Sony | DSC-W35 | Sony DSC-W35 Упатства за употреба

Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
DSC-W35/W55
За поопширни информации во врска со напредните
функции, ве молиме погледнете го Cyber-Shot
Handbook упатството на компјутер, содржано на
приложениот CD-ROM.
Пред да ракувате со овој апарат, Ве молиме детално прочитајте го ова упатство и сочувајте го
за евентуална потреба во иднината.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
.
{
,
.
Sony
.
Model No. DSC-W35/W55
Serial No. ______________________________
,
a
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
,
.
Почитувани клиенти,
К
,
.
,
Sony
.
,
,
.
[
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
.
,
e {teker.
.
,
И
{tekerite,
.
[
,
.
[
,
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
[
.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
.
{tekerot.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
).
2
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
)
О
(
[
Р
.
.
,
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
П
Р
,
MK
.
[
.
[
.
.
ГАРАНТЕН ЛИСТ
–
К
И
Купувач
Адреса-Телефон:
,
П
Р
.
–
.
,
.
.
–
[
,
.
,
,
,
,
–
.
[
.
,
.
.
[
.
.
,
[
,
.
,
.
,
.
.
,
.
,
.
[
.
–
Сериja Бр.:
.
.
,
.
–
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
,
,
.
–
–
.
–
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
–
,
,
[
–
Фирма увозник:
Датум:
,
.
О
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
М
Е
Р
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
.
–
[
MK
t
:
,
,
(
[
)
.
,
.
,
.
3
•
Pro~itajte go prvo ova poglavje
PRETPAZLIVOST
Zamenete ja baterijata samo so
soodveten tip, inaku mo`e da dojde
do povreda ili po`ar.
POLNA^ NA BATERII
Ovoj ured e namenet da se koristi vo
soodvetna vertikalna polo`ba ili da
bide postaven na podot.
Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
•
•
•
•
•
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,,
“Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
Sony
Corporation.
Microsoft, Windows DirectX
Microsoft Corporation
.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac eMac
Apple Computer, Inc.
Intel, MMX, and Pentium
Intel Corporation.
Google
Google Inc.
.
,™
“®”
.
4
33
[
[
]
:
7.20 mm (1/2.5 type)
CCD,
:
7 410 000
:
7 201 000
: Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
f=
6.3 – 18.9 mm (38 – 114 mm
35 mm
) F2.8 – 5.2
:
,
(7
)
:
,
,
,
e e
sijalica,
(DCF
):
: Exif Ver. 2.21 JPEG
, DPOF
: MPEG1
(
)
:
56 MB), “Memory Stick
Duo”
:
(ISO
(Recommended Exposure Index) Auto):
0.2
3.9 m (7 7/8
12
9 5/8
) (W)/
0.3 2.0
) (T)
m (11 7/8
6
6 3/4
[
]
DSC-W55
:
USB
)
(
)
USB
: Hi-Speed USB (USB 2.0
,
:
AC-LS5K AC
4.2 V
LCD
DSC-W55:
1.0 W
DSC-W35:
1.0 W
]
(
):
NP-BG1, 3.6 V
),
(
: 0 40°C (32 104°F)
: –20
+60°C (–4
+140°F)
DSC-W55
: 88.9x57.1x22.9 mm (3 1/2 ×
2 1/4 × 29/32
)(
,
)
DSC-W35
: 89.8x59.1x22.9 mm (3 5/8 ×
2 3/8 × 29/32
)(
,
)
:
DSC-W55:
147 g (5.2 oz)
NP- BG1
.)
DSC-W35:
149 g (5.3 oz)
NP- BG1
.)
:
:
Exif Print:
PRINT Image Matching III:
PictBridge:
ZA KUPUVA^ITE VO EVROPA
Ovoj proizvod e testiran i zaklu~eno e deka evo
soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMY
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
[
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekvencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
[
Dokolku stati~kiot elektricitet ili
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
i.t.n...) i povtorno vklu~ete go.
[
(
)
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
DSC-W35
USB
USB
[LCD
,
)
(
)
: mini-B
: Hi-Speed USB (USB 2.0
]
DSC-W55
LCD
: 6.2 cm (2.5
) TFT drive
: 115 200 (480 × 240)
DSC-W35
LCD
: 5.1 cm (2.0
) TFT drive
: 84 960 (354 X 240)
: AC 100 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W (BCCSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
: 0 40°C (32 104°F)
×
: –20
+60°C (–4
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2
31/32 × 3 5/8
)(
)
:
75 g (2.7 oz)
:
.
.
,
ov
.
NP- BG1
.
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
,
,
.
32
.
5
-
[
•
[
,
0°C
104°F).
,
40°C (32°F
,
.
.
•
[
,
,
.
.
•
•
•
.
.
,
.
[
.
,
[
(
,
LCD
LCD
)
.
.
,
,
.
•
6
,
.
,
.
,
.
,
.
,
,
,
.
,
.
.
•
,
.
[
,
•
.
,
,
:
,
.
24
.
.
..
31
........................................................... 2
.................................................................. 4
.......................... 8
.
.
•
•
•
•
.
.
,
(
.
.
10).
......................................................................... 9
.
1
2
3
/
.
•
“Memory Stick Duo” (
27, 28).
–
–
“Memory Stick Duo”
•
“Memory Stick Duo”
•
.
.
.
–
...................21
....................................................................................22
............................................................................. 23
............................... ............................. 25
(
USB
)...................................................................................... 25
“Cyber-shot Handbook” ........................................................ 25
.......... 26
.
•
.
.
.
[640(Fine)].
.
“Memory Stick PRO Duo”
..................................................... 17
.............................................................. 19
LOCK
[640(Fine)]
:
–
–
:
.
,
•
•
•
.................................................... 14
,
17).
(
.................................................. 9
................................................................... 10
jata/ “Memory Stick Duo” (
) .... 11
/
.......................... 13
.
“Picture
Motion Browser”.
.................................................................................................................................. 26
..................... 27
.................................................... . 29
•
•
•
•
30
)
,
USB
.
(
17).
.
USB
.
.
.
........................................................................... 29
...................................................... 30
........................................................................... 30
............................................................. 31
.......................................................... 32
7
,
.
(
[
)
-
[
1
LCD
• LCD
“Memory Stick Duo”
Stick Duo”
(
,
•
•
.
.
•
.
.
.
,
.
3
”
.
•
(
19).
Sony
,
[
,
.
.
,
.
[
.
•
.
ne~istotijata
[
.
DSC- W55
11).
,
.
•
•
•
•
•
.
(
.
•
29).
,
.
.
.
.
.
k
,
•
,
.
Sony
JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
•
•
4
,
.
.
DCF
(Design rule for Camera File system)
,
•
•
,
[
,
30)
•
2
“Cyber-shot
.
,
.
)
,
.
•
[
,
LCD
,
.
•
,
.
“Memory
.
,
“C/E:ss:ss ”
Handbook”.
99.99%
.
“Memory Stick Duo”
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
•
.
t
(
(
.
.
3
13).
11).
(
(
10).
9).
.
,
.
.
.
.
•
AC
(
).
.
8
29
[
:
:
:
)
“Memory Stick Duo”
•
56 MB
640(Fine)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
–
–
0:02 :50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:0 0
1:40:2 0
640(Standard)
0:02:3 0
0:05:50
0:10:40
0:21 :40
0:44:20
1:31:00
3:00:0 0
6:01:1 0
160
0:42:4 0
1:31:30
2:51:20
5:47 :00
11:44:20 24:18:20 48:01:40 96:19:50
•
[640(Fine)]
Stick PRO Duo”.
•
ina
2 GB,
“Memory
2 GB
.
BC-CSGC (1)
•
BC-CSG/BC-C SGB/
(
.
•
•
(1)
• USB
(1) (DSC-W35)
• A/V
(1) (DSC-W35)
) (1)
)
NP-BG1 (1)/
(1)
• USB, A/V
• CD-ROM (Cyber-shot
“Cyber-shot Handbook”) (1)
•
(
(1)
(DSC-W35)
DSC-W55
/
) (1)
DSC-W35
.
28
9
1
o
•
.
16.
[
)
“Memory Stick Duo”
)
CHARGE (
CHARGE (
56MB
)
7M
3:2
.
5M
.
CHARGE
CHARGE
.
3M
,
),
(
).
(
.
2M
[ȼɪɟɦɟɡɚɩɨɥɧɟʃɟ
VGA
330
.
270
.
16:9
•
•
•
•
•
•
10
,
(
CHARGE
)
a ,
.
.
,
.
,
25°C (77°F).
.
26.
.
AC
•
•
•
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
23
51
92
188
384
789
1559
3127
43
96
174
354
723
1482
2928
5873
37
82
148
302
617
1266
2501
5017
67
149
264
537
1097
2250
4447
8919
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
357
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
892
1975
3571
7261
14821
30385
60036
120416
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
[Mode]
[Normal].
9,999, “>9999”
Sony
.
.
,
,
Sony
.
27
27
/ Memory Stick Duo (
2
•
:
– [AF Mode]
– [SteadyShot]
–
–
(
,
[Normal]
–
25°C (77°F).
–
,
“Memory Stick Duo”
.
–
•
.
•
T
W
.
.
•
/“Memo
ry Stick Duo”
.
:
.
–
–
.(
.)
.
8800
440
6800
340
DSC-W35
[Monitor].
.
•
.
[
(
3
LCD
.)
“Memory Stick Duo”.
.) LCD
“Memory Stick Duo”
(
LCD
(
31 MB).
[
.
(
.
POWER
.
.)
DSC-W55
DSC-W55
380
190
490
245
380
190
480
240
DSC-W35
180
230
.
DSC-W35
180
.
/
230
•
•
• Clock Set
26
)
.
[
[
.
“Memory Stick Duo” (
4
DSC-W55
LCD
.
LCD
.
“Memory Stick Duo”.
2
3
[
.
e
.
1
.
– [AF Mode]
“Memory
Stick Duo”
CIPA
l
.
–
–
DSC-W35
•
.
–
–
–
ɠ DSC-W55
ɟ
[Single].
[Shooting].
30
.
)
[Fine].
e
.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
,
)
.(
.)
-
.
,
,
.
(
13).
11
[
“Memory Stick Duo”
.
“Memory Stick Duo”.
.
“Memory Stick Duo”
(
“Cyber-shot Handbook”.
USB
)
Windows
,
.
“Memory Stick Duo”
.
•
,
isklu~uvajte
(
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
“Picture Motion
Browser”
.
•
•
•
).
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
USB
Pritisnete
Macintosh
USB
.
Memory Stick
.
, “Picture Motion
,
Cyber-shot
“Cyber-shot Handbook.”
Browser,”
“Cyber-shot Handbook” “Cyber-shot Step-up Guide”
[
1
[
Windows
ROM-
(
.
)
CD-ROM
CD-
Macintosh
ROM-
(
)
CD-
CD-ROM
.
.
.
“Cyber-shot Handbook”
1
2
[Cyber-shot
Handbook]
,
“Cyber-shot Handbook”
“Handbook”
“Handbook.pdf”
“GB”
.
“Handbook.pdf.”
,
.
.
2
,
Desktop- .
12
25
21
3
1
LCD
DSC-W55)
.
Beep
LCD
POWER
.
Language
,
.
1
.
2
.
USB Connect
USB
PictBridge
(DSC-W55)
USB
(DSC-W35).
Video Out
Clock Set
ɟ
2
3
.
.
POWER
.
1
2
.
.
1
2
,
.
,
.
3
[OK]
,
.
[
[Clock Set]
(Setup)
(
21).
[
•
.
•
).
24
, Clock Set
,
t
na
3
,
(Auto power-off
13
21
AF
.
.
ɠ
.
DISP (
.
)
Priklu~ok
AF
)
(
2
,
.
)
Œ
.
(
:
.
Auto Review
Format
):
.
•
.
,
.
Memory Stick
Format
.
“Memory Stick Duo”.
Create REC. Folder
“Memory Stick Duo”
Change REC. Folder
Copy
.
.
“Memory Stick Duo”.
,
.
.
3
:
1
,
(AE/AF
,
2
)
.
(
,
)
.
,
AE/AF
.
:
,
,
14
.
.
23
21
[
COLOR (
9 ((
.
)
[
)
.
ISO
Mode (REC
M
.
)
(Interval)
,
(
)
.
.
)
,
.
,
)
-(
.
)
DPOF
.
(
(
)
PictBridge
:
:
)
)
(
)
(
(
)
T
W
[
.
)
,
,
.
.
(
.
.(
.)
.
( )
)
)
:
:
22
10
2
.
.
.
)
[ W/T
.
(
:
:
.
i
.
(W
(13/16
30 cm
))
.
.
,
.
2 cm
), T
(11 7/8
:
(
.
(
.
(
.
(
)
,
[
.
.
)
(
,
[Multi Burst].
)
(
:
.
.
(
:
.
.
)
(
.
.
.
)
(
)
).
.
WB (
)
.
:
.
.
)
(
(
.
,
.
:
).
.
15
–
EV (
[
)
(
,
)
FINE
.
+:
–:
640
.
(
)
)
STD
:
640(Standard)
.
640
EV
,
640(Fine)
160
.
: 160
[
[ DISP
ɟ
(DISP)
.
(DISP)
,
.
.
LCD
ɠ
:
1
LCD
:
(
.
).
.
[
MENU
2
)
,
(
•
.
,
.
.
.
3
.
•
•
,
.
.
.
4
.
7M :
7M
3:2 :
3:2
5M :
5M
3M :
3M
2M :
2M
VGA :
16:9 :
16
VGA
16:9
A3/11×17"
3:2
A4/8×10"
.
13× 18 cm/ 5×7"
.
10× 15 cm/ 4×6"
E-mail
MENU
5
.
[
(Setup)
.
3
,
MENU,
.
16:9 HDTV
21
B
12/12
AF
AF
S AF M A F
(
00:00:12
EV
(
(
D
1.0m
)/
)
.
E
.
)
A/V OUT
(DSC-W35)
PictBridge
)
+2.0EV
ɟ
EV
V
v
(DSC-W55)
101-0012
WB
)
+
C
AF
PictBridge
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
640
(
).
(
160
)
.
.
500
16:9
STD
640
(
.
F3.5
FINE STD
:
E
101
.(
Histogram
•
101
NR
Stick”
00:00:00
[00:28:25]
1/30"
“Memory
Multi Burst
400
125
F3.5
]
+2.0EV
2007 1 1
9:30 AM
C
VOLUME
.
1
2
[Delete]
,
.
[
(
)
.
:
.
:
[
)
,
20
.(
[
BACK/
NEXT
ISO
.)
,
.)
.
z PAUSE
z PLAY
C:32:00
,
,
.
.
.
17
[
1
,
2
3
4
[OK]
,
(
.
(
(
)
[Select]
)
).
, then press .
.
,
Pri sekoe pritiskawe na DISP kop~eto,
indikatorite na ekranot se vklu~uvaat i
isklu~uvaat (str. 16).
[
[
A
AE/AF
z
M
WB
A/V
(DSC-W55)
(DSC-W35).
/
STBY
REC
DSC-W55
)
(
SL
[
1.3
)
DSC-W35
AF
ON
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
[
A/V OUT
(DPOF)
A/V
(
)
1.3
Step
12/16
N
18
19
Download PDF

advertising