Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Упатства за употреба

DSC-H50
“Cyber-shot Handbook”
,
“Cyber-shot Step-up Guide”
CD-ROM.
.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony
Corporation Печатено
Печатено вово
Македонија
Sony
Corporation
Македонија
© 2007 Sony Corporation
3-296-322-11(1)
.
.
: DSC-H50
,
.___________________________
.
Град
,
.
.
Сервис
na
.
,
.
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
++389 47 227236
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
++389 34 211804
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
(
)
.
,
.
.
[
,
,
.
.
.
,
[
.
,
.
.
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
П
),
.
++389 2 3081700
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
М
.
(
.
,
Р
И
.
).
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
Е
[
.
++389 46 261281
.
,
,
Телефон
Битола
.
[
Адреса
К
.
О
Sony
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Р
.
.
[
.
2
.
,
39
MK
[
,
.
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
,
.
.
.
.
[
Почитувани клиенти,
[
,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
(
,
Р
Е
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
М
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
,
,
,
.
lo
.
,
:
.
[
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
,
.
,
.
.
.
.
.
,
,
,
,
.
.
.
,
.
.
.
[
[
!
.
,
.
.
,
П
Р
gi
.
[
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
,
.
[
.
,
.
).
,
v
(
,
,
.
,
.
,
,
[
.
z
,
.
),
[
.
,
.
,
3
,
]
: 7.18 mm (1/2.5
:
. 8 286 000
:
. 8 083 000
: Carl Zeiss Vario-Tessar 15×
5.2 78 mm (31 465 mm
35) F2.7 4.5
:
FCC .
, (2)
o.
15
dejstvo e
: (1)
,
40°C (32
104°F)
: 20
+60°C ( 4
+140°F)
: 109.5 × 83.4 × 85.7 mm (4 3/8 × 3 3/8 ×
3 3/8
)(
,
)
DSC-H9
DSC-H7)
: DSC-H9:
MK
,
1,2,3,
)
-
. 546 g (1 lb 3.3 oz) (
,
NP-BG1
,
(
DCF):
,
Гарантниот лист
гарантира
бесплатна поправка, на производот,
купен
: Exif Ви
Ver. 2.21
JPEG
,
.
, DPOF согласно со гаранциските
од фирмата "SONY",
услови опишани подоле.
DSC-H7:
: MPEG1
(
)
. 514 g (1 lb 2.1 oz)рок, Ве
Ако производот
покаже неисправност
во време на гарантниот
:
(
.
i NP-BG1
,
молиме
јавете
се во
овластен сервис на "SONY", или во
31 MB),
Memory
Stickнајблискиот
Duo +
:
(ISO е купен производот.
, prsten za zasenuvawe,
продавницата
од каде
)
ISOAUTO):
. 0.2
9.8 m
:
(7 7/8
32
1 7/8
) (W)/
:
. 1.2
6.0 m (3
11 1/4
Exif
:
19
8 1/4
) (T)
PRINT Image Matching III:
:
Вид на производ:
PictBridge:
,
Р
San Diego, CA 92127U.S.A.
.: 858-942-2230
,
,
,
:0
Е
DSC-H50
.: DSC: Sony Electronics Inc.
:16530 Via Esprillo,
(9
]
Модел (тип):
Фабрички број:
,
USB
USB
.
: USB (USB 2.0
Купувач
Адреса-Телефон:
[LCD
(
xxxxxxxxxxxx
)
.
И
: SONY
:
f=
К
,
,
[
):
ГАРАНТЕН ЛИСТ
,
.
DSC-H9:
1.2 W
DSC-H7:
1.1 W
NP-BG1, 3.6 V
), 4.2 V
(
О
,
,
М
!
.
,
) CCD
]
:
AC-LS5K AC
(
]
)
П
Р
LCD
:
ФирмаDSC-H9:
увозник:
7.5 cm (3.0
) TFT
DSC-H7:
Датум6.2
наcmпродажба:
(2.5
) TFT
:
Број на фактура (сметкопотврда):
DSC-H9:
230 400 (960 × 240)
DSC-H7:
Продавач
(адреса и телефон):
115 200 (480 × 240)
Потпис и печат:
]
: 0.5 cm (0.2
:
)
. 200 000
Датум:
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
: AC 100 V 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W
(BC-CSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
:0
40°C (32
104°F)
: -20
+60°C ( 4
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8
)(
)
:
75 g (2.7 oz)
NP- BG1
:
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
Сериски Бр. 1234567890
.
4
37
[
[
[
,
,
.
(
),
.
.
.
.
,
.
-
15
,
,
.
).
.
,
,
,
,
,
.
,
.
-
,
,
.
USB
,
.
,
.
.
.
,
.
,
.
.
.
,
24
.
.
.
,
:
,
,
.
,
,
,
[
.
,
.
[
.
.
.
,
.
(
FCC
[
.
.
:
[
1
.
,
.
3
.
.
.
,
15.
FCC
.
.
[
0°C
40°C (32°F
104°F).
.
36
44
5
(
Трговски марки
.)
.
,
.
.
.
,
,
.
•
.
е заштитен знак на Sony
.
Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
.
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory
Stick PRO
.
(
12).
Duo”,,
“Memory .
.
Stick Micro”, “MagicGate”, и
се заштитни знаци
на Sony Corporation.
.
• “Info LITHIUM” се заштитни знаци на Sony
(
).
Corporation.
• “PhotoTV HD” се заштитни знаци на Sony
Corporation.
/
• Microsoft, Windows, DirectX and Windows
Vista се заштитни знаци на Microsoft
.
Corporation во САД и/или други замји.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
,
:
Power Mac и eMac се заштитни знаци на
(
21).
Apple Computer, Inc.
Ctavete
Stickзнаци
Duo karti~ka.
• Intel, MMX,
and druga
PentiumMemory
се заштитни
Memory Stick Duo
на Intel Corporation.
LOCK
(
). на
.
се заштитни
знаци
• Adobe и Reader are
Adobe Systems Incorporated во САД и/или
.
други земји.
,
.
• Google е заштитен знак на Google Inc.
.
• Сите останати имиња на производи
, знаци
[640(Fine)].
спомнати овдека можеби се заштитни
:
или регистрирани
заштитни знаци на
нивните компании. Покрај тоа, ™
не
, и “®”[640(Fine)].
се спомнуваат за
секој случај
посебно
Memory
Stick PRO
Duo во ова
.
упатство.
(
.
-
. 33).
.
.
.
Picture Motion Browser
.
.
6
43
Технички карактеристики
Фотоапарат
,
[Систем]
Напојување: Батерија за полнење
“Cyber-shot
NP-BG1,
3.6 V Handbook” (PDF).
NP-FG1 (не се испорачува), 3.6 V
. C/E:ss:ss
AC-LS5K, AC Адаптер (не се испорачува),
Handbook 4.2 V
.
Потрошувачка (за време на фотографирање и
вклучен LCD екран): 1.1 W
Работна температура:
. 0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура за чување:
. –20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Уред за снимање: 7.70 mm (1/2.3 тип) колор
CCD, примарен колор филтер
,
Cyber-shot
• Само 7.30 mm (1/2.5 тип) се користи
во
фотоапаратот.
Вкупен број на точки:
Околу 10.3 Мегапиксели
2
,
Ефективен број на точки:
1
Околу 9.1 Мегапиксели
Леќи: Carl Zeiss Vario-Tessar 15× зум леќи
f = 5.2 - 78 mm (31 - 465 mm (35 mm
3 еквивалент на филм)) F2.7(W) - 4.5(T) (
Контрола на експозивијата: Автоматска,
приоритетен прекинувач, приоритетна
апертура, мануелна експозиција, избор
4 на сцена (10 режими)
Баланс на бела боја: Автоматски, Дневно
светло, Облачно, Флуоросцонтно 1 2 3,
еден приситок, Блиц
Формат на датотека (DCF компатабилно):
Фотографии: Exif Ver. 2.21 JPEG компатабилно,
DPOF компатабилно
Филмови: MPEG1 компатибилно (Моно)
Медиум за снимање: Вградена меморија
(приближно 15 MB), “Memory Stick Duo”
Блиц: Опсег на блицот (ISO осетливост .
(Препорачан индекс) на Auto): Околу 0.2 до
9.1 m (W)/Околу 1.2 до 5.5 m (T)
Окулар: Електронски (во боја)
[LCD екран]
LCD панел: 7.5 cm (3.0 тип) TFT
Вкупен број на точки: 230 400 (960 × 240)
точки
[Окулар]
Панел: 0.5 cm (0.2 тип) во боја
Вкупен број на точки:
Околу 200 000 точки
42
.................................................................
.........................................................................
..........................................
.......................................................
..................................................................
/ “Memory Stick Duo”
........
)
/
.......................
1
2
3
9
12
13
15
................................................................. 16
................................................ 17
/
.................................... 23
– HOME /
........................... 26
HOME
.........................................................................
HOME .......................................................................
......................................................
.................................................................................
,
BC-CSGB/BC-CSGC
полнач
.
Напојување: AC 100 V до 240 V, 50/
60 Hz, 2.6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Излезен напон: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: 0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура за чување: –20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Димензии: Околу 62×24×91
mm13).
(2 1/2×31/
(
32×3 5/8 inches) (ш/в/д)
Маса: Околу. 75 g (2.7 oz)
2
4
8
........................................................................ 9
Димензии: 116.1 × 81.4 × 86.0 mm (4 5/8 ×
24).3 1/4 × 3 1/2 инчи) (W/H/D, без додатоци)
Маса: Околу 547 g (1 lb 3.3 oz)
Со батерија, ремен и сл.)
Микрофон: Моно
Звучник: Моно
Sony.
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III: Компатибилен
PictBridge: Компатибилен
.
[Поврзување на влез и излез]
,
Повеќенаменски приклучок:
.
Видео излез,
Аудио излез (Моно),
(
USB комуникација
.
(
USB комуникација:
Hi-Speed USB (USB 2.0 компатабилно)
(
.
[Напојување]
26
27
28
29
......................................................... 31
Koristewe na
USB
..................................................... 31
“Cyber-shot” .............................................................................. 32
............................................................... 33
................................................ 35
Батерија за полнење NP- BG1
.......... 35
............................ 36
Тип: Lithium-ion батерија
Максимален излезен напон: DC 4.2 V
13). Среден излезен напон: DC 3.6 V
12). Капацитет: Околу 3.4 Wh (970 mAh)
.
.
10). Дизајнот и техничките карактиеристики се
.................................................... 38
/
подлежни на промени без претходна најава.
.
.
.......................................................................... 38
na
............................................ 39
..................................................................... 40
.......................................................... 41
.......................................................... 42
7
Мерки на претпазливост
[ Не го користете/чувајте фотоапаратот на следниве места
“Memory
[
.
,
LCD
,
Memory Stick Duo
ACCESS.
d c
,
LCD
[
Stick Duo”
LCD
LCD
99.99%
(
(
.
,
).
,
.
(
. 32)
,
.
.
,
.
LCD
.
.
.
.
,
.
[
.
.
.
,
(
DCF (Design rule for Camera
File system),
JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
32).
.
,
,
.
.
[
.
,
,
.
.
.
[
.
,
-
Фотоапаратот е предивиден за работа при
температури помеѓу 0°C и 40°C (32°F и
104°F). Снимањето при екстремно ладни или
екстремно топли температури, не се
препорачува.
[ Кондензација на влага
Ако фотоапаратот го донесете од ладен во
топол простор, може да кондензира влага во
внатрешноста или на надворешноста. Ваквата
кондензација може да предизвика дефект.
Ако се јави кондензација на влага
Исклучете го фотоапаратот и оставете го еден час да
испари влагата. Ако се обидете да снимате со
кондензат нафатен на леќите, снимките ќе бидат
матни.
[ Како да го носите
[ Вградена батерија на полнење
Не седнувајте додека го носите фотоапаратот
во задниот џеп, бидејќи тоа може да
предизвика дефект.
Овој фотоапарат има вградена батерија на
полнење која служи за одржување на
часовникот и датумот, како и дотерувањата, без
разлика дали е вклучен или исклучен.
Оваа батерија, постојано се полни додека го
користите фотоапаратот. Сепак ако го
користите фотоапаратот само повремено и на
кратко, таа постепено се празни. Ако не го
користите воопшто фотоапаратот околу еден
месец, таа потполно се испразнува. Во овој
случај дозволети и на вградената батерија да
се наполни, пред да започнете со повторно
користење на фотоапаратот.
Сепак иако батеријата не е наполнета, вие
може да го користите фотоапаратот за
снимање, се додека не ви е важно да се
снимени датумот и времето.
Метод на полнење на
вградената батерија
Ставете целосно наполнета батерија во
фотоапаратот, и оставете го фотоапаратот
исклучен 24 часа или повеќе.
[ Како да го чистите
,
8
).
.
,
.
-
,
/
.
[
,
• На екстремно жешки, ладни или влажни места
На места како например автомобил
паркиран на сонце, телото на фотоапаратот
миже да се деформира и да настане дефект.
• Под директно сонце или до грејно тело
Телото на фотоапаратот може да смени
боја, да се деформира и да дојде до
дефект.
• На места со силни вибрации
• Во близина на силно магнетно зрачење
• На песковити и правливи места
Внимавајте да не влезе во фотоапаратот
прашина или песок. Ова може да предизвика
дефект, кој понекогаш неможе да се отстрани.
[ Работна температура
Чистење на LCD екранот
Бришете го LCD екранот со специјален сет за
чистење (не е испорачан) за да ги отстраните
отисоците од прсти и правот.
Чистење на објективот
Избришете ја леќата од објективот со сува
ткаенина за да ги отстраните отисоците од
прсти и правот.
Чистење на површината на
фотоапаратот
Чистете ја површината на апаратот со малку
.
навлажнета ткаенина, а потоа
поминете со сува
ткаенина. Не употребувајте го следново,
бидејќи може да настане оштетување на
бојата.
• Хемиски производи како на пример:
разредувач, бензин, алкохол, влажни
шамивчиња, инсектициди, и слично.
• Не го допирајте апаратот со остатоци од
овие средства на рацете.
• Не го оставајте апаратот на подолго време
во контакт со винили или гума..
МК
,
41
Прегледување на снимките
Вашиот фотоапарат не ги репродуцира снимките.
• Притиснете на
(Репродукција) копчето (страна 23).
• Името на фолдерот/датотеката е сменето на вашиот компјутер.
• Кога датотеката е процесирана од компјутер или кога е снимена со друг модел на
фотоапарат, репродукцијата не е загарантирана.
• Фотоапаратот е во USB режим. Избришете ја USB врската.
• Репродукција е оневозможена кога детекцијата на насмевка е ативирана. Излезете од тој
режим со целосно притискање на прекинувачот.
• Ова се случува при копирање на фотографии од РС на “Memory Stick Duo” без да се
користи “Picture Motion Browser”. Таквите фотографии можете да ги гледате со помош
на Folder View (страна 27).
• Понекогаш “Memory Stick Duo” може да содржи слики, снимени со поранешен модел
на Sony фотоапарат кои не можат да се репродуцираат. Таквите фотографии можете
да ги гледате со помош на Folder View (страна 27).
(1)
BC-CSGB/ BC-CSGC (1)
(1)
Prsten za zasenuvawe (1)/
NP-BG1 (1)/
(1)
USB, A/V
(1)
(1)/
(1)
(1)
/ CyberCD-ROM (Cyber-shot
shot Handbook Cyber-shot Step-up Guide ) (1)
(
,
40
b
) (1)
.
9
Капак на објективот/Далечински управувач
[ Поставување на капакот на објективот
1
2
Погрешен приказ на индикаторот за батерија
• Овој феномен се јавува кога се работи на многу топло или многу ладно.
• Преостанатото прикажано време се разликува од реалното поради меморискиот ефект и
сл. Целосно испразнете ги батериите, а потоа наполнете ги.
• Батеријата е испразнета. Ставете полна батерија (страна 12).
Батеријата е со изминат животен век. Заменете ја со нова.
Не може да ја наполните батеријата.
• Не може да ја полните батеријата со AC Адаптер (не се испорачува). Користете го
полначот за батерии.
Фотографирање / снимање филмови
Фотоапаратот не фотографира.
3
4
1 Поставете го прстенот на адаптерот (A) кога апаратот е исклучен.
2 Завртете го делот [a] на прстенот на адаптерот во правец на стрелката и
позиционирајте го индикаторот 1 порамнет со индикаторот 2.
3 Позиционирајте го индикаторот 3 на капакот на објективот (B) во рамнина со
индикаторот 2 и поставете го капакот. Завртете го капакот на објективот во правец
на стрелката за да кликне.
4 Проверете дали “TOP” индикаторот е поставен како на сликата.
Капакот на објективот е поставен правилно како на сликата.
• Проверете го преостанатиот слободен капацитет на вградената меморија или на
“Memory Stick Duo” (страни 37). Ако е полн, сторете едно од следниве работи:
– Избришете ги непотребните снимки (страна 23).
– Заменете ја “Memory Stick Duo” картичката со друга.
• Неможете да фотографирате додека се полни блицот.
• Кога фотографирате изберете режим поинаков од
.
• Дотерајте го изборот за режим во
кога снимате филмови.
Големината на сликата е [640(Fine)] кога снимате филмови. Направете го следново:
– Изберете поинаква големина од [640(Fine)].
– Ставете “Memory Stick PRO Duo”.
• Поставен е капакот на објективот. Отстранете го.
Вертикални ленти се прикажуваат кога фотографирате многу светол
објект.
• Ефект на нејаснотија се прикажува кога бела, црвена, виолетова или друга лента се
прикажува на сликатат. Оваа појава не е дефект.
• Откако капакот (B) е поставен, делот [a] на прстенот на адаптерот не се врти. Ако капакот не е
поставен израмнето, се прикажуваат темни сенки во аглите на екранот. Извадете го капакот и
започнете повторно од чекор 2.
Чување на објективот
Поставете го капакот како на сликата од десната страна
и завртете го во правец на стрелките на часовникот
додека да кликне.
10
39
Проблеми и можни потешкотии
Ако се соочувате со проблеми при користење на вашиот фотоапарат, обидете се
следниве решенија
[ Далечински управувач
Со помош на далечинскиот управувач, можете да го контролирате фотоапаратот .
1 Проверете ги следниве состојби, споредувајќи со “Cyber-shot Handbook” (PDF).
Ако се прикаже “C/E:
Handbook”.
A Предавател
□□:□□” на екранот, погледнете што тоа значи во “Cyber-shot
B HOME копче
C
(Slideshow) копче
D MENU копче
2 Извадете ги батерите и ставете ги повторно по една минута и вклучете го
фотоапаратот.
E SHUTTER копче
F За фотографирање: Зум (W/T) копче
за преглед: / (зум репродукција)/
(Index) копче
3 Извршете иницијализација на дотерувањата (страна 27).
G Контролно копче
H Сензор за далечинското
4 Обратете се на вашиот Sony продавач или во овластениот Sony сервис.
Мора да знаете дека со оставање на апаратот на сервис, вие се согласувате со фактот дега
содржината на вградената меморија може да биде проверена како дел од сервисната процедура.
МК
Забелешка
Отстранете ја изолацијата пред употреба на далечинското.
Изолација
Батерија и напојување
Не може да ја поставите батеријата.
• Поставете ја батеријата правилно така да го притисне подигачот за батеријата (страна 13).
Не може да се вклучи фотоапаратот.
• По поставување на батеријата, потребно е неколку секунди за фотоапаратот да може
да се вклучи.
• Поставете ја батеријата правилно (страна 13).
• Батеријата е испразнета. Ставете полна батерија (страна 12).
• Батеријата е со изминат животен век. Ставете нова.
• Користете препорачана батерија.
Напојувањето ненадејно прекинува.
• Ако не ракувате подолго од 3 минути со апаратот додека е вклучен, тој автоматски се
исклучува за да го спречи трошењето на батериите. Вклучете го повторно апаратот
(страна 15).
• Батеријата е со изминат животен век. Заменете ја со нова.
38
Промена на батеријата на далечинското
1 Додека го притискате забецот, извлечете го
лежиштето за батеријата на надвор.
2 Поставете нова батерија со + страната нагоре.
3 Поставете го лежиштето на батеријата во
Забец
куќиштето на далечинското додека да кликне.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Батеријата може да експлодира при неправилно ракување. Не ја полнете, расклопувајте
или изложувајте на оган.
• Кога литиумската батерија ќе ослаби, растојанието на кое ќе реагира далечинското ќе се скрати,
или нема да функционира правилно. Во овој случај заменете ја батеријата со Sony CR2025
литиумска батерија.
Употреба на друга батерија може да претставува ризик од оган или експлозија.
11
1
Број на фотографии и време за снимање на филмови
“Cyber-shot” “Cyber-shot Step-up”
Бројот на фотографии и должината на времето заа снимање на филмови може да
[
[
варира
во зависност одWindows
условите на снимање и медиумите
на киоштоMacintosh
се снима.
ɟ
ɟ
•1Иако капацитетот на медиумот за снимање е со ист капацитет како во табелата подолу, бројот на
фотографии кои можат
CD-R
CD
CD-R да се снимат
CD може да варира.
• За повеќе детали. види страна 28 и 29).
.
.
:
[Приближен број на фотографии
1
Handbook.pdf
“Memory Stick Duo” форматиран со овој фотоапарат
[GB]
Вградена
Капацитет меморија
(CHARGE)
Големина
(CHARGE)
5M
23M
.
VGA
.
- CHARGE
CHARGE
,
3:2 (8M)
.
(
16:9
(6M)
Guide
).
(
.
e
.
270 min.
,
36
(
CHARGE
.
, è
).
,
,
786
10
148
. 305
625
96 Handbook
1420
Cyber-shot
2932
6000
2
16
236 ,
135
1
1089
2188
4437
1556
3127
6339
“Cyber-shot Step-up Guide”
[stepupguide]
1261[stepupguide]
2497
5016
10169 .
12102 [stepupguide],
23956
48138
97618
[language]
278 [GB] 560
1110
2229 CD-ROM
4520
142
291
489
1001
[GB].
588
2018
1163
2337
4739
-
3995
8025
16270
[img] [stepupguide]
.
1.
.
Бројките прикажани во долната табела го прикажуваат просечното време за снимање
добиено од сите снимени филмови. Максималното континуирано
време за, снимање е 10
HQX
минути.
Stuffit Expander.
(Единици: час : минути : секунди)
Вградена
Капацитет меморија
,
Sony.
550
390
190
16 GB
4 GB
8 GB
Handbook.pdf .
[ Приближно време за снимање на филмови
25°C (77°F).
.
273
92
Cyber-shot Handbook
4
65
Cyber-shot Step-up
4
69
.
2 GB
.
,
• Бројот на фотографии важи кога [REC Mode] е дотерана во [Normal].
3
,
.
• Кога бројот на фотографии што може
да се снимат е поголем од 9,999, “>9999” индикаторот се прикажува.
stepupguide.hqx
• Доколку фотографиите се снимени на постар модел на Sony
фотоапарат, тие може да не се
[stepupguide]
прикажуваат во оригиналната големина.
,
stepupguide .
[
330
512 MB
2
1 GB
6
316:9 (2M)
),
256 MB
[Cyber-shot
Handbook].
4
64
133
Cyber-shot Handbook .
9M
1
2
Околу
15 MB
“Cyber-shot Handbook”
(Единица
мерка: слики)
[Handbook]
Големина
640(Fine)
Околу
15 MB
“Memory Stick Duo” форматиран со овој фотоапарат
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640(Standard)
0:00:40
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:02:50
0:42:30 1:28:00 3:00:00 6:03:10 11:59:00 24:04:10 48:48:30
• Кратки филмови со големина [640(Fine)] може да снимате само на “Memory Stick PRO Duo”.
• Фотоапаратот не подржува HD снимање или репродукција на филмови.
12
37
Времетраење
батеријата и мемориски капацитет
Koristeweнаna
2
)
Времетраење
на батеријата
и број на слики кои можат да се
.
,
снимат/прегледаат
.
,
ɟ
Броевите
Cyber-shot прикажани
Handbook . во табелите се
[ Забелешки за батеријата
однесуваат за целосно наполнета
• Капацитетот на батеријата се
батерија за користење на собна
намалува со тек на времето и
USB
температура од 25 °C (77 °F). Броевите
користењето.
прикажани за снимање/преглед се
• Работниот век и бројот на фотографии кои
можете да ги снимите/прегледате се
просечни и овозможуваат промена на
намалува под следниве услови:
“Memory Stick Duo” доколку е потребно.
Macintosh
е ниска.
Можно е броевите да се различни во Windows – Околната температура
Блицот
често
се
користи.
–
зависност
од условите на
користење
на
USB
Windows 2000 Professional,
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
фотоапаратот.
Windows XP Home Edition – Фотоапаратот
v10.4) се вкчучува и исклучува
Windows XP Professional
[ При фотографирање
–
Windows 2000 Professional, –
LCD Motion
“Picture
Windows XP Home Edition –
Бр. на
екран/
Browser” Век на батерија Windows
XPслики
Professional
–
окулар
(мин.)
–
LCD
Околу 150
Околу 300
–
екран
Окулар/
Околу 165
Околу 330.
Memory Stick
• Снимањето се врши при
следнивеHandbook
услови: .
Cyber-shot
– [REC Mode] е на [Normal].
– [AF Mode] е на [Single].
– [SteadyShot] е на [Shooting].
– Се фотографира секои 30 секунди.
– Се зумира често.
– Блицот се пали секој втор пат.
– Фотоапаратот се исклучува на 10 пати.
• Мерките се извршени според CIPA
стандардот (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Времетраењето на батеријата и бројот на
фотографиите не се менува без разлика на
големината на сликата.
[ При преглед на фотографии
Век на батерија (мин.)
Околу 360
Бр. на слики
Околу 7200
• Интервалот на кој се прегледувани сликите
е секои 3 секунди.
36
USB
/ “Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
/
ɠ
“Memory Stick
Duo”
.
.
често и повеќепати.
Зумот често се користи.
Осветленоста на LCD екранот е висока.
[AF Mode] е на [Monitor].
[SteadyShot] е на [Continuous].
Моќта на батеријата е ниска.
Функцијата за детекција на лице е активна.
.
,
Picture Motion Browser Cyber-shot
,
1
2
3
“Memory Stick Duo” (
.
/ “Memory Stick Duo”
)
4
/“Memory Stick Duo”
.
.
.
“Memory Stick Duo”
[
(
31 MB).
[
POWER
.
Индикатор
за
батеријата
Статус
Наполнета
батерија
Батеријата е
скоро полна
Половина
капацитет
Батеријата е
скоро празна
Променете ја
батеријата со нова или
наполнета
(индикаторот трепка)
• Ако употребувате NP-FG1 батерија (не се испорачува), се прикажуваат и преостанатите минути
60 Min.
• Потребно е време од околу една минута за да се прикаже индикаторот за батеријата.
• Индикаторот може неправилно да прикажува под одредени услови.
• Кога за прв пат ќе го вклучите апаратот, на екранот се прикажува менито за дотерување на
времето (страна 15).
13
1
/ “Memory Stick Duo”
[
/ Memory Stick Duo
4
.
Тајмер
(Delete)
C:32:00
“Memory Stick Duo”
.
Самодијагноза
.
(Slide Show)Датабазата е полна
(Retouch)
- access –
.
,
“Memory Stick Duo”
.
AF рамка
.
.
(Protect)
.
. 25
.
a
.
na
PictBridge
(Print)
(Rotate)
+
►
Крст за точкасто мерење
(Select Folder)
Репродукција
.
.
.
Прогрес на репродукцијата
Хистограм
•
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo
14
.
.
се прикажува кога
хостограмот не е возможен.
ACCESS,
,
27
35
3
Контраст
Острина
Заситеност за боја
PictBridge поврзување
Режим за преглед
2008 1 1
9:30 AM
Време/Датум на
снимање
● STOP
● PLAY
Оперативен водич за
репродукција на слика
POWER
1
BACK/NEXT Избор на слика
▼ VOLUME
2
3
Јачина на гласот
z
Филтрирање според лице
Омилени
Заштита
Знак за печатење (DPOF)
Ниво на зумот
3
Папка за снимање
HOME
Папка за репродукција
96
Број на слики за снимање
8/8 12/12
Бр. на слика/слики во
папката
00:25:05
Време за снимање (час :
минути : секунди)
1
2
Јачина на глас
VOL.
PictBridge поврзување
2
●
AE/AF заклучување
ISO400
ISO број
Медија за снимање/
репродукција(“Memory
Stick Duo”, внатр. мемор.)
Промена на папка
NR бавен прекинувач
Распознавање на сцени
125
Брзина на прекинувач
F3.5
Отвор на бленда
+2.0EV
Експозиција
AF осветлувач
AF рамка
Редукција на црвени очи
1
2
3
/ ,
˜.
/
/ ,
[OK],
˜.
˜.
[
HOME
[
Clock Settings]
(Settings) (
. 26, 27).
[
).
Режим за блицот
Полнење на блицот
Макро
Баланас на белата боја
Оперативен водич
за фотографирање
MOVE
MOVE
.
Режим за мерење
Мануелен фокус
● SET
● OK
POWER .
,
(
Полуавтоматски
34
ɟ
C:32:00
Самодијагноза
ISO број
Експозиција
Лента за мануел. фокус
ISO400
REC
Standby
Снимање/Неактивен
режим за филм
+2.0EV
500
Брзина на прекинувач
0:12
Време за снимање (минути
: секунди)
F3.5
Отвор на бленда
101-0012
Број на папка-датотека
REAR
Леќи за конверзија
Синхро блиц
15
Индикатори на екранот
При секое притискање на ▲ (DISP)
екранот се менува и прикажува
информации (стр. 18).
1
Преостаната батерија
Празна батерија
[ При фотографирање
ɠ
Големина на слика
Macro
W/T (Zoom)
Избор на режим/мени
(Избор на сцена)
MENU
DISP
MENU
ɟ
Избор на режим
PSAM
˜
Ноќно снимање
Баланс на белата боја
1
• Индикаторите се лимитирани во режимот
1за лесно снимање.
MENU
.
(
):
[ При снимање кратки филмови
.
.
BRK
:
2
,
Последователно фотогр.
Режим за мерење
Детекција на
лице/насмевка
.
Стабилизатор на слика
DRO
,
.
.
2
/
,
3
[3При репродукција
.
. на нејаснотии
Редукција
/
.
Предупред.
за вибрации
Осетливост
за
детекторот
.
за насмевка/број на слики
/
:
1
.
.
2
.
Дотерување
за помошното
снимање
˜ (AE/AF)
,
.
Ниво на зумот
,
.
AE/AF
:
,
4
MENU
/
,
.
.
˜.
Колор режим
.
.
Колор филтер
• Најкраткото растојание за фотографирање изнесува 1 cm (13/32 инчи) (W)/120 cm (3 стапки 11 1/4
инчи) (T) (од предниот дел на објективот).
16
25
33
Избор на режим/Зум/Блиц/Макро/Тајмер/Приказ
[ Употреба на копчето за избор на режим
“Cyber-shot”
Windows
[
1
CD-R
CD
.
:
Автоматско дотерување
Едноставно снимање со автоматски дотерани параметри.
Macintosh
[
.
Избор на функција или режим.
“Cyber-shot Step-up”
CD-R
CD
Лесно фотографирање
Го олеснува фотографирањето со лесно видливи индикатори.
• Батеријата побрзо се празни бидејќи осветленоста на екранот автоматски се зголемува.
• Не можете да фотографирате со помош на окуларот.
.
P Автоматски програми
“Cyber-shot Handbook”
1
[GB]
2
[Cyber-shot Handbook].
Cyber-shot Handbook .
2
.
Guide
Cyber-shot Handbook
Cyber-shot Handbook
Cyber-shot Step-up
.
3
,
.
[Handbook]
Handbook.pdf
Handbook.pdf .
,
Снимање со автоматска експозиција (и брзина на бленда и апертура). Ито така може да избирате
разни дотерувања со помош на менито.
.
S Приоритетна брзина на прекинувачот
Овозможува фотографирање откако мануелно сте ја дотерале брзината на прекинувачот.
A Приоритетен отвор на блендата
Овозможува фотографирање со рачно дотерување на отворот на блендата.
M Мануелна експозиција
Овозможува фотографирање со манулно дотерана експозиција.
Режим за филмови
Овозможува снимање на филм со аудио запис.
Висока осетливост
Фотографирање во услови на слаба осветленост без блиц.
Детекција на насмевка
Кога фотоапаратот ќе детектира насмевка, прекинувачот автоматски фотографира. За детали
видете на страна 20.
Портрет
Фотографирање со нејасна позадина и остар објект во преден план.
Напредно фотографирање на спортски активности
Фотографира слики со предвидување на движењето на објектот и дотерување на фокусот.
SCN* Избор на сцени
Избор на дотерување од менито за сцени.
* Избор на сцени во SCN режим
Притиснете MENU и изберете дотерување.
Пејсаж
Фотографирање со фокусирање на оддалечен објект.
Портрет во самрак
Фотографирање на остри фотографии на луѓе на темни места без губење на ноќната атмосфера.
Самрак
Снимање на ноќни сцени, без да се изгу-би убавината на ноќта.
Плажа
Фотографирање на крајбрежје со поостра сина боја на водата.
Снег
Снимање снежни сцени со почиста бела боја.
Огномети
Снимање на огномети во сета нивна убавина.
32
17
Koristewe na
[ W/T Употреба на зум
Притиснете T за приближување, или W за оддалечување на објектот.
Побавно притискање предизвикува бавно зумирање, а брзото притискање, брзо зумирање.
[
Блиц (Избор на режим на блицот за фотографии)
.
,
.
Cyber-shot Handbook .
,
Притиснете ► ( ) повеќекратно на контролното копче за избор на режимот.
: Автоматски блиц
Блицот се активира во услови на намалена осветленост автоматски (основно дотерување).
: Принуден блиц (постојано се вклучува при фотографирање)
: Бавна синхронизација (Принуден блиц) Брзината на прекинувачот е бавна на темни места за
појасно фотографирање на заднината која е надвр од досегот на блицот.
: Принудно исклучување на блицот
USB
Windows
• Блицот автоматски излегува и се вклучува. Затворете го со рака по употребата..
[
Macro (Фотографирање одблиску)
Притискајте ◄ (
) на контролното копче за избор на режимот.
: Автоматски
Апаратот автоматски го дотерува фокусот од оддалечен објект на мало
растојание. Вообичаено е фотоапаратот да биде во овој режим.
: Macro (макро режим)
Фотоапаратот го дотерува фокусот со приоритет на блиски објекти. Изберете го овој режим
кога сакате да фотографирате блиски објекти.
[
Macintosh
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
USB
“Picture Motion
Browser”
/
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Memory Stick
.
Cyber-shot Handbook .
USB
,
Picture Motion Browser Cyber-shot
.
,
Употреба на тајмерот
Притискајте ▼ (
) на контролното копче за да изберете режим.
: Исклучен тајмер
: Дотерување на 10 секунди за тајмерот
: Дотерување на 2 секунди за тајмерот
Кога ќе го притиснете прекинувачот, сијаличката на тајмерот трепка и се слуша звук
додека работи тајмерот.
[ DISP Промена на приказот на екранот
Притискајте ▲ (DISP) на контролното копче.
При секое притискање на ▲ (DISP), осветленоста на екранот се менува:
Вклучени индикатори
↓
Вклучени индикатори *
↓
Вклучен хистограм*
↓
Исклучени индикатори*
* Осветленоста на LCD екранот се зголемува.
18
31
За детали околу операцијата на страна 28
[ Фотографирање при ноќни услови
Мени за преглед
(Delete)
(View Mode)
(Date List)
(Filter by Faces)
Бришење фотографии.
Префрлање во режим за преглед.
Избор на датум за репродукција.
(Add/Remove Favorites)
Репродукција на слики според одредени барања.
Додавање слики во листа на омилени фотографии или
бришење од неа.
(Slideshow)
Репродукција на серија на фотографии
(слајд шоу).
(Retouch)
Ретуширање на фотографии.
(Multi-Purpose Resize)
Промена на големината на сликата според потреите.
(Protect)
Night Shot функцијата Ви овзможува да фотографирате објекти на темни места без
употреба на блиц. Поставете ја функцијата NIGHTSHOT на ON.
Заштита од случајно бришење.
Означување на фотографијата за печатење.
(Print)
Печатење на фотографии со PictBridge печатач.
(Rotate)
Ротирање на фотографија.
(Select Folder)
Избор на папка за преглед на фотографии.
NIGHTSHOT копче
[ Фотографирање со помош на окуларот
Со копчето FINDER/LCD може да изберете да фотографирате со окуларот или со LCD
екранот. Кога го користите окуларот, сликата не се прикажува на екранот. Дотерајте го
копчето за окуларот така да сликата се прикаже јасна, а потоа фотографирајте.
ОКУЛАР/LCD копче
Дотерување на окуларот
[ Дотерување на аголот на LCD екранот
Можете да го дотерате аголот на LCD екранот, за да одговара на условите во кои фотографирате.
• Употребата на сила и поместување на екранот преку неговите граници, може да предизвика дефекти.
30
19
За детали околу операцијата на страна 28
Фотографирање со помош на детекторот на насмевка
Кога фотоапаратот ќе детектира насмева, тогаш автоматски фотографира.
1 Изберете
(прекинувач на насмевка) режим со копчето за избор.
2 Насочете го фотоапаратот кон објектот и притиснете го прекинувачот
до половина за да фокусира.
3 Притиснете го прекинувачот целосно за да влезете во режим за
Функционалните делови на менито варираат во согласност со тековниот режим
(фотографија/преглед). Само овозможените менија се прикажуваат.
Мени за фотографирање
Scene Selection
Избор на предефинирани дотерувања кои одговараат
според условите на снимање.
Image Size
Избор на големина на слика.
Индикатор за детекторот на насмевка/Број на слики
Flash
Избор на дотерување за блицот за режимот Easy Shooting.
Рамка на детекторот (портокалова)
Face Detection
Избор на приоритетен објект за дотерување на фокусот кога
користите детекција за лице.
детекција на насмевка.
Прекинувачот е во приправност за детекција на насмевка
Осетливост на детекторот на насмевка
Го прикажува актуелното ниво на детекторот.
Кога нивото на детекција ќе ја достигне осетливоста на детекторот на насмевка
(одбележана со ◄) Фотоапаратот автоматски снима до шест фотографии. По
фотографирањето, индикаторот за детекторот останува да свети.
4 Повторно притиснете го прекинувачот целосно за да излезете од
режимот за детекција на насмевка.
• Кога прекинувачот на насмевка е во приправност, индикаторот за снимање (портокалова боја)
трепка.
• Снимањето со помош на индикаторот на насмевка завршува автоматски кога “Memory Stick
Duo” или вградената еморија ќе се наполни или кога шест слики се снимени.
• Можете да изберете кој објект има приоритет при детекција на насмевка [Smile Detection] (стр. 24).
• Доколку насмевката не се детектира, дотерајте ја осетливоста во [Smile Detection Sensitivity] (стр 24).
• Фотоапаратот ќе фотографира доколку лицето кое се наоѓа во рамката (портокалова) се насмее
откако сте го притиснале прекинувачот целосно.
• Сликата може да биде нејасна доколку растојанието помеѓу фотоапаратот и објектот се промени
откако сте го притиснале целосно прекинувачот. Истот така соодветната експозиција нема да се
постигне доколку се промени осветленоста на околината.
• Можно е лицата да не се детектираат правилно кога:
– е премногу темно или светло.
– Лицата се скриени делумно со наочари за сонце, маска, капа и сл.
– Лицето не гледа кон фотоапаратот.
• Насмевката може да не се детектира во зависност од околностите.
• Не може да се користи функцијата дигитален зум.
• Не може да го менувате зумот кога детекторот на насмевка е активен.
20
Делови на менито
Smile Detection
Избор на приоритетен објект за детекција на насмевка.
Smile Detection Sensitivity
Дотерување на нивото на осетливост за детекција на насмевка.
Bracket Set
Избор на режим за последователно фотографирање.
Scene Recognition
Автоматска детекција на условите за снимање и
фотографирање со оптимални дотерувања.
White Balance
Дотерување на колор тоновите.
Flash Level
Дотерување на количеството светло на блицот.
Red Eye Reduction
Редукција на црвени очи.
DRO
Оптимизација на светлото и контрастот.
Noise Reduction
Дотерување на резолуцијата и баланс на шумот.
Color Mode
Промена на острината на сликата и додавање ефекти.
Color Filter
Додавање на колор ефекти со колор филтри.
Color Saturation
Дотерување на заситеноста со боја.
Contrast
Дотерување на контрастот.
Sharpness
Дотерување на острината.
SteadyShot
Избор на режим против нејаснотии.
(Shooting Settings)
Избор на дотерувања за фотографирање.
29
Фотографирање со мануелни дотерувања
[ Употреба на вртливото копче
Со вртливото копче можете да ги менувате следниве дотерувања.
• ISO вредност
• Брзина на прекинувач
• Отвор на бленда
• Вредност на експозиција (EV)
AF rрамка
• AF рамка
MENU
– Кога е избран мануелен фокус растојанието
на фокусот се дотерува.
z
Експозиција
Отвор на бленда
Брзина на прекинувач
ISO вредност
ɟɠ
1
MENU
,
Дотерување
Вртливо
копче
Контролно
копче
2
/
,
Избор на дел од менито
.
.
3
Избор
.
.
/
.
/
1 Вртете го копчето за избор на дел од менито.
Поместете го жолтиот индикатор ▼ за избор на
дел.
.
2 Притиснете ● на контролното копче.
Вредноста станува жолта.
Со вртливото копче изберете вредност, која ќе се прикаже во жолта
боја. Прикажаната вредност е избрана.
3 За избор на други делови, притиснете ● и потоа извршете ги
,
4
28
MENU
/
,
.
˜.
операциите. Деловите кои не можат да се селектираат, се прикажани
во сива боја.
.
21
1
. 26
[ Последователно фотографирање (Burst или Bracket режим)
Дотерување кое одредува дали фотоапаратот ќе фотографира последователно при
притискање на прекинувачот.
Притискајте
HOME
/BRK (REC режим) за да изберете соодветен режим.
.
HOME
Категории
/BRK (REC Режим) копче
.
Функции
Shooting
Фотографирање
View Images
Преглед по датуми Преглед
по папки
Омилени
: Normal (нормален режим)
Не фотографира последователно.
Slideshow
Музичка алатка
: Burst (последователно)
Снима до 100 последователни фотографии кога же го задржите притиснат прекинувачот.
BRK: Bracket (ограничено последователно)
Снима серија од три фотографии со дотерана експозиција, баланс на белата боја и режим за боја.
• Изберете го типот на ограничено последователно фотографирање со менито [Bracket Set] (стр. 29).
• Блицот е исклучен
.
Пренос на музика
Print
Печатење
Manage Memory
Мемориска алатка
Мемориско стапче
Форматирање
Промена на REC.папка
[ Избор на режим за мерење
Избор на режим за мерење при кој се одредува кој дел од објектот ќе се мери за
одредување на осветленоста, за дотерување на експозицијата.
(Режим за мерење) за да изберете соодветно дотерување.
Притискајте
(Режим за мерење) копче
: Multi (режим за цела слика)
Се одредува експозицијата, базирана на осветленоста на целата слика.
: Center (централно)
Се одредува експозицијата, базирана на осветленоста на централниот дел на сликата.
: Spot (точкасто - само за фотографирање)
Се мери само осветленоста на дела од објектот.
Поставете ја позицијата на + (крст за точкасто мерење) на делот на кој сакате да извршите
мерење на осветленоста во сликата.
• Режим на мерење можете да изберете само кога [детекција на лице] е на [Off] (стр. 29).
Слајдшоу
Форматирање на музика
Create REC.Folder
Copy
Алатка за вградена меморија
Форматирање
Settings
Главни дотерувања
Главни дотерувања 1
Звучен сигнал
Иницијализација
Водич за финкции
Демо режим за насмевка
Главни дотерувања 2
USB Поврзување
Видео излез
COMPONENT
Широк зум
Дотерувања за фотографирање
Дотерувања за фотографии 1
Решетка
AF Осветлувач
Дигитален зум
AF Режим
Објектив за конверзија
Дотерувања за фотографии 2
Синхро блиц.
Автоматски преглед
Автом. ориентација
Проширен фокус
Дотерување на часовникот
Дотерување за Јазикот
22
27
– HOME/
[
ISO
HOME
.
HOME
.
,
.
/
(EV)
(
AF.
,
i
MENU
.
(
ISO
ɟ
)
1
˜
HOME
.
ɟɠ
HOME
,
.
HOME
1
2
3
,
˜
.
Shoot photos or movies
.
.
/
/
[
.
,
˜.
(Manage Memory)
,
,
(Settings)
.
.
˜
.
.
.(
˜
,
.(
/
.)
˜
.
).
[
1
2
3
[Delete]
[OK]
MENU.
[This Image]
˜.
,
/
˜.
[
.
,
2
.
• Понекогаш фотографите снимени на постар модел на Sony не може да се репродуцираат.
Притиснете HOME и изберете[
Folder View] од
(преглед на слики).
• Со помош на вртливото копче можете да изберете следна/претходна слика.
Shooting
.
.
:
HOME.
˜
2
3
,
/
Shooting
1
)/
)
:
/ / /
.
,
˜
1 Izberete soodvetno doteruvawe so v/V, pa pritisnete z.
•HOME ekranot se prika`uva so pritiskawe na b.
2 Izberete doteruvawe so v/V, i pritisnete z.
• Fotoaparatot gi menuva re`imite pregled/snimawe so pritiskawe na HOME kop~eto.
20
26
23
[ Преглед на сликите на TV
Приклучете го фотоапаратот на TV со повеќенаменскиот кабел (испорачан).
[
[
(Index)
/ /
1
.
/ .
,
˜.
• Во основните дотерувања сликите се прикажуваат во режим на Date View (преглед по датуми) (при
користење на “Memory Stick Duo”) или во Folder View (преглед по папки) (за вградената меморија).
При употреба на “Memory Stick Duo”, можете да го менувате режимот на преглед со избор на
(View Images) во HOME менито (стр. 27).
• При секое притискање на
(Индекс), бројот на прикажаните слики се зголемува.
prstenot
.
,
prstenot
go prstenot
Повеќенаменски приклучок
.
На Аудио/Видео
влезните приклучоци
[
1
2
3
MENU
[Delete] v/V
/ / /
.
MENU
,
˜.
˜.
˜
[OK]
,
2,
˜.
[
/ ,
,
.
4
Повеќенаменски кабел (испорачан)
.
[Multiple Images]
˜.
За преглед на HD (High Definition) TV, потребен е HD кабел со адаптер (не е испорачан).
• Ако ја поставите сликата на [16:9], можете да снимате слики кои ќе го исполнуваат целиот екран на
HD TV.
• Не можете да гледате филмови со излезен [HD(1080i)] сигнал. Поставете го [COMPONENT] на
[SD] кога снимате филмови.
[All Images in Date Range]/[All In This Folder]
За репродукција на серија фотографии со звучни ефекти и музика (Слајдшоу)
1 Притиснете го копчето
(слајдшоу).
Се прикажува менито за дотерување.
2 Притиснете го копчето
(слајдшоу) повторно.
(слајдшоу) на далечинското.
Музиката се менува заедно со [Ефекти]. Можете и да ставите Ваша музика.
• Истата функција се добива и со притискање на копчето
За пренос и промена на музиката, постапете по следново:
1 Притиснете го HOME копчето. Потоа изберете [
Music Tool] → [Download Music] во
(слајдшоу) (стр. 26, 27).
2 Инсталирајте го софтверот од CD-ROM дискот (испорачан) на Вашиот компјутер.
3 Приклучете го фотоапаратот на компјутерот преку USB кабелот.
4 Стартувајте ја апликацијата “Music Transfer” на компјутерот и променете ја музиката.
За детали за менување на музиката, прочитајте Help во “Music Transfer”.
24
19
25
Download PDF

advertising