Sony | DSC-W170 | Sony DSC-W170 Упатства за употреба

Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
DSC-W150/W170
МК
?
m
За поопширни информации во врска со напредните
функции, ве молиме погледнете преку компјутер во
“Cyber-shot Handbook” (PDF) и “Cyber-shot Step-up
Guide” упатството содржано на приложениот CD-ROМ.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
Sony Corporation Печатено во Македонија
Инструкции за ракување
Пред да ракувате со овој апарат, ве молиме детално прочитaјте го ова упатство и сочувајте го
за евентуална потреба во иднина.
© 2007 Sony Corporation
3-700-780-11(1)
Податоци за сопственикот
Моделот и сериските броеви се ноѓаат на
долната страна од апаратот. Запижете го
серискиот број во долу-предвидениот простор.
Повикајте се на овие броеви при евентуална
коресподенција со вашиот Sony продавач.
Model No. DSC-W150/W170
Serial No. ______________________________
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да ја избегнете опасноста од
струен удар, не изложувајте го уредот
на дожд и влага.
ВАЖНИ МЕРКИ
НА СИГУРНОСТ
За да се заштитите, целосно прочитајте ги
овие мерки на претпазливост пред да
ракувате со уредот и имајте го ова
упатство за употреба при рака.
Обрнете внимание на сите
предупредувања, мерки на претпазливост
и совети за рукување, означени на
апаратот и посочени во ова упатство.
Употреба
[ Напојување (Извори на енергија)
Овој уред се напојува само од извори на струја, означени
на налепницата. Ако не сте сигурни со каква струја
располагате во вашиот дом, консултирајте се со вашиот
Sony продавач или обратете се на дистрибутерот на
електрична енергија. За оние уреди, предвидени за
напојување од батерија или некој друг извор на енергија,
прочитајте ги упатсвата за употреба.
[ Поларизација
Овој уред може да биде опремен со приклучок за
еднонасочна струја со поларизацијска заштита
(приклучок со еден поширок контакт од другиот).
Овој приклучок ќе се приклучи само во една положба во
утичницата. Ова претставува мерка на сигурност. Значи
ако неможете приклучокот да го приклучите целосно до
крај пробајте обратно да го приклучите. Ако и покрај ова
не успеете да го приклучите, повикајте електричар, да ви
монтира соодветна утичница. Не пробувајте на сила да
го приклучите приклучокот.
[ Преоптоварување
Не преоптоварувајте ги утичниците, продолжните
кабли или разводниците над нивниот капацитет,
бидејќи тоа може да предизвика струен удар.
[ Страни предмети и течности
Не вметнувајте било какви предмети во отворите на
уредот, бидејќи може да настане краток спој и да
предизвикате пожар или струен удар. Не истурајте било
какви течности врз уредот.
[ Приклучни делови
Не користете приклучни делови што не се препорачани
од производителот, бидејќи може да предизвикаат
опасност.
2
39
[ Чистење
Трговски марки
•
Corporation.
• “Memory Stick”,
е заштитен знак на Sony
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
“Memory
Duo”,,
Stick Micro”, “MagicGate”, и
се заштитни знаци
на Sony Corporation.
• “Info LITHIUM” се заштитни знаци на Sony
Corporation.
• “PhotoTV HD” се заштитни знаци на Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX and Windows
Vista се заштитни знаци на Microsoft
Corporation во САД и/или други замји.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac и eMac се заштитни знаци на
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX, and Pentium се заштитни знаци
на Intel Corporation.
• Adobe и Reader are се заштитни знаци на
Adobe Systems Incorporated во САД и/или
други земји.
• Google е заштитен знак на Google Inc.
• Сите останати имиња на производи
спомнати овдека можеби се заштитни знаци
или регистрирани заштитни знаци на
нивните компании. Покрај тоа, ™ и “®” не
се спомнуваат за секој случај посебно во ова
упатство.
Исклучете го уредот од струја пред да го чистите.
Не употребувајте течни средства за чистење ниту
аеросол. Користете малку навлажнето парче
ткаенина за да ја чистите надворешноста на
уредот.
Инсталација
[ Вода и влага
Не користете го уредот во близина на вода,
додека е приклучен во струја – на пример, во
близина на туш кабини, кади, садопери,
мијалници и сл. или во близина на базен итн.
[ Заштита на струјниот кабел
Поставете го струјниот кабел така да се
избегне одење преку него или негово
накршување од предмети ставени врз него.
Обрнете особено внимание во делот на
приклучоците, разделниците и местата на
излез од уредот.
[ Додатоци
Не ставајте го уредот на нестабилно постоље,
статив, држач или маса. Уредот може да падне
и да предизвика повреда на дете или возрасен, а
сто така може да се оштети. Користете само
постоље, статив, држач или маса кои ги
препорачува производителот.
[ Проветрување
Отворите на куќиштето се предвидени за
вентилација. За да се обезбеди правилна вентилација и
да се заштити уредот од прегревање, овие отвори мора да
бидат слободни и не смеат да се покриваат.
– Никогаш не ги покривајте отворите со
ткаенина или било кој друг материјал.
– Не ги попречувајте отворите со ставање на
уредот на кревет, фотелја или некоја
слична површина.
– Не го ставајте уредот во витрина или плакар
освен ако нема соодветна вентилација.
– Не оставајте го уредот во близина на
радијатор, некое друго грејно тело или на
сонце.
[ Гром
Заради дополнителна заштита при невреме,
грмотевици или ако се остава уредот на подолго
време без надзор, исклучете ги сите кабли од
него. Ова ќе спречи било какво штети што може
да настанат како последица на гром или
варијации во напонот.
38
Сервис
[ Оштетување кое бара
интервенција на сервис
Исклучете го уредот од струја и обратее се во
овластен сервис во следниве случаи:
– Кога струјниот кабел е оштетен или
искинат.
– Ако влегла течност во уредоти или некој
предмет паднал врз него.
– Ако уредот бил изложен на вода или дожд.
– Ако уредот бил изложен на силен удар,
паднал или е оштетено куќиштето.
– Ако уредот функционира неправино, а при
следење на упатствата за употреба.
Дотерувајте ги само оние параметри кои се
пропишани во упатството за употреба.
Несоодветните дотерувања на други
параметри може да предизвикаат дефект и
често бараат многу работа во сервисот за да се
врати уредот во нормална состојба.
– Кога уредот пројавува осетна разлика во
перформансите – тоа е индикација дека е
потребно сервисирање.
[ Сервисирање
Не се обидувајте сами да го сервисирате
уредот, бидејќи отварањето на истиот може
да ве изложи на ризик од висок напон и
други опасности.
Препуштете го сервисирањето на
квалификуваните техничари на сервисот.
[ Заменски делови
При замена на потребните делови, сервисерот
треба да користи делови специфицирани од
производителот, кои имаат исти
карактеристики како и оригиналните делови.
Неовластеното сервисирање или замена на
деловите, може да предизвика пожар,
струен удар или некоја друга опасност.
[ Сигурносна проверка
По завршување на поправките, замолете го
сервисерот да изврши рутинска проверка на
сигурноста (препорака од производителот) за
да утврди дали уредот е сигурен за ракување и
употреба.
3
Прочитајте го прво ова поглавје
ZA KUPUVA^ITE VO EVROPA
Ovoj proizvod e testiran i zaklu~eno e deka e
vo soglasnost so vrednostite zacrtani vo EMS
direktivata za upotreba na kabli pokratki od 3
metri (9.8 stapki).
[ Внимание
Elekromagnetnite poliwa so odredeni
frekfencii mo`at da vlijaat vrz kvalitetot
na slikata i zvukot na ovoj ured.
[ Напомена
Dokolku stati~kiot elektricitet ili
elektromagnetnite branovi predizvikaat
prekin vo prenosot na podatoci, resetirajte ja
programata ili isklu~ete go kabelot (USB,
i.t.n...) i povtorno vklu~ete go.
Технички карактеристики
Фотоапарат
[Систем]
Уред за снимање:
DSC-W170:
7.70 mm (1/2.3 тип) колор CCD,
примарен колор филтер
DSC-W150:
7.18 mm (1/2.5 тип) колор CCD,
примарен колор филтер
Вкупен број на точки:
DSC-W170:
Околу 10.3 мегапиксели
DSC-W150:
Околу 8.3 мегапиксели
Ефективен број на точки:
DSC-W170:
Околу 10.1 мегапиксели
DSC-W150:
Околу 8.1 мегапиксели
Леќи:
DSC-W170:
Carl Zeiss Vario-Tessar 5× зум леќи
f = 5 - 25 mm (28 - 140 mm (35 mm
еквивалент на филм)) F3.3(W) - 5.2(T)
DSC-W150:
Carl Zeiss Vario-Tessar 5× зум леќи
f = 5 - 25 mm (30 - 150 mm (35 mm
еквивалент на филм)) F3.3(W) - 5.2(T)
Контрола на екпозиција: Автоматска
експозиција, избор на сцена (10 режими)
Баланс на бела боја: Автоматски, Дневно
светло, Облачно, Флуоросцонтно 1 2 3,
Затемнето, Блиц
Баланс на бела боја под вода: Автоматски,
под вода, 1, 2, Блиц
Формат на датотека (DCF компатабилно):
Фотографии: Exif Ver. 2.21 JPEG компатабилно,
DPOF компатабилно
Филмови: MPEG1 компатибилно (Моно)
Медиум за снимање: Вградена меморија
(приближно 15 MB), “Memory Stick Duo”
Блиц: Опсег на блицот (ISO осетливост
(Recommended exposure Index) на Auto):
Околу 0.2 до 4.2 m (W)/Околу 0.5 до 2.7 m
(T)
[LCD екран]
LCD панел: 6.7 cm (2.7 тип) TFT
Вкупно точки: 230 400 (960 × 240) точки
[Напојување]
Напојување:
Батерија за полнење NP-BG1, 3.6V
NP-FG1 (не се испорачува), 3.6 V
AC-LS5K AC Адаптер 4.2 V (не се
испорачува),
Потрошувачка (за време на фотографирање
и вклучен LCD екран): 1.0 W
Работна температура: 0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура за чување: –20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Димензии: 93.7 × 58.0 × 24.0 mm (3 3/4 ×
2 3/8 × 31/32 инчи) (ш/в/д, без додатоци)
Маса: Околу 175 g (Со батерија, ремен и сл..)
Микрофон: Моно
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching III: Компатибилен
PictBridge: Компатибилен
BC-CSGB/BC-CSGC полнач
Напојување: AC 100 V до 240 V, 50/
60 Hz, 2.6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Излезен напон: DC 4.2 V, 0.25 A
Работна температура: 0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура за чување: –20 до +60°C (–4 до
+140°F)
Димензии: Околу 62×24×91 mm (2 1/2×31/
32×3 5/8 inches) (ш/в/д)
Маса: Околу. 75 g (2.7 oz)
Батерија за полнење NP- BG1
Тип: Lithium-ion батерија
Максимален излезен напон: DC 4.2 V
Среден излезен напон: DC 3.6 V
Капацитет: Околу 3.4 Wh (970 mAh)
Дизајнот и техничките карактиеристики се
подлежни на промени без претходна најава.
[Поврзување на влез и излез]
Повеќенаменски приклучок:
Видео излез,
Аудио излез (Моно),
USB комуникација
USB комуникација:
Hi-Speed USB (USB 2.0 компатабилно)
4
37
Мерки на претпазливост
[ Не го користете/чувајте фотоапаратот на следниве места
• На екстремно жешки, ладни или влажни места
На места како например автомобил
паркиран на сонце, телото на фотоапаратот
миже да се деформира и да настане дефект.
• Под директно сонце или до грејно тело
Телото на фотоапаратот може да смени
боја, да се деформира и да дојде до
дефект.
• На места со силни вибрации
• Во близина на силно магнетно зрачење
• На песковити и правливи места
Внимавајте да не влезе во фотоапаратот
прашина или песок. Ова може да предизвика
дефект, кој понекогаш неможе да се отстрани.
Фотоапаратот е предивиден за работа при
температури помеѓу 0°C и 40°C (32°F и
104°F). Снимањето при екстремно ладни или
екстремно топли температури, не се
препорачува.
[ Кондензација на влага
Ако фотоапаратот го донесете од ладен во
топол простор, може да кондензира влага во
внатрешноста или на надворешноста. Ваквата
кондензација може да предизвика дефект.
Ако се јави кондензација на влага
Исклучете го фотоапаратот и оставете го еден час да
испари влагата. Ако се обидете да снимате со
кондензат нафатен на леќите, снимките ќе бидат
матни.
[ Вградена батерија на полнење
Не седнувајте додека го носите фотоапаратот
во задниот џеп, бидејќи тоа може да
предизвика дефект.
Овој фотоапарат има вградена батерија на
полнење која служи за одржување на
часовникот и датумот, како и дотерувањата, без
разлика дали е вклучен или исклучен.
Оваа батерија, постојано се полни додека го
користите фотоапаратот. Сепак ако го
користите фотоапаратот само повремено и на
кратко, таа постепено се празни. Ако не го
користите воопшто фотоапаратот околу еден
месец, таа потполно се испразнува. Во овој
случај дозволети и на вградената батерија да
се наполни, пред да започнете со повторно
користење на фотоапаратот.
Сепак иако батеријата не е наполнета, вие
може да го користите фотоапаратот за
снимање, се додека не ви е важно да се
снимени датумот и времето.
Метод на полнење на
вградената батерија
Ставете целосно наполнета батерија во
фотоапаратот, и оставете го фотоапаратот
исклучен 24 часа или повеќе.
Чистење на LCD екранот
Бришете го LCD екранот со специјален сет за
чистење (не е испорачан) за да ги отстраните
отисоците од прсти и правот.
Чистење на објективот
Избришете ја леќата од објективот со сува
ткаенина за да ги отстраните отисоците од
прсти и правот.
Чистење на површината на
фотоапаратот
Чистете ја површината на апаратот со малку
навлажнета ткаенина, а потоа поминете со сува
ткаенина. Не употребувајте го следново,
бидејќи може да настане оштетување на
бојата.
• Хемиски производи како на пример:
разредувач, бензин, алкохол, влажни
шамивчиња, инсектициди, и слично.
• Не го допирајте апаратот со остатоци од
овие средства на рацете.
• Не го оставајте апаратот на подолго време
во контакт со винили или гума..
36
[ Работна температура
[ Како да го носите
[ Како да го чистите
[ Одлагање на стари
електрични и електронски
апарати (Се применува во
Европската унија и во други
Европски земји со посебни
собирни центри)
МК
Овој симболна производот или пакувањето
укажува дека тој производ не треба да се
третира како домашен отпад. Наместо тоа, тој
треба да се остави во одредени собирни
центри за рециклирање. Со тоа се заштитува
животната средина и човечкото здравје и се
спречуваат потенцијалните негативни
последици кои можат да се појават со
неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето помага да се зачуваат
природните ресурси. За подетални
информации околу рециклирањето на овој
производ, Ве молиме да ја контактирате
локалната канцеларија за рециклирање,
комунална хигиена или продавницата кадешто
сте го купиле овој производ.
МК
5
Прегледување на снимките
Вашиот фотоапарат не ги репродуцира снимките.
• Притиснете на
(Репродукција) копчето (страна 18).
• Името на фолдерот/датотеката е сменето на вашиот компјутер.
• Кога датотеката е процесирана од компјутер или кога е снимена со друг модел на
фотоапарат, репродукцијата не е загарантирана.
• Фотоапаратот е во USB режим. Избришете ја USB врската.
• Репродукција е оневозможена кога детекцијата на насмевка е ативирана. Излезете од тој
режим со целосно притискање на прекинувачот.
• Ова се случува при копирање на фотографии од РС на “Memory Stick Duo” без да се
користи “Picture Motion Browser”. Таквите фотографии можете да ги гледате со помош
на Folder View (страна 22).
• Понекогаш “Memory Stick Duo” може да содржи слики, снимени со поранешен модел
на Sony фотоапарат кои не можат да се репродуцираат. Таквите фотографии можете
да ги гледате со помош на Folder View (страна 22).
6
35
Погрешен приказ на индикаторот за батерија
• Овој феномен се јавува кога се работи на многу топло или многу ладно.
• Преостанатото прикажано време се разликува од реалното поради меморискиот ефект и
сл. Целосно испразнете ги батериите, а потоа наполнете ги.
• Батеријата е испразнета. Ставете полна батерија (страна 10).
Батеријата е со изминат животен век. Заменете ја со нова.
Не може да ја наполните батеријата.
• Не може да ја полните батеријата со AC Адаптер (не се испорачува). Користете го
полначот за батерии.
Фотографирање / снимање филмови
Фотоапаратот не фотографира.
• Проверете го преостанатиот слободен капацитет на вградената меморија или на
“Memory Stick Duo” (страни 31). Ако е полн, сторете едно од следниве работи:
– Избришете ги непотребните снимки (страна 18).
– Заменете ја “Memory Stick Duo” картичката со друга.
• Неможете да фотографирате додека се полни блицот.
• Кога фотографирате изберете режим поинаков од
.
• Дотерајте го изборот за режим во
кога снимате филмови.
Големината на сликата е [640(Fine)] кога снимате филмови. Направете го следново:
– Изберете поинаква големина од [640(Fine)].
– Ставете “Memory Stick PRO Duo”.
Вертикални ленти се прикажуваат кога фотографирате многу светол
објект.
• Ефект на нејаснотија се прикажува кога бела, црвена, виолетова или друга лента се
прикажува на сликатат. Оваа појава не е дефект.
Содржина
ВАЖНИ МЕРКИ НА СИГУРНОСТ ........................................................... 2
Прочитајте го прво ова поглавје .................................................................. 4
Забелешки за користењето на вашиот фотоапарат .......................... 8
Како да започнете ......................................................................... 9
Проверка на испорачаните додатоци .................................................. 9
1 Ставање на батериите/ “Memory Stick Duo” (не е испорачана) ..... 11
2 Вклучување на фотоапаратот/ дотерување на часот .......................... 13
Едноставно фотографирање .................................................... 14
Преглед/бришење на снимки ..................................................... 18
Функции на фотоапаратот – HOME/Menu. ............................... 28
Употреба на менито HOME ..................................................................21
HOME параметри ..................................................................................22
Употреба на параметрите ....................................................................23
Menu ставки 24
Уживање со компјутер ............................................................... 26
МК
Поддржани оперативни системи за USB врска и апликативен софтвер
(испорачан во пакетот) ......................................................................... 26
Прегледување на “Cyber-shot Handbook” ............................................... 27
Индикатори на екранот .............................................................. 28
Времетраење на батеријата и мемориски капацитет .......... 30
Времетрање на батеријата и број на снимени и репродуцирани
снимки ................................................................................................................... 30
Број на фотографии и време за снимање на филмови ..................... 31
Проблеми и можни решенија ....................................................33
Батерии и напојување ........................................................................... 33
Фотографирање и снимање филмови ...................................................... 34
Прегледување на снимки ........................................................................... 35
Мерки на претпазливост ............................................................ 36
Технички карактеристики .......................................................... 37
34
7
Проблеми и можни потешкотии
Забелешки за користењето на вашиот фотоапарат
[ Бекап (Архивирање) на податоците од вградената меморија и
“Memory Stick Duo” картичката
Не исклучувајте го апаратото и невадете
ги батериите или “Memory Stick Duo”
додека свети индикаторот за пристап,
бидејќи може да се уништат податоците
од вградената меморија или “Memory
Stick Duo” картичката. Секогаш
архивирајте ги вашите податоци, за да
спречите нивно губење.
[ Забелешки за снимање и репродукција
• Овој фотоапарат не е отпорен на прашина, удар
и вода. Прочитајте “Мерки на претпазливост”
(страна 36) пред употреба на фотоапаратот.
• Пред снимање на важни настани, направете
пробно снимање, за да се уверите дека
фотапаратот правилно функционира.
• Внимавајте да не го намокрите фотоапаратот.
Водата што навлегла во внатрешноста на
фотоапаратот предизвукува дефект, кој понекогаш
неможе да се отстрани.
• Не го насочувајте фотоапаратото кон сонцето
или кон друг извор на силна светлина. Тоа
може да предизвика дефект.
• Не го користете фотоапаратот на места каде
се емитуваат силни радио бранови или
радијација. Фотоапаратот може да не работи
правилно на вакви места.
• Употребата на фотоапаратот на песочни или
правливи места може да предизвика дефект.
• Ако се појави кондензација на влага,
отстранете ја пред да го користите
фотоапаратот (страна 36).
• Не протресувајте го и не удирајте го
фотоапаратот. Освен појавувањето на дефект
и неможноста за фотграфирање и снимање,
ова може да го уништи медиумот за снимање
и да предизвика губење на фотографиите.
• Исчистете ја површината на блицот.
Температурата што ја емитува блицот може да
ја смени бојата на нечистотијата или да ја
залепи на неговата површина што може да
резултира со недоволно јак блесок.
8
[ Забелешки за LCD екранот
• LCD екранот е произведен користејќи високопрецизна технологија со преку 99.99%
оперативни пиксели за употреба. Сепак
може да постојат мали црни и/или светли
точки (бела, црвена, зелена или сина боја)
кои постојано се прикажуваат на LCD
екранот. Овие точки се нормална појава и
никако не влијаат на снимките.
[ За компатабилноста на фотографиите
• Овој фотоапарат е во согласност со DCF
(Design rule for Camera File system)
универзален стандард поставен од JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Не можеме да гарантираме за репродукција
на фотографиите снимени со вашиот
фотоапарат на други уреди, како ни за
репродукција на фотографии снимени или
урдувани од други уреди на вашиот
фотоапарат.
[ Предупредување за авторските права
Телевизиските програми, филмовите, ведеокасетите и
други материјали се предмет на авторските права.
Неовластеното снимање на таквите
материјали е незаконско.
[ Нема надоместок за снимените
содржини
Нема надоместок на штета за снимените
содржини поради неможноста за снимање
или репродукција како последица на дефект
на фотоапаратот.
Ако се соочувате со проблеми при користење на вашиот фотоапарат, обидете се
следниве решенија
1 Проверете ги следниве состојби, споредувајќи со “Cyber-shot Handbook” (PDF).
Ако се прикаже “C/E:
Handbook”.
□□:□□” на екранот, погледнете што тоа значи во “Cyber-shot
2 Извадете ги батерите и ставете ги повторно по една минута и вклучете го
фотоапаратот.
3 Извршете иницијализација на дотерувањата (страна 22).
4 Обратете се на вашиот Sony продавач или во овластениот Sony сервис.
МК
Мора да знаете дека со оставање на апаратот на сервис, вие се согласувате со фактот дега
содржината на вградената меморија може да биде проверена како дел од сервисната процедура.
Батерија и напојување
Не може да ја поставите батеријата.
• Поставете ја батеријата правилно така да го притисне подигачот за батеријата (страна 11).
Не може да се вклучи фотоапаратот.
• По поставување на батеријата, потребно е неколку секунди за фотоапаратот да може
да се вклучи.
• Поставете ја батеријата правилно (страна 11).
• Батеријата е испразнета. Ставете полна батерија (страна 10).
• Батеријата е со изминат животен век. Ставете нова.
• Користете препорачана батерија.
Напојувањето ненадејно прекинува.
• Ако не ракувате подолго од 3 минути со апаратот додека е вклучен, тој автоматски се
исклучува за да го спречи трошењето на батериите. Вклучете го повторно апаратот
(страна 13).
• Батеријата е со изминат животен век. Заменете ја со нова.
33
Како да започнете
[ Приближно време за снимање на филмови
Бројките прикажани во долната табела го прикажуваат просечното време за снимање
добиено од сите снимени филмови. Максималното континуирано време за снимање е
10 минути.
(Единици: час : минути : секунди)
Вградена
Капацитет меморија
Големина
Околу
15 MB
640(Fine)
Проверка на испорачаните додатоци
• Полнач за батеријата BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• USB, A/V кабел за мултинаменски
приклучок (1)
“Memory Stick Duo” форматиран со овој фотоапарат
256 MB
512 MB
0:02:50
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
–
–
640(Standard)
0:00:40
0:05:50
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:02:50
0:23:20
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10
11:59:00
24:04:10
• Струен кабел (1)
(не се испорачува за САД и Канада)
• Кратки филмови со големина [640(Fine)] може да снимате само на “Memory Stick PRO Duo”.
• Фотоапаратот не подржува HD снимање или репродукција на филмови.
• Батерија за полнење NP-BG1 (1)/ кутија за
батеријата (1)
• Ремен за рака (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot апликативен софтвер
– “Cyber-shot Handbook”
– “Cyber-shot Step-up Guide”
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Прикачете го каивчето за да избегнете оштетување на фотоапаратот поради случајно
испуштање од раката.
Алка
32
9
1 Подготовка на батеријата
За купувачите во САД и
Канада
Приклучок
За купувачите вон САД и Канада
Број на фотографии и време за снимање на филмови
Бројот на фотографии и должината на времето заа снимање на филмови може да
варира во зависност од условите на снимање и медиумите на киошто се снима.
• Иако капацитетот на медиумот за снимање е со ист капацитет како во табелата подолу, бројот
на фотографии кои можат да се снимат може да варира.
• За повеќе детали види страна 23 и 24.
[Приближен број на фотографии
DSC-W170
CHARGE индикатор
за полнење
CHARGE индикатор
за полнење
Капацитет
Кабел за напојување
1 Ставете ја батеријата во полначот.
2 Приклучете го полначот во струја (утикач).
Индикаторот CHARGE се вклучува и полнењето започнува.
Кога CHARGE индикаторот ќе се исклучи, полнењето е завршено (нормално полнење).
Ако продолжите да ја полните батеријата уште еден час откако индикаторот ќе покаже дека е
полна, таа ќе трае малку подолго.
[ Време на полнење
Целосно полнење
Околу 330 минути
(Единица мерка: слики)
Вградена
меморија
“Memory Stick Duo” форматиран со овој фотоапарат
Околу
15 MB
128 MB
256 MB
512 MB
10M
3
32
58
120
246
496
982
1973
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2 (8M)
3
32
58
121
248
500
990
1990
16:9 (7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9 (2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
Големина
1 GB
DSC-W150
Нормално полнење
Околу 270 минути
• Горната табела го прикажува потребното време за полнење на целосно испразнета батерија при
температура од 25 °C (77 °F). Полнењето може да потрае подолго во зависност од околните услови.
• Видете страна 30 за број на фотографии кои можат да се снимат.
• Приклучете го полначот во најблискиот утикач за струја.
• Дури и кога CHARGE индикаторот не свети, полначот е под напон се додека е вклучен во
утикачот. Доколку се појават некои неправилности при користењето на полначот, веднаш исклучете
го од струја, вадејќи го приклучокот од утикачот.
• Кога полнењето е завршено, исклучете го кабелот за напојување од утикачот и извадете ја
батеријата од полначот.
• Полначот е дизајниран за употреба со Sony батерија.
Капацитет
Големина
2 GB
4 GB
8 GB
МК
(Единица мерка: слики)
Вградена
меморија
Околу
15 MB
128 MB
“Memory Stick Duo” форматиран со овој фотоапарат
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
4
39
72
149
306
618
1223
2457
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2 (7M)
4
40
73
151
309
624
1235
2482
16:9 (6M)
5
42
77
159
326
658
1303
2617
16:9 (2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
• Бројот на фотографии важи кога [Mode] е дотерана во [Normal].
• Кога бројот на фотографии што може да се снимат е поголем од 9,999, “>9999” индикаторот се прикажува.
• Доколку фотографиите се снимени на постар модел на Sony фотоапарат, тие може да не се
прикажуваат во оригиналната големина.
10
31
Времетраење на батеријата и мемориски капацитет
2 Ставање на батериите/ “Memory Stick Duo” (не е испорачана)
Времетраење на батеријата и број на фотографии што може да се
снимат и репродуцираат
[Кога прегледувате фотографии
Табелите прикажуваат приближен број
на фотографии што може да се снимат
со батерии во полн капацитет и при
амбиентална температура од 25°C (77°F).
Бројот на фотографии што може да се
снимат и репродуцираат, подразбира и
заменување на “Memory Stick Duo” ако е
потребно.
Треба да знаете дека вистинските
броеви може да бидат помали од оние
во табелата, во зависност од условите на
снимање.
[Кога фотографирате
Времетраење
(мин.)
Бр. на слики
Вклучен
Околу 195
Околу 390
Исклучен
Околу 230
Околу 460
Вклучен
Околу 200
Околу 400
Исклучен
Околу 240
Околу 480
LCD екран
DSC-W170
DSC-W150
• Фотографирано е во следниве услови:
– [REC Mode] е на [Normal].
– [AF Mode] е на [Single].
– [SteadyShot] е на [Shooting].
– Фотографирање секои 30 секунди.
– Зумот наизменично се префрла помеѓу W
и T краевите.
– На секоја втора фотографија се вклучува
блицот.
– Апаратот се вклучува и исклучува на
секој десети пат.
• Методот на мерење е извршин според CIPA
стандардот.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Бројот на фотографии односно
времетраењето на батеријата остануваат
исти при било која големина на
фотографиите.
• Разгледување на поединечна фотографија во
должина од 3 секунди.
Времетраење (мин.)
Околу 410
Бр. на слики
Капаче за батерија
и “Memory Stick Duo”
Со контактите
свртени на страна на
објективот, ставете ја
“Memory Stick Duo”
додека не кликне во
лежиштето.
Притиснете и задржете го подигачот
за батеријата за да ја ставите
батеријата.
Околу 8200
• Разгледување на поединечна фотографија во
должина од 3 секунди.
[Забелешки за батеријата
• Капацитетот на батеријата опаѓа со тек на време со
нејзина употреба.
• Бројот на фотографии што може да се снимат и
репродуцираат и времетраењето на батеријата се
намалуваат во следниве околности:
– Температурата на окружувањето е ниска.
– Често се корити блицот.
МК
– Апаратот често се вклучува и исклучува.
– Често користење на зумот.
– Јачината на LCD осветлувањето е на високо
ниво.
– [AF Mode] е на [Monitor].
– [SteadyShot] е на [Continuous].
– Батеријата е при крај.
– Face Detection функцијата е активна.
1 Отворете го капакот на батеријата/“Memory Stick Duo”.
2 Ставете “Memory Stick Duo” (не е испорачана).
3 Ставете ја батеријата.
4 Затворете го капакот на батеријата/“Memory Stick Duo”.
[ Кога не е ставена “Memory Stick Duo
Фотоапаратот ги снима фотографиите на вградената меморија (околу 22 MB).
[ Проверка на преостанатат батерија
Притиснете (POWER) за да се вклучи екранот и да го прикаже преостанатото време.
Индикатор за
преостаната
батерија
Толкување
Преостанато Батеријата
е скоро
е доволно
енергија во полна
батеријата
Батеријата
е на
половина
полна
Батеријата е
слаба снимањето/ репродукцијата набргу ќе запре.
Заменете ја батеријата
со полна или наполнете
ја (Предупредувачкиот
индикатор трепка.)
• Потребно е околу една минута за да се прикаже точната состојба на индикаторот.
• Индикаторот може да не прикажува правилно во зависност од околните услови.
• Кога прв пат ќе го вклучите фотоапаратот, се прикажува мени за нагодување на времето (стр 13).
30
11
Омилени фотографии
Медиум за снимање /
репрод. “Memory Stick
Duo”, вградена меморија)
Заштита
[ Вадење на батеријата/“Memory Stick Duo”
Print order (DPOF) mark
Отворете го капакот на батеријата/“Memory Stick Duo”.
Zoom scaling
“Memory Stick Duo”
Батерија
VOL.
Промена на папката
Детекција на сцена
Јачина на глас
PictBridge поврзување
AF осветлувач
2
●
AE/AF заклучување
ISO400
ISO осетливост
Редукција на црвени очи
Режим за мерење
Режим на блицот
NR бавен прекинувач
Уверете се дека индикаторот за пристап не свети, а потоа притиснете ја
“Memory Stick Duo” еднаш.
Притиснете го подигачот за
батеријата.
Внимавајте да не ви падне
батеријата.
• Никогаш не ја вадете батеријата/“Memory Stick Duo” додека свети индикаторот за пристап. Во
спротивно можете да ги оштетите податоците во “Memory Stick Duo”/внатрешната меморија.
125
Брзина на бленда
F3.5
Апертура
+2.0EV
Експозиција
Индикатор за
AF рамката
1.0m
Полуавтоматска вредност
Макро
REC
Standby
Снимање филм/Неактивен
режим за снимање филм
0:12
Време за снимање
(минути : секунди)
101-0012
Број на папка/датотека
2008 1 1
9:30 AM
Време на снимање на
фотографијата
Полнење на блицот
Баланс на белата боја
C:32:00
Самодијагноза
ISO400
+2.0EV
ISO осетливост
Експозиција
500
Брзина на прекинувач
F3.5
Апертура
Леќи за конверзија
4
Тајмер
C:32:00
Самодијагноза
Полна датабаза
● STOP
● PLAY
Водич за функциите за
репродукција на слики
BACK/NEXT Избор на слики
V VOLUME
Јачина на гласот
AF рамка на визирот
3
Папка за снимање
Папка за репродукција
96
Број на слики за
снимање
8/8 12/12
Број на слика/Број на
слики снимени во
папката
Време за снимање
(час:минути:секунди)
00:25:05
12
+
►
Точкасто мерење
Репродукција
Лента за репродукција
Хистограм
•
се прикажува кога
хистограмот не е активен.
29
Индикатори на екранот
При секое притискање на ▲
(DISP) на контролното копче,
екранот се менува (страна 16).
2 Вклучување на фотоапаратот и дотерување на часот
1
Преостаната батерија
Индик. за слаба батерија
[ Кога фотографирате
(POWER) копче
Големина на слика
•
само за DSC-W130
•
само за DSC-W110/
W115/W120/W125.
HOME копче
Избор на режим/Мени
(Избор на сцена)
Програмиран режим
копче
Баланс на белата боја
• Индикаторите се ограничени во
Easy Shooting (лесно фотографирање).
Режим за
снимање/Помошен режим
[ Кога снимате краток филм
• Овој режим е само
за DSC-W130.
Режим за мерење
Детекција на
лица/насмевка
SteadyShot (само за
DSC-W120/ W125/W130)
Индикатор за вибрции
Осетливост на сензорот за
детекција на насмевка/број
на фотографии
[ При репродукција
Контролно копче
nПритиснете (POWER).
МК
oДотерајте го часот со контролното копче.
1 Изберете го форматот на датумот со помош на ▲/▼, а потоа притиснете на ●.
2 Изберете ја секоја ставка со ◄/► и дотерајте ја нумеричката вредност со ▲/▼, а
потоа притиснете на ●.
3 Изберете [OK], а потоа притиснете на ●.
• Овој фотоапарат нема можност за вметнување датум на сликата. Со користење на “Picture Motion
Browser”, Вие можете да вметнете датум на сликите.
• Полноќ се прикажува како 12:00 AM, а пладне како 12:00 PM.
[ За менување на датумот и времето
Притиснете HOME и изберете [
Скала на зумот
Режим за боја
Clock Settings] во
(Settings) (страна 21,22).
[ Кога го вклучувате фотоапаратот
• Потребно е малку време откако ќе ја ставите батеријата, фотоапаратот да почне да
функционира.
• Ако фотоапаратот работи на батерија, а вие не ракувате со него околу 3 минути, тој
PictBridge поврзување
автоматски се исклучува за да го спречи трошењето на батеријата (Auto power-off
функција).
Заштита
VOL.
Јачина на глас
Знак за печатење (DPOF)
Вредност на зумот
PictBridge поврзување
28
13
Едноставно фотографирање
Прегледување на “Cyber-shot
Handbook”
Микрофон
Окулар
Индикатор за
снимање
Блиц
Прекинувач
Индикатор за
тајмерот/
прекинувачот
Зум (W/T) копче
Копче за избор
на режим
Мени копче
[ За Macintosh корисници
1 Вклучете го компјутерот и вметнете го CD-
1 Вклучете го компјутерот и вметнете го CD-
ROM-от (испорачан) во CD-ROM
уредот. Приказот долу се прикажува.
2 Откако копирањето е завршено, двапти
кликнете на “Handbook.pdf.”
DISP копче
Контролно копче
Тајмер
n Изберете режим со копчето за избор.
ROM-от (испорачан) во CD-ROM
уредот. Изберете го “Handbook” фолдерот
и ископирајте ја “Handbook.pdf” датотеката
која се наоѓа во “GB” фолдерот на
компјутерот.
Macro копче
Блиц
Приклучок за статив
(долу)
[ За Windows корисници
Кога ќе кликнете на [Cyber-shot
Handbook] копчето, приказот за копирање
на “Cyber-shot Handbook” се појавува.
Следете ги инструкциите на екранот за да
копирате.
2 По завршување на инсталацијата,
Фотографија (режим за автоматско дотерување): Изберете
Филм: Изберете
.
.
двапати кликнете на иконата на
Desktop-от.
o Држете го стабилен фотоапаратот, држејќи ги рацете отстрана.
Поставете го
предметот во
центарот на кадарот.
p Сликајте со прекинувачот.
Фотографија:
1 Притиснете го прекинувачот и држете
полупритиснато за да фокусирате.
● (AE/AF lock) индикаторот (зелен)
трепка, се слуша тон, индикаторот веќе
не трепка туку постојано свети.
2 Притиснете го прекинувачот
целосно до крај.
Се слуша звук од блендата.
AE/AF lock индикатор
Филм:
Притиснете го прекинувачот целосно до крај.
За да запрете со снимањето, повторно притиснете го прекинувачот.
• Најкраткото растојание на кое може да се снима е приближно 4 cm (1 5/8 инчи) (W)/50 cm
cm (1 педа 7 3/4 инчи) (T) (од објективот).
14
27
Уживање со компјутер
Избор на режим/Зум/Блиц/Макро/Тајмер/Екран
Можете да ги прикажувате снимките снимени со вашиот фотоапарат на компјутер. Исто така
може да ги искористите сите предности на софтверот при користење на фотографиите и
филмовите од фотоапартот. За повеќе детали прочитајте во “Cyber-shot Handbook.”
[ Употреба на режимите за снимање
Изберете режим според саканата функција.
Автоматско дотерување
Овозможува снимање со автоматско дотерување на параметрите.
Лесно снимање
Поддржани оперативни системи за USB врска и апликативен
софтер (испорачан)
USB врска
Апликативен софтвер
“Picture Motion
Browser”
За Windows корисници
За Macintosh корисници
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows,
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
до v10.5)
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows,
Vista*
не е компатабилно
Овозможува лесно снимање со помош на индикаторите.
Автоматско програмирање
Овозможува снимање со автоматско дотерување на експозицијата (брзината на прекинувачот и
отворот на блендата) Другите параметри можете да ги дотерате преку менијата.
Режим за снимање кратки филмови
Овозможува снимање кратки филмови со аудио.
Висока осетливост
Снимање без блиц дури и при слаба осветленост.
Детекција на насмевка
• Мора да биде инсталирано со горенаведените оперативни системи при испораката.
• Ако вашиот ОС не поддржува USB врски, користете читач/снимач на Memory Stick картички.
• За повеќе детали околу околината на работа на Cyber-shot апликативниот софтвер, “Picture Motion
Browser,” Прочитајте во “Cyber-shot Handbook.”
Кога фотоапаратот ќе детектира насмевка прекинувачот автоматски фотографира (страна 17).
Меки фотографии
Снима фотографии со помека атмосфера за портрети, луѓе, цвеќиња и сл.
Пејсаж
Снимање со фокусирање оддалечени објекти.
МК
Портрет при квечерина
Снимање јасни слики на луѓе во темни места без губење на ноќната атмосфера.
SCN* Избор на сцени
Избирање автоматски дотерувања за сцени.
* Избор на сцена во SCN режим
Притиснете MENU и изберете дотерувања.
Квечерина
Снимање јасни слики на ноќни сцени без губење на ноќната атмосфера.
Плажа
Снимање брег или ривиера со поизразено синило на водата.
Снег
Снимање снежни сцени со појасна белина.
Огномети
Снимање огномети со целиот нивни сјај.
Под вода
Фотографирање под вода, користејќи водоотпорно куќиште.
26
15
[
Користење на зум
За детали во врска со операцијата
страна 23
Притиснете го зум копчето.
• Кога нивото на зумивање надминува 3×, апаратот рботи со Digital Zoom функцијата.
• Не можете да зумирате за време на снимање филм.
[
Блиц (Избирање на режим на блиц за фотографирање)
Притиснете повеќекратно на ► ( ) (контролно копче) за да се вклучи саканиот режим.
: Автоматски Блиц
Блеснува кога нема доволно светло. (Вообичаено дотерување).
: Принуден Блиц
: Бавна синхронизација (Принуден блиц)
Брзината на затворање на блендата се намалува за да се сними позадината вон досегот на блицот при
фотографирање на темни места.
: Изгаснат блиц
Макро (Фотографирање од блиску)
[
Притиснете на ◄ ( ) на контролното копче за да изберете соодветно дотерување.
: Автоматски
Фотоапаратот автоматски го дотерува фокусот на објектот кој го снимате. Вообичаено
фотоапаратот се наоѓа во овој режим.
: Макро
Фотоапаратот го дотерува фокусот со приоритет на блиските објекти. Изберете го овој режим кога
фотографирате блиски објекти.
[
Користење на тајмер
Мени за преглед
(Delete)
(View Mode)
(Date List)
(Filter by Faces)
Бришење фотографии.
Префрлање во режим на преглед на слики.
Избор на датум за репродукција.
Репродукција со филтрирање на одредени карактеристики.
(Add/Remove Favorites)
Регистрација или бришење на сликите од омилените
фотографии.
(Slideshow)
Преглед со слајд-шоу (репродукција на серија
фотографии).
(Retouch)
Ретуширање на фотографии.
(Multi-Purpose Resize)
(Protect)
Промена на големината на сликата согласно употребата.
Заштита од случајно бришење.
Додава знак за печатење на фотографијата.
(Print)
Печатење на сликата со PictBridge печатач.
(Rotate)
Ротација на фотографии.
(Select Folder)
Избор на папка за преглед на слики.
Притиснете ▼ ( ) повеќекратно на контролното копче за да се вклучи посакуваниот индикатор.
: Не се користи тајмерот
: Поставено е одбројување од 10 секунди
: Поставено е одбројување од 2 секунди
Кога ќе го притиснете прекинувачот, индикаторот за тајмер трепка и се слуша звук се додека тајмерот е
активен.
[ DISP Промена на
приказот на екранот
Притиснете ▲ (DISP) на контролното
копче. При секое притискање на ▲
(DISP), приказот на екранот се менува:
Вклучени индикатори
↓
Вклучени индикатори*
↓
Вклучен хистограм*
↓
Исклучени индикатори*
↓
Исклучен LCD екран
* Се дотерува осветленоста на LCD екранот
16
25
За детали во врска со операцијата
страна 23
Фотографирање со помош на детекторот на насмевка
Кога фотоапаратот ќе детектира насмева, тогаш автоматски фотографира.
Ставки од менијата
Достапноста на ставките од менијата варираат во зависност од положбата на
изборникот. Само достапните ставки се прикажуваат на екранот.
Мени за фотографирање
Scene Selection
Избор на сцена која одговара според условите на
фотографирање.
Image Size
Избор на големина на слика.
Flash
Избор на дотерување за блицот во Easy Shooting режимот.
Face Detection
Избор на приоритетен објект за дотерување на фокусот
при детекција на лице.
Smile Detection
Избор на приоритетен објект за детекција за насмевка.
Smile Detection Sensitivity
Ниво на осетливост за детекција на насмевка.
REC Mode
Избор на режим за континуирано снимање.
Scene Recognition
Автоматски ги детектира околните услови и фотографира
согласно опкружувањето.
EV
Дотерување на експозицијата.
ISO
Дотерување на осетливоста за светлина.
Metering Mode
Избор на режим за мерење.
Focus
Избор на режим за фокусирање.
White Balance
Дотерување на колор тоновите.
Underwater White Balance
Дотерување на балансот на белата боја под вода.
Flash Level
Дотерување на количество светлина на блицот.
Red Eye Reduction
Редукција на ефектот „црвени очи“.
DRO
Оптимизација на котрастот и осветленоста.
Color Mode
Промена на живописноста на сликата со ефекти.
SteadyShot
Избор на режим против нејаснотии.
Shooting Settings
24
Избор на дотерувања за фотографирање.
1 Изберете
(прекинувач на насмевка) режим со копчето за избор.
2 Притиснете го прекинувачот целосно за да влезете во режим за
детекција на насмевка.
Прекинувачот е во приправност за детекција на насмевка.
Индикатор за детекторот на насмевка/Број на слики
Рамка на детекторот (портокалова)
Осетливост на детекторот на насмевка
Го прикажува актуелното ниво на детекторот.
Кога нивото на детекција ќе ја достигне осетливоста на детекторот на насмевка
(одбележана со ◄) Фотоапаратот автоматски снима до шест фотографии. По
фотографирањето, индикаторот за детекторот останува да свети.
3 Повторно притиснете го прекинувачот целосно за да излезете од
режимот за детекција на насмевка.
• Кога прекинувачот на насмевка е во приправност, индикаторот за снимање (портокалова боја)
трепка.
• Снимањето со помош на индикаторот на насмевка завршува автоматски кога “Memory Stick
Duo” или вградената еморија ќе се наполни или кога шест слики се снимени.
• Можете да изберете кој објект има приоритет при детекција на насмевка [Smile Detection] (стр. 24).
• Доколку насмевката не се детектира, дотерајте ја осетливоста во [Smile Detection Sensitivity] (стр 24).
• Фотоапаратот ќе фотографира доколку лицето кое се наоѓа во рамката (портокалова) се насмее
откако сте го притиснале прекинувачот целосно.
• Сликата може да биде нејасна доколку растојанието помеѓу фотоапаратот и објектот се промени
откако сте го притиснале целосно прекинувачот. Истот така соодветната експозиција нема да се
постигне доколку се промени осветленоста на околината.
• Можно е лицата да не се детектираат правилно кога:
– е премногу темно или светло.
– Лицата се скриени делумно со наочари за сонце, маска, капа и сл.
– Лицето не гледа кон фотоапаратот.
• Насмевката може да не се детектира во зависност од околностите.
• Не може да се користи функцијата дигитален зум.
• Не може да го менувате зумот кога детекторот на насмевка е активен.
17
Прегледување и бришење на снимките
(Индекс) /
Употреба на менито
(репродукциски зум) копче
Звучник
Мени копче
Повеќенаменски
приклучок
(репродукциски зум) копче
MENU копче
HOME копче
Контролно копче
Слајд-шоу копче
● копче
(Репродукција)
копче
Контролно копче
1 Притиснете MENU за прикажување на менито.
n Притиснете
(Репродукција).
Ако притиснете на
(Репродукција) копчето кога фотоапаратот е исклучен, тој ќе се вклучи во
репродукциски режим. Ако притиснете повторно, тој преминува во режим за снимање.
o Изберете снимка со ◄/► на контролното копче.
Филм:
Притиснете на ● за репродукција на филмот. (Притиснете повторно на ● за да запрете.)
Притиснете на ► за да одите забрзано нанапред, или на ◄ за забрзано наназад. (Притиснете
на ● за враќање во нормална репродукција.)
Притиснете на ▼ за контрола на јачината на гласот, и со ◄/► дотерајте ја јачината.
• Понекогаш сликите фотографирани со ппоранешни модели на Sony не може да се репродуцираат на
овој фотоапарат.
Притиснете HOME копче, изберете [ Folder View] од
(View Images), а потоа репродуцирајте
ги сликите.
[
МК
Водич за функциите
• Менито се прикажува за време на фотографирање или преглед.
• Различни делови од менито се видливи во зависност од избраниот режим.
2 Изберете дел од менито со ▲/▼ на котролното копче.
• Ако саканиот дел е скриен, притискајте на ▲/▼ додека не се прикаже.
3 Изберете дотерување со ◄/►.
За бришење на снимки
1 Прикажете ја снимката што сакате да ја избришете и притиснете на MENU.
2 Изберете [Delete] со ▲/▼ и изберете [This image] со ◄/► , а потоа притиснете ●.
2 Изберете [OK] со ▲, а потоа притиснете ●.
[
МК
За прегледување на зголемена слика (репродукциски зум)
• Ако саканиот дел е скриен, притискајте на ◄/► додека не се прикаже.
• Изберете параметар во режим за репродукција и притиснете ●.
4 Притиснете MENU за исклучување на менито.
Притиснете на додека се прикажува фотографијата.
.
За откажување на зумот притиснете на
Дотерување во дел од сликата: ▲/▼/◄/►
Откажување на репродукцискиот зум: ●
18
23
[
HOME параметри
Со притискање на HOME се прикажуваат следниве параметри. Само овозможените функции
се прикажуват на екранот. Детали за деловите се прикажуваат на екранот според водичот.
Категории
параметри
Shooting
Фотографирање
View Images
Преглед по датум
1 Додека е прикажан индексираниот приказ, притиснете на
(Бришење) и изберете
[Избирање] со помош на ▲/▼ од контролното копче, а потоа притиснете на ●.
2 Изберете ја снимката што сакате да ја избришете со ▲/▼/◄/►, а потоа притиснете на
● за приказ на (Delete) индикаторот на прикажаната снимка.
3 Притиснете на (Бришење).
4 Изберете [OK] со помош на ►, а потоа притиснете на ●.
Омилени
Слајдшоу
Алатка за музика
Превземање музика
Print
Печатење
Manage Memory
Алатка за меморијата
Форматирање музика
[Бришење на снимки во индексиран режим
1 Притиснете MENU за време на индексниот приказ.
2 Изберете [Delete] со ▲/▼ и изберете [Multiple Images] со ◄/► , а потоа
Алатка за Memory Stick
Форматирање
Креирање REC. Папка
Промена на REC. папка
Копирање
Алатка за вградената меморија
Форматирање
Settings
Главни дотерувања 2
USB Врска
Знакот се прикажува во квадратчето покрај сликата.
За поништување на изборот, изберете ја сликата обележана за бришење и притиснете повторно ●.
4 Притиснете MENU и изберете [OK] со ▲, а потоа притиснете ●.
Водич за функции
Демо режим за насмевка
[ Репродукција на серија слики со ефекти и музика (Slideshow)
COMPONENT Видео излез
Широк зум
2 Притиснете го копчето
1 Притиснете го
(Slideshow) копчето.
Се прикажува екранот за дотерување.
Дотерување за фотографирање
Фотографирање 1
AF Осветлувач
AF Режим
Леќи за конверзија
притиснете ●.
3 Изберете ја снимката што сакате да ја избришете со ▲/▼/◄/►, а потоа притиснете ●.
• За бришење на сите фотографии по датум/папка, изберете [All Images in Date Range]/[All In This
Folder] во чекор 2, а потоа притиснете ●.
Главни дотерувања
Главни дотерувања 1
Бипер
Иницијализација
• Во подразбираните дотерувања, сликите се прикажуваат во Date View (кога користите “Memory
Stick Duo”) или во Folder View (кога ја користите вградената меморија).
Режимот на прегледување може да го смените со
(View Images) во HOME (страна 22).
• При секое притискање на
(Index), бројот на прикажаните слики се зголемува.
[ Бришење на снимки во индексиран режим
Преглед по папки
Slideshow
Индексиран преглед
Притиснете на
(Индексиран преглед) и изберете снимка со помош на ▲/▼/◄/►.
За враќање во поединечен преглед на снимки, притиснете на ●.
Мрежа
Дигитален зум
Фотографирање 2
Автоматска ориентација* Автоматски преглед
(Slideshow) повторно.
Музиката се менува заедно со [Effects]. Вие можете да додадете и да ја изберете Вашата
омилена музика.
За додавање и промена на музиката, следете ги следните чекори.
1 Притиснете го HOME копчето. Изберете [
Music Tool] → [Download Music] во
[Slideshow]
(страни 22).
2 Инсталирајте го софтверот од CD-ROM (испорачан) на Вашиот компјутер.
3 Приклучете го фотоапаратот и компјутерот со USB кабел.
4 Стартувајте “Music Transfer” инсталиран на Вашиот компјутер и променете ја музиката.
За детали за промена на музиката, прочитајте Help во “Music Transfer”.
Дотерување на часовникот
Дотерување на Јазикот
22
19
Функции на фотоапаратот – HOME/Menu
[ Прегледување на снимките на TV екран
Приклучете го фотоапаратот на TV со помош на повеќенаменскиот кабел (испорачан).
Употреба на HOME екранот
HOME екранот е влез за сите функции на фотоапаратот, и може да се повика без разлика
на избраниот режим (фотографирање/преглед).
Во повеќенаменскиот
приклучок
HOME копче
Во аудио/видео
влезните
приклучоци
Повеќенаменски кабел
(испорачан)
● копче
За гледање на HD (High Definition) телевизор, потребен Ви е HD излезен адаптер за
кабел (не е испорачан).
• Ако го изберете форматот [16:9], Вие можете да снимате слики кои ќе го исполнат целиот екран
на HD TV.
• Вие не може да гледате филмови на [HD(1080i)] формат на сигналот. Дотерајте го [COMPONENT]
на [SD] кога снимате филмови.
Контролно копче
1 Притиснете HOME за повикување на HOME екранот.
Shooting
Shooting
Shoot photos or movies
Категорија
Дел од менито
Водич
2 Изберете категорија со ◄/►
на контролното копче.
3 Изберете дел со ▲/▼, и притиснете ●.
[ При избор на
(Уредување на меморијата) или
(Дотерување)
1 Изберете дотерувања со ▲/▼, и притиснете ●.
• HOME се прикажува со притискање на ◄.
2 Изберете дотерувања со ▲/▼, и притиснете ●.
• Фотоапаратот се враќа во режим на фотографирање или преглед со
повторно притискање на HOME.
20
21
Download PDF