Sony | DSC-H9 | Sony DSC-H9 Упатства за употреба

DSC-H7/H9
“Cyber-shot Handbook”
“Cyber-shot Step-up Guide”
CD-ROM.
,,
.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony Corporation
3-196-623-11(1)
.
.
: DSC-H7/H9
,
.
,
.
Сервис
Град
[
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
.
na
.
,
.
.
,
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
.
.
[
,
,
.
.
.
,
[
),
.
.
,
.
.
02 3081700
02 3084900
М
,
И
.
046 261281
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
)
П
Р
.
(
.
,
.
,
.
).
047 227236
034 214804
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
[
(
Телефон
Битола
.
.
Адреса
К
.___________________________
О
Sony
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Е
Р
.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
.
[
.
2
.
,
39
MK
Sony Corporation.
Memory Stick ,
, Memory Stick PRO , ,
Memory Stick Duo ,
ГАРАНТНА
ИЗЈАВА - ОПШТИ
, Memory Stick PRO
Duo ,
, Memory
Stick Micro , MagicGate ,
[
,
ГАРАНТНИ УСЛОВИ
.
.
[
Почитувани клиенти,
[
Sony Corporation.
,
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
Microsoft,
Windows
DirectX
- 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
"SONY"
Ви дава
гаранција
за телевизорите
o звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
12 месеци, за галантерија - кабли,
Microsoft со
Corporation
телевизори
задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
eMac
on
АкоMac
овластениот
сервис не го поправи производот
во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
Computer,
Inc.траела поправката.
продолжува за онолкуApple
време
колку што
Intel, MMX,
.
,
.
.
Pentium
(
,
Е
Р
Google, Inc
Гаранцијата е, важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
,
бесплатно од страна на овластените сервиси,
наведени подоле.
М
,
lo
.
,
:
.
[
.
,
.
.
.
.
.
,
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
[
,
,
,
Р
gi
.
.
.
,
.
.
[
!
.
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
,
.
[
.
,
Гаранцијата се однесува за производи, произведени
од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само
® на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
.
И
,
,
.
Доколку поправката на неисправниот
производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
Intel Corporation.
нов.
Google e
,
,
.
.
,
.
[
.
,
П
.
).
,
v
(
,
,
.
,
.
,
,
[
.
z
,
.
),
[
.
,
38
.
,
3
ГАРАНТЕН ЛИСТ
,
]
: 7.18 mm (1/2.5
[
o.
: SONY
.: DSC-H7
: Sony Electronics Inc.
:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127U.S.A.
.: 858-942-2230
FCC .
, (2)
o.
15
dejstvo e
: (1)
,
,
):
40°C (32
104°F)
: 20
+60°C ( 4
+140°F)
: 109.5 × 83.4 × 85.7 mm (4 3/8 × 3 3/8 ×
,
3 3/8
)(
,
)
,
DSC-H9
DSC-H7)
,
(9
)
Гарантниот лист
Ви гарантира
бесплатна
на производот, купен
:поправка
DSC-H9:
:
,
од фирмата
"SONY",
согласно
со
гаранциските
услови
опишани подоле.
,
,
1,2,3,
. 546 g (1 lb 3.3 oz) (
Ако производот
неисправност во време наNP-BG1
гарантниот, рок, Ве
, покаже
,
( се во
DCF):
молиме јавете
најблискиот овластен сервис на "SONY" ,или во
: Exif Ver.
2.21 JPEG
,
,
.
продавницата
од
каде
е купен производот.
, DPOF
DSC-H7:
: MPEG1
(
)
. 514 g (1 lb 2.1 oz)
:
(
.
i NP-BG1
,
31 MB), Memory Stick Duo +
,
:
(ISO
, prsten za zasenuvawe,
)
Вид на производ:
ISOAUTO):
. 0.2
9.8 m
Модел
:
(7 7/8 (тип):32
1 7/8
) (W)/
:
Фабрички
. 1.2 број:
6.0 m (3
11 1/4
Exif
:
19
8 1/4
) (T)
PRINT Image Matching III:
:
PictBridge:
Купувач
К
:0
О
, (2)
MK
f=
NP-BG1, 3.6 V
), 4.2 V
(
Е
Р
.
o
: (1)
DSC-H9:
1.2 W
DSC-H7:
1.1 W
]
М
,
15
:
. 8 286 000
:
. 8 083 000
: Carl Zeiss Vario-Tessar 15×
5.2 78 mm (31 465 mm
35) F2.7 4.5
:
И
,
FCC .
,
Адреса-Телефон:
]
,
(
Фирма. увозник:
USB
USB
: USB (USB 2.0
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
)
П
Р
!
.
,
: SONY
.: DSC-H9
: Sony Electronics Inc.
:16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127U.S.A.
.: 858-942-2230
) CCD
:
AC-LS5K AC
(
)
Датум на продажба:.
[LCD
]
Број на фактура
(сметкопотврда):
LCD
:
DSC-H9:
Продавач
7.5 cm (3.0 (адреса
) TFT и телефон):
DSC-H7:и печат:
Потпис
6.2 cm (2.5
) TFT
:
DSC-H9:
230 400 (960 × 240)
Датум:
DSC-H7:
115 200 (480 × 240)
]
: 0.5 cm (0.2
:
)
: AC 100 V 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W
(BC-CSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
:0
40°C (32
104°F)
: -20
+60°C ( 4
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8
)(
)
:
75 g (2.7 oz)
NP- BG1
Сериja Бр.:
:
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
. 200 000
.
4
37
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
[
[
[
,
Datum na .
priem
,
Datum na (
popravka
),
Opis
na popravkata
.
i smenetite delovi
.
Potpis
i
pe~at .
Ime na
serviserot
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
[
).
М
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
.
Ref. Nє
,
,
,
,
П
,
.
Р
,
И
.
,
,
.
[
0°C
40°C (32°F
SYMP :
SEC : DEF.C / REC. C :
Ref. :Nє
15
,
,
,
.
,
FCC
,
.
.
,
.
.
.
USB
,
.
.
,
[
.
,
,
.
.
.
.
,
.
,
.
.
.
,
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
. Nє
Ref.
-
.
Е
Р
.
.
:
,
О
SYMP :
SEC :
, / REC. C :
DEF.C
Ref. Nє
.
,
.
[
.
(
.
,
[
1
К
.
3
.
24
.
,
15.
FCC
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
104°F).
SYMP :
. SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
36
39
5
(
.
.)
.
.
.
.
(
.
12).
-
.
.
(
).
/
.
,
.
.
,
.
(
:
(
21).
Ctavete druga Memory Stick Duo karti~ka.
Memory Stick Duo
LOCK (
).
.
. 33).
.
.
,
.
.
.
,
,
.
,
:
[640(Fine)].
,
[640(Fine)].
Memory Stick PRO Duo
.
.
.
Picture Motion Browser
.
.
,
,
.
,
.
.
(
)(
21).
.
,
.
USB
6
.
USB
.
35
,
.
1
[
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
,
Sony Corporation.
Memory Stick ,
, , ,
. C/E:ss:ss ,
, Memory Stick PRO
Memory Stick
Duo , Handbook
Cyber-shot
.
, Memory Stick PRO
Duo ,
, Memory
Stick Micro , MagicGate ,
2
.
.
1
DirectX
[
(
o
Microsoft Corporation
3
(
Intel, MMX,
Google e
Pentium
[
,
.
,
,
13).
,
,
,
Koristewe na
.
“Cyber-shot”
(
.
13).
12).
10).
.
.
15).
.
,
.
,
/
v
,
.
z
,
.
.......... 32
............................
33
,
.
,
..........................................................................
34
,
na
............................................
35
.
.....................................................................
.......................................................... 36
,
..........................................................
37
),
[
.
,
35
[
.
.
34
38
28
...................... 29
.................................................... 34
(
).
,
23
24
25
26
!
,
...............................................................
30
[
.
gi
. 32
................................................
.
.
.
USB
.
,
,
...........................
23
[ .....................................................
“Cyber-shot Step-up”
.
,
(
.
.........................................................
28
.
.
,
.
[
(
.................................... 21
HOME
.........................................................................
.
HOME .......................................................................
......................................................
.................................................................................
.
.
[
.
(
,
– HOME /
.
.
(
.
,
/
.
.
,
.................................................................
16
lo
.
.
.
:
,
Sony.
,
10
12
13
15
.
k
Prsten za zasenuvawe....................................................................................... 17
.
.............................................
20
.
Intel Corporation.
,
,
,
.
Google, Inc
®
,
24).
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power
Mac eMac
on
Apple Computer, Inc.
4
.......................................................
..................................................................
[
/ “Memory Stick Duo”
........
)
,
/
.......................
1
2
3
-
2
4
8
........................................................................ 10
.
,
Sony Corporation.
Microsoft, Windows
.
.................................................................
,
.........................................................................
.
.
..........................................
.
.
,
7
3
,
]
[
[
“Memory
Stick Duo”
,
.
d
ACCESS.
c
.
,
[
,
.
,
[
.
.
-
. 36): SONY
(
: 7.18 mm (1/2.5
: SONY
.: DSC-H9
LCD: Sony Electronics Inc.
LCD
:16530 Via Esprillo,
,
San Diego, CA
99.99%
( 92127U.S.A.
).
,
.: 858-942-2230
(
,
,
).
/ 15
FCC .
o
: (1)
.
.
, (2)
,
,
o.
.
.
LCD
.
.
.: DSC-H7
.
: Sony Electronics
Inc.
,
:16530 Via Esprillo, .
San Diego, CA 92127U.S.A.
.: 858-942-2230
.
,
.
15
FCC .
dejstvo e
: (1)
,
.
,
(
36).
):
DSC-H9:
1.2
( W
DSC-H7:
1.1 W
f=
NP-BG1, 3.6 V
), 4.2 V
25, 26).
40°C (32
104°F)
)
: 20 ( +60°C ( 4:
+140°F)
: 109.5 × 83.4 × 85.7 mm (4 3/8 × 3 3/8 ×
, Stick Duo” 3 3/8
)(
,
)
“Memory
,
DSC-H9
DSC-H7)
,
(9
)
: DSC-H9:
.
128 MB
256 MB- 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8GB
:
,
31 MB
,
,
1,2,3,
. 546 g (1 lb 3.3 oz) (
8M
10,
40
72
148
302 NP-BG1
620
1225
2457
,
,
(
DCF):
,
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
: Exif Ver. 2.21 JPEG
,
,
.
, DPOF 13
5M
51
92
188DSC-H7:384
789
1559
3127
: MPEG1
(
)
. 514 g (1 lb 2.1 oz)
3M
21
82 (
148
302
617
5017
:
.
i1266
NP-BG1 2501 ,
31
MB),
Memory
Stick
Duo
+
,
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
:
(ISO
, prsten za zasenuvawe,
16:9
33
133 )
484
988
2025
4002
8027
-238
ISOAUTO):
. 0.2
9.8 m
:
(7 7/8
32
1 7/8
) (W)/
:
[Normal].
. 1.2
6.0 m (3
11[REC
1/4 Mode]
:
9,999,Exif
>9999 .
19
8 1/4
) (T)
PRINT Image Matching III:
Sony,
:
PictBridge:
.
DCF (Design rule for Camera
File system),
JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
.
[LCD
:0
,
.
[
,
.
.
,
-
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
)
(
)
.
“Memory Stick Duo”
]
LCD
:
DSC-H9:
7.5 cm (3.0
640(Fine)
DSC-H7:
640(Standard)
6.2 cm (2.5
.
.
,
(
.
: USB (USB 2.0
USB
USB
[
,
.
(
]
,
.
,
[
,
:
. 8 286 000
:
. 8 083 000
: Carl Zeiss Vario-Tessar 15×
5.2 78 mm (31 465 mm
35) F2.7 4.5
:
[
, (2)
o.
.
) CCD
na
,
LCD
!
.
,
, Memory Stick Duo
LCD
]
:
AC-LS5K AC
(
320
.
31 MB
256 MB
512 MB
–
0:02:50
0:06:00
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:23:40
0:42:50
1:27:00
) TFT
–
)0:01:30
TFT
:
0:06:00
DSC-H9:
230 400 (960 × 240)
DSC-H7:
Memory Stick PRO Duo
115 200 (480 × 240)
]
: 0.5 cm (0.2
128 MB
:
)
2 GB.
:
:
:
)
: AC 100 V 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W
(BC-CSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
:0
40°C
(32
104°F)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
: -20
+60°C ( 4
0:12:20 0:25:10 0:50:00 1:40:20
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
0:44:20
1:31:00
3:00:00 6:01:10
31/32 × 3 5/8
)(
)
:2:57:50 6:04:30
75 g (2.7 oz)
12:00:20 24:04:50
NP- BG1
. 2 GB.
HD
:
.
[640(Fine)].
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
. 200 000
.
4
8
37
33
[
[
[
/
,
,
.
(
),
,
.
/.
30
. 25°C (77°F).
.
10
.
.
[
).
.
.
DSC-H9
,
.
.
[Monitor].
[Continuous].
. :
[On].
,
,
[AF Mode]
,
[SteadyShot]
.
, [Face Detection],
,
.
(
/
.)
. 7200
0°C
. 140
40°C (32°F
.
,
.
.
,
USB
,
.
,
.
,
.
,
.
.
15.
FCC
DSC-H9
. 150
. 170
. 160
. 170
DSC-H7
104°F).
. 310
. 155
[320].
.
DSC-H7
24
[
.)
3
.
.
.
.
,
. 300
. 360
.
DSC-H9
. 280
.
. 6000
[
FCC
.
.
DSC-H7
.
32
36
15
.
.
.
LCD
LCD
-
,
,
.
:
,
.(
,
.
,
.
,
,
/
.
LCD
[
3
,
.
.
(
[
.
.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
,.
:
,
,
.
/
[
W
.
CIPA
[
,
[Single].
.
[Shooting].
. 1
[
.
.
.
.
,
.
,
Memory Stick Duo
.
.:
[AF Mode]
[SteadyShot]
. 300
. 150
. 320
. 160
9
5
(
B
.)
CSGB/ BC-CSGC (1)
C
.
podgotvenost /
Standby
REC
(1)
BC-CSG/BC-
.
AE/AF
z
ISO
NR
ISO400
.
(
96
.
125
(1)
).
.
.
9
Prsten za zasenuvawe (1)/
(1)
.
.
,
N
.
(1)/
(1)
(
21).
Ctavete druga Memory Stick Duo karti~ka.
Memory Stick Duo
00:00:12
/
LOCK (
).
,
.
(
,
b
-
101-0012
CD-ROM (Cyber-shot
/ Cybershot Handbook Cyber-shot Step-up Guide ) (1)
) (1)
2007 1 1
9:30 AM
z SET
z OK
:
REAR
,
[640(Fine)].
C:32:00
,
[640(Fine)].
Memory Stick PRO Duo
.
ISO
ISO400
+2.0EV
500
F3.5
z STOP
z PLAY
.
.
Picture Motion Browser
D
.
,
,
.
,
.
+
(
)(
.
21).
.
,
.
USB
10
6
.
C:32:00
BACK/NEXT
V VOLUME
.
.
.
MOVE
MOVE
.
. 33).
.
.
,
.
(1)
(
:
.
,
/
(
/
NP-BG1 (1)/
(1)
na
.
00:00:00
,
-
.
Otvor na blenda
+2.0EV
USB, A/V
12).
12/12
F3.5
(1)
.
.
.
.
USB
.
35
31
,
(DISP)
[
.
A
(
1
18).
[
.................................................................
.........................................................................
..........................................
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
E
,
. C/E:ss:ss ,
Cyber-shot Handbook
.
2
2
4
8
........................................................................ 10
HOME
,
.
.
1
/
SHUTTER
.......................................................
10
..................................................................
: Zoom (W/T) 12
: //
/ “Memory Stick Duo”
........
)
13
)/
)
/
.......................
15
1
SLIDE SHOW
2
3
)
MENU
................................................................. 16
3
(
Night Shot (
[
k
Prsten za zasenuvawe....................................................................................... 17
.............................................
20
PSAM
24).
4
DSC-H9)
/
Sony.
.................................... 21
– HOME /
,
.
(
“Cyber-shot”
.
.
,
1
,
(
.
13).
12).
2
.
PictBridge
10).
.
.
3
.
zvukot
VOL.
,
.
15).
+
.
PictBridge
.
/
(DPOF)
.
.
USB,
..................................................... 28
CR2025,
Sony.
“Cyber-shot Step-up”
...................... 29
.
...............................................................
30
.
(
(
(
......................................................... 28
13).
[
.
,
Koristewe na
.
.
........................... 23
HOME
.........................................................................
23
.
,
. 24
HOME .......................................................................
,
......................................................
25
.
.................................................................................
26
(CR2025).
................................................
32
CR2025.
.......... 32
............................ 33
.................................................... 34
.......................................................................... 34
na
............................................ 35
..................................................................... 35
.......................................................... 36
.......................................................... 37
30
34
11
7
1
“Cyber-shot”
[
[
“Memory
.
,
LCD
,
,
Memory Stick Duo ɟ
ACCESS.
d c
LCD
LCD
99.99%
(
(
.
,
).
,
[
(CHARGE)
.
.
-
. 36)
1
2
,
.
[
.
.
,
e
(
,
36).
[
.
.
CHARGE
.
, è
72
72
148
188
Step-up
Guide”
384“Cyber-shot
789
1559
3127
[Cyber-shot Handbook].
Cyber-shot
13
Handbook
51
. 92
3
21
82
202
790
,
.
.
148
1428
Cyber-shot Handbook
33Handbook
133
238
Cyber-shot
Cyber-shot Step-up
.
[REC Mode]
,
9,999,
.
.
,
,
[
.
617
1266[stepupguide]
2501
5017[stepupguide]
2904
5928
12154
24014
48166 .
[stepupguide],
[language]
2484
988
2025
4002
8027
[GB]
CD-ROM
[GB].
[Normal].
.
1.
,
3
stepupguide.hqx
[stepupguide]
( ,
:
:
:
stepupguide .
128 MB
256 MB
512 MB
)
0:06:00
2 GB
4 GB
HQX
,
Expander.
0:12:20 Stuffit
0:25:10
0:50:00
–
–
0:02:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
320
0:06:00
0:23:40
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
6:01:10
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
Memory Stick PRO Duo
Sony.
,
>9999 .
[img] [stepupguide]
Sony,
31 MB
640(Fine)
.
,
2457
“Memory Stick Duo”
.
.
2457
1302
270 min.
,
.
8GB
40
Guide
25°C (77°F).
DCF (Design
rule for Camera
.
File
system),
JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
(
).
32
,
4 GB
40
[
.
1 GB
[GB] 2 GB
10
.
330
512 MB
10
3M
),
256 MB
[Handbook]
Handbook.pdf
3:2
).
(
.
.
,
.
128 MB
)
8M
16:9
(
:
302
620
1225,
Handbook.pdf .
302
620
1225
5M
.
.
(
2148
2VGA
,
,
.
.
CD
“Cyber-shot Handbook”
.
31 MB
.
- CHARGE
CHARGE
,
:
1
.
.
.
.
CD-R
“Memory Stick Duo”
LCD
.
25, 26).
CD
).
,
.
.
CD-R
[
,
Macintosh
(
1
ɟ
[
Windows
.
,
(CHARGE)
,
/
.
(
[
LCD
Stick Duo”
“Cyber-shot Step-up”
na
-
2 GB.
3:00:00
8 GB
[640(Fine)].
. 2 GB.
HD
1 GB
.
.
12
8
33
29
Koristewe na
2
/ “Memory Stick Duo”
)
.
[
,
/
.
Cyber-shot Handbook .
/
,
ɟ
,
:
[AF Mode]
[SteadyShot]
.
Windows
,
Memory Stick Duo
Windows 2000 Professional,
.
Macintosh
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
/
Memory Stick
[
.
.
USB
.
/
Cyber-shot Handbook .
.
.
[AF Mode]
[SteadyShot]
[Face Detection]
10
.
[Monitor].
[Continuous].
.
[On].
[
.
.
/
:
.
,
.(
DSC-H9
Picture
Motion Browser Cyber-shot
,
. 6000
. 300
. 7200
. 360
DSC-H7
.
.)
3
1
2
3
“Memory Stick Duo” (
.
4
/ “Memory Stick Duo”
)
.
.
/“Memory Stick Duo”
[
.
“Memory Stick Duo”
(
[
31 MB).
[
POWER
LCD
/
(
.)
LCD
. 280
. 140
. 310
. 155
. 150
. 170
. 160
. 170
DSC-H7
.
[320].
DSC-H7
LCD
.
DSC-H9
DSC-H9
. 300
. 150
. 320
. 160
.
(
28
32
.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
.
“Picture Motion
.
Browser”
“Memory Stick
Duo”
.
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
CIPA
v10.4)
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
/
W
.
USB
.
USB
30
. 25°C (77°F).
,
“Memory Stick
Duo”
[Single].
[Shooting].
ɠ
. 15).
,
)
.
.
13
9
1
[
B
/ “Memory Stick Duo”
/ Memory Stick Duo
.
CSGB/ BC-CSGC (1)
C
AE/AF
z
“Memory Stick Duo”
(Delete)
Standby
REC(Slide Show)
(1)
BC-CSG/BC-
ISO400
(Retouch)
.
.
- access –
.
,
“Memory Stick Duo”
.
(Protect)
125
(1)
F3.5
(Print)
+2.0EV
(1)
. 25
.
podgotvenost /
.
ISO
NR
96
na
.
.
Otvor na blenda
na
12/12
/
PictBridge
.
00:00:00
.
(Rotate)
.
(Select Folder)
.
.
.
9
Prsten za zasenuvawe (1)/
NP-BG1 (1)/
(1)
N
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo
USB, A/V
(1)
.
.
(1)/
ACCESS,
,
(1)
00:00:12
/
.
(1)
101-0012
CD-ROM (Cyber-shot
/ Cybershot Handbook Cyber-shot Step-up Guide ) (1)
(
,
b
) (1)
2007 1 1
9:30 AM
z SET
z OK
MOVE
MOVE
.
z STOP
z PLAY
BACK/NEXT
-
REAR
C:32:00
ISO400
ISO
+2.0EV
500
F3.5
D
C:32:00
V VOLUME
+
10
14
31
27
1
. 25
A
(DISP)
(
[
[
18).
.
E
,
.
,
POWER
HOME
.
1
: Zoom (W/T)
SLIDE SHOW
:
)/
)
Scene Selection
MENU
PSAM
Night Shot
. (
[REC Mode*
2
3
)
ɟ
.
Face Detection
//
˜
.
Image Size
DSC-H9)
HOME
.
Color Mode
.
Metering Mode*
1
2
.
White Bal
.
Flash Level
“
“
Contrast
.
.
Sharpness
.
.
SteadyShot
POWER
/
[OK],
HOME
.
2
(
)
)
[
,
3
PictBridge
.
Clock Settings]
CR2025,
,
(
.
DSC-H9
/BRK
(
[
1
DSC-H7.
.
DSC-H9,
˜.
[
.
SETUP
(Playback).
.
,
, / ,
.
/ ,
.
1
2
3
.
Red Eye Reduction
*
SHUTTER
.
/
[
3
+
.
˜.
˜.
,
.
(Settings) (
,
. 23, 24).
Sony.
.
).
(CR2025).
CR2025.
.
zvukot
VOL.
(DPOF)
PictBridge
26
30
15
11
1
“Cyber-shot”
[
ɠ
ɟ
ɟ
Macro
W/T (Zoom)
MENU
“Cyber-shot Step-up”
[
Windows
1
CD-R
CD
.
.
:
MENU
DISP
ɟ
HOME
(CHARGE)
1
(
.
):
,
- CHARGE
CHARGE
.
.
,
.
(
Guide
).
(
.
[
3
,
32
1
.
.
:
.
CHARGE
˜ (AE/AF)
,
,
(
, è
/
[img] [stepupguide]
.
.
3
.
[stepupguide]
,
/
stepupguide.hqx
.
.
/
.
1.
,
stepupguide .
HQX
,
Stuffit Expander.
,
.
.
.
,
Sony.
4
AE/AF
:
12
16
[GB]
).
,
.
,
,
-
[stepupguide], [language]
CD-ROM
[GB].
3
25°C (77°F).
.
,
[stepupguide]
[stepupguide]
2
,
270 min.
.
e
2.
.
.
˜
[Handbook]
Handbook.pdf
Handbook.pdf .
,
2
.
330
[GB]
1
Cyber-shot Handbook
Cyber-shot Handbook
Cyber-shot Step-up
.
3
),
.
. “Cyber-shot Step-up Guide”
.
2
.
:
CD
1
[Cyber-shot Handbook].
Cyber-shotMENU
Handbook .
1
.
CD-R
“Cyber-shot Handbook”
2
(CHARGE)
1
2
2
Macintosh
MENU
/
,
.
˜.
.
.
.
29
25
Koristewe na
1
. 25
2
/
.
,
.
.
/
Funkcii
Single Image
Windows
View images
Index Display
Windows 2000 Professional,
WindowsSlide
XP Home
ShowEdition
Windows XP Professional
USB
Printing,
Other
“Picture Motion
Browser”
/
Macintosh
Memory Stick
)
:
.
)
:
.
,
1
2
3
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
[
[
.
Macro (
)
(
“Memory
Stick Duo” (
.
.
,
.
,
.
.
4
/ “Memory Stick Duo”
.)
:
.
.
:
(
- W:
. 1 cm
/“Memory Stick
- T: Duo” . 120 cm
),
-
.
.
“Memory Stick- Duo” [
.
[
,
(
) 31 MB).
V(
.
.
POWER
.
:
:
:
.
Shooting Settings
SCN
10
2
.*
Grid Line
Digital Zoom
.
,
.
.
.
.
.
,
.
Auto Orientation
Expanded Focus
Clock Settings
24
28
(
.
Main Settings
Language Setting
:
,
M
Format Music
.
:
.
Internal Memory Tool
Format
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
.
A
Memory Stick USB
Tool
,
Create REC. Folder
. Format
Picture
Motion Browser
Change REC.
Folder
CopyCyber-shot
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
)
( )
-
S
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
Cyber-shot Handbook .
Setting
.
Memory Tool
Manage
memory
“Memory
Flash (
[ Stick
-
).
W
.ɠ
.
(
Print
Windows 2000 Professional,
ToolEdition
WindowsMusic
XP Home
Windows XP Professional
Download Music
.
P
Shooting
Shooting
Duo”
“Memory Stick Duo”
T
.
ɟ
,
USB
/
[ W/T
[
HOME
Cyber-shot Handbook . HOME
.
/
// “Memory /Stick Duo”
Prsten
za
zasenuvawe
na
/
)
/
(
. 15).
,
)
.
.
.
.
17
13
1
– HOME/
[
/ “Memory Stick Duo”
[ DISP –
/ Memory Stick Duo
.
(DISP),
“Memory Stick(DISP)
Duo”
.
.
.
:
.
- access –
.
,
“Memory Stick Duo”
.
HOME
FINDER/LCD
-
.
(Delete)
.
HOME
(Slide Show)
,
,
(Retouch).
.
.
.
(Protect)
.
.
na
(Print)
FINDER/LCD
.
PictBridge
(Rotate)
*
*
.
.
(Select Folder)
.
.
˜
[
(
Night Shot
.
.
HOME
DSC-H9) Memory Stick Duo
[
Memory Stick Duo
ON (
. 25
.
(
.
ACCESS,
LCD
DSC-H9)
,
1
HOME
HOME.
.
NIGHTSHOT
2
3
NIGHTSHOT
.
.
/
/
[
.
˜.
,
(Manage Memory)
/
1
.
(Settings).
2
3
/ ,
(Settings)
,
˜.
/
˜.
.
14
18
27
23
1
. 25
3
[
[
(Index)
/ /
.
[
,
.
/ .
,
1
˜.
,
(View Images)
.
Index Display]
HOME.
(Index),
.
prstenot
.
prstenot
go prstenot
,
.
POWER
-
.
.
1
2
3
[
1
MENU
2Scene Selection
[Delete]
3Image Size
/ / /
.
[Multiple Images]
.
REC Mode*
.
MENU
,
˜
[OK]
,
na
(
Red Eye Reduction
[
.
SLIDE SHOW
.
“
“
Contrast
.
Sharpness
.
.
SETUP
3
[
.
.
[
(
POWER
˜.
/
/ ,
[OK],
˜.
˜.
go prstenot
.
.
HOME
,
[
Clock Settings]
(Settings) (
. 23, 24).
.
,
(
DSC-H7.
.
DSC-H9,
(Playback).
.
/ ,
1
2
3
.
.
.
1
2
(View Images).
.
˜.
HOME
.
˜.
)
SteadyShot
*
2
[All In This Folder]
[Slide Show]
,
.
˜.
2,
1Flash Level HOME
2
[OK]
ɟ
˜.
.
Metering Mode*
[ White Bal
˜
˜. .
, .
Face Detection
4Color Mode
/ ,
).
DSC-H9
/BRK
(
(
)
)
AV
Prsten
22
26
19
15
/
[
.
MENU
ISO
(EV)
ɠ
(
AF.
,
)/
)
Macro
W/T .(Zoom)
MENU
MENU
DISP
i
)
ISO
ɟ
ɟ
HOME
)/
˜ (
HOME
(
1
1
.
(
):
.
MENU
.
2
.
,
.
:
,
2
.
)
)
,
.
/
.
:
˜
,
3
.
.
.
.
3
.
.
:
1
.
.
2
2
˜
.
.
.
[
,
.
[Delete]
[OK]
.
).
.
/
MENU.
[This Image]
˜.
/
.)
.
.
,
˜
.
/
˜.
.
[
.
:
4
AE/AF
,
,
/ / /
.
:
.(
/
.
/
.
,
˜ (AE/AF)
,
˜
2
1
32
3
,
.(
,
.
1
16
20
,
˜
MENU
.
,
,
˜
/
,
.
˜.
.
.
.
25
21
1
. 25
/
/
[
.
.
HOME
Shooting
.
(
.
-
).
.
)
Single Image
:
ISO
HOME
.
Download Music
Internal Memory Tool
Format
3
Main Settings 1
Beep
Initialize
Main Settings 2
USB Connect ,
Video Out
˜
Shooting Settings 1
. AF Illuminator
.
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
Clock Settings
.
2
Create REC. Folder
Copy
˜
.
COMPONENT
.
.(
.
.
.
,
.*
/ / /
.
Auto Orientation
Expanded Focus
.
,
[
:
.
)
:
.)
˜
.( (
˜
, . 1 cm /
),
- T:
. 120.cm
[
MENU.
V( )
[This Image]
/
.
˜.
:
:
:
˜.
10
2
.
,
,
).
-
- W:
.
.
.
[Delete]
, [OK]
SCN
Grid Line
Digital Zoom
,
Macro
(
:
-
[
1
2
3
.
[
.
.(
,
,
.
Function Guide
,
.
˜
.
)
)
,
.
:
,
(
)/
/
.
Shooting Settings
2
:
)
,
.
Main Settings
.
)
ɟ
:
.
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
.
i
.
Memory Tool
Setting
(
M
1
Format Music
.
(
.
Music Tool
)/
)
A
Print
Manage
memory
:
-
S
Slide Show
Printing,
Other
)
(
( )
P
Index Display
W
.
Flash (
[
.
View images
1
T
.
MENU
(EV)
Funkcii
AF.
Shooting
,
/
[ W/T
[
HOME
ISO
/
/
/
/ Prsten za zasenuvawe na
/
.
.
.
˜
,
.
.
Language Setting
.
20
24
21
17
– HOME/
[
[[ DISP –
(Index)
(DISP)
:
(DISP),
[
/ /
.
Index Display] .
[
.FINDER/LCD
˜.
(View Images)
- ,
.
/ .
,
HOME.
(Index),
.
MENU
[Delete]
/ / /
*
*
. .
4
.
[Multiple Images]
MENU
[
,
,
2,
(
[
na
Night Shot
HOME
[OK] .
1
2
ON (
.
DSC-H9)
(
,
.
.
.
2
˜.
˜.
˜
(
.
HOME
LCD
)
( (View Images).
DSC-H9)
[Slide Show]
,
NIGHTSHOT
HOME
,
˜.
[All In This Folder]
[
.
˜.
˜
[OK]
1
go prstenot
FINDER/LCD
/ ,
,
.
prstenot
HOME
.
[
1
2
3
prstenot
˜.
.
SLIDE SHOW
1
HOME
3
go prstenot
.
[
.
.
.
,
2
3
NIGHTSHOT
.
HOME.
.
.
/
/
[
.
˜.
,
(Manage Memory)
(Settings)
AV
Prsten
/
1
.
(Settings).
2
3
/ ,
,
˜.
/
˜.
.
18
22
23
19
Download PDF