɝɭɛɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ
(ɫɧɢɦɟɧɢɨɬ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ)
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɢɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ ............................................................................28
ɋɧɢɦɚʃɟna ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ .................................................29
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟna ɫɥɢɤɢ ...............................................................................29
Ɇɟɪɤɢɡɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ ................................................................30
Ɍɟɯɧɢɱɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ .............................................................. 31
11
7
2Ʉɚɤɨɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟ
ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɞ ɨɬɟɪɭɜ ɚʃɟɧɚɱɚɫɨɬ
Ⱦɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ
B
Ɋɟɞɭɤɰɢʁɚɧɚɰɪɜɟɧɢɨɱɢ
Ɋɟɠɢɦɧɚɦɟɪɟʃɟ
Ɏɨɤɭɫɧɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ
ȼɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɪɟɠɢɦɨɬ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɫɟɪɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ.
Ɋɟɠɢɦɧɚɛɥɢɰɨɬ
Ɣ
AE/AF ɡɚɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɢɫɩɨɪɚɱɚɧɢɬɟɞɨɞɚɬɨɰɢ
1.0m
• USB, A/V ɤɚɛɟɥɡɚɦɭɥɬɢɧɚɦɟɧɫɤɢ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ (1)
• ɉɨɥɧɚɱɡɚɛɚɬɟɪɢɢ BC-CSG/BCPO W(1)E R Ʉɨɩɱɟ
CSGB/ BC-CSGC
Ɇɟɧɢɬɨɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟɟɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨɫɚɦɨɜɨɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢ ɪɚʃɟ, ɚɦɟɧɢɬɨ
ɉɨɥɧɟʃɟɧɚɛɥɢɰɨɬ
ISO 400
ISO ɛɪɨʁ
ɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɟɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨɫɚɦɨɜɨɪɟɠɢɦɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.
Ɋɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɫɟ
(ɤɚɤɜɢɲɬɨɫɟȺɜɬɨɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ,
ɨɜɨɡɦɨɠɟɧiɡɚɨɞɪɟɞɟɧɢɪɟɠɢɦɢɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɬɚɛɨʁɚ
NR ɛɚɜɟɧɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
ɢɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɪɟɠɢɦ, ɪɟɠɢɦɡɚɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ) ɧɚ HOMEɟɤɪɚɧɨɬ.
Ʉɚɩɚɤɡɚ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ
Ȼɪɡɢɧɚɧɚɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
125
Ɇɟɧɢɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
F3.
5
Ɉɬɜɨɪɧɚɛɥɟɧɞɚ
C :32:00
ɉɪɢɤɚɡɡɚɫɚɦɨɞɢʁɚɝɧɨɡɚ
ɂɡɛɨɪɧɚɨɩɬɢɦɚɥɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨɫɰɟɧɚɬɚ.
I
SO
400
ISO ɛɪɨʁ
AF ɪɚɦɤɚɡɚɦɟɪɟʃɟ
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɧɚɫɥɢɤɚ
ɂɡɛɨɪɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ.
+2.0EV
ȿɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚ
Ⱦɟɬɟɤɰɢʁɚɧɚɥɢɰɟ
Ƚɨɞɟɬɟɤɬɢɪɚɥɢɰɟɬɨɢɝɨɮɨɤɭɫɢɪɚɩɪɚɜɢɥɧɨ.
500
Ȼɪɡɢɧɚɧɚɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
ɆɚɤɪɨȻɥɢɫɤɭ
R EC Ɋɟɠɢɦ
ɂɡɛɨɪɧɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ.
F3.
5
Ɉɬɜɨɪɧɚɛɥɟɧɞɚ
N
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
Ɋɟɠɢɦɡɚɛɨʁɚ
ȳɚɦeɧɭɜɚɨɫɬɪɢɧɚɬɚɧɚɫɥɢɤɚɬɚɢɥɢɞɨɞɚɜɚɟɮɟɤɬɢ.
ɂɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɢ
+2.
0EV
ȿɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚ
• Ⱥɞɚɩɬɟɪɡɚ HD ɢɡɥɟɡɟɧɤɚɛɟɥ (1) (ɫɚɦɨɡɚ DSC-T25)
ɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨɤɨɩɱɟ
• ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ (1)
ɧɟɫɥɟɞɭɜɚɡɚɋȺȾɢɄɚɧɚɞɚ)
1
2
• Ɋɟɦɟɧɡɚɨɤɨɥɭɪɚɤɚ (1)
H O M E Ʉɨɩɱɟ
• Ȼɚɬɟɪɢʁɚɡɚɩɨɥɧɟʃɟ NP-BG1 (1)/
Ʉɭʅɢɲɬɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (1)
1
3
ɆɄ
ƔɄɨɩɱɟ
• CD-ROM (Cyber-shot ɚɩɥɢɤɚɬɢɜɟɧɫɨɮɬɜɟɪ/
“Cyber-shot Handbook”/“Cyber-shot Step-up
Guide”) (1)
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ POWER ɢɥɢɨɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ.
• ɍɩɚɬɫɬɜɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ (ɨɜɚɭɩɚɬɫɬɜɨ) (1)
Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɝɨɱɚɫɨɬɫɨɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
1ɉɪɢɤɚɱɟɬɟɝɨɤɚɢɜɱɟɬɨɡɚɞɚ
ɂɡɛɟɪɟɬɟɝɨɮɨɪɦɚɬɨɬɧɚɞɚɬɭɦɨɬɫɨɩɨɦɨɲɧɚ Ÿź , ɚɩɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ
Ⱥɥɤɚ Ɣ.
2ɢɡɛɟɝɧɟɬɟɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚ
ɂɡɛɟɪɟɬɟʁɚɫɟɤɨʁɚɫɬɚɜɤɚɫɨ ŻŹ ɢɞɨɬɟɪɚʁɬɟʁɚɧɭɦɟɪɢɱɤɚɬɚɜɪɟɞɧɨɫɬɫɨ Ÿź , ɚ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɩɨɪɚɞɢɫɥɭɱɚʁɧɨ
ɩɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ Ɣ.
ɢɫɩɭɲɬɚʃɟɨɞɪɚɤɚɬɚ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [OK], ɚɩɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ Ɣ.
Ɏɨɤɭɫ
ɉɪɢɤɚɡɡɚɫɚɦɨɞɢʁɚɝɧɨɡɚ
AF ɪɚɦɤɚɧɚɨɤɭɥɚɪɨɬ
ɆɄ
ɆɄ
ɏɢɫɬɨɝɪɚɦ
ɉɪɨɦɟɧɚɧɚɪɟɠɢɦɨɬɡɚɮɨɤɭɫ.
•
ɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɤɨɝɚ
ɩɪɢɤɚɡɨɬɟɨɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ.
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɬɚɛɨʁɚ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɬɨɧɨɜɢɬɟ na boite.
+
Ni{anɡɚɦɟɪɟʃɟ
1010012
Ȼɪɨʁɧɚɩɚɩɤɚɞɚɬɨɬɟɤɚ
ɇɢɜɨɧɚɛɥɢɰɨɬ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɫɜɟɬɥɨɧɚɛɥɢɰɨɬ.
ɏɢɫɬɨɝɪɚɦ
2007
1
1
Ⱦɚɬɚɜɪɟɦɟɧɚɫɧɢɦɟɧɚɬɚ
Ɋɟɞɭɤɰɢʁɚɧɚɰɪɜɟɧɢɨɱɢ
ɋɟɪɟɞɭɰɢɪɚɟɮɟɤɬɨɬɧɚɰɪɜɟɧɢɨɱɢɩɪɢɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɛɥɢɰ.
9:30 AM
ɫɥɢɤɚ
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
ɂɡɛɨɪɧɚɪɟɠɢɦɩɪɨɬɢɜɧɟʁɚɫɧɨɬɢɢ.
Ɣ STO P
ȼɨɞɢɱɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
Doteruvawe
ɂɡɛɨɪɧɚɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ.
Ɣ
PLAY
BAC K/
ɂɡɛɨɪɧɚɫɥɢɤɢ
N
EXT
Ɇɟɧɢɡɚɩɪɟɝɥɟɞ
VO LU M E
ȳɚɱɢɧɚɧɚzvuk
(ɛɪɢɲɟʃɟ)
Ȼɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.
[Ɂɚɦɟɧɭɜɚʃɟɧɚɞɚɬɭɦɨɬɢɜɪɟɦɟɬɨ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ HOME ɩɚɢɡɛɟɪɟɬɟ [
(Setup) (ɫɬɪɚɧɚ 18).
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
D
ISO
Ɉɫɟɬɥɢɜɨɫɬ.
St
andby
ɇɟɚɤɬɢɜɟɧɪɟɠɢɦ
/
ɋɧɢɦɚʃɟɮɢɥɦ
R EC
C :32:00
EV
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɟɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ.
00:00:12
ȼɪɟɦɟɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
ɂɡɛɨɪɧɚɪɟɠɢɦɨɬɡɚɦɟɪɟʃɟ.
Ɋɟɠɢɦɡɚɦɟɪɟʃɟ
Clock Settings] ɜɨ
C (ɫɥɚʁɞɲɨɭ)
Ɇɟɞɢumɡɚɪɟɩɪɨɞ
./ɫɧɢɦ.
Ɋɟɬɭɲɢɪɚʃɟɧɚɫɥɢɤɢɬɟ.
(ɪɟɬɭɲɢɪɚʃɟ)
(ɡɚɲɬɢɬɚ)
[Ʉɨɝɚɝɨɜɤɥɭɱɭɜɚɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
• Po stavawe na baterijata vo fotoaparatot, potrebno e nekoe vreme za da se vklu~i.
• Ⱥɤɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɪɚɛɨɬɢɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚ, ɚɜɢɟɧɟɪɚɤɭɜɚɬɟɫɨɧɟɝɨɨɤɨɥɭ 3 ɦɢɧɭɬɢ, ɬɨʁ
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚɡɚɞɚɝɨɫɨɩɪɟɬɪɨɲɟʃɟɬɨɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (Auto power-off
ɮɭɧɤɰɢʁɚ).
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɫɟɪɢʁɚɫɥɢɤɢ.
ɉɚɩɤɚɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɫɥɭɱɚʁɧɨɛɪɢɲɟʃɟ.
ɉɚɩɤɚɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
D PO F
Ⱦɨɞɚɜɚʃɟna ɡɧɚɤɡɚɩɟɱɚɬɟʃɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ.
96
ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɫɥɢɤɢɡɚ
ɉɟɱɚɬɟʃɟna ɫɥɢɤɢɧɚ ɩɟɱɚɬɚɪ co PictBridge.
(ɩɟɱɚɬɟʃɟ)
ɫɧɢɦɚʃɟ
(ɪɨɬɚɰɢʁɚ) Ȼɪɨʁɧɚɫɥɢɤɚɫɧɢɦɟɧɢ
Ɋɨɬɢɪɚʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ.
12/12
ɫɥɢɤɢ
ɜɨɢɡɛɪɚɧɚɬɚɩɚɩɤɚ
ɢɡɛɨɪɧɚɩɚɩɤɚ)
ɂɡɛɨɪɧɚɩɚɩɤɚɡɚɝɥɟɞɚʃɟɧɚɫɥɢɤɢɬɟ.
00:00:00
ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɜɪɟɦɟɡɚɫɧɢ ɦ.
ɉɪɨɦɟɧɚɧɚɩɚɩɤɚɬɚ
AF ɨɫɜɟɬɥɭɜɚɱ
8
12
21
25
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɚɟɤɪɚɧɨɬ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɟɥɨɜɢɬɟɨɞɦɟɧɢɬɨ
ɉɪɢɫɟɤɨɟɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ Ÿ (DISP)
1ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɋɬɚɜɚʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢɢɬɟ/ ³Memory Stick Duo´ (ɧɟɟɢɫɩɨɪɚɱɚɧɚ )
A
ɟɤɪɚɧɨɬɫɟɦɟɧɭɜɚ ɫɬɪ. 14).
[Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɁɚɤɭɩɭɜɚɱɢɬɟɜɨɋȺȾɢɄɚɧɚɞɚ
ɉɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚ
E
ɉɪɢɤɥɭɱɨɤ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɟɡɚɛɚɬɟɪ .
ɠ ɉɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ
ɁɚɤɭɩɭɜɚɱɢɬɟɜɨɧɋȺȾɢɄɚɧɚɞɚ
Ȼɥɢɰ
Ɂɭɦɢɪɚʃɟ
Ɍɚʁɦɟɪɢɧɞɢɤɚɬ.
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɧɚɫɥɢɤɚ
M E N U ɤɨɩɱɟ
ɟ
Ɋɟɠɢɦɡɚ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɂɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɢ )
M E N U ɤɨɩɱɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨ
ɤɨɩɱɟ
Ɣɤɨɩɱɟ
Ɋɟɠɢɦɡɚɮɨɬɨɝ . (ɉɪɨɝɪɚɦ )
Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɬɚɛɨʁɚ
Ɉɬɜɨɪɡɚɫɬɚɬɢɜ
ɞɨɥɧɚɫɬɪɚɧɚ)
H O M E ɤɨɩɱɟ
ȼɨɞɢɱɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ
Ɋɟɠɢɦɡɚɦɟɪɟʃɟ
Ⱦɟɬɟɤɰɢʁɚɧɚɥɢɰ ɟ
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞ. ɡɚɜɢɛɪɚɰɢɢ
Ɍɚʁɦɟɪ
D PO F
Ɂɚɲɬɢɬɚ
Ɂɧɚɤɡɚɩɟɱɚɬɟʃɟ (DPOF)
• Ɉɜɚɦɟɧɢɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɫɚɦɨɤɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɟɜɨɪɟɠɢɦɡɚɫɧɢɦɚʃɟɢɥɢɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.
[Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
PictBridge ɜɪɫɤɚ
• ȼɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɪɟɠɢɦɨɬ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɫɟɪɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ.
2ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɟɥɫɨ Ÿźɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
ɋɤɚɥɚɧɚɡɭɦɨɬ
Ⱥɤɨɞɟɥɨɬɧɟɟɩɪɢɤɚɠɚɧ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɬɟɫɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ Ÿźɞɨɞɟɤɚɧɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟ.
3ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɫɨ ŻŹ ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
ɋɤɚɥɚɧɚɡɭɦɨɬ
Ɋɟɠɢɦɡɚɛɨʁɚ
VO L.
ȳɚɱɢɧɚɧɚzvuk
PictBridge ɜɪɫɤɚ
ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ
Ȼɥɢɰ ɤɨɩɱɟ
Ɍɚʁɦɟɪ ɤɨɩɱɟ
M acro ɤɨɩɱɟ
Ɋɟɠɢɦɡɚɫɧɢɦɚʃɟ
1ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɡɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɦɟɧɢɬɨ.
Ʉɚɩɚɤɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜ
D IS P ɤɨɩɱɟ
C H AR G E ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
C H AR G E ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
[Ʉɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ
ɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨ
ɤɨɩɱɟ
1ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɜɨɩɨɥɧɚɱɨɬ.
ɆɄ
Ʌɢɡɝɚʁɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɡɚɞɚɝɨɨɬɜɨɪɢɬɟɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ.
2ɉɪɢɤɥɭɱɟɬɟɝɨɩɨɥɧɚɱɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚ
({teker).
Ⱦɪɠɟɬɟɝɨɫɬɚɛɢɥɟɧɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
, ɞɪɠɟʁʅɢʁɚɪɚɤɚɬɚɨɬɫɬɪɚɧɚ .
CHARGE
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɢɩɨɥɧɟʃɟɬɨɡɚɩɨɱɧɭɜɚ.
Ʉɨɝɚʅɟɫɟɢɫɤɥɭɱɢ CHARGE ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ, ɩɨɥɧɟʃɟɬɨɟɡɚɜɪɲɟɧɨ ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɩɨɥɧɚ).
Ⱥɤɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɞɚʁɚɩɨɥɧɢɬɟɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (ɭɲɬɟɟɞɟɧɱɚɫɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ), ɬɚɚʅɟɬɪɚɟɦɚɥɤɭ
ɩɨɞɨɥɝɨ.
[ȼɪɟɦɟɡɚɩɨɥɧɟʃɟ
Ʉɨɦɩɥɟɬɧɨɩɨɥɧɟʃɟ
Ɉɤɨɥɭ. 330 ɦɢɧɭɬɢ.
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɩɨɥɧɟʃɟ
ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɬɜɨ
ɰɟɧɬɚɪɨɬɧɚɤɚɞɚɪɨɬ.
Ɉɤɨɥɭ 270 ɦɢɧɭɬɢ.
ɋɥɢɤɚʁɬɟɫɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ.
•ȼɪɟɦɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɫɟɧɚɩɨɥɧɢɰɟɥɨɫɧɨɢɫɩɪɚɡnɟɬɚɛɚɬɟɪɢʁɚɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɨɞ 25°C (77°F).
ɉɨɥɧɟʃɟɬɨɦɨɠɟɞɚɩɨɬɪɚɟɩɨɞɨɥɝɨ,
ɡɚɜɢɫɧɨɨɞɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢ.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ:
AE/AF lock ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
• ɉɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɡɚɞɨɫɬɚɩɧɢɬɟɜɪɟɦɢʃɚɢɦɚɧɚɫɬɪɚɧɚ
26.
1 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬɢɞɪɠɟɬɟ
ɩɨɥɭɩɪɢɬɢɫɧɚɬɨɡɚɞɚɮɨɤɭɫɢɪɚɬɟ .
• ɉɪɢɤɥɭɱɟɬɟɝɨɚɞɚɩɬɟɪɨɬɜɨɥɟɫɧɨɞɨɫɬɚɩɟɧɭɬɢɤɚɱ.
Ɣ (AE/AF lock) ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ
(ɡɟɥɟɧ) ɫɟɞɨɞɟɤɚɩɨɥɧɚɱɨɬɟɜɤɥɭɱɟɧɜɨɫɬɪɭʁɚ, ɬɨʁɟɩɨɞɧɚɩɨɧ.
• Ⱦɭɪɢɢɤɨɝɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ
CHARGE ɧɟɫɜɟɬɢ,
ɬɪɟɩɤɚ, ɫɟɫɥɭɲɚɬɨɧ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɜɟʅɟ
Ⱦɨɤɨɥɤɭɫɟɩɨʁɚɜɚɬɧɟɤɨɢɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɚɞɚɩɬɟɪɨɬ,
ɜɟɞɧɚɲɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɨɞɫɬɪɭʁɚ.
ɧɟɬɪɟɩɤɚɬɭɤɭɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɜɟɬɢ.
• Ʉɨɝɚɩɨɥɧɟʃɟɬɨʅɟɡɚɜɪɲɢ,
ɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɚɞɚɩɬɟɪɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɢɢɡɜɚɞɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɨɞɩɨɥɧɚɱɨɬ.
2 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ
• Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɫɚɦɨɚɞɚɩɬɟɪɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɡɚ Sony ɛɚɬɟɪɢɢ.
ɰɟɥɨɫɧɨɞɨɤɪɚʁ.
• Ⱥɤɨɞɟɥɨɬɧɟɟɩɪɢɤɚɠɚɧ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɬɟɫɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ ŻŹɞɨɞɟɤɚɧɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟ.
• ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣɩɨɢɡɛɨɪɧɚɞɟɥ, ɜɨɪɟɠɢɦɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.
4ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɡɚɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɦɟɧɢɬɨ.
20
24
ɋɟɫɥɭɲɚɡɜɭɤɨɞɛɥɟɧɞɚɬɚ.
Ɏɢɥɦ:
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ HOME, ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [
ɫɬɪɚɧɚ 18).
ɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ] ɜɨ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ)
13
9
2 ɋɬɚɜɚʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ / "Memory Stick Duo" (ne
ɫɥɟɞɭɜɚ)
Zoom/Flash/Macro/Self-timer/Display (ɁɭɦȻɥɢɰɆɚɤɪɨɌɚʁɦɟɪȿɤɪɚɧ)
[
ɟ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɡɭɦɨɬ
[DISPɠ
ɉɪɨɦɟɧɚɧɚ
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚ “M em ory Stick
ɩɪɢɤɚɡɨɬɧɚɟɤɪɚɧɨɬ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɡɚɩɪɢɛɥɢɠɭɜɚʃɟ,
ɢɥɢ
D uo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚɫɨ
ɡɚɨɞɞɚɥɟɱɭɜɚʃɟ.
ɩɪɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɡɚɜɪɬɟɧɚ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ÿ (DISP) ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨ
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
ɤɨɧ LC D ɟɤɪɚɧɨɬ. ɤɨɩɱɟ. ɉɪɢɫɟɤɨɟɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ
Ÿ
Ʉɚɩɚɤɡɚ
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
[ Ȼɥɢɰ ɂɡɛɨɪɧɚɪɟɠɢɦɡɚ
ɞɨɞɟɤɚɩɪɢɬɢɫɤɚɬɟɧɚ
(DISP) ɩɪɢɤɚɡɨɬɫɟɦɟɧɭɜɚ:
ɢ “M em ory Stick D uo”
ɤɨɩɱɟɬɨɫɨɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.
ɛɥɢɰɨɬɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ)
ɉɪɢɬɢɫɤɚʁɬɟ Ź( )ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ
ɞɨɞeɤɚɧɟɢɡɛɟɪɟɬɟɫɨɨɞɜɟɬɟɧɪɟɠɢɦ.
:Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɢɛɥɢɰ
Ȼɥɢɰɨɬɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɩɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɧɚ
ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ (ɨɫɧɨɜɧɨ)
: ȼɤɥɭɱɟɧɛɥɢɰ
: Ȼɚɜɧɨɫɢɧɯɪɨ (ɩɪɢɫɢɥɟɧɛɥɢɰ)
Ȼɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ ɟ ɩɨɦɚɥɚ ɧɚ
ɬɟɦɧɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɨʁɚɫɧɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɜɨɧɨɩcɟɝɧɚɛɥɢɰɨɬ.
: ɂɫɤɥɭɱɟɧɛɥɢɰ
Ɉɫɜɟɬɥɟɧɨɫɬɧɚ LCD ɟɤɪɚɧɨɬ
Ļ
Histogram ɜɤɥɭɱɟɧ
Ļ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɫɤɥɭɱɟɧɢ
Ļ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɜɤɥɭɱɟɧɢ
) ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ
ɋɬɚɜɟɬɟʁɚŹ(
“Memory
Stick Duo” (ɧɟɟɢɫɩɨɪɚɱɚɧɚ) ɫɟɞɨɞɟɤɚɧɟɤɥɢɤɧɟ.
2 ɉɪɢɬɢɫɤɚʁɬɟ
ɞɨɞeɤɚɧɟɢɡbeɪɟɬ ɟɫɨɨɞɜɟɬeɧɪɟɠɢɦ.
:ɂɫɤɥɭɱɟɧɨɦɚɤɪɨ
(ɜɧɢɦɚɜɚʁɬɟɧɚɩɨɥɚɪɢɬɟɬɨɬ).
3ɋɬɚɜɟɬɟʁɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
: ȼɤɥɭɱɟɧɨɦɚɤɪɨ (W ɫɬɪɚɧɚ:ɨɤɨɥɭ 8 cm ɢɥɢ
ɩɨɞɚɥɟɤɭ,T ɫɬɪɚɧɚ:ɨɤɨɥɭ 25 cm ɢɥɢ
“Memory Stick Duo”.
4 Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɡɚɛɚɬɟɪɢʁɚɢ
ɤɚɪɬɢɱɤɚ
Ɏɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɫɧɢɦɚɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɚɫɧɢɦɤɢɤɨɪɢɫɬɟʁʅɢʁɚɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
31 MB).
[ ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬ
ɉɪɢɬɢɫɤɚʁɬɟ ź ( )ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ ɡɚɞɚɢɡɛɟɪɟɬɟ
ɪɟɠɢɦ.
:ɂɫɤɥɭɱɟɧɬɚʁɦɟɪ
: Ⱦɨɰɧɟʃɟɨɞ 10 ɫɟɤɭɧɞɢ
: Ⱦɨɰɧɟʃɟɨɞ 2 ɫɟɤɭɧɞɢ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ,
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɬɚʁɦɟɪɨɬɬɪɟɩɤɚɢɡɜɭɱɧɨ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚ.
[Ɂɚ Windows ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
HOME ɟɤɪɚɧɨɬ
1Ⱦɟɥɨɜɢɨɞ
ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɤɨɦɩʁɭɬɟɪɨɬɢɜɦɟɬɧɟɬɟɝɨ
CD-
[Ɂɚ Macintosh ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
1 ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɤɨɦɩʁɭɬɟɪɨɬɢɜɦɟɬɧɟɬɟɝɨ CDROM-ɨɬ (ɢɫɩɨɪɚɱɚɧ) ɜɨ CD-ROM
ROM-ɨɬ (ɢɫɩɨɪɚɱɚɧ) ɜɨ CD-ROM
ɭɪɟɞɨɬ. ɉɪɢɤɚɡɨɬɞɨɥɭɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ.
ɮɨɥɞɟɪɨɬ
ɭɪɟɞɨɬ. ɂɡɛɟɪɟɬɟɝɨ “Handbook”
ɋɥɟɞɧɢɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɢɞɟɥɨɜɢɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬɤɨɝɚʅɟɝɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɤɨɩɱɟɬɨ
HOME.
ɢɢɫɤɨɩɢɪɚʁɬɟʁɚ “Handbook.pdf”
Ɉɩɢɫɨɬɡɚɨɞɪɟɞɟɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɢɥɢɞɟɥɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɧɚɟɤɪɚɧɨɬ,
ɤɚɤɨɜɨɞɢɱ. ɞɚɬɨɬɟɤɚɬɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
Ɏɨɬɨɪɚɮɢɪɚʃɟ
(shooting)
ɤɨʁɚɫɟɧɚɨɼɚɜɨ “GB” ɮɨɥɞɟɪɨɬɧɚ
ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɨɬ.
Ⱦɟɥɨɜɢ
2 Ɉɬɤɚɤɨɤɨɩɢɪɚʃɟɬɨɟɡɚɜɪɲɟɧɨ, ɞɜɚɩɬɢ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɨɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ
ɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚ “Handbook.pdf.”
ɂɡɛɨɬɧɚɫɰɟɧɢ
Ɂɚɞɚɩɪɨɱɢɬɚɬɟ “Cyber-shot Step-up Guide”
ɉrɨɝɪɚɦɢɪɚɧɪɟɠɢɦ
Ɋɟɠɢ ɦɡɚɮɢɥɦɨɜɢ1 ȼɨ [stepupguide] ɩɚɩ ɤɚɬɚɧɚ CD- ROM,
Ʉɨɝɚʅɟɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚ [Cyber-shot
Handbook]
ɤɨɩɱɟɬɨ, ɩɪɢɤɚɡɨɬɡɚɤɨɩɢɪɚʃɟ
ɉɪɟɝɥɟɞɧɚɫɥɢɤɢ
ȿɞɢɧɟɱɧɚɫɥɢɤɚ
ɧɚ “Cyber-shot Handbook” ɫɟɩɨʁɚɜɭɜɚ.
ɂɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ
(View
images)
ɋɥɟɞɟɬɟɝɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɧɚɟɤɪɚɧɨɬɡɚɞɚ
ɋɥɚʁɞɲɨɭ
ɤɨɩɢɪɚɬɟ.
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [stepupguide], [language], ɚ
ɉɟɱɚɬɟʃɟ, ɞɪɭɝɨ
ɉɟɱɚɬɟʃɟ
2 ɉɨɡɚɜɪ{uɜɚʃɟɧɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɬɚ,
ɞɜɚɩɚɬɢ
Ⱥɥɚɬɤɢɡɚɦɭɡɢɤɚ
(Printing, other) Desktop-ɨɬ.
ɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚɢɤɨɧɚɬɚɧɚ
ɨɞ [GB] ɩɚɩɤɚɬɚɨɞ CD-ROM ɞɢɫɤɨɬ, ɢ
ɢɦɚɞɪɭɝɚɩɚɩɤɚɫɨɢɦɟ [stepupguide].
Ʉɨɩɢɪɚʁɬɟʁɚɧɚȼɚɲɢɨɬɤɨɦɩʁɭɬɟɪ.
ɩɨɬɨɚ [GB] ɩɚɩɤɚɬɚɫɧɢɦɟɧɚɧɚ CDRO M ɞɢɫɤɨɬ. Ʉɨɩɢɪɚʁɬɟɝɢɫɢɬɟɞɚɬɨɬɟɤɢ
ɉɪɟɜɡɟɦɚʃɟɦɭɡɢɤɚ
Ɏɨɪɦɚɬ
ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɢɞɚɝɢɩɪɟɫɧɢɦɢɬɟɩɪɟɤɭ
[ ɆɚɤɪɨȻɥɢɡɨɤɮɨɤɭɫ
1 Ɉɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɡɚɛɚɬɟɪɢʁɚɢ “Memory Stick Duo”.
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟɨɞɛɥɢɫɤɭ)
ɩɨɞɚɥɟɤɭ
:ȼɤɥɭɱɟɧɨɛɥɢɫɤɭɮɨɤɭɫɢɪɚʃɟ
(ɡɚɤɥɭɱɟɧɨɧɚ
[Ʉɨɝɚɧɟɟɫɬɚɜɟɧɚ
“Memory
Stick Duo”
W ɫɬɪɚɧɚɬɚ:Ɉɤɨɥɭ 1 ɞɨ 20 cm .
ɉɪɟɝɥɟɞɭɜɚʃɟɧɚ “Cyber-shot Handbook”/ “Cyber-shot Step-up Guide”
ɍɪɟɞɭɜɚʃɟ
ɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
(Manage memory)
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ
(Settings)
ɞɚɬɨɬɟɤɢɬɟɜɨ [img] ɩɚɩɤɚɬɚɦɟɦɨɪɢɪɚɧɚɜɨ
ɆɄ
Ⱥɥɚɬɤɢɡɚɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ[stepupguide] ɩɚɩɤɚɬɚɤɨʁɚʁɚɢɫɤɨɩɢɪɚɜɬɟ
Memory Stick Ⱥɥɚɬɤɚ
ɜɨɱɟɤɨɪ 1.
Ɏɨɪɦɚɬɢɪɚʃɟ
Ʉɪɟɢɪɚʃɟ REC.ɩɚɩɤɚ
3 Ɉɬɤɚɤɨʅɟɡɚɜɪɲɢɤɨɩɢɪɚʃɟɬɨ, ɞɜɨʁɧɨ
ɂɡɦɟɧɚɧɚ REC. ɩɚɩɤɚ
Ʉɨɩ ɢɪɚʃɟ
ɤɥɢɤɧɟɬɟɧɚ “stepupguide.hqx” ɜɨ
Ⱥɥɚɬɤɚɡɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
[stepupg uide] ɩɚɩɤɚɬɚɡɚɞɚɝɨ
Ɏɨɪɦɚɬɢɪɚʃɟɞɟɤɨɦɩɪɟɫɢɪɚɬɟ, ɚɩɨɬɨɚɞɜɨʁɧɨ
Ƚɥɚɜɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚ ɤɥɢ ɤɧɟɬɟɧɚɝɟɧɟɪɢɪɚɧɚɬɚɞɚɬɨɬɟɤɚ
“stepupguide”.
Ƚɥɚɜɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚ
1
• Ⱥɤɨɧɟɦɚɬɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɨɚɥɚɬɤɚɡɚ
Beep - ɡɜɭɱ.
ɫɢɝɧɚɥ
ȼɨɞɢɱɡɚɮɭɧɤɰɢɢ
ɞɟɤɨɦɩɪeɫɢʁɚ - HQX ɞɚɬɨɬɟɤɚ, ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʁɬɟ
ɂɧɢɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
Stuffit 2Expander.
Ƚɥɚɜɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚ
USB ȼɪɫɤɚ
CO MPONENT Video
ɂɡɥɟɡ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ 1
AF ɨɫɜɟɬɥɭɜɚɱ
AF Ɋɟɠɢ ɦ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ 2
Ⱥɜɬɨɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ɋɟɲɟɬɤɚ
Ⱦɢɝɢɬɚɥɟɧɡɭɦ
Ⱥɜɬɨɩɪɟɝɥɟɞ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚɡɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɡɚʁɚɡɢɤɨɬ
10
14
19
23
ɍɠɢɜɚʃɟɫɨɤɨɦɩʁɭɬɟɪ – ɉɨɱɟɬɟɧɟɤɪɚɧ (home) /
ɇɚɱɢɧɧɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɟɧɢ
ɉɪɟɝɥɟɞɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
[ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɬɨɜɪɟɦɟɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
Ɇɨɠɟɬɟɞɚɝɢɩɪɢɤɚɠɭɜɚɬɟɫɧɢɦɤɢɬɟɫɧɢɦɟɧɢɫɨɜɚɲɢɨɬɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɧɚɤɨɦɩʁɭɬɟɪ. ɂɫɬɨɬɚɤɚ
Ʉɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɩɨɱɟɬɧɢɨɬɟɤɪɚɧ
ɦɨɠɟɞɚɝɢɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɟɫɢɬɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢɧɚɫɨɮɬɜɟɪɨɬɩɪɢɤɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟɢ
ɮɢɥɦɨɜɢɬɟɨɞɮɨɬɨɚɩɚɪɬɨɬ. Ɂɚɩɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɜɨ “Cyber-shot Handbook.”
ɉɪɟɤɭɩɨɱɟɬɧɢɨɬɟɤɪɚɧɦɨɠɟɬɟɞɚɩɪɢɫɬɚɩɢɬɟɞɨɪɚɡɧɢɮɭɧɤɰɢɢ . Ɉɜɨʁɟɤɪɚɧɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɨɬɜɨɪɢɢɞɨɞɟɤɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɬɟɢɞɨɞɟɤɚɝɢɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ .
ɉɨɞɞɪɠɚɧɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚ USB ɜɪɫɤɚɢɚɩɥɢɤɚɬɢɜɟɧ
ɫɨɮɬɟɪ (ɢɫɩɨɪɚɱɚɧ)
U SBɜɪɫɤɚ
Ⱥɩɥɢɤɚɬɢɜɟɧɫɨɮɬɜɟɪ
“Picture M otion
Brow ser”
Ɂɚ W indow s ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
Ɂɚ M acintosh ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
Wind ows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ɢɥɢ
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
ɞɨ v10.4)
Ɣ ɤɨɩɱɟ
ɧɟɟɤɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɨ
Wind ows 2000 Professional,
Windows XP Home Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨɤɨɩɱɟ
Edition ɢɥɢ
Windows XP Professional
HOME ɤɨɩɱɟ
• Ɇɨɪɚɞɚɛɢɞɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɨɫɨɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢ ɢɫɩɨɪɚɤɚɬɚ.
• ȺɤɨɜɚɲɢɨɬɈɋɧɟɩɨɞɞɪɠɭɜɚ USB ɜɪɫɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɟɬɟɱɢɬɚɱɫɧɢɦɚɱɧɚ Memory Stick ɤɚɪɬɢɱɤɢ.
• Ɂɚɩɨɜɟʅɟɞɟɬɚɥɢɨɤɨɥɭɨɤɨɥɢɧɚɬɚɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚ Cyber-shot ɚɩɥɢɤɚɬɢɜɧɢɨɬɫɨɮɬɜɟɪ, “Picture Motion
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
ɡɚɞɚɫɟɨɬɜɨɪɢɩɨɱɟɬɧɢɨɬɟɤɪɚɧ
1
ɉɪɨɱɢɬɚʁɬɟɜɨ “Cyber-shotHOME
Handbook.”
Browser,”
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɨ ŻŹ.
3 Izberete del so Ÿź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
[ɉɪɢɢɡɛɨɪɧɚ
(Manage Memory) ɢɥɢ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ POWERɡɚɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟɚɩɚɪɚɬɨɬɢɞɚɝɨɩɪɨɜɟɪɢɬɟɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɨɬɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɧɚ LCD ɟɤɪɚɧɨɬ.
(ɂɧɞɟɤɫ)/ (ɡɭɦɡɚ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)ɤɨɩɱɟ
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɤɨɩɱɟ
ɩɪɟɨɫɬɚɧɚɬɚ
Ɂɜɭɱɧɢɤ
ɛɚɬɟɪɢʁɚ
Ɍɨɥɤɭɜɚʃɟ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟ
ɩɨɥɧɚ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟ
ɫɤɨɪɨɩɨɥɧɚ
Ȼɚɬɟɪɢʁɚɬɚ
ɟɩɨɥɭɩɪɚɡɧɚ
(ɡɭɦɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)
ȻɚɬɟɪɢʁɚɬɚɟɤɨɩɱɟɁɚɦɟɧɟɬɟʁɚ
ɫɥɚɛɚɫɧɢɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚɫɨɩɨɥɧɚ
M EN U ɤɨɩɱɟ
ɦɚʃɟɬɨ/ ɪɟɩɪɨɢɥɢɧɚɩɨɥɧɟɬɟʁɚ.
ɞɭɤɰɢʁɚɬɚɧɚ- (ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚɱɤɢɨɬ
ɛɪɝɭʅɟɡɚɩɪɟ. ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɬɪɟɩɤɚ.)
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨɤɨɩɱɟ
• ɉɨɞɨɞɪɟɞɟɧɢɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɟɨɤɨɥɭɦɢɧɭɬɚɞɚɫɟɩɪɢɤɚɠɟɬɨɱɧɨɬɨɧɢɜɨɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.
H O M E ɤɨɩɱɟ
ɉɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɩɪɢɤɥɭɱɨɤ
• ɉɨɞɨɞɪɟɞɟɧɢɨɤɨɥɧɨɫɬɢ,
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɦɨɠɟɞɚɧɟɩɨɤɚɠɭɜɚɬɨɱɧɨ.
ɞɨɥɧɚɫɬɪɚɧɚ)
•Ʉɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɡɚɩɪɜɩɚɬ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɟɞɚɫɟɞɨɬɟɪɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬ (ɫɬɪɚɧɚ 12).
[Ɂɚɜɚɞɟʃɟɧɚɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢɥɢ
“Memory Stick Duo”
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ).
1ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
Ɉɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɨɞɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢ
“Memory Stick Duo”.
Ⱥɤɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɤɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧ, ɬɨʁɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ, ɢɫɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚɜɨɪɟɠɢɦ
“Memory
Stick Duo”
Ȼɚɬɟɪɢʁɚ
ɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.
Ɂɚɩɪɟɮɪɥɚʃɟɜɨɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ,
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɩɨɜɬɨɪɧɨ
.
ɆɄ
ɆɄ
ɍɜɟɪɟɬɟɫɟɞɟɤɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚ
2ɂɡɛɟɪɟɬɟɫɥɢɤɚɫɨ
ŻŹ
ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
Ʌɢɡɝɚʁɬɟɝɨɩɨɞɢɝɚɱɨɬɡɚ
ɩɪɢɫɬɚɩɧɟɫɜɟɬɢ,ɚɩɨɬɨɚ
ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟɞɚ
Ɏɢɥɦ:ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟʁɚɟɞɧɚɲ “M em ory
St
i
ck
D
uo”ɤɚɪɬɢɱɤɚɬɚ.
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɮɢɥɦ. (ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɩɨɜɬɨɪɧɨɧɟʁɚɢɫɩɭɲɬɢɬɟ.
Ɣ ɡɚɫɬɨɩɢɪɚʃɟ.)
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ŻŹɡɚɩɪɟɦɨɬɭɜɚʃɟɧɚɩɪɟɞɧɚɡɚɞ. (ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ ɡɚɧɨɪɦɚɥɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.)
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ źɡɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚʁɚɱɢɧɚɧɚɝɥɚɫ, ɢɫɨ ŻŹɞɨɬɟɪɚʁɬɟ.
ɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ) ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɬɚ
[Ɂɚɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
1 ɉɪɢɤɚɠɟɬɟʁɚɫɥɢɤɚɬɚɤɨʁɚɫɚɤɚɬɟɞɚʁɚɢɡɛɪɢɲɟɬɟɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MEN U.
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟ (ɛɪɢɲɟʃɟ) ɫɨ ź ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [This Image] ɫɨ ŻŹ , ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [OK] ɫɨ ź , ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
•[ɇɟɨɬɜɨɪɚʁɬɟɝɨɤɚɩɚɱɟɬɨɨɞɛɚɬɟɪɢɢɬɟɢɧɟɝɚɫɧɟɬɟɝɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɞɨɞɟɤɚɫɜɟɬɢ
Ɂɚɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ (ɡɭɦɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɩɪɢɫɬɚɩ,ɢɧɚɤɭɦɨɠɟɞɚɝɢɢɡɝɭɛɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ (ɫɧɢɦɟɧɢɨɬ
1 ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɟɥ Ÿź.
• Ɉɜɚɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɟɩɨɬɪɟɛɧɚɫɚɦɨɤɨɝɚʅɟɢɡɛɟɪɟɬɟ
(Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ).
2 ɉɨɦɟɫɬɟɬɟʁɚɪɚɦɤɚɬɚɫɨ Ź,ɢɡɛɟɪɟɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɫɨ Ÿź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɫɨ Ÿź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ) ɞɨɞɟɤɚɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. Ɂɚ
naɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ .
ɇɚɜɢɝɚɰɢʁɚɧɢɡɞɟɥɨɜɢɬɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ: ŸźŻŹ
Ɉɬɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɡɭɦɨɬ: Ɣ
• Ɂɚɩɪɟɮɪɥɚʃɟɜɨɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬɞɨɩɨɥɨɜɢɧɚ.
18
22
11
15
2 ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɢɞ ɨɬɟɪɭɜ ɚʃɟɧɚɱɚɫɨɬ
[
ɉɪɟɝɥɟɞɜɨɢɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ
ɉɪɢɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚ HDTV ɫɨ HD ɢɡɥɟɡɧɢɨɬɚɞɚɩɬɟɪɫɤɢ
Ⱦɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɡɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɢɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ, ɞɨɞɟɤɚɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. ɉɨɬɨɚɢɡɛɟɪɟɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɫɨ ŸźŻŹ.
Ɂɚɜɪɚʅɚʃɟɜɨɟɞɢɧɟɱɟɧɩɪɢɤɚɡ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
ɤɚɛɟɥ (ɫɚɦɨɡɚ DSC-T25).
ȼɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɪɟɠɢɦɨɬ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɫɟɪɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ.
Ɇɟɧɢɬɨɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟɟɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨɫɚɦɨɜɨɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢ ɪɚʃɟ, ɚɦɟɧɢɬɨ
ɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɟɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨɫɚɦɨɜɨɪɟɠɢɦɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ɋɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɫɟ
ɨɜɨɡɦɨɠɟɧiɡɚɨɞɪɟɞɟɧɢɪɟɠɢɦɢɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ (ɤɚɤɜɢɲɬɨɫɟȺɜɬɨɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ,
ɢɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɪɟɠɢɦ, ɪɟɠɢɦɡɚɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ) ɧɚ HOMEɟɤɪɚɧɨɬ.
• ɇɚɢɧɞɟɤɫɧɢɨɬɩɪɢɤɚɡɦɨɠɟɬɟɞɚɩɪɢɫɬɚɩɢɬɟɢɫɨɢɡɛɨɪɧɚ [
ɂɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ] ɜɨ HOME ɟɤɪɚɧɨɬ.
PO W E R Ʉɨɩɱɟ
• ɉɪɢɫɟɤɨɟɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ
, ɛɪɨʁɨɬɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɨɢɧɞɟɤɫɧɢɨɬɩɪɢɤɚɡɫɟɦɟɧɭɜɚɚɬ.
Ʉɚɩɚɤɡɚ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ
[Ɂɚɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɨɢɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ
1 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɞɨɞɟɤɚɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɧɞɟɤɫɧɢɨɬɩɪɢɤɚɡ.
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [Delete] ɫɨ źɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [Multiple Images] ɫɨ ŻŹ, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɲɬɨɫɚɤɚɬɟɞɚʁɚɢɡɛɪɢɲɟɬɟɫɨ ŸźŻŹ, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
Ɇɟɧɢɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɂɡɛɨɪɧɚɫɰɟɧɢ
ɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨɤɨɩɱɟ
Ɂɧɚɤɨɬ ʁɚɨɡɧɚɱɭɜɚɫɥɢɤɚɬɚ.
Ɂɚɨɬɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɫɟɥɟɤɰɢʁɚɬɚ, ɢɡɛɟɪɟɬɟʁɚɨɡɧɚɱɟɧɚɬɚɫɥɢɤɚɢɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
4 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [OK] ɫɨ ź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
1
ɉɪɢɤɥɭɱɟɬɟɝɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɫɨɩɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɨɬɤɚɛɟɥ (ɫɥɟɞɭɜɚ).
1 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ POWER ɢɥɢɨɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ.
Ⱦɨɬɟɪɚʁɬɟɝɨɱɚɫɨɬɫɨɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
1 ɂɡɛɟɪɟɬɟɝɨɮɨɪɦɚɬɨɬɧɚɞɚɬɭɦɨɬɫɨɩɨɦɨɲɧɚ Ÿź , ɚɩɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ Ɣ.
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟʁɚɫɟɤɨʁɚɫɬɚɜɤɚɫɨ ŻŹ ɢɞɨɬɟɪɚʁɬɟʁɚɧɭɦɟɪɢɱɤɚɬɚɜɪɟɞɧɨɫɬɫɨ Ÿź , ɚ
ɩɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [OK], ɚɩɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɧɚ Ɣ.
Ʉɨɧɩɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɨɬɩɪɢɤɥɭɱɨɤ
[Ɂɚɦɟɧɭɜɚʃɟɧɚɞɚɬɭɦɨɬɢɜɪɟɦɟɬɨ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ HOME ɩɚɢɡɛɟɪɟɬɟ [
(Setup) (ɫɬɪɚɧɚ 18).
ȼɨ ɚɭɞɢɨɜɢɞɟɨɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢɬɟ
Clock Settings] ɜɨ
ɉɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɤɚɛɟɥ
[Ʉɨɝɚɝɨɜɤɥɭɱɭɜɚɬɟɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ
• Po stavawe na baterijata vo fotoaparatot, potrebno e nekoe vreme za da se vklu~i.
• Ⱥɤɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɪɚɛɨɬɢɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚ, ɚɜɢɟɧɟɪɚɤɭɜɚɬɟɫɨɧɟɝɨɨɤɨɥɭ 3 ɦɢɧɭɬɢ, ɬɨʁ
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɫɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚɡɚɞɚɝɨɫɨɩɪɟɬɪɨɲɟʃɟɬɨɧɚɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ (Auto power-off
ɮɭɧɤɰɢʁɚ).
16
12
Ƚɨɞɟɬɟɤɬɢɪɚɥɢɰɟɬɨɢɝɨɮɨɤɭɫɢɪɚɩɪɚɜɢɥɧɨ.
Ɉɫɟɬɥɢɜɨɫɬ.
Ɂɟɥɟɧɫɢɧɰɪɜɟɧ
ISO
3
[ɉɪɟɝɥɟɞɧɚɫɥɢɤɢɬɟɧɚɬɟɥɟɜɢɡɨɪ
ɂɡɛɨɪɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ.
Ⱦɟɬɟɤɰɢʁɚɧɚɥɢɰɟ
ɂɡɛɨɪɧɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ.
Ȼɟɥɰɪɜɟɧ
Ʉɨɧɩɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɨɬ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ
Ɋɟɠɢɦɡɚɛɨʁɚ
ȳɚɦeɧɭɜɚɨɫɬɪɢɧɚɬɚɧɚɫɥɢɤɚɬɚɢɥɢɞɨɞɚɜɚɟɮɟɤɬɢ.
2
H O M E ɜɨ
Ʉɨɩɱɟ(View Images) ɜɨ HOME ɟɤɪɚɧɨɬ, ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [OK] ɫɨ
ɂɡɛɟɪɟɬɟ [ Slide Show]
ź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
ƔɄɨɩɱɟ
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɧɚɫɥɢɤɚ
R EC Ɋɟɠɢɦ
• Ɂɚɛɪɢɲɟʃɟɧɚɫɢɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɨɩɚɩɤɚɬɚ, ɢɡɛɟɪɟɬɟ [All In This Folder], ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣɜɨɱɟɤɨɪ 2.
[Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɫɟɪɢʁɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ (Slide Show)
C O M PO N E N T
VID EO IN
AU D IO
ɂɡɛɨɪɧɚɨɩɬɢɦɚɥɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨɫɰɟɧɚɬɚ.
ɆɄ
EV
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɟɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ.
Ɋɟɠɢɦɡɚɦɟɪɟʃɟ
ɂɡɛɨɪɧɚɪɟɠɢɦɨɬɡɚɦɟɪɟʃɟ.
Ɏɨɤɭɫ
ɫɚɦɨɡɚ D S C -T25)
ɉɪɨɦɟɧɚɧɚɪɟɠɢɦɨɬɡɚɮɨɤɭɫ.
ɆɄ
ɆɄ
H D ɢɡɥɟɡɟɧɚɞɚɩɬɟɪɫɤɢɤɚɛɟɥ
• Ȼɚɥɚɧɫɧɚɛɟɥɚɬɚɛɨʁɚ
ɄɚɛɟɥɨɬɡɚɜɢɞɟɨɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢɬɟȾɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɬɨɧɨɜɢɬɟ
(ɡɟɥɟɧɫɢɧɰɪɜɟɧ) ɟɫɨɢɫɬɚɛɨʁɚ,
ɫɨɛɨʁɚɬɚɧɚɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬ
na boite.
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ.
ɇɢɜɨɧɚɛɥɢɰɨɬ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɫɜɟɬɥɨɧɚɛɥɢɰɨɬ.
Ɋɟɞɭɤɰɢʁɚɧɚɰɪɜɟɧɢɨɱɢ
ɋɟɪɟɞɭɰɢɪɚɟɮɟɤɬɨɬɧɚɰɪɜɟɧɢɨɱɢɩɪɢɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɛɥɢɰ.
ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ
ɂɡɛɨɪɧɚɪɟɠɢɦɩɪɨɬɢɜɧɟʁɚɫɧɨɬɢɢ.
Doteruvawe
ɂɡɛɨɪɧɚɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ.
Ɇɟɧɢɡɚɩɪɟɝɥɟɞ
(ɛɪɢɲɟʃɟ)
(ɫɥɚʁɞɲɨɭ)
(ɪɟɬɭɲɢɪɚʃɟ)
(ɡɚɲɬɢɬɚ)
D PO F
Ȼɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɫɟɪɢʁɚɫɥɢɤɢ.
Ɋɟɬɭɲɢɪɚʃɟɧɚɫɥɢɤɢɬɟ.
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɫɥɭɱɚʁɧɨɛɪɢɲɟʃɟ.
Ⱦɨɞɚɜɚʃɟna ɡɧɚɤɡɚɩɟɱɚɬɟʃɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ.
(ɩɟɱɚɬɟʃɟ)
ɉɟɱɚɬɟʃɟna ɫɥɢɤɢɧɚ ɩɟɱɚɬɚɪ co PictBridge.
(ɪɨɬɚɰɢʁɚ)
Ɋɨɬɢɪɚʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ.
ɢɡɛɨɪɧɚɩɚɩɤɚ)
ɂɡɛɨɪɧɚɩɚɩɤɚɡɚɝɥɟɞɚʃɟɧɚɫɥɢɤɢɬɟ.
21
17
ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
[ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɟɥɨɜɢɬɟɨɞɦɟɧɢɬɨ
ɉɪɟɝɥɟɞɜɨɢɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɡɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɢɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ, ɞɨɞɟɤɚɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. ɉɨɬɨɚɢɡɛɟɪɟɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɫɨ ŸźŻŹ.
Ɂɚɜɪɚʅɚʃɟɜɨɟɞɢɧɟɱɟɧɩɪɢɤɚɡ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
ɉɪɢɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚ HDTVɠ
ɫɨ ɉɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
HD ɢɡɥɟɡɧɢɨɬɚɞɚɩɬɟɪɫɤɢ
Ɇɢɤɪɨɮɨɧ
ɤɚɛɟɥ (ɫɚɦɨɡɚ DSC-T25).
• ɇɚɢɧɞɟɤɫɧɢɨɬɩɪɢɤɚɡɦɨɠɟɬɟɞɚɩɪɢɫɬɚɩɢɬɟɢɫɨɢɡɛɨɪɧɚ [
ɂɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ] ɜɨ HOME ɟɤɪɚɧɨɬ.
• ɉɪɢɫɟɤɨɟɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ
, ɛɪɨʁɨɬɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɨɢɧɞɟɤɫɧɢɨɬɩɪɢɤɚɡɫɟɦɟɧɭɜɚɚɬ.
M E N U ɤɨɩɱɟ
[Ɂɚɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɨɢɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ
1 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɞɨɞɟɤɚɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɧɞɟɤɫɧɢɨɬɩɪɢɤɚɡ.
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [Delete] ɫɨ źɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [Multiple Images] ɫɨ ŻŹ, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɲɬɨɫɚɤɚɬɟɞɚʁɚɢɡɛɪɢɲɟɬɟɫɨ
ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
M E N U ɤɨɩɱɟ ŸźŻŹ,
Ɣ
ɤɨɩɱɟ
Ɉɬɜɨɪɡɚɫɬɚɬɢɜ
ɞɨɥɧɚɫɬɪɚɧɚ)
Ɂɧɚɤɨɬ ʁɚɨɡɧɚɱɭɜɚɫɥɢɤɚɬɚ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨ
Ɂɚɨɬɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɫɟɥɟɤɰɢʁɚɬɚ, ɢɡɛɟɪɟɬɟʁɚɨɡɧɚɱɟɧɚɬɚɫɥɢɤɚɢɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
Ɣ.
ɤɨɩɱɟ
4 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [OK] ɫɨ ź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨ
ɤɨɩɱɟ
C O M PO N E N T
VID EO IN Ʉɚɩɚɤɧɚ
AU D IO
ɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜ
D IS P ɤɨɩɱɟ
H O M E ɤɨɩɱɟ
Ʉɨɧɩɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɨɬ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ
M acro ɤɨɩɱɟ
Ɂɟɥɟɧɫɢɧɰɪɜɟɧ
• Ɂɚɛɪɢɲɟʃɟɧɚɫɢɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɨɩɚɩɤɚɬɚ, ɢɡɛɟɪɟɬɟ [All In This Folder], ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣɜɨɱɟɤɨɪ 2.
[Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɫɟɪɢʁɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ (Slide Show)
ɂɡɛɟɪɟɬɟ [ Slide Show] ɜɨ
(View Images) ɜɨ HOME ɟɤɪɚɧɨɬ, ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [OK] ɫɨ
1ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɡɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɦɟɧɢɬɨ.
ź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
Ȼɥɢɰ
Ɍɚʁɦɟɪɢɧɞɢɤɚɬ.
Ɂɭɦɢɪɚʃɟ
Ȼɟɥɰɪɜɟɧ
Ȼɥɢɰ ɤɨɩɱɟ
Ɍɚʁɦɟɪ ɤɨɩɱɟ
ɆɄ
H D ɢɡɥɟɡɟɧɚɞɚɩɬɟɪɫɤɢɤɚɛɟɥ
Ʌɢɡɝɚʁɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɡɚɞɚɝɨɨɬɜɨɪɢɬɟɨɛʁɟɤɬɢɜɨɬ.
ɫɚɦɨɡɚ D S C -T25)
[ɉɪɟɝɥɟɞɧɚɫɥɢɤɢɬɟɧɚɬɟɥɟɜɢɡɨɪ
ɉɪɢɤɥɭɱɟɬɟɝɨɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬɧɚɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɫɨɩɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɨɬɤɚɛɟɥ (ɫɥɟɞɭɜɚ).
Ⱦɪɠɟɬɟɝɨɫɬɚɛɢɥɟɧɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɬ , ɞɪɠɟʁʅɢʁɚɪɚɤɚɬɚɨɬɫɬɪɚɧɚ .
• Ʉɚɛɟɥɨɬɡɚɜɢɞɟɨɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢɬɟ (ɡɟɥɟɧɫɢɧɰɪɜɟɧ) ɟɫɨɢɫɬɚɛɨʁɚ, ɫɨɛɨʁɚɬɚɧɚɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤ.
ȼɨɞɢɱɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ
ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɬɜɨ
ɰɟɧɬɚɪɨɬɧɚɤɚɞɚɪɨɬ.
• Ɉɜɚɦɟɧɢɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɫɚɦɨɤɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɟɜɨɪɟɠɢɦɡɚɫɧɢɦɚʃɟɢɥɢɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.
• ȼɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɪɟɠɢɦɨɬ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɫɟɪɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɨɞɦɟɧɢɬɨ.
2ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɟɥɫɨ Ÿźɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
Ⱥɤɨɞɟɥɨɬɧɟɟɩɪɢɤɚɠɚɧ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɬɟɫɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ Ÿźɞɨɞɟɤɚɧɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟ.
Ʉɨɧɩɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɨɬɩɪɢɤɥɭɱɨɤ
ȼɨ ɚɭɞɢɨɜɢɞɟɨɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢɬɟ
3ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɫɨ ŻŹ ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
ɉɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɤɚɛɟɥ
ɋɥɢɤɚʁɬɟɫɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ:
1 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬɢɞɪɠɟɬɟ
ɩɨɥɭɩɪɢɬɢɫɧɚɬɨɡɚɞɚɮɨɤɭɫɢɪɚɬɟ .
AE/AF lock ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
Ɣ (AE/AF lock) ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ (ɡɟɥɟɧ)
ɬɪɟɩɤɚ, ɫɟɫɥɭɲɚɬɨɧ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɜɟʅɟ
ɧɟɬɪɟɩɤɚɬɭɤɭɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɜɟɬɢ.
2 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ
ɰɟɥɨɫɧɨɞɨɤɪɚʁ.
• Ⱥɤɨɞɟɥɨɬɧɟɟɩɪɢɤɚɠɚɧ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɬɟɫɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ ŻŹɞɨɞɟɤɚɧɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟ.
• ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣɩɨɢɡɛɨɪɧɚɞɟɥ, ɜɨɪɟɠɢɦɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.
4ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ MENU ɡɚɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɦɟɧɢɬɨ.
20
16
ɋɟɫɥɭɲɚɡɜɭɤɨɞɛɥɟɧɞɚɬɚ.
Ɏɢɥɦ:
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ HOME, ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ [
ɫɬɪɚɧɚ 18).
ɤɪɚɬɤɢɮɢɥɦɨɜɢ] ɜɨ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ)
17
13
ɇɚɱɢɧɧɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟ – ɉɨɱɟɬɟɧɟɤɪɚɧ (home) /
ɨɫɧɨɜɧɨɦɟɧɢ
Zoom/Flash/Macro/Self-timer/Display (ɁɭɦȻɥɢɰɆɚɤɪɨɌɚʁɦɟɪȿɤɪɚɧ)
Ʉɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚɩɨɱɟɬɧɢɨɬɟɤɪɚɧ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɡɭɦɨɬ
[DISP ɉɪɨɦɟɧɚɧɚ
ɉɪɟɤɭɩɨɱɟɬɧɢɨɬɟɤɪɚɧɦɨɠɟɬɟɞɚɩɪɢɫɬɚɩɢɬɟɞɨɪɚɡɧɢɮɭɧɤɰɢɢ
. Ɉɜɨʁɟɤɪɚɧɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɩɪɢɤɚɡɨɬɧɚɟɤɪɚɧɨɬ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɡɚɩɪɢɛɥɢɠɭɜɚʃɟ, ɢɥɢ
[
ɨɬɜɨɪɢɢɞɨɞɟɤɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɬɟɢɞɨɞɟɤɚɝɢɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
.
ɡɚɨɞɞɚɥɟɱɭɜɚʃɟ.
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ÿ (DISP) ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨ
ɤɨɩɱɟ. ɉɪɢɫɟɤɨɟɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ Ÿ
[ Ȼɥɢɰ ɂɡɛɨɪɧɚɪɟɠɢɦɡɚ
(DISP) ɩɪɢɤɚɡɨɬɫɟɦɟɧɭɜɚ:
ɛɥɢɰɨɬɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ)
Ɉɫɜɟɬɥɟɧɨɫɬɧɚ LCD ɟɤɪɚɧɨɬ
ɉɪɢɬɢɫɤɚʁɬɟ Ź( )ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ
Ļ
ɞɨɞeɤɚɧɟɢɡɛɟɪɟɬɟɫɨɨɞɜɟɬɟɧɪɟɠɢɦ.
Histogram ɜɤɥɭɱɟɧ
:Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɢɛɥɢɰ
Ļ
Ȼɥɢɰɨɬɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɩɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɧɚ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɢɫɤɥɭɱɟɧɢ
ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ (ɨɫɧɨɜɧɨ)
Ļ
Ɣ ɤɨɩɱɟ
: ȼɤɥɭɱɟɧɛɥɢɰ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɜɤɥɭɱɟɧɢ
: Ȼɚɜɧɨɫɢɧɯɪɨ (ɩɪɢɫɢɥɟɧɛɥɢɰ)
Ȼɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ ɟ ɩɨɦɚɥɚɄɨɧɬɪɨɥɧɨɤɨɩɱɟ
ɧɚ
ɬɟɦɧɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɨʁɚɫɧɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɜɨɧɨɩcɟɝɧɚɛɥɢɰɨɬ.
HOME ɤɨɩɱɟ
: ɂɫɤɥɭɱɟɧɛɥɢɰ
[
ɆɚɤɪɨȻɥɢɡɨɤɮɨɤɭɫ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟɨɞɛɥɢɫɤɭ)
HOME ɡɚɞɚɫɟɨɬɜɨɪɢɩɨɱɟɬɧɢɨɬɟɤɪɚɧ
1 ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
ɉɪɢɬɢɫɤɚʁɬɟ Ź(
ɉɪɟɝɥɟɞɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
Ⱦɟɥɨɜɢɨɞ
HOME ɟɤɪɚɧɨɬ
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)
ɋɥɟɞɧɢɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɢɞɟɥɨɜɢɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬɤɨɝɚʅɟɝɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɤɨɩɱɟɬɨ HOME.
Ɂɜɭɱɧɢɤ
Ɉɩɢɫɨɬɡɚɨɞɪɟɞɟɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɢɥɢɞɟɥɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɧɚɟɤɪɚɧɨɬ,
ɤɚɤɨɜɨɞɢɱ.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
Ɏɨɬɨɪɚɮɢɪɚʃɟ
(shooting)
ɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ) ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɬɚ
ɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
Memory Stick Ⱥɥɚɬɤɚ
Ɏɢɥɦ:
(Manage memory)
Ɏɨɪɦɚɬɢɪɚʃɟ
Ʉɪɟɢɪɚʃɟ REC.ɩɚɩɤɚ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɧɚɮɢɥɦ. (ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɩɨɜɬɨɪɧɨ
Ɣ ɡɚɫɬɨɩɢɪɚʃɟ.)
ɂɡɦɟɧɚɧɚ REC. ɩɚɩɤɚ
Ʉɨɩ ɢɪɚʃɟ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ŻŹɡɚɩɪɟɦɨɬɭɜɚʃɟɧɚɩɪɟɞɧɚɡɚɞ.
(ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ ɡɚɧɨɪɦɚɥɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ.)
Ⱥɥɚɬɤɚɡɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɦɟɦɨɪɢʁɚ
[Ɂɚɛɪɢɲɟʃɟɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɬɟ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ
Ƚɥɚɜɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚ
(Settings)
Ƚɥɚɜɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚ 1
1 ɉɪɢɤɚɠɟɬɟʁɚɫɥɢɤɚɬɚɤɨʁɚɫɚɤɚɬɟɞɚʁɚɢɡɛɪɢɲɟɬɟɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
MEN U.
Beep[This
- ɡɜɭɱ.
ɫɢɝɧɚɥ
ȼɨɞɢɱɡɚɮɭɧɤɰɢɢ
2 ɂɡɛɟɪɟɬɟ (ɛɪɢɲɟʃɟ) ɫɨ ź ɢɢɡɛɟɪɟɬɟ
Image]
ɫɨ ŻŹ , ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟ [OK] ɫɨ ź , ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.ɂɧɢɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
Ƚɥɚɜɧɢɞɨɬɟɪɭɜɚʃɚ 2
[
(Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ).
2 ɉɨɦɟɫɬɟɬɟʁɚɪɚɦɤɚɬɚɫɨ
: Ⱦɨɰɧɟʃɟɨɞ 2 ɫɟɤɭɧɞɢ Ź,ɢɡɛɟɪɟɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɫɨ Ÿź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
3 ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟɫɨ Ÿź, ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ Ɣ.
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬ,
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɡɚɬɚʁɦɟɪɨɬɬɪɟɩɤɚɢɡɜɭɱɧɨ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚ.
ɆɄ
ɆɄ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ źɡɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚʁɚɱɢɧɚɧɚɝɥɚɫ,
ɢɫɨ ŻŹɞɨɬɟɪɚʁɬɟ.
Ɏɨɪɦɚɬɢɪɚʃɟ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬ
• Ɉɜɚɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɟɩɨɬɪɟɛɧɚɫɚɦɨɤɨɝɚʅɟɢɡɛɟɪɟɬɟ
: Ⱦɨɰɧɟʃɟɨɞ 10 ɫɟɤɭɧɞɢ
H O M E ɤɨɩɱɟ
ɍɪɟɞɭɜɚʃɟ
2ɂɡɛɟɪɟɬɟɫɥɢɤɚɫɨ
ŻŹȺɥɚɬɤɢɡɚɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚ
ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ.
:ɂɫɤɥɭɱɟɧɨɦɚɤɪɨ
ɉɪɢɬɢɫɤɚʁɬɟ ź ( )ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ ɡɚɞɚɢɡɛɟɪɟɬɟ
ɪɟɠɢɦ.
Ÿź.
1 ɂɡɛɟɪɟɬɟɞɟɥ
:ɂɫɤɥɭɱɟɧɬɚʁɦɟɪ
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɨɤɨɩɱɟ
Ⱥɥɚɬɤɢɡɚɦɭɡɢɤɚ
(Printing, other)
Ⱥɤɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɤɨɝɚɚɩɚɪɚɬɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧ,
ɬɨʁɫɟɜɤɥɭɱɭɜɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ, ɢɫɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚɜɨɪɟɠɢɦ
ɧɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ. Ɂɚɩɪɟɮɪɥɚʃɟɜɨɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ,
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɉɪɟɜɡɟɦɚʃɟɦɭɡɢɤɚ
Ɏɨɪɦɚɬ .
ɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
del so
3 Izberete
: ȼɤɥɭɱɟɧɨɦɚɤɪɨ
(W Ÿź,
ɫɬɪɚɧɚ:ɨɤɨɥɭ
8 cm ɢɥɢ Ɣ.
[
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɨɞɨɬɟɪɭɜɚʃɟ
ɂɡɛɨɬɧɚɫɰɟɧɢ
ɉrɨɝɪɚɦɢɪɚɧɪɟɠɢɦ
Ɋɟɠɢ ɦɡɚɮɢɥɦɨɜɢ
(ɡɭɦɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)
ɤɨɩɱɟ
M EN U ɤɨɩɱɟ
1ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɉɟɱɚɬɟʃɟ, ɞɪɭɝɨɊɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ).
ɉɟɱɚɬɟʃɟ
) ɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɨɬɨɤɨɩɱɟ
ɢɥɢ
Ⱦɟɥɨɜɢ
ɉɪɟɝɥɟɞɧɚɫɥɢɤɢ
ȿɞɢɧɟɱɧɚɫɥɢɤɚ
ɉɨɜɟʅɟɧɚɦɟɧɫɤɢɩɪɢɤɥɭɱɨɤ
ɞɨɥɧɚɫɬɪɚɧɚ)
ɂɧɞɟɤɫɟɧɩɪɢɤɚɡ
(View images)
ɋɥɚʁɞɲɨɭ
ɂɡɛɟɪɟɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɨ
ŻŹ.
2ɞɨɞeɤɚɧɟɢɡbeɪɟɬ
ɟɫɨɨɞɜɟɬeɧɪɟɠɢɦ.
ɩɨɞɚɥɟɤɭ,T ɫɬɪɚɧɚ:ɨɤɨɥɭ 25 cm ɢɥɢ
[ɉɪɢɢɡɛɨɪɧɚ
(Manage Memory)
ɩɨɞɚɥɟɤɭ
:ȼɤɥɭɱɟɧɨɛɥɢɫɤɭɮɨɤɭɫɢɪɚʃɟ (ɡɚɤɥɭɱɟɧɨɧɚ
W ɫɬɪɚɧɚɬɚ:Ɉɤɨɥɭ 1 ɞɨ 20 cm .
(ɂɧɞɟɤɫ)/ (ɡɭɦɡɚ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)ɤɨɩɱɟ
ɤɨɩɱɟ
• Ɂɚɩɪɟɮɪɥɚʃɟɜɨɪɟɠɢɦɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɨɬɞɨɩɨɥɨɜɢɧɚ.
Ɂɚɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ (ɡɭɦɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ)
USB ȼɪɫɤɚ
CO MPONENT Video
ɂɡɥɟɡ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɞɨɞɟɤɚɩɪɟɝɥɟɞɭɜɚɬɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.
Ɂɚ
naɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ .
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚɡɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚʃɟ
ɇɚɜɢɝɚɰɢʁɚɧɢɡɞɟɥɨɜɢɬɟɧɚɫɥɢɤɚɬɚ: ŸźŻŹ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ 1
Ɉɬɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɡɭɦɨɬ: Ɣ
AF ɨɫɜɟɬɥɭɜɚɱ
AF Ɋɟɠɢ ɦ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚ 2
Ⱥɜɬɨɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ɋɟɲɟɬɤɚ
Ⱦɢɝɢɬɚɥɟɧɡɭɦ
Ⱥɜɬɨɩɪɟɝɥɟɞ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɚɡɚɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬ
Ⱦɨɬɟɪɭɜɚʃɟɡɚʁɚɡɢɤɨɬ
18
14
19
15
Download PDF

advertising