Sony | DSC-RX10 | Sony DSC-RX10 Фото апарат RX10 со објектив од 24–200мм со F2,8 Упатства за употреба

4-477-083-42(1) (MK)
Дигитален
фотоапарат
Упатство за употреба
DSC-RX10
Македонски
Дознавање повеќе за фотоапаратот
(„Водич за помош“)
„Водич за помош“ е прирачник на интернет. Погледнете
во него за детални упатства за многуте функции
на фотоапаратот.
1 Пристапете до страницата за поддршка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете ја земјата или регионот.
3 Побарајте го името на моделот на фотоапаратот
во рамките на содржината за поддршка.
• Проверете го името на моделот на дното
на фотоапаратот.
Гледање на водичот
Овој фотоапарат е опремен со вграден водич со напатствија.
MENU
(Бришење)
MK
2
In-Camera Guide
Фотоапаратот прикажува објаснувања за ставките во менито
и за вредностите на поставувањата.
1 Притиснете го копчето MENU или копчето Fn (Функција).
2 Изберете ја посакуваната ставка а потоа притиснете го копчето
(Бришење).
Забелешки на сопственикот
Бројот на моделот и сериските броеви се поставени на дното. Забележете
го серискиот број во дадениот простор подолу. Повикајте се на овие броеви
секојпат кога ќе контактирате со продавачот на Sony за овој производ.
Број на моделот WW808143 (DSC-RX10)
Сериски бр. ___________________________
Број на моделот AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Сериски бр. ___________________________
DSC-RX10 Број на моделот WW808143
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се намали опасноста од пожар или електричен удар,
не изложувајте ја единицата на дожд или на влага.
МК
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
ОПАСНОСТ
ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ПОЖАР
ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДЕТЕ ГИ УПАТСТВАТА
Ако обликот на приклучокот не одговара на штекерот, користете адаптер
за соодветната конфигурација на штекерот.
ВНИМАНИЕ
[ Комплет со батерии
Ако со комплетот со батерии не се ракува правилно, тој може да пукне,
да предизвика пожар, па дури и хемиски изгореници. Следете ги следните
мерки на претпазливост.
• Не расклопувајте.
• Не кршете го и не изложувајте го комплетот со батерии на шок и удари како
удирање, испуштање или стапнување на него.
• Не предизвикувајте краток спој и не дозволувајте металните објекти да дојдат
во контакт со терминалите на батериите.
• Не изложувајте го на високи температури над 60°C (140°F) како директна сончева
светлина или во автомобил што е паркиран на сонце.
MK
3
• Не го горете и не фрлајте го во оган.
• Не ракувајте со оштетени или батерии од литиум-јон што протекуваат.
• Секогаш полнете го комплетот со батерии користејќи оригинален полнач за
батерии или уред на Sony што може да го полни комплетот батерии.
• Чувајте го комплетот батерии подалеку од дофатот на деца.
• Чувајте го комплетот со батерии сув.
• Заменете го само со истиот или еквивалентен тип што е препорачан од Sony.
• Фрлете ги користените комплети со батерии точно според упатствата.
[ Адаптер за напојување со наизменична струја
Користете го штекерот во близина кога го користите адаптерот за напојување со
наизменична струја. Веднаш исклучете го адаптерот за напојување со наизменична
струја од штекерот ако се појави дефект додека го користите апаратов.
За потрошувачите во Европа
[ Известување за потрошувачите во земјите што ги применуваат
директивите на ЕУ
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
За усогласеноста на производот со стандардите на ЕУ: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Со ова, Sony Corporation изјавува дека овој WW808143 дигитален фотоапарат
е во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од
Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/
[ Известување
Ако статичкиот електрицитет или електромагнетизам предизвикуваат прекин
на преносот на податоци, рестартирајте ја апликацијата или исклучете и повторно
поврзете го кабелот за комуникација (USB итн.).
Производот е тестиран и е во согласност со ограничувањата зададени од
регулативата EMC за користење кабли за поврзување пократки од 3 метри
(9,8 стапки).
Електромагнетните полиња на одредени фреквенции може да влијаат на сликата
и звукот од единицата.
MK
4
[ Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо
во Европската унија и во други европски земји со засебни
собирни системи)
Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека
со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад.
Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место
за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот
на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за
заштита на природните богатства. За подетални информации за рециклирањето
на овој производ, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој
производ.
МК
[ Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската
унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека
со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба
да се постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може да се користи во
комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе
од 0,0005% жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет
на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа
батерија треба да ја замени само квалификуван персонал. За да бидете сигурни
дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ
на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска
опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани
батеријата од производот.
Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни
батерии.
За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата,
контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.
MK
5
Проверка на испорачаните делови
Бројот во загради го означува количеството на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• Комплет со батерии на полнење NP-FW50 (1)
• Микро USB кабел (1)
• AC адаптер AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Кабел за напојување со струја (главен довод) (не се испорачува во САД
и во Канада) (1)
• Лента за на рамо (1)
• Капаче на објективот (1)
• Сенило за објектив (1)
• Капаче за приклучокот (1) (закачено на фотоапаратот)
• Капаче за окуларот (1) (закачено на фотоапаратот)
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
MK
6
Препознавање делови
A ON/OFF (Напојување)
преклопник
B Копче за бленда
C За снимање: Рачка W/T (зум)
За гледање:
(Индекс)
рачка/Рачка за зум на
репродукцијата
D Лампа за тајмер/AF осветлувач
E Индекс на решетката
F Објектив
G Рачен прстен
• Кога сте во режим на
автоматски фокус, можете
да зумирате користејќи
го рачниот прстен. Кога
сте во режим на рачно
фокусирање или директно
рачно фокусирање, можете
да го прилагодувате фокусот со
користење на рачниот прстен.
H Тркало за компензација
на експозицијата
I Блиц
J Приклучок за повеќе
интерфејси*
K Тркало за избирање
на режимот
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Кука за лента за на рамо
M Тркало за режим на фокус
N Прстен на решетката
МК
A
(Осветлување на панелот
на екранот) копче
B Микрофон
C Визир
D Тркало за прилагодување
на диоптерот
E MOVIE (Филм) копче
F (Извлекување на блицот)
копче
MK
7
G Приказ на панел
H C (Прилагодување) копче
I Кука за лента за на рамо
J Влез за мемориската картичка
K Капак на мемориската
картичка
L Лампа за пристап
H Сензор за осветленост
I LCD екран
J Контролно тркало
K Контролен бројчаник
L За снимање: Копче AEL
(AE заклучи)
За гледање: Копче
(Зум на репродукција)
M За снимање: Копче Fn
(Функција)
За гледање: Копче
(Send to
Smartphone)
N Копче (Бришење/In-Camera
Guide)
O Копче
(Репродукција)
A MENU копче
B Звучник
C m (Микрофон) приклучок
• Кога ќе се поврзе надворешен
микрофон, фотоапаратот
се префрла од внатрешниот
на надворешниот микрофон.
Ако надворешниот микрофон
е од plug-in-power тип,
напојувањето на микрофонот
се испорачува од
фотоапаратот.
D i (Слушалки) приклучок
E Мулти приклучок
• Поддржува микро USB
компатибилен уред.
F HDMI микро приклучок
G Лампа за полнење
MK
8
A Преклопник на решетката
• Кога снимате филмови,
поставете го преклопникот
на решетката на OFF.
Ако ја промените вредноста
на решетката додека снимате
филм со преклопникот
на решетката поставен на ON,
ќе биде снимен звукот
од прстенот на решетката.
B Wi-Fi сензор (вграден)
C
(Ознака N)
• Допрете ја ознаката кога
го поврзувате фотоапаратот
со паметен телефон опремен
со функцијата NFC.
• NFC (Near Field
Communication) е меѓународен
стандард на технологија за
безжична комуникација
на краток опсег.
D Рачка за исфрлање
на батеријата
E Влез за вметнување
на батеријата
F Капак на плочката
за поврзување
Користете го ова кога користите
AC-PW20 AC адаптер
(се продава одделно). Вметнете
ја плочката за поврзување
во преградата за батеријата,
а потоа провлечете го кабелот
низ капакот на плочката
за поврзување како што
е прикажано подолу.
H Дупка за навој на триногарник
• Користете триногарник
со завртка која е пократка
од 5,5 mm (7/32 инчи).
Во спротивно, нема да можете
цврсто да го обезбедите
фотоапаратот и можно е да
дојде до негово оштетување.
* За детали во врска со
компатибилната галантерија
за приклучокот за повеќе
интерфејси, посетете ја
веб-локацијата на Sony,
или обратете се на вашиот
продавач на Sony или локалната
МК
установа за сервис на Sony.
Исто така, може да користите
и галантерија која е компатибилна
со приклучокот за галантерија.
Операциите со галантерија
од други производители
не се гарантирани.
• Осигурете се дека кабелот не
е пригмечен кога го затворате
капакот.
G Капак на батеријата
MK
9
Вметнување на комплетот со батерии
Рачка за исфрлање на батеријата
1
2
MK
10
Отворете го капакот.
Вметнете го комплетот со батерии.
• Додека ја држите притисната рачката за исфрлање на батеријата,
вметнете го комплетот со батерии како што е илустрирано.
Осигурете се дека рачката за исфрлање на батерии се заклучила
по вметнувањето.
• Затворање на капакот со батерија која е неправилно вметната,
може да го оштети фотоапаратот.
Полнење на комплетот со батерии
За потрошувачите во САД и во Канада
МК
Кабел за напојување
со струја (главен
довод)
За потрошувачите во земји/
региони освен САД и Канада
Лампа за полнење
Запалена: Полнење
Исклучена: Полнењето
е завршено
Трепка:
Грешка при полнењето или
полнењето е привремено
запрено поради тоа што
фотоапаратот не е во
рамките на соодветниот
температурен опсег
1
Поврзете го фотоапаратот на AC адаптерот (испорачан),
користејќи го микро USB кабелот (испорачан).
2
Поврзете го AC адаптерот на приклучок на ѕидот
(штекер).
Лампата за полнење свети портокалово и полнењето започнува.
• Исклучете го фотоапаратот додека се полни батеријата.
• Комплетот со батерии можете да го полните дури и кога е делумно
наполнет.
• Кога лампата за полнење трепка и полнењето не е завршено,
отстранете го комплетот со батерии и повторно вметнете го.
MK
11
Забелешки
• Ако лампата за полнење на фотоапаратот трепка кога AC адаптерот
е поврзан на приклучокот на ѕидот (штекерот), ова укажува дека полнењето
е привремено запрено бидејќи температурата е вон од препорачаниот опсег.
Кога температурата ќе се врати во соодветниот опсег, полнењето
продолжува. Препорачуваме комплетот со батерии да се полни
на амбиентална температура помеѓу 10°C и 30°C (од 50°F до 86°F).
• Можно е комплетот со батерии да не е ефективно наполнет доколку делот
за приклучок на комплетот со батерии е извалкан. Во овој случај, лесно
избришете го правот со мека крпа или памучно крпче за да го исчистите
делот со приклучокот на комплетот со батерии.
• Поврзете го AC адаптерот (испорачан) на најблискиот приклучок на ѕидот
(штекер). Ако се појави дефект додека го користите AC адаптерот, веднаш
исклучете го приклучокот од приклучокот на ѕидот (штекерот) за да го
прекинете напојувањето со струја.
• Кога полнењето е завршено, исклучете го AC адаптерот од приклучокот
на ѕидот (штекерот).
• Секогаш користете ги само оригиналните комплети со батерии на брендот
Sony, микро USB кабелот (испорачан) и AC адаптерот (испорачан).
• Ако фотоапаратот е поврзан на приклучокот на ѕидот со испорачаниот
AC адаптер, напојувањето не се испорачува за време на снимање/
репродукција. За да го снабдите фотоапаратот со напојување за време
на снимање/репродукција, користете AC-PW20 (се продава одделно)
AC адаптер.
x Време за полнење (целосно полнење)
Времето за полнење е приближно 310 мин. со користење на AC адаптерот
(испорачан).
Забелешки
• Времето за полнење погоре се однесува на полнење на целосно испразнет
комплет со батерии на температура од 25°C (77°F). Полнењето може да трае
подолго во зависност од условите на користење и околностите.
MK
12
x Полнење преку поврзување со компјутер
Комплетот со батерии може да се полни преку поврзување
на фотоапаратот со компјутер, со помош на микро USB кабелот.
Кон USB приклучок
МК
Забелешки
• Кога полните преку компјутер, ве молиме имајте го на ум следново:
– Ако фотоапаратот е поврзан на лаптоп компјутер кој не е поврзан на извор
на напојување, нивото на батеријата во лаптопот ќе се намали. Немојте
да полните во подолг период на време.
– Немојте да го вклучувате/исклучувате или да го рестартирате компјутерот,
или да го будите компјутерот да продолжи од режим на подготвеност, кога
е воспоставена USB врската помеѓу компјутерот и фотоапаратот. Тоа може
да предизвика дефект на фотоапаратот. Пред да го вклучите/исклучите
или да го рестартирате компјутерот или да го разбудите од режим
на подготвеност, исклучете го фотоапаратот од компјутерот.
– Нема никакви гаранции за полнење со помош на компјутер кој
е индивидуално составен или со компјутер кој е модифициран.
MK
13
x Траење на батеријата и број на слики што може
да се снимат и репродуцираат
Траење
на батеријата
LCD екран Приближно 210 мин
Снимање (слики)
Визир
Типично снимање LCD екран
филмови
Визир
Приближно 170 мин
Број на слики
Приближно
420 слики
Приближно
340 слики
Приближно 70 мин
—
Приближно 70 мин
—
LCD екран Приближно 145 мин
Продолжено
снимање филмови
Визир
Приближно 145 мин
—
Гледање (слики)
Приближно 315 мин
—
Приближно
6.300 слики
Забелешки
MK
14
• Бројот на слики наведен погоре важи кога комплетот со батерии е целосно
наполнет. Бројот на слики може да се намали зависно од условите
на снимање.
• Бројот на слики што може да се снимат се однесува на снимање под
следните услови:
– користење на Sony „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) медиуми
(се продава одделно);
– комплетот со батерии се користи на амбиентална температура
од 25°C (77°F);
– [Display Quality] е поставено на [Standard].
• Бројот за „Снимање (слики)“ е основан на стандардот CIPA и се однесува
на снимање под следните услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е поставено на [Display All Info.];
– снимање на секои 30 секунди;
– зумот алтернативно се менува помеѓу краевите W и T;
– блицот светнува еднаш секои двапати;
– напојувањето се вклучува и исклучува на секои десетпати.
• Броевите на минути за снимање на филм се основани на стандардот CIPA
и се однесуваат на снимање под следните услови:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Типично снимање филмови: траење на батеријата основано на постојано
започнување/запирање на снимање, зумирање, вклучување/исклучување итн.
– Продолжено снимање филмови: траење на батеријата основано на
непостојано снимање додека не се достигне ограничувањето (29 минути),
а потоа е продолжено со повторно притискање на копчето MOVIE.
Со другите функции, како на пример зумирање, не се ракува.
Вметнување мемориска картичка
(се продава одделно)
Осигурете се дека отсечениот
агол е свртен правилно.
1
2
МК
Отворете го капакот.
Вметнете ја мемориската картичка (се продава
одделно).
• Со отсечениот агол свртен во насока како што е илустрирано,
вметнете ја мемориската картичка додека не се заглави
на своето место.
3
Затворете го капакот.
MK
15
x Мемориски картички кои можат да се користат
Мемориска картичка
За слики
За филмови
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
B
C
D
Memory Stick Micro (M2)
(само Mark2)
SD мемориска картичка
(Класа 4 или побрза)
SDHC мемориска картичка
(Класа 4 или побрза)
SDXC мемориска картичка
(Класа 4 или побрза)
microSD мемориска
картичка
(Класа 4 или побрза)
microSDHC мемориска
картичка
(Класа 4 или побрза)
microSDXC мемориска
картичка
(Класа 4 или побрза)
• Во ова упатство, производите во табелата колективно се нарекуваат како
што следи:
A: „Memory Stick PRO Duo“ медиуми
B: „Memory Stick Micro“ медиуми
C: SD картичка
D: microSD мемориска картичка
Забелешки
• Кога користите „Memory Stick Micro“ медиуми или microSD мемориски
картички со овој фотоапарат, осигурете се дека користите соодветен адаптер.
x Отстранување на мемориската картичка/комплетот
со батерии
Мемориска картичка: За да ја исфрлите мемориската картичка, турнете
ја еднаш навнатре.
Комплет со батерии: Лизнете ја рачката за исфрлање на батеријата.
Внимавајте да не го испуштите комплетот со батерии.
Забелешки
• Никогаш не отстранувате ја мемориската картичка/комплетот со батерии
кога е осветлена лампата за пристап (страница 7). Ова може да предизвика
оштетување на податоците на мемориската картичка.
MK
16
Поставување на часовникот
ON/OFF (Напојување)
Контролно тркало
Изберете ставки: v/V/b/B/ /
Поставете: z
1
МК
Поставете го преклопникот ON/OFF (Напојување) на ON.
Кога за првпат го вклучувате фотоапаратот, се прикажуваат
поставувањата за датумот и времето.
• Можно е да потрае додека напојувањето се вклучи и овозможи
управување.
2
Проверете дека [Enter] е избрано на екранот, а потоа
притиснете на z на контролното тркало.
3
Следејќи ги напатствијата на екранот изберете ја
саканата географска локација, а потоа притиснете z.
4
Поставете [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date Format],
а потоа притиснете z.
• Кога го поставувате [Date/Time], полноќ е 12:00 AM, а пладне
е 12:00 PM.
5
Проверете дека е избрано [Enter], а потоа притиснете z.
MK
17
Снимање слики/филмови
Копче за бленда
Тркало за
избирање
на режимот
Рачка W/T
(зум)
: Auto Mode
: Movie
W: одзумирање
T: зумирање
MOVIE
Снимање слики
1
За да фокусирате, притиснете го копчето за бленда
до половина надолу.
Кога сликата е во фокус, се слуша звучен сигнал и индикаторот z
или
свети.
2
За да ја снимите сликата, притиснете го копчето
за бленда целосно надолу.
Снимање филмови
1
За да започнете со снимање, притиснете го копчето
MOVIE (Филм).
• За да ја менувате скалата на зумирање, користете ја рачката W/T (зум).
2
MK
18
Притиснете го повторно копчето MOVIE за да го запрете
снимањето.
Забелешки
• Немојте да го извлекувате блицот со рака. Ова може да предизвика дефект.
• Кога ја користите функцијата за зумирање додека снимате филм, ќе биде
снимен и звук од фотоапаратот кој работи. Исто така, може да се сними
звукот на управување со копчето MOVIE кога снимањето на филмот
е завршено.
• Непрекинато снимање филм е можно во период од приближно 29 минути,
со стандардни поставувања на фотоапаратот и кога амбиенталната
температура е приближно 25°C (77°F). Кога ќе заврши снимањето на филмот,
може повторно да започнете со снимање притискајќи го копчето MOVIE.
Во зависност од амбиенталната температура, снимањето може да запре за
да се заштити фотоапаратот.
МК
MK
19
Разгледување слики
W: одзумирање
T: зумирање
Контролно тркало
Изберете слики: B (следна)/b (претходна)
или вртете го
(Бришење)
контролното тркало
Поставете: z
(Репродукција)
1
Притиснете го копчето
(Репродукција).
x Избирање на следна/претходна слика
Изберете слика притискајќи на B (следна)/b (претходна) на контролното
тркало или со негово вртење. Притиснете на z во центарот
на контролното тркало за да гледате филмови.
x Бришење слика
1 Притиснете го копчето (Бришење).
2 Изберете [Delete] со v на контролното стркало, а потоа притиснете z.
x Враќање на снимање слики
Притиснете го копчето за бленда до половина надолу.
MK
20
Претставување на останатите функции
Останатите функции можете да ги управувате со контролното тркало,
копчето MENU, итн.
MENU
Контролен бројчаник
МК
Fn (Функција)
Контролно тркало
x Контролно тркало
DISP (Display Contents): Ви овозможува менување на приказот на екранот.
z (Eye AF): Кога го притискате копчето, се фокусира на очите на лицето.
Снимајте слики со притискање на копчето за бленда додека
е притиснато z.
x Копче Fn (Функција)
Ви овозможува да регистрирате 12 функции и да ги повикате додека
снимате.
1 Притиснете го копчето Fn (Функција).
2 Изберете ја саканата функција со притискање на v/V/b/B
на контролното тркало.
3 Со вртење на контролното тркало изберете ја вредноста
за поставување.
x Контролен бројчаник
Со едноставно вртење на контролниот бројчаник, веднаш можете да
го менувате соодветното поставување за секој од режимите за снимање.
MK
21
x Ставки на менито
(Camera Settings)
Image Size
Ја избира големината на сликите.
Aspect Ratio
Го избира соодносот на сликите.
Quality
Го поставува квалитетот на сликите.
Panorama: Size
Ја избира големината на панорамските слики.
Panorama: Direction
Го поставува правецот на снимање
за панорамските слики.
File Format
Го избира форматот на филмот.
Record Setting
Ја избира големината на рамката на снимениот
филм.
Drive Mode
Го поставува режимот за придвижување, како
на пример за постојано снимање.
Flash Mode
Ги поставува поставувањата за блицот.
Flash Comp.
Ја прилагодува јачината на излезот на блицот.
Red Eye Reduction
Го намалува феноменот на „црвени очи“ кога
се користи блиц.
Focus Area
Го избира подрачјето на фокусот.
AF Illuminator
MK
22
Го поставува AF-осветлувачот, кој обезбедува
осветлување за темните сцени за да го помогне
фокусирањето.
ISO
Ја прилагодува чувствителноста на осветлувањето.
ND Filter
Ја поставува функцијата која го намалува
количеството на светло. Можете да поставите
на побавна брзина на блендата, да ја намалите
вредноста на решетката, итн.
Metering Mode
Го избира режимот за мерење кој поставува
кој дел од објектот да се мери за да се определи
експозицијата.
White Balance
Ги прилагодува нијансите на боите на сликата.
DRO/Auto HDR
Автоматски компензира за осветленост
и контраст.
Creative Style
Ја избира посакуваната обработка на сликата.
Picture Effect
Го избира саканиот филтер за ефект за да се
постигне повпечатливо и уметничко изразување.
Focus Magnifier
Ја зголемува сликата пред снимање за да можете
детално да го проверите фокусот.
Long Exposure NR
Ја поставува обработката за намалувањето на
шумот за снимање со брзина на блендата од 1/3
од секундата или подолго.
High ISO NR
Ја поставува обработката за намалувањето
на шумот за снимање за снимање со голема
чувствителност.
Lock-on AF
Ја поставува функцијата за следење на објектот
и постојано фокусирање.
Smile/Face Detect.
Го избира откривањето на лица и автоматски
прилагодува разни поставувања. Поставува
автоматско отворање на блендата кога е откриена
насмевка.
Soft Skin Effect
Го поставува ефектот на нежен тен и нивото
на ефектот.
Auto Obj. Framing
Ја анализира сцената кога снимате лица,
гро-планови или објекти кои се следат од Lock-on
AF функцијата и автоматски средува и зачувува
друга копија од сликата со повпечатлива
композиција.
Auto Mode
Можете да снимате со одбирање Intelligent Auto
или Superior Auto.
Scene Selection
Одбира претходно поставени поставки за
да одговараат на различни услови на сцени.
Movie
Го избира режимот на експозиција што
ќе одговара на објектот или на ефектот.
SteadyShot
Го поставува SteadyShot за снимање фотографии.
Ја намалува заматеноста од тресење
на фотоапаратот кога снимате држејќи
го фотоапаратот.
SteadyShot
Го поставува SteadyShot за снимање филмови.
Color Space
Ја менува палетата на бои што може
да се репродуцираат.
Auto Slow Shut.
Ја поставува функцијата што автоматски ја
прилагодува брзината на блендата, следејќи
ја осветленоста на окружувањето.
МК
MK
23
Audio Recording
Поставува дали да се снима аудио кога
се снима филм.
Audio Rec Level
Го прилагодува нивото за снимање аудио за време
на снимањето филм.
Audio Out Timing
Го поставува времето на произведеното аудио
за време на снимањето филм.
Wind Noise Reduct.
Немојте да го покривате овој дел додека
снимате филм.
Memory
Ги регистрира посакуваните режими
или поставки на фотоапаратот.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
MK
24
Прикажува ленти за прилагодување
на осветленоста.
Прикажува зголемена слика при
рачно фокусирање.
Focus Magnif. Time
Го поставува времетраењето на прикажување
на сликата во зголемен облик.
Grid Line
Поставува приказ на мрежа со линии за да
овозможи порамнување со структурни контури.
Audio Level Display
Поставува дали да се прикаже или да не се
прикажува нивото на аудио на екранот.
Auto Review
Поставува автоматски преглед за да се прикаже
снимената слика по снимањето.
DISP Button
Ги поставува режимите за приказ на екранот
што може да се изберат со притискање DISP
на контролното тркалце.
Peaking Level
Ги засилува контурите на опсези во фокус
со одредена боја при рачно фокусирање.
Peaking Color
Ја поставува бојата што се користи за функцијата
за засилување рабови.
Exposure Set. Guide
Го поставува индикаторот што се прикажува кога
поставките за експозиција се менуваат на екранот
за снимање.
Live View Display
Pre-AF
Поставува дали да се одразат поставки како
компензација на експозиција во приказ
на екранот.
Поставува дали да се изврши автоматско
фокусирање пред копчето за блендата да биде
притиснато до половина.
Zoom Setting
Поставува дали да се користат Clear Image Zoom
и Digital Zoom при зумирање.
FINDER/MONITOR
Го поставува методот за промена помеѓу визирот
и екранот.
AEL w/ shutter
Поставува дали да се изврши AEL кога копчето
за блендата е притиснато до половина.
Exp.comp.set
Поставува дали да се одрази вредноста за
компензација на експозиција кај компензацијата
на блиц.
Bracket order
Поставува редослед за снимање пробни снимки
за експозиција и за балансирање бела боја.
Face Registration
Го регистрира или го менува лицето што треба
да добие приоритет при фокусирањето.
Write Date
МК
Поставува дали да се сними датум на снимање
на фотографијата.
Function Menu Set.
Ги приспособува функциите што се пркажуваат
кога е притиснато копчето Fn (функција).
Custom Key Settings
Назначува посакувана функција на копчето
и бројчаникот.
Zoom Func. on Ring
Ја поставува функцијата зумирање на прстенот
за рачно фокусирање. Кога ќе изберете [Step],
можете да ја движите позицијата за зумирање
до фиксен чекор од фокусната должина.
MOVIE Button
Поставува дали секогаш да се активира
копчето MOVIE.
Dial/Wheel Lock
Поставува дали привремено да се исклучат
контролниот бројчаник и контролното тркалце
со помош на копчето Fn при снимање. Можете
да ги исклучите/вклучите контролниот бројчаник
и контролното тркалце ако го притиснете
и го задржите копчето Fn.
MK
25
(Wireless)
Send to Smartphone
Префрла слики за да се прикажат на паметен
телефон.
Send to Computer
Архивира слики префрлајќи ги на компјутер што
е поврзан со мрежа.
View on TV
Можете да прегледувате слики на телевизор што
поддржува мрежи.
Ctrl w/ Smartphone
Снимајте фотографии далечински контролирајќи
го фотоапаратот преку паметен телефон.
Airplane Mode
Можете да го поставите уредов да не врши
безжични комуникации.
WPS Push
Можете лесно да ја регистрирате пристапната точка
со фотоапаратот, притискајќи го WPS-копчето.
Access Point Set.
Можете рачно да ја регистрирате пристапната
точка.
Edit Device Name
Можете да го смените името на уредот под
Wi-Fi Direct итн.
Disp MAC Address
Ја прикажува MAC-адресата на фотоапаратот.
SSID/PW Reset
Ги ресетира SSID и лозинката на поврзувањето
на паметен телефон.
Reset Network Set.
Ги ресетира сите мрежни поставки.
(Playback)
Delete
Брише слика.
View Mode
Го поставува начинот на којшто сликите
се групираат за репродукција.
Image Index
Прикажува повеќе слики истовремено.
Display Rotation
Ја поставува насоката на репродукција на сликата
од снимањето.
Slide Show
Прикажува слајд-шоу.
Rotate
Enlarge Image
MK
26
Ја ротира сликата.
Ги зголемува репродуцираните слики.
4K Still Image PB
Испорачува фотографии со резолуција 4K
до телевизор со HDMI-поврзување што
поддржува 4K.
Protect
Ја штити сликата.
Specify Printing
Додава ознака за редослед на печатење
на фотографијата.
(Setup)
Monitor Brightness
Ја поставува осветленоста.
Viewfinder Bright.
Кога се користи електронски визир, ја поставува
осветленоста на електронскиот визир.
Finder Color Temp.
Ја поставува температурата на бојата на визирот.
Volume Settings
Ја поставува јачината на звук за репродукција
на филм.
Audio signals
Го поставува звукот на работа на фотоапаратот.
Upload Settings
Ја поставува функцијата за вчитување на
фотоапаратот кога се користи Eye-Fi-картичка.
Tile Menu
Поставува дали да се прикаже менито со плочки
секојпат кога ќе го притиснете копчето MENU.
Mode Dial Guide
Го вклучува или исклучува индикаторот
на бројчаникот за режими (објаснувањето
за секој режим на снимање).
Delete confirm.
Поставува кое Избриши или Откажи е претходно
селектирано во екранот за потврда на бришењето.
Display Quality
Го поставува квалитетот на екранот.
Pwr Save Start Time
Го поставува времетраењето додека фотоапаратот
автоматски да се исклучи.
PAL/NTSC Selector
(само за модели
компатибилни со
1080 50i)
МК
Со менување на ТВ-форматот на уредот, можно
е да се снима во друг филмски формат.
Demo Mode
Поставува да се вклучи или да се исклучи
демо-репродукцијата на филм.
HDMI Resolution
Ја поставува резолуцијата кога фотоапаратот
е поврзан со телевизор со HDMI.
MK
27
CTRL FOR HDMI
Работи со фотоапаратот од телевизор што
поддржува „BRAVIA“ Sync.
HDMI Info. Display
Одбира дали да се прикажат информациите
на телевизорот додека е поврзан телевизор
компатибилен со HDMI.
USB Connection
Го поставува методот на USB-поврзување.
USB LUN Setting
Ја засилува компатибилноста ограничувајќи
ги функциите на USB-поврзувањето.
Language
MK
28
Го одбира јазикот.
Date/Time Setup
Ги поставува датумот и времето, како и заштеда
на светлината.
Area Setting
Ја поставува локацијата на употреба.
Format
Ја форматира мемориската картичка.
File Number
Го поставува методот што се користи за да се
назначат броеви на датотеки за фотографиите
и филмовите.
Select REC Folder
Ја менува одбраната датотека за складирање слики.
New Folder
Создава нова датотека за складирање
фотографии и филмови (MP4).
Folder Name
Го поставува форматот на датотека
за фотографии.
Recover Image DB
Ја враќа датотеката од база на податоци со слики
и овозможува снимање и репродукција.
Display Media Info.
Го прикажува преостанатото време на снимање
на филмови и бројот на фотографии што можат
да се снимат на мемориската картичка.
Version
Ја прикажува верзијата на софтверот
на фотоапаратот.
Setting Reset
Ги враќа поставките на зададените вредности.
Карактеристики на „PlayMemories Home“
Софтверот „PlayMemories Home“ ви овозможува да увезувате слики
и филмови во компјутерот за да ги користите. „PlayMemories Home“
е потребен за увезување филмови AVCHD во компјутерот.
Репродукција
на увезени слики
Увезување слики
од фотоапаратот
За Windows достапни се и следните функции.
Гледање слики
на Календар
Создавање
дискови
со филмови
МК
Споделување слики
на „PlayMemories Online“
Вчитување слики
на мрежни
сервиси
z Инсталирање на „PlayMemories Home“
Можете да инсталирате „PlayMemories Home“ од следната URL-адреса:
www.sony.net/pm/
Забелешки
• Потребно е поврзување на интернет за да се инсталира „PlayMemories Home“.
• Потребно е поврзување на интернет за да се користи „PlayMemories Online“
или други мрежни сервиси. „PlayMemories Online“ или други мрежни
сервиси може да не се достапни во некои земји или региони.
• Погледнете на следната URL-адреса за софтвер за Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ако софтверот „PMB (Picture Motion Browser)“, обезбеден со моделите
издадени пред 2011 година, веќе бил инсталиран на компјутерот,
„PlayMemories Home“ ќе го препише и ќе го инсталира. Користете
„PlayMemories Home“, софтверот што е наследник на „PMB“.
MK
29
x Инсталирање на „PlayMemories Home“ на компјутер
1
Користејќи го прелистувачот за интернет
на компјутерот, појдете до следната URL-адреса,
а потоа кликнете [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2
Следете ги упатствата на екранот за да го завршите
инсталирањето.
• За детали за „PlayMemories Home“, погледнете ја следната страница
за поддршка за PlayMemories Home (само на англиски јазик):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
z Додавање достапни функции
на „PlayMemories Home“
Кога ќе го поврзете фотоапаратот
со компјутерот, може да се додаваат
функции на „PlayMemories Home“.
Препорачуваме да го поврзете
фотоапаратот со компјутерот дури и ако
„PlayMemories Home“ веќе е инсталиран
на компјутерот.
Кон мулти
приклучок
Кон USB приклучок
Забелешки
• Не исклучувајте го микро USB-кабелот (испорачан) од фотоапаратот додека
се прикажува екран во работа или екран за пристапување. Така можете
да ги оштетите податоците.
• За да го исклучите фотоапаратот од компјутерот, кликнете
на лентата со
задачи, па кликнете
(икона за исклучување). За Windows Vista кликнете
на лентата со задачи.
MK
30
Карактеристики на „Image Data Converter“
Долу има примери за достапните функции кога користите „Image Data
Converter“.
• Можете да уредувате RAW-слики, користејќи функции за повеќекратна
корекција, како крива на тонот или острина.
• Може да ги прилагодите сликите со баланс на белата боја, осветленост
и Creative Style итн.
• Може да ги зачувате фотографиите што се прикажани и уредени
во компјутерот.
Постојат два начини за зачувување RAW-слики: зачувајте и оставете како
RAW-податоци или зачувајте во формат на датотека за општа намена.
• Може да гледате и споредувате RAW-слики/JPEG-слики што
МК
се снимени со фотоапаратот.
• Може да ги оценувате сликите на пет нивоа.
• Може да поставите ознака за боја.
x Инсталирање „Image Data Converter“
1
Преземете го софтверот од следната URL-адреса
и инсталирајте го на компјутерот.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
MK
31
x Прикажување „Image Data Converter Guide“
За детали за употребата на „Image Data Converter„ погледнете во „Image
Data Converter Guide“.
1
За Windows:
Кликнете [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
За Mac:
Стартувајте Finder t [Applications] t [Image Data
Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t Во лентата
со менија изберете „Help“ t „Image Data Converter Guide“.
• За Windows 8 стартувајте „Image Data Converter Ver.4“ t
Во лентата со менија изберете „Help“ t „Image Data Converter
Guide“.
• За детали за „Image Data Converter“ можете да погледнете
и во „Водич за помош“ на фотоапаратот (страница 2) или на
следната страница за поддршка „Image Data Converter“ (само на
англиски јазик):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
MK
32
Број на фотографии и време на снимање филмови
Бројот на фотографии и времето на снимање може да варираат зависно
од условите на снимање и од мемориска картичка.
x Фотографии
[
Image Size]: L: 20M
Кога [
Aspect Ratio] е поставен на [3:2]*
Капацитет
Quality
2 GB
Standard
295 слики
Fine
170 слики
Extra fine
125 слики
RAW & JPEG
58 слики
RAW
88 слики
МК
* Кога [
Aspect Ratio] е поставен на нешто друго освен [3:2], можете
да снимате повеќе слики отколку што е тука прикажано. (Освен кога
[
Quality] е поставен на [RAW].)
x Филмови
Табелата подолу го прикажува приближното максимално време
на снимање. Ова се вкупните периоди за сите филмски датотеки.
Постојаното снимање е можно за приближно 29 минути (ограничување
според спецификациите на производот). Максималното продолжено
време на снимање филм во форматот MP4 (12M) е околу 15 минути
(ограничено од ограничувањето за големина на датотеките од 2 GB).
(ч. (час), мин. (минута))
Капацитет
Record Setting
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 мин.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 мин.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 мин.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 мин.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 мин.
1440×1080 12M
15 мин.
VGA 3M
1 ч. 10 мин.
MK
33
• Времето за снимање филмови се разликува бидејќи фотоапаратот е опремен
со VBR (променлива бит-стапка), којашто автоматски го прилагодува
квалитетот на сликата зависно од сцената на снимање. Кога снимате објект
што се движи брзо, сликата е појасна, но времето за снимање е пократко
бидејќи е потребна поголема меморија за снимање.
Исто така, времето за снимање се разликува зависно од условите на снимање,
објектот и поставките за квалитет/големина на сликата.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Функции кои се вградени во овој фотоапарат
• Ова упатство ги опишува 1080 60i компатибилните уреди и 1080 50i
компатибилните уреди.
За да проверите дали вашиот фотоапарат е уред компатибилен со 1080 60i
или со 1080 50i, проверете ги следниве ознаки на дното на фотоапаратот.
уред компатибилен со 1080 60i: 60i
уред компатибилен со 1080 50i: 50i
• Овој фотоапарат е компатибилен со формати на филмови со 1080 60p
или 50p. За разлика од стандардните режими на снимање досега, кои
снимаа со метод на преплетување, овој фотоапарат снима со користење
прогресивен метод. Ова ја зголемува резолуцијата и овозможува
порамномерна и пореална слика.
За користењето и грижата
Избегнувајте грубо користење, расклопување, менување, физички шок
или удар, како удирање, испуштање или стапнување на производот.
Особено внимавајте на објективот.
Забелешки за репродукцијата/снимањето
• Пред да започнете со снимање, направете пробна снимка за да бидете
сигурни дека фотоапаратот функционира правилно.
• Фотоапаратот е создаден да биде отпорен на прав и на влага, но не е отпорен
на вода или прскање.
• Не насочувајте го фотоапаратот кон сонцето или кон друга блескава
светлина. Тоа може да предизвика дефект на фотоапаратот.
• Доколку се појави кондензирање на влага, отстранете ја пред да го користите
фотоапаратот.
• Не тресете и не удирајте го фотоапаратот. Тоа може да предизвика дефект
и нема да можетe да снимате слики. Освен тоа, медиумите за снимање може
да станат неупотребливи или, пак, да се оштетат податоците за слики.
MK
34
Не користете/складирајте го фотоапаратот на следниве места
• На екстремно топло, студено или влажно место.
На места како автомобил паркиран на сонце, телото на фотоапаратот
може да се деформира и тоа да предизвика дефект.
• Складирање под директна сончева светлина или во близина на греалка
Телото на фотоапаратот може да ја изгуби бојата или да се деформира
и тоа да предизвика дефект.
• На локација подложна на вибрации што тресат
• Во близина на локација што создава силни радиобранови, емитира
радијација или е силно магнетно поле. Во спротивно фотоапаратот може
неправилно да снима или да репродуцира слики.
• На места со песок или со прав
Внимавајте да не навлезе песок или прав во фотоапаратот. Тоа може
да предизвика дефект кај фотоапаратот, а во некои случаи дефектот
може да биде непоправлив.
Објектив Carl Zeiss
МК
Фотоапаратот е опремен со објектив Carl Zeiss, којшто е способен
за репродукција на остри слики со одличен контраст. Објективот
за фотоапаратот е произведен по систем за гарантиран квалитет,
сертифициран од Carl Zeiss, во согласност со стандардите за квалитет
на Carl Zeiss во Германија.
Забелешки за екранот, електронскиот визир и објективот
• Екранот и електронскиот визир се произведени со користење на технологија
со екстремно висока прецизност, со што 99,99% од пикселите се во состојба
за ефективно користење. Сепак, можни се некои мали црни точки и/или
светли точки (со бела, црвена, сина или зелена боја) кои постојано се
присутни на екранот или на електронскиот визир. Овие точки се нормален
резултат во процесот на производство и не влијаат врз снимањето.
• Кога го користите моќниот објектив за зумирање, бидете внимателни
и немојте да дозволите вашите прсти или други објекти да бидат фатени
од објективот.
Забелешки за снимање со визир
Фотоапаратот е опремен со органски електро-луминисцентен визир со висока
резолуција и висок контраст. Овој визир постигнува широк агол на гледање
и долго олеснување за окото. Овој фотоапарат е дизајниран да овозможи визир
кој лесно се гледа, преку соодветно балансирање на различни елементи.
• Сликата може да биде малку изобличена во близина на аглите на визирот.
Ова не е некој дефект. Кога сакате да го проверите секој детал од целата
композиција, можете да го користите и LCD екранот.
• Ако го ставите фотоапаратот во панорамски приказ додека гледате во
визирот или гледате наоколу со очите, сликата во визирот ќе биде искривена
или бојата на сликата може да се смени. Ова е карактеристика на објективот
или на екранскиот уред и не е дефект. Кога снимате слика препорачуваме
да го погледнете средишниот дел на визирот.
MK
35
Забелешки за блицот
• Не носете го апаратот држејќи го за блицот и не користете прекумерна
сила врз него.
• Доколку во блицот навлезат вода, прав или песок, може да предизвикаат
дефект.
• Внимавајте да не си попречувате со прст кога го притискате блицот надолу.
За температурата на фотоапаратот
Камерата може да се загрее поради продолжена употреба, но тоа не е дефект.
За заштитата од прегревање
Зависно од температурата на фотоапаратот и на батеријата, можеби нема
да можете да снимате филмови или, пак, напојувањето може автоматски
да се исклучи за да се заштити фотоапаратот.
Ќе се прикаже порака на екранот пред да се исклучи напојувањето
или повеќе нема да можете да снимате филмови. Во овој случај, оставете
го напојувањето исклучено и почекајте додека не падне температурата
на фотоапаратот и на батеријата. Ако го вклучите напојувањето без
да им дозволите на фотоапаратот и на батеријата доволно да се оладат, можно
е напојувањето повторно да се исклучи или да не можете да снимате филмови.
За полнењето на батеријата
Доколку полните батерија што долго време не била користена, можеби
нема да можете да ја наполните со правилен капацитет.
Ова се должи на карактеристиките на батеријата и не е дефект. Повторно
наполнете ја батеријата.
Предупредување за авторските права
Телевизиските програми, филмовите, видеолентите и другите материјали
се подложни на авторски права. Неовластеното снимање на такви материјали
може да се коси со одредбите на законите за авторски права.
Не гарантираме во случај на оштетена содржина или неуспешно
снимање
Sony не може да гарантира во случај на оштетена содржина или неуспешно
снимање поради дефект на фотоапаратот или на медиумот за снимање итн.
Чистење на површината на фотоапаратот
Исчистете ја површината на фотоапаратот со мека крпа малку натопена со
вода, па избришете ја површината со сува крпа. За да се спречи оштетување
на политурата или на куќиштето:
– Не изложувајте го фотоапаратот на хемиски производи како разредувач,
бензин, алкохол, ткаенини за еднократна употреба, средства за одбивање
инсекти, крема за сончање или инсектицид итн.
MK
36
Одржување на екранот
• Кремата или лосионот за раце што останале на екранот можат да ја растопат
неговата мембрана. Доколку го намачкате екранот, веднаш избришете го.
• Насилното бришење со хартиено шамиче или други материјали може
да ја оштети мембраната.
• Доколку на екранот се залепиле отпечатоци од прсти или ѓубре,
препорачуваме внимателно да го отстраните ѓубрето и потоа
да го избришете екранот со мека крпа.
Забелешки за безжичниот LAN
Не преземаме никаква одговорност за штетите предизвикани од неовластен
пристап или неовластена употреба на дестинациите што се вчитани
на фотоапаратот и што се резултат на губење или кражба.
Забелешки за отстранување/пренос на фотоапаратот
За да се заштитат личните податоци, извршете го следново кога
го отстранувате (фрлате) или пренесувате фотоапаратот.
• Ресетирајте ги сите поставки на фотоапаратот со вршење на [Setting Reset]
(страница 28).
• Избришете ги сите познати лица од [Face Registration] (страница 25).
МК
MK
37
Спецификации
Фотоапарат
[System]
Диспозитив на слика: 13,2 mm ×
8,8 mm (1,0 тип) сензор
Exmor R CMOS
Вкупен број на пиксели
на фотоапаратот:
приближно 20,9 мегапиксели
Ефективен број на пиксели
на фотоапаратот:
приближно 20,2 мегапиксели
Објектив: Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
8,3× објектив за зумирање
f = 8,8 mm – 73,3 mm
(24 mm – 200 mm (35 mm
еднаков на филм))
F2,8
При снимање филмови (16:9):
26 mm – 212 mm*1
При снимање филмови (4:3):
31 mm – 259 mm*1
*1
Кога [
SteadyShot] ќе
се постави на [Standard]
SteadyShot: оптички
Контрола на експозиција:
Автоматска експозиција,
приоритет на решетка,
приоритет на бленда, рачна
експозиција, избор на сцени
Баланс на белата боја: автоматски,
дневна светлина, сенка, сончево,
силна светлина, флуоресцентна
(топла бела боја/студена бела
боја/дневна бела боја/дневна
светлина), блиц, температура
на бојата/филтер на бојата,
прилагоден од корисник
MK
38
Формат на датотеката:
Фотографии: согласен со JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
RAW (Sony ARW 2,3 Format),
компатибилен со DPOF
Филмови (формат AVCHD):
Верзија на формат AVCHD
Компатибилен со 2,0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2-канален,
опремен со Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведено според лиценца
на Dolby Laboratories.
Филмови (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио:
MPEG-4 AAC-LC 2-канално
Медиуми за снимање: „Memory Stick
PRO Duo“ медиуми, „Memory
Stick Micro“ медиуми,
SD-картички, microSDмемориски картички
Блиц: Опсег на блицот
(чувствителност ISO
(препорачан индекс
на експозиција) поставена
на автоматска):
Приближно 1,0 м до 10,2 м
(3,28 ft. до 33,46 ft.)
[Input and Output connectors]
Приклучок HDMI: HDMI микро
приклучок
Мултиприклучок*:
USB-комуникација
USB-комуникација: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Приклучок за микрофон: 3,5 mm
стерео мини приклучок
Приклучок за слушалки: 3,5 mm
стерео мини приклучок
* Поддржува микро USB
компатибилен уред.
[Viewfinder]
Тип: Електронски визир
Вкупен број на точки:
1.440.000 точки
Покриеност на кадри: 100%
Зголемување: 0,70 × (еднаков
на формат 35 mm) со објектив
од 50 mm во бесконечност,
–1 m–1 (диоптер)
Очна точка: Приближно 23 mm
од делот за окото, 21,5 mm
од рамката на делот за окото
на –1 m–1 (диоптер)
Прилагодување на диоптерот:
–4,0 m–1 до +3,0 m–1 (диоптер)
[Screen]
LCD екран:
7,5 cm (тип 3.0), диск TFT
Вкупен број на точки:
1.228.800 точки
[Power, general]
Напојување: Комплет батерии
на полнење
NP-FW50, 7,2 V
AC адаптер AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D, 5 V
Потрошувачка на енергија:
Приближно 2,1 W (при снимање
со LCD екран)
Приближно 2,7 W (при снимање
со визирот)
Работна температура: 0°C до 40°C
(32°F до 104°F)
Температура на складирање:
–20°C до +60°C (–4°F до +140°F)
Димензии (согласни со CIPA):
129,0 mm × 88,1 mm × 102,2 mm
(5 1/8 инчи × 3 1/2 инчи ×
4 1/8 инчи) (Ш/В/Д)
Маса (согласно со CIPA) (приб.):
813 g (1 lb 12,7 oz) (вклучувајќи
NP-FW50 комплет батерии,
„Memory Stick PRO Duo“
медиуми)
Микрофон: стерео
Звучник: моноаурален
Exif Print: компатибилно
PRINT Image Matching III:
компатибилно
[Wireless LAN]
Поддржан стандард: IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2,4GHz
Поддржани сигурносни протоколи:
МК
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурација: WPS
(Wi-Fi Protected Setup) / рачна
Начин на пристап:
Инфраструктурен режим
NFC: согласно со NFC Forum
Type 3 Tag
AC адаптер AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D
Потреби за струја: AC 100 V to 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Излезен напон: DC 5 V, 0,5 A
Работна температура: 0°C до 40°C
(32°F до 104°F)
Температура на складирање: –20°C
до +60°C (–4°F до +140°F)
Димензии (приближно):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(2 инчи × 7/8 инчи × 2 1/4 инчи)
(Ш/В/Д)
MK
39
Комплет батерии на полнење
NP-FW50
ТИп на батерии: литиумска батерија
Максимален напон: DC 8,4 V
Номинален напон: DC 7,2 V
Максимален напон на полнење:
DC 8,4 V
Максимална струја на полнење:
1,02 A
Капацитет: Типичен 7,7 Wh
(1.080 mAh)
Минимален 7,3 Wh (1.020 mAh)
Максимални димензии (приб.):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(1 5/16 инчи × 3/4 инчи ×
1 13/16 инчи) (Ш/В/Д)
Дизајнот и спецификациите
се подложни на промена
без известување.
MK
40
Заштитени марки
• Следните ознаки се заштитни
марки на Sony Corporation.
, „Cyber-shot“,
„Memory Stick XC-HG Duo“,
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick
Duo“, „Memory Stick Micro“,
„PlayMemories Home“, логото
на „PlayMemories Home“,
„PlayMemories Online“, логото
на „PlayMemories Online“,
„PlayMemories Mobile“, логото
на „PlayMemories Mobile“
• „AVCHD Progressive“ и логотипот
„AVCHD Progressive“, се
заштитени марки на Panasonic
Corporation и на Sony Corporation.
• Dolby и симболот со двојно D
се заштитени марки на
Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI
High-Definition Multimedia
Interface, како и логото HDMI
за заштитени марки или
регистрирани марки на HDMI
лиценцирање LLC во Соединетите
Американски Држави и другите
земји.
• Windows е регистрирана заштитена
марка на Microsoft Corporation
во Соединетите Американски
Држави и/или другите земји.
• Mac е регистрирана заштитна
марка на Apple Inc..
• iOS е регистрирана заштитена
марка или заштитена марка
на Cisco Systems, Inc. и/или
на нивните партнери
во Соединетите Американски
Држави и одредени други земји.
• iPhone и iPad се заштитени знаци
на Apple Inc., регистрирани
во САД и во други земји.
• Логото SDXC е заштитена марка
на SD-3C, LLC.
• Android, Google Play се заштитени
марки на Google Inc.
• Wi-Fi, логото Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP се
регистрирани заштитени марки
на Wi-Fi Alliance.
• Ознаката N е заштитен знак
или регистриран заштитен
знак на NFC Forum, Inc.
во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитени знаци на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и логото „f“ се заштитени
марки или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и логото YouTube
се заштитени марки или
регистрирани трговски марки
на Google Inc.
• Eye-Fi е заштитен знак
на Eye-Fi, Inc..
• Освен тоа, имињата на системите
и производите во прирачникот се,
општо земено, заштитени марки
или регистрирани заштитени
марки на нивните создавачи
или производителите. Меѓутоа,
ознаките ™ или ® не се користат
во сите случаи во прирачников.
Дополнителни информации
за производот и одговори
на често поставуваните
прашања може да се најдат
на веб-локацијата за корисничка
поддршка.
МК
MK
41
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising