Sony | DSX-A40UI | Sony DSX-A40UI Bruksanvisning

D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
4-468-988-11(1)
FM/MW/LW
Digital Media
Player
Brukerveiledning
Du finner informasjon om hvordan du slår av
demonstrasjonsskjermen (DEMO), se side 13.
DSX-A42UI/DSX-A40UI
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
NO
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Av sikkerhetshensyn må denne enheten
installeres i dashbordet i bilen.
Instruksjoner for montering og tilkoblinger
finnes i den vedlagte monterings-/
koblingsveiledningen.
Laget i Thailand
Merknad til kundene: Følgende
informasjon gjelder bare utstyr som er
solgt i land som er underlagt EUs
direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For oppfylling av EUs produktregler: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Avhending av gamle batterier
(gjelder i EU og andre land
med egne
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller
emballasjen indikerer at batteriet som
leveres med dette produktet, ikke må
håndteres som husholdningsavfall. På
enkelte batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Det
kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly
(Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Ved
å passe på at disse batteriene håndteres på
riktig måte, vil du bidra til å hindre potensielt
negative konsekvenser for miljø og helse
som ellers kunne vært forårsaket av uriktig
håndtering av batteriet. Gjenvinning av
materialer vil bidra til å bevare
naturressurser. I tilfeller med produkter som
av årsaker som gjelder sikkerhet, ytelse eller
dataintegritet krever permanent forbindelse
med et innebygd batteri, må dette batteriet
bare byttes av kvalifisert servicepersonell.
For å sikre at batteriet vil bli håndtert på riktig
måte, må produktet på slutten av sin levetid
leveres inn til et innsamlingspunkt for
elektrisk og elektronisk avfall. For alle andre
batterier ber vi deg lese avsnittet om
hvordan man fjerner batteriet fra produktet
på en trygg måte. Lever batteriet på et
innsamlingspunkt for brukte batterier. Hvis
du ønsker nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet eller
batteriet, må du ta kontakt med
renholdsetaten i kommunen der du bor, eller
med butikken der du kjøpte produktet.
Merknad om litiumbatteriet
Ikke utsett batteriet for sterk varme, for
eksempel direkte sollys, åpen ild eller
lignende.
Advarsel hvis tenningen på bilen ikke
har noen ACC-posisjon
Husk å stille inn AUTO OFF-funksjonen
(side 13). Enheten slås helt av automatisk
etter den angitte tiden etter at enheten er
slått av, for å hindre at den trekker strøm fra
batteriet. Hvis du ikke stiller inn AUTO OFF
-funksjonen, må du trykke og holde på OFF til
skjermen blir svart hver gang du slår av
tenningen.
2NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\030TOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Innhold
Oversikt over deler og kontroller . . . . . . . . . 4
Komme i gang
Fjerne frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stille klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Koble til en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . 7
Koble til andre bærbare lydenheter . . . . . . . 7
Høre på radio
Høre på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bruke radiodatasystem (RDS) . . . . . . . . . . . . 9
Avspilling
Spille av fra en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . 10
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . .11
Innstillinger
Avslutte DEMO-modus. . . . . . . . . . . . . . . . .
Enkel innstillingsoperasjon . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ3 PRST (EQ3-forhåndsinnstilling) . . .
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH . . . . . . . .
13
13
13
14
14
14
Annen informasjon
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
16
18
3NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Oversikt over deler og kontroller
Hovedenhet
Talltast 2/ALBUM  er merket med et merkbart punkt.

(bla gjennom) (side 12)
Gå inn i blamodus under avspilling.
 Kontrollhjul
Drei for å justere volumet.
ENTER
Angi valgt element.
 SOURCE
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
-OFF
Trykk og hold i 1 sekund for å slå av
strømmen.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å
slå av strømmen og skjermen.
Hvis enheten er slått av og skjermen blir
svart, kan du ikke bruke fjernkontrollen.
SELECT
Angi lydinnstilling.
Trykk og hold for å åpne den generelle
oppsettmenyen.
 MODE (side 8, 11)
 Skjerm


(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjermbilde.
(utløserknapp for frontpanel)
4NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
 SEEK +/Still inn radiostasjoner automatisk. Trykk
og hold for å stille inn manuelt.
RM-X211 fjernkontroll
/ (forrige/neste), / (spol
bakover/forover)
 Signalmottak for fjernkontrollen
 AF (alternative frekvenser) / TA
(trafikkmeldinger)
Still inn AF og TA i RDS.
-PTY (programtype)
Trykk og hold for å velge PTY i RDS.
 Talltaster
Ta inn lagrede radiostasjoner. Trykk og
hold for å lagre stasjoner.
ALBUM /
Hopp over et album for en lydenhet.
Trykk og hold for å hoppe over album
kontinuerlig.
PAUSE
SHUF (veksle)
 DSPL (skjerm)
Endre visningselementer.
-SCRL (rull)
Trykk og hold for å rulle i et
visningselement.
VOL+-knappen (volum) er merket med et
følbart punkt.
Ta av isolasjonsfilmen før bruk.
 USB-port
 AUX-kontakt
 ATT (reduser)
Redusert lyd. Trykk en gang til for å
avbryte redusert lyd.
 SOUND
Åpne lydoppsettmenyen direkte.
-MENU
Trykk og hold for å åpne den generelle
oppsettmenyen.
5NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
  ()/ (+)/ (–)/ ()/ENTER
Oppsettelementer osv. kan betjenes med
///.
 VOL (volum) +/–
Komme i gang
Fjerne frontpanelet
Du kan ta av frontpanelet på denne enheten
for å forhindre tyveri.
1
Trykk og hold på OFF .
Enheten slås av.
2
Trykk på
, og ta deretter av
panelet ved å dra det mot deg.
Advarselsalarm
Hvis du slår av tenningen uten å ta av
frontpanelet, vil advarselsalarmen høres i
noen få sekunder. Alarmen går bare hvis den
innebygde forsterkeren er i bruk.
Feste frontpanelet
6NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
2
Stille klokken
1
Koble iPoden/USB-enheten til
enheten.
Når du skal koble til en iPod/iPhone, må
du bruke en USB-kabel for iPod (følger
ikke med).
Trykk og hold på SELECT.
Oppsettmenyen vises.
Koble til en iPhone
2
Drei kontrollhjulet for å velge
[CLOCK-ADJ], og trykk på det.
Timetallet blinker.
3
Drei kontrollhjulet for å stille timer
og minutter.
Du kan flytte markøren ved å trykke på
SEEK +/–.
4
Når du har stilt inn minuttene,
trykker du på SELECT.
Innstillingen er ferdig, og klokken
begynner å gå.
Trykk på DSPL for å vise klokken.
Koble til andre bærbare
lydenheter
1 Slå av den bærbare lydenheten.
2 Skru ned volumet på enheten.
3 Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en egnet kabel
(følger ikke med)*.
Koble til en iPod/
USB-enhet
1
* Pass på at du bruker en rett plugg.
Skru ned volumet på enheten.
4
Trykk på SOURCE for å velge [AUX].
7NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Avstemme volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Begynn å spille av fra den bærbare
lydenheten på moderat volum, og still inn
ditt vanlige volum på enheten.
Trykk på SELECT, og drei kontrollhjulet for å
velge [AUX VOL] (side 14).
Høre på radio
Høre på radio
Hvis du vil høre på radio, trykker du på
SOURCE for å velge [TUNER].
Lagre automatisk (BTM)
1
2
Trykk på MODE for å bytte bånd.
Trykk og hold på SELECT (FM1, FM2,
FM3, MW eller LW).
Oppsettmenyen vises.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
[BTM], og trykk på det.
Enheten lagrer stasjonene på talltastene i
rekkefølge etter frekvensen.
Stille inn stasjoner
1
Trykk på MODE for å bytte
radiobånd (FM1, FM2, FM3, MW
eller LW).
2
Søke etter stasjoner
Søke manuelt
Trykk og hold på SEEK +/– for å finne
frem til den omtrentlige frekvensen, og
trykk deretter på SEEK +/– gjentatte
ganger for å finjustere frekvensen.
Søke automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten tar inn en
stasjon. Gjenta prosessen til du kommer
til den ønskede stasjonen.
8NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Lagre manuelt
1
Når du mottar stasjonen som du vil
lagre, trykker og holder du på en
talltast (1 til 6) til [MEM] vises.
Ta inn de lagrede stasjonene
1
Velg båndet, og trykk på en talltast
(1 til 6).
Bruke radiodatasystem
(RDS)
Angi alternative frekvenser (AF) og
trafikkmeldinger (TA)
AF justerer kontinuerlig stasjonen til det
sterkeste signalet i et nettverk, og TA gir
aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis det kan mottas.
1
Trykk på AF/TA for å velge [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller
[AF/TA-OFF].
Lagre RDS-stasjoner med AF og TA
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner
sammen med en AF/TA-innstilling. Still inn
AF/TA, og lagre deretter stasjonen med BTM
eller manuelt. Hvis du forhåndsinnstiller
manuelt, kan du også forhåndsinnstille
radiostasjoner som ikke har RDS.
Motta nødmeldinger
Med AF eller TA på vil nødmeldinger
automatisk avbryte den kilden som er valgt.
Ved justering av volumet under en
trafikkmelding
Nivået vil bli lagret i minnet for senere
trafikkmeldinger, uavhengig av det vanlige
volumet.
Holde fast på ett regionalprogram
(REGIONAL)
Når AF og REGIONAL er på, vil du ikke flyttes
over til en annen regional stasjon med
sterkere frekvens. Hvis du kommer utenfor
mottaksområdet for dette
regionalprogrammet, stiller du inn [REG-OFF]
under generelt oppsett mens FM-radioen er
på (side 14).
Denne funksjonen fungerer ikke i
Storbritannia og enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre
lokale stasjoner i området, selv om de ikke er
lagret på talltastene.
Trykk på en talltast (1 til 6) som en lokal
stasjon er lagret på, under FM-mottak. Trykk
en gang til innen fem sekunder. Gjenta
prosessen til du får inn den lokale stasjonen.
Velge programtyper (PTY)
Bruk PTY til å vise eller søke etter en bestemt
programtype.
1
Trykk og hold på PTY under
FM-mottak.
9NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
2
Drei kontrollhjulet til den ønskede
programtypen vises, og trykk på
det.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som sender den valgte programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(informasjon), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (vitenskap), VARIED
(variert), POP M (popmusikk), ROCK M (rock),
EASY M (lett musikk), LIGHT M (lett klassisk),
CLASSICS (seriøs klassisk), OTHER M (annen
musikk), WEATHER (vær), FINANCE
(økonomi), CHILDREN (barneprogram),
SOCIAL A (samfunnsliv), RELIGION (religion),
PHONE IN (innringing), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal
musikk), OLDIES (gode gamle låter), FOLK M
(folkemusikk), DOCUMENT (dokumentar)
Avspilling
Spille av fra en iPod/
USB-enhet
I denne brukerveiledningen brukes «iPod»
som generell term for iPod-funksjonene på
både iPod og iPhone med mindre noe annet
er angitt i tekst eller illustrasjoner.
Du finner informasjon om kompatibilitet for
iPod under «Om iPod» (side 15) eller på
brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget.
USB-enheter av typen masselagringsenheter
(for eksempel minnepinner, digitale
mediespiller, Android™-telefoner) som er
kompatible med USB-standarden, kan
brukes.
Det kan være nødvendig å stille inn
USB-tilkoblingsmodus til MSC, avhengig av
mediespilleren eller Android-telefonen.
Merknader
Stille klokken (CT)
CT-dataene fra RDS-sendingen stiller
klokken.
1
Velg [CT-ON] under på den
generelle oppsettmenyen (side 13).
 Du finner informasjon om kompatibilitet for
USB-enheten på brukerstøttesidene som er angitt
bak på omslaget.
 Avspilling av følgende typer MP3-/WMA-filer
støttes ikke.
 filer med tapsfri komprimering
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 lydfiler med flere kanaler
1
Koble en iPod/USB-enhet til
USB-porten (side 7).
Avspillingen begynner.
Hvis enheten allerede er koblet til, starter
du avspillingen ved å trykke på SOURCE
og velge [USB].
2
Juster volumet på denne enheten.
10NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Avslutte avspilling
Trykk og hold på OFF i 1 sekund.
Søke etter og spille av spor
Fjerne enheten
Stopp avspillingen, og koble deretter fra
enheten.
Gjentatt og tilfeldig blandet
avspilling
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB,
kontrolleres ringevolumet på iPhonen, ikke
på enheten. Pass på at du ikke kommer til å
skru opp volumet under en samtale, siden
plutselig høy lyd kan føre til at samtalen
avbrytes.
Bruke en iPod direkte
(passasjerkontroll)
Trykk og hold på MODE under avspilling til
[IPOD] vises for å styre iPoden direkte.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan
justeres på enheten.
Avslutte passasjerkontroll
Trykk og hold på MODE til [AUDIO] vises.
Gjenta avspilling:
1
Trykk og hold på SELECT under
avspilling.
2
Drei kontrollhjulet for å velge
[REPEAT], og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
ønsket avspillingsmodus, og trykk
på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake
til forrige skjermbilde.
Tilfeldig avspilling:
1
Trykk på SHUF gjentatte ganger
under avspilling for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspilling i valgt
avspillingsmodus starter.
Hvilke avspillingsmoduser som er
tilgjengelige, avhenger av lydkilden.
11NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Trykk på
(bla gjennom)* under
USB-avspilling for å vise listen over
søkekategorier.
Når listen over spor vises, trykker du på
(tilbake) gjentatte ganger for å vise
ønsket søkekategori.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Drei kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, og trykk på
det.
Avspillingen begynner.
* Trykk på
(bla gjennom) i mer enn
2 sekunder under avspilling for å gå direkte
tilbake til begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollhjulet for å velge
ønsket søkekategori, og trykk
deretter på det for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen begynner.
Gå ut av Quick-BrowZer-modus
Trykk på
(bla gjennom).
Søke ved å hoppe over elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
(bla gjennom)
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollhjulet for å velge
elementet.
Listen hopper i trinn på 10 % av samlet
antall elementer.
12NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
3
Innstillinger
Avslutte DEMO-modus
Du kan avslutte demonstrasjonsskjermen
som vises når enheten er slått av.
1
3
Drei kontrollhjulet for å velge
[DEMO], og trykk på det.
Drei kontrollhjulet for å velge
[DEMO-OFF], og trykk på det.
Innstillingen er fullført.
4
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
(tilbake).
Trykk og hold på SELECT.
Oppsettmenyen vises.
2
Drei kontrollhjulet for å velge de
ønskede alternativene, og trykk på
det.
Trykk på
(tilbake).
Skjermen går tilbake til normal radio-/
avspillingsmodus.
Generelt oppsett
CLOCK-ADJ (stille klokken) (side 7)
CT (klokketid)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
BEEP
Aktiverer pipelyden: [ON], [OFF].
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 6) (bare tilgjengelig når enheten er
slått av).
AUX-A (AUX-lyd)
Aktiverer AUX-kildeskjermen: [ON], [OFF]
(bare tilgjengelig når enheten er slått av).
Enkel innstillingsoperasjon
Du kan stille inn elementer på menyen på
følgende måte.
Følgende elementer kan stilles inn avhengig
av kilde og innstilling.
1
2
Trykk på SELECT for lydoppsett,
eller trykk og hold på SELECT for
generelt oppsett.
Drei kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, og trykk på
det.
AUTO OFF
Slår helt av automatisk etter et angitt
tidsrom etter at enheten ble slått av: [NO],
[30S] (30 sekunder), [30M] (30 minutter),
[60M] (60 minutter).
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
DIMMER
Endrer lysstyrken på skjermen: [ON], [OFF].
AUTO SCR (autorull)
Ruller automatisk lange elementer: [ON],
[OFF].
13NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
REPEAT (side 11)
REGIONAL
Begrenser radiomottak til en bestemt
region: [ON], [OFF] (bare tilgjengelig under
mottak av FM-signaler).
LOUDNESS (dynamisk lydstyrke)
Forsterker bass og diskant for klarere lyd
ved lave volumnivåer: [ON], [OFF].
BTM (side 8)
Lydoppsett
EQ3 PRST (EQ3-forhåndsinnstilling)
Velger en av 7 equalizer-kurver eller slår av
funksjonen: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM],
[OFF].
Innstillingen for equalizerkurve kan lagres
for hver kilde.
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH
Angir [CUSTOM] av EQ3.
Tilpasser equalizer-kurven.
Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB fra
-10 til +10 dB.
BALANCE
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15 (R15)]
– [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].
FADER
Justerer det relative nivået: [FRONT-15
(F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].
AUX VOL (AUX-volum)
Justerer volumet for hver tilkoblede
eksterne enhet:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumet mellom kilder.
14NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Om iPod
Annen informasjon
Forholdsregler
 Kjøl ned enheten før bruk hvis bilen har
stått parkert i direkte sollys.
 Ikke legg igjen frontpanelet eller
lydenheter inne i bilen. Det kan føre til
funksjonsfeil på grunn av høye
temperaturer i direkte sollys.
 Kraftantennen forlenges automatisk.
Opprettholde høy lydkvalitet
Ikke sprut væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge for MP3-/
WMA-filer
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3-/WMA-fil
(spor)
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater alle iPod-enheter til nyeste
programvareversjon før bruk.
Laget for
 iPod touch (5. generasjon)
 iPod touch (4. generasjon)
 iPod touch (3. generasjon)
 iPod touch (2. generasjon)
 iPod classic
 iPod nano (7. generasjon)
 iPod nano (6. generasjon)
 iPod nano (5. generasjon)
 iPod nano (4. generasjon)
 iPod nano (3. generasjon)
 iPod nano (2. generasjon)
 iPod nano (1. generasjon)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Passasjerkontroll er ikke tilgjengelig for iPod
nano (1. generasjon).
 «Laget for iPod» og «Laget for iPhone»
betyr at en elektronisk enhet er utformet
for spesifikt å kunne kobles til henholdsvis
iPod eller iPhone og at utvikleren
sertifiserer at enheten oppfyller Apples
ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for
denne enhetens funksjon eller ytelse eller
at det oppfyller sikkerhetsregler og
forskrifter. Vær oppmerksom på at bruk av
denne enheten med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ytelsen.
15NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Vedlikehold
Bytte litiumbatteriet i fjernkontrollen
Når batteriet blir svakt, blir rekkevidden for
fjernkontrollen dårligere. Bytt ut batteriet
med et nytt CR2025 litiumbatteri. Bruk av
andre batterier kan medføre fare for brann
eller eksplosjon.
+-siden opp
Merknader om litiumbatteriet
 Oppbevar litiumbatteriet utenfor rekkevidde for
barn. Hvis batteriet svelges, må lege kontaktes
umiddelbart.
 Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre god
kontakt.
 Pass på at du setter inn batteriet med polene i
riktig retning.
 Ikke hold batteriet med metallpinsett. Det kan
føre til kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere hvis det
håndteres feil.
Du må ikke lade det opp igjen, ta det fra
hverandre eller brenne det.
Rengjøring av kontakter
Hvis kontaktene mellom enheten og
frontpanelet ikke er rene, kan det føre til at
enheten ikke fungerer som den skal. For å
unngå dette, kan du rengjøre kontaktene ved
å ta av frontpanelet (side 6) og rengjøre
kontaktene med en bomullspinne. Ikke bruk
for mye kraft, det kan føre til skade på
kontaktene.
Merknader
 Av sikkerhetshensyn bør du slå av tenningen og
ta ut nøkkelen før du rengjør kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller
med metallgjenstander.
Spesifikasjoner
Radio
FM
Frekvenser: 87,5 – 108,0 MHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens: 25 kHz
Bruksfølsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 80 dB (stereo)
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Frekvenser:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz / 4,5 kHz
16NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Sensitivitet:
MW: 26 μV
LW: 45 μV
Det kan hende at forhandleren din ikke har
noe av tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren
om nærmere informasjon.
USB-spiller
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maksimum strøm: 1 A
Maksimum antall gjenkjennelige data:
Mapper (album): 128
Filer (spor) per mappe: 512
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
Copyright
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Kraftforsterker
Utgang: Høyttalere
Høyttalerimpedans: 4 til 8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W x 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Utganger:
Lydutgangsterminal (bak)
Kontrollterminal for kraftantennerelé
Kontrollterminal for kraftforsterker
Innganger:
Inngangsterminal for fjernkontroll
Inngangsterminal for antenne
AUX-inngangsterminal (stereominikontakt)
USB-port
Strømtilførsel: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Dimensjoner:
Ca. 178 × 50 × 120 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 × 53 × 103 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 0,7 kg
Innhold i pakken:
Hovedenhet (1)
Fjernkontroll (1): RM-X211
Deler til montering og tilkobling (1 sett)
Tilbehør, valgfritt:
USB-kabel for iPod: RC-100IP
Dette produktet er beskyttet av enkelte
opphavsrettigheter som tilhører Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik
teknologi utenom dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
selskap som representerer Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, og iPod
touch er varemerker som tilhører Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter
på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Android er et varemerke som tilhører Google
Inc. Bruk av dette varemerket krever tillatelse fra
Google.
17NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Feilsøking
Sjekklisten nedenfor vil hjelpe deg å løse
problemer du kan komme ut for med
enheten.
Kontroller alle kontakter og prosedyrer før du
går gjennom sjekklisten.
Du finner informasjon om hvordan du bruker
sikringen og fjerner enheten fra dashbordet, i
monterings-/koblingsveiledningen som
følger med enheten.
Hvis problemet ikke blir løst, kan du gå til
brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget.
Generelt
Det tilføres ikke strøm til enheten.
 Hvis enheten er slått av og skjermen blir
svart, kan ikke enheten styres med
fjernkontrollen.
 Slå på enheten.
Ingen lyd.
 Fadekontrollen [FADER] er ikke stilt inn for et
system med 2 høyttalere.
Ingen pipelyd.
 En valgfri kraftforsterker er koblet til, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Demonstrasjonsmodus starter under
avspilling eller radiomottak.
 Hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet
av 5 minutter og demonstrasjonsmodus er
satt til [DEMO-ON], begynner
demonstrasjonsmodus.
 Sett demonstrasjonsmodus til [DEMO-OFF]
(side 13).
Skjermen er eller blir svart.
 Dimmeren er satt til [DIM-ON] (side 13).
 Skjermen blir svart hvis du trykker og holder
på OFF.
 Trykk på OFF på enheten til elementene på
skjermen vises igjen.
 Kontaktene er skitne (side 16).
Radiomottak
Får ikke inn stasjoner.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er feil.
 Kontroller koblingen til bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke forlenges, må du
undersøke koblingen til
kraftantenneledningen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille
stasjoner.
 Kringkastingssignalet er for svakt.
RDS
Innholdet i minnet har blitt slettet.
 Strømforsyningen eller batteriet er koblet fra
eller ikke riktig koblet til.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er
slettet.
Sikringen har gått.
Avgir støy når man endrer stilling på
nøkkelen i tenningen.
 Ledningene er ikke riktig koblet sammen med
bilens tilbehørskontakt.
SEEK begynner etter noen få sekunder med
lytting.
 Stasjonen er ikke-TP eller har svakt signal.
 Deaktiver TA (side 9).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 9).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger selv
om den er TP.
 Still inn på en annen stasjon.
18NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
PTY viser [- - - - - - - -].
 Gjeldende stasjon er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen har ikke oppgitt programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for
gjeldende stasjon.
 Trykk på SEEK +/– mens navnet på
programtjenesten blinker. [PI SEEK] vises,
og enheten begynner å søke etter en
annen frekvens med samme PI
(program-ID).
USB-avspilling
Du kan ikke spille av elementer via en
USB-hub.
 Enheten kjenner ikke igjen USB-enheter via
en USB-hub.
Noen USB-enheter venter lengre før de spilles
av enn andre.
 USB-enheten inneholder filer med en
kompleks trestruktur.
Lyden er ujevn.
 Lyden kan bli ujevn ved høy bithastighet på
mer enn 320 kbps.
Feilmeldinger
CHECKING
 Enheten kontrollerer forbindelsen med en
USB-enhet.
 Vent til forbindelsen er bekreftet.
ERROR
 Det kan ha oppstått en intern funksjonsfeil.
 Trykk på OFF i mer enn 2 sekunder
(skjermen blir svart), og trykk deretter på
OFF en gang til.
ERROR-99
 Det kan ha oppstått en intern funksjonsfeil.
 Trykk på OFF i mer enn 2 sekunder
(skjermen blir svart), og trykk deretter på
OFF en gang til. Hvis feilmeldingen blir
værende på skjermen, må du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
NO AF (ingen alternative frekvenser)
 Det finnes ingen alternativ frekvens for
gjeldende stasjon.
 Trykk på SEEK +/– mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheten
begynner å søke etter en annen frekvens
med samme (program-ID). ([PI SEEK] vises.)
NO MUSIC
 USB-enheten inneholder ikke musikkfiler.
 Koble til en USB-enhet med musikkfiler på.
NO NAME
 Navnet på et album, en artist eller et spor er
ikke lagt inn på USB-enheten.
NO SUPRT (støttes ikke)
 USB-hubber støttes ikke på denne enheten.
 Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke.
Du finner informasjon om kompatibilitet for
USB-enheten på brukerstøttesidene som er
angitt bak på omslaget.
NO TP (ingen trafikkprogrammer)
 Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige
trafikkstasjoner.
NO USB
 USB er valgt som kilde, men det er ikke koblet
til noen USB-enhet. En USB-enhet eller -kabel
har blitt koblet fra under avspilling.
 Koble til USB-enheten/kabelen så den
sitter godt i kontakten.
19NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
OVERLOAD
 USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og bytt deretter
kilde ved å trykke på OFF.
 Viser at USB-enheten er i ustand eller at en
ustøttet enhet er koblet til.
READ
 Enheten leser all spor- og albuminformasjon
på USB-enheten.
 Vent til lesingen er fullført, så begynner
avspillingen automatisk. Avhengig av
strukturen på USB-enheten kan det ta mer
enn et minutt.
STOP
 Vises når gjentatt avspilling ikke er valgt, og
det siste sporet på albumet er ferdigspilt.
Musikkprogrammet på iPoden/iPhonen
avsluttes.
 Trykk på PAUSE for å starte avspillingene
igjen.
Hvis disse løsningene ikke hjelper deg å løse
problemene dine, ber vi om at du tar kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
20NO
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-70250_layout_FM_NO\DSX-A40-42UI\OI_FM\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 22 Tuesday, December 9, 2014 1:27 PM
Supportsite
Supportwebbplats
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge
dette websted:
Besök webbplatsen nedan om du har några frågor och
för att få den senaste supportinformationen för
produkten:
Tukisivusto
Jos sinulla on kysyttävää tai etsit uusimpia tukitietoja
tästä laitteesta, mene seuraavaan web-osoitteeseen:
Brukerstøtte
Hvis du har spørsmål eller vil ha den nyeste
informasjonen om brukerstøtte for dette produktet, kan
du gå til følgende nettadresse:
http://support.sony-europe.com/
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrer produktet ditt på nettet nå på adressen:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Printed in Denmark
DSX-A42UI/DSX-A40UI
4-468-988-11(1)
Download PDF

advertising