Sony | DSC-RX0 | Sony DSC-RX0 Извонредно компактен дигитален фотоапарат RX0 отпорен на удари и вода Упатства за употреба

4-690-287-11(1)
Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
“Help Guide” (Веб упатство)
Видете во “Help Guide” за подетални
инструкции за многу функции на
фотоапаратот.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1710/h_zz/
DSC-RX0
Македонски
Научете повеќе за камерата (“Help Guide”)
“Help Guide” е онлајн упатство. Можете да го читате
“Help Guide” на компјутер или паметен телефон.
Видете го за подетални инструкции за многу функции
на фотоапаратот.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1710/h_zz/
МК
2
Податоци за корисникот
Запишете го моделот и серискиот
број (које поставен на производот) во
обезбедениот дел. Видете ги овие
бројки секогаш кога се обраќате кај
Sony продавачот.
Бр. на модел. DSCСериски бр. _____________________
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За избегнување на струен
удар, не го изложувајте
апаратот на влага или дожд.
ВАЖНИ
БЕЗБЕДНОСНИ
ИНСТРУКЦИИЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ОВИЕ
ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА
ПОЖАР ИЛИ
СТРУЕН УДАР,
ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДЕТЕ ГИ
ИНСТРУКЦИИТЕ
Доколку формата на утикачот на
одговара на штекерот, користете
соодветен адаптер за штекерот и
правилна конфигурација за напојување
од електричната мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерија
Доколку со батериите не се ракува правилно, тие можат да експлодираат и да предизвикаат пожар или хемиски изгореници.
Почитувајте ги следниве правила.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на удари
и прекумерна сила, не дозволувајте да
паѓаат и не ги газете.
• Не предизвикувајте куса врска и не
дозволувајте метални објекти да ги
допираат контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока температура
над 60°C (140°F) како на директна сончева
светлина или автомобил паркиран на сонце.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или
протечени литиум јонски батерии.
• За полнење користите оригинал Sony
полнач за батерии или уред кој може
да го наполни батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од
дофат на мали деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги само со ист или сличен
тип препорачани од Sony.
• Исфрлете ги искористените батерии правилно како што е опишано во упатството.
• Не ги изложувајте на екстрмно ниски температури од -20°C (-4°F) или пониски или
понизок притисок од 11.6 kPa или пониско.
Користете штекер кој е најблизок кога
го користите испорачаниот или
препорачан АС адаптер/полнач за
барерија. Ако се случи дефект при
користење на апаратот, откачете го
приклучокот од штекер веднаш.
Ако го користите уредот со индикатор
за полнење, запомнете дека апаратот
не е исклучен од струја дури и ако
инидкаторот е исклучен.
МК
3
[ Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине
поради статички електрицитет или
електромагнетно поле рестартирајте ја
апликацијата или исклучете и
повторно приклучете го приклучниот
кабел (USB, и сл.).
Овој производ е тестиран и е во
согласност со ограничувањата од EMC
наредбата за користење приклучни
кабли пократки од 3 метри.
Електромагнетни полиња на одредени
фреквенции може да влијаат на
сликата и звукот на овој уред.
Ако овој уред е изложен на интензивна
бучава, може да се рестартира.
IEEE
2.4GHz
802.11b/g/n
Bluetooth 2.4GHz
NFC
13.56MHz
<17.7dBm e.i.r.p.
<10dBm e.i.r.p.
<60dBuA/m
(10m)
За купувачите во
САД и Канада
[ РЕЦИКЛИРАЧКА ЛИТИУМ
ЈОНСКА БАТЕРИЈА
Литиум-јонските батерии
се рециклираат.
Може да помогнете во
завување на животната
средина со носење на
батријата на полнење до ме сто за
собирање и рециклирање.
За повеќе информации за рециклирање
на батериите на полнење јавете се на
1-800-822-8837, или посетете ја
http://www.call2recycle.org/
Внимание: Не ракувајте со оштетена
или батерија која тече.
МК
4
Достапните научни докази дека
здравствени проблеми се поврзани со
користење на безжични уреди со ниска
моќ. Меѓутоа нема ни доказ дека овие
безжични уреди се апсолутно
безбедни. Безжични уреди со ниска
моќ емитуваат ниско ниво на радио
фреквенции (RF) во оспег на
микробранова додека се користи.
Со оглед на тоа што високото ниво на
радио фреквенции може да
предизвикаат здравствени проблеми
(со греење на ткивото), изложеност на
ниско ниво на радио фреквенција кои
не произведуваат грејни ефекти не
влијаат врз здравјето. Многу студии за
изложеност на ниско ниво на радио
фреквенции не откриели никакви
биолопки ефекти. Некои студии
сугерираат дека може да има
биолошки ефекти, но такви наоди не
се потврдени со дополнителни
истражувања. Оваа опрема е во
согласност со ограничувањата за
изложеност на FCC/IC зрачење
дотерана за неконтролирана околина и
е во согласност со FCC
радиофреквенцијата (RF) Правила за
експозиција и RSS-102 од IC радио
фрекевенции (RF) Правила за
изложеност.
За купувачите во
САД
Ако имате прашања во врска со овој
производ, може да се јавите на:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Бројот подолу е само за прашања
поврзани со FCC.
[ Регулаторни информации
Декларација за усогласеност
Име на фирма: SONY
Бр. на модел: WW620081
Одговорен дел: Sony Electronics Inc.
16535 Via Esprillo,
Адреса:
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Бр. на телефон.: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со Дел 15
од FCC правилата. Работата е
предмет на следниве два услова: (1)
Овој уред може да не предизвика
штетни пречки, и (2) овој уред мора
да ги прифати примените пречки,
вклучувајќи пречки кои
предизвикуваат несакани операции.
Оваа опрема не смее да се комбинира
или да работи во комбинација со која
било друга антена или предавател.
[ ВНИМАНИЕ
Ве предупредивме дека било кои
измени или модификации кои не се
изрично одобрени во ова упатство,
може да доведе до губење на правото
на користење на оваа опрема.
[ Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за Class B
дигитални уреди од Делот15 од FCC
правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да
обезбедат соодветна заштита од штетни пречки од домашната инсталација.
Оваа опрема генерира, користи и може
да зрачи радио фреквенција и ако не е
инсталирана и користена во
согласност со инструкциите, може да
предизвика штетни пречки во радио
комуникацијата. Но, нема гаранција
дека нема да се случат пречки во
одредена инсталација. Ако оваа
опрема предизвика штетни пречки во
радио или ТВ приемот, што може да се
одреди со вклучување и исклучување
на опремата, се поттикнува
корисникот да се обиде да ги поправи
пречките со следниве мерки:
– Преорентирајте ја или преместете
ја антената
– Зголемете го растојанието меѓу
опремата и ресиверот.
– Поврзете ја опремата во штекер
различен од тој каде што е поврзан
ресиверот.
– Обратете се кај продавачот или
искусен радио/ТВ сервисер за
помош.
МК
5
За купувачите во Канада
Овој уред е во согласност со Industry
Canada’s licence-exempt RSS. Работата
е предмет на следниве два услова :
(1) Овој уред може не предизвикува
пречки; и
(2) Овој уред мора да ги прифати
примените пречки, вклучувајќи пречки
кои предизвикуваат несакани
операции.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
За купувачите во Европа
Овој поризвод е произведен од Sony
Corporation.
ЕУ увозник: Sony Europe Limited.
Прашања поврзани со ЕУ увозникот
или во врска со усогласеност на
производот во Европа пратете ги на
овластениот претставник на
производителот, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија.
Со ова, Sony Corporation, изјавува дека
овој уред е во согласност со
Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст на ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на следната
интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
МК
6
[ Исфрлање на истрошени
батерии и електрична и
електронска опрема
(применливо во Европска
унија и земји со посебни
собирни центри)
Овој симбол на
батеријата или на
нејзиното пакување,
укажува дека
батеријата
испорачана со овој
производ не треба да
се третира како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол за
жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово. Со
правилно исфрлање на батериите, Вие
ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај да уредот треба да е
постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот
животен век во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За правилно и безбедно
отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството
за вадење на батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За подетални информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот
За купувачите во Сингапур
За купувачите во ОАЕ
За купувачите во Малезија
МК
7
Проверка на испорачаните делови
Бројот во заградите го покажува бројот на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• Батерија на полнење NP-BJ1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• Адаптер за струја (1)
• Кабел за струја (испорачан во некои земји/региони) (1)
• Лента за околу рака (1)
• Заштитник за мемориска картичка (1)
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
За дотерување јазик
Сменете го екранскиот јазик пред да го употребувате апаратот (стр. 21).
За перформанси на апаратот за отпорност
на вода, прашина и шок
Овој апарат има подобрена заштита од вода, прашина и шок. Штета
предизвикана од неправилна употреба, злоупотреба или неправилно
одржување на апаратот не е покриено со гаранцијата.
• Овој апарат е заштитен од вода/прашина во согласност со IEC60529 IP68.
Апаратот може да работи до длабочина од 10 m (33 ft.) околу 60 минути.
• Не го изложувајте апаратот на вода под притисок, пр. од чешма.
• Не го користите на топли извори.
• Користете го апаратот на препорачана температура на вода во опсег
од 0°C до +40°C (32°F до 104°F).
• Што се однесува за перформансите за шок, овој производ го помина
интерниот тест, кој е во согласност со MIL-STD 810G C1 метода
516.7-Shock (стандарден тест за шок при Одделот за одбрана на
САД), пуштајќи го овој производ од висина од 2.0 m (6.5 ft.) на 5 cm
(2 inches) дебела иверица*.
* Во зависност од условите на употреба и околностите, не се гарантира
оштетување, дефект на перформансите за отпорност на вода/прашина на
овој апарат.
• Што се однесува за перформансите за шок, нема гаранција дека
апаратот нема да се изгребе или извалка.
• Понекога перформансите за отпорност на вода/прашина се губат ако
апаратот е изложен на јак шок како од пад. Ние препорачуваме
МК
апаратот бесплатно да го провери овластен сервис.
8
• Испорачаните додатоци не се во согласност со спецификацијата за
отпорност за вода, прашина и шок.
Забелешки пред користење на апаратот под/близу вода
• Проверете да има влезено стран предмет, пр. песок, коса или нечистотија, во
внатрешниот дел од капакот за батерија или мемориска картичка/конектор. Дури
и мала количина од горенаведеното може да доведе вода да влезе во апаратот.
• Проверете дали дихтунгот и
неговата површина да не се
изгребани. Дури и мала
гребатинка може да доведе
вода да влезе во апаратот. Ако
дихтунгот или неговата
површина се изгребат, однесете
го апаратот во овластен сервис
да го замените дихтунгот без
1 Дихтунг
надокнада.
2 Површина на која се
• Ако нечистотија или песок се
допира дихтунгот
закачат на дихтунгот или на
неговата површина избришете го со мека ткаенина што зад себе не
остава влакна. Заштитете го дихтунгот од гребење допирајќи го додека
ја полните батеријата или користите кабел.
• Не го отварајте/затварајте капакот за батерија или мемориска
картичка/конектор со влажни раце или со песок или близу вода. Има
ризик вода или песок да влезе во апаратот. Пред да го отворите
капакот, направете ја постапката опишана во “Чистење по користење
на апаратот под/близу вода.”
• Отворете го капакот за батерија или мемориска картичка/конектор
со целосно сув апарат.
• Секогаш проверувајте дали капакот на батеријата или мемориската
картичка/конектор безбедно е заклучен.
Забелешки за користење на апаратот под/близу вода
• Не го изложувајте апаратот на шок како од скокање во вода.
• Не го отварајте или затварајте капакот за батерија или капакот за
мемориска картичка/конектор додека сте под/близу вода.
• Овој апарат тоне во вода. Кога го користите ставете ја раката преку
ременот да спречите тонење на апаратот.
• Перформанси за отпорност на вода/прашина не се обезбедени кога
капакот за батерија или капакот за мемориска картичка/конектор е
отворен.
МК
9
Чистење по користење на апаратот под/близу вода
• Секогаш чистете го апаратот со вода откако го
користите 60 минути и не го отварајте капакот
на батеријата или мемориската картичка/
конекторот пред да завршите со чистење.
Песок или вода може да влезат на места каде
не може да се видат. Ако не се исплакне
водоотпорните перформанси ќе се намалат.
• Оставете го апаратот во сад со чиста вода околу 5 минути. Потоа
нежно тресете го апаратот, допрете го секое копче во вода да се исчисти
од сол, песок или друг стран предмет насобран околу копчињата.
• По испирање, избришете ги капките вода со мека ткаенина. Дозволете
апаратот комплетно да се исуши под сенка со добра вентилација. Не го
сушете со фен за коса бидејќи има ризик од деформација и/или
деградација на водоотпорните перформанси.
• Избришете ги капките вода или прашина од капакот за батерија и
капакот за мемориска картичка/конектор со мека сува ткаенина.
• Откако апаратот ќе го извадите од вода, оставете го со објективот
надолу на сува ткаенина кратко време да истече водата.
Дури и откако ќе дозволите водата да се исцеди, не можете да снимите
звук или снимате на тивок тон, можеби се уште во микрофонот има
вода (стр. 11). Пред употреба дозволете водата целосно да се исцеди од
апаратот.
• Може да се појават меурчиња кога апаратот е ставен под вода. Ова
не е дефект.
• Куќиштето на апаратот може да се обезбои ако дојде во контакт со
млеко или масло за сунчање. Понатаму, дихтунгот може да се оштети
ако дојде во контакт со млеко или масло за сунчање. Ако апаратот
дојде во контакт со млеко или масло за сунчање, веднаш исчистете го.
• Не го оставајте апаратот солена вода во него или на површината. Ова
може да предизвика корозија или обезбојување и намалување на
водоотпорните перформанси.
• За одржување на водоотпорните перформанси, ние препорачуваме
еднаш годишно да го однесете апаратот кај продавачот или во
овластен сервис бесплатно да го заменат дихтунгот на капакот за
батерија или капакот на мемориската картичка/конекторот.
• Површината на мониторот може да опфати до длабочина околу 10 m
(33 ft.) поради притисокот на водата. Ова не е дефект.
МК
10
Идентификација на деловите
A Индикатор за снимање
B Објектив
C Внатрешни микрофони*1
D Заштитник на објектив*2
E Кука за ремен
Да спречите апаратот да не
ви падне, прикачете ременот
за рака и ставете ја раката
преку ременот кога снимате
рачно.
Не го покривајте овој дел додека
снимате филм. На таков начин
може да се појави шум или да се
намали тонот
*2
Може да го замените овој дел со
додаток по желба (одделно се
продава).
*1
F 1 (On/Standby) копче
G Капак за мемориска
картичка/конектор
H Монитор
I MENU копче
J Звучник
K SHUTTER/MOVIE копче
L Индикатор за снимање
M Копче нагоре/DISP (Display
switching) копче
N Капак на батерија
O Копче надолу/ (Playback)
копче
P z (Enter) копче/
Прилагодено копче
Q Лево копче/Прилагодено
копче
R Десно копче/Fn (Function)
копче
МК
11
Кога капакот е отворен
S HDMI микро приклучок
T Слот за мемориска картичка
U Мулти/Микро USB терминал*3
V Индикатор за пристап/полнење
W m џек за микрофон
Кога е поврзан надворешен
микрофон, вградениот
микрофон автоматски се
исклучува. Кога надворешниот
микрофон е со низок напон,
микрофоно се снабдува со
струја од апаратот.
X Слот за батерија
Y Рачка за заклучување батерија
*3
МК
12
За детали за компатибилни
додатоци за Мулти/Микроф USB
терминалот посетете ја веб
страната на Sony или обратете се
во продавницата на Sony или
овластен Sony сервис.
Z Отвор за статив
Користете статив со завртки
5.5 mm (7/32 inches) или
пократки во должина.
Користење на апаратот со
изваден капак за мемориска
картичка/конектор
Може да го извадите капакот за
мемориска картичка/конектор со
цел апаратот да го користите со
HDMI кабел, микро USB кабел
или надворешен микрофон
поврзан со апаратот.
За повторно прикачување на
капакот за мемориска
картичка/конектор, вметнете
го во апаратот.
Заштитник за мемориска
картичка
Прикачете го заштитникот за
мемориска картичка кога
апаратот го користите со HDMI
кабел, микро USB кабел или
надворешен микрофон.
Заштитникот за мемориска
картичка спречува грешки при
пристап кога мемориската
картичка случајно ќе се олабави
поради вибрации или шок и т.н.
За вадење на заштитникот за
мемориска картичка повлечете
го додека држите на на горниот
и долниот дел на заштитникот.
МК
13
Вметнување батерија
Рачка за заклучување батерија
1 Отворете го капакот.
ја батеријата.
2 •Ставете
Додека ја притискате рачката за заклучување на батеријата,
ставете ја батеријата како што е прикажано. Проверете дали по
ставањето на батеријата рачката за заклучување на батеријата е
заклучена.
• Ако капакот го затворите, а батеријата не е правилно ставена,
може да го оштетите фотоапаратот.
Забелешки
• Кога го затварате капакот, проверете дали золтиот знак под рачката за
лизгање е скриен и капакот цврсто е затворен. Доколку стран предмет како
зрно песок е фатено во капакот, може да го оштети дихтунгот и да
предизвика влегување вода (стр. 8).
МК
14
Полнење на батеријата
Индикатор за полнење
Свети (портокалово): Полни
Искл.: Полнењето е завршено
Трепка (портокалово):
Грешка при полнење или
полнењето привремено е
паузирано поради несоодветна температура
Апаратот поврзете го со AC адаптер (испорачан),
1 преку
микро USB кабел (испорачан).
Поврзете го AC Адаптерот во штекер.
2 Индикаторот
за полнење свети портокалово и полнењето почнува.
• Додека се полни батеријата исклучете го апаратот.
• Батеријата можете да ја полните и кога делумно е наполнета.
• Кога индикаторот за полнење трепка и полнењето не е завршено,
извадете ја и повторно ставете ја батеријата.
• За некои земји/региони, поврзете го кабелот за струја во АС
адаптерот и поврзете го АС адаптерот во штекер).
МК
15
Забелешки
• Ако индикаторот за полнење трепка кога AC адаптерот е
поврзан во штекер, ова покажува дека полнењето привремено е прекинато
поради несоодветна температура. Кога температурата ќе го достигне
соодветното ниво, полнењето продолжува. Ние препорачуваме батеријата да
се полни на температура меѓу 10°C до 30°C (50ºF до 86ºF).
• Батеријата ефективно може да не се наполни ако терминалот за ба терии не
е чист. Во овој случај, избришете ја прашината нежно со мека ткаенина или
памук за да го исчистите терминалот за батерии.
• Кога полнењето ќе заврши, АС адаптерот исклучете го од ѕидниот
штекер).
• Користете исклучиво само оригинални Sony батерии, микро USB кабел
(испорачан) и AC адаптер (испорачан).
x Време на полнење (Целосно полнење)
Времето на полнење е приближно 135 мин. преку AC адаптер
(испорачано). Индикаторот за напојување/полнење свети и потоа
веднаш се исклучува кога батеријата целосно е полна.
Забелешки
• Горенаведеното време за полнење се применува кога се полни комплетно
испразнета батерија на температура од 25°C (77°F). Полнењето може да
трае подолго во зависност од условите за користење и околината.
МК
16
x Полнење со поврзување во компјутер
Батеријата може да се полни и со поврзување на фотоапаратот со
компјутер со помош на микро USB кабел. Поврзете го апаратот со
компјутер исклучен.
Кон USB приклучок
Забелешки
• Ако фотоапаратот е поврзан со лаптоп кој не е поврзан со извор на
напојување, нивото на батеријата на лаптопот се намалува. Немојте да
полните подолго време.
• Кога меѓу компјутерот и апаратот се воспостави USB врска, не ја прекинувајте врската и не го вклучувајте/исклучувајте компјутерот, или активирајте
од неактивен режим на работа. Може да се оштети апаратот. Пред да го
вклучите/исклучите, повторно вклучување на компјутерот, будење од неактивен режим на работа, извадете го приклучокот на апаратот од компјутерот.
• Нема гаранции дека батеријата ќе се полни преку специјално направен или
модифициран компјутер.
x Времетраење на батерија и број на снимени слики
Траење на батерија Број на слики
Снимање (фотографии)
—
Приближ. 240
Активно снимање (филмови)
Приближ. 35 мин.
—
Непрекинато снимање (филм)
Приближ. 60 мин.
—
МК
17
Забелешки
• Горенаведеното времетраење на батеријата и бројот на снимени слики се
применува кога батеријата целосно е наполнета. Времетраењето на батеријата и
бројот на слики може да се намали во зависност од условите на користење.
• Времетраењето на батеријата и бројот на снимени слики се проценети врз
основа на снимање под следниве услови:
– Батеријата се употребува на температура од 25°C (77°F).
– Со користење на Sony microSDXC мемориска картичка (одделно се продава)
• Бројот за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандардите и е за
снимање под следните услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Снимање еднаш на секои 30 секунди.
– Напојувањето се вклучува/исклучува на секој десетти пат.
• Бројот на минути за снимање филм е врз основа на CIPA стандард и
снимање под следниве услови:
– Квалитетот на слика е дотеран во XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
– [Auto Pwr OFF Temp.]: [High]
(За ограничување поради восоки температури видете на стр. 45.)
– Активно снимање (филмови): Времетраење на батеријата врз основа на
постојано снимање, подготвеност за снимање, вклучување/исклучување и т.н.
x Снабдување со струја
Поврзете го апаратот во штекер преку микро USB кабел (испорачан) и
адаптер за струја (испорачан).
Забелешки
• Пред да снимате или репродуцирате слики со енергија снабдена од штекер,
ставете полна батерија во апаратот.
• Ако го користите фотоапаратот додека е приклучен на полнач во струја,
).
проверете дали на екранот ќе се прикаже иконата ( /
• Не ја отстранувајте батеријата или мкро USB кабелот се додека индикаторот
за пристап (стр. 12) свети. Податоците на мемориската картичка може да се
оштетат.
• Се додека напојувањето е вклучено, батеријата нема да се полни ду ри и ако
фотоапаратот е поврзан во AC Адаптер.
• Додека со напојување се снабдувате преку USB поврзување, температурата во
фотоапаратот ќе се зголеми и времето за непрекинато снимање ќе се намали.
• Кога користите мобилен полнач како извор за напојување, пред употреба
проверете дали целосно е наполнет. Исто така, внимавајте на преостанатото
напојување на мобилниот полнач за време на користењето.
МК
18
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
Терминал
microSD мемориска картичка/
microSDHC мемориска картичка/
microSDXC мемориска картичка
Memory Stick Micro медиа
1 Отворете го капакот.
мемориска картичка.
2 •Вметнете
За microSD/microSDHC/microSDXC картички: Вметнете мемориска
картичка со картичката поставена како што е прикажано во Сл. A.
• За Memory Stick Micro медиум: Вметнете мемориска картичка со
картичката поставена како што е прикажано во Сл. B.
3 Затворете го капакот.
Забелешки
• Кога ќе го затворите капакот, проверете дали жолтиот знак под рачката за
лизгање е скриен и капакот цврсто е затворен. Ако стран предмет како
зрно од песок влезе во капакот, може да го оштети дихтунгот и да
предизвика течење на вода (стр. 8).
МК
19
x Мемориски картички кои можат да се користат
Мемориска зартичка
Memory Stick Micro (M2)
За
слики
За филмови
MP4
AVCHD
(Mark2 само) (Mark2 само)
XAVC S
—
microSD мемориска картичка
*1
*1
microSDHC мемо. картич.
*1
*1
*2
microSDXC мемо. картич.
*1
*1
*2
—
Speed Class 4 (
) или побрз или UHS Speed Class 1(
) или побрз
Speed Class 10 (
), или UHS Speed Class 1 ( ) или побрз
• За детали за бројот на снимени фотографии и времетраење на снимање на
филмови видете на стр. 43 до 44. Проверете ја табелата да изберете
мемориска картичка со сакан капацитет.
*1 SD
*2 SD
Забелешки
• Кога се користи microSDHC мемориска картичка за снимање XAVC S или
MP4 филм подолг временски период, снимените филмови ќе се поделат на
фајлови од 4 GB. Поделените фајлови може да се интегрираат во еден фајл
со помош на PlayMemories Home.
• Не се гарантира правилна работа на сите мемориски картички. За
мемориски картички произведени од други производители
конуслтирајте се производителот на производот.
x За вадење на мемориска картичка/батерија
Мемориска картичка: Еднаш допрете на мемориската картичка за да ја
извадите.
Батерија: Проверете дали апаратот е исклучен, потоа лизгајте ја рачката
за заклучување на батеријата. Внимавајте да не ви падне батеријата.
Забелешки
• Не ја вадите мемориската картичка/батеријата додека свети индикаторот за
пристап (стр. 12). Ова може да ги оштети податоците во мемориската
картичка.
МК
20
Дотерување јазик и часовник
Копче нагоре
Копче надолу
z (Enter) копче
Лево копче
Десно копче
Изберете ставка: Копче нагоре/надолу/лево/десно
Дотерајте нумеричка вредност за дата и време: Копче нагоре/надолу
Дотерајте: z (Enter) копче
на 1 (On/Standby) копчето.
1 СеДопрете
прикажува екран за дотерување јазик кога апаратот ќе го
вклучите за прв пат.
• Може да потрае некое време пред напојувањето да се вклучи и почне да работи.
Изберете јазик и потоа допрете на z (Enter)
2 копчето.
На екранот се прикажува дотерување за дата и време.
3 Кога ќе се прикаже пораката [Set Area/Date/Time.],
изберете [Enter] и допрете z (Enter) button.
4 Изберете географско место следејќи ги инструкциите
на екран и потоа допрете на z (Enter) копчето.
5 Дотерајте [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date Format],
потоа допрете на z (Enter) копчето.
• Кога дотерувате [Date/Time], полноќ е 12:00 AM и попладне е
12:00 PM.
Проверете дали е избрано [Enter] и допрете на z
6 (Enter)
копчето.
МК
21
Снимање слики/филмови
SHUTTER/MOVIE
копче
MENU копче
Снимање слики
Изберете MENU t (Camera S ettings1) t
1 Mode]
→ [Intelligent Auto].
[Shoot
Допрете на SHUTTER/MOVIE копчето до пола да
2 фокусира.
Кога сликата е во фокус, се слуша звук и индикаторот за фокус (z)
свети.
Допрете на SHUTTER/MOVIE копчето до крај да
3 сликате
слика.
Снимање филмови
Изберете MENU t (Camera S ettings1) t
1 Mode]
→(
Intelligent Auto).
[Shoot
на SHUTTER/MOVIE да почнете со снимање.
2 •Допрете
Фокусирање не е неопходно при нормално снимање филм. Кога
снимате предмети на растојание од приближно 50 cm до 1 m (1.7 ft. to
3.3 ft.) од апаратот дотерајте [NEAR Mode in PF] во [On] (стр. 26).
МК
22
Допрете повторно на SHUTTER/MOVIE копчето да
3 престанете
со снимање.
Забелешки
• Мониторот се исклучува по приближно една минут без никаква работа од
страна на корисникот при снимање филм (фабричко дотерување). За
повторно вклучување на мониторот, допрете на било кое MENU копче,
било кое горе/долу/лево/десно копче или на z (Enter) копче. Ако дотерате
MENU t
(Camer Sea ttings2) t [
Mon. Off dur REC] во [Off],
мониторот нема да се исклучи при снимање филм (стр. 27).
• Звукот од работата на апаратот се снима при снимање филм. Звукот од
SHUTTER/MOVIE копчето може да се сними кога снимањето филм е
завршено.
• Снимањето може да престане за заштита на апаратот во зависност од температурата.
• Кога снимате под вода, снимајте со поголема брзина на бленда. Видете во “Help
Guide” (стр. 2) за детали за дотерувања за подводно снимање.
Гледање слики
(Playback)
копче
MENU копче
Лево копче
z (Enter) копче
Десно копче
Изберете ставка: Лево/десно копче
Дотерајте: z (Enter) копче
1 Допрете на
(Playback) копчето.
x Избор на следна/претходна слика
Изберете слика допирајќи на левото или десното копче. Допрете на z
(Enter) копчето за гледање филмови.
МК
23
x Бришење слики
1 Допрете на
(Playback) да смените режим за репродукција.
(Playback) t [Delete].
2 Изберете MENU t
3 Изберете слика за бришење на екран и допрете на z (Enter)
копчето.
x Враќање во фотографирање слики
(Playback) t [Shoot./PB Selector] да се
Изберете MENU t
вратите во режим на сликање.
• Може да се вратите во режим на сликање и со допирање на
SHUTTER/MOVIE копчето до пола.
Забелешки
• Ако се обидете да репродуцирате слики веднаш по непрекинато снимање,
мониторот може да прикаже икона која покажува дека податоците се
впишуваат/бројот на сликите остануваат да се впишат. За време на
впишување, некои функции не се достапни.
Вовед во други функции
DISP
MENU
x DISP (Display switching) копче
Овозможува менување приказ на екран.
МК
24
Fn (Function)
x Fn (Function) копче
Овозвможува регистрирање 12 функции и нивно повикување кога снимате.
1 Допрете на Fn (Function) копчето.
2 Изберете функција со допирање на горе/долу/лево/десно, потоа
допрете на z (Enter) копчето.
3 Изберете дотерување следејќи го водичот за работа и допрете на z (Enter)
копчето.
x Ставки од менито
(Camera Settings1)
Квалитет/Големина на слика
Quality
Дотерајте квалитет на слика за фотографии.
Image Size
Изберете големина на фотографии.
Aspect Ratio
Изберете однос на фотографии.
High ISO NR
Дотерува намалување на бучава при изведување на
многу осетливо снимање.
Color Space
Менување спектар на бои при репродукција.
Режим на снимање/Драјв
Shoot Mode
Дотерување режим за снимање.
Drive Mode
Дотерајте начин на работа, пр. за непрекинато.
Bracket Settings
Дотерајте тајмер за сериско снимање, редослед на
снимање за сериска експозиција.
/
Recall
Изберете дотерување претходно регистрирано кога
[Shoot Mode] е дотерано во [Memory recall].
/
Memory
Регистрира сакан режим или подесување на апаратот.
AF
Focus Mode
Изберете режим за фокус.
Focus Area
Изберете дел за фокусирање.
z button Lock-on
AF
Дотерајте функција за следење предмет кога ќе
допрете на z (Enter) копчето на екран за снимање.
AF Area Auto Clear
Дотерување дали делот за фокусирање да се прикаже
цело време или да исчезне откако ќе се постигне фокус.
МК
25
NEAR Mode in PF
Дотерување апаратот да фокусира на кратко растојание кога [Focus Mode] е дотеран во [Preset Focus].
Set Focus
Прилагодување на фокус кога апаратот е во рачен
режим на фокусode.
Експозиција
Shutter Speed
Дотерување брзина на бленда.
Exposure Comp.
Компензација на светлина за цела слика.
ISO
Дотерување на ISO осетливост.
ISO AUTO Min. SS
Дотерување најмала брзина на бленда со која ISO
осетливоста ќе почне да се менува во [ISO AUTO].
Metering Mode
Избор на метода за мерење светлина.
AEL w/ shutter
Дотерување дали да направи AEL кога SHUTTER/MOVIE
копчето до пола е притиснато. Ова е корисно кога сакате да
прилагодување фокус и експозиција посебно.
Боја/Баланс на бела боја/Обработка на слика
White Balance
Прилагодување тонови на боја на слика.
DRO/Auto HDR
Автоматска компензација на светлина и контраст.
Creative Style
Избор на обработка на слика. Може да го
прилагодите и контрастот, заситување и острина.
Picture Effect
Изберете ефект филтер за постигнување на
поимпресивен и уметнички израз.
Picture Profile
Менување дотерување како боја и тон.
Помош за фокусирање
Focus Magnif.
Time
Дотерува должина на време на слика кога ќе се
прикаже во зголемена форма.
MF Assist
Прикажување зголемена слика кога фокусирате рачно.
Peaking Level
Подобрување на контура во опсег на фокус со
одредена боја кога фокусирате рачно.
Peaking Color
Дотерување боја на користење за функцијата за бирање.
Откривање лице/Помош при снимање
МК
26
Face Detection
Изберете за откривање лица и автоматско
прилагодувањ на разни дотерувања.
Face Registration
Регистрирање или менување лице на кое му е
дадено приоритет при фокусирање.
(Camera Settings2)
Филм
Exposure Mode
Избор на режим на експозиција при High Frame Rate
снимање да одговара на предметот или ефектот.
File Format
Избор на формат на фајл за филм.
Record Setting
Избор на рамка и брзина за филм.
HFR Settings
Дотерување на High Frame Rate снимање.
Dual Video REC
Auto Slow Shut.
Дотерување дали наизменично да сними
XAVC S филм и MP4 филм или AVCHD филм
и MP4 филм.
Дотерување функција која автоматски
прилагодува брзина на бледна следејќи ја
осветленоста на околината во режим на ифлм.
Audio Recording
Дотерување дали да сними аудио кога снимате филм.
Audio Rec Level
Прилагодување на аудио ниво на снимање.
Audio Level Display
Дотерување дали да го прикаже аудио
нивото на монитор.
Wind Noise Reduct.
Намалување шум од ветар при снимање филм.
Marker Display
Дотерување дали да прикаже маркер на
монитор кога снимате филмови.
Marker Settings
Дотерување приказ на маркер на екран кога
снимате филмови.
Mon. Off dur REC
Дотерување дали автоматски да се исклучи
мониторот по приближно една минута без
никаква работа кога снимате филмови.
REC Lamp
Исклучување на индикаторот за снимање кога
снимате филмови така што светлото од
индикаторот да не се одрази врз предметот.
Бленда
Release w/o Card
Дотерување дали да се ослободи блендата кога
не е ставена мемориска картичка.
МК
27
Екрано/Ауто преглед
Zebra
Приказ на ленти за прилагодување светлина.
Grid Line
Дотерување мрежна линија на екранот да
овозможите израмнување со структурни контури
Live View Display
Дотерување дали да се одрази или не дотерување
како компензација на експозиција.
Auto Review
Дотерување ауто преглед за приказ на сликата
по снимањето.
Прилагодени операции
Custom Key(Shoot.)
Назначување функции на разни копчиња
овозможува операциите да ги правите побрзо со
допирање на копче кога снимате слики.
Function Menu Set.
Прилагодување приказ на функции кога
копчето Fn (Function) е притиснато.
MOVIE Button
Дотерување дали да се активира функцијата [MOVIE]
секогаш кога копчето на коешто е доделено [MOVIE]
преку [Custom Key(Shoot.)] е допрено.
Audio signals
Дотерување на работен звук на апаратот.
Write Date
Дотерување дали да се сними датум на снимање на
фотографијата.
(Network)
МК
28
Send to Smartphone
Префрлање слики за приказ на паметен телефон.
Send to Computer
Правење копија на сликите со префрлање на
компјутер кој е мрежно поврзан.
View on TV
Можете да гледате слики на мрежен ТВ.
Ctrl w/ Smartphone
Може да снимите слики/филмови со паметен телефон
како далечински контролер за апаратот. Сликите/
филмовите снимени преку далечински контролен
може да се зачуваат на паметен телефон.
Airplane Mode
Можете да дотерате овој уред да нема безжична
комуникација и GPS функција
Wi-Fi Settings
Овозможување регистрирање на акцес поинт и проверка
или менување на Wi-Fi информација за поврзување.
Bluetooth Settings
Remote Power Set.
Контролирање на дотерувања за поврзување на апаратот со паметен телефон преку Bluetooth поврзување.
Дотерување функција која овозможува апаратот да се вклучи/исклучи од паметен телефон преку Bluetooth поврзување.
Edit Device Name
Можете да го смените името на уредот во Wi-Fi
Direct и т.н.
Reset Network Set.
Ресетирање на сите мрежни дотерувања.
(Playback)
Shoot./PB Selector
Префрлање мешу режим за снимање и режим
за репродукција.
Delete
Бришење слики.
View Mode
Дотерување начин на кој сликите се
групираат за репродукција.
Image Index
Приказ на повеќе слики одеднаш.
Slide Show
Приказ на слајд шоу.
Rotate
Вртење слики.
Enlarge Image
Зголемување на репродуцирани слики.
Enlarge Initial Pos.
Дотерување почетна позиција кога
зголемувате слика при репродукција.
4K Still Image PB
Емитува 4K слики на 4K компатибилен ТВ
поврзан преку HDMI.
Protect
Заштита на сликите.
Specify Printing
Додавање ознака за печатење фотографија.
(Setup)
Monitor Brightness
Дотерување осветленост на монитор.
Gamma Disp. Assist
Конвертирање на S-Log слика на ITU709еквивалентна слика и нејзин приказ на монитор.
Volume Settings
Дотерување на тон при репродукција на филм.
Tile Menu
Дотерајте дали да се прикаже плочата со мени
секогаш кога ќе допрете на MENU копчето.
МК
29
Pwr Save Start Time
Дотерување должина на време додека
камерата автоматски не се исклучи.
Auto Pwr OFF Temp.
Дотерување на температура на апаратот на која
апаратот автоматски да се исклучи при снимање.
Кога снимате во рачен режим дотерајте во [Standard].
Flip
Дотерување дали да сними слики или не наопаку.
Кога [On] е избрано звукот исто така се снима
обратно лев и десен. Функциите за копчињата
горе/долу и лево/десно исто така се наопаку.
NTSC/PAL Selector
Со менување на ТВ формат на уредот, можно е
снимање во разни формати на филм.
Demo Mode
Дали да се вклучи/исклучи репродукција на демо филм.
TC/UB Settings
Дотерување временски код (TC) и корисник (UB).
HDMI Settings
Дотерување на HDMI дотерувања.
HDMI 4K Output
USB Connection
Дотерајте метода за USB поврзување.
USB LUN Setting
Зголемена компатибилност со ограничување на
функциите на USB поврзувањето. Дотерајте во
[Multi] во нормални услови и во [Single] само кога
поврзувањето меѓу апаратот, компјутерот или
аудио/видео компонента не може да се воспостави.
USB Power Supply
Дотерување дали да се снабдува преку USB
поврзување кога фотоапаратот е поврзан со
компјутер или USB уред преку микро USB кабел.
PC Remote Settings
Language
МК
30
Дотерување на HDMI излез кога е избран
режим за филм и кога поврзувате со 4K
компатибилни уреди, како рекордери.
Дотерување за далечинско снимање на компјутер.
Избор на јазик.
Date/Time Setup
Дотерување дата и време и летно сметање време.
Area Setting
Дотерајте место на користење.
Copyright Info
Дотерување информации за авторски права за фотографии.
Format
Форматирање на мемориска картичка.
File Number
Дотерајте метод кој ќе се користи за давање
број на фајл на фотографии и филмови.
Set File Name
Менување на првите три карактера на името на
фајл за слики.
Select REC Folder
Менување избрана папка за чување слики и
филмови (MP4).
New Folder
Креирање нова папка за чување слики и
филмови (MP4).
Folder Name
Дотерување име на папка за слики.
Recover Image DB
Поправка на папка со слики и овозможување
снимање и репродукција.
Display Media Info.
Приказ на преостанато време на снимање на
филм и број на снимени слики на мемориската
картичка.
Version
Приказ на верзија на софтверот на апаратот.
Setting Reset
Враќање на фабричките дотерувања.
МК
31
Користење на софтверот
Со инсталирајње на следниот софтвер на компјутер ќе направи апаратот
да одговара на вашите потреби.
• PlayMemories Home: Префрлање слики на компјутер и овозможува
нивно користење на разни начини (стр. 33).
• Image Data Converter: Приказ на RAW слики и нивна обработка.
• Remote Camera Control: Управување со фотоапаратот поврзан со
компјутер преку USB кабел.
Може да го превземете и инсталирате овој софтвер на компјутер
од следната URL.
интернет пребарувач на компјутер да одите
1 наКористете
една од следните URL и потоа следете ги инструкциите
на екран за превземање на софтверот.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Потребно е интенрет поврзување.
• За детали за работа, видете на страната за поддршка или на Help
страната на софтверот.
Забелешки
• Кога користите Remote Camera Control, изберете MENU t
(Setup) t [USB
Connection] t [PC Remote] и потоа поврзете го апаратот со компјутер.
МК
32
Префрлање слики на компјутер и нивно
користење (PlayMemories Home)
Софтверот PlayMemories Home Ви овозможува префрлање фотографии
и филмови на компјутер и нивно користење. PlayMemories Home е
потребен за префрлање на XAVC S и AVCHD филмови на компјутер.
http://www.sony.net/pm/
Репродукција на
префрлени слики
Префрлање слики од
апаратот
За Windows, следните функции исто така
се достапни:
Споделување слики на
PlayMemories Online
Гледање слики Креирање Префрлање
во календар
диск со
слики на
филм
мрежни сервиси
Забелешки
• Потребно е интернет поврзување за користење на PlayMemories Online или
друг мрежен сервис. PlayMemories Online или друг мрежен сервис може да
не е достапен во некои земји или региони.
• Ако софтверот PMB (Picture Motion Browser), испорачан со модели
произведени пред 2011, веќе е инсталиран на Вашиот компјутер, за време
на инсталацијата PlayMemories Home ќе се запомни на негово место.
Користете PlayMemories Home, наследник софтвер на PMB.
• Може да се инсталираат нови функции во PlayMemories Home. Поврзете го апаратот
во компјутер дури и ако PlayMemories Home веќе е инсталиран на компјутерот.
• Не го откачувајте микро USB кабелот (испорачан) од апаратот додека
работниот екран или екранот за пристап се прикажани. Може да ги
оштетите податоците.
• За откачување на апаратот од компјутер, допрете на плочата и допрете
[Eject DSC-RX0].
МК
33
Користење Wi-Fi/Bluetooth функции
Може да ги направите следните операции со помош на Wi-Fi и
Bluetooth функции на апаратот.
• Користење на паметен телефон како далечински управувач за апарат (стр. 35).
• Вклучување/исклучување на апаратот од паметен телефон (стр. 41).
• Префрлање слики од апарат на паметен телефон (стр. 42).
• Снимање слики на компјутер (За детали видете во “Help Guide” (стр. 2)).
• Префрлање слики од апарат на ТВ и гледање на ТВ (За детали видете
во “Help Guide” (стр. 2)).
x Инсталирае апликација PlayMemories Mobile на
паметен телефон
Ако инсталирате PlayMemories Mobile на паметен телефон или таблет,
може да ги направите следните операции:
• Користење на паметен телефон како далечински управувач за апарат (стр. 35).
• Вклучување/исклучување на апаратот од паметен телефон (стр. 41).
• Лесно префрлање слики снимени со апарат на паметен телефон
(стр. 42).
За најнови информации за PlayMemories Mobile и детали за функциите
видете на следната URL.
http://www.sony.net/pmm/
Забелешки
• Ако PlayMemories Mobile веќе е инсталиран на паметниот телефон,
ажурирајте го со најнова верзија.
• Wi-Fi и Bluetooth функците опишани во ова упатство за употреба може да
не работат правилно на некои паметни телефони.
• Не може да ги користите Wi-Fi функциите на овој апарат со поврзување на јавен
безжичен LAN.
МК • Во зависност од идните верзии на ажурирања, работната процедура или
34 екранскиот приказ се предмет на измена без претходна најава.
Контролирање на апаратот од паметен телефон
Може да го контролирате апаратот со поврзување со паметен телефон
преку Wi-Fi или Bluetooth комуникација.
Wi-Fi: Едно поврзување (стр. 35)
Може да го контролирате апаратот од паметен телефон.
Wi-Fi: Повеќе поврзувања (стр. 38)
Може да контролирате повеќе апарати од паметен телефон.
Bluetooth поврзување (стр. 41)
Може да го вклучувате/исклучувате апаратот од паметен телефон.
x Контролирање на апаратот од паметен телефон
преку Wi-Fi (Едно поврзување)
Со поврзување на паметен телефон со апаратот преку Wi-Fi, може да
снимате слики додека го проверувате составот на екран од паметен телефон.
Паметен телефон Апарат
MENU t
1 иИзберете
дотерајте.
(Network)
t [Ctrl w/ Smartphone]
• [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
• [ Connection Type]: [Single]
Изберете [ Connection Info.] во [Ctrl w/ Smartphone].
2 QR
код и SSID за едно поврќување ќе се прикаже.
МК
35
Скенирајте го QR кодот на монитор од апаратот со
3 PlayMemories
Mobile (инсталиран на паметен телефон)
да поврзете.
Активирајте PlayMemories
Mobile на паметен
телефон.
Изберете [Scan QR Code
of the Camera].
• Ако сте активирале функција
за заклучување на лозинка за
iPhone/iPad, треба да ја
внесете лозинката. Внесете ја
лозинката што сте ја дотерале
за iPhone/iPad.
МК
36
Изберете [OK] на екран
од паметниот телефон.
Кога ќе се прикаже
порака, изберете [OK]
повторно.
Скенирајте го QR кодот.
Android
Потврдете ја пораката [Connect with the camera? ] прикажана на екранот од
паметниот телефон и изберете [OK].
iPhone/iPad
Изберете [OK], потоа
завршете ја инсталацијата следејќи ги
инструкциите на екран.
Изберете [Settings] на
“Home” екранот t
[Wi-Fi]
Изберете го SSID
(DIRECT-xxxxx) на овој
производ.
Вратете се на “Home”
екранот на iPhone или iPad
и активирајте
PlayMemories Mobile.
со апаратот преку паметен телефон.
4 •Управувајте
Кога QR кодот еданш ќе биде прочитан, SSID (DIRECT-xxxxx) на
овој апарат и лозинката се регистрираат на паметниот телефон.
Ова овозможува лесно поврзување потанаму на паметниот
телефон со производот преку Wi-Fi со избор на SSID.
• Ако не можете да го поврзете уредот со апаратот следјќи ја
постапка, искучете го паметниот телефон и повторно вклучете го
(Network) t
со истата постапка. Алтернативно изберете MENU t
[Reset Network Set.] на апаратот.
• Ако не можете да го поврзете уредот со овој производ преку QR
кодот, видете во “Help Guide” (стр. 2).
МК
37
Забелешки
• Растојанието на комуникација зависи од околината на комуникација и
поврзаните уреди.
• Wi-Fi поврзувањето не е достапно под вода.
• Сликтие во живо може да не се прикажат убаво на екран од паметниот телефон
во зависност од околните радио бранови или перформансите на паметниот телефон.
• Кога [Ctrl w/ Smartphone] е дотеран во [On], батеријата на апаратот побрзо се
троши. Дотерајте во [Off] кога не ја користите [Ctrl w/ Smartphone] функцијата.
• Ако сте направиле [SSID/PW Reset] или [Edit Device Name] на апаратот,
нема да можете да воспоставите Wi-Fi поврзување со скенирање на
QR кодот. Во овој случај се прикажува нов QR код со избирање
[ Connection Info.] и повторно скенирајте го.
x Управување со повеќе апарати од паметен телефон
преку Wi-Fi (Повеќе поврзувања)
Со PlayMemories Mobile, може да користите паметен телефон за управување со повеќе апарати. Може да контролирате до пет апарати истовремено.
Со повеќе поврзувања, еден од апаратит е дотеран како “сопственик на група”
и е поврзан со паметен телефон преку Wi-Fi. Секој од другите апарати е дотеран како “клиент” и е поврзан со сопственикот на групата преку Wi-Fi. Клиентите комуницираат со паметниот телефон преку сопстеникот на групата.
Паметен
телефон
Сопственик на
група
Клиенти
• Само DSC-RX0 може да се поврзе како сопственик на група или клиент.
На апарат кој сакате да го поврзете како сопственик
1 на
група изберете MENU →
(Network) [Ctrl w/
Smartphone] и дотерајте го.
• [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
• [ Connection Type]: [Multi (Group Owner)]
МК
38
2 Поврзете го паметниот телефон и сопственикот на група.
Паметен
телефон
Сопственик на
група
Поврзете го сопственикот на групата во паметен телефон со помош
на следнава постапка.
1 На сопственикот на групата изберете [ Connection Info.]
во [Ctrl w/ Smartphone].
Ќе се прикаже QR код и SSID за повеќе поврзувања.
2 Скенирајте го QR кодот на мониторот од сопственикот на
групата со PlayMemories Mobile (инсталиран на паметниот
телефон) да се поврзете.
• Следете го чекор 3 во “Контролирање со апарат од паметен
телефон преку Wi-Fi (Едно поврзување)” (стр. 36) да се поврзе
апаратот со паметен телефон.
• Кога апаратот е поврзан како сопственик на група,
бело на екранот за снимање на апаратот.
се прикажува
На апаратот кој сакате да го поврзете како клиент ect
3 изберете
MENU →
(Network) → [Ctrl w/ Smartphone]
и изберете на следниот начин.
• [Ctrl w/ Smartphone]: [On]
• [ Connection Type]: [Multi (Client)]
Ако апаратот е поврзан претходно како клиент, апаратот
автоматски ќе се поврзе на претходниот сопственик на група.
Ако апаратот го поврзувате како клиент за прв пат или ако апаратот
не може да се поврзе на претходниот сопственик на групата, треба
да го дотерате акцес поинтот.
Направете ја следната постапка.
МК
39
Поврзете ги сопственикот на групата и клиентот
4 (само
за првиот пат).
Сопственик на
група
Клиент
Поврзете го клиентот со сопственикот на група со помош на
следната постапка.
1 На клиентот направете [ WPS Push].
2 На сопственикот на група изберете MENU t (Network) t
[Ctrl w/ Smartphone] t [ WPS Push].
• Кога ќе се прикаже MENU екран, паметниот телефон и
сопственикот на групата или клиентот ќе се исклучат
привремено. Поврзувањето автоматски повторно ќе се
воспостави кога ќе се вратите во екран на снимање.
3 Кога клиентот ќе открие SSID на сопственикот на групата,
изберете [OK].
• Кога апаратот ќе се поврзе како клеинт,
се прикажува бело на
екранот за снимање на апаратот.
• Ако сакате да додадете повеќе клиенти, повторете ги чекорите 3 и 4.
• Кога ќе завршите со поврзување на сите клиенти, вратете го
сопственикот на грпата на екранот за снимање.
• Кога ќе воспоставите повеќе поврзувања за втор пат или подоцна, може
да воспоставите поврзувања со истите дотерувања како и последниот
пат со дотерување на истиот апарат како сопственик на група. Ако
сакате да го смените сопственикот на група на апаратот, треба
повторно да го поврзете апаратот со сопственикот на групата и
сопственикот на групата со клиентите.
• Со избор на MENU t
(Network) t [Ctrl w/ Smartphone] t [Access
Point (Client)] на клиентот, можете да проверите и да смените
сопственик на група за повеќе поврзувања.
МК
40
Забелешки
• Растојанието на комуникација зависи од околината на комуникација и
уредите кои се поврзуваат.
• Wi-Fi поврзување не е овозможено под вода.
• Преглед на слики во живо може да не се прикажува убаво на екранот од
паметниот телефон во зависност од околните радио бранови или
перформансите на пемтниот телефон.
• Кога [Ctrl w/ Smartphone] е дотерано во [On], батеријата на апаратот побрзо се
троши. Дотерајте го во [Off] кога не ја користите [Ctrl w/ Smartphone] функцијата.
• Ако сте направиле [SSID/PW Reset] или [Edit Device Name] на сопственикот на
групата, нема да може да восопоставите Wi-Fi поврзување меѓу сопственикот
на групата и паметниот телефон или клиентите кои претходно сте ги
поврзале со повеќе поврзувања. Во овој случај следете ги чекорите 2 до 4
(стр. 39, 40) за повторно воспоставување поврзување меѓу паметниот телефон
и сопственикот на групата и меѓу сопственикот на групата и клиентите.
• Додека го користите MENU, Wi-Fi функцијата привремено е деактивирана.
Така, ако користите MENU на сопственикот на групата сите клиенти и
паметниот телефон ќе се исклучат. Поврзувањето повторно ќе се
воспостави ако излезете од MENU во одреден временски период.
• Кога ќе ги ставите сите апарати на место, позиционирајте ги така што
растојанието меѓу сопственикот на групата и најдалечниот клиент да бидат
најкратко што може.
x Вкучување/исклучување на апаратот од паметниот
телефон преку Bluetooth функцијата
Може да го вклучите или исклучите апаратот преку паметен телефон
поврзан со апаратот преку Bluetooth функција.
За детали видете во “Help Guide” (стр. 2).
Забелешки
• Кога [Bluetooth Function] е дотеран во [On], батеријата на апаратот
постепено се троши дури и ако апаратот е исклучен. Дотерајте [Bluetooth
Function] во [Off] кога не ја користите Bluetooth функцијата.
МК
41
Префрлање слики од апаратот на паметен
телефон преку Wi-Fi
Може да префрлите слики или филм со MP4 формат на паметен телефон.
• Може да префрлите слики само кои се зачувани на мемориската картичка на апаратот.
1 Приказ на слика за префрлање на апаратот.
MENU t ( Network)
2 →Изберете
[Send to Smartphone] →
[Select on This Device] t
[This Image].
MENU копче
Поврзете го апаратот со паметен телефон преку
3 Wi-Fi
(стр. 35).
Сликата ќе се префрли од апаратот на паметен телефон.
• Пренесените слики се зачувани во галеријата со слики/албум на
Android или во албум на iPhone/iPad.
МК
42
Број на слики и време на снимање
филмови
Бројот на слики и преостанато време за снимање може да зависи
од состојбата на снимање и мемориската картичка.
x Фотографии
Во табелата се прикажани приближен број на слики кои може да
се снимат на мемориска картичка форматирана на овоја апарат.
[
Image Size]: L: 15M
Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во [3:2]*
Квалитет
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
1450 слики
880 слики
660 слики
300 слики
460 слики
Број на слики
32 GB
6000 слики
3550 слики
2650 слики
1200 слики
1850 слики
128 GB
24000 слики
14000 слики
10500 слики
4900 слики
7400 слики
* Кога [
Aspect Ratio] не е дотеран во [3:2], може да снимите повеќе слики
од прикажаното. (Освен кога [
Quality] е дотерано во [RAW].)
Забелешки
• Прикажаниот број е кога користите Sony мемориска картичка.
МК
43
x Филмови
Долната табела е прикажано приближното вкупно вр еме на снимање со
помош на мемориска картичка форматирана со апаратот. Времето за
снимање за XAVC S и AVCHD филмови и време кога снимате со [Dual
Video REC] дотерано во [Off].
Формат
на фајл
XAVC S
HD
AVCHD
MP4
Време на снимање
(ч (час), м (минути))
Дотерување за снимање
8 GB
32 GB
128 GB
60p 50M/50p 50M
15 м
15 м
1 ч 15 м
1 ч 15 м
5 ч 10 м
5 ч 10 м
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
15 м
1 ч 15 м
5 ч 10 м
15 м
1 ч 15 м
5 ч 10 м
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
40 м
55 м
35 м
3ч
4ч5м
2 ч 30 м
12 ч 5 м
16 ч 35 м
10 ч 15 м
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
40 м
55 м
3ч
4ч5м
12 ч 5 м
16 ч 35 м
35 м
2 ч 35 м
10 ч 40 м
1ч
4 ч 10 м
16 ч 55 м
2 ч 35 м
10 ч 55 м
44 ч 10 м
120p 50M/100p 50M
* само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во [NTSC].
Забелешки
• Непрекинато време на снимање филмови е приближно 13 часа
најмногу.
• Времето за снимање на филмови се разликува бидејќи фотоапаратот е
опремен со VBR (Варијабилен пренос на податоци), кој автоматски го
дотерува квалитетот на сликата во зависност од сцената на снимање. Кога
снимате предмет кој брзо се движи, сликата е јасна но времето за снимање
е пократко, бидејќи е потребно повеќе меморија за снимање.
• Прикажаното време за снимени слики е кога користите Sony мемориска картичка.
МК
44
Забелешки за непрекинато снимање филм
• Потребна е голема моќ да направи снимање на филм со висок квалитет или
непрекинато снимање. Затоа, ако продолжите со снимање, температурата во
апаратот ќе се зголеми, особено околу сензорот за слика. Во ваков случај,
апаратот автоматски ќе се исклучи бидејќи површината на апаратот се
загрева или високата температура влијае врз квалитетот на сликите или
внатрешниот механизам на апаратот.
• Времетраењето достапно за непрекинато снимање филм е на следниот начин
кога апаратот почнува да снима откако напојувањето на апаратот на кратко
се исклучило. Следниве вредности го покажуваат непрекинатото време од
кога апаратот почнува да снима се додека апаратот не престане да снима.
XAVC S HD (60p 50M/50p 50M)
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
Амбиентална
температура
20 °C (68 °F)
30 °C (86 °F)
40 °C (104 °F)
[Ctrl w/ Smartphone]: [Off]
Приближ. 45 мин.
Приближ. 25 мин.
Приближ. 25 мин.
[Ctrl w/ Smartphone]: [On]
Приближ. 20 мин.
Приближ. 15 мин.
Приближ. 15 мин.
XAVC S HD (60p 50M/50p 50M)
[Auto Pwr OFF Temp.]: [High]
Амбиентална
температура
20 °C (68 °F)
30 °C (86 °F)
40 °C (104 °F)
[Ctrl w/ Smartphone]: [Off]
Приближ. 60 мин.
Приближ. 60 мин.
Приближ. 25 мин.
[Ctrl w/ Smartphone]: [On]
Приближ. 50 мин.
Приближ. 50 мин.
Приближ. 20 мин.
• Времетраењето достапно за снимање филм се разилува зависно од
температурата, форматот на фајл/дотерување за снимање филмови, Wi-Fi
мрежно опкружување или состојбата на апаратот пред да почнете да
снимате. Ако често рекомпонирате или снимате слики откако напојувањето
е вклучено, температурата во апаратот ќе се зголеми и времето достапно за
снимање ќе се намали.
• Кога
се прикажува, температурата на апаратот е премногу висока.
• Ако апаратот престане да снима поради температурата, оставете го некое
време со исклучено напојување. Почнете да снимате откако температурата
во апаратот целосно ќе опадне.
• Ако ги земете во предвид следниве точки ќе може да снимате филмови подолг
временски период.
– Чувајте го апаратот подалеку од директно сончево светло.
– Исклучете го апаратот кога не го користите.
МК
45
Забелешки за користење на фотоапаратот
Вградени функции во фотоапаратот
• Овој фотоапарат е компатибилен со 1080 60p или 50p-формат на филм. За
разлика од стандардниот режим за снимаање, кој снима со режим за вкрстување,
овој фотоапарат снима со прогресивен режим. Ова ја зголемува резолуцијата и
прави помазни и пореални слики. Филмови снимени во 1080 60p/1080 50p
формат може да се репродуцираат само на 1080 60p/1080 50p-поддржани уреди.
• Додека сте во авион, дотерајте [Airplane Mode] во [On].
За употреба и грижа
Избегнувајте грубо ракување, расклопување, менување, не го изложувајте на
физички шок или удар како со чекич, испуштање или газење врз него. Бидете
многу внимателни со објективот.
Забелешки за снимање/репродукција
• Пред да започнете со снимање, направете пробно снимање за да се уверите
дека апаратот правилно работи.
• Не го изложувајте директно на ласерски зраци. Ова може да го оштети сензорот
за слика и да предизвика дефект на апаратот.
• Не го изложувајте апаратот на сонце или друго јако светло. Тоа може да
предизвика неправилна работа на фотоапаратот.
• Ако дојде до кондензација на влага, тргнете го пред да го употребувате.
• Немојте да го тресете или удирате апаратот. Тоа може да предизвика
дефект и нема да можете да снимате слики, медиумот за сликање може да
се расипе или да се оштетат сликите.
Апаратот не го употребувајте/чувате на следниве места
• На многу топли, ладни или влажни места
На места како што се кола паркирана на сонце, куќиштето на
фотоапаратот може да се деформира и ова може да предизвика дефект.
• Место изложено директно на сонце или во близина на греалка
Куќиштето на фотоапаратот може да ја смени бојата или да се
деформира и ова може да предизвика дефект.
• Места изложени на вибрации
• Во близина на места кои генерираат силни радио бранови, емитуваат
радијација или има јако магнетно поле. Во спротивно, фотоапаратот
може неправилно да снима или репродуцира.
За носење
Немојте да седнете на стол или друго место со апаратот во себе, бидејќи може
да предизвикате дефект или да го оштетите апаратот.
МК
46
Забелешки за непрекинато снимање
При непрекинато снимање, мониторот може да трешка меѓу екранот за
снимање и темен екран. Ако породолжите да гледате во екранот во ваква
ситуација, може да почувствувате мачнина. Ако почувствувате мачнина,
престанете со користење на апаратот и обратете се кај доктор ако е потребно.
ZEISS објектив
Апаратот е опремен со ZEISS објектив кој е способен за репродуцирање на
остри слики со одличен контраст. Објективот за апаратот е произведен
според систем на квалитет назначен од ZEISS во согласност со стандардите
на квалитет на ZEISS во Германија.
Забелешки за монтирот
Мониторот е произведен со екстремно високо прецизна технологија и над
99.99% пиксели се оперативни за ефективна употреба. Но, некои мали црни
и/или светли точки (бели, црвени, сини и зелени) може да се прикажат на
мониторот Овие точки се нормален резултат на производствениот процес и
не влијаат врз снимањето.
Sony додатоци
Користете само оригинал Sony додатоци, во спротивно може да предизвикате
дефект. Sony додатоците може да ги нема во продавниците за одредени земји
или региони.
Забелешки за снимање долг веменски период
• Во зависност од апаратот и температурата на батеријата, може да се случи да
не можете да снимите филм или напојувањето автоматски да се исклучи од
сигурносни причини. На екранот ќе се појави порака пред напојувањето да
се исклучи или нема да можете повеќе да снимате. Во овој случај, оставете
го апаратот исклучен и оставете го се додека апаратот и батеријата не се
оладат. Ако го вклучите апаратот без да го оставите да се олади, апаратот
може повторно да се исклучи или нема да можете да снимате филм.
• Под високи температури, температурата на апаратот брзо се зголемува.
• Кога температурата на камерата ќе се зголеми, квалитетот на сликата може
да се намали. Се препоравуа да почекате додека температурата на апаратот
не се намали пред да продолжите со снимање.
• Површината на апаратот може да се затопли. Ова не е дефект.
• Ако ист дел од вашата кожа го допира апаратот подолго време додека го
користите, дури и ако апаратот не ви личи дека е топол, може да
предизвика симтпоми на изгореници како црвенило или меури. Обрнете
особено внимание во следниве ситуации и користете статив и т.н.
– Кога апаратот го користите на високи температури
– Кога некој со слаба циркулација или слаба сензација на кожа го користи апаратот
– Кога апаратот го користите со [Auto Pwr OFF Temp.] дотеран во [High]
МК
47
Забелешки кога [Auto Pwr OFF Temp.] е дотеран во [High]
Ако [Auto Pwr OFF Temp.] е дотеран во [High], апаратот може да се
затопли поради способноста да снима подолг временски период од
обично. Не снимајте додека апаратот го држите во раце кога [Auto
Pwr OFF Temp.] е дотеран во [High]. Користете статив и т.н.
За полнење на батеријата
• Ако полните батерија која подолго време не е употребувана, може да се
случи да не можете да ја наполните целосно.
Ова е поради карактеристиките на батеријата. Повторно полнете ја.
• Батерии кои не се користени подолго од една година може да не се во
употреба повеќе.
Предупредување за авторските права
• Телевизиските програми, филмови, видеоленти и други материјали може да
се заштитени со авторски права. Неавторизирано снимање на вакви
материјали може да се во спротивност со законот за авторски права.
• Да спречите [Copyright Info] од нелегално користење, оставете ги [Set Photographer]
и [Set Copyright] празни кога го позајмувате или продавате фотоапаратот.
• Sony не превзема никаква одговорност за било какви проблеми или штети
предизвикани од неовластено користење на [Copyright Info].
Нема компензација за оштетен материјал или грешка при снимање
Sony не ја надокнадува штетата за грешки при снимање, загуба и оштетување
на снимениот материјал заради дефект на фотоапаратот, медиумот за снимање
или сл. Ние препорачуваме копирање на важни податоци.
Чистење на површината на апаратот
Површината на апаратот чистете ја со мека крпа малку навлажнета со вода и
избришете ја површината со сува крпа. За заштита од оштетување на
куќиштето и надворешната површина:
– Апаратот не го изложувајте на хемиски средства како што се разредувач,
бензин, алкохол, крпа за еднократна употреба, средства против бубачки,
средство за сончање и инсектициди.
Одржување на мониторот
• Крема за раце или хидрантни креми ако останат на екранот може да ја оштетат
обвивката. Ако на екранот има, веднаш избришете ја.
• Силно бришење со книжно марамче или други материјали може да ја оштетат
обвивката.
• Ако на мониторот останат отпечатоци од прсти или некои остатоци,
препорачуваме нежно да ги отстраните и потоа избришете го екранот со мека
ткаенина.
МК
48
Забелешка за безжичен LAN
Не превземаме никаква одговорност за било какво оштетување предизвикано
од неовластен пристап или неовластено користење, ако има премногу
дестинации во фотоапаратот, губење или крадење на фотоапаратот.
Забелешки за безбедност кога користите безжичен LAN производ
• Секогаш внимавајте да користите безбеден безжичен LAN да избегнете
хакирање, пристап од трето лице или други несакани дејствија.
• Важно е да направите безбедносни дотерувања кога користите безжичен LAN.
• Ако безбедносниот проблем се зголеми поради немање безбедносни мерки на
претпазливост или поради неочекувани околности кога користите безжичен
LAN, Sony не превзема никаква одговорност за губење на податоците или
штети.
МК
49
Забелешка за High Frame Rate снимање
Брзина на репродукција
Брзината на репродукција се разлика зависно од назначениот [
и[
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M
*
240fps/250fps
10 пати побавно
480fps/500fps
20 пати побавно
960fps/1000fps
40 пати побавно
Frame Rate]
Дотерување за снимање
30p 50M/
60p 50M/
25p 50M
50p 50M
8 пати побавно/ 4 пати побавно/
10 пати побавно
5 пати побавно
16 пати побавно/ 8 пати побавно/
20 пати побавно 10 пати побавно
32 пати побавно/ 16 пати побавно/
40 пати побавно 20 пати побавно
* само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во [NTSC].
[ Priority Setting] и траење на снимање
Дотерување
приоритет
Quality Priority
Shoot Time Priority
Брзина
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Број ефективни пиксели прочитани од
сензорот за слика
1676 × 942
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Траење на
снимањето
Приближ. 2 сек.
Приближ. 4 сек.
Време за репродукција
На пример, ако снимате приближ. 4 секунди [
Record Setting] дотерано
Priority Setting]
Frame Rate] дотерајте [960fps] и
во [24p 50M]*, [
дотерано во [Shoot Time Priority], брзината на репродукција ќе биде 40
пати побавна и времето за репродукција ќе биде приближ. 160 секунди
(приближ. 2 минути и 40 секунди).
* Само кога [NTSC/PAL Selector] е дотерано во NTSC.
Забелешки
• Звукот нема да се сними.
• Филмот ќе се сними во XAVC S HD формат.
МК
50
Спецификации
Апарат
[Систем]
Уред:: 13.2 mm × 8.8 mm
(1.0 type) CMOS сензор
Број на ефективни пиксели
Приближ. 15.3 Мегапиксели
Вкупен број на пиксели:
Приближ. 21.0 Мегапиксели
Објектив: ZEISS Tessar T една
фокусна леќа
f = 7.7 mm (24 mm (35 mm филм
еквивалент)), F4.0
Кога снимате филмови (HD
16:9): 24 mm
Формат на фајл (Слика): JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline)
компатибилен, RAW (Sony ARW
2.3 Format), DPOF compatible
Формат на фјл (Филм):
XAVC S формат (XAVC S
формат компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
AVCHD формат (AVCHD
формат Ver. 2.0 компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
опремен со Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведен под лиценца од
Dolby Laboratories.
Филмови (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Медиум за снимање:
Memory Stick Micro медиум,
microSD мемориски картички
[Влезни/излезни приклучоци]
HDMI приклучок: HDMI микро џек
Мулти/микро USB терминал*:
USB комуникација
USB комуникација:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Поддржува Микро USB компатибилен
уред.
m (Microphone) терминал:
3.5 mm Стерео мини џек
(поддржува приклучна моќ)
[Монитор]
LCD монитор: 3.8 cm (1.5 тип)
Вкупен број на точки: 230 400 точки
[Напојување, општо]
Бр. на модел. WW620081
Номинален влез:
3.7 V
, 1.3 W
Работна температура: 0 до 40 °C
(32 до 104 °F)
Температура на чување: –20 до 55 °C
(–4 до 131 °F)
Димензии (Приближ.):
59.0 × 40.5 × 29.8 mm (2 3/8 ×
15/8 × 13/16inches) (Ш/В/Д)
Маса (Приближ.):
110 g (3.9 oz) (со батерија,,
microSD картичка)
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
МК
51
[Безжичен LAN]
Заштитни знаци
• Memory Stick и
се заштитни
Поддржан стандард: IEEE 802.11 b/g/n
знаци или регистрирана трговска
Фреквенција: 2.4 GHz
марка на Sony Corporation.
Поддржан протокол за безбедност:
се
• XAVC S и
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
регистрирани заштитни знаци на
Метод на конфигурација: Wi-Fi Protected
Sony Corporation.
Setup™ (WPS) / рачно
• “AVCHD Progressive” и
Метод за пристап: Инфраструктурен режим
“AVCHD Progressive” логото се
заштитни знаци на Panasonic
[Bluetooth комуникација]
Corporation и Sony Corporation.
Bluetooth standard Ver. 4.1
• Dolby, Dolby Audio и дупло-D
Фреквенција: 2.4 GHz
симболот се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
AC адаптер AC-UUD12
• Термините HDMI и HDMI HighНоминален влез: 100-240 V
,
Definition Multimedia Interface, и
50/60Hz0.2A
,
HDMI логото се заштитни знаци
Номинален излез: 5 V
, 1.5 A
или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing Administrator,
Батерија на полнење
Inc. во САД и други земји.
NP-BJ1
• Windows е регистрирана трговска
Номинална моќ: 3.7 V
марка на Microsoft Corporation во
САД и/или други земји.
Дизајнот и спецификациите се
• Mac е регистрирана трговска
предмет на измена без претходна
марка на Apple Inc. во САД и
најава .
други земји.
• IOS е регистрирана трговска марка или
заштитен знак на Cisco Systems, Inc.
• iPhone и iPad е регистрирани
трговски марки на Apple Inc. во
САД и други земји.
• microSDXC логото е заштитен
знак на SD-3C, LLC.
• Android и Google Play се
заштитни знаци на Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi
Protected Setup се регистрирани
трговски марки или заштитни
знаци на Wi-Fi Alliance.
• DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитни знаци на Digital Living
Network Alliance.
МК
52
• Facebook и “f” логото се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
• Bluetooth® знакот и логото се регистрирани трговски марки сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било
какво користење на ваков знак од
Sony Corporation е со лиценца.
• QR когото е регистриран трговски
знак на Denso Wave Inc.
• Називите на системите и
производите употребени во ова
упатства генерално се заштитни
знаци или регистрирани заштитни
знаци на програмери или
производители. Сепак, ознаките ™
или ® во ова упатство не се
употребени во сите случаи.
За GNU GPL/LGPL
апликативен софтвер
Софтвер кој е соодветен за
следнива GNU General Public
License (во понатамошен текст
“GPL”) или GNU Lesser General
Public License (во понатамошен
текст “LGPL”) се вклучени во
производот.
Ова ве информира дека имате
право да пристапите,
модифицирате и редистрибуирате
изворен код за овој софтверски
програм под улсови на
испорачаниот GPL/LGPL.
Изворниот код е обезбеден на
интернет. Користете ја следната
URL да го превземете.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ние преферираме да не не
контактирате за содржината на
изворниот код. Лиценците (на
англиски) се снимени во
внатрешната меморија на
производот. Воспоставете
поврзување за масовно чување
помеѓу производот и компјутер за
читање на лиценцата во папката
“PMHOME” - “LICENSE”.
Дополнителни информации за овој
производ и одговори на најчесто поставувани прашања може да најдете
на нашата веб страна за поддршка на
корисниците.
МК
53
МК
54
МК
55
© 2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising