Sony | HDR-AZ1VR | Sony HDR-AZ1VR Мини акциона камера со Wi-Fi® и комплет со далечински управувач за прегледување во живо Упатства за употреба

4-547-917-11(1)
Дигитална ХД видео камера/
Далечинско со преглед во живо
Прикачување ремен на Далечинското
Вклучување
Ставете го далечинскиот на основна плоча и вденете го преку
куката на далечинскиот и основната плоча како што е прикажано во  и потоа прикачете го како што е прикажано во .
Полнење на батеријата за
камерата
1
3
Допрете на UP или DOWN копчето на далечинскиот
управувач да изберете дотерување и потоа допрете
на REC/ENTER копчето.
За повеќе детали за менијата за дотерување видете во
онлајн Водичот со помош (Help Guide).
http://rd1.sony.net/help/cam/141O/h_zz/
Отворете го капакот.
 Лизгајте ја рачката за заклучување до OPEN страната.
 Отворете го капакот од .
Упатство за употреба
Исклучување
“Help Guide” - Водич со помош (Интернет упатство)
Во ова упатство се опишани достапните методи за работа со
HDR-AZ1 и испорачаниот Далечински со преглед во
живо RM-LVR2V.
“Help Guide” е онлајн упатство. Водичот со помош
можете да го читате на компјутер или смарт телефон.
Репродукција и бришење на слики преку
далечинското
Префрлање меѓу Филм/Фотографија/ Фото
интервал
с
н
и
м
SteadyShot
а
њ
Прелистување
е
Сцена
Режим за репродукција
Режим за
http://rd1.sony.net/help/cam/141O/h_zz/
Можете да симнете филм и да го уредите со софтвер за
компјутер “Action Cam Movie Creator,” ограничен за овој уред од
следната URL. http://www.sony.net/actioncam/support/
На овој URL видете како да ја користите камерата и
програмот.
Менија за
дотерување
Исклучете го Wi-Fi поврзувањето
и вратете се на изборниот екран
на Wi-Fi уредот
2
Вметнете ја батеријата.
Израмнете ја ознаката
на
батеријата со ознаката на камерата
• Можете да ја прилагодите должината на ременот во зависност
од позицијата на вметнување на
и
.
• Да го прицврстите далечинскиот на рака, носете го
далечинскиот со LCD екранот паралелно со вашата дланка и
REC/ENTER копчето насочени кон вашите прсти. Вденете го
ременот преку
како што е прикажано. По прикачувањето на
, поместете го
за целосно да го покрие .
Дотерување филм
дотерување боја
Формат за снимање филм
Прелистување
Сцена
Непрекинато снимање
Дотерување фотографии
Интервал за
непрекинато снимање
• Користете SDXC картичка побрза од Class1O кога снимате филмови во
XAVC S.
Тајмер
Прелистување
Батеријата ставете ја на носачот за батерија и вметнете ја
Вметнете ја батеријата, израмнете ја ознаката
на батеријата со ознаката на камерата и
насочете ја кон печатената
страна како што е прикажано
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Безбедно затворете го капакот и лизгајте ја рачката за заклучување во LOCK позиција. Внимавајте жолтата ознака на рачката
за заклучување да не се гледа и тогаш капакот е безбедно
затворен. Проверете носачот за батеријата да не го притиснете
со капакот или да не излага надвор од капакот, дихтунгот може
да се изгребе и во тој случај во камерата може да влезе вода.
Македонски
Забелешка за сопственикот
Моделот и сериские броеви поставени се странично. Запишете го серискиот
број во подолу обезбеденото место. Секогаш кога ќе се обраќате кај Sony
продавачот во врска со овој производ видете ги овие броеви.
Модел. HDR-AZ1
Сериски бр.
IR-remote controller
Забелешки
Модел. RM-LVR2V
Сериски бр.
Да го затворите капакот изведете ја операцијата од чекор 1 во
спротивен редослед. Да ја извадите батеријата, повлечете го
носачот за батеријата. Може да се случи батеријата да не
може да ја исфрли ако носачот за батеријата е под неа.
Дополнително ова може да доведе до истекување на вода.
Претпазливо
3
4
Проверете дали напојувањето на камерата е OFF.
Поврзете ја камерата во вклучен компјутер преку
микро USB кабел (испорачан).
• Кога далечинскиот ќе го вклучите за прв пат, се прикажува
екран за дотерување на датум и време.
• Да го исклучите далечинскиот, допрете повторно на ON/OFF.
3
Делови и контроли
Камера
POWER индикатор/CHG (Полнење)
индикатор
REC HOLD прекинувач
REC (Филм/Фото) копче
REC индикатор/LIVE индикатор
Објектив
Микрофон
Отвор за прикачување на
адаптерот за статив
(N ознака)
NFC: Во близина на полето
Звучник
Инфрацрвен далечински
приемник
Дисплеј
ON/OFF копче
Wi-Fi копче
Капак за конектор (USB)
Мулти/Микро USB терминал
Поддржува Микро USB
компатибилни уреди.
RESET копче
Слот за мемориска картичка
Капак за мемориска картичка
REC/Индикатор за пристап
Капак за заклучување на
батеријата
Рачка за исфрлање на
батеријата
Дел за чување на батеријата
Капак за батеријата
SSID етикета
Далечинско со преглед во
живо
MENU копче
DISP копче
GPS антена
REC/ENTER копче
REC/Wi-Fi индикатор
LCD екран
DOWN копче
UP копче
CHG (Полнење) индикатор
RESET (Reset) копче
Мулти/Микро USB терминал
Рачка за заклучување
Капак за конекторот (USB)
ON/OFF копче
Јамка за ремен
Дотерување на датум и време.
• Допрете на UP или DOWN копчето да изберете мени и
потоа допрете на REC/ENTER копчето.
• Допрете на UP или DOWN копчето да изберее дотерување и
потоа допрете на REC/ENTER копчето да потврдите.
© 2O14 Sony Corporation
Камера (1)
Далечински со преглед во живо RM-LVR2V (1)
Микро USB кабел (1)
Батерија на полнење (NP-BY1) (1)
Водоотпорно куќиште (SPK-AZ1) (1)
Дел за прикачување (1)
Рамно адхезивно монтирање (1)
Искривено адхезивно монтирање (1)
Адаптер за статив (1)
Комплет печатени документи
Формат
Вртење на екранот
Светлина на екран
Дотерување дата и време
Ресетирање
Дотерување на
далечинското
Микро USB кабел
Вметнување мемориска картичка
microSD картичка/
microSDHC картичка/
microSDXC картичка
Печатена страна
Memory Stick
Micro™ (Mark2)
медиум
Страна на терминалот
Правилно вметнете ја мемориската картичка, проверувајќи ја
секоја страна дали е во правилен правец.
* Користете SDXC картичка побрза од Class1O кога снимате филм во XAVC S.
Забелешки
• Не се гарантира работа со сите мемориски картички.
• Проверете ја насоката на мемориската картичка. Ако мемориската картичка насилно ја
ставите во погрешна насока, слотот за мемориската картичка или податоците може да се
оштетат.
• Пред употреба на меморирската картичка форматирајте ја.
• Да ја извадите мемориската картичка, лесно притиснете ја мемориската картичка.• Пред
употреба проверете дали капакот за конекторот (USB), за мемориската картичка и за
батеријата се безбедно затворени и да нем заглавено било каков предмет во капакот. Во
спротивно може да влезе вода.
• Дотерувањето на дата и време е комплетно. Допрете на
DISP копчето да ги проверите дотераните дата и време.
Проверка на дотерувања на камерата
1
2
Забелешки
• Типовите икони прикажани во секој екран за дотерување се разликуваат
во зависност од режимот за снимање на поврзаната камера.
• Да се вратите во менито за дотерување изберете екран од дотераната
вредност на екранот и изберете
.
Снимање
1
Лизгајте го REC HOLD прекинувачот на камерата и
ослободете го REC HOLD.
2
Ако REC HOLD на камерата е ослободено продолжете на чекор 2.
Допрете на REC копчето на камерата или на
далечинскиот да почнете да снимате.
• REC/Wi-Fi индикаторот на далечинскиот се менува од сино
во црвено.
3
Допрете повторно на REC копчето на камерата или на
далечинскиот да престанете со снимање.
• REC/Wi-Fi индикаторот на далечинскиот се менува од
црвено во сино.
Забелешки
• Не се гарантира репродукција на слики снимени со друга камера.
• Сликите не може да се репродуцираат на камерата. За репродукција на
слики потребен ви е паметен телефон или таблет кој ја поддржува
апликацијата PlayMemories Mobile.
• Камерата не репродуцира аудио.
• За време на продолжено снимање температурата може да се зголеми до
точка кога снимањето автоматски се прекинува.
Ракување со паметен телефон
Проверете дали [Wi-Fi] ознаката е прикажана на екранот
на камерата.
Инсталирање на PlayMemories
Mobile™ на паметен телефон
• Ако [Wi-Fi] ознаката не е прикажана или  е прикажано на[Wi-Fi]
ознаката, допрете на Wi-Fi копчето се додека не се прикаже
само [Wi-Fi] ознаката.
Единечно поврзување
Проверете во упатството за употреба на
на веб страната какао да го користите
(Multi connection) и
(Live connection).
http://rd1.sony.net/help/cam/141O/h_zz/
Поврзување на Далечинското со
преглед во живо и камерата преку Wi-Fi
1
2
Android OS
Пребарајте го PlayMemories Mobile на Google Play и инсталирајте го.
• Кога ја користите функцијата One-touch (NFC),потребен Android 4.0 или
понов.
iOS
Пребарајте PlayMemories Mobile во App Store и инсталирајт го.
Вклучете го напојувањето на камерата и далечинското.
• Кога користите iOS, One-touch функцијата (NFC) не е достапна.
На LCD екранот од далечинскиот се прикажува екран за избор на
Wi-Fi уред. Изберете SSID на камерата што сакате да ја поврзете
со UP или DOWN копчето и допрете на REC/ENTER да
потврдите.
CHG (Полнење) индикаторот на далечинскиот светнува
портокалово и полнењето почнува.
CHG (Полнење) индикаторот се гаси кога полнењето ќе заврши.
Забелешки
• Ажурирајте го PlayMemories Mobile to the latest version if you have already installed it on your
smartphone.
• Не се гарантира функционирање на Wi-Fi функцијата што е опишана во ова упатство со
сите паметни телефони и таблети.
• Работните методи и приказите на апликациите се предмет на измена без претходна
најава за понатаможните ажурирања.
• За повеќе информации за PlayMemories Mobile, видете на следната веб страна.
(http://www.sony.net/pmm/)
Забелешки
• Далечинскиот може да го полните и во случај да не е скроз испразнет.
Исто така, дури ако далечинскиот не е целосно полн може да го
користите делумно наполнетиот капацитет на батеријата.
• Кога напојувањето на далечинскиот е вклучен, тој се снабдува со
напојување, но не се полни.
Режим за авион
Ресетирање на мрежа
Може да ракувате со камерата преку паметен телефон исто
како и со вклучениот далечински.
Проверете дали напојувањето на далечинското е воOFF.
Поврзете го далечинското во вклучен компјутер преку
микро USB кабел (испорачан).
Режим на поврзување
GPS дотерување
Вклучете го напојувањето на камерата.
Полнење на Далечинско за гледање во живо
1
2
Верзија
Прикачете додатоци во камерата како што се
бара.
За детали за вклучените дополнителна опрема
видете на следната веб страна.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
Да ја исклучите камерата, допрете на ON/OFF копчето се
додека POWER индикаторот не се исклучи.
Додека се полни свети портокалово
Проверка на делови во пакетот
Допрете на ON/OFF копчето.
Автоматско исклучување
Бип
Проверете дали капакот на повеќенаменскиот терминал на
далечинското е затворен.
• Внимателно затворете го капакот на терминалот се додека
жолтата ознака под рачката за заклучување не се гледа. Ако во
капакот на терминалот влезе песок или сл., дихтунгот може да
се изгребе и да предизвика во далечинското да влезе вода.
2
Префрлање во NTSC/PAL
Дотерување на поврзани уреди
• Неправилното прикачување на ременот може да предизвика повреда.
• GPS антена е вградена на предниот дел на далечинскиот. Доколку
далечинскиот го ставите наопаку позиционирањето може да потрае
подолго време или може да не ја одреди Вашата позиција.
• Кога далечинскиот го ставате на десниот зглоб, дотерајте ја ротацијата
на екранот во ON.
• Кога далечинскиот го користите прикачен на Вашата рака, секогаш
прикачете ги правилно основната плоча и ременот.
• Внимавајте да не ви падне далечинскиот кога ременот не е прицврстен.
1
Моделот и сериские броеви поставени се на долниот дел. Запишете го
серискиот број во подолу обезбеденото место. Секогаш кога ќе се обраќате
кај Sony продавачот во врска со овој производ видете ги овие броеви.
Сцена
Време на префрлање
Time code/User bit setting
Вклучување на напојувањето на
Далечинското за гледање во живо
Забелешка за сопственикот
Плочката со името е постаена на надворешниот долен дел. Ако треба да
го проверите, откачете го ременот.
Дотерување на интервал за
снимање
• Камерата и далечинскиот се префрлате во режим на чекање на
Wi-Fi сертификација. Кога ќе слушнете бип звук во долг интервал
допрете и држете на Wi-Fi копчето. Бип звук во краток
интервал и потоа поврзувањето е комплетно.
• Приказот на LCD екранот на далечинскиот се префрла во
екран за преглед во живо и REC/Wi-Fi индикаторот на
далечинскиот светнува сино. Камерата и далечинскиот сега се
поврзани со камерата преку Wi-Fi.
Поврзување
Android
 Вклучете го напојувањето на камерата.
 Активирајте PlayMemories Mobile на паметниот телефон.
 Изберете SSID, како што е испечатено на налепницата прикачена на задниот
дел од капакот за батеријата.
 Внесете ја лозинката на истата налепница. (Само првиот пат.)



Дотерување
Дотерувањата на камерата може да ги направите со допирање
на MENU копчето на далечинското додека камерата и
далечинскиот се поврзани преку Wi-Fi.
1
2
Допрете на MENU копчето на далечинскиот.
Се прикажува листа со менија за дотерување.
Допрете на UP или DOWN копчето на далечинскиот да
изберете мени за дотерување и потоа допрете на
REC/ENTER
button.
Android (Supporting NFC)
Допрете на
камерата.
(N ознаката) на паметниот телефон кон
(N ознаката) на
Кога ќе почне “PlayMemories Mobile”, дотерувањето автоматски
воспостaвува Wi-Fi конекција.
iPhone
 Вклучете го напојувањето на камерата.
 Отворете [Settings] на паметниот телефон.
 Изберете [Wi-Fi] на паметниот телефон.
 Изберете SSID, како што е испечатен на налепницата на задната страна на
капакот за батеријата.
 Внеесете ја лозинката на самата налепница. (Само првиот пат.)
 Проверете дали SSID од камерата е прикажано на паметниот телефон.
 Вратете се на екранот Home и активирајте PlayMemories Mobile.




Проверка без налепница
Ако налепницата е искината или не се чита можете да се
повикате на Вашето корисничко име или лозинката следејќи ја
следната постапка.
 Во камерата ставете полна батерија.
 Камерата поврзете ја во компјутер преку микро USB кабел (испорачан).
 Допрете на ON/OFF копчето за вклучување на напојувањето.
 На компјутерот се прикажува [Computer] → [PMHOME] → [INFO] →
[WIFI_INF.TXT], потоа потврдете го вашето корисничко име и лозинка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар или електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на дожд или влага.
2) врз апаратот не ставајте предмети полни со вода, како на пр.
вазна.
Батериите не ги изложувајте на топлина како на пр. директна сончева
светлина, пожар или сл.
ВНИМАНИЕ
За HDR-AZ1
Батерија
Ако со батеријата ракувате неправилно, батеријата може да пукне, да предизвика
пожар или хемикалијата да истече. Внимавајте на следните предупредувања.
• Не ја расклопувајте.
• Не ја кршете и не ја изложувајте на шок или сила како на пр. удирање, пад
или газење врз неа.
• Не предизвикувајте краток спој и не дозволувајте метални предмети да
влезат во терминалите за батерии.
• Не ја изложувајте на високи температури над 60°C (140°F) како на пр.
директна сончева светлина или во автомобил паркиран на сонце.
• Не ја палете или не ја фрлајте во оган.
• Не ракувајте со батерии кои се оштетени или течат.
• При полнење на батеријата користете го оригиналниот Sony полнач на
батерии или уред со кој може да се полнат батериите.
• Батериите држете ги подалеку од дофат на мали деца.
• Чувајте ја батеријата сува.
• Заменете ја само со соодветен тип препорачан од Sony.
• Одложете ги правилно искористените батерии.
За RM-LVR2V
Земете ги во предвид следните предупредувања бидејќи
може да има ризик од прегрејување, пожар или експлозија.
* Lithium-ion батерија е вградена во производот.
• Камерата полнете ја со наведена метода за полнење.
• Камерата не ја ставајте во близина на пожар или пак да го ставите во
микробранова печка.
• Не ја оставајте камерата во автомобил на топло време.
• Камерата не ја чувајте или користите на топли и влажни места како на пр. во
сауна.
• Не ја расклопувајте, кршете или бушете камерата.
• Не ја изложувајте камерата на прекумерен шок како на пр. пад од високо.
• Не ја изложувајте камерата на високи температури над 60 °C (140 °F).
• Камерата одржувајте ја сува.
Камерата одложете ја соодветно.
Полнете ја камерата со наведената метода за полнење во
упатството за употреба.
AC адаптер
Користете го најблискиот штекер кога го користите AC адаптерот.
Откачете го AC адаптерот од штекер веднаш ако забележите некоја
неправилност при употреба на камерата.
Полнач за батерии
Дури и кога CHARGE индикаторот на овој полнач за батерии е
исклучен, напојувањето не е исклучено. Ако се случи некој проблем додека ја користите камерата веднаш исклучете го од штекер.
Дури и ако камерата е исклучена, се уште се снабдува со
напојување се додека е приклучен во штекер преку AC адаптерот.
За потрошувачите во Европа
Забелешка за потрошувачите кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ЗА ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Германија
Затоа, Sony Corporation, изјавува дека оваа камера е во согласност со основните
барања и други релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC. За повеќе детали,
пристапете кон следаната URL адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка
Доколку статичен електрицитетили електромагнетнополе предизвика
прекин при префрлање на податоците, рестартирајте ја апликацијата или
откачете го и повторно поврзете го кабелот (USB и т.н.).
Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата поставени со
EMC регулативите за употреба на кабли пократки од 3 метри (9.8 feet).
Електромагнетните полиња на одредени фреквенции може да влијаат врз
квалитетот на сликата и звукот.
Исфрлање на истрошените батерии (применливо во Европската
унија и други земји со посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува
дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира
како обичен домашен отпад. Кај некои батерии овој симбол може
да е во комбинација со хемиски симбол. Додаден е хемиски симбол
за жива (Hg) или олово (Pb) ако батеријата
содржи повеќе од 0.0005% жива и 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
овој производ и батериите, вие помагате во спречување на потенцијални
негативни последици за околината и човековото здравје. Со рециклирање на
овие материјали помагате во зачувување на природните ресурси.
Во случај производот да треба постојано да биде поврзан со вградената
батерија заради безбедност, работење или интегрирање на податоците, оваа
батерија треба да се замени само од квалификуван сервисер. За правилно
третирање на батријата и електричната и електронска опрема, кога ќе се
истрошат однесете ги во собирни центри за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други батерии, видете во делот каде што е
опишано како да ја извадите батеријата. Батеријата однесете ја во собирен
центар за рециклирање на потрошени батерии. За подетални информации за
рециклирање на овој производ или батеријата, контактирајте ја локалната
канцеларија, комунална хигиена или продавницата каде што сте го купиле овој
производ или батеријата.
Забелешка за користење
Забелешки
Кога ја вадите батеријата внимавајте на следното.
[Камера и Далечинско со преглед во живо]
• Завртките и т.н. отстранете ги подалеку од дофат на мали деца за
да не ги голтнат несакајќи.
• Внимавајте да не ги ги повредите ноктите или прстите.
Wi-Fi функција
• Камерата и далечинското користете ги во согласност со
регулативите во местото каде ги користите.
• Wi-Fi функцијата на камерата и далечинскиот не може да ги
користите под вода.
Безбедност при користење на безжични LAN уреди
• Да избегнете хакирање, пристап на трети лица и други пропусти
проверете дали безжичниот LAN е безбеден.
• Многу е важно да ставите безбедност на безжичниот LAN.
• Ако се случи проблем поради неадекватна безбедност или
поради други проблеми, Sony Corporation не е одговорен за било каква
штета.
Забелешка за безжичната мрежна функција
• Не преземаме никаква одговорност за било каква штета
причинета од страна на неовластен пристап или неовластено
користење, кражба или губење.
Важни информации
Не ги отстранувајте завртките освен кога ќе го исфралете
далечинскиот.
Сервисот или замената ќе биде наплатена ако процениме ако непотребно
е отварано.
1
2
3
4
5
Допрете на копчето ON/OFF за исклучување на напојувањето на далечинското.
Откачете ги поврзаните кабли.
Отстранете ги завртките Phillips штрафцигер. (4 завртки)
Откачете го капакот.
Турнете ја рачката нанадвор и извадете ја батеријата.
[Камера]
Работна температура
Камерата е дизајнирана да работи на температура меѓу -5 °C и +40°C (23 °F и
104 °F). Користење на премногу ладно или топло место надвор од овој опсег не
се препорачува.
Забелешки за долго снимање
• За време на долго користење куќиштето и батеријата на камерата може да се
затоплат – ова е нормално.
• Избегнувајте камерата да ја користите долго време држејќи ја во рака или кога
директно ја допирате со кожа. Се препорачува да го користите адхезивниот
додаток или водоотпорната кутија или дополнителна опрема.
• При висока температура, температурата на камерата брзо се зголемува.
• Оставете ја камерата 10 минути или подолго да се намали температура до
безбедно ниво.
• Кога температурата на камерата се зголемува, квалитето на сликата се
намалува. Се препорачува да почекате додека температурата на камерата се
намали пред да почнете повторно да снимате.
За заштита од претоплување
Во зависност од температурата на камерата и батеријата може да се случи да не
може да снимате филмови или напојувањето автоматски да се исклучи за
заштита на камерата. На екранот од далечинскиот ќе се прикаже порака пред
напојувањето да се исклучи или пак повеќе нема да можете да снимате. Во овој
случај, оставете го напојувањето исклучено и почекајте додека температурата
на камерата и батеријата не се намалт. Ако го вклучите напојувањето без да ги
оставите доволно да се оладат, напојувањето може повторно да се исклучи или
нема да може да снимате филмови.
Отпорни на прашина и водоотпорни карактеристикиe
• Оваа камерата е отпорна на прашина и вода (Длабочина на вода до 5 m (16
feet), 30 минути непрекинато). За забелешки за водоотпорната кутија, видете
во упатството или на веб страната.
Забелешка за дополнителна опрема
Оригинални Sony додатоци може да не се достапни во некои земји/региони.
[Далечинско со преглед во живо]
Работна температура
Далечинскиот е дизајниран да работи на температура меѓу -10 °C и
+40 °C (14 °F и 104 °F). Користење на многу ладно или топло место
надвор од овој опсег не се препорачува.
За водоотпорни карактеристики на далечинскиот
Далечинскиот е дизајниран да е водоотпорен. Штета
предизвикана од неправилно користење или неправилно
одржување не се покриени со гаранцијата.
• Далечинскиот не го изложувајте на вода под притисок, како на пр. чешма.
• Не го користите во топли извори.
• Далечинското користете го во вода со температура во опсег од
0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F).
Забелешки пред користење на далечинското под/во близина
на вода
• Проверете да не има влезено песок, влакно или нечистотија во
Капакот за повеќенаменски терминал. Дури и мала количина на
овие материјали може да доведат во далечинскиот да влезе вода.
• Проверете дали дихтунгот и неговата подлога не се изгребани.
Дури и најмала гребатинка може да доведе во далечинскиот да
влезе вода. Ако дихтунгот и неговата подлога се изгребат,
консултирајте се со Sony продавачот или локалниот овластен
сервис на Sony.
• Ако нечистотија или песок влезе во дихтунгот или во неговата
површина, избришете го местото со мека ткаенина која не остава
влакна.
• Капакот за терминалот не го отварајте/затварајте со влажни или песокливи
раце или во близина на вода. Постои ризик внатре да влезе вода или песок.
Пред да го отворите капакот за терминалот изведете ја постапката опишана во
“Чистење на далечинското по употреба под/во близина на вода”.
• Отворете го капакот за терминал за картичката кога
далечинскиот целосно е сув.
• Секогаш проверете дали капакот за теминалот е заклучен.
Забелешки за користење на далечинскиот под/околу вода
• Далечинскиот не го изложувајте на шок како на пр. скок во вода.
• Капакот за терминал не го отварајте и затварајте додека се под/околу вода.
• Далечинскиот управувач тоне во вода. Користете го ременот
испорачан со далечинскот да спречите да не потоне.
За GPS
• GPS антена е вградена во камерата, но не во предниот дел од
далечинскиот.
• Бидејќи позицијата на GPS сателитите постојано се менуваат,
потребно е повеќе време за одредување на локацијата или
ресиверот воопшто нема да може да ја одреди локацијата во
зависност од локацијата и времето на користење на камерата.
• GPS е систем кој ја одредува вашата позиција со примање на сигнали од
сателити. Избегнувајте користење на GPS функцијата на далечинското
во места каде радио сигналите се блокирани или се
рефлектираат, како на пр. темни места опкружени со згради или
дрва и т.н. Далечинското користете на отворено.
• Може да се случи да не може да се сними информација за
локација на местото или во ситуации каде што радио сигналите
од GPS сателитите не доаѓа до далечинскиот.
— Во тунели, во затворен простор или под сенка од зграда.
— Меѓу високи згради или во тесни улички опкружени со згради.
— Во подземни места, места опкружени со густи дрвја, под мост или наместа каде се
генерираат магнетни полиња, како на пр. во близина на кабли со висок напон.
— Во близина на уреди кои генерираат радио сигнали со иста фреквенција
како и далечинскиот: во близина на1.5 GHz мобилни телефони.
• GPS антена е вградена на предниот дел од далечинскиот. Ако
далечинскиот го ставите наопаку може да му треба подолго
време за позиционирање или нема воопшто да може да ја
одреди вашата позиција.
• Ако снимите слики со GPS на далечинскиот кој е дотеран во [ON] и
ги прикачите овие слики на Интернет, местото на снимање
може да го видат сите. За да го спречите ова, пред да почнете
да снимате дотерајте го GPS на далечинското во [OFF].
За грешки во триангулација
• Ако се преместите на друго место веднаш по вклучување на далечинското,
може да и треба подолго време на камерата да почне со триангулација во
споредба кога сте само на едно место.
• Грешка на GPS сателитот
Кога далечинскиот прима сигнали повеќе од три GPS сигнали тој
јаодредува вашата моментална позиција.
Дозволената грешка при трианглулација на GPS сателитите е
околу 10 m (33 feet). Во зависност од околината на местото,
грешката во триангулацијата може да биде поголема. Во овој
случај, вашата вистинска локација може да не одговара со
локацијата на мапата врз основа на GPS информацијата. Во
меѓувреме, GPS сателитите се контролирани од страна на
Министерството за одбрана на САД и степенот на точност може
да се менува.
• Грешки за време на триангулацискиот процес
Далечинскиот периодично за време на триангулацијата бара
информација за локацијата. Постои мала временска разлика меѓу
кога е добиена и кога е снимена информацијата за локација на
сликата, затоа снимената локација може да не одговара со точната
локација на мапата врз основа на GPS информацијата.
За ограничување на користење на GPS
• GPS користете го во согласност со ситуацијата и прописите на
земјата/регионот каде што го користите далечинското.
Исфрлање
Пред исфрлање на далечинскиот извадете ја батеријата.
Отстранување на батеријата
Вградената батерија може да се рециклира.
Кога го исфрлате далечинскиот, извадете ја вградената батерија и
однесете кај продавачот.
Спецификации
Камера
Формат на сигнал:
Напојување:
HDTV
Батерија на полнење: 3.7 V (NP-BY1)
Мулти/Микро USB терминал: 5.0 V
USB полнење:
DC 5.0 V, 500 mA
Батерија на полнење NP-BY1:
Максимален напон на полнење: DC 4.2 V
Максимална потрошувачка: 975 mA
Карактеристика отпорна на прскање:
Еквивалентна на IPX4 (врз основа на
стандарден тест на Sony)
Работна температура:
-5 °C до +40 °C (23 °F до 104 °F)
Температура на чување:
-20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
24.2 mm × 36.0 mm × 74.0 mm (31/32 in. × 1 7/16
in. × 3 in.) (В/Ш/Е, без испакнати делови и без
испорачаното водоотпорно куќиште)
Маса:
Вкупна тежина
при користење:
Приближ. 48 g (1.7 oz) (само главно куќиште)
Приближ. 63 g (2.2 oz) (без батерија и без
испорачаното водоотпорно куќиште)
Далечинскот со преглед во живо
Напојување:
Батерија на полнење: 3.6 V (Внатрешна
батерија)
Мулти/Микро USB терминал: 5.0 V
USB полнење:
DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Батерија на полнење:
Максимален напон на полнење: DC 4.2 V
Максимална потрошувачка: 1.89 A
Водоотпорни карактеристики:
Длабочина на вода до 3 m (10 feet), 30 минути
непрекинато (Водоотпорните карактеристики
не се гарантираат во сите околности)
Работна температура:
-10 °C до +40 °C (14 °F до +104 °F)
Температура на чување:-20 °C до +60 °C (-4 °F до +140 °F)
Димензии (Приближ.):
72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm (2 7/8 in. × 2 in. ×
27/32 in.) (В/Ш/Д, без испакнати делови)
Маса:
Приближ. 67 g (2.4 oz) (само главно куќиште)
Вкупна тежина (кога се користи):
Приближ. 98 g (3.5 oz)
(вклучувајќи ги и испорачаниот ремен и
основната плоча)
• Дизајнот и спецификациите на камерата, далечинскиот и
додатоците се предмет на измена без претходна најава за
идните ажурирања.
• За повеќе спецификации видете во Help Guide (WEB).
За заштитните знаци
се заштитни знаци или регистрирана трговска марка на
• Memory Stick и
Sony Corporation.
• Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, и HDMI логото се
заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во САД и
други земји.
• Mac е регистрирана трговска марка на Apple Inc. во САД и други земји.
• iOS е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Cisco Systems, Inc.
• Android и Google Play се заштитни знаци на Google Inc.
• iPhone е заштитен знак или регистрирана трговска марка на Apple Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi PROTECTED SET-UP се регистрирани трговски марки на WiFi Alliance.
• N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД
и други земји.
• Adobe, Adobe логото и Adobe Acrobat се и регистрирана трговска марка или заштитен
знак на Adobe Systems Incorporated во САД и/или други земји.
• microSDXC логото е заштитен знак на SD-3C, LLC.
Покрај тоа, системот и името на производот користени во ова упатство
воглавно се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на нивните
производители. Но, знаците TM или ® не се користат во ова упатство.
Download PDF

advertising