Sony | DSX-A400BT | Sony DSX-A400BT Mediemottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-573-404-21(1) (NO)
Digital FM/MW/LWmediespiller
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO), kan du se
side 18.
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon, kan du se
side 28.
DSX-A400BT
Bruksanvisning
NO
Installerer av sikkerhetshensyn denne enheten
i bilens dashboard fordi baksiden kan bli varm
ved bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 28) for å få mer
informasjon.
Produsert i Thailand
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne
nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen med
et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på
å kvitte deg med slike produkter og batterier på
en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene bidrar til å bevare naturressursene.
2NO
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet
fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen hvor
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen mangler
ACC-posisjon
Husk å slå av AUTO OFF-funksjonen (side 18).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester som
tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS TID
PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV
DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil og
den elektroniske enheten som er koblet til
håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt funksjoner
som programmeres av brukeren. Tilkobling er ikke
garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan forårsake
en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
3NO
Ytterligere informasjon
Innhold
Oversikt deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 7
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . 10
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 11
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . 13
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 16
Nyttige funksjoner
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-innstilling (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
18
18
18
19
19
20
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
24
Tilkobling/installasjon
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
32
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet
 Utløserknapp for frontpanel
 Skjerm
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
 SEEK +/–
Still inn radiostasjoner automatisk. Hold inne
for å stille inn manuelt.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden og
vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.
 Kontrollknapp
Drei for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
MENU*
Åpne innstillingsmenyen.
VOICE (side 16, 17)
Hold inne i minst to sekunder for å aktivere
stemmeanrop eller Siri-funksjonen
(bare iPhone).
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
(bla) (side 14)
Aktiver blamodus under avspilling.

CALL
Aktiver anropsmenyen. Motta/avslutt et anrop.
Hold inne i minst to sekunder for å skifte
BLUETOOTH-signal.
 MODE (side 11, 13, 16)
(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
 Mottaker for fjernkontrollen
N-Mark
Berør kontrollknappen med Android™smarttelefonen for å opprette Bluetooth®tilkobling.
* Ikke tilgjengelig når BT-telefonen er valgt.
5NO
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiostasjoner. Hold inne for
å lagre stasjoner.
Ring et lagret telefonnummer. Hold inne for
å lagre et telefonnummer.
ALBUM /
Hopp over et album en lydenhet. Hold inne for
å hoppe over albumer uavbrutt.
(gjenta)
(tilfeldig rekkefølge)
MIC (side 16)
PAUSE
 MEGA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre MEGA BASSinnstillingen: [1], [2], [OFF].
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne enheten for
å forhindre tyveri.
1
Hold inne OFF  til enheten slås av,
trykk på utløserknappen på frontpanelet
 og trekk deretter panelet mot deg for
å fjerne det.
 AUX-inngang
 DSPL (display)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rull)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 USB-port
 Mikrofon (innerpanelet)
Unngå å dekke til mikrofonen med tape e.l.
for at håndfrifunksjonen skal fungere riktig.
Alarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFF-posisjon
uten å fjerne frontpanelet, høres alarmen i noen
sekunder. Alarmen høres bare hvis den innebygde
forsterkeren er i bruk.
Serienumre
Kontroller at serienumrene på undersiden av
enheten og baksiden av frontpanelet stemmer
overens. Ellers kan du ikke utføre BLUETOOTHgruppering, -tilkobling eller -frakobling med NFC.
Sette på frontpanelet
6NO
Stille inn klokken
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [SET GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET CLOCK-ADJ], og trykk deretter
på den.
Tidsangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Oppsettet er fullført og klokken starter.
Slik viser du klokken
Tilkobling med en smarttelefon med
One touch (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for eksempel
mobiltelefoner og IC-koder. Takket være NFCfunksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFCkompatible enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
Trykk på DSPL.
Forberede en BLUETOOTHenhet
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, må du dempe volumet
på enheten. Ellers kan det bli høy lyd.
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold N-Mark på smarttelefonen mot
N-Mark på enheten.
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Slik kobler du fra med One touch
Hold N-Mark på smarttelefonen mot N-Mark på
enheten på nytt.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet.
I så fall må du koble fra den andre enheten og
opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
7NO
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
5
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
Den første gangen du oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre.
Angi tilgangskoden
[0000]
Når grupperingen er utført, lyser
1
Plasser BLUETOOTH-enheten opptil
1 meter fra denne enheten.
2
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET PAIRING] og trykk deretter
på den.
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
3
4
Utfør gruppering på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer denne
enheten.
Velg [DSX-XXXX] (modellnavnet) på
skjermen på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra
trinn 2.
8NO
6
.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
lyser når tilkoblingen er utført.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen
og søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Slik starter du avspilling
Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet" (side 13)
for å få mer informasjon.
Slik avbryter du gruppering
Utfør trinn 2 for å avbryte grupperingsmodusen
etter at denne enheten og BLUETOOTH-enheten
er gruppert.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET BT SIGNL] og trykk deretter
på den.
Kontroller at
lyser.
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen er slått
på, kobles denne enheten automatisk til den sist
tilkoblede mobiltelefonen.
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via
BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til
USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering via
BLUETOOTH må du kontrollere at [AUTOPAIR] i [BT]
er angitt til [ON] (side 20).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
lyser.
Ikoner på skjermen:
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten.
Trykk på SRC for å velge [BT PHONE] eller
[BT AUDIO].
Trykk på ENTER for å koble til en mobiltelefon
eller på PAUSE for å koble til en lydenhet.
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke mulig
hvis enheten allerede er koblet til en annen
BLUETOOTH-enhet. I så fall må du koble fra den andre
enheten og deretter koble til iPhone-/iPod-enheten
på nytt.
 Hvis automatisk sammenkobling via BLUETOOTH ikke
er opprettet, kan du se "Forberede en BLUETOOTHenhet" for å få mer informasjon (side 7).
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
9NO
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke)
til å koble til en iPod/iPhone.
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en rett kontakt.
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum på
enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 19).
10NO
Lagre manuelt
Lytte til radio
1
Lytte til radio
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC for
å velge [TUNER].
Lagre automatisk (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/– flere
ganger for å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten stiller inn på en
stasjon.
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med sterkest
signal. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF/TA], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF],
og trykk deretter på den.
11NO
Slik lagrer du RDS-stasjoner med AF- og TAinnstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt.
Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du
også forhåndsinnstille andre stasjoner enn RDSstasjoner.
Velge programtyper (PTY)
1
2
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert, byttes
det ikke til en sending på en annen regional stasjon
med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, velger du
[SET REG-OFF] i [SET GENERAL] under FM-mottak
(side 18).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og
enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder.
Gjenta fremgangsmåten til den lokale stasjonen
mottas.
12NO
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk deretter
på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
kringkaster den valgte programtypen.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Trykk på PTY under FM-mottak.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (klassisk musikk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (været),
FINANCE (finansinformasjon), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale forhold),
RELIGION (religion), PHONE IN
(innringingsprogrammer), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusikk), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal musikk),
OLDIES (klassikere), FOLK M (folkmusikk),
DOCUMENT (dokumentarprogrammer)
Stille inn klokken (CT)
Klokken stilles med CT-dataene fra RDSoverføringen.
1
Angi [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(side 18).
Advarsel for iPhone
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 21)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol), for eksempel
en USB Flash-enhet, digital mediespiller eller
Android-smarttelefon, som overholder USBstandarden, kan brukes.
Avhengig av den digitale mediespilleren eller
Android-smarttelefonen kan det være nødvendig
å velge MTP for USB-tilkoblingsmodus.
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/FLAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanals lydfiler
MP3/WMA:
 filer med komprimering uten datatap
1
2
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og ikke
av denne enheten. Unngå å øke volumet på
enheten under et anrop da lyden plutselig kan
bli veldig høy når anropet avsluttes.
Betjene en iPod direkte
(passasjerbetjening)
1
Hold inne MODE under avspilling til
[MODE IPOD] vises.
Det blir mulig å betjene iPod-enheten.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan
justeres på denne enheten.
Slik avslutter du passasjerbetjening
Hold inne MODE til [MODE AUDIO] vises.
Avspilling fra en BLUETOOTHenhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet som
støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 10).
1
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC for å velge
[USB]. ([IPD] vises på skjermen når iPod-enheten
er gjenkjent).
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 8).
2
3
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
Juster volumet på denne enheten.
4
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet og
avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
13NO
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum på
enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 19).
Søke ved å hoppe mellom elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Søke etter og spille av spor
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Under USB-avspilling holder du
(bla)*
inne for å vise listen med søkekategorier.
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
* Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
14NO
(bla).
Trykk på
(bla).
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
element, og trykk deretter på den.
Avspillingen starter.
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
3
Drei kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et tall
fra nummerlisten, og trykk deretter
på den.
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den
til denne enheten. Se "Forberede en BLUETOOTHenhet" (side 7) for å få mer informasjon.
Telefonsamtalen starter.
Fra anropsloggen
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [RECENT CALL] og trykk deretter
på den.
Det vises en liste over tidligere anrop.
Motta et anrop
1
2
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
Telefonsamtalen starter.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Slik avviser du et anrop
Med inntasting av telefonnummer
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [DIAL NUMBER] og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på ENTER*.
Hold OFF inne i ett sekund.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
Telefonsamtalen starter.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [PHONE BOOK] og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
Drei kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
* Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Med tilbakeringing
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen
for å velge [REDIAL] og trykk deretter
på den.
Telefonsamtalen starter.
15NO
Med forhåndsinnstilt telefonnummer
1
2
Trykk på SRC for å velge [BT PHONE].
3
Trykk på ENTER.
Trykk på en tallknapp (1 til 6) for å velge
kontakten du vil ringe.
Telefonsamtalen starter.
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den andre
parten
Forhåndsinnstille telefonnumre
Drei kontrollknappen under en samtale.
Du kan lagre opptil seks kontakter som
forhåndsinnstillinger.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
1
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
2
Velg telefonnummeret du vil lagre under
forhåndsinnstillingsknappen, fra telefonlisten,
anropsloggen eller ved å taste inn
telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen til denne
enheten.
Hold inne tallknappen (1 til 6) til [MEM] vises.
Kontakten lagres under den valgte tallknappen.
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å si den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon med stemmeanropsfunksjon.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [VOICE DIAL], og trykk deretter
på den.
Eller hold inne VOICE i minst to sekunder.
2
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
16NO
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold inne MIC.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Slik bytter du mellom håndfrimodus og
håndholdtmodus
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Nyttige funksjoner
Bruke Siri Eyes Free
 Når du kobler iPhone-enheten til USB-porten, kan det
hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig eller
avsluttes.
 Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten via USB. Det kan hende
Siri Eyes Free ikke fungerer riktig eller avsluttes.
 Det kommer ingen lyd når Siri Eyes Free er aktivert.
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri
ved å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen.
Denne funksjonen krever at du kobler en iPhone
til enheten via BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for
iPhone 4s eller senere. Kontroller at din iPhone
har den nyeste iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen og
tilkoblingskonfigureringen for din iPhone med
denne enheten på forhånd. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 7) for å få mer
informasjon.
1
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhoneenheten hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold inne VOICE i minst to sekunder.
Skjermen for stemmekommandoer vises.
3
Når iPhone-enheten angir en lyd,
snakker du i mikrofonen.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt, og så
begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på VOICE.
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel hvis
du befinner deg i en bil i fart.)
 Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som
den skal, eller responstiden kan være forsinket på
steder med dårlig mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes Freefunksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling
via BLUETOOTH.
 Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling, kan
det hende enheten bytter til BLUETOOTH-lydkilden
selv om du ikke velger et spor som skal spilles av.
17NO
Generelt oppsett (GENERAL)
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF], og trykk deretter
på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett (BT)
(Ikke tilgjengelig når BT-telefon er valgt.)
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
oppsettskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
18NO
(tilbake).
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 7)
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slås av automatisk etter et ønsket tidsrom
når enheten slås av. [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser / trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikkmeldinger (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
BTM (best tuning memory) (side 11)
(Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.)
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er tilgjengelig når en
annen kilde enn BT-telefon er valgt.
EQ5 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
EQ5 SETTING
Stiller inn [CUSTOM] for EQ5.
BASE
Velger en forhåndsinnstilt equalizer-kurve som
utgangspunkt for videre tilpasning: [BAND1]
(lav frekvens), [BAND2] (middels–lav frekvens),
[BAND3] (middels frekvens), [BAND4] (middels–
høy frekvens), [BAND5] (høy frekvens).
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -10 dB
til +10 dB.
BALANCE
Justerer lydbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
BTA VOL (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER
Endrer skjermens lysstyrke: [ON], [OFF].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når AUX eller tuneren er valgt.)
FADER
Justerer det relative nivået:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
19NO
BLUETOOTH-innstilling (BT)
Ytterligere informasjon
PAIRING (side 8)
PHONE BOOK (side 15)
REDIAL (side 15)
RECENT CALL (side 15)
VOICE DIAL (side 16)
DIAL NUMBER (side 15)
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen:
[1] (denne enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk:
[OFF], [1] (omtrent 3 sekunder),
[2] (omtrent 10 sekunder).
AUTOPAIR (automatisk gruppering)
Start BLUETOOTH-gruppering automatisk
når en iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er
tilkoblet via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 9)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstillinger, enhetsinformasjon osv.):
[YES], [NO].
Initialiser alle innstilinger når du skal kassere
enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
20NO
Forsiktighetsregler
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter i bilen
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn av
høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Om iPod
Vedlikehold
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den nyeste
programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible modeller
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (5. generasjon)

iPod touch (4. generasjon)

iPod touch (3. generasjon)

iPod classic

iPod nano (7. generasjon)

iPod nano (6. generasjon)

iPod nano (5. generasjon)

Rengjøre kontaktene
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig hvis
kontaktene mellom enheten og frontpanelet ikke
er rene. Du kan forhindre dette ved å ta av
frontpanelet (side 6) og rengjøre kontaktene med
en bomullspinne. Ikke bruk mye kraft. Da kan du
skade kontaktene.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av tenningen
og ta ut nøkkelen før du renser kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller en
metallgjenstand.
 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
21NO
Spesifikasjoner
Tuneren
FM
Innstillingsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20–15.000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-spiller
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige spor:
 mapper (albumer): 256
 filer (spor) per mappe: 256
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kBps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kBps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
22NO
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc)
*1 Den faktiske rekkevidden varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Forsterker
Ut: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Utganger:
Lydutganger (bak, sub)
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 120 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 102 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 0,7 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke
som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter som
er utledet av denne programvaren, uten spesifikk
skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION
ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
23NO
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før
du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 28).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden.
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke
angitt for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet er
veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når
[DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 18).
24NO
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON] (side 19).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen på
skjermen forsvinner.
 Kontaktene er skitne (side 21).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at bilbatteriet leverer nok strøm til
enheten. (Strømkravet er 12 V likestrøm.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Hvis problemet vedvarer, holder du inne DSPL
og
(tilbake)/MODE i minst to sekunder for
å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut automatisk,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet er
for dårlig.
 Deaktiver TA (side 11).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på SEEK +/– mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK]
vises og enheten begynner å søke etter
en annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32, støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse FATsystemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
NFC-funksjonen
Tilkobling med ettrykksfunksjonen (NFC) er ikke
mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N-Mark på denne enheten.
 Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig av
enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den er koblet til en BLUETOOTHenhet.
 Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk
etter denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på (side 9)
når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten er
det ikke alltid mulig å hente navnet.
25NO
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen når
du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 20).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen
til den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt eller
høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp av
mikrofonforsterkning (side 16).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 16).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Slå av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten.
26NO
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares i en
veske som forstyrrer signalet, må du ta ut
lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten og
mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan ikke
betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare
på anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF i minst to
sekunder, og slå deretter på enheten på nytt.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen,
må du stille inn mobiltelefonen slik at lyden
kommer fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
Feilmeldinger
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter en
annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI SEEK] vises).
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
For BLUETOOTH-funksjon:
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten er ordentlig tilkoblet,
og at BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
P EMPTY: Ingen telefonnumre er lagret.
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan ikke
vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den som
ringer.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan spilles
av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan spilles
av (side 22).
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
27NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger for
å unngå kortslutning.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten
og høyttalerne før tilkobling til kontakten for
eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten av
varmeapparatet.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen, som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på sikringen
til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
28NO
×2


 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten 
fra enheten. Se "Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten" (side 32) for mer informasjon.
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
Tilkobling
basshøyttaler*1
*3
*3
forsterker*1

*2
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 30) for å få mer informasjon.
Se Diagram over strømtilkobling (side 31)
for mer informasjon.
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
fra bilantennen*5
*1 Medfølger ikke
*2 Høyttalerimpedans: 4–8 Ω × 4
*3 RCA-kabel (medfølger ikke)
*4 Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
*5 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
29NO
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks, kan
antennen bli skadet hvis du kobler til denne
enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker når
den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
 Til bilens høyttalerkontakt
Basshøyttaler
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/svartstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå
Tilkobling til minne

Grå-/svartstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Bakhøyttaler
(venstre)

Hvit-/svartstripet

Grønn

Grønn-/
svartstripet
 Til bilens strømkontakt
30NO
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet
for å unngå skade.
Diagram over strømtilkobling
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød
Gul
Gul
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og sørg
for at ledningene er tilkoblet på riktig måte
avhengig av bilen.
Kontakt for ekstern eksternt utstyr
Samsvar tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter
enheten til bilens strømtilførsel. Hvis du har
spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
Vanlig tilkobling
Rød
Rød
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule lederne
er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
31NO
Montere enheten på dashbordet
Installasjon
Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten
Kontroller før installasjonen at sperrene på begge
sider av braketten  er bøyd 2 mm innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten  fra
enheten.
1
182 mm
53 mm
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.


2
2
Sperre
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.





Vend kroken innover.
Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen
 sitter godt fast i sporene på enheten.
Ta av og sette på frontpanelet
Se "Ta av frontpanelet" (side 6) for å få mer
informasjon.
32NO
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den, kan
de ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
33NO
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledujúcej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF