Sony | RSX-GS9 | Sony RSX-GS9 Media Receiver med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-577-101-21(1) (NO)
Digital mediespiller
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon, kan du
se side 30.
RSX-GS9
Bruksanvisning
NO
Installer av sikkerhetshensyn denne enheten
i bilens dashboard fordi toppen av enheten kan
bli varm ved bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 30) for å få mer
informasjon.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om avhending
av dette produktet og batteriene.
Merknad om litiumbatteriet
Produsert i Thailand
Ikke utsett batteriet for ekstrem varme, for
eksempel direkte sollys, ild eller lignende.
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter
og batterier på en riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
2NO
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS TID
PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV
DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt
funksjoner som programmeres av brukeren.
Tilkobling er ikke garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan
forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Tilkobling/installasjon
Innhold
Oversikt deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veiledning til tilkobling av lydenhet . . . . . . . . . . . . 7
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
34
Komme i gang
Tilbakestille enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 9
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koble til en enhet med høy oppløsning
og støtte for USB-lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . 11
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 12
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spille av på en enhet med høy oppløsning
og støtte for USB-lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . .
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
15
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 16
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Android-smarttelefon . . . . 16
Innstillinger
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (General). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (Sound). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-oppsett (BT Setting) . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
20
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
22
22
23
23
25
Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren
som brukes av denne enheten, kan du se Viktig
informasjon om programvare på sidene på
slutten av denne bruksanvisningen.
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet
 I denne bruksanvisningen er prosedyrer forklart
hovedsaklig for fjernkontrollen med mindre
annet er angitt.
 Tilgjengelige knapper lyser, avhengig av den
valgte kilden.
 Mottaker for fjernkontrollen
 Skjerm
 Volumbryter
Drei for å justere volumet.
N-Mark
Berør med en NFC-kompatibel smarttelefonen
for å opprette en Bluetooth®-tilkobling.
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden
og vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå
av strømmen og displayet.
Hvis enheten og displayet er slått av,
kan du ikke bruke fjernkontrollen.
 / (forrige/neste)
USB1/USB2: Hopp over spor.
Tuner: Motta lagrede radiostasjoner.
/  (album –/+)
USB1/USB2: Hold inne for å hoppe over album.
Tuner: Hold inne for å stille inn radiostasjon
automatisk.
  (spille av/stoppe midlertidig)
USB1/USB2: Starte avspilling/stoppe avspilling
midlertidig. Når avspilling er stoppet
midlertidig, blinker lampen på enheten.
Tuner: Bytt bånd.
PAIRING (side 10)
Hold inne i 2 sekunder for å gå til
standbymodusen BLUETOOTH-gruppering.
 BLUETOOTH-lampe
 Tilbakestillingsknapp (side 9)
 AUX-inngangskontakt
 USB-port av typen mikro-B (for USB-DAC)
 USB-port av typen A (for USB1)
Lading av den tilkoblede enheten
(USB High-lading) støttes også.
5NO
RM-X262-fjernkontroll
 ///
Velg et oppsettelement osv.
ENTER
Angi det valgte elementet.
/ (forrige/neste)
USB1/USB2: Hopp over spor.
Tuner: Still inn radiostasjonen automatisk.
Hold inne for å stille inn manuelt.
+/– (album +/–)
USB1/USB2: Hopp over album.
Tuner: Motta lagrede radiostasjoner.
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiostasjoner.
Hold inne for å lagre stasjoner.
REP (gjenta)
SHUF (tilfeldig rekkefølge)
PAUSE
Fjern beskyttelsesfilmen før bruk.
VOL +-knappen (volum) har en forhøyning.

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
 AF (alternative frekvenser)
Slå FA-funksjonen på/av.
 TA (trafikkmelding)
Slå TA-funksjonen på/av.
 ATT (demping)
Demp lyden. Trykk på nytt for å avbryte
dempingen.
 MODE (side 12)
 SOUND*1*2
Gå direkte til lydmenyen.
MENU*1
Hold inne for å åpne innstillingsmenyen.
*1 Ikke tilgjengelig når BT-telefonen er valgt.
*2 Ikke tilgjengelig når den optiske utgangen
er aktivert, eller kilden er deaktivert av og
klokken vises.
 DSPL (display)
Endre displayelementer.
6NO
Veiledning til tilkobling av lydenhet
Lydenhet*1 (f.eks. WALKMAN®,
digital mediespiller,
smarttelefon)
Smarttelefon*2, iPod/
iPhone*3, WALKMAN®,
USB-lagringsenhet
*2*3
*1
*4
*5
*5
*7*8
*1 Lydenhet med en stereominikontakt. Når du kobler
til, kreves det en stereominikontakt (medfølger ikke).
Ikke bruk en hvilken som helst type kontakt, som
eventuelt kan forstyrre dashbordet i bilen.
*2 Bare en smarttelefon i MSC-modus er tilgjengelig.
Når du kobler til en smarttelefon, kreves det en
riktig USB-kabel (medfølger ikke).
*3 Når du kobler til en iPod/iPhone, kreves det en
USB-kabel for iPod/iPhone (medfølger ikke).
*4 Bruk USB-kabelen (medfølger).
*5 Bruk en riktig USB-kabel (USB-støpsel av type A til
USB-støpsel av type mikro-B) (medfølger ikke).
*6 Hvis du vil spille av lydfiler med høy oppløsning,
bruker du lydavspillingsprogrammet Hi-Res Audio
Player eller Media Go.
Når du bruker Hi-Res Audio Player:
For Windows kreves det at du installerer riktig
driver på datamaskinen. For Mac OS kreves det
ingen driver.
Når du bruker Media Go:
For Windows kreves det at du installerer riktig driver
på datamaskinen. Media Go støttes ikke for Mac OS.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
*7 Når du kobler til en Android-smarttelefon, kreves
det en USB OTG-kabel (medfølger ikke). Nedlasting
av en riktig app for avspilling av lydfiler med høy
oppløsning kreves, avhengig av smarttelefonen.
*8 Når du kobler til en iPhone/iPod, kreves det en
spesialkabel (medfølger ikke). Denne kabelen er
kanskje ikke tilgjengelig i ditt land eller område.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Datamaskin*6 (f.eks. med
Windows, med Mac OS)
Smarttelefon*7 (f.eks. Androidsmarttelefon, iPhone*8)
For din egen sikkerhet
Hvis du vil hindre en trafikkulykke, må du sørge
for at de tilkoblede kablene ikke forstyrrer
kollisjonsputesystemet eller kjøringen.
7NO
Formater som lydfiler med høy oppløsning kan spilles av i
Avspillbare filformater, samplingsfrekvenser og bitdybder varierer avhengig av om USB-port av type A eller
USB-port av type mikro-B brukes.
USB-DAC (USB-port av typen
mikro-B)
DSD
ASIO-opprinnelig:
2,8 MHz/1 bit, 5,6 MHz/1 bit
DoP: 2,8 MHz/1 bit,
5,6 MHz/1 bit
PCM
Maks. 192 kHz/24 bit
USB1 (USB-port av typen A,
forside)
–
USB2 (USB-port av typen A,
bakside)
–
–
–
DSF
–
2,8 MHz/1 bit (PCM-konvertert)
2,8 MHz/1 bit (PCM-konvertert)
DSDIFF
–
2,8 MHz/1 bit (PCM-konvertert)
2,8 MHz/1 bit (PCM-konvertert)
WAV
–
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
AIFF
–
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
FLAC
–
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
ALAC
–
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz
(24 bit),
192/176,4/96/88,2 kHz (16 bit)
8NO
Komme i gang
Tilbakestille enheten
Før du bruker enheten for første gang, etter du har
byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger, må du
tilbakestille enheten.
Merk
Hvis du trykker på tilbakestillingsknappen, slettes
klokkeinnstillingen og deler av det lagrede innholdet.
Stille inn klokken
Bruk fjernkontrollen til å gjøre følgende.
1
Hold inne MENU, trykk på  eller  for
å velge [General], og trykk deretter
på ENTER.
2
Trykk på  eller  for å velge [Clock
Adjust], og trykk deretter på ENTER.
Det finnes to måter å koble til BLUETOOTHenheten på:
 Ettrykksfunksjon for den NFC-kompatible
BLUETOOTH-enheten.
 Manuell tilkobling.
Før du kobler til enheten, bør du dempe volumet
på denne enheten for å unngå høy lyd.
Tilkobling med en smarttelefon
med ettrykksfunksjon (NFC)
Ved å holde N-merket på enheten inntil en
*NFC-kompatibel smarttelefon, grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen, og det opprettes
en tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for
eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket
være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFCkompatible enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android™ OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen NFC Easy Connect
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
Tidsangivelsen blinker.
3
Trykk på  eller  for å angi time
og minutt.
Trykk på  eller  for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold N-merket på smarttelefonen mot
N-merket på enheten.
Trykk på ENTER etter at du har angitt
minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
Forberede en
BLUETOOTH-enhet
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen
som fulgte med enheten, hvis du vil ha mer
informasjon om tilkobling.
Kontroller at BLUETOOTH-lampen på
enheten lyser.
Slik kobler du fra med ettrykksfunksjon
Hold N-merket på smarttelefonen mot N-merket
på enheten på nytt.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet.
I så fall må du koble fra den andre enheten og
opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
9NO
Gruppering og tilkobling med
en BLUETOOTH-enhet
Den første gangen du oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen
og søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Slik starter du avspilling
Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet" (side 14)
for mer informasjon.
Slik avbryter du gruppering
Utfør trinn 2 for å avbryte grupperingsmodusen
etter at denne enheten og BLUETOOTH-enheten
er gruppert.
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen
én meter fra denne enheten.
2
Hold inne  på enheten i mer enn
2 sekunder.
Alternativt kan du holde inne MENU på
fjernkontrollen, velge [BT Setting]  [Pairing],
og deretter trykke på ENTER.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
BLUETOOTH-lampen på enheten blinker (mens
enheten er i standbymodusen for gruppering).
3
4
Utfør gruppering på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer
denne enheten.
1
Velg [RSX-GS9], som vises på displayet
på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra
trinn 2.
Hold inne MENU på fjernkontrollen,
velg [BT Setting]  [BT Signal], og trykk
deretter på ENTER.
Kontroller at BLUETOOTH-lampen på enheten
lyser.
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
Slik kobler du til den sist tilkoblede
enheten fra denne enheten
5
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Trykk på SOURCE (SRC), og velg deretter
[BT Phone]* eller [BT Audio].
Trykk på ENTER for å koble til en mobiltelefon
eller på PAUSE for å koble til en lydenhet.
* Bare tilgjengelig når SongPal-tilkobling er opprettet.
Angi tilgangskoden
[0000]
Når BLUETOOTH-lampen er gruppert, lyser den
på enheten.
6
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
10NO
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen er slått
på, kobles denne enheten automatisk til den sist
tilkoblede mobiltelefonen.
Slik installerer du mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 34) for mer
informasjon.
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til USB-porten av
type A.
Bruk en USB-kabel for iPod/iPhone (medfølger
ikke) til å koble til en iPod/iPhone.
Koble til en annen
bærbar lydenhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Ikke bruk en hvilken som helst type kontakt,
som eventuelt kan forstyrre dashbordet i bilen.
Koble til en enhet med høy
oppløsning og støtte for
USB-lyd
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble en datamaskin med høy
oppløsning og støtte for USB-lyd,
smarttelefon eller digital mediespiller
til USB-porten av typen mikro-B.
Se "Veiledning til tilkobling av lydenhet" (side 7)
for mer informasjon.
Når du oppretter inngangstilkoblingen på høye
nivå, refererer du til AUX2 i Tilkobling for mer
informasjon (side 31).
3
Trykk på SRC for å velge [AUX1].
Eventuelt kan du velge [AUX2] for
inngangstilkoblingen på høyt nivå.
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
(bare for AUX1)
Start avspilling på den bærbare lydenheten
med et moderat volum, og still inn ditt normale
lyttevolum på enheten.
Hold inne MENU, og velg deretter [Sound] 
[AUX Level] (side 19).
11NO
Motta lagrede stasjoner
Lytte til radio
1
Lytte til radio
Alternativt kan du trykke på  eller 
på enheten.
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SOURCE (SRC)
for å velge [Tuner].
Bruk fjernkontrollen til å gjøre følgende.
Lagre automatisk (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
Alternativt kan du trykke på  på enheten
for å endre båndet.
2
Hold inne MENU, trykk på  eller  for
å velge [General], og trykk deretter
på ENTER.
3
Trykk på  eller  for å velge [BTM],
og trykk deretter på ENTER.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
Alternativt kan du trykke på  på enheten
for å endre båndet.
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne  eller  for å finne den
omtrentlige frekvensen, og trykk deretter
på  eller  flere ganger for å finjustere
den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på  eller . (Alternativt kan du holde
inne  eller  på enheten i mer enn
1 sekund.)
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEM] vises.
12NO
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Bruk fjernkontrollen til å gjøre følgende.
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonene med sterkest
frekvens. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på AF for å velge [AF ON] eller
[AF OFF], og trykk på TA for å velge
[TA ON] eller [TA OFF].
Slik lagrer du RDS-stasjoner med
AF- og TA-innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt.
Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du
også forhåndsinnstille andre stasjoner enn
RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert,
byttes det ikke til en sending på en annen regional
stasjon med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, setter du
[Regional] til [Off] i [General] under FM-mottak
(side 18).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia
og enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder.
Gjenta fremgangsmåten til den lokale stasjonen
mottas.
Slik viser du PS-navnet (programtjeneste)
Trykk på DSPL.
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 22)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden av
denne bruksanvisningen.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class)
og USB, for eksempel en USB Flash-enhet, digital
mediespiller eller Android-smarttelefon, som
overholder USB-standarden, kan brukes.
Avhengig av den digitale mediespilleren eller
Android-smarttelefonen kan det være nødvendig
å velge MSC for USB-tilkoblingsmodus. (En USBenhet i MTP-modus er ikke tilgjengelig.)
Music-mappen (Musikk) og dens plassering
(under tilkobling til USB-enheten)
Lagre lydfilene i en mappe kalt Music (Musikk),
og plasser mappen direkte under rotmappen til
USB-enheten. Ellers gjenkjenner ikke enheten
lydfiler.
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden av denne
bruksanvisningen.
 Under USB-avspilling støttes ikke funksjonen for rask
spoling bakover/forover.
 Enheten begynner å lese filstrukturen for den
tilkoblede enheten under avspilling.
 [*] vises på skjermen mens enheten leser filstrukturen
til den tilkoblede enheten. Når [*] vises, kan du ikke
hoppe over et spor eller et album (mappe).
 Under USB-avspilling via USB-porten av type A
konverteres en DSD-fil på den tilkoblede enheten
til PCM-format.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
WMA/AAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
WMA:
 filer med komprimering uten datatap
 flerkanals lydfiler
 Det vil ta omtrent 150 sekunder å gjenkjenne totalt
2 000 lydfiler i 200 mapper på USB-enheten.
 Det tar kanskje litt tid før enheten gjenkjenner USBenheten hvis enhetens filstruktur har blitt oppdatert.
 Før du kobler til USB-enheten, må du velge USB1 eller
USB2. Hvis en USB-enhet med oppdatert filstruktur
blir koblet til mens enheten og skjermen er slått av,
eller uten å velge USB1 eller USB2, gjenkjenner ikke
enheten den siste filstrukturen til enheten.
13NO
1
Koble en USB-enhet til USB-porten av
type A (side 11).
Avspillingen starter. (Det kan ta en stund før
avspillingen starter, avhengig av filstrukturen.)
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspilling midlertidig
Trykk på .
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Slik viser du samplingsfrekvensen og
bitdybden til lydfilen som spilles av
Trykk på DSPL under avspilling.
Merknader
 Når DSD-avspilling utføres via USB1 eller USB2,
vises samplingsfrekvensen og bitdybden før filen
konverteres til PCM-format.
 Når en iPod/iPhone kobles til USB1 eller USB2,
vises ikke samplingsfrekvensen og bitdybden.
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten
og ikke av denne enheten. Ikke øk volumet på
enheten under et anrop, fordi lyden plutselig
kan bli veldig høy når anropet avsluttes.
Spille av på en enhet med
høy oppløsning og støtte
for USB-lyd
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-lydenheten med høy oppløsning og det
DSD-støttede lydavspillingsprogrammet eller
-appen, kan du se kundestøtteområdet som er
angitt på baksiden av denne bruksanvisningen.
For din egen sikkerhet
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Slik viser du samplingsfrekvensen og
bitdybden til lydfilen som spilles av
Trykk på DSPL under avspilling.
Informasjonen vises for eksempel på
følgende måte:
[192/24]: 192 kHz/24 bit
[DSD 5,6 MHz]: 5,6 MHz/1 bit
Merknader
 Synkronisert avspilling utføres når
samplingsfrekvensen og bitdybden er identisk
med verdien for neste eller forrige spor.
 Hvis samplingsfrekvensen og bitdybden som vises,
ikke er riktige, kontrollerer du innstillingene for
enheten og tilkoblingen.
 Opprinnelig DSD-avspilling utføres for en DSD-fil på
enheten som er koblet til via en USB-port av typen
mikro-B. Under avspilling må du kontrollere at den
opprinnelige DSD-avspillingen på enheten med høy
oppløsning og støtte for USB-lyd utføres riktig.
Samsvarende datagrensesnitt, samplingsfrekvens
og bitdybde:
 PCM:
Maks. 192 kHz/24 bit
 DSD:
ASIO-opprinnelig: 2,8 MHz/1 bit, 5,6 MHz/1 bit
DoP: 2,8 MHz/1 bit, 5,6 MHz/1 bit
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet
som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile). Det anbefales å bruke en
LDAC-støttet enhet.
 Ikke bruk enheten med høy oppløsning og støtte
for USB-lyd mens du kjører.
 Før du starter bilen, må du kontrollere at enheten
med høy oppløsning og støtte for USB-lyd ikke
spiller med høy lyd under avspilling (spesielt
under opprinnelig DSD-avspilling).
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 9).
2
Trykk på SRC for å velge [BT Audio].
1
Koble en enhet med høy oppløsning og
støtte for USB-lyd til USB-porten av
typen mikro-B (side 11).
3
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
2
3
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen enheten for å starte avspilling.
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Betjen enheten for å stoppe avspilling.
Kontrollene på enheten eller fjernkontrollen
fungerer ikke.
14NO
Alternativt kan du trykke på SOURCE på
fjernkontrollen.
Merknader
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
 [BT Audio] vises ikke på skjermen mens SongPalappen kjører via BLUETOOTH-funksjonen.
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Hold inne MENU, og velg deretter [BT Setting] 
[BTA Level] (side 20).
Slik bruker du bare SBC-kodeken
Hold inne MENU på fjernkontrollen, og sett deretter
[Audio Codec] i [BT Setting] til [SBC] (side 20).
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den
til denne enheten. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 9) for mer informasjon.
Bare når SongPal-tilkoblingen er opprettet, blir
[BT Phone] tilgjengelig under valg av kilden.
Søke etter og spille av spor
Bruk fjernkontrollen til å gjøre følgende.
For iPod-en er verken gjentakende avspilling
eller avspilling i tilfeldig rekkefølge tilgjengelig.
Gjentakende avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Under USB1- eller USB2-avspilling trykker
du på REP eller SHUF flere ganger for
å velge ønsket avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Modus for gjentakende avspilling:
 [Repeat Track] spiller av sporet kontinuerlig.
 [Repeat Album] spiller av sporene i albumet
(mappen) kontinuerlig.
 [Repeat OFF] avbryter gjentakende avspilling.
Modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge:
 [Shuffle Device] spiller av alle sporene
i Music-mappen (Musikk) i tilfeldig rekkefølge.
 [Shuffle OFF] avbryter avspilling i tilfeldig
rekkefølge.
Merknader
 Under gjentakende avspilling kan du ikke velge
modusen for avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Under avspilling i tilfeldig rekkefølge kan du
bare velge [Repeat Track], og du kan ikke
velge [Repeat Album].
 [Shuffle Device] er bare tilgjengelig når
gjentakende avspilling er deaktivert.
 Når avspilling i tilfeldig rekkefølge utføres
eller avbrytes, starter avspillingen fra det
første sporet i Music-mappen (Musikk).
 Når avspilling i tilfeldig rekkefølge utføres og
[Repeat Track] er valgt, trykker du på  for
å avbryte [Repeat Track] og starte avspilling
i tilfeldig rekkefølge på nytt fra det første
sporet i Music-mappen (Musikk).
 Under avspilling i tilfeldig rekkefølge, er ikke
listevisningen i SongPal tilgjengelig. Hvis du vil
aktivere listevisningen, avbryter du modus for
avspilling i tilfeldig rekkefølge.
Bruk kontrollene på enheten til å gjøre følgende.
Motta et anrop
1
Trykk på en knapp når det mottas et
anrop med ringelyd.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten
kommer bare fra lydenheten som er koblet til
FRONT AUDIO OUT.
Slik avviser du et anrop
Hold inne følgende knapp:
 alle andre knapper enn SRC i 2 sekunder.
 SRC i 1 eller 2 sekunder.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på SRC.
Foreta et anrop
Du kan foreta et anrop bare via SongPal.
Se "SongPal med iPhone/Android-smarttelefon"
(side 16) for mer informasjon.
15NO
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Drei volumknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den
andre parten
Drei volumknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Trykk på  under en samtale.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC High], [MIC Low],
[MIC Middle].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Trykk på  under en samtale.
Tilgjengelige moduser: [ECNC 1], [ECNC 2].
Slik bytter du mellom håndfrimodus
og håndholdtmodus
Under en samtale trykker du på  for
å veksle telefonanropslyden mellom
enheten og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Androidsmarttelefon
Du må laste ned den siste
versjonen av SongPal-appen
fra App Store for iPhone eller
fra Google Play for Androidsmarttelefoner.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker
må du følge lokale trafikklover
og -regler. Ikke bruk appen
mens du kjører.
 SongPal er en app som brukes
til å kontrollere Sony-lydenheter
som er kompatible med SongPal, med iPhone/
Android-smarttelefonen din.
 Hvilke funksjoner som kan kontrolleres med SongPal,
varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet.
 Les informasjonen på iPhone/Androidsmarttelefonen din for å bruke SongPal-funksjoner.
 Du finner mer informasjon om SongPal ved å gå til
følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Besøk nettstedet nedenfor og se hvilke iPhone/
Android-smarttelefonmodeller som er kompatible.
For iPhone: Gå til App Store
For Android-smarttelefoner: Gå til Google Play
Opprette tilkobling med SongPal
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
iPhone/Android-smarttelefonen (side 9).
2
Start SongPal-appen.
Tilkoblingen til iPhone/Android-smarttelefonen
starter.
Hvis du vil ha informasjon om
betjeningsfunksjonene på iPhone/Androidsmarttelefonen, kan du se i hjelpen for appen.
Hvis enhetsnummeret vises
Kontroller at nummeret vises (f.eks. 123456),
og velg deretter [Yes] (Ja) på iPhone/Androidsmarttelefonen.
Velge kilde eller app
Du kan velge ønsket kilde eller app på iPhone/
Android-smarttelefonen på denne enheten.
Slik velger du kilde
Trykk på SOURCE gjentatte ganger.
Merk
Når Innstillinger er valgt, fungerer ikke kontrollene
bortsett fra volumet på enheten og fjernkontrollen.
Betjen iPhone/Android-smarttelefonen.
16NO
Slik viser du kildelisten
Trykk på kildelisteikonet i SongPal-appen.
Meddelelse av forskjellig informasjon
med stemmeveiledning (bare Androidsmarttelefoner)
Angi lyd- og skjerminnstillinger
Du kan justere innstillinger for lyd og skjerm via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger,
kan du se i hjelpen for appen.
Når enheten tar imot SMS-meldinger eller
meldinger fra Twitter/Facebook/kalenderen
eller lignende, leses de opp automatisk via
lydenheten som er koblet til FRONT AUDIO OUT.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger,
kan du se i hjelpen for appen.
Svare på en SMS (bare Androidsmarttelefoner)
Du kan svare på en melding.
1
2
3
Trykk på svarikonet i SongPal-appen.
Skjermbildet for meldingsinnlegging vises.
Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen over meldingskandidater vises.
Trykk på den ønskede meldingen.
Meldingen sendes.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen
for programmet.
17NO
Innstillinger
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
Generelt oppsett (General), lydoppsett (Sound),
BLUETOOTH-oppsett (BT Setting)
Innstilling med SongPal er også tilgjengelig
(side 16).
(Når BT Phone er valgt, er bare BLUETOOTHoppsettet tilgjengelig.)
Firmware
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Ser etter eller oppdaterer fastvareversjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Version
Viser gjeldende fastvareversjon.
Update
Starter prosessen med å oppdatere fastvaren:
[NO], [YES].
Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå AV
tenningen.
Bruk fjernkontrollen til å gjøre følgende.
1
Hold inne MENU, trykk på  eller  for
å velge oppsettskategorien, og trykk
deretter på ENTER.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
2
Trykk på  eller  for å velge
alternativene, og trykk deretter
på ENTER.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
.
Generelt oppsett (General)
Clock Adjust (side 9)
Dimmer
Dimmer skjermen: [ON], [OFF], [Auto].
([Auto] er bare tilgjengelig når
belysningskontrolledningen er
tilkoblet og taklampen er på).
Optical Out
Velger innstillingen for den optiske utgangen:
[OFF], [48kHz], [96kHz].
(Volumkontrollen på enheten fungerer ikke når
den er satt til [48kHz] eller [96kHz].)
BTM (best tuning memory) (side 12)
(Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.)
Regional
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
18NO
Lydoppsett (Sound)
Denne oppsettmenyen kan også åpnes ved
å trykke på SOUND. Hvis [Optical Out] er satt
til [48kHz] eller [96kHz], er ikke denne
oppsettmenyen tilgjengelig.
Subwoofer
(Automatisk satt til [OFF] når [Optical Out] er
satt til [48kHz] eller [96kHz].) (Ikke tilgjengelig
under opprinnelig DSD-avspilling når USB-DAC
er valgt.)
Sub Level (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+10dB] – [0dB] – [-10dB].
Sub Phase (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [Normal], [Reverse].
LPF Freq (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[OFF], [50Hz], [63Hz], [79Hz], [99Hz], [125Hz],
[158Hz], [198Hz], [250Hz].
LPF Slope (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning (trer i kraft bare når
[LPF Freq] er satt noe annet enn [OFF]):
[SLP1] (-12dB/oct), [SLP2] (-24dB/oct),
[SLP3] (-36dB/oct), [SLP4] (-48dB/oct).
LPF Mode (lavpassfiltermodus)
Definerer filtermodusen: [Mono], [Stereo].
HPF Freq (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [50Hz], [63Hz], [79Hz],
[99Hz], [125Hz], [158Hz], [198Hz], [250Hz].
HPF Slope (høypassfilterhelning)
Velger HPF-helning (trer i kraft bare når
[HPF Freq] er satt noe annet enn [OFF]):
[SLP1] (-12dB/oct), [SLP2] (-24dB/oct),
[SLP3] (-36dB/oct), [SLP4] (-48dB/oct).
Sub DSD (basshøyttaler-DSD)
(Tilgjengelig under opprinnelig DSD-avspilling
når USB-DAC er valgt.)
LPF Freq (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[OFF], [150Hz].
LPF Mode (lavpassfiltermodus)
Definerer filtermodusen: [Mono], [Stereo].
Pos Custom (egendefinert posisjon)
Definerer [Custom] for [Pos Preset].
(Tilgjengelig når en annen kilde enn BT Phone er
valgt.) (Automatisk satt til [OFF] når [Optical Out]
er satt til [48kHz] eller [96kHz].)
Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right,
Subwoofer (Fremre venstre, fremre høyre, bakre
venstre, bakre høyre, basshøyttaler)
Definerer avstanden fra ønsket posisjon til
høyttaleren.
Innstillingsintervall: [0] – [350] cm
([Subwoofer] er ikke tilgjengelig under
opprinnelig DSD-avspilling når USB-DAC
er valgt.)
Pos Preset (forhåndsinnstilt posisjon)
EQ10 Preset
Velger mellom ti equalizer-kurver eller
deaktivert: [OFF], [R & B], [Rock], [Pop], [Dance],
[Hip-Hop], [Electronica], [Jazz], [Soul], [Country],
[Custom] (equalizer-kurve definert av SongPal).
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
(Tilgjengelig når en annen kilde enn BT-telefon
er valgt.) (Automatisk satt til [OFF] når
[Optical Out] er satt til [48kHz] eller [96kHz].)
(Ikke tilgjengelig under opprinnelig
DSD-avspilling når USB-DAC er valgt.)
Balance
Justerer lydbalansen:
[R-15] – [Center] – [L-15].
(Tilgjengelig når en annen kilde enn BT-telefon
er valgt.) (Automatisk satt til [OFF] når
[Optical Out] er satt til [48kHz] eller [96kHz].)
Fader
Justerer det relative nivået:
[F-15] – [Center] – [R-15].
(Tilgjengelig når en annen kilde enn BT Phone er
valgt.) (Automatisk satt til [OFF] når [Optical Out]
er satt til [48kHz] eller [96kHz].)
Loudness
Forsterker bass- og diskantlyden slik at du får
klar lyd ved lave volumnivåer: [OFF], [ON].
(Ikke tilgjengelig under opprinnelig
DSD-avspilling når USB-DAC er valgt.)
F/R Pos (fremre/bakre posisjon)
Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke
lydutmatingen fra høyttalerne ut fra din
posisjon:
 [Front Left],
 [Front Right],
 [Front],
 [ALL] (midt i bilen),
[Custom] (posisjon definert i [Pos Custom]),
[OFF] (ingen posisjon angitt)
Adjust Pos* (juster posisjon)
Finjusterer innstillingene for lytteposisjonen:
[+3] – [0] – [-3].
Subwoofer* (basshøyttalerposisjon)
 [Near],
 [Normal],
 [Far]
DSEE HX (digital sound enhancement engine HX)
Forbedrer digitalt komprimert lyd ved
å gjenopprette høye frekvenser som
gikk tapt ved komprimeringen.
Denne innstillingen kan lagres for alle kilder
bortsett fra tuneren eller AUX.
Velger DSEE HX-modus: [OFF], [ON].
(Bare tilgjengelig når USB1, USB2, USB-DAC eller
BT Audio er valgt.) (Automatisk satt til [OFF] når
[Optical Out] er satt til en annen verdi enn [OFF].)
(Ikke tilgjengelig under opprinnelig
DSD-avspilling når USB-DAC er valgt.)
AUX Level (bare for AUX1)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18dB] – [0dB] – [-8dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
* Vises ikke når [F/R Pos] er satt til [OFF].
19NO
BLUETOOTH-oppsett
(BT Setting)
BT Signal (BLUETOOTH-signal) (side 10)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
Pairing (BLUETOOTH-gruppering) (side 10)
BTA Level (BLUETOOTH-lydnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6dB] – [0dB] – [-6dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
Audio Codec (Lydkodek)
Angir typen BLUETOOTH-lydkodek:
[AUTO] (LDAC, AAC, SBC), [SBC].
(Ikke tilgjengelig via SongPal.)
Auto Answer (Autosvar)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk:
[OFF], [3sec], [10sec].
Ring Tone (Ringelyd)
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen: [TONE 1]
(denne enheten), [TONE 2] (mobiltelefon).
BT Initialize
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
enhetsinformasjon osv.): [NO], [YES].
Initialiser alle innstillinger når du skal
kassere enheten.
20NO
Innstilling for optisk utgang og tilgjengelige lydinnstillinger
Tilgjengelige lydinnstillinger varierer avhengig av innstillingen for optisk utgang og den valgte kilden.
Subwoofer
Optisk
utgang
Tuner
USB1
(fremre),
USB2 (bakre)
USB-DAC
(PCM)
USB-DAC
(DSD)
AUX1
(fremre)
AUX2
(inngang på
høyt nivå)
BT Audio
BTtelefon
OFF



–



–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF
–
–
–
(OFF,
150 Hz)
–
–
–
–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–

Sub DSD
Pos Custom
Pos Preset
EQ10 Preset
Balance
Fader
Loudness
OFF



*



–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF







–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF



–



–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF







–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF







–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
OFF



–



–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–


OFF
–
Maks.
48 kHz
Maks.
48 kHz
–
–
–

Maks.
48 kHz
–
48 kHz,
96 kHz
–
–
–
–
–
–
–
–
DSEE HX
* Bare [Subwoofer] i [Pos Custom] er utilgjengelig.
21NO
Om iPod
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden og
oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene.
Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå AV tenningen.
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible
modeller
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


Forsiktighetsregler
iPhone 4


 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Ikke oppbevar lydenheter i bilen, fordi det kan
forårsake funksjonsfeil på grunn av høye
temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk, avhengig
av biltypen.
 Når du bruker enheten i kalde omgivelser, kan
det føles litt tungt å dreie volumknappen.
iPhone 3GS


iPod touch
(3. generasjon)

Slik opprettholder du høy lydkvalitet
iPod touch
(2. generasjon)

iPod classic

iPod nano
(7. generasjon)

iPod nano
(6. generasjon)

iPod nano
(5. generasjon)

iPod nano
(4. generasjon)

iPod nano
(3. generasjon)

Merk
Du må bruke en USB-enhet (medfølger ikke) til
å oppdatere fastvaren. Lagre oppdateringsprogrammet
på USB-enheten, koble enheten til USB1-porten
(fremre), og utfør deretter oppdateringen. USB2-porten
(bakre) kan ikke bruke til oppdateringen.
Ikke søl væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
USB-enhet (rot)
Music*
Mappe (album)
Lydfil (spor)
* Det er ingen begrensninger i mappenavnet Music
(Musikk) under rotmappen når det gjelder store eller
små bokstaver. (Både "Music", "music" og "MUSIC"
er gyldig.)

iPhone 3G
iPod touch
(5. generasjon)


iPod touch
(4. generasjon)


 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr
at et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
22NO
Vedlikehold
Spesifikasjoner
Bytte litiumbatteriet på fjernkontrollen
Tuneren
Under normale forhold varer batteriet ca. ett år.
(Levetiden kan være kortere, avhengig av
bruksforholdene.)
Når batteriet blir svakere, blir rekkevidden til
fjernkontrollen redusert.
FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil
måte. Bytt bare med samme eller tilsvarende type.
+-siden skal vende opp
Merknader om litiumbatteriet
 Sørg for at litiumbatteriet oppbevares utilgjengelig
for barn. Hvis batteriet skulle svelges ved et uhell,
må lege oppsøkes umiddelbart.
 Tørk batteriet med en tørr klut for å sørge for
god kontakt.
 Legg merke til hvilken vei du skal plassere polene
på batteriet.
 Ikke bruk en metallpinsett til å holde batteriet.
Det kan føre til kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres
på feil måte.
Du må ikke lade opp, demontere eller kaste
batteriet på åpne flammer.
FM
Innstillingsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2.095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20–15.000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-spiller
Grensesnitt: USB (høy hastighet)
Maks. strømstyrke: 1,5 A (kompatibel med
USB BC1.2)
Maksimalt antall gjenkjennelige mapper: 997
(inkludert Music-mappen (Musikk) under
rotmappen)
Maksimalt antall gjenkjennelige spor: 10 000
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3):
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
AAC (.m4a, .mp4, .3gp):
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA (.wma):
32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WAV (.wav):
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bit)
AIFF (.aiff, .aif):
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
FLAC (.flac):
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bit)
ALAC (.m4a):
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF)* (.dsf, .dff):
2,8 MHz (1 bit)
* via USB-porten av typen A, PCM-konvertering
utføres under avspilling.
23NO
USB-DAC-spiller
Grensesnitt: USB-port av typen mikro-B
Signal-til-støy-forhold: 117 dB (ved 1 kHz)
Frekvensrespons: 20 Hz – 90 kHz (-3 dB)
Harmonisk forvrengning: 0,007 % eller mindre
(ved 1 kHz)
Samsvarende datagrensesnitt, samplingsfrekvens
og bitdybde:
PCM: Maks. 192 kHz/24 bit
DSD:
ASIO-opprinnelig: 2,8 MHz/1 bit,
5,6 MHz/1 bit
DoP: 2,8 MHz/1 bit, 5,6 MHz/1 bit
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 7 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
SPP (Serial Port Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a) og LDAC (.ldac)
*1 Den faktiske rekkevidden varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Generelt
DAC-enhet (Digital Audio Converter): ES9018S av
ESS Technology, Inc.
Effekt:
Terminal for lydutganger (FRONT, REAR, SUB)
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Terminal for optisk utgang:
Innganger:
Inngangsterminal på høyt nivå (3 V – 12 V)
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
MIC-inngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port av typen A (fremre, bakre)
USB-port av typen mikro-B
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 167 mm (b/h/d)
24NO
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 154 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,5 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Fjernkontroll (1): RM-X262
Mikrofon (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
USB-kabel (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører de
respektive eierne.
N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke
som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av slik teknologi utenfor dette produktet er
forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et
av Microsofts godkjente datterselskaper.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemerker som tilhører Apple Inc. og er
registrert i USA og andre land. App Store er
et servicemerke for Apple Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
WALKMAN®- og WALKMAN®-logoen er registrerte
varemerker for Sony Corporation.
LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for
Sony Corporation.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Opphavsrett (c) 2011-2013 Xiph.org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før
du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 30).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Generelt
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter
som er utledet av denne programvaren,
uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.
Enheten får ikke strøm.
 Hvis enheten og displayet er slått av, kan du ikke
betjene enheten med fjernkontrollen.
 Slå på enheten ved å trykke på SRC på
enheten.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION
ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [Fader] er ikke stilt
inn for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet er
veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Minnet er slettet.
 Du har trykt på tilbakestillingsknappen.
 Lagre i minnet på nytt.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Visningen forsvinner fra skjermen.
 [Dimmer] (lysdemper) er satt til [ON] (side 18).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Hold inne SRC på enheten til displayet vises.
Betjeningsknappene fungerer ikke.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Hvis problemet vedvarer, trykker du på
tilbakestillingsknappen (side 9).
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
25NO
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut automatisk,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet er
for dårlig.
 Deaktiver TA (side 12).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 12).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på / mens
programtjenestenavnet blinker. [PI Seek]
vises og enheten begynner å søke etter
en annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder mange filer eller en
avansert filstruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16, FAT32 eller exFAT,
støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16, FAT32 og exFAT,
men enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke alle
disse FAT-versjonene. Hvis du vil ha mer informasjon,
ser du bruksanvisningen for hver USB-enhet eller
kontakter produsenten.
26NO
Du kan ikke hoppe til neste eller forrige spor.
 [*] vises etter tilkobling til USB-enheten, noe som
betyr at enheten er opptatt med å lese enhetens
filstruktur. Vent til lesingen er fullført.
Samplingsfrekvensen og bitdybden vises ikke,
eller samplingsfrekvens og bitdybde som
mangler samsvar, vises.
 Kontroller at innholdet på USB-enheten
inneholder informasjonen for
samplingsfrekvensen og bitdybden.
 Vent litt, og trykk på DSPL på nytt. Det kan
ta en stund å lese informasjonen.
 Når en iPod/iPhone kobles til USB1 eller USB2,
vises ikke samplingsfrekvensen og bitdybden.
Avspilling av USB DAC
Ingen lyd.
 Kontroller at enheten med høy oppløsning og
støtte for USB-lyd og enheten er riktig tilkoblet.
 Kontroller at innstillingene for enheten med høy
oppløsning og støtte for USB-lyd er riktig angitt.
Samplingsfrekvensen og bitdybden vises ikke,
eller samplingsfrekvens og bitdybde som
mangler samsvar, vises.
 Kontroller at innstillingene for enheten med
høy oppløsning og støtte for USB-lyd og
lydavspillingsprogrammet eller -appen er
riktig angitt.
 Vent litt, og trykk på DSPL på nytt. Det kan
ta en stund å lese informasjonen.
 Bitdybden som vises på displayet, varierer
kanskje i forhold til den faktiske bitdybden til
lydfilen, avhengig av lydavspillingsprogrammet
eller -appen.
Bruk av datamaskin
Ingen lyd, eller lyden gjengis ikke riktig.
 Enheten gjenkjenner ikke datamaskinen som
en USB-enhet.
 Start datamaskinen på nytt.
 Installer driverprogramvaren Sony USB Device
Driver på Windows-datamaskinen hvis den
ikke er installert. Hvis du vil ha informasjon
driverprogramvaren, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
Se hjelpeveiledningen for datamaskinen for
informasjon om installasjonen.
 Skru opp volumet på datamaskinen eller
i programvaren.
 Datamaskinen er koblet til enheten mens
lydavspillingsprogrammet er i bruk.
 Start lydavspillingsprogrammet på nytt på
datamaskinen.
 Kontroller at lydavspillingsprogrammet som
brukes, er kompatibelt med lydfiler med høy
oppløsning. Det anbefales å bruke Hi-Res Audio
Player eller Media Go. Hvis du vil ha mer
informasjon, går du til kundestøtteområdet
som er oppført på baksiden av denne
bruksanvisningen.
 Datamaskinen går til standby-, hvile- eller
dvalemodus under avspilling.
 Start lydavspillingsprogrammet på nytt på
datamaskinen.
 Kontroller at innstillingene for lydenheten på
datamaskinen er riktig angitt.
Se bruksanvisningen som følger med
datamaskinen, for mer informasjon.
 Avbryt lyddempingen på datamaskinen eller
i lydavspillingsprogrammet.
 Kontroller at CD-ROM-stasjonen som støtter
funksjonen for digital reproduksjon, brukes.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten er
det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie volumknappen når
du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Sett [Ring Tone] til [TONE 1] (side 20).
 Ringelyden sendes bare fra en lydenhet som
er koblet til FRONT AUDIO OUT.
 Koble en lydenhet til FRONT AUDIO OUT
på enheten.
NFC-funksjonen
Tilkobling med One touch (NFC) er ikke mulig.
 BLUETOOTH-signalet for denne enheten er ikke
slått på.
 Hold inne MENU på fjernkontrollen, velg
[BT Setting]  [BT Signal], og trykk deretter
på ENTER.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N-Mark på denne enheten.
 Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig av
enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en
annen enhet mens den er koblet til en
BLUETOOTH-enhet.
 Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk
etter denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på
(side 10) når enhetsgrupperingen er fullført.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Talevolumet sendes bare fra en lydenhet som
er koblet til FRONT AUDIO OUT.
 Koble en lydenhet til FRONT AUDIO OUT
på enheten.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp
av mikrofonforsterkning (side 16).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Sett EC/NC-modus til [ECNC 1] eller [ECNC 2]
(side 16).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Slå av klimaanlegget.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten.
27NO
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares i en
veske som forstyrrer signalet, må du ta ut
lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan
ikke betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
SongPal-appen kobles automatisk fra når
skjermen endres til [iPod1] eller [iPod2].
 SongPal-appen på iPhone/iPod støtter ikke
iPod-avspilling.
 Endre enhetens lydkilde til noe annet enn
[iPod1] eller [iPod2], og opprett SongPaltilkoblingen (side 16).
Feilmeldinger
For RDS:
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på / mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI Seek] vises).
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
NO PI: Ingen program-ID.
 Det finnes ingen PI-data på stasjonen, eller
enheten kan ikke følge stasjonen med de
samme PI-dataene.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare på
anrop automatisk.
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
For avspilling fra USB-enhet:
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF i minst to
sekunder, og slå deretter på enheten på nytt.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen, må
du stille inn mobiltelefonen slik at lyden kommer
fra bilhøyttalerne.
SongPal-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den faktiske
appen i SongPal.
 Start appen på nytt fra SongPal.
Mens SongPal-appen kjører via BLUETOOTH,
endres skjermen automatisk til [BT Audio].
 SongPal-appen eller BLUETOOTH-funksjonen
ble avbrutt.
 Start appen på nytt.
28NO
Device Error: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
No Device: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
 En USB-enhet i MTP-modus er ikke tilgjengelig.
 Sett USB-tilkoblingsmodusen til MSC.
No Music: Det finnes ingen fil som kan spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan spilles
av (side 23).
 Kontroller at Music-mappen (Musikk) er plassert
direkte under rotmappen til USB-enheten, og at
avspillbare filer er lagret i mappen.
No Output: Lydsignaler sendes ikke fra
OPTICAL OUT-terminalen.
 Ingen lyd sendes fra OPTICAL OUT mens den
opprinnelige DSD-avspillingen utføres via
USB-porten av typen mikro-B.
No Support: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din,
går du til kundestøtteområdet som er angitt
på baksiden av denne bruksanvisningen.
 USB-hubber støttes ikke.
Overload: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
Please Wait: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filstrukturen.
For BLUETOOTH-funksjon:
No Device: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet
eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten er ordentlig tilkoblet,
og at BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
For SongPal-betjening:
APP List: Innholdslisten til USB-enheten vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke knappene.
APP Menu: En innstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
Disconnect: Appen er koblet fra.
 Opprett SongPal-tilkoblingen (side 16).
Open APP: SongPal-appen kjører ikke.
 Start appen.
Settings: En lydinnstilling, generell innstilling eller
BLUETOOTH-innstilling for appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
29NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger
for å unngå kortslutning.
 Når du oppretter strømtilkoblinger, må du koble
til kontakten  først, og deretter til kontakten .
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten
og høyttalerne før tilkobling til kontakten for
eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
×2








For din egen sikkerhet
Hvis du vil hindre en trafikkulykke, må du sørge
for at de tilkoblede kablene ikke forstyrrer
kollisjonsputesystemet eller kjøringen.
Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten
av varmeapparatet.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen, som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på
sikringen til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
30NO

 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten 
fra enheten. Se "Fjerne beskyttelsesrammen
og braketten" (side 34) for mer informasjon.
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
Tilkobling
Basshøyttaler*1
*2
*2
*2
*12
Forsterker*1

*1
Smarttelefon*8, iPod/
iPhone*9, WALKMAN®,
USB-lagringsenhet
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*3
*1
Forsterker med en
optisk inngang
*7
*4*5
Frontpanel
*1
Smarttelefon*8, iPod/
iPhone*9, WALKMAN®,
USB-lagringsenhet
*10


*1
*10
Se Diagram over strømtilkobling
(side 33) for mer informasjon.
Datamaskin med høy
oppløsning og støtte for
USB-lyd, smarttelefon
eller digital mediespiller
*1
*10
Bærbar lydenhet
Rød
Rød
Gul
Gul
Svart
Svart
Ved direkte tilkobling til batteriet*6
Svart
Gul
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 32) for å få mer
informasjon.
Når du oppretter inngangstilkoblingen på høyt nivå
Hvit
Hvit-/svartstripet
Grå
Grå-/svartstripet
fra bilantennen*11
31NO
*1 Medfølger ikke
*2 RCA-kabel (medfølger ikke)
*3 Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
*4 Enten du bruker mikrofonen eller ikke må du dra
mikrofonkabelen slik at den ikke forstyrrer kjøringen.
Fest kabelen med en klemme eller lignende hvis den
installeres ved føttene dine.
*5 Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer
mikrofonen, kan du se "Installere mikrofonen"
(side 34).
*6 Hvis strømstyrken til sikringen i bilen er 10 A,
kobler du enheten direkte til batteriet for å unngå
kortslutninger.
*7 Når du oppretter inngangskoblingen, må du bruke
en optisk kabel (medfølger ikke).
*8 Hvis du vil koble en smarttelefon til hovedenheten,
trenger du riktig kabel (medfølger ikke).
*9 Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke) til
å koble til en iPod/iPhone.
*10Se "Veiledning til tilkobling av lydenhet" (side 7)
for mer informasjon om tilkoblingen.
*11Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
*12Hvis du vil sikre kontaktene, tvinner du krok- og
løkkestrammeren  rundt kontaktene, og deretter
kobler du endene på krok- og løkkestrammeren
sammen.

Når du oppretter inngangstilkoblingen
på høyt nivå
Se "Inngangstilkobling på høyt nivå" (side 33)
for mer informasjon.
 Til den venstre høyttalerutgangen (hvit)
for en lydenhet
 Til den høyre høyttalerutgangen (grå)
for en lydenhet
Ved direkte tilkobling til batteriet
Hvis strømstyrken til sikringen i bilen er 10 A,
kobler du enheten direkte til batteriet for
å unngå kortslutninger.
 Til et metallpunkt på bilen
 Til den positive batteriterminalen
Merknader
 Selv om enheten kobles til bilens
strømtilførselsledning, kan det hende at enheten
ikke yter maksimalt på grunn av utilstrekkelig
strømforsyning. I så fall, kobler du enheten direkte
til batteriet.
 Kontroller at bilbatteriledningene som er koblet til
bilen (jord til chassis), har minst like stor dimensjon
som hovedstrømledningen fra batteriet til
hovedenheten.
Hvis du har spørsmål eller problemer angående
tilkoblingen, kan du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler for mer informasjon.
Anbefalt USB-lydsystem med
høy oppløsning
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks,
kan antennen bli skadet hvis du kobler til
denne enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
 Til bilens strømkontakt
Effektforsterker
(f.eks. XM-GS4)
RSX-GS9
(denne enheten)
Effektforsterker
(f.eks. XM-GS100)
32NO
4
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
5
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
6
vekslet strømtilførsel
for belysning
Oransje-/
hvitstripet
7
vekslet strømtilførsel
Rød
8
jord
Svart
Superdiskanthøyttaler
(f.eks. XS-GS1)
Høyttaler med
fullstendig rekkevidde
(f.eks. XS-GS1621)
Basshøyttaler
(f.eks. XS-GSW121D)
Merk
Noen produkter som vises i diagrammet, er kanskje
ikke tilgjengelige i landet eller området du bor.
Inngangstilkobling på høyt nivå
Se brukerhåndboken som fulgte med lydenheten
for informasjon om tilkoblingen.

Venstre
høyttaler
utgang
Hvit
Hvit-/svartstripet
Utgang for
høyre høyttaler
Diagram over strømtilkobling
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og sørg
for at ledningene er tilkoblet på riktig måte
avhengig av bilen.
Kontakt for ekstern eksternt utstyr
Hvit
Hvit-/svartstripet
Grå
Grå
Vanlig tilkobling
Grå-/svartstripet
Rød
Rød
Gul
Gul
Grå-/svartstripet
Lydenhet med
høyttalerutganger
Optisk tilkobling
 Denne OPTICAL OUT er designet for å koble til en
forsterker med en optisk inngang. Når en annen
digital enhet er koblet til, er det ikke sikkert
funksjonene på enheten fungerer riktig.
 Når du oppretter tilkoblinger, må du ikke bøye
den optiske kabelen (medfølger ikke). Det kan
føre til at lyd ikke sendes ut.
 Når den optiske tilkoblingen er opprettet:
 sett [Optical Out] til [48kHz] eller [96kHz]
for å aktivere.
 volumkontrollene på enheten og
fjernkontrollen fungerer ikke.
 [Subwoofer], [Pos Custom], [Pos Preset],
[EQ10 Preset], [Balance], [Fader], [Loudness]
og [DSEE HX] blir automatisk satt til [OFF].
 Ingen lyd sendes mens den opprinnelige
DSD-avspillingen utføres via USB-porten
av typen mikro-B.
4
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
7
vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule
lederne er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
4
vekslet strømtilførsel
Gul
7
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød
Gul
Gul
Tilkobling til forsterker
Stopp bruk av enheten og forsterkeren som ikke
støtter lyd med høy oppløsning når du hører en
uvanlig lyd.
Tilkobling til minne
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Samsvar tilkoblingene og veksle strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter enheten til
bilens strømtilførsel. Hvis du har spørsmål om
eller problemer med å koble til enheten som ikke
er beskrevet i denne håndboken, kontakter du
bilforhandleren.
33NO
Installere mikrofonen
Installasjon
Du må installere mikrofonen  for at stemmen
din skal høres når du ringer med håndfri.

Fjerne beskyttelsesrammen
og braketten
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten 
fra enheten.
1
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.

Klemme (medfølger ikke)


2
Obs!
 Det er svært farlig hvis ledningen havner rundt
rattstammen eller girspaken. Sørg for å forhindre
at den eller andre deler hindrer kjøringen.
 Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute eller
annen støtdempende utstyr, må du kontakte
bilforhandleren eller butikken der du kjøpte
denne enheten, før du installerer den.
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.



Merk
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester den
dobbeltsidige tapen .
Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
Kontroller før installasjonen at sperrene på begge
sider av braketten  er bøyd 2 mm innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
182 mm
53 mm

34NO
Sperre
2
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .




Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen
 sitter godt fast i sporene på enheten.
Tilbakestille enheten
Se "Tilbakestille enheten" (side 9) for mer
informasjon.
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle sikringen, må du passe
på å bruke en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere strømtilkoblingen
og bytte ut sikringen. Hvis sikringen går på nytt
etter at du har byttet den, kan det ha oppstått
en intern feil. Ta i så fall kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Sikring (15 A)
Merk
Bruk et egnet verktøy til utskiftning av sikringer.
35NO
Viktig informasjon om programvare
Dette kapitlet dekker programvare som brukes av
denne enheten.
ALAC
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, “control” means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management
of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or
(iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source code,
documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not
limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the
purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the
interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the
original version of the Work and any modifications or additions to
that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted
to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an
individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the
copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted”
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control
systems, and issue tracking systems that are managed by, or on
behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving
the Work, but excluding communication that is conspicuously
marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as
“Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and
such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where
such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s)
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to
which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim
in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated
within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this
License for that Work shall terminate as of the date such litigation
is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet
the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative
Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that
You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution
notices from the Source form of the Work, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution,
then any Derivative Works that You distribute must include a
readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part
of the Derivative Works, in at least one of the following places:
within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided
along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You
may add Your own attribution notices within Derivative Works that
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided that such additional attribution notices
cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications
and may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any
such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction,
and distribution of the Work otherwise complies with the conditions
stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by
You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing
the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed
to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions of
TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether
in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required
by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for
damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but
not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage,
computer failure or malfunction, or any and all other commercial
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License.
However, in accepting such obligations, You may act only on Your
own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced with
your own identifying information. (Don’t include the brackets!) The text
should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file
format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may
not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control
with that entity. For the purposes of this definition, “control” means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management
of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or
(iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source code,
documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not
limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work (an
example is provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the
purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the
interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the
original version of the Work and any modifications or additions to
that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted
to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an
individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the
copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted”
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control
systems, and issue tracking systems that are managed by, or on
behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving
the Work, but excluding communication that is conspicuously
marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as
“Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly
display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and
such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where
such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s)
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to
which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim
in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated
within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this
License for that Work shall terminate as of the date such litigation
is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet
the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative
Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that
You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution
notices from the Source form of the Work, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution,
then any Derivative Works that You distribute must include a
readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part
of the Derivative Works, in at least one of the following places:
within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided
along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License. You
may add Your own attribution notices within Derivative Works that
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text
from the Work, provided that such additional attribution notices
cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications
and may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any
such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction,
and distribution of the Work otherwise complies with the conditions
stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by
You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
except as required for reasonable and customary use in describing
the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed
to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor
provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions of
TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether
in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required
by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for
damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but
not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage,
computer failure or malfunction, or any and all other commercial
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License.
However, in accepting such obligations, You may act only on Your
own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced with
your own identifying information. (Don’t include the brackets!) The text
should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file
format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.
WPA Supplicant
==============
Copyright (c) 2003-2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
This program is licensed under the BSD license (the one with
advertisement clause removed).
If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS
file for more instructions.
License
------This software may be distributed, used, and modified under the terms of
BSD license:
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
libFLAC
Expat
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh
Coalson
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may
not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the Software),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE SOFTWARE.
This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party
licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Boost
http://www.boost.org/
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or
organization obtaining a copy of the software and accompanying
documentation covered by this license (the “Software”) to use,
reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and
to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement,
including the above license grant, this restriction and the following
disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in
part, and all derivative works of the Software, unless such copies or
derivative works are solely in the form of machine-executable object
code generated by a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software
Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files
(the “Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF
THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS
PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE
OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR
COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE
AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN
CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND
CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE
TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.
Definitions.
“Articles” means, collectively, all articles written by Author which
describes how the Source Code and Executable Files for the Work may
be used by a user.
“Author” means the individual or entity that offers the Work under the
terms of this License.
“Derivative Work” means a work based upon the Work or upon the Work
and other pre-existing works.
“Executable Files” refer to the executables, binary files, configuration
and any required data files included in the Work.
“Publisher” means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD
or other medium from or by which the Work is obtained by You.
“Source Code” refers to the collection of source code and configuration
files used to create the Executable Files.
“Standard Version” refers to such a Work if it has not been modified, or
has been modified in accordance with the consent of the Author, such
consent being in the full discretion of the Author.
“Work” refers to the collection of files distributed by the Publisher,
including the Source Code, Executable Files, binaries, data files,
documentation, whitepapers and the Articles.
“You” is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise
your rights under this License.
Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce,
limit, or restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or
other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under
copyright law or other applicable laws.
License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the
Author hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,
perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to
exercise the rights in the Work as stated below:
You may use the standard version of the Source Code or Executable Files
in Your own applications.
You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications
obtained from the Public Domain or from the Author. A Work modified in
such a way shall still be considered the standard version and will be
subject to this License.
You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the
Articles) in any way to create a Derivative Work, provided that You insert
a prominent notice in each changed file stating how, when and where
You changed that file.
You may distribute the standard version of the Executable Files and
Source Code or Derivative Work in aggregate with other (possibly
commercial) programs as part of a larger (possibly commercial) software
distribution.
The Articles discussing the Work published in any form by the author
may not be distributed or republished without the Author's consent.
The author retains copyright to any such Articles. You may use the
Executable Files and Source Code pursuant to this License but you may
not repost or republish or otherwise distribute or make available the
Articles, without the prior written consent of the Author.
Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source
Code or Executable Files this Work shall not be considered part of this
Work and will not be subject to the terms of this License.
Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Author hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, nocharge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, import, and otherwise transfer the
Work.
Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made
subject to and limited by the following restrictions:
You agree not to remove any of the original copyright, patent,
trademark, and attribution notices and associated disclaimers that may
appear in the Source Code or Executable Files.
You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a
product of Your own.
The name of the Author may not be used to endorse or promote
products derived from the Work without the prior written consent of the
Author.
You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not
restrict you from including the Work or any part of the Work inside a
larger software distribution that itself is being sold. The Work by itself,
though, cannot be sold, leased or rented.
You may distribute the Executable Files and Source Code only under the
terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform
Resource Identifier for, this License with every copy of the Executable
Files or Source Code You distribute and ensure that anyone receiving
such Executable Files and Source Code agrees that the terms of this
License apply to such Executable Files and/or Source Code. You may not
offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of
this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder.
You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that
refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not
distribute the Executable Files or Source Code with any technological
measures that control access or use of the Work in a manner
inconsistent with the terms of this License.
You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes,
or on pages containing illegal, immoral or improper material. The Work
is subject to applicable export laws. You agree to comply with all such
laws and regulations that may apply to the Work after Your receipt of the
Work.
Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED
“AS IS”, “WHERE IS” AND “AS AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE
USER, ASSUME ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT
INFRINGEMENT, PATENT INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY
WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE
QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY
OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY
PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF
VIRUSES. YOU MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU
DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS.
Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the
Author and the Publisher from and against any claims, suits, losses,
damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal or
attorneys’ fees) resulting from or relating to any use of the Work by You.
Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE
LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO
YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF
THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE
AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Termination.
This License and the rights granted hereunder will terminate
automatically upon any breach by You of any term of this License.
Individuals or entities who have received Derivative Works from You
under this License, however, will not have their licenses terminated
provided such individuals or entities remain in full compliance with
those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any
termination of this License.
If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement
claim against any contributor over infringements You claim are made by
the Work, your License from such contributor to the Work ends
automatically.
Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual
(for the duration of the applicable copyright in the Work).
Notwithstanding the above, the Author reserves the right to release the
Work under different license terms or to stop distributing the Work at
any time; provided, however that any such election will not serve to
withdraw this License (or any other license that has been, or is required
to be, granted under the terms of this License), and this License will
continue in full force and effect unless terminated as stated above.
Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under
any circumstances, be responsible for and shall not have any liability in
respect of the subject matter of this License. The Publisher makes no
warranty whatsoever in connection with the Work and shall not be liable
to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever,
including without limitation any general, special, incidental or
consequential damages arising in connection to this license.
The Publisher reserves the right to cease making the Work available
to You at any time without notice
Miscellaneous
This License shall be governed by the laws of the location of the head
office of the Author or if the Author is an individual, the laws of location
of the principal place of residence of the Author.
If any provision of this License is invalid or unenforceable under
applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the
remainder of the terms of this License, and without further action by the
parties to this License, such provision shall be reformed to the minimum
extent necessary to make such provision valid and enforceable.
No term or provision of this License shall be deemed waived and no
breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing
and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
This License constitutes the entire agreement between the parties with
respect to the Work licensed herein. There are no understandings,
agreements or representations with respect to the Work not specified
herein. The Author shall not be bound by any additional provisions that
may appear in any communication from You. This License may not be
modified without the mutual written agreement of the Author and You
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C)
2009-2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
The names of its contributors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not
be misrepresented as being the original software.
This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
cURL
http://curl.haxx.se
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written authorization of the
copyright holder.
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without
specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about
the suitability of this software for any purpose. It is provided “as is”
without express or implied warranty.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Diretiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning överensstämmer med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising