Sony | DSC-S750 | Sony DSC-S750 Упатства за употреба

Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
DSC-S750/S780
МК
?
m
За поопширни информации во врска со напредните
функции, ве молиме погледнете преку компјутер во
“Cyber-shot Handbook” (PDF) и “Cyber-shot Step-up
Guide” упатството содржано на приложениот CD-ROМ.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
Sony Corporation Печатено во Македонија
Инструкции за ракување
Пред да ракувате со овој апарат, ве молиме детално прочитaјте го ова упатство и сочувајте го
за евентуална потреба во иднина.
© 2007 Sony Corporation
3-285-745-11(1)
Податоци за сопственикот
Моделот и сериските броеви се ноѓаат на
долната страна од апаратот. Запижете го
серискиот број во долу-предвидениот простор.
Повикајте се на овие броеви при евентуална
коресподенција со вашиот Sony продавач.
Model No. DSC-S750/S780
Serial No. ______________________________
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да ја избегнете опасноста од
струен удар, не изложувајте го уредот
на дожд и влага.
ВАЖНИ МЕРКИ
НА СИГУРНОСТ
За да се заштитите, целосно прочитајте ги
овие мерки на претпазливост пред да
ракувате со уредот и имајте го ова
упатство за употреба при рака.
Обрнете внимание на сите
предупредувања, мерки на претпазливост
и совети за рукување, означени на
апаратот и посочени во ова упатство.
Употреба
[ Напојување (Извори на енергија)
Овој уред се напојува само од извори на струја, означени
на налепницата. Ако не сте сигурни со каква струја
располагате во вашиот дом, консултирајте се со вашиот
Sony продавач или обратете се на дистрибутерот на
електрична енергија. За оние уреди, предвидени за
напојување од батерија или некој друг извор на енергија,
прочитајте ги упатсвата за употреба.
[ Преоптоварување
Не преоптоварувајте ги утичниците, продолжните
кабли или разводниците над нивниот капацитет,
бидејќи тоа може да предизвика струен удар.
[ Страни предмети и течности
Не вметнувајте било какви предмети во отворите на
уредот, бидејќи може да настане краток спој и да
предизвикате пожар или струен удар. Не истурајте било
какви течности врз уредот.
[ Приклучни делови
Не користете приклучни делови што не се препорачани
од производителот, бидејќи може да предизвикаат
опасност.
[ Чистење
Исклучете го уредот од струја пред да го
чистите. Не употребувајте течни средства за
чистење ниту аеросол. Користете малку
навлажнето парче ткаенина за да ја чистите
надворешноста на уредот.
2
Инсталација
[ Вода и влага
Не користете го уредот во близина на вода,
додека е приклучен во струја – на пример, во
близина на туш кабини, кади, садопери,
мијалници и сл. или во близина на базен итн.
[ Заштита на струјниот кабел
Поставете го струјниот кабел така да се
избегне одење преку него или негово
накршување од предмети ставени врз него.
Обрнете особено внимание во делот на
приклучоците, разделниците и местата на
излез од уредот.
[ Додатоци
Не ставајте го уредот на нестабилно постоље,
статив, држач или маса. Уредот може да падне
и да предизвика повреда на дете или возрасен, а
сто така може да се оштети. Користете само
постоље, статив, држач или маса кои ги
препорачува производителот.
[ Проветрување
Отворите на куќиштето се предвидени за
вентилација. За да се обезбеди правилнавентилација и
да се заштити уредот од прегревање, овие отвори мора да
бидат слободни и не смеат да се покриваат.
– Никогаш не ги покривајте отворите со
ткаенина или било кој друг материјал.
– Не ги попречувајте отворите со ставање на
уредот на кревет, фотелја или некоја
слична површина.
– Не го ставајте уредот во витрина или плакар
освен ако нема соодветна вентилација.
– Не оставајте го уредот во близина на
радијатор, некое друго грејно тело или на
сонце.
[ Гром
Заради дополнителна заштита при невреме,
грмотевици или ако се остава уредот на подолго
време без надзор, исклучете ги сите кабли од
него. Ова ќе спречи било какво штети што може
да настанат како последица на гром или
варијации во напонот.
Сервис
[ Оштетување кое бара
интервенција на сервис
Исклучете го уредот од струја и обратее се во
овластен сервис во следниве случаи:
– Кога струјниот кабел е оштетен или
искинат.
– Ако влегла течност во уредоти или некој
предмет паднал врз него.
– Ако уредот бил изложен на вода или дожд.
– Ако уредот бил изложен на силен удар,
паднал или е оштетено куќиштето.
– Ако уредот функционира неправино, а при
следење на упатствата за употреба.
Дотерувајте ги само оние параметри кои се
пропишани во упатството за употреба.
Несоодветните дотерувања на други
параметри може да предизвикаат дефект и
често бараат многу работа во сервисот за да се
врати уредот во нормална состојба.
– Кога уредот пројавува осетна разлика во
перформансите – тоа е индикација дека е
потребно сервисирање.
[ Сервисирање
Не се обидувајте сами да го сервисирате
уредот, бидејќи отварањето на истиот може
да ве изложи на ризик од висок напон и
други опасности.
Препуштете го сервисирањето на
квалификуваните техничари на сервисот.
[ Заменски делови
При замена на потребните делови, сервисерот
треба да користи делови специфицирани од
производителот, кои имаат исти
карактеристики како и оригиналните делови.
Неовластеното сервисирање или замена на
деловите, може да предизвика пожар,
струен удар или некоја друга опасност.
[ Сигурносна проверка
По завршување на поправките, замолете го
сервисерот да изврши рутинска проверка на
сигурноста (препорака од производителот) за
да утврди дали уредот е сигурен за ракување и
употреба.
3
Трговски марки
•
е заштитен знак на Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
“Memory
Duo”,,
Stick Micro”, “MagicGate”, и
се заштитни знаци
на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и DirectX се заштитни
знаци на Microsoft Corporation во САД и/или
други замји.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac и eMac се заштитни знаци на
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX, and Pentium се заштитни
знаци на Intel Corporation.
• Google е заштитен знак на Google Inc.
• Сите останати имиња на производи
спомнати овдека можеби се заштитни знаци
или регистрирани заштитни знаци на
нивните компании. Покрај тоа, ™ и “®” не
се спомнуваат за секој случај посебно во ова
упатство.
4
33
Технички карактеристики
Фотоапарат
[Систем]
Уред за снимање:
DSC-S780:
7.18 mm (1/2.5 тип) колор CCD,
примарен колор филтер
DSC-S750:
7.20 mm (1/2.5 тип) колор CCD,
примарен колор филтер
Ефективен број на точки:
DSC-S780:
Приближно 8 286 624 точки
DSC-S750:
Приближно 7 410 000 точки
Ефективен број на точки:
DSC-S780:
Приближно 8 083 560 точки
DSC-S750:
Приближно 7 201 000 точки
Леќи: 3× зум леќи f = 5.8 – 17.4 mm (35 –
105 mm При конверзија во 35 mm
фотоапарат) F2.8 ~ 4.8
Контрола на екпозиција: Автоматска
експозиција, избор на сцена (7 режими)
Баланс на бела боја: Автоматски,
Дневносветло, Облачно, Флуоросцонтно,
Затемнето, Блиц
Формат на датотека (DCF компатабилно):
Фотографии: Exif Ver. 2.21 JPEG компатабилно,
DPOF компатабилно
Филмови: AVI (Motion JPEG)
Медиум за снимање: Вградена меморија
(приближно 22 MB), “Memory Stick Duo”
Блиц: Опсег на блицот (ISO осетливост
(Recommended Exposure Index)во Auto):
околу 0.5 до 3.5 m (W)/околу 0.5 до 2.0 m(T)
Прочитајте го прво ова поглавје
Работна температура: 0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура за чување: –20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Димензии: 90.8×56.0×26.5 mm (3 5/8×2 1/4×1
1/16 inches) (W/H/D, без додатоци)
Маса: Околу 150 g (5.3 oz) (со NP-BK1
Батерија, ремен и сл.)
Микрофон: Моно
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III: Компатибилен
PictBridge: Компатибилен
BC-CSK полнач
Напојување: AC 100 V до 240 V, 50/
60 Hz, 2.2 W
Излезен напон: DC 4.2 V, 0.33 A
Работна температура: 0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура за чување: –20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Димензии: Околу 62×24×91 mm (2 1/2×31/
32×3 5/8 inches) (W/H/D)
Маса: Околу. 75 g (2.7 oz)
ZA KUPUVA^ITE VO EVROPA
Ovoj proizvod e testiran i zaklu~eno e deka e
vo soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMS
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
[ Внимание
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekfencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
[ Напомена
Dokolku stati~kiot elektricitet ili
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
i.t.n...) i povtorno vklu~ete go.
МК
Батерија за полнење NP- BK1
Тип: Lithium-ion батерија
Максимален излезен напон: DC 4.2 V
Среден излезен напон: DC 3.6 V
Максимален напон на полнење: DC 4.2 V
Максимална струја на полнење: 1.4 A
Капацитет: Околу 3.4 Wh (970 mAh)
Дизајнот и техничките карактиеристики се
подлежни на промени без претходна најава.
[Поврзување на влез и излез]
(USB)•A/V OUT приклучок: Видео,
Аудио (Моно), USB комуникација
USB комуникација:
Hi-Speed USB (USB 2.0 компатабилно)
[LCD екран]
LCD панел: 6.2 cm (2.5 тип) TFT
Вкупо точки: 153 600 (640×240) точки
[Напојување]
Напојување: Батерија за полнење NP-BK1, 3.6V
AC-LS5K AC Адаптер (не се испорачува),
4.2 V
Потрошувачка (за време на фотографирање):
DSC-S780:
1.3 W
DSC-S750:
1.2 W
32
5
Мерки на претпазливост
[ Одлагање на стари
електрични и електронски
апарати (Се применува во
Европската унија и во други
Европски земји со посебни
собирни центри)
Овој симболна производот или пакувањето
укажува дека тој производ не треба да се
третира како домашен отпад. Наместо тоа, тој
треба да се остави во одредени собирни
центри за рециклирање. Со тоа се заштитува
животната средина и човечкото здравје и се
спречуваат потенцијалните негативни
последици кои можат да се појават со
неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето помага да се зачуваат
природните ресурси. За подетални
информации околу рециклирањето на овој
производ, Ве молиме да ја контактирате
локалната канцеларија за рециклирање,
комунална хигиена или продавницата кадешто
сте го купиле овој производ.
6
[ Не го користете/чувајте фотоапаратот на следниве места
• На екстремно жешки, ладни или влажни места
На места како например автомобил
паркиран на сонце, телото на фотоапаратот
миже да се деформира и да настане дефект.
• Под директно сонце или до грејно тело
Телото на фотоапаратот може да смени
боја, да се деформира и да дојде до
дефект.
• На места со силни вибрации
• Во близина на силно магнетно зрачење
• На песковити и правливи места
Внимавајте да не влезе во фотоапаратот
прашина или песок. Ова може да предизвика
дефект, кој понекогаш неможе да се отстрани.
[ Работна температура
Фотоапаратот е предивиден за работа при
температури помеѓу 0°C и 40°C (32°F и
104°F). Снимањето при екстремно ладни или
екстремно топли температури, не се
препорачува.
[ Кондензација на влага
Ако фотоапаратот го донесете од ладен во
топол простор, може да кондензира влага во
внатрешноста или на надворешноста. Ваквата
кондензација може да предизвика дефект.
Ако се јави кондензација на влага
Исклучете го фотоапаратот и оставете го еден час да
испари влагата. Ако се обидете да снимате со
кондензат нафатен на леќите, снимките ќе бидат
матни.
[ Како да го носите
[ Вградена батерија на полнење
Не седнувајте додека го носите фотоапаратот
во задниот џеп, бидејќи тоа може да
предизвика дефект.
Овој фотоапарат има вградена батерија на
полнење која служи за одржување на
часовникот и датумот, како и дотерувањата, без
разлика дали е вклучен или исклучен.
Оваа батерија, постојано се полни додека го
користите фотоапаратот. Сепак ако го
користите фотоапаратот само повремено и на
кратко, таа постепено се празни. Ако не го
користите воопшто фотоапаратот околу еден
месец, таа потполно се испразнува. Во овој
случај дозволети и на вградената батерија да
се наполни, пред да започнете со повторно
користење на фотоапаратот.
Сепак иако батеријата не е наполнета, вие
може да го користите фотоапаратот за
снимање, се додека не ви е важно да се
снимени датумот и времето.
Метод на полнење на
вградената батерија
Ставете целосно наполнета батерија во
фотоапаратот, и оставете го фотоапаратот
исклучен 24 часа или повеќе.
[ Како да го чистите
Чистење на LCD екранот
Бришете го LCD екранот со специјален сет за
чистење (не е испорачан) за да ги отстраните
отисоците од прсти и правот.
Чистење на објективот
Избришете ја леќата од објективот со сува
ткаенина за да ги отстраните отисоците од
прсти и правот.
Чистење на површината на
фотоапаратот
Чистете ја површината на апаратот со малку
навлажнета ткаенина, а потоа поминете со сува
ткаенина. Не употребувајте го следново,
бидејќи може да настане оштетување на
бојата.
• Хемиски производи како на пример:
разредувач, бензин, алкохол, влажни
шамивчиња, инсектициди, и слично.
• Не го допирајте апаратот со остатоци од
овие средства на рацете.
• Не го оставајте апаратот на подолго време
во контакт со винили или гума..
МК
31
Содржина
Не може да ја наполните батеријата.
• Не може да ја полните батеријата со AC Адаптер (не се испорачува).
Фотографирање / снимање филмови
Фотоапаратот не фотографира.
• Проверете го преостанатиот слободен капацитет на вградената меморија или на
“Memory Stick Duo” (страни 27, 28). Ако е полн, сторете едно од следниве работи:
– Избришете ги непотребните снимки (страна 17).
– Заменете ја “Memory Stick Duo” картичката со друга.
• Неможете да фотографирате додека се полни блицот.
• Кога фотографирате изберете режим поинаков од
.
• Дотерајте го изборот за режим во
кога снимате филмови.
Вертикални ленти се прикажуваат кога фотографирате многу светол
објект.
• Ефект на нејаснотија се прикажува кога бела, црвена, виолетова или друга лента се
прикажува на сликатат. Оваа појава не е дефект.
Прегледување на снимките
Вашиот фотоапарат не ги репродуцира снимките.
• Притиснете на
(Репродукција) копчето (страна 17).
• Името на фолдерот/датотеката е сменето на вашиот компјутер.
• Кога датотеката е процесирана од компјутер или кога е снимена со друг модел на
фотоапарат, репродукцијата не е загарантирана.
• Фотоапаратот е во USB режим. Избришете ја USB врската.
ВАЖНИ МЕРКИ НА СИГУРНОСТ ........................................................... 2
Прочитајте го прво ова поглавје .................................................................. 4
Забелешки за користењето на вашиот фотоапарат .......................... 8
Како да започнете ......................................................................... 9
Проверка на испорачаните додатоци .................................................. 9
1 Ставање на батериите/ “Memory Stick Duo” (не е испорачана) ..... 11
2 Вклучување на фотоапаратот/ дотерување на часот .......................... 13
Едноставно фотографирање .................................................... 14
Преглед/бришење на снимки ..................................................... 17
Индикатори на екранот .............................................................. 19
Менување на параметрите – Menu/Setup ............................... 21
Menu ставки ........................................................................................... 22
Setup ставки ........................................................................................... 23
Уживање со компјутер ............................................................... 24
МК
Поддржани оперативни системи за USB врска и апликативен софтвер
(испорачан во пакетот) ......................................................................... 24
Прегледување на “Cyber-shot Handbook” ............................................... 25
Времетраење на батеријата и мемориски капацитет .......... 26
Времетрање на батеријата и број на снимени и репродуцирани
снимки ................................................................................................................... 26
Број на фотографии и време за снимање на филмови ..................... 27
Проблеми и можни решенија .................................................... 29
Батерии и напојување ........................................................................... 29
Фотографирање и снимање филмови ...................................................... 30
Прегледување на снимки ........................................................................... 30
Мерки на претпазливост ............................................................ 31
Технички карактеристики .......................................................... 32
30
7
Проблеми и можни потешкотии
Забелешки за користењето на вашиот фотоапарат
[ Бекап (Архивирање) на податоците од вградената меморија и
“Memory Stick Duo” картичката
Не исклучувајте го апаратото и невадете
ги батериите или “Memory Stick Duo”
додека свети индикаторот за пристап,
бидејќи може да се уништат податоците
од вградената меморија или “Memory
Stick Duo” картичката. Секогаш
архивирајте ги вашите податоци, за да
спречите нивно губење.
[ Забелешки за снимање и репродукција
• Овој фотоапарат не е отпорен на прашина, удар
и вода. Прочитајте “Мерки на претпазливост”
(страна 31) пред употреба на фотоапаратот.
• Пред снимање на важни настани, направете
пробно снимање, за да се уверите дека
фотапаратот правилно функционира.
• Внимавајте да не го намокрите фотоапаратот.
Водата што навлегла во внатрешноста на
фотоапаратот предизвукува дефект, кој понекогаш
неможе да се отстрани.
• Не го насочувајте фотоапаратото кон сонцето
или кон друг извор на силна светлина. Тоа
може да предизвика дефект.
• Не го користете фотоапаратот на места каде
се емитуваат силни радио бранови или
радијација. Фотоапаратот може да не работи
правилно на вакви места.
• Употребата на фотоапаратот на песочни или
правливи места може да предизвика дефект.
• Ако се појави кондензација на влага,
отстранете ја пред да го користите
фотоапаратот (страна 31).
• Не протресувајте го и не удирајте го
фотоапаратот. Освен појавувањето на дефект
и неможноста за фотграфирање и снимање,
ова може да го уништи медиумот за снимање
и да предизвика губење на фотографиите.
• Исчистете ја површината на блицот.
Температурата што ја емитува блицот може да
ја смени бојата на нечистотијата или да ја
залепи на неговата површина што може да
резултира со недоволно јак блесок.
8
Ако се соочувате со проблеми при користење на вашиот фотоапарат, обидете се
следниве решенија
1 Прочитајете ги долниве ставки и прочитајте во “Cyber-shot Handbook” (PDF).
[ Забелешки за LCD екранот
• LCD екранот е произведен користејќи високопрецизна технологија со преку 99.99%
оперативни пиксели за употреба. Сепак
може да постојат мали црни и/или светли
точки (бела, црвена, зелена или сина боја)
кои постојано се прикажуваат на LCD
екранот. Овие точки се нормална појава и
никако не влијаат на снимките.
2 Извадете ги батерите и ставете ги повторно по една минута и вклучете го
фотоапаратот.
3 Извршете иницијализација на дотерувањата (страна 23).
[ За компатабилноста на фотографиите
• Овој фотоапарат е во согласност со DCF
(Design rule for Camera File system)
универзален стандард поставен од JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Не можеме да гарантираме за репродукција
на фотографиите снимени со вашиот
фотоапарат на други уреди, како ни за
репродукција на фотографии снимени или
урдувани од други уреди на вашиот
фотоапарат.
4 Обратете се на вашиот Sony продавач или во овластениот Sony сервис.
Мора да знаете дека со оставање на апаратот на сервис, вие се согласувате со фактот дега
содржината на вградената меморија може да биде проверена како дел од сервисната процедура.
МК
Батерија и напојување
Не може да ја поставите батеријата.
• Поставете ја батеријата правилно така да го притисне подигачот за батеријата (страна 11).
[ Предупредување за авторските права
Телевизиските програми, филмовите, ведеокасетите и
други материјали се предмет на авторските права.
Неовластеното снимање на таквите
материјали е незаконско.
[ Нема надоместок за снимените
содржини
Нема надоместок на штета за снимените
содржини поради неможноста за снимање
или репродукција како последица на дефект
на фотоапаратот.
[ За илустрациите
Илустрациите во ова упатство се од DSC- S750
освен ако е поинаку наведено.
Не може да се вклучи фотоапаратот.
• По поставување на батеријата, потребно е неколку секунди за фотоапаратот да може
да се вклучи.
• Поставете ја батеријата правилно (страна 11).
• Батеријата е испразнета. Ставете полна батерија (страна 10).
• Батеријата е со изминат животен век. Ставете нова.
• Користете препорачана батерија.
Напојувањето ненадејно прекинува.
• Ако не ракувате подолго од 3 минути со апаратот додека е вклучен, тој автоматски се
исклучува за да го спречи трошењето на батериите. Вклучете го повторно апаратот
(страна 13).
• Батеријата е со изминат животен век. Заменете ја со нова.
Погрешен приказ на индикаторот за батерија
• Овој феномен се јавува кога се работи на многу топло или многу ладно.
• Преостанатото прикажано време се разликува од реалното поради меморискиот ефект и
сл. Целосно испразнете ги батериите, а потоа наполнете ги.
• Батеријата е испразнета. Ставете полна батерија (страна 10).
Батеријата е со изминат животен век. Заменете ја со нова.
29
Како да започнете
[ Приближно време за снимање на филмови
Бројките прикажани во долната табела го прикажуваат просечното време за снимање
добиено од сите снимени филмови. Максималното континуирано време за снимање е
10 минути.
(Единици: час : минути : секунди)
Капацитет
Внатрешна
меморија
Проверка на испорачаните додатоци
• Полнач за батерии BC-CSK (1)
“Memory Stick Duo” форматирана со овој фотоапарат
Големина
Approx.
22MB
128MB
256MB
512MB
320×240
0:01:00
0:05:50
0:10:40
0:22:00
• Форматот на рамката за филмови е 320×240.
1GB
0:45:00
2GB
4GB
8GB
1:30:50
2:59:50
6:01:10
• Наменски A/V кабел (1)
• Кабел за напојување (1)
(не се испорачува за САД и Канада)
• Батерија за полнење NP-BK1 (1)
Прикачете го каивчето за да избегнете
оштетување на фотоапаратот поради
случајно испуштање од раката.
28
• Наменски USB кабел (1)
• Каивче за околу рака (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot апликативен софтвер
– “Cyber-shot Handbook”
– “Cyber-shot Step-up Guide”
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Алка
9
1 Подготовка на батеријата
За купувачите во САД и
Канада
Приклучок
За купувачите вон САД и Канада
Број на фотографии и време за снимање на филмови
Бројот на фотографии и должината на времето заа снимање на филмови може да
варира во зависност од условите на снимање и медиумите на киошто се снима.
• Иако капацитетот на медиумот за снимање е со ист капацитет како во табелата подолу, бројот
на фотографии кои можат да се снимат може да варира.
• За повеќе детали види страна 16.
[ Приближен број на фотографии
(Единица мерка: слики)
Вградена
Капацитет меморија
CHARGE индикатор
за полнење
CHARGE индикатор за
полнење
Кабел за напојување
1 Ставете ја батеријата во полначот.
• С тавете ја батеријата до крај и притиснете ја нежно додека да кликне.
2 Приклучете го полначот во струја (утикач).
Индикаторот CHARGE се вклучува и полнењето започнува.
Кога CHARGE индикаторот ќе се исклучи, полнењето е завршено (нормално полнење).
Индикаторот CHARGE може да се исклучи и кога температурата е надвор од пропишаните
граници (10 до 30°C), или полначот е во неактивен режим на работа.
[ Време на полнење
Целосно полнење
Околу 300 минути
Нормално полнење
“Memory Stick Duo” форматиран на овој фотоапарат
128MB
22MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
8M
(DSC-S780)
6
37
72
144
293
588
1183
2360
3:2
(DSC-S780)
6
37
72
144
293
588
1183
2360
7M
(DSC-S750)
7
41
74
153
313
631
1249
2508
7
41
74
153
313
631
1249
2508
10
51
92
191
390
787
1557
3127
3:2
(DSC-S750)
5M
3M
16
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
139
780
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9
25
133
238
490
1002
2020
3997
8027
МК
Околу 240 минути
• Горната табела го прикажува потребното време за полнење на целосно испразнета батерија при
температура од 25 °C (77 °F). Полнењето може да потрае подолго во зависност од околните услови.
• Видете страна 26 за број на фотографии кои можат да се снимат.
• Приклучете го полначот во најблискиот утикач за струја.
• Дури и кога CHARGE индикаторот не свети, полначот е под напон се додека е вклучен во
утикачот. Доколку се појават некои неправилности при користењето на полначот, веднаш исклучете
го од струја, вадејќи го приклучокот од утикачот.
• Кога полнењето е завршено, исклучете го кабелот за напојување од утикачот и извадете ја
батеријата од полначот.
• Полначот е дизајниран за употреба со Sony батерии.
10
Големина
Околу
• Бројот на фотографии важи кога [Mode] е дотерана во [Normal].
• Кога бројот на фотографии што може да се снимат е поголем од 9,999, “>9999” индикаторот се прикажува.
• Може да ја менувате големина отпосле со ([Resize], страна 22).
• Доколку фотографиите се снимени на постар модел на Sony фотоапарат, тие може да не се
прикажуваат во оригиналната големина.
27
Времетраење на батеријата и мемориски капацитет
2 Ставање на батериите/ “Memory Stick Duo” (не е испорачана)
Времетраење на батеријата и број на фотографии што може да се
снимат и репродуцираат
Табелите прикажуваат приближен број
на фотографии што може да се снимат
со батерии во полн капацитет и при
амбиентална температура од 25°C (77°F).
Бројот на фотографии што може да се
снимат и репродуцираат, подразбира и
заменување на “Memory Stick Duo” ако е
потребно.
Треба да знаете дека вистинските
броеви може да бидат помали од оние
во табелата, во зависност од условите на
снимање.
[Кога фотографирате
Времетраење (мин.)
Бр. на фотографии
DSC-S780
Околу 135
Бр. на фотографии
DSC-S780
Околу 7200
DSC-S750
Околу 400
Околу 8000
• Разгледување на поединечна фотографија во
должина од 3 секунди.
26
– [Face Detection] е дотерано во [Off].
Со контактите
свртени на страна на
LCD екранот, ставете
ја “Memory Stick Duo”
додека не кликне во
лежиштето.
Подигач за
батеријата
Порамнете го знакот ▲ на
лежиштето на батеријата со
знакот ▲ на батеријата.
Притиснете и задржете го подигачот
за батеријата за да ја ставите
батеријата.
1 Отворете го капакот на батеријата/“Memory Stick Duo”.
Околу 280
[Кога прегледувате фотографии
Околу 360
Капаче за батерија
и “Memory Stick Duo”
МК
• Фотографирано е во следниве услови:
– [Face Detection] е дотерано во [Off].
– Фотографирање секои 30 секунди.
– Зумот наизменично се префрла помеѓу W
и T краевите.
– На секоја втора фотографија се вклучува
блицот.
– Апаратот се вклучува и исклучува на
секој десети пат.
• Методот на мерење е извршин според CIPA
стандардот.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Бројот на фотографии односно
времетраењето на батеријата остануваат
исти при било која големина на
фотографиите.
Времетраење (мин.)
• Капацитетот на батеријата опаѓа со тек на време со
нејзина употреба.
• Бројот на фотографии што може да се снимат и
репродуцираат и времетраењето на батеријата се
намалуваат во следниве околности:
– Температурата на окружувањето е ниска.
– Често се корити блицот.
– Апаратот често се вклучува и исклучува.
– Често користењена зумот.
– Јачината на LCD осветлувањето е на високо
ниво.
– Енергијата во батеријата е преслаба.
Околу 270
DSC-S750
Околу 140
[Забелешки за батеријата
2 Ставете “Memory Stick Duo” (не е испорачана).
3 Ставете ја батеријата.
4 Затворете го капакот на батеријата/“Memory Stick Duo”.
[ Кога не е ставена “Memory Stick Duo
Фотоапаратот ги снима фотографиите на вградената меморија (околу 22 MB).
[ Проверка на преостанатат батерија
Притиснете
(POWER) за да се вклучи екранот и да го прикаже преостанатото време.
Индикатор за
преостаната
батерија
Толкување
Преостанато Батеријата
е скоро
е доволно
енергија во полна
батеријата
Батеријата
е на
половина
полна
Батеријата е
слаба снимањето/ репродукцијата набргу ќе запре.
Заменете ја батеријата
со полна или наполнете
ја (Предупредувачкиот
индикатор трепка.)
• Потребно е околу една минута за да се прикаже точната состојба на индикаторот.
• Индикаторот може да не прикажува правилно во зависност од околните услови.
• Кога прв пат ќе го вклучите фотоапаратот, се прикажува мени за нагодување на времето (стр 13).
11
Прегледување на “Cyber-shot
Handbook”
[ Вадење на батеријата/“Memory Stick Duo”
[ За Windows корисници
[ За Macintosh корисници
Отворете го капакот на батеријата/“Memory Stick Duo”.
1 Вклучете го компјутерот и вметнете го CD-
1 Вклучете го компјутерот и вметнете го CD-
“Memory Stick Duo”
Батерија
ROM-от (испорачан) во CD-ROM
уредот. Приказот долу се прикажува.
ROM-от (испорачан) во CD-ROM
уредот. Изберете го “Handbook” фолдерот
и ископирајте ја “Handbook.pdf” датотеката
која се наоѓа во “GB” фолдерот на
компјутерот.
2 Откако копирањето е завршено, двапти
кликнете на “Handbook.pdf.”
Уверете се дека индикаторот за пристап не свети, а потоа притиснете ја
“Memory Stick Duo” еднаш.
Притиснете го подигачот за
батеријата.
Внимавајте да не ви падне
батеријата.
• Никогаш не ја вадете батеријата/“Memory Stick Duo” додека свети индикаторот за пристап. Во
спротивно можете да ги оштетите податоците во “Memory Stick Duo”/внатрешната меморија.
12
Кога ќе кликнете на [Cyber-shot
Handbook] копчето, приказот за копирање
на “Cyber-shot Handbook” се појавува.
Следете ги инструкциите на екранот за да
копирате.
2 По завршување на инсталацијата,
двапати кликнете на иконата на
Desktop-от.
25
Уживање со компјутер
2 Вклучување на фотоапаратот и дотерување на часот
Можете да ги прикажувате снимките снимени со вашиот фотоапарат на компјутер. Исто така
може да ги искористите сите предности на софтверот при користење на фотографиите и
филмовите од фотоапартот. За повеќе детали прочитајте во “Cyber-shot Handbook.”
(POWER) копче
Поддржани оперативни системи за USB врска и апликативен
софтер (испорачан)
USB врска
Апликативен софтвер
“Picture Motion
Browser”
За Windows корисници
За Macintosh корисници
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows,
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
до v10.4)
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows,
Vista*
не е компатабилно
• Мора да биде инсталирано со горенаведените оперативни системи при испораката.
• Ако вашиот ОС не поддржува USB врски, користете читач/снимач на Memory Stick картички.
• За повеќе детали околу околината на работа на Cyber-shot апликативниот софтвер, “Picture Motion
Browser,” Прочитајте во “Cyber-shot Handbook.”
Контролно копче
z копче
nПритиснете
(POWER).
oДотерајте го часот со контролното копче.
1 Изберете го форматот на датумот со помош на ▲/▼, а потоа притиснете на ●.
2 Изберете ја секоја ставка со ◄/► и дотерајте ја нумеричката вредност со ▲/▼, а
потоа притиснете на ●.
3 Изберете [OK] со ►, а потоа притиснете на ●.
• Овој фотоапарат нема можност за вметнување датум на сликата. Со користење на “Picture Motion
Browser”, Вие можете да вметнете датум на сликите.
• Полноќ се прикажува како 12:00 AM, а пладне како 12:00 PM.
[ За менување на датумот и времето
Изберете [Clock Set] во
(Setup) приказот (страна 21).
[ Кога го вклучувате фотоапаратот
• Доколку не сте го дотерале часот, Clock Set приказот се појавува при секот
вклучување на фотоапаратот.
• Ако фотоапаратот работи на батерија, а вие не ракувате со него околу 3 минути, тој
автоматски се исклучува за да го сопре трошењето на батеријата (Auto power-off
функција).
24
13
Едноставно фотографирање
За детали во врска со операцијата
Setup ставки (Ставки на функциите за воспоставување )
Прекинувач
Camera
Зум (W/T) копче
Macro копче
Копче за избор
на режим
DISP копче
Контролно копче
Приклучок за статив
(долу)
Блиц
Тајмер
(Големина на слика)
копче
Digital Zoom
Избира режим на дигитално зумирање.
Function Guide
Го прикажува толкувањето на функции во текот на
работење со фотоапаратот.
Red Eye Reduction
Го спречува феноменот на појава на црвени очи при употреба на блиц.
Auto Review
Ја прикажува на екранот последно снимената фотографија
во должина од 2 секунди, веднаш по нејзиното снимање.
Алатка за вградената меморија
Format
Фотографија (режим за автоматско дотерување): Изберете
Филм: Изберете
.
.
o Држете го стабилен фотоапаратот, држејќи ги рацете отстрана.
Поставете го
предметот во
центарот на кадарот.
Format
Ја форматира “Memory Stick Duo” картичката.
Create REC. Folder
Креира фолдер на “Memory Stick Duo” за снимање.
Change REC. Folder
Го менува сегашниот фолдер за снимање.
Copy
Ги копира сите снимки од интерната меморија на “Memory
Stick Duo” картичката.
AE/AF lock индикатор
● (AE/AF lock) индикаторот (зелен)
трепка, се слуша тон, индикаторот веќе
не трепка туку постојано свети.
2 Притиснете го прекинувачот
Beep
Initialize
Филм:
Притиснете го прекинувачот целосно до крај.
За да запрете со снимањето, повторно притиснете го прекинувачот.
Вклучување на сервисни тонови.
Изберете јазик на кој ќе се прикажуваат ставките од менијата,
предупредувањата и поракита.
Ге дотерува параметрите на иницијални вредности.
Setup 2
USB Connect
Избирање на USB режим што ќе се користи при поврзување на
апаратот со компјутер или PictBridge компатабилен печатач,
користејќи го наменскиот USB кабел.
Video Out
Го дотерува излезниот видео сигнал во согласност со TV колор
системот на приклучената опрема.
Clock Set
Дотерува датум и час.
целосно до крај.
Се слуша звук од блендата.
МК
Setup 1
Language
p Сликајте со прекинувачот.
14
Ја форматира внатрешната меморија.
Memory Stick алатка
n Изберете режим со копчето за избор.
Фотографија:
1 Притиснете го прекинувачот и држете
полупритиснато за да фокусирате.
страна 21
23
За детали во врска со операцијата
страна 21
Избор на режим/Зум/Блиц/Макро/Тајмер/Приказ/Големина на
слика
[ Избирање на режим за фотографирање
Ставки од менијата
Достапноста на ставките од менијата варираат во зависност од положбата на
изборникот. Само достапните ставки се прикажуваат на екранот.
Мени за снимање
Face Detection
COLOR (Color Mode)
Детектира лица на објектите и го дотерува фокусот и сл.
Ја менува живоста на сликата и додава специјални ефекти.
EV
Дотерување на брзината на блендата.
Focus
Режим за дотерување на фокусот
(Metering Mode)
Избира режим на мерење.
WB (White Bal)
Ги прилагодува тоновите на боите.
ISO
Избира осетливост на светлина.
Mode (REC Mode)
Избира континуриан режим на фотографирање.
(Flash Level)
(Sharpness)
(Setup)
Ја дотерува јачината на блицот.
Мени за прегледување
(Folder)
22
Режим за
автоматско
дотерување
апертура). Ито така
може да избирате
разни дотерувања со
помош на менито.
Голема
осетливост
Краток филм
Снимање на кратки
филмови.
Мек изглед
Снимање на човечка
кожа со потопол изглед.
Портрет во
самрак
Остро снимање на
луѓе во темни услови,
но без да се изгуби
убавината на ноќта.
Самрак
Снимање на ноќни
сцени, без да се изгуби убавината на ноќта.
Пејсаж
Снимање фокусирајќи далечен предмет.
Плажа
Снимање на плажа,
додека синилото на
водата се доловува
во пожив тон.
Снег
Снмање на сцени на снег
со нагласена белина.
Избира фолдер за прегледување на снимки.
- (Protect)
Спречува несакано бришење.
DPOF
Додава знак за редослед на печатење.
(Print)
Ги отпечатува фотографиите на PictBridge компатабилен печатач.
(Slide)
Репродуцира серија на снимки.
(Resize)
Ја менува големината на снимената фотографија.
(Rotate)
Ја ротира фотографијата.
(Setup)
Менува Setup (воспоставување) ставки.
Trimming
Снимање зголемена слика (само за зумирана репродукција)
Овозможува снимање
на кратки филмови.
Користење на зум
Притиснете го зум копчето.
• Кога нивото на зумивање
надминува 3×, апаратот рботи со
Digital Zoom функцијата.
• Не можете да зумирате за
време на снимање филм.
Еднотавно снимање
со автоматски
дотерани параметри.
Програмиран Снимање со автоматавтоматски
ска експозиција
режим
(и брзина на бленда и
Ја дотерува острината на сликата.
Ги менува Setup ставките.
[
Завртете го копчето за избор на режим
во саканата функција.
[
Блиц (Избирање на режим
на блиц за фотографирање)
Притиснете повеќекратно на ► ( )
(контролно копче) за да се вклучи
саканиот режим.
(Нема индикатор): Автоматски Блиц
Блеснува кога нема доволно светло.
(Вообичаено дотерување).
: Принуден Блиц
: Бавна синхронизација (Принуден блиц)
Брзината на затворање на блендата се
намалува за да се сними позадината вон
досегот на блицот при фотографирање на
темни места.
: Изгаснат блиц
[
МК
Макро (Фотографирање од блиску)
Притиснете на ◄ ( ) на контролното
копче.
(Нема индикатор): Исклучена Макро функција
: Вклучена Макро функција (W страна:
Приближно 5 cm или подалеку (2 инча или
подалеку), T страна: Приближно 35 cm или
подалеку (13 7/8 инча или подалеку)).
15
Менување на параметрите – Menu/Setup
[
Користење на тајмер
Притиснете ▼ ( ) повеќекратно на
контролното копче за да се вклучи посакуваниот
индикатор.
(Нема индикатор): Не се користи тајмерот
: Поставено е одбројување од 10 секунди
: Поставено е одбројување од 2 секунди
Кога ќе го притиснете прекинувачот,
индикаторот за тајмер трепка и се слуша
звук се додека тајмерот е активен.
Индикатор за
тајмер
[ DISP Промена на
приказот на екранот
Притиснете ▲ (DISP) на контролното
копче. При секое притискање на ▲
(DISP), приказот на екранот се менува:
Вклучени индикатори
↓
Вклучени индикатори*
↓
Вклучени индикатори*
↓
Вклучени индикатори*
* Се зголемува осветленоста на LCD
екранот
[
Промена на големина на слика
MENU копче
Притиснете на
(Големина на слика)
копче, а потоа на ▲/▼ за да изберете
големина.
За да го исклучите менито за големина на
слика, повторно притиснете на
Големина
8M :
Намена
8M (само
DSC- S780)
Печатење до A3/11×17" формат
7M : 7M (само
DSC- S750)
Печатење до A3/11×17" формат
3:2 :
3:2
Вклопување во 3:2 формат
5M :
5M
Печатење до A4/8×10" формат
3M :
3M
Печат. до 13×18cm/5×7"формат
VGA :
16:9 :
VGA
16:9
Избор на режим
Контролно копче
(Репродукција) копче
копче
За E-mail
Прикажување на 16:9 HDTV
МК
n Снимање: Вклучете го апаратот и дотерајте го изборникот за режим.
Репроцукција: Притиснете на
(Репродукција) копчето.
Различни ставки се достапни во зависност од положбата на изборникот за режим и режимот на Снимање/Репродукција.
o Притиснете на MENU за да се прикаже менито.
p Изберете ја саканата ставка од менито со ◄/► на контролното копче.
• Ако саканата ставка не се гледа, продолжете да притискате на ◄/► додека не се прикаже на екранот.
• Притиснете на ● по избирање на ставка во режимот на репродукција.
q Избирање на параметар со помош на ▲/▼.
Параметарот кој го избирате е потенциран и дотеран.
r Притиснете на MENU за да го исклучите менито.
[ За да изберете Setup ставка
Држете притиснато на MENU, или
изберете
(Setup) во чекор p , а потоа
притиснете на ►. Изберете ставка со
помош на ▲/▼/◄/►, а потоа притиснете
на ●.
16
21
Прегледување и бришење на снимките
2
4
Макро
AF индикатор на
окуларот
E
Предупредување за вибрација
Предупредување за слаба батерија
1.0m
Растојание на фокусот
+2.0EV
PictBridge поврзување
Вредност на експозицијата
101-0012
Број на фолдер-датотека
ISO број
Репродукциска скала
Режим на мерење
(Индекс)/ (репродукциски зум) копче
8M
7M
3:2
PictBridge поврзување
Големина на слика
5M
3M
VGA
•
16:9
8M се прикажува само
за DSC-S780.
• 7M се прикажува само
за DSC-S750.
Фолдер за снимање
Промена на фолдер
101
Репродукциски фолдер
Преостанат капацитет на
вградената меморија
(USB) · A/V OUT
контакти
Контролно копче
Баланс на белата боја
(Репродукција)
копче
Целник за мерење во точка
+
12
12/12
00:00:12
Време за снимање
[максимум преостанато]
Број на преостанати фотографии што може да се снимат
Тајмер
ISO број
Број на снимка/ вкупно
снимени снимки во
фолдерот
Одбројувач
(Бришење) копче
AF Рамка на автоматското
фокусирање
500
Брзина на блендата
F2.8
Вредност на апертурата
5
Хистограм
n Притиснете
125
(Репродукција).
Ако притиснете на
(Репродукција) копчетео кога фотоапаратот е исклучен, тој ќе се вклучи
во репродукциски режим. Ако притиснете повторно, тој преминува во режим за снимање.
Филм:
Притиснете на ● за репродукција на филмот. (Притиснете повторно на ● за да запрете.)
Притиснете на ► за да одите забрзано нанапред, или на ◄ за забрзано наназад. (Притиснете
на ● за враќање во нормална репродукција.)
Притиснете на ▼ за контрола на јачината на гласот, и со ◄/► дотерајте ја јачината.
Брзина на блендата
F2.8
Вредност на апертурата
+2.0EV
Вредност на експозицијата
2008 1 1
9:30 AM
Дата и час на снимање на
репродуцираната снимка
BACK/
NEXT
Избирање на снимка
1 Прикажете ја снимката што сакате да ја избришете и притиснете на (Бришење).
2 Изберете [Бришење] со помош на ►, а потоа притиснете на ●.
Јачина на гласот
[
Мени
Притиснете на додека се прикажува фотографијата.
.
За откажување на зумот притиснете на
Дотерување во дел од сликата: ▲/▼/◄/►
Откажување на репродукцискиот зум: ●
VOLUME
МК
o Изберете снимка со ◄/► на контролното копче.
Преостанат капацитет на
“Memory Stick” картичката
0:12
[00:00:40]
копче
Звучник (странично)
Блиц
3
(репродукциски зум)
[
[
За бришење на снимки
За прегледување на зголемена слика (репродукциски зум)
Индексиран преглед
Притиснете на
(Индексиран преглед) и изберете снимка со помош на ▲/▼/◄/►.
За избирање на следнен (или претходен) индексиран приказ, притиснете на ◄/►.
За враќање во поединечен преглед на снимки, притиснете на ●.
20
17
Индикатори на екранот
Секогаш кога притискате на ▲ DISP копчето, прикажаните податоци и индикаторите се вклучуваат и
исклучуваат.
[ Бришење на снимки во индексиран режим
1 Додека е прикажан индексираниот приказ, притиснете на
(Бришење) и изберете
[Избирање] со помош на ▲/▼ од контролното копче, а потоа притиснете на ●.
2 Изберете ја снимката што сакате да ја избришете со ▲/▼/◄/►, а потоа притиснете на
● за приказ на (Delete) индикаторот на прикажаната снимка.
3 Притиснете на (Бришење).
4 Изберете [OK] со помош на ►, а потоа притиснете на ●.
[ Кога фотографирате
Преостаната батерија
●
AE/AF заклучување
Режим на снимање
Баланс на белата боја
[ Прегледување на снимките на TV екран
Режим на мирување/
снимање на филм
Режим на апаратот (Избор
на сцена)
STBY
REC
Приклучете го фотоапаратот на TV со помош на наменскиот A/V кабел (испорачан).
•
Порамнете ја стрелката на A/V кабелот со знакот ▲ на A/V OUT приклучокот на
фотоапаратот.
Режим на апаратот (Ауто програм)
[ Кога снимате филмови
Камера режим
Во
(USB) ·
A/V OUT приклучокот
Режим на репродукција
Режим на блицот
Полнење на блицот
МК
1.6 Зум скала
Во аудио/видео
влезните
приклучоци
Редукција на црвени очи
Острина
Режим на мерење
Стрелка (задна страна)
[ При репродукција
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Режим на бојата
Заштита од бришење
Знак за печатење (DPOF)
►
Ниво на зум
Репродукција
Јачина на гласот
18
19
Download PDF

advertising