Sony | DSC-WX350 | Sony DSC-WX350 Компактен фото апарат WX350 со 20x оптички зум Упатства за употреба

4-531-892-11(1)
МК
Дигитален фотоапарат
Упатство за употреба
DSC-WX350
МК
Упатство за употреба
Научете повеќе за фотоапаратот (“Help Guide”)
“Help Guide” е онлајн прирачник. Видете го за
подетални инструкции за многу функции на
фотоапаратот.
1 Пристапете кон веб страната за поддршка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Изберете земја или регион.
3 Побарајте го името на моделот на Вашиот
фотоапарат на страната за поддршка.
• Името на моделот провете го на долниот дел од
фотоапаратот.
МК
2
Проверка на испорачани делови
Броевите во заградите го покажуваат бројот на парчиња.
• Фотоапарат (1)
• Батерија на полнење NP-BX1 (1)
• Микро USB кабел (1)
• AC адаптер AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Кабел за напојување (не е испорачан во САД, Канада и Кина) (1)
• Лента за околу рака (1)
• Упатство за употреба (ова упатство) (1)
• Wi-Fi поврзување/Водич за One-touch (NFC) (1)
Овој Водич ги опишува функции при користење Wi-Fi.
3 МК
Податоци за корисникот
Моделот и серискиот број се наоѓаат на долната страна. Запишете го серискиот број
во подолу на предвиденото место. Повикајте се на овие броеви секогаш кога ќе го
контактирате Вашиот Sony продавач во врска со производот.
Модел DSC-WX350
Сериски бр.
Модел. AC-UB10C/AC-UB10D
Сериски бр.
МК
4
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За избегнување на струен удар, не го изложувајте апаратот на
влага или дожд.
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
-ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ ОПАСНОСТ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЖАР ИЛИ СТРУЕН УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ
Доколку формата на утикачот на одговара на штекерот, користете соодветен
адаптер за штекерот и правилна конфигурација за напојување од
електричната мрежа.
ВНИМАНИЕ
[ Батерија
Доколку со батериите се ракува неправилно, тие можат да експлодираат и да
предизвикаат пожар или хемиски изгореници.
5 МК
Почитувајте ги следниве правила.
• Не ги расклопувајте.
• Не ги изложувајте батериите на удари и прекумерна сила, не дозволувајте да паѓаат и
не ги газете.
• Не предизвикувајте куса врска и не дозволувајте метални објекти да ги допираат
контактите на батериите.
• Не ги изложувајте на висока температура над 60°C (140°F) каква што е директна
сончева светлина или во автомобил паркиран на сонце.
• Да не се горат или изложуваат на оган.
• Не ракувајте со оштетени или протечени литиум јонски батерии.
• Уверете се дека за полнење користите оригинал Sony полнач за батерии или уред кој
може да го наполни батериското пакување.
• Држете ги батериите подалеку од дофат на деца.
• Чувајте го батериското пакување суво.
• Заменете ги батериите само со одреден тип. Во спротивно, може да се предизвика пожар.
• Исфрлете ги старите батерии како што е опишано во упатството.
[ AC адаптер
Кога го користите AC адаптерот користете го најблискиот штекер. Откачете го AC адаптерот од штекер веднаш ако се случи било каков дефект додека го користите апаратот.
Кабелот за напојување, ако е испорачан, дизајниран е за работа само со овој
фотоапарат и не треба да се користи со друга електрична опрема.
МК
6
За потрошувачите во Европа
[ Забелешка за потрошувачите во земји со ЕУ правила
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германија
Со ова, Sony Corporation, изјавува дека овој фотоапарат е во согласност со
суштинските барања и други релевантни одредби од Директивата 1999/5/EC. За
детали, посетете ја следната URL:
http://www.compliance.sony.de/
7 МК
[ Забелешка
Ако преносот на податоци се прекине поради статички електрицитет или
електромагнетно поле рестартирајте ја апликацијата или исклучете и повторно
приклучете го приклучниот кабел (USB, и сл.).
Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата од EMC наредбата за
користење приклучни кабли пократки од 3 метри.
Електромагнетни полиња на одредени фреквенции може да влијаат на сликата и
звукот на овој уред.
[Исфрлање на истрошените батерии (применливо во Европската
унија и земји со посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира како
обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со хемиски знак.
Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат
повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите, Вие
ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за
зачувување на природните ресурси.
МК
8
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување,
безбедност или интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите,
однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување на сите
типови батерии од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од
уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на батериите,
Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле производот.
9 МК
За потрошувачите кои фотоапаратот ја купиле во
Јапонија
[ Забелешка
Некои ознаки за сертификација за стандарди кои се поддржани од страна на
камерата и можат да се потврдат на екранот од фотоапаратот.
Изберете MENU 
(Setup) 6  [Certification Logo].
Ако не може да се прикаже поради проблем на фотоапаратот, контактирајте ја
најблиската продавница на Sony или локален овластен сервис на Sony.
МК
10
Вметнување на батеријата
Рачка за вадење
на батеријата
1 Отворете го капакот.
2 Ставете ја батеријата.
11
МК
Полнење на батеријата
Исклучете го фотоапаратот додека се полни батеријата.
За потрошувачите
во САД, Канада и
Кина
За потрошувачите
во други земји/
региони
Кабел за
напојување
МК
12
Индикатор за полнење
Свети: Се плни
Исклучено: Полнењето е завршено
Трепка:
Грешка при полнење или полнењето привремено е паузирано поради несоодветна
температура
13
МК
поврзете го со AC адаптер (испорачан),
1 Фотоапаратот
преку микро USB кабел (испорачан).
2 Поврзете го AC Адаптерот во штекер.
• Користете исклучиво само оригинални Sony батерии, USB кабел со
повеќенаменски приклучок (испорачан) и AC адаптер (испорачан).
Време на полнење (Целосно полнење)
Времето на полнење е приближно 230 мин. преку AC адаптер
(испорачано).
МК
14
Полнење со поврзување на компјутер
Батеријата може да се полни и со поврзување на фотоапаратот со
компјутер со помош на микро USB кабел.
← Кон USB приклучок
15
МК
Времетраење на батерија и број на слики што можете
да ги снимите и гледате
Траење на батеријата
Снимање фотографии
Приближ. 235 min.
Типично снимање (филм)
Приближ. 70 min.
Непрекинато снимање
(филм)
Приближ. 100 min.
Преглед (фотографии)
Приближ. 330 min.
• Бројот е врз основа на CIPA стандардот.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
МК
16
Број на слики
Приближ. 470 слики
—
—
Приближ. 6600 слики
Ставање мемориска картичка (одделно се продава)
Проверете дали отсечениот дел е правилно
свртен.
1 Отворете го капакот.
2 Ставете ја мемориската картичка (одделно се продава).
17
МК
Вадење на мемориска картичка/батерија
Мемориска картичка: Еднаш допрете на мемориската картичка да ја извадите.
Батерија: Лизгајте ја рачката за вадење на батеријата. Внимавајте
батеријата да не Ви падне.
Дотерување на часовникот
ON/OFF (Напојување)
Контролно тркало
Изберете: ▲/▼/◄/►/ /
Дотерајте: 
МК
18
1 Допрете на копчето ON/OFF (Напојување).
на екранот дали е избрано [Enter], потоа
2 Проверете
допрете на контролното тркало.
сакано подрачје според упатствата на
3 Изберете
екранот, па потоа допрете .
Дотерајте [Daylight Savings], [Date/Time] и [Date
4 Format],
потоа допрете на .
5 Проверете дали е избрано [Enter] и допрете .
Повторно дотерување дата и време
(Setup) 4  [Date/Time Setup] да се отвори екран за
Изберете MENU 
дотерување дата и време.
19
МК
Снимање фотографии/филмови
Копче за снимање
W/T (Zoom)
рачка
Режим за бирање
: Intelligent Auto
: Movie Mode
MOVIE
W: зголемување
T: намалување
Снимање фотографии
1 Копчето за снимање притиснете го до пола да фокусира.
2 Копчето за снимање притиснете го до крај да сними слика.
МК
20
Снимање филм
1 Допрете на копчето MOVIE (Филм) да почнете со
снимање.
2 Повторно допрете на копчето MOVIE (Филм) да
престанете со симање.
21
МК
Преглед на слики
W: зголемување
T: намалување
Контролно тркало
(Репродукција)
(Бришење)
Изберете слика: ► (следна)/◄ (претходна)
или завртете го контролното тркало
Дотерајте: 
1 Допрете на копчето
МК
22
(Репродукција).
За избор на следна/претходна слика
Изберете слика допирајќи на ► (следна)/◄ (претходна) на
контролното тркало или со вртење на контролното тркало.
Допрете  на контролното тркало да гледате филмови.
За бришење на слики
1 Допрете на копчето
(Бришење).
2 Изберете [Delete] со ▲ на контролното тркало и допрете .
23
МК
Карактеристики за PlayMemories Home™
Репродукција на
слики префрлени
од фотоапаратот.
Префрлање слики од
фотоапаратот
Можете да ги користите следните
функции со Windows компјутерите.
Преглед на
слики во
Календар
МК
24
Креирање
диск со
филм
Прикачување
слики на
мрежни
сервиси
Споделување слики
на PlayMemories
Online™
Преземање на PlayMemories Home
PlayMemories Home можете да го преземете од следната URL:
www.sony.net/pm/
• За детали за апликации за Mac компјутер, посетете ја следната URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Препорачани карактеристики на компјутерот
Можете да ги проверите системските барања на
следната URL.
www.sony.net/pcenv/
25
МК
Забелешки за користење на фотоапаратот
За користење и нега
Избегнувајте грубо ракување, демонтирање, модифицирање, физички шок
или удар од чекан, случајно да не ви падне или да го нагазнете. Особено
бидете внимателни со објективот.
За базата на податоци
Кога во фотоапаратот ќе ставите празна мемориска картичка и ќе го вклучите
напојувањето, дел од капацитетот на мемориската картичка автоматски се користи за
креирање база на податоци. Ова може да потрае некое време пред да може да
продолжите со работа. Ако се случи некоја грешка, префрлете ги сите слики на
компјутер преку PlayMemories Home и форматирајте ја мемориската картичка.
Забелешки за снимање/репродукција
• Да обезбедите стабилна работа на мемориската картичка, препорачуваме
да ја форматирате со овој фотоапарат. Запомнете дека со форматирање се
бришат сите податоци од мемориската картичка и овие податоци не може
да се вратат. Прво направете резервна копија на компјутер.
• Пред да почнете да снимате, направете пробно снимање да проверите
дали фотоапаратот работи правилно.
• Фотоапаратот не е отпорен на прашина, прскање или вода.
МК
26
• Избегнувајте фотоапаратот да го изложувате на вода. Ако во во фотоапаратот
влезе вода, може да се појави дефект. Во овој случај, фотоапаратот нема да
може да се поправи.
• Не го изложувајте фотоапаратот на сонце или друго јако светло. Тоа може да
предизвика неправилна работа на фотоапаратот..
• Фотоапаратот не го користете во близина на места каде се гнерираат јаки
радио бранови или се емитува радијација. Во спротивно, фотоапаратот може
да не работи правилно или да ги репродуцира сликите.
• Ако го користите на прашливи или песочни места може да предизвика дефект.
• Немојте да го тресете или удирате фотоапаратот. Тоа може да предизвика
дефект и нема да можете да снимате слики, медиумот за сликање може да се
расипе или да се оштетат сликите.
• Пред употреба избришете го блицот. Топлината од работата на блицот може да се
појави нечистотија на површината и да почне да дими или гори. Избришете го
блицот со мека ткаенина за отстранување на нечистотијата или прашината.
За температурата на фотоапаратот
Фотоапаратот и батеријата можат да се затоплат поради континуирана
употреба, но ова не е дефект.
За заштита од претоплување
Во зависност од фотоапаратот и температурата на батеријата, може да се случи
да не можете да снимите филм или напојувањето автоматски да се исклучи од
сигурносни причини. На екранот ќе се појави порака пред напојувањето да се
27
МК
исклучи или нема да можете повеќе да снимате. Во овој случај, оставете го
фотоапаратот исклучен и оставете го се додека фотоапаратот и батеријата
не се оладат. Ако го вклучите фотоапаратот без да го оставите да се олади,
фотоапаратот може повторно да се исклучи или нема да можете да снимате.
Забелешка за безжичен LAN
Не преземаме никаква одговорност за било каква штета предизвикана од неовластен пристап, неовластена употреба или кражба или губење на фотоапаратот.
Предупредување за авторските права
Телевизиските програми, филмови, видеоленти и други материјали може да
се заштитени со авторски права. Неавторизирано снимање на вакви
материјали може да се во спротивност со законот за авторски права.
Нема надомест за оштетен материјал или грешка при
снимањето
Sony не ја надокнадува штетата за грешки при снимање, загуба и оштетување
на снимениот материјал заради дефект на фотоапаратот, медиумот за
снимање или сл.
За кондензација на влага
Ако фотоапаратот директно е донесен од ладно на топло место, влага може
да кондензира во внатрешноста и надворешноста на фотоапаратот. Оваа
кондензација на влага може да предизвика дефект на фотоапаратот.
МК
28
Ако се појави кондензација со влага
Исклучете го фотоапаратот и почекајте околу еден час влагата да испари.
Запомнете ако се обидете да снимате со влажен објектив, сликите нема да
бидат јасни.
Како да ја чувате батеријата
Да спречите појавување дамки на терминалот, краток спој и т.н. користете пластична
кеса да не дојде во допир со метални предмети при носење или чување.
Спецификации
Фотоапарат
[Систем]
Уред за слика: 7.82 mm (1/2.3 тип) Exmor R™ CMOS сензор
Вкупен број на пиксели: Приближ. 21.1 Megapixels
Ефективен број на пиксели: Приближ. 18.2 Megapixels
Објектив: Sony G 20× зум објектив f = 4.3 mm – 86 mm (25 mm –
500 mm (35 mm филм еквивалент)) F3.5 (W) – F6.5 (T)
При снимање филм (16:9): 27 mm – 540 mm*
29
МК
При снимање филм (4:3): 33 mm – 660 mm*
* Кога [
SteadyShot] е дотерано во [Standard]
SteadyShot: Оптички
Контрола на експозиција: Автоматска, Избор на сцена
Баланс на бела боја: Автоматски, Денски, Облачно, Флуоресцентно1/2/3, Јако
светло, Блиц, Еден допир
Формат на фајл:
Фотографија: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), DPOF компатибилен
3D фотографии: MPO (MPF Extended (Disparity Image))
Филм (AVCHD формат): AVCHD format Ver.2.0 компатибилен
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital 2ch, опремен со Dolby Digital Stereo Creator
• Произведен под лиценца на Dolby Laboratories.
Филм (MP4 формат):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Медиум за снимање: Memory Stick PRO Duo™ медиум, Memory Stick Micro™
медиум, SD картички, microSD мемориска картичка
Блиц: Опсег на блиц (ISO осетливост (Recommended Exposure Index) дотерано во Auto):
Приближ. 0.2 m to 4.3 m (7 7/8 in to 14 ft 1 3/8 in) (W)
Приближ. 2.0 m to 2.4 m (6 ft 6 3/4 in to 7 ft 10 1/2 in) (T)
МК
30
[Влезни и излезни приклучоци]
HDMI приклучок: HDMI микро
Мулти/МикроUSB терминал*: USB комуникација
USB комуникација: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Поддржува Микро USB компатибилни уреди
[Екран]
LCD екран: 7.5 cm (3.0 тип) TFT драјв
Вкупен број на точки: 460 800 точки
[Напојување, општо]
Напојување: Батерија на полнење
AC адаптер AC-UB10/UB10B/ UB10C/UB10D, 5 V
Потрошувачка (при снимање): Приближ. 1.0 W Работна температура:
0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до +60 °C (–4 °F до +140 °F)
Димензии (CIPA согласност):
96 mm × 54.9 mm × 25.7 mm (3 7/8 in × 2 1/4 in × 1 1/16 in) (W/H/D)
31
МК
Маса (CIPA согласност) (со NP-BX1 батерија, Memory Stick PRO Duo
медиум):
Приближ. 164 g (5.8 oz)
Микрофон: Стерео
Звучник: Моно
Exif Print: Компатибилен
PRINT Image Matching II: Компатибилен
[Безжичен LAN]
Поддржан стандард: IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција: 2.4GHz
Поддржан протокол за безбедност: WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK
Метода за конфигурирање: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/рачно
Метода за пристап: Инфраструктура
NFC: NFC Forum Type 3 Tag согласност
AC адаптер AC-UB10C/UB10D
Моќност: AC 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Излезен напон: DC 5 V, 0.5 A
Работна температура: 0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F)
Температура на чување: –20 °C до +60 °C (–4 °F до +140 °F)
МК
32
Димензии:
Приближ. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 in × 7/8 in × 2 1/4 in) (В/Ш/Д)
Батерија на полнење NP-BX1
Тип на батерија: Литиум-јонска батерија
Максимален напон: DC 4.2 V
Номинален напон: DC 3.6 V
Максимална моќ за полнење: DC 4.2 V
Максимално полнење: 1.89 A
Капацитет: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Дизајнот и спецификацијата се предмет на измена без најава.
Заштитни знаци
• Memory Stick и
се заштитни знаци или регистрирани трговски
марки на Sony Corporation.
• “AVCHD Progressive” и “AVCHD Progressive” логото се заштитни знаци на
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Dolby и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
• Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото
се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing
LLC во САД и други земји.
33
МК
• Microsoft, Windows и Windows Vista се регистрирана трговска марка или заштитен
знак на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
• Mac е регистрирана трговска марка на Apple Inc. во САД и други земји.
• OS е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Cisco Systems, Inc. и/или
неговите претставници во САД и одредени земји.
• Android, Google Play се заштитни знаци на Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi PROTECTED SET-UP се регистрирани трговски марки
на Wi-Fi Alliance.
• iPhone и iPad се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други
земји.
• N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum,
Inc. во САД и во други земји.
• DLNA и DLNA CERTIFIED се заштитни знаци на Digital Living Network Alliance.
• SDXC logo is a trademark of SD-3C, LLC.
• Facebook и “f” логот се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на
Facebook, Inc.
• YouTube и YouTube логото е заштитен знак или регистрирана трговска марка на
Google Inc.
• Називите на системите и производите употребени во ова упатства генерално се
заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на програмери или
производители. Сепак, ознаките ™ или ® во ова упатство не се употребени во
сите случаи.
МК
34
Дополнителни информации за овој производ и одговори на најчесто
поставувани прашања можете да најдете на интернет страницата на Sony
за поддршка на корисниците (Customer Support Website).
35
МК
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising