Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 Професионален компактен фото апарат RX1R Упатства за употреба

4-443-124-11(1)
Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
DSC-RX1
Македонски
Податоци за корисникот
Моделот и серискиот број се наоѓаат на
долната страна. Запишете го серискиот
број во подолу на предвиденото место.
Повикајте се на овие броеви секогаш
кога ќе го контактирате Вашиот Sony
продавач во врска со производот.
Модел. DSC-RX1
Сериски бр.
Модел. AC-UD10/AC-UD11
Сериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За избегнување на струен удар,
не го изложувајте апаратот на
влага или дожд.
ВАЖНИ
БЕЗБЕДНОСНИ
ИНСТРУКЦИИ
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ
ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН
УДАР, ВНИМАТЕЛНО
СЛЕДЕТЕ ГИ
ИНСТРУКЦИИТЕ
Доколку формата на утикачот на
одговара на штекерот, користете
соодветен адаптер за штекерот и
правилна конфигурација за напојување
од електричната мрежа.
MK
2
ВНИМАНИЕ
Батерија
Доколку со батериите се ракува
неправилно, тие можат да експлодираат
и да предизвикаат пожар или хемиски
изгореници. Почитувајте ги следниве
правила за батериите.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на удари
и прекумерна сила, не дозволувајте да
паѓаат и не ги газете.
• Не предизвикувајте куса врска и не
дозволувајте метални објекти да ги
допираат контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока
температура над 60°C (140°F) каква
што е директна сончева светлина или
во автомобил паркиран на сонце.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или
протечени литиум јонски батерии.
• Уверете се дека за полнење користите
оригинал Sony полнач за батерии или
уред кој може да го наполни
батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од
дофат на деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги батериите само со одреден
тип. Во спротивно, може да се
предизвика пожар.
• Исфрлете ги старите батерии како
што е опишано во упатството.
AC адаптер
Користете го најблискиот штекер кога
го користите AC адаптерот. Откачете
го веднаш AC адаптерот од штекер ако
забележите било каков дефект додека
го користите фотоапаратот.
Струјниот кабел е дизајниран за
употреба само со овој фотоапарат и не
треба да се користи за други електрични
уреди.
За купувачите во САД и
Канада
РЕЦИКЛИРАЊЕ НА
ЛИТИУМ ЈОНСКИТЕ
БАТЕРИИ
Литиум-јонските батерии
се рециклираат.
Можете да помогнете во
зачувување на нашата околина
со враќање на искористените
батерии на полнење во собирниот центар за рециклирање.
За повеќе информации во врска со
рециклирањето на батерии за полнење,
повикајте го бесплатниот телефонски
број 1-800-822-8837, или посетете ја
интернет страницата
http://www.rbrc.org/
Внимание: Не ракувајте со оштетени
литиум јонски батерии.
Батериско пакување
Овој уред е во согласност со член 15 од
FCC правилата. Работата на уредот
мора да ги исполни следниве правила:
(1) Овој уред не смее да предизвика
штетни пречки, и (2) овој уред мора да
ги прифати сите примени пречки,
вклучително и тие кои можат да
предизвикаат несакани операции.
Овој уред е од класата В за
дигитални апарати во согласност со
ICES-003 - Канада.
За купувачите во САД
UL е меѓународно признаена
организација за безбедност.
UL знакот на производот означува дека
производот е вклучен во UL листата.
Ако имате било какви прашања околу
овој производ, можете да повикате:
Sony Информативен центар за купувачи
1-800-222-SONY (7669)
Бројот подолу е само за информации
поврзани со FCC.
Регулаторни информации
Изјава за усогласеност
Трговско име: SONY
Модел: DSC-RX1
Одговорна страна: Sony Electronics
Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со член 15
од FCC правилата. Функционирањето
е предмет на следниве два услова: (1)
Овој уред не предизвикува штетни
пречки (2) овој уред мора да прифати
било какви пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои можат да предизвикаат
несакани операции.
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било каква
промена или модификација која не е
посебно одобрена во ова упатство,
може да Ви го одземе правото на
користење на оваа опрема.
МК
3
Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и ги исполнува
ограничувањата за класа В (бе) за
дигитални уреди, во согласност со член
15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да
обезбедат разумна заштита против
штетни пречки во станбената
инсталација. Оваа опрема генерира,
користи и може да емитува
радиофреквенција и доколку не се
користи според упатството може да
предизвика штетни пречки во радиокомуникациите. Меѓутоа, не
гарантираме дека нема да дојде до
пречки во одредени инсталации. Ако
оваа опрема предизвика штетни пречки
на радио или ТВ приемот, што можат да
се забележат со вклучување и
исклучување на уредот, корисникот
може да ги коригира пречките се некои
од следниве мерки:
– Преместете ја приемната антена.
– Зголемете го растојанието помеѓу
апаратот и приемникот.
– Приклучете го апаратот во утикач кој
не е поврзан со приемникот.
– Консултирајте се со продавачот или
со искусен радио/ТВ техничар за
помош.
Испорачаниот кабел за
интерфејсот, мора да се користи со
опремата за да биде во согласност
со ограничувањата за дигитални
апарати според алинеја B (бе) во
членот 15 oд FCC правилата.
МК
4
За купувачите во Европа
Забелешка за купувачите во
земјите со ЕУ правила
Производителот на овој производ е
Sony Корпорацијата, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108- 0075 Јапонија.
Авторизиран претставник за ЕМС и
безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Штутгард, Германија. За
сервис или информации околу
гаранцијата, контактирајте со адресите
дадени во посебни сервисни или
гарантни документи.
Овој производ е тестиран и е во
согласност со ограничувањата од
EMC наредбата за користење
приклучни кабли пократки од 3
метри.
Внимание
Електромагнетни полиња на одредени
фреквенции може да влијаат на сликата
и звукот на овој уред.
Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине
поради статички електрицитет или
електромагнетно поле рестартирајте ја
апликацијата или исклучете и повторно
приклучете го приклучниот кабел (USB,
и сл.).
Исфрлање на стара електрична и
електронска опрема (применливо
во Европската унија и други земји
со посебни собирни центри)
Овој симбол на
производот или на
неговото пакување
укажува дека тој не
треба да се третира како
обичен домашен отпад.
Тој треба да се однесе во
посебен собирен центар
за рециклирање на електрична и
електронска опрема. Со правилно
исфрлање на овој производ, Вие ќе
помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на природните
ресурси. За подетални информации
околу рециклирањето на овој производ,
Ве молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека
батеријата испорачана
со овој производ не
треба да се третира како обичен
домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол за
жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од 0.0005%
жива или 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на батериите,
Вие ќе помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на
природните ресурси. Во случај да
уредот треба да е постојано поврзан со
вградената батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на податоците,
оваа батерија треба да се заменува само
од квалификуван сервисен персонал. За
да обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на
нивниот животен век во собирен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За правилно и
безбедно отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го
упатството за вадење на батериите од
уредот. Однесете ги батериите во
собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. За
подетални информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
МК
5
Забелешка за купувачите во
Велика Британија
Според правилото BS 1363 на оваа
опрема е поставен моделиран
приклучок за Ваша безбедност и
удобност.
Доколку е потребно да се замени
осигурувачот во приклучокот, мора да
се користи осигурувач со исти
карактеристики како испорачаниот и
одобрен од ASTA или BSI до BS 1362,
(пр. означен со
или
знакот).
Ако приклучокот испорачан со оваа
опрема има капак за осигурувачот кој се
вади, уверете се дека сте го поставиле
капакот, откако сте го замениле
осигурувачот. Никогаш не го користете
приклучокот без капак. Доколку го
изгубите капакот, контактирајте го
најблискиот сервис на Sony.
МК
6
Отстранување на стари батерии и
електрична и електронска опрема
(применливо во Европската Унија и
другите европски земји со одвоени
системи за прибирање)
Овој симбол на производот, батеријата
или пакувањето означува дека производот
и батеријата не треба да се третираат како
обичен отпад од домаќинството. Кај
некои батерии овој симбол може да се
користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или
олово (Pb) се додаваат доколку батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или
0,004% олово. Со правилното отстранување на овие производи и батерии, ќе
помогнете во спречување на потенцијалните негативни последици по животната
средина и човековото здравје кои би
можеле да настанат заради несоодветно
ракување со батериите. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне во зачувување на
природните ресурси.
Доколку производите треба постојано да
бидат поврзани на вградена батерија
поради причини поврзани со безбедност,
перформанси или интегритет на податоци,
таквата батерија треба да ја менуваат само
квалификувани сервисери. За да бидете
сигурни дека батеријата и електричната и
електронската опрема правилно ќе се
отстранат, по завршување на нивниот работен век, оставете ги овие производи на
определено место за прибирање и
рециклирање на електрична и електронска
опрема. За сите останати батерии, ве молиме погледнете го делот за начинот за
безбедно отстранување на батеријата од
производот. Оставете ја батеријата на
определено место за прибирање и рециклирање на стари батерии. За подетални
информации околу рециклирањето на овој
производ или батерија, ве молиме
обратете се до вашите локални власти,
службата за отстранување отпад или до
продавницата во која сте го купиле
производот или батеријата.
Содржина
Вовед во функциите .................................................... 9
Пред да почнете со употреба
Забелешка за користење на фотоапаратот ................. 11
Проверка на испорачани делови ................................. 14
Идентификација на деловите ....................................... 15
Предна страна ............................................................ 15
Задна страна/Странично .......................................... 16
Горна страна ............................................................. 17
Долен дел ................................................................... 18
Користење на контролното тркало ........................ 19
Листа со икони на екранот............................................ 20
Листа со функции
Функции со кои може да се ракува преку
копчињата/бирачот ....................................................... 23
Избор на функција преку Fn (Function) копчето ........ 24
Функции кои може да се изберат преку Fn (Function)
копчето ..................................................................... 25
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето .. 27
Користење на Водичот низ фотоапаратот ................... 35
Подготовка на фотоапаратот
Полнење на батеријата . ................................................. 36
Време на полнење (Целосно) ................................... 38
Полнење преку компјутер .......................................... 39
Проверка на преостаната батерија ............................ 39
Снабдување со напојување ........................................ 40
За вадење на батеријата .............................................. 40
Ставање мемориска картичка (одделно се продава) .. 41
За вадење на мемориската картичка .......................... 42
Мемориски картички кои може да се користат ...... 42
Дотерување дата и време ............................................... 43
Повторно дотерување дата/време и подрачје .......... 44
Снимање јасен филм без тресење на фотоапаратот ... 45
МК
7
Снимање и гледање слики
Снимање фотографии .................................................... 46
Снимање филмови .......................................................... 48
Менување формат на фајл ........................................ 48
Репродукција на слики .................................................. 49
Префрлање меѓу фотографија и филм .................... 49
Бришење слики .............................................................. 50
Избор на режим за снимање
Избор на режим за снимање .......................................... 51
Функции достапни за секој режим за снимање .......... 52
Разни функции
Користење разни функции ........................................... 53
ISO/Multi Frame Noise Reduct. ................................. 53
Креативен стил .......................................................... 54
Рачен самрак .............................................................. 54
DRO/Auto HDR .......................................................... 55
Функции за репродукција......................................... 55
Како да го користите екранот .................................. 56
Гледање слики на компјутер
Користење софтвер ....................................................... 58
Користење “Image Data Converter” .......................... 58
Користење “PlayMemories Home” ............................ 59
Препорачан компјутер (Windows) ........................ 60
Препорачан компјутер (Mac) ................................. 60
Инсталирање “PlayMemories Home” ....................... 61
Инсталирање “Image Data Converter” ...................... 63
Друго
МК
8
Научете повеќе за фотоапаратот (“Cyber-shot
User Guide”) .............................................................. 64
Проверка на број на слики и време на снимање за
филм ........................................................................ 65
Спецификации .............................................................. 69
Вовед во функциите
Тука се објаснети функции кои најчесто се користат за снимање и
други функции.
За детали видете ги страните во заградите.
Функции за снимање кои често се користат
Exposure Comp. (23)
Можете да ја прилагодите експозицијата за менување на светлина на
целата слика. Дури и кога режимот за снимање е дотеран во M, можете да
ја прилагодите експозицијата ако ISO осетливоста е дотерана во [AUTO].
ISO (53)/Multi Frame Noise Reduct. (53)
Можете да ја прилагодите осетливоста на светлина.
ISO осетливоста може да се изберете меѓу ISO 50 и ISO 25600.
Кога ќе изберете (Multi Frame Noise Reduct.), можете да изберете
поголем ISO број од максималната ISO осетливост.
White Balance (25)
Можете да ги прилагодите тоновите на боите.
Можете да изберете опција која одговара со изворот за светлина или на
направите фино дотерување со температура на бојата и филтер за боја.
Drive Mode (25)
Можете да изберете соодветен режим за драјв кој одговара на
целта, пр. единечно, непрекинато снимање или рафално снимање.
Features of this camera
Macro mode (46)
Може да снимате гро план на предмети како на пр. цвеќе или храна.
МК
9
Вовед во функциите
DRO/Auto HDR (55)
[D-Range Opt.]: Со делење на сликата на мали делови,
фотоапаратот го анализира контрастот на светлина и сенката
меѓу предметот и позадината, и создава слика со оптимална
светлина и градација.
[Auto HDR]: Снима 3 слики со различна експозиција и потоа со
преклопување на овие слики создава слика со богата градација.
Креативен стил (54)
Можете да изберете стил од понудени 13 стилови.
Исто така, можете да прилагодите одредени фактори на слика,
на пр. експозиција со избор на стил како основа.
Рачен самрак (54)
Можете да снимате ноќни снимки со помалку шум и заматеност без статив.
Снимање филм со рачни прилагодувања (26)
Експозицијата можете да ја прилагодите во P, A, S или M режим
дури и кога снимате филмови.
Како да ракувате или да го прилагодите фотоапаратот
Приказ на информација (29)
Можете да го смените режимот за приказ на екранот со допирање
на DISP на контролното тркало.
Прилагодување (30)
Фотоапаратот е опремен со C (Custom) копче, кое може да се назначи
на сакана функција. Исто така, можете да назначите функција на
други копчиња, пр. AEL копчето.
МК
10
Забелешки за користење на фотоапаратот
Јазик на екранот
Можете да изберете јазик прикажан
на екранот преку менито (стр. 34).
Функции вградени во фотоапаратот
Забелешки за снимање/репродукција
• Да обезбедите стабилна работа на мемориската картичка, се препорачува
кога ќе почнете со употреба на мемориската картичка да ја форматирате на
фотоапаратот. Запомнете дека со форматирање ќе ги избришете сите податоци од мемориската картичка. Овие податоци не може да се вратат. Направете
резервна копија на компјутер.
• Ако непрестано снимате/бришете слики, на мемориската картичка може да се
случи фрагментација на податоците.
Филмовите нема да може да се зачуваат
или снимат. Во овој случај, зачувајте ги
сликите на компјутер, потоа [Format]
(стр. 32).
• Пред да почнете со снимање, направете пробно снимање да проверите дали
фотоапаратот работи правилно.
Carl Zeiss објектив
Фотоапаратот е опремен со Carl Zeiss
објектив кој може да репродуцира остра
слика со одличен контраст. Објективот
е произведен со обезбеден систем за
квалитет од Carl Zeiss во согласност со
стандардите за квалитет на Carl Zeiss во
Германија.
Забелешки за блицот
• Фотоапаратот не го носите со блиц на него
или не применувајте прекумерна сила.
• Ако вода, прашина или песок влезат
во блицот, тоа може да предизвика
дефект.
МК
11
Пред да почнете со употреба
• Ова упатство ги опишува 1080 60iкомпатибилни уреди и 1080 50iкомпатибилни уреди.
Да проверите дали фотоапаратот е
1080 60i-компатибилен уред или 1080
50i- компатибилен уред, проверете ги
следните ознаки на долниот дел од
фотоапаратот.
1080 60i-компатибилен уред: 60i
1080 50i- компатибилен уред: 50i
• Овој фотоапарат е компатибилен со
1080 60p или 50p-формат на филм. За
разлика од досегашниот стандарден
режим за снимање, кој снима во интерлејс режим, овој фотоапарат снима
со прогресивен режим. Ова ја зголемува резолуцијата и прави помазна и
пореална слика
• Фотоапаратот не е отпорен на
прашина, прскање и вода.
• Избегнувајте фотоапаратот да го изложувате на вода. Ако вода влезе во
фотоапаратот, може да се случи
дефект. Во некои случаи, фотоапаратот не може да се поправи.
• Фотоапаратот не го насочувајте кон сонце или друг светлосен извор. Тоа може
да предизвика дефект на фотоапаратот.
• Фотоапаратот не го користите на
места каде се генерираат силни радио
бранови или радијација. Во спротивно, фотоапаратот може нема правилно да снима или репродуцира слики.
• Ако го користите на места со песок или
прашина може да предизвика дефект.
• Ако се случи кондензација од влага,
отстранете ја пред да го користите.
• Не го тресете или удирајте фотоапаратот.
Тоа може да предизвика дефект и нема
да може да снима. Понатаму, медиумот
за снимање може да биде неупотреблив
или податоците може да се оштетат.
• Исчистите ја површината на блицот пред
употреба. Топлината од блицот може да
предизвика нечистотија на површината и
да почне да дими. Избришете го блицот
со мека ткаенина.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Нема надомест за оштетена содржина или не можете да снимата
Sony не надоместува ако не можете да
снимате, се изгуби или оштети
снимената содржина поради дефект на
фотоапаратот и медиумот за снимање.
Препорачано е резервна копија
Да избегнете губење на податоци, секогаш направете копија на друг медиум.
Забелешки за LCD екран,
објектив и сензор за слика
• Екранот е произведен по многу
висока и прецизна технологија со
преку 99.99% пиксели за ефективна
употреба. Но, на екранот може да се
појават некои мали црни и/или светли
точки (бела, црвена, сина или зелена).
Овие точки се нормален резултат при
производствениот процес и не влијаат
врз снимањето.
• Фотоапаратот не го изложувајте на
сонце или д снимате кон сонцето
долго време. Внатрешниот механизам
може да се оѓтети. Ако сончевите
зраци се фокусирани на најблискиот
предмет, може да предизвика пожар.
• Сликата може да остави трага на
екранот на ладни места. Ова не е
дефект. Кога фотоапаратот ќе го
вклучите на ладно место, екранот
може привремено да стане темен.
Кога фотоапаратот ќе се загрее,
екранот нормално ќе работи.
• Снимените слики може да се
разликуваат од сликата што сте ја
гледале пред снимање.
МК
12
Забелешки за снимање подолго
време
• Кога снимате подолго време, температурата на фотоапаратот се зголемува.
Ако нивото на температурата надмине
одредено ниво, на екранот се прикажува иконата и фотоапаратот
автоматски се исклучува самиот. Ако
напојувањето е исклучено, оставете го
10 минути или подолго температурата
да се намали до безбедно ниво.
• При високи температури, температурата на фотоапаратот брзо се зголемува.
• Кога температурата на фотоапаратот
ќе се зголеми, квалитетот на сликате
може да се намали. Се препорачува да
почекате додека температурата на
фотоапаратот не падне пред да
продолжите со снимање.
• Фотоапаратот и батеријата може да се
затоплат при непрекинато снимање,
но ова не е дефект.
За компатибилност на слики
• Овој фотоапарат е во согласност со DCF
(Design rule for Camera File system) универзален стандард развиен од JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Не се гарантира репродукција на
слики снимени со овој фотоапарат на
друга опрема и репродукција на слики
снимени со друг уред на Вашата
камера.
Забелешки за префрлање на AVCHD
филмови на компјутер
Кога префрлате AVCHD филмови на
компјутер, за Windows, користете го
инсталираниот софтвер “PlayMemories
Home”; за Mac, користете го софтверот
“iMovie” во комплет со Mac.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Забелешки кога репродуцирате
филмови на други уреди
Податоците за перформансите и
спецификациите се дефинирани под
следниве услови, освен ако не е
опишано во ова упатство: при
температура на 25ºC (77°F) и користење
батерија која целосно е наполнета околу
1 час откако индикатор за полнење ќе се
исклучи.
За користење и грижа
Избегнувајте грубо ракување,
расклопување, модифицирање, физички
шок или удар, пр. паѓање, нагазување.
Особено бидете внимателни со
објективот.
Забелешки при исфрлање или
продавање на фотоапаратот
Пред да го исфрлите или продадете
фотоапаратот, препорачуваме да ги
избришете податоците за заштита на
лични информации (стр. 31).
Предупредување за авторско право
Телевизиски програми, филмови, видео
ленти и други материја може да имаат
авторска заштита. Неовластено снимање
на вакви материјали е во спротивност со
одредбите на законот за авторско право.
Слики користени во ова упатство
Фотографии користени како примери во
ова упатство се репродуцирани слики и
не се слики кои се снимени со овој
фотоапарат.
МК
13
Пред да почнете со употреба
• Овој фотоапарат користи MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile за AVCHD формат на
снимање. Филмови снимени во AVCHD
формат со овој фотоапарат не може да се
репродуцираат со следните уреди.
– Различни уреди компатибилни со
AVCHD формат кои не
поддржуваат High Profile
– Уреди некомпатибилни со
AVCHD форматот
Овој фотоапарат исто така користи
MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile за MP4
формат на снимање. Поради ова, филмови снимени во MP4 формат не може да
се репродуцираат на уреди кои не поддржуваат MPEG-4 AVC/H.264.
• Дискови снимени со HD (high definition)
квалитет на слика може да се репродуцираат само на AVCHD формат-компатибилни уреди. DVD-основни плеери и
рекордери не репродуцираат дискови со
HD квалитет на слика, бидејќи не се компатибилни со AVCHD форматот. Исто
така, DVD-основни плеери или рекордери може да не можат да извадат диск со
HD квалитет на слика.
• Филмови снимени во 1080 60p/1080
50p формат може да се репродуцираат
само на 1080 60p/1080 50p-уреди.
За спецификациите опишани во ова
упатство
Проверка на испорачани додатоци
Бројот во заградите го покажува бројот на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• Кабел за напојување (1)*
(одделно се продава во САД и
• Батерија на полнење NPКанада)
BX1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• AC адаптер AC-UD10 (1)
(За потрошувачи во сите
земји/региони, освен САД и
Канада)
AC адаптер AC-UD11 (1)
(За потрошувачите во САД и
Канада)
* Со овојфотоапарат може да се испорачани повеќе типови на кабли за
напојување. Користете соодветен кабел
кој одговара за Вашата земја/регион.
• Shoulder strap (1)
• Капак за објектив (1)
• Капак за приклучок (1)
(Прикачен на фотоапаратот)
• Ткаенина за чистење (1)
• Упатство за употреба (1)
(ова упатство)
МК
14
Идентификување делови
Видете ги страните во заградите за повеќе детали за операцијата.
Предна страна
• Прикачете ги двата краја од
ременот во фотоапаратот.
Прстен за макро префрлање
(46)
Бирач за режим за фокус (23)
Прстен за фокусирање (23)
AF илуминатор (28)/
Индикатор за тајмер
Индекс за сенило
Објектив
Прстен за отвор (23)
Индекс на отвор/Индекс за
макро префрлање
МК
15
Пред да почнете со употреба
Кука за ремен за рамо
Идентификување делови
Задна страна/Странично
(Flash pop-up) прекинувач (23)
Сензор за светло
Индикатор за полнење (37)
Микро USB конектор (61)
HDMI микро приклучок
(Microphone) приклучок
• Кога е поврзан надворешен
микрофон, фотоапаратот
менува од внатрешен во
надворешен микрофон. Ако
надворешениот микрофон е
поврзан со кабел кој со
напојување се снабдува преку
фотоапаратот.
LCD екран (20)
(Playback) копче (49)
Контроелн бирач (24, 51)
MOVIE (Movie) копче (30,
48)
МК
16
За снимање: AEL (AE lock)
копче (30)
За гледање:
(Enlarge)
копче (55)
За снимање: Fn (Function)
копче (24, 25)
За гледање:
(Image index)
копче (55)
Контролно тркало (19)
(Delete) копче (50)
MENU копче (27)
Идентификување делови
Горна страна
Бирач за компензација на
експозиција (23)
C (Custom) копче (30)
Пред да почнете со употреба
Копче за снимање (46)
Исто така, може да користите
додатоци кои се компатибилни
со дополнителен приклучок. Не
се гарантира абота со додатоци
од други производители.
Копче за напојување (43)
Бирач за режим (51)
Повеќенаменски приклучок*
• Некои од додатоците може да
не се приклучуваат до крај и
да излегуваат од повеќенаменскиот приклучок. Но, ако
додатокот додјде до крај на
предниот дел на приклучокот,
поврзувањето е комплетно.
Ознака за позиција на
сензорот за слика
Блиц**
Микрофон***
*
За детали за компатибилни
додатоци за повеќенаменскиот
приклучок, посетете ја веб
страната на Sony или консултирајте се со продавач на Sony
или локален овластен сервис.
Функцијата на фотоапаратот за
визирот се достапни само кога
користите FDA-EV1MK додаток
за визир (одделно се продава).
** Да се подигне блицот, прво проверете дали со прстите го блокирате блицот или др. предмети и
потоа лизгајте го прекинувачот
(flash pop-up). Кога не го користите блицот, турнете го назад со
прст. Внимавајте да не го
притиснете прстот при затварање
на блицот.
*** Не го покривајте овој дел додека
снимате филмови. На тој начин
ќе предизвикате шум или
намалете го тонот.
МК
17
Идентификување делови
Долна страна
Слот за батерија (36)
Слот за мемориска картичка
(41)
Индикатор за пристап (42)
Рачка за заклучување
Звучник
Приклучок за статив
• Користете статив со навртки пократки од 5.5 mm (7/32 инчи).
Во спротивно, фотоапаратот
нема да можете добро да го зацврстите и може да се оштети
фотоапаратот.
Капак за батерија/
мемориска картичка (36, 41)
МК
18
Идентификување делови
Користење на контролното тркало
МК
19
Пред да почнете со употреба
• DISP (Display Contents) функцијата е назначен на копчето на
контролното тркало (стр. 29). Можете да назначите сакани функции
на левото, десното и долного копче (стр. 30).
• Избрана рамка можете да ја движите со вртење на контролното
тркало или допирање на горе/долу/лево/десно на тркалото. Во ова
упатство, со допирање на горе/долу/лево/десно на тркалото е
прикажано со ▲/▼/◄/►.
Листа со икони на екранот
За LCD екран* режим
За репродукција (Приказ на
основни информации)
* Режимот за визир е достапен и е погоден за снимање со
надворешен визир (одделно се продава).
Приказ
Приказ
Значење
Мемориска
картичка (41)/
Префрлање (33)
Значење
Режим за снимање (51)
P P* A
SM
100
Број на снимени
слики
Размер на
фотографија (27)
Регистриран број (51)
Икона за препознавање
сцени (25)
24M 10M Големина на слика на
4.6M 20M фотографиите
8.7M 3.9M (26)
Квалитет на слика
на фотографиите
(26)
Преклопена икона
AF илуминатор
МК
20
Брзина за филмови
(28)
Листа со икони на екранот
Приказ
Значење
Приказ
Значење
Режим за
снимање филм
(28)
Режим за блиц (25)/
Намалување црвени очи
(29)
Преостаната батерија
(39)
Режим за фокус (23)
Блицот се полни
Место за аутофокус (25)
Да не снима звук при
снимање филм (28)
Ефект на мека кожа
Намалување шум од
ветар (28)
Откривање лице/
Снимање насмевка (25)
SteadyShot/SteadyShot
предупредување (45)
Предупредување за
претоплување (12)
Режим за мерење (25)
AWB
Полна дата база/
Грепка во дата базата
Режим за гледање (31)
100-0003
7500K
A5 G5
D-Range Optimizer/Auto
HDR (55)
Број на папка - фајл
Заштита (32)
DPOF
Приказ
Креативен стил (54)/
Контраст, Обоеност,
Острина
Печатење (DPOF) (32)
Предупредување за
празна батерија (39)
Значење
Драјв режим (25)
Баланс на бела боја
(Автоматски, Дефиниран, Прилагоден, Температура на боја,
Филтер за боја) (25)
+3 +3 +3
Ефект на слика (26)
МК
21
Пред да почнете со употреба
Дотерување Effect OFF (29)
Листа со икони на екранот
Auto Port. Framing (26)
Приказ
Значење
Компензација на експозиција/Рачно мерење
Место за мерење
Компенз.на блиц (25)
Интелигентен телеконвертор
EV скала (само за
режим за визир)
Интелигентен зум/Јасен
зум на слика (27)/
Дигитален зум (27)
Откривање насмевка
Индикатор за
чувствителност
Ниво
Индик.брзина на бленда
Индикатор за отвор
Режим за макро
Приказ
Значење
REC 0:12
Време за снимање
филм (м:с)
Статус на фокус (46)
1/250
Брзина на бленда
F3.5
Вредност на бленда
ISO400
ISO број (53)
AE заклучување (23)
Auto HDR грешка
Picture Effect грешка
Хистограм
2012-1-1
10:37PM
Снимена дата/време на
репродуцирана слика
3/7
Број на слика/Број на
слики снимени во
избраниот View Mode
 Tracking Следење фокус
focus
МК
22
Функции со кои можете да
управувате преку копче/бирач
Можете да дотерате или да управувате со разни функции преку
копчињата/бирачот. За локација на копчињата/бирачот, видете
“Идентификување делови” (стр. 15).
Режим за бирање
Менување режим за снимање.
MENU копче
Приказ на мени на екран за прилагодување ставки.
MOVIE копче
Снимање филмови.
копче
Фиксирање на експозиција на цел екран./
Зголемување слика при гледање слики.
Fn копче /
копче
Приказ на екран за дотерување на функции преку
Fn копчето. Во режим на визир, се префрла во
Quick Navi екран./Приказ на повеќе слики на екран
истовремено.
DISP на контролното
тркало
копче
копче
Менување информација за снимање прикажана на
LCD екранот.
Репродукција на слики.
Приказ на Водич низ фотоапаратот./Бришење слики.
C (Custom) копче
Назначување копче со најчесто користена функција.
Режим за бирање фокус
Избор на режим за фокус да одговара со
движењето на предметот.
Бирач за компензација
на експозиција
Дотерување опсег за прилагодување на
експозиција.
Прстен за отвор
Рачно дотерување отвор на бленда (F-број).
Прстен за менување макро Менување во близок режим за снимање.
Прстен за фокусирање
(flash pop-up) прекин.
Рачно прилагодување на фокус.
Извлекување на блиц.
МК
23
Листа со функции
AEL копче /
Избор на функција преку Fn
(Function) копчето
Fn копчето прави дотерување или функции кои најчесто се користат
при снимање.
1 Допрете го Fn копчето.
2 Изберете ставка со помош на ▲/▼/◄/► на контролното
тркало, потоа допрете  да се изврши дотерувањето.
Се прикажува екран за дотерување.
3 Следете го водичот за
работа, изберете и извршете
сакана функција.
Водич за работа
За дотерување функции директно на екранот со информација
за снимање
Завртете го контролното тркало без да допрете на  во чекор 2 за
дотерување функција директно на екранот со информација за
снимањето. Некои функции може да бидат фино дотерани преку
контролниот бирач.
МК
24
Функции кои може да се изберат
со помош на Fn (Function) копчето
Функции кои може да се изберат преку Fn копчето се следни:
Дотерување режим за драјв, пр. непрекинато снимање.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./Selftimer/Bracket: Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO
Bracket)
Flash Mode
Дотерување на блиц.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
ISO
Прилагодување чувствителност на светлина. Поголем
број, побрза брзина на бленд.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO to 102400)
Metering Mode
Избор на метод за мерење осветленост.
(Multi/Center/Spot)
Autofocus Area
Избор на место за фокусирање.
(Multi/Center/Flexible Spot)
White Balance
Прилагодување тонови на боја на слика.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Автоматска компензација на светлина и контраст.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Избор на слика за обработка.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Flash Comp.
Прилагодување интензитет на блицот.
(+3.0EV to –3.0EV)
Smile/Face Detect.
Откривање фаци и автоматско прилагодување на разни
дотерувања. Дотерување за автоматско ослободување на
копчето за снимање кога ќе открие насмевка.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/Face
Detection On/Smile Shutter)
Scene Selection
Избор на претходно направени дотерувања да одговараат на разни сцени. (Portrait/Sports Action/Landscape/
Sunset/Night Scene/Hand- held Twilight/Night Portrait)
Листа со функции
Drive Mode
МК
25
Функции кои може да се изберат преку Fn (Function) копчето
Movie
Избор на режим за експозиција при снимање филм да
одговара со предметото или ефектот.
(P/A/S/M)
Picture Effect
Снимање слики со уникатна текстура за
избраниот ефект
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/Watercolor/
Illustration)
Auto Port. Framing
Анализирање сцена кога ќе најде лице и снима друга
слика со поимпресивна композиција.
(Off/Auto)
Auto Mode
Избор на автоматски режим за снимање.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Soft Skin Effect
Дотерување на Soft Skin Effect и ниво на ефектот.
(Off/Low/Mid/High)
Quality*
Дотерување квалитет на слика за фотографии.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Aspect Ratio*
Избор на размер за фотографии.
(3:2/16:9)
Image Size*
Избор на големина на фотографии.
(L/M/S)
* Достапно само кога користите Quick Navi.
МК
26
Функции кои може да се изберат
преку MENU копчето
Можете да направите основни дотерувања на фотоапаратот како
целина или да извршува функции како снимање, репродукција или
други операции.
Допрете го копчето MENU, потоа изберете ставка преку ▲/▼/◄/► на
контролното тркало, потоа допрете во средина на контролното тркало.
Изберете страна од мени
Изберете ставка од мени
Листа со функции
Мени за снимање фотографии
Image Size
Aspect Ratio
Избор на големина на фотографии.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Избор на размер за фотографии.
(3:2/16:9)
Quality
Ибор на квалитет на слика на фотографии.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Избор на големина на панорамски слики.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction Дотерување правец за снимање на панорамски слики.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image Zoom
Обезбедува поголем квалитет на зумираната слика со
Дигитален зум.
(On/Off)
Digital Zoom
Обезбедува зумирани слики со поголемо зголемување
отколку со Clear Image Zoom.
(On/Off)
МК
27
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
Long Exposure NR
Дотерува намалување на шум за обработка на слики со
брзина на снимање од 1 секунда или побрзо.
(On/Off)
High ISO NR
Дотерува намалување на шум за обработка за снимање
при голема осетливост. (Normal/Low/Off)
AF Illuminator
Дотерување на AF илуминатор, кој обезбедува светло за
темни сцени да помогне при фокусирање.
(Auto/Off)
Color Space
Менување спектар на бои.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
Дотерување дали да се направи прилагодување на експозиција со допирање на копчето за снимање до пола. Ова
е згодно кога сакате одделно да ги прилагодите фокусот и
експозицијата. (On/Off)
Memory
Регистрирање комбинации на најчесто користени
режими и дотерувања и овозможува лесно повторување
на тие комбинации преку бирачот за режим.
(1/2/3)
Мени за снимање филм
File Format
Избор на фајл формат за филм.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Избор на квалитет и големина на рамка за снимање филм.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Дотерување SteadyShot.
(On/Off)
Auto Slow Shutter
Дотерување дали брзината на снимање да се дотера
автоматски при снимање филм во случај предметот да е
темен.
(On/Off)
Дотерување дали да се сними звук при снимање филм.
Audio Recording
(On/Off)
Wind Noise Reduct. Намалување на бучавата при снимање филм.
(On/Off)
МК
28
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
Прилагодено мени
FINDER/LCD Setting Кога користите визир (одделно се продава), дотерајте
метода за менување меѓу визир и LCD екран.
(Auto/Manual)
Намалување на црвени очи при снимање со блиц.
(On/Off)
Grid Line
Дотерување на мрежа на екранот за овозможување
усогласување на структурниот преглед.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review
Приказ на слики по снимањето. Можете да дотерате
времетраење за приказ на слика.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Листа со функции
Red Eye Reduction
DISP Button(Monitor) Дотерување на режим за приказ на LCD екран кој може
да се избере со допирање DISP на контролното тркало.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
Дотерување режим за приказ на визир кој може да се
избере со допирање DISP на контролното тркало кога
користите визир (одделно се продава).
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level
Подобрување контури на фокусиран опсег со одредена
боја. (High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Дотерување боја користена за функцијата
издолжување. (Red/Yellow/White)
MF Assist
Приказ на зголемена слика при рачно фокусирање.
(On/Off)
Focus Magnif. Time Дотерување должина на време за кое сликата ќе
се прикаже во зголемена форма.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Live View Display
Дотерување дали да се прикаже на екран ефектот од
функцијата, пр. ефект на вредност за компензација на
експозиција. (Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
МК
29
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
Func. of C Button
Назначување функции на C (Custom) копчето. (Drive
Mode/Flash Mode/Autofocus Area/Soft Skin Effect/
Smile/Face Detect. /Auto Port. Framing/ISO/Metering Mode/
Flash Comp./White Balance/ DRO/Auto HDR /Creative
Style/Picture Effect/Image Size/Aspect Ratio/Quality/AEL
hold/AEL toggle/ AEL hold/ AEL toggle/ AF/MF
Control Hold / AF/MF Control Toggle / Smart Telecon./
Zoom /Focus Magnifier/Memory/Deactivate the LCD/Not
set)
Func. of AEL button
Назначување функции на AEL копче. Достапни
функции се исти како и тие за [Func. of C Button].
Func. of Left Button* Назначување функции на левото копче на контролното
тркало. Достапните функции се исти како и за [Func. of
C Button].
Func. of Right
Button*
Назначување функции на десното копче на контролното
тркало. Достапните функции се исти како и за [Func. of
C Button].
Func. of Down
Button*
Назначување функции на копчето за надолу на
контролното тркало. Достапните функции се исти како
и за [Func. of C Button].
Smart Telecon./
Zoom
Избор која функција да се користи кога [Smart
Telecon./Zoom] е назначено на копчето.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE Button
Дотерување дали да овозможи активирање на
MOVIE копчето. (Always/Movie Mode Only)
* “AEL hold,” “
МК
30
AEL hold” и “AF/MF Control Hold” не можат да се назначат.
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
Exp.comp.set
Дотерување дали да се прилагоди експозицијата во
рамките на опсегот на светлото на блицот.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Избор на редослед во рамките при снимање со
експозицијата и баланс на бела боја.
(0 → – → +/– → 0 → +)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Намалување девијација на боја на аглите од
екранот предизвикани од објективот.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Компензација за нарушувања на екранот предизвикани
од објективот. (Auto/Off)
Face Priority
Tracking
Дотерување дали да следи лица како приоритет
при следење. (On/Off)
Face Registration
Регистрирање или менување на личност на која се
дава приоритет при фокусирање.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Листа со функции
Lens Comp.: Shading Компензација за засенчени агли на екранот
предизвикани од објективот.
(Auto/Off)
Мени за репродукција
Still/Movie Select
Избор на формат за приказ на слика.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Бришење слики.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Приказ на слајд шоу.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Приказ на повеќе слики одеднаш.
(4 Images/9 Images)
Ротирање фотографија спротивно од насоката на
стрелките на часовникот. (0°/90°/180°/270°)
Rotate
МК
31
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
Protect
Заштита на слики.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Додавање ознака за печатење.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Picture Effect
Додавање разни тектури на слика.
(Watercolor/Illustration)
Volume Settings
Прилагодување на јачината на тонот.
Playback Display
Дотерување репродукција на слики снимени во портрет.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Мени за мемориска картичка
Format
Форматирање мемориска картичка.
File Number
Дотерување метода која се користи за додавање број
на сликите и филмовите.
Folder Name
Select REC Folder
Избор на формат за име на папка во која се зачувани
фотографиите.
(Standard Form/Date Form)
Менување на избраната папка за чување слики.
New Folder
Создавање нова папка за чување слики и филмови
Recover Image DB
Обновување на базата на податоци со слики и
овозможува снимање и репродукција.
Display Card Space
Приказ на преостанато време за снимање на филм и
снимен број на слики на мемориската картичка.
Мени за дотерување часовник
Date/Time Setup
Дотерување на дата и време и светлина.
Area Setting
Дотерување на локација на употреба.
МК
32
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
Мени за дотерување
Дотерување почетна позиција на курсорот на горниот
дел од менито или на последно избрана ставка.
(Top/Previous)
Delete confirm.
Дотерајте [Delete] или [Cancel] како фабричко
дотерување за бришење на екранот за потврда.
(“Delete” first/“Cancel” first)
Mode Dial Guide
Вклучување или исклучување на водичот за режимот за
бирање (објаснување за секој режим за снимање).
(On/Off)
LCD Brightness
Дотерување осветленост на LCD екранот.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Кога користите визир (одделно се продава)
дотерајте ја осветленоста на визирот.
(Auto/Manual)
LCD Quality
Дотерување квалитет на приказ на екран.
(High/Standard)
Power Saving Start
Time
Дотерување време фотоапаратот да се префрли во режим на
заштеда на напојување. (30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Дотерување резолуција кога фотоапаратот е поврзан со HDMI
TV.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Работа со фотоапаратот преку ТВ кој поддржува
“BRAVIA” Sync.
(On/Off)
Upload Settings*
Дотерување функција за префрлање кога користите EyeFi картичка.
(On/Off)
USB Connection
Дотерување метода за USB конекција врз основа на
поврзаните уреди.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Листа со функции
Menu start
МК
33
Функции кои може да се изберат преку MENU копчето
USB LUN Setting
Дотерување режим кога фотоапаратот е поврзан со
компјутер преку USB поврзување.
(Multi/Single)
USB Power Supply
Дотерување дали да се снабдува со напојување преку
USB. (On/Off)
PAL/NTSC Selector
(only for 1080 50icompatible models)
Репродукција на филмови снимени со фотоапаратот на
NTSC TV систем.
(PAL/NTSC)
Дотерување работен звук на фотоапаратот.
(On/Off)
Audio signals
* Се прикажува кога Eye-Fi картичка (одделно се продава) е ставена во фотоапаратот.
Version
Language
Приказ на софтверската верзија на фотоапаратот.
Избор на јазик.
Demo Mode
Дотерување на вклучување или исклучување на
демо репродукција на филм. (On/Off)
Initialize
Враќање на фабричките дотерувања
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
МК
34
Користење на Водич низ
фотоапаратот
(Delete) копче
Листа со функции
Можете да го користите копчето
(Delete) не само за бришење слики,
туку и за приказ на вградениот
водич со инструкции. Допрете го
копчето (Delete) во Fn екран или
екранот со мени за приказ на
објаснување за моментално избрана
функција или дотерување.
МК
35
Полнење на батеријата
Кога фотоапаратот го користите за прв пат, прво наполнете ја
батеријата. Полна батерија се празни малку по малку, дури и кога не
ја користите. Да не ви се случи да не можете да снимање, пред
снимање наполнете ја батеријата.
1 Лизгајте ја рачката да се отвори капакот.
2 Батеријата ставете ја до крај,
притискајќи ја батеријата
одозгора да се заклучи
рачката.
3 Затворете го капакот.
МК
36
Рачка за заклучување
Полнење на батеријата
4 Поврзете го фотоапаратот во AC адаптер (испорачан)
преку
микро USB кабел (испорачан) и AC адаптерот поврзете го во
штекер.
За потрошувачите во САД и Канада
Припрема на фотоапаратот
Кабел за напојување
За потрошувачите од други
земји/региони
Индикаторот за полнење свети
портокалово и започнува полнењето.
• Додека се полни батеријата
исклучете го фотоапаратот.
• Батеријата можете да ја полните и
кога делумно е наполнета.
• Кога Индикаторот за полнење трепка
и полнењето не е завршено, извадете
ја и повторно ставете ја батеријата.
Индикатор за полнење
Свети: Полни
Исклучено: Полнењето е завршено
Трепка:
Грешка при полнење или
полнењето е привремено
паузирано бидејќи камерата
нема соодветна температура
МК
37
Полнење на батеријата
Забелешки
• Ако Индикаторот за полнење на фотоапаратот трепка кога AC адаптерот е
поврзан во штекер, ова покажува дека полнењето моментално е запрено
бидејќи температурата е надвор од препорачаниот опсег. Кога ќе се добие
соодветна температура, полнењето продолжува. Препорачлива температура за
полнење е меѓу 10°C до 30°C (50ºF до 86ºF).
• Батеријата можеби нема да се наполни ефективно, доколку терминалот за
полнење не е чист. Во овој случај, избришете ја прашината со мека крпа.
• Поврзете го AC адаптерот (испорачан) со ѕиден утикач. Ако за време на
користењето на АС адаптерот се случи дефект, кабелот веднаш
исклучете го од штекерот за да се исклучи изворот за напојување.
• Кога полнењето ќе заврши, АС адаптерот исклучете го од штекерот.
• Користете исклучиво само оригинални Sony батерии, повеќенаменски терминал
за микро USB кабел (испорачан) и AC адаптер (испорачан).
Време на полнење (Целосно полнење)
Времето на полнење е приближно 155 мин. со користење на AC адаптер
(испорачан).
Забелешки
• Горенаведеното време за полнење се применува кога се полни комплетно
испразнета батерија на температура од 25°C (77°F). Полнењето може да трае
подолго во зависност од условите за користење и околината.
МК
38
Полнење на батеријата
Полнење со поврзување во компјутер
Батеријата може да се полни и со поврзување на фотоапаратот со
компјутер со помош на микро USB кабел.
Проверка на преостаната батерија
На екранот се прикажува индикатор за преостаната батерија.
Високо
Ниско
Забелешки
• Потребно е околу една минути да се прикаже точно преостаната батерија.
• Прикажувањето за преостаната батерија може да не е точно во одредени услови.
• Ако фотоапаратот не го користите одредено време додека напојувањето е
вклучено, фотоапаратот автоматски се исклучува (Auto power-off function).
МК
39
Припрема на фотоапаратот
Забелешки
• Запомнете ги следниве работи кога ја полните батеријата преку компјутер:
– Ако фотоапаратот е поврзан со лаптоп кој не е поврзан со извор на
напојување, нивото на батеријата на лаптопот се намалува. Немојте да
полните подолго време.
– Кога меѓу компјутерот и фотоапаратот се воспостави USB врска, не ја
прекинувајте врската и не го вклучувајте/исклучувајте компјутерот, или
активирајте од неактивен режим на работа. Може да се оштети
фотоапаратот. Пред да го вклучите/исклучите, или повторно да го вклучите
компјутерот, или да го будите од неактивен режим на работа, извадете го
приклучокот на фотоапаратот од компјутерот.
– Нема гаранции дека батеријата ќе се полни преку специјално направен или
модифициран компјутер.
Полнење на батеријата
Батерија
За детали за траење на батеријата, видете ја стр. 66.
Снабдување со напојување
Фотоапаратот може да се снабдува со напојување од штекер со
поврзување на AC адаптер (осшпраќам), преку микро USB кабел
(испорачан). Кога снимате подолго време, нивото на батеријата се
намалува.
Може да снимате или репродуцирате слики без батерија во фотоапаратот. Но, ставете полна батерија кога снимате во услови кога е потребно многу напојување, пр. кога користите визир (одделно се продава) или филм. Во спротивно, некои функции нема да се достапни.
За вадење на батеријата
Рачка за заклучување
Лизгајте ја рачката за заклучување.
Внимавајте да не Ви падне
батеријата.
Забелешки
• За одржување на терминалот за батерии чист и спречување на краток спој,
батеријата ставете ја во пластична кутија кога ја носите и чувате, за да ја
изолирате од други метални предмети и т.н.
МК
40
Вметнување мемориска картичка
(одделно се продава)
“Memory Stick Duo” медиум и SD картички може да се користат со
овој фотоапарат. За детали, видете стр. 42.
1 Лизгајте ја рачката да го отворите
капакот.
картичка (одделно се продава).
• Картичката ставете ја со отсечениот
дел, како што е прикажано, додека
не кликне во лежиштето.
Проверете дали отсечениот
дел правилно е свртен
3 Затворете го капакот.
МК
41
Припрема на фотоапаратот
2 Ставете ја мемориската
Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)
За отстранување на мемориската картичка
Индикатор за пристап
Проверете да не свети индикаторот
за пристап, потоа еднаш притиснете
ја мемориската картичка.
Забелешки
• Никога не ја вадете мемориската картичка/батеријата додека свети индикаторот за пристап. Ова може да ги оштети податоците или мемориската картичка.
Мемориски картички кои може да се користат
Со овој фотоапарато можете да ги користите следните типови на
мемориски картички. Но, не се гарантира правилна работа за сите
типови на мемориски картички.
Мемориска картичка
Memory Stick PRO Duo
A
C
D
За филмови
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B
За фотографии
Memory Stick Micro (M2)
—
(само Mark2)
SD мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
SDHC мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
SDXC мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
microSD мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
microSDHC мемор. картичка
(Класа 4 или побрз)
• Во ова упатство, производите во табелата се наречени како што следи:
A: “Memory Stick Duo” медиум
B: “Memory Stick Micro” медиум
C: SD картичка
D: microSD мемориска картичка
Забелешки
• Кога користите “Memory Stick Micro” медиум или microSD мемориски
картички со фотоапаратот, користете соодветен адаптер.
МК
42
Дотерување датум и време
Кога за прв пат ќе го вклучите фотоапаратот или по иницијализација
на функциите, се прикажува екран за дотерување датум и време.
1 Прекинувачот за напојување дотерајте го
во ON за вклучување на фотоапаратот.
Се прикажува екран за дотерување
датум и време.
• За исклучување на фотоапаратот, прекинувачот за напојување дотерајте го во OFF.
Припрема на фотоапаратот
2 Проверете на екранот дали [Enter]
е избрано, потоа допрете  на
контролното тркало.
3 Изберете географско подрачје, потоа допрете .
4 Изберете ставка со ◄/► и
дотерајте нумеричка вредност
со ▲/▼.
[Daylight Svg.]: Вклучување или
исклучување на дневно штедење.
[Date Format]: Избор на формат
за приказ на датум.
• Полноќ е прикажано како 12:00 AM,
а пладне како 12:00 PM.
МК
43
Дотерување датум и време
5 Повторете го чекор 4 за дотерување други ставки, потоа
допрете  на контролното тркало.
6 Проверете дали е избрано [Enter], потоа допрете  на
контролното тркало.
За откажување на дотерување на датум и време
Допрете на копчето MENU.
Повторно дотерување на датум/време и подрачје
Автоматски се прикажува екран за дотерување датум и време само
кога напојувањето ќе се вклучи за прв пат. За ресетирање датум и
време, користете го менито.
MENU копче →
1 → [Date/
Time Setup] или [Area Setting]
(стр. 32)
MENU копче
Одржување на дотерување датум и време
Овој фотоапарат има внатрешна батерија на полнење за одржување на
дотерувањата за датум и време без оглед дали напојувањето е
вклучено или исклучено или дали батеријата е ставена или не.
МК
44
Снимање јасен филм без тресење
на фотоапаратот
“Camera shake” се однесува за несакано движење на фотоапаратот
при снимање, што резултира со нејасна (заматена) слика.
SteadyShot функцијата е достапна со овој фотоапарат за
намалување на тресење на фотоапаратот при снимање филм.
MENU копче →
дотерување.
1 → [SteadyShot] → Изберете
Припрема на фотоапаратот
МК
45
Снимање фотографии
Во ауто режим, фотоапаратот го анализира предметот и овозможува
снимање со соодветно дотерување.
1 Дотерајте го бирачот во
(Auto Mode).
2 Фотоапаратот држете го стабилно
како што е прикажано.
3 Допрете го копчето за снимање
до пола за фокусирање.
Кога сликата е во фокус, индикатотор
() се пали.
• Најблиското растојание за
снимање е приближно 0.3 m (1 ft.)
(од сензорот за слика (стр. 17)).
• Кога ќе го завртите прстенот за
префрлање во макро во “0,2m0,35m,” фотоапаратот се префрла во
макро режим. Најблиското растојание за снимање е приближно 0.2 m
(0.65 ft.). Макро режимот е
погоден за снимање предмети од
блиску пр. цвеќиња или храна.
МК
46
Прстен за префрлање
во макро режим
Снимање фотографии
4 Допрете го копчето за снимање до крај за снимање слика.
• Кога фотоапаратот ќе открие и ќе сними лице со [Auto Port. Framing]
дотерано во [Auto], снимената слика автоматски се крати во соодветен
состав. И оригиналната и скратената слика се зачувани.
Снимање и гледање слики
МК
47
Снимање филмови
1 Допрете на MOVIE копчето да
MOVIE копче
почнете со снимање.
• Снимањето со филм може да се почне
од кој било режим за снимање.
• Кога сте во режим на автоматски
фокус, фотоапаратот континуирано го
прилагодува фокусот.
2 Повторно допрете на копчето MOVIE да престанете со снимање.
Забелешки
• Звукот од работата на фотоапаратот може да се сними додека снимате филм.
Можете да го оневозможите снимањето на звукот со дотерување на [Audio
Recording] во [Off] (стр. 28).
• Непрекинатото време на снимање филм зависи од температурата или условите на
фотоапаратот. Видете “Забелешки за непрекинато снимање филм” (стр. 68).
• Кога ќе се прикаже иконата , температурата на фотоапаратот е премногу висока. Исклучете го фотоапаратот и почекајте додека не се намали температурата.
Менување формат на фајл
MENU копче →
МК
48
1 → [File Format] (стр. 28).
Репродукција на слики
1 Допрете го копчето
.
копче
2 Изберете слика со вртење на контролниот бирач.
• За репродукција на филмови, допрете  на контролното тркало.
Контролно тркало
Пауза/Репродукција

Брзо напред
►
Брзо назад
◄
Бавна репродукција напред
Завртете го контролното тркало во насока
на стрелките на часовникот при пауза.
Бавна репродукција назад
Јачина на тон
Завртете го контролното тркало спротивно
од стрелките на часовникот при пауза.
• Филмовите се репродуцираат
во претходно направена
▼рамка.
→ ▲/▼
Приказ на информација
▲
Забелешки
• Филмови снимени со други уреди може да не се репродуцираат на фотоапаратот.
Префрлање меѓу фотографии и филмови
За репродукција на фотографии, дотерајте [Still/Movie Select] во
[Folder View(Still)] и за репродукција на филмови, дотерајте
[Still/Movie Select] во [Folder View(MP4)] или [AVCHD View].
MENU копче →
режим.
1 → [Still/Movie Select] → Изберете
МК
49
Снимање и гледање слики
Акција при репродукција на филм
Бришење слики
Еднаш кога ќе избришете слика, не можете да ја вратите. Бидете
сигурни дека сакате да ја избришете сликата пред да продолжите.
1 Додека се прикажува слика
што сакате да ја избришете,
допрете го копчето (Delete).
(Delete) копче
2 Изберете [Delete] со ▲ на контролното тркало и допрете .
Забелешки
• Заштитени слики не може да се избришат.
МК
50
Избор на режим за снимање
Завртетете го бирачот и
дотерајте режим за снимање.
Достапни се следните режими за снимање
(Auto Mode) Овозможување снимање фотографии со автоматски
направени прилагодувања.
(Program Auto)
(Shutter Priority)
Овозможува рачно прилагодување на отворот на
бленда со помош на прстенот за отвор.
Овозможува рачно прилагодување брзина на бленда
со помош на контролниот бирач.
(Manual
Exposure)
Овозможува снимање по рачно прилагодена
експозиција (брзина и отвор на бленда)) со помош на
контролниот бирач и прстенот за отвор.
1/2/3
Враќање на претходно регистрирани дотерувања во
[Memory] во менито
Снимање фотографии (стр. 28).
(Movie)
Овозможува снимање филмови. Можете рачно да ја
прилагодите експозицијата (брзина и отвор на бленда)
во M режим.
(Sweep
Panorama)
Овозможува снимање панорамски слики со
комбинирање на повеќе слики.
(Scene
Selection)
Овозможува снимање со поставени дотерувања во
согласност со сцената.
МК
51
Избор на режим за снимање
(Aperture
Priority)
Овозможува снимање со експозиција (брзина и отвор на
бленда) автоматски прилагодена. Другите дотерувања
може да се направат рачно.
Функции достапни за секој режим за
снимање
Функциите кои може да ги користите зависат од избраниот режим за
снимање.
Во доланта табела, покажува достапна функција, а– покажува
функција која не е достапна.
Функциите кои не можете да ги користите на екранот се прикажани
сиво.
Режим за сни- Компенз.
експозиц. Тајмер
мање (51)
/
Непрекин. Детекција Снимање Auto Port.
снимање на лице
насмевка Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Кога режимот за снимање е дотеран во M, експозицијата може да
се дотера само кога [ISO] е дотерано во [AUTO].
МК
52
Користење разни функции
Во ова упатство опишани се информации за користење на фотоапаратот и
листа со функции. Да научите повеќе за фотоапаратот, видете во “Cybershot User Guide,” кое овозможува повеќе инструкции за многу функции.
ISO/Multi Frame Noise Reduct.
ISO осетливоста може да се дотера во [AUTO] или може да се
прилагоди меѓу ISO 50 и ISO 25600.
1 Допрете на Fn копчето и изберете [ISO].
2 Изберете дотерување со помош на
▲/▼ на контролното тркало.
МК
53
Разни функции
• Кога ќе изберете [AUTO] и допрете ► на контролното тркало,
можете да го менувате опсегот на [AUTO] дотерувањето во [ISO
AUTO Maximum] или [ISO AUTO Minimum].
• Кога ќе изберете (Multi Frame Noise Reduct.), можете да изберете
поголем ISO број од максималната ISO осетливост.
Фотоапаратот автоматски снима непрекинато повеќе слики,
комбинира слики, намалува шум и снима 1 слика.
Користење разни функции
Креативен стил
Можете да изберете тип на процесирање слика од 13 стилови
и можете да прилагодите контраст, интензитет и острина за секоја
ставка од [Creative Style].
1 Допрете го копчето Fn и изберете [Creative Style].
2 Изберете стил со помош на ▲/▼ на
контролното тркало.
[Style Box]
Можете да направите фино
дотерување и да го
снимите прилагодувањето.
[Creative Style]
Рачен самрак
Можете да снимате ноќни сцени со помалку шум и заматување без
да користите статив.
Направени се повеќе снимки и се прави обработка на слика за намалување на замагленост на предмет, тресење на фотоапаратот и шум.
1 Дотерајте го бирачот во
.
2 Допрете на копчето Fn и изберете [Hand-held
Twilight].
МК
54
Користење разни функции
DRO/Auto HDR
Со користење на функцијата [DRO/Auto HDR], можете да снимите
разни градации на контраст на сликите.
[D-Range Opt.]: Со делење на слика во мали делови, фотоапаратот го
анализира контрастот на светло и сенката меѓу предметот и
позадината и создава слика со оптимална светлина и градација.
[Auto HDR]: Снима 3 слики со различна експозиција и потоа ги
заменува со правилно изложена слика, светли места мешу
изложената слика и темни места преку изложената слика да
направи сликасо богата градација.
1 Допрете на копчето Fn и изберете
[DRO/Auto HDR].
Разни функции
2 Изберете дотерување со помош на
▲/▼ на контролното тркало.
Функции за репродукција
Погодни функции за репродукција се следните:
Менување во екран за репродукција.
Зголемување или намалување слики.
Завртете го контролното тркало за зголемување
или намалување слика. Завртете го контролниот
бирач да префрлите во следна/претходна слика.
Бришење на непотребни слики.
Image index екран
Може да изберете број на слики да се прикажат; MENU →
→ [Image Index]
1
МК
55
Користење разни функции
Како да го користите Quick Navi екранот
Дотерувањето можете директно да го смените преку Quick Navi
екранот, кое е погодно кога користите визир (одделно се продава).
За детали како да прикачите визир, видете во упатството за
употреба испорачано со визирот.
1 Допрете на DISP на контролното тркало да го дотерате
режимот за екран во [For viewfinder].
2 Допрете на копчето Fn да префрлите во Quick Navi екран.
Во [Auto Mode] или [Scene Selection] режим
Во P/A/S/M/[Sweep Panorama] режим
3 Изберете ставка со помош на ▲/▼/◄/► на контролното тркало.
4 Дотерајте ставка со помош на контролното тркало или бирач.
• Изберете опција со помош на контролното тркало и прилагодете го
со помош на контролниот бирач.
• Допрете во средина на контролното тркало да се отвори екран
за дотерување да изберете ставка.
• Допрете повторно на копчето Fn да завршите со Quick Navi.
МК
56
Користење разни функции
Функции достапни во Quick Navi екранот
Ауто режим/Избор на сцена/Големина на слика/Квалитет/Драјв режим/Режим за блиц/Насмевка/Откривање лице/Режим за мерење/
Баланс на бела боја/DRO/Auto HDR/Креативен стил/ Ефект на слика/Auto Port. Framing/Комп. на блиц./ISO/Размер/Мека кожа/
Аутофокус
Забелешки
• Не можете да смените дотерување на ставка која е сива.
• Кога користите [Creative Style] (стр. 54), некои од задачите за дотерување
може да се постигнат само на екранот за дотерување.
Разни функции
МК
57
Користење на софтвер
Користете ги следните апликации за оптимално користење на
снимените слики со овој Cyber-shot фотоапарат.
• “Image Data Converter”
• “PlayMemories Home”
За детали за инсталирање, видете на стр. 61 до 63.
Користење на “Image Data Converter”
Со “Image Data Converter”, можете да го правите следното:
• Можете да репродуцирате и уредувате слики снимени во RAW
формат со разни исправки, пр. крива на тон и острина.
• Можете да прилагодите слики со баланс на бела боја, експозиција
и [Creative Style].
• Можете да зачувате слики прикажани и обработени на компјутер.
Сликите можете да ги зачувате како RAW формат или да ги
зачувате во оригиналниот фајл формат.
• Можете да прикажете и споредите RAW и JPEG слики снимени со
овој фотоапарат.
• Сликите можете д аги рангирате во 5 нивоа.
• Може да прикачувате етикети во боја.
За користење на “Image Data Converter,” видете во Help.
Допрете [Start] → [All Programs] → [Image Data Converter] → [Help]
→ [Image Data Converter Ver.4].
“Image Data Converter” страна за поддршка (само на англиски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
МК
58
Користење на софтвер
Користење на “PlayMemories Home”
Со “PlayMemories Home”, можете да го направите следното:
• Можете да префрлате слики снимени со фотоапаратот на
компјутер и да ги прикажувате на компјутер.
• Сликите можете да ги организирате на компјутер по дата со
снимање датум.
• Можете да ретуширате (Корекција на црвени очи и т.н.), печатите,
да ги пратите по е-пошта и да го менувате датумот на снимање.
• Можете да ги намалите и зголемите сликите.
• Можете да печатите или снимите фотографии со дата.
• Можете да креирате Blu-ray диск или DVD диск од AVCHD филм
префрлен на компјутер. (Потребно е интернет поврзување кога за
прв пат се прави Blu-ray диск/DVD диск.)
За користење на “PlayMemories Home,” видете во “PlayMemories
Home Help Guide.”
Двоен клик на иконата
(PlayMemories Home Help Guide) на
декстопот или допрете [Start] → [All Programs] → [PlayMemories
Home] → [PlayMemories Home Help Guide].
“PlayMemories Home” страна за поддршка (само на англиски)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
МК
59
Гледање слики на компјутер
Забелешки
• “PlayMemories Home” не е компатибилен со Mac компјутери. Кога
репродуцирате слики на Mac компјутери, користете соодветен софтвер
испорачан со Mac компјутерот.
• Филмови снимени со [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] дотерување во [Record Setting] се
конвертираат со “PlayMemories Home” да направите AVCHD диск. Оваа
конверзија може да потрае подолго време. Исто така, не можете да креирате
диск со оригинален квалитет на слика. Ако сакате да го задржите
оригиналниот квалитет на слика, филмовите зачувајте ги на Blu-ray диск.
Користење на софтвер
Препорачан систем за компјутер (Windows)
Препорачано е следниот систем за компјутер кога го користите
софтверот и префрлате слики преку USB поврзување.
OС (претходно
инсталиран)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
“PlayMemories
Home”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz или побрз
(За репродукција/уредување на филмови со висока дефиниција: Intel Core Duo 1.66 GHz or faster/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz
или побрз, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или побрз (AVC HD
(FX/FH)),Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или побрз (AVC HD (PS)))
Меморија: Windows XP 512 MB или повеќе (1 GB или повеќе
е препорачано), Windows Vista/Windows 7 1 GBили повеќе
Хард диск: Потребен празен простор за инсталација—
приближно 500 MB
Екран: Резолуција на екран—1024 × 768 точки или повеќе
“Image Data
Converter Ver.4”
CPU/Memory: Pentium 4 или побрз/1 GB или повеќе
Екран: 1024 × 768 точки или повеќе
* 64-бита и Почетно (издание) не се поддржани. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 или понов е потребен за
користење функција за креирање дискови.
** Starter (издание) не е поддржано.
Препорачан систем за компјутер (Mac)
Препорачано е следниот систем за компјутер кога го користите
софтверот и префрлате слики преку USB поврзување.
OС (претходно
инсталиран)
USB поврзување: Mac OS X v10.3 – v10.8
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
“Image Data
Converter Ver.4”
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или побрз
Меморија: 1 GB или повеќе е препорачливо.
Екран: 1024 × 768 точки или повеќе
МК
60
Користење на софтвер
Забелешки
• Не е осигурана работа на истеми врз основа на надградба на горе опишаниот
оперативниот систем.
• Ако поврзете 2 или повеќе USB уреди во еден компјутер во исто време, некои
уреди, вклучувајќи го и фотоапаратот, може да не работат, во зависност од
типот на USB уредот кој го користите.
• Поврзување на фотоапаратот преку USB интерфејс кој е компатибилен со HiSpeed USB (USB 2.0 компатибилен) овозможува брзо префрлање, бидејќи
фотоапаратот е компатибилен со Hi-Speed USB (USB 2.0 компатибилен).
• Кога компјутерот ќе се врати од режим на спиење, комуникацијата меѓу
фотоапаратот и компјутерот може нема веднаш да почне.
Инсталирање на “PlayMemories Home”
1 Проверете го системот на компјутерот (стр. 60).
2 Вклучете го фотоапаратот и компјутерот и поврзете го фотоапаратот во компјутер преку микро USB кабел (испорачан).
1 Кон USB приклучок
Гледање слики на компјутер
2 Кон микро
USB приклучок
Микро USB кабел
Windows 7: Device Stage се прикажувана компјутер.
3 Windows 7: Select “PlayMemories
Home” на Device Stage.
Windows XP/Windows Vista: Допрете [Computer] (во Windows
XP, [My Computer]) → [PMHOME] и со двоен клик на
[PMHOME.EXE].
МК
61
Користење на софтвер
4 Продолжете со инсталација, следете ги инструкциите на
екранот.
Кога инсталацијата е комплетна, “PlayMemories Home” (Lite Version)
се активира.
• На компјутерот се прикажува екран со водич за инсталирање на
“Expanded Feature” од “PlayMemories Home”. продолжете со
инсталација следејќи ги инструкциите на екранот.
• Потребно е да бидете поврзани со интернет за инсталирање на
“Expanded Feature.” Ако ја активирате програмата без да ги инсталирате овие функции, водичот за инсталација ќе се прикаже ако допрете на функција која може да се користи само со “Expanded Feature.”
Забелешки
• Пријавете се како Администратор.
• Дотерајте MENU → 3 → [USB LUN Setting] во [Multi].
• Ако Device Stage не се активира со Windows 7, допрете [Computer] → икона на
камерата → икона за медиум и двоен клик на [PMHOME.EXE].
• Ако “PlayMemories Home” веќе е инсталиран на компјутер, поврзете го
фотоапаратот со компјутер и регистрирајте го фотоапаратот со
“PlayMemories Home.” Достапните функции се активираат.
• Mac не поддржува “PlayMemories Home.” Користете апликација испорачана
со Mac за репродукција на слики.
• Ако софтверот “PMB (Picture Motion Browser)”, испорачан со модели
пуштени во продажба пред 2011, веќе е инсталиран на компјутер,
“PlayMemories Home” ќе се замени со нов и ќе се инсталира. Некои функции
од “PMB” ќе станат недостапни.
МК
62
Користење на софтвер
Инсталирање на “Image Data Converter”
Windows:
1 Проверете го опкружувањето на компјутерот.
OС (претходно инсталиран): Microsoft Windows XP*
SP3/Windows Vista** SP2/ Windows 7 SP1
CPU: Pentium 4 или побрз
* 64-битен и Starter (Издание) не е поддржано.
** Starter (Издание) не е поддржано.
2 Преземете софтвер од следната URL и инсталирајте го на
компјутер.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Гледање слики на компјутер
1 Проверете го опкружувањето на компјутерот.
OС (претходно инсталиран): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или побрз
2 Преземете софтвер од следната URL и инсталирајте го на
компјутер.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Забелешки
• Пријавете се како Администратор.
МК
63
Научете повеќе за фотоапаратот
(“Cyber- shot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” е компјутерско упатство.
Видете во упатството за повеќе инструкции за
функциите на фотоапаратот.
1 Пристапете кон Sony страната за поддршка.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете земја или регион.
3 Побарајте име на модел за Вашиот фотоапарат на страната
за поддршка.
• Проверете го името на моделот на долниот дел од фотоапаратот.
МК
64
Проверка на број на слики и
време на снимање на филмови
Кога ќе ставите мемориска картичка
во фотоапаратот прекинувачот за напојување дотерајте го во ON, бројот
на слики кој може да се сними (ако
продолжите да снимате со моменталното дотерување) е прикажано на
екранот.
Забелешки
• Кога “0” (број на снимени слики) трепка жолто, мемориската картичка е
полна. Заменете ја мемориската картичка со нова или избришете слики од
моменталната мемориска картичка (стр. 31, 50).
• Кога “NO CARD” (број на снимени слики) трепка жолто, тоа значи дека не е
ставена мемориска картичка. Ставете мемориска картичка.
Број на слики кои може да се снимат на мемориска
картичка
Капацитет
Големина
Стандардна
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Тенка
195
395
800
1600
3200
6400
Екстра тенка
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
МК
65
Друго
Долната табела прикажува приближен број на слики кои може да
се снимат на мемориска картичка форматирана со фотоапаратот.
Бројот е дефиниран со Sony стандардни мемориски картички за
тестирање. Вредноста може да серазликува во зависност од
условите на снимање и типот на мемориска картичка.
Големина на слика: L: 24M
Размер: 3:2*
Мемориска картичка форматирана со фотоапаратот
(Единици: Слики)
Проверка на број на слики и време за снимање филм
* Кога [Aspect Ratio] не е дотерано во [3:2], може да снимите повеќе слики од
прикажаниот број во горната табела (освен кога е избрано [RAW]).
Број на слики кои може да се снимат со
користење на батерија
Запомнете дека точниот број може да се разликува во зависност од
условите на користење.
Траење на батеријата
Број на слики
Снимање (фотографии)
(кога [LCD Quality] е
дотерано во [High])
Приближ. 110 мин.
Приближ. 220 слики
Снимање (фотографии)
(кога [LCD Quality] е
дотерано во [Standard])
Приближ. 135 мин.
Приближ. 270 слики
Гледање (фотографии)
Приближ. 230 мин.
Приближ. 4600 слики
Крај на снимање (филм)
Приближ. 30 мин.
—
Непрекинато снимање (филм)
Приближ. 60 мин.
—
Забелешки
• Горните броеви на слики се однесуваат кога батеријата е комплетно полна.
Бројот на слики може да се намали во зависност од условите на употреба.
• Бројот на слики кои може да се снимат се за снимање под следниве
услови:
– Користење на Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) медиум (одделно се
продава)
– Батеријата се користи на температура од 25°C (77°F).
• Бројот за “Снимање (фотографии)” е врз основа на CIPA стандардите и е за
снимање под следните услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Quality] е дотерано во [Fine].
– Бирачот за фокус е дотеран во AF (Autofocus).
– DISP е дотерано во [Display All Info.].
– Снима еднаш на секои 30 секунди.
– Блицот светнува еднаш на секои десет пати.
– Вклучување и исклучување на напојувањето еднаш на секој десети пат.
МК
66
Проверка на број на слики и време за снимање филм
• Времетраењето на батеријата за филм е врз основа на CIPA стандарди и е за
снимање под следните услови:
– [Record Setting] е дотерано во [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– “Крај на снимање (филмови)”: Го прикажува приближното време на
снимање како водич кога непрекинато изведувате снимање, зумирање,
приправност за снимање и вклучување и исклучување на фотоапаратот.
– “Непрекинато снимање (филмови)”: Кога непрекинатото снимање ќе заври
поради дотераниот лимит (29 минути), допрете повторно на копчето
MOVIE (Movie) да продолжите со снимање. Функции за снимање како на
пр. зум нема да работи.
Достапно време за снимање филм
Табелата покажува приближно вкупно време за снимање преку
мемориска картичка форматирана со фотоапаратот.
Мемориска картичка форматирана со фотоапаратот
(h (час), m (минути))
Капацитет
Дотер.
Снимање
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1440×1080 12M
15 m
40 m
VGA 3M
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
20 h
40 h
10 m
• Непрекинато снимање е можно приближ 29 минути (ограничено со
спецификација). За [1440×1080 12M] големина на филм,
непрекинато снимање е можно приближно 15 минути (ограничено
на 2 GB големина на фајл).
МК
67
Друго
2 GB
Проверка на број на слики и време за снимање филм
Забелешки
• Времето за снимање филм се разликува бидејќи фотоапаратот е опремен со
VBR (Варијабилен пренос на податоци), кој автоматски го дотерува квалитетот на сликата во зависност од сцената на снимање. Кога снимате предмет
кој брзо се движи, сликата е јасна но времето за снимање е пократко, бидејќи
е потребно повеќе меморија за снимање. Времето за снимање се разликува и
поради условите за снимање, предметот или дотерувањето на
квалитет/големина на сликата.
• Прикажаната вредност не е за непрекинато снимање.
• Времето на снимање може да се разликува во зависност од условите на
снимање и каква мемориска картичка се користи..
• Кога
ќе се прикаже, прекинете со снимање. Температурата во фотоапаратот
е зголемена до неприфатливо ниво.
• За детали за репродукција на филм, видете ја стр. 49.
Забелешки за непрекинато снимање филм
• Потребно многу напојување да се направи снимање филм со висок квалитет
или непрекинато снимање со помош на сензор за слика. Затоа, ако продолжите
да снимате, температурата во фотоапаратот ќе се зголеми, особено на сензорот
за слика. Во ваков случај, фотоапаратот автоматски се исклучува бидејќи
високата температура влијае врз квалитетот на сликата или врз внатрешниот
механизам на фотоапаратот.
• Времетраењето достапно за снимање филм се разликува во зависност од
температурата или условите на фотоапаратот пред да почнете да снимате. Ако
често прекинувате или продолжувате да снимате откако напојувањето е
вклучено, температурата во фотоапаратот ќе се зголеми и достапното време за
снимање ќе се намали.
• Ако фотоапаратот престане да снима поради температурата, оставете го
неколку минути со исклучено напојување. Продолжете да снимате откако
температурата во фотоапаратот целосно ќе се намали.
• Ако ги забележите следните точки, времето за снимање ќе го продолжите.
– Фотоапаратот држете го подалеку од директна сончева светлина.
– Исклучете го фотоапаратот кога не го употребувате.
• Максимална големина на фајл со филм е околу 2 GB. Кога големината е на
фајлот е околу 2 GB, снимањето автоматски запира кога [File Format] е
дотерано во [MP4] и автоматски се прави нов фајл со филм кога [File Format]
е дотерано во[AVCHD].
• Максималното непрекинато време на снимање е 29 минути.
МК
68
Спецификации
Фотоапарат
*1
Експозиција: Автоматска
експозиција, Приоритет на
отвор, Приоритет на снимање,
Рачна експозиција, Избор на
сцени (7 режими)
Баланс на бела боја: Автоматска,
Дење, Сенка, Облачно,
Сијалица, Флуоресцентно
(Топло бело/Ладно бело/
Дневно бело/Дневно светло),
Блиц, Температура на боја/
Филтер на боја, Прилагодено
Формат на сигнал:
За 1080 50i:
PAL боја, CCIR стандарди HDTV
1080/50i, 1080/50p спецификација
За 1080 60i:
NTSC боја, EIA стандарди HDTV
1080/60i, 1080/60p спецификација
Минималниот фокус е најкраткото растојание од сензорот за
слика до предметот.
МК
69
Друго
[Систем]
Уред за слика: 35mm цела
големина (35.8 mm × 23.9 mm),
Exmor CMOS сензор за слика
Вкупен број на пиксели:
Приближ. 24.7 Megapixels
Ефективен број на пиксели:
Приближ. 24.3 Megapixels
Објектив: Carl Zeiss Sonnar T*
35mm еден објектив за фокус f
= 35 mm, F2.0
При снимање филм (16:9):
Кога [SteadyShot] е дотерано во
[Off]: 37 mm
Кога [SteadyShot] е дотерано во
[On]: 44 mm
При снимање филмови (4:3):
Кога [SteadyShot] е дотерано во
[Off]: 45 mm
Кога [SteadyShot] е дотерано
во [On]: 48 mm
Минимален фокус *1:
Кога прстенот за префрлање
во макро е дотеран во “0,3m”: 0.3 m (1 ft.)
Кога прстенот за префрлање
во макро е дотеран во “0,2m0,35m”: 0.2 m (0.65 ft.)
Максимално зголемување:
Кога прстенот за префрлање
во макро е дотеран во “0,3m”: 0.15×
Кога прстенот за префрлање
во макро е дотеран во “0,2m0,35m”: 0.26×
Минимален f-stop: F22
Филтер дијаметар: 49 mm
SteadyShot: Електронски (само за
филмови)
Спецификации
Формат на датотека:
Фотографии: JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline) компатибилен,
DPOF компатибилен
3D фотографии: MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
компатибилен
Филмови (AVCHD формат):
AVCHD формат Ver. 2.0
компатибилен
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
опремен со Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведен по лиценца од
Dolby Laboratories.
Филмови (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Медиум за снимање: “Memory Stick
Duo” медиум, “Memory Stick
Micro” медиум, SD картичка,
microSD мемориска картичка
Блиц: Опсег на блицот (ISO
осетливост (Recommended Exposure
Index) дотеран во Auto):
Приближ. 0.75 m до 21.7 m
(2.5 ft. to 71.2 ft.)
Влезни и излезни приклучоци]
HDMI приклучок: HDMI микро
приклучок
Микро USB приклучок: USB врска
Приклучок за микрофон: 3.5 mm
Стерео мини приклучок
USB врска: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Екран]
LCD екран:
7.5 cm (3.0 тип) TFT драјв
Вкупен број на точки:
1 228 800 точки
МК
70
[Напојување, општо]
Напојување: Батерија на полнење
NP-BX1, 3.6 V
AC Адаптер AC-UD10/UD11, 5 V
Потрошувачка (за време снимање):
1.5 W
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура при чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (CIPA компатибилен):
113.3 mm × 65.4 mm × 69.6 mm
(4 1/2 инчи × 2 5/8 инчи ×
2 3/4 инчи) (Ш/В/Д)
Маса (CIPA компатибилен) (со
NP-BX1 батерија, “Memory
Stick Duo” медиум):
Приближ. 482 g (17 oz)
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
Спецификации
AC Адаптер AC-UD10/UD11
Потребна моќ: AC 100 V до
240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A
Излезен напон: DC 5 V, 1 500 mA
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура при чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии:
AC-UD10: Приближ. 78 mm ×
22 mm × 36 mm (3 1/8 инчи×
7/8 инчи × 1 7/16 инчи)
(Ш/В/Д)
AC-UD11: Приближ. 70 mm ×
33 mm × 36 mm (2 7/8 инчи ×
1 5/16 инчи × 1 7/16 инчи)
(Ш/В/Д)
Маса:
AC-UD10: Приближ. 45 g (1.6 oz)
AC-UD11: Приближ. 50 g (1.8 oz)
Батерија: Литиум-јонска батерија
Максимален напон: DC 4.2 V
Номинален напон: DC 3.6 V
Максимална моќ за полнење: DC 4.2 V
Максимално полнење: 1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизајнот и техничките
карактеристики можат да се
менуваат пред претходна најава.
• Следниве ознаки се заштитни
знаци на Sony Corporation.
, “Cyber-shot,”
“Memory Stick,”
, “Memory
Stick PRO,”
,
“Memory Stick Duo,”
, “Memory Stick
PRO Duo,”
,
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
, “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” и “AVCHD
Progressive” логоата се се заштитен
знак на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Windows е регистриран заштитен
знак на Microsoft Corporation во
САД и др. земји.
• Mac, Mac OS и iMovie се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Apple Inc.
• SDXC лого е заштитен знак на SD3C, LLC.
•“
” и “PlayStation” се регистрирани заштитни знаци на Sony
Computer Entertainment Inc.
• Eye-Fi е заштитен знак на Eye-Fi Inc.
• Називите на системите и
производите употребени во ова
упатства генерално се заштитни
знаци или регистрирани заштитни
знаци на програмери или
производители. Сепак, ознаките ™
или ® во ова упатство не се
употребени во сите случаи.
МК
71
Друго
Батерија на полнење
NP-BX1
Заштитни знаци
Спецификации
• Додадете си повеќе уживање со
Вашиот PlayStation 3 со
превземање на апликации за
PlayStation 3 од PlayStation Store
(каде што е достапна.)
• Апликацијата за PlayStation 3
побарува PlayStation Network
сметка за нејзино превземање.
Достапно во подрачја каде што е
достапно PlayStation Store.
Дополнителни информации за
овој производ и одговори на
најчесто поставувани прашања
можете да најдете на интернет
страницата на Sony за
поддршка на корисниците
(Customer Support Website).
Испечатена на 70% или повеќе
рециклирана хартија со употреба на
растително мастило VOC (Volatile
Organic Compound).
МК
72
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising