Sony | HDR-AS20 | Sony HDR-AS20 Акциона камера AS20 со Wi-Fi® Упатства за употреба

4-542-352-11(1)
Проверка на пакетот
Камера (1)
Камерата е поставена во водоотпорно куќиште. Отворете го капакот како што
е покажано.
4
Забелешки
Поврзете го Мулти/Микро USB терминалот од камерата во
компјутер преку микро USB кабел (испорачан).
Батеријата може да се полни само кога камерата е исклучена.
Дигитална ХД видео камера
CHG (Charge)
индикатор
Упатство за употреба
Пред употреба на камерата
проверете за најнова верзија на
фирмваре на следната веб страна.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Снимање
Прикачете додатоци на камерата како што е побарано.
Микро USB кабел (1)
Батерија на полнење (NP-BX1) (1)
Водоотпорно куќиште (1)
Дел за прикачување (1)
Рамно адхезивно монтирање (1)
Искривено адхезивно монтирање (1)
Прирачник
Микро USB кабел
Ставете мемориска картичка
Терминал страна
Печатена страна
microSD картичка/
microSDHC картичка /
microSDXC картичка
REC/индикатор за пристап
REC (Филм/Фотографија) копче/
ENTER (Menu execute) копче
REC HOLD прекинувач
Дисплеј
Звучник
PREV копче
NEXT копче
Микрофон
Објектив
Капак за конекторите
(Mic) приклучок
Конектор за приширување
CHG (Charge) индикатор
HDMI OUT приклучок
Мулти/МикроUSB терминал
Поддржува Микро USB
компатибилн уреди.
Батерија/капак за мем.картичка
Слот за мемориска картичка
Рачка за вадење на батерија
Слот за батеријаа
Македонски
Запис за сопственикот
Моделот и серискиот број се запишани во внатрешноста на капакот на
конекторот. Запишете го серискиот број на обезбеденото место. Секогаш
кога ќе се обраќате кај продавачот на Sony погледнете ги овие броеви.
Модел. HDR-AS
Сериски бр.
Изберете режим за снимање од [MOVIE], [PHOTO] и [INTVL].
Допрете на копчето REC да почнете со снимање.
Забелешки
• Не се гарантира репродукција на слики снимени со друга камера.
• За време на проширено снимање, температурата на камерата може да се зголеми
до точка каде што камерата автоматски прекинува со снимање.
Што треба да направите ако се случи тоа, видете “Забелешки за долго снимање.”
За форматот на мемориската картичка
Користење наWi-Fi функцијата
За детали, видете во Handbook (PDF).
Забелешки
• Не се гарантира работа со сите мемориски картички.
• Проверете ја насоката на мемориската картичка. Ако мемориската картичка
насилно ја ставите во погрешна насока, слотот за мемориската картичка или
податоците може да се оштетат.
• Пред употреба на меморирската картичка форматирајте ја.
• Да ја извадите мемориската картичка, лесно притиснете ја мемориската картичка.
Инсталирајте “PlayMemories Mobile” на
Вашиот паметен телефон
Изберете [SETUP] → [DATE] да дотерате дата, време и регион.
Android OS
Дотерување на часовникот
Побарајте “PlayMemories Mobile” во Google Play и инсталирајте го.
Дотерување
Управување со копчињата
NEXT: Одење кон следно мени
PREV: Враќање во претходно мени
ENTER: Извршување на менито
iOS
Побарајте “PlayMemories Mobile” во App Store и инсталирајте го.
Ставки во менито
Започнување
Приказ
Полнење на батеријата
1
2
Отворете го капакот.
Ставете ја батеријата.
Лизгајте ја рачката за вадење
на батеријата.
© 2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
“Memory Stick Micro”
(Mark2) медиум
Мемориската картичка ставете ја правилно, внимавајте на засечените агли.
Листа на режими
Ова упатство ги опфаќа основните операции. За подетални операции,
видете во Handbook (PDF) вграден во камерата на следниот начин.
 Во камерата ставете наполнета батерија.
 Камерата поврзете ја со компјутер преку микро USB кабел
(испорачан).
Допрете на копчето NEXT или PREV за вклучување на напојувањето.
На компјутерот ќе се прикаже [Computer] → [PMHOME] → [INFO] →
[HANDBOOK], потоа инсталирајте го Handbook (PDF).
Допрете на NEXT или PREV копчето за вклучување.
Повторно допрете на копчето REC.
Делови и контроли
HDR-AS20
1
2
3
Да запрете со снимање филм/интервал на снимање фото.
Вклучено во внатрешната меморија на камерата.
Сет од печатени документи
Прво прочитајте го ова
• Со постојано допирање на NEXT или PREV копчињата менувате ставки од режим/дотерување.
• Да се вратите во [SETUP] менито, изберете [BACK], потоа допрете на копчето ENTER.
• Следните операции се достапни кога напојувањето на камерата е исклучено.
- Допрете на PREV или NEXT копчето да ја вклучите камерата.
- Допрете на ENTER копчето да почнете со снимање во режим за снимање кој е
дотеран пред да го исклучите напојувањето на камерата.
• Прикажаниот јазик не може да се смени.
3
Да го затворите капакот, направете ја истата операција како во
чекор 1 во спротивен редослед.
Проверете дали е исклучена камерата.
За исклучување на камерата, допрете на копчето NEXT неколку
пати за приказ на [PwOFF], потоа допрете на копчето ENTER.
Може да се дотераат SETUP (Setup Mode)
Режим
Приказ
Режим
MOVIE
Режим за филм
VIDEO
Режим за снимање
PHOTO
Режим за фотографија
STEDY
SteadyShot
INTVL
Режим за интервал за
снимање фото
FLIP
Прелистување
SETUP
Режим за дотерување
SCENE
Сцена
PLAY
Режим за репродукција
LAPSE
Интервал за снимање фото
PwOFF
Исклучување
Wi-Fi
Wi-Fi далечинско управување
PLANE
Режим за авион
A.OFF
Автоматско исклучување
BEEP
Бип
DATE
Дотерување дата и време
DST
Дотерување на летно
сметање на времето
USBPw
USB напојување
V.SYS
Префрлање NTSC/PAL
RESET
Ресетирање на дотерувањата
FORMT
Формат
Забелешки
• Ажурирајте ја “PlayMemories Mobile” со најнова верзија ако веќе ја имате инсталирано
на вашиот паметен телефон.
• Не се гарантира работа на оваа апликација со сите паметни телефони и таблети.
• Информации за компатибилни верзии на OS од 1 Април 2014.
• Работните методи и дисплејот на апликацијата се предмет на измена без претходна
најва.
• За повеќе информации за “PlayMemories Mobile,” видете на следната веб страна.
(http://www.sony.net/pmm/)
Информации за налепницата (во перфорираниот дел) е потребен кога
камерата ја поврзувате со паметен телефон. Ако нема налепница, видете во
испорачаното упатство на англиски јазик.
Ако налепницата сте ја изгубиле, можете да го најдете вашето корисничко име
и лозинка следејќи ја следната постапка.
 Во камерата ставете полна батерија.
 Камерата поврзете ја со компјутер преку микро USB кабел (испорачан).
 Допрете на копчето NEXT или PREV за вклучување на камерата.
 Се прикажува [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI_INF.TXT] на
компјутер и потоа потврдете го вашето корисничко име и лозинка.
Поврзување
Спецификации
Ако нема налепница, видете во испорачаното упатство на Агнлиски
јазик.
Формат на сигнал: NTSC боја, EIA стандарди
HDTV 1080/60i, 1080/60p спецификација
PAL боја, CCIR стандарди
HDTV 1080/50i, 1080/50p спецификација
Потребна моќ: Батерија на полнење, 3.6 V (NP-BX1) USB, 5.0 V
USB полнење (Мулти/Микро USB терминал): DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Батерија на полнење NP-BX1:
Максимален напон: DC 4.2 V
Максимална струја: 1.89 A
Android
 Ставете мемориска картичка во камерата, вклучете ја и потоа изберете
режим за снимање: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
 Активирајте “PlayMemories Mobile” на паметниот телефон.
 Изберете SSID, како што е испечатено на налепницата.
 Внесете ја лозинката на истата налепница. (Само првиот пат.)
 На Вашиот паметен телефон, изберете режим на камерата: Паметен
далечински управувач или режим за копирање.




За повеќе спецификации видете во “Спецификации” во Handbook (PDF).
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.
Заштитни знаци
iPhone
 Ставете мемориска картичка во камерата, вклучете ја камерата, а
потоа изберете режим за снимање: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
 Отворете [Settings] на паметниот телефон.
 Изберете [Wi-Fi] на паметниот телефон.
 Изберете SSID, како што е испечатен на налепницата.
 Внеесете ја лозинката на самата налепница. (Само првиот пат.)
 Проверете дали SSID од камерата е прикажано на паметниот телефон.
 Вратете се на екранот Home и активирајте “PlayMemories Mobile.”
 На Вашиот паметен телефон изберете режим на камерата: Wi-Fi
далечински управувач или режим за копирање.



се заштитни знаци или регистрирана трговска марка на Sony Corporation.
• “Memory Stick” и
• Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI логото се
заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во САД
и други земји.
• Mac, App Store е регистрирана трговска марка на Apple Inc.
• iOS е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Cisco Systems, Inc. и/или
неговите филијали во САД и други земји.
• Android, Google Play е заштитен знак на Google Inc.
• iPhone е заштитен знак или регистрирана трговска марка на Apple Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi логото, Wi-Fi PROTECTED SET-UP се регистрирани трговски марки на
Wi-Fi Alliance.
• Adobe, Adobe логото и Adobe Acrobat се и регистрирана трговска марка или
заштитни знаци на Adobe Systems Incorporated во САД и други земји.
• microSDXC логото е заштитен знак на SD-3C, LLC.
Покрај тоа, системот и името на производот користени во ова упатство воглавно се
заштитни знаци или регистрирани трговски марки на нивните производители. Но,
знаците TM или ® не се користат во ова упатство.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар или електричен шок,
1) уредот не го изложувајте на дожд или влага.
2) врз апаратот не ставајте предмети полни со вода, како на пр.
вазна.
Батериите не ги изложувајте на топлина како на пр. директна
сончева светлина, пожар или сл.


ВНИМАНИЕ
Батерија
Друго
Забелешки за долго снимање
• Ако напојувањето се исклучи, оставете ја камерата околу 10 минути или
подолго да се олади.
• При висока температура, температурата на камерата брзо се зголемува.
• Кога температурата на камерата се зголемува, квалитетот на сликата се
намалува. Се препорачува да ја оставите камерата да се олади пред да
продолжите да снимате.
• Површината на камерата може да се затопли. Ова не е дефект.
Забелешка за користење
• Кога ќе се прикаже предупредување, целиот екран трепка со прикажаната порака. За
детали, видете во Handbook (PDF).
За софтверот
Софтверот за уредување слики “PlayMemories Home” можете да го
преземете од следната URL.
www.sony.net/pm/
Забелешка за безжичната мрежна функција
• Не преземаме никаква одговорност за било каква штета причинета од страна на
неовластен пристап или неовластено користење, кражба или губење.
Ако со батеријата ракувате неправилно, батеријата може да пукне, да предизвика пожар
или хемикалијата да истече. Внимавајте на следните предупредувања.
• Не ја расклопувајте.
• Не ја кршете и не ја изложувајте на шок или сила како на пр. удирање, пад или
газење врз неа.
• Не предизвикувајте краток спој и не дозволувајте метални предмети да влезат во
терминалите за батерии.
• Не ја изложувајте на високи температури над 60°C (140°F) како на пр. директна
сончева светлина или во автомобил паркиран на сонце.
• Не ја палете или не ја фрлајте во оган.
• Не ракувајте со батерии кои се оштетени или течат.
• При полнење на батеријата користете го оригиналниот Sony полнач на батерии
или уред со кој може да се полнат батериите.
• Батериите држете ги подалеку од дофат на мали деца.
• Батеријата одржувајте ја да биде чиста.
• Заменете ја само со соодветен тип препорачан од Sony.
• Одложете ги правилно искористените батерии.
AC адаптер
Користете го најблискиот штекер кога го користите AC адаптерот.
Откачете го AC адаптерот од штекер веднаш ако забележите некоја
неправилност при употреба на камерата.
За потрошувачитево САД и Канада
РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ
Литиум-јонските баерии може да се рециклираат.
Можете да помогнете во зачувување на околината со
одложување на искористените батерии во собирни центри
за рециклирање.
За повеќе информации за рециклирање на батериите јавете се на бесплатниот
телефонски број 1-800-822- 8837, или посетете ја веб страната
http://www.call2recycle.org/
Внимание: Не држете оштетени или литиум-јонски батерии кои течат.
За потрошувачите во Канада
Овој уред е во согласност со Industry Canada licence-exempt RSS
стандардите. Работата зависи од следните два услова: (1) Овој уред не
предизвикува штетни пречки и (2) овој уред мора да ги прими сите
пречки, вклучувајќи ги и тие од несаканите операции.
За потрошувачите во Европа
Забелешка за потрошувачите кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ЗА ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Батерија
Овој уред е во согласност со Делот 15 од FCC правилата. Работата зависи од
следните два услова: (1) Овој уред не предизвикува штетни пречки и (2)
овој уред мора да ги прими сите пречки, вклучувајќи ги и тие од
несаканите операции.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Оваа опрема е во согласност со ограничувањата на FCC/IC за изложеност на
зрачење поставена за неконтролираното опкружување и ги исполнува
основните барања за FCC радио фреквенција (RF) во Додатокот C во
OET65 и RSS-102 од Правила за изложеност на IC радио фреквенција (RF).
Оваа опрема има многу мало ниво на RF енергија за која се смета дека е
во согласност без тестирање на специфичен однос на апсорпција (SAR).
За потрошувачите во САД
Затоа, Sony Corporation, изјавува дека оваа HDR-AS30V дигитална ХД видео
камера е во согласност со основните барања и други релевантни одредби на
Директивата 1999/5/EC. За повеќе детали, пристапете кон следаната URL
адреса: http://www.compliance.sony.de/
Забелешка
Доколку статичен електрицитетили електромагнетнополе предизвика прекин
при префрлањенаподатоџците, рестартирајте ја апликацијата или откачете го и
повторно поврзете го кабелот (USB и т.н.).
Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата поставени
со EMC регулативите за употреба на кабли пократки од 3 метри (9.8 feet).
Ако имате било какви прашања за овој производ, обратете се кај:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669)
Горенаведениот број е исклучиво само за FCC.
Електромагнетните полиња на одредени фреквенции може да влијаат врз
квалитетот на сликата и звукот.
Регулаторни информации
Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува
дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се
третира како обичен домашен отпад. Кај некои батерии овој
симбол може да е во комбинација со хемиски симбол. Додаден е
хемиски симбол за жива (Hg) или олово (Pb) ако батеријата
содржи повеќе од 0.0005% жива и 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
овој производ и батериите, вие помагате во спречување на потенцијални
негативни последици за околината и човековото здравје. Со рециклирање на
овие материјали помагате во зачувување на природните ресурси.
Во случај производот да треба постојано да биде поврзан со вградената
батерија заради безбедност, работење или интегрирање на податоците, оваа
батерија треба да се замени само од квалификуван сервисер. За правилно
третирање на батријата и електричната и електронска опрема, кога ќе се
истрошат однесете ги во собирни центри за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други батерии, видете во делот каде што е
опишано како да ја извадите батеријата. Батеријата однесете ја во собирен
центар за рециклирање на потрошени батерии. За подетални информации за
рециклирање на овој производ или батеријата, контактирајте ја локалната
канцеларија, комунална хигиена или продавницата каде што сте го купиле
овој производ или батеријата.
Декларација за соодветност
Име на фирмата: SONY
Модел.: HDR-AS20
Одговорен дел: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Овој уред е во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Работата е
предмет на следните два услова: (1) T Овој уред не предизвикува
штетни пречки и (2) вој уред мора да ги прими сите пречки,
вклучувајќи ги и тие од несаканите операции.
Оваа опрема не смее да се преместува или да работи заедно со било која
друга антена или предавател.
ВНИМАНИЕ
Предупредени сте дека доколку правите било какви измени или
модификации, а не се напоменати во ова упатство може да го изгубите
правото на користење на овој уред.
Забелешка
Овој уред е тестиран и е во согласност со ограничувањата за Class B
дигитални уреди, во согласност со Член 15 од FCC Правилата.
Овие ограничувања се поставени за обезбедување на соодветна заштита од
штетни пречки во стамбените простории. Овој уред генерира, користи и
може да зрачи радио енергија, и ако не се инсталира и не се користи
правилно може да предизвика пречки во радио комуникациите.
Меѓутоа, не се гарантира дека пречките нема да се појават и при правилно
инсталирање. Ако оваа опрема предизвикува пречки во радио и
телевизискиот прием, што може да се открие со вклучување и исклучување
на уредот, корисникот може да се обиде да ги поправи пречките со една од
следните мерки:
- Преориентирање или преместување на антената за прием.
- Зголемување на растојанието меѓу уредот и ресиверот.
- Уредот поврзете го во штекер различен од тој каде што е поврзан ресиверот.
- За помош консултирајте се со искусен радио/ТВ техничар.
Испорачаниот интерфејс кабел мора да се користи со уредот со цел да одговара
на ограничувањата за дигитални уреди во согласност со Подчлен B од Член 15
од FCC Правилата.
Исфрлање на истрошените батерии (применливо во
Европската унија и други земји со посебни собирни центри)
За потрошувачите во Сингапур
Download PDF

advertising