Sony | DSC-H10 | Sony DSC-H10 Упатства за употреба

DSC-H7/H9
DSC-H10
“Cyber-shot Handbook”
,,
“Cyber-shot Step-up Guide”
CD-ROM.
.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony Corporation
3-196-623-11(1)
3-196-623-11(1)
.
.
: DSC-H10
,
,
.
Сервис
Град
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
.
[
na
.
,
.
.
).
.
,
.
.
(
.
И
М
(
.
,
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
.
.
,
,
.
.
.
,
[
),
.
,
.
046 261281
02 3081700
02 3084900
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
)
[
.
034 214804
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
[
,
047 227236
Е
,
Телефон
Битола
.
.
Адреса
К
.
О
.___________________________
Р
Sony
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
.
П
Р
.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
.
[
.
.
,
39
MK
Sony Corporation.
Memory Stick ,
, Memory Stick PRO , ,
Memory Stick Duo ,
ГАРАНТНА
ИЗЈАВА - ОПШТИ
, Memory Stick PRO
Duo ,
, Memory
Stick Micro , MagicGate ,
[
,
ГАРАНТНИ УСЛОВИ
.
.
[
Почитувани клиенти,
[
Sony Corporation.
,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
Microsoft,
Windows
DirectX
- 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
"SONY"
Ви дава
гаранција
за телевизорите
o звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
12 месеци, за галантерија - кабли,
Microsoft со
Corporation
телевизори
задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power
eMac
on
АкоMac
овластениот
сервис не го поправи производот
во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
Computer,
Inc.траела поправката.
продолжува за онолкуApple
време
колку што
Intel, MMX,
.
,
.
.
Pentium
(
,
Р
Google, Inc
Е
Гаранцијата е, важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
,
бесплатно од страна на овластените сервиси,
наведени подоле.
М
,
lo
.
,
:
.
[
.
,
.
.
.
.
.
,
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
[
,
,
,
Р
gi
.
.
.
,
.
.
[
!
.
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
,
.
[
.
,
Гаранцијата се однесува за производи, произведени
од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само
® на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
.
И
,
,
.
Доколку поправката на неисправниот
производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
Intel Corporation.
нов.
Google e
,
,
.
.
,
[
.
,
П
.
).
,
v
(
,
,
.
,
.
,
,
[
.
z
,
.
),
[
.
,
38
,
.
.
ГАРАНТЕН ЛИСТ
,
]
: 7.18 mm (1/2.5
,
.
40°C (32
104°F)
: 20
+60°C ( 4
+140°F)
: 109.5 × 83.4 × 85.7 mm (4 3/8 × 3 3/8 ×
,
3 3/8
)(
,
)
,
DSC-H9
DSC-H7)
,
(9
)
Гарантниот лист
Ви гарантира
бесплатна
на производот, купен
:поправка
DSC-H9:
:
,
од фирмата
"SONY",
согласно
со
гаранциските
услови
опишани подоле.
,
,
1,2,3,
. 546 g (1 lb 3.3 oz) (
Ако производот
неисправност во време наNP-BG1
гарантниот, рок, Ве
, покаже
,
( се во
DCF):
молиме јавете
најблискиот овластен сервис на "SONY" ,или во
: Exif Ver.
2.21 JPEG
,
,
.
продавницата
од
каде
е купен производот.
, DPOF
DSC-H7:
: MPEG1
(
)
. 514 g (1 lb 2.1 oz)
:
(
.
i NP-BG1
,
31 MB), Memory Stick Duo +
,
:
(ISO
, prsten za zasenuvawe,
)
Вид на производ:
ISOAUTO):
. 0.2
9.8 m
Модел
:
(7 7/8 (тип):32
1 7/8
) (W)/
:
Фабрички
. 1.2 број:
6.0 m (3
11 1/4
Exif
:
19
8 1/4
) (T)
PRINT Image Matching III:
:
PictBridge:
Купувач
К
:0
15
dejstvo e
: (1)
,
Е
San Diego, CA 92127U.S.A.
.: 858-942-2230
o.
):
М
.: DSCDSC-H10
: Sony Electronics Inc.
:16530 Via Esprillo,
, (2)
MK
f=
И
: SONY
FCC .
DSC-H9:
1.2 W
DSC-H7:
1.1 W
NP-BG1, 3.6 V
), 4.2 V
(
Р
[
:
. 8 286 000
:
. 8 083 000
: Carl Zeiss Vario-Tessar 15×
5.2 78 mm (31 465 mm
35) F2.7 4.5
:
Адреса-Телефон:
]
,
(
Фирма. увозник:
USB
USB
: USB (USB 2.0
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
)
П
Р
,
,
]
О
!
.
,
) CCD
:
AC-LS5K AC
(
)
Датум на продажба:.
[LCD
]
Број на фактура
(сметкопотврда):
LCD
:
DSC-H9:
Продавач
7.5 cm (3.0 (адреса
) TFT и телефон):
DSC-H7:и печат:
Потпис
6.2 cm (2.5
) TFT
:
DSC-H9:
230 400 (960 × 240)
Датум:
DSC-H7:
115 200 (480 × 240)
]
: 0.5 cm (0.2
:
)
: AC 100 V 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W
(BC-CSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
:0
40°C (32
104°F)
: -20
+60°C ( 4
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8
)(
)
:
75 g (2.7 oz)
NP- BG1
Сериja Бр.:
:
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
. 200 000
.
37
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
[
[
[
,
Datum na .
priem
,
Datum na (
popravka
),
Opis
na popravkata
.
i smenetite delovi
.
Potpis
i
pe~at .
Ime na
serviserot
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
).
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
.
Ref. Nє
М
(
,
,
,
,
П
,
.
Р
,
И
.
,
.
[
0°C
40°C (32°F
SYMP :
SEC : DEF.C / REC. C :
Ref. :Nє
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
.
.
24
.
USB
,
.
.
.
[
.
.
,
,
15.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
104°F).
SYMP :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
39
.
.
.
,
. SEC :
36
FCC
.
,
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
. Nє
Ref.
,
.
,
Е
[
15
.
Р
.
-
,
О
SYMP :
SEC :
, / REC. C :
DEF.C
Ref. Nє
.
,
.
[
.
,
.
,
.
:
[
1
К
.
3
.
FCC
.
(
.
.)
.
.
.
.
(
.
12).
-
.
.
(
.
/
,
.
.
,
.
).
(
:
(
21).
Ctavete druga Memory Stick Duo karti~ka.
Memory Stick Duo
LOCK (
).
.
. 33).
.
.
,
.
.
.
,
,
.
,
:
[640(Fine)].
,
[640(Fine)].
Memory Stick PRO Duo
.
.
.
Picture Motion Browser
.
.
,
,
.
,
.
.
(
)(
21).
.
,
.
USB
.
USB
.
35
,
.
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
1
Sony Corporation.
Memory Stick ,
, , ,
. C/E:ss:ss ,
, Memory Stick PRO
Memory Stick
Duo , Handbook
Cyber-shot
.
, Memory Stick PRO
Duo ,
, Memory
Stick Micro , MagicGate ,
2
Sony Corporation.
Microsoft, Windows
DirectX
.
.
-
[
(
(
Pentium
,
.
.
[
,
,
(
13).
.
,
,
Koristewe na
,
,
.
(
.
[
...............................................................
25
................................................
27
!
,
.
13).
12).
,
[
....................................................
30
.
.
10).
.
.
).
,
.
15).
,
.
. .......... 27
.
............................ 28
.
.
(
USB
.....................................................
23
.
“Cyber-shot” .............................................................................. 24
.
.
(
v
/
(
.
,
,
,
..........................................................................
30
na
............................................ 31
.
, .....................................................................
31
,
.
..........................................................
32
,
[
..........................................................
33
.
z
,
.
),
[
.
,
38
34
19
20
gi
21
22
.
,
(
.
........................... 19
......................................................... 23
.
[
.
.
....................................
17
.
,
.
HOME
.........................................................................
,
HOME .......................................................................
.
......................................................
.
.................................................................................
.
9
10
11
13
.................................. 15
k
– HOME /
.
.
.
/
.
,
:
,
Sony.
.
2
4
8
,
.................................................................
14
lo
,
[
Google, Inc
®
,
,
.
Intel Corporation.
,
.......................................................
..................................................................
[
/ “Memory Stick Duo”
........
)
,
/
.......................
,
24).
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power
Mac eMac
on
Apple Computer, Inc.
Intel, MMX,
.
.................................................................
,
.........................................................................
.
.
..........................................
.
........................................................................ 9
1
2
3
o
Microsoft Corporation
4
,
.
,
1
3
Google e
[
.
,
3
,
]
“Memory
[
Stick Duo”
,
.
d
ACCESS.
c
.
,
[
,
.
,
[
.
.
-
. 32): SONY
(
LCD
.
: Sony Electronics
Inc.
,
:16530 Via Esprillo, .
San Diego, CA 92127U.S.A.
.: 858-942-2230
.
,
.
15
dejstvo e
: (1)
,
, (2)
o.
DCF (Design rule for Camera
File system),
JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
.
,
.
,
(
32).
.
[
,
.
.
.
,
.
-
.
,
[
[LCD
LCD
:
7.5 cm (3.0
,
]
(
) TFT
:
230 400 (960 × 240)
]
“Memory Stick Duo”
.
31 MB
:
128 MB
256 MB
512 MB
–
0:02:50
0:06:00
)
–
:
:
:
NP- BG1
:
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
1 GB
2 GB
4 GB
)
8 GB
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
3:00:00
6:01:10
640(Standard)
000
0:01:30. 200
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00.
320
0:06:00
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
0:23:40
Memory Stick PRO Duo
2 GB.
4
NP-BG1, 3.6 V
), 4.2 V
): 0.97 W
:0
40°C (32
104°F)
: 20
+60°C ( 4
+140°F)
. 68.5
( : 106.025,
26). . 48.9mm (4 1/4 ×2 3/4 ×
1 15/16
)(
,
)
:
. 381g (13.4oz)
(
: ,
)
i NP-BG1
,
, prsten za zasenuvawe,
(
:
. 8 286 000
:
. 8 083 000
[
: Carl Zeiss Vario-Tessar 10×
f=
6.3 63 mm (38 380 mm
35) F3.5 (W) 4.5 (T)
:
, Stick Duo”
“Memory
(9
)
:
,
.
:
128 MB 1,2,3,
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8GB
,
,
31 MB
:
,
Exif
8M
10
40
72
148
302 :
620
1225
2457
(
DCF):
PRINT Image Matching III:
: Exif Ver. 2.21 JPEG
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
PictBridge:
, DPOF
: MPEG1 13
5M
51(
92 )
188
384
789
1559
3127
:
(
.
BC-CSGB/BC-CSGC
3M31 MB), Memory Stick21
82
148
302
617
1266
2501
5017
Duo +
:
(ISO
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
: AC 100 V 240 V, 50/
)
2 W (BC-CSGC)/
2.6
W (BC-CSGB)
16:9
238
484 60 Hz,988
2025
4002
8027
ISOAUTO): 33
. 0.2133 7.0 m (W)/
: DC 4.2 V, 0.25 A
. 0.9
5.6 m (T)
:0
40°C (32
104°F)
] [REC Mode]
: -20
+60°C ( 4
[Normal].
+140°F)
9,999,
>9999 .
,
(
)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
Sony,
USB
.
31/32 × 3 5/8
)(
)
.
USB
: USB (USB 2.0
)
:
75 g (2.7 oz)
.
640(Fine)
.
,
,
) CCD
na
: 0.5 cm (0.2
[
.
.
[
,
.
: 7.18 mm (1/2.5
,
: SONY
.: DSC-H9
LCD: Sony Electronics Inc.
LCD
:16530 Via Esprillo,
,
San Diego, CA
99.99%
( 92127U.S.A.
).
,
.: 858-942-2230
(
,
,
).
/ 15
FCC .
o
: (1)
.
.
, (2)
,
,
o.
.
.
.
.: DSC-H7
FCC .
LCD
LCD
!
.
, Memory Stick Duo
,
[
]
:
AC-LS5K AC
(
[640(Fine)].
. 2 GB.
HD
.
33
37
[
[
[
,
,
.
(
),
.
.
.
.
,
.
-
15
[
.
,
,
.
.
,
,
).
,
,
,
.
,
.
-
.
,
.
.
,
,
,
,
.
NP-BG1 (1)/
(1),
/ CyberCD-ROM (Cyber-shot
shot Handbook Cyber-shot Step-up Guide ) (1)
(
) (1)
(1) .
.
24
.
(1)
.
.
,
.
USB
,
USB, A/V
:
,
(1)/ ,
.
.
(1)
[
.
.
.
,
,
,
Prsten za zasenuvawe
. (1)/
.
.
,
.
[
(
FCC
(1)
,
.
(1)
.
:
[
1
.
,
.
3
.
BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
.
.
,
15.
FCC
,
b
.
.
[
0°C
40°C (32°F
104°F).
.
36
5
1
(
.)
“Cyber-shot”
Windows
[
ɟ
ɟ
“Cyber-shot Step-up”
CD-R
(
.
CD
.
.
:
.
1
.
(CHARGE)
.
.
. - CHARGE
CHARGE
,
.
(
).
(
,
.
[
2
.
3
),
.
330
e
.
270 min.
,
.
, è
.
.
,
. 28).
“Cyber-shot Step-up Guide”
:
.
,
.
,
.
HQX
,
Stuffit Expander.
.
.
,
Sony.
(
)(
17).
.
,
.
USB
6
.
[Handbook]
Handbook.pdf
Handbook.pdf .
(
).
,
,
-
(
[stepupguide]
1 17).
Ctavete druga Memory Stick Duo karti~ka.
.
[stepupguide]
.
Memory Stick Duo
Cyber-shot Handbook
[stepupguide],
2
[language]
LOCK ( Handbook).
.
Cyber-shot
[GB]
CD-ROM
.
Cyber-shot Step-up
,
.
Guide
.
.
[GB].
.
,
[img] [stepupguide]
1.
,
[640(Fine)].
:
,
3
.
,
[640(Fine)].
stepupguide.hqx
Memory Stick PRO Duo
.
[stepupguide]
,
stepupguide .
,
(
CHARGE
. CD
25°C (77°F).
.
32
).
[GB]
[Cyber-shot Handbook].
,
Cyber-shot Handbook
.
.
10).
CD-R
.
“Cyber-shot Handbook”
(
2
.
(CHARGE)
1
2
,
/
,
.
.Macintosh
[
.
1
.
.
USB
.
29
35
Koristewe na
2
,
1
,
. C/E:ss:ss ,
Cyber-shot Handbook
.
“Memory Stick Duo”
USB
2
,
1
Macintosh
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home
( Edition 20).
Windows XP Professional
3
/
Memory Stick
.
.
,
Picture Motion Browser Cyber-shot
Cyber-shot Handbook .
.
(
11).
.
.
.
/
,
1
2
3
(
4
“Cyber-shot”
(
.
.
28
USB
.....................................................
28
/“Memory Stick
Duo”
.
“Cyber-shot Step-up”
...................... 29
...............................................................
30
(
31 MB).
................................................ 32
.......... 32
.
............................ 33
POWER
.
.................................................... 34
.
(
23
24
25
26
“Memory Stick Duo”
[
11).
10).
........................... 23
HOME
.........................................................................
HOME .......................................................................
......................................................
/ “Memory Stick Duo”
.
.................................................................................
“Memory Stick Duo” (
)
.
Koristewe na.
.........................................................
[
,
10
12
13
15
.................................... 21
– HOME /
,
10
k
Prsten za zasenuvawe....................................................................................... 17
.............................................
20
Sony.
USB
.
.......................................................
.
.
..................................................................
/ “Memory Stick Duo”
........
)
/
.......................
2
4
8
................................................................. 16
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
“Picture
Motion
4
Browser”
“Memory Stick
........................................................................
Duo”
/
1
2
3
.
.
Windows
.................................................................
.........................................................................
ɠ
..........................................
ɟ
Handbook” (PDF).
“Cyber-shot
,
.
Cyber-shot Handbook .
USB
)
.
,
.
/ “Memory Stick Duo”
,
.
13).
.
.......................................................................... 34
na
............................................ 35
.....................................................................
35
.
/
.
.
.......................................................... 36
.
)
.......................................................... 37
(
34
28
. 13).
,
.
.
7
1
. 25
[
(
/ “Memory Stick Duo”
[
/ Memory Stick Duo
.
(Slide Show)
640(Fine)
(Retouch)
- access –
.
,
“Memory Stick Duo”
.
.
a
128 MB
256 MB
512 MB
2 GB
4 GB
8 GB
0:49:50
1:40:20
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30 . 0:25:10
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50 1:28:10
na
3:00:20
(Select Folder)
.
.
–
)
1:30:50 2:59:50 6:01:10
.
6:03:30 11:59:30 24:04:50
PictBridge
Memory Stick PRO Duo
.
1 GB
0:01:30
(Rotate)
Memory Stick Duo
31 MB
(Print)
Memory Stick Duo
:
640(Standard)
(Protect)
.
:
“Memory Stick Duo”
.
(Delete)
“Memory Stick Duo”
:
HD
.
.
.
.
[640(Fine)].
.
ACCESS,
,
27
1
. 25
3
POWER
.
na
(
,
[
,
.
25, 26).
.
(
Scene Selection
Image Size
5M Mode
Color
3M
Metering Mode*
VGA
White Bal
16:9
Flash Level
M/D/Y
.
2 GB
4 GB
306
618
40
72
150
306
618 .
1223
2457
13
51
92
191
390
787
1557
3127
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
33
133
238
490
1002
2020
3997
Contrast
[Normal].
“
.
Sharpness
“
.
Sony,
2457
1
2
.
.
8027
:
:
DSC-H7.
.
:
)
DSC-H9
.
128 MB
256 MB
512 MB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
Memory Stick PRO Duo
)
2 GB
4 GB
8 GB
0:25:10
0:50:00
1:40:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
6:04:30 12:00:20 24:04:50
[640(Fine)].
HD
26
1 GB
(
[OK],
˜.
[
Clock Settings]
,
(
.
/BRK 31 MB
640(Fine) (
–
)
˜.
/ ,
(Settings) (
[
[ SETUP
“Memory Stick Duo”
/ ,
/
HOME
.
(
.
[
.
>9999 .
POWER .
1
2
3
.
.
SteadyShot
DSC-H9,
2
3
ɟ
HOME
.
9,999,
1
8 GB
10
[REC Mode]
10 : 30 AM
OK
.
1 GB
2008 / 1 / 1
z
)
.
1223
Red Eye Reduction
*
Y/M/D
D/M/Y
“Memory Stick Duo”
. 128 MB 256 MB 512 MB
31 MB
10
40
72
150
Face Detection
8M
REC
3:2 Mode*
:
Clock Settings
.
.
33
).
. 19, 20).
˜.
/
ɠ
,
30
,
Memory Stick Duo
.
HOME
1
.
(
):
.
MENU
.
2
,
.
[SteadyShot]
.)
. 370
3
.
.
.
/
.
/
.
:
1
˜ (AE/AF)
,
(
. 310
.
.
2
.(
. 7400
[Continuous].
/
.
[On].
,
3[
.
.
.
.
[Monitor].
,
[Face Detection]
3
.
/
.
.
2
CIPA
˜
/
.
.
.
[
.
[AF Mode]
W
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
:
:
.
10
ɟ
.
1
[Single].
[Shooting].
.
MENU
DISP
MENU
:
[AF Mode]
[SteadyShot]
. 25°C (77°F).
Macro
W/T (Zoom)
/
.)
. 155
.
,
.
AE/AF
:
,
4
MENU
/
,
.
˜.
.
.
.
32
25
1
. 25
/
B
AE/AF
z
Standby
REC
ISO400
125
F3.5
ISO
NR
.
.
96
Shooting
Otvor na blenda
MOVE
MOVE
z STOP
z PLAY
BACK/NEXT
V VOLUME
)
.
(
,
Format Music
.
Create REC. Folder
Copy
[
,
.
ISO400
Main Settings 1
+2.0EV
Beep
Initialize 500
,
Shooting Settings
SCN
(
. 2 cm
- T:
:
:
:
.
,
.
.
Clock Settings
Language Setting
31
-
.
)
10
2
,
.
Auto Orientation
Expanded Focus
. 90 cm
),
.
COMPONENT
Grid Line
Digital Zoom
- W:
V(
.*
C:32:00
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
:
[
.
Function Guide
)
.
.
.
Main Settings 2F3.5
USB Connect
D
Video Out
Macro (
:
ISO
.
(
-
C:32:00
,
.
.
Internal
Memory Tool
Format REAR
Main Settings
)
:
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
-
:
.
Memory Tool
/
.
:
-
:
Slide Show
Shooting Settings
+ 2
Flash Sync.
Auto Review
24
.
Music Tool
N
z SET
z OK
).
M
.
00:00:00
Download Music
2007 1 1
Setting
9:30 AM
-
Print
Printing,
Other
101-0012
(
/
Single Image
Index Display
.
12/12
)
( )
P
Funkcii
Shooting
Manage
memory
00:00:12
na
W
.
Flash (
[
.
+2.0EVView images
9
T
.
podgotvenost /
HOME
/
[ W/T
[
C
HOME
/
/
/
/ Prsten za zasenuvawe na
/
.
.
.
– HOME/
[ DISP –
[
(DISP)
(DISP),
.
A
prstenot
1
.
HOME
(
(DISP)
,
[
18).
E.
HOME
,
.
:
/
*
2
PM
ISO400
*
.
)
(
[
.
˜
HOME
1
HOME
HOME.
Prsten
.
prstenot
go prstenot
.
NIGHTSHOT
[
2
3
/
/
[
.
,
˜.
(Manage Memory)
(Settings)
PictBridge
zvukot
VOL.
(DPOF)
1
/
.
(Settings).
2
3
/ ,
,
˜.
PictBridge
/
˜.
.
30
23
/
[
(
“Cyber-shot”
ISO
Windows
[
1
CD-R
CD
.
Macintosh
[
(EV)
AF.
,
.
:
.
CD-R
i
CD
.
MENU
“Cyber-shot Handbook”
1
ISO
[GB]
2
[Handbook]
Handbook.pdf
HOME
1
,
Handbook.pdf .
,
˜
,
.(
˜
,
.(
/
˜
.)
.
[
.
.
1
2
3
.
,
[Delete]
[OK]
.
MENU.
[This Image]
˜.
,
[
.
.
,
.
:
20
.
.
3
.
˜
.
/
˜
.
2
,
:
,
1
,
2
Cyber-shot Handbook
Cyber-shot Handbook
Cyber-shot Step-up
.
3
)
.
.
.
Guide
ɟ
(
.
[Cyber-shot Handbook].
Cyber-shot Handbook .
2
)/
)
.
“Cyber-shot Step-up”
.
29
/ / /
.
,
˜
/
˜.
).
Koristewe na
[
[
(Index)
/ /
[
1
.
/ .
,
,
Cyber-shot Handbook .
˜.
Index Display]
prstenot
.
(View Images)
.
prstenot
,
go prstenot
,
.
.
-
USB
HOME.
(Index),
.
[
1
2
3
MENU
[Delete]
/ / /
.
[Multiple Images]
.
MENU
,
[OK]
,
1
2
[All In This Folder]
(
na
HOME
[Start]
Windows 2000 Professional,
Windows
( XP Home Edition
Windows
XP Professional
.
“Picture Motion
Browser”
˜.
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
)
[Slide Show]
,
2
˜.
Macintosh
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
USB
˜.
˜
2,
[
Windows
˜.
,
.
4
/ ,
(View Images).
˜
/
.
SLIDE SHOW
Memory Stick
.
Cyber-shot Handbook .
.
[
.
3
USB
,
Picture Motion Browser Cyber-shot
.
,
go prstenot
.
.
,
.
AV
Prsten
28
19
1
[ DISP –
(DISP),
.
.
.
HOME
Red Eye Reduction
.
.
[
Night Shot
(
“
NIGHTSHOT
DSC-H9)
LCD.
.
SETUP
Doteruvawe na ekspozicijata.
Focus
Promena na metod za fokusirawe.
.
(Retouch)
.
.
Clock Settings]
[
,
(
/
/
[
.
(Protect)
.
na
(Rotate)
˜.
˜.
(Settings) (
. 23, 24).
,
.
).
˜.
(Manage Memory)
(Settings)
.
(Slide Show)
(Select Folder)
/ ,
[OK],
2
3
.
(Delete)
(Print)
˜.
/
[
.
Osetlivost.
HOME
HOME
.
NIGHTSHOT
(Playback).
.
HOME.
/ ,
[
.
ISO
POWER
2
3
.
SteadyShot
18
˜
ɟ
1
2
1 1
.
. “
Sharpness
EV
ɟ
.
DSC-H9)
.
2
3
˜
.
.
Flash Level
.
HOME
.
(
,
1
.
*
Metering Mode*
ON (
Contrast
POWER
.
.
.
FINDER/LCD
HOME
,
.
.
Face Detection
*
REC Mode
.
Color Mode
White Bal
,
.
,
Image Size
HOME
FINDER/LCD
-
Scene Selection
[
– HOME/
3
[
(DISP)
:
. 21
.
PictBridge
.
.
1
.
/
(Settings).
2
3
/ ,
,
˜.
/
˜.
.
15
1
. 19
/
.
Shooting
Macro
Shooting
W/T (Zoom)
SingleMENU
Image
View images
(
-
).
DISP
.
1
)
.
Download Music
(
Manage
memory
2
Memory Tool
:
):
Memory Stick Tool
, Format
Change REC. Folder
MENU
Main Settings 1
Beep
Initialize
3
:
1
.
˜ (AE/AF)
,
.
,
16
.
)
(
:
,
,
2
-
Function Guide
,
3
/
.
:
(
. 1. cm
- T:
[
/
. 120 cm
SCN
.
10
2
.*
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings
2
AE/AF
Auto Orientation
:
.
Clock Settings
Auto Review
,
,
.
.
4
MENU
/
-
.
.
:
:
:
.
),
.
)
.
.
- W:
.
V(
/
,
COMPONENT
,
.
.
.
.
Macro (
.
Shooting Settings 1
AF Illuminator
.
AF Mode
Conversion Lens
Language Setting
[
.
. Folder
Create REC.
Copy
Shooting
Settings
.
.
2
Main Settings 2 .
USB Connect
Video Out
.
.
Main Settings
Setting
)
:
M
1
Internal Memory Tool
Format
(
˜
,
.
. Music
Format
:
ɟ
A
Music Tool
.
:
:
Slide Show
Print
)
( )
-
S
Index Display
HOME
MENU
P
W
.
Flash (
[
.
ɠ
Funkcii
Printing,
Other
T
.
HOME
/
[ W/T
[
HOME
.
/
/
/
/ Prsten za zasenuvawe na
/
,
.
.
.
.
˜.
.
,
.
.
.
17
Download PDF

advertising