Sony | DSX-A200UI | Sony DSX-A200UI Mediemottaker med USB Bruksanvisning

4-576-780-11(1) (NO)
Digital FM/MW/LWmediespiller
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO), kan du se
side 10.
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon, kan du se
side 17.
DSX-A202UI/DSX-A200UI
Bruksanvisning
NO
Installerer av sikkerhetshensyn denne enheten
i bilens dashboard fordi baksiden kan bli varm
ved bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 17) for å få mer
informasjon.
Produsert i Thailand
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen med
et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på
å kvitte deg med slike produkter og batterier på
en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet
fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte
2NO
batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen hvor
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen mangler
ACC-posisjon
Husk å slå av AUTO OFF-funksjonen (side 11).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester som
tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Innhold
Oversikt deler og kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komme i gang
Ta av frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet. . . . . . . . . . . .
5
6
6
6
Lytte til radio
Lytte til radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . . 7
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Settings
Avbryte DEMO-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skjermoppsett (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilkobling/installasjon
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3NO
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet
 Utløserknapp for frontpanel
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden og
vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.
 Kontrollknapp
Drei for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
MENU
Åpne innstillingsmenyen.
 Skjerm
 SEEK +/–
Still inn radiostasjoner automatisk. Hold inne
for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
(bla) (side 10)
Aktiver blamodus under avspilling.
 MODE (side 7, 9)
(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
 Mottaker for fjernkontrollen
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiostasjoner. Hold inne for
å lagre stasjoner.
ALBUM /
Hopp over et album på lydenhet. Hold inne
for å hoppe over albumer uavbrutt.
(gjenta)
(tilfeldig rekkefølge)
PAUSE
 MEGA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre MEGA BASSinnstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-inngang
4NO
 DSPL (display)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rull)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 USB-port
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne enheten for
å forhindre tyveri.
1
Hold inne OFF  til enheten slås av,
trykk på utløserknappen på frontpanelet
 og trekk deretter panelet mot deg for
å fjerne det.
Alarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFF-posisjon
uten å fjerne frontpanelet, høres alarmen i noen
sekunder. Alarmen høres bare hvis den innebygde
forsterkeren er i bruk.
Sette på frontpanelet
5NO
Stille inn klokken
1
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
Drei kontrollknappen for å velge
[SET CLOCK-ADJ], og trykk deretter
på den.
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Tidsangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en rett kontakt.
Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke)
til å koble til en iPod/iPhone.
6NO
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 11).
Lagre manuelt
Lytte til radio
1
Lytte til radio
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC for
å velge [TUNER].
Lagre automatisk (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/– flere
ganger for å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten stiller inn på en
stasjon.
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med sterkest
signal. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF/TA], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF],
og trykk deretter på den.
7NO
Slik lagrer du RDS-stasjoner med AF- og TAinnstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt.
Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du
også forhåndsinnstille andre stasjoner enn
RDS-stasjoner.
Velge programtyper (PTY)
1
2
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert, byttes
det ikke til en sending på en annen regional stasjon
med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, velger
du[SET REG-OFF] i [SET GENERAL] under FM-mottak
(side 11).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og
enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder.
Gjenta fremgangsmåten til den lokale stasjonen
mottas.
8NO
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk deretter
på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
kringkaster den valgte programtypen.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Trykk på PTY under FM-mottak.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (klassisk musikk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (været),
FINANCE (finansinformasjon), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale forhold),
RELIGION (religion), PHONE IN
(innringingsprogrammer), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusikk), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal musikk),
OLDIES (klassikere), FOLK M (folkmusikk),
DOCUMENT (dokumentarprogrammer)
Stille inn klokken (CT)
Klokken stilles med CT-dataene fra RDSoverføringen.
1
Angi [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(side 11).
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 12)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol), for eksempel
en USB Flash-enhet, digital mediespiller eller
Android™-telefon, som overholder USBstandarden, kan brukes.
Avhengig av den digitale mediespilleren eller
Android-telefonen kan innstilling av USBtilkoblingsmodus til MTP være nødvendig.
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/FLAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanals lydfiler
MP3/WMA:
 filer med komprimering uten datatap
1
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 6).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC for å velge
[USB]. ([IPD] vises på skjermen når iPod-enheten
er gjenkjent).
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og
ikke av denne enheten. Unngå å øke volumet på
enheten under et anrop da lyden plutselig kan
bli veldig høy når anropet avsluttes.
Betjene en iPod direkte
(passasjerbetjening)
1
Hold inne MODE under avspilling til
[MODE IPOD] vises.
Det blir mulig å betjene iPod-enheten.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan
justeres på denne enheten.
Slik avslutter du passasjerbetjening
Hold inne MODE til [MODE AUDIO] vises.
Søke etter og spille av spor
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
9NO
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
2
3
Settings
Under USB-avspilling holder du
(bla)*
inne for å vise listen med søkekategorier.
Avbryte DEMO-modus
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
* Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
1
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF], og trykk deretter
på den.
Avspillingen starter.
Innstillingen er fullført.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
4
(bla).
Trykk på
(bla).
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY)
1
2
Det valgte elementet vises.
5
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
element, og trykk deretter på den.
Avspillingen starter.
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Søke ved å hoppe mellom elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
innstillingskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
10NO
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 6)
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 5).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slås av automatisk etter et ønsket tidsrom når
enheten slås av. [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser/trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikkmeldinger (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
BTM (best tuning memory) (side 7)
(Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.)
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er tilgjengelig når en kilde
er valgt.
EQ5 SETTING
Stiller inn [CUSTOM] for EQ5.
BASE
Velger en forhåndsinnstilt equalizer-kurve som
utgangspunkt for videre tilpasning: [BAND1]
(lav frekvens), [BAND2] (middels–lav frekvens),
[BAND3] (middels frekvens), [BAND4] (middels–
høy frekvens), [BAND5] (høy frekvens).
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -10 dB
til +10 dB.
BALANCE
Justerer lydbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER
Endrer skjermens lysstyrke: [ON], [OFF].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuneren er valgt.)
EQ5 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
11NO
Om iPod
Ytterligere informasjon
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den nyeste
programvaren før bruk.
Forsiktighetsregler
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter i bilen
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn
av høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible modeller
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (5. generasjon)

iPod touch (4. generasjon)

iPod touch (3. generasjon)

iPod classic

iPod nano (7. generasjon)

iPod nano (6. generasjon)

iPod nano (5. generasjon)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
12NO
Vedlikehold
Rengjøre kontaktene
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig hvis
kontaktene mellom enheten og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved å ta av
frontpanelet (side 5) og rengjøre kontaktene med
en bomullspinne. Ikke bruk mye kraft. Da kan du
skade kontaktene.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av tenningen
og ta ut nøkkelen før du renser kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller en
metallgjenstand.
Spesifikasjoner
Tuneren
FM
Innstillingsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20–15.000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-spiller
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige spor:
 mapper (albumer): 256
 filer (spor) per mappe: 256
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Forsterker
Utgang: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Effekt:
Lydutganger (bak)
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 120 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 102 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 0,7 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
13NO
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Opphavsrett
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av
slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt
uten en lisens fra Microsoft eller et av Microsofts
godkjente datterselskaper.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter som er
utledet av denne programvaren, uten spesifikk
skriftlig tillatelse på forhånd.
14NO
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION
ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før
du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 17).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden.
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke
angitt for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet er
veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når [DEMOON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 11).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON] (side 11).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen på
skjermen forsvinner.
 Kontaktene er skitne (side 13).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at bilbatteriet leverer nok strøm
til enheten. (Strømkravet er
12 V likestrøm.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
 Trykk på DSPL og
(tilbake)/MODE i minst
to sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut automatisk,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet
er for dårlig.
 Deaktiver TA (side 7).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 7).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
15NO
Feilmeldinger
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på SEEK +/– mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK] vises
og enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI SEEK].
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32, støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse FATsystemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan spilles
av (side 13).
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
16NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger
for å unngå kortslutning.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten
og høyttalerne før tilkobling til kontakten for
eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten av
varmeapparatet.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
×2


 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten 
fra enheten. Se "Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten" (side 20) for å få mer informasjon.
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk. Du
trenger dem hvis du vil fjerne enheten fra bilen.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen, som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på sikringen
til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
17NO
Tilkobling
*3
forsterker*1

*2
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 19) for å få mer informasjon.
Se Diagram over strømtilkobling (side 19)
for mer informasjon.
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
fra bilantennen*5
*1 Medfølger ikke
*2 Høyttalerimpedans: 4–8 Ω × 4
*3 RCA-kabel (medfølger ikke)
18NO
*4 Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
*5 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks, kan
antennen bli skadet hvis du kobler til denne
enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker når
den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
 Til bilens høyttalerkontakt
Basshøyttaler
1
2
3
4
5
6
7
8
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/svartstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå
Tilkobling til minne

Grå-/svartstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Bakhøyttaler
(venstre)

Hvit-/svartstripet

Grønn

Grønn-/
svartstripet
 Til bilens strømkontakt
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet
for å unngå skade.
Diagram over strømtilkobling
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og sørg
for at ledningene er tilkoblet på riktig måte
avhengig av bilen.
Kontakt for ekstern eksternt utstyr
19NO
Vanlig tilkobling
Rød
Installasjon
Rød
Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten  fra
enheten.
1
Når plasseringen av de røde og gule lederne
er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul

12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød
Gul
Gul
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.
2
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.


Samsvar tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter
enheten til bilens strømtilførsel. Hvis du har
spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
20NO

Gul
Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
Kontroller før installasjonen at sperrene på begge
sider av braketten  er bøyd 2 mm innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
182 mm
53 mm

2
Ta av og sette på frontpanelet
Se "Ta av frontpanelet" (side 5) for å få mer
informasjon.
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den,
kan de ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Sperre
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .


Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen
 sitter godt fast i sporene på enheten.
21NO
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising