Sony | DSC-W80 | Sony DSC-W80 Упатства за употреба

DSC-W80/W85/W90
,
“Cyber-shot Handbook”
CD-RO .
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
,
.
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2007 Sony Corporation
3-095-005-61(1)
,
a
,
.
Град
.
[
(
)
Сервис
,
Sony
.
,
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
[
Скопје
Видео Дата
).
{tekerot.
.
.
.
,
.
[
.
2
,
.
,
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
П
Р
{tekerite,
02 3081700
02 3084900
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
,
[
[
046 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
И
,
e {teker.
.
047 227236
034 214804
,
.
t
Телефон
Битола
,
.
Адреса
К
.
О
Sony
.
Model No. DSC-W80/W85/W90
Serial No. ______________________________
,
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
,
.
Р
{
М
Е
.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
[
.
[
.
.
MK
–
,
.
,
–
,
,
,
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
.
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
И
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
.
l
.
–
,
.
,
.
.
–
–
[Ⱦɨɞɚɬɨɰɢ
ɇɟɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɧɚɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɩɨɫɬɨʂɟ ,
ɫɬɚɬɢɜ, ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚ. ɍɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɩɚɞɧɟ
ɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɜɪɟɞɚ , ɚ iɫɬɨɬɚɤɚɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɨɲɬɟɬɢ. Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɫɚɦo ɩɨɫɬɨʂɟ, ɫɬɚɬɢɜ,
ɞɪɠɚɱɢɥɢɦɚɫɚɤɨɢɝɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ .
.
[
,
.
[
.
.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
.
,
.
К
О
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
.
–
–
[
Почитувани клиенти,
.
–
[
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
П
Р
t
:
,
–
[
,
.
,
.
–
,
,
.
–
.
,
.
[
.
–
.
,
,
(
[
)
.
,
.
,
.
3
Pro~itajte go prvo ova poglavje
PRETPAZLIVOST
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Zamenete ja baterijata samo so
soodveten tip, inaku mo`e da dojde
do povreda ili po`ar.
POLNA^ NA BATERII
О
К
MK
Ovoj ured e namenet da se koristi vo
soodvetna vertikalna polo`ba ili da
bide postaven na podot.
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
И
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Е
Р
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
П
Р
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
4
Сериja Бр.:
•
•
•
•
•
•
ZA KUPUVA^ITE VO EVROPA
Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,,
“Memory
Stick Micro”, “MagicGate”,
Sony
Corporation.
Microsoft, Windows DirectX
Microsoft Corporation
.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac eMac
Apple Computer, Inc.
Intel, MMX, and Pentium
Intel Corporation.
Google
Google Inc.
.
,™
“®”
Ovoj proizvod e testiran i zaklu~eno e deka e
vo soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMS
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
[
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekvencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
[
Dokolku stati~kiot elektricitet ili
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
i.t.n...) i povtorno vklu~ete go.
[ Isfrlawe
.
)
.
.
,
vo
.
.
,
,
.
32
5
[
[
]
:
DSC-W90:
7.18 mm (1/2.5
)c
CCD,
DSC-W80/W85:
7.20 mm (1/2.5 type)
CCD,
8 286 000
DSC-W80/W85:
DSC-W90:
+140°F)
7 410 000
:
8 083 000
DSC-W80/W85:
7 201 000
: Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
f=
5.8 – 17.4 mm (35 – 105 mm
35 mm
) F2.8 – 5.2
:
,
(7
)
:
,
,
,
1,2,3,
,
(DCF
):
: Exif Ver. 2.21 JPEG
, DPOF
: MPEG1
(
)
:
31 MB), “Memory Stick
Duo”
:
(ISO
(Recommended Exposure Index) Auto):
0.2
3.3 m (7 7/8
10
10
) (W)/
0.4
1.8
m (1
3 3/4
5
10 7/8
) (T)
:
USB
[LCD
LCD
)
]
]
(
)
USB
: Hi-Speed USB (USB 2.0
: 6.2 cm (2.5
) TFT drive
: 115 200 (480 × 240)
]
(
LCD
DSC-W90:
1.1 W
DSC-W80/W85:
1.1 W
:
DSC-W90:
,
:
AC-LS5K AC
4.2 V
):
NP-BG1, 3.6 V
),
(
: 0 40°C (32 104°F)
: –20
+60°C (–4
: 91.0 × 58.0 × 22.9 mm (3 5/8 ×
2 3/8 × 29/32
)(
,
)
:
DSC-W90/W80:
155 g (5.5 oz)
NP- BG1
.)
DSC-W85:
166 g (5.9 oz)
NP- BG1
.)
:
:
Exif Print:
PRINT Image Matching III:
PictBridge:
GB
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
: AC 100 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2.6 W (BCCSGB)
: DC 4.2 V, 0.25 A
: 0 40°C (32 104°F)
: –20
+60°C (–4
+140°F)
:
62 × 24 × 91 mm (2 1/2 ×
31/32 × 3 5/8
)(
)
:
75 g (2.7 oz)
NP- BG1
:
: DC 4.2 V
: DC 3.6 V
: 3.4 Wh (960 mAh)
.
6
31
-
[
•
,
0°C
104°F).
,
40°C (32°F
.
......................................................................... 9
,
.
•
1
2
3
[
,
,
.
.
•
•
•
.
.
– HOME/
HOME
.
,
[
(
,
LCD
LCD
)
,
,
,
,
,
.............................................................. 24
.......... 26
,
.................................................................................................................................. 26
..................... 27
.
,
.
,
,
:
,
.
.
GB
USB
) ......................................................................... 22
“Cyber-shot Handbook” “Cyber-shot Step-up Guide” ........ 23
.
.
..................................................... 18
HOME
.............................................................. 18
......................................................................................... 19
.................................................... 20
............................................................................... 21
................................................. 22
.
.
.
.
,
.
,
.
,
30
,
[
,
•
.................................................... 14
.
..................................................... 16
.
.
[
•
.................................................. 9
................................................................... 10
/ “Memory Stick Duo” (
) .... 11
/
.......................... 13
............... 15
,
•
........................................................... 2
.................................................................. 4
.......................... 8
[
.................................................... 28
.
24
........................................................................... 28
................................................. 29
........................................................................... 29
............................................................ 30
.......................................................... 31
.
7
.
(
[
)
-
[
LCD
• LCD
“Memory Stick Duo”
Duo”
.
.
(
“Memory Stick
.
•
.
(
.
,
•
.
,
”
.
30)
•
.
DCF
(Design rule for Camera File system)
JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
“Memory Stick Duo” (
27).
–
–
“Memory Stick Duo”
•
“Memory Stick Duo”
•
,
.
.
,
(
.
.
.
.
•
.
.
.
.
“Picture
Motion Browser”.
.
,
.
,
.
.
.
.
GB
[640(Fine)].
.
“Memory Stick PRO Duo”
•
,
.
[
29).
•
.
•
•
•
•
8
LOCK
[640(Fine)]
:
,
.
.
,
.
).
:
16).
,
•
•
•
–
–
.
•
(
.
[
.
.
/
.
•
10).
AC
•
,
.
.
,
,
.
,
.
•
.
•
.
.
)
[
•
•
LCD
•
•
.
.
•
,
,
,
•
,
.
[
•
99.99%
.
“Memory Stick Duo”
,
.
•
•
)
,
USB
.
(
16).
.
USB
.
.
29
,
.
“Cyber-shot Handbook” (PDF).
1
“C/E:ss:ss”
Handbook”.
,
“Cyber-shot
•
BC-CSGC (1)
BC-CSG/BC-C SGB/
•
(1) (DSC-W80/W90)
,
2
(1) (DSC-W85)
.
•
(
3
Sony
4
Sony
) (1)
)
.
•
•
,
.
.
(
(1) (
DSC-W85)
NP-BG1 (1)/
(1)
• USB, A/V
,
•
(
19).
GB
(1)
11).
• CD-ROM (Cyber-shot
“Cyber-shot Handbook”) (1)
•
(
/
) (1)
.
•
,
.
•
•
•
•
.
28
(
13).
.
11).
.
3
•
•
(
.
(
(
10).
9).
.
.
.
,
.
9
1
•
.
Œ
•
•
(
. 20, 21).
[
)
“Memory Stick Duo”
CHARGE (
Œ
CHARGE (
)
31 MB
)
Œ
.
•
.
CHARGE
CHARGE
.
,
),
(
).
(
.
[ Charging time
330
.
270
.
25°C (77°F).
.
26
•
2 GB
4 GB
8 GB
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2 (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
2457
7M (DSC-W80 /
W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
3:2 (DSC-W80/
W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
[Mode]
[Normal].
9,999, “>9999”
Sony
GB
.
,
.
[
:
(
,
,
.
(
).
:
:
)
“Memory Stick Duo”
AC
31 MB
640(Fine)
,
Sony
.
•
•
10
1 GB
.
CHARGE
)
.
•
512 MB
.
•
•
256 MB
8M (DSC-W90)
•
•
•
•
•
128 MB
•
128 MB
256 MB
–
–
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50 0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00 0:23:40 0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
[640(Fine)]
Stick PRO Duo”.
“Memory
2 GB
2 GB,
HD
.
.
.
27
/ Memory Stick Duo (
2
Œ
•
•
,
Ž
,
Duo”
:
– [AF Mode]
– [SteadyShot]
–
“Memory Stick
)
[Single].
[Shooting].
30
.
.
,
“Memory Stick Duo”
.
[Normal]
25°C (77°F).
.
.
•
–
,
“Memory Stick Duo”
–
–
•
,
.
W
.
.
.
.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
GB
Œ
•
.
:
.
.
[
.
–
–
CIPA
•
•
–
–
–
T
.(
.
DSC-W90
LCD
.
7000
– [AF Mode]
– [SteadyShot]
–
– [Face Detection]
.)
[Monitor].
[Continuous].
.
[On].
[
•
3
)
.
.
“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
(
DSC-W80/W85
7000
“Memory Stick Duo” (
Ž
•
[
350
“Memory Stick Duo”.
31 MB).
[
350
LCD
.
POWER
.
[
LCD
.
(
LCD
.)
(
.) LCD
(
.)
DSC-W90
DSC-W90
150
170
140
160
.
350
175
410
205
340
170
•
400
200
•
DSC-W80/W85
DSC-W80/W85
• Clock Set
26
.
/
.(
.)
-
.
,
,
.
(
13).
11
“Memory Stick Duo”
[
“Memory Stick Duo”.
1.0m
AE/AF
“Memory Stick Duo”
ISO400
NR
.
,
.
“Memory Stick Duo”
.
ISO
-
96
125
/
12/12
F3.5
+2.0EV
00:00:00
AF
•
,
(
).
/
Standby
REC
00:00:12
GB
•
.
101-0012
C:32:00
2007 1 1
9:30 AM
+2.0EV
STOP
PLAY
ISO400
ISO
500
F3.5
BACK/NEXT
VOLUME
C:32:00
+
•
12
.
25
3
,
(DISP)
ΠPOWER
Œ
15).
[
(
)
• 8M (
)
DSC-W90.
• 7M (
)
DSC-W80/W85.
)
1
(
(
2
3
l
•
)
HOME
[ When shooting movies
Œ
•
POWER
)
.
GB
.
1
2
,
.
,
.
3
[OK]
,
.
[
[ When playing back
HOME
18, 19).
PictBridge
[
Clock Settings]
(Settings) (
[
,
VOL.
(DPOF)
).
3
,
(Auto power-off
PictBridge
24
13
“Cyber-shot Handbook” “Cyber-shot Step-up Guide”
•
[
W/T (
1
)
Œ
MENU (
DISP
)
Windows
ROM-
(
.
Macintosh
[
)
CD-ROM
CD-
ROM-
(
.
Œ
[Cyber-shot
Handbook]
,
“Cyber-shot Handbook”
.
(
):
.
.
:
•
2
.
.
:
2
.
,
)
[stepupguide]
.
“Cyber-shot Step-up
GB
[stepupguide]
[stepupguide], [language]
[GB]
CD-ROM[stepupguide]
3
,
[img]
1.
“stepupguide.hqx”
[stepupguide]
,
,
,
“stepupguide”.
•
.
,
2
,
Desktop- .
.
(
3
“Cyber-shot
“Cyber-shot
“Cyber-shot Step-up Guide”
.
“Handbook.pdf.”
Guide”
1
.
Handbook”
Handbook”
,
.
.
,
)
.
“Handbook”
“Handbook.pdf”
“GB”
2
)
(AE/AF
,
.
“Cyber-shot Handbook”
HOME button
1
CD-
CD-ROM
.
1
Ž
)
.
HQX
Stuffit Expander.
,
AE/AF
:
,
,
14
.
.
23
.
.
:
[
USB
“Picture Motion
Browser”
•
•
•
(
[
)
).
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
v10.4)
,
Cyber-shot
“Cyber-shot Handbook.”
.
Memory Stick
.
, “Picture Motion
.
:
5 cm
), T
(13 7/8
.
,
)
,
:
.
Windows 2000 Professional,
Windows XP Ho me Edition
Windows XP Professional
(
.
.
Macintosh
Windows 2000 Professional,
Windows XP Ho me Edition
Windows XP Professional
USB
Browser,”
.
:
.
)
Windows
)
.
“Cyber-shot Handbook”.
USB
(
(
(W
(2
35 cm
))
:
:
[
.
(
.
,
)
,
.
(
:
:
:
.
10
2
,
.
,
GB
.
.
.
[ DISP
[ W/T
T
W
,
.
(
[
.
( )
)
Œ
:
:
)
.
(DISP)
).
.
,
.
LCD
Œ
Œ
Œ
22
(DISP)
LCD
15
20
)/
(
)
(
)
,
Œ
)
.
,
.
.
.
MENU
•
HOME
Image Size
.
Face Detection
(
(
Œ
)
REC Mode
)
.
ISO
)
.
.
.
Color Mode
).
(
.
,
•
EV
,
:
.(
.)
GB
.
Focus
.
White Bal
.
Flash Level
.)
.
Red Eye Reduction
.(
.
SteadyShot
,
.
.
Metering Mode
.
,
.
(
).
SETUP
.
[
1
2
3
[Delete]
[OK]
,
[This Image]
.
,
(
.
:
.
(Delete)
)
(
.
.
(Print)
:
).
.
(Protect)
(Rotate)
(Select Folder)
16
.
(Slide Show)
(Retouch)
[
.
MENU.
PictBridge
.
.
.
21
[
)
,
•
)
HOME
•
.
.
.
[Index Display]
.
(
),
,
.
[
1
2
3
ΠMENU
[OK]
•
,
,
[
Slide Show]
.
[All In This Folder],
.
(View Images)
2.
HOME
,
[OK]
GB
TV
TV
A/V
(
).
.
,
.
•
.
•
,
.
Ž
.
•
•
20
,
(Slide Show)
[
•
.
.
MENU
.
•
•
.
,
4
[
Œ
MENU.
,
,
.
•
MENU
,
[Multiple Images]
[Delete]
,
.
.
MENU
.
17
18
– HOME/
HOME
HOME
,
.
,
.
HOME
o,
Guide (
Shooting
Shooting (
View Images
Single Image (
.
).
)
)
Index View (
)
Slide Show (
Printing, Other
Print (
)
)
Music Tool (
Download Music
HOME
Manage Memory
Œ
HOME
)
HOME
Memory Tool (
Format Music
)
GB
Memory Stick Tool (
Format
Change REC. Folder
.
Memory Stick)
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (
Format
Settings
•
Ž
(Settings)
1
2
3
•
18
,
(Settings).
,
,
,
.
Function Guide
)
)
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings (
Language Setting (
.
)
COMPONENT
Shooting Settings (
.
•
)
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
.
(Manage Memory)
[
Main Settings (
Main Settings 1
Beep (
)
Initialize (
.
,
)
)
)
.
19
Download PDF