Sony | XM-S400D | Sony XM-S400D Stereoforsterker klasse D Bruksanvisning

4-581-373-11(2) (NO)
Forsterker i D-klassen
med fire kanaler
Bruksanvisning
Eierens loggføring
Modell- og serienummeret finnes under enheten.
Noter serienummeret på linjen nedenfor.
Oppgi disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler
angående dette produktet.
Modellnr. XM-S400D
Serienr.
XM-S400D
Advarsel
Produsert i Thailand
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
er forpliktet av EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter
og batterier på en riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om avhending
av dette.
2NO
Dette symbolet er ment å skulle varsle
brukeren om tilstedeværelsen av en
varm overflate. Symbolet gjelder
bare for modeller i Europa.
Hvis du har spørsmål eller problemer med enheten
som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Funksjoner
 Maksimal utgangseffekt på 100 W per kanal
(ved 4 Ω).
 Innebygd lavpassfilter (LPF) og høypassfilter
(HPF).
 Beskyttelseskrets og indikator følger med.
 Direktetilkobling er mulig via høyttalerenheten
i bilradioen hvis den ikke er utstyrt med en
linjeutgang (inngangstilkobling på høyt nivå).
 Ved hjelp av funksjonen Følereffekt på (høyt nivå)
kan denne enheten aktiveres uten behov for en
REMOTE-tilkobling.
 Støtte for klasse D-teknologi*.
* Klasse D-teknologi
Klasse D-teknologien er en metode for å omforme
og forsterke musikksignaler med MOSFET-er til
høyhastighets pulssignaler. I tillegg er den
høyeffektiv og generer lite varme.
Innhold
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Betjening
Kontroller – plassering og funksjon . . . . . . . . . . . . 4
Installasjon og tilkoblinger
Komponenter for installasjon og tilkoblinger . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømtilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inngangstilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Høyttalertilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
9
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bytte sikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3NO
Betjening
Kontroller – plassering og funksjon
 EFFEKT/BESKYTTET-indikator
Lyser grønt ved bruk.
Hvis beskyttelseskretsen blir aktivert, blinker
EFFEKT/BESKYTTET-indikatoren. Du finner mer
informasjon under Feilsøking (side 12).
 SIGNALINNGANG-kontakt
Kan kobles til med RCA-inngangsledningen
(følger med) eller en høy-nivå inngangsledning.
 VELG INNGANG-bryter
Setter inngangssignalet til 2 KN eller 4 KN.
 BAKRE LPF (lavpassfilter)-bryter
Setter lavpassfilteret (LPF) til PÅ eller AV.
4NO
 FREMRE HPF (høypassfilter)-bryter
Setter høypassfilteret (HPF) til PÅ eller AV.
 Spalte for braketten som følger med
Sett inn braketten og fest den med skruen for
å montere enheten på monteringsbrettet eller
på en flat overflate.
 Sikringsholder (15 A)
Hvis du skal skifte sikringen, må du sjekke
at den er på 15 A.
 EFFEKT/UTGANG-kontakt
Kan kobles til med strømledningen som
følger med.
Installasjon
Installasjon og tilkoblinger
Komponenter for installasjon
og tilkoblinger
 Hovedenhet
 Strømledning
×1
Montering av enheten
×1
 RCA-inngangsledning
 Høy-nivå inngangsledning
×1
×1
 Brakket
 Monter enheten på en flat overflate.
 Monter enheten på et sted hvor
 enheten ikke er i veien for de vanlige
førerbevegelsene
 enheten ikke eksponeres for direkte sollys
eller varm luft fra varmeapparatet
 enheten ikke kommer i kontakt med føreren/
passasjerene eller gjenstander i bilen,
da enheten blir varm ved bruk.
 Ikke monter enheten under gulvteppet,
hvor varmespredningen fra enheten vil
bli betydelig svekket.
Gjør klart et monteringsbrett som er tykkere enn
20 mm siden monteringsskruene som følger
med  er 20 mm lange. Enheten kan også
monteres på en flat overflate i bilen uten
monteringsbrett.
1
 Brakettskrue
ø 2,6×6 mm
Sett inn brakettene  i spaltene på
enheten og fest dem med skruene
som følger med .

×2
×2
 Monteringsskrue


ø 4×20 mm
×2
Denne komponentlisten omfatter ikke alt innholdet
i pakken.

2
Plasser enheten på monteringsbrettet
og merk av de to skruehullene.
3
Drill et 3 mm føringshull i de to merkene
på monteringsbrettet.
5NO
4
Plasser enheten på monteringsbrettet
og fest den med skruene .


Tilkoblinger
 Før du kobler til, må du koble fra jordingskabelen
på bilbatteriet for å unngå kortslutning.
 Hvis bilen er utstyrt med et datasystem for
navigasjon eller andre formål, må du ikke koble
jordingskabelen fra bilbatteriet da det kan føre til
feil i dataminnet. Du kan unngå kortslutning ved
å la jordingskabelen være tilkoblet og i stedet
koble fra +12 V-strømtilførselsledningen inntil
alle andre ledninger har blitt koblet til.
 Pass på at høyttalerne du bruker har riktig
strømklassifisering. Hvis du bruker høyttalere
med for liten kapasitet, kan de bli skadet.
 Du må ikke koble -terminalen for
høyttalersystemet til bilens chassis, og heller
ikke koble -terminalen til den høyre høyttaleren
med terminalen til den venstre høyttaleren.
 Fest inngangs- og utgangsledningene med god
avstand fra strømledningen. Hvis du plasserer
dem for tett inntil hverandre, kan de generere
interferens.
6NO
Strømtilkoblinger
 Vent med å koble til +12 V-tilførselen til alle de
andre ledningene er koblet til og innstillingene
på denne enheten er utført.
 Pass på at jordingsledningen til enheten blir
koblet på forskriftsmessig måte til et metallpunkt
i bilen. En løs tilkobling kan føre til feil på
forsterkeren.
 Pass på at fjernkontrolledningen til
bilstereoanlegget blir koblet til den eksterne
inngangsledningen (REM) til strømledningen
som følger med.
 Hvis bilstereoanlegget ditt ikke har ekstern
utgang for forsterkeren, kan du koble den
eksterne inngangsledningen (REM) til
strømledningen som følger med til
strømtilførselen for tilbehør.
 Bruk en strømledning med en sikring (15 A).
 Alle ledninger som kobles til den positive
batteripolen bør være beskyttet med en sikring
ikke lenger enn 450 mm fra batteripolen og før
de går gjennom metall.
 Kontroller at bilbatteriledningene som er koblet
til bilen (jording til chassis), har minst like stor
dimensjon som hovedstrømledningen mellom
batteriet og forsterkeren.
 Under drift med full effekt vil det være strøm
på mer enn 15 A i systemet. Kontroller derfor
at ledningene som skal kobles til +12 V- og GNDledningene på denne enheten har en dimensjon
på minst 14 AWG, eller at de har et tverrsnitt på
mer enn 2 mm².
Koble til strømledninger
Koble strømledningen som følger med til
EFFEKT/UTGANG-kontakten på enheten.
Inngangstilkoblinger
Sett VELG INNGANG-bryteren til 2 KN eller 4 KN
i henhold til inngangstilkoblingen.
Du finner også mer informasjon i bruksanvisningen
for bilstereoanlegget.
 Linjeinngangstilkobling

Sett VELG INNGANG-bryteren til 4 KN med
høyttalertilkoblingen  (side 9).
Bilstereoanlegg
til et metallpunkt på bilen
mindre enn 450 mm

Sikring (15 A)
+12 V-bilbatteri
Bilstereoanlegg
*1 Jording til chassis.
*2 Hvis du har fabrikkutgaven av bilstereoanlegget
eller en annen enhet uten ekstern utgang for
forsterkeren, kan du koble den eksterne
inngangsledningen (REM) til strømledningen
som følger med til strømtilførselen for tilbehør.
Med høy-nivå-inngangstilkoblingen kan
bilstereoanlegget også aktiveres uten behov
for en REMOTE-tilkobling. Denne funksjonen kan
imidlertid ikke garanteres for alle bilstereoanlegg.
 Linjeinngangstilkobling
Sett VELG INNGANG-bryteren til 2 KN med
høyttalertilkoblingen  (side 9).
Bilstereoanlegg

7NO
 Høy-nivå-inngangstilkobling
 Høy-nivå-inngangstilkobling
Sett VELG INNGANG-bryteren til 4 KN med
høyttalertilkoblingen  (side 9).
Sett VELG INNGANG-bryteren til 2 KN med
høyttalertilkoblingen  (side 9).
Grå
Grå
Utgang for fremre
høyre høyttaler
Grå/stripet
Grå/stripet
Hvit
Hvit
Utgang for fremre
venstre høyttaler
Hvit/stripet
Bilstereoanlegg
Lilla

Utgang for bakre
høyre høyttaler
Lilla/stripet
Grønn
Utgang for bakre
venstre høyttaler
8NO
Utgang for fremre
venstre høyttaler
Hvit/stripet
Bilstereoanlegg

Utgang for fremre
høyre høyttaler
Grønn/stripet
 Toveis system
Høyttalertilkoblinger
Sett BAKRE LPF-bryteren og FREMRE HPF-bryteren
til PÅ eller AV i henhold til høyttalersystemet.
Du finner også mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med høyttalerne.
Sett med inngangstilkobling  (side 7) eller 
(side 8).
 4-høyttalersystem
Sett med inngangstilkobling  (side 7) eller 
(side 8).

Hvit
Hvit/stripet
Fulltonehøyttalere (min. 4 Ω)
Grå
Grå/stripet
Grønn

Grønn/stripet
Hvit
Basshøyttalere (min. 4 Ω)
Hvit/stripet
Fronthøyttalere (min. 4 Ω)
Lilla
Lilla/stripet
Grå
Grå/stripet
Grønn
Grønn/stripet
Bakhøyttalere (min. 4 Ω)
Merk
I dette systemet kontrolleres volumet til
basshøyttaleren av fader-kontrollen til
bilstereoanlegget.
Lilla
Lilla/stripet
9NO
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler
 Denne enheten kan bare brukes med 12 volts
likestrøm med negativ jording.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 – 8 Ω.
 Du må ikke koble aktive høyttalere (med
innebygde forsterkere) til enheten. Det kan
føre til skade på de aktive høyttalerne.
 Ikke monter enheten i områder som kan være
utsatt for:
 Høy temperatur som direkte sollys eller varm
luft fra varmeapparatet
 Regn eller fuktighet
 Støv eller smuss
 Skrå overflate
 Direkte kontakt med fører/passasjerer.
 Hvis bilen står parkert i direkte sollys og
temperaturen stiger betydelig i kupeen,
må du la enheten kjøle ned før du bruker den.
 Hvis du monterer enheten på en horisontal flate,
må du ikke dekke til enheten med gulvteppet e.l.
 Hvis denne enheten plasseres for nær
bilstereoanlegget eller antennen, kan det oppstå
interferens. I slike tilfeller må du flytte enheten
bort fra bilstereoanlegget eller antennen.
 Hvis det ikke blir tilført strøm til bilstereoanlegget,
må du sjekke koblingene.
 Denne enheten har en beskyttelseskrets* for
å beskytte transistorene og høyttalerne hvis det
oppstår feil på forsterkeren. Ikke forsøke å teste
beskyttelseskretsene ved å dekke til enheten eller
koble til feil utstyr.
 Ikke bruk enheten med et svakt batteri, fordi
optimal ytelse avhenger av en god strømtilførsel.
 Av hensyn til sikkerheten må du bruke et moderat
volumnivå på bilstereoanlegget slik at du også
hører andre lyder.
* Beskyttelseskrets
Denne forsterkeren er utstyrt med en
beskyttelseskrets som fungerer i følgende tilfeller:
 Hvis enheten blir overopphetet
 Hvis det genereres likestrøm
 Hvis høyttalerterminalene blir kortsluttet.
Hvis en beskyttelseskrets blir aktivert, blinker
EFFEKT/BESKYTTET-indikatoren. Du finner mer
informasjon under Feilsøking (side 12).
10NO
Hvis du har spørsmål eller problemer med enheten
som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Vedlikehold
Bytte sikring
Når du bytter sikring, må du sette inn en sikring
med samme strømstyrke som er angitt over
sikringsholderen. Hvis sikringen går, må du
kontrollere strømtilkoblingen og bytte ut sikringen.
Hvis sikringen går på nytt etter at du har byttet den,
kan det ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Advarsel
Bruk aldri en sikring med en høyere strømstyrke
enn den som er angitt på enheten. Dette kan føre
til skade på enheten.
Spesifikasjoner
EFFEKTSPESIFIKASJONER FOR LYD
CEA2006-standard
Utgangseffekt: 45 Watt RMS × 4 ved
4 Ohm < 1 % THD+N
Signal-til-støy-forhold: 83 dBA
(referanse: 1 watt til 4 ohm)
Kretssystem
OTL-krets (output transformerless),
Pulserende strømtilførsel
Innganger
RCA-kontakter,
Høy-nivå-inngangstilkobling
Inngangsnivå
1 V (RCA-kontakter),
8 V (høy-nivå-inngang)
Effekt
Høyttalerterminaler
Høyttalerimpedans
4–8Ω
Maks. utgang
4 høyttalere: 100 W × 4 (ved 4 Ω)
Klassifisert utgang
(nettspenning på 14,4 V, 1 kHz, 1 % THD)
4 høyttalere: 45 W × 4 (ved 4 Ω)
Frekvensrespons
20 Hz – 20 kHz ( +0,5
−3,0 dB)
Harmonisk forvrengning
0,08 % eller mindre (ved 1 kHz, 4 Ω)
Lavpassfilter
120 Hz, 12 dB/oct
Høypassfilter
120 Hz, 12 dB/oct
Strømkrav
12 V likestrøm bilbatteri (negativ jording)
Strømtilførselsspenning
10,5 – 16 V
Strømforbruk
Ved nominell utgang: 15 A (4 Ω, 45 W × 4)
Ekstern inngang: 1 mA
Mål
Ca. 162,8 mm × 37,3 mm × 62,6 mm (b/h/d),
ikke inkl. utstående deler og kontroller
 37,3 mm
 62,6 mm
 31,3 mm
 162,8 mm
 176,8 mm
Vekt
Ca. 0,46 kg, ekskl. tilbehør
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
11NO
Feilsøking
Følgende sjekkliste bidrar til å løse de fleste
problemer som kan oppstå med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
EFFEKT/BESKYTTET-indikatoren lyser ikke.
 Sikringen har gått.
 Bytt sikring.
 Jordingsledningen er ikke forskriftsmessig
tilkoblet.
 Fest jordingsledningen for enheten på
forskriftsmessig måte til et metallpunkt
på bilen.
 Spenningen til den eksterne inngangsledningen
(REM) er for lav.
 Slå på bilstereoanlegget hvis du ikke har
gjort det.
 Bruk et relé hvis systemet bruker for mange
forsterkere.
 Kontroller batterispenningen (10,5 – 16 V).
EFFEKT/BESKYTTET-indikatoren blinker
hurtig (hvert 0,2 sekund) og enheten slås
av automatisk.
 Høyttalerutgangene er kortsluttet.
 Fjern alle medier fra bilstereoanlegget og slå av
utstyr som er koblet til. Forsøk deretter å finne
årsaken til kortslutningen.
 Høyttalerledningen og jordingsledningen er ikke
forskriftsmessig tilkoblet.
 Fjern alle medier fra bilstereoanlegget og slå av
utstyr som er koblet til. Deretter kobler du til
høyttalerledningen forskriftsmessig og fester
jordingsledningen til et metallpunkt på bilen.
 Enheten er overopphetet.
 Vent til den er kjølt ned.
 Kontroller om impedansen til de tilkoblede
høyttalerne er under 4 Ω.
EFFEKT/BESKYTTET-indikatoren blinker langsomt
(én gang i sekundet) og lyden blir lav.
 Enheten er overopphetet og den termiske
beskyttelsen er blitt aktivert.
 Skru ned volumet.
12NO
Enheten blir unormalt varm.
 Bruk høyttalere med en passende impedans
på 4 – 8 Ω.
 Plasser enheten på et godt ventilert sted.
Det høres støy fra generatoren.
 Strømledningene er festet for nær ledningene
for RCA-kabelen.
 Hold ledningene unna kablene.
 Jordingsledningen er ikke forskriftsmessig
tilkoblet.
 Fest jordingsledningen for enheten på
forskriftsmessig måte til et metallpunkt
på bilen.
Filterbryteren er satt til feil posisjon.
 Når du kobler til basshøyttaleren (toveis
systemtilkobling), må du sette BAKRE LPFbryteren til PÅ (side 9).
 Når du kobler til fulltonehøyttaleren (toveis
systemtilkobling), må du sette FREMRE HPFbryteren til PÅ (side 9).
 Når du kobler til fronthøyttalerne og
bakhøyttalerne (4-veis systemtilkobling),
må du sette FREMRE HPF- og BAKRE LPFbryterne til AV (side 9).
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
Download PDF

advertising