Sony | DSC-RX100M5 | Sony DSC-RX100M5 RX100 V е компактен фотоапарат од врвна класа со сензор од тип 1,0 и AF со извонредни перформанси Упатства за употреба

4-593-797-11(1)
Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
“Help Guide” (Веб упатство)
Видете во “Help Guide” за подетални
инструкции за многу функции на
фотоапаратот.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1630/h_zz/
DSC-RX100M5
Македонски
Научете повеќе за камерата (“Help Guide”)
“Help Guide” е онлајн упатство. Можете да го читате
“Help Guide” на компјутер или паметен телефон.
Видете го за подетални инструкции за многу функции
на фотоапаратот.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1630/h_zz/
Преглед на Водичот
Оваа камерат е опремена со вграден водич со инструкции.
Fn (Function)
MENU
C/
(Delete)
Вграден водич
Фотоапаратот прикажува објаснување за ставките во MENU/Fn
(Function) и дотераните вредности.
1 Допрете на MENU копчето или на Fn (Function) копчето.
2 Изберете ставка и потоа допрете на C / (Delete) копчето.
МК
2
Податоци за корисникот
Запишете го моделот и серискиот
број (које поставен на производот) во
обезбедениот дел. Видете ги овие
бројки секогаш кога се обраќате кај
Sony продавачот.
Бр. на модел. DSCСериски бр. _____________________
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За избегнување на струен
удар, не го изложувајте
апаратот на влага или дожд.
ВНИМАНИЕ
[ Батерија
Доколку со батериите се ракува неправилно,
тие можат да експлодираат и да предизвикаат пожар или хемиски изгореници. Почитувајте ги следниве правила за батериите.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на
удари и прекумерна сила, не
дозволувајте да паѓаат и не ги газете.
• Не предизвикувајте краток спој и не
дозволувајте метални објекти да ги
допираат контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока температура
над 60°C (140°F) како директна сончева
светлина или во автомобил.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или
протечени литиум јонски батерии.
• За полнење користите оригинал Sony
полнач за батерии или уред кој може
да го наполни батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од
дофат на деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги батериите само со одреден
тип. Во спротивно, може да предизвикате
пожар.
• Исфрлете ги искористените батерии правилно како што е опишано во упатството.
Користете штекер кој е најблизок кога
го користите испорачаниот или
препорачан АС адаптер/полнач за
барерија. Ако се случи дефект при
користење на апаратот, откачете го
приклучокот од штекер веднаш.
Ако го користите уредот со индикатор
за полнење, запомнете дека апаратот
не е исклучен од струја дури и ако
инидкаторот е исклучен.
[ Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине
поради статички електрицитет или
електромагнетно поле рестартирајте ја
апликацијата или исклучете и
повторно приклучете го приклучниот
кабел (USB, и сл.).
Овој производ е тестиран и е во
согласност со ограничувањата од EMC
наредбата за користење приклучни
кабли пократки од 3 метри.
Електромагнетни полиња на одредени
фреквенции може да влијаат на
сликата и звукот на овој уред.
За купувачите во
САД и Канада
[ РЕЦИКЛИРАЧКА ЛИТИУМ
ЈОНСКА БАТЕРИЈА
Литиум-јонските батерии
се рециклираат.
Може да помогнете во
завување на животната
средина со носење на
батријата на полнење до место за
собирање и рециклирање.
МК
3
За повеќе информации за рециклирање
на батериите на полнење јавете се на
1-800-822-8837, или посетете ја http://
www.call2recycle.org/
Имр нс гитмс: SONY
Бр. на модел.: WW605351
Одговорен дел: Sony Electronics Inc.
[ За испорачаните додатоци
Адреса:
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Оваа опрема е во согласност со
ограничувањата за изложеност на FCC/
IC зрачење дотерана за неконтролирана
околина и е во согласност со FCC
радиофреквенцијата (RF) Правила за
експозиција и RSS-102 од IC радио
фрекевенции (RF) Правила за
изложеност. Оваа оперема има многу
ниско ниво на RF енергија која што се
смета дека е во согласност без тестирање
на одредено ниво на апсорпција (SAR).
За купувачите во
САД
Ако имате прашања во врска со овој
производ, може да се јавите на:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
Бројот подолу е само за прашања
поврзани со FCC.
4
Декларација за усогласеност
Внимание: Не ракувајте со оштетена
или батерија која тече.
Овој уред е во согласност со Дел 15
од FCC правилата. Работата е предмет
на следниве два услова:
(1) Овој уред може да не предизвика
штетни пречки, и (2) овој уред мора
да ги прифати примените пречки,
вклучувајќи пречки кои
предизвикуваат несакани операции.
МК
[ Регулаторни информации
16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Тел.бр..: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со Дел15
од FCC правилата. Работата е
предмет на следниве два услова: (1)
Овој уред може да не предизвика
штетни пречки, и (2) овој уред мора
да ги прифати примените пречки,
вклучувајќи пречки кои
предизвикуваат несакани операции.
Оваа опрема не смее да се комбинира
или да работи во комбинација со која
било друга антена или предавател.
[ ВНИМАНИЕ
Ве предупредивме дека било кои
измени или модификации кои не се
изрично одобрени во ова упатство,
може да доведе до губење на правото
на користење на оваа опрема.
[ Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за Class B
дигитални уреди од Делот15 од FCC
правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да
обезбедат соодветна заштита од штетни пречки од домашната инсталација.
Оваа опрема генерира, користи и може
да зрачи радио фреквенција и ако не е
инсталирана и користена во
согласност со инструкциите, може да
предизвика штетни пречки во радио
комуникацијата. Но, нема гаранција
дека нема да се случат пречки во
одредена инсталација. Ако оваа
опрема предизвика штетни пречки во
радио или ТВ приемот, што може да се
одреди со вклучување и исклучување
на опремата, се поттикнува
корисникот да се обиде да ги поправи
пречките со следниве мерки:
– Преорентирајте ја или
преместете ја антената
– Зголемете го растојанието меѓу
опремата и ресиверот.
– Поврзете ја опремата во штекер
различен од тој каде што е поврзан
ресиверот.
– Обратете се кај продавачот или
искусен радио/ТВ сервисер за
помош.
Испорачаниот кабел за меѓуврска мора
да се користи соопремата со цел да е
во согласност со ограничувањата за
дигитални уреди во согласност со
Пдчлен B од Член 15 за FCC правила.
За купувачите во Канада
Овој уред е во согласност со Industry
Canada’s licence-exempt RSS. Работата
е предмет на следниве два услова:
(1) Овој уред може не предизвикува
пречки; и
(2) Овој уред мора да ги прифати
примените пречки, вклучувајќи пречки
кои предизвикуваат несакани
операции.
За купувачите во Европа
[ Забелешка за купувачите во
земји кои ги применуваат ЕУ
Директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгија
Со ова, Sony Corporation, изјавува дека
оваа опрема е во согласност со
основните побарувања и други
суштински барања на Директивата
1999/5/EC. За детали, пистапете на
следната URL адреса:
http://www.compliance.sony.de/
МК
5
[ Исфрлање на истрошени
батерии и електрична и
електронска опрема
(применливо во Европската
унија и земји со посебни
собирни центри)
Овој симбол на
батеријата или на
нејзиното пакување,
укажува дека
батеријата
испорачана со овој
производ не треба да
се третира како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол за
жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово. Со
правилно исфрлање на батериите, Вие
ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај да уредот треба да е
постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот
животен век во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За правилно и безбедно
отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството
за вадење на батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
МК
6
За подетални информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
За купувачите во Сингапур
За купувачите во ОАЕ
За купувачите во Малезија
За купувачите во Индија
[ Battery Pack
Проверка на испорачаните делови
Бројот во заградите го покажува бројот на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• Батерија на полнење NP-BX1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• AC адаптер (1)
• Кабел за струја (испорачан во некои земји/региони) (1)
• Лента за околу зглоб (1)
• Адаптер за ремен (2)
(Адаптерот за ремен се користи за прикачување ремен за на рамо
(одделно се продава, како што е опишано.)
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
• Водич за Wi-Fi поврзување/One-touch (NFC) (1)
Тука се објаснети функциите за кои треба да се направи Wi-Fi
поврзување.
За понатамошни детали за Wi-Fi функцијата//One-touch (NFC)
функцијата, видете во “Wi-Fi поврзување/One-touch (NFC)
водич” (испорачан) или во “Водич со помош” (стр. 2).
За дотерување јазик
Сменете го екранскиот јазик пред да го употребувате апаратот (стр. 17).
МК
7
Идентификација на делови
A ON/OFF (Power) копче
B Индикатор напојување/полнење
C Копче за снимање
D Бирач за режим
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame
Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
E За снимање: W/T (zoom) рачка
За гледање: (Index) рачка/
Рачка за зумирана репродукција
F Индика. за тајмер/AF илуминатор
G Блиц
• Не го покривајте блицот со
прст.
• Кога користите блиц, лизгајте
(Flash pop-up) прекинувач.
Ако не го користите, рачно
притиснете го надолу.
H Рачка за прилагодување диоптер
МК
8
I Визир
• Кога користите визир, лизгајте
го надолу попап прекинувачот
за визир (1), потоа повлечете
го окуларот надвор од визирот
додека не кликне (2).
• Кога гледате во визирот,
режимот за визир е активиран
и кога ќе го тргнете лицете од
визирот режимот за гледање
се враќа во режим за монитор.
J Микрофон
K Попап прекинувач за визир
L Кука за ремен
M
(N Mark)
• Допрете на ознаката кога ќе
го поврзете апаратот во
паметен телефон опремен со
NFC функција.
• NFC (Near Field
Communication) е
интернационален стандард
за безжична комуникација
со краток опсег.
N Контролен прстен
O Објектив
P Сензор за око
Q (Flash pop-up) прекинувач
R Монитор
• Може да го дотерате мониторот
во лесно видлив агол и да
снимате од било која позиција.
S За снимање: Fn (Function)
копче
(Send to
За преглед:
Smartphone) копче
T MOVIE (Movie) копче
U Мулти/Микро USB терминал
• Поддржува Микро USB
компатибилен уред.
V HDMI микро приклучок
W MENU копче
X Wi-Fi антена (вградена)
Y Контролно тркало
wh Централно копче
wj (Playback) копче
wk C/ (Custom/Delete) копче
wl Слот за батерија
e; Рачка за заклучување батерија
ea Приклучок за статив
• Користете статив со навртки
пократки од 5.5 mm (7/32 инчи).
Во спротивно, фотоапаратот
нема добро да го зацврстите и
може да се оштети.
es Индикатор за пристап
ed Слот за мемориска картичка
ef Капак за батерија/ Мемор. картичка
eg Звучник
МК
9
Вметнување батерија
Рачка за заклучување батерија
1 Отворете го капакот.
ја батеријата.
2 •Ставете
Додека ја притискате рачката за заклучување на батеријата,
ставете ја батеријата како што е прикажано. Проверете дали по
ставањето на батеријата рачката за заклучување на батеријата е
заклучена.
• Ако капакот го затворите, а батеријата не е правилно ставена,
може да го оштетите фотоапаратот.
МК
10
Полнење на батеријата
Индикатор за
напојување/ полнење
Свети (зелено): Вклучено
Свети (портокалово): Полни
Исклучено: Полнењето е завршено
Трепка (портокалово): Грешка при полнење
или полнењето привремено е паузирано
поради несоодветна температура
Апаратот поврзете го со AC адаптер (испорачан),
1 преку
микро USB кабел (испорачан).
Поврзете го AC Адаптерот во штекер.
2 Индикаторот
за напојување/полнење свети портокалово и полнењето почнува.
• Додека се полни батеријата исклучете го фотоапаратот.
• Батеријата можете да ја полните и кога делумно е наполнета.
• Кога индикаторот за напојување/полнење трепка и полнењето не е
завршено, извадете ја и повторно ставете ја батеријата.
• За некои земји/региони, поврзете го кабелот за струја во АС
адаптерот и поврзете го АС адаптерот во штекер).
МК
11
Забелешки
• Ако индикаторот за напојување/полнење трепка кога AC адаптерот е
поврзан во штекер, ова покажува дека полнењето привремено е прекинато
поради несоодветна температура. Кога температурата ќе го достигне
соодветното ниво, полнењето продолжува. Ние препорачуваме батеријата да
се полни на температура меѓу 10°C до 30°C (50ºF до 86ºF).
• Батеријата ефективно може да не се наполни ако терминалот за батерии не
е чист. Во овој случај, избришете ја прашината нежно со мека ткаенина или
памук за да го исчистите терминалот за батерии.
• Поврзете го AC адаптерот (испорачан) во штекер. Ако за време на
користењето на АС адаптерот се случи дефект, кабелот веднаш исклучете го
од штекерот за да се исклучи изворот за напојување.
• Кога полнењето ќе заврши, АС адаптерот исклучете го од ѕидниот
штекер).
• Користете исклучиво само оригинални Sony батерии, USB кабел со
повеќенаменски приклучок (испорачан) и AC адаптер (испорачан).
• AC адаптерот AC-UD11 (одделно се продава) може да не е достапен
во некои земји/региони.
x Време на полнење (Целосно полнење)
Времето на полнење е приближно 150 мин. преку AC адаптер
(испорачано). Индикаторот за напојување/полнење свети и потоа
веднаш се исклучува кога батеријата целосно е полна.
Забелешки
• Горенаведеното време за полнење се применува кога се полни комплетно
испразнета батерија на температура од 25°C (77°F). Полнењето може да
трае подолго во зависност од условите за користење и околината.
МК
12
x Полнење со поврзување во компјутер
Батеријата може да се полни и со поврзување на фотоапаратот со
компјутер со помош на микро USB кабел. Поврзете го апаратот со
компјутер исклучен.
Кон USB приклучок
Забелешки
• Ако фотоапаратот е поврзан со лаптоп кој не е поврзан со извор на
напојување, нивото на батеријата на лаптопот се намалува. Немојте да
полните подолго време.
• Кога меѓу компјутерот и фотоапаратот се воспостави USB врска, не ја
прекинувајте врската и не го вклучувајте/исклучувајте компју¬терот, или
активирајте од неактивен режим на работа. Може да се оштети
фотоапаратот. Пред да го вклучите/исклучите, повторно да го вклучите
компјутерот, да го будите од неактивен режим на работа, извадете го
приклучокот на фотоапаратот од компјутерот.
• Нема гаранции дека батеријата ќе се полни преку специјално направен или
модифициран компјутер.
МК
13
x Времетраење на батерија и број на слики
што можете да ги снимите и гледате
Траење на батерија
Број на слики
—
Приближ. 220 слики
—
Приближ. 210 слики
Снимање
(фотографии)
Монитор
Типично
снимање филм
Монитор
Приближ. 35 мин.
—
Визир
Приближ. 35 мин.
—
Непрекинато
снимање филм
Монитор
Приближ. 65 мин.
—
Визир
Приближ. 65 мин.
—
Визир
Гледање (фотографии)
Приближ. 200 мин. Приближ. 4000 слики
Забелешки
• Бројот на фотографии кои можат да се фотографираат е приближен број
кога снимате со полн капацитет на батеријата. Бројот може да варира во
зависност од условите за снимање.
• Бројот на слики кои можат да се снимат е за снимање под следниве услови:
– Користење на Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) медиум (одделно се
продава)
– Батеријата се употребува на температура од 25°C (77°F).
– [Display Quality] е дотерано во [Standard].
• Бројот за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандардите и е за
снимање под следните услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP е дотерано во [Display All Info.].
– Снимање еднаш на секои 30 секунди.
– Се врши зумирање од W до T до крај.
– Блицот се активира на секој втор пат.
– Напојувањето се вклучува/исклучува на секој десетти пат
• Бројот на минти за снимање филм е врз основа на CIPA стандардите и е за
снимање под следните услови:
–[
Record Setting]: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
– Типично снимање филм: Времетраењето на батеријата врз основа на
непрекинато снимање/стопирање, зумирање, вклучување/исклучување.
– Непрекинато снимање филм: Времетраење на батеријата при снимање
без прекин до ограничувањето (29 минути) е достигнато и потоа продолжете
со повторно на копчето MOVIE. Други функции, како зумирање не работат.
МК
14
x Снабдување со напојување
You can use the AC Adaptor (supplied) to supply power during shooting or
playing back images, reducing battery pack consumption.
Забелешки
• Фотоапаратот нема да се вклучи ако нема батерија. Ставете доволно полна
батерија во фотоапаратот.
• Ако го користите фотоапаратот додека е приклучен на полнач во струја,
проверете дали на екранот ќе се прикаже иконата
).
• Не ја вадете батеријта додека се полни. Ако ја извадите батеријата,
фотоапаратот ќе се исклучи
• Не ја вадете батеријата додека индикаторот за пристап (стр. 10) свети.
Податоците на мемориската картичка може да се оштетат.
• Се додека напојувањето е вклучено, батеријата нема да се полни ду ри и ако
фотоапаратот е поврзан во AC Адаптер.
• Под одредени околности, може да се снабдувате со напојување дополнително од
батеријата иако користите AC адаптер.
• Додека со напојување се снабдувате преку USB поврзување, температурата во
фотоапаратот ќе се зголеми и времето за непрекинато снимање ќе се намали.
• Кога корисите мобилен полна како извор за напојување, пред употреба
проверете дали целосно е наполнета. Исто така, внимавајте на преостанатата
батерија на мобилниот полнач за време на користењето.
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
Проверете дали отсечениот
дел е правилно свртен.
1 Отворете го капакот.
мемориска картичка.
2 •Вметнете
Картичката ставете ја со отсечениот дел, како што е прикажано,
додека не кликне во лежиштето.
3 Затворете го капакот.
МК
15
x Мемориски картички кои можат да се користат
Мемориска картичка
Memory Stick PRO Duo
За
слики
За филмови
MP4
AVCHD
(Mark2 само) (Mark2 само)
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™
(M2)
XAVC S
—
*1
(Mark2 само) (Mark2 само)
—
SD мемориска картичка
*2
*2
SDHC мемориска картичка
*2
*2
*3
SDXC мемориска картичка
*2
*2
*3
microSD мемориска картичка
*2
*2
microSDHC мемориска картичка
*2
*2
*3
microSDXC мемориска картичка
*2
*2
*3
—
—
Филмови не може да се снимаат во 100 Mbps или повеќе.
SD Speed Class 4 (
) или побрз, или UHS Speed Class 1( ) или побрз
*3
Мемориски картички кои ги исполнуваат сите од следниве услови
– Капацитет од 4 GB или повеќе
– SD Speed Class 10 (
), или UHS Speed Class 1 (
) или побрз
Кога снимате во 100 Mbps или повеќе, UHS Speed Class 3 (
) е потребно.
• За детали за бројот на снимени фотографии и времетраење на снимање на
филмови видете на стр. 32 до 33. Проверете ја табелата да изберете
мемориска картичка со сакан капацитет.
*1
*2
Забелешки
• Кога се користи SDHC мемориска картичка за снимање XAVC S филмови подолг
временски период, снимените филмови ќе се поделат во фајлови од 4 GB. Поделените фајлови може да се интегрираат во еден фајл преку PlayMemories Home™.
• Не се гарантира правилна работа на сите мемориски картички. За
мемориски картички произведени од други производители
конуслтирајте се производителот на производот.
• Кога користите Memory Stick Micro медиум или microSD мемориски
картички со оваа камера, користете го со соодветен адаптер.
x За вадење на мемориска картичка/батерија
МК
16
Мемориска картичка: Еднаш допрете на мемориската картичка да ја извадите.
Батерија: Лизгајте ја рачката за вадење на батеријата. Не дозволувајте
да ви падне батеријата.
Забелешки
• Не ја вадете никогаш мемориската картичка/батеријата кога индикаторот за
пристап (стр. 9) свети. Ова може да предизвика оштетување на податоците
на мемориската картичка.
Дотерување јазик и часовник
Индикатор за напојување/полнење (зелено)
ON/OFF (Power)
Контролно тркало
Select items: v/V/b/B
Set the numeric value of date and
time: v/V/ /
Set: z
на ON/OFF (Power) копчето.
1 СеДопрете
прикажува екран за дотерување јазик кога апаратот ќе го
вклучите за прв пат.
• Може да потрае некое време пред напојувањето да се вклучи и почне да работи
Изберете јазик и потоа допрете z на контролното
2 тркало.
На екранот се прикажува дотерување дата и време.
3 z.Проверете на екранот дали е избрано [Enter] и допрете
Изберете сакано подрачје според упатствата на
4 екранот,
па потоа допрете ● .
МК
17
Дотерајте [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date Format],
5 потоа
допрете ●.
• Кога дотерувате [Date/Time], полноќ е 12:00 AM и попладне е
12:00 PM.
6 Проверете дали е избрано [Enter] и допрете z.
Снимање фотографии/филмови
Копче за снимање
W/T (zoom)
рачка
Бирач за режим
W: зголемување
T: намалување
: Auto Mode
: Филм
MOVIE
Снимање фотографии
Копчето за снимање притиснете го до пола за фокусирање.
1 Кога
сликата е во фокусот, ќе се слушне бип и ќе светне индикаторот z
• Кога апаратот не може да фокусира автоматски, z индикаторот трепка.
2 Копчето за снимање притиснете го до крај.
Снимање филм
на MOVIE (Movie) да почнете да снимате.
1 •Притиснете
за менување на зумот користете ја рачката W/ T (зум).
2 Допрете повторно на MOVIE да прекинете со снимање.
МК
18
Забелешки
• Кога ја користите функцијата зум додека снимате филм, звукот од работата
на апаратот ќе се сними. Звукот од апаратот може да се сними де лумно
кога [Zoom Speed] е дотерано во [Fast] и кога [Zoom Func. on Ring] е
дотеран во [Quick]. Звукот од работата на копчето MOVIE исто така може
да се сними кога снимањето на филмот ќе заврши.
• Непрекинато снимање филм е можно приближно 29 минути одеднаш со
фабрички дотерувања на апаратот и кога температура е приближно 25°C
(77° F). Кога ќе се заврши со снимање на филмот, можете повторно да
продолжите со снимањето со повторно притискање на копчето MOVIE. Во
зависност од температурата, снимањето може да престане за заштита на
фотоапаратот.
Преглед на слики
W: зголемување
T: намалување
Контролно тркало
(Playback)
C/
1 Допрете на
(Delete)
Изберете слика: B (next)/b (previous) или
завртете го контролното тркало
Дотерајте: z
(Playback) копчето.
x Изберете следна/претходна слика
Изберете слика со допирање на B (next)/b (previous) на контролното
тркало или со вртење на тркалото за управување. За гледање филмови
допрете z во центарот на контролното тркало.
x Бришење слика
1 Допрете на C/ (Delete) копчето.
2 Изберете [Delete] со v на контролното тркало, потоа допрете z.
МК
19
x Повторно снимање фотографии Копчето за снимањето
притиснете го до пола надолу.
Забелешки
• Ако се обидете да репродуцирате слики веднаш по непрекинатото
снимање, мониторот може да прикаже икона која укажува дека податоците
се впишуваат/број на слики кои треба да се впишат. За ова време некои
операции не се достапни.
Запознавање со други функции
Контролен прстен
MENU
Fn (Function)
Контролно тркало
x Контролно тркало
DISP (Display Contents): Овозможува менување на приказ на екран.
(Drive Mode): Овозможува бирање меѓу методи, како на пр. едно
снимање, непрекинато снимање, снимање со тајмер или оквирено
снимање
/ (Exposure Comp./Photo Creativity): Овозможува прилагодување
Светлина на слика./Овозможува ракување со апаратот интуитивно и
лесно снимање креативни слики.
(Flash Mode): Овозможува избор на режим за блиц за фотографии.
z (Focus Standard): Ако го допрете ова копче кога when the [Focus Area] е
дотеран во [Flexible Spot] или [Expand Flexible Spot], може да ја смените
позицијата на делот за фокусирање допирајќи v/V/b/B на контролното тркало.
Исто така, може да смените позиција на дел за фокусирање додека снимате
МК фотографии. Во зависност од избраните опции во [Focus Area] или [Center Lock20 on AF], достапните функции се разликуваат кога ќе допрете на копчето.
x Fn (Function) копче
Овозможува регистрирање на 12 функции и нивно користење кога снимате.
1 Допрете на Fn (Function) копчето.
2 Изберете функција со допирање на v/V/b/B на контролното тркало.
3 Изберете вредност на дотерување со вртење на контролното тркало и
контролниот прстен.
x Контролен прстен
Вашите омилени функции може да ги назначите на контролниот
прстен. Кога снимате, направение дотерувања може да се менуваат со
вртење на контролниот прстен.
x Ставки од менито
(Дотерување на фотоапаратот)
Image Size
Изберете големина на фотографии
Aspect Ratio
Изберете однос на фотографии
Quality
Дотерајте квалитет на слика за фотографии.
Img. Size(Dual Rec)
Дотерајте големина на снимање фотографија
кога снимате филм.
Quality(Dual Rec)
Дотерајте квалитет на слика за снимате
фотографија кога снимате филм.
File Format
Изберете фајл формат за филм.
Record Setting
Изберете големина на рамка за снимен филм.
Dual Video REC
HFR Settings
Дотерајте дали истовремено да снима XAVC S
филм и MP4 филм или AVCHD филм и MP4
филм.
Дотерајте High Frame Rate снимање.
Panorama: Size
Изберете големина на панорамски слики.
Panorama: Direction
Дотерајте правец за снимање панорамски слики.
Drive Mode
Дотерајте начин на работа, пр. за непрекинато.
Bracket Settings
Дотерување автоматски тајмер за снимање
режим на сериско снимање, редослед на
снимање за експозиција и баланс на бела боја.
Flash Mode
Направете дотерувања на блицот.
Flash Comp.
Прилагодување на интензитетот на блиц.
МК
21
Red Eye Reduction
Намалување црвени очи кога користите блиц.
Focus Mode
Изберете метод за фокусирање.
Focus Area
Изберете подрачје за фокусирање.
AF Illuminator
Дотерајте AF илуминатор кој обезбедува светло
за темни сцени како помош при фокусирање.
AF drive speed
Менување брзина за фокусирање кога
користите аутофокус во режим за филм.
AF Track Sens
Дотерување осетливост за AF следење во режим на филм.
Exposure Comp.
Компензација на светлина за цела слика.
ISO
Дотерување на ISO осетливост.
ISO AUTO Min. SS
Дотерување најмала брзина на бленда со која ISO
осетливоста ќе почне да се менува во [ISO AUTO].
ND Filter
Дотерување функција која ја намалува количината
на светлина. Може да дотерате побавна брзина, да ја
намалите вредноста на блендата и др.
Metering Mode
Избор на метода за мерење светлина.
White Balance
Прилагодување тонови на боја на слика.
DRO/Auto HDR
Автоматска компензација на светлина и
контраст.
Creative Style
Избор на обработка на слика. Може да го
прилагодите и контрастот, заситување и острина.
Picture Effect
Изберете ефект филтер за постигнување на
поимпресивен и уметнички израз.
Picture Profile
Менување дотерување како боја и тон.
Focus Magnifier
Зголемување слика пред да снимате за да го
проверите фокусот.
Long Exposure
NR
High ISO NR
Center Lock-on AF
МК
22
Дотерајте обработка за намалување шум за снимање
со брзина на бленда од 1/3 секунди или подолго.
Дотерува намалување на бучава при изведување
на многу осетливо снимање.
Дотерување функција за следење предмет и продолжување со фокусирање кога ќе допрете на
средното копче на екранот за снимање.
Smile/Face Detect.
Изберете откриени лица и автоматски направете
разни дотерување. Автоматско ослободување на
копчето за снимање кога ќе се открие насмевка.
Auto Dual Rec
Дотерајте блендата автоматски да се ослободи
кога при снимање филм ќе се открие импресивна
композиција вклучувајќи и л ичност.
Soft Skin Effect
Дотерајте ефект на Soft Skin и ниво на ефектот.
Auto Obj.
Framing
Анализа на сцена при снимање лица, блиски предмети или предмети следеи со функцијата Lock-on
AF и автоматско средување и снимање друга
копија на слика со поимпресивна композиција.
Auto Mode
Може да изберете снимање или Intelligent Auto
или Superior Auto.
Scene Selection
Избор на претходно направени дотерување да
одговараат на разни сцени.
High Frame Rate
Избор на режим за експозиција при High Frame Rate
снимање да одговара на предметот или ефектот.
Movie
Избор на режим за снимање да одговара со
предметот или ефектот.
SteadyShot
Дотерајте SteadyShot за снимате фотографии.
Намалување заматување од тресење на камерата
при снимање кога го држите фотоапаратот.
SteadyShot
Дотерајте SteadyShot за снимање филмови.
Color Space
Менување спектар на бои при репродукција.
Auto Slow Shut.
Функција за автоматско прилагодување брзина на
снимање следејќи ја светлината на околината во
режим на филм.
Audio Recording
Дотерување дали да снима звук при снимање филм.
Micref Level
Избор на ниво на микрофон при снимање филм.
Wind Noise Reduct.
Намалување шум од ветар при снимање филм.
Memory recall
Избор на дотерување однапред регистриран кога
режимот за бирање е дотеран во MR (Memory
recall). Може да се регистрира скала сооптички зум .
Memory
Регистрира сакан режим или подесување на апар.
МК
23
(Лични дотерувања)
Zebra
MF Assist
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
Grid Line
МК
Приказ на зголемена слика при рачно фокусирање.
Дотерува должина на време на слика кога ќе се
прикаже во зголемена форма.
Дотерување на почетно зголемување на
зголемена слика е прикажана со [Focus Magnifier].
Дотерување мрежна линија на екранот за овозможување израмнување со структурни контури.
Marker Display
Дотерување дали да прикаже маркер на монитор
или визир кога снимате филмови.
Marker Settings
Дотерување маркер прикажан на монитор или
визир кога снимате филмови.
Auto Review
Дотерување ауто преглед за приказ на сликата
по снимањето.
DISP Button
Дотерување тип на информација за приказ на
монитор или на визир со допирање на DISP на
контролното тркало.
Peaking Level
Подобрување на контура во опсег на фокус со
одредена боја кога фокусирате рачно.
Peaking Color
Дотерување боја на користење за функцијата за бирање.
Exposure Set. Guide
Дотерување знак прикажан кога експозицијата
се менува во екранот за снимање.
Live View Display
Дотерување дали да се одрази или не дотерување
како компензација на експозиција.
AF Area Auto Clear
Дотерување дали да фокусира подрачје што
треба да се прикаже цело време или да исчезне
веднаш по фокусирањето.
Disp. cont. AF area
Дотерување дали да прикаже или не фокусирано
подрачје во [Continuous AF] режим.
Phase Detect. Area
Дотерување откривање фаза во AF подрачје.
Pre-AF
24
Приказ на ленти за прилагодување светлина.
Дотерување дали да направи или не ауто фокус
пред да го стиснете до поле копчето за снимање.
Zoom Speed
Дотерување брзина на зумирање кога работите
со рачката за зумирање.
Zoom Setting
Дотерување дали да се користи Clear Image Zoom
и Digital Zoom при зумирање.
FINDER/MONITOR
Дотерување метод за префрлање меѓу визирот и
мониторот.
Release w/o Card
Дотерување дали да се ослободи копчето за
снимање кога не е ставена мемориска картичка.
AEL w/ shutter
Дотерување дали да направ AEL кога копчето за
снимање е допрено до пола. Ова е корисно кога
сакате да прилагодите одделно фокус и експозиција .
Shutter Type
Дотерување дали да се користи механичка или
електронска бленда кога снимате фотографии.
Self-portrait/ -timer
Дотерување дали да се користи авто. тајмер за 3-сек.
доцнење кога екранот е свртен нагоре за 180 степени.
Face Registration
Регистрирање или менување лице на кое му е
дадено приоритет при фокусирање.
Write Date
Дотерување дали да се сними датум на
снимање на фотографијата.
Function Menu Set.
Прилагодување приказ на функции кога
копчето Fn (Function) е притиснато.
Custom Key(Shoot.)
Назначување функции на разни копчиња
овозможува операциите да ги правите побрзо со
допирање копче кога снимате слики.
Custom Key(PB)
Назначување функции на разни копчиња
овозможува операциите да ги правите побрзо со
допирање копче кога репродуцирате слики.
Zoom Func. on Ring
Дотерување зум функција на контролниот прстен.
Кога ќе изберете [Quick], позицијата за зум се
поместува во согласност со степените на ротација на
контролниот прстен. Кога ќе изберете [Step], може да
го фиксирате зумот на фокусната должина.
MOVIE Button
Овозможување активирање на MOVIE копчето.
МК
25
Wheel Lock
Дотерување дали привремено да се исклучи контролното тркало со допирање на Fn копчето кога снимате.
Може да го овозможите/оневозможите контролното
тркало со допирање и држење на Fn копчето.
(Безжично)
Send to Smartphone
Префрлање слики за приказ на паметен телефон.
Send to Computer
Правење копија на сликите со префрлање на
компјутер кој е мрежно поврзан.
View on TV
Можете да гледате слики на мрежен ТВ.
One-touch(NFC)
Назначете апликација за One-touch (NFC). Можете да
допрете на апликацијата кога снимате со допирање
на NFC-то за паметен телефон на апаратот.
Airplane Mode
Можете да дотерате овој уред да нема
безжична комуникација и GPS функција
WPS Push
Лесно може да регистрирате акцес поинт на
апаратот со допирање на Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) копчето.
Access Point Set.
Можете рачно да го регистрирате акцес поинтот.
Edit Device Name
Можете да го смените името на уредот во Wi-Fi
Direct и т.н.
Disp MAC Address
Приказ на MAC адресата на апаратот.
SSID/PW Reset
Ресетирање на поврзување на SSID и
лозинката на паметниот телефон.
Reset Network Set.
Ресетирање на сите мрежни дотерувања.
(Апликација)
Application List
Приказ на листа со апликации. Можете да
изберете апликација која сакате да ја користите.
Introduction
Инструкции за користење на апликацијата.
(Репродукција)
Delete
МК
26
Бришење слики.
View Mode
Дотерување начин на кој сликите се
групираат за репродукција.
Image Index
Приказ на повеќе слики одеднаш.
Display Rotation
Дотерување насока на репродукција на снимање слика.
Slide Show
Приказ на слајд шоу.
Rotate
Вртење слики.
Enlarge Image
Зголемување на репродуцирани слики.
Enlarge Init. Mag.
Дотерување почетно зголемување кога
зголемувате слика при репродукција.
Enlarge Initial Pos.
Дотерување почетна позиција кога
зголемувате слика при репродукција.
Protect
Заштита на слики.
Motion Interval ADJ
Прилагодување интервал за снмање на предмет
кој се следи во [Motion Shot Video], каде
движењето на следниот предмет ќе се прикаже
при репродуцирање на филм.
Specify Printing
Додавање ознака за печатење фотографија.
Beauty Effect
Ретуширање лице на човек на фотографија и
снимање како нова.
Photo Capture
Снимање сцена по желба од филм да се сними
како фотографија.
(Дотерување)
Monitor Brightness
Дотерување светлина на монитор.
Viewfinder Bright.
Дотерување светлина на електронски визир.
Finder Color Temp.
Дотерување температура на боја на визирот.
Gamma Disp. Assist
Конвертира S-Log слика во ITU709-слична
слика и ја прикажува на визирот или монитор.
Volume Settings
Дотерување на тон при репродукција на филм.
Audio signals
Дотерување работен звук на апаратот.
Upload Settings
Дотерајте функција за префрлање кога користите
Eye-Fi картичка.
МК
27
Tile Menu
Дотерајте дали да се прикаже плочата со мени
секогаш кога ќе допрете на MENU копчето.
Mode Dial Guide
Вклучување или исклучување на водич за бирачот
(објаснување за секој режим на снимање).
Delete confirm.
Дотерување дали Delete или Cancel повторно е
избрано во Delete екранот за потврда.
Display Quality
Дотерување квалитет на приказ.
Pwr Save Start Time
Дотерување должина на време додека
камерата автоматски не се исклучи.
Function for VF close
Дотерување дали напојувањето да се
исклучи кога визирот е затворен.
NTSC/PAL Selector
Со менување на ТВ формат на уредот, можно е
снимање во разни формати на филм.
Demo Mode
Дали да се вклучи/исклучи репродукција на демо филм.
TC/UB Settings
Дотерување временски код (TC) и корисник (UB).
HDMI Settings
Дотерување на HDMI дотерувања.
4K Output Sel.
USB Connection
Дотерајте метода за USB поврзување.
USB LUN Setting
Зголемена компатибилност со ограничување на
функциите на USB поврзувањето. Дотерајте во
[Multi] во нормални услови и во [Single] само кога
поврзувањето меѓу апаратот, компјутерот или аудио/
видео компонента не може да се воспостави.
USB Power Supply
Дотерување дали да се снабдува преку USB
поврзување кога фотоапаратот е поврзан со
компјутер или USB уред преку микро USB кабел.
Language
МК
28
Дотерување како да снимате и емитување 4K
филмови преку HDMI кога фотоапаратот е поврзан
со надворешен рекордер/плеер кој поддржува 4K.
Избор на јазик.
Date/Time Setup
Дотерување дата и време и летно сметање време
Area Setting
Дотерајте место на користење.
Copyright Info
Дотерување информации за авторски права за фотографии.
Format
Форматирање на мемориска картичка.
File Number
Дотерајте метод кој ќе се користи за давање
број на фајл на фотографии и филмови.
Set File Name
Менување на првите 3 карактери од името на
фајлот за фотографии.
Select REC Folder
Менување избрана папка за чување
фотографии и филмови (MP4).
New Folder
Креирање нова папка за чување фотографии
и филмови (MP4).
Folder Name
Дотерување име на папка за фотографија.
Recover Image DB
Поправка на папка со слики и
овозможување снимање и репродукција.
Display Media Info.
Приказ на преостанато време на снимање на
филм и број на снимени фотографии на
мемориската картичка.
Version
Приказ на верзија на софтверот на апаратот.
Setting Reset
Враќање на фабричките дотерувања.
МК
29
Користење на софтверот
Со инсталирајње на следниот софтвер на компјутер ќе направи
фотоапаратот да одговара на вашите потреби.
• PlayMemories Home: Префрлање слики на компјутер и овозможува
нивно користење на разни начини (стр.31).
• Image Data Converter: Приказ на RAW слики и нивна обработка.
• Remote Camera Control: Управување со фотоапаратот поврзан со
компјутер преку USB кабел.
Може да го превземете и инсталирате овој софтвер на компјутер
од следната URL.
интернет пребарувач на компјутер да одите
1 наКористете
една од следните URL и потоа следете ги инструкциите
на екран за превземање на софтверот.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Потребно е интенрет поврзување.
• За детали за работа, видете на страната за поддршка или на Help
страната на софтверот.
Забелешки
• Кога користите Remote Camera Control, изберете MENU копче t
(Setup) t
[USB Connection] t [PC Remote] и потоа поврзете го фотоапаратот со
компјутер.
МК
30
Префрлање слики на компјутер и нивно
користење (PlayMemories Home)
Софтверот PlayMemories Home Ви овозможува префрлање фотографии
и филмови на компјутер и нивно користење. PlayMemories Home е
потребен за префрлање на XAVC S и AVCHD филмови на компјутер.
http://www.sony.net/pm/
Репродукција на
префрлени слики
Префрлање слики од
апаратот
За Windows, следните функции исто така
се достапни:
Споделување слики на
PlayMemories Online™
Гледање слик и Креирање Префрлање
во календар
диск со
слики на
мрежни сервиси
филм
Забелешки
• Потребно е интернет поврзување за користење на PlayMemories Online или
друг мрежен сервис. PlayMemories Online или друг мрежен сервис може да
не е достапен во некои земји или региони.
• Ако софтверот PMB (Picture Motion Browser), испорачан со модели
произведени пред 2011, веќе е инсталиран на Вашиот компјутер, за време
на инсталацијата PlayMemories Home ќе се запомни на негово место.
Користете PlayMemories Home, наследник софтвер на PMB.
• Може да се инсталираат нови функции во PlayMemories Home. Поврзете го апаратот
во компјутер дури и ако PlayMemories Home веќе е инсталиран на компјутерот.
• Не го откачувајте микро USB кабелот (испорачан) од апаратот додека
работниот екран или екранот за пристап се прикажани. Може да ги
оштетите податоците.
• За откачување на апаратот од компјутер, допрете на плочата и допрете
[Eject DSC-RX100M5].
МК
31
Додавање функции на фотоапаратот
На фотоапаратот можете да додадете функции со поврзување на веб
апликација за превземање
(PlayMemories Camera Apps™) преку
интернет.
http://www.sony.net/pmca/
• По инсталирање на апликацијата, можете да ја активирате со
допирање на NFC Android паметен телефон на N ознаката на апаратот
преку [One-touch(NFC)] функцијата.
Број на фотографии и време на снимање
филмови
Бројот на фотографии и преостанато време за снимање може да зависи
од состојбата на снимање и мемориската картичка.
x Фотографии
Во долната табела е прикажан приближен број на слики кои можете да ги
зачувате на мемориска картичка форматирана со апаратот. Врењдностите
се дефинирани преку Sony стандардни мемориски картички за тестирање.
[
Image Size]: L: 20M
Кога [
Aspect Ratio] е дотерано во [3:2]*
Квалитет
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
Број на фотографии
8 GB
64 GB
1150 слики
9600 слики
690 слики
5500 слики
510 слики
4150 слики
235 слики
1900 слики
355 слики
2850 слики
* Кога [
Aspect Ratio] не е дотеран во [3:2], може да снимите повеќе
слики од прикажаното. (Освен кога [
Quality] е дотеран во [RAW].)
x Филмови
Долната табела е прикажано приближното вкупно вр еме на снимање со
помош на мемориска картичка форматирана со апаратот. Времето за
снимање за XAVC S и AVCHD филмови и време кога снимате со [Dual
МК Video REC] дотерано во [Off].
32
Фајл
формат
XAVC S
4K
XAVC S
HD
8 GB
32 GB
64 GB
30p 100M/25p 100M
9м
35 м
1 ч 15 м
30p 60M/25p 60M
24p 100M*/ –
15 м
1ч
2ч5м
24p 60M*/ –
9м
15м
35 м
1ч
1 ч 15 м
2ч м
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
15 м
15 м
1 ч 15 м
1 ч 15 м
2 ч 35 м
2 ч 35 м
24p 50M*/ –
15 м
9м
1 ч 15 м
35 м
2 ч 35 м
1 ч 15 м
2ч5м
120p 100M/100p 100M
AVCHD
MP4
Време за снимање
(ч (час), м (минути))
Дотерување на снимање
120p 60M/100p 60M
15 м
1ч
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
40 м
3ч
6ч
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
55 м
4ч5м
8 ч 15 м
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
35 м
40 м
55 м
2 ч 30 м
3ч
5ч5м
6ч
4ч5м
8 ч 15 м
35 м
2 ч 35 м
5 ч 20 м
1ч
4 ч 10 м
8 ч 25 м
2 ч 35 м
10 ч 55 м
22ч
* само кога [NTSC/PAL Selector] е дотеран во [NTSC].
• Непрекинато снимање филм е можно за максимум од околу 29 минути
одеднаш со фабричките дотерувања на фотоапаратот и кога амбиенталната
температура е околу 25°C (77°F). Но, времето за снимање приближно е 5
минути кога снимате филмови во XAVC S 4K или XAVC S HD 120p/100p
формат (ограничување по спецификација на производот). Максимално
непрекинато време на снимање на MP4 (28M) формат на филм е околу 20
минути (ограничена големина на фајл од 4 GB).
• Времето за снимање на филмови се разликува бидејќи фотоапаратот е
опремен со VBR (Варијабилен пренос на податоци), кој автоматски го
дотерува квалитетот на сликата во зависност од сцената на снимање. Кога
снимате предмет кој брзо се движи, сликата е јасна но времето за снимање е
пократко, бидејќи е потребно повеќе меморија за снимање.
МК
33
Забелешки за користење на фотоапаратот
Вградени функции во фотоапаратот
• Овој фотоапарат е компатибилен со 1080 60p или 50p-формат на филм. За
разлика од стандардниот режим за снимаање, кој снима со режим за вкрстување,
овој фотоапарат снима со прогресивен режим. Ова ја зголемува резолуцијата и
прави помазни и пореални слики. Филмови снимени во 1080 60p/1080 50p формат
може да се репродуцираат само на 1080 60p/1080 50p-поддржани уреди.
• Овој фотоапарат е компатибилен со 4K 30p/4K 25p/4K 24p снимање. Може да се
снимат филмови со повисока резолуција од HD формат.
• Додека сте во авион, дотерајте [Airplane Mode] во [On].
За употреба и грижа
Избегнувајте грубо ракување, расклопување, менување, не го изложувајте на физички шок или
удар како со чекич, испуштање или газење врз него. Бидете многу внимателни со објективот.
Забелешки за снимање/репродукција
• Пред да започнете со снимање, направете пробно снимање за да се уверите дека
фотоапаратот правилно работи.
• Фотоапаратот не е заштитен од прашина, прскање и не е водоотпорен.
• Леќите не ги изложувајте директно на ласерски зраци. Тие може да го оштетат
сензорот за слика и да предизвикаат дефект на апаратот.
• Не го изложувајте фотоапаратот на сонце или друго јако светло. Тоа може да
предизвика неправилна работа на фотоапаратот.
• Ако дојде до кондензација на влага, тргнете го пред да го употребувате.
• Немојте да го тресете или удирате фотоапаратот. Тоа може да предизвика
дефект и нема да можете да снимате слики, медиумот за сликање може да
се расипе или да се оштетат сликите.
Фотоапаратот не го употребувајте/чувате на следниве места
МК
34
• На многу топли, ладни или влажни места
На места како што се кола паркирана на сонце, куќиштето на
фотоапаратот може да се деформира и ова може да предизвика дефект.
• Место изложено директно на сонце или во близина на греалка
Куќиштето на фотоапаратот може да ја смени бојата или да се
деформира и ова може да предизвика дефект.
• Места изложени на вибрации
• Во близина на места кои генерираат силни радио бранови, емитуваат
радијација или има јако магнетно поле. Во спротивно, фотоапаратот
може неправилно да снима или репродуцира.
• Места каде што има песок или прашина
Немојте да дозволите во апаратот да влезе песок или прашина. Може да
предизвика дефект на фотоапаратот и во некои случаи дефектот не може да се
поправи.
За носење
• Немојте да седнете на стол или друго место со апаратот во себе, бидејќи може
да предизвикате дефект или да го оштетите апаратот.
ZEISS објектив
Апаратот е опремен со ZEISS објектив кој е способен за репродуцирање на
остри слики со одличен контраст. Објективот за апаратот е произведен
според систем на квалитет назначен од ZEISS во согласност со стандардите
на квалитет на ZEISS во Германија.
Забелешки за монтирот, електронскиот визир и објективот
• Мониторот и електронскиот визир се произведени со ектремно висока
прецизна технологија и со над 99.99% пиксели се оперативни за ефективна
употреба. Но, некои мали црни и/или светли точки (бели, црвени, сини и зелени)
може да се прикажат на мониторот или електронскиот визир. Овие точки се
нормален резултат на производствениот процес и не влијаат врз снимањето.
• Апаратот не го држете за мониторот или визирот.
• Внимавајте прстите или други предмети да не фатите кога работите со
објективот.
• Внимавајте да не си ги фатите прстите при притискање надолу на визирот.
• Не го притискајте насилно визирот кога окуларот е изваден.
• Ако вода, прашина или песок се залепи на визирот може да предизвика дефект.
Овој апарат е опремен со Organic Electro-Luminescence визир со висока
резолуција и контраст. Апаратот е дизајниран да обезбеди лесно видлив
визир со соодветен баланс на разни елементи.
• Сликата може да е малку изобличена околу аглите на визирот. Ова не е дефект.
Кога сакате да го проверите секој детал на целата композиција, може да го
користите и мониторот.
• Ако го движите апаратот додека гледате во визирот или ги поместувате очите
околу, сликата во визирот може да е изобличена или бојата на сликата може
да се смени. Ова е карактеристично за објективот или уред за приказ и не е
дефект. Кога снимате слика, ние препорачуваме да гледате во средината на
визирот.
Забелешки за блиц
• Апаратот не го носете со блиц или не применувајте преголема сила.
• Ако вода, прашина или песок влезе во блицот, може да предизвика дефект.
• Внимавајте на прстите при прибирање на блицот.
Sony додатоци
Користете само оригинал Sony додатоци, во спротивно може да предизвикате дефект.
Sony додатоците може да ги нема во продавниците за одредени земји или региони.
За температурата на фотоапаратот
Куќиштето на апаратот и батеријата може да се затоплат при употреба - ова е
нормално.
МК
35
За заштита од претоплување
Во зависност од апаратот и температурата на батеријата, може да се случи да
не можете да снимите филм или напојувањето автоматски да се исклучи од
сигурносни причини. На екранот ќе се појави порака пред напојувањето да се
исклучи или нема да можете повеќе да снимате. Во овој случај, оставете го
фотоапаратот исклучен и оставете го се додека фотоапаратот и батеријата не
се оладат. Ако го вклучите фотоапаратот без да го оставите да се олади,
фотоапаратот може повторно да се исклучи или нема да можете да снимате.
За полнење на батеријата
• Ако полните батерија која подолго време не е употребувана, може да се случи
да не можете да ја наполните целосно.
Ова е поради карактеристиките на батеријата. Повторно полнете ја.
• Батерии кои не се користени подолго од една година може да не се во
употреба повеќе.
Предупредување за авторските права
• Телевизиските програми, филмови, видеоленти и други материјали може да се
заштитени со авторски права. Неавторизирано снимање на вакви материјали
може да се во спротивност со законот за авторски права.
• Да спречите [Copyright Info] од нелегално користење, оставете ги [Set Photographer] и
[Set Copyright] празни кога го позајмувате или продавате фотоапаратот.
• Sony не превзема никаква одговорност за било какви проблеми или штети
предизвикани од неовластено користење на [Copyright Info].
Нема компензација за оштетен материјал или грешка при снимање
Sony не ја надокнадува штетата за грешки при снимање, загуба и оштетување на
снимениот материјал заради дефект на фотоапаратот, медиумот за снимање или
сл. Ние препорачуваме копирање на важни податоци.
Чистење на површината на фотоапаратот
Површината на апаратот чистете ја со мека крпа малку навлажнета со вода и избришете ја
површината со сува крпа. За заштита од оштетување на куќиштето и надворешната површина:
– Фотоапаратот не го изложувајте на хемиски средства како што се разредувач, бензин, алкохол,
крпа за еднократна употреба, средства против бубачки, средство за сончање и инсектициди.
Одржување на екранот
• Крема за раце или хидрантни креми ако останат на екранот може да ја
оштетат обвивката. Ако на екранот има, веднаш избришете ја.
• Силно бришење со книжно марамче или други материјали може да ја оштетат обвивката.
• Ако на екранот останат отпечатоци од прсти или некои остатоци, препорачуваме
нежно да ги отстраните и потоа избришете го екранот со мека ткаенина.
Забелешка за безжичен LAN
Не превземаме никаква одговорност за било какво оштетување предизвикано од
неовластен пристап или неовластено користење, ако има премногу
МК дестинации во фотоапаратот, губење или крадење на фотоапаратот.
36
Забелешки за безбедност кога користите безжичен LAN производ
• Секогаш внимавајте да користите безбеден безжичен LAN да избегнете
хакирање, пристап од трето лице или други несакани дејствија.
• Важно е да направите безбедносни дотерувања кога користите безжичен LAN.
• Ако безбедносниот проблем се зголеми поради немање безбедносни мерки на
претпазливост или поради неочекувани околности кога користите безжичен LAN,
Sony не превзема никаква одговорност за губење на податоците или штети.
Забелешка за High Frame Rate снимање
Брзина на репродукција
Брзината на репродукција се разлика зависно од назначениот
[
Frame Rate] и [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M*
240fps/250fps
10 пати побавно
480fps/500fps
20 пати побавно
960fps/1000fps
40 пати побавно
Дотерување за снимање
30p 50M/
60p 50M/
25p 50M
50p 50M
8 пати побавно/
4 пати побавно/
10 пати побавно
5 пати побавно
16 пати побавно/
8 пати побавно/
20 пати побавно
10 пати побавно
32 пати побавно/
16 пати побавно/
40 пати побавно
20 пати побавно
* само кога[NTSC/PAL Selector] е дотерано во [NTSC].
[
Priority Setting] и траење на снимањето
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
Број на ефективни
пиксели прочитани
од сензорот за слика
1824 × 1026
1824 × 616
1244 × 420
1824 × 616
480fps/500fps
1292 × 436
960fps/1000fps
912 × 308
Frame Rate
Траење на
снимањето
Приближ. 4 сек.
Приближ. 3 сек.
Приближ. 3 сек.
Приближ. 7 сек.
Приближ. 7 сек./
Приближ. 6 сек.
Приближ. 6 сек.
Забелешки
• Звукот нема да се сними.
• Филмот ќе се сними во XAVC S HD формат.
• Сиката излегува од фокусот кога предметот е премногу блиску, како на пр.
при макро снимање. Снимајте од најкратко растојание за снимање (W стра- МК
на: Приближ. 5 cm (0.16 ft), T страна: Приближ. 30 cm (0.98 ft) (од објективот)). 37
Спецификации
Фотоапарат
[Систем]
Уред: 13.2 mm × 8.8 mm
(1.0 type) CMOS сензор
Број на ефективни пиксели:
Приближ. 20.1 Мегапиксели
Вкупен број на пиксели:
Приближ. 21.0 Мегапиксели
Објектив: ZEISS Vario-Sonnar T 2.9×
зум објектив
f = 8.8 mm – 25.7 mm (24 mm – 70
mm (35 mm зум објектив
f = 8.8 mm – 25.7 mm (24 mm –
70 mm (35 mm филм
еквивалент)) F1.8 (W) – F2.8 (T)
Кога снимате филмови (HD
16:9): 25.5 mm – 74 mm*1
Кога снимате филмови (4K
16:9): 28 mm – 80 mm
*1
МК
38
Кога [
SteadyShot] е дотерано во [Standard]
SteadyShot: Оптички
Фајл формат (Слика): JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline) компатибилен, RAW (Sony ARW 2.3
Format), DPOF компатибилен
Фајл формат (Филм):
XAVC S формат (XAVC S
формат компатибилен):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
AVCHD формат (AVCHD
формат Ver. 2.0 компатиби.):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
опремен со Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведен под лиценца од
Dolby Laboratories.
Филм (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Медиум за снимање: Memory Stick PRO
Duo медиум, Memory Stick
Micro медиум, SD картички,
microSD мемориски картички
Блиц: Опсег на блиц (ISO осетливост
(Препорачано Exposure Index)
дотерано во Auto):
Приближ. 0.4 m до 10.2 m
(1.31 ft. до 33.46 ft.) (W)/
ПриближApprox. 0.4 m до 6.5 m
(1.31 ft. до 21.33 ft.) (T)
[Влезни/излезни приклучоци]
HDMI приклучок: HDMI микро
Мулти/МикроUSB терминал*:
USB комуникација
USB комуникација: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Поддржува Micro USB компатибилен уред.
[Визир]
Тип: Електронски визир (Organic
Electro-Luminescence)
Вкупен број на точки:
2 359 296 точки
Покриеност: 100%
Зголемување: Приближ. 0.59 ×
(35 mm-формат еквивалент) со
50 mm објектив во бесконечност, –1 m–1
Точка на око: (CIPA compliant): Приближ.
20 mm од окуларот, приближ.
19.2 mm од рамката на
окуларот –1 m–1
Прилагодување диоптер:
–4.0 m–1 до +3.0 m–1
[Монитор]
[Безжичен LAN]
LCD монитор:
7.5 cm (3.0 тип) TFT драјв
Вкупен број на точки:
1 228 800 точки
Поддржан стандард: IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4 GHz
Поддржан безбедносен протокол: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на конфигурација: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) / рачно
Метод на пристап: Инфраструктурен
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
компатибилен
[Напојување, општо]
Напојување: Батерија на полнење
3.6 V
AC адаптер, 5 V
Потрошувачка:
Приближ. 2.6 W (при
снимање со монитор)
Приближ. 3.0 W (при
снимање со визир)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до +60 °C
(–4 °F до +140 °F)
Димензии (CIPA compliant)
(Приближ.):
101.6 mm × 58.1 mm × 41.0 mm
(4 inches × 2 3/8 inches ×
1 5/8 inches) (W/H/D)
Маса (CIPA compliant) (Приближ.):
299 g (10.6 oz) (вклучувајќи NPBX1 батерија, Memory Stick
PRO Duo медиум)
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
Бр. на модел. WW605351
Батерија на полнење
NP-BX1
Тип на батерија: Литиум-јонска
Максимален напон: DC 4.2 V
Номинален напон: DC 3.6 V
Максимална моќ за полнење: DC 4.2 V
Максимална полнење: 1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава .
МК
39
Заштитни знаци
МК
40
• Memory Stick и
се заштитни
знаци или регистрирани трогвски
марки на Sony Corporation.
• XAVC S и
се
регистрирани трговски марки на
Sony Corporation.
• “AVCHD Progressive” и
“AVCHD Progressive” logotypeсе
заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing, LLC во САД
и други земји.
• Windows е регистрирана трговска
марка на Microsoft Corporation во
САД и/или други земји.
• Macе регистрирана трговска марка
на Apple Inc. во САД и други
земји.
• iPhone и iPad е регистрирани
трговски марки на Apple Inc. во
САД и други земји.
• SDXC лого е заштитен знак на
SD-3C, LLC.
• Android и Google Play се заштитни
знаци на Google Inc.
• Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi
Protected Setup се регистрирани
трговски марки или заштитни знаци
на Wi-Fi Alliance.
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и во
други земји.
• DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитни знаци на Digital Living
Network Alliance.
• Facebook и “f” логото се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google Inc.
• Eye-Fi е заштитен знак на Eye-Fi, Inc.
• Називите на системите и производите
употребени во ова упатства генерално
се заштитни знаци или регистрирани
заштитни знаци на програмери или
производители. Сепак, ознаките ™
или ® во ова упатство не се
употребени во сите случаи.
За GNU GPL/LGPL применет
софтвер
Софтвер кој е подобен за следнава
GNU General Public License
(понатаму наречена како “GPL”) или
GNU Lesser General Public License
(понатаму наречена како “LGPL”)
се вклучени во производот.
Ова ве информира дека имате право
да пристапите, модифицирате и
редистрибуирате изворен код за овој
софтверски програм под услови од
испорачаниот GPL/LGPL.
Изворниот код е обезбеден на
интернет. Користете ја следнава
URL ја превземање.
http://oss.sony.net/Products/Linux/Ние
препорачуваме да не не
контактирате за содржината на
изворниот код. Лиценци (на
Англиски) се снимени во
внатрешната меморија на вашиот
производ. Воспоставете Mass Storage
поврзување меѓу производот и
компјутер да прочитате лиценци во
“PMHOME” - “LICENSE” папката.
Дополнителни информации за
овој производ и одговори на
најчесто поставувани прашања
можете да најдете на страната за
поддршка на корисниците
МК
41
МК
42
МК
43
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising