Sony | FDR-X1000V | Sony FDR-X1000V 4K акциона камера X1000V со Wi-Fi®, GPS и водоотпорно куќиште Упатство на препораки

4-566-639-11(2)
Забелешка за додатоци по избор
За купувачите во Европа
Безбедност при користење на безжичен LAN уред
Забелешка за купувачите во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
ОригиналSony додатоци може да не се достапни во некои
земји/региони.
Дигитална 4K видео камера
Да избегнете хакирање, пристап од трето лице и други
злоупотреби, проверете дали безжичниот LAN е обезбеден.
Важно е да дотерате безбедност на безжичниот LAN.
Ако се случи проблем поради недоволна безбедност или поради
непредивдливи услови, Sony Corporation не е одговорен за било какви
штети.
Забелешка за работата на безжичната мрежа
Не преземаме никаква одговорност за било какви штети
предизвикани од неовластен пристап или користење, дестинации
прикачени на камерата, од губење или крадење.
Спецификации
Упатство за употреба
FDR-X1000V
Формат на сигнал:
UHDTV
HDTV
NTSC боја, EIA стандарди
PAL боја, CCIR стандарди
Моќност:
Батерија на полнење, 3.6 V (NP-BX1) USB, 5.0 V
Батерија на полнење NP-BX1:
Максимален напон на полнење: DC 4.2 V
Максимална струја при полнење: 1.89 A
Отпорност од прскање: IPX4 (врз основа на интерни тестови)
Работна температура: -10 °C до +40 °C (14 °F до 104 °F)
Температура при чување:-20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
24.4 mm x 51.7 mm x 88.9 mm (31/32 in. x 2 1/8
in. x 3 1/2 in.) (В/Ш/Д, со испакнати делови и
без испорачан водоотпорна кутија)
Маса:
Приближ. 89 g (3.1 oz) (само главно куќиште)
Тежина при користење: Приближ. 114 g (4.0 oz) (со батерија, без
испорачан водоотпорна кутија)
FDR-X1000V/HDR-AS200V
Македонски
Запис за сопственикот
Името и сериските броеви се поставени на дното од уредот. Запишете го
серискиот број во местото обезбедено подолу. Видете ги овие броеви
секогаш кога се обраќате во Sony продавницата за овој производ.
Model No. FDR-X1000V/HDR-AS200V
Serial No.
HDR-AS200V
Формат на сигнал:
HDTV
NTSC боја, EIA стандарди
PAL боја, CCIR стандарди
Моќност:
Батерија на полнење, 3.6 V (NP-BX1) USB, 5.0 V
Батерија на полнење NP-BX1:
Максимален напон при полнење: DC 4.2 V
Максимална струја при полнење: 1.89 A
Отпорност од прскање: IPX4 (врз основа на интерни тестови)
Работна температура: -10 °C до +40 °C (14 °F до 104 °F)
Температура при чување: -20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
24.2 mm x 46.5 mm x 81.5 mm (31/32 in. x 1 7/8 in.
x 3 1/4 in.) (В/Ш/Д, со испакнати делови и без
испорачан водоотпорна кутија)
Маса:
Приближ. 68 g (2.4 oz) (само главно куќиште)
Тежина при користење: Approx. 93 g (3.3 oz) (со батерија, без
испорачан водоотпорна кутија)
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без
претходна најава за понатамошни ажурирања.
За заштитните знаци
XAVC S и
се регистрирани трговски марки на Sony Corporation.
Memory Stick и
се заштитни знаци или регистрирани трговски марки
на Sony Corporation.
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI логото се
заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC
во САД и други земји.
Mac е регистрирана трговска марка на Apple Inc. во САД и други земји.
iOS е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Cisco Systems, Inc.
Android и Google Play се заштитни знаци на Google Inc.
iPhone е заштитен знак или регистрирана трговска марка на Apple Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi PROTECTED SET-UP се регистрирани трговски
марки на Wi-Fi Alliance.
N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc.во
САД и други земји.
Adobe, Adobe логото и Adobe Acrobat се или регистрирана трговска марка
или заштитен знак на Adobe Systems Incorporated во САД и/или други земји.
microSDXC логото е заштитен знак на SD-3C, LLC.
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Забелешка за користење
Wi-Fi функција
Камерата користете ја во согласност со регулативите на местото на
користење. Не може да користите Wi-Fi функција под вода.
За работната температура
Камерата е дизајнирана за користење на температура меѓу -10 °C и
40 °C (14 °F и 104 °F). Не се препорачува снимање на многу ладни
или топли места кои ја надминуваат оваа температура.
Забелешки за долго снимање
Куќиштето на камерата и батеријата може да се затоплат при
работа – ова е нормално. Избегнувајте камерата да ја користите долго
време држејќи ја во раце или кога е во директен допир со вашата кожа. Се
препорачува да го користите испорачаниот адхезивен држач или
водоотпорната кутија или други додатоци по избор. При високи температури,
температурата на камерата брзо се зголемува. Оставете ја камерата околу 10
минути или подолго да се намали температурата на камерата. Кога
температурата на камерата се зголемува, квалитетот на сликата може да се
намали. Се препорачува да почекате се додека температурата на камерата не
падне пред повторно да снимате.
За заштита од прегревање
Во зависност од температурата на камерата и батеријата, може да
се случи да не може да снимите филм или напојувањето
автоматски да се исклучи за заштита на камерата. [HEAT] ќе се
прикаже на екранот на камерата и ќе се прикаже порака на одделно
купениот Live-View далечински пред напојувањето да се исклучи.
Во овој случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте
се додека температурата на камерата и батеријата не се намали.
Ако го вклучите напојувањето пред да камерата и батеријата
доволно да се оладат, напојувањето може повторно да се исклучи
или пак нема да може да снимате филмови.
За перформанси за отпорност на прашина и вода
Камерата е отпорна на прашина и вода (FDR-X1000V: до длабочина од 10
m (33 feet) под вода околу 60 минути непрекинато/ HDR-AS200V:
До длабочина од 5 m (16 feet) под вода околу 30 минути непрекинато).
За забелешки за користење на водоотпорната кутија, видете во онлајн
Водичот со помош.
Како додаток, името на системот и производот во ова упатство, генерално, се
заштитни знаци или регистрирани трговски марки на нивните сопственици
или производители. Сепак, ™ или ® ознаките може да не се опишани
во ова упатство.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на дожд или влага.
2) врз апаратот не ставајте предмети полни со течности, како на
пр. вазни.
ВНИМАНИЕ
Батерија
Ако батеријата не е третирана правилно, батеријата може да експлоцира,
да предизвика пожар или дури и хемиски изгореници. Внимавајте на
следниве предупредувања.
Не ја расклопувајте.
Не ја кршете и не ја изложувајте батеријата на никаков шок или сила како на пр.
удирање, паѓање или нагазување.
Не правете краток спој или не дозволувајте метални предмети да дојдат во контакт со
терминалите на батеријата.
Не ја изложувајте на температура над 60°C (140°F) како на пр. директна сончева
светлина или во автомобил паркиран на сонце.
Не ја палете или фрлајте во оган.
Не држете оштетена батерија или батерија која тече.
Батеријата полнете ја со помош на оригинален Sony полнач за батерии или уред кој
може да ја полни батеријата.
Батеријата држете ја подалеку од дофат на мали деца.
Батеријата одржувајте ја сува.
Батеријата заменете ја само со иста или соодветен тип на батерија препорачан од
Sony.
Фрлете ја батеријата како што е опишано во ова упатство.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Јапонија
За усогласеност на производот со ЕУ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија.
Со ова, Sony Corporation, изјавува дека оваа опрема е во согласност со
основните барања и други соодветни одредби од Директивата 1999/5/EC. За
детали, пристапете на следната URL: http://www.compliance.sony.de/
Забелешка
Ако статичен електрицитет или електромагнет предизвика прекин при
префрлањето податоци, рестартирајте ја апликацијата или откачете и
повторно поврзете го кабелот за комуникација (USB и т.н.).
Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата поставени
во EMC регулативата за користење на продолжен кабел пократок од 3
метри (9.8 feet).
Електромагнетни полиња при одредени фреквенции може да влијаат врз
сликата и звукот на овој уред.
Исфрлање на батерии (апликативно во Европската Унија
државите со посебни колективни системи за рециклирање)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување,
укажува дека батеријата испорачана со овој производ не треба да
се третира како обичен домашен отпад. Некои батерии може да
се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива (Hg)
или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите, Вие
ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на природните ресурси. Во случај да уредот треба
да е постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување, безбедност
или интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар
за рециклирање на електрична и електронска опрема. За правилно и
безбедно отстранување на сите типови батерии од апаратот, прочитајте го
упатството за вадење на батериите од уредот. Однесете ги батериите во
собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За
подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве молиме,
контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле производот.
Download PDF

advertising