Sony | DSX-M50BT | Sony DSX-M50BT M50BT marin digital mediemottaker Bruksanvisning

4-484-593-12(1) (NO)
FM/AM
Digital mediespiller
Eierens loggføring
Modell- og serienummeret finnes under enheten.
Noter serienummeret på linjen nedenfor.
Oppgi disse numrene når du tar kontakt med din Sony-forhandler
vedørende dette produktet.
Modellnr. DSX-M50BT
Serienr.
Hvis du vil bytte FM/AM-søkeintervallet, kan du se side 9
Hvis du vil avbryte demonstrasjonsskjermen (DEMO),
kan du se side 19
DSX-M50BT
Bruksanvisning
NO
Sørg for å installere enheten i båtens
dashboard for sikker installasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon
og tilkoblinger, kan du lese den medfølgende
håndboken om installasjon og tilkoblinger.
Advarsel
Navneplaten som viser driftsspenning osv.,
er plassert på baksiden av chassis.
Sony Corp. erklærer herved at denne
DSX-M50BT samsvarer med de spesifikke
kravene og andre relevante bestemmelser
i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå
til denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som der
EU- direktiver gjelder
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse
i EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også
merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer
2NO
på å kvitte deg med slike produkter og
batterier på en riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene bidrar til å bevare
naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever
en permanent tilkobling til et innebygd
batteri, må dette batteriet bare skiftes av
kvalifisert teknisk personell. Lever disse
produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at
det håndteres riktig. For alle andre batterier
kan du se delen om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet på
egnet innsamlingssted for resirkulering
av brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om avhending
av dette produktet og batteriene.
Merknad om litiumbatteriet
Ikke utsett batteriet for ekstrem varme, for
eksempel direkte sollys, levende flammer
eller lignende.
Merknad om enhetens vanntette deksel.
Under forhold med mulighet for vannsprut
anbefaler Sony sterkt å beskytte enheten
med vanntett bilstereodeksel
(medfølger ikke).
Når en iPod- eller USB-enhet er tilkoblet,
kan ikke det vanntette bilstereodekselet
lukkes helt. Unngå at enheten utsettes
for vannsprut.
Advarsel hvis tenningslåsen i båten
mangler ACC-posisjon
Husk å aktivere AUTO OFF-funksjonen
(side 20). Enheten slås helt av automatisk
en angitt tid etter at enheten er slått av,
for å spare batteri. Hvis du ikke aktiverer
Auto off-funksjonen, holder du inne OFF
til skjermen slukkes hver gang du slår
av tenningen.
Merknad om BLUETOOTH-funksjon
Forsiktig
SONY SKAL IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR
TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP
AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
PRODUKTET ELLER RELATERT UTSTYR,
NEDETID OG KJØPERENS TID PÅ GRUNN AV
ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV DETTE
PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
VIKTIG MERKNAD!
Sikker og effektiv bruk
Endringer eller modifikasjoner på denne
enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av
Sony, kan oppheve brukerens godkjenningen
til å bruke dette utstyret.
Undersøk om det finnes unntak for bruk av
BLUETOOTH-utstyr på grunn av nasjonale
krav eller begrensninger før du bruker
dette produktet.
3NO
Kjøring
Nødanrop
Undersøk lover og bestemmelser for bruk av
mobiltelefon og håndfriutstyr i området hvor
du kjører.
Ha alltid fullt fokus på å kjøre båten, og stopp
båten på et sikkert sted før du ringer eller
svarer på en oppringning hvis forholdene
krever det.
Denne håndfri BLUETOOTH-enheten for båt
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfri-enheten, fungerer ved hjelp av
radiosignaler, mobilnettverk og faste
nettverk samt brukerprogrammerte
funksjoner, noe som gjør at forbindelse
ikke kan garanteres under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende
av elektroniske enheter for viktig
kommunikasjon (for eksempel
medisinske nødssituasjoner).
Husk at håndfrienheten og den elektroniske
enheten må være slått på og i et område
med tilstrekkelig mobildekning for å kunne
brukes til å foreta eller motta et anrop.
Nødsamtaler vil kanskje ikke være mulig
på alle mobilnettverk eller når visse
nettverkstjenester og/eller
telefonfunksjoner brukes.
Kontakt din lokale tjenesteleverandør.
Koble til andre enheter
Når du kobler til andre enheter, må du lese
bruksanvisningen til disse enhetene for
detaljerte sikkerhetsinstruksjoner.
Eksponering for radiobølger
RF-signaler kan påvirke elektroniske
systemer i båten som ikke er riktig installert
eller tilstrekkelig isolert, for eksempel
elektroniske drivsstoffinnsprøytningssystemer, elektroniske ABS-bremser,
systemer for elektronisk hastighetsstyring
og kollisjonsputesystemer. For installasjon
eller service på denne enheten kontakter du
produsenten av båten eller produsentens
representanter. Feilaktig installasjon eller
service kan være farlig og kan gjøre
eventuelle garantier som gjelder for
denne enheten, ugyldig.
Ta kontakt med produsenten av båten din
for å sjekke at bruk av mobiltelefon i båten
ikke vil påvirke båtens elektronikk.
Kontroller regelmessig at alle trådløse
enheter i båten er riktig montert,
og fungerer som de skal.
4NO
Innholdsfortegnelse
Advarsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oversikt deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . 6
Komme i gang
Ta av frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Endre FM/AM-søkeintervallet . . . . . . . . . . . . 9
Stille klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . 9
Koble til en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . .11
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . .11
Lytte til radio
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Grunnleggende om innstillinger. . . . . . . . . 20
Generell oppsettsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BT INIT (BLUETOOTH start) . . . . . . . . . . . 20
Lydoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
EQ3 PRST (EQ3 forhåndsinnstilt) . . . . . . 21
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH . . . . . . . . 21
Oppsett av BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ytterligere informasjon
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruke RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . 12
Avspilling
Avspilling fra en iPod/USB-enhet . . . . . . . . 14
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . 15
Søke etter og spille spor . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ringe med håndfri
Motta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilgjengelige operasjoner under
et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5NO
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet
Nummer 2/ALBUM  har en følbar prikk.

(bla gjennom) (side 16)
Åpne bla gjennom-modus under
avspilling.
 KILDE
Slå på strømmen.
Endre kilden.
-OFF
Trykk og hold inne i ett sekund for å skru
av strømmen.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.
Hvis enheten er skrudd av og skjermen
slukker, er det umulig å betjene enheten
med fjernkontrollen.
 Kontrollhjul
Vri for å justere volumet.
ENTER
Angi det valgte alternativet.
SELECT
Angi lydinnstilling.
Trykk og hold inne for å åpne den
generelle oppsettmenyen.
(håndfri)
Motta/avslutte et anrop.
 CALL
Angi anropsmeny.
Trykk og hold inne i mer enn to sekunder
for å skru av BLUETOOTH-signalet.
 Display
6NO

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjermbilde.
RM-X231-fjernkontroll
MODE (side 12, 14, 19)

(løse ut frontpanelet)
 SEEK +/–
Still inn radiostasjoner automatisk. Trykk
og hold inne for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste),
/ (spol tilbake/forover)
 Mottaker for fjernkontrollen
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
 Talltaster
Motta lagrede radiostasjoner. Trykk
og hold inne for lagre stasjoner.
Ring et lagret telefonnummer. Hold
inne for å lagre et telefonnummer.
ALBUM /
Hopp over et album for lydenhet.
Trykk og hold inne for å hoppe over
album kontinuerlig.
PAUSE
Knappen VOL (volum) + har en følbar prikk.
Fjern beskyttelsesfilmen før bruk.
SHUF (shuffle)
MIC (side 19)
 DSPL (skjerm)
Endre alternativer på skjermen.
-SCRL (rulle)
Trykk og hold inne for å bla i et
skjermelement.
 USB-port
 AUX-inngangskontakt
  ()/ ()
 VOL (volum) +/–
 SOUND
Åpner lydoppsettmenyen direkte.
-MENU
Trykk og hold inne for å åpne den
generelle oppsettmenyen.
  (+)/ (–)
7NO
RM-X11M-fjernkontroll for båt
(medfølger ikke)
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan ta av frontpanelet på denne enheten
for å forhindre tyveri.
1
Hold inne OFF .
Enheten slås av.
2
 VOL (volum) +/–
Trykk
, og ta av panelet ved
å dra det mot deg.
 GP (gruppe)/ALBM (album) +/–
Stille inn lagrede stasjoner.
Varselalarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til
OFF-posisjonen uten å fjerne frontpanelet,
høres alarmen i noen sekunder. Alarmen
høres bare hvis den innebygde forsterkeren
er i bruk.
Sette på frontpanelet
8NO
Endre FM/AMsøkeintervallet
Forberede en
BLUETOOTH-enhet
Angi FM/AM-søkeintervallet for landet ditt.
Denne innstillingen vises når enheten er
slått av.
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
ved å koble til en egnet BLUETOOTH-enhet.
Les bruksanvisningen som fulgte med
enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, bør du dempe
volumet på denne enheten for å unngå
høy lyd.
1
Hold inne SELECT.
Oppsettmenyen vises.
2
Vri på kontrollhjulet for å velge
[TUNER-STP], og trykk.
3
Vri på kontrollhjulet for å velge
[50K/9K], [100K/10K] eller
[200K/10K] og trykk.
Stille klokken
1 Hold inne SELECT.
Gruppering og tilkobling med
en BLUETOOTH-enhet
Den første gangen du oppretter en tilkobling
til en BLUETOOTH-enhet (mobiltelefon,
lydenhet e.l.), er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering
sørger for at denne enheten og den andre
enheten gjenkjenner hverandre.
Oppsettmenyen vises.
2
Vri på kontrollhjulet for å velge
[CLOCK-ADJ], og trykk.
Tidsangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi
time og minutt.
For å endre den digitale visningen trykker
du på SEEK +/-.
4
Når du har angitt minuttet, trykker
du på SELECT.
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen
én meter fra denne enheten.
2
Trykk på CALL, drei
kontrollknappen for å velge
[PAIRING], og trykk deretter på den.
blinker.
Enheten går i standbymodus under
gruppering.
Oppsettet er fullført og klokken starter.
Trykk DSPL for å vise klokken.
9NO
3
4
Sett BLUETOOTH-enheten
i grupperingsmodus slik at
den oppdager denne enheten.
Slik avbryter du gruppering
Utfør trinn 2 for å avbryte
grupperingsmodusen etter at denne
enheten og BLUETOOTH-enheten
er gruppert.
Velg [Sony Automotive],
som vises på skjermen til
BLUETOOTH-enheten.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
Hvis [Sony Automotive] ikke vises,
gjentar du fra trinn 2.
For at en gruppert enhet skal kunne brukes,
må den kobles til denne enheten. Noen
grupperte enheter kobles til automatisk.
5
Hvis en tilgangskode* kreves
for BLUETOOTH-enheten,
angir du [0000].
1
* Tilgangskode kalles kanskje "passkode",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord"
osv., avhengig av enheten.
Kontroller at
Når grupperingen er utført, vises
6
.
Velg denne enheten på
BLUETOOTH-enheten for å opprette
BLUETOOTH-tilkoblingen.
eller
vises når tilkoblingen er utført.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet.
Hvis du vil aktivere registrering, går du til
grupperingsmodusen og søker etter denne
enheten fra en annen enhet.
10NO
vises.
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
3
Koble BLUETOOTH-enheten til
denne enheten.
Angi tilgangskoden
[0000]
Trykk på CALL, drei
kontrollknappen for å velge
[BT SIGNL], og trykk deretter
på den.
eller
vises.
Ikoner på displayet:
Lyser opp når en mobiltelefon er
koblet til enheten.
Lyser opp når en lydenhet er koblet
til enheten.
Koble til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Trykk SOURCE.
Velg [BT PHONE] eller [BT AUDIO].
Trykk
(håndfri) for å koble til
mobiltelefonen, eller PAUSE for
å koble til lydenheten.
Merk
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra
denne enheten. Opprett tilkobling med denne
enheten fra mobiltelefonen i stedet.
Tips
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten
til AUX-inngangskontakten
(stereo minikontakt) på enheten
med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Husk å bruke en rett plugg.
Når BLUETOOTH-signalet er på: når tenningen er
skrudd på, kobles denne enheten automatisk til
den sist tilkoblede mobiltelefonen.
Koble til en
iPod/USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble iPod-/USB-enheten
til enheten.
Du kobler til en iPod/iPhone ved hjelp
av USB-tilkoblingskabelen for iPod
(medfølger ikke).
Koble til en iPhone
4
Trykk SOURCE for å velge [AUX].
Tilpasse volumnivået på den tilkoblede
enheten med andre kilder
Start avspilling fra den bærbare lydenheten
med moderat volum, og angi det vanlige
lyttevolumet ditt på enheten.
Trykk SELECT og vri på kontrollhjulet for
å velge [AUX VOL] (side 21).
11NO
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon. Gjenta fremgangsmåten til
den ønskede stasjonen mottas.
Lytte til radio
Lytte til radio
Innstilling for søkeintervall er påkrevd
(side 9).
Trykk SOURCE og velg [TUNER] for å lytte
på radio.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre,
mottas, holder du en talknapp
(1 til 6) inne til [MEM] vises.
Lagre automatisk (BTM)
Motta lagrede stasjoner
1
2
1
Trykk MODE for å endre bånd.
Hold inne SELECT (FM1, FM2, FM3,
AM1 eller AM2).
Velg båndet, og trykk deretter
på en tallknapp (1 til 6).
Oppsettmenyen vises.
3
Vri på kontrollhjulet for å velge
[BTM], og trykk.
Enheten lagrer stasjoner til talltastene
i frekvensrekkefølge.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den
omtrentlige frekvensen, og trykk deretter
på SEEK +/– flere ganger for å finjustere
den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
12NO
Bruke RDS (Radio Data
System)
Velge programtyper (PTY)
Bruk PTY for å vise eller søke etter ønsket
programtype.
1
2
Trykk på PTY under FM-mottak.
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk
deretter på den.
Enheten begynner å søke etter en
stasjon som kringkaster den valgte
programtypen.
Programtyper (søkeintervall):
200 kHz/10 kHz)
NEWS (nyheter), INFORM (informasjon),
SPORTS (sport), TALK (prateprogram), ROCK
(rock), CLS ROCK (klassisk rock), ADLT HIT
(hits for voksne), SOFT RCK (myk rock),
TOP 40 (topp 40), COUNTRY (country),
OLDIES (gamle slagere), SOFT (myk),
NOSTALGA (nostalgisk), JAZZ (jazzmusikk),
CLASSICL (klassisk), R AND B (Rhythm and
Blues), SOFT R B (myk Rhythm and Blues),
LANGUAGE (utenlandske språk), REL MUSC
(religiøs musikk), REL TALK (religion),
PERSNLTY (personlighet), PUBLIC (offentlig),
COLLEGE (skole/universitet), WEATHER (vær)
Stille klokken (CT)
CT-data fra RDS-overføringen stiller
inn klokken.
1
Angi [CT-ON] i den generelle
oppsettsmenyen (side 20).
Programtyper (søkeintervall):
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (vitenskap), VARIED
(blandet), POP (popmusikk), ROCK M (rock),
EASY M (easy listening), LIGHT M (lett
klassisk), CLASSICS (klassisk musikk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (været),
FINANCE (finansinformasjon), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale
forhold), RELIGION (religion), PHONE IN
(innringningsprogrammer), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusikk),
COUNTRY (countrymusikk), NATION M
(nasjonal musikk), OLDIES (gamle slagere),
FOLK M (folkemusikk), DOCUMENT
(dokumentarprogrammer)
13NO
1
Avspilling
Avspilling fra en
iPod/USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som
en generell betegnelse for iPod-funksjonene
på en iPod og iPhone, med mindre noe annet
er angitt i teksten eller illustrasjonene.
Koble en iPod/USB-enhet til
USB-porten (side 11).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, trykker
du SOURCE og velger [USB] for å starte
avspilling.
2
Juster volumet på denne enheten.
Stanse avspilling
Hold OFF inne i ett sekund.
Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for iPod-enheten din,
kan du se "Om iPod" (side 22) eller gå til
støttesiden som er angitt på baksiden av
denne bruksanvisningen.
Slik fjerner du enheten
USB-enheter av MSC (Mass Storage Class)typen (f.eks. en USB-minnepinne, digital
mediespiller, Android™-telefon) som
er kompatible med USB-standarden,
kan brukes.
Det kan være nødvendig å sette modusen
for USB-tilkobling til MSC, avhengig av
den digitale mediespilleren eller
Android-telefonen.
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten
og ikke av denne enheten. Vær forsiktig med
å øke volumet på enheten under et anrop
da lyden plutselig kan bli veldig høy når
anropet avsluttes.
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet
for din USB-enhet, kan du besøke nettstedet
for kundestøtte på adressen du finner
på bakdekselet.
 Avspilling av følgende MP3/WMA/-filer
støttes ikke:
 filer komprimert uten tap
 filer beskyttet av opphavsrett
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanals lydfiler
14NO
Stopp avspillingen, og fjern deretter
enheten.
Advarsel for iPhone
Betjene en iPod direkte
(passasjerbetjening)
Hold inne MODE under avspilling for
å vise [IPOD] og aktivere direkte
betjening med iPod-en.
Merk at volumet bare kan justeres
på enheten.
Avslutt passasjerbetjening
Hold MODE inne frem til [AUDIO] vises.
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet
som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Søke etter og spille spor
Gjentakende avspilling og tilfeldig
rekkefølge
Gjentakende rekkefølge:
1
2
3
4
5
1
Under avspilling trykker du på
og holder inne SELECT.
Opprett BLUETOOTH-forbindelse
med lydenheten (side 9).
2
Vri på kontrollhjulet for å velge
[REPEAT], og trykk.
Trykk SOURCE for å velge
[BT Audio].
3
Vri på kontrollhjulet for å velge
ønsket avspillingsmodus, og trykk.
4
Trykk
(tilbake) for å gå tilbake
til forrige skjermbilde.
Start avspilling med lydenheten.
Juster volumet på denne enheten.
Trykk PAUSE for å starte avspilling.
Tilfeldig rekkefølge:
Merknader
 Informasjon som tittel, spornummer, tid og
avspillingsstatus vises kanskje ikke, avhengig
av lydenheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten,
stanser ikke avspillingen av lydenheten.
Tilpasse volumnivået på BLUETOOTHenheten med andre kilder
Start avspilling fra BLUETOOTH-lydenheten
med moderat volum og angi det vanlige
lyttevolumet ditt på enheten.
Trykk SELECT og vri på kontrollhjulet
for å velge [BTA VOL] (side 21).
1
Under avspilling trykker du flere
ganger på SHUF for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta tid før avspilling i valgte
avspillingsmodus starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer
avhengig av hvilken lydkilde som er valgt.
15NO
Søke etter et spor med navn
(Quick-BrowZer™)
1
Under avspilling trykker du på
(bla gjennom)* for å vise listen
over søkekategorier.
Når listen over spor vises, trykker du
på
(tilbake) flere ganger for å vise
ønsket søkekategori.
* Under avspilling trykker du på
(bla gjennom) i mer enn to sekunder
for å gå direkte tilbake til begynnelsen
av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge
ønsket søkekategori, og trykk
deretter på den for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk
(bla gjennom).
Søke ved å hoppe mellom
elementer (hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
(bla).
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollknappen for
å velge elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 %
av det totale antallet elementer.
16NO
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake
til Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Vri på kontrollhjulet for å velge
ønsket element, og trykk.
Avspillingen starter.
Ringe med håndfri
For å bruke en mobiltelefon kobler du
den til denne enheten. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 9).
Ringe
Du kan ringe fra telefonboken eller
anropsloggen når en mobiltelefon som
støtter PBAP (Phone Book Access Profile),
er tilkoblet.
Ringe fra telefonboken
Motta et anrop
1
Trykk (håndfri) når du mottar
et anrop med en ringetone.
1
Trykk CALL, vri på kontrollhjulet for
å velge [PH BOOK], og trykk.
2
Vri på kontrollhjulet for å velge en
forbokstav fra listen, og trykk.
3
Drei kontrollknappen for å velge
et navn fra navnelisten, og trykk
deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge
et tall fra nummerlisten, og trykk
deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Telefonsamtalen starter.
Avvise anropet
Hold OFF inne i ett sekund.
Avslutte anropet
Trykk
(håndfri) på nytt.
Ringe fra anropsloggen
1
Trykk CALL, vri på kontrollhjulet
for å velge [RECENT], og trykk.
En liste over tidligere anrop vises.
2
Vri på kontrollhjulet for å velge et
navn eller et telefonnummer fra
anropsloggen, og trykk.
Telefonsamtalen starter.
17NO
Ringe ved å taste inn
telefonnummer
1
Trykk CALL, vri på kontrollhjulet for
å velge [DIAL NUM], og trykk.
2
Vri på kontrollhjulet for å angi
telefonnummeret, og avslutt med
[ ] (mellomrom), trykk deretter
på (håndfri)*.
Telefonsamtalen starter.
* For å endre den digitale visningen,
trykker du på SEEK +/-.
Merk
2
Kontakten er lagret i valgte
forhåndsinnstilte nummer.
Ringe ved hjelp av forhåndsinnstilt
nummer
1
2
Trykk CALL.
3
Trykk
1
(håndfri).
Ringe ved hjelp av stemmekode
Trykk på CALL, drei
kontrollknappen for å velge
[REDIAL] og trykk deretter på den.
Du kan ringe ved å si talesignalet lagret
i en tilkoblet mobiltelefon som har
taleoppringingsfunksjon.
Telefonsamtalen starter.
1
Trykk CALL, vri på kontrollhjulet
for å velge [VO DIAL], og trykk.
2
Si talesignalet som er lagret
på mobiltelefonen.
Forhåndsinnstille telefonnumre
Du kan lagre opptil seks kontakter som
forhåndsinnstilte telefonnumre.
1
Trykk en talltast (1 til 6) for å velge
kontakten du ønsker å ringe.
Telefonsamtalen starter.
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Ringe med gjenoppringning
Hold en tallknapp (1 til 6) inne til
[MEM] vises.
Velg telefonnummeret du vil lagre
under forhåndsinnstillingsknappen,
fra telefonlisten, anropsloggen eller
ved å taste inn telefonnummeret
direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen til
denne enheten.
18NO
Stemmen din kjennes igjen,
og anropet utføres.
Tilgjengelige operasjoner
under et anrop
Forhåndsinnstille volumet til ringetonen
og stemmen til den andre parten.
Du kan forhåndsinnstille volumnivået for
ringetonen og stemmen til den andre parten.
Justerer ringevolumet:
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Justerer talevolumet til den andre parten
Drei kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den
andre parten (justering av
mikrofonforsterkning)
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen
som vises når enheten er slått av.
1
Hold inne SELECT.
Oppsettmenyen vises.
2
Vri på kontrollhjulet for å velge
[DEMO], og trykk.
3
Vri på kontrollhjulet for å velge
[DEMO-OFF], og trykk.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk
(tilbake).
Skjermen går til bake til normal
mottaks-/avspillingsmodus.
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold MIC inne.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Slik overfører du en samtale
For å aktivere/deaktivere ønsket enhet
(denne enheten/mobiltelefon), trykker
du på MODE eller bruker mobiltelefonen.
Merk
Håndfri-forbindelsen kan bli brutt ved overføring
av anrop, avhengig av mobiltelefonen.
19NO
Grunnleggende om
innstillinger
Du kan stille inn alternativer i menyen på
følgende måte.
Alternativene nedenfor kan angis avhengig
av kilden og innstillingen.
1
2
3
Trykk SELECT for å åpne
lydoppsettmenyen, trykk og hold
inne SELECT for å vise den generelle
oppsettmenyen eller trykk CALL for
å vise oppsettmenyen for
BLUETOOTH.
Vri på kontrollhjulet for å velge
ønsket element, og trykk.
Vri på kontrollhjulet for å velge
alternativ, og trykk.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk
(tilbake).
CAUT ALM (varselalarm)
Aktiverer varselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 8). (Bare tilgjengelig når enheten
er slått av.)
AUX-A (AUX-lyd)
Aktiverer AUX-kildevisning: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når enheten er slått av.)
AUTO OFF
Systemet slås automatisk av til ønsket
klokkeslett når enheten er skrudd av:
[NO], [30S] (30 sekunder), [30M]
(30 minutter), [60M] (60 minutter).
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
DIMMER
Endrer lysstyrken til skjermen: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Blar automatisk i lange elementer:
[ON], [OFF].
REPEAT (side 15)
LOUDNESS (dynamisk lydstyrke)
Forsterker bass og diskant for klar lyd
og lave volumnivåer: [ON], [OFF].
BTM (side 12)
Generell oppsettsmeny
CLOCK-ADJ (stille inn klokken) (side 9)
TUNER-STP (søkeintervall) (side 9)
CT (klokketid)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
BEEP
Aktiverer pipelyden: [ON], [OFF].
20NO
BT INIT (BLUETOOTH start)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstilt nummer,
enhetsinformasjon osv).
Når du kaster enheten, bør du initialisere
alle innstillinger. (Bare tilgjengelig når
enheten er slått av.)
Lydoppsett
Oppsett av BLUETOOTH
EQ3 PRST (EQ3 forhåndsinnstilt)
Velger en equalizerkurve fra sju
equalizerkurver eller av: [XPLOD], [VOCAL],
[EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY],
[CUSTOM], [OFF].
Innstillingen for equalizerkurven kan
registreres i minnet for hver kilde.
PAIRING (side 9)
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH
Angir [CUSTOM] av EQ3.
Tilpasser equalizerkurven.
Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB,
fra -10 dB til + 10 dB.
DIAL NUM (tast nummer) (side 18)
BALANCE
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15 (R15)] –
[CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].
FADER
Justerer det relative nivået: [FRONT-15
(F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
PH BOOK (telefonbok) (side 17)
REDIAL (side 18)
RECENT (siste samtale) (side 17)
VO DIAL (taleoppringing) (side 18)
RINGTONE
Velger om enheten eller den tilkoblede
mobiltelefonen sender ut ringetonen:
[1] (denne enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal svare
innkommende anrop automatisk: [OFF],
[1] (ca 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 10)
Aktiverer BLUETOOTH-funksjonen:
[ON], [OFF].
BTA VOL (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblede
BLUETOOTH-enhet:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
21NO
Ytterligere informasjon
Forholdsregler
 La enheten avkjøles først hvis båten har
vært fortøyd i direkte sollys.
 Ikke etterlat frontpanelet eller lydenheter
i båten, ettersom høy temperatur fra
direkte sollys kan føre til feilfunksjon.
 Strømantennen strekkes ut automatisk.
Opprettholde høy lydkvalitet
Ikke sprut væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge
for MP3/WMA-filer
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3-/WMA-fil
(spor)
Om iPod
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Laget for
 iPod touch (5. generasjon)
 iPod touch (4. generasjon)
 iPod touch (3. generasjon)
 iPod touch (2. generasjon)
 iPod iPod classic
 iPod nano (7. generasjon)
 iPod nano (6. generasjon)
 iPod nano (5. generasjon)
 iPod nano (4. generasjon)
 iPod nano (3. generasjon)
 iPod nano (2. generasjon)
 iPod nano (1. generasjon)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Passasjerbetjening er ikke tilgjengelig
for iPod nano (1. generasjon).
 "Laget for iPod" og "laget for iPhone"
betyr at et elektronisk tilbehør er spesielt
utformet for å kobles til iPod eller iPhone,
og at det er sertifisert av utvikleren for
Apples ytelsesstandarder. Apple er
ikke ansvarlig for virkemåten til denne
enheten eller enhetens samsvar med
sikkerhetsstandarder og regelverk. Merk
at bruken av dette tilbehøret med iPod
eller iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
22NO
Om BLUETOOTH-funksjonen

Hva er BLUETOOTH-teknologi?
 Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi med kort rekkevidde som
muliggjør trådløs datakommunikasjon
mellom digitale enheter, som f.eks. en
mobiltelefon og et hodesett. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi fungerer innen
et område på ca. ti meter. Det er vanlig
med sammenkobling mellom to enheter,
men én enhet kan kobles til flere
enheter samtidig.
 Du trenger ikke å bruke en kabel for
tilkoblinger siden BLUETOOTH-teknologi
er en trådløs teknologi. Det er heller ikke
nødvendig for enhetene å vende mot
hverandre slik det er nødvendig med
infrarød teknologi. Du kan for eksempel
bruke en slik enhet i en sekk eller lomme.
 BLUETOOTH-teknologi er en internasjonal
standard som støttes av millioner av
virksomheter over hele verden og
brukes av forskjellige virksomheter
over hele verden.

Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 BLUETOOTH trådløs teknologi opererer
innen et område på omtrent ti meter.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
kan variere avhengig av hindringer
(personer, metall, vegger o.l.) eller
elektromagnetiske omgivelser.
 Følgende forhold kan påvirke BLUETOOTHkommunikasjonens følsomhet.
 Det er en person, metallgjenstand
eller vegg mellom denne enheten
og BLUETOOTH-enheten.
 En enhet som bruker et frekvensbånd på
2,4 GHz, som for eksempel en enhet til
et trådløst nettverk, en trådløs telefon


eller en mikrobølgeovn, brukes nær
denne enheten.
Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløse
nettverk (IEEE802.11b/g) bruker samme
frekvens, kan det oppstå
mikrobølgeforstyrelser som resultere
i lavere kommunikasjonshastighet, støy
eller ugyldig tilkobling hvis denne enheten
brukes nær en enhet til et trådløst nettverk.
I så fall utfører gjør du følgende.
 Bruk denne enheten minst ti meter fra
enheten til det trådløse nettverket.
 Hvis denne enheten befinner seg innen
ti meter fra en enhet til det trådløse
nettverket, slår du av enheten til
det trådløse nettverket.
 Installer enheten og BLUETOOTHenheten så nærme hverandre
som mulig.
Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter
kan påvirke betjeningen av elektroniske
medisinske enheter. Slå av denne enheten
og andre BLUETOOTH-enheter på følgende
steder fordi de kan forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass,
for eksempel sykehus, tog, fly eller
bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
Denne enheten støtter
sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med
BLUETOOTH-spesifikasjonen for sikker
tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av innstillingen.
Vær forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av
trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjon som fanges opp under
BLUETOOTH-kommunikasjon.
23NO
 Tilkobling med alle BLUETOOTH-enheter
garanteres ikke.
 En enhet som har BLUETOOTH-funksjon,
må følge BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
BLUETOOTH SIG og bli autentifisert.
 Selv om den tilkoblede enheten
følger de ovennevnte BLUETOOTHspesifikasjonene, kan det hende at noen
enheter ikke tilkobles eller fungerer
som de skal, avhengig av enhetens
funksjoner eller spesifikasjoner.
 Det kan oppstå støy mens du snakker
med håndfri avhengig av enheten eller
kommunikasjonsomgivelsene.
 Avhengig av enheten som skal kobles til
kan det hende at det tar litt tid å starte
kommunikasjonen.
Vedlikehold
Bytte litiumbatteriet på fjernkontrollen
Når batteriet tømmes, blir rekkevidden til
fjernkontrollen redusert. Bytt det gamle
batteriet med et nytt CR2025-litiumbatteri.
Bruk av andre batterityper kan forårsake
brann eller eksplosjon.
+-siden skal vende opp
Annet
Merknader om litiumbatteriet
 Bruk av BLUETOOTH-enheten fungerer
ikke alltid på mobiltelefoner avhengig
av radiobølgeforhold og stedet hvor
utstyret brukes.
 Hvis du opplever ubehag etter bruk av
BLUETOOTH-enheten, må du umiddelbart
stoppe å bruke den. Hvis et problem
vedvarer, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
 Sørg for at litiumbatteriet oppbevares
utilgjengelig for barn. Hvis batteriet skulle svelges
ved et uhell, må lege oppsøkes umiddelbart.
 Tørk batteriet med en tørr klut for å sørge for
god kontakt.
 Legg merke til hvilken vei du skal plassere polene
på batteriet.
 Ikke bruk en metallpinsett til å holde batteriet.
Det kan føre til kortslutning.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er beskrevet i denne
håndboken, kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere hvis det
håndteres på feil måte.
Du må ikke lade opp, demontere eller
kaste batteriet på åpne flammer.
Rengjøre kontaktene
Det er ikke sikkert at enheten fungerer som
den skal hvis kontaktene mellom enheten og
frontpanelet ikke er rene. Du kan forhindre
dette ved å ta av frontpanelet (side 8) og
rengjøre kontaktene med en bomullspinne.
Ikke bruk mye kraft. Da kan du skade
kontaktene.
24NO
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av
tenningen og ta ut nøkkelen før du renser
kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene
eller en metallgjenstand.
Spesifikasjoner
FOR THE CUSTOMERS IN THE USA. NOT
APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN
THE PROVINCE OF QUEBEC.
POUR LES CLIENTS AUX ÉTATS-UNIS. NON
APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA
PROVINCE DE QUÉBEC.
EFFEKTSPESIFIKASJONER FOR LYD
CEA2006-standard
Utgangseffekt: 17 Watts RMS × 4 ved
4 Ohms < 1 % THD+N
Signal-til-støy-forhold: 80 dBA
(referanse: 1 watt i 4 ohm)
Mottakerdel
FM
Innstillingsområde:
87,5–108,0 MHz (med trinn på 50 kHz)
87,5–108,0 MHz (trinn på 100 kHz)
87,5–107,9 MHz (trinn på 200 kHz)
FM-søkeintervall:
kan veksles mellom 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens: 25 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 80 dB (stereo)
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
AM
Innstillingsområde:
531–1 602 kHz (med trinn på 9 kHz)
530–1 710 kHz (med trinn på 10 kHz)
AM-søkeintervall
9 kHz/10 kHz, kan stilles inn
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
9 124,5 kHz eller 9 115,5 kHz/4,5 kHz (med
trinn på 9 kHz)
9,115 kHz or 9,125 kHz/5 kHz (trinn på 10 kHz)
Sensitivitet: 26 μV
USB-spillerdel
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maksimal strøm: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennbare data:
Mapper (album): 128
Filer (spor) per mappe: 512
Korresponderende kodek:
MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH standardversjon 2.1 + EDR
Ut:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsavstand:
Fri sikt, ca. 10 m*1
25NO
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (håndfri-profil) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
*1 Det faktiske området varierer avhengig av
faktorer som hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet
med BLUETOOTH-kommunikasjon
mellom enheter.
Forsterker
Ut: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohms)
Generelt
Effekt:
Lydutgangsterminal (front, bak)
Elektrisk antenne / kontrollterminal
for forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngangsterminal for fjernkontroll
Inngangsterminal for antenne:
AUX-inngangskontakt (stereo minikontakt)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC-båtbatteri (negativ jording)
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 120 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 103 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 0,7 kg
26NO
Innhold i pakke:
Hovedenhet (1)
Fjernkontroll (1): RM-X231
Deler for installasjon og tilkoblinger (ett sett)
Valgfritt tilbehør/utstyr*:
USB-tilkoblingskabel for iPod: RC-100IP
Fjernkontroll for båt: RM-X11M
* Tilbehør/utstyr er ikke vanntett, med unntak
av fjernkontrollen RM-X11M. Ikke utsett dem
for vann.
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger
alt tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om
detaljert informasjon.
Design og spesifikasjoner er underlagt
endringer uten forhåndsvarsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og all bruk av slike merker av Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og handelsnavn
tilhører sine respektive eiere.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av slik teknologi utenfor dette produktet er
forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et
av Microsofts godkjente datterselskaper.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
og iPod touch er varemerker som tilhører
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter
er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Android er et varemerke som tilhører Goole Inc.
Bruk av dette varemerke er underlagt
Google-tillatelser.
Feilsøking
Sjekklisten nedenfor hjelper deg med å løse
problemer som kan oppstå med enheten din.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du bruker sikringen og fjerner enheten fra
dashbordet, kan du se håndboken om
installasjon og tilkoblinger som fulgte
med denne enheten.
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Generelt
Enheten får ikke strøm.
 Hvis enheten og displayet er slått av, kan du
ikke betjene enheten med fjernkontrollen.
 Slå på enheten.
Ingen lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke
stilt inn for et system med to høyttalere.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett
er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i båtens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
27NO
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis
enheten ikke er brukt i løpet av fem
minutter når [DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 20).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON]
(side 20).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du
holder OFF inne.
 Trykk OFF på enheten til skjermen slukker.
 Kontaktene er skitne. (side 24).
Radiomottak
Stasjoner kan ikke mottas.
Lyden sjeneres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Hvis båten har en innebygd radioantenne
i bak-/sideruten, kobler du en REM OUTledningen (blå-/hvitstripete) eller ACCstrømforsyningsledningen (rød) til
strømforsyningsledningen til båtens
antenneforsterker.
 Kontroller tilkoblingen av båtantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
 Innstillingen av søkeintervall er blitt slettet.
 Still inn innstillingen for søkeintervall på
nytt (side 9).
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille
stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
Radiodatasystem (RDS)
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en
RDS-stasjon.
 RDS-data er ikke mottatt.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
USB-avspilling
Du kan ikke spille av elementer via en
USB-hub.
 Denne enheten kjenner ikke igjen
USB-enheter via en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en
kompleks trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan være ujevn ved høye
bithastigheter på mer enn 320 kbps.
BLUETOOTH-funksjon
Enheten som kobles til, oppdager ikke
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en
annen enhet mens den er koblet til en
BLUETOOTH-enhet.
 Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk
etter denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på
(side 10) når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden
(denne enheten eller BLUETOOTH-enheten),
ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en
BLUETOOTH-enhet eller omvendt.
28NO
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten
er det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen
når du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 21).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten.
Ringelyden kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten.
Stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp
av mikrofonforsterkning (side 19).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 19).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne støyen.
For eksempel: Hvis et vindu er åpent og det
er mye støy osv., lukker du vinduet. Hvis et
klimaanlegg er støyende, skrur du ned
klimaanlegget.
 Skru destinasjonseneheten til
anropsoverføring til mobiltelefonen din,
og bruk mobiltelefonen (side 19).
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles, er ikke telefonen
tilkoblet selv om du trykker
(håndfri).
 Koble fra telefonen.
Lydkvaliteten er dårlig.
 Lydkvaliteten til telefonen avhenger av
mottaksforholdene til mobiltelefonen.
 Flytt båten til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten
er for lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av
lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede
lydenheten eller denne enheten.
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten
og BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares
i en veske som forstyrrer signalet, må du
ta ut lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller
andre enheter som sender ut radiobølger,
i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan
ikke betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
29NO
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare
på anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av
tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan
det hende at tidsgrensen for gruppering
er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde OFF inne i minst
to sekunder, og slå deretter på enheten
på nytt.
Det kommer ingen lyd fra båthøyttalerne
under håndfrianrop.
 Hvis lyden sendes fra mobiltelefonen, angir
du at mobiltelefonen skal sende lyden fra
båthøyttalerne.
Feilvisninger/-meldinger
CHECKING
 Enheten bekrefter tilkobling av en USB-enhet.
 Vent til bekreftelsen av tilkoblingen
er ferdig.
ERROR
 Det kan være en intern feilfunksjon.
 Trykk OFF i mer enn 2 sekunder (skjermen
slukker), trykk deretter OFF på nytt.
ERROR-99
 Det kan være en intern feilfunksjon.
 Trykk OFF i mer enn 2 sekunder (skjermen
slukker), trykk deretter OFF på nytt. Hvis
feilvisningen fortsetter å vises på skjermen,
kan du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler.
30NO
NO MUSIC
 USB-enheten inneholder ikke musikkfiler.
 Koble til en USB-enhet som inneholder
en musikkfil.
NO NAME
 Et album/artist/spornavn er ikke skrevet
i USB-enheten.
NO SUPRT (støttes ikke)
 USB-hub støttes ikke av denne enheten.
 Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke.
Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibilitet for din USB-enhet, kan
du besøke nettstedet for kundestøtte
på adressen du finner på bakdekselet.
NO USB
 USB er valgt som kilde uten at det er koblet
til en USB-enhet. En USB-enhet eller en
USB-kabel har blitt koblet fra under avspilling.
 Husk å koble til en USB-enhet og en
USB-kabel.
OVERLOAD
 USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og endre kilden
ved å trykke AV.
 Viser at USB-enheten er ødelagt, eller at
en enhet som ikke støttes, er koblet til.
READ
 Enheten leser alle spor og all
albuminformasjon på USB-enheten.
 Vent til lesingen er fullført og avspilling
starter automatisk. Avhengig av
USB-enhetsstruktur, kan det ta
mer enn ett minutt.
STOP
 Når gjentagende avspilling ikke er angitt,
stanser avspillingen etter det siste sporet
i albumet.
Musikkprogrammet i iPod/iPhone-en er slutt.
 Trykk PAUSE for å starte avspillingen
på nytt.
For BLUETOOTH-funksjon:
BT BUSY (BLUETOOTH opptatt)
 Telefonboken og anropsloggen
i mobiltelefonen er ikke tilgjengelige
fra denne enheten.
 Vent litt, og prøv deretter på nytt.
ERROR
 Feil ved BT-initialisering.
 Feil ved lesing av telefonboken.
 Telefonbokens innhold ble endret under
tilgang til mobiltelfonen.
 Åpne telefonboken i mobiltelefonen
på nytt.
MEM FAIL (minnefeil)
 Denne enheten kunne ikke lagre kontakten
til et forhåndsinnstilt nummer.
 Kontroller at nummeret du ville lagre,
er riktig (side 18).
NO INFO (ingen informasjon)
 Nettverksnavn og mobiltelefonnavn mottas
ikke med mobiltelefonen tilkoblet.
NO SUPRT (støttes ikke)
 Den BLUETOOTH-tilkoblede mobiltelefonen
støtter ikke PBAP (Phone Book Access Profile).
I dette tilfellet kan ikke enheten få tilgang til
mobiltelefonens telefonbok eller anropslogg.
 Mobiltelefonen støttes ikke av denne
enheten, selv om mobiltelefonen støtter
PBAP (Phone Book Access Profile) er tilkoblet.
 Kontroller om mobiltelefonen er riktig
koblet til. Hvis du vil ha mer informasjon
om kompatibilitet for mobiltelefonen din,
kan du besøke nettstedet for kundestøtte.
P (forhåndsinnstilt nummer) TOM
 Det nummeret for forhåndsinnstilling er tomt.
UNKNOWN
 Navn eller telefonnummer kan ikke vises
når du blar gjennom telefonboken eller
anropsloggen.
WITHHELD
 Den som ringer har skjult nummer.
Hvis disse løsningene ikke hjelper, kan du
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
NO BTA (ingen BLUETOOTH-lyd)
 BLUETOOTH-lydkilde er valgt uten at
en BLUETOOTH-lydenhet er tilkoblet.
En BLUETOOTH-lydenhet har blitt koblet
fra under et anrop.
 Pass på å koble til en BLUETOOTHlydenhet.
NO BTP (ingen BLUETOOTH-telefon)
 BLUETOOTH-telefonkilde er valgt uten at
en mobilenhet er tilkoblet. En mobiltelefon
har blitt koblet fra under et anrop.
 Pass på å koble til en mobiltelefon.
31NO
Français
Česky
Sony Corp. tímto prohlašuje, že DSX-M50BT splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení
Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at følgende
udstyr DSX-M50BT overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i Direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieser DSX-M50BT
in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti
Sony Corp. teatab käesolevaga, et DSX-M50BT on
kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ
nõuetega.
Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corp., declares that this DSX-M50BT is
in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Par la présente, Sony Corp. déclare que l’appareil
DSX-M50BT est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez
consultez l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
DSX-M50BT è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Język polski
Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że urządzenie
DSX-M50BT jest zgodne z podstawowymi
wymaganiami oraz z odpowiednimi postanowieniami
Dyrektwy 1999/5/EC.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviski
Ar šo Sony Corp. paziņo, ka DSX-M50BT atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Sony Corp. pareiškia, kad šis DSX-M50BT atitinka
esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir
kitas nuostatas.
Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu
Jūs galite interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que
el DSX-M50BT cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables
o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte
el siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyarul
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a DSX-M50BT
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
További információkat a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel DSX-M50BT
in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corp. att denna DSX-M50BT står
I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Herved erklærer Sony Corp. at dette DSX-M50BT
er i overensstemmelse med vesentlige krav og
andre relevante bestemmelser som fremgår
av direktiv 1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Türkçe
İşbu Belge ile Sony Corp. DSX-M50BT’in 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili maddeleri
ile uyumlu olduğunu belgeler.
Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini
ziyaret ediniz:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corp. declara que este DSX-M50BT está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte
a seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corp. Δηλώνει ότι DSX-M50BT
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και
της λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την
ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corp. potvrdzuje, že DSX-M50BT spĺňa základné
požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti získate nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony izjavlja, da je DSX-M50BT v skladu z bistvenimi
zahtevami in ostalimi zadevnimi ukrepi Direktive
1999/5/ES.
Za podrobnosti glejte stran URL:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten että DSX-M50BT tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Български
С настоящото Sony Corp. декларира, че този апарат
DSX-M50BT отговаря на съществените изисквания
и останалите условия на директива 1999/5/EO.
Подробности могат да бъдат намерени на
следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Hrvatski
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je MEX-N5000BT
u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du har spørsmål
eller vil lese aktuell kundestøtteinformasjon om
dette produktet:
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/caraudio
Prøv følgende hvis du har spørsmål/problemer
angående dette produktet:
1
Les feilsøkingsavsnittet i denne
bruksanvisningen.
2
Kontakt (bare USA):
Ring
Nettadresse
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
1-800-222-7669
http://www.SONY.com
Download PDF