Sony | DSX-M55BT | Sony DSX-M55BT Media Receiver med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-588-324-11(1) (NO)
FM/AM
Digital mediespiller
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO), kan du
se side 20.
For å bytte FM/AM-søkeintervall, se side 8.
Du finner informasjon om tilkobling/installasjon på side 32.
DSX-M55BT
Bruksanvisning
NO
Eierens notater
Modell- og serienummer finnes på undersiden
av enheten.
Noter serienummeret på stedene nedenfor.
Du må oppgi disse numrene når du kontakter
din Sony-forhandler angående dette produktet.
Modellnr. DSX-M55BT
Serienr.
Av sikkerhetshensyn bør denne enheten
monteres i båtens dashbord fordi baksiden
blir varm ved bruk.
Du finner mer informasjon under "Tilkobling/
installasjon" (side 32).
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Advarsel
Sony Corporation erklærer med dette at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke kravene og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne
nettadressen: http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen med
et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter
og batterier på en riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet
fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om avhending
av dette produktet og batteriene.
Merknad om litiumbatteriet
Ikke utsett batteriet for ekstrem varme som direkte
sollys, åpen ild eller tilsvarende.
Advarsel hvis tenningslåsen i båten ikke
har ACC-posisjon
Husk å stille inn AUTO OFF-funksjonen (side 21).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
2NO
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS TID
PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV
DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av fartøy rett til å innføre visse krav til montering
av radiosendere i båter.
Les bruksanvisningen for båten eller kontakt
båtprodusenten/-forhandleren før du monterer
dette produktet.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan
forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
Nødanrop
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for båt
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten bruker radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt
funksjoner som programmeres av brukeren.
Tilkobling er ikke garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
3NO
Innhold
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oversikt deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Endre FM/AM-søkeintervallet . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 8
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . 11
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-innstilling (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
21
22
22
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
24
26
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 12
Å lytte til SiriusXM Radio (bare USA/Canada). . . . 13
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . 15
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lytte til Pandora®
Stille inn Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Strømme Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilgjengelige funksjoner i Pandora® . . . . . . . . . . . 17
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 19
Nyttige funksjoner
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4NO
Tilkobling/installasjon
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
34
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet
 Utløserknapp for frontpanel
N-merke
Berør kontrollknappen med Android™smarttelefonen for å opprette Bluetooth®tilkobling.
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden
og vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og displayet.
Hvis enheten er slått av og skjermbildet
forsvinner, er ikke fjernkontrollen tilgjengelig.
 Kontrollknapp
Vri for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
* Ikke tilgjengelig hvis du har valgt BT-telefon.
 Skjerm
 SEEK +/–
Still inn radiokanaler automatisk. Hold inne
for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
(bla) (side 13, 15, 17)
Aktiver blamodus under avspilling.
MENU*
Åpne oppsett-menyen.

VOICE (side 18, 19)
Hold inne i minst to sekunder for å aktivere
stemmeanrop eller Siri-funksjonen
(bare iPhone).
 MODE (side 12, 14, 15, 17, 19)
CALL
Gå til anropsmenyen. Motta/avslutt et anrop.
Trykk og hold i mer enn to sekunder for å bytte
BLUETOOTH-signalet.
(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
5NO
 Mottaker for fjernkontroll
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiokanaler. Hold inne for
å lagre kanaler.
Ring et lagret telefonnummer. Hold inne for
å lagre et telefonnummer.
RM-X231-fjernkontroll
ALBUM /
Hopp over et album på en lydenhet. Hold inne
for å hoppe over albumer uavbrutt.
Trykk på  for tommel opp eller  tommel ned
i Pandora® (side 17).
(gjenta)
(tilfeldig rekkefølge)
MIC (side 19)
PAUSE
 MEGA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre MEGA BASSinnstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-inngang
 DSPL (display)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rull)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 USB-port
 Mikrofon (innerpanelet)
For at håndfrifunksjonen skal fungere riktig,
må du ikke dekke mikrofonen med tape, e.l.
VOL (volum) +-knappen har et berøringspunkt.
 CALL
Gå til anropsmenyen. Motta/avslutt et anrop.
 SOUND*
Gå direkte til SOUND-menyen (lyd).
MENU*
Hold inne for å åpne oppsett-menyen.
* Ikke tilgjengelig hvis du har valgt BT-telefon.
 ///
Velg et oppsett-element osv.
ENTER
Angi det valgte elementet.
/ (forrige/neste)
+/– (album +/–)
 VOL (volum) +/–
6NO
Fjern beskyttelsesfilmen før bruk.
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne enheten for
å forhindre tyveri.
1
RM-X11M Maritim fjernkontroll
(medfølger ikke)
Hold inne OFF  til enheten slås av,
trykk på utløserknappen på
frontpanelet  og trekk deretter
panelet mot deg for å fjerne det.
Alarm
 VOL (volum) +/–
 GP (gruppe)/ALBM (album) +/–
Motta lagrede kanaler.
Hvis du vrir tenningsbryteren til OFF-posisjon
uten å fjerne frontpanelet, høres alarmen i noen
sekunder. Alarmen høres bare hvis den innebygde
forsterkeren er i bruk.
Serienumre
Kontroller at serienumrene på undersiden av
enheten og baksiden av frontpanelet stemmer
overens. Ellers kan du ikke utføre BLUETOOTHgruppering, -tilkobling eller -frakobling med NFC.
Sette på frontpanelet
7NO
Endre FM/AM-søkeintervallet
Still inn FM/AM-søkeintervall for ditt land. Dette
oppsettet vises bare når kilden er skrudd av og
klokken vises.
1
Trykk på MENU, vri kontrollknappen for
å velge [SET GENERAL] og trykk på den.
2
Vri kontrollknappen for å velge
[SET TUNER-STP] og trykk deretter
på den.
3
Vri kontrollknappen for å velge
[SET 50/9K], [SET 100/10K] eller
[SET 200/10K] og trykk på den.
Stille inn klokken
1
2
Trykk på MENU, vri kontrollknappen for
å velge [SET GENERAL] og trykk på den.
Vri kontrollknappen for å velge
[SET CLOCK-ADJ] og trykk på den.
Tidsangivelsen blinker.
3
Vri kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minutt.
Oppsettet er fullført og klokken starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
8NO
Forberede en
BLUETOOTH-enhet
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, må du dempe volumet
på enheten. Ellers kan det bli høy lyd.
Tilkobling med en smarttelefon
med ettrykksfunksjonen (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med
kort rekkevidde mellom forskjellige enheter,
for eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket
være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på
NFC-kompatible enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold N-Mark på smarttelefonen mot
N-Mark på enheten.
4
Velg [DSX-M55BT], som vises på
displayet på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du
fra trinn 2.
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Slik kobler du fra med One touch
Hold N-Mark på smarttelefonen mot N-Mark på
enheten på nytt.
5
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet.
I så fall må du koble fra den andre enheten og
opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
Angi tilgangskoden
[0000]
Gruppering og tilkobling med
en BLUETOOTH-enhet
Den første gangen du oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre.
Når grupperingen er utført, lyser
6
.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
lyser når tilkoblingen er utført.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen
og søker etter denne enheten fra en annen enhet.
1
2
Plasser BLUETOOTH-enheten opptil
1 meter fra denne enheten.
Slik starter du avspilling
Trykk på CALL, vri kontrollknappen for
å velge [SET PAIRING] og trykk deretter
på den.
Slik avbryter du gruppering
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
3
Du finner mer informasjon under "Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet" (side 15).
Utfør trinn 2 for å avbryte grupperingsmodusen
etter at denne enheten og BLUETOOTH-enheten
er gruppert.
Utfør gruppering på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer
denne enheten.
9NO
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
Trykk på CALL, vri kontrollknappen for
å velge [SET BT SIGNL] og trykk deretter
på den.
Kontroller at
lyser.
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen er
slått på, kobles denne enheten automatisk til den
sist tilkoblede mobiltelefonen.
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via
BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles
til USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering via
BLUETOOTH må du kontrollere at [AUTOPAIR]
i [BT] er angitt til [ON] (side 22).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
lyser.
Ikoner på skjermen:
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede
enheten fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Trykk på SRC for å velge [BT PHONE] eller
[BT AUDIO].
Trykk på ENTER for å koble til en mobiltelefon
eller på PAUSE for å koble til en lydenhet.
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
10NO
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke
mulig hvis enheten allerede er koblet til en annen
BLUETOOTH-enhet. I så fall må du koble fra den andre
enheten og deretter koble til iPhone-/iPod-enheten
på nytt.
 Hvis automatisk sammenkobling via BLUETOOTH ikke
er opprettet, kan du se Forberede en BLUETOOTHenhet for mer informasjon (side 8).
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke)
til å koble til en iPod/iPhone.
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 21).
Koble til en annen
bærbar lydenhet
1
2
3
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en rett kontakt.
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
11NO
Motta lagrede stasjoner
Lytte til radio
1
Lytte til radio
Innstilling av søkeintervall er påkrevd (side 8).
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC for
å velge [TUNER].
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Lagre automatisk (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).
2
Trykk på MENU, vri kontrollknappen for
å velge [SET GENERAL] og trykk på den.
3
Vri kontrollknappen for å velge [SET BTM]
og trykk på den.
Enheten lagrer stasjoner i rekkefølge etter
frekvens på nummerknappene.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/– flere
ganger for å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Lagre manuelt
1
Still inn en kanal som du vil lagre,
og trykk inn og hold en tallknapp (1-6)
til [MEM] vises.
12NO
Velg programtyper (PTY)
1
2
Trykk på PTY ved FM-mottak.
Vri kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk
deretter på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som kringkaster den valgte programtypen.
Programtyper (søkeintervall: 200 kHz/10 kHz)
NEWS (nyheter), INFORM (informasjon), SPORTS
(sport), TALK (prat), ROCK (rock), CLS ROCK
(klassisk rock), ADLT HIT (hits for voksne), SOFT RCK
(soft rock), TOP 40 (topp 40), COUNTRY (land),
OLDIES (oldies), SOFT (soft), NOSTALGA
(nostalgisk), JAZZ (jazz), CLASSICL (klassisk),
R & B (rhythm and blues), SOFT R&B (soft rhythm
and blues), LANGUAGE (fremmed språk),
REL MUSC (religiøs musikk), REL TALK (religiøst
prat), PERSNLTY (personlighet), PUBLIC (offentlig),
COLLEGE (vidergående skole), HABL ESP (spansk
tale), MUSC ESP (spansk musikk), HIP HOP
(hip-hop), WEATHER (været)
Programtyper (søkeintervall: 100 kHz/10 kHz,
50 kHz/9 kHz)
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (easy
listening), LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS
(klassisk musikk), OTHER M (annen musikk),
WEATHER (været), FINANCE (finansinformasjon),
CHILDREN (barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale
forhold), RELIGION (religion), PHONE IN
(innringningsprogrammer), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusikk), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal musikk),
OLDIES (gamle slagere), FOLK M (folkemusikk),
DOCUMENT (dokumentarprogrammer)
Stille inn klokken (CT)
CT-data fra RDS-overføringen stiller klokken.
1
Angi [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(side 21).
Å lytte til SiriusXM Radio
(bare USA/Canada)
Aktivering av SiriusXMabonnementet ditt
Det er kun med SiriusXM at du får mer av alt du
liker å lytte til, på ett og samme sted. Få over
140 kanaler, inkludert reklamefrie musikk og
de beste sports-, nyhets-, diskusjons- og
humorprogrammene og den best
underholdningen. Velkommen til en verden av
satellittradioer. SiriusXM Connect Vehicle Tuner
og abonnement er påkrevet. Gå til følgende
adresse for mer informasjon: www.siriusxm.com.
Installerer SiriusXM Connect Vehicle Tuner og
antenne, og trykk så på SRC for å velge [SIRIUSXM].
SiriusXM forhåndskanal burde finnes på Kanal 1.
Påse at forhåndskanalen kan høres, og velg
deretter Kanal 0 for å finne Radio-ID for tuneren.
Radio-ID finnes dessuten på undersiden
av SiriusXM Connect Vehicle Tuner-esken.
Dette nummeret er påkrevd ved aktivering
av abonnementet. Skriv ned nummeret for
senere bruk.
De som befinner seg i USA kan aktivere det på
nettet eller ved å ringe SiriusXM Listener Care:
 Online: Gå til www.siriusxm.com/activatenow
 Tlf.: Ring 1-866-635-2349
De som befinner seg i Canada kan aktivere det på
nettet eller ved å ringe SiriusXM Listener Care:
 Online: Gå til www.siriusxm.ca/activatexm
 Tlf.: Ring 1-877-438-9677
SiriusXM sender et aktiveringssignal til tuneren
din som en del av aktiveringsprosessen.
Når radioen oppdager at tuneren har mottatt
aktiveringsbeskjeden, vil radioen vise:
[SUBSCRIPTION UPDATED - ENTER TO CONTINUE].
Når abonnement er startet, kan du søke etter
kanaler som inngår i abonnement.
Merknader
 Aktiveringsprosessen tar vanligvis ti til femten
minutter, men den kan ta opptil en time.
 Radioen må være slått på og den må motta
SiriusXM-signalet for å motta aktiveringsbeskjeden.
Velge kanaler for SiriusXM
1
2
Trykk på
3
Vri kontrollknappen for å velge ønsket
kanal, og trykk deretter på den.
(bla).
Vri kontrollknappen for å velge
[CHANNEL] og trykk på den.
Slik velger du kanaler fra kategorier
1
2
3
Trykk på
(bla).
Vri kontrollknappen for å velge [CATEGORY]
og trykk på den.
Vri kontrollknappen for å velge ønsket kategori,
og trykk deretter på den.
13NO
Slik lagrer du kanaler
1
Still inn en kanal som du vil lagre, og trykk inn
og hold en tallknapp (1-6) til [MEM] vises.
Hvis du vil motta den lagrede kanalen, trykker
du på MODE for å velge [SX1], [SX2] eller [SX3],
og trykker deretter på en nummerknapp (1 til 6).
Aktivere foreldrekontroll
Med foreldrekontroll-funksjonen kan du begrense
adgang til SiriusXM-kanaler med voksent innhold.
Når foreldrekontroll-funksjonen er aktivert, er det
påkrevd med passord for å kunne stille inn låste
kanaler. Informasjon om innstilling av passord
og låste kanaler finnes nedenfor.
1
2
3
4
Trykk på MENU og vri kontrollknappen.
Velg [SET GENERAL]  [SET PARENTAL] 
[SET LOCK SEL]  [SET LOCK-ON].
Angi passordet ved å vri på kontrollknappen på
enheten eller ved å trykke / på fjernkontrollen.
Trykk på SEEK +/– på enheten eller / på
fjernkontrollen for å flytte inngangsposisjonen.
Det opprinnelige passordet er [0000].
Tast inn passordet, og trykk deretter på ENTER.
Velg [SET LOCK-OFF] for å låse opp kanaler.
Endre passord
1
2
3
4
Trykk på MENU og drei kontrollknappen.
Velg [SET GENERAL]  [SET PARENTAL] 
[SET CODEEDIT].
Skriv inn det gjeldende passord i passordskjermen,
og trykk deretter på ENTER.
Det opprinnelige passordet er [0000].
Skriv inn det nye 4-siffrede passordet
i passordskjermen, og trykk deretter på ENTER.
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 23)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol), for eksempel en
USB Flash-enhet, digital mediespiller eller Androidsmarttelefon, som overholder USB-standarden,
kan brukes.
Avhengig av den digitale mediespilleren eller
Android-smarttelefonen kan det være nødvendig
å velge MTP for USB-tilkoblingsmodus.
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/FLAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanals lydfiler
MP3/WMA:
 filer med komprimering uten datatap
1
Vise element på skjermen
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 11).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC for å velge
[USB]. ([IPD] vises på skjermen når iPod-enheten
er gjenkjent).
Trykk på DSPL for å endre som følger:
Kanalnummer (standard)  Kanalnavn 
Artistnavn  Sangtittel  Innholdsinformasjon 
Kategorinavn  Klokke
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
14NO
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og
ikke av denne enheten. Unngå å øke volumet på
enheten under et anrop da lyden plutselig kan
bli veldig høy når anropet avsluttes.
Betjene en iPod direkte
(passasjerbetjening)
1
Hold inne MODE under avspilling til
[MODE IPOD] vises.
Det blir mulig å betjene iPod-enheten.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan
justeres på denne enheten.
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 22).
Søke etter og spille av spor
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Slik avslutter du passasjerbetjening
Hold inne MODE til [MODE AUDIO] vises.
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet
som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Søk etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
1
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet
og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
Under USB-avspilling, trykk på
(bla)*
for å vise listen over søkekategorier.
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 9).
2
3
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
* Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Vri kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
(bla).
15NO
Søke ved å hoppe mellom elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
Trykk på SEEK +.
Vri kontrollknappen for å velge
elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det totale
antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Lytte til Pandora®
(bla).
Vri kontrollknappen for å velge ønsket
element, og trykk deretter på den.
Pandora® er tilgjengelig for strømming av musikk
med iPhone og Android-smarttelefon. Du kan
styre Pandora® på en USB-tilkoblet iPhone eller
BLUETOOTH-tilkoblet Android-smarttelefon fra
denne enheten.
Pandora® er bare tilgjengelig i enkelte land. Gå til
http://www.pandora.com/legal
for mer informasjon.
Stille inn Pandora®
1
Kontroller kompatibiliteten til
mobilenheten din ved å gå til
kundestøtteområdet som er angitt
på baksiden.
2
Last ned den nyeste versjonen av
Pandora®-appen fra smarttelefonens
app-butikk. Du finner en liste over
kompatible enheter på
www.pandora.com/everywhere/mobile
Avspillingen starter.
Strømme Pandora®
1
Koble denne enheten til den mobile
enheten.
 iPhone via USB (side 11)
 Android-smarttelefon via BLUETOOTHfunksjonen (side 9)
16NO
2
Trykk på SRC for å velge [PANDORA USB]
eller [BT PANDORA].
3
Start Pandora®-appen på
mobilenheten din.
4
Trykk på PAUSE for å starte avspilling.
Hvis enhetsnummeret vises
Kontroller at de samme tallene vises (f.eks. 123456)
på denne enheten og på den mobile enheten,
og trykk deretter på ENTER på denne enheten,
og velg [Ja] på den mobile enheten.
Ved aktivering av BLUETOOTH-funksjonen
Du kan justere volumet.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 22).
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den til
denne enheten. Du finner mer informasjon under
"Forberede en BLUETOOTH-enhet" (side 8).
Tilgjengelige funksjoner
i Pandora®
"Tommel"-respons
Motta et anrop
1
Ved å bruke tilbakemeldinger med "Tommelen opp"
eller "Tommelen ned" blir stasjonene tilpasset
din smak.
1
Trykk på  (Tommel opp) eller
 (Tommel ned) under avspilling.
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Slik avviser du et anrop
Bruk stasjonslisten
Med stasjonslisten kan du lett velge ønsket stasjon.
1
Under avspilling trykker du på
(bla gjennom).
2
Trykk på SEEK + for å velge
sorteringsrekkefølge [BY DATE]
eller [A TO Z].
3
Vri kontrollknappen for å velge ønsket
stasjon, og trykk deretter på den.
Avspillingen starter.
Hold OFF inne i ett sekund.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL, vri kontrollknappen for
å velge [PHONE BOOK] og trykk deretter
på den.
2
Vri kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
Bokmerking
Sporet som spilles av kan merkes og lagres
i Pandora®-kontoen.
1
Under avspilling trykker du på MODE.
17NO
3
Vri kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
4
Vri kontrollknappen for å velge et tall fra
nummerlisten, og trykk deretter på den.
Med forhåndsinnstilt telefonnummer
1
2
Trykk på SRC for å velge [BT PHONE].
3
Trykk på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
Fra anropsloggen
1
Trykk på CALL, vri kontrollknappen for
å velge [RECENT CALL] og trykk deretter
på den.
Det vises en liste over tidligere anrop.
2
Trykk på et tall (1 til 6) for å velge
kontakten du vil ringe til.
Telefonsamtalen starter.
Forhåndsinnstille telefonnumre
Du kan lagre opptil seks kontakter som
forhåndsinnstillinger.
1
Vri kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
2
Velg telefonnummeret du vil lagre under
forhåndsinnstillingsknappen, fra telefonlisten,
anropsloggen eller ved å taste inn
telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen til denne
enheten.
Hold inne tallknappen (1 til 6) til [MEM] vises.
Kontakten lagres under den valgte tallknappen.
Med inntasting av telefonnummer
1
2
Trykk på CALL, vri kontrollknappen
for å velge [DIAL NUMBER] og trykk
deretter på den.
Vri kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg
[ ] (mellomrom). Trykk deretter
på ENTER*.
Telefonsamtalen starter.
* Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å si den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon med stemmeanropsfunksjon.
1
Trykk på RING, vri kontrollen for å velge
[VOICE DIAL], og trykk på den.
Eller hold inne VOICE i minst to sekunder.
2
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
Med tilbakeringing
1
Trykk på CALL, vri kontrollknappen
for å velge [REDIAL] og trykk deretter
på den.
Telefonsamtalen starter.
18NO
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Vri kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den
andre parten
Vri kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold inne MIC.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Slik bytter du mellom håndfrimodus
og håndholdtmodus
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Nyttige funksjoner
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri
ved å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen.
Denne funksjonen krever at du kobler en iPhone
til enheten via BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for
iPhone 4s eller senere. Kontroller at din iPhone
har den nyeste iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen
og tilkoblingskonfigureringen for din iPhone
med denne enheten på forhånd. Du finner mer
informasjon under "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 8).
1
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhoneenheten hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold inne VOICE i minst to sekunder.
Stemmekommando-skjermen vises.
3
Når iPhone piper, snakker du inn
i mikrofonen.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt,
og så begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på VOICE.
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (Hvis du for eksempel
er i en båt i bevegelse.)
 Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som den
skal, eller responstiden kan være forsinket på steder
med dårlig mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes Freefunksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling
via BLUETOOTH.
 Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling, kan
det hende enheten bytter til BLUETOOTH-lydkilden
selv om du ikke velger et spor som skal spilles av.
19NO
 Når du kobler iPhonen til USB-porten, vil Siri Eyes Free
kanskje ikke fungere riktig, eller kan avsluttes.
 Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten via USB. Siri Eyes Free
virker kanskje ikke riktig, eller vil kanskje avsluttes.
 Det finnes ikke lydutgang når Siri Eyes Free er aktivert.
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, vri kontrollknappen for
å velge [SET GENERAL] og trykk på den.
2
Vri kontrollknappen for å velge
[SET DEMO] og trykk på den.
3
Vri kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF] og trykk på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett (BT)
(Ikke tilgjengelig hvis du har valgt BT-telefon.)
1
2
Trykk på MENU.
Vri kontrollknappen for å velge
oppsettskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Vri kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
20NO
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 8)
TUNER-STP (søkeintervall) (side 8)
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 7).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slås av automatisk etter et ønsket tidsrom
når enheten slås av. [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
BTM (beste kanalsøkminne) (side 12)
(Bare tilgjengelig når tuner er valgt.)
PARENTAL
Lagre foreldrelås til [ON], [OFF], og endre
passord (side 14).
(Bare tilgjengelig når SiriusXM er valgt.)
SXMRESET (tilbakestill SiriusXM)
Starter opp innstillinger for SiriusXM Connect
Vehicle Tuner (forhåndsinnstilte kanaler/
foreldrelås): [YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når SiriusXM er valgt.)
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er tilgjengelig hvis du har
valgt en annen kilde enn BT-telefon.
EQ5 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
EQ5 SETTING
Stiller inn [CUSTOM] for EQ5.
BASE
Velger en forhåndsinnstilt equalizer-kurve som
utgangspunkt for videre tilpasning: [BAND1]
(lav frekvens), [BAND2] (middels–lav frekvens),
[BAND3] (middels frekvens), [BAND4] (middels–
høy frekvens), [BAND5] (høy frekvens).
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB,
fra -10 dB til +10 dB.
BALANCE
Justerer lydbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
21NO
BTA VOL (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
AUTOPAIR (automatisk gruppering)
Start BLUETOOTH-gruppering automatisk når
en iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er tilkoblet
via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 10)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER
Endrer skjermens lysstyrke: [ON], [OFF].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når AUX eller tuneren er valgt.)
BLUETOOTH-innstilling (BT)
PAIRING (side 9)
PHONE BOOK (side 17)
REDIAL (side 18)
RECENT CALL (side 18)
VOICE DIAL (side 18)
DIAL NUMBER (side 18)
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen: [1] (denne
enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk: [OFF],
[1] (omtrent 3 sekunder), [2] (omtrent
10 sekunder).
22NO
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstillinger, enhetsinformasjon osv.):
[YES], [NO].
Initialiser alle innstilinger når du skal kassere
enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Om iPod
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler
 La enheten avkjøles først hvis båten har vært
fortøyd i direkte sollys.
 Ikke etterlat frontpanelet eller lydenheter i båten,
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn
av høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible modeller
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch
(5. generasjon)

iPod touch
(4. generasjon)

iPod touch
(3. generasjon)

iPod classic

iPod nano
(7. generasjon)

iPod nano
(6. generasjon)

iPod nano
(5. generasjon)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
23NO
Vedlikehold
Spesifikasjoner
Bytte litiumbatteriet på fjernkontrollen
FOR KUNDER I USA. GJELDER IKKE I CANADA,
INKLUDERT QUEBEC.
Under normale forhold varer batteriet ca. ett år.
(Levetiden kan være kortere, avhengig av
bruksforholdene.)
Når batteriet blir svakere, blir rekkevidden til
fjernkontrollen redusert.
FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil
måte. Bytt bare med samme eller tilsvarende type.
+-siden skal vende opp
Merknader om litiumbatteriet
 Sørg for at litiumbatteriet oppbevares utilgjengelig
for barn. Hvis batteriet skulle svelges ved et uhell,
må lege oppsøkes umiddelbart.
 Tørk batteriet med en tørr klut for å sørge for god
kontakt.
 Legg merke til hvilken vei du skal plassere polene
på batteriet.
 Ikke hold batteriet med metallpinsett. Det kan føre
til kortslutning.
Rengjøre kontaktene
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig
hvis kontaktene mellom enheten og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved å ta av
frontpanelet (side 7) og rengjøre kontaktene med
en bomullspinne. Ikke bruk mye kraft. Da kan du
skade kontaktene.
SPESIFIKASJONER FOR LYDEFFEKT
CEA2006 Standard
Utgangseffekt: 17 watt RMS × 4 ved
4 ohm < 1 % THD+N
Signal-til-støy-forhold: 80 dBA
(referanse: 1 watt i 4 ohm)
Mottakerdel
FM
Innstillingsområde:
87,5 – 108,0 MHz (med trinn på 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (med trinn på 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (med trinn på 200 kHz)
FM-søkeintervall:
50 kHz/100 kHz/200 kHz, kan stilles inn
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15.000 Hz
AM
Innstillingsområde:
531 – 1 602 kHz (med trinn på 9 kHz)
530 – 1 710 kHz (med trinn på 10 kHz)
AM-søkeintervall
9 kHz/10 kHz, kan stilles inn
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: 26 μV
USB-spiller
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av tenningen
og ta ut nøkkelen før du renser kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller en
metallgjenstand.
24NO
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige spor:
 mapper (albumer): 256
 filer (spor) per mappe: 256
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kBps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kBps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde*1:
Fri sikt, ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc)
*1 Den faktiske avstanden varierer, avhengig av faktorer
som hindringer mellom enheter, magnetiske felt
i nærheten av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Forsterker
Ut: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Effekt:
Lydutganger (REAR, SUB)
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
SiriusXM-inngang (bare USA og Canada)
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbatteri for båt
(minus (jord))
Nominelt strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 120 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 102 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 0,7 kg
Pakken innholder:
Hovedenhet (1)
Fjernkontroll (1): RM-X231
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Valgfritt tilbehør/utstyr*:
SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100
Marin fjernkontroll: RM-X11M
* Tilbehør/utstyr, annet enn den marine fjernkontrollen
RM-X11M, er ikke vanntette. Ikke utsett dem for vann.
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner er underlagt endringer
uten forhåndsvarsel.
Opphavsrett
SiriusXM Connect Vehicle Tuner og abonnement
selges separat.
www.siriusxm.com
Sirius, XM og alle relaterte merker og logoer
er varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc.
Med enerett.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
25NO
N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke
som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
MPEG lag-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Pandora®, Pandora®-logoen og Pandora®kjennetegnet er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører Pandora Media, Inc.,
og bruk må være autorisert.
Google, Google Play og Android er varemerker
som tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Opphavsrett (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter
som er utledet av denne programvaren,
uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.
26NO
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION
ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med
å løse eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 32).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Generelt
Enheten får ikke strøm.
 Hvis enheten er slått av og skjermen forsvinner,
kan ikke enheten betjenes med fjernkontrollen.
 Slå på enheten.
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke
angitt for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet
er veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i båtens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når
[DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 21).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON] (side 22).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen på
skjermen forsvinner.
 Kontaktene er skitne (side 24).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at båtbatteriet leverer nok strøm til
enheten. (Strømforsyningen skal være 12 V DC.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Hvis problemet vedvarer, må du trykke inn
og holde DSPL og
(tilbake)/MODE i minst
to sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Hvis båten har en innebygd radioantenne
i bak-/sideruten, kobler du en REM OUTledningen (blå-/hvitstripete) eller ACCstrømforsyningsledningen (rød) til
strømforsyningsledningen til båtens
antenneforsterker.
 Kontroller tilkoblingen av båtantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut, bør du
kontrollere tilkoblingen av kontrolledningen
til antennen.
 Innstillingen av søkeintervall er blitt slettet.
 Still inn innstillingen for søkeintervall på nytt
(side 8).
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
Radiodatasystem (RDS)
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen viser ikke programtypen.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
27NO
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32, støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse
FAT-systemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
NFC-funksjonen
Tilkobling med ettrykksfunksjonen (NFC)
er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N-Mark på denne enheten.
 Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig
av enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en
annen enhet mens den er koblet til en
BLUETOOTH-enhet.
 Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk
etter denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på
(side 10) når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
28NO
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten
er det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å vrie kontrollknappen
når du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 22).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen
til den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp
av mikrofonforsterkning (side 19).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 19).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
Eksempel: Hvis et vindu er åpent og det er
høye lyder utenfor, lukk vinduet. Skru av
klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt båten til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten.
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten
og BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares
i en veske som forstyrrer signalet, må du ta
ut lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan
ikke betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare
på anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF i minst
to sekunder, og slå deretter på enheten igjen.
Det kommer ingen lyd fra båtens høyttalere
under ringing med håndfri.
 Hvis lyden kommer fra mobiltelefonen,
lagre mobiltelefonen som lydkilde for
båtens høyttalere.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
Innstillinger for Pandora®
Det er ikke mulig å koble til Pandora®.
 Lukk Pandora®-applikasjonen på mobilenheten,
og start den deretter på nytt.
Feilmeldinger
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen
er ordentlig tilkoblet.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan
spilles av (side 24).
29NO
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
For BLUETOOTH-funksjon:
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
NOT ALLOWED: Den valgte handlingen er
ikke tillatt.
 Tilbakemeldinger med "tomler" er ikke tillatt.
 Vent til reklamen er over.
 Noen funksjoner, som for eksempel Shared
Station, tillater ikke feedback. Vent til neste
sport begynner, eller velg en annen stasjon
på listen.
 Bokmerke er ikke tillatt.
 Vent til reklamen er over.
 Velg et annet spor eller en annen stasjon,
og prøv deretter på nytt.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten er ordentlig tilkoblet,
og at BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
PAN ERROR: Den valgte handlingen kunne
ikke utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
P EMPTY: Ingen telefonnumre er lagret.
PAN MAINT: Pandora®-serveren blir vedlikeholdt.
 Vent litt og prøv på nytt.
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den
som ringer.
For bruk av Pandora®:
CANNOT SKIP: Det er ikke tillatt å hoppe over spor.
 Vent til reklamen er over, neste spor begynner
eller velg en annen radiostasjon på listen.
Pandora® begrenser antall ganger det er tillatt
å hoppe over spor ved bruk av tjenestene deres.
NO NETWORK: Nettverkstilkoblingen er ikke ustabil
eller ikke tilgjengelig.
 Opprett nettverkstilkobling på nytt på enheten,
eller vent til nettverkstilkobling er opprettet.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION - IN PANDORA APP: Ingen stasjoner på kontoen din.
 Opprett stasjonen på mobilenheten.
30NO
PAN NO SUPRT: Den tilkoblede enheten
støttes ikke.
 Du finner mer informasjon om kompatible
enheter på kundestøtteområdet.
PAN OPEN APP: Pandora® kjører ikke ved tilkobling
via USB-porten.
 Start Pandora®-appen på iPhone-enheten.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Pandora® kjører
ikke ved tilkobling via BLUETOOTH-funksjonen.
 Start Pandora®-applikasjonen på mobilenheten,
og trykk deretter på PAUSE.
PAN RESTRICT: Pandora® er ikke tilgjengelig
utenfor ditt land.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Du er ikke logget
på Pandora®-kontoen din.
 Koble fra enheten, logg på Pandora®-kontoen,
og koble deretter enheten til på nytt.
UPDATE PAN: En gammel versjon av Pandora®
ble tilkoblet.
 Oppdater Pandora® til den nyeste versjonen.
For innstillinger av SiriusXM:
CH LOCKED
 Kanalen du har spurt om er låst av
foreldrekontroll-funksjonen for radioen.
Se Aktivere foreldrekontroll (side 14) for mer
informasjon om foreldrekontrollfunksjonen
og om hvordan få tilgang til låste kanaler.
CH UNAVAIL
 Kanalen du har spurt om er ikke en gyldig
SiriusXM-kanal, eller kanalen du lyttet til er
ikke lenger tilgjengelig.
 Det kan også være at du ser denne beskjeden
et kort øyeblikk når du kobler til en ny SiriusXM
Connect Vehicle Tuner for første gang.
Gå til www.siriusxm.com i USA eller
www.siriusxm.ca i Canada for informasjon
om kanaloppstilling.
CHAN UNSUB
 Kanalen du har spurt om er ikke inkludert
i SiriusXM-abonnementet, eller kanalen du
lyttet til er ikke lenger inkludert i SiriusXMabonnementet.
Hvis du har spørsmål om abonnementet ditt
eller ønsker å abonnere på denne kanalen,
kontakt SiriusXM.
Gå til www.siriusxm.com i USA 1-866-635-2349.
Gå til www.siriusxm.ca i Canada 1-877-438-9677.
CHK ANT
 Radioen har oppdaget en feil med
SiriusXM-antennen.
 Antenneledningen kan være koblet fra
eller skadet.
 Kontroller at antenneledningen er koblet
til SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 Inspiser antenneledningen for skader
eller knekker.
 Hvis ledningen er skadet, må antennen byttes
ut. SiriusXM-produkter er tilgjengelige hos din
lokale forhandler for båtutstyr eller på Internett
på adressen: www.shop.siriusxm.com.
CHECK TUNER
 Radioen kommuniserer ikke med SiriusXM
Connect Vehicle Tuner.
 Tuneren kan være kan være koblet fra eller
skadet.
 Kontroller at SiriusXM Connect Vehicle Tunerledningen er koblet til radioen.
NO SIGNAL
 SiriusXM Connect Vehicle Tuner mottar ikke
satellittsignal for SiriusXM.
 Kontroller at båten er utendørs og ha klar
sikt mot himmelen.
 Kontroller at SiriusXM-antennen med
magnetisk feste er festet på en overflate
av metall på utsiden av båten.
 Flytt SiriusXM-antennen vekk fra hindringer.
 Inspiser antenneledningen for skader
eller knekker.
 Konsulter installasjonshåndboken for SiriusXM
Connect Vehicle Tuner hvis du ønsker mer
informasjon om installasjon av antennen.
 Hvis ledningen er skadet, må antennen byttes
ut. SiriusXM-produkter er tilgjengelige hos din
lokale forhandler for båtutstyr eller på Internett
på adressen: www.shop.siriusxm.com.
SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE
 Radioen har oppdaget en endring
i abonnementsstatusen for SiriusXM.
 Trykk på ENTER for å fjerne beskjeden.
Kontakte SiriusXM hvis du har spørsmål
om abonnementet ditt.
Gå til www.siriusxm.com i USA 1-866-635-2349.
Gå til www.siriusxm.ca i Canada
1-877-438-9677.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
31NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger
for å unngå kortslutning.
 Koble til den gule og røde strømledningen først
når alle andre ledninger har blitt koblet til.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
×2


5 × maks. 8 mm
×4

Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal båtføring eller bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten
av varmeapparatet.
 Velg plasseringen nøye for å unngå intern skade
forårsaket av at vann trenger inn i enheten.
Områder som er utsatt for vannsprut bør unngås.
Det vanntette bilstereodekselet (medfølger ikke)
anbefales.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når enheten kobles til i kombinasjon med andre
komponenter, må strømstyrken til båtkretsen som
enheten er koblet til være høyere enn summen av
strømstyrken til hver komponents sikring.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
32NO
 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten 
fra enheten. Du finner mer informasjon under
"Fjerne beskyttelsesrammen og braketten"
(side 34).
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra båten.
Tilkobling
Basshøytaler*1*6
*3
*3
Forsterker*1*6
Satellittradio-tuner
(SiriusXM)*1*6

Hvit
Hvit-/sortstripet
Fronthøyttaler*1*2*6
Grå
Grå-/sortstripet
Grønn
Grønn-/sortstripet
Bakhøyttaler*1*2*6
Lilla
Lilla-/sortstripet
Sort
Gul
Du finner mer informasjon under
"Tilkoblinger" (side 34).
Rød
Blå-/hvitstripet
*4*5
Marin fjernkontroll
RM-X11M*1
fra en båtantenne
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av båttype.
*5 Marin fjernkontroll medfølger.
*6 Ikke vanntett
33NO
Tilkobling til minne
Tilkoblinger
 Til jord på batteriet eller fordelingsblokken
Koble først til den sorte jordledningen og
deretter de gule og røde ledningene.
 Til +12 V-tilkoblingspunktet som alltid er
spenningssatt
Pass på å først koble den sorte jordledningen
til jord på batteriet eller fordelingsblokken.
 Til+12 V-tilkoblingspunktet som får spenning
når tenningen settes til stilling for tilbehør
Koble til +12 V-klemmen (batteri) som alltid
mater strøm hvis det ikke er noen posisjon
for tilbehør.
Pass på at du først kobler den sorte
jordledningen til gods på batteriet eller
strømfordelingsboksen.
 Til kontrolledningen for den elektriske
antennen eller til strømtilførselen til
antenneforsterkeren
Det er ikke nødvendig å koble til denne
ledningen hvis ikke er noen elektrisk antenne
eller antenneforsterker, eller med en
teleskopantenne som betjenes manuelt.
To AMP REMOTE IN til en valgfri
strømforsterker
Denne tilkoblingen er bare for forsterker
og elektrisk antenne. Tilkobling av andre
systemer kan skade enheten.
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker
når den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
Basshøyttaler
Merk
Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
34NO
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet
for å unngå skade.
Installasjon
Fjerne beskyttelsesrammen
og braketten
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten 
fra enheten.
1
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.

2
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.
2
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .





Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
eller i det forhåndslagde hullet
 Kontroller før installasjonen at sperrene på begge
sider av braketten  er bøyd 2 mm innover.
 For japanske biler, se "Montere enheten i en
japansk bil" (side 35).
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
182 mm
Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen  sitter godt fast i sporene på enheten.
Montere enheten i en japansk bil
Det kan hende at du ikke kan installere denne
enheten i enkelte japanske biler. Hvis det er tilfellet,
kontakt din Sony-forhandler.
TOYOTA

til dashbord/senterkonsoll
53 mm
Brakett
Brakett

Sperre
Eksisterende deler som
fulgte med bilen

35NO
NISSAN

til dashbord/senterkonsoll
Brakett
Brakett
Eksisterende deler som
fulgte med bilen

Merk
Bruk bare de medfølgende skruene  under
installering for å forhindre funksjonsfeil.
Ta av og sette på frontpanelet
Du finner mer informasjon under
"Ta av frontpanelet" (side 7).
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den, kan
de ha oppstått en intern feil. Ta i så fall
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
36NO
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa
http://www.compliance.sony.de/.
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://esupport.sony.com/
Hvis du har spørsmål eller problemer
med dette produktet, prøv følgende:
1
Les feilsøkingsavsnittet i denne
bruksanvisningen.
2
Kontakt (kun USA):
Ring
URL-adresse
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
1-800-222-7669
http://www.SONY.com
Download PDF