Sony | DSC-HX50V | Sony DSC-HX50V Упатства за употреба

4-460-572-51(1)
Дигитален фотоапарат/Упатство за работа
DSC-HX50/HX50V
MK
Македонски
Дознајте повеќе за фотоапаратот (“Cybershot User Guide”)
“Cyber-shot User Guide” е онлајн прирачник. Видете го
за подетални инструкции за многу функции на
фотоапаратот.
1 Пристапете кон веб страната за поддршка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете земја или регион.
3 Побарајте го името на моделот на Вашиот
фотоапарат на страната за поддршка.
• Името на моделот провете го на долниот дел од
фотоапаратот.
Проверка на испорачани делови
Броевите во заградите го покажуваат бројот на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• Батерија на полнење NP-BX1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• AC адаптер AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Кабел за напојување (одделно се продава во САД и Канада) (1)
• Лента за околу рака (1)
• Капак (1) (Прикачен за фотоапарат)
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
МК
2
Податоци за корисникот
Моделот и серискиот број се наоѓаат на долната страна. Запишете го
серискиот број во подолу на предвиденото место. Повикајте се на овие
броеви секогаш кога ќе го контактирате Вашиот Sony продавач во врска со
производот.
Модел: DSC-HX50/DSC-HX50V
МК
Serial
No.
Модел.
AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Сериски бр.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За избегнување на струен удар, не го изложувајте апаратот
на влага или дожд.
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР
ИЛИ СТРУЕН УДАР, ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕТЕ
ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ
Доколку формата на утикачот на одговара на штекерот, користете
соодветен адаптер за штекерот и правилна конфигурација за напојување од
електричната мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерија
Доколку со батериите се ракува неправилно, тие можат да експлодираат и
да предизвикаат пожар или хемиски изгореници. Почитувајте ги следниве
правила за батериите.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на удари и прекумерна сила, не дозволувајте
да паѓаат и не ги газете.
• Не предизвикувајте куса врска и не дозволувајте метални објекти да ги
допираат контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока температура над 60°C (140°F) каква што е
директна сончева светлина или во автомобил паркиран на сонце.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или протечени литиум јонски батерии.
MK
3
• Уверете се дека за полнење користите оригинал Sony полнач за батерии
или уред кој може да го наполни батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од дофат на деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги батериите само со одреден тип.
Во спротивно, може да се предизвика пожар.
• Исфрлете ги старите батерии како што е опишано во упатството.
[ AC адаптер
Кога го користите AC адаптерот користете го најблискиот штекер. Откачете го AC
адаптерот од штекер веднаш ако се случи било каков дефект додека го користите
апаратот.
За купувачите во САД и Канада
[РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛИТИУМ ЈОНСКИТЕ БАТЕРИИ
Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Можете да помогнете во зачувување на нашата околина со
враќање на искористените батерии на полнење во собирниот
центар за рециклирање, блиску до Вас.
За повеќе информации во врска со рециклирањето на батерии за
полнење, повикајте го бесплатниот телефонски број 1-800-8228837, или посетете ја интернет страницата http://www.rbrc.org/
Внимание: Не ракувајте со оштетени литиум јонски батерии.
[ Батериско пакување
Овој уред е во согласност со член 15 од FCC правилата. Работата на
уредот мора да ги исполни следниве правила:
(1) Овој уред не смее да предизвика штетни пречки, и (2) овој уред мора да
ги прифати сите примени пречки, вклучително и тие кои можат да
предизвикаат несакани операции.
Овој уред е од класата В за дигитални апарати во согласност со ICES-003 - Канада.
Оваа опрема е во согласност со FCC/IC ограничувања за изложување на радијација
утврдени за неконтролирана околина и е во согласност со FCC радио фреквенција
(RF) Основни изложување во Додаток C од OET65 и RSS-102 од IC радио
фреквенција (RF) Правила за изложеност. Оваа опрема има многу мало ниво на RF
енергија која е во согласност без тестирање на одреден размер на апсорпција
(SAR).
МК
4
За купувачите во САД
UL е меѓународно признаена организација за безбедност.
UL знакот на производот означува дека производот е вклучен во UL листата.
Ако имате било какви прашања околу овој производ, можете да повикате:
Sony Информативен центар за купувачи
1-800-222-SONY (7669)
Бројот подолу е само за информации поврзани со FCC.
МК
[ Регулаторни информации
Изјава за усогласеност
Трговско име: SONY
Модел: DSC-HX50V
Одговорна страна: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127U.S.A.
Телефон: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со член 15 од FCC правилата. Функционирањето
е предмет на следниве два услова: (1) Овој уред не предизвикува штетни
пречки (2) овој уред мора да прифати било какви пречки, вклучувајќи ги и
пречките кои можат да предизвикаат несакани операции.
Оваа опрема не треба да биде преместувања или да работи со било која друга
антена или предавател.
[ ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било каква промена или модификација која не е
посебно одобрена во ова упатство, може да Ви го одземе правото на
користење на оваа опрема.
[ Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и ги исполнува ограничувањата за класа В (бе) за
дигитални уреди, во согласност со член 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита против
штетни пречки во станбената инсталација. Оваа опрема генерира, користи и
може да емитува радиофреквенција и доколку не се користи според
упатството може да предизвика штетни пречки во радио-комуникациите.
Меѓутоа, не гарантираме дека нема да дојде до пречки во одредени
инсталации. Ако оваа опрема предизвика штетни пречки на радио или ТВ
приемот, што можат да се забележат со вклучување и исклучување на
уредот, корисникот може да ги коригира пречките се некои од следниве
мерки:
– Преместете ја приемната антена.
– Зголемете го растојанието помеѓу апаратот и приемникот.
– Приклучете го апаратот во утикач кој не е поврзан со приемникот.
– Консултирајте се со продавачот или со искусен радио/ТВ техничар
за помош.
MK
5
Испорачаниот кабел за интерфејсот, мора да се користи со опремата
за да биде во согласност со ограничувањата за дигитални апарати
според алинеја B (бе) во членот 15 oд FCC правилата.
За потрошувачите во Канада
Овој уред е во согласност со Канадската индустрија- RSS стандарди. Работата е
предмет на следните услови: (1) овој уред не предизвикува пречки, и (2) овој уред
мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи и пречки кои може да
предизвикаат несакана работа на уредот.
За потрошувачите во Европа
Со ова, Sony Corporation, изјавува дека овој DSC-HX50/HX50V дигитален
фотоапарат е во согласност со основните побарувања и други суштински барања на
Директивата 1999/5/EC. За детали, пистапете на следната URL адреса:
http://www.compliance.sony.de/
[ Забелешка за потрошувачите во земји со ЕУ правила
Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Јапонија. Прашања во врска со усогласеноста на производот врз основа на
законодавството на ЕУ треба да ги доставите до овластениот претставник, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија. За сервис или
гаранцијата, обратете се на адресите обезбедени во гарантниот лист.
Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата од EMC
наредбата за користење приклучни кабли пократки од 3 метри.
[ Внимание
Електромагнетни полиња на одредени фреквенции може да влијаат на
сликата и звукот на овој уред.
[ Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине поради статички електрицитет или
електромагнетно поле рестартирајте ја апликацијата или исклучете и
повторно приклучете го приклучниот кабел (USB, и сл.).
МК
6
[Исфрлање на стара електрична и електронска опрема
(применливо во Европската унија и други земји со посебни
собирни центри)
Овој симбол на производот или на неговото пакување
укажува дека тој не треба да се третира како обичен домашен МК
отпад. Тој треба да се однесе во посебен собирен центар за
рециклирање на електрична и електронска опрема. Со
правилно исфрлање на овој производ, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што може да се
предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето
на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси. За
подетални информации околу рециклирањето на овој производ, Ве молиме,
контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле производот.
[Исфрлање на истрошените батерии (применливо во
Европската унија и земји со посебни собирни
центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува
дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се
третира како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со хемиски знак.
Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои
содржат повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање
на батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото здравје, што може да
се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето
на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси. Во
случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за
зачувување, безбедност или интегритет на податоците, оваа батерија треба
да се заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите
правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот животен
век во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии од
апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија за
рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.
MK
7
Отстранување на стари батерии и електрична и електронска
опрема (применливо во Европската Унија и другите
европски земји со одвоени системи за прибирање)
Овој симбол на производот, батеријата или пакувањето означува дека
производот и батеријата не треба да се третираат како обичен отпад од
домаќинството. Кај некои батерии овој симбол може да се користи во
комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или
олово (Pb) се додаваат доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005%
жива или 0,004% олово. Со правилното отстранување на овие производи и
батерии, ќе помогнете во спречување на потенцијалните негативни
последици по животната средина и човековото здравје кои би можеле да
настанат заради несоодветно ракување со батериите. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне во зачувување на природните ресурси.
Доколку производите треба постојано да бидат поврзани на вградена
батерија поради причини поврзани со безбедност, перформанси или
интегритет на податоци, таквата батерија треба да ја менуваат само
квалификувани сервисери. За да бидете сигурни дека батеријата и
електричната и електронската опрема правилно ќе се отстранат, по
завршување на нивниот работен век, оставете ги овие производи на
определено место за прибирање и рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите останати батерии, ве молиме погледнете го
делот за начинот за безбедно отстранување на батеријата од производот.
Оставете ја батеријата на определено место за прибирање и
рециклирање на стари батерии. За подетални информации околу
рециклирањето на овој производ или батерија, ве молиме обратете се до
вашите локални власти, службата за отстранување отпад или до
продавницата во која сте го купиле производот или батеријата.
MK
8
Идентификација на деловите
Компензација експозиција
ON/OFF (Power) копче
MK
Копче за снимање
За снимање: W/T (зум) рачка
За гледање:
(Playback
zoom) рачка/ (Index) рачка
Индикатор за тајмер/ Снимање насмевка/AF илуминатор
Режим за бирање:
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority Shooting)/
(Shutter Speed Priority
Shooting)/
(Manual Exposure Shooting)/
(Memory recall mode)/
(iSweep Panorama)/
(Movie Mode)/
(Scene Selection)
Повеќенаменски приклучок *1
Блиц
Микрофон
Звучник
Објектив
(Flash pop-up) копче
LCD екран
MOVIE (Movie) копче
(Playback) копче
Контролно тркало
GPS приемник (вграден, само
за DSC-HX50V)
Индикатор за полнење
Мулти/Микро USB терминал*2
Wi-Fi приемник (вграден)
Кука за врвка за носење
МК
MENU копче
9
/ (Водич низ фотоапаратот/Бришење) копче
CUSTOM (Custom) копче
• Можете да назначите функција
за CUSTOM копче. Фабричко
дотерување е во [ISO].
Слот за батерија
Слот за мемориска картичка
Индикатор за пристап
Рачка за вадење батерија
Капак за батерија/Мемориска
картичка
HDMI микро приклучок
Приклучок за статив
*1
• Користете статив со
навртки пократки од 5.5 mm
(7/32 инчи). Во спротивно,
фотоапаратот нема да
можете добро да го
зацврстите и може да се
оштети фотоапаратот.
За детали за компатибилни додатоци за повеќенаменскиот
приклучок, посетете ја веб страната на Sony или консултирајте
се со Sony продавач или овластен Sony сервисер. Исто така,
може да користите додатоци
кои се компатибилни. Работа
со додатоци од други производите не се гарантира.
*2 Поддржува Микро USB
компатибилен уред.
MK
10
Вметнување батерија
Рачка за вадење батерија
МК
1 Отворете го капакот.
2 Ставете ја батеријата.
• Додека ја притискате рачката за вадење на батеријата,
ставете ја батеријата како што е прикажано. Проверете дали
по ставањето на батеријата рачката за вадење на
батеријата е заклучена.
• Ако капакот го затворите, а батеријата не е правилно ставена,
може да го оштетите фотоапаратот.
МК
11
Полнење на батеријата
За потрошувачите од
САД и Канада
Кабел за
напојување
За потрошувачите во други
земји
Индикатор за полнење
Свети: Се плни
Исклучено: Полнењето е
завршено
Трепка:
Грешка при полнење
или полнењето привремено е паузирано
поради несоодветна
температура
поврзете го со AC адаптер (испорачан),
1 Фотоапаратот
преку микро USB кабел (испорачан).
го AC Адаптерот во штекер.
2 Поврзете
Индикаторот за полнење се пали портокалово и полнењето почнува.
• Додека се полни батеријата исклучете го фотоапаратот.
• Батеријата можете да ја полните и кога делумно е наполнета.
• Кога Индикаторот за полнење трепка и полнењето не е
завршено, извадете ја и повторно ставете ја батеријата.
МК
12
Забелешки
• Ако индикаторот за полнење трепка кога AC адаптерот е поврзан во штекер,
ова покажува дека полнењето привремено е прекинато поради несоодветна
температура. Кога температурата ќе го достигне соодветното ниво,
МК
полнењето продолжува. Ние препорачуваме батеријата да се полни на
температура меѓу 10°C до 30°C (50ºF до 86ºF).
• Батеријата ефективно може да не се наполни ако терминалот за батерии не е
чист. Во овој случај, избришете ја прашината нежно со мека ткаенина или
памук за да го исчистите терминалот за батерии.
• Поврзете го AC адаптерот (испорачан) во штекер. Ако за време на
користењето на АС адаптерот се случи дефект, кабелот веднаш
исклучете го од штекерот за да се исклучи изворот за напојување.
• Кога полнењето ќе заврши, АС адаптерот исклучете го од ѕидниот
утикач.
• Користете исклучиво само оригинални Sony батерии, USB кабел со
повеќенаменски приклучок (испорачан) и AC адаптер (испорачан).
Време на полнење (Целосно полнење)
Времето на полнење е приближно 230 мин. преку AC адаптер
(испорачано).
Забелешка
• Горенаведеното време за полнење се применува кога се полни
комплетно испразнета батерија на температура од 25°C (77°F).
Полнењето може да трае подолго во зависност од условите за
користење и околината.
Полнење со поврзување на компјутер
Батеријата може да се полни и со поврзување на фотоапаратот
со компјутер со помош на микро USB кабел.
Кон USB приклучок
МК
13
Забелешки
• Запомнете ги следниве работи кога ја полните батеријата преку
компјутер:
– Ако фотоапаратот е поврзан со лаптоп кој не е поврзан со извор
на напојување, нивото на батеријата на лаптопот се намалува.
Немојте да полните подолго време.
–– Кога меѓу компјутерот и фотоапаратот се воспостави USB врска,
не ја прекинувајте врската и не го вклучувајте/исклучувајте компјутерот, или активирајте од неактивен режим на работа. Може да се
оштети фотоапаратот. Пред да го вклучите/исклучите, повторно да
го вклучите компјутерот, да го будите од неактивен режим на работа,
извадете го приклучокот на фотоапаратот од компјутерот.
– Нема гаранции дека батеријата ќе се полни преку специјално
направен или модифициран компјутер.
Времетраење на батерија и број на слики што
можете да ги снимите и гледате
Траење на батеријата
Снимање (фотографии)
Приближ. 200 мин.
Број на слики
Приближ. 400 слики
Снимање филм
Приближ. 55 мин.
–
Непрекинато снимање филм
Приближ. 90 мин.
–
Преглед (фотографии)
Приближ. 320 мин. Приближ. 6400 слики
Забелешки
МК
14
• Бројот на фотографии кои можат да се фотографираат е приближен број кога
снимате со полн капацитет на батеријата. Бројот може да варира во зависност
од условите за снимање.
• Бројот на слики кои можат да се снимат е за снимање под следниве услови:
– Користење на медиум Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (одделно се
продава)
– Батеријата се употребува на температура од 25°C (77°F).
– [GPS дотерување] е дотерано во [Off] (само за DSC-HX50V).
– [Disp. Resolution] е дотерано во [Standard].
• Бројот за “Снимање фотографии” е врз основа на CIPA стандард и е за
снимање во следните услови:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Display Setting) is set to [ON].
– DISP (Приказ на дотерување) е дотерано во [ON].
– Снимање еднаш на секои 30 секунди.
– Се врши зумирање од W до T до крај.
– Блицот се активира на секој втор пат.
– Напојувањето се вклучува/исклучува на секој десетти пат
• Бројот на минути за снимање филм е врз основа на CIPA стандардот и е за
снимање под следните услови:
– Квалитет на филм: AVC HD HQ
– Типично снимање филм: Времетраењето на батеријата врз основа на
непрекинато снимање/стопирање, зумирање, вклучување/исклучување.
– Непрекинато снимање филм: Времетраење на батеријата при снимање без
прекин до ограничувањето (29 минути) е достигнато и потоа продолжете со
повторно на копчето MOVIE. Други функции, како зумирање не работат.
МК
Снабдување со напојување
Фотоапаратот може да се снабдува со напојување преку штекер со
поврзување на AC адаптер, преку микро USB кабел (испорачан).
Можете да префрлите слики на компјутер без да се грижите дали ќе се
троши батеријата со поврзување на фотоапаратот со компјутер преку
микро USB кабел.
Покрај тоа, може да користите AC адаптер AC-UD10 (одделно се
продава) или AC-UD11 (одделно се продава) за снабдување со напон
при снимање.
Забелешки
• Нема напојување кога батеријата не е ставена во фотоапаратот.
• Не може да се снима кога фотоапаратот директно е поврзан со компјутер или
во во струја преку испорачаниот AC адаптер.
• Ако фотоапаратот и компјутерот ги поврзете преку микро USB кабел додека
фотоапаратот е во режим на репродукција, екранот на фотоапарато ќе се
смени од екран за репродукција во екран за USB поврзување. Допрете на
копчето
(Playback) да се префрлите во екран за репродукција.
• AC адаптерот AC-UD11 (одделно се продава) може да не е достапен во
некои земји/региони.
МК
15
Ставање мемориска картичка (одделно се продава)
Проверете дали отсечениот дел е
правилно свртен.
1 Отворете го капакот.
2 Ставете ја мемориската картичка (одделно се продава).
• Картичката ставете ја со отсечениот дел, како што е
прикажано, додека не кликне во лежиштето.
3 Затворете го капакот.
MK
16
Мемориски картички кои можат да се користат
Мемориска картичка
A
B
C
D
E
За фотографии
За филмови
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick PRO Duo
(само Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
MK
(само Mark2)
SD мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
SDHC мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
SDXC мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
microSD мемориска картичка
(Класа 4 или побрз)
microSDHC мемо.картичка
(Класа 4 или побрз)
microSDXC мемо.картичка
(Класа 4 или побрз)
• Во ова упатство, производите во табелата се нарекуваат:
A: “Memory Stick XC Duo” медиум
B: “Memory Stick PRO Duo” медиум
C: “Memory Stick Micro” медиум
D: SD картичка
E: microSD мемориска картичка
Забелешка
• Да користите “Memory Stick Micro” медиум или microSD мемориска
картичка со фотоапаратот, прво ставете соодветен адаптер.
За вадење на мемориска картичка/батерија
Мемориска картичка: Еднаш допрете на мемориската картичка за да ја
извадите.
Батерија: Лизгајте ја рачката за вадење на батеријата. Не дозволувајте
да ви падне батеријата.
Забелешка
• Немојте никогаш да ја вадите мемориската картичка/батеријата додека свети
индикаторот за пристап на податоци (стр. 9). Ова може да ги оштети
податоците во мемориската картичка/внатрешната меморија.
МК
17
Дотерување часовник
ON/OFF (Power)
Control wheel
Бирање на мени: ///
Дотерајте ги датумот и
времето: /
Дотерајте: 
на копчето ON/OFF (Power).
1 Допрете
Дотерувањата за дата и време се прикажуваат кога ќе го вклучите
фотоапаратот за прв пат.
• Потребно е малку време за напојувањето да се вклучи.
2 Изберете јазик.
сакано подрачје според упатствата на
3 Селектирајте
екранот, па потоа притиснете .
[Date & Time Format], [Daylight Savings] или
4 Дотерајте
[Summer Time] and [Date & Time], then select [OK] 
[OK].
• Полноќ е прикажан како 12:00 AM и попладне како 12:00 PM.
ги инструкциите на екранот.
5 Следете
• Батеријата брзо ќе се потроши кога:
– [GPS setting] е дотерано во [On] (само за DSC-HX50V).
– [Disp. Resolution] е дотерано во [High].
МК
18
Снимање фотографии/филмови
Копче за снимање МК
MOVIE
Бирач
: Intelligent Auto
: Movie Mode
W/T (Zoom)
рачка
W: намалување
T: зголемување
Не го покривајте блицот (A).
Снимање фотографии
за снимање притиснете го до пола за фокусирање.
1 Копчето
Кога сликата е во фокусот, ќе се слушне „бип“ и ќе светне индикаторот .
2 Копчето за снимање притиснете го до крај.
Снимање филм
на MOVIE (Филм) да почнете да снимате
1 Притиснете
• за менување на зумот користете ја рачката W/ T (зум).
• Допрете на копчето за снимање да снимате фотографии при
непрекинато снимање филм.
2 Допрете повторно на MOVIE да прекинете со снимање.
МК
19
Забелешки
• Ако користите зум при снимање филм, звукот од движењето на објективот
и звукот од рачката ќе се снимат. Звукот од работата на копчето MOVIE
исто така може да се сними кога снимањето на филмот ќе заврши.
• Опсегот за снимање панорамски слики може да е намален, во зависност од
предметот или начинот на снимање. Затоа дури и кога [360°] е дотерано за
панорамско снимање, снимената слика може да биде помала од 360 степени.
• Континуирано снимање е дозволено приближно 29 минути со зададени
дотерувања и при температура приближно 25°C (77°F). Кога ќе се заврши со
снимање на филмот, можете повторно да продолжите со снимањето со
повторно притискање на копчето MOVIE. Во зависност од температурата,
снимањето може да престане за заштита на фотоапаратот.
Преглед на слики
W: намалување
T: зголемување
Контролно тркало
(Playback)
/
(Delete)
Селектирање слика: (следна)/ (претходна)
или завртете го контролното тркало
Дотерајте: 
(Репродукција).
го копчето
1 •Притиснете
Кога се гледаат слики од мемориска картичка, а се снимени со
друг фотоапарат и се гледаат на овој фотоапарат се појавува екран за
регистрација на датотеката.
Селектирање на следна/претходна слика
Селектирајте слика со притискање на (следна)/ (претходна) на
контролното тркало или со вртење на тркалото за управување. За
гледање филмови притиснете  во центарот на контролното тркало.
MK
20
Бришење слика
 Притиснете на копчето / (Бришење).
Селектирајте [Оваа слика] со помош на  на контролното тркало, а

потоа притиснете .
MK
Повторно снимање фотографии
Копчето за снимањето притиснете го до пола надолу.
Водич низ фотоапаратот
Овој фотоапарат има интерен водич на функциите. Ова Ви овозможува
пребарување на функциите на фотоапаратот според Вашите потреби.
/
(In-Camera Guide)
MENU
1 Допрете на копчето MENU.
ставка од MENU, потоа допрете на
2 Изберете
(In-Camera Guide).
/
Се прикажува водич за работа за избраната ставка.
• Ако допрете на / (In-Camera Guide) кога не е прикажан MENU
екранот, можете да пребарувате по клучен збор или икони.
МК
21
Вовед во другите функции
Останатите функции кои се користат за време на снимање или
репродукција можат да се управуваат со помош на контролното тркало
или копчето MENU на фотоапаратот. Овој фотоапарат е опремен со
Водич низ функциите кој Ви овозможува лесно бирање на функции.
Додека се прикажува водичот, испробајте ги другите функции.
MENU
Контролно тркало
Водич низ функциите
Контролно тркало
DISP (Display Setting): Овозможува менување приказ на екран.
/ (Cont. Shooting/Self-Timer): Овозможува користење на тајмер и
режим за рафално снимање.
(Photo Creativity): Овозможува работа по интуиција.
(Flash): Овозможува избор на режим за блиц за фотографии.
Копче во средина (Следење фокус): Фотоапаратот го следи предметот и
фокуст автоматски го прилагодува кога предметот се движи.
МК
22
Делови на менито
Снимање
Movie shooting
scene
Избор на режим за снимање филм.
Panorama
Shooting Scene
Избор на режим за снимање при снимање на
панорамски слики.
Picture Effect
Снимање фотографија со оригинална текстура во
согласност со саканиот ефект
Scene Selection
Веќе поставено дотерување да одговара со разни услови.
Memory recall
mode
Изберете дотерување за кое сакате да се потсетите
кога режимот за бирање е во [Memory recall mode].
Easy Mode
Фотографирање со минимално користење функции.
Defocus Effect
Дотерајте го нивото на ефектот за дефокусирање на
позадината при снимање во режим на Дефокусирање.
Ctrl with
Smartphone
Снимање фотографии и филмови контролирајќи го
фотоапаратот преку смартфон.
Send to
Computer*1
Правење копија на слики префрлајќи ги на
компјутер поврзан преку интернет.
Still Image
Size(Dual Rec)
Дотерување големина на фотографија додека снимате
филм.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Quality/
Movie Size
Изберете големина и квалитет на слика за
фотографии, панорамски слики или филмови.
HDR Painting
effect
Кога [HDR Painting] е избрано во Picture Effect,
дотерајте ниво на ефект.
Area of emphasis
Кога [Miniature] е избрано во Picture Effect, дотерајте
дел за фокусирање.
Color hue
Кога [Toy camera] е избрано во Picture Effect,
дотерајте нијанси на боја
Extracted Color
Кога [Partial Color] е избрано во Picture Effect,
изберете боја да се издвои
Illustration Effect
Кога [Illustration] е избрано Picture Effect, дотерајте
ниво на ефект
МК
МК
23
ISO
Дотерување на осветлувањето
White Balance
Дотерување на тоновите на бојата од сликата.
White Balance
Shift
Дотерување тонови на боја во согласност со прилагодена
вредност врз основа на избраниот White Balance тон.
Focus
Селектирајте режим за фокусирање
Metering Mode
Изберете режим за мерење светлина кој одредува кој дел
од предметот ќе служи за дотерување на експозицијата.
Cont. Shooting
Interval
Изберете број на слики во секунда кај рафалното
снимање слики.
Bracket Setting
Дотерајте тип на снимање во рамка.
Scene Recognition
Дотерајте во автоматско препознавање на условите.
Soft Skin Effect
Дотер. Ефект на нежен тен и ниво на ефектот.
Smile Shutter
Дотерајте во автоматско фотографирање кога ќе се
детектира насмевка.
Smile Detection
Sensitivity
МК
24
Дотерајте ја осетливоста за детекција на насмевка.
Face Detection
Селектирајте за препознавање лице и поставете
неколку дотерувања
Color Mode
Избор на живописност на слика во согласност со
ефектите.
Color Saturation
Прилагодување живописност на слика.
Contrast
Прилагодување контраст на слика
Sharpness
Прилагодување острина на слика
Noise Reduction
Прилагодување резолуција на слика и баланс на шум.
Anti Blink
Автоматско снимање на две слики и избор на слика
на која нема затворени очи.
Movie SteadyShot
Дотерување јачина на SteadyShot во Movie Mode.
ако го смените дотерувањето за [Movie SteadyShot],
аголот на гледање ќе се смени.
Position
Information*2
Проверка на GPS триангуларен статус и ажурирање
на информација за позиција.
GPS Log REC*2
Снимање пат фатени при носење на фотоапаратот.
Register Setting
Регистрирање режим или дотерување на фотоапаратот.
Дотерајте го режимот за бирање во (Memory recall
mode) да добиете регистрирани дотерувања.
In-Camera Guide
Пребарувајте низ функциите според Вашите потреби
*1 Се прикажува само кога е ставена мемориска картичка.
*2 Само за DSC-HX50V
МК
Преглед
Send to
Smartphone
Преземање и префрлање слики на смартфон.
View on TV
Преглед на слики на ТВ поврзан со интернет.
Send to Computer*
Правење копија на слики префрлајќи ги на компјутер
поврзан преку интернет.
Retouch
Ретуширање слика со помош на разни ефекти.
Picture Effect
Додавање разни текстури на слики.
Slideshow
Избор на метода за непрекината репродукција.
Delete
Бришење слика.
3D Viewing
Дотерајте за репродукција на слики снимени во 3D.
View Mode*
Избор на формат за приказ на слики.
Display Cont.
Shooting Group
За време на репродукцијата изберете приказ на брзо
снимање по групи или сите слики.
Protect
Заштита на слика.
Print (DPOF)*
На фотографијата додадете ознака за печатење.
Rotate
Ротирајте ги фотографиите лево или десно.
In-Camera Guide
Пребарајте ги функциите според Вашите потреби.
* Се прикажува само кога е ставено мемориска картичка.
МК
25
Мени за дотерување
Ако за време на снимање или репродукција притиснете на копчето MENU,
(Дотерување) се покажува како конечно решение. Можете да ги менувате
зададените дотерување на екранот
(Дотерување).
Дотерување на
снимање
Главно дотерување
Дотерување
мрежа
Формат за филм/AF илуминатор/Мрежа/Јасен зум/ Дигитален зум/Намалување шум од ветар/Ниво на микрофон
/Намалување црвени очи/Преду. трепкање/ Пишување/
Проширен фокус/Копче за прилагодување/Резолуција
Звуч.сигнал/Светлина на екран/Доте.јазик/Приказ
на боја/Демо/Иницијализација/Водич низ функции
/HDMI резолуција/CTRL FOR HDMI/Дотер. USB
поврзување/ USB напојување/LUN дотерување/
Преземање музика/Празнење музика/Режим за
авион/GPS дотерување*3/GPS податоци*3/Dlt.GPS
Log Data*3/Eye-Fi*1/Заштеда на енергија/Верзија
WPS Push/Дотер.акцес поинт/Уредување име на
уред/SSID/PW Reset/Приказ на MAC адреса
Форамт/Крерирање папка за снимање/Менување
Алатка за мемориска папка за снимање/Бришење папка за снимање/
Копирање/Број на фајл
картичка*2
Дотерување подрачје/Дотерување дата и време/
Дотерување
Автомат. дотерување саат*3/Автом.дотеру.подрачје*3
часовник
*1 Се прикажува само кога е ставена Eye-Fi мемориска картичка.
(Алатка за внатрешна меморија)
*2 Ако не е ставено мемориска картичка,
ќе се појави и може да се селектира само [Format].
*3 Само за DSC-HX50V
МК
26
Карактеристики за “PlayMemories Home”
Софтверот “PlayMemories Home” овозможува префрлање слики и
филмови на компјутер и нивно користење. “PlayMemories Home” е
потребен за префрлање AVCHD филмови на компјутер.
Префрлање
слики од
фотоапарат
Гледање слики
во Календар
Креирање
диск со филм
МК
Споделување слики во
“PlayMemories Online”
Прикачување слики
на мрежни сервиси
Преземање “PlayMemories Home” (само за Windows)
Можете да преземете “PlayMemories Home” од следната URL адреса:
www.sony.net/pm
Забелешки
• Потребно е интернет поврзување за инсталирање на “PlayMemories Home”.
• Потребно е интернет поврзување за користење на “PlayMemories Online”
или други мрежни сервиси. “PlayMemories Online” или други мрежни
сервиси може да не се достапни во некои земји или региони.
• “PlayMemories Home” не е компатибилен со Мекинтош. Користете
апликации кои се инсталирани на Мекинтош. За детали, посетете ја
следната URL адреса:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
МК
27
Инсталирање “PlayMemories Home” на компјутер
интернет пребарувач на компјутер, одете на
1 Преку
следната URL адресаи допрете [Install]  [Run].
www.sony.net/pm
ги инструкциите
2 Следете
на екран да завршите со инсталирање.
• Кога ќе се прикаже порака за поврзување на
фотоапаратот со компјутер, поврзете го фотоапаратот и компјутерот преку
micro USB кабел
(испорачано).
Кон Мулти/
Микро USB
терминал
Кон USB приклучок
Преглед на “PlayMemories Home Help Guide”
За детали како да го користите “PlayMemories Home”, видете во
“PlayMemories Home Help Guide”.
клик на иконата [PlayMemories Home Help Guide]
1 Двоен
на десктопот.
• За пристап на “PlayMemories Home Help Guide” од почетно мени:
Допрете [Start]  [All Programs]  [PlayMemories Home] 
[PlayMemories Home Help Guide].
• За Windows 8, изберете ја иконата [PlayMemories Home] од Start
екранот за почнување [PlayMemories Home], потоа изберете
[PlayMemories Home Help Guide] од [Help] менито.
• За детали за “PlayMemories Home”, можете да видите и во “Cyber-shot
User Guide” (стр. 2) или следете ја PlayMemories Home страна за
поддршка (само на англиски):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
МК
28
Број на фотографии и време за снимање на
филмови
Бројот на фотографии и преостанато време за снимање може да зависи
од состојбата на снимање и мемориската картичка.
МК
Фотографии
(Единица: Фотографии)
Капацитет
Внатрешна меморија
Приближ. 48 MB
Големина
Мемориска картичка
2 GB
20M
7
295
VGA
155
6400
8
325
16:9(15M)
Филмови
Во долната табела е прикажано приближното време за снимање. Наведеното време е вкупно време за снимање за сите филмови. Непрекинато
снимање е приближно 29 минути (ограничување по спецификација на
производот). Максимално непрекинато време на снимање на MP4 (12M)
формат е околу 15 минути (ограничен на 2 GB големина на фајл).
(h (час), m (минути))
Капацитет
Големина
AVC HD 28M (PS)
AVC HD 24M (FX)
AVC HD 9M (HQ)
Внатрешна меморија
Приближ. 48 MB
Мемориска картичка
2 GB
—
8m
(8 m)
—
10 m
(10 m)
—
25 m
(15 m)
MP4 12M
—
15 m
MP4 3M
—
1 h 10 m
Бројот во ( ) е минималното време за снимање.
• Времето за снимање на филмови се разликува бидејќи фотоапаратот е
опремен со VBR (Варијабилен пренос на податоци), кој автоматски го
дотерува квалитетот на сликата во зависност од сцената на снимање. Кога
снимате предмет кој брзо се движи, сликата е јасна но времето за снимање
е пократко, бидејќи е потребно повеќе меморија за снимање.
МК
29
Времето за снимање се разликува и поради условите за снимање, предметот
или дотерувањето на квалитетот/големината на сликата.
Забелешки за користење на фотоапаратот
Вградени функции во фотоапаратот
• Во ова упатство се објасните сите функции за TransferJet компатибилни/
некомпатибилни уреди, 1080 60i-компатибилни уреди и 1080 50iкомпатибилни уреди.
– За да проверите дали Вашиот фотоапарат ја поддржува GPS функцијата,
проверете го моделот на Вашиот фотоапарат.
GPS-компатибилен: DSC-HX50V
GPS-некомпатибилен: DSC-HX50
– Да проверите дали Вашиот фотоапарат е 1080 60i-компатибилен уред
или1080 50i-компатибилен уред, проверете гии следните ознаки на
долниот дел од фотоапаратот.
1080 60i-компатибилен уред: 60i
1080 50i- компатибилен уред: 50i
• Овој фотоапарат е компатибилен со 1080 60p или 50p-формат на филм. За
разлика од стандардниот режим за снимаање, кој снима со режим за
вкрстување, овој фотоапарат снима со прогресивен режим. Ова ја зголемува
резолуцијата и прави помазни и пореални слики.
• Додека сте во странство или авион, дотерајте [Airplane Mode] во [On] (само за
DSC-HX50V).
• Не гледајте подолго време 3D слики снимени со овој фотоапарат да гледате
на 3D компатибилни монитори.
• Кога гледате 3D слики снимени со овој фотоапарат на 3D компатибилни монитори можат да се случат некои непријатности, како напор во очите, замор или
мачнина. За да ги спречите овие симптоми, Ви препорачуваме да правите паузи.
Но, Вие самите треба да си ја одредите далечината или бројот на паузи. Ако
почувствувате некој симптом, престанете да гледате 3D слики се додека не ви
стане подобро и консултирајте се со доктор. Исто така, погледнете во упатството
за работа што е добиено со уредот или софтверот што го употребувате со
фотоапаратот. Имајте на ум дека видот на децата се уште се развива (особено на
деца под 6 години). Консултирајте се со педијатар или офталмолог пред да го
пуштите своето дете да гледа 3D слики и при гледање на такви слики почитувајте
ги горенаведените мерки за безбедност.
За GPS-компатибилни уреди (само за DSC-HX50V)
• GPS користете го во согласност со одредбите на земјите/регионот каде што сте.
• Ако не ја снима информацијата за локацијата, [GPS дотерување] дотерајте го во [Off].
За употреба и грижа
МК
30
Избегнувајте грубо ракување со производот, расклопување, менување, не го
изложувајте на физички шок или удар како со чекич, испуштање или газење
врз него. Бидете многу внимателни со објективот.
Забелешки за снимање/репродукција
• Пред да започнете со снимање, направете пробно снимање за да се уверите
дека фотоапаратот правилно работи.
• Фотоапаратот не е заштитен од прашина, прскање и не е водоотпорен.
• Избегнувајте фотоапаратот да го изложувате на вода. Доколку во
МК
фотоапаратот влезе вода, може да се оштети. Во некои случаи, фотоапаратот
нема да можете да го поправите.
• Не го изложувајте фотоапаратот на сонце или друго јако светло. Тоа може да
предизвика неправилна работа на фотоапаратот.
• Ако дојде до кондензација на влага, тргнете го пред да го употребувате.
• Немојте да го тресете или удирате фотоапаратот. Тоа може да предизвика
дефект и нема да можете да снимате слики, медиумот за сликање може да
се расипе или да се оштетат сликите.
Фотоапаратот не го употребувајте/чувате на следниве места
• На многу топли, ладни или влажни места
На места како што се кола паркирана на сонце, куќиштето на фотоапаратот
може да се деформира и ова може да предизвика дефект.
• Место изложено директно на сонце или во близина на греалка
Куќиштето на фотоапаратот може да ја смени бојата или да се деформира и
ова може да предизвика дефект.
• Места изложени на вибрации
• Во близина на места кои генерираат силни радио бранови, емитуваат
радијација или има јако магнетно поле. Во спротивно, фотоапаратот може
неправилно да снима или репродуцира.
• Места каде што има песок или прашина
Немојте да дозволите во фотоапаратот да влезе песок или прашина. Може да предизвика дефект на фотоапаратот и во некои случаи дефектот не може да се поправи.
Забелешки за LCD екран и објектив
LCD екранот е произведен со високо прецизна технологија, така да
ефективната употреба на пиксели е преку 99.99%. И покрај тоа, некои мали
црни или/светли точки (бели, црвени, сини или зелени) можат да се појават на
LCD екранот. Овие точки се нормален резултат од производствениот процес
и не влијаат врз снимањето.
За температурата на фотоапаратот
Фотоапаратот и батеријата можат да се затоплат поради континуирана
употреба, но ова не е дефект.
За заштита од претоплување
Во зависност од фотоапаратот и температурата на батеријата, може да се
случи да не можете да снимите филм или напојувањето автоматски да се
исклучи од сигурносни причини.
На LCD екранот ќе се појави порака пред напојувањето да се исклучи или нема
да можете повеќе да снимате. Во овој случај, оставете го фотоапаратот
исклучен и оставете го се додека фотоапаратот и батеријата не се оладат.
Ако го вклучите фотоапаратот без да го оставите да се олади, фотоапаратот
може повторно да се исклучи или нема да можете да снимате.
МК
31
За полнење на батеријата
Ако полните батерија која подолго време не е употребувана, може да се
случи да не можете да ја наполните целосно.
Причина се карактеристиките на батеријата и ова не е дефект. Батеријата
повторно полнете ја.
Предупредување за авторските права
Телевизиските програми, филмови, видеоленти и други материјали може да
се заштитени со авторски права. Неавторизирано снимање на вакви
материјали може да се во спротивност со законот за авторски права.
Нема компензација за оштетен материјал или грешка при
снимањето
Sony не ја надокнадува штетата за грешки при снимање, загуба и оштетување на
снимениот материјал заради дефект на фотоапаратот, медиумот за снимање или сл.
Чистење на површината на фотоапаратот
Површината на фотоапаратот чистете ја со мека крпа малку навлажнета со
вода, потоа избришете ја површината со сува крпа. За заштита од
оштетување на куќиштето и надворешната површина:
– Фотоапаратот не го изложувајте на хемиски средства како што се
разредувач, бензин, алкохол, крпа за еднократна употреба, средства
против бубачки, средство за сончање и инсектициди.
Одржување на екранот
• Крема за раце или хидрантни креми ако останат на екранот може да ја
оштетат обвивката. Ако на екранот има, веднаш избришете ја.
• Силно бришење со книжно марамче или други материјали може да ја оштетат
обвивката.
• Ако на екранот останат отпечатоци од прсти или некои остатоци,
препорачуваме нежно да ги отстраните и потоа избришете го екранот со
мека ткаенина.
Забелешка за безжичен LAN
Не превземаме никаква одговорност за било какво оштетување предизвикано од неовластен пристап или неовластено користење, ако има премногу
дестинации во фотоапаратот, губење или крадење на фотоапаратот.
Забелешка за одложување/продавање на фотоапаратот
За заштита на лични податоци, направете го следното при одложување или
продавање на фотоапаратот.
• Форматирајте ја внатрешната меморија (стр. 26), снимете слики до полн
капацитет на внатрешната меморија со затворен објектив и потоа
форматирајте ја повторно внатрешната меморија.
Ова ќе оневозможи враќање на податоците.
• Ресетирајте ги сите дотерување правејќи [Initialize]  [All settings] (стр. 26).
MK
32
Спецификации
Фотоапарат
[Систем]
Уред за слика: 7.82 mm (1/2.3 тип)
Exmor R CMOS сензор
Вкупен број на пиксели:
Приближ. 21.1 Megapixels
Ефективен број на пиксели:
Приближ. 20.4 Megapixels
Објектив: Sony G 30× зум објектив
f = 4.3 mm – 129 mm (24 mm –
720 mm (35 mm филм
еквивалент)) F3.5 (W) – F6.3 (T)
При снимање филм (16:9):
26.5 mm – 795 mm*
При снимање филм (4:3):
32.5 mm – 975 mm*
* Кога [Movie SteadyShot] е
дотерано во [Standard]
SteadyShot: Оптички
Контрола на експозиција:
Автоматска, Приоритет брзина
на снимање, Приоритет на
отворање, Рачна експозиција,
Избор на сцена
Баланс на бела боја: Автоматски,
Денски, Облачно,
Флуоресцентно1/2/3, Јако
светло, Блиц, Еден допир,
Менување баланс на бела боја
Формат на фајл:
Фотографија: JPEG (DCF, Exif,
МК
MPF Baseline), DPOF
компатибилен
3D фотографии: MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Филм (AVCHD формат):
AVCHD format Ver.2.0
компатибилен
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch,
опремен со Dolby Digital Stereo
Creator
• Произведен под лиценца на
Dolby Laboratories.
Филм (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Медиум за снимање: Внатрешна
меморија (Приближ. 48 MB),
“Memory Stick XC Duo” медиум,
“Memory Stick PRO Duo”
медиум, “Memory Stick Micro”
медиум, SD картички, microSD
мемориски картички
Блиц: Опсег на блиц (ISO осетливост
(Recommended Exposure Index)
дотеран во Auto):
Приближ. 0.25 m до 5.6 m (0.82
ft. до 18.37 ft.) (W)/ Приближ.
2.0 m до 3.0 m (6.56 ft. до 9.84
ft.) (T)
МК
33
[Влезни и излезни приклучоци]
HDMI приклучок: HDMI микро
Мулти/МикроUSB терминал*:
USB комуникација
USB комуникација: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Поддржува Микро USB
компатибилни уреди
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (3.0 тип) TFT
драјв
Вкупен број на точки: 921 600 точки
[Напојување, општо]
Напојување: Батерија на полнење
NP-BX1, 3.6 V
AC адаптер AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D, 5 V
Потрошувачка (при снимање):
Приближ. 1.2 W
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (CIPA усогласен):
108.1 mm × 64.3 mm × 38.3 mm
(4 3/8 inches × 2 5/8 inches ×
1 9/16 inches) (В/Ш/Д)
Маса (CIPA усогласен) (со
NP-BX1 батерија, “Memory Stick
PRO Duo” медиум):
Приближ. 272 g (9.6 oz)
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III:
Компатибилен
МК
34
[Безжичен LAN]
Поддржан стандард: IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4GHz
Поддржан протокол за безбедност:
WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK
Метода за конфигурирање: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/рачно
Метода за пристап: Инфраструктура
AC адаптер AC-UB10/UB10B/
UB10C/UB10D
Моќност: AC 100 V до
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Излезен напон: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: 0 °C до 40 °C
(32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до
+60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии:
Приближ. 50 mm × 22 mm × 54
mm (2 inches × 7/8 inches × 2 1/4
inches) (В/Ш/Д)
Маса:
За САД и Канада: Приближ.
48 g (1.7 oz)
За други земји: Приближ. 43 g
(1.5 oz)
Батерија на полнење
NP-BX1
Батерија: Литиум-јонска батерија
Максимален напон: DC 4.2 V
Номинален напон: DC 3.6 V
Максимална моќ за полнење: DC 4.2 V
Максимално полнење: 1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизајнот и спецификацијата се
предмет на измена без најава.
Заштитни знаци
• Следниве ознаки се заштитни
знаци на Sony Corporation.
, “Cyber-shot,”
“Memory Stick XC-HG Duo,”
“Memory Stick PRO Duo,”
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“Memory Stick Duo,” “Memory
Stick Micro”
• “AVCHD Progressive” и
“AVCHD Progressive” логото се
заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци
или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing LLC во САД и
други земји.
• Windows е регистрирана трговска
марка на Microsoft Corporation во
САД и други земји.
• Mac, App Store е регистрирана
трговска марка на Apple Inc.
• iOS е регистрирана трговска марка
или заштитен знак на Cisco Systems,
Inc. и/или неговите претставници во
САД и одредени земји.
• Android, Google Play се заштитни
знаци на Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP се
регистрирани трговски марки на
Wi-Fi Alliance.
• DLNA и DLNA CERTIFIED се
заштитни знаци на Digital Living
Network Alliance.
• SDXC logo is a trademark of SD-3C,
LLC.
•“
” и “PlayStation” се
регистрирани трговски марки на
Sony Computer Entertainment Inc.
• Facebook и “f” логот се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото е
заштитен знак или регистрирана
трговска марка на Google Inc.
• Називите на системите и
производите употребени во ова
упатства генерално се заштитни
знаци или регистрирани заштитни
знаци на програмери или
производители. Сепак, ознаките
™ или ® во ова упатство не се
употребени во сите случаи.
MK
• Додадете си повеќе уживање со
Вашиот PlayStation 3 со преземање апликации за PlayStation 3 од
PlayStation Store (каде што е
достапна.)
• Апликацијата за PlayStation 3
побарува PlayStation Network
сметка за нејзино преземање.
Достапно во подрачја каде што е
достапно PlayStation Store.
Дополнителни информации за
овој производ и одговори на
најчесто поставувани прашања
можете да најдете на интернет
страницата на Sony за
поддршка на корисниците
(Customer Support Website).
MK
35
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising